You are on page 1of 148

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRW

SEKRETARZ RADY MINISTRW


Maciej Berek
RM-110-40, 41-12
Warszawajt kwietnia 2012 r.
Panie i Panowie
Rady Ministrw
W przygotowane przez Ministra projekty
Rady Ministrw w sprawie:
- i ochrony radiologicznej , jakie ma
projekt obiektu
- zakresu i i sposobu przeprowadzania analiz przeprowadzanych przed
z wnioskiem o wydania zezwolenia na obiektu oraz
zakresu raportu dla obiektu
do rozpatrzenia w trybie obiegowym z o ewentualnych uwag do
dnia 24 kwietnia 2012 r. do godz. 16.15.
W przypadku braku uwag w wyznaczonym terminie, zgodnie z 36 ust. 3
Nr 49 Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r.- Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P. Nr 13,
poz. 221, z zm.), dokumenty uznane za uzgodnione oraz
zaakceptowane przez Ministrw w trybie obiegowym i przekazane do
,
{mU4u4-1L71nyeh J
2
KANCELARIA on'l tNA
,
Warszawa, dnia _ 1 3 KWI. 2012
MINISTER SRODOWISKA

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrw
Stosownie do 19 Rady Ministrw z dnia 19 marca 2002 r. -Regulamin pracy Rady
Ministrw (M.P. Nr 13, poz. 221 , z zm.) projekt Rady Ministrw
w sprawie i ochrony radiologicznej, jakie ma
projekt obiektu oraz projekt Rady Ministrw w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz przeprowadzanych przed z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na obiektu oraz zakresu raportu
dla obiektu z o rozpatrzenie ww. projektw przez Ministrw.
W dniu 15 marca br. Komitet Rady Ministrw Radzie Ministrw
ww. projektw.
Projektowane do prawa polskiego przepisy dyrektywy Rady
2009/71 /Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. wsplnotowe ramy
obiektw (Dz. UE. L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. UE. L 260
z 03.10.2009, str. 40).
Ww. projekty zwolnione z rozpatrzenia przez
W wykazie prac legislacyjnych projektowane pod nr. RC12
i RC13.
uprzejmie przedmiotowe projekty po ich
zaakceptowaniu przez Ministrw,
l) notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisem art. 33 Traktatu
Energii Atomowej (Traktat Euratom); Komisja Europejska
do projektw w terminie 3 od dnia
ich otrzymania;
2) notyfikacji zgodnie z przepisami Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z zm.).
Ptotr Grzep_orz Wo:tnt'ak

l . 45 egzemplarzy przedmiotowych projektw,
2. Pisma RCL projekty z rozpatrzenia przez
3. Opinia o projektw z prawem UE.
2
l 3-MRR-2e12 13= 52 OD .. KPRI'l- DKRM>k**-7121***
G&2lli')l)Sltl>
,., ,. - .. .. .
DO 565b
Warsr.awa)o marca 2012 r.
Minister
Spraw lagraniClnvch
DPUE 92.0 1S63 11/rn.n/lJ
sm-
dot.; KRM-11.028-U, z 2.0iU013 r.
f l

Hitnet
Sekretarz Komitetu Rady Ministrw
opinia o l prawem Unii EuropejskieJ projektw Rady Ministrw:
w sprawie ochrony todiologiczneji jakie ma
prajekr obiektu
2) sprawi.e zakresu i sposobu pneprowadzania antJ/iit
prt,.ep.rowadzanvclt prze(/ r wnloslciem o wydanie zezwolenia ntl
obiektU oraz wsteRrt.eflO raportu bezpiec:ZPristwa dla obieleW
jqdrawega,
na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 1997 r. o
administracji {Oz. U. z 2007 r. Nr 65, pot. 437 z pi.n. zm.) przez ministra
do spraw cztoni<Mtwa Rleczypospolihti Polskiej w Unii EuropejskieJ
Szanowna Panl Sekretarz,
w z projektami (pismo tn<lk P-PAA/596/1.937/2011 z
dnia 20 grudnia 2011 r.), po1:walam sobie przekazac uwagi :
l. Ce.lem projektowanych jest dyrektywy
2009/71/WE. Zgodnie z art . 33 Tr-aktatu EORJ\!OM, panstwa
o projektach przepisw krajowych z
przepisw UE. W z prc:>j elcty powinny
notyfilcowane Kurnisji w trybie ww. postanowienia EURATOM.
IL pn:vpomnie( termin transpozycji ww. dyrektywy 2009/71/WE w dnlu
22 lipca 2.011 r., w zwiiizku z czym Komisja Europejska przeciwko Polsce
o naruszenie prawa UE w trybie art. 258 TFUE (nr naruszenia wg
ewtdencj l Komisji: 2011/2169). Tvm samym jest jak najslVbsze
prac nad projektowanymi aktami, a wpisanie aktu do Sazy notyfikacji
krajowych wykonawczych.
II I. Proj ekty zawierajil techniczne w rozumieniu dyrelrtywy 98/34/WE
Parlame.ntv Europejskie:;o l Rody 1 dnio 22 czerwca i998 r. ustantlwiojqcej procedury


r---- -- - - . .,
1 l ..0!-- 201Z
P .. 01
1 - MAR-2012 13=51 DKRM
98%
,.. 13:52 OD KPRtt-DKR 7121* *
:>L- n "", ....... .. . . .
DO 6656
udzielania informacji w zakresie norm l przep1sow teclmianych.
1
W
powyisl.ytn zathodzJ dokonania tzw. notyfikacji technicznej niniejsz.vch
projektw w trvbie przewidz.ianym w ww. dyr-ektywie 98/34/WE.
IV. Projelrt razporzqdlfmio Rody Minirtrw w sprawie
i ochrony jakie mo projekt obiektu zawiera
regulacje poza minimiJinv zaUes wymagany przepisami prawil Unii
Europejskiej. Projekt ten wprowadza wyisze nii wymagane w przepisach prawa UE
techniczne dla projekt6w obiektw Przepisy
skonstruowane w taki sposb, l_e. jedynie
bloki energetyane generacji III i Tym samym projektodawca de facco
wykluaa wprowadzenia l wykorzystania na terytorium R'iectypospolitl!j
Polskiej blokw energetycznych generacji 1\1 ktre legalnie wprowadzane
do na tl'!ryto um Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w
trakcie proJektu pn:episv za zgodne z
prawem UE, wprowadzane ogranlaenie w swobodz.ie towarw i
swohodtie uzuadnlone
publio;nego oraz ochrony l ludzi i jest proporcjonatnym dla
tych celw. Projr:ktodawca ponadto ws.zystk:ie uwagi MSZ
przekazane w trakcie w tym z.akresie.
na uwadze, stwierdzi! m,
1) projekt ro.tpon.qd.zenia Mi_nistrw w spnswie
i ochrony radiologicznej, ja/cle mo projekt obiektu
oraz
2) projekt Rady Ministrw w sprawie zakresu l sposobu przeprawodlania
analiz przed l. wnloskient a wyrlanie
uzwolenia na obielctu orcu ztJkresu rapotTu
dla obiektu
s' zgodne z: prawem Unii Europejskiej z z.astn.eieniem uwag.
W opinii MSZ projekt rozporzqrJun/a Rady Ministrw w
i odrreny radiologir;znej. jakie mo projekt obiektu
zawlera regulelqe poza minimalny zakres wvmap.nv przepisami prawa Unii
Europejskiej. ""zakresie wslccnanym w pkt IV ninlejRej opinii.
Z powalaniem
1
Dz.. Urt. WE L 204 z 21.7 .1998, str. 37; t pin. nn.
13-MAR-2012 13 : 5
98%
P . . 02
. "- ..

\.. - Ottf.r ... ..;.,;.; ................ - r '
Ran
:'). . ',
JklDUSZ Wt0. -
.. ' ..
Prezes
Agencji
.... , .
W ()trzymanymi przy znak: z .dnia 7
2011 r. w .- .
1. .przeprowadz.ania tere1.zu

poll .. 'ali/.ek,tu
, w sprawie rilportu [(J'kalizacyjiutgp (/la; Q/iiciktu
_ _ _.... - . _ _ ; . _ -
:1. W,maftm jtt_j[fqit/egtt i ratiiolqglcznej, ma
ptll}ekt ablektu jtfllt.owego,
3. i $/)l.l.$.'0/J.Irl
4. stauowisk istotn.e z.naczenie dla
i ochr()'IJY radiologiezuej oraz
5. majqcych d/a .
i ocfJrony radiologicznej
na razrucltu, eksploatacji ,likwidacji elektrownijqiltowej,
6. dotacji udzielanej w celu zapew1tieni'a bezpieczell$,/Wiz. '. (iro.wego i oc/Jrony
' . .. , ... . (
radiologicznej kraju przy stosowatJiu . o,
7. inspektorw dozoru
oraz w do 11 ust. 1 Nr 49 d.ni_a 1'9 marca 2002 -r.
13, poz. 221 zpm.:zm.)
Ocen Skutkw Regu_lacji o omwienie wynikw konsultacji oraz -
regulacji. - -. -'
. . ' : '; ... . :
-:.,i . ; ..
.. .. , .. ..
t -. . . l . . . .
, :,; ; . ' : l
. : ';
l __ ; : :" =.: :: .' .,;:: ;
Z
.,
CENTRUM LEGISLACJI
0 J:J' ,\RTNdE0iT PRAW,\ AD!Vli\;!Sn. ,\CYJ, T GO
RCLDPA.5lll- l ROi l 2
Dot P AA/DP-0223 ' 573! 20 12fPK
Agencja Atomrtyki
Pismo nr .. ..... A .. 3.. ..

D3. 2012
Warszawa,J8marca 2012 r.
Pan
Piotr Korzceki
Dyrektor
Departamentu Prawnego
w Agencji Atomistyki
i o 12 r.. pczy ktr.ym pr.ojekt
Rady ,\1/inistniw w spr(HFie i ochrony
wdio/ogicznej. jakie ma projekt ohiektujqdrowego Centrum Legislacji
uprzejmie informuje. projekt nic wymaga rozpatrzenia przez
Centrum Legislacji w do wykorzystania, po
analizie. uwagi redakcyj ne. Centrum Legislacji nic jest dokonanie zmian
merytorycznych w proj ekcie.
G : 'i E K T _. ;:
Departatroe tu Prawa

l
Oprac. J
CENTRUM LEGISLACJI
DEPARTAMENT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
RCL.DP A. 510-179/ 11
Dot.
kwietnia 2012 r.
Pan
Piotr Korzeck.i
Dyrektor
Departamentu Prawnego
w Agencji Atomistyki
_:_7[:A.MA'e ue
1/ ( i
W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2012 r., przy ktrym projekt
Rady Alinisirw sprmvie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz
he::piec::eJ1sf1ta przeprowa,hanych przed z wnioskiem o H}'danie zezwolenia
na ohiektu oraz zakresu raportu hezpieczd1sfwa dla obiektu
Centrum Legislacji uprzejmie informuje, projekt nie wymaga
rozpatrzenia przez Centrum Legislacji
w do wykorzystania, po analizie, uwagi redakcyjne. Centrum
Legislacji nie jest dokonanie zmian merytorycznych w projekcie.
Lalaczniki:
projekt z naniesionyllli popra wkami
Oprac J. Dabrowski
Projekt z dnia l O kwietnia 2012 r.
RADY MINISTRW
z dnia ........................... .. 2012 r.
w sprawie i ochrony radiologicznej, jakie ma
projekt obiektu


Na podstawie art. 36c ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.- Prawo atomowe (Dz. U. z
2012 r., poz. 264) co
I
Przepisy oglne
l. W rozumieniu niniejszego
l) analiza (metodologia) oparta na najlepszym oszacowaniu -
na podstawie najlepszego stanu wiedzy o zjawiskach
w systemach i procesach technologicznych, w ktrej, tam gdzie
unika nadmiernie zachowawczych, a nie uzasadnienia
technicznego, najbardziej prawdopodobne
2) bariera ochronna - rozprzestrzenianie substancji
promieniotwrczych;
3) interwencyjne - ze przesiedleniem
zakaz lub ograniczenie i
wody przeznaczonej do przez ludzi,
i pojenia oraz wypasu na terenie;
4) element bierny - element, ktrego nie jest od czynnika
takiego jak: uruchomienie, przemieszczenie mechaniczne lub dostarczenie
energ11;
5) element czynny - element, ktrego jest od czynnika
takiego jak: uruchomienie, przemieszczenie mechaniczne lub dostarczenie energii;
6) fundamentalne funkcje - funkcje zasadnicze
znaczenie dla zapewnienia obiektu
a) sterowanie

dokonuje w zakresie swoj ej regulacji dyrektywy Rady 2009/7 1/Euratom


z dnia 25 czerwca 2009 r. wsplnotowe ramy obiektw (Dz. Urz. UE L
172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03 .l 0.2009, str. 40).

notyfikowane Komi sji Europejskiej w dniu ... . .. ... . . . . ... . ... 2011 r. , pod numerem
2011 / ... .. /PL, zgodnie z 4 Rady Mini strw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktre
postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parl amentu Europej skiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisw technicznych oraz zasad
informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07. 1998, str. 37, z zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.
20, str. 337, z zm.).
b) odprowadzanie z reaktora, przechowalnika wypalonego paliwa oraz
magazynu pali wa
c) przed promieniowaniem zatrzymywanie substancji
promieniotwrczych, ograniczanie i kontrolowanie ich do a
ograniczanie awaryjnych;
7) granica obiegu reaktora:
a) w przypadku reaktora - system fizycznie elementw
reaktora o
parametrach roboczych, w zbiornik lub
reaktora, lub ich elementy, oraz pompy i armatura, ktre obieg
reaktora lub z obiegiem reaktora do
armatury
najbardziej zawr na systemu
przez reaktora,
- drugi z dwch zaworw na systemu przez
reaktora, ktre podczas normalnej pracy
reaktora
- zamontowany na elementach obiegu
reaktora,
b) w przypadku reaktora - elementy od reaktora do
najbardziej zaworw reaktora,
zamontowanych na pary i wody
8) graniczne parametry projektowe - parametrw procesu technologicznego lub
parametrw systemw, elementw konstrukcji lub obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej, dla stanw eksploatacyjnych i rozpatrywanych awarii , ktrych
nieprzekroczenie zapewnia funkcji oraz kryteriw
ograniczonego radiologicznego obiektu ustalonych w art. 36f
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -Prawo atomowe i 9, potwierdzone analizami

9) grupa - zestaw elementw przeznaczonych do wykonania
wymaganych w przypadku postulowanego zdarzenia w
celu zapewnienia nieprzekroczenia granicznych parametrw projektowych podczas
przewidywanych eksploatacyjnych i awarii projektowych;
l O) blok energetyczny- w z: reaktora
energetycznego, obiegu reaktora, obiegu czynnika roboczego, jednego lub
liczby wraz z systemami pomocniczymi
skoordynowany system konwersji energii cieplnej paliwa w

ll)kryterium pojedynczego uszkodzenia - kryterium projektowych, ktrego
zapewnia, uszkodzenie jakiegokolwiek elementu systemu, a
uszkodzenia wtrne na skutek tego uszkodzenia, nie skutkuje
systemu do funkcji
2
12) limity (granice) tych parametrw fizycznych
i technologicznych, ktrych przekroczenie jest niedopuszczalne ktre
na stan barier ochronnych;
13) nastawy systemw - parametrw, przy ktrych systemy
automatycznie uruchamiane w razie przewidywanych
eksploatacyjnych lub warunkw awaryjnych, w celu przekroczeniu
limitw (granic)
14) funkcjonalna - systemu lub elementu obiektu
na takim zaprojektowaniu tego systemu lub elementu,
zdarzenie jego uszkodzenie nie uszkodzenia
innego systemu lub elementu obiektu
15) obudowa reaktora:
a) w przypadku elektrowni reaktora oraz
reaktora
b) w przypadku reaktora badawczego - reaktora;
16) ostateczne - do ktrego
w sytuacji, w ktrej usuwania utracone lub

17) pierwotna obudowa reaktora - na
wytrzymanie granicznych parametrw projektowych dla rozpatrywanych
a wam;
18) pojedyncze uszkodzenie - uszkodzenie, ktre powoduje systemu lub
elementu obiektu do jego funkcji a
uszkodzenie wtrne, jego skutkiem;
19) przewidywany stan bez awaryjnego reaktora- do
sekwencji gdy po przewidywanego zdarzenia
eksploatacyjnego nie automatyczne reaktora i nie jest jego
awaryjne przez wprowadzenie do rdzenia reaktora

20) rozpatrywane awarie- awarie projektowe i rozszerzone warunki projektowe;
21) lokalizacyjne - wydane na podstawie art. 3 Sb ust. 4
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
22) rozszerzone warunki projektowe - zbir sekwencji awarii awarie
projektowe, przy ktrych uwolnienia substancji promieniotwrczych w
akceptowalnych granicach, w projekcie obiektu z
zastosowaniem analizy (metodologii) opartej na najlepszym oszacowaniu,
sekwencje oraz awarie bez uszkodzenia obudowy
reaktora;
23) - tej samej funkcji przez dwa lub
systemy lub elementy obiektu

24) sekwencje - sekwencje poza sekwencje w
deterministycznych projektowych obiektu w kategoriach
elementw lub operatora, potencjalnie
3
do substancji promieniotwrczych do lecz ktre nie
do stopienia rdzenia reaktora;
25) separacja fizyczna - lub za odpowiednich barier
fizycznych albo przez obu tych metod;
26) stan bezpiecznego - stan obiektu po przewidywanego
zdarzenia eksploatacyjnego lub warunkw awaryjnych, w ktrym fundamentalne funkcje
i stabilnie utrzymywane w czasie, a w przypadku
elektrowni i reaktora badawczego dodatkowo reaktor jest w stanie
podkrytycznym;
27) stan bezpieczny po uszkodzeniu- stan zgodny z wymaganiami
i ochrony radiologicznej , w ktry, w razie uszkodzenia, samoczynnie
elementy systemu lub obiektu istotne znaczenie dla
zapewnienia i ochrony radiologicznej obiektu
28) stany eksploatacyjne- i przewidywane zdarzenia eksploatacyjne;
29) stan kontrolowany - stan obiektu po przewidywanego zdarzenia
eksploatacyjnego lub warunkw awaryjnych, w ktrym jest zapewnione i
utrzymanie fundamentalnych funkcji przez okres dostatecznie dla
zastosowania celem stanu bezpiecznego
30) strefa planowania awaryjnego -obszar obiektu w ktrym planuje i
przygotowuje do we czasie interwencyjnych, w
razie awarii tego obiektu lub powstanie
radiacyjnego na obiektu celem lub
ograniczenia skutkw radiologicznych awarii dla zdrowia osb z
31) system - system obiektu przeznaczony do
lub do ograniczenia skutkw przewidywanych eksploatacyjnych i
warunkw awaryjnych, a w przypadku elektrowni lub reaktora badawczego -
do stanu bezpiecznego
32) system system obiektu ktry po wykryciu
od normalnej eksploatacji automatycznie uruchamia celem
przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego i warunkw
awaryjnych;
33) interwencyjne z czasowym
przesiedleniem podejmowane w oparciu o dawek promieniowania od
powierzchni terenu i wtrnie zawieszonych aerozoli dla okresu do 30 dni, ktre
po praktycznym awaryjnych substancji
promieniotwrczych;
34) - ktre na od
w w silnik
elektryczny, elektromagnetyczny lub pneumatyczny;
35) ustawa- z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
36) uszkodzenie ze wsplnej przyczyny - uszkodzenie dwch lub zwielokrotnionych
systemw lub elementw konstrukcji lub obiektu spowodowane
tym samym zdarzeniem lub
4
37) wczesne interwencyjne - z
podejmowane w oparciu o dawek promieniowania dla okresu do 7 dni, ktre
we wczesnej fazie awarii , podczas ktrej
uwolnienia substancji promieniotwrczych;
38) wtrna obudowa reaktora -
gdzie lub po awarii promieniotwrcze
produkty rozszczepienia, przepusty i
pierwotnej obudowy reaktora, oraz przynajmniej
a) reaktora,
b) systemw i elementw obiektu z
obiegu reaktora lub z pierwotnej
obudowy reaktora, ktre w razie awarii
poza reaktora;
39) zwielokrotnienie (redundancja)- zastosowanie liczby systemw lub elementw
wymaga tego funkcjonowanie obiektu w jego
systemw tak uszkodzenie jakiegokolwiek z nich nie
funkcji
II
Podstawowe wymagania i ochrony radiologicznej, jakie ma
projekt obiektu
l
Sekwencje poziomw projektowe cele oraz
probabilistyczne kryteria
2. Obiekt projektuje w sposb
l) utrzymywanie na poziomie oraz w granicach
przepisami prawa na promieniowanie obiektu
oraz dawek promieniowania na skutek substancji promieniotwrczych, podczas
normalnej eksploatacji obiektu
2) ograniczenie skutkw radiologicznych ewentualnych awarii bez degradacji
rdzenia reaktora, w projekcie obiektu tak nie
one ewakuacji ani w
gruntw i wd obiektu
3. Wymg, o ktrym mowa w art. 36c ust. l pkt 2 ustawy, realizuje w
przez w projekcie obiektu
l) sekwencji poziomw
a) pierwszego poziomu na zapobieganiu odchyleniom od
normalnej eksploatacji oraz uszkodzeniom systemw obiektu w
poprzez jego solidne i zachowawcze zaprojektowanie, z zastosowaniem
zwielokrotnienia (redundancji), funkcjonalnej i systemw
oraz elementw obiektu istotnych dla
i ochrony radiologicznej, oraz budowy i eksploatacji
obiektu
5
b) drugiego poziomu - na wykrywaniu i opanowywaniu
od normalnej eksploatacji w celu
przewidywanych eksploatacyjnych w warunki awaryjne, w
poprzez zastosowanie systemw w analizach oraz
procedur eksploatacyjnych, odpowiednich dla powstaniu lub dla
ograniczenia na skutek przewidywanych
c) trzeciego poziomu - na opanowaniu awarii
projektowych, w przypadku gdy pewne przewidywane zdarzenia eksploatacyjne lub
postulowane zdarzenia nie opanowane na drugim poziomie
w zdarzenie; realizuje to poprzez
wykorzystanie wbudowanych cech obiektu i
przewidzianych w jego projekcie systemw oraz procedur
za zadanie doprowadzenie obiektu najpierw do stanu kontrolowanego, a -
do stanu bezpiecznego a poprzez zapewnienie, przynajmniej
jedna bariera ochronna pozostaje nienaruszona,
d) czwartego poziomu na ograniczaniu skutkw
awarii w celu utrzymania substancji promieniotwrczych na
praktycznie poziomie, w poprzez utrzymanie jak
obudowy reaktora w ograniczaniu
substancji promieniotwrczych do
e) poziomu - na radiologicznych
skutkw potencjalnych substancji promieniotwrczych do jakie
na skutek awarii , w poprzez zapewnienie odpowiednio
awaryjnego oraz poprzez zastosowanie planw
awaryjnego na wypadek radiacyjnych na terenie i poza terenem
obiektu;
2) kolejnych barier ochronnych, utrzymanie substancji
promieniotwrczych w miejscach obiektu oraz
ich niekontrolowanemu przedostawaniu do takich jak: paliwa
(matryca paliwowa), koszulka elementu paliwowego, granica
obiegu reaktora oraz obudowa reaktora.
4. l. W projekcie obiektu zapewnia
l) wysoki poziom obiektu
i od normalnej eksploatacji oraz zapobiec awariom;
2) techniczne dla opanowania zachowania obiektu podczas i po
postulowanego zdarzenia z wykorzystaniem wbudowanych
cech obiektu oraz odpowiednich elementw
obiektu
3) sterowanie obiektem przez zastosowanie automatycznego uruchamiania
systemw w sposb operatora we wczesnej fazie
postulowanego zdarzenia a sterowanie obiektem przez
operatora;
4) w praktycznie stopniu i procedury kontrolowanie
przebiegu awarii i ograniczanie jej skutkw;
6
5) zwielokrotnione techniczne celem zapewnienia wykonywania z
fundamentalnych funkcji w ten sposb barier
ochronnych i skutki postulowanych
2. W projekcie obiektu stosuje w ramach sekwencji poziomw
zapobieganiu:
l) barier ochronnych;
2) uszkodzeniu jednej lub barier ochronnych;
3) uszkodzeniu bariery ochronnej na skutek uszkodzenia innej bariery ochronnej lub
systemu, elementu konstrukcji lub obiektu
4) szkodliwym skutkom podczas prowadzenia ruchu obiektu
lub wykonywania utrzymania w zakresie eksploatacji, w tym
napraw i modernizacji obiektu
5. l. Obiekt projektuje w taki sposb, w razie wszelkich, z
najbardziej nieprawdopodobnych postulowanych co
drugi poziom zapobiec ich eskalacji do
warunkw awaryjnych.
2. projektowe obiektu
sytuacji, gdy brakuje, w wyniku uszkodzenia lub systemu,
elementu konstrukcji lub elementu obiektu jednego z
poziomw
6. l. Obiekt projektuje w taki sposb, w stanach eksploatacyjnych oraz
podczas rozpatrywanych awarii i po takich awariach wykonywane fundamentalne
funkcje
2. W projekcie obiektu systemy oraz elementy konstrukcji
i obiektu do funkcji
w okresach po postulowanego zdarzenia
7. l. projektowe obiektu ograniczenie do minimum
obiektu na postulowane zdarzenia
2. Efekt, o ktrym mowa w ust. l, poprzez zastosowanie w

l) zapewnienie, postulowane zdarzenie
a) nie powoduje skutku dla lub
b) wbudowanym cechom obiektu powoduje jedynie w
warunkw bezpiecznych;
2) w przypadku zapewnienia o ktrych mowa w:
a) pkt l - zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu obiekt jest
sprowadzany do stanu bezpiecznego przez bierne systemy lub
systemw w trybie w stanie
do opanowania postulowanego zdarzenia
b) lit. a i pkt l - zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu obiekt
jest sprowadzany do stanu bezpiecznego systemw
ktre w reakcji na postulowane zdarzenie
c) lit. a oraz b i pkt l -zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu obiekt
jest sprowadzany do stanu bezpiecznego
proceduralnym.
7
8. l. W projekcie obiektu wszelkie promieniowania
na terenie obiektu
2. projektowe obiektu optymalizacj i, o ktrej
mowa w art . 9 ustawy.
9. Projekt obiektu zapewnia ograniczenie substancji
promieniotwrczych poza reaktora w razie zaistnienia warunkw
awaryjnych, tak w przypadku
l) awarii projektowych nie konieczne podejmowanie jakichkolwiek
interwencyjnych poza granicami obszaru ograniczonego
2) rozszerzonych warunkw projektowych nie konieczne podejmowanie:
a) wczesnych interwencyjnych poza granicami obszaru ograniczonego
obiektu podczas trwania substancji
promieniotwrczych z obiektu
b) interwencyjnych w jakimkolwiek czaste poza
granicami strefy planowania awaryjnego,
c) interwencyjnych poza grantcamt obszaru
ograniczonego obiektu
10. Projekt elektrowni i reaktora badawczego zapewnia
l) mniej s ze go raz na l 00 000 lat pracy reaktora
degradacji rdzenia reaktora;
2) mniejszego raz na l 000 000 lat pracy reaktora do
otoczenia substancji promieniotwrczych o takiej poza granicami obszaru
ograniczonego przekroczony ktrykolwiek z poziomw
interwencyjnych wczesnych lub
interwencyjnych, a poza granicami strefy planowania awaryjnego
przekroczony poziom interwencyjny
interwencyjnych;
3) znacznie mniejszego raz na l 000 000 lat pracy reaktora
sekwencji awaryjnych potencjalnie do wczesnego uszkodzenia obudowy
reaktora lub bardzo substancji promieniotwrczych do
otoczenia.
Rozdzial2
Funkcj e i klasyfikacja projektowe,
klasyfikacja stanw obiektu postulowane zdarzenia
11. l. W projekcie obiektu wskazuje funkcje jakie
przez systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej , i oprogramowanie systemw pomiarowych i sterowania.
2. W projekcie obiektu identyfikuje systemy oraz elementy konstrukcj i i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
8
i ochrony radiologicznej oraz przypisuje im
od realizowanych przez nie funkcji
3. Klasyfikacji systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
dokonuje na podstawie analiz deterministycznych, tam gdzie to
analizami probabilistycznymi .
4. Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu
wielorakie funkcje najistotniejszej realizowanej
przez nie funkcji
5. systemami oraz elementami konstrukcji i obiektu
do klas oprogramowanie i
projektuje tak, uszkodzenie w systemie
zaliczonym do klasy nie uszkodzenia systemu zaliczonego do klasy

6. Uszkodzenie w systemie obiektu systemem nie
na funkcji przez inne systemy lub elementy
konstrukcji lub obiektu
7. Systemom oraz elementom konstrukcji i obiektu
zaklasyfikowanym do klasy stawia wymagania
i systemom oraz elementom konstrukcji i
zaliczonym do klasy
12. Przy warunkw projektowych:
l) stosuje zachowawcze w warunki i
brzegowe z zapasem oraz sprawdzone metody, tak
wysoki nie dojdzie do degradacji rdzenia
reaktora oraz dawki promieniowania otrzymywane przez pracownikw i osoby z
w ustalonych granicach i na
poziOmie;
2) nie bierze pod systemw obiektu niezakwalifikowanych
jako systemy w przebiegu i ograniczaniu skutkw awarii, ale
ich potencjalne uszkodzenia, ktre niekorzystny na
systemy
3) wszelkie uszkodzenia wtrne, jakie wskutek
postulowanego zdarzenia
13. Projekt obiektu zachowanie obiektu przy rozszerzonych
warunkach projektowych. Do oceny zachowania obiektu w rozszerzonych
warunkach projektowych dopuszcza stosowanie analizy (metodologii) opartej na
najlepszym oszacowaniu.
14. W projekcie obiektu identyfikuje stany obiektu i w
od ich i konsekwencji z ich
zalicza je do kategorii stanw obiektu w podziale na:
l)
2) przewidywane zdarzenia eksploatacyjne;
3) awarie projektowe;
4) rozszerzone warunki projektowe.
9
15. Kategoriom stanu elektrowni lub reaktora badawczego przypisywane
kryteria akceptacji w przepisach wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy, z
wymagania, postulowane zdarzenia nie lub
nieznaczne skutki radiologiczne oraz zdarzenia do
skutkw radiologicznych bardzo prawdopodobne.
16. l. W projekcie obiektu postulowane zdarzenia
do analiz obiektu o ktrych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy. Charakterystyki postulowanych
projektowych obiektu
projektu obiektu
2. projektowe obiektu systemy oraz elementy
konstrukcji i obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej zdolne
postulowanych w projekcie, lub
zastosowanie innych - takich jak bariery fizyczne - celem ochrony
obiektu przed skutkami tych oraz zapewnienia, wymagane funkcje

3. W projektowych obiektu przewiduje techniczne
celem zminimalizowania wszelkich, z postulowanych
w projekcie obiektu interakcji
budynkami, w ktrych systemy oraz elementy konstrukcji lub
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej, kable i sterownicze, oraz interakcji
tymi budynkami a innymi konstrukcjami na terenie obiektu
17. l. Przy projektowych dla obiektu
obiektem i oraz charakterystyki
planowanego miejsca usytuowania obiektu i rejonu lokalizacji obiektu
obiektu na w
l) przenoszenie substancji promieniotwrczych na osoby z i do
w tym rozprzestrzenianie substancji promieniotwrczych w powietrzu oraz
wodach powierzchniowych i podziemnych;
2) na interwencyjne i ryzyka dla poszczeglnych osb z
i populacji jako w razie awarii , takie jak:
a) zaludnienia obiektu
b) wykorzystanie terenw i wd,
c) szlaki komunikacyjne.
2. Przy projektowych dla obiektu
rezerwowego zasilania obiektu z sieci
elektroenergetycznych oraz istnienie i ktre
na zapewnienie obiektu i

18. W przypadkach gdy koincydencje losowo
do przewidywanych eksploatacyjnych lub warunkw awaryjnych,
zdarzenia takie w projekcie obiektu Zdarzenia
skutkiem wtrnym innych takie jak po ziemi,
jako elementy pierwotnego postulowanego zdarzenia
lO
19. l. Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej projektuje
w oparciu o reprezentatywne sekwencje postulowane zdarzenia
tak, te systemy oraz elementy w stanie z
postulowane zdarzenia
2. W projekcie obiektu wykazuje postulowane zdarzenia
w projektowych, a podaje uzasadnienie techniczne ich

3. W projekcie wieloblakowej elektrowni jednoczesnego
na jeden blok
energetyczny.
20. Obiekt projektuje tak, zapobiec wzajemnym
systemami obiektu lub zwielokrotnionymi
(redundantnymi) elementami tych systemw poprzez zastosowywanie odpowiednich
technicznych, w takich jak: separacja fizyczna, izolacja elektryczna,
funkcjonalna oraz komunikacyjna danych.
21. l. Obiekt projektuje tak, jego w
przypadku sejsmicznych i ich skutkw.
2. Przy projektowaniu obiektu na zdarzenia sejsmiczne
odpowiednio czynniki, o ktrych mowa w 2 pkt l - 3 i 9, oraz kryteria, o ktrych mowa w
5 pkt l - 7 lokalizacyjnego.
3. obiekt projektowe zdarzenie sejsmiczne ze
o raz na l O 000 lat, ktry generuje poziome spektra
gruntu. Dla projektowego zdarzenia sejsmicznego rodzaj i mechanizm
jego czas trwania, parametry spektralne, pionowe i poziome spektra
oraz tensor momentu sejsmicznego.
4. W przypadku gdy obiekt jest na indukowanego,
przy projektowego zdarzenia sejsmicznego scenariusze
naturalnych i indukowanych.
5. projektowe obiektu w przypadku
projektowego zdarzenia sejsmicznego, o ktrym mowa w ust. 3, systemy oraz elementy
konstrukcji i obiektu istotne znaczenie dla
fundamentalnych funkcji na skutek tego
zdarzenia, tak obiekt doprowadzony do stanu bezpiecznego

6. Wymaganie w ust. 5 realizuje w przez
systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu w od ich
wymaganej na sejsmiczne, z realizowanych funkcji
oraz przez odpowiednich technicznych w od
klasy
22.1. W projekcie obiektu jego systemw oraz
elementw konstrukcji i istotne znaczenie dla
fundamentalnych funkcji do wytrzymania skutkw sejsmicznych
od projektowego zdarzenia sejsmicznego, nie ich
uszkodzenie, w razie niewielkiego przekroczenia projektowych.
11
2. obiekt na zdarzenia sejsmiczne, zasilania elektrycznego
obiektu z sieci elektroenergetycznych na skutek
sejsmicznych, przy tym oraz wtrne.
23. l. W przypadku posadowienia obiektu na obszarach, o ktrych mowa w art.
88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), lub na
obszarach, na ktrych powodzi wynosi raz na l 000 lat lub
raz na l 000 lat, obiekt projektuje tak, zapobiec negatywnym
skutkom przez powodzi lub podtopienia.
2. Przy projektowaniu obiektu w odniesieniu do powodziowego
czynniki, o ktrych mowa w 2 pkt 3 lit. d i pkt 4
lokalizacyjnego oraz kryterium, o ktrym mowa w 5 pkt 6 lokalizacyjnego.
3. Przy projektowaniu przeciwpowodziowych obiektu
maksymalne wody o raz na l 000
lat.
Rozdzia13
Stany eksploatacyjne i rozpatrywane awarie
24. Dla systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej
w projekcie obiektu graniczne parametry projektowe.
25. l . Obiekt projektuje tak, eksploatowany bez przekroczenia
granicznych parametrw projektowych, oraz przy minimalnej dopuszczalnej
lub systemw
2. Projekt obiektu poprzez
dopuszczalnej systemw awarii
w stanach pracy z i przy reaktora, w takich jak:
uruchamianie, paliwa, naprawy i modernizacja.
3. W projekcie obiektu zbir i dla bezpiecznej
eksploatacji obiektu
l) limity (granice)
2) graniczne nastawy systemw
3) ograniczenia i warunki dla stanw eksploatacyjnych;
4) ograniczenia wprowadzane w systemach sterowania obiektu oraz ograniczenia
proceduralne zakresu parametrw technologicznych i innych
parametrw;
5) wymagania utrzymania w zakresie eksploatacji, napraw, modernizacji, prb i
kontroli systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu w celu
zapewnienia, one zgodnie z projektowymi, z
zasady optymalizacji na promieniowanie
6) jednoznacznie konfiguracje ruchowe obiektu z
ograniczeniami w przypadku niektrych systemw obiektu

7) czasy systemw i innych systemw obiektu
w przypadku od i warunkw eksploatacji
obiektu
12
26. W projekcie obiektu na podstawie katalogu postulowanych
dla obiektu i jego lokalizacji, zbir awarii projektowych, w
celu granicznych parametrw projektowych, ktre obiekt ma bez
przekroczenia dawek granicznych dla osb z
27. Projekt obiektu przewiduje:
l) automatyczne uruchamianie systemw do tego,
zapobiec eskalacji postulowanego zdarzenia do stanu, w
kolejnej barierze ochronnej;
2) nieautomatyczne uruchamianie tych systemw ktrych uruchamianie
automatyczne nie jest konieczne dla eskalacji postulowanego zdarzenia

3) stan obiektu oraz do sterowania
operatorowi obiektu zdiagnozowanie stanu obiektu
i doprowadzenie go we czasie do stanu bezpiecznego
28. l . Obiekt projektuje tak, w razie rozszerzonych warunkw
projektowych on doprowadzony do stanu kontrolowanego przy zachowaniu
realizacji funkcji systemu obudowy reaktora.
2. Przy projektowaniu zapobiegawczych oraz
obiektu do wytrzymania rozszerzonych warunkw projektowych, nie jest
konieczne stosowanie zachowawczego
29. l. W projekcie obiektu
l) wykazuje systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej do wykonywania wymaganych funkcji podczas
rozszerzonych warunkw projektowych;
2) zapewnia systemy i elementy obiektu potrzebne do
powstaniu lub skutkw rozszerzonych warunkw projektowych
w praktycznie stopniu, od systemw i elementw
obiektu wykorzystywanych przy awariach bardziej prawdopodobnych
rozszerzone warunki projektowe.
2. projektowe obudowy reaktora wraz z jej systemami
w sprostanie scenariuszom awaryjnym
stopienie rdzenia reaktora, wybranym na podstawie i
probabilistycznych analiz
30. 1. W rozszerzonych warunkach projektowych, odpowiednio dla elektrowni
oraz dla reaktora badawczego, co najmniej sekwencje
l) przewidywane stany bez awaryjnego reaktora
do substancji promieniotwrczych poza
reaktora;
2) zanik zasilania elektrycznego przemiennym;
3) awarie z obudowy reaktora;
4) funkcji systemu wody
5) rozerwanie obiegu reaktora z jednego
systemu awaryjnego rdzenia reaktora;
6) niekontrolowany spadek poziomu wody podczas eksploatacji obiektu z
poziomem wody, w w czasie naprawy, modernizacji lub
paliwa w reaktorze;
13
7) funkcji systemu elementw
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej
8) odprowadzania do ostatecznego
2. W rozszerzonych warunkach projektowych w przypadku reaktora
dodatkowo:
l) niekontrolowane kwasu borowego w reaktorze
2) rozerwanie rurek wymiany w wytwornicy pary.
31. projektowe reaktora przez odpowiednie cech Jego
samoregulacji i zastosowanie systemw
l) zmniejszenie przewidywanych stanw
bez awaryjnego reaktora;
2) degradacji rdzenia reaktora i utracie
granicy ctsrueniowej obiegu reaktora, w przypadku
przewidywanych stanw bez awaryjnego reaktora.
32. l . Projekt elektrowni oraz reaktora badawczego sekwencje
awaryjne z obudowy reaktora, nawet bez stopienia paliwa, lecz
do uwolnienia substancji promieniotwrczych poza
poprzez zastosowanie
l) odpowiednich zapasw przy projektowaniu systemw z
obiegiem reaktora;
2) liczby przepustw przez reaktora;
3) armatury o odpowiedniej i zwielokrotnieniu na
z obiegiem reaktora, przez

4) w przypadku reaktora celem
zminimalizowania utraty reaktora i substancji promieniotwrczych
poza reaktora w razie rurek w wytwornicy pary.
2. oraz reaktor badawczy projektuje tak, zapobiec
awariom, ktre do wczesnego uszkodzenia pierwotnej obudowy
reaktora, albo wykazuje ich jest na
tyle nie jest konieczne ich w projekcie.
3. Awarie, o ktrych mowa w ust. 2, w
l) wybuch wodoru;
2) uszkodzenie zbiornika reaktora przy do:
a) wyrzutu stopionego rdzenia oraz grzania pierwotnej
obudowy reaktora lub
b) powstania o wysokiej energii pierwotnej
obudowy reaktora;
3) wybuch parowy, ktry pierwotnej obudowy
reaktora;
4) awarie w tym - w reaktorze - heterogeniczne
kwasu borowego.
4. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
ograniczenie przez system obudowy reaktora skutkw
awarii z rdzenia reaktora, w przez:
l) zatrzymanie i stopionego rdzenia reaktora;
14
2) ograniczenie skutkw stopionego rdzenia reaktora z betonem;
3) ograniczenie przeciekw z obudowy reaktora,
z utlenianiem koszulek elementw paliwowych i spalaniem wodoru oraz inne
podczas awarii;
4) czasu, po ktrego potrzebne jakiekolwiek interwencje operatora
lub celem opanowania awarii .
33. W projekcie elektrowni przewiduje projektowe
jej na wypadek uderzenia samolotu cywilnego, takie, w razie
uderzenia samolotu, przy ograniczonych operatora:
l) reaktora pozostaje lub pierwotna obudowa reaktora
pozostaje nienaruszona;
2) utrzymuje wypalonego paliwa lub basenu
wypalonego paliwa
III
Oglne wymagania i ochrony radiologicznej
projektowania systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej
l
Zasady oglne
34. l . Przy projektowaniu systemw obiektu odpowiedzialnych za
fundamentalnych funkcji stosuje wykonywanie
przez te systemy funkcji nawet w razie uszkodzenia lub
takie jak: zwielokrotnienie, separacja fizyczna, funkcjonalna oraz

2. System konieczny do doprowadzenia obiektu do stanu
bezpiecznego i utrzymania go w tym stanie projektuje tak, on zdolny
do swoich funkcji przy kryterium pojedynczego uszkodzenia i nawet
wwczas, gdy jakikolwiek inny element tego systemu lub systemu pomocniczego
koniecznego do jego pracy jest z eksploatacji.
3. Dla zapewnienia funkcji w projektowych
obiektu wykorzystuje tam gdzie to wbudowane cechy
systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej. Tam gdzie zapewnienie funkcji nie jest
przez wykorzystanie wbudowanych cech w pierwszej stosuje
systemy i elementy obiektu zasilania elektrycznego
ze spoza obiektu lub takie, ktre w razie utraty zasilania
stan preferowany z punktu widzenia
4. Obiekt w systemy zasilania elektrycznego ze i
spoza obiektu przy czym funkcji
powinno przy wykorzystaniu ktregokolwiek z tych dwch zasilania
elektrycznego.
15
Rozdzia12
Uszkodzenia ze wsplnej przyczyny, kryterium pojedynczego uszkodzenia, stan
bezpieczny po uszkodzeniu
35. W projekcie obiektu i
systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej dla uzyskania wymaganego poziomu ich tam gdzie na
zastosowania i funkcjonalnej analizy
przeprowadzone w oparciu o kryterium
ze wsplnej przyczyny.
36. Systemy oraz elementy obiektu istotne znaczenie dla
zapewnienia i ochrony radiologicznej projektuje tak, w
razie uszkodzenia one samoczynnie w stan bezpieczny po uszkodzeniu.
37. l. Do grupy do projektu obiektu stosuje
kryterium pojedynczego uszkodzenia.
2. grupy dla postulowanego
zdarzenia przy pojedyncze uszkodzenie, zapewnia
przez odpowiedni dobr technicznych stosowanie elementw
sprawdzonych, zwielokrotnienie rozdzielenie fizyczne i
funkcjonalne oraz odizolowanie elementw.
Rozdzial3
Pomocnicze i systemy istotne dla utrzymania,
kontrole, prby i kalibracje
38. l. Systemy pomocnicze systemy lub istotne dla
zapewnienia i ochrony radiologicznej traktuje jak tych
systemw lub i klasyfikuje je zgodnie zasadami w 11 .
2. zwielokrotnienie (redundancja), i funkcjonalna
systemw pomocniczych, o ktrych mowa w ust. l , a techniczne
zastosowane celem tych systemw i prowadzenia ich prb funkcjonalnych,
do wspomaganego przez nie systemu lub
3. Systemy pomocnicze, o ktrych mowa w ust. l , w zasilanie w
dostarczanie wody i powietrza lub innych gazw
oraz smarnych.
4. Systemy pomocnicze, o ktrych mowa w ust. l , projektuje w taki sposb,
uszkodzenie jakiegokolwiek z nich nie jednoczesnej
zwielokrotnionych systemw
39. Projekt obiektu zapewnia, zastosowaniu takich jak
zwielokrotnienia (redundancji), prowadzenia w
zakresie utrzymania i prb systemw istotnych dla bez
obiektu z ruchu. przy tym z
ruchu, z systemw lub obiektu na
16
skutek uszkodzenia, a przewidywanych czynnosc1 utrzymania w zakresie
eksploatacji, w tym napraw i modernizacji, oraz prb na poszczeglnych
systemw celem zapewnienia, funkcja nadal
z
40. l. projektowe obiektu z ust. 2,
bezpiecznego wykonywania:
l) podczas pracy obiektu namocy-kalibracji i prb lub utrzymania w
zakresie eksploatacji,
2) w warunkach obiektu - utrzymania w zakresie napraw,
modernizacji i kontroli
- na systemach oraz elementach konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej, bez
istotnego zmniejszenia funkcji a w sytuacji, o ktrej
mowa w pkt l, bez obiektu
2. obiektu nie w sposb wymagany w ust. l, to w
projekcie obiektu stosuje inne uzyskania
informacji o stanie i funkcjonowaniu systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej , na zastosowaniu zapasw
lub innych zapobiegawczych skutkw potencjalnych

4
Badania kwalifikacyjne, starzenie systemw oraz elementw konstrukcji
i obiektu czynnik ludzki
41. W projekcie obiektu wskazuje systemy oraz elementy konstrukcji
i obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej , co do ktrych inwestor ma
poddane badaniom kwalifikacyjnym przeprowadzanym celem potwierdzenia,
przez przewidziany w projekcie obiektu okres ich one
zdolne do wykonywania swoich funkcji, starzeniu w na skutek
warunkw w takich jak: drgania, temperatura,
uderzenie strumienia lub elektromagnetyczne,
napromienienie, zalanie, oraz wszelkich kombinacji tych czynnikw,
w czasie, gdy tych systemw oraz elementw konstrukcji i

42. Przy projektowaniu systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej:
l) przewiduje odpowiednie zapasy mechanizmy
tych systemw i elementw oraz ich ze
starzeniem, tak systemw i elementw konstrukcji i
obiektu do wykonywania funkcji przez przewidziany w
projekcie obiektu okres ich
2) efekty ich starzenia i w warunkach normalnej eksploatacji, przy
wykonywaniu prb oraz utrzymania w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji, a w stanach obiektu podczas i po postulowanych

17
43. l. Obiekt projektuje w taki sposb,
zaistnienia oraz skutki ewentualnych ze szczeglnym
aspektw przestrzennego obiektu i ergonomii.
2. projektowe obiektu warunki dla
operatora obiektu przy tym czas na te
przewidywane pracy oraz psychologiczne operatora obiektu

3. projektowe obiektu
sytuacji interwencji operatora obiektu w krtkim
czasie, a podejmowanie przez niego takich interwencji jest konieczne,
l) dysponuje on czasem na decyzji i

2) informacja dla przez operatora decyzji jest
przedstawiona w prosty i jednoznaczny sposb;
3) po zaistnieniu awarii , w sterowni lub w sterowni rezerwowej oraz na trasie
do sterowni rezerwowej jest pracy akceptowalne ze na
wymagania ochrony radiologicznej oraz i higieny pracy.
44. i obiektu
l) analizuje i odpowiednio czynniki ludzkie, aspekty
z i przejrzyste rozdzielenie
realizowanych funkcji kontroli i sterowania operatorami obiektu a
zastosowanymi w obiekcie systemami automatycznymi; ponadto w projekcie
obiektu personelu ruchowego do
jednoczesnego wykonywania koniecznych do doprowadzenia obiektu
do stanu bezpiecznego
2) stosuje dostarczanie operatorom obiektu
informacji kompleksowych, lecz do zrozumienia, oraz ze na
czas podejmowania koniecznych decyzji i wykonania w
informacji :
a) stanu obiektu we wszelkich jego
stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po awariach, a potwierdzenie,
realizowane funkcje automatycznie wykonywane przez systemy
b) inicjowanych przez operatora obiektu
ktre dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej ,
c) o parametrach poszczeglnych systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu w celu potwierdzenia, konieczne dla zapewnienia
bezpiecznie wykonane.
5
oglne wymagania projektowe
45. W elektrowniach systemy oraz elementy konstrukcji i
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej nie wsplne dla dwch lub reaktorw, chyba zostanie
wykazane, dla wszystkich reaktorw w stanach eksploatacyjnych,
utrzymania w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji, oraz podczas rozpatrywanych
awarii wymagania i ochrony radiologicznej , a w
razie awarii jednego z reaktorw, dla reaktorw
18
zapewniona ich i odprowadzania

46. Elektrownie z sieciami lub instalacjami
wytwarzane w reaktorze w procesach
fizykochemicznych projektuje w sposb przenoszeniu substancji
promieniotwrczych z obiektu do tych sieci lub instalacji
w stanach eksploatacyjnych i podczas rozpatrywanych awarii .
47. l. Projekt przewiduje w:
l) drogi ewakuacyjne oznakowane w sposb i z i
innymi udogodnieniami istotnymi dla bezpiecznego korzystania z tych drg;
2) systemy alarmowe i komunikacji w warunkach awaryjnych,
przekazywanie i instrukcji osobom obecnym na terenie obiektu oraz
informowanie osb i podmiotw spoza obiektu zgodnie z planem
awaryjnego.
2. przestrzenny obiektu i projektowe budynkw obiektu
i ruchu osb oraz i
na teren obiektu pracownikw i pojazdy awaryjnych,
ze szczeglnym ochrony przed nieuprawnionym osb i
nieuprawnionym wprowadzaniem przedmiotw.
48. l. W przypadku gdy istnieje znaczne konieczne
jednoczesne w obiekcie dwch lub systemw istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej, te
systemy, ich nie tylko
wzajemne fizyczne, ale skutki i
lub uszkodzenia jednego systemu na fizyczne pracy
systemw obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej.
2. W przypadku gdy dwa systemy przy ze
projektuje je tak, wymagane dla systemu
przy albo wprowadza
przekroczenie projektowego w systemie przy przy
pojedynczego uszkodzenia.
49. Projekt elektrowni jej wzajemne z
i linii doprowadzonych do
elektrowni wahania i przewidywane i
sieci oraz awarie systemowe, z punktu widzenia zapewnienia
zasilania elektrycznego systemw elektrowni istotnych dla
i ochrony radiologicznej .
50. Projekt obiektu obiektu
w
l) taki dobr odpadw
promieniotwrczych i zdemontowanych elementw;
2) do miejsc, do ktrych jest konieczny;
3) minimalizacji pracownikw na promieniowanie oraz
substancjami promieniotwrczymi przy
obiektu
4) obiekty konieczne do przechowywania odpadw promieniotwrczych
zarwno podczas eksploatacji, jak i likwidacji obiektu
19
IV
wymagania i ochrony radiologicznej
proj ektowania poszczeglnych systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu istotnych dla i ochrony radiologicznej
l
Reaktor
51. l. Reaktor i z nim systemy projektuje w taki sposb,
l) nie ktre znaczny wzrost
podczas przewidywanych eksploatacyjnych lub w warunkach awaryjnych;
2) zapewniona i sarnoregulacja reaktora, tak efekt fizycznych
zwrotnych wzrost mocy reaktora;
3) wahania mocy reaktora do przekroczenia granicznych
parametrw projektowych paliwa wykluczone albo
niezawodnie oraz wykryte i
2. reaktora i z nim systemy oraz sterowania i
projektuje
l) z zachowaniem odpowiednich zapasw celem zapewnienia,
graniczne parametry projektowe, paliwa nie przekroczone,
a we wszystkich stanach eksploatacyjnych i przy awariach projektowych zachowane
wymagania i ochrony radiologicznej , z
w sposb prowadzenie odpowiedniej ich
kontroli, i testw przez okres eksploatacji obiektu
2) tak, zapewniona usuwania substancji, ktre
reaktora, w przez zatkanie w tym
produktw korozji.
3. reaktora i z nim konstrukcje zbiornika reaktora
projektuje tak, statyczne i dynamiczne oczekiwane w stanach
eksploatacyjnych, awariach projektowych i przy postulowanych zdarzeniach
w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpiecznego reaktora,
utrzymania reaktora w stanie podkrytycznym i zapewnienia rdzenia reaktora.
4. projektowe reaktora:
l) spontanicznego zaistnienia ponownej po
reaktora lub wzrostu w postulowanego
zdarzenia
2) maksymalna dodatniej oraz maksymalna
jej wprowadzania w stanach eksploatacyjnych i podczas awarii projektowych
ograniczone tak, nie do uszkodzenia granicy obiegu
reaktora oraz utrzymana i nie do
degradacji rdzenia reaktora.
52. l. Elementy paliwowe i zestawy paliwowe oraz konstrukcje wsporcze rdzenia reaktora
projektuje tak,
l) w stopniu przewidywane warunki napromieniania
i w rdzeniu reaktora, w z procesarni jakie
podczas normalnej eksploatacji i przewidywanych eksploatacyjnych, a
przy manipulacjach paliwem
2) w stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych innych awarie
utrzymanie geometrii rdzenia reaktora
oraz wprowadzania regulacyjnych i

20
2. Projekt rdzenia reaktora elementw paliwowych
l) z rozszerzania oraz deformacji paliwa i koszulek elementw
paliwowych;
2) z
3) z dodatkowego spowodowanego przez produkty rozszczepienia
w elemencie paliwowym;
4) z napromienienia paliwa, koszulek elementw paliwowych i innych
w zestawie paliwowym;
5) ze zmian i temperatury na skutek zmian mocy;
6) z reakcji chemicznych;
7) z statycznych i dynamicznych, w tym przez i
innych
8) ze zmian w procesie wymiany ktre z lub efektw
reakcji chemicznych.
3. Reaktor projektuje tak,
l) podczas przewidywanych eksploatacyjnych nie dojdzie do degradacji
elementw paliwowych;
2) podczas awarii projektowych elementy paliwowe na swoim miejscu i nie
ktre do utraty skutecznego poawaryjnego
rdzenia reaktora.
4. W projekcie rdzenia reaktora warunki elementw
paliwowych tak, wysoki w stanach
eksploatacyjnych cieplny na powierzchni koszulki elementu paliwowego
mniejszy od strumienia, przy ktrym kryzys wymiany
53. Projekt reaktora zapewnia w 51
i 52 w razie zmian w strategii gospodarki paliwem przez okres eksploatacji
elektrowni lub reaktora badawczego.
54. reaktora projektuje w taki sposb, utrzymanie we
wszystkich stanach eksploatacyjnych oraz w warunkach awarii bez degradacji rdzenia
reaktora stabilnego i poziomu strumienia neutronw w zakresie granicznych
parametrw projektowych.
55. l. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
techniczne reaktora we wszystkich stanach
eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych, nawet w warunkach najbardziej reaktywnego
rdzenia reaktora, oraz utrzymanie go w stanie
2. reaktora i zapas
do tego, nie do przekroczenia limitw
(granic)
56. l. Dla zapewnienia techniczne do reaktora
z co najmniej dwch systemw.
2. Co najmniej jeden z systemw, o ktrych mowa w ust. l, jest zdolny do samodzielnego,
szybkiego wprowadzenia reaktora w stan podkrytyczny ze stanw eksploatacyjnych i w
warunkach awaryjnych, nawet w warunkach najbardziej reaktywnego rdzenia reaktora, a
do utrzymywania reaktora w stanie podkrytycznym z odpowiednim zapasem i z
przy pojedynczego uszkodzenia.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego do
ponownej pod warunkiem graniczne parametry projektowe dla
21
paliwa oraz dla systemw i elementw elektrowni lub
reaktora badawczego nie przekroczone.
57. l. techniczne do sterowania i reaktora
utrzymanie reaktora podczas i po awarii.
2. Przy doborze o ktrych mowa w ust. l , do reaktora
uszkodzenia gdziekolwiek w elektrowni lub
reaktorze badawczym, ktre
l) tych nie swoich funkcji , lub
2) do ich uszkodzenia ze wsplnej przyczyny.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
l) techniczne do reaktora, odpowiednie dla
powstaniu lub dla skompensowania niezamierzonych wzrostw podczas
stanu w tym- podczas paliwa w tym stanie;
2) i prowadzenia prb celem zapewnienia,
techniczne do reaktora utrzymywane w stanie ustalonym
dla warunkw elektrowni lub reaktora badawczego.
2
Obieg reaktora
58. l. Obieg reaktora, z nim systemy pomocnicze oraz systemy
sterowania i projektuje z zapasw
odpowiednich do zapewnienia, w stanach eksploatacyjnych nie przekroczenie
granicznych parametrw projektowych dla granicy obiegu reaktora,
w takich jak: maksymalne maksymalna temperatura, dopuszczalne
zmiany i temperatury w stanach oraz dopuszczalne
2. Zastosowane projektowe
zabezpiecza obiegu reaktora przed nadmiemym
oraz, nawet podczas awarii projektowych, nie doprowadza do nieakceptowanych
substancji promieniotwrczych do w do z
obudowy reaktora.
59. l . Elementy obiegu reaktora reaktora, takie
jak: zbiornik reaktora lub armatura,
pompy, dmuchawy i wymienniki wraz z ich elementami i konstrukcjami
wsporczymi , projektuje w taki sposb, one statyczne
i dynamiczne oczekiwane we wszystkich stanach eksploatacyjnych i podczas awarii
projektowych. stosowane do wytwarzania tych elementw dobiera
tak,
2. Zbiornik reaktora oraz przewody projektuje i buduje z
zastosowaniem w odniesieniu do:
l)
2) i sprawdzonych w praktyce projektowania obiektw
3) zapewnienia prowadzenia kontroli , i prb;
4) technologii wytwarzania;
5) kwalifikacji personelu i badawczego.
22
3. z obiegu reaktora w
w celu ograniczenia wszelkich ubytkw
reaktora oraz wykluczenia ubytku reaktora poprzez systemy
pomocnicze.
4. obiegu reaktora projektuje tak,
l) jej uszkodzenia bardzo prawdopodobne;
2) wykrycie we czasie;
3) jakiekolwiek uszkodzenia nie w niestabilne szybko

5. projektowe stanw elektrowni lub reaktora
badawczego, w ktrych elementy granicy obiegu reaktora
w stan kruchy, dla i
ochrony radiologicznej.
6. Elementy granicy obiegu reaktora, takie
jak wirniki pomp i armatury, projektuje w sposb
ich uszkodzenia i powstania wtrnych innych elementw
obiegu istotnych dla i ochrony radiologicznej, w
stanach eksploatacyjnych i przy awariach projektowych, z
degradacji, jaka podczas ich
60. l. obiegu reaktora projektuje w sposb
przez okres eksploatacji elektrowni lub reaktora badawczego
prowadzenie, w odpowiednich czasu, lub kontroli i prb
stanu technicznego elementw tej granicy- odpowiednio do realizowanych przez
nie funkcji w celu wykazania braku niedopuszczalnych wad
lub niedopuszczalnej degradacji stanu technicznego tych elementw, z punktu widzenia
zapewnienia i ochrony radiologicznej.
2. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
granicy obiegu reaktora, takie jak przecieki,
monitorowaniu, ktrego wynik przy rodzaju i zakresu kontroli
dla zapewnienia Obieg reaktora
w system wykrywania i pomiaru przeciekw,
ich zlokalizowanie.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego odpowiednich systemw
wtrnych w stosunku do obiegu reaktora, w systemu

61. l . W elektrowni oraz w reaktorze badawczym stosuje system dla regulacji
i w obiegu reaktora, w stanach
eksploatacyjnych nie dojdzie do przekroczenia granicznych parametrw projektowych, z
zmian i wyciekw
2. Stosuje odpowiednie dla usuwania substancji promieniotwrczych z
reaktora, z aktywowanymi produktami korozji i produktami
rozszczepienia z paliwa
3. o ktrym mowa w ust. 2, na podstawie granicznych
parametrw projektowych paliwa akceptowalnych
koszulek elementw paliwowych z zapasem obiekt
eksploatowany przy poziomie w obiegu reaktora tak niskim,
jaki w praktyce a uwolnienia substancji
23
promieniotwrczych jakie w
dopuszczalnych granicach.
62. l . W elektrowni oraz w reaktorze badawczym stosuje system
odprowadzanie swoje funkcje z
nie do przekroczenia granicznych parametrw
projektowych dla paliwa oraz dla granicy obiegu reaktora.
2. projektowe systemu odprowadzenia w
wzajemnych i odcinania podsystemw.
63. l . W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
stosowanie systemw awaryjnego rdzenia reaktora w celu przywrcenia i
utrzymania paliwa w stanach awaryjnych, nawet w razie utraty
granicy obiegu reaktora.
2. W przypadku awarii z natychmiastowe rozerwanie
obiegu reaktora o rdzenia reaktora jest
prowadzone tak, uszkodzenia paliwa i
uwolnienie produktw rozszczepienia z paliwa
l) nie przekroczone graniczne parametry projektowe paliwa
2) reakcje chemiczne ograniczone do poziomu akceptowalnego z punktu
widzenia
3) zmiany w paliwie i w konstrukcjach reaktora nie w
sposb awaryjnego rdzenia reaktora;
4) rdzenia reaktora zapewnione przez czas.
64. W celu przez system awaryjnego rdzenia reaktora o
ktrych mowa w 63 ust. 2, dla postulowanego zdarzenia i przy
pojedynczego uszkodzenia:
l) stosuje odpowiednie projektowe, takie jak: wykrywanie przeciekw,
odpowiednie wzajemne i odcinania, przy odpowiednim
zwielokrotnieniu, i rozdzieleniu elementw systemu, a
2) zapewnia zasilanie elektryczne tego systemu ze w razie zaniku
zasilania elektrycznego z sieci
65. projektowe celowego w obiegu
reaktora w razie awarii, tak odprowadzania
z rdzenia reaktora.
66. System awaryjnego rdzenia reaktora projektuje tak,
prowadzenie kontroli okresowych jego elementw oraz wykonywanie prb okresowych w
celu potwierdzenia:
l) konstrukcyjnej i elementw systemu;
2) do z czynnych elementw systemu podczas
normalnej eksploatacji;
3) systemu do w stanach w projektowych
elektrowni lub reaktora badawczego.
24 -- ------- - - - ------------ - ---
3
System obudowy reaktora
67. l. W elektrowni oraz w reaktorze badawczym stosuje system obudowy
reaktora
l) zatrzymywanie substancji promieniotwrczych w stanach eksploatacyjnych 1 w
warunkach awaryjnych;
2) reaktora przed naturalnymi lub powodowanymi
przez
3) przed promieniowaniem w stanach eksploatacyjnych i w warunkach
awaryjnych.
2. W elektrowni system obudowy reaktora obejmuje
reaktora i reaktora oraz, w
od koncepcji projektowej , systemy pomocnicze w takie
jak: systemy i temperatur obudowy
reaktora oraz elementy do odcinania (izolowania od
otoczenia) obudowy reaktora, ograniczania lub usuwania z
przestrzeni obudowy reaktora produktw rozszczepienia, wodoru, tlenu i
innych substancji, ktre do niej uwolnione.
3. Do reaktora badawczego ust. 2 stosuje odpowiednio, z wymogu posiadania
wtrnej obudowy reaktora.
68. l . System obudowy reaktora projektuje z zastosowaniem
odpowiednich na podstawie potencjalnych
temperatur oraz dynamicznych, takich
jak uderzenia i reakcji oczekiwanych na skutek rozpatrywanych
awarii, w
l) analiz zjawisk podczas awarii,
oraz wad
2) skutki wydzielenia energii z innych potencjalnych w energii
zakumulowanej w wytwornicach pary, oraz w wyniku reakcji chemicznych - w tym
przewidywanych zjawisk spalania gazw palnych obudowy
reaktora, a radiolizy;
3) naturalne i postulowane zdarzenia skutkiem

2. Projekt obudowy reaktora
monitorowanie stanu obudowy reaktora oraz z systemw
i elementw
69. System obudowy reaktora projektuje tak,
l) w stanach eksploatacyjnych, a w podczas wykonywania
utrzymania, remontw i prb oraz podczas i po rozpatrywanych awariach, jej
stale ferrytyczne nie do kruchego a
powstania szybko zminimalizowana;
2) wykonywanie prb celem:
25

a) wykazania strukturalnej obudowy reaktora przed
oraz w okresie eksploatacji elektrowni lub reaktora
badawczego;
b) oszacowania przeciekw z systemu obudowy reaktora przez
okres eksploatacji elektrowni lub reaktora badawczego przy
projektowym w obudowie reaktora lub przy
na oszacowanie przeciekw przy
projektowym;
3) podczas i po rozpatrywanych awariach me do przekroczenia ustalonej
maksymalnej przeciekw;
4) liczba przepustw przez reaktora minimalna;
5) zapewnione
a) przepusty przez reaktora te same wymagania
projektowe co sama konstrukcja obudowy reaktora,
b) wykrywania przeciekw przez poszczeglne przepusty;
6) przepustw przez reaktora zachowana w
przypadku awarii.
70. l. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego stosuje
w razie rozpatrywanej awarii automatyczne, i niezawodne
przez reaktora
granicy obiegu reaktora lub
z obudowy reaktora. Stosuje przy tym
odpowiednie projektowe dla awarii z
obudowy reaktora.
2. o ktrym mowa w ust. l , w co najmniej dwa zawory
reaktora lub zawory zwrotne, ustawione szeregowo, umieszczone
jak obudowy reaktora, zdolne do niezawodnego i od
siebie uruchomienia. Projekt (odizolowania) od otoczenia obudowy
reaktora kryterium pojedynczego uszkodzenia.
3. od w ust. l i 2 dopuszcza jedynie w odniesieniu do
specyficznych typw elementw, takich jak rurki impulsowe w systemach pomiarowych, lub
wwczas gdy niezastosowanie tych systemu
w ktrego wchodzi przez
reaktora.
71. przez reaktora, ktry nie
stanowi granicy obiegu reaktora ani nie jest
z obudowy reaktora, posiada co najmniej jeden zawr
reaktora, na obudowy
reaktora i umieszczony jak tej obudowy.
72. projektowe elektrowni oraz reaktora badawczego
prowadzenia okresowych prb armatury obudowy
reaktora i z systemw do realizacji ich funkcji oraz
sprawdzania, czy przeciekw przez w dopuszczalnych
granicach. Zapewnia przy tym niezawodnego i uruchamiania
zaworu.
26
73. l. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
pracownikw obiektu do obudowy reaktora odbywa poprzez
powietrzne, ktrych drzwi wzajemnie blokowane w celu zapewnienia,
przynajmniej jedne drzwi zawsze
2. Otwory w obudowie reaktora dla potrzeb ruchu
i przez projektuje tak, ich szybkie i niezawodne
zamykanie, w razie gdy wymagane jest odizolowanie obudowy
reaktora.
3. projektowe elementw
powietrznych i otworw w obudowie reaktora do utrzymania
ich w razie rozpatrywanych awarii.
74. l. projektowe obudowy reaktora odpowiednie
przekroje tras pierwotnej obudowy
reaktora. Przekroje te projektuje tak,
w czasie wyrwnywania w obudowie reaktora
podczas rozpatrywanych awarii nie uszkodzenia konstrukcji obudowy
reaktora lub systemw skutki awarii .
2. projektowe konstrukcji obudowy
reaktora do wytrzymania skutkw awarii .
75. l. Zapewnia odprowadzania z obudowy reaktora
w stanach eksploatacyjnych oraz w czasie i po rozpatrywanych awariach.
2. Po uwolnieniu o wysokiej energii w trakcie rozpatrywanej awarii zapewnia
szybkie i temperatury w obudowie reaktora
oraz utrzymywanie ich na akceptowalnie niskim poziomie.
3. System odprowadzania z obudowy reaktora ma niezawodny, co
realizuje poprzez odpowiednie zwielokrotnienie zastosowanych podsystemw i
elementw oraz poprzez odpowiednie ich wzajemne przy zasilaniu
elektrycznym ze obiektu lub z sieci
pojedynczego uszkodzenia.
4. projektowe systemu, o ktrym mowa w ust. 3,
przeprowadzania okresowych kontroli , prb i funkcjonalnych w czasie
eksploatacji.
76. l. W projekcie systemu obudowy reaktora przewiduje - stosownie
do potrzeb- systemy do ograniczania, zmniejszania i kontrolowania produktw
rozszczepienia, wodoru, tlenu i innych substancji, ktre uwolnione do obudowy
reaktora.
2. Systemy, o ktrych mowa w ust. l, projektuje z stopniem zwielokrotnienia
(redundancji) oraz z odpowiednimi wzajemnymi celem zapewnienia,
grupa przy zasilaniu
elektrycznym ze obiektu z sieci
pojedynczego uszkodzenia. Do zmniejszania palnych gazw w
obudowie reaktora stosuje systemy lub elementy
zasilania elektrycznego.
3. projektowe systemw oczyszczania przestrzeni obudowy
reaktora prowadzenia okresowej kontroli elementw oraz
wykonywania prb i funkcjonalnych tych systemw.
27
77. izolacji cieplnej i elementw oraz konstrukcji
obudowy reaktora dobiera tak, ich
funkcji i niekorzystny na mne funkcje
w razie degradacji tych izolacji lub
Rozdzial4
Systemy pomiarw i sterowania obiektu
78. l. W obiekcie stosuje dla:
l) parametrw procesw technologicznych, w tych, ktre
na przebieg reakcji rozszczepienia, rdzenia
reaktora, systemw reaktora lub obudowy reaktora;
2) pozyskania informacji o obiekcie koniecznych do prowadzenia jego
niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji ;
3) stanu obiektu w warunkach awaryjnych oraz podejmowania decyzji
o o
z reagowaniem awaryJnym.
2. Wprowadza i automatyczne rejestrowanie
wszelkich parametrw pochodnych istotnych dla w reaktorze
w zapasu do stanu nasycenia
3. Aparatura kontrolno-pomiarowa obiektu, o ktrej mowa w ust. l , posiada - stosownie do
swojego przeznaczenia - zakresy pomiarowe odpowiednie do monitorowania parametrw w
stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych.
4. o ktrej mowa w ust. l , kwalifikuje na warunki
w stanach obiektu
jest ona odpowiednia do pomiarw parametrw obiektu w warunkach
awaryjnych, operatorowi obiektu rozpoznanie sytuacji w obiekcie
i klasyfikowanie dla celw reagowania awaryjnego.
79. W obiekcie stosuje sterowania procesami technologicznymi, w
do utrzymywania w granicach limitw i warunkw eksploatacyjnych
parametrw, o ktrych mowa w 78 ust. l pkt l.
80. l. Obiekt w z ktrej on bezpiecznie
sterowany we wszystkich stanach eksploatacyjnych i z ktrej
celem utrzymania obiektu w stanie bezpiecznym lub celem wprowadzenia jego w
stan bezpiecznego po przewidywanych eksploatacyjnych lub
rozpatrywanej awarii.
2. projektowe sterowni dostarczanie adekwatnych
informacji w celu ochrony osb w sterowni przed takimi jak:
l) poziomy promieniowania;
2) substancje wybuchowe lub toksyczne.
81. Projekt sterowni obiektu przewiduje zastosowanie ochrony
radiologicznej i przebywania pracownikw w tej sterowni
w warunkach awaryjnych, bez otrzymania podczas trwania awarii dawek skutecznych
(efektywnych) 50 mSv.
82. Identyfikuje zdarzenia i sterowni obiektu
takie, ktre dla jej funkcjonowania, a w
projekcie minimalizowania skutkw takich

28
83. l. Rozmieszczenie aparatury kontrolno-pomiarowej i sposb prezentowania informacji
w sterowni obiektu projektuje z zasad ergonomii,
tak, pracownicy eksploatacji uzyskiwali adekwatny, obraz stanu
i funkcjonowania obiektu
2. W sterowni obiektu przewiduje elementy
w efektywny sposb wizualne, a tam gdzie jest to wskazania
stanw eksploatacyjnych i procesw, ktre od normy i
niekorzystnie na
84. blok energetyczny w fizycznie
i elektrycznie od sterowni bloku energetycznego, ze i
elementami szybko reaktor
i go w stanie i
parametry bloku, w razie wykonywania tych kluczowych dla
zapewnienia ze sterowni bloku
energetycznego. Do sterowni rezerwowej wymagania w 80-83 stosuje
odpowiednio.
85. l. W przypadku projektowych obiektu w ktrych
systemu obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej od niezawodnego funkcjonowania
systemu teleinformatycznego, przy opracowywaniu i testowaniu komputerowego oraz
oprogramowania odpowiednie standardy i metody stosowane przez
okres systemu, a w w cyklu opracowywama
oprogramowama.
2.Poziom i oprogramowania komputerowego stosowanego w obiekcie
jest do systemu dla funkcji

3.W projekcie obiektu poziOm systemu
teleinformatycznego, ktry odpowiednie zapasy
analizy ze systemu teleinformatycznego.
86. l. W projekcie obiektu zapewnia w zakresie
zapewnienia w stopniu operatora
obiektu nie konieczne przez czas po
przewidywanych eksploatacyjnych lub rozpatrywanych awarii. Operatorowi
zapewnia do informacji do monitorowania skutkw
automatycznych.
2. Automatyzuje lub realizuje z elementw biernych uruchamianie i sterowanie
systemami lub elementami obiektu funkcje
tak, nie konieczne podejmowanie przez operatora w
czasie do 30 minut po postulowanego zdarzenia Jakiekolwiek
operatora obiektu konieczne do wykonania zgodnie z projektem w
czasie do 30 minut po postulowanego zdarzenia
uzasadnienia w projekcie obiektu
87. l. W obiekcie stosuje system zdolny dla
lub ochrony radiologicznej , a automatycznie
systemy wymagane do i utrzymania stanu bezpiecznego
2. System projektuje tak,
l) on zdolny do niebezpiecznych systemu sterowania;
29
2) stan bezpieczny po uszkodzeniu;
3) operatora obiektu ktre
systemu w stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych,
ale nie operatora obiektu w warunkach
awaryjnych;
4) w wyniku przewidywanych eksploatacyjnych nie dojdzie do
przekroczenia granicznych parametrw projektowych; w system
zapewnia nieprzekroczenie granicznych parametrw projektowych paliwa
w razie jakiegokolwiek pojedynczego wadliwego systemw
sterowania jak przypadkowe wyprowadzenie regulacyjnych z
rdzenia reaktora, z wyrzucenia lub upadku z lub do rdzenia.
88. l. i systemy sterowania elementw lub
systemw istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej projektuje tak, ich i okresowego
testowania- odpowiednio do funkcji jakie
2. Systemy w tym w system projektuje w
sposb okresowe testowanie ich podczas pracy reaktora, z
testowania celem wykrycia i ewentualnej
utraty redundancji.
89. Wbudowane w system obiektu zwielokrotnienie (redundancja)
i funkcjonalna co najmniej ,
l) pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje utraty funkcji
2) z pracy dowolnego elementu nie spowoduje utraty mtmmum
zwielokrotnienia (redundancji), chyba
systemu w takiej sytuacji.
90. przewiduje zastosowanie systemu teleinformatycznego w systemach
w w systemie obiektu to oprcz
w 85 wymagania:
l) w odniesieniu do komputerowego i oprogramowania stosuje wysokie
wymagania do znaczenia danego systemu dla zapewnienia

2) proces opracowania, z testowaniem i zmian projektowych,
jest systematycznie dokumentowany i poddawany
3) potwierdzenie przez od projektanta systemu teleinformatycznego
i jego dostawcy wysokiej i oprogramowania systemu
teleinformatycznego;
4) tam gdzie funkcje zasadnicze znaczenie dla i
utrzymania stanu bezpiecznego wprowadza
techniczne tych funkcji
5) uszkodzenia ze wsplnej przyczyny powodowane w
oprogramowaniU;
6) wprowadza zabezpieczenia przed lub w
systemu.
91. l . projektowe stosowane w obiekcie przenoszeniu
systemem i systemem sterowania, przez unikanie
wzajemnych lub poprzez odpowiednie rozdzielenie funkcjonalne tych systemw.
30
2. te same wykorzystywane zarwno przez system jak
przez system sterowania, to zapewnia odpowiednie ich rozdzielenie, w
przez
92. l . Na terenie obiektu projektuje awaryjny
oddzielony od sterowni i sterowni rezerwowych, jako miejsce zbirki i
pracy pracownikw reagowania awaryjnego.
2. W awaryjnym zapewnia
l) do informacji o istotnych parametrach obiektu oraz o warunkach
radiologicznych w obiekcie i w jego otoczeniu;
2) ze sterowniami i sterowniami rezerwowymi oraz z innymi
miejscami w obiekcie a z reagowania awaryjnego na terenie
obiektu i poza nim;
3) ochrony osb w awaryjnym przed
z warunkw awaryjnych, awarie.
S
Systemy zasilania elektrycznego obiektu
93. l. Dla niezawodnego funkcjonowania systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej zapewnia zasilanie elektryczne ze
obiektu i z sieci elektroenergetycznej.
2. System zasilania elektrycznego ze obiektu
system awaryjnego zasilania obiektu oraz system zasilania elektrycznego z
sieci elektroenergetycznej obiektu - w sytuacji, gdy jakikolwiek z
nich nie - dostarcza moc i energii dla zapewnienia
w stanach eksploatacyjnych, a podczas i po rozpatrywanej awarii.
94. zasilania elektrycznego obiektu baterie
akumulatorw oraz obiektu projektuje
tak, one zwielokrotnienie i
testowania oraz ich funkcji przy
pojedynczego uszkodzenia.
95. Dostarczanie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do sieci
rozdzielczej obiektu realizuje za dwch fizycznie
obwodw, zaprojektowanych i zlokalizowanych tak, w
praktycznie stopniu ich jednoczesnego uszkodzenia w
stanach eksploatacyjnych oraz w warunkach rozpatrywanych awarii i w przewidywanych
warunkach
96. projektowe systemw zasilania elektrycznego obiektu
w sytuacji utraty zasilania elektrycznego
przez blok energetyczny, utraty zasilania z innych energii
elektrycznej na terenie obiektu albo utraty zasilania z sieci elektroenergetycznej
w wyniku tego zdarzenia lub z nim utrata zasilania elektrycznego z
jakiegokolwiek z zasilania elektrycznego.
97. Istotne dla zapewnienia obiektu systemy zasilania
elektrycznego projektuje tak, prowadzenie ich okresowych kontroli i
31
prb, celem sprawdzenia i tych systemw oraz stanu
technicznego ich elementw.
98. blok energetyczny projektuje tak, po od sieci
on zdolny do zrzutu z dowolnego punktu pracy
minimalnym a znamionowym oraz do stabilnego zasilania potrzeb bloku
energetycznego przez co najmniej 2 godziny.
99. l. awaryjnego zasilania elektrycznego obiektu oraz warunki zasilania
systemw i elementw istotnych dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej obiektu w zasilanych odbiorw
i charakterystyki ich zasilania, takie jak: moc, czas trwania i zasilania,
dobiera tak, niezawodne po przewidywanych
eksploatacyjnych systemw i elementw istotnych dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej.
2. W razie utraty zasilania przemiennym zasilania
elektrycznego obiektu przemiennym, z zasilania, o
ktrych mowa w ust. 4, zasilanie systemw i elementw istotnych
dla zapewnienia i ochrony radiologicznej przez co najmniej 7 db
w stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po rozpatrywanych awariach.
3. Baterie akumulatorw systemy i elementy
funkcje na co najmniej 4
godziny pracy bez
4. W projekcie obiektu przewiduje alternatywne zasilania obiektu
przemiennym do wykorzystania w razie
zasilania, o ktrych mowa w ust. 2, w lub agregaty
lub kombinowane systemy awaryjnego zasilania elektrycznego obiektu

100. l. przewiduje zastosowanie kombinowanych systemw awaryjnego zasilania
elektrycznego obiektu w z wykorzystaniem
parowych lub gazowych, agregatw dieslowskich lub baterii akumulatorw, to
projektuje je tak,
l) i spjne z wymaganiami ze strony systemw
ktre zasilane;
2) swoje funkcje przy pojedynczego uszkodzenia.
2. w projekcie obiektu testowania
funkcjonalnej systemw awaryjnego zasilania obiektu

101. projektowe dla silnikw diesla oraz innych ktre
w lub systemy lub elementy
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej,

l) zbiornikw magazynowych oleju i systemw
w paliwo, do zapewnienia pracy przez czas;
2) do uruchomienia i skutecznego w
warunkach i przez wymagany czas;
3) rodzajw systemw pomocniczych wymaganych dla ich
32
6
Systemy gospodarki odpadami promieniotwrczymi i paliwem obiektu

102. W obiekcie projektuje
l) systemy do przetwarzania odpadw promieniotwrczych i gazowych tak, w
stanach eksploatacyjnych uwolnienia substancji promieniotwrczych w
ustalonych granicach co do ich i
2) systemy lub do kontroli ogramczama substancji
promieniotwrczych.
103. W projekcie obiektu przewiduje systemy lub elementy
obiektu do transportu odpadw promieniotwrczych i ich bezpiecznego
przechowywania na terenie obiektu w tym systemy i elementy
obiektu do przechowywania gazowych i odpadw
promieniotwrczych, przewiduje niekorzystne warunki
w rejonie lokalizacji obiektu okresowo
nadzwyczajne ograniczenia dla ich kontrolowanego odprowadzania do
104. Systemy filtrw w obiekcie projektuje tak,
1) w oczekiwanych warunkach pracy
zatrzymania;
2) testowanie ich
105. Obiekty i elementy obiektu do przemieszczania lub do
przechowywania nienapromieniowanego paliwa w obiekcie
projektuje tak,
I) zapobiec powstaniu warunkw za lub procesw
fizycznych, w stosowaniu geometrycznie bezpiecznych konfiguracji , tak
przy przechowywania paliwa o maksymalnej przewidzianej w
projekcie rozszczepialnych, podczas w
projekcie obiektu sytuacji awaryjnych, zalanie
absorbera neutronw, efektywny neutronw nie
0,95;
2) stanu paliwa
3) prowadzenie utrzymania w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji oraz kontroli okresowych i prb elementw do przemieszczania
lub przechowywania nienapromieniowanego paliwa w obiekcie

4) degradacji elementw paliwowych;
5) zapobiec upuszczeniu paliwa podczas jego przemieszczania;
6) poszczeglnych zestaww paliwowych;
7) procedur eksploatacyjnych oraz systemu ewidencji
kontroli celem utracie paliwa
106. Obiekty i elementy do przechowywania napromieniowanego
paliwa w obiekcie a elementy do
przemieszczania napromieniowanego paliwa w obiekcie projektuje
tak,
33
l) zapobiec powstaniu za lub procesw fizycznych, w
stosowaniu geometrycznie bezpiecznych konfiguracji , tak przy
przechowywania paliwa o maksymalnej przewidzianej w projekcie
rozszczepialnych:
a) w obiektach i elementach obiektu do
przechowywania paliwa napromieniowanego oraz w elementach obiektu
do przemieszczania paliwa w ktrych nie
wykorzystania wody absorber neutronw, efektywny
neutronw podczas w projekcie obiektu sytuacji
awaryjnych, zalanie absorbera neutronw, me
0,95,
b) w obiektach i elementach obiektu do
przechowywania paliwa napromieniowanego oraz w elementach obiektu
do przemieszczania paliwa napromieniowanego, w ktrych
wykorzystanie wody absorber neutronw, efektywny
neutronw nie 0,95- przy zalaniu
absorber neutronw, a 0,98 - w razie awaryjnego zalania
absorbera neutronw;
2) odpowiedni odbir od paliwa w stanach eksploatacyjnych i
warunkach awaryjnych;
3) paliwa napromieniowanego;
4) prowadzenie okresowych kontroli i prb elementw istotnych dla

5) zapobiec upuszczeniu paliwa podczas jego przemieszczania;
6) zapobiec powstawaniu niedopuszczalnych w elementach paliwowych lub
zestawach paliwowych, z ich przemieszczaniem;
7) upuszczeniu na zestawy paliwowe przedmiotw, w
takich jak: pojemniki wypalonego paliwa elementy
do przemieszczania napromieniowanego paliwa lub inne
przedmioty, ktre potencjalnie paliwo
8) bezpieczne przechowywanie elementw paliwowych lub zestaww
paliwowych uszkodzonych lub takich, ktrych uszkodzenie przypuszcza
9) przed promieniowaniem
l O) rozpuszczalnych absorberw, one stosowane dla
zapewnienia w zakresie utrzymania
11) naprawy i elementw obiektu do
przemieszczania lub przechowywania paliwa
12) w razie potrzeby miejsc i elementw obiektu
do przemieszczania lub przechowywania paliwa
13) poszczeglnych zestaww paliwowych;
14) procedur eksploatacyjnych oraz systemu ewidencji
kontroli celem utracie
107. W przypadku obiektw w ktrych napromieniowane paliwo
przechowuje w basenach wodnych, projektowe obiektu
dodatkowo techniczne:
l) do kontrolowania chemicznego i wody, w ktrej napromieniowane
paliwo jest przechowywane lub przemieszczane;
2) do monitorowania i kontrolowania poziomu wody w basenie do przechowywania paliwa
oraz wykrywania przeciekw;
34
3) spadkowi poziomu wody w basenie do przechowywania paliwa

4) techniczne do pomiaru i rejestracji temperatury w basenie do
przechowywania paliwa

systemy obiektu istotne dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej
108. l. Dla obiektu projektuje systemy do
odprowadzania w od systemw oraz
elementw konstrukcji i obiektu istotne znaczenie dla
zapewnienia i ochrony radiologicznej do ostatecznego
z do funkcji w stanach
eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych.
2. W projektowych systemw o ktrych mowa w
ust. l, ich funkcjonowania zapewnia przez:
l) odpowiednie zwielokrotnienie elementw
2) odpowiednie wzajemne elementw systemw,
3) wykrywanie przeciekw oraz odcinania,
4) na zablokowanie
- tak systemy te swoje funkcje przy zasilaniu
elektrycznym ze obiektu lub z sieci
elektroenergetycznej , pojedynczego uszkodzenia.
3. W projekcie obiektu przewiduje alternatywny
sposb lub odprowadzania do wykorzystania w razie
systemw o ktrych mowa w ust. l.
109. systemy obiektu projektuje w sposb
prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego ich elementw
oraz okresowych prb i funkcjonalnych systemw.
S
Wymagania w zakresie ochrony i zapobiegania wybuchom
110. l. Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej projektuje
i rozmieszcza tak, zaistnienia i skutki
lub wybuchw spowodowanych przez zdarzenia lub oraz
do reaktora, odprowadzania zatrzymania
substancji promieniotwrczych, a monitorowania stanu obiektu
2. Wymagania, o ktrych mowa w ust. l , przez odpowiednie zwielokrotnienie
i systemw oraz elementw ich
oraz zaprojektowanie w taki sposb, one stan bezpieczny po uszkodzeniu,
zapobieganie powstawaniu ich wykrywanie i szybkie gaszenie oraz
zapobieganie rozprzestrzenianiu
35
111. Bariery oraz systemy wykrywania i sygnalizacji
oraz gaszenia w obiekcie projektuje na podstawie analizy
obiektu odpowiednio ich
zastosowania i
112. Systemy gaszenia w obiekcie projektuje tak,
l) tam gdzie to konieczne, one uruchamiane automatycznie;
2) ich rozerwanie lub nieuprawnione albo uruchomienie nie
pogorszenia przewidzianych w projekcie funkcji przez
systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej oraz nie
do uszkodzenia zwielokrotnionych systemw
nieskutecznymi techniczne zastosowane w projekcie obiektu celem
kryterium pojedynczego uszkodzenia.
113. W obiekcie tam gdzie to w miejscach, takich jak
obudowa reaktora i sterownie, stosuje niepalne lub niezapalne.
Rozdzial9
Wymagania dla systemw pomocniczych obiektu
114. W obiekcie wprowadza systemy poboru prbek z systemw
technologicznych, i oraz systemy poawaryjnego poboru prbek,
celem w odpowiednim czasie wybranych radionuklidw w systemach
technologicznych oraz w prbkach gazw i cieczy pobranych z
systemw technologicznych lub w stanach eksploatacyjnych i w
warunkach awaryjnych.
115. W projektowych dla systemu powietrza w
obiekcie system lub element istotne znaczenie dla
zapewnienia i ochrony radiologicznej i
dostarczanego powietrza.
116. W obiekcie stosuje odpowiednie systemy celem
bezpiecznej eksploatacji we wszystkich strefach, z ktrych prowadzi ruch obiektu w
stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych, w razie awarii
normalnego zasilania elektrycznego.
117. l. W obiekcie wprowadza odpowiednie systemy klimatyzacyjne,
grzewcze, i wentylacji w pomieszczeniach i strefach obiektu celem:
l) utrzymania wymaganych warunkw dla systemw oraz elementw
istotne znaczenie dla zapewnienia
ochrony radiologicznej we wszystkich stanach obiektu;
2) zapewnienia warunkw w miejscach pracy pracownikw.
2. W budynkach obiektu wprowadza systemy wentylacji w
odpowiednie filtry w celu:
l) zapobiegania rozprzestrzenianiu w obiektu substancji
promieniotwrczych zawartych w powietrzu;
2) substancji promieniotwrczych w powietrzu do poziomw zgodnych z
do konkretnego miejsca;
3) utrzymania poziomu substancji promieniotwrczych w powietrzu
na terenie obiektu ustalonych granic, wymg utrzymania
36
tych na poziomie w stanach eksploatacyjnych
oraz podczas i po rozpatrywanych awariach;
4) wentylowania gazy lub szkodliwe.
3. W strefach obiektu o prawdopodobnych
promieniotwrczych utrzymuje w stosunku do stref o prawdopodobnych
promieniotwrczych.
118. l. W projekcie obiektu przewiduje odpowiednie do
przemieszczania ludzi lub
2. o ktrym mowa w ust. l ,
l) techniczne podnoszeniu niedopuszczalnych lub nadmiemych

2) techniczne niekontrolowanemu upuszczeniu
3) bezpieczne przemieszczanie tego przestrzenny
obiektu;
4) tego zastosowanym blokadom tylko w
stanach obiektu;
5) sejsmiczne, to jest w strefach obiektu
w ktrych systemy lub elementy konstrukcji lub istotne dla
i ochrony radiologicznej .
119. l . W elektrowni systemy czynnika roboczego (pary i wody
lub gazu) i projektuje tak, zapewnione nieprzekroczenie
granicznych parametrw projektowych granicy obiegu reaktora w
stanach eksploatacyjnych i w razie rozpatrywanej awarii.
2. W projekcie systemu pary lub gazowego czynnika roboczego o wysokich
parametrach wprowadza o odpowiednich charakterystykach i
na warunki pracy, do w
warunkach w stanach eksploatacyjnych i w razie rozpatrywanych awarii.
3. Systemy czynnika roboczego w obiekcie projektuje tak,
i eskalacji przewidywanych eksploatacyjnych w
stany awaryjne.
4. W projekcie bloku energetycznego z reaktorem innym reaktor
graniczne parametry projektowe dla ochrony elementw obiegu
wtrnego w stosunku do obiegu reaktora (obiegu czynnika roboczego lub innego)
istotnych dla zapewnienia i ochrony radiologicznej, takie jak:
maksymalne maksymalna temperatura, zmiany i temperatury w stanach
oraz dopuszczalne
5. w elektrowni w:
l) zabezpieczenia, takie jak regulator (ogranicznik maksymalnej
obrotowej) i zabezpieczenie przed nadmiemymi drganiami;
2) techniczne ewentualne skutki dezintegracji dla
systemw lub elementw konstrukcji lub obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej.
37
V
Specyficzne wymagania projektowe w zakresie ochrony przed promieniowaniem w
obiekcie
120. Projekt obiektu przewiduje
l) promieniowania w
obiekcie i zapewnienie utrzymania na promieniowanie od tych
na poziomie;
2) odpowiedni przestrzenny, stosowanie konstrukcji , systemw i elementw
obiektu substancje promieniotwrcze oraz
systemw wentylacji, a wydzielenie w obiekcie stref na
promieniowanie - stosownie do oczekiwanych czasw przebywania
pracownikw oraz poziomw promieniowania i w stanach eksploatacyjnych, a
poziomw promieniowania i jakie potencjalnie w warunkach
awaryjnych, w tym wyznaczenie terenw kontrolowanych i nadzorowanych;
3) liczby i czasu trwania pracownikw w miejscach
na promieniowanie oraz zmniejszenie
pracownikw obiektu w poprzez elementw
napraw lub sterowania w strefach o
niskich mocach dawki promieniowania
4) zmniejszanie i substancji promieniotwrczych wytwarzanych
i rozpraszanych w obiektu oraz uwalnianych do
121. Przy projektowaniu ochrony radiologicznej w obiekcie
potencjalne narastanie poziomw promieniowania z czasu eksploatacji obiektu
w miejscach przebywania pracownikw, a minimalizowania wytwarzania
odpadw promieniotwrczych.
122. W obiekcie wprowadza elementy do
clekontaminacji pracownikw i technologicznego oraz do przemieszczania
odpadw promieniotwrczych przy dezaktywacji .
123. W projekcie obiektu przewiduje elementy do
monitorowania promieniowania w stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po
rozpatrywanych awariach, w
l) stacjonarne mierniki mocy dawki do:
a) mieJscowego monitorowania mocy dawki w miejscach rutynowego przebywania
personelu eksploatacyjnego, gdzie zmiany poziomw promieniowania w
stanach eksploatacyjnych ograntczema czasu przebywania
pracownikw,
b) pomiaru oglnego poziomu w miejscach w
razie rozpatrywanych awarii
- w sterowni i sterowni rezerwowej lub w innym odpowiednim miejscu
kontroli informacje do zainicjowania przez personel obiektu w
razie potrzeby, lub interwencyjnych;
2) substancji promieniotwrczych w powietrzu
w miejscach rutynowego przebywania pracownikw oraz tam gdzie poziom
substancji promieniotwrczych zawartych w powietrzu sporadycznie
wprowadzenia ochronnych, wykrywanie wysokiego
substancji promieniotwrczych oraz w sterowni i sterowni
rezerwowej lub w innych stosownych miejscach;
38
3) stacjonarne oraz laboratoryjne do wyznaczania we czasie
wybranych radionuklidw w systemach przetwarzania a w prbkach gazw
i cieczy pobranych z systemw obiektu i ze w stanach
eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych;
4) stacjonarne do monitorowania przed ich odprowadzeniem do

5) pomiarowe do pomiaru powierzchniowych promieniotwrczych;
6) do monitorowania dawek indywidualnych i pracownikw.
124. od monitorowania w obiektu o ktrym mowa w 123,
stosuje techniczne dla oceny ewentualnego radiologicznego tego
obiektu na otoczenie, ze szczeglnym
l) drg przenoszenia radionuklidw do osb z
pokarmowy;
2) ewentualnych skutkw radiologicznych dla lokalnych ekosystemw;
3) potencjalnej akumulacji substancji promieniotwrczych w
4) istnienia nieakceptowalnych drg substancji promieniotwrczych do

VI
Przepisy i
125. l. Przepisw niniejszego nie stosuje do obiektw
eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniujego w
2. Do reaktora badawczego:
l) nie stosuje 86 ust. 2;
2) 43 ust. 3 pkt 3 i 44 stosuje odpowiednio.
3. Do wzbogacania izotopowego, wytwarzania paliwa
przerobu wypalonego paliwa oraz do przechowalnika wypalonego paliwa

l) nie stosuje 2 pkt 2, 25 ust. 2, 28 ust. l , 29 ust. 2, 92, 99 ust. 2-4 i
100;
2) 43 ust. 3 pkt 3, 44, 78-91 , 101 , 105-107, 114-116 stosuje
odpowiednio.
126. wchodzi w po 14 dni od dnia

AGENCJA ATOML."TYKJ
00-522 Vlnrszowa
ul. Krucza Nr 36
Sprawdzono pod
prawnym i redakcyjnym
DYRnTOR
U:::A.GO .
Y rt ';t';, orzeckl
1{!) t!C,' ? (JH,( AJ
39
Uzasadnienie
Przedstawiony projekt jest wykonaniem zawartego w
art. 36c ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.- Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz.
264).
Nowelizacja ustawy Prawo atomowe z do polskiego prawa
dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r.
wsplnotowe ramy obiektw (Dz. Urz. UE L 172 z
02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40), dokonana z dnia 13
maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 132,
poz. 766) na poziomie ustawowym podstawowe warunki , jakie powinien
projekt obiektu z punktu widzenia i ochrony
radiologicznej (bjior), a bezpiecznego funkcjonowania technicznych
zainstalowanych i eksploatowanych w obiekcie Niniejsze
oraz doprecyzowuje wymagania zasygnalizowane w ustawie.
Przepisy zawarte w niniejszym projekcie wysokie
standardy zapewnienia bjior stawiane projektowym obiektw w
tym elektrowni ktre oparte na aktualnych i najnowszych
na wymaganiach w tym zakresie, zawartych w:
normach MAEA (w w dokumencie NS-R-1 , z
ostatniego projektu nowelizacji tego dokumentu DS414, ktry zostanie
opublikowany z oznaczeniem SSR 211), struktura oparta jest
na strukturze dokumentwNS-R-1 i DS414;
wymaganiach europejskich energetycznych dla elektrowni z
reaktorami lekkowodnymi III. generacji (European U tility Requirements for L WR
uclear Power Plants, Rev. C, 2001), nazywanych dalej "dokument EUR";
federalnych przepisach licencjonowania obiektw
(10CFR50);
wytycznych i zaleceniach Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organw Nadzoru
Instalacji (WE RA): l) WE RA Reactor Safety Reference Levels.
Western European Nuclear Regulators' Association Reactor Harmonization Working
Group, January 2008. i 2) Safety Objectives for ew Power Reactors. Study by
WENRA Reactor Harmonization Working Group, December 2009;
przepisach i wymaganiach dozorowych w wybranych
krajach UE.
W projekcie zawarto podstawowe wymagania stawiane elektrowniom
III generacji, w do:
kryteriw ograniczenia radiologicznego w stanach eksploatacyjnych, oraz w
razie zaistnienia awarii projektowych lub rozszerzonych warunkw projektowych
zwanych "rozpatrywanymi awariami";
probabilistycznych kryteriw
praktycznego wykluczenia hipotetycznych awarii do wczesnego
uszkodzenia obudowy reaktora i do substancji
promieniotwrczych;
niektrych projektowych reaktora i jego obiegu oraz systemu
obudowy reaktora.
Co przy konkretnych projektowych,
podstawowe wnioski z awarii w Elektrowni Fukushima
40
Daiichi, a z powodziowego Elektrowni Fort
Calhoun, w w odniesieniu do zapewnienia:
obiektu na sejsmicznymi oraz
na powodziowe;
niezawodnego zasilania elektrycznego i systemw
obiektu
W Dziale I wprowadzono szereg specjalistycznych z zagadnieniami
bjior obiektw Materia ta nie uregulowana w polskim prawie w
z tym zbudowania siatki
jednoznaczne Przy tworzeniu definicji autorzy
opierali na dokumentach ww. kwestie, a w
elektrowni projektowanie- wymogi MAEA Nr NS-R-1 "*;
!"Glosariusz Agencji Energii Atomowej , wersja z
2007 r.";
"dokument EUR".
W Dziale II podstawowe wymagania i
ochrony radiologicznej, ktre realizowane przez projekt obiektu jako
a wymagania dla samego etapu projektowania obiektu ten
zawiera 3
l. Sekwencje poziomw projektowe cele oraz
probabilistyczne kryteria 2-1 0),
2. Funkcje klasyfikacja projektowe, klasyfikacja
stanw obiektu zdarzenia 11-23),
3. Stany eksploatacyjne, awarie projektowe i rozszerzone warunki projektowe (24-33).
W Rozdz. l w ochrony w (sekwencji
poziomw w art. 36c ust. l pkt 2 ustawy,
funkcje oraz cechy poszczeglnych poziomw (3).
oglne wymagania dla projektu obiektu (4-8).
Natomiast w 9 i l O podstawowe kryteria obiektw
ktre do elektrowni z reaktorami generacji III i III+ i spjne z
wymaganiami dokumentu EUR, to jest:
Kryteria ograniczonego radiologicznego obiektu na
(9), zgodnie z ktrymi awaryjne uwolnienia substancji promieniotwrczych z obiektu do
ograniczone tak, aby w razie:
awarii projektowych nie konieczne podejmowanie jakichkolwiek
interwencyjnych poza granicami obszaru ograniczonego
rozszerzonych warunkw projektowych awarie z
stopieniem rdzenia reaktora) nie konieczne podejmowanie
wczesnych i interwencyjnych poza granicami obszaru
'
1
Z zmian, ktrych wprowadzenie jest planowane w 20 r. przez projektu tego
dokumentu (Nr SSR 2/ 1, DS-414).
41
ograniczonego a interwencyjnych poza
granicami strefy planowania awaryjnego;
Probabilistyczne kryteria (l 0), zgodne z wymaganiami dokumentu EUR
oraz wytycznymi WENRA (Safety Objectives for New Power Reactors) dla reaktorw III.
generacji, a w l O-krotnie mniejsza wymagana dla reaktorw II.
generacji rdzenia, oraz znacznie mniejsza raz na milion lat pracy
reaktora sekwencji awaryjnych do wczesnego uszkodzenia
obudowy reaktora lub bardzo substancji
promieniotwrczych do otoczenia.
W Rozdz. 2 wymogi dla niezwykle istotnych elementw projektu obiektu
jakimi funkcji (11), ktre realizowane
przez obiekt oraz oglne zasady klasyfikacji (11) . W 12- 19 projektu
wymagania projektowych,
klasyfikacji stanw obiektu oraz postulowanych Kolejna
grupa przepisw (20-23) oglne wymogi z projektowaniem oraz
funkcjonowaniem istotnych dla systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu Wymaga zaprojektowania obiektu (w
elektrowni nie tylko na warunki awarii projektowych, ale na
opanowanie oraz przebiegu i ograniczenie skutkw tzw. "rozszerzonych
warunkw projektowych" - awarie z stopieniem
rdzenia reaktora. Jest to charakterystyczny wymg stawiany nowoczesnym blokom
energetycznym generacji III i III+. To bardzo istotna w stosunku do
stawianym blokom z reaktorami II generacji . W przypadku reaktorw II
generacji wymagano bowiem tylko awarii projektowych jako granicznych
awarii , na wytrzymanie warunkw ktrych
Przyjmowano przy tym, ryzyko z awariami poza-projektowymi jest
akceptowalnie (wobec bardzo ich a
ich nie Wymg w projekcie elektrowni
szerokiego spektrum awarii poza-projektowych, jako "rozszerzone warunki
projektowe" najpierw wprowadzony w dokumencie EUR, ktrego
opublikowano w 2001 r. to wyraz w wytycznych WENRA oraz
wymaganiach wprowadzanych do przepisw elektrowni
(np. w Finlandii - Governrnent Decree 733/2008), a w i w standardach
MAEA (projekt dokumentu DS414, wymagania
dla projektu elektrowni ktry dokument NS-R-1 , ostateczna
wersja dokumentu DS414 uzgodniona 1.06.2011 r.).
W 22 wymagania dla projektowania obiektu w odniesieniu do
potencjalnych ze zdarzeniami sejsmicznymi i ich skutkami, w 23
w odniesieniu do potencjalnych powodziowych (zalania lub podtopienia terenu
obiektu). Wymagania te m.in. wnioski ze ktre miejsce w
2011 r.: awaria w Elektrowni Fukushima Daiichi, oraz
powodziowe Elektrowni Fort Calhoun.
W Rozdz. 3 generalne wymagania dla projektowania obiektu na warunki
normalnej eksploatacji i przewidywanych eksploatacyjnych (stany eksploatacyjne),
oraz awarii projektowych i rozszerzonych warunkw projektowych ( 24-29). Ponadto:


wyspecyfikowano tzw. "sekwencje jakie w rozszerzonych
warunkach projektowych (30);
wymagania
42sposobu ograniczenia przewidywanych stanw
bez awaryjnego reaktora i zapewnienia
obiektu na ich skutki (31 );
minimalizacji w razie awarii z obudowy
oraz zapobiegania awariom do
wczesnego uszkodzenia obudowy reaktora (32);
elektrowni na uderzenie samolotu cywilnego (wymg
ten jest spjny z aktualnymi wymaganiami organw dozorowych innych krajw, w
tym U.S. NRC- przepis l OCFR50, 50.150).
W Dziale III oglne wymagania projektowania systemw
oraz elementw konstrukcji i obiektu istotne znaczenie dla
zapewnienia bjior.
W Rozdz. l w ( 34) wymg wykorzystania w
projektowych wbudowanych cech a tam gdzie to nie jest
wykorzystania w pierwszej systemw i nie
zasilania elektrycznego ze albo takich, ktre w razie utraty zasilania
stan preferowany z punktu widzenia bjior. Dodatkowo, wymaga aby
wykonanie funkcji przy wykorzystaniu jakiegokolwiek ze
zasilania elektrycznego: czy to czy Jest to istotny
wymg m.in. w z awarii w EJ Fukushima Daiichi.
Natomiast w Rozdz. 2 ( 35-37) wymogi zaprojektowania
obiektu w taki sposb, aby systemw i istotnych
dla zapewnienia bjior, tj. przez stosowanie: uszkodzeniom ze
wsplnej przyczyny funkcjonalna) , zwielokrotnienia
kryterium pojedynczego uszkodzenia), oraz takich systemy i w
razie ich uszkodzenia automatycznie w stan bezpieczny z punktu widzenia bjior.
Z kolei w:
Rozdz. 3 oglne wymagania dla pomocniczego i systemw
istotnych dla (38), wymg zaprojektowania w sposb
utrzymania i prb systemw istotnych dla (39-
40), oraz wymg przeprowadzenia kwalifikacyjnych na i
warunki pracy dla systemw oraz elementw konstrukcji i istotnych dla
zapewnienia bjior.
Rozdz. 4 wymogi dot. przy projektowaniu obiektu
aspektw starzenia systemw oraz elementw konstrukcji i istotnych dla
zapewnienia bjior (42), oraz czynnika ludzkiego- w celu zminimalizowania
zaistnienia i ograniczenia (43 i 44).
Rozdz. S zawiera oglne wymagania projektowe m.in. do:
wielkoblokowych elektrowni (45), elektrowni z
sieciami lub instalacje w (46),
wzajemne a
(49), oraz aspekty projektowe i obiektu
(50).
43
W Dziale IV wymagania projektowania
poszczeglnych systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia bjior.
W Rozdz. l wymagania dla projektu reaktora i z nim
systemw, rdzenia reaktora, elementw i zestaww paliwowych, oraz technicznych
do sterowania i reaktora, a w
Wymg zastosowania wbudowanych cech znaczny
wzrost podczas przewidywanych stanw eksploatacyjnych i w warunkach
awaryjnych, oraz i samoregulacji reaktora (51.1);
Wymg zachowania odpowiednich zapasw oraz zapewn1ema
prowadzenia odpowiedniej ich kontroli, i testw (51.2);
Wymg aby do reaktora co najmniej z dwch
systemw, a przynajmniej jeden z nich zdolny do samodzielnego, szybkiego
reaktora i utrzymania go w stanie podkrytycznym nawet przy
rdzenia (56.1-2) .
W Rozdz. 2 wymagania dla projektu obiegu reaktora, w

Wymogi: zastosowania zapasw aby
przekroczenia granicznych parametrw projektowych dla granicy obiegu
reaktora, oraz zastosowania odpowiedniego (58);
Wymogi dla projektowania elementw obiegu reaktora (zbiornik
reaktora lub pompy, wymienniki
w tym zapewnienia w aspekcie elementw
granicy obiegu reaktora w stan kruchy (59) ;
Wymogi dla systemu (62) oraz systemw awaryjnego
rdzenia (63-66).
W Rozdz. 3 (67-77) wymagama dla projektu systemu obudowy
reaktora, w
funkcje jakie system obudowy dla zapewnienia bjior
(67.1);
systemu obudowy (67.2), w tym wymg aby
obudowa w elektrowni z obudowy pierwotnej i
wtrnej. Wymg taki (w formie obligatoryjnej) w dokumencie EUR,
wymagania dla elektrowni z reaktorami lekkowodnymi
generacji III i III+ (Sec. 2.9.2.1), a w wytycznych dozoru -
STUK (YVL 1.0, 3.3). Podwjne obudowy nowoczesne reaktory
energetyczne jak np.: EPR, AP1000 oraz ABWRIESBWR. Ponadto, podwjne obudowy
nowsze wersje rosyjskich reaktorw
VVER-1000 (AES-91) i VVER-1200 (AES-2006) . Podwjne obudowy
stosowane powszechnie we reaktorw
energetycznych (II. generacji) jak: reaktory konstrukcji firm Siemens
(Konvoi i konstrukcje), Framatome (P4, N4) i Westinghouse (EJ Loviisa, EJ
Sizewell B), oraz reaktory konstrukcji firm Electric (obudowa Mark III) i
Siemens (np. EJ Leibstadt).
44
Istnienie wtrnej obudowy oraz
przyczynia do polepszenia warunkw ochrony radiologicznej w elektrowni i
ograniczenia jej radiologicznego na otoczenie,
na skutki zarwno na katastrofy
naturalne jak i zdarzenia powodowane przez - zamachy
terrorystyczne z samolotw lub wybuchowych, ktre
do pracy systemw lub elementw konstrukcji lub
istotnych dla zapewnienia (w tym systemw
obudowy reaktora i jej
zbieranie i kontrolowane uwalnianie lub przechowywania substancji
promieniotwrczych, jakie z obudowy pierwotnej podczas awarii
lub prowadzenia paliwa i remontw skutki radiologiczne
awarii podczas paliwa znacznie nawet awarii
z rozszczenianiami obiegu reaktora przy pracy na
mocy - jak wykazano w "Prognozie na Programu
Polskiej Energetyki pkt 7.4.1.4).
wymagania dla projektu konstrukcji obudowy
(68-69), jak dla jej systemw i konstrukcji (70-76), w tym w
izolacji obudowy od otoczenia w razie awarii (70 i 71),
obudowy (75), oraz ograniczanie i usuwania z atmosfery obudowy
produktw rozszczepienia, wodoru, tlenu i innych substancji, ktre do niej
uwolnione (76). Przy tym szczeglnie istotne - w z
awarii EJ Fukushima Daiichi - wymogi zapewnienia zwielokrotnienia grup
tych systemw, a wymg stosowania, do zmniejszania
palnych gazw w obudowie, lub systemw nie zasilania
elektrycznego (pasywnych).
W Rozdz. 4 (78-92) wymagania dla projektu systemw pomiarw
i sterowania obiektu w wymogi
Sterowni i rezerwowych (80-84);
Systemw komputerowych stosowanych w systemach istotnych dla
obiektu (85, 90);
Automatyzacji w zakresie zapewnienia w razie awaru,
wymagane operatora (86);
Systemw (87), w bardzo wymg
rozdzielenia funkcjonalnego systemw od systemw sterowania (91);
i testowania (87 i 89);
Awaryjnego (92).
W Rozdz. 5 (93-101) wymagania dla projektu systemw zasilania
elektrycznego obiektu ze - awaryjne, oraz z
sieci elektroenergetycznych. Wymogi te - bardzo w
z awarii w EJ Fukushima Daiichi- w
Zasilania obiektu z sieci za dwch obwodw,
zaprojektowanych i zlokalizowanych tak, aby ich
jednoczesnego uszkodzenia w stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych, oraz
(95);
45
Zminimalizowania jednoczesnej utraty zasilania elektrycznego z
jednego (96);
autonomii obiektu w zakresie zasilania elektrycznego, poprzez
zapewnienie:
utrzymania bloku energetycznego w ruchu i zasilania
potrzeb po od sieci przez co najmniej 2 godziny
(98),
zasilania przemiennym systemw i istotnych dla
z przez co najmniej 7 db, oraz zapewnienia
baterii akumulatorw systemy i
funkcje na co najmniej 4 godziny
pracy bez (99)
alternatywnych zasilania obiektu przemiennym do wykorzystania w
razie zasilania w
lub agregatw lub
kombinowanych systemw awaryJnego zasilania elektrycznego obiektu

i testowania kombinowanych systemw awaryjnego zasilania
elektrycznego (l 00).


W Rozdz. 6 (l 02- 1 07) wymagania dla projektu systemw:
Gospodarki odpadami promieniotwrczymi: przetwarzania odpadw, ich
transportu, oraz przechowywania, a kontroli odpadw do atmosfery lub
wd (102-104) ;
Gospodarki paliwem nie napromieniowanym i napromieniowanym
(l 05-1 07), w wymogi zapewnienia (z wymaganym zapasem
i niezawodnego - w tym w stanach
awaryjnych, oraz uszkodzeniu paliwa lub jego utracie. Wymagania te
bardzo w z awarii EJ Fukushima Daiichi.
W trzech (7-9) IV oglne wymagania
projektowe dla:systemw obiektu (Rozdz. 7, l 08 i l 09);
Ochrony i zapobiegania wybuchom (Rozdz. 8, 11 0- 113);
systemw pomocniczych obiektu (Rozdz. 9): poboru prbek,
powietrza, wentylacji , klimatyzacji i ogrzewania, transportu
bliskiego, pary wody ( 114- 119).
W Dziale V ( 120- 124) specyficzne wymagania projektowe w zakresie
ochrony przed promieniowaniem w obiekcie wZasad projektowania obiektu z punktu widzenia minimalizowania pracownikw
na promieniowanie ( 120- 122);
technicznych do monitorowania promieniowania na terenie obiektu
w stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po awariach (123) ;
technicznych dla oceny ewentualnego obiektu na otoczenie (124) .
46
VI (125 i 126) zawieraprzepisy i w przepis 125
stanowi, przepisy niniejszego nie do obiektw
w stadium eksploatacji. takie jest uzasadnione faktem nie da
opisanych na obiekty (reaktor badawczy MARIA oraz
przechowalniki wypalonego paliwa 19 i 19A), ktre zaprojektowane i
uruchomione przed w niniejszego
Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem nie
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy
Projekt podlega notyfikacji zgodnie z przepisami Rady
Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z zm.). W projekcie
nie umieszcza klauzuli wzajemnego uznawania.
i ochrony radiologicznej, a w ochrony i zdrowia ludzi
i dopuszczone do budowy i eksploatacji na terytorium Polski
jedynie obiekty o technologiach,
wymagania Awaria elektrowni w Fukushimie
jednoznacznie na a nawet dopuszczania do budowy
technologii nie najnowszych i
Unii Europejskiej w szeregu
ochrony i zdrowia ludzi jest z
od swobd rynku W wyroku w sprawie 104/75 de Peijper
2
"ochrona i zdrowia ludzi jest dbr
chronionych na podstawie art. 30 TWE (obecnie art. 36 TFUE) i to do
UE, w ramach prawa UE, decyzja jaki poziom ochrony na
swoim terytorium i jak restrykcyjnie go Podobne stanowisko
w szeregu innych m.in. w sprawach: C-293/94
Brandsma
3
, C-320193 Ortscheit
4
, C-400196 Harpegnies
5
Czy C-473/98 Toolex
6
.
Zgodnie z art. 93 Traktatu Euratom obok i
o skutku wszelkich w przywozie i wywozie,
produktw z listy A
1
i A
2
IV do traktatu, oraz produktw z listy B, o
ile one Wsplnej Taryfie Celnej i zaopatrzone w Komisji o
zamierzonym wykorzystaniu do celw Na A
2
m.in. reaktory
Przepis ten jest odpowiednikiem art. 28, 34 i 35 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE). W do wymienionych przepisw TFUE nie wspomina
on jednak o zakazie stosowania o skutku do
2
Wyrok UE z dnia 20 maja 1976 r. w sprawie l 04-75 de Peijper; Zb. Orz. [1976]
613
3
Wyrok UE z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie C-293/94 Brandsma; Zb. Orz.
1996, I-03159
4
Wyrok UE z dnia l O listopada 1994 r. w sprawie C-320/93 Luci en Ortscheit
GmBH przeciwko Eurim-Pharm Arzneimittel GmBH; Zb. Orz. 1994, 1-5243
5
Wyrok UE z dnia 17 1998 r. w sprawie C-400/96 Harpegnies ; Zb. Orz.
1998, I-05121
6
Wyrok UE z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie C-4 73/98 Kemikalieninspektionen p.
Toolex Alpha AB. ; Zb. Orz. 2000, I-05681
47
Przepisy techniczne nie uznane za ograniczenia przywozowe o charakterze
co skutki. W przypadku polskich
przepisw nie o zakamuflowanej ochronie rynku,
o istnieniu rynku atomowego w Polsce.
Z wyroku (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen
Concord AG przeciwko Hukla Germany SA wynika, krajowy w dziedzinie, ktra
jest przedmiotem harmonizacji na wsplnotowej , musi
oceniany w przepisw tego a nie przepisw prawa
pierwotnego, takich jak art. 34 i 36 TFUE. W opinii projektodawcw sprawy
obiektw zharmonizowane, na co wskazuje brzmienie art . 2
ust. 3 dyrektywy 2009/71 /Euratom. Zgodnie z tym przepisem, dyrektywa w
zakresie obiektw podstawowe normy ochrony
zdrowia pracownikw i przed promieniowania o
ktrych mowa w art. 30 Traktatu Euratom, oraz pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy
96/29/Euratom.
W motywie 8 dyrektywy 2009/71/Euratom ze
krajowa jest u podstaw
regulacji opracowanych na poziomie
w Konwencji Zgodnie zatem z
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2009/71/Euratom bardziej
restrykcyjne w zakresie zgodnie z prawem
wsplnotowym, a zgodnie z art. 4 ust. l lit. a dyrektywy 2009/71/Euratom krajowe ramy
prawne, regulacyjne i organizacyjne ustanawiane przez
zakresy za krajowych wymogw
Sposb ich przyjmowania oraz instrumentw ich realizacji pozostaje w gestii

Motyw 18 dyrektywy 2009/71/Euratom zawiera stwierdzenie,
przy do utrzymywania i poprawy
decyzje o wykorzystaniu energii po raz pierwszy, powinny pod
czynniki, takie jak w technologii zdobyte podczas
eksploatacji i nad oraz doskonalenie ram regulacyjnych.
Odzwierciedleniem tego stanowiska jest art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/71 , zgodnie z ktrym
aby ramy krajowe utrzymywane i ulepszane z
odpowiednim z eksploatacji, wnioskw z analiz
przygotowywanych dla eksploatowanych obiektw rozwoju
technologii i wynikw nad gdy i stosowne do potrzeb".
Nie zatem stosowanie i innych towarw
zastosowanie w obiektach zgodnych, co prawda, z
przepisami innych lecz nie
poziomu celem wprowadzenia przepisw
projektowanego to sprzeczne z Zgodnie z
wyrokiem UE w sprawie 188/84 Komisja p. Franc}/
"nie w tym produktu, ktry zapewnia
i zdrowia ludzi na poziomie jaki przepisy prawa
krajowego tego Ponadto za sprzeczne z
7
Wyrok UE z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie 188/84 Komisja p. Francji; Zb.
Orz. 1986, 419
48
przepisy krajowe ktre by produkty
wprowadzone legalnie do obrotu w innym i precyzyjnie
wymaganiom technicznym dla podobnych produktw produkowanych na
terytorium tego wyprodukowane w innym
produkty poziom ochrony i zdrowia ludzi".
Projekt podlega przedstawienia, na podstawie art. 33 Traktatu
Energii Atomowej (Traktat Euratom), do
zaopiniowania Komisji Europejskiej .
Projekt umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Centrum Legislacji w Proces Legislacyjny", Biuletynie Informacji
Publicznej Agencji Atomistyki oraz na stronie internetowej Agencji
Atomistyki, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z zm.) w celu
w trybie art. 7 wymienionej ustawy, zainteresowania pracami nad
projektem podmiot nie zainteresowania pracami nad projektem
w trybie przepisw o lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
49
OCENA SKUTKW REGULACJI
l. Podmioty, na ktre projektowana regulacja
Projekt dotyczy podmiotw inwestorami lub eksploatatorami
obiektw podmiotw z projektowaniem,
dostawami i wykonawstwem robt na obiektach
(w tym tych obiektw), a podmiotw
te
projekt dotyczy Prezesa Agencji Atomistyki, ktry jako organ
w sprawach wydawania na wykonywanie na
budowie obiektu w toku prowadzenia administracyjnego w
sprawie wydania takiego zezwolenia projektu obiektu z
wymaganiami projektowanego
2. Konsultacje
Projekt w ramach konsultacji skierowany do
podmiotw:
l) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa,
2) Stowarzyszenie Inspektorw Ochrony Radiologicznej , ul. Garbary 15,
3) Stowarzyszenie Elektrykw Polskich - Komitet Energetyki SEP,
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej , ul Konwaliowa 7, 01 -1 94
Warszawa,
5) Unieszkodliwiania Odpadw Promieniotwrczych, 05-400 Otwock-

6) Narodowe Centrum ul. Andrzeja 7, 05-400 Otwock-

7) Instytut Fizyki PA , ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krakw,
8) PGE Ell Sp. z o.o. , ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
9) PGE Energia S.A. , ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
l O) PGE Polska Grupa Energetyczna S .A. , ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
11) Stowarzyszenie Ekologw na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
12) Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. abielaka 15 lok. l , 00- 743 Warszawa,
13) Polski Klub Ekologiczny, ul. 26A, 31 - 014 Krakw,
14) Centrum Europejskie Rozwoju, ul. 21
50-006
15) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa,
16) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4,
31-121 Krakw,
17) Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591
Warszawa,
18) Konfederacja Pracodawcw Polskich, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa,
19) Komisja Krajowa SZZ ul. Piastowskie 24, 80-855

20) Oglnopolskie Porozumienie Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-
924 Warszawa,
21) Business Center Club, ul. Plac Bramy 10, 00-136 Warszawa,
22) Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa
50
23) Forum Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
24) Rada Krajowa Federacji Konsumentw, Al. Jerozolimskie 47 lok. 8, 00-697
Warszawa,
25) Forum Odbiorcw Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822
Warszawa.
Projekt umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Centrum Legislacji w Proces Legislacyjny", Biuletynie
Informacji Publicznej Agencji Atomistyki oraz na stronie internetowej
Agencji Atomistyki.
W toku uwagi do projektu przez
Narodowe Centrum w Otwocku -
Pracodawcw Prywatnych Lewiatan oraz PGE EJl S.A. Stanowisko projektodawcy do
uwag w toku zamieszczone w
do niniejszej oceny skutkw regulacji tabelach uwag.
3. regulacji na sektora finansw publicznych, w tym na i
jednostek terytorialnego
nie na jednostek administracji

4. regulacji na rynek pracy
w pozytywne skutki dla rynku pracy.
wzrost zatrudnienia w z budowy elektrowni (EJ), czego
warunkiem jest wydanie podstawowe wymagania
dla projektu EJ jakie przy m.in. wyborze technologii EJ.
5. regulacji na gospodarki i w tym na
funkcjonowanie
w nie negatywnego na
i gospodarki. Przeciwnie budowy elektrowni w
Polsce przyczyni do rozwoju poziomu technicznego i organizacyjnego
krajowych ktre w procesie realizacji EJ, a tym
samym ich i
6. regulacji na i rozwj regionalny.
w nie na i
rozwj regionw. to bowiem wymagania
i ochrony radiologicznej , jakie powinien projekt
obiektu Dotyczy ono zatem inwestorami lub
eksploatatorami obiektw lub
roboty na takich obiektach, a podmiotw
te prace.
- przez to, jest ono dla energetyki w
Polsce- pozytywny na rozwj tych regionw, w ktrych lokalizowane
elektrownie lub w ktrych
dostawy i prace na rzecz energetyki
51
7. Wskazanie finansowania
Finansowanie na celu w projekcie
niniejszego powinno element kosztw poniesionych na
w obiekt
8.
Proponowana regulacja istotnym elementem utrzymania i
ochrony radiologicznej kraju na poziomie. w
pozytywny na przed skutkami promieniowani
z obiektw Rada Ministrw, ustawowe
zawarte w art. 36c ust. 3 ustawy Prawo atomowe, w przedmiotowym projekcie
wymagania i ochrony radiologicznej ,
jakie ma projekt obiektu dla rodzajw obiektw
na uwadze zapewnienia ochrony
radiologicznej , ochrony fizycznej i podczas rozruchu,
eksploatacji i likwidacji obiektu oraz przeprowadzenia sprawnego
awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego, z
Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia
Zachodnioeuropejskich Organw adzoru Instalacji Wymagania te
obecnie na standardom i ochrony
radiologicznej - dla elektrowni z reaktorami generacji III/III+. Ich zastosowanie
powinno zarwno podczas normalnej eksploatacj i
elektrowni jak w stanach i awarii , awarie
ze stopieniem rdzenia reaktora.
9. regulacji na
w pozytywny na i stan
Rada Ministrw, ustawowe zawarte w art. 36c ust. 3
ustawy Prawo atomowe, w przedmiotowym projekcie
wymagania i ochrony radiologicznej , jakie ma
projekt obiektu dla rodzajw obiektw na uwadze
zapewnienia ochrony radiologicznej , ochrony
fizycznej i podczas rozruchu, eksploatacji i likwidacj i
obiektu oraz przeprowadzenia sprawnego awaryjnego w
przypadku zdarzenia radiacyjnego, z
Agencji Energii Atomowej oraz Stowarzyszenia Zachodnioeuropejskich Organw Nadzoru
Instalacji Wymagania te obecnie na
standardom i ochrony radiologicznej - dla elektrowni z
reaktorami generacji III/III+. Ich zastosowanie powinno
i zarwno podczas normalnej eksploatacji elektrowni jak
w stanach i awarii , awarie ze stopieniem rdzenia
reaktora.
52
do OSR
Uwagi przez w toku do projektu Rady Ministrw
w sprawie i ochrony radiologicznej, jakie ma projekt obiektu
1. Uwagi przez PGE EJ1 Sp. z o.o.
Lp. l Paragraf l l Uwaga Propozycja zmian Stanowisko PAA do
1.
l Punkt l
Litera
Uwaga oglna
A
2 pkt 2
12 pkt 1
51 ust. 4 pkt 2
W z tym, specjalistyczne z
nie jest w Polsce
ujednol icone, obecnie wydawane
wzorzec lingwistyczny dla tej energetyki.
szereg dzisiaj niezdefiniowanych
do technicznego, fachowego, specyficznego
dla energetyki ten jest specyficzny dla tych,
ktrzy i technologie
przy czym polscy
ktrych rozumienie nie jest jednakowe z racj i ich
na polski z dokumentw i
postulujemy, o ile to wprowadzenie do
jeszcze nie zdefiniowanych. W
naszej ocenie w sposb znakomity to
stosowanie tych terminw.
W tym zakresie zwracamy szczeglnie na takie
jak:
1) degradacja rdzenia reaktora i degradacja
rdzenia (vs. stopienie rdzenia reaktora),
2) degradacja rdzenia,
3) degradacja elementw paliwowych (np. 52 ust. 2) i
uwagi
W projekcie
ujednolicono
rdzenia podczas
awarii
projektowe przez
konsekwentne
"degradacja rdzenia
reaktora", ktre
"uszkodzenia rdzenia
reaktora" we
wersjach
i jest
przez -
Prawo atomowe.
"uszkodzenie rdzenia" jest
stosowane m.in. w "EUR" i w
innych dokumentach

"degradacji rdzenia tylko w
dokumentach MAEA -
nie jest ono nigdzie
zdefiniowane.
l
Lp. l Paragraf l l Uwaga
2.
l Punkt l
Litera
Uwaga oglna;
1 pkt 29
1 pkt 38
1 pkt 38 lit. b
2 pkt 2
3 pkt 1 lit. e
4 ust. 1 pkt 1
4 ust. 1 pkt 4
17 ust. 1 pkt 2
degradacja elementw paliwowych,
4) degradacja paliwa i degradacja
paliwa (np. 52 ust. 2, 52 ust. 3 pkt 1,
105pkt4),
5) zachowawcze,
6) element paliwowy i zestaw paliwowy,
7) paliwo i paliwa (czyli
matryca paliwowa?) .
Ponadto, o ile w danym konkretnym przypadku, nie jest
wprowadzenie jednoznacznej definicji (lub
wskazania celu lub funkcji jakie ma
proponujemy wprowadzenia
w Uzasadnieniu do przedmiotowego w takiej
formule, aby jednoznacznie dane
- jako np. odpowiednik w
dokumentach (dla
przewidywane stany bez awaryjnego
reaktora stanowi odpowiednik ang. ATWS, czyli Anticipated
transient without scram) .
W wyrazy "awaria" bez
dopisku, np. awaria projektowa lub rozpatrywana awaria.
Wskazane doprecyzowanie poszczeglnych zwrotw,
bowiem nie zawsze z kontekstu to
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
Nie ma potrzeby definiowania
"degradacja elementw
paliwowych" lub
degradacja .. . ", ktre nie
definiowane w
dokumentach MAEA,
procesy
degradacji
wyspecyfikowane w tym
paragrafie.
Tym bardziej nie jest
potrzebne definiowania
wymienionych tu
bo ich znaczenie jest
dla specjalistw w
dziedzinie
reaktorowej.
1 pkt 29, 17 ust. 1 pkt 2:
chodzi oglnie o awarie
lub
powstanie
radiacyjnego na
obiektu a
jakie konkretnie awarie i jaki

radiologicznego (a
wymiary strefy planowania
awaryjnego) to dla
konkretnego obiektu -
od rodzaju i charakterystyki
obiektu (w typu
2
Lp. l Paragraf l l Uwaga Propozycja zmian
l Punkt l
Litera
25 ust. 2
43 ust. 3 pkt 3
Stanowisko PAA do
uwagi
reaktora) i lokalizacji -
jego eksploatator w planie
awaryjnym; zwracamy
awarie projektowe

radiologiczne obiektu


interwencyjnych - zasadniczo
na obszarze ograniczonego
terenu.
1 pkt 38, 1 pkt 38 lit. b, 4
ust. 1 pkt 1, 4 ust. 1 pkt 4,
43 ust. 3 pkt 3: wszelkie
awarie - nie ma
dodatkowego to tak
zawsze
2 pkt 2: jak w tym
punkcie - chodzi o awarie bez
degradacji rdzenia
reaktora, to awarie
projektowe i sekwencje

3 pkt 1 lit. e: jak wynika z
kontekstu tego
punktu - chodzi o awarie

radiologiczne na
obiektu, czyli
graniczne
dawki dla normalnej
eksploatacji w art.
36f ust. 2 pkt 1 ustawy.
3
Lp. l Paragraf l l Uwaga
3.
4.
l Punkt l
Litera
1
9
1 pkt 31
67 ust. 2
i inne miejsca w

1
Proponujemy ., obudowa
to jako definicja w 1,
poprzez podanie jej w rozdziale obudowy
Rozumiemy bowiem, poprzez termin
., obudowa reaktora" rozumie
reaktora oraz
reaktora
Co prawda w 67 ust. 2 mowa jest o tym, ., system
obudowy reaktora obejmuje
reaktora i obudowa
reaktora", ale to nie oznacza one
reaktora". tylko
., system obudowy reaktora".
Dodatkowo zwracamy w 1 pkt 31
(definicja) systemu obudowy W
naszej ocenie, dla dokumentu, wydaje
tej kwestii (i jednolitej
nomenklatury - raz pojawia obudowa
reaktora, innym razem system obudowy
reaktora) .
wprowadzenie definicji
w sprawie zakresu i sposobu analiz
.. . ".
Propozycja zmian
Proponuje wprowadzenie
nowego punktu w 1
obudowy
reaktora:
., obudowa -
pierwotna obudowa
reaktora i
wtrna obudowa


reaktora
Stanowisko PAA do
uwagi
25 ust. 2: rodzaje awarii
w tych stanach
pracy od typu obiektu
je projektant
obiektu.
Dodano obudowy
reaktora w 1
pkt 15 projektu

Z uwagi na fakt ,

jest w projektu jedynie
dwa razy, nie ma potrzeby
wprowadzania definicji.
4
Lp. l Paragraf l l Uwaga
5.
6.
7.
l Punkt l
Litera
1 pkt 8
1 pkt 11 W ZW.
z 1 pkt 17
1 pkt 13 W ZW.
z pkt. 30.
Nie jest do czy
istotne znaczenie dla i ochrony
radiologicznej" dotyczy "systemw, elementw konstrukcji
lub obiektu czy
parametrw procesu technologicznego lub parametrw
systemw, elementw ... "?
Proponujemy ewentualne przeredagowanie zapisu
stosownie do intencji .
W pkt 11 mowa jest o tym, pojedyncze uszkodzenie nie
skutkuje systemu do jego
funkcji w pkt 17
pojedyncze uszkodzenie pisze to takie uszkodzenie,
ktre powoduje . . . do jego
funkcji Wskazane jest doprecyzowanie tych
tak by one spjne.
Ze na fakt, "system
zdefiniowany w pkt. 30, nie ma potrzeby zawierania w pkt.
13. w postaci "w razie
przewidywanych eksploatacyjnych lub warunkw
awaryjnych".
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
Dotychczasowe
wydaje jednoznaczne.
Chodzi o "systemy, elementy
konstrukcji lub
obiektu ale nie

doprecyzowywanie jest tu
konieczne. to
odpowiednikiem

"systems, structures or
components (SSCJ important
to safety" jest wielokrotnie
w
oraz w ustawie - Prawo
atomowe.
Zmieniono "kryterium
pojedynczego uszkodzenia".
Proponuje
zapis
1 Zmieniono :systemu

"13) nastawy systemw
-
parametrw, przy ktrych
systemy
automatycznie uruchamiane, w
celu
przekroczeniu limitw (granic)
5
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
8. 1 pkt 15
9. 1 pkt 16
Ze na cel ma ten system
(ultimate heat sink}, czyli nie tylko awaryjnie
ale awaryjne czynnika
proponujemy to na
"interwencyj n e a".
Mowa jest tu o konstrukcji na graniczne
parametry projektowe dla rozpatrywanych awarii ".
Czy ze na fakt, "graniczne
parametry projektowe" jest zdefiniowane w pkt 8 tego
paragrafu, konieczne jest dopisywanie w tym punkcie,
one dla rozpatrywanych awarii. Dodatkowo
zwracamy w definicji granicznych parametrw
projektowych mowa jest one nie tylko dla
rozpatrywanych awarii , ale dla stanw
Propozycja zmian

Proponuje termin
"ostateczne
terminem "interwencyjne

Proponuje
zapis:
"16) pierwotna obudowa
reaktora -

na
wytrzymywanie granicznych
parametrw projektowych".
Stanowisko PAA do
uwagi
Uwaga nie
- obecne
jest poprawne i
odpowiednie. " Uitimimate heat
sink" ale nie musi
czynnika
(w obiegach
w
to jest
w znaczeniu
ostatecznego odbiornika
Por. definicja z
glosariusza
MAEA 2007:
"A medium into which the
transferred residua/ heat can
always be accepted, even if alf
other means of removing the
heat have been tost or are
insufficient."
W ocenie projektodawcw jest
to potrzebne,

"rozpatrywanych awarii"
klasy awarii na jakie
musi zaprojektowana
pierwotna obudowa
Jest
oczywiste, musi ona
parametry
stanw eksploatacyjnych, ale
6
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
10. 1 pkt 18
11. 1 pkt 21
eksploatacyjnych.
stanu jednostki opisanego w tym punkcie jest
awarii spowodowana faktem
pomimo zaistnienia takiej
systemu awaryjnego reaktora (ang. ATWS).
Propozycja przeredagowania zapisu zgodnie z takim
zrozumieniem.
Proponujemy, by "niektre awarie"
z w
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz
... nr 1 str. 19 oraz nr 2
- pkt 7.2.3.3.1. 2, str.27}, tj . awarie bez uszkodzenia
obudowy reaktora".
Propozycja zmian
Proponuje
zapis:
"18) przewidywany stan
bez awaryjnego
reaktora -
do sekwencji

gdy po
przewidywanego zdarzenia
eksploatacyjnego
systemy reaktora
poprzez wprowadzenie do
rdzenia reaktora

Stanowisko PAA do
uwagi
tu chodzi
(,,envelope')
projektowych.
o
parametrw
Nie propozycji .
W opinii projektodawcw
definicja zaproponowana w
projekcie jest
dostatecznie precyzyjna.
Proponuje 1 Uwaga

"21) rozszerzone warunki
projektowe - zbir sekwencji
awarii
awarie projektowe, przy
ktrych uwolnienia substancji
promieniotwrczych
w akceptowalnych
granicach, w
projekcie obiektu z
zastosowaniem analizy
(metodologii) opartej na
7
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
12. l 1 pkt23
13. 1 pkt 29
14. 1 pkt 34
W pkt. tym mowa jest o stopieniu rdzenia. Czy nie powinno
to zdefiniowane?
Patrz uwagi oglne.
Sugestia poprawy szyku zdania oraz
ktre jest w
Prawie atomowym w ochrony radiologicznej oraz
w w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz ...
Sugestia definicji
zgodnie z nazewnictwem fizycznym.
Propozycja zmian
najlepszym oszacowaniu,
sekwencje
oraz awarie bez
uszkodzenia obudowy
reaktora".
Proponuje
zapis:
" ... celem lub
ograniczenia
radiologicznych skutkw awarii
dla zdrowia
Proponuje
zapis:
"34) -
ktre na
od
wykonuje
w
silnik
elektryczny,
elektromagnetyczny lub
pneumatyczny;"
Stanowisko PAA do
uwagi
Termin "stopienie rdzenia" jest
terminem w art. 36c
ust. 2 ustawy - Prawo
atomowe, wobec czego nie
definiowany w
projekcie


8
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
15. l 2 pkt 2 VS. 1
pkt 23
10 pkt 1
12 pkt 1
51 ust. 4 pkt2
52 ust. 3 pkt 1
16.1 3 pkt 1 lit. a
--
17. l 4 ust. 2 pkt4
18. l 5 ust. 2
19. 7 ust. 2 pkt 2
lit. a
Wskazane jest doprecyzowanie "bez
degradacji rdzenia reaktora", w
zapisu z 1 pkt 23, gdzie mowa jest o stopieniu rdzenia,
ewentualnie tymi

Uwaga dotyczy terminu degradacja" paliwa

Uwaga redakcyjna - zamiast wyrazu "uszkodzeniem"
powinno "uszkodzeniom".
Proponuje wyraz wyrazem
"ludzkich".
Wskazane jest doprecyzowanie tego i
czy chodzi o to, dany kolejny poziom
"uruchamia" gdy zawiedzie?
Proponuje "w wyniku
uszkodzenia lub bowiem poziomy
nie ulec uszkodzeniu lub

W literze tej mowa jest o "biernych systemach
to nie w
dokumencie zdefiniowane. Wymaga to
Zwracamy zdefiniowano "elementu
biernego", a nie "biernych systemw".
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
degradacja
rdzenia" w
nowelizacji Prawo atomowe w
definicji awaria" -
zgodnie z
MAEA: "Accident conditions
more severe than a design
basis accident and involving
significant core degradation. ".
Uwaga
Uwaga nie
Dotychczasowa
propozycja jest spjna z
innymi projektami

brzmienie
przepisu.
Uwaga nie

9
Lp. l Paragraf l
l Punkt l
Litera
20. l 9
21 . 9 pkt 2 lit. c
22. l 1 o pkt 3
32 ust. 1
23. 17 ust. 1 pkt 2
24. l 19 ust. 1
Uwaga l Propozycja zmian
Co oznacza "stany awaryjne"? Czy chodzi o l
rozpatrywane awarie?
Uwaga redakcyjna. Nie a
interwencyjne (zgodnie z 1 pkt 3).
Wskazane jest doprecyzowanie, co oznacza
"sekwencje awaryjne".
Uwaga redakcyjna. Zamiast proponujemy
"populacji ".
Proponujemy
zapis:
"c)
interwencyjnych poza
granicami obszaru
ograniczonego
obiektu
Proponujemy
zapis:

"2) na
interwencyjne i
ryzyka dla
poszczeglnych osb z
i populacji jako
w razie awari i, takie
j ak:".
l Stanowisko PAA
do
uwagi
l Uwaga
Przepis

Uwaga
Uwaga nie

"sekwencji awaryjnych" jest
jednoznaczne, powszechnie
dla specjalistw z
zakresu energetyki
oraz bj ior.
Uwaga
Wskazane jest doprecyzowanie, co oznacza l Proponujemy 1 Uwaga nie
"sekwencj i oraz zapis:
lO
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
25. l 19 ust. 3
26. 21 ust. 2
In fine - wskazane jest
"postulowane zdarzenia
"sekwencje
Proponuje wyraz "kilka" wyrazem "wszystkie"
bloki energetyczne (o ile taka intencja).
W tym, przy projektowaniu obiektu
wymaga m.in. czynnika -
pkt 3 z 5 lokalizacyjnego. Czynnik ten jest,
zgodnie z lokalizacyjnym, definitywnie
jakiekolwiek projektowanie obiektu
Z tego wskazanie jest odniesienia do
tego punktu (w przypadku identyfikacji tego czynnika na
etapie lokalizacyjnych, nie
Propozycja zmian
"1. Systemy oraz elementy
konstrukcj i i
obiektu
istotne znaczenie dla
zapewnienia
i ochrony
radiologicznej projektuje w
oparciu o reprezentatywne
sekwencje
postulowane zdarzenia
tak, one w
stanie z

sekwencje
Proponuje
zapis:
"2. Przy projektowaniu obiektu
na zdarzenia
sejsmiczne
odpowiednio czynniki , o
ktrych mowa w 2 pkt 1-3 i 9
oraz kryteria, o ktrych mowa
Stanowisko PAA do
uwagi
"sekwencje
jest powszechnie
w literaturze
fachowej i jest dla
specjalistw.
oznacza - nie
ulec uszkodzeniu i dalej
przewidziane w
projekcie funkcje

Chodzi o "postulowane
zdarzenia a nie
"sekwencje
Intencja taka,
jednoczesne
na
jeden blok (niekoniecznie na
wszystkie, bo to
fizycznie wykluczone). Dla


doprecyzowane w taki
sposb.
Uwaga a
konstatacja
prawdopodobnie z
niezrozumienia istoty
sejsmicznego kryterium
bo chyba
raczej autor tej uwagi nie
musimy w Polsce
EJ na terenach, na
11
Lp. Paragraf l Uwaga
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
l Punkt l
uwagi
Litera
procesu projektowego dla danej lokalizacji). w 5 (;1kt 1-2 i 4-7 ktrych magnituda
sejsmicznych
lokalizacyjnego.". B stopni w skali
EMS-98?
27. 22 ust. 1 Uwaga redakcyjna. Zamiast "przekroczeniu" powinno Proponuje zamiast Uwaga
"przekroczenia".
"przekroczeniu" wyraz
"przekroczenia".
28. 23 ust. 4 Proponujemy przedmiotowy ze na Uwaga
fakt, samo lokalizacyjne
pochodzenia danych dla lokalizacyjnych i

l
29. 3, Ze na fakt , "awarie projektowe i rozszerzone Proponujemy Uwaga
warunki projektowe" zdefiniowane jako zapis:
"rozpatrywane awarie", tym terminem
"Stany
eksploatacyjne oraz
w tytule tego
rozpatrywane awarie".
30. 25 ust. 1 Proponuje "z zachowaniem" Uwaga
"bez przekroczenia".
31. 25 ust. 2 Proponuje "pracy" i dodanie po wyrazie Proponuje Uwaga
"stanach" wyrazw "obiektu zapis" Przepis
Proponuje "na niskiej mocy" na "2. Projekt obiektu

"z
poprzez

dopuszczalnej
systemw

awarii w stanach
obiektu jgdrowego pFaGy

i przy
12
Lp. l Paragraf l l Uwaga
32.
l Punkt l
Litera
25 ust. 3 pkt 7
niniejszego

wzw. z
nr
2 pkt 6.3 i 6.4
projektu

w sprawie
zakresu i
sposobu
przeprowadzania
analiz

33. l 26
W punkcie tym mowa jest o "systemw
i "innych systemw
natomiast w nr 2 pkt 6.3 i 6.4 projektu
w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz . . . mowa jest
odpowiednio o "systemach i "systemach
pomiarw i sterowania" w ktrych systemy
A zatem, systemy nie
systemw Proponujemy
"i innych systemw
"oraz systemw
Zasadne jest doprecyzowanie w zakresie
"wytrzymania" przez obiekt awarii projektowych.
Propozycja zmian
reaktora, w
takich jak uruchamianie,
paliwa, naprawy i
modernizacja. ".
Proponujemy
zapis:

"7) czasy
systemw oraz
systemw
obiektu w
przypadku od
i
warunkw eksploatacji obiektu

Stanowisko PAA do
uwagi
Uwaga nie

poprawne:
oglnie systemy
elementami systemu
pomiarw i sterowania obiektu
a z nich (jak
system
reaktora) do systemw

Nie ma potrzeby zmiany
zapisu w 25 ust. 3 pkt 7, bo
aparatura pomiarowa
z systemami
stanowi ich
W najnowszej wersji
dokumentu MAEA DS414
(SSR 211), w pkt 5.44 jest

"(7) action statements,
including completion times for
actions in response to
deviations from the operational
limits and conditions. ", jest ono
jednak niezbyt precyzyjne.
Uwaga


13
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
34. l 29 ust. 2
35. 30 ust. 1 pkt 6
Proponuje wyrazu "dopuszczalnych" przy
dawkach granicznych (dawka graniczna sama w sobie jest
dopuszczalna) .
Wydaje za doprecyzowanie kwestii
katalogu przewidywanych (w tym
ewentualnego do w sprawie
analiz .. . ). Proponuje wyraz
"katalog" "wykaz" - odpowiednio do
w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz .. .
Wskazane jest doprecyzowanie "skrajne
scenariusze awaryjne" oraz "stopienia
rdzenia" (patrz uwaga oglna).
Proponuje "podczas pracy"
"w stanach". Modernizacja, naprawa, czy
paliwa to nie stany Q..@9 obiektu
Propozycja zmian
Proponuje zapis:
"6) niekontrolowany spadek
poziomu wody podczas pracy
w stanach obiektu z
poziomem wody, w
w czasie
naprawy, modernizacj i lub
paliwa w
reaktorze. ".
Stanowisko PAA do
uwagi
oznacza - nie
ulec uszkodzeniu i dalej
przewidziane w
projekcie funkcje
(analogiczna
uwaga jest w pkt 25) .

"dopuszczalnych"
przyjmujemy, jest ono
faktycznie
Do przepisw
ws. analiz
ustalania
katalogu PZI podano
w 15 i 16 ust. 1,
w tym miejscu takie
jest Ponadto,
"katalog" tu za
odpowiedniejsze "wykaz".
Uwaga
Przepis

Uwaga
Przepis

14
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
36. l 31 pkt 2
37. 32 ust. 1
Wskazane jest doprecyzowanie o degradacji
rdzenia (patrz uwaga oglna) .
Po
proponuje dopisanie wyrazu "reaktora" - zgodnie z
z 1.
38. l 32 ust. 3 pkt 2 l Sugestia "wytrysku" "wyrzutu".
lit. a
Propozycja zmian
Proponuje zapis:
"1. Projekt elektrowni
oraz reaktora badawczego
sekwencje
awaryjne z
obudowy
nawet bez stopienia paliwa,
lecz do
uwolnienia
substancji promieniotwrczych
poza
reaktora,
poprzez zastosowanie

Stanowisko PAA do
uwagi
Patrz stanowisko do uwagi nr
1.
Uwaga
Proponuje 1 Uwaga
zapis:
"a) wyrzutu
stopionego rdzenia oraz
grzania
pierwotnej obudowy
lub"
39. 32 ust. 3 pkt 2
lit. b
Proponujemy energii ,
dopisanie po tym wyrazie, wyrazu "kinetycznej".
poprzez 1 Proponuje zapis: Uwaga nie
te
zwykle nie tylko
ale
odpowiednie jest
oglniejsze
"b) powstania o
wysokiej energii kinetycznej

pierwotnej
obudowy
15
Lp. l Paragraf l l Uwaga
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
l Punkt l
uwagi
Litera
reaktora".
40. 33 pkt 1 Proponujemy chodzi o
reaktora.
1 Proponuje zapis: l Uwaga
41 . 36 i 1 pkt 26
42. l 40 ust. 1 pkt 1
43. 41
Proponuje doprecyzowanie tych punktw zgodnie z
jak w kolumnie obok.
Proponuje ,. na mocy".
Proponuje .. w tym" przed
,. warunkom Nie one bowiem skutkiem
starzenia, o ktrym mowa w przedmiotowym
.. 1) reaktora pozostaje
lub pierwotna
obudowa
reaktora pozostaje
nienaruszona;".
Proponuje
brzmienia na:
,. Systemy oraz elementy
obiektu
istotne
znaczenie dla zapewnienia
i
ochrony radiologicznej
projektuje tak, w razie
uszkodzenia obiekt
samoczynnie w
stan bezpieczny po
uszkodzeniu.".
Uwaga nie

doprecyzowania
odrzucamy - jest ona i
zbyt daleko wymg ten
("fail-safe") dotyczy systemw i
istotnego dla
zapewnienia bjior.
Proponuje l Uwaga nie
zapis:
.. 1) podczas pracy obiektu
- .. .

Obecne jest
jednoznaczne i jest ono
powszechnie w
literaturze fachowej.
Proponuje

l Uwaga
Przepis
16
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
akapicie.
Dodatkowo proponuje akapit na dwie -
propozycja w kolumnie obok.
Propozycja zmian
" 41 . W projekcie obiektu
wskazuje
systemy oraz elementy
konstrukcji i
obiektu
istotne znaczenie dla
zapewnienia
i ochrony
radiologicznej . Inwestor ma

wskazane systemy oraz
elementy konstrukcji i
poddane
badaniom kwalifikacyjnym,
przeprowadzanym, celem
potwierdzenia, przez
przewidziany w projekcie
obiektu okres ich
one zdolne
do wykonywania swoich
funkcji, starzeniu,
w tym warunkom
w
takim jak
drgania, temperatura,
uderzenie strumienia
lub

elektromagnetyczne,
napromienienie, zalanie,
oraz wszelkie
kombinacje tych
czynnikw, w
czasie, gdy tych
systemw oraz elementw
Stanowisko PAA do
uwagi

17
Lp. Paragraf l Uwaga
Propozycj a zmian Stanowisko PAA do
l Punkt l
uwagi
Litera
konstrukcji i

44. 42 pkt 1 Proponuje wyrazu "starzenia" - Uwaga
po wyrazie "mechanizmy". Wyraz "starzenie"
bowiem dalej w
-
45. 43 ust. 2 Proponuje wyraz "jego" na "te" - zgodni e z Uwaga
chodzi o czas na
46. 44 pkt 2 Proponuje wyraz "dla" "ze
Uwaga
na".
47. 44 pkt 2 lit. b Uwaga redakcyjna. Propozycja przeredagowania tekstu - Proponuje Uwaga
propozycja w kolumnie obok. zapis:
"b)
inicjowanych
przez operatora obiektu
ktre
dla
zapewnienia
i ochrony
radiologicznej"
48. 45 Obecny zapis wyklucza (np. Proponuje Uwaga nie
jednoczesnego lub w dowolnej zapis:
reaktorw.
" .. . dla reaktorw Nie chodzi tu bynajmniej o
zapewniona reaktorw w
ich ... " od pierwszego do
ostatniego, lecz dokonanie
z nich w
(tj. wg.
procedury) sposb.
18
Lp. l Paragraf l l Uwaga Propozycja zmian Stanowisko PAA do
l Punkt l
Litera
49. l 45
50. 49
uwagi
Zamiast wyrazu proponujemy Uwaga nie
- obecne
jest
Proponujemy "wzajemne l Proponuje
brzmienie:
1 Uwaga nie
wyrazem
49. Dodatkowo, dla bezpiecznej pracy elektrowni "
oprcz zapewnienia do sieci kluczowy
Projekt elektrowni
jej
jest do sieci odbiorczych, wzajemne oddziaiy'Nanie
odbir energii elektrycznej produkowanej przez z
co pozwala na ograniczenie do minimum
mocy reaktora. Propozycja dopisku w kolumnie obok. i
linii energetycznych
doprowadzonych do elektrowni
wahania i
przewidywane
i s1ec1
oraz awarie systemowe, z
punktu widzenia zapewnienia
wymaganej
- zasilania elektrycznego
systemw elektrowni
istotnych dla
i ochrony
radiologicznej,

Obecne jest
obiekt
na a na
obiekt.
z
systemem ma
wprawdzie pewne znaczenie
dla
(minimalizacja i
awaryjnych bloku),

wyprowadzenia mocy (w
do
rezerwowego zasilania potrzeb
z sieci
nie do systemw
istotnych dla zapewnienia

(podobnie jak
- wyprowadzenia mocy
elektrowni
Tak wystarczy tu
z
1
ktre jest na
tego paragrafu:
"Projekt elektrowni
jej wzajemne
z
.. . ".
19
Lp. 1 Paragraf l 1 Uwaga
l Punkt l
Litera
51 . l 51 ust. 3
52. 55 ust. 1
56 ust. 2
uwaga nr
45 w zestawieniu
PAA

uwag PGE)
Zasadne jest doprecyzowanie o ., zdarzeniach
Czy chodzi tu o PZI?
Wskazane jest doprecyzowanie utrzymywania
stanu reaktora ., nawet w warunkach
najbardziej reaktywnego rdzenia reaktora". Zgodnie z NS-R-
1, 6.13, na ktre PAA, chodzi o utrzymanie
warunkw na szybkie reaktora
w stanie nawet
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
Uwaga
Proponuje l Przepisy
zmiany:
., 55. 1. W projekcie
elektrowni oraz
reaktora badawczego
przewiduje
techniczne
reaktora
we wszystkich stanach
eksploatacyjnych i w
warunkach awaryjnych, nawet
w warunkach najbardziej
reaktywnego rdzenia
reaktora." .
.. 56. 2. Co najmniej jeden z
systemw, o ktrych mowa w
ust. 1, jest zdolny do
samodzielnego, szybkiego
wprowadzenia reaktora w stan
podkrytyczny ze stanw
eksploatacyjnych i w
warunkach awaryjnych, nawet
w warunkach najbardziej
reaktywnego rdzenia reaktora,
a do utrzymywania
reaktora w stanie
podkrytycznym z odpowiednim
zapasem i z
przy
pojedynczeQo

20
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
53. l 55 ust. 2
54. 58 ust. 1
Proponujemy "zapas
"deficyt
Proponuje "takich jak"
"w Dotychczasowe
zamyka parametrw, a
inne.
Propozycja zmian
uszkodzenia.".
Proponuje zapis:
"1. Elementy obiegu
reaktora

reaktora, takie jak w
zbiornik
reaktora lub

armatura, pompy,
dmuchawy i wymienniki
wraz z ich elementami
i konstrukcjami
wsporczymi , projektuje w
taki sposb,
one
statyczne i dynamiczne
oczekiwane we wszystkich
stanach eksploatacyjnych
i podczas awarii projektowych.
stosowane do
wytwarzania tych elementw
dobiera tak,


Stanowisko PAA do
uwagi
Uwaga nie

Odrzucamy
modyfikacji - jako
(chodzi tu o "shutdown
margin'').
Przepis
21
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
55. l 60 ust. 2
56. 61 ust. 3
Sugestia poprawy interpunkcji.
Proponuje wyrazu "co" i wyrazu
"zapewnia" na
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
Proponuje l Uwaga
zapis:
"2. W projekcie elektrowni
oraz reaktora
badawczego zapewnia
granicy
obiegu
reaktora, takie jak przecieki ,
monitorowaniu,
ktrego wynik
przy rodzaju i
zakresu kontroli
dla zapewnienia

Proponuje zapis: 1 Uwaga
"3. o
ktrym mowa w ust. 2,
na podstawie granicznych
parametrw projektowych
paliwa
akceptowalnych
koszulek
paliwowych z
zapasem, se
obiekt
eksploatowany przy poziomie
w obiegu
reaktora tak niskim,
jaki w praktyce
a
uwolnienia substancji
...2!:_omieniotwrczych
22
l
Lp. Paragraf l Uwaga Propozycja zmian Stanowisko PAA do
l Punkt l
uwagi
Litera
jak to
i w
dopuszczalnych granicach.".
57. 68 ust. 1 pkt 3 Proponuje nowe brzmienie pkt 3: Proponuje zapis: Uwaga
i PZI , o ktrych mowa w
"3) i
Projekt
w sprawie zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz ... ".
PZI , o ktrych mowa w
w sprawie
zakresu i sposobu
przeprowadzania analiz

58. 69 pkt 2 lit. a Uwaga redakcyjna. Niepotrzebny wyraz "jego"- na lit. Uwaga
a.
59. 72 Sugestia poprawy szyku zdania. Proponuje Uwaga
zapis:
" 72. projektowe
elektrowni oraz
reaktora badawczego

prowadzenia okresowych prb
armatury
obudowy
reaktora ... "
60. 95 Uwaga redakcyjna - zamiast "postulowanych awarii" Proponuje Uwaga
powinno "rozpatrywanych awarii . "postulowanych
awarii " na "rozpatrywanych
awarii.
61 . 99 ust. 2 1. Wymagania postawione w 99 ust. 2 Proponuje ust. 2 Przepis
sprzeczne. na dwa nowy ust. 2 i tak by jego
23
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
W projekcie wymaga
zapewnienia zasilania systemw i elementw
istotnych dla
obiektu przez co najmniej 72 godziny
podczas i po rozpatrywanych awariach, czyli
w warunkach i po zdarzeniach, ktre
do braku zapewnienia
takiego zasilania.
Fukushimy do
sekwencji na
rozpatrywane awarie,
na turbogeneratora,
zaniku zasilania zaniku zasilania z
awaryjnych AC i zaniku zasilania DC.
Naszym zdaniem, zasadne jest narzucenie
wymagania
zasilania awaryjnego na i rezerwowe.
W z proponuje w
projektowym wymagania zgodne z
dokumentem EUR (Volume 2, Chapter 1, Revision
C, State 10, April 2001 , section 2.1-4.3.2, str. 42) , z
skutkw ze
stosowania Station Black Out
zdefiniowanie nowo wprowadzonych
zamiast rozpatrywane awarie.
2. W zakresie pracy akumulatorw wymagania
postawione w 99 ust. 2 ostrzejsze
wymagania dokumencie EUR.
Zgodnie z 2.1-6.7.4 EUR, od baterii
akumulatorw wymaga zapewnienia zasilania
bez przez okres 2 godzin pracy w
warunkach normalnej eksploatacji , po
Propozycja zmian
ust. 3 o
"2. W razie utraty zasilania

przemiennym
zasilania elektrycznego
obiektu
zasilanie systemw i
elementw
istotnych dla zapewnienia
i
ochrony radiologicznej przez
co najmniej 72 godziny w
stanach eksploatacyjnych i
stanach [Station Black Out]'.
"3. W razie utraty zasilania
przemiennym baterie
akumulatorw
systemy i elementy

funkcje

na
co najmniej 2 godziny pracy
bez podczas i po
przewidywanych zdarzeniach
eksploatacyjnych i awariach
projektowych".
Stanowisko PAA do
uwagi
brzmienie
najnowsze z
awarii w Fukushimie.
Wymg w zakresie zasilania z
baterii akumulatorw jest
ostrzejszy w
"EUR" (Revision C, z 2001 r.)
lecz jest on uzasadniony
zapewnienia
w
w
z awarii w
Fukushimie (w razie
utraty zasilania ze
przemiennego
- czyli "SBO"). Nie
zgadzamy na jego

Aktualnie prowadzony jest

MAEA oraz
tzw. "stress testw" EJ w UE
{,,peer review'}, w pracach tych
eksperci z
PAA. W wyniku tych prac, w
przepisach
i krajowych
prawdopodobnie
wprowadzone nowe,
ostrzejsze wymagania
- aby

w razie SBO, a
zapobiec utracie ostatecznego
24
Lp. 1 Paragraf l 1 Uwaga
l Punkt l
Litera
przewidywanych zdarzeniach eksploatacyjnych i po
awariach projektowych (Design Basis Conditions -
DBC) . Wymaganie EUR nie obejmuje rozszerzonych
warunkw projektowych.
W projekcie wymaga od
akumulatorw zapewnienia 2 godzin pracy w
stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po
rozpatrywanych awariach.
Propozycja zmian Stanowisko PAA do
uwagi
(ultimate heat
sink- UHS).
Ze
wynikw "stress testw"
wynika, nawet w
przypadku stosunkowo
starych EJ (11. generacji)
znacznie
okresy "autonomii"
elektrowni (tj. zapewnienia
zasilania elektrycznego ze
z
baterii akumulatorw przez
godzin, a z
generatorw dieslowskich
przez kilka tygodni.
Wymagania zawarte w 99
ust. 2 nie bynajmniej
sprzeczne",
zarzut ten jest
bezpodstawny.
SBO to zanik
zasilania EJ ze wszystkich
"etatowych"
przemiennego,
wg.
(2. 1.4.3.2):
w
"EUR"
"SBO is taken to mean LossOf
Off-site Power (LOOP), plus
turbine-generator trip, plus
failure of the main on-site
emergency AC electrical
25
Lp. l Paragraf l l Uwaga
Propozycja zmian
l Punkt l
Litera
Stanowisko PAA do
uwagi
supply. "
jest
komentarz


zasilania elektrycznego:
w projekcie
nie operuje
Station Black Out
- SBO, analogicznym do
w
dokumencie EUR, dlatego w
obecnym brzmieniu 99 ust. 2
projektu
wymaga zapewnienia
zasilania systemw i
elementw
istotnych dla
obiektu przez co
najmniej 72 godziny w
warunkach, ktre
do braku
zapewnienia takiego
zasilania."
Nie jest w
"nie operuje
Station Black
Out- SBO" - bo jest to jedno
z wymaganych do
sekwencji
zanik
zasilania elektrycznego
przemiennym" ( 30
ust. 1 pkt 2), wymg ten jest
26
Lp. l Paragraf l l Uwaga Propozycja zmian
l Punkt l
Litera
62. l 108 ust. 1 Uwaga redakcyjna. Zamiast "w obiekcie
proponujemy zapis "dla obiektu
63. 117 ust. 2 pkt l Sugestia do gazw szkodliwych, Proponuje zapis:
4 "gazy takie gazy jak azot
4
) t
1
. . .
t f
" wen y owama pom1eszczen
a mas ery). h i::) t
gazy o o1e ne
Stanowisko PAA do
uwagi
ponadto
od

SBO).
Przede wszystkim po to
stawiamy wymagania
aby do
awarii nie w
do SBO. Tym
niemniej SBO
jednak
pomimo zastosowanych

Zwracamy
wymg zawarty w 99 ust. 2
dotyczy zasilania systemw i
EJ istotnych dla
tylko z
W
zakresie zasilania
przemiennym jest on zgodny z
"EUR" sec. 2. 1. 6. 7.4, jest
ostrzejszy w odniesieniu do
z
akumulatorw (jak napisano

Uwaga
Uwaga n i e

Chodzi o zapewnienie
27
Lp. l Paragraf l l Uwaga
l Punkt l
Litera
64. 117 ust. 3
65. ! 120 pkt 2
W par. 15 pkt 4 RM w sprawie
warunkw pracy ze promieniowania
(z dn. 12.07.2006) (dla pracowni
izotopowej}, powietrza z uwagi na
powstania W
z tym sugestia, aby przez

Ponadto sugestia ostatniej zdania, z
definicji wszystkie omawiane pomieszczenia dla
pracownikw.
Brak definicji "strefy W Prawie atomowym (art.
18) definiuje tereny (kontrolowane i nadzorowane)
z Z kolei w grnictwie (par. 38 Rozp.
MSWiA w sprawie naturalnych w
grniczych z dn. 14.06.2002) odpowiednie klasy
z A (rwnoznaczne terenowi
Propozycja zmian
Hffi szkodliwe.".
Proponuje
zapis:
"3. W strefach obiektu
o


promieniotwrczych utrzymuje
w
stosunku do stref o


promieniotwrczych.".
Stanowisko PAA do
uwagi
warunkw
"atmosfery" tych
- przy 100% azotu
lub dwutlenku nie ma
czym
Por. analogiczny wymg w
najnowszej wersji dokumentu
MAEA OS414 (SSR 211), 6.48:
"4) to ventilate rooms
containing inert gases or
noxious gases without
impamng the capability to
eontroi radioactive effluents;".
Uwaga
Projekt

Przepis


28
Lp. l Paragraf l l Uwaga Propozycja zmian Stanowisko PAA
l Punkt l
Litera
66. 120 pkt 4
67. 122
kontrolowanemu z PA) oraz B terenowi
nadzorowanemu). ten wywodzi od
pracownikw na kategorie A oraz B (art. 17 Prawo
atomowe), w z tym sugestia, aby do
tego lub w par. 1 "strefa

Ponadto sugestia, aby zamiast "poziomw
promieniowania i z z Prawa
atomowego "[oczekiwanych] dawek skutecznych
(efektywnych)".
jest w tym Sugestia

Proponuje
zapis:

"4) zmniejszanie i
substancji
promieniotwrczych
wytwarzanych i rozpraszanych
w obiektu oraz
uwalnianych do
uwagi
Przepis

Sugestia wyrazu "dezaktywacji" wyrazem l Proponuje
"dekontaminacji". zapis:
l Przepis

" 122. W obiekcie
wprowadza elementy
do
dekantaminacji pracownikw i

technologicznego oraz do
przemieszczania
promieniotwrczych

dekontaminacji".
odpadw
przy
do


29
Lp.
68.
Paragraf l
l Punkt l
Litera
123 pkt 1 , po

69. l 123 pkt2
Uwaga
Uwaga redakcyjna- interpunkcja i zmiana szynku.
Propozycja zmian
Proponuje zapis:
w sterowni
i sterowni rezerwowej lub w
innym odpowiednim miejscu
kontroli , informacje
do
zainiCJOwania, przez personel
obiektu w razie
potrzeby,
lub
interwencyjnych;".
Stanowisko PAA do
uwagi
Przepis

Sugestia . zamiast l Proponuje
w odn1es1en1u do atmosfery ma to duze zap1s:
l Przepis


znaczenie.
Zasadne jest doprecyzowanie, czy chodzi o radionuklidy w
powietrzu. tak, to "wysokie radionuklidw",
ktre nie jest do z uwagi na
jest (wg Prawa atomowego)
substancji promieniotwrczej" - a to jest opisywane
w tym samym punkcie.
"2)
substancji
promieniotwrczych w
atmosferze w miejscach
rutynowego przebywania
pracownikw oraz tam, gdzie
poziom substancji
promieniotwrczych zawartych
w powietrzu
sporadycznie
wprowadzenia
ochronnych,
w
sterowni i sterowni rezerwowej
lub w innych stosownych
miejscach;".
30
2. Uwagi przez PKPP Lewiatan oraz przez NCBJ
LP l Podmiot


1. l NCBJ l
Oznaczenie
paragrafu,
ktrego
dotyczy
uwaga
uwaga
oglna
Uwaga
Zgodnie z w dokumencie "Dyrektywa
Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r.
wsplnotowe ramy
obiektw "Obiekt oznacza:
a) wzbogacania, produkcji paliwa
przetwarzania, reaktor badawczy,
obiekty do przechowywania wypalonego paliwa; oraz
b) obiekty do przechowywania odpadw
promieniotwrczych w tym samym miejscu i
z obiektami wymienionymi w
lit. a) .
W przedstawionym projekcie z
obiektem ktre w dalszej do
reaktorw np. 1 O traktuje o obiekcie a
dotyczy
rdzenia reaktora. Takich jest w projekcie
W projekcie dokumentu jest szereg
reaktorom i tam wszystkie
wymagania do projektowania tego typu
Stanowisko PAA
Uwaga -
oglna definicja
obiektu
w

Wymagania zawarte w projekcie
w
do elektrowni W
zdecydowanej
one reaktorw badawczych.
do innych obiektw
wymagania oglne i
uwag
W nowej wersji projektu

jednoznacznie wskazane
wymagania tylko do
elektrowni oraz do
obiektw z reaktorami (elektrowni
i reaktorw badawczych) ,
oraz i
zakres
do
obiektw innego rodzaju
31
2. NCBJ 1 pkt 6
3. NCBJ 1 pkt 17
4. NCBJ 1 pkt 19
obiektw, np. w Dziale IV jest 1 "Reaktor", 2
"Obieg reaktora", 3 "System obudowy
reaktora".
W wielu "metody
deterministyczne" i "metody probabilistyczne". Proponuje
wprowadzenie tych do 1.
W granicy obiegu reaktora
proponujemy pierwsze "tire" na:
"najbardziej zawr na pary
i wody Drugie "tire" jest
Trzecie- do
"postulowane" na "rozpatrywane"
Proponuje tekst "i nie jest jego awaryjne
przez wprowadzenie do rdzenia reaktora
Operator musi m1ec zawsze
reaktora. ta
realizowana przez system sterowania w trybie sekwencyjnym.
(stosowane "odpowiednio").
Nie ma potrzeby definiowania tych
one oraz
powszechnie stosowane w
literaturze fachowej .
Uwaga nie -
zdaniem projektodawcw definicja
jest i nie wymaga
zmian: w pierwszym tire
jest bardziej oglne
(chodzi nie tylko o te ale
wszelkie inne, jak np. systemu
CVCS). 2-gie tire jest
dla specjalistw z zakresu
energetyki
Uwaga
Propozycja

nie
Owszem operator
musi m1ec zawsze
reaktora, lecz gdy nie
system
(automatycznego lub
to musi
wykorzystany system
alternatywny - przez wtrysk
kwasu borowego.
32
5. NCBJ 1 pkt 20
6. NCBJ 1 pkt 24
7. NCBJ 1 pkt 29
8. NCBJ 1 pkt 30
9. NCBJ 1 pkt 36
Proponuje "rozszerzone warunki projektowe"
przez "warunki poza projektem".
Proponuje na "stan bezpiecznego
reaktora".
Proponuje na "system reaktora"
oraz "z rdzenia i przy reaktorowego przechowalnika
wypalonego paliwa".
Proponuje "system reaktora".
Proponuje "stopienie co najmniej jednego
paliwowego".
Propozycja nie
- obecne brzmi
i jest terminowi
"design extension
conditions", w
"warunki projektowe"
{"design basis conditions").
Propozycja nie
-to
tego
chodzi nie tylko o reaktory,
ale o elektrownie i
bloki energetyczne, a
instalacje cyklu paliwowego -
traktowane jako
Propozycja takiej modyfikacji nie
Tym niemniej
definicja tego zostanie
zmodyfikowana w taki sposb, aby
ona odpowiednia zarwno do
obiektw z reaktorami jak
i obiektw innego
rodzaju.
Propozycja nie
- z uzasadnieniem
jak w pkt 6.

33
10. NCBJ
11 . NCBJ
12. LEWIATAN
4 ust. 1
pkt 1
4 ust. 1
pkt 2
3 pkt 1 a
Brak definicji zachowawcze".
Nie wiadomo co znaczy "opanowanie zachowania".
tego punktu
pierwszego poziomu w wypadku musi
zaprojektowanie obiektu z zastosowaniem
zwielokrotnienia, funkcjonalnej i
i dla Taka
definicja pierwszego poziomu nie jest do
zgodna z wytycznymi MAEA. Zwielokrotnienie,
i i zasadniczo
powinny w drugim i trzecim poziomie
w pierwszym poziomie
natomiast powinny jedynie w pewnych
uzasadnionych przypadkach (nie w wypadku, nie
jest to
Nie widzimy potrzeby definiowania
tego (potocznego)
jest ono - dla
specjalistw. Poza tym jest to
w ustawie - Prawo
atomowe, wobec czego nie
ono definiowane w akcie
wykonawczym do ustawy.
Znaczenie jest oczywiste - wynika
z kontekstu.
Nie -
tego punktu jest zgodna z
zaleceniami MAEA, por.: NS-R-1
(2.1 0):
"(1) The aim of the first level of
defence is to prevent deviations
from norma/ operation, and to
prevent system failures. This leads
to the requirement that the plant be
soundly and conservatively
designed, constructed, maintained
and operated in accordance with
appropriate quality levels and
engineering practices, such as the
application of redundancy,
independence and diversity.
To meet this objective, caretui
attention is paid to the selection of
appropriate design codes and
materia/s, and to the eontroi of
34
13. NCBJ
14. LEWIATAN
10
30 pkt 6 i
pkt 10
Zamiast proponuje

Cele nie powinny od rodzaju wybranej
technologii. winny wymagania
a nie konkretnej
technologii .
Wymg w rozszerzonych warunkach
projektowych niekontrolowanego spadku poziomu wody odnosi
de facto jedynie do reaktorw (PWR)
jest zbyt warunkowany aby
zawarty w akcie o charakterze generalnym, jakim jest
powinno pod
technologie budowy reaktora.
W odniesieniu do 30 pkt 10 por. Reaktory
w innych technologiach PWR (np. reaktory
wodne BWR) nie wytwornicy pary.
fabrication of components and of
plant construction. (. . .) ".
Uwaga
Projektodawca w podziela
przez

Zdaniem projektodawcw wymg
ten dotyczy BWR i ew.
innych reaktorw, w ktrych
paliwa odbywa pod
Por. WENRA Reference
Levels 2008 (lssue F, Appendix).

Dopisano: "reaktora
projekt.
wodno-
W nowej wersji
zapisy
tylko do reaktorw wodno-
umieszczone
w oddzielnym
35
15. NCBJ 32
16. NCBJ 32 ust. 2
17. NCBJ 41
18. NCBJ 53
19. NCBJ 67
20. NCBJ 122 ust. 5
Powinien "Projekt reaktora
w spisie mowa jest o reaktorach.
Nie "obiekt a "reaktor
"zgodnie z ustalonym programem".
Brak definicji tego programu lub odniesienia odo przepisw
taki program.
Dotyczy reaktora a nie obiektu To samo
dotyczy 55, 56 ust. 3, 57 ust. 3, 60 ust. 2, 61 ust. 1,
62 i 63.
Proponuje "obiekcie na "elektrowni

Proponuje w elektrowni
Uwaga - w nowej wersji
projektu zostanie
"elektrowni
oraz reaktora
badawczego" (por. komentarz
do uwagi oglnej w pkt. 1 ).
Uwaga - komentarz jak w
pkt 15.
Uwaga - w nowej wersji
projektu zostanie
doprecyzowane, program
kwalifikacji projektant
obiektu
Uwaga - wymogi te
elektrowni i
reaktorw badawczych (komentarz
jak w pkt 15).
Uwaga - z tym, wymg
stosowania obudowy
dotyczy
reaktorw badawczych, dlatego w
67.1 zostanie
"w elektrowni oraz
reaktorze badawczym".
Nie ma potrzeby "w
elektrowni - ze
na to, to nie
dotyczy konwencjonalnych
elektrowni cieplnych, a ponadto
36
Q)
u
a>-
"0
0..
o ->.
c c
~ ~
.Q z.
c Q)
~ E>
Q) Q)
"O c
N Q)
Warszawa, dnia 06 lutego 2012 r.
TABELA
Projekt Rady Ministrw w sprawie i ochrony radiologicznej, jakie ma
projekt obiektu
PROJEKTU Dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia
25 czerwca 2009 r.
wsplnotowe ramy obiektw
Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia
25 czerwca 2009 r.
AKTU wsplnotowe ramy obiektw
(Dz. U. L 172 z 02.07.2009, str. 18 i n. oraz Dz. U. L 260 z 03.10.2009 str. 40)
AKTW PRAWNYCH
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
Uzasadnienie
Lp. Jedn. red. przepisu UE Ko- Jedn. red.
niecz w projekcie
przepisw poza
wdro minimalne
wymogi prawa
T/N UE
l. ustanawia- T 2- 125 Dzialll
Art. 4 ust. i krajowe ramy Podstawowe wymagania i ochrony radiologicz-
l prawne, regulacyjne i organiza- nej jakie ma projekt obiektu
cyjne (dalej zwane "ramami
l
krajowymi") Rozdziali
obiektw Sekwencje poziomw projektowe cele oraz
ktre probabilistyczne kryteria
i
organami

2. projektuje w sposb
l) utrzymywanie na poziomie oraz w grani-
cach przepisami prawa na promieniowanie
ce obiektu oraz dawek promieniowania na skutek sub-
stancji promieniotwrczych, podczas normalnej eksploatacji obiektu
wego;
2) ograniczenie skutkw radiologicznych ewentualnych awarii bez
degradacji rdzenia reaktora, w projekcie obiektu
go, tak, by nie one ewakuacji ani
terminowych w gruntw i wd obiektu
drowego.
3. Wymg, o ktrym mowa w art. 36c ust. l pkt 2 ustawy, realizuje w
przez w projekcie obiektu
l) sekwencji poziomw
a) pierwszego poziomu - na zapobieganiu
odchyleniom od normalnej eksploatacji oraz uszkodzeniom systemw
obiektu w poprzez jego solidne i zachowaw-
cze zaprojektowanie, z zastosowaniem zwielokrotnienia (redundancji),
funkcjonalnej i systemw oraz elementw
obiektu istotnych dla
go i ochrony radiologicznej , oraz budowy i eksploatacji
obiektu
b) drugiego poziomu - na wykrywaniu
i opanowywaniu od normalnej eksploatacji w celu
nia przewidywanych eksploatacyjnych w
warunki awaryjne, w poprzez zastosowanie systemw
w analizach oraz procedur eksploatacyj-
nych, odpowiednich dla powstaniu lub ograniczenia
na skutek przewidywanych
cych,
c) trzeciego poziomu na opanowaniu awa-
rii projektowych, w przypadku, gdy pewne przewidywane zdarzenia
eksploatacyjne lub postulowane zdarzenia nie opa-
nowane na drugim poziomie w
niejsze zdarzenie; realizuje to poprzez wykorzystanie wbudowanych
cech obiektu i przewidzianych w jego pro-
jekcie systemw oraz procedur za zadanie
doprowadzenie obiektu najpierw do stanu kontrolowanego, a
do stanu bezpiecznego a zapewnienie, przynajm-
2
niej jedna bariera ochronna pozostaje nienaruszona,
d) czwartego poziomu - na ograniczaniu
skutkw awarii w celu utrzymania substancji pro-
mieniotwrczych na praktycznie poziomie, w
poprzez utrzymanie jak skuteczno-
obudowy reaktora w ograniczaniu sub-
stancji promieniotwrczych do
e) poziomu na radio-
logicznych skutkw potencjalnych substancji promieniotwr-
czych do jakie na skutek awarii, w szcze-
poprzez zapewnienie odpowiednio awaryjnego
oraz zastosowanie planw awaryj-
nego na wypadek radiacyjnych na terenie i poza terenem
obiektu;
2) kolejnych barier ochronnych, utrzymanie
substancji promieniotwrczych w miejscach obiektu
drowego oraz ich niekontrolowanemu przedostawa-
niu do takich jak: paliwa (matry-
ca paliwowa), koszulka elementu paliwowego, granica
obiegu reaktora oraz obudowa reaktora.
4. l . W projekcie obiektu zapewnia
l) wysoki poziom
obiektu

powanie i od-
od normalnej eks-
ploatacji oraz zapobiec
awariom;
2) techniczne
dla opanowania zacho-
wania obiektu
wego podczas i po wy-
postulowanego
zdarzenia z
wykorzystaniem wbudo-
wanych cech
stwa obiektu
oraz odpowiednich ele-
mentw
3
obiektu
3) sterowanie obiektem
drowym przez zastoso-
wanie automatycznego
uruchamiania systemw
w sposb

operatora we wczesnej
fazie postulowanego zda-
rzenia a
sterowanie obiek-
tem przez ope-
ratora;
4) w praktycznie
stopniu i
procedury
kontrolowanie przebiegu
awarii i ograniczanie jej
skutkw;
5) zwielokrotnione
zania techniczne celem
zapewnienia wykonywa-
nia z fundamen-
talnych funkcji bezpie-
w
ten sposb
barier ochronnych
i skutki po-
stulowanych ini-

2. W projekcie obiektu stosuje w ramach sekwencji poziomw
zapobieganiu:
l) barier ochronnych;
2) uszkodzeniu jednej lub barier ochronnych;
3) uszkodzeniu bariery ochronnej na skutek uszkodzenia innej bariery ochron-
nej lub systemu, elementu konstrukcji lub a obiektu
4) szkodliwym skutkom podczas prowadzenia
ruchu obiektu lub wykonywania utrzymania w zakre-
sie eksploatacji, w tym napraw i modernizacji obiektu
4
5. l. Obiekt projektuje w taki sposb, w razie
wszelkich, za najbardziej nieprawdopodobnych postulowanych zda-
co drugi poziom
zapobiec ich eskalacji do warunkw awaryjnych.
2. projektowe obiektu nie-
sytuacji braku, w wyniku uszkodzenia lub nie-
systemu, elementu konstrukcji lub elementu obiektu
jednego z poziomw
6. l . Obiekt projektuje w taki sposb, w stanach eksploata-
cyjnych, oraz podczas rozpatrywanych awarii i po takich awariach, wyko-
nywane fundamentalne funkcje
2. W projekcie obiektu systemy oraz elementy konstrukcji
i obiektu do funkcji
w okresach po postulowanego zdarzenia

7. l . projektowe obiektu ograniczenie do
minimum obiektu na postulowane zdarzenia
2. Efekt, o ktrym mowa w ust. l , poprzez zastosowanie
cych w
l) zapewnienie, postulowane zdarzenie
a) nie powoduje skutku dla lub
b) wbudowanym cechom obiektu powoduje jedynie w
warunkw bezpiecznych;
2) w przypadku zapewnienia o ktrych mowa:
a) w pkt l - zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu obiekt
drowy jest sprowadzany do stanu bezpiecznego przez bierne syste-
my lub systemw w try-
bie w stanie do opanowania postulowanego zdarzenia ini-

b) w pkt l i 2 lit. a - zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu
obiekt jest sprowadzany do stanu bezpiecznego dzia-
systemw ktre w reakcji na postulo-
wane zdarzenie
c) w pkt l i 2 lit. a oraz b - zapewnienie, po postulowanym zdarzeniu inicju-
obiekt jest sprowadzany do stanu bezpiecznego
ki proceduralnym.
8. l . W projekcie obiektu wszelkie promienio-
wania na terenie obiektu
2. _projektowe obiektu optymaliza-
5
cji , o ktrej mowa wart. 9 ustawy.
9. Proj ekt obiektu zapewni a ograniczenie substancji pro-
mi eniotwrczych poza reaktora w razi e zaistnienia
warunkw awaryj nych tak, w przypadku
l ) awarii proj ektowych ni e konieczne podejmowanie ja-
kichkolwiek interwencyj nych poza granicami obszaru
ograniczonego
2) rozszerzonych warunkw proj ektowych nie konieczne
pod ej mowan i e:
a) wczesnych interwencyj nych poza grani cami obszaru ogra-
ni czonego obiektu podczas trwania uwol -
substancji promieniotwrczych z obiektu
b) interwencyj nych w jakimkolwiek cza-
sie poza granicami strefy pl anowani a awaryjnego,
c) interwencyj nych poza grani cami obsza-
ru ograniczonego obiektu
t O. Projekt elektrowni i reaktora badawczego zapewnia
Rozdzial2
l) mniejszego raz na l 00 000 lat pracy reaktora prawdopodo-
degradacji rdzenia reaktora;
2) mni ejszego raz na I 000 000 lat pracy reaktora prawdopo-
do otoczenia substancj i promi eniotwr-
czych o takiej , poza granicami obszaru ograni-
czonego przekroczony ktrykol-
wiek z poziomw interwencyj nych
wczesnych lub interwen-
cyj nych, a poza granicami strefy planowania awaryj nego
przekroczony poziom interwencyj ny wymaga-
inter-
wencyjnych;
3) znaczni e mni ejszego raz na l 000 000 lat pracy reaktora
sekwencj i awaryj nych potencj alni e pro-
do wczesnego uszkodzeni a obudowy
stwa reaktora lub bardzo substancj i promie-
niotwrczych do otoczenia.
Funkcje i klasyfikacja projekto-
we, klasyfikacja stanw obiektu postulowane zdarzenia inicju-

6
11. l.W projekcie obiektu wskazuje funkcje
jakie przez systemy oraz elementy konstrukcji i wyposa-
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
stwa i ochrony radiologicznej , i oprogramowanie
systemw pomiarowych i sterowania.
2. W projekcie obiektu identyfikuje systemy oraz elementy kon-
strukcji i obiektu istotne znaczenie dla zapew-
nienia i ochrony radiologicznej oraz przypisuje
im od realizowanych
przez nie funkcji
3. Klasyfikacji systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
drowego dokonuje na podstawie analiz deterministycznych,
tam, gdzie to analizami probabilistycznymi.
4. Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu
wielorakie funkcje najistot-
niejszej realizowanej przez nie funkcji
5. systemami oraz elementami konstrukcji i
obiektu do klas opro-
gramowanie i projektuje tak, uszko-
dzenie w systemie zaliczonym do klasy nie uszkodzenia
systemu zaliczonego do klasy
6. Uszkodzenie w systemie obiektu nie systemem bezpie-
nie na funkcji przez inne
systemy lub elementy konstrukcji lub obiektu
7. Systemom oraz elementom konstrukcji i obiektu za-
klasyfikowanym do klasy stawia wymaga-
nia i systemom oraz elementom konstrukcji i
zaliczonym do klasy
12. Przy warunkw projektowych:
l) stosuje zachowawcze w warunki
i brzegowe z zapasem oraz
sprawdzone metody tak, by wysoki nie doj-
dzie do degradacji rdzenia reaktora, oraz dawki promienio-
wania otrzymywane przez pracownikw i osoby z
w ustalonych granicach i na pozio-
mie;
2) nie bierze pod systemw obiektu nie zakwali-
fikowanych jako systemy w przebiegu i ograni-
7
czaniu skutkw awarii, ale ich potencjalne uszkodzenia, kt-
re niekorzystny na systemy
3) wszelkie uszkodzenia wtrne, jakie wskutek
postulowanego zdarzenia
13. Projekt obiektu zachowanie obiektu przy
rozszerzonych warunkach projektowych. Do oceny zachowania obiektu
drowego w rozszerzonych warunkach projektowych dopuszcza stosowanie
analizy (metodologii) opartej na najlepszym oszacowaniu.
14. W projekcie obiektu identyfikuje stany obiektu i
w od ich i konsekwencji
nych z ich zalicza je do kategorii stanw obiektu w
podziale na:
l)
2) przewidywane zdarzenia eksploatacyjne,
3) awarie projektowe,
4) rozszerzone warunki projektowe.
15. Kategoriom stanu elektrowni lub reaktora badawczego, przypi-
sywane kryteria akceptacji w przepisach wydanych na podstawie
art. 36d ust. 3 ustawy, z wymagania, postulowane
darzenia nie lub nieznaczne skutki radiologicz-
ne oraz, zdarzenia do skutkw radiologicznych
bardzo prawdopodobne.
16. l. W projekcie obiektu postulowane zdarzenia
do analiz obiektu o ktrych mo-
wa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy.
Charakterystyki postulowanych
projektowych obiektu
projektu obiektu
2. projektowe obiektu systemy oraz
elementy konstrukcji i obiektu istotne znaczenie
dla zapewnienia i ochrony radiologicznej zdolne
postulowanych
w projekcie, lub zastosowanie innych -
takich jak bariery fizyczne - celem ochrony obiektu przed skutkami
tych oraz zapewnienia, wymagane funkcje

3. W projektowych obiektu przewiduje
nia techniczne celem zminimalizowania wszelkich, z
nych_postulowanych w projekcie obiektu
8
interakcji budynkami, w ktrych systemy oraz
elementy konstrukcji lub obiektu istotne zna-
czenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej,
kable i sterownicze, oraz interakcji tymi budyn-
kami a innymi konstrukcjami na terenie obiektu
17. l. Przy projektowych dla obiektu
nia obiektem i oraz cha-
rakterystyki planowanego miejsca usytuowania obiektu i rejonu loka-
lizacji obiektu obiektu na
sko, w
l) przenoszenie substancji promieniotwrczych na osoby z
i do w tym rozprzestrzenianie substancji promienio-
twrczych w powietrzu oraz wodach powierzchniowych i podziemnych;
2) na interwencyjne i ryzyka dla poszcze-
glnych osb z i populacji jako w razie awarii, takie jak:
a) zaludnienia obiektu
b) wykorzystanie terenw i wd,
c) szlaki komunikacyjne.
2. Przy projektowych dla obiektu
rezerwowego zasilania obiektu z sie-
ci elektroenergetycznych oraz istnienie ktre
na zapewnienie obiektu
go i
18. W przypadkach, gdy koincydencje lo-
sowo do przewidywanych eksploatacyjnych lub
warunkw awaryjnych, zdarzenia takie w projekcie obiektu
drowego. Zdarzenia skutkiem wtrnym innych takie jak
po ziemi, jako elementy pier-
wotnego postulowanego zdarzenia
19. l. Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej projektuje w oparciu o reprezentatywne sekwencje
postulowane zdarzenia tak, te systemy oraz elementy
w stanie z postulowane zdarze-
nia
2. W projekcie obiektu wykazuje postulowane zdarzenia
ce nie w projektowych, a podaje uzasadnie-
nie techniczne ich
3. W projekcie elektrowni
9
jednoczesnego i na
blok energetyczny.
20. Obiekt projektuje tak, zapobiec wzajemnym
niom systemami obiektu lub
zwielokrotnionymi (redundantnymi) elementami tych systemw poprzez zasto-
sowywanie odpowiednich technicznych, w takich jak
separacja fizyczna, izolacja elektryczna, funkcjonalna oraz nieza-
komunikacyjna danych.
21. l. Obiekt projektuje tak, jego
w przypadku sejsmicznych i ich skutkw.
2. Przy projektowaniu obiektu na zdarzenia sejsmiczne
odpowiednio czynniki, o ktrych mowa w 2 pkt 1-3 i 9 oraz kryteria, o kt-
rych mowa w 5 pkt 1-7 lokalizacyjnego.
3. obiekt projektowe zdarzenie sejsmiczne
ze o raz na l O 000 lat, ktry generuje po-
iome spektra gruntu. Dla projektowego zdarzenia sejsmicznego
rodzaj i mechanizm jego czas
trwania, parametry spektralne, pionowe i poziome spektra
oraz tensor momentu sejsmicznego.
4. W przypadku, gdy obiekt jest na in-
dukowanego przy projektowego zdarzenia sejsmicznego
scenariusze naturalnych i indukowanych.
5. projektowe obiektu w przypadku wy-
projektowego zdarzenia sejsmicznego, o ktrym mowa w ust. 3, sys-
temy oraz elementy konstrukcji i obiektu istotne
naczenie dla fundamentalnych funkcji
na skutek tego zdarzenia, tak, obiekt
doprowadzony do stanu bezpiecznego
6. Wymaganie, w ust. 5, realizuje w przez klasyfi-
systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
w od ich wymaganej na sejsmiczne
z realizowanych funkcji oraz odpo-
wiednich technicznych w do klasy
22.1 . W projekcie obiektu jego systemw
oraz elementw konstrukcji i istotne znaczenie dla wy-
fundamentalnych funkcji do wytrzymania skutkw
sejsmicznych od projektowego zdarzenia sejsmicznego,
nie ich uszkodzenie, w razie niewielkiego
przekroczenia projektowych.
10
2. obiekt na zdarzenia sejsmiczne zasi lania elek-
trycznego obiektu z sieci elektroenergetycznych na
skutek sejsmicznych, przy tym wyprzedza-
oraz wtrne.
23. l . W przypadku posadowienia obiektu na obszarach, o ktrych
mowa wart. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 200 l r. -Prawo wodne (Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z zm.
3
>), lub na obszarach, na ktrych prawdo-
powodzi wynosi raz na l 000 lat lub raz na
l 000 lat, obiekt projektuje tak, zapobiec negatywnym skutkom
przez powodzi lub podtopienia.
2. Przy projektowaniu obiektu w odniesieniu do powo-
dziowego czynniki , o ktrych mowa w 2 pkt 3 lit. d i pkt 4
oraz kryterium, o ktrym mowa w 5 pkt 6 lokalizacyjnego.
3. Przy projektowaniu przeciwpowodziowych obiektu
maksymalne wody o
raz na l 000 lat.
Rozdzial3
Stany eksploatacyjne i rozpatrywane awarie
24. Dla systemw oraz elementw konstrukcji i obiektu
wego istotne znaczenie dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej w projekcie obiektu graniczne pa-
rametry projektowe.
25. l . Obiekt projektuje tak, eksploatowany bez przekro-
czenia granicznych parametrw projektowych oraz przy minimalnej
dopuszczalnej lub systemw bezpie-

2. Projekt obiektu poprzez doty-
dopuszczalnej systemw
awarii w stanach pracy z i przy reak-
tora, w takich jak uruchamianie, paliwa, naprawy i
modernizacja.
3. W projekcie obiektu zbir i dla
bezpiecznej eksploatacji obiektu
3
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21 , poz. 125, Nr
64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. l 033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181 , poz. 1286 i Nr 231 , poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.
11
l) limity (granice)
2) graniczne nastawy systemw
3) ograniczenia i warunki dla stanw eksploatacyjnych;
4) ograniczenia wprowadzane w systemach sterowania obiektu
drowego oraz ograniczenia proceduralne zakresu para-
metrw technologicznych i innych parametrw;
5) wymagania utrzymania w zakresie eksploatacji, napraw,
modernizacji, prb i kontroli systemw oraz elementw konstruk-
cji i obiektu w celu zapewnienia, funk-
one zgodnie z projektowymi, z
niem zasady optymalizacji na promieniowanie
ce;
6) jednoznacznie konfi guracje ruchowe obiektu
z ograniczeniami w przypadku niektrych sys-
temw obiektu
7) czasy systemw i innych systemw bez-
obiektu w przypadku od okre-
i warunkw eksploatacji obiektu
26. W projekcie obiektu na podstawie katalogu postu-
lowanych dla obiektu i jego lokalizacji , zbir
awarii projektowych, w celu granicznych parametrw projektowych,
ktre obiekt ma bez przekroczenia dawek granicznych dla osb z

27. Projekt obiektu przewiduje:
l) automatyczne uruchamianie systemw do tego,
zapobiec eskalacji postulowanego zdarzenia do
go stanu, w kolejnej barierze ochronnej ;
2) nieautomatyczne uruchamianie tych systemw ktrych uru-
chamianie automatyczne nie jest konieczne dla eskalacji postulo-
wanego zdarzenia
3) stan obiektu oraz do sterowania
operatorowi obiektu zdiagno-
zowanie stanu obiektu i doprowadzenie go we czasie do stanu bez-
piecznego
28. l Obiekt projektuje tak, w razie rozszerzo-
nych warunkw projektowych on doprowadzony do stanu kontro-
lowanego przy zachowaniu realizacji funkcji systemu obudowy
reaktora.
2. Przy projektowaniu zapobiegawczych oraz
12
obiektu do wytrzymania rozszerzonych warunkw
projektowych nie jest konieczne stosowanie zachowawczego
29. l. W projekcie obiektu
l) wykazuje systemw oraz elementw konstrukcji i wyposa-
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej do wykonywania
wymaganych funkcji podczas rozszerzonych warunkw
projektowych;
2) zapewnia systemy i elementy obiektu
potrzebne do powstaniu lub skutkw rozsze-
rzonych warunkw projektowych w praktycznie stopniu,
od systemw i elementw obiektu
wykorzystywanych przy awariach bardziej prawdopodobnych roz-
szerzone warunki projektowe.
2. W projektowe obudowy reaktora
wraz z jej systemami sprostanie scenariuszom awa-
ryjnym stopienie rdzenia reaktora, wybranym na podstawie
i probabilistycznych analiz
30. l. W rozszerzonych warunkach projektowych, odpowiednio dla elektrowni
oraz dla reaktora badawczego, co najmniej
sekwencje
l) przewidywane stany bez awaryjnego reaktora
do substancji promieniotwrczych poza obudo-
reaktora;
2) zanik zasilania elektrycznego przemiennym;
3) awarie z obudowy reaktora;
4) utrata funkcji systemu wody
5) rozerwanie obiegu reaktora z jednego
systemu awaryjnego rdzenia reaktora;
6) niekontrolowany spadek poziomu wody podczas eksploatacji obiektu
go z poziomem wody, w w czasie naprawy, moderni-
zacji lub paliwa w reaktorze;
7) utrata funkcji systemu elementw
nia istotne znaczenie dla zapewnienia i
ochrony radiologicznej
8) utrata odprowadzania do ostatecznego
2. W rozszerzonych warunkach projektowych w przypadku reaktora wodno-
dodatkowo:
l) niekontrolowane kwasu borowego w reaktorze;
13
2) rozerwanie rurek wymiany w wytwornicy pary.
31. projektowe reaktora przez odpowiednie cech jego
samoregulacji i zastosowanie systemw
l) zmniejszenie przewidywanych
stanw bez awaryjnego reaktora;
2) degradacji rdzenia reaktora i utracie inte-
granicy obiegu reaktora, w przypadku
przewidywanych stanw bez awaryjnego
czenia reaktora.
32. l . Projekt elektrowni oraz reaktora badawczego se-
kwencje awaryjne z obudowy reaktora, nawet bez
stopienia paliwa, lecz do uwolnienia sub-
stancji promieniotwrczych poza poprzez
astosowanie
l) odpowiednich zapasw przy projektowaniu systemw
czonych z obiegiem reaktora;
2) liczby przepustw przez
reaktora;
3) armatury o odpowiedniej i zwielokrotnieniu na
z obiegiem reaktora,
przez
4) w przypadku reaktora - ce-
lem zminimalizowania utraty reaktora i substancji
promieniotwrczych poza reaktora w razie roze-
rurek w wytwornicy pary.
2. oraz reaktor badawczy projektuje tak, zapobiec
awariom, ktre do wczesnego uszkodzenia pier-
wotnej obudowy reaktora, albo wykazuje prawdopodo-
ich jest na tyle nie jest konieczne
ich w projekcie.
3. Awarie, o ktrych mowa w ust. 2, w
l) wybuch wodoru;
2) uszkodzenie zbiornika reaktora przy do:
a) wyrzutu stopionego rdzenia oraz grzania
pierwotnej obudowy reaktora lub
b) powstania o wysokiej energii integral-
pierwotnej obudowy reaktora;
3) wybuch parowy, ktry pierwotnej obudowy
reaktora;
14
4) awarie w tym - w reaktorze - hete-
rogeniczne kwasu borowego.
4. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
ograniczenie przez system obudowy
reaktora skutkw awarii z rdzenia reaktora, w
przez:
l) zatrzymanie i stopionego rdzenia reaktora;
2) ograniczenie skutkw stopionego rdzenia reaktora z beto-
nem;
3) ograniczenie przeciekw z obudowy reaktora,
z utlenianiem koszulek elementw paliwowych i
spalaniem wodoru oraz inne podczas
awarii;
4) czasu, po ktrego potrzebne jakiekolwiek inter-
wencje operatora lub celem opanowania awarii.
33. W projekcie elektrowni przewiduje projektowe
jej na wypadek uderzenia samolotu cy-
wilnego, takie, w razie uderzenia samolotu, przy ograniczonych
operatora:
l) reaktora pozostaje lub pierwotna obudowa
reaktora pozostaje nienaruszona;
2) utrzymuje wypalonego paliwa lub
basenu wypalonego paliwa
III
Oglne wymagania i ochrony radiologicznej do-
projektowania systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
stwa i ochrony radiologicznej
l
Zasady oglne
34. l. Przy projektowaniu systemw obiektu odpowiedzialnych za
fundamentalnych funkcji stosuje
wykonywanie przez te systemy funkcji nawet w
razie uszkodzenia lub takie jak zwielokrotnienie,
separacja fizyczna, funkcjonalna oraz
2. System konieczny do doprowadzenia obiektu do
stanu bezpiecznego i utrzymania go w tym stanie, projektuje tak,
on zdolny do swoich funkcji przy kryterium _2_0-
15
jedynczego uszkodzenia i nawet wwczas, gdy jakikolwiek inny element tego
systemu lub systemu pomocniczego koniecznego do jego pracy jest z
eksploatacji.
3. Dla zapewnienia funkcji w pro-
jektowych obiektu wykorzystuje tam, gdzie to wbudo-
wane cechy systemw oraz elementw konstrukcji
i obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej. Tam, gdzie zapewnienie
funkcji nie jest przez wykorzystanie wbu-
dowanych cech w pierwszej stosuje systemy i
elementy obiektu nie zasilania elektrycz-
nego ze spoza obiektu lub takie, ktre w razie
utraty zasilania stan preferowany z punktu widzenia bezpie-

4. Obiekt w systemy zasilania elektrycznego ze
i spoza obiektu przy czym
funkcji powinno przy wykorzystaniu ktregokol-
wiek z tych dwch zasilania elektrycznego.
2
Uszkodzenia ze wsplnej przyczyny, kryterium pojedynczego uszkodzenia,
stan bezpieczny po uszkodzeniu
35. W projekcie obiektu
i systemw oraz elementw konstrukcji
i obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej dla uzyskania wymaganego
poziomu ich tam, gdzie na zastosowania
i funkcjonalnej analizy
przeprowadzone w oparciu o kryterium ze
wsplnej przyczyny.
36. Systemy oraz elementy obiektu istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej
projektuje tak, w razie uszkodzenia one samoczynnie w
stan bezpieczny po uszkodzeniu.
37. l . Do grupy do projektu obiektu
wego stosuje kryterium pojedynczego uszkodzenia.
2. grupy dla po-
stulowanego zdarzenia przy pojedyncze
16
uszkodzenie, zapewnia przez odpowiedni dobr technicznych
stosowanie elementw sprawdzonych, zwielokrotnienie (redun-
rozdzielenie fizyczne i funkcjonalne oraz odizolowanie
elementw.
3
Pomocnicze i systemy istotne dla
utrzymania, kontrole, prby i
38. l . Systemy pomocnicze systemy lub istotne
dla zapewnienia i ochrony radiologicznej , traktuje
jak tych systemw lub i klasyfikuje je zgodnie zasadami
w 11 .
2. zwielokrotnienie (redundancja), i
funkcjonalna systemw pomocniczych, o ktrych mowa w ust. l, a roz-
techniczne zastosowane celem tych systemw i prowadzenia
ich prb funkcjonalnych do wspomaganego
przez nie systemu lub
3. Systemy pomocnicze, o ktrych mowa w ust. l , w
zasilanie w dostarczanie wody i po-
wietrza lub innych gazw oraz smarnych.
4. Systemy pomocnicze, o ktrych mowa w ust. l, projektuje w taki sposb,
uszkodzenie jakiegokolwiek z nich nie jednoczesnej nie-
zwielokrotnionych systemw
39. Projekt obiektu zapewnia, zastosowaniu ta-
kich jak zwielokrotnienia (redundancji), prowa-
dzenia w zakresie utrzymania i prb systemw istotnych
dla bez obiektu z ruchu.
przy tym z ruchu, z
systemw lub obiektu na skutek uszkodzenia, a
przewidywanych utrzymania w zakresie eksploatacji, w tym
napraw i modernizacji oraz prb na poszczeglnych systemw
celem zapewnienia, funkcja nadal
z
40. l. proj ektowe obiektu z ust. 2, za-
bezpiecznego wykonywania:
l) podczas pracy obiektu na mocy - kalibracji i prb lub
utrzymania w zakresie eksploatacji;
2) w warunkach obiektu - utrzymania w zakresie
napraw, modernizacji i kontroli
17
- na systemach oraz elementach konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochro-
ny radiologicznej, bez istotnego zmniejszenia funkcji
a w sytuacji, o ktrej mowa w pkt l bez wy-
obiektu
2. obiektu nie w sposb wymagany w
ust. l, to w projekcie obiektu stosuje inne zapewnia-
uzyskania informacji o stanie i funkcjonowaniu systemw oraz
elementw konstrukcji i obiektu istotne zna-
czenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej, po-
na zastosowaniu zapasw lub innych
zapobiegawczych skutkw potencjalnych

4
Badania kwalifikacyjne, starzenie systemw oraz elementw konstrukcji
i obiektu czynnik ludzki
41. W projekcie obiektu wskazuje systemy oraz elementy kon-
strukcji i obiektu istotne znaczenie dla zapew-
nienia i ochrony radiologicznej , co do ktrych inwe-
stor ma poddane badaniom kwalifikacyjnym,
przeprowadzanym, celem potwierdzenia, przez przewidziany w projek-
cie obiektu okres ich one zdolne do wykonywania
swoich funkcji , starzeniu w na skutek wa-
runkw w takich jak drgania, temperatura, ci-
uderzenie strumienia lub elektromagne-
tyczne, napromienienie, zalanie, oraz wszelkich kombi-
nacji tych czynnikw, w czasie, gdy tych systemw
oraz elementw konstrukcji i
42. Przy projektowaniu systemw oraz elementw konstrukcji i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej:
l) przewiduje odpowiednie zapasy mecha-
nizmy tych systemw i elementw oraz ich
ze starzeniem, tak, systemw
i elementw konstrukcji i obiektu do wykonywania
funkcji przez przewidziany w projekcie obiektu okres
ich
2) efekty ich starzenia i w warunkach normalnej eks-
ploatacji, przy wykonywaniu prb oraz utrzymania w zakresie
18
eksploatacji, napraw i modernizacji, a w stanach obiektu podczas i po
postulowanych
43. l . Obiekt projektuje w taki sposb,
zaistnienia oraz skutki ewentualnych
ze szczeglnym aspektw przestrzennego
obiektu i ergonomii .
2. projektowe obiektu warunki dla prawi-
operatora obiektu przy tym
czas na przewidywane pracy oraz psycholo-
giczne operatora obiektu
3. projektowe obiektu
stwo sytuacji interwencji operatora obiektu
wego w krtkimi czasie, a podejmowanie przez niego takich interwencji
jest konieczne,
l) dysponuje on czasem na decyzji i

2) informacja dla przez operatora decyzji jest
przedstawiona w prosty i jednoznaczny sposb;
3) po zaistnieniu awarii, w sterowni lub w sterowni rezerwowej oraz
na trasie do sterowni rezerwowej jest pracy akceptowal-
ne ze na wymagania ochrony radiologicznej oraz i
higieny pracy.
44. i obiektu
l) analizuje i odpowiednio czynniki ludzkie, aspekty
z i przejrzyste roz-
dzielenie realizowanych funkcji kontroli i sterowania operatorami
obiektu a zastosowanymi w obiekcie systemami automa-
tycznymi ; ponadto w projekcie obiektu
personelu ruchowego do jednoczesnego wykonywania
koniecznych do doprowadzenia obiektu do stanu bezpiecznego
czenia;
2) stosuje dostarczanie operatorom obiektu
go informacji kompleksowych, lecz do zrozumienia, oraz
ze na czas podejmowania koniecznych decyzji i wykonania
w informacji:
a) stanu obiektu we wszelkich
jego stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po awariach, a potwier-
dzenie, realizowane funkcje automatycznie wykonywane przez syste-
my
19
b) inicjowanych przez operatora
obiektu ktre dla zapewnienia bezpie-
i ochrony radiologicznej ;
c) o parametrach poszczeglnych systemw oraz elementw konstrukcji
i obiektu w celu potwierdzenia, ko-
nieczne dla zapewnienia bezpiecznie wykona-
ne.
5
oglne wymagania projektowe
45. W elektrowniach systemy oraz elementy kon-
strukcji i istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej nie wsplne dla dwch lub
reaktorw, chyba, zostanie wykazane, dla wszystkich reaktorw w stanach
eksploatacyjnych, utrzymania w zakresie eksploatacji, na-
praw i modernizacji, oraz podczas rozpatrywanych awarii , wy-
magania i ochrony radiologicznej , a w razie
pienia awarii jednego z reaktorw, dla reaktorw
zapewniona ich i od-
prowadzania
46. Elektrownie z sieciami lub instalacja-
mi wytwarzane w reaktorze w proce-
sach fizykochemicznych projektuje w sposb przenoszeniu
substancji promieniotwrczych z obiektu do tych sieci
czych lub instalacji w stanach eksploatacyjnych i podczas roz-
patrywanych awarii .
47. l . Projekt obiektu przewiduje obiektu
w:
l) drogi ewakuacyjne oznakowane w sposb i z
i innymi udogodnieniami istotnymi dla bezpiecznego korzystania z
tych drg;
2) systemy alarmowe i komunikacji w warunkach
awaryjnych, przekazywanie i instrukcji osobom obecnym na terenie
obiektu oraz informowanie osb i podmiotw spoza obiektu
wego zgodnie z planem awaryjnego.
2. przestrzenny obiektu i projektowe budynkw
obiektu i ruchu osb oraz
i na teren obiektu pracownikw i
pojazdy awaryjnych, ze szczeg{>lnym ochrony przed nie-
20
uprawnionym osb i nieuprawnionym wprowadzaniem przedmiotw.
48. l. W przypadku, gdy istnieje znaczne konieczne
jednoczesne w obiekcie dwch lub systemw
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochro-
ny radiologicznej, te systemy ich
wych nie tylko wzajemne fizyczne, ale tak-
skutki i lub uszkodze-
nia jednego systemu na fizyczne pracy systemw
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej .
2. W przypadku, gdy dwa systemy przy
ze projektuje je tak, wyma-
gane dla systemu przy albo wprowadza roz-
przekroczenie projektowego w systemie
przy przy pojedynczego
uszkodzenia.
49. Projekt elektrowni jej wzajemne z
i linii do-
prowadzonych do elektrowni wahania i przewidywane
cenia i sieci oraz awarie systemowe, z punktu
widzenia zapewnienia zasilania elektrycznego syste-
mw elektrowni istotnych dla i ochrony ra-
diologicznej .
50. Projekt obiektu
obiektu a w
l) taki dobr odpadw
promieniotwrczych i zdemontowanych elementw;
2) do miejsc, do ktrych jest konieczny;
3) minimalizacji pracownikw na promieniowanie joni-
oraz substancjami promienio-
twrczymi przy obiektu
4) obiekty konieczne do przechowywania odpadw promieniotwrczych po-
zarwno podczas eksploatacji, jak i likwidacji obiektu
IV
wymagania i ochrony radiologicz-
nej projektowania poszczeglnych systemw oraz elementw
konstrukcji i obiektu istotnych dla
i ochrony radiologicznej
21
l
Reaktor
51. l. Reaktor i z nim systemy projektuje w taki sposb,
l) ni e ktre znaczny wzrost re-
podczas przewidywanych eksploatacyjnych lub w wa-
runkach awaryjnych;
2) zapewniona i samoregulacja reaktora, tak, efekt
fizycznych zwrotnych wzrost mocy reaktora;
3) wahania mocy reaktora do przekroczenia
granicznych parametrw projektowych paliwa wykluczone
albo niezawodnie oraz wykryte i
2. reaktora i z nim systemy oraz sterowania
i projektuje
l) z zachowaniem odpowiednich zapasw ce lem zapewnienia,
graniczne parametry projektowe, paliwa nie
przekroczone, a we wszystkich stanach eksploatacyj nych i przy awa-
riach proj ektowych zachowane wymagania i
ochrony radiologicznej , z w sposb
prowadzenie odpowiedniej ich kontroli , i testw przez ca-
okres eksploatacji obiektu
2) tak, zapewniona usuwania substancji , ktre za-
reaktora, w przez zatkanie
dziwa, w tym produktw korozj i.
3. reaktora i z nim konstrukcje zbior-
nika reaktora projektuje tak, statyczne i dyna-
miczne oczekiwane w stanach eksploatacyjnych, awariach projektowych i przy
postulowanych zdarzeniach w zakresie koniecznym
dla zapewnienia bezpiecznego reaktora, utrzymania reaktora w sta-
nie podkrytycznym i zapewnienia rdzenia reaktora.
4. projektowe reaktora:
l) spontanicznego zaistnienia ponownej
po reaktora lub wzrostu w
postulowanego zdarzenia
2) maksymalna dodatniej oraz maksy-
malna jej wprowadzania w stanach eksploatacyjnych i podczas
awarii proj ektowych ograniczone tak, nie do uszkodzenia
granicy obiegu reaktora oraz utrzymana zdol-
i nie do degradacji rdzenia reaktora.
52. l. Elementy paliwowe i zestawy paliwowe oraz konstrukcje wsporcze
22
rdzenia reaktora projektuje tak,
l) w stopniu przewidywane warunki napro-
mieniania i w rdzeniu reaktora, w z procesami
jakie podczas normalnej eksploatacji i przewidy-
wanych eksploatacyjnych, a przy
manipulacjach paliwem
2) w stanach eksploatacyjnych i warunkach awaryjnych innych
awarie utrzymanie geometrii rdzenia reaktora
oraz nie wprowadzania re-
gulacyjnych i
2. Projekt rdzenia reaktora elementw paliwowych wy-
z:
l) rozszerzania oraz deformacji paliwa i
koszulek elementw paliwowych;
2)
3) dodatkowego spowodowanego przez pro-
dukty rozszczepienia w elemencie paliwowym;
4) napromienienia paliwa, koszulek elementw paliwowych
i innych w zestawie paliwowym;
5) zmian i temperatury na skutek zmian mocy;
6) reakcji chemicznych;
7) statycznych i dynamicznych, w tym
nych przez i innych
8) zmian w procesie wymiany ktre z
lub efektw reakcji chemicznych.
3. Reaktor projektuje tak,
l) podczas przewidywanych eksploatacyjnych nie dojdzie do
degradacji elementw paliwowych;
2) podczas awarii projektowych elementy paliwowe na swoim
miejscu i nie ktre do utraty
skutecznego poawaryjnego rdzenia reaktora.
4. W projekcie rdzenia reaktora warunki elemen-
tw paliwowych tak, wysoki
w stanach eksploatacyjnych cieplny na powierzchni koszulki elementu
paliwowego mniejszy od strumienia, przy ktrym kryzys wy-
miany
53. Projekt reaktora zapewnia w
51
i 52 w razie zmian w strategii gospodarki paliwem przez okres eks-
23
ploatacji elektrowni lub reaktora badawczego.
54. reaktora projektuje w taki sposb, utrzyma-
nie we wszystkich stanach eksploatacyjnych oraz warunkach awarii bez degra-
dacji rdzenia reaktora, stabilnego i poziomu strumienia neu-
tronw w zakresie granicznych parametrw projektowych.
55. l. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
techniczne reaktora we wszyst-
kich stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych nawet w warunkach
najbardziej reaktywnego rdzenia reaktora, oraz utrzymanie go w stanie
nia.
2. reaktora
i zapas do tego, nie do przekroczenia
limitw (granic)
56. l . Dla zapewnienia techniczne do
nia reaktora z co najmniej dwch systemw.
2. Co najmniej jeden z systemw, o ktrych mowa w ust. l , jest zdolny do sa-
modzielnego, szybkiego wprowadzenia reaktora w stan podkrytyczny ze stanw
eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych nawet w warunkach najbardziej
reaktywnego rdzenia reaktora, a do utrzymywania reaktora w stanie pod-
krytycznym z odpowiednim zapasem i z przy
pojedynczego uszkodzenia.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego
wo do ponownej pod warunkiem, gra-
niczne parametry projektowe dla paliwa oraz systemw i elementw
elektrowni lub reaktora badawczego nie przekro-
czone.
57. l . techniczne do sterowania i re-
aktora utrzymanie reaktora podczas i po
kiej awarii.
2. Przy doborze o ktrych mowa w ust. l , do re-
aktora, uszkodzenia gdziekolwiek w elektrowni
lub reaktorze badawczym, ktre
l) tych nie swoich funkcji ,
lub
2) do ich uszkodzenia ze wsplnej przyczyny.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
l) techniczne do reaktora odpowiednie dla zapobie-
powstaniu lub skompensowania niezamierzonych wzrostw reaktyw-
podczas stanu w tym - podczas paliwa w
24
tym stanie;
2) i prowadzenia prb celem za-
pewnienia, techniczne do reaktora utrzymy-
wane w stanie ustalonym dla warunkw elektrowni
drowej lub reaktora badawczego.
Rozdzial2
Obieg reaktora
58. l . Obieg reaktora, z nim systemy pomocnicze oraz
systemy sterowania i projektuje z zapasw
odpowiednich do zapewnienia, w stanach eksploatacyjnych
nie przekroczenie granicznych parametrw projektowych dla granicy ci-
obiegu reaktora, w takich jak maksymalne
maksymalna temperatura, dopuszczalne zmiany
i temperatury w stanach oraz dopuszczalne
2. Zastosowane projektowe za-
zabezpiecza obiegu reaktora
przed nadmiemym oraz, nawet podczas awarii projektowych, nie do-
prowadza do nieakceptowanych substancji promieniotwrczych do
w do z obudowy
stwa reaktora.
59. l . Elementy obiegu reaktora
reaktora, takie jak zbiornik reaktora lub ruro-
armatura, pompy, dmuchawy i wymienniki wraz z ich
elementami i konstrukcjami wsporczymi, projektuje w taki spo-
sb, one statyczne i dynamiczne oczekiwane we
wszystkich stanach eksploatacyjnych i podczas awarii projektowych.
stosowane do wytwarzania tych elementw dobiera tak,

2. Zbiornik reaktora oraz przewody projektuje i bu-
duje z zastosowaniem w odniesieniu do:
l)
2) i sprawdzonych w praktyce projektowania obiektw

3) zapewnienia prowadzenia kontroli, i prb;
4) technologii wytwarzania;
5) kwalifikacji personelu i badawczego.
3. z obiegu reaktora wypo-
w w celu ograniczenia wszelkich
25
ubytkw reaktora oraz wykluczenia ubytku reaktora po-
przez systemy pomocnicze.
4. obiegu reaktora projektuje tak,
l) jej uszkodzenia bardzo prawdopodobne;
2) wykrycie we czasie;
3) jakiekolwiek uszkodzenia nie w niestabilne szyb-
ko
5. projektowe stanw elektrowni
lub reaktora badawczego, w ktrych elementy granicy
obiegu reaktora w stan kruchy
nie dla i ochrony radiologicznej.
6. Elementy granicy obiegu
reaktora, takie jak wirniki pomp i armatury, projektuje w sposb mi-
ich uszkodzenia i powstania wtrnych
innych elementw obiegu istotnych dla
i ochrony radiologicznej , w stanach eksploatacyjnych i przy awariach
projektowych, z degradacji jaka pod-
czas ich
60. l . obiegu reaktora projektuje w sposb
przez okres eksploatacji elektrowni lub reaktora
badawczego prowadzenie, w odpowiednich czasu, lub
kontroli i prb stanu technicznego elementw tej grani-
cy - odpowiednio do realizowanych przez nie funkcji w celu
wykazania braku niedopuszczalnych wad lub niedopuszczalnej
degradacji stanu technicznego tych elementw, z punktu widzenia zapewnienia
i ochrony radiologicznej .
2. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
granicy obiegu reaktora, takie
jak przecieki, monitorowaniu, ktrego wynik przy
rodzaju i zakresu kontroli dla zapewnienia
stwa Obieg reaktora w system wykrywania
i pomiaru przeciekw, ich zlokalizowanie.
3. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego odpowied-
nich systemw wtrnych w stosunku do obiegu re-
aktora, w systemu
61. l. W elektrowni oraz reaktorze badawczym stosuje system dla
regulacji i w obiegu reaktora,
cy, w stanach eksploatacyjnych nie dojdzie do przekroczenia granicznych pa-
26
rametrw projektowych, z zmian i wyciekw

2. Stosuje odpowiednie dla usuwania substancji promienio-
twrczych z reaktora, z aktywowanymi produktami korozji i
produktami rozszczepienia z paliwa
3. o ktrym mowa w ust. 2, na podstawie
granicznych parametrw projektowych paliwa akcepto-
walnych koszulek elementw paliwowych z zapa-
sem, eksploatowany przy poziomie
w obiegu reaktora tak niskim, jaki w praktyce
a uwolnienia substancji promieniotwrczych
jak to i w dopuszczalnych granicach.
62. l. W elektrowni oraz reaktorze badawczym stosuje system
odprowadzanie swoje
funkcje z nie do
przekroczenia granicznych parametrw projektowych dla oraz
dla granicy obiegu reaktora.
2. projektowe systemu odprowadzenia
w wzajemnych i odcinania pod-
systemw.
63. l. W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego przewiduje
stosowanie systemw awaryjnego rdzenia reaktora w celu przy-
wrcenia i utrzymania paliwa w stanach awaryjnych na-
wet w razie utraty granicy obiegu reakto-
ra.
2. W przypadku awarii z natychmiastowe rozerwa-
nie obiegu reaktora o
rdzenia reaktora jest prowadzone tak, uszkodzenia paliwa
i uwolnienie produktw rozszczepienia z paliwa
go,
l) nie przekroczone graniczne parametry projektowe paliwa
go;
2) reakcje chemiczne ograniczone do poziomu akceptowalnego z
punktu widzenia
3) zmiany w paliwie i w konstrukcjach reaktora nie
w sposb awaryjnego rdzenia
reaktora;
4) rdzenia reaktora zapewnione przez
czas.
27
64. W celu przez system awaryjnego rdzenia reaktora
o ktrych mowa w 63 ust. 2, dla postulowanego zdarzenia
i przy pojedynczego uszkodzenia:
l) stosuje odpowiednie projektowe, takie jak wykrywanie prze-
ciekw, odpowiednie wzajemne i odcinania, przy odpo-
wiednim zwielokrotnieniu, i rozdzieleniu elementw
systemu, a
2) zapewnia zasilanie elektryczne tego systemu ze w
razie zaniku zasi lania elektrycznego z sieci
65. projektowe celowego ci-
w obiegu reaktora w razie awarii, tak,
odprowadzania z rdzenia reaktora.
66. System awaryjnego rdzenia reaktora projektuje tak,
prowadzenie kontroli okresowych jego elementw oraz wykony-
wanie prb okresowych w celu potwierdzenia:
l) konstrukcyjnej i elementw systemu;
2) do z czynnych elementw
systemu podczas normalnej eksploatacji ;
3) systemu do w stanach w pro-
jektowych elektrowni lub reaktora badawczego.
3
System obudowy reaktora
67. l. W elektrowni oraz reaktorze badawczym stosuje system
obudowy reaktora
l) zatrzymywanie substancji promieniotwrczych w stanach eksploatacyj-
nych i warunkach awaryjnych;
2) reaktora przed naturalnymi lub po-
wodowanymi przez
3) przed promieniowaniem w stanach eksploatacyjnych
i warunkach awaryjnych.
2. W elektrowni system obudowy reaktora obejmuje
reaktora i
reaktora oraz, w od koncepcji projektowej , systemy pomoc-
nicze takie jak w systemy
28
i temperatur obudowy reaktora oraz elementy wypo-
do odcinania (izolowania od otoczenia) obudowy
stwa reaktora, ograniczania lub usuwania z przestrzeni obudowy bez-
reaktora produktw rozszczepienia, wodoru, tlenu i innych substan-
cji, ktre do niej uwolnione.
3. Do reaktora badawczego przepis ust. 2 stosuje odpowiednio, z
wymogu posiadania wtrnej obudowy reaktora.
68. l . System obudowy reaktora projektuje z zastosowa-
niem odpowiednich na podstawie
potencjalnych temperatur oraz
dynamicznych takich jak uderzenia i reakcji ocze-
kiwanych na skutek rozpatrywanych awarii, w
l) analiz zjawisk podczas awarii,
oraz wad
wych;
2) skutki wydzielenia energii z innych potencjalnych w
energii zakumulowanej w wytwornicach pary oraz w wyniku reakcji che-
micznych - w tym przewidywanych zjawisk spalania gazw palnych we-
obudowy reaktora, a radiolizy,
3) naturalne i postulowane zdarzenia
skutkiem
2. Projekt obudowy reaktora
monitorowanie stanu obudowy reaktora oraz
nych z systemw i elementw
69. System obudowy reaktora projektuje tak,
l) w stanach eksploatacyjnych, a w podczas wy-
konywania utrzymania, remontw i prb oraz podczas i po rozpatry-
wanych awariach jej stale ferrytyczne nie do kru-
chego a powstania szybko
zminimalizowana;
2) wykonywanie prb celem:
a) wykazania strukturalnej obudowy reaktora
przed oraz w okresie eksploatacji elektrowni lub reakto-
ra badawczego;
b) oszacowania przeciekw z systemu obudowy re-
aktora przez okres eksploatacji elektrowni lub reaktora badawcze-
go przy projektowym w obudowie reaktora lub przy
na oszacowanie
_l>fzeciekw przy projektowym;
29
3) podczas i po rozpatrywanych awariach nie do przekroczenia
ustalonej maksymalnej przeciekw;
4) li czba przepustw przez reaktora minimalna;
5) zapewnione
a) przepusty przez reaktora te same wyma-
gani a proj ektowe co sama konstrukcja obudowy reaktora;
b) wykrywania przeciekw przez poszczeglne przepusty;
6) przepustw przez reaktora
zachowana w przypadku awarii .
70. l . W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego stosuj e
w razie rozpatrywanej awarii automatyczne, nie-
i niezawodne przez bez-
reaktora granicy obiegu
reaktora lub z obudowy bez-
reaktora. Stosuj e przy tym odpowi ednie proj ektowe
dla awarii z obudowy re-
aktora.
2. o ktrym mowa w ust. l , w co naj mni ej dwa zawory
reaktora lub zawory zwrotne, ustawione
szeregowo, umi eszczone j ak obudowy reaktora, zdolne
do ni ezawodnego i od siebie uruchomi eni a. Proj ekt (odi-
olowania) od otoczenia obudowy reaktora kryte-
rium pojedynczego uszkodzenia.
3. od w ust. l i 2 dopuszcza j edyni e w
odni esieniu do specyficznych typw elementw, takich j ak rurki impul sowe w
systemach pomiarowych lub wwczas gdy ni e zastosowani e tych po-
systemu w ktrego wchodzi ru-
przez reaktora.
71. przez reakto-
ra, ktry ni e stanowi granicy obiegu reaktora, ani
ni e jest z obudowy reakto-
ra, posiada co najmniej j eden zawr reak-
tora, na obudowy reaktora i umi eszczo-
ny j ak tej obudowy.
72. proj ektowe elektrowni oraz reaktora badawczego
prowadzenia okresowych prb armatury odci-
obudowy reaktora i z systemw do rea-
lizacj i ich funkcji oraz sprawdzania czy przeciekw przez
w dopuszczalnych granicach. Zapewnia przy tym
30
niezawodnego i uruchamiania zaworu.
73. l . W projekcie elektrowni oraz reaktora badawczego zapewnia
pracownikw obiektu do obudowy re-
aktora odbywa poprzez powietrzne, ktrych drzwi wzajemnie blo-
kowane w celu zapewnienia, przynajmniej jedne drzwi zawsze
2. Otwory w obudowie reaktora dla potrzeb ruchu
i przez projektuje tak, by
ich szybkie i niezawodne zamykanie w razie gdy wymagane jest odizolowanie
obudowy reaktora.
3. projektowe elementw (odci-
powietrznych i otworw w obudowie
stwa reaktora do utrzymania ich w razie rozpatrywanych awarii.
74. l . projektowe obudowy reaktora
odpowiednie przekroje tras we-
pierwotnej obudowy reaktora. Przekroje te projektuje
tak, w czasie wyrwnywania
w obudowie reaktora podczas rozpatrywanych awarii,
nie uszkodzenia konstrukcji obudowy re-
aktora lub systemw skutki awarii .
2. projektowe konstrukcji obudowy
reaktora do wytrzymania skutkw awarii .
75. l . Zapewnia odprowadzania z obudowy
stwa reaktora w stanach eksploatacyjnych oraz w czasie i po rozpatrywanych
awariach.
2. Po uwolnieniu o wysokiej energii w trakcie rozpatrywanej
awarii zapewnia szybkie i temperatury w obu-
dowie reaktora oraz utrzymywanie ich na akceptowalnie niskim
poziomie.
3. System odprowadzania z obudowy reaktora ma
niezawodny, co realizuje poprzez odpowiednie zwielokrotnienie zastosowa-
nych podsystemw i elementw oraz odpowiednie ich wzajemne
przy zasilaniu elektrycznym ze obiektu lub z
sieci pojedynczego uszkodzenia.
4. projektowe systemu, o ktrym mowa w ust. 3,
przeprowadzania okresowych kontroli, prb i funkcjonal-
nych w czasie eksploatacji.
76. l . W projekcie systemu obudowy reaktora przewiduje -
stosownie do potrzeb - systemy do ograniczania, zmniejszania i kontro-
lowania produktw rozszczepienia, wodoru, tlenu i innych substancji, kt-
31
re uwolnione do obudowy reaktora.
2. Systemy, o ktrych mowa w ust. l , proj ektuj e z stopniem zwie-
lokrotnienia (redundancji) oraz z odpowiednimi wzajemnymi ce-
lem zapewnienia, grupa
przy zasi laniu elektrycznym ze
obiektu z sieci poj edynczego uszko-
dzenia. Do zmni ejszani a palnych gazw w obudowie
reaktora stosuje systemy lub elementy ni e zasila-
ni a elektrycznego.
3. proj ektowe systemw oczyszczania przestrzeni obudowy bez-
reaktora prowadzenia okresowej kontroli
elementw oraz wykonywani a prb i funkcjonal-
nych tych systemw.
77. izolacj i cieplnej i elementw oraz
konstrukcji obudowy reaktora dobiera tak,
ich funkcji i ni ekorzyst-
ny na inne funkcje w razie degradacj i tych izola-
cji lub
4
Systemy pomiarw i sterowania obiektu
78. l . W obiekcie stosuj e od-
dla:
l ) parametrw procesw technologicznych, w
tych ktre na przebieg reakcj i rozszczepienia,
rdzeni a reaktora, systemw reaktora lub
obudowy reaktora;
2) pozyskania informacji o obiekcie koniecznych do prowadzenia je-
go ni ezawodnej i bezpiecznej eksploatacji ;
3) stanu obiektu w warunkach awaryjnych oraz podej mowani a decy-
zj i z reagowaniem awaryj nym.
2. Wprowadza i automatyczne reje-
strowanie wszelkich parametrw pochodnych istotnych dl a
drowego, w reaktorze wodno - w zapasu do stanu
nasycenia
3. Aparatura kontrolno-pomiarowa obiektu, o ktrej mowa w ust. l , posiada -
stosownie do swojego przeznaczeni a - zakresy pomiarowe odpowiednie do mo-
nitorowani a parametrw w stanach eksploatacyj nych i warunkach awaryjnych.
4. o ktrej mowa w ust. l , kwalifikuje na
warunki w stanach obiektu
32
drowego, jest ona odpowiednia do pomiarw parametrw
obiektu w warunkach awaryjnych, operatorowi
obiektu rozpoznanie sytuacji w obiekcie i klasyfikowanie dla
celw reagowania awaryjnego.
79. W obiekcie stosuje sterowania procesami technolo-
gicznymi, w do utrzymywania w granicach limitw i wa-
runkw eksploatacyjnych parametrw, o ktrych mowa w 78 ust. l pkt l.
80. l. Obiekt w z ktrej on
bezpiecznie sterowany we wszystkich stanach eksploatacyjnych i z ktrej
celem utrzymania obiektu w stanie bezpiecz-
nym, lub jego wprowadzenia w stan bezpiecznego po
przewidywanych eksploatacyjnych lub rozpatrywanej awarii.
2. projektowe sterowni dostarczanie adekwat-
nych informacji w celu ochrony osb w sterowni przed zagro-
takimi jak:
l) poziomy promieniowania;
2) substancje wybuchowe lub toksyczne.
81. Projekt sterowni obiektu przewiduje zastosowanie
ochrony radiologicznej i przebywa-
nia pracownikw w tej sterowni w warunkach awaryjnych, bez otrzymania pod-
czas trwania awarii dawek skutecznych (efektywnych)
50 mSv.
82. Identyfikuje takie zdarzenia i ste-
rowni obiektu ktre
nie dla jej funkcjonowania, a w projekcie
minimalizowania skutkw takich
83. l . Rozmieszczenie aparatury kontrolno-pomiarowej i sposb prezentowa-
nia informacji w sterowni obiektu projektuje z
nieniem zasad ergonomii, tak, pracownicy eksploatacji uzyskiwali ade-
kwatny, obraz stanu i funkcjonowania obiektu
2.W sterowni obiektu przewiduje elementy
w efektywny sposb wizualne, a tam gdzie jest to rw-
wskazania stanw eksploatacyjnych i procesw, kt-
re od normy i niekorzystnie na
we.
84. blok energetyczny w oddzie-
fizycznie i elektrycznie od sterowni bloku energetycz-
nego, ze i elementami
reaktor i go w stanie
33
i parametry bloku, w razie
wykonywania tych kluczowych dla zapewnienia
ze sterowni bloku energetycznego. Do
sterowni rezerwowej wymagania w 80 - 83 stosuje odpowiednio.
85. l. W przypadku projektowych obiektu w ktrych
systemu obiektu istotne znaczenie
dla zapewnienia i ochrony radiologicznej od
niezawodnego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy opracowy-
waniu i testowaniu komputerowego oraz oprogramowania
odpowiednie standardy i metody stosowane przez okres
systemu, a w w cyklu opracowywania oprogramo-
wania.
2.Poziom i oprogramowania komputerowego stosowane-
go w obiekcie jest do systemu dla
funkcji
3. W projekcie obiektu poziom systemu te-
leinformatycznego, ktry odpowiednie zapasy
analizy ze systemu telein-
formatycznego.
86. l. W projekcie obiektu zapewnia w
zakresie zapewnienia w stopniu
operatora obiektu nie konieczne przez
czas po przewidywanych eksploatacyjnych lub rozpatry-
wanych awarii . Operatorowi zapewnia do informacji do
monitorowania skutkw automatycznych.
2. Automatyzuje lub realizuje z elementw biernych uruchamianie i
sterowanie systemami lub elementami obiektu
funkcje tak, nie konieczne podejmowanie
przez operatora w czasie do 30 minut po postulowanego
darzenia Jakiekolwiek operatora obiektu
konieczne do wykonania zgodnie z projektem w czasie do 30 minut po
pieniu postulowanego zdarzenia uza-
sadnienia w projekcie obiektu
87. l. W obiekcie stosuje system zdolny
dla lub ochrony radiologicznej, a
automatycznie systemy wymagane do i utrzymania stanu
bezpiecznego
2. System projektuje tak,
l) on zdolny do niebezpiecznych systemu sterowa-
34
ni a;
2) stan bezpieczny po uszkodzeniu;
3) operatora obiektu ktre zni-
systemu w stanach eksploatacyjnych i
warunkach awaryjnych, ale nie opera-
tora obiektu w warunkach awaryjnych;
4) w wyniku przewidywanych eksploatacyjnych nie
dojdzi e do przekroczenia granicznych parametrw projektowych; w szcze-
system zapewnia nie przekroczenie granicznych pa-
rametrw projektowych w razie jakiegokolwiek pojedyn-
czego wadliwego systemw sterowania jak przy-
padkowe wyprowadzenie regulacyjnych z rdzenia reaktora, za wy-
wyrzucenia lub upadku z lub do rdzenia.
88. l . i systemy sterowania elementw wypo-
lub systemw istotne znaczenie dla zapewnienia
stwa i ochrony radiologicznej projektuje tak, ich
i okresowego testowania - odpowiednio do funkcji
jakie
2. Systemy w tym w system pro-
jektuje w sposb okresowe testowanie ich
podczas pracy reaktora, z testowania ce-
lem wykrycia i ewentualnej utraty redundancji.
89. Wbudowane w system obiektu zwielokrotnienie
(redundancja) i funkcjonalna co najmniej,
l) pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje utraty funkcji
stwa;
2) z pracy dowolnego elementu nie spowoduje utraty
minimum zwielokrotnienia (redundancji), chyba, wy-
systemu w takiej sytuacji .
90. przewiduje zastosowanie systemu teleinformatycznego w syste-
mach a w w systemie obiektu
drowego, to oprcz w 85
wymagania:
l) w odniesieniu do komputerowego i oprogramowania stosuje wy-
sokie wymagania do znaczenia danego systemu
dla zapewnienia
2) proces opracowania, z testowaniem i zmian
projektowych, jest systematycznie dokumentowany i poddawany
dowi ;
35
3) potwierdzenie przez od projektanta systemu telein-
formatycznego i jego dostawcy wysokiej i opro-
gramowania systemu teleinformatycznego;
4) tam, gdzie funkcje zasadnicze znaczenie
dla i utrzymania stanu bezpiecznego wprowadza
techniczne tych funk-
cji
5) uszkodzenia ze wsplnej przyczyny powodowane w
oprogramowaniu;
6) wprowadza zabezpieczenia przed lub ingeren-
w systemu.
91. l. projektowe stosowane w obiekcie
przenoszeniu systemem i systemem stero-
wania, przez unikanie wzajemnych lub poprzez odpowiednie rozdzie-
lenie funkcjonalne tych systemw.
2. te same wykorzystywane zarwno przez system zabezpie-
jak przez system sterowania, to zapewnia odpowiednie ich
rozdzielenie, w przez
92. l . Na terenie obiektu projektuje awaryjny
nia, oddzielony od sterowni i sterowni rezerwowych, jako
miejsce zbirki i pracy pracownikw reagowania awaryjnego.
2. W awaryjnym zapewnia
l) do informacji o istotnych parametrach obiektu oraz owa-
runkach radiologicznych w obiekcie i w jego oto-
czeniu;
2) ze sterowniami i sterowniami rezerwowymi oraz z in-
nymi miejscami w obiekcie a z rea-
gowania awaryjnego na terenie obiektu i poza nim;
3) ochrony osb w awaryjnym
przed z warunkw awaryjnych,
awarie.
5
Systemy zasilania elektrycznego obiektu
93. l. Dla niezawodnego funkcjonowania systemw oraz elementw kon-
strukcji i obiektu istotne znaczenie dla za-
pewnienia i ochrony radiologicznej zapewnia za-
silanie elektryczne ze obiektu i z
sieci elektroenergetycznej.
2. System zasilania elektrycznego ze obiektu
36
system awaryjnego zasilania obiektu oraz system zasilania
elektrycznego z sieci elektroenergetycznej obiektu - w
sytuacji, gdy jakikolwiek z nich nie dostarcza moc i
energii dla zapewnienia w stanach eksploatacyjnych,
a podczas i po rozpatrywanej awarii .
94. zasilania elektrycznego obiektu
baterie akumulatorw oraz obiektu
drowego, projektuje tak, one
zwielokrotnienie oraz testowania, wy-
ich funkcji przy pojedynczego uszkodzenia.
95. Dostarczanie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
do sieci rozdzielczej obiektu realizuje za
dwch fizycznie obwodw, zaprojektowanych i zlokalizowanych
tak, w praktycznie stopniu
stwo ich jednoczesnego uszkodzenia w stanach eksploatacyjnych oraz w warun-
kach rozpatrywanych awarii i w przewidywanych warunkach
96. projektowe systemw zasilania elektrycznego obiektu
wego w sytuacji utraty zasilania elek-
trycznego blok energetyczny, utraty zasilania
z innych energii elektrycznej na terenie obiektu albo utraty zasilania z
sieci elektroenergetycznej, w wyniku tego zdarzenia lub
z nim utrata zasilania elektrycznego z jakiegokolwiek z pozosta-
zasilania elektrycznego.
97. Istotne dla zapewnienia sys-
temy zasilania elektrycznego projektuje tak, prowadzenie
ich okresowych kontroli i prb, celem sprawdzenia
i tych systemw oraz stanu technicznego ich elementw.
98. blok energetyczny projektuje tak, po od sieci
on zdolny do zrzutu z dowolnego punktu pracy po-
minimalnym a znamionowym oraz do stabilnego zasilania
potrzeb bloku energetycznego przez co najmniej 2 godziny.
99. l. awaryjnego zasilania elektrycznego obiektu oraz wa-
runki zasilania systemw i elementw istotnych dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej obiektu w
zasilanych odbiorw i charakterystyki ich zasilania takie
jak moc, czas trwania i zasilania, dobiera tak,
niezawodne po przewidywanych eks-
ploatacyjnych systemw i elementw istotnych dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej.
37
2. W razie utraty zasi lania przemiennym
zasil ania elektrycznego obiektu przemiennym, z
kiem zasi lani a, o ktrych mowa w ust. 4, zasilanie systemw
i elementw istotnych dla zapewnieni a
i ochrony radiologicznej przez co najmniej 7 db w stanach eksploatacyjnych
oraz podczas i po rozpatrywanych awariach.
3. Baterie akumulatorw systemy i elementy
funkcje na
co najmniej 4 godziny pracy bez
4. W projekcie obiektu przewiduje alternatywne zasilania
obiektu przemiennym do wykorzystania w razie
zasi lania, o ktrych mowa w ust. 2, w
lub agregaty lub kombinowane systemy
awaryj nego zasilania elektrycznego obiektu
t 00. l. przewiduje zastosowanie kombinowanych systemw awaryj-
nego zasi lania elektrycznego obiektu w z wykorzysta-
niem parowych lub gazowych, agregatw die-
slowskich lub baterii akumulatorw, to projektuje je tak,
l) i spjne z wymaganiami ze strony sys-
temw ktre zasilane;
2) swoje funkcje przy pojedynczego uszko-
dzenia. 2. w projekcie obiektu
testowania funkcjonalnej systemw awaryjnego zasi lania
obiektu
t Ot. projektowe dla si lnikw diesla oraz innych porusza-
ktre w lub systemy lub elementy
istotne znaczenie dla zapewnienia
wego i ochrony radiologicznej ,
l) zbiornikw magazynowych oleju i
systemw w paliwo, do zapewnienia pracy
przez okres czasu;
2) do uruchomienia i skutecznego
nia w warunkach i przez wymagany czas;
3) rodzajw systemw pomocniczych wymaganych dla ich
6
Systemy gos podarki odpadami promieniotwrczymi i paliwem
obiektu
t 02. W obiekcie projektuje
38
l) systemy do przetwarzania odpadw promieniotwrczych i ga-
zowych tak, w stanach eksploatacyjnych uwolnienia
substancji promieniotwrczych w ustalonych granicach co do ich
i
2) systemy lub do kontroli i ograniczania substan-
cji promieniotwrczych.
103. W projekcie obiektu przewiduje systemy lub elementy wy-
obiektu do transportu odpadw promieniotwrczych i ich
bezpiecznego przechowywania na terenie obiektu w tym sys-
temy i elementy obiektu do przechowywania
gazowych i odpadw promieniotwrczych, przewidu-
je niekorzystne warunki w rejonie lokalizacji obiektu
drowego okresowo nadzwyczajne ograniczenia dla ich kontro-
lowanego odprowadzania do
104. Systemy filtrw w obiekcie projektuje tak,
l) w oczekiwanych warunkach pracy nie-
zatrzymania;
2) testowanie ich
105. Obiekty i elementy obiektu do prze-
mieszczania lub do przechowywania nie napromieniowanego paliwa
w obiekcie projektuje tak,
l) zapobiec powstaniu warunkw za lub proce-
sw fizycznych, w stosowaniu geometrycznie bezpiecz-
nych konfiguracji, tak by, przy przechowywania paliwa o
maksymalnej przewidzianej w projekcie obiektu materia-
rozszczepialnych, podczas w projekcie obiektu sy-
tuacji awaryjnych, zalanie nie absorbera neutro-
nw, efektywny neutronw nie
0,95;
2) stanu paliwa
3) prowadzenie utrzymania w zakresie eksploatacji, na-
praw i modernizacji oraz kontroli okresowych i prb elementw do
przemieszczania lub przechowywania nie napromieniowanego pali-
wa w obiekcie
4) degradacji elementw paliwowych;
5) zapobiec upuszczeniu paliwa podczas jego przemieszczania;
6) poszczeglnych zestaww paliwowych;
7) procedur eksploatacyjnych oraz systemu
ewidencji i kontroli celem utracie paliwa
39
106. Obiekty i elementy do przechowywania napromie-
niowanego paliwa w obiekcie a elementy wyposa-
do przemieszczania napromieniowanego paliwa w
obiekcie projektuje tak,
l) zapobiec powstaniu za lub proce-
sw fizycznych, w stosowaniu geometrycznie bezpiecz-
nych konfiguracji, tak, by przy przechowywania paliwa o
maksymalnej przewidzianej w projekci e rozszczepial-
nych:
a) w obiektach i elementach do
przechowywania paliwa napromi eniowanego oraz w elementach wypo-
obiektu do przemieszczania paliwa
drowego, w ktrych nie wykorzystania wody
absorber neutronw, efektywny neutronw
podczas w projekci e obiektu sytuacji awaryj-
nych, zalanie ni e absorbera neutronw, nie
0,95,
b) w obiektach i elementach obiektu do
przechowywania paliwa napromi eniowanego oraz w elementach wypo-
obiektu do przemieszczania paliwa na-
promieniowanego, w ktrych wykorzystanie wody zawiera-
absorber neutronw, efektywny neutro-
nw nie 0,95 - przy zalaniu ab-
sorber neutronw, a 0,98 - w razie awaryjnego zalania
nie absorbera neutronw;
2) odpowiedni odbir od paliwa w sta-
nach eksploatacyj nych i warunkach awaryjnych;
3) paliwa napromieniowanego;
4) prowadzenie okresowych kontroli i prb elementw
istotnych dla
5) apobiec upuszczeniu paliwa podczas jego przemiesz-
czania;
6) zapobiec powstawaniu ni edopuszczalnych w elementach
paliwowych lub zestawach paliwowych, z ich przemieszczaniem;
7) upuszczeniu na zestawy paliwowe
kich przedmiotw, takich jak w pojemniki wypalonego paliwa
drowego, elementy do przemi eszczania napromieniowanego pali-
wa lub inne przedmioty, ktre potencjalnie pali-
40
wo
8) bezpieczne przechowywanie elementw paliwowych
lub zestaww paliwowych uszkodzonych, lub takich ktrych uszkodzenie przy-
puszcza
9) przed promieniowaniem
cym;
l O) rozpuszczalnych absorberw, one
stosowane dla zapewnienia w zakresie utrzymania podkrytycz-

11 naprawy i elementw obiektu
drowego do przemieszczania lub przechowywania paliwa
12) w razie potrzeby miejsc i elementw wypo-
obiektu do przemieszczania lub przechowywania
paliwa
poszczeglnych zestaww paliwowych;
procedur eksploatacyjnych oraz
systemu ewidencji i kontroli celem utracie paliwa
107. W przypadku obiektw w ktrych napromieniowane paliwo
przechowuje w basenach wodnych, projektowe obiektu
dodatkowo techniczne:
l) do kontrolowania chemicznego i wody, w ktrej napro-
mieniowane paliwo jest przechowywane lub przemieszczane;
2) do monitorowania i kontrolowania poziomu wody w basenie do przecho-
wywania oraz wykrywania przeciekw;
3) spadkowi poziomu wody w basenie do przecho-
wywania paliwa
4) techniczne do pomiaru i rejestracji temperatury w basenie
do przechowywania paliwa
7
systemy obiektu istotne dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej
108. l . Dla obiektu projektuje systemy
do odprowadzania w od syste-
mw oraz elementw konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiolo-
gicznej do ostatecznego z do
nianych funkcji w stanach eksploatacyjnych i w warunkach
41
awaryjnych.
2. W projektowych systemw o kt-
rych mowa w ust. l, ich funkcjonowania zapewnia
przez:
l) odpowiednie zwielokrotnienie elementw
2) odpowiednie wzajemne elementw systemw;
3) wykrywanie przeciekw oraz odcinania;
4) na zablokowanie
- tak systemy te swoje funkcje przy zasi-
laniu elektrycznym ze obiektu lub z
nej sieci elektroenergetycznej, pojedynczego uszkodze-
nia.
3. W projekcie obiektu przewiduje al-
ternatywny sposb lub odprowadzania do wykorzystania w razie
systemw o ktrych mowa w ust.
l.
l 09. systemy obiektu projektuje w spo-
sb prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego ich
elementw oraz okresowych prb i funkcjonalnych
systemw.
8
Wymagania w zakresie ochrony i zapobiegania wybu-
chom
110. l . Systemy oraz elementy konstrukcji i obiektu
istotne znaczenie dla zapewnienia i ochrony
radiologicznej projektuje i rozmieszcza tak, prawdo-
zaistnienia i skutki lub wybuchw spowodowanych
przez zdarzenia lub oraz do
czenia reaktora, odprowadzania zatrzymania substan-
cji promieniotwrczych, a monitorowania stanu obiektu
2. Wymagania, o ktrych mowa w ust. l , przez odpowiednie zwielo-
krotnienie i systemw oraz elementw
nia, ich oraz zaprojektowanie w taki sposb, przyjmo-
one stan bezpieczny po uszkodzeniu, by zapobieganie powsta-
waniu ich wykrywanie i szybkie gaszenie oraz zapobieganie rozprze-
strzenianiu
111. Bariery oraz systemy wykrywania i sygnali-
zacji oraz gaszenia w obiekcie projektuje na
42
podstawie analizy obiektu od-
powiednio ich zastosowania i wy-

112. Systemy gaszenia w obiekcie projektuje tak,
by:
l) tam, gdzie to konieczne one uruchamiane automatycznie;
2) ich rozerwanie lub nieuprawnione albo uruchomienie nie spo-
pogorszenia przewidzianych
w projekcie funkcji przez systemy oraz elementy konstrukcji i
obiektu istotne znaczenie dla zapewnienia
stwa i ochrony radiologicznej oraz nie do uszko-
dzenia zwielokrotnionych systemw nieskutecz-
nymi techniczne zastosowane w projekcie obiektu celem
nienia kryterium pojedynczego uszkodzenia.
113. W obiekcie tam, gdzie to w miejscach ta-
kich jak obudowa reaktora i sterownie, stosuje
niepalne lub ognioodporne i odporne na wysokie temperatury.
9
Wymagania dla systemw pomocniczych obiektu
114. W obiekcie wprowadza systemy poboru prbek z syste-
mw technologicznych, i oraz systemy poawaryjnego
poboru prbek, celem w odpowiednim czasie wybranych ra-
dionuklidw w systemach technologicznych oraz w prb-
kach gazw i cieczy pobranych z systemw technologicznych lub
w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych.
115. W projektowych dla systemu powietrza
cego w obiekcie system lub element istotne
znaczenie dla zapewnienia i ochrony radiologicznej
i dostarczanego powietrza.
116. W obiekcie stosuje odpowiednie systemy ce-
lem bezpiecznej eksploatacji we wszystkich strefach, z ktrych pro-
wadzi ruch obiektu w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awaryjnych,
w razie awarii normalnego zasilania elektrycznego.
117. l . W obiekcie wprowadza odpowiednie systemy klimaty-
zacyjne, grzewcze, i wentylacji w pomieszczeniach i strefach obiektu
celem:
l) utrzymania wymaganych warunkw dla systemw oraz
elementw istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej we wszystkich sta-
43
nach obiektu;
2) zapewnienia warunkw w miejscach pracy
pracownikw.
2. W budynkach obiektu wprowadza systemy wentylacji wyposa-
w odpowiednie filtry w celu:
l) zapobiegania rozprzestrzenianiu w obiektu substancji
promieniotwrczych zawartych w powietrzu;
2) substancji promieniotwrczych w powietrzu do pozio-
mw zgodnych z do konkretnego miejsca;
3) utrzymania poziomu substancji promieniotwrczych
w powietrzu na terenie obiektu ustalonych granic,
wymg utrzymania tych na
nym poziomie w stanach eksploatacyjnych oraz podczas i po rozpatrywa-
nych awariach;
4) wentylowania gazy lub szkodliwe.
3. W strefach obiektu o prawdopodobnych
promieniotwrczych utrzymuje w stosunku do stref o praw-
dopodobnych promieniotwrczych.
118. l . W projekcie obiektu przewiduje odpowiednie wyposa-
do przemieszczania ludzi lub
2. o ktrym mowa w ust. l ,
l) techniczne podnoszeniu niedopuszczalnych lub
nadmiernych
2) techniczne niekontrolowanemu upuszczeniu
dunku;
3) bezpieczne przemieszczanie tego
przestrzenny obiektu;
4) tego zastosowanym blokadom
tylko w stanach obiektu;
5) sejsmiczne, to jest w strefach
obiektu w ktrych systemy lub elementy konstruk-
cji lub istotne dla i ochrony radio-
logicznej .
119. l. W elektrowni systemy czynnika roboczego (pary i
wody lub gazu) i projektuje tak, zapewnione
nieprzekroczenie granicznych parametrw projektowych granicy
niowej obiegu reaktora w stanach eksploatacyjnych i w razie rozpa-
trywanej awarii .
2. W projekcie systemu pary lub gazowego czynnika roboczego o wy-
44
sokich parametrach wprowadza o odpowiednich charak-
terystykach i na warunki pracy, do za-
w warunkach w stanach eksploatacyjnych i w razie rozpa-
trywanych awarii.
3. Systemy czynnika roboczego w obiekcie projektuje tak,
i eskalacji przewidywanych zda-
eksploatacyjnych w stany awaryjne.
4.W projekcie bloku energetycznego z reaktorem innym jak reaktor
graniczne parametry projektowe dla ochrony elementw ci-
obiegu wtrnego w stosunku do obiegu reaktora (obie-
gu czynnika roboczego lub innego) istotnych dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej, takie jak maksymalne maksymal-
na temperatura, zmiany i temperatury w stanach oraz
dopuszczalne
5. w elektrowni w:
l) zabezpieczenia takie jak regulator (ogranicznik maksymal-
nej obrotowej) i zabezpieczenie przed nadmiemymi drganiami;
2) techniczne ewentualne skutki dezintegracji tur-
dla systemw lub elementw konstrukcji lub obiek-
tu istotne znaczenie dla zapewnienia
i ochrony radiologicznej .
V
Specyficzne wymagania projektowe w zakresie ochrony przed promienio-
waniem w obiekcie
120. Projekt przewiduje
l) promieniowania
cych w obiekcie i zapewnienie utrzymania na promie-
niowanie od tych na poziomie;
2) odpowiedni przestrzenny, stosowanie konstrukcji, systemw i
elementw obiektu substancje pro-
mieniotwrcze oraz systemw wentylacji, a wydzielenie w obiekcie
drowym stref na promieniowanie - stosownie do ocze-
kiwanych czasw przebywania pracownikw oraz poziomw promieniowa-
nia i w stanach eksploatacyjnych, a poziomw promieniowania i
jakie potencjalnie w warunkach awaryjnych, w tym
wyznaczenie terenw kontrolowanych i nadzorowanych;
3) liczby i czasu trwania pracownikw w miejscach
na promieniowanie oraz zmniejszenie
45
pracownikw obiektu w szczegl-
poprzez elementw
napraw lub sterowania w strefach o niskich mocach dawki promie-
niowania
4) zmniejszanie i substancji promieniotwrczych
wytwarzanych i rozpraszanych w obiektu oraz uwalnia-
nych do
121. Przy projektowaniu ochrony radiologicznej w obiekcie
wym potencjalne narastanie poziomw promieniowania z
wem czasu eksploatacji obiektu w miejscach przebywania pracownikw, a
minimalizowania wytwarzania odpadw promieniotwrczych.
122. W obiekcie wprowadza elementy do
clekontaminacji pracownikw i technologicznego oraz do prze-
mieszczania odpadw promieniotwrczych przy dezaktywacji.
123. W projekcie obiektu przewiduje elementy
do monitorowania promieniowania w stanach eksploata-
cyjnych oraz podczas i po rozpatrywanych awariach, a w
l) stacjonarne mierniki mocy dawki do:
a) miejscowego monitorowania mocy dawki w miejscach rutynowego
przebywania personelu eksploatacyjnego, gdzie zmiany poziomw
promieniowania w stanach eksploatacyjnych wy-
ograniczenia czasu przebywania pracownikw,
b) pomiaru oglnego poziomu promieniowania w
nych miejscach w razie rozpatrywanych awarii .
- w sterowni i sterowni rezerwowej lub w innym odpowied-
nim miejscu kontroli , informacje do zainicjowania, przez personel
obiektu w razie potrzeby, lub in-
terwencyjnych;
2) substancji promieniotwr-
czych w powietrzu w miejscach rutynowego przebywania pracownikw
oraz tam, gdzie poziom substancji promieniotwrczych zawartych
w powietrzu sporadycznie wprowadzenia ochron-
nych, wykrywanie wysokiego substancji promienio-
twrczych oraz w sterowni i sterowni rezerwowej lub
w innych stosownych miejscach;
3) stacjonarne oraz laboratoryjne do wyznaczania we
czasie wybranych radionuklidw w systemach przetwarzania
nw, a w prbkach gazw i cieczy pobranych z systemw obiektu
drowego i ze w stanach eksploatacyjnych i w warunkach awa-
46
3. Art. 10 ust.
l
wprowa-
w przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne
do wykonania niniej-
szej dyrektywy do dnia 22 lipca
2011 r. powiada-
o tym
Przepisy przez
odniesie-
nie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie takie towarzyszy ich
publikacji. Metody
dokonywania takiego odniesienia
przez
kowskie.
T
nr l,
126
ryjnych;
4) stacjonarne do monitorowania przed ich odprowadze-
niem do
5) pomiarowe do pomiaru powierzchniowych promienio-
twrczych;
6) do monitorowania dawek indywidualnych i pracownikw.
124. od monitorowania w obiektu o ktrym
mowa w 123, stosuje techniczne dla oceny ewentualnego
radiologicznego tego obiektu na otoczenie, ze szczeglnym
nieniem:
l) drg przenoszenia radionuklidw do osb z
cuch pokarmowy;
2) ewentualnych skutkw radiologicznych dla lokalnych ekosystemw;
3) potencjalnej akumulacji substancji promieniotwrczych w
4) istnienia nieakceptowalnych drg substancji promie-
niotwrczych do
nr l:

dokonuje w zakresie swojej regulacji dyrekty-


wy Rady 2009/71 /Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. wsplnotowe
ramy obiektw (Dz. Urz. UE L 172 z
02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40).
126. wchodzi w po 14 dni od dnia
47