“ Επιτελικό Σχζδιο Φαιδϊρα”

Σιμερα ξανάρχομαι ςε εκείνο το τόςο ςθμαντικό ζγγραφο, για το οποίο ελάχιςτα
ενθμερϊκθκε ο μζςοσ Ζλλθνασ πολίτθσ, εξ αιτίασ κυρίωσ του πζπλου ςιωπισ με το οποίο το
ςκζπαςαν τα δφο μεγάλα πολιτικά κόμματα τθσ Ελλάδασ ςτθν προςπάκεια τουσ να
ξεπεράςουν τα λοφία και τισ πολιτικζσ παγίδεσ που κα δθμιουργοφςαν ςυνζπειεσ ςτα
ςυμφζροντά τουσ.
Είναι γνωςτό ότι για τθν εφαρμογι του ςχεδίου ζχουν διατεκεί τισ δφο τελευταίεσ
δεκαετίεσ εκατομμφρια δολάρια, για τθν αγορά του τφπου και τθν δθμιουργία ευνοϊκϊν
ςυνκθκϊν για τθν αποδοχι του από τθν ελλθνικι κοινι γνϊμθ.
Η εφαρμογι του ςχεδίου, αρχικά, είχε ανατεκεί ςε μια ομάδα “νατοϊκϊν” διπλωματϊν τθσ
Ελλάδασ, οι οποίοι είχαν τοποκετθκεί ςε κζςεισ κλειδιά τθσ διοίκθςθσ, με μοναδικό ςτόχο
τθν παραπλθροφόρθςθ και δθμιουργία ςυνκθκϊν αναςφάλειασ για τισ λαϊκζσ μάηεσ, ζτςι
ϊςτε να μπορζςει να γίνει αποδεκτό κάτω από παρόμοιεσ ςυνκικεσ το ςχζδιο και θ
εφαρμογι του.
Για τον πολιτικό παρατθρθτι, το ςχζδιο εφαρμογισ και παρουςίαςθσ τθσ όλθσ επιχείρθςθσ
κα μποροφςε να χαρακτθριςκεί μοναδικό.
Τα Βραβεία Ιππεχτςί, οι δθμοςιογράφοι του Αιγαίου, τα γνωςτά δθμοςιογραφικά ςυνζδρια
τθσ Σαμοκράκθσ, από κοινοφ με ζνα τόνο χριματα για τθν αγορά τθσ πζνασ μελϊν
τουδθμοςιογραφικοφ κατεςτθμζνου τθσ Ακινασ με ςκοπό τθν παραπλθροφόρθςθ των
πολιτϊν. Tα εκατομμφρια δολάρια που δόκθκαν ςτθν διάκεςθ τθσ θγεςίασ των δφο
μεγάλων πολιτικϊν κομμάτων τθσ Ελλάδασ και τζλοσ από κοινοφ και χάρισ ςτισ μεγάλεσ
ςειςμικζσ καταςτροφζσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και τισ αντίςτοιχεσ ςτθν ελλθνικι
χερςόνθςο (ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΕΣ...!!!) , δθμιοφργθςαν ζνα μοναδικά ευνοϊκό
περιβάλλον για τθν προϊκθςθ των ςχεδίων και τθν τελικι παρουςίαςθ και εφαρμογι του.

Αυτόσ ιταν ο λόγοσ, εξ άλλου, που ςυμφωνικθκε να δοκοφν ςτθν Ακινα και οι Ολυμπιακοί
Αγϊνεσ του 2004, προκειμζνου να πειςκοφν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ για τισ ικανότθτεσ τθσ
πολιτικισ τουσ θγεςίασ και το πετυχθμζνο πρόγραμμα των θγετϊν των δφο μεγάλων
κομμάτων τθσ Ελλάδασ.
Όλα αυτά βζβαια πραγματοποιικθκαν φςτερα από ςχετικζσ ειςθγιςεισ του τότε αρχθγοφ
τθσ ςοςιαλιςτικισ παράταξθσ τθσ Ελλάδασ Ανδρζα Παπανδρζου, o οποίοσ επζμεινε ςτο
αίτθμά του αυτό. Προκειμζνου δε να αναλάβει οποιαδιποτε δζςμευςθ ζναντι τθσ
Ουάςιγκτον και του ΝΑΤΟ, ηιτθςε προθγουμζνωσ διαβεβαιϊςεισ για τθν παράλλθλθ
ςυμφωνία του τότε πρωκυπουργοφ Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ, του Πρόεδρου τθσ
Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνου Καραμανλι, και τθν εγγφθςθ των δφο ενδιαφερομζνων μερϊν

ότι ςε περίπτωςθ διάςπαςθσ διαφωνοφντων ςτελεχϊν των μθχανιςμϊν των δφο πολιτικϊν
κομμάτων και τθσ δθμιουργίασ νζων πολιτικϊν κινιςεων, τόςο θ Ουάςιγκτον όςο και το
ΝΑΤΟ κα φρόντιηαν για τθν “ πολιτικι εξαφάνιςθ των διαςπαςτϊν.”
Ακόμα, τθν ςυμφωνία κα ζπρεπε να ςυνοδεφει και ζνα μεγάλο χρθματικό ποςό, το οποίο
ςφμφωνα με τον Μθτςοτάκθ κα ζπρεπε να διατεκεί ςτα “βαςικά ςτελζχθ των δφο
κομμάτων”, προκειμζνου να “πειςκοφν” να υποςτθρίξουν το ςχζδιο. Κάκε υπουργόσ ι και
κομματικό ςτζλεχοσ που τυχόν κα διαφωνοφςε, κα ζπρεπε να αποβλθκεί από το κόμμα ςτο
οποίο ανικε, ϊςτε να πάψουν αμζςωσ οι διάφορεσ αντιπολιτευόμενεσ φωνζσ και κινιςεισ.
Για τθν εφαρμογι των ςυμφωνθμζνων κα ιταν υπεφκυνοι και οι τρεισ κακιερωμζνοι θγζτεσ
τθσ Ελλάδασ, οι οποίοι ζλαβαν διαβεβαιϊςεισ ότι τόςο το ΝΑΤΟ, όςο και θ Ουάςιγκτον δεν
επρόκειτο να δεχκοφν ι και να ενκαρρφνουν οποιαδιποτε διαςπαςτικι κίνθςθ. Σφμφωνα
με τισ πλθροφορίεσ, ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ, (Πρόεδροσ), ιταν εκείνοσ που ζφερε ςτο
τραπζηι των ςυηθτιςεων το κζμα τθσ διαδοχισ ςτθν θγεςία των δφο μεγάλων κομμάτων.
Τθν πρόταςθ υποςτιριξαν και οι άλλοι δφο κομματάρχεσ, οι οποίοι με τθν ςειρά τουσ
επζμειναν να λάβουν διαβεβαιϊςεισ ότι κα βοθκθκοφν οι διάδοχοί τουσ προκειμζνου να
αναλάβουν τθν θγεςία των κομματικϊν παρατάξεων ςτισ οποίεσ ανικουν. Ζτςι
αποφαςίςτθκε ότι από πλευράσ Καραμανλι επρόκειτο να προωκθκεί ο ανιψιόσ από
αδελφό, Κϊςτασ Καραμανλισ, ο οποίοσ ςποφδαηε ςτο πανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ, από τθν
πλευρά Ανδρζα ο γιοσ του Γιϊργοσ, και από εκείνθν του Μθτςοτάκθ ο γαμβρόσ και θ κόρθ
του, τθν οποία προόριηε για πολιτικι ςταδιοδρομία.
Σχετικά με τθν προεργαςία του ςχεδίου αποφαςίςτθκε, φςτερα από ςχετικι πρόταςθ του
Ανδρζα υπευκυνότθτα να δοκεί ςτο Γιϊργο, ο οποίοσ ιδθ ιταν ενεργόσ ςτθν πολιτικι
ςκθνι. Το ςχζδιο αρχικά προζβλεπε τθν “ρφκμιςθ των εκκρεμοτιτων” μεταξφ Τουρκίασ και
Ελλάδασ μζχρι το 1998. Μεταξφ των εκκρεμοτιτων αναφερόταν το πολιτικό κακεςτϊσ των
νθςιϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου, θ δθμιουργία δφο διοικθτικϊν καντονίων κάτω από κάποιο
ςφςτθμα ελαφράσ ομοςπονδίασ για τθν Κφπρο, θ οικονομικι μεταφορά αρχικά και
αργότερα και θ διοικθτικι τθσ Δυτικισ Θράκθσ και θ ςυνζνωςι τθσ με τθνΑνατολικι.
Και τζλοσ θ δθμιουργία “Μακεδονικοφ κράτουσ” αρχικά με πυρινα τθν περιοχι των
Σκοπίων, με τθν αργότερθ ςυμμετοχι και τθσ περιοχισ που ανικε διοικθτικά ςτθν Ελλάδα.
Η κωδικι ονομαςία του ςχεδίου ιταν “Φαιδϊρα”, θ ευκφνθ για τθν “προετοιμαςία” τθσ
κοινισ γνϊμθσ τθσ Ελλάδασ και Τουρκίασ δόκθκε ςτον Γιϊργο Παπανδρζου από τθν πλευρά
των Ακθνϊν, και του Ιςμαιλ Τηζμ, ενόσ νεαροφ Τοφρκου δθμοςιογράφου τον οποίο
εμπιςτευόταν απόλυτα θ Ουάςιγκτον, για τθν πλευρά τθσ Άγκυρασ. Οι δφο νεαροί θγζτεσ
ζλαβαν εντολι να δθμιουργιςουν “προςωπικι φιλία”. Τα ζξοδα για τθν προετοιμαςία και
εφαρμογι του ςχεδίου ανζλαβαν να καλφψουν θ ΓΓ του ΝΑΤΟ, θ Ουάςιγκτον, ο ΟΗΕ, και
κατά ζνα μικρό μζροσ θ Ακινα και Άγκυρα.
Η πρακτικι εφαρμογι του ςχεδίου αποφαςίςτθκε να αφεκεί ςτθν φροντίδα ενόσ αρικμοφ
διπλωματϊν των Ακθνϊν και τθσ Άγκυρασ, τθσ εμπιςτοςφνθσ του ΝΑΤΟ.
Οι διπλωμάτεσ αυτοί με τον καιρό απζκτθςαν τόςθ δφναμθ, ϊςτε να χαράηουν τθν επίςθμθ
πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ των Ακθνϊν, άπαξ και θ Άγκυρα ςυνζχιςε να τελεί υπό τον ζλεγχο
και τθν αποδοχι των ςτρατθγϊν .

Σφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ μου ο Γιϊργοσ ζβαλε αμζςωσ ςε εφαρμογι το ςχζδιο
προετοιμαςίασ τθσ κοινισ γνϊμθσ με τον προςεταιριςμό των πιο γνωςτϊν δθμοςιογράφων
των Ακθνϊν. Μεταξφ των πρϊτων κινιςεϊν του αναφζρεται θ δθμιουργία των “
Δθμοςιογράφων του Αιγαίου”, τα δθμοςιογραφικά ςυνζδρια τθσ Σαμοκράκθσ, θ δαπάνθ
διοργάνωςθσ των οποίων αρχικά δόκθκε ςτθν Νομαρχία τθσ περιοχισ, για τον φόβο
διαφυγισ του μυςτικοφ και το πολιτικό τίμθμα που κα είχε κάτι παρόμοιο πάνω ςτα δφο
πολιτικά κόμματα τθσ Ελλάδασ.

“ Βραβεία Ιππεκτςι”
Σε μια κεαματικι κίνθςθ “Καλισ κζλθςθσ” των υπευκφνων από τισ δφο πλευρζσ του
Αιγαίου, δθμιουργικθκε θ επιτροπι βραβείων τθσ “Ζλλθνο-Τουρκικισ φιλίασ Ιπεκτςι”. Στθν
μνιμθ, δικεν, ενόσ Τοφρκου δθμοςιογράφου εβραϊκισ καταγωγισ, ο οποίοσ είχε
δολοφονθκεί από αντιδραςτικά αντιδικτατορικά ςτοιχεία ςτουσ δρόμουσ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ. Για τθν τάξθ και μόνον κα ικελα να προςκζςω ςτο ςθμείο αυτό ότι ο
Ιππεκτςί ιταν ο πρϊτοσ που ζφερε με τθν αρκρογραφία του κζμα Ανατολικοφ Αιγαίου και
τα δικαιϊματα τθσ Τουρκίασ πάνω ςτα νθςιά τθσ περιοχισ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο
Ιππεκτςί ζχαιρε τθσ εμπιςτοςφνθσ των ςτρατθγϊν τθσ Άγκυρασ, μζχρισ τθν θμζρα του
κανάτου του. Αποτελεί δε κακαρι ειρωνεία το γεγονόσ ότι οι ςτρατθγοί τθσ Άγκυρασ
ηιτθςαν τα βραβεία να πάρουν το όνομα του “ντονμζ” Ιππεκτςί,( εβραίοσ ο οποίοσ
αςπάςκθκε το Ιςλάμ), θ δε Ακινα το δζχκθκε.
Ζτςι ςχθματίςκθκε μια ομάδα από ζμπιςτουσ ακαδθμαϊκοφσ από τισ δφο πλευρζσ, οι οποίοι
κάκε χρόνο κα ζδιναν βραβείο ςε άτομα που εργάςκθκαν για τθν προϊκθςθ τθσ υπόκεςθσ
τθσ “Ζλλθνο-Τουρκικισ Φιλίασ”.

Ζνα από τα μζλθ τθσ επιτροπισ των βραβείων Ιππεκτςί, είναι και ο πρφτανθσ του
Πανεπιςτθμίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ γνωςτόσ από τισ δθλϊςεισ του ότι “θ Τουρκία κα
πρζπει τελικά να αποφαςίςει να διακζςει εκατό χιλιάδεσ ςτρατιϊτεσ τθσ νεκροφσ,
προκειμζνου να καταλάβει τθν Ελλάδα και να τελειϊςει αυτόσ ο πονοκζφαλοσ μια και για
πάντα”.
Όπωσ ιταν επόμενο, κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, το βαςικό πρόβλθμα που αντιμετϊπιςε
θ επιτροπι των βραβείων ιταν το γεγονόσ ότι κανζνασ ςοβαρόσ παράγοντασ τθσ Ακινασ
δεν δζχκθκε να “τιμθκεί” με το βραβείο.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν, αποφαςίςτθκε να ςυμπεριλθφκοφν μεταξφ των αποδεχτϊν των
βραβείων και να τιμθκοφν Ζλλθνεσ και Τοφρκοι πολιτικοί.
Μεταξφ των πρϊτων που δζχκθκαν τθν “τιμι”, ιταν ο Γιϊργοσ Παπανδρζου, ο
Κωνςταντίνοσ Μθτςοτάκθσ και ο Ιςμαιλ Τηζμ. Παράλλθλα άρχιςε μια εκςτρατεία

ςτρατολόγθςθσ ατόμων τθσ διαςποράσ για τθν απονομι των βραβείων, άπαξ και ςτο
εςωτερικό των δφο χωρϊν δεν υπιρξαν πολλοί εκείνοι που ζτρεξαν να “τιμθκοφν”.
Σαν παράδειγμα τθσ αςτειότθτασ του κεςμοφ κα ικελα να αναφζρω τθν περίπτωςθ του
Γιϊργου Ανδρεάδθ, από τθν Θεςςαλονίκθ.
Ο Γιϊργοσ Ανδρεάδθσ, είναι ζνασ επιτυχθμζνοσ επιχειρθματίασ τθσ Θεςςαλονίκθσ με
καταγωγι από τον Πόντο.
Στθν προςπάκεια του να ενθμερϊςει τον Ζλλθνα αναγνϊςτθ και όχι μόνον, άρχιςε τθν
ςυγγραφι μιασ ςειράσ βιβλίων γφρω από τθν γενοκτονία, τα βάςανα και τισ καταδιϊξεισ
που υπζςτθςαν οι Πόντιοι πατζρεσ του, από το απάνκρωπο Κεμαλικό κακεςτϊσ.
Προκειμζνου να προωκιςει τα βιβλία του ο ςυγγραφζασ επιςκζφκθκε αρκετζσ φορζσ τθν
Τουρκία και ιδιαίτερα τον Πόντο, όπου προςπακοφςε να ενκαρρφνει το κοινό να αγοράςει
τα βιβλία του, ζνασ αρικμόσ των οποίων είχαν τυπωκεί και ςτθν τουρκικι γλϊςςα.
Αρχικά όταν του ζγινε θ πρόταςθ για το βραβείο, ο ςυγγραφζασ τθν δζχκθκε με
χαρά και ενκουςιαςμό. “Προςωπικά πάντοτε πίςτεψα και πιςτεφω ςτθν ΕλλθνοΤουρκικι
φιλία”, μου διλωςε ςε κάποια ςυνάντθςι μασ ο Γιϊργοσ.
Δεν πζραςαν ωςτόςο μερικζσ εβδομάδεσ από τθν θμζρα εκείνθ, όταν ζνα πρωινό ο Γιϊργοσ
Ανδρεάδθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με ενθμζρωςε ότι είχε ςυλλθφκεί ςτθν
Τουρκία και ότι τον κρατοφςαν ςτο αεροδρόμιο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ για να τον
απελάςουν.
Πράγμα που τελικά ζγινε, αφοφ προθγουμζνωσ οι αρχζσ αςφαλείασ τθσ Τουρκίασ
χαρακτιριςαν τον βραβευμζνο «εργάτθ τθσ Ζλλθνό-Τουρκικισ φιλίασ”, ανεπικφμθτο άτομο,
και τον προειδοποίθςαν να μθν τολμιςει να ξαναγυρίςει πίςω.

Πολιτικι Εκνικισ Μειοδοςίασ
Ζκανα όλθ αυτι τθν ειςιγθςθ επειδι πίςτεψα ςτθν ανάγκθ τθσ απρόςκοπτθσ ενθμζρωςθσ
του αναγνϊςτθ τθσ επικεϊρθςθσ “Πατρίδεσ”.
Στο ςθμείο δε αυτό ασ μου επιτραπεί να επανζλκω ςτθν αρχικι μου κεματολογία.
Σφμφωνα με ότι μπορϊ να γνωρίηω, οι τρεισ Ζλλθνεσ πολιτικοί αποφάςιςαν να
αποκαλφψουν τθν μυςτικι ςυμφωνία, μόνον ςε ςυνεργάτεσ τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ
τουσ, προκειμζνου να ξεπεραςτοφν πικανζσ πολιτικζσ ςυνζπειεσ Και το πολιτικό κόςτοσ,
από τθν αντίδραςθ των λαϊκϊν τάξεων, των ψθφοφόρων τουσ.
Κάκε πολιτικόσ αρχθγόσ από τθν δικι του πλευρά κάλεςε τα πιο ζμπιςτα ςτελζχθ του
κόμματοσ του και εξιγθςε τι ςυμβαίνει. Με τθν υπόςχεςθ μάλιςτα τθσ αναμενόμενθσ
άφιξθσ του χρθματικοφ ποςοφ βοθκείασ που είχε ςυμφωνθκεί να εκχωρθκεί κατόρκωςε
άνετα να αποςπάςει τθν υπόςχεςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ.

Το κακό είναι ότι τθν εποχι εκείνθ ΥπΕξ τθσ κυβζρνθςθσ Μθτςοτάκθ, ιταν ο Αντϊνθσ
Σαμαράσ, τον οποίο ο πρωκυπουργόσ δεν κζλθςε να ενθμερϊςει, λόγω του ότι δεν του είχε
εμπιςτοςφνθ εξ αιτίασ των εκνικιςτικϊν του αιςκθμάτων.
Η παράλθψθ όμωσ αυτι του θγζτθ τθσ κεντροδεξιάσ παράταξθσ ζγινε αιτία τθσ πρϊτθσ
διάςπαςθσ και αποχϊρθςθσ από το κόμμα του Αντϊνθ Σαμαρά, ο οποίοσ περθφανεφεται
ότι ςτθν οικογζνεια του υπάρχουν και Μακεδονομάχοι αγωνιςτζσ.
Όταν λοιπόν ο ΥπΕξ αρνικθκε να δεχκεί τισ προτάςεισ του ςυμβουλίου των αρχθγϊν για
τθν χάραξθ εξωτερικισ πολιτικισ και διαφϊνθςε με τθν ιδζα αποδοχισ δθμιουργίασ
Μακεδονικοφ κράτουσ, λζγεται ότι ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ και προεδρεφων του
ςυμβουλίου, απζπεμψε τον διαφωνοφντα Σαμαρά και ςτθν ςυνζχεια ηιτθςε από τον
πρωκυπουργό να του αφαιρζςει τισ ευκφνεσ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν, για να ξεπεραςτεί
το πρόβλθμα αποδοχισ δθμιουργίασ “Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ”.
Ήταν μια δραματικι εξζλιξθ ςτα πολιτικά πράγματα τθσ Ελλάδασ, θ οποία όμωσ βοικθςε
ςτθν κακυςτζρθςθ εφαρμογισ του προγράμματοσ και τθν δθμιουργία των ςυνκθκϊν που
γνωρίηουμε ςιμερα.
Από τθν άλλθ πλευρά ςτθ κεντροαριςτερι πολιτικι παράταξθ, ο αρχθγόσ του κόμματοσ
ενθμζρωςε και ζλαβε διαβεβαιϊςεισ ςυμφωνίασ, από ζναν αρικμό ζμπιςτων ςυνεργατϊν
του, μεταξφ αυτϊν αναφζρεται και το όνομα του αργότερα Υπουργοφ Εξωτερικϊν του
ΠΑΣΟΚ και ςθμερινοφ Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ.
Ακολοφκθςε θ εκλογι του Κωςτι Στεφανόπουλου, ςτο αξίωμα του Προζδρου τθσ
Δθμοκρατίασ. Ο νζοσ πρόεδροσ ουδζποτε ενθμερϊκθκε πάνω ςτισ λεπτομζρειεσ των
πολιτικϊν παραςκθνίων, πολφ δε περιςςότερο ουδζποτε επζτρεψε να γίνει ςυηιτθςθ για
παραχϊρθςθ εδαφϊν προσ οποιαδιποτε πλευρά των ςυνόρων τθσ Ελλάδασ.
Κάτω από αυτζσ τισ πολιτικζσ διαμορφϊςεισ, θ μεν Ακινα ιςχυριηόταν “τεχνικό πρόβλθμα”
για τθν εφαρμογι του ςχεδίου “Φαιδϊρα”, θ δε Άγκυρα άρχιςε να γίνεται απαιτθτικι και
να προκαλεί κακθμερινά, κακϊσ πίςτεψε ότι θ Ακινα ςυνεχίηει να παίηει πολιτικά
παιγνίδια ςε βάροσ τθσ.
Το κακό είναι ότι το ζγγραφο Λουνσ είχε ςταλεί ςε όλουσ τουσ ςυμμάχουσ τθσ
Βορειοατλαντικισ ςυμμαχίασ, οι οποίοι είχαν πειςκεί για τθν απόλυτθ ςυμφωνία του
πολιτικοφ κατεςτθμζνου των Ακθνϊν. Ζτςι όμωσ τόςο το ΝΑΤΟ όςο και θ Ουάςιγκτον
άρχιςαν να εμφανίηονται νευρικοί ζναντι των Κυβερνιςεων των Ακθνϊν, θ δε Τουρκία
άρχιςε να κατθγορεί τθν Ακινα για αςυνζπεια και να πιζηει για “δικαιϊματα τθσ”, τα οποία
είχε εγγυθκεί τθν φορά αυτι το ΝΑΤΟ.
Τζλοσ, ακολοφκθςε το δθμοψιφιςμα και το ΟΧΙ του Κυπριακοφ Ελλθνιςμοφ.

Για τθν Άγκυρα το αποτζλεςμα ερμθνεφτθκε ωσ θ μεγαλφτερθ αςυνζπεια και ζλλειψθ
πολιτικοφ κάρρουσ από τθν Ακινα και τθν Κφπρο. Από τθν ςτιγμι εκείνθ άρχιςε πλζον να

απαιτεί και να προκαλεί ιςχυριηόμενθ ότι τελικά είναι αποφαςιςμζνθ να πάρει με τθν βία
των όπλων ότι αρχικά ςυμφϊνθςε και αποδζχκθκε θ Ακινα. Ζτςι άρχιςε ζνασ πόλεμοσ
νεφρων κακϊσ κακθμερινά τα αεροςκάφθ τθσ πολεμικισ αεροπορίασ τθσ Άγκυρασ άρχιςαν
να παραβιάηουν τον Ελλθνικό εναζριο χϊροπάνω από το Αιγαίο και να ενοχλοφν ακόμα και
το αεροπλάνο που μετζφερε τον Υπουργό Εκνικισ Άμυνασ τθσ Ελλάδασ, ενϊ οι εικονικζσ
αερομαχίεσ μεταξφ Ελλινων και Τοφρκων αεροπόρων κατάντθςαν κακθμερινι μονοτονία
Το ςπουδαίο είναι ότι μετά το κάνατο των δφο πρωταγωνιςτϊν εκείνθσ τθσ ςυμφωνίασ και
τθν περικωριοποίθςθ του τρίτου από το πολιτικό προςκινιο των Ακθνϊν, τθν
απομάκρυνςθ από τθν εξουςία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ του Κλθρίδθ, θ “νεότερθ γενιά”
πολιτικϊν του ΠΑΣΟΚ, δεν φάνθκε και πολφ εντυπωςιαςμζνθ από τισ απαιτιςεισ τθσ
Τουρκίασ και τισ αξιϊςεισ τθσ Ουάςιγκτον και του ΝΑΤΟ.
Μια λεπτομζρεια άςκθςθσ πολιτικισ με τθν οποία δεν φαίνεται να ςυμφωνεί θ ςθμερινι
κυβζρνθςθ τθσ κεντροδεξιάσ παράταξθσ, τθσ οποίασ ο θγζτθσ ανζλαβε προςωπικά τθν
ευκφνθ και υποςχζκθκε ςτον Λευκό Οίκο ότι κα “τιμιςει τα ςυμφωνθμζνα”.
Με τον τρόπο αυτό φκάςαμε ςτα ςθμερινά γεγονότα τθσ πρόταςθσ Μάκιου Νίμιτσ, για τθν
ονομαςία τθσ βόρειασ μικρισ δθμοκρατίασ των Σκοπίων ωσ “Δθμοκρατία τθσ “MakedonijaScopje”, και τθν ταυτόχρονθ αποδοχι τθσ πρόταςθσ από τθν Ακινα και τθν κυβζρνθςθ του
Κϊςτα Καραμανλι.
Η πρόταςθ, όπωσ ιταν επόμενο, ξεςικωςε κφελλα λαϊκϊν διαμαρτυριϊν, τόςο μζςα ςτα
ςφνορα του Ελλθνικοφ κράτουσ, όςο και μεταξφ των αποδιμων.
Χιλιάδεσ θλεκτρονικά μθνφματα ςυνεχίηουν να βομβαρδίηουν κακθμερινά το υπουργείο
εξωτερικϊν, τθν κυβζρνθςθ και τζλοσ τα μζλθ του κοινοβουλίου τθσ Ελλάδασ, από κάκε
γωνία τθσ γθσ. “Και οι 300 ςτθ Βουλι, κα είςτε υπεφκυνοι απζναντι ςτθν Ιςτορία..”, γράφει
μεταξφ άλλων ο Βαςίλθσ Γκατηοφλθσ από τθν διαςπορά, ενϊ ο Χρίςτοσ Σιδζρθσ από τθν
Ακινα λζει: “ Πουλάτε δφο εκατομμφρια Μακεδόνεσ για ποιό όμωσ λόγο; λεσ και θ
υπερθφάνεια ενόσ λαοφ είναι περιουςιακό ςασ ςτοιχείο προσ πϊλθςθ..” και άλλοι πολλοί
οι οποίοι ξαφνικά αιςκάνκθκαν το αίςκθμα τθσ προδοςίασ από εκείνουσ που με τθν ψιφο
τουσ εμπιςτεφτθκαν τισ τφχεσ του ελεφκερου κράτουσ. Το Μακεδονικό, δυςτυχϊσ, ςιμερα
βρίςκεται ςτο δυςκολότερο ςθμείο τθσ ιςτορίασ, κακϊσ ζχει ξεπουλθκεί από τα δφο
μεγάλα κόμματα τθσ Ελλάδασ.
Ζτςι τουλάχιςτον κα πρζπει να ερμθνευκεί το μινυμα του “ αφζντθ και κουμπάρου του
Ερντογάν”, Κϊςτα Καραμανλι, ο οποίοσ διαμαρτφρεται για τα προβλιματα που κλθροδοτεί
θ κυβζρνθςι του από το παρελκόν και υπόςχεται να τα “ρυκμίςει”.
Από τθν δικι του πλευρά ο “προςωπικόσ φίλοσ του Ιςμαιλ Τηζμ”, Γιϊργοσ Παπανδρζου,
κάνει πωσ δεν καταλαβαίνει, ενϊ από τον δικό του “κρόνο”, ο νζοσ Πρόεδροσ τθσ
Δθμοκρατίασ “προτρζπει και παρακαλά” τθν θγεςία των Σκοπίων να αποδεχκοφν τθν
πρόταςθ.
Παράλλθλα το ίδιο διάςτθμα ο Τοφρκοσ υπουργόσ Εξωτερικϊν με δικζσ του δθλϊςεισ
αναφζρει (για πρϊτθ φορά), ότι θ “Ελλάδα και Τουρκία ζχουν τθν βοφλθςθ για ειρθνικι
επίλυςθ των μεταξφ τουσ προβλθμάτων”( Π.Ε. Ανατολι 10/04/05).

Ζνα γεγονόσ το οποίο ζρχεται να επιβεβαιϊςει το ζγγραφο Λοφνσ και να μασ πείςει ότι θ
Μακεδονία, θ Θράκθ, θ Κφπροσ και το Αιγαίο, βρίςκονται ςτο κριςιμότερο ςθμείο τθσ
ιςτορίασ τουσ, ςιμερα κινδυνεφουν όςο ποτζ ςτο παρελκόν και ζγιναν διαπραγματεφςιμα
από τθν “νζα γενιά θγετϊν” τθσ Ελλθνικισ “Δθμοκρατίασ”.

Στισ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ μθνφματα διαμαρτυρίασ τθσ ελλθνικισ διαςποράσ και του
εκνικοφ κζντρου, θ Ακινα απαντά με τον ξαναμωραμζνο “παγκόςμιο θγζτθ του ΣΑE”,
οποίοσ με δικό του μινυμα τάςςεται ανοικτά υπζρ των κζςεων τθσ κυβζρνθςθσ Καραμανλι
και ηθτά από τουσ “υπθκόουσ του” να ακολουκιςουν το παράδειγμά του. Με τον
τελευταίο, όμωσ, διαφωνεί ο αντιπρόεδροσ του “υπζρτιμοσ και ζξαρχοσ βορείου και νοτίου
Αμερικισ”, ο οποίοσ με δικι του ανακοίνωςθ δθλϊνει ότι τάςςεται ςυμπολεμιςτισ ςτο
μζτωπο των Παν μακεδονικϊν Ενϊςεων και διαφωνεί με τθν πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ των
Ακθνϊν να γίνει αποδεχτι θ προτεινόμενθ ονομαςία του Νίμιτσ.
Και ενϊ θ πλειοψθφία των Ελλινων του Κζντρου, κα ςυνεχίηει να ηει με τθν νιρβάνα του
Ευρωπαίου, διατθρϊντασ τθν ψεφτικθ αυτοπεποίκθςθ του πολιτικά ϊριμου πολίτθ, πάνω
ςτθν αδιαφορία και ανοχι τθσ κινδυνεφει να διαπραχτεί το μεγαλφτερο ζγκλθμα εκνικισ
μειοδοςίασ που γνϊριςαν οι γενιζσ των Ελλινων των θμερϊν μασ.
Το ερϊτθμα όμωσ που δθμιουργείται και πάλι είναι το εάν και κατά πόςον οι απόγονοι των
δθμιουργϊν του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ κα ανεχκοφν τθν “δικτατορία” και το
ξεποφλθμα των μερικϊν, ι κα πιάςουν τουσ δρόμουσ με τθν απαίτθςθ τθσ άμεςθσ
παραίτθςθσ τθσ διεφκαρμζνθσ και ξενόδουλθσ θγεςίασ θ οποία τουσ επιβλικθκε από τα
ξζνα κζντρα λιψθσ αποφάςεων ;
Σε μια περίοδο μάλιςτα που οι καταπιεςμζνοι λαοί τθσ Αςίασ, κακθμερινά ξθλϊνουν τα
ςκιάχτρα που τουσ κλθροδότθςε το πτωχευμζνο κακεςτϊσ των διεφκαρμζνων “θγετίςκων”
του παρελκόντοσ.
Καιρόσ λοιπόν να πάρει ο Ελλθνικόσ λαόσ τισ τφχεσ του ςτα δικά του χζρια.
Θ.Σ.Σ.

diogeneis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful