  

Staroegipatska književnost: Pouke mudrosti, Razgovor razočarana čovjeka i njegove duše Asirsko- babilonska književnost: Ep o Gilgamešu (1700.g.pr.Kr)- babilonski jezik, napisan na 12 ploča Hebrejska književnost: Biblija- 1300.g.pr.kr.-100.g.po.kr.-2 poznata prijevoda prijevod Sedamdesetorice( prijevod starog zavjeta na grčki 3-2 st.pr.Kr.) i Vulgata ( prijevod na latinski sv. Jeronima), a Katančid prvi preveo cijelu bibliju na hrv. -Stari zavjet (46 knjiga): vedim dijelom pisan na hebrejskom , manji dio aramejski a najmlađe knjige na grčkom PODJELA: 1)Tora (Petoknjižje)(Mojsije)-:Knjiga postanka, Knjiga izlaska, Levitski zakonik, Knjiga Brojeva, Ponovljeni zakon 2)Povijesne knjige: Judita napisana na hebrejskom ili aramejskom 3)Psalmi(kralj David): ima ih 150, lirika + instrumenti 4) Mudrosne knjige(Salomon): Pjesma nad pjesmama, podijeljena na 5 dijelova , hebrejski 5)Proročke knjige - Novi zavjet(27)- najvedim dijelom pisan na grčkom jeziku PODJELA: 1)Evanđelja: Matej, Marko, Luka i Ivan ( prva tri su svjetovna , a Ivanovo je duhovno) 2) Djela apostolska 3)Poslanice apostola Pavla 4)Katoličke poslanice 5)Apokalipsa ili otkrivenje Ivanovo

ANTIKA: obuhvada staru grčku i rimsku književnost koja se od doba humanizma naziva i klasičnom književnošdu Grčka: epika-HOMER(Ilijad(djelo završava pogrebnim svečanostima, djelo se usporava retardacijom tj, opisima štita, oproštaj Hektora i Andromahe,opisima borbi… ), Odiseja; ) , HESOID Lirika- ALKEJ, SAPFA, ANAKREONT, PINDAR, Dama-ESHIL(okovani Prometej, ORESTIJA trilogija), SOFOKLO (kralj Edip, Antigona, Elektra, Edip na Kolonu), EURIPID(Elektra),ARISTOFAN, MENANDAR, TEOKRIT, EZOP Rimska: epovi, elegije(pjesme u elegijskom distihu), ode, drame, basne( Fedrove basne), epigrami PLAUT(Škrtac 2st.pr.Kr.) , TERECIJE, VERGIJLIJE(Eneida, najvedi ep rimske knjiženosti,12 pjevanja, podjela na dva dijela,1.st.pr.Kr.), LUKRECIJE, OVIDIJE( Metamorfoze, Ex Ponto), KATUL(jadni Katule) , HORACIJE (Poslanica Pizonima), CICERON SREDNJI VIJEK: povezuje stari i novi vijek, traje od pada Zapadnog Rimskog carstva do otkrida novoga svijeta -prvo se piše na latinskom jeziku, a od 9.st. na narodnim europskim jezicima Lirika: CARMINA BURANA, trubaduri… Epika u stihu: latinski epovi na biblijske teme( uzor Vergilije) i usmeni narodni epovi-Pjesma o Rolandu, Pjesma o Cidu, Beowulf, Pjesma o Nibelunzima, Kalevala Epika u prozi:Roman o Tristanu i Izoldi, Sv. Augustin - Ispovijesti Drama: prvo vezena uz prostor crkve a kasnije se razvija svjetovna drama HRVATSKI SREDNJI VIJEK : tri jezika i tri pisma

-natpis kneza Trpimira(852.), Valunska ploča(11st.), Krčki natpis(11st.), Bašdanska ploča(oko 1100.g.,pismo prijelaz s oble na uglatu glagoljicu, opat Držiha, ), Plominski natpis (11/12.st) -Vinodolski zakonik, 1288-prvi pravni dokument -Lucidar- 12.st. prevodi se sa češkog na hrv. u 15.st. -Ljetopis popa Dukljanina(opisuje smrt kralja Zvonimira) -Zapis popa Martinca( sadrži svjedočenje o Krbavskoj bitci) -Crnorizac hrabar o pismenima -Poljički statut- 1444.godine drugi pravni dokument -Šibenska molitva- najstariji hrv. pjesnički tekst na latinici -Svit se konča- kraj 13.st. -muka svete Margarete =Prvi sačuvan roman ROMANAC TROJSKI: viteški roman na glagoljici  PREDRENESANSA(13. i 14. St.): Dante( ), Petrarca( ),Boccaccio - Božanstvena komedija(3 djela( Sveto trojstvo), 33 pjevanja svaki ukupno 100(Božanski broj) s uvodnim pjevanjem,pisano jedanaestercem)- alegorijsko putovanje ljudske duše od grijeha do iskupljenja, obilježja novog razdoblja : kritički odnos prema crkvi i razumijevanje za čovjekove slabosti – naziv komedija jer se u to vrijeme djela na narodnom jeziku napisana u stihu i sa sretnim završetkom tako zovu a zbog savršene forme i uzvišene teme Boccaccio ju je nazvao Božanstvenom - Kanconijer (366 pjesama, Laura de Noves, utječu na njega samo što uvodi obilježja petrarkističke lirike: ljubav na prvi pogled, idealizirana ženska ljepota, neuzvradena ljubav, ustaljeni motivi, oksimoron, antiteza i Petrarkin sonet ) - Decameron( ) (zbirka novela, uokvirene novele 100 novela + uvodim )Boccaccio se smatra utemeljiteljem novele HUMANIZAM(1350.-1600.): -javlja se i Italiji odakle se počinje širiti Europom -raskid sa srednjovjekovnom tradicijom, povratak Antici, otkrivanje čovjeka kao razumnog i prirodnog bida RENESANSA(15. i 16.st.) -obnova Antičkog duha i procvat europskih nacionalnih književnosti -ishodište Italija -ne piše se na latinskom nego na narodnom jeziku -predstavnici: Ludovico Ariosto, Francois Robelais( ), Miguel Cervantes, William Shakespeare -epika: ep uzor Vergilije s Eneidom -Proza: viteški roman, pikarski roman , pastirski roman( Jacopo Sanazarro- Arcadia i Petar Zoranid- Planine ) -Drama: učena komedija ili commedia erudita, komedija dell´arte, pastorala -Don Quijote( parodija na viteške romane, u dva dijela pisan, , Sancho Panza i Alonso Quijan)-prvi roman u današnjem smislu i prvi moderni roman svjetske književnosti jer glavni lik više nije idealiziran junak ved psihološki produbljen karakter koji ulazi u sukob sa svojom okolinom - Hamlet( tragedija u 5 činova, iz skandinavskih saga potječe, dvorac Elsinore)

HRVATSKI HUMANIZAM: -prva pol. 15. st. - jug hrvatske utjecaj talijanske književnosti -Marko Marulid (Split)-otac hrv. književnosti, Judita (1501. g.,biblijsko vergilijanski ep u 6 pjevanja,pisana čakavskim narječjem, svjetonazor), napisao je prvi hrvatski bestseler: De institutione bene vivendi per exampla Sanctorum, Davidijada ( 14 pjevanja)….. Važno pismo Marka Marulida papi Hadrijanu šestom jer spominje rasutu bašdinu koju treba zaštititi od Turaka -Ilija Crijevid (Dubrovnik)-prvi poeta laureatus -Juraj Šižgorid (Šibenik)- u djelu Elegija o pustošenje Šibenskog polja govori o rasutoj bašdini -Antun Vrančid (Šibenik) HRVATSKA RENESANSA: - na području Dubrovačke Republike i letačke Dalmacije -sinteza utjecaja antičke i talijanske renesansne književnosti ,te domade književne baštine PRVAGENERACIJA (zbornik Nikše Ranjine) -Šiško Menčetid(Dubrovnik)- Prvi pogled, Blaženi čas i hip -Džore Držid (Dubrovnik)- Grem si grem DRUGA GENERACIJA -Hanibal Lucid (Hvar)-Jur nijedna na svit vila, Robinja (drama u 3 čina, prva hrvatska svjetovna drama) -Dinko Ranjina -Dominik Zlatarid -Petar Hektorovid- Ribanje i ribarsko prigovaranja (3 pjevanja, 3 dana, putopisni ep) -Petar Zoranid – Planine (prvi hrv. roman, pisan u prozi i stihovima, po uzoru na pastoralni roman Jacopa Sannazzara, 24 poglavlja), epizoda Perivoj od Slave- Zoranid kritizira hrvatske pisce koji pišu na drugim jezicima - Marin Držid- Skup, Dundo Maroje(komedija u 5 činova+ dva prologa), Novela od stranca (pokladna igra u 7 prizora za vrijeme maskenbala u Dubrovniku, novela znači šala)  BAROK: Krajem 16.st. se javlja i traje do prve polovice 17 st. Dolazi do pretjerivanja u kidenosti Barokni čovjek je razapet između želje za uživanjem i strahom od vlastite prolaznosti (sukob svjetovno-crkveno) Interes za mističnim, tajanstvenim i iracionalnim Gl. tema prolaznost ovozemaljskog života Elementi baroka javljaju se još u razdoblju MANIRIZMA (prijelazno razdoblje između renesanse i baroka) – predstavnici: Cervates i Shakespear Lirika: gongorizam , marinizam , precioznost, eufuizam – omiljeni oblik Ep:obrađuju se povijesne teme Drama : dolazi do spajanja govora, plesa, i glazbe i nastaje Španjolska: Luis de Gongora- na grobu vojvotkinje od Lerme; Pedro Calderon de la BarcaŽivot je san ; Lope de Vega Italija: Giambattista Marino; Torquato Tasso- ep Oslobođeni Jeruzalem ( Vergilijanski ep od 20 pjevanja, ) BAROK U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI:

-

-DJELI SE NA 4 KRUGA: 1)Dubrovačko- dalmatinski krug:djela svjetovne tematike, iznimka religiozne poeme( Ivan Gundulidsuze sina razmetnoga, i.B.Vučid- Mandalijena pokornica, Antun Kanižlid-Sveta Rožalija) LIRIKA: Ivan Bunid Vučid, Ignjat Đurđevid EPIKA: Ivan Gundulid(Osman – barokni ep u 20 pjevanja , 14. I 15. pjevanje napisao Mažuranid, piše o Hodimskoj bitki iz 1621.g., Propast Osmana drugog simbolizira propast osmanskog carstva) DRAMA: Junije Palmotid, Ivan Gundulid( u mladosti piše melodrame s mitološkim motivima no kasnije ih se odriče, najznačajnije dramsko djelo mu je DUBRAVKA) 2)Kajkavski krug: djela su vjerske tematike i imaju namjenu poučavanja -Juraj Habdelid 3)Ozaljski krug: stvaraju na osobitom jeziku (mješavina tri hrvatska narječja) -Petar Zrinski, Ana Katarina Zrinska, Fran Krsto Frankopan 4)Slavonski krug: barok se javlja tek u 18.st. nakon oslobođenja od Turaka -Antun Kanižlid – Sveta Rožalija (religiozna poema u četiri dijela , utjecaj rokokoa)

-Religiozna poema pisana u 3 pjevanja ili plača(

), temelji se na

priči iz Lukinog evanđelja, oblikovana je kao monolog razmetnog sina s povremenim pripovijedanjem u 3. licu, poema započinje invokacijom u kojom Gundulid traži od Boga da mu pošalje Duha Svetog

-melodrama u 3 čina podijeljena na prizore , pastirska igra ili pastorala, poruka djela je slavljenje Dubrovačke slobode, Gundulid je plemid koji smatra da Dubrovačka Republika može ostati slobodna samo ako njom i dalje vlada plemstvo ali kritizira plemstvo zbog hedonističkog načina života 

KLASICIZAM : -javlja se sredinom 17. st. i traje do sredine 18. stoljeda -najrazvijeniji u Francuskoj - temelji se na racionalizmu ( Decartes- Mislim dakle jesam) - uzori u klasičnoj antičkoj književnosti ( Grčka i Rimska književnost) - kraj sredinom 18.st. jer se javlja zasidenost od racionalizma i prelazi se na sentimentalizam koji najavljuje romantizam - najuglednija književna vrsta je tragedija PREDSTAVNICI: -Pierre Corneille:otac francuske klasične tragedije, najpoznatija tragikomedija CID ( 5 činova) -Jean Racine: najslavniji predstavnik francuske klasične tragedije FEDRA(tragedija u 5 činova,pravila trojnog jedinstva, uzori u antici( Euripid- Hipolit i SenekaFedra, stih aleksandrinac, radnja se odvija u gradu Trezeni) -Moliere: najvedi francuski komediograf, autor je 33 komedije, najpoznatija mu je Škrtac pisana prema Plautovom Škrtcu- 5 činova

PROSVJETITELJSTVO: -18.st., prvo se javlja u Engleskoj i Francuskoj književnosti -pod utjecajem je empirizma Johna Locka i racionalizma R. Decartesa - cilj je prosvijetliti puk -najznačajnije djelo francuske književnosti – koju piše -popularan je PREDSTAVNICI: -Voltaire: Candide ili optimizam(filozofski roman koji je oblikovan kao pustolovni roman, temelji se na parodiranju idealizma filozofa Leibniza koji kaže da je ovo najbolji mogudi svijet, na kraju putovanja

glavni lik Candide zaključi da svatko treba obrađivati svoj vrt, tj. da svijet nije savršen ali ga mi možemo poboljšati ) -Daniel Defoe- pustolovni roman Robinson Crusoe -Jonathan Swift- satirički roman Guliverova putovanja -Lessing -Goldoni KLASICIZAM I PROSVIJETITELJSTVO U HRVATSKOJ: -u hrv. književnosti 18.st. javlja se pluralizam stilova i poetika: Barok,Klasicizam , Prosvjetiteljstvo, a u novijim djelima se javljaju i elementi predromantizma -hrv. je podijeljena na 4 regije: Dubrovnika, Dalmacija, sjeverozapadna Hrvatska i Slavonija EPIKA: posebno u stihu jer se epika u prozi javlja tek krajem 18.st. i to prevedena -različite teme od kojih je najpopularnija pučko prosvjetiteljska epika pisana ( Filip Grabovac, Andrija Kačid Miošid(povijesni ep) razgovor ugodni naroda slovinskoga, Matija Antun Reljkovid Satir iliti divlji čovik(ep u 11 pjevanja ) LIRIKA: jedina značajna zbirka je Jesenski plodovi Matije Petra Katančida koja je djelom pisana na latinskom a djelom na hrvatskom jeziku Drama: najpoznatije su frančezarije tj. prijevodi Moliera koji se prilagođavaju Dubrovniku , a u sj. Hrvatskoj drama se razvija u obliku školskih kazališta pod upravom crkve -Tituš Brezovački najznačajniji komediograf toga razdoblja piše komedije Diogeneš i Matija grabancijaš dijak

ROMANTIZAM: -prvo razdoblje moderne europske književnosti -razdoblje od 1800. -1830.godine ,a u nekim književnostima se javlja ved u drugoj polovici 18.st. sa predromantizmom, dok se u slavenskoj književnosti javlja kasnije tako da završava tek 1840.g. -romantizam se javlja zbog različitih društvenih prilika: francuska revolucija u Napoleonovo vrijeme, promjene u raspoloženju iz revolucionarnog zanosa do melankolije zbog shvadanja da nede dobiti to što su htjeli revolucijom – SVJETSKA BOL- pesimističan svjetonazor kojeg uvodi Chateaubriand -umjesto razuma ljudi se vode osjedajima i priroda je ogledalo duše, uzori nisu antika ved srednjovjekovna književnost, biblija, usmena narodna književnost, barok . -najzastupljenija je lirika zbog naglašenih osjedaja, dolazi do miješanja vrsta i rodova i javlja se sinestezija kao figura -nove vrste romana –povijesni roman ; popularne su bajke i priče (Hans C. Andersen ) PREDSTAVNICI: Francuska: -Jean J. Rousseau predstavnik je sentimentalizma, piše ljubavni epistolarni roman Julija ili nova Heloisa -otac francuskog romantizma je Chateaubriand koji uvodi pojam svjetske boli -de Martin uvodi romantizam zbirkom Pjesničke meditacije,a najznačajniji predstavnik je Victor Hugo ( zagovara romantizam u predgovoru za dramu Cromwell i piše romane Jadnici i Zvonar crkve Notre Dame ) Engleska: James Mecpherson Ossianove pjesme -Lirski pjesnici tzv. grobljanska poezija- Blake, Gray, Burnes; Mary Shelly Frankenstain Dvije generacije: 1)Jezerski pjesnici: Wordsworth, Colderidge: lirske balade

2) Byron :Hodočašde Childea Harolda -Shelly, Keats Njemačka: pokret mladih intelektualaca koji se bore protiv strogih okvira nametnutih u klasicizmu -Shiller- Razbojnici - J.W. Goethe-Patnje mladog Werthera, Faust -dramski spjev Dvije faze: 1)Jenska 2)zrela faza: Heinrich Heine, brada Grimm… Amerika: -javlja se u prvoj polovici 19.st. glavni predstavnik Edgar Allan Poe -njegovi se romani nastavljaju na Engleske romane strave i užasa -utemeljitelj je moderne detektivske priče i znanstvene fantastike Djela: poema Gavran, Pjesma Annabel Lee, pripovijetka Crni mačak Rusija: -Puškin ( roman u stihovima Evgenij Onjegin) i Ljermontov ( prvi ruski roman u prozi Junak našeg doba, 5 novela čine roman, gl. Lik Pečorin je suvišan čovjek, prvi ruski psihološki roman )

HRVATSKI ROMANTIZAM : -Poklapa se sa hrvatskim narodnim preporodom: traje od proglašenja zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca (1813.) do Šenoinog doba (1860.) 1)Predilirska faza – Vrhovac Poziv na sve pastire svoje biskupije 2)ilirski pokret(1830.-1843.)- vođa Ljudevit Gaj – -cilj: kulturno ujedinjenje Slavena, prevladava domoljubna poezija( ), pišu se novine na narodnom jeziku 1835. pokrede novine Horvatske s prilogom Danica hrvatska, slavonska i dalmatinska 1836. mijenja naziv u Novine ilirske i Danica ilirska 1843. zabrana Ilirskog imena ponovno Narodne novine i Danica hrvatska, slavonska i dalmatinska 1842. Matica ilirska osnovana 3)faza nakon zabrane Ilirskog imena: Vraz, Vukotinovič i Rakovac pokredu , u Dalmaciji Zora Dalmatinska izlazi 4) Bachov Apsolutizam :od 1851.- 1860. Uvodi se njem. U javnu upravu, provodi se cenzura, jedini časopis -Gaj( Još hrvatska ni propala), Demeter( pjesma Hrvata davorija), Preradovid(zora puca, bit de dana ), Štoos( kip domovine vu početku leta 1831.) -Stano Vraz- ljubavni kanconijer Đulabije -Petar Preradovid- nakon gubitka supruge odlazi u vojsku, gubi kontakt sa domovinom piše na njemačkom dok ne sretne Sakcinskog nakon čega počinje pisati pjesme na hrvatskom jeziku, pokrede časopis EPIKA: D. Demeter poema Grobničko polje- opisuje bitku na grobničkom polju protiv tatara, bajronovska poema -Ivan Mažuranid ep Smrt Smail- age Čengida DRAMA: Sakcinski- prva hrvatska povijesna tragedija Juran i Sofija ili Turci kod Siska -Demeter tragedija Teuta i libreta za opere Lisinskog PUTOPISI: S. Vraz put u gornje strane , Matija Mažuranid Pogled u Bosnu, Nemčid Putositnice

REALIZAM: -traje od 1830.-1870.g. -dolazi do jačanja građanskog sloja i razvoja kapitalizma -cilj je prikazivanje događaja što stvarnije bez uljepšavanja -glavne su engleska, francuska i ruska književnost -dijeli se na kritički realizam (analizira se društvo i kritiziraju se negativne društvene pojave toga vremena) i na psihološki realizam ( tematika je psihološko odnosno proučava se odnosom pojedinca i društva) - pisci slijede Aristotelovo načelo oponašanja prirode -pripovjedač je u 3. licu, objektivan je i nenazočan u radnji i pomalo hladan -fabula se odvija kronološki -likovi su obični ljudi iz svih društvenih slojeva, predstavnici su određenog tipa ljudi pogotovo roman PREDSTAVNICI: Francuska: - Stendhal(Crveno i crno) tvoran realističnog romana, gl. lik u djelu je Julien Sorel koji predstavlja tip mladog ambicioznog čovjeka koji želi uspjeti u društvu -Balzac(Otac Goriot,3 fabule, želi prikazati kako je pokvareno pariško društvo toga vremena, pripada )-tvorac je kritičkog realizma, piše ciklus Ljudska komedija( trebao se sastojati od 26 knjiga, nije ga stigao dovršiti, uvodi preko 2000 likova od kojih se mnogi javljaju u vise djela ) -Flaubert (Gospođa Bovary,roman jednostavne fabule , glavna junakinja Emma Bovary teži nečemu što ne može imati – - dolazi do sukoba iluzije i stvarnosti, roman se sastoji od 3 dijela , napisan je .) Rusija: 1)Rani realizam-tzv. naturalna škola -glavni predstavnik Gogolj koji je utemeljitelj ruskog realizma -zbirka Petrogradske pripovijesti – najpoznatije Nos i Kabanica (pripovijetka iz suvremenog petrogradskog života , Akakije Akakijevid besmislen život bez kabanice) -realizam najbolji u romanu Mrtve duše 2)Razvijeni realizam : -Turgenjev(zbirka novela i pripovijetki Lovčevi zapisi, spoj realizma i lirskih opisa prirode), utječe na hrv. realiste 3)Visoki realizam: -Tolstoj- povijesni roman Rat i mir te ljubavna tragedija Ana Karenjina (bavi se temom braka i ljubavi te bračne nevjere i položajem žene u društvu) -koristi tehniku -Dostojevski- Zločin i kazna ( roman čiji je žanr teško oderditi, fabula iz kriminalističkog romana, prikazuje se bijeda u Rusiji, ima el. Modernog i realističnog, gl. lik Raskoljnikov vjeruje u podjelu ljudi na više i niže) – tvorac modernog psihološkog romana utječe na hrv. pisce u vrijeme ekspresionizma Engleska: tzv. viktorijansko doba -Charles Dickens, sestre Bronte, Thackeray , i Mary Ann Evans NATURALIZAM: -traje od 1870.-1890. godine - nastavlja se na realizma- težnja je objektivniji prikaz ljudske naravi i stvarnosti -koriste -utemeljitelj je Emile Zola- roman Therese Raquin -oko njega se skupljaju Medanci – zbirka Medanske večeri (Guy de Mauppassant)

-Italija-Verizam -Norveška- Ibsen REALIZAM I NATURALIZAM U HRVATSKOJ: -PREDREALZIAM ili PROTOREALIZAM: -naziva se još i Šenoino doba -traje od 1860.-1881.godine -javljaju se elementi romantičarskog i realističkog stila , -vodedi je -časopisi: Pozor, Književnik i vijenac( urednik Šenoa) -dvije generacije: 1)stariji pisci 2)mlađi pisci -Najznačajniji Šenoa: uvodi realizam i utemeljio je modernu hrv. umjetničku prozu i kazališnu kritiku -piše feljtone, povjestice(2 teme: hrvatska povijest i narodna predaja), lirika (Budi svoj!), kazališne kritike, članci u časopisima -najpoznatiji je po pripovijetkama (povijesne teme i suvremene teme iz svakodnevnog života) -prijan Lovro- propadanje intelektualca u malograđanskoj sredini( ispreplitanje realističkih i romantičarskih elemenata) -piše i povijesne romane (Walter Scott uzor), otac prvog hrv. povijesnog romana , prvi umjetnički roman u hrv. Zlatarevo Zlato REALIZAM : -traje od Šenoine smrti 1881.g. do 1892. Kada izlazi Matoševa novela mod savjesti koja najavljuje modernu -podjela po regijama: Hrvatsko Zagorje( Ante Kovačid i Gjalski), Slavonija(Kozarac-Tena , novela u kojoj prikazuje moralnu propast seoske djevojke Tene), Istra i primorje( Kumičid i Novak) i lika ( Draženovid i Turid) -za naturalizam se zalaže Kumičid (novela, pripovijetke i romani) -Vjenceslav Novak- Hrvatski Balzac -roman Posljednji Stipančidi (društveno i moralno propadanje patricijske obitelji u prvoj polovici 19.st.), obrađuje se i tema i odgoja u obitelji SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVID: najznačajniji pjesnik u hrv. realizmu -piše domoljubnu, socijalnu, socijalno- satiričnu( Gospodskom Kastoru), misaonu(Mojsije, prema knjizi izlaska iz starog zavjeta) liriku ANTE KOVAČID: u registraturi, roman od tri dijela -tema: propast seoskog intelektualca nakon odlaska u grad -prvi dio romana pripovijeda ivica Kičmanovid, prisjeda se djetinjstva na selu ; drugi i tredi dio pripovjedač je autor  MODERNIZAM : -javlja se u francuskoj poeziji -traje od 1857.g.(Cvjetovi zla Baudelaire) pa sve do prijelaza između 19. I 20.st. -još se naziva i razdobljem EKSTETICIZMA(„umjetnost radi umjetnosti“) PREDSTAVNICI: POEZIJA: Parnasovci:javljaju se u francuskoj 1866.g. -zajednička zbirka Suvremeni Parnas -obilježja: objektivnost, esteticizam , larpurlartizam, deskriptivnost

-Leconte de Lisle(pjesma Slonovi), Gautier, de Heredia, Prudhome Simbolizam i impresionizam: -francuska 1890-ih godina -Verlaine, Mallarme, Rimbaud -simbolist prije simbolista- Baudelaire-piše sonete vedinom - prva moderna zbirka zabranjeno 6 pjesama na suđenju 1857.godine DRAMA: -Čehov-Rusija -Ibsen-Nora(građanska drama u 3 čina, kritika malograđanskom društvu i patrijarhalnim odnosima u obitelji i društvu, zaplet počinje kada Nora prijateljici otkrije tajnu, sukob: NoraTorvald) HRVATSKA MODERNA: -traje od 1892. Kad je objavljena Matoševa novela Mod savjesti , pa sve do početka prvog svj. rata i Matoševe smrti -dijeli se na dvije face u prvoj dolazi do sukoba mladih i starih generacija a u drugoj fazi nastaju najbolja djela moderne -časopis -POEZIJA: -Vidrid:jedina zbirka Pjesme(40-ak pjesama u zbirci ih je 25, počinje sa programskom pjesmom U Oblacima, a završava s Adieu) -Matoš: najznačajniji pjesnik moderne -jedna zbirka pjesama objavljena nakon smrti (Lirika) -teme: domoljubne, pejsažne i ljubavne Dijalektna lirika: počinje s Antunom G. Matošom –Hrastovački nokturno na kajkavskom -Nazor -Galovid- ciklus Z mojih bregov -Domjanid PROZA: -Janko Leskovar- novela Misao na vječnost, lik intelektualca(leskovarac) -Šimunovid -Kozarac -Matoš-novela Camao( gl. lik Alfred Kamenski, ptica Camao otkrije nevjeru, simbol Camao- zla kob, zla sudbina) i novela Cvijet s raskršda -M. C. Nehajev- Bijeg(najbolji roman hrvatske moderne, 12 poglavlja- roman lika, Đuro Andrijaševid) DRAMA: -Ivo Vojnovid- Dubrovačka trilogija( 3 drame + 2 soneta) -Milan Begovid- Bez tredeg (drama u 3 čina, tema je ljubomora Marka na suprugu Gigu, drama slična Nori jer se isto bavi položajem žene u patrijarhalnom društvu i braku)

KNJIŽEVNOST 20.ST.:

-javljaju se mnogi pravci koji se zajedno nazivaju AVANGARDA -dolazi do prekida s tradicijom i traže e nove tehnike i postupci POEZIJA: 1)futurizam: Italija(Marinetti, futuristički manifest) i Rusija (Majakovski Pljuska društvenom ukusu) 2)Ekspresionizam:predratni, ratni i poslijeratni (Njemačka i Austrija) 3)imažinizam: Engleska i Rusija (Jesenjin) 4)Dadaizam: Tristan Tzara( Dadaistički manifest) 5)Nadrealizam: Francuska PROZA: -Proust: roman Combray -Kafka:pripovijetka Preobrazba -James Joyce: roman Uliks( ) -Faulkner: roman Krik i bijes -V. Woolf:roman Gospođa Dalloway -Jean Paul Sartre : roman esej- Mučnina iz 1938.g. -Albert Camus: Stranac -Hemingway DRAMA: -ekspresionistička drama -najbolji dramatičar Pirandello- šest osoba traži autora -kasnije se razvijaju epski teatar ( Bertolt Brecht) i teatar apsurda (Ionesco i Beckett) HRVATSKA KNJIŽEVNOST 20.ST. -prvo razdoblje: od Matoševe smrti 1914- 1928.godine -izlazi zbirka pjesama hrvatska mlada lirika -ekspresionizam se javlja u časopisu Ulderika Donadinia Kokot -ostali časopisi su Šimidev časopis Juriš i Vijavica te Krležin časopis Plamen -glavni predstavnik hrv. ekspresionizma je Antun Branko Šimid- jedina zbirka je zbirka preobraženja iz 1920.g. -teme: pjesništvo,ljubav i smrt, siromasi , ekspresija zavičajnog krajolika Ivo Andrid-kratki lirski zapisi Ex Ponto i zbirka Nemiri Drugo razdoblje: -od 1928-1952.g. -Najznačajniji predstavnik je Krleža -„sukob na književnoj ljevici“ predgovor za podravske motive Krste Hegedušida, nastavak u Krležinim časopisima Danas i Pečat, kulminacija člankom iz 1939. Dijalektički antibarbarus -vrada se dijalektalno pjesništvo- Krleža(Balade Petrice Kerempuha), mate Balota( Dragi kamen),Gervais( Čakavski stihovi), I. G. Kovačid( ognji i rože)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful