Galimi klausimai per koliokviumą

:
Kodėl daugmaž pasaulio konstitucijų turinys sutampa pagrindiniais argumentais? (remiamasi prigimtine teise ir prisiminkite dokumentus) Konstitucijos sąvoka ir jų rūšys. Kiek apribojamas Lietuvos suverinitetas ES teisės? Lietuvos politinė sistema. (arba kodėl Lietuvoje pusiau prezidentinė vyriausybės forma?) Regioninės valstybės samprata (palyginti su Lietuvos)
Regionų valstybės. Regionų valstybės:  Italija  Ispanija  Šri Lanka. Visa valstybės teritorija, o ne atskiros jos dalys yra sudarytos iš autonominių junginių. Tai gali būti teritorinės autonomijos. Paprastai jos apibūdinamos kaip unitarinės valstybės. Kai kurie autoriai mano, jos tai pereinamoji forma tarp unitarinės ir federacinės valstybių. Autonominiai vienetai neturi savo konstitucijų, tačiau leidžia vietinius įstatymus, turi atstovaujamuosius bei vykdomuosius organus. Konfederacija. Konfederacija – tai pastovi valstybių sąjunga, sukurta tarptautinės teisės normomis, nors ir turi tam tikrus konstitucinio reguliavimo elementus. Konfederacijos turi parlamentą, gali turėti konfederacijos vadovą, nors juos turi ir šalys narės. Konfederacija nuo federacijos skiriasi tuo, kad konfederacijoje teisės aktai galioja tik po to, kai konfederacijų narių parlamentai juos ratifikavo. Pvz. Senegambija – Senegalas + Gambija – egzistavo iki 1988 m. Kai kuriuos konfederacijos elementus turi Britų sandrauga. ES turi tam tikru valstybės elementų, ypač po 1992 m., kai prasidėjo ypač sparti integracija.

Teisinės valstybės bruožai. Konstitucinės teisės sąlytis su tarptautine teise. (Seimo ratifikavimas sutarčių ir kiti str, valstybės egzistavimas de facto ir de iure) Lietuvos Vyriausybės galios. Galima Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybių federacija? Žmogaus teisių apsauga demokratinių valstybių konstitucijose.
Šiuolaikinėse valstybėse asmenybė turi tam tikras įtvirtintas teisės ir laisves bei pareigas. Asmenybės teisinis statusas – juridiškai įtvirtinta žmogaus padėtis visuomenėje. Subinstitutai: 1) žmogaus konstitucinis teisinis statusas, kurį įtvirtina konstitucija – bendrasis teisinis statusas; 2) šakinis asmeninis statusas, kurį nustato tam tikra teisės šakos normos (civilinis, kuris yra plačiausias; darbo…); 3) individualus teisinis statusas – atskirų individų teisinės padėties ypatumai, dažniausiai susiję su valstybinėmis pareigomis (prezidentas, vyriausybės bei parlamento nariai); 4) specialus teisinis statusas, kurį turi tam tikros pareigūnų grupės (parlamento nariai, diplomatai): imunitetas, indemnitetas, teisė atstovauti piliečius, bei valstybę. Tai vidaus statusas, bet yra ir internacionalinių bruožų, nes didelę reikšmę turėjo ir kitų valstybių pasiekimai (perimama kas pažangiausia). 1) istoriniai doktrininiai šaltiniai – senieji teisės aktai: - Magna Charta Dž.Britanija 1215’; - Teisių bilis Dž.Britanija; - Žmogaus ir piliečių teisių deklaracija Prancūzija 1789’; - Teisių bilis JAV 1791’; 2) tarptautiniai dokumentai: - Visuotinė žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencija; Europos tarybos narės ratifikavo; - Europos paktai JTO;

kuri yra Prancūzijoje. Mozambike. Hagos Teismas priima nagrinėti bylą tik tada. Konstitucinė taryba. apibrėžiamos jų ribos. Jeigu valstybė neratifikavo tarptautinio dokumento. o kartais ir juridiniai asmenys – taip vykdo svarbią žmonių teisių gynimo funkciją – garantuoja žmonių teises. vykdo speciali institucija (Konstitucinis Teismas. turintys pirmaeilę reikšmę. . teisės viešpatavimo principas. Rusijos politinė sistema ir teritorinė sandara JAV politinė sistema. konstitucinės konvencijos. bei Kazakstane). Atskirimas religijos nuo valstybės ir kokie modeliai ES konstitucijose. 2) europietiškoji sistema. . Ir du klausimėliai iš LR Konstitucijos. (kaip „nusilenkia“ valstybės narės federacinei konstitucija?) Konstitucinės monarchijos šiandien. 2) sprendžia ginčus dėl kompetencijos: užtikrina valdžių padalinimo principą. kuriose įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės. skirtingai nuo bendrosios jurisdikcijos teismų. Konstitucinis Teismas. jos piliečiai negali tarptautiniu dokumentu. 3) aiškina konstitucines normas. 7) nagrinėja konstitucinius skundus. Tarptautiniai teisės dokumentai neturi tiesioginės įtakos.3) valstybių konstitucijos. Valstybių formos. bei jos buvusiose kolonijose: Maroke. kai tai susiję su konstitucija. kuriuos teikia piliečiai. orientuodamiesi į tarptautinius dokumentus. turi šias funkcijas: 1) užtikrinti konstitucijos viršenybę. kad įstatymas prieštarauja konstitucijai. Konfederacijos sąvoka. kai žmogus išbandė visas galimybes nacionaliniame lygyje. Anglijos parlamentarizmas. Vyriausybių formos. 5) sprendžia ginčus dėl referendumo. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija 1950’ ir Visuotinė pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių konvencija 1948’ n Konstitucijos reikšmė valstybės institucijų veiklai. nes gali būti apskųsti ir kitų teismų sprendimai. Jie nagrinėja tik konstitucines bylas – abstrakti konstitucinė kontrolė: 1) tikrina tik norminių aktų konstitucingumą. jo suteikiamomis teisėmis. Kontinentinės teisės apibūdinimas (romėnų – vokiečių) Common law sistemos apibūdinimas. jo galiojimas sustabdomas (nebetaikomas). nors kartais tai palieka parlamentas. 4) federacinėse valstybėse sprendžia ir kompetencijos pasiskirstymo klausimą tarp valstybės ir federacijos subjektų. 4) įstatymai – nacionaliniai teisės šaltiniai. Konstitucinio teismo paskirtis valstybėje. jie turi būti taikomi per nacionalinius įstatymus. kai priima sprendimą. pasinaudoti. Opozicijos vaidmuo liberalioje valstybėje. 2) vykdyti konstitucinę priežiūrą. (ar keičiama tų valstybių konstitucija?) Federacinių valstybių konstitucijos pagrindiniai bruožai. nustatomos apribojimų galimybės. Anglijos klasikinė mokykla – parlamento viršenybės principas. 6) impičmento bylose teikia išvadas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful