Executia cheltuielilor bugetare (ADM.

PUBLICA)
Reprezentative pentru execuţia cheltuielilor bugetare sunt expresiile care pornesc de la noţiunea de credite bugetare (aprobare, virare, ordonatori, etc.), metode şi tehnici de finanţare bugetară (deschidere şi repartizare de credite bugetare, alimentare cu mijloace băneşti sau alocare de fonduri, etc.), etape în perfectarea unei cheltuieli (angajare, lichidare, ordonanţare, plată). CREDITUL BUGETAR ce se regăseşte cu caracter de specificitate în execuţia cheltuielilor publice poate fi definit prin raportarea la bugete de pe poziţia statului şi de pe poziţia consumatorilor de fonduri din acestea, având calitatea de ordonatori de credite bugetare.Sunt sume de bani cu titlu definitiv din bugetele publice destinate pentru a acoperi cheltuieli aprobate în acestea. De pe poziţia de consumatori de fonduri publice (ordonatori creditele bugetare) sunt drepturi băneşti cuvenite din bugete pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetele lor de venituri şi cheltuieli. Nu de puţine ori şi greşit, creditele bugetare în imaginea publică sunt asociate sau chiar suprapuse cu noţiunea credite bancare. În realitate între ele sunt foarte multe diferenţe de conţinut (ca relaţii economice de o anumită factură) şi de formă. CREDITELE BANCARE sunt relaţii economice exterioare celor bugetare, din activităţile agenţilor economici şi ale populaţiei în legătură de repartizare cu existenţa unor disponibilităţi băneşti temporar libere, pe de o parte, şi cu necesităţile suplimentare de fonduri ce apar în acelaşi timp, pe de o altă parte ,băncile intermediind între ceea ce înseamnă bani disponibili şi bani necesari. ORDONATORII DE CREDITE BUGETARE sunt persoane fizice aflate pe poziţia de conducători în instituţii publice finanţate din bugete. Ei sunt de trei categorii: • Principali=de grad I • Secundari=de grad II • Terţiari=de grad III În structura sistemului bugetar, respectiv a instituţiilor finanţate din componentele acestuia se regăsesc , în mod concret, toate cele trei categorii de ordonatori de credite bugetare (cu deosebire, la bugetele statului). În cazul bugetelor locale, mai des apar ordonatorii principali şi terţiari de credite bugetare). ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE BUGETARE la bugetele statului sunt, de regulă, miniştri şi conducătorii celorlalte instituţii centrale finanţate din acestea. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul bugetelor acestora, ordonatorii principali de credite bugetare sunt: preşedinţii Consiliilor Judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti (primarul general) şi primarii de localităţi (municipii, oraşe, comune) şi respectiv sectoare. Ordonatorii principali de credite bugetare ţin legătura direct cu bugetul public finanţator şi au iniţiativă în finanţarea cheltuielilor de care răspund potrivit cu tehnici şi metode de lucru specifice. ORDONATORII SECUNDARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor intermediare, în cazul bugetelor publice ale statului aflate între cele centrale şi cele din teritoriu (de exemplu,inspectorii generali de la inspectoratele şcolare judeţene, directorii generali de la direcţia de sănătate publică de la nivel judeţean, directorii generali de la direcţiile generale de specialitate ale Ministerului Muncii etc.). Ei primesc credite bugetare prin repartizarea de la ordonatorii principali de credite bugetare atât pentru nevoi proprii cât şi pentru activităţi sau acţiuni aflate în sfera lar de competenţă şi administrare. La rândul lor, transmit credite bugetare prin repartizare, aflate în zona activităţilor centralizate menţionate, către instituţiile subordonate conduse de ordonatorii terţiari de credite bugetare. La nivelul judeţelor în special, unele direcţii descentralizate prin conducătorii lor pot avea calitatea de ordonatori secundari de credite bugetare pentru finanţările din bugete locale respective. ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor de bază din diferite domenii de activitate care primesc credita bugetare prin repartizarea de la ordonatorii ierarhic superiori, credite folosite pentru cheltuielile aprobate prin bugetele proprii şi nu pot transmite aceste credite altor instituţii şi subunităţi.

Instituţiile publice sunt finanţate în fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. În mod corespunzător, căile de finanţare a instituţiilor

de la buget sunt diferite în funcţie de subordonarea lor. Lichidarea este operaţia prin care se determină suma de plată. ordonatorii de credite bugetare prezintă o notă justificativă şi dispoziţiile bugetare pentru repartizarea de credite către ordonatorii subordonaţi. În categoria veniturilor bugetelor locale se încadrează şi cotele defalcate din impozitul pe venit. pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetele locale. într-o perioadă de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii în care se incasează acest impozit. Ordonanţarea constă în emiterea ordinului de plată privind sume de bani în favoarea unui terţ. venituri cu destinaţie specială (din taxe speciale. În nota justificativă sunt referiri asupra: cheltuielilor bugetare aprobate (cumulate de la începutul anului) a celor care privesc trimestrul de referinţă. colectate de la persoane fizice şi juridice. Deschiderea de credite bugetare este autorizarea pe care o dă instituţia ce gestionează bugetul public către unitatea operativă a Trezoreriei Finanţelor Publice din Bucureşti prin care se dispune ca o anumită sumă de bani cu titlu de credit bugetar să treacă din contul bugetar în contul ordonatorului principal de credite bugetare (la solicitarea acestuia). Prelevări de la bugetul de stat. primăria are nevoie de fonduri. se alocă în fiecare lună. potrivit cu anticipaţiile din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al fiecărei instituţii publice. . Finanţarea bugetară poate fi definită ca alocarea de resurse băneşti din bugetele la dispoziţia instituţiilor publice. Odată cu cererile menţionate. cu titlu definitiv. La unitatea operativă a Trezoreriei din Bucureşti sunt deschise conturi atât pe fiecare buget public al statului. meteriilor prime şi materialelor. împrumuturi. La baza lichidării cheltuielilor stau documentele justificative (în cazul deplasării unei persoane. În cerere se precizează suma solicitată şi subdiviziunea de cheltuieli (capitol) la care se încadrează. lichidare. ce cuprind cote şi sume defalcate din impozitul pe venit alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. există instituţii publice de subordonare centrală şi instituţii de subordonare locală. pentru destinaţii precise. Rectorul Universitatii. iar răspunderea operaţiilor necesare plăţii revine casierilor sau contabililor plătitori. credite bugetare deschise (cumulat de la începutul anului). fondul de rulment (din excedentul bugetar). Angajarea cheltuielilor este făcută de către o persoană din interiorul instituţiei. burselor.. cheltuieli preliminate pentru luna în curs. precum şi sumele acordate de Consiliul Judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor. plăţi de casă la finele lunii precedente celei în care se solicită deschiderea de credite. cât şi pentru ordonatorii de credite bugetare cu sediul în localitate. In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament. Din punct de vedere al subordonării. ordonanţarea. ordonantare. Pentru a-şi desfăşura activitatea şi pentru a servi cât mai bine intereselor locale. la cererea ordonatorilor principali de credite bugetare. respectiv ordonatorul principal de credite. Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează pe baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finanţelor. pe care şi le procură din diverse surse de finanţare. lichidarea. din bugetul local sau din veniturile proprii. plata. Pentru efectuarea unei cheltuieli trebuie parcurse următoarele etape: angajarea. cheltuieli preliminate pentru perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare. pe care o adresează finanţatorului. prelevări de la bugetul de stat (sume defalcate din impozitul pe venit). cuprinzând cheltuieli ce urmează să fie suportate din bugetul de stat.). înseamnă justificarea prin documente a transportului. Astfel. Efectuarea plăţilor se face prin Trezoreria Finanţelor Publice a Municipiului Iasi din creditele deschise şi repartizate. etc. a cazării. plata. autorizată în a solicita fonduri pentru plata salariilor. Iniţiativa în acţiune o are ordonatorul principal decredite bugetare care întocmeşte trimestrial o cerere de deschidere de credite bugetare în trei exemplare. Principala sursă de finanţare a acestei instituţii o constituie veniturile proprii. Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică se numesc ordonatori de credite. În cazul primăriilor pot fi utilizate următoarele surse de finanţare: venituri din impozite şi taxe locale. din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat la nivelul unitaţii administrativ – teritoriale. donaţii).

În vederea ridicării sumelor necesare plăţii salariilor instituţia publică prezintă la Trezorerie anumite documente care să ateste plata contribuţiilor. plăţile prin trezorerie presupun prezentarea de documente justificative potrivit cu destinaţia sumelor de bani către terţi şi abia după aceea se procedează la analiza şi verificarea acestora. După verificarea documentelor.  în conturile instituţiilor din subordine pentru cheltuieli de capital. conform angajamentelor legale incheiate. in limita creditelor bugetare aprobate. Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil. si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate. receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea. Plăţi pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finanţelor Publice Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plăţi din creditele bugetare deshise sau repartizate astfel:  în conturile lor. se face numai pe baza de acte justificative. La celelalte categorii de celtuieli. Salariile funcţionarilor publici se plătesc odată pe lună. compartimentul de control şi evidenţa cheltuielilor procedează astfel: vizează cecul pentru suma care urmează a fi ridicată. lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice. Operatiunile specifice angajarii. îl remite apoi casieriei pentru eliberarea sumei şi reţine ordinal de plată pentru înregistrarea formelor de decontare în bănci. pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli (curente). Efectuarea platilor. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata.Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. Instituţiilor publice pot beneficia de garanţia trezoreriei în favoarea unităţilor furnizoare care dispun de fondurile necesare pentru achitarea cheltuielilor. Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile. a impozitelor pe salarii. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare (fluxuri informaţionale) 1 Exemplar din cerere Trezoreria Finanţelor Publice IASI . intocmite in conformitate cu dispozitiile legale.

P.G.Ministerul Finanţelor Publice Înştiinţare asupra deschiderii şi repartizării creditului bugetar Cerere deschidere de credit bugetar în 3 exemplare Dispoziţii bugetare de repartizare Direcţia Generală a Finanţelor Publice IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria Judeţului IASI (Contul D. IASI) Plan de venituri şi cheltuieli Alimentare cont Primăriei IASI Primăria IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria IASI .F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful