CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

competenţe ale cadrelor didactice. dar acel. de modelarea şi controlul evenimentelor. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . interpretarea şi prezentarea informaţiilor. care nu poate să înveţe. După Alvin Toffler. multicomponent. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. centrarea pe cel care învaţă. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. să se dezveţe şi să reînveţe”. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. Pentru realizarea acestor deziderate. cât şi spre exteriorul lui. de organizare instituţilonală.Modulul I. finanţe etc. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi.

Procesele. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. algoritmică. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. el putând să dialogheze. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. mecanismele. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. să recompenseze sonor şi vizual. evaluări (teste). să întrebe sau să răspundă. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. punând accent pe vizualizarea lor. de animaţie. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. euristică).Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. creativitate. stimularea gândirii logice (analogică. inventivitate. senzoriale). În consecinţă. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. facilitând astfel. să evalueze. Din punct de vedere practic. demonstraţii pentru simularea unor legi. reflexe. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. în limitele programelor pe care le are. fenomene. pe aducerea lor în concret şi imediat. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. să permită reluarea. învăţare programată. elevii învaţă cum să înveţe. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. construite şi reconstruite individualizat. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. computerul fiind «o maşină inteligentă». Astfel. Astfel. În consecinţă.

împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. este insuficient. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. la nivelul disciplinei chimie. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. Alte resurse software au . se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. prelucrare.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). De asemenea. integrare la nivel interdisciplinar.   se dezvoltă aptitudini de obţinere.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. de costurile legate de investiţii.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. Fără îndoială. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. distribuit gratuit. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. poate întâmpina dificultăşi. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. a) Costuri. Astfel. selecţionare. în primul rând. Măsura utilizării resurselor hardware.  Software de specialitatea chimie. este dată. în unele şcoli inexistent. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. degajare de gaze. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare.

solicitate la ora de chimie. efervescenţă. tradiţionalişti. culoare.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. se bazează.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. Mişcările.  Există încă mulţi profesori de chimie.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. cât şi de către elevi.  Aplicaţiile software. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. „rezistenţi” la nou. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. spaţiu disponibil pe hard disc. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. memorie internă RAM. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. gesticulaţie. în general.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. prin ţinută fizică. pe prezentări grafice sau tridimensionale. specifice disciplinei chimie. reacţii exoterme sau endoterme). . gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. atât de către profesor. efecte termice (miros. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. placă video. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. fizionomie. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. calcule sau redarea unor formule chimice. simularea unor experimente. viteză de acces la internet. Un profesor.  Conectare limitată la Internet.

 motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic. determinate de traseul didactic.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice. reţelelor de calculatoare. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate.  capacitatea de concentrare. gândire divergentă/convergentă. din diverse surse alternative.  capacitatea de categorizare.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1.  capacitatea de investigare.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie. atenţie distributivă. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. Suport multiplu în plan cognitiv.  capacitatea de analiză şi sinteză. inteligenţă verbală şi socială.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs. spirit de observaţie.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară. . 2.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.

de selectare a unor exemple ilustrative. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. 6.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. 5.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. 4.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. în funcţie de particularităţile psihocomportamentale individuale.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. de comparare.3. inteligibile şi practice. inter.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. creative şi argumentative ale elevilor. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare.  alegerea strategiilor didactice adecvate. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-. dobândite în alte contexte.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. de evaluare şi de explicare a acestora.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.şi multidisciplinare. . Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.

 cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. bazat pe încredere şi pe cooperare.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. dobândite în alte contexte. interesante.  încurajarea comportamentului asertiv.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. pe calculator.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. 11. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. corect dozate în timp.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. a rezultatelor şcolare). ancorate în realitate. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. 8.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. 10. 7.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. . fără a supraîncărca elevul. 9. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.  recompensarea progreselor elevilor.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. în diferite contexte practice.  cunoaşterea.

materializate prin resurse hardware şi software. access point. . placa wifi. -scanner. iar pe de altă parte resursele software. d) comunicare şi internet. bluetooth. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv-educativ. stocare şi gestionare a informaţiei. transmiterea datelor pe bandă largă. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. -mouse. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. -Memory Stick. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. c) vizualizarea datelor. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. -tastatura. b) prelucarea şi stocarea datelor. -camera video. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. echipamente periferice digitale. -modem. -CD/DVD. creare. care pot fi conectate la sistemele de calcul. switch). -monitor. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. plăci achiziţie). -microfon. internet. -componente de reţea (placă de reţea. -dispozitive de achiziţie date (senzori. transmitere. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -Hard-disk intern/extern. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor.

b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. Modulul al II-lea. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. metode. În funcţie locaşie. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. pentru o perioadă nelimitată de timp. b) shareware/ licenţiate .-smartphone/Ipad/ebook.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 .Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . Modele. Particularităţile de vârstă ale elevilor. a filtrelor de control parental. În unele situaţii.

Microsoft Office Access 2007 . Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . Coperta Coperta este o formă standard de şablon. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. ce poate fi utilizată. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. materialelor folosite în procesul de instruire. a galeriei de coperte. galeriei de stiluri.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. instrumentelor de evaluare. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. pentru crearea. indiferent de formatul datelor. calendarul şi contactele. comentare şi comparare. în care echipele pot lucra împreună.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. modificarea şi controlul informaţiilor. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. în caiete digitale. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. În partea de jos a dialogului. Pe fila Inserare. Microsoft Office Publisher 2007 . galeriei de imagini. cu asistenţă IT minimă. indiferent de amplasare.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 .Microsoft Office Outlook 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. Microsoft Office InfoPath 2007.

  În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. . Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. urmaţi paşii:  La fila Inserare. găsiţi comanda Editare antet. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. apare fila context Instrumente antet şi subsol. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. ca în Figura 2.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. După ce o activaţi. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă.

marcaje şi numerotari.  Confirmaţi alegerea făcută. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. margini şi umbre. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. selectaţi comanda Modificare. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Când fereastra este activă. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. paragrafe. Din meniu. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Formataţi un paragraf de text . din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. dar şi pentru cuvinte separate. etc. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. precum fonturi.  La fila Pornire. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. activaţi fereastra dinamică.

În fila Referinţe. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. în grupul Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. în grupul Stiluri. În fila Pornire. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. faceţi clic pe Cuprins. introduceţi un număr de la 1 la 9. Faceţi clic pe Opţiuni. în grupul Cuprins.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. În fila Referinţe. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. Sub Nivel în cuprins. faceţi clic pe Cuprins. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. De exemplu. . Sub Stiluri disponibile. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. în grupul Stiluri. în dreptul numelui stilului. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. de obicei la începutul documentului. În fila Pornire. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. faceţi clic pe stilul dorit.

Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. faceţi clic pe pictograma Imagine. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. faceţi clic pe Cuprins. emf bmp. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. jpe. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. . în grupul Ilustraţii. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. Selectaţi imaginea dorită . png. wmf. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. în grupul Cuprins. gif. Faceţi clic pe OK. Cele mai utilizate formate sunt: jpg.Pentru un document care se va citi online în Word. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. Vezi Figura 3. în grupul Cuprins. faceţi clic pe Actualizare tabel.  Document online . Când inserati o imagine. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul.   În fila Referinţe. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . jpeg. Faceţi clic pe Eliminare cuprins.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta.

în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare.   În partea din dreapta a ecranului. . faxuri etc. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. Şabloanele conţin texte. scrisori. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. în grupul Ilustraţii. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. diplome. Imaginea se poate alinia în funcţie de text.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. buletine. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare.Vezi figura alăturată. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. Unitatea implicita este centimetrul. faceţi clic pe pictograma Miniatura.

Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. în grupul Tabele. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. faceţi clic pe Tabel. apoi sub Inserare tabel. Pe fila Inserare. faceţi clic pe Tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. În fila Inserare.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. în grupul Tabele. faceţi clic pe Tabel. apoi pe Inserare tabel. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului.cum ar fi virgule sau tabulatori . apoi faceţi clic pe şablonul dorit. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. indicaţi spre Tabele rapide.

În fila Inserare.rând nou. A 1 . faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. 2. sub Separare text la. În caseta de dialog Conversie text în tabel. Folosind şabloane din galaria MS Office. De exemplu. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . în grupul Tabele. într-o listă cu două cuvinte pe linie. apoi pe Conversie text în tabel. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. faceţi clic pe Tabel.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. Aplicaţii practice 1.

Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 7.. obiecte multimedia (elemente video.).. H2O şi ……. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. audio etc. 2. 6. elemente grafice.. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . Un diapozitiv poate conţine texte. 5. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte …….2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. 4.. Orizontal: 1. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 3. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….

. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. care nu se află printre şabloanele predefinite. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Pentru a alege un alt aspect. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. Fig. care descriu felul în care temele sau alte informații de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. în grupul Diapozitive. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. faceți clic pe pictograma Aspect. efecte. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. pe fila Pornire.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. fonturi. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon.

Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. din galeria de stiluri disponibilă. Selectaţi după cum doriţi. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. „Imagine”. „Tabel”. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . „Media”. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . „Text”. Faceţi clic pe fila „Inserare”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. un format predefinit. „Diagrama”. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. „SmartArt”. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Selectaţi opţiunea „Tabel”. din opţiunile afişate „Conţinut” .

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. . Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire.

Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. scăderea sau stagnarea. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite.

alegeţi stilul de diagramă potrivit. Introducerea formulelor Pe fila Formule. Din galeria de stiluri. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. -. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). folosind opţiunea Inserare. Filtrarea datelor . Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. dacă aparţin unui grup particular de proporţii.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. +. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. alegeţi tipul de diagrama preferat. grupul „Diagrame”. logice sau de baza de date. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”.

Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. în grupul Sortare și filtrare. luarea unor decizii mai eficiente.  Pentru a căuta text într-o coloană.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă.    Selectaţi datele pentru filtrarea. Pentru a selecta după valori. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. Datele pot fi filtrate după dată. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. debifați caseta de selectare(Selectare totală). faceți clic pe Sortare de la A la Z .  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. în grupul Sortare și filtrare. Apoi.  Pe fila Date. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. Opțional. În fila Date. culoare. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). În antetul de coloană. în listă. în cele din urmă. după una sau mai multe coloane de date. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. faceți clic pe Filtru. . selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. organizarea și găsirea datelor dorite și.

în caseta Sortare după. selectați o culoare de celulă. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. . faceți clic pe Sortare. selectați Pictogramă celulă. selectați Culoare celulă. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. Sortarea după culoarea celulei. o Pentru a sorta după un set de pictograme. faceți clic pe Sortare de la Z la A. o Pentru a muta culoarea celulei.   *Sub Ordine. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. apoi. Apare caseta de dialog Sortare. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. o Pentru a sorta după culoarea fontului. după culoarea celulei sau a fontului. selectați modul în care doriți să sortați. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. selectați coloana pe care doriți să o sortați. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. *Sub Coloană. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. De asemenea. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. selectați tipul de sortare. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. *Sub Sortare pe baza. faceți clic pe săgeata de lângă buton. în grupul Sortare și filtrare. în grupul Sortare și filtrare. În fila Date.o Pentru a sorta în ordine descendentă. selectați Culoare font.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel.  Pe fila Date. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. faceți clic pe Reaplicare. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. în fila Date. Sub Ordine. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. în funcție de tipul de format. în grupul Sortare și filtrare. de font sau o pictogramă de celulă. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le-ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale.

apoi. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. motoare de căutare În învăţarea. Aplicaţii 1. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. articole de specialitate. demonstraţii practice. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. dicţionare. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. faceți clic pe Adăugare nivel .     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. a fontului sau pentru pictogramă. . RESURSE WEB Browsere. faceți clic pe Reaplicare. în grupul Sortare și filtrare. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele.etc. 2.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. în fila Date.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. forumuri de discuţii pe teme date. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. după modelul de mai jos.

de a colabora la o temă.microsoft. oportunitatea de a lucra împreună.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web. grafică. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. fişiere video.com/safari/download/ http://caminobrowser.com/download/ http://www. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. documente.com).com) Bing (www. Acestea sunt aplicații online.opera. să redea video.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web.com). Yahoo! (www. etc. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.bing. dar și elevilor. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală.google. datorat Internetului.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text.apple.mozillaeurope.com/chrome/ index.yahoo.google.com/nz/windows/ internetexplorer/default.org/ro/firefox http://www. Exemple de motoare de căutare:    Google (www. . Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. imagini.aspx În spaţiul virtual. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.

pmail.yahoo. Windows Messenger. de la http://www. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .www. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.atunci aveţi un cont Windows Live ID.google.ro/ Serviciul Windows Live ID.eudora.com şi daţi clic pe pictograme Gmail. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . Create My Account. prin intermediul rețelei de calculatoare. de la http://www. account.com/mail/ Pegasus Mail.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont. MSN sau Hotmail.   Folosiţi browserul de la www. de la http://www. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.live.com/ Opera Mail. de la https://login.com. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2.google.mozillamessaging. 1.NET Passport. .     Mozilla Thunderbird de la http://ro. Windows Live Messenger.com/ro/ Eudora.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. de la http://www.com Serviciul Gmail de la Google. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.opera.

pentru sisteme Linux.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.live. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. etc. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. Skype. Google Groups. de la http://www.com/download/ . MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999.     Google Talk. Softpedia Forum.com/. Kopete. Romania Forum.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie.google.   Folosiţi browserul de la www. . Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect.com. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups.skype. de la http://messenger. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. MSN Groups. de la www.google.yahoo.aim. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download.com.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . de la www. pentru orice tip de sistem de operare folosit. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.

     Tastaţi www.http://wordpress. Este util în prezentarea publică a proiectelor. să aprobaţi. schimbul de idei şi reflecţii.com. pentru început. proiecte cu texte comentate.com. în realizarea unor expoziţii. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. ştergeţi comentariile.com. Blogspot. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: .com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. Pentru realizarea unui blog personal. adaugaţi legături la alte siteuri. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. Blogger.http://wordpress. etc. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document.com.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. să modificaţi aspectul blogului.

Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. Necesita cont Gmail. Wiki Wiki . Necesită cont Windows Live ID.un program online. Windows Live Windows Live .org.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. şi apoi clic Embed. cea mai mare enciclopedie online.     Pe www. http://www.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. care permite utilizatorilor să creeze documente. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. . încărca fişiere.wikispaces.com/. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). ce se dezvoltă prin contribuţii publice. Alternative: pbwiki. Wetpaint.google. pot comunica şi colabora. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. tabele de calcul ţi prezentări online. tabele de calcul şi prezentări online.

jpg etc. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.online-convert. de exemplu din format .serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.Zamzar. .com/ Transfer Transfer.pdf sau. Online-convert http://www.ro . Fişierul transformat este primit pe email.doc in format .com este o aplicaţie catre transformă fişierele. Google Docs.

glogster. Combină imagini.youtube.youtube. Necesită creare cont.youtube.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi. Poate fi incorporat în orice pagină web.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.youtube. fotografii.google. muzică. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice. video.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. Picasa http://picasa.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. .com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. Necesită creare cont.com/ .

Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. modelări 2D/ 3D. construirea de noi cunoştiinţe. e. softurile de exersare (Drill . Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. Oferă numeroase instrumente de editare. explicaţii. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. În esenţă. softurile tematice b. Necesită download şi instalare. în procesarea informaţiilor. metode. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. publicare de albume pe Internet. simulări. simulări etc. email). de descoperire. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. conţinut specific.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. feedback secvenţial şi evaluări formative).exemple. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. programe de tip multimedia. softurile cunosc o mare diversitate. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”.fotobabble. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. Bazate pe experimente virtuale. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. softurile de investigaţie d. Alternative: Flickr Fotobabble http://www.and – Practice) c. softurile de simulare . colaje. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. exersări. stocare si editare de fotografii. geo-tagging. softurile de sinteză ( recapitulative).Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. caracteristici ale elevilor. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a.

com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. softurile pentru testarea cunostinţelor g. Notarea testelor. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată.f. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. 9. 7. Exemple cât mai variate. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare.exe.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot.swf sau *. 4. Veridicitatea informaţiilor prezentate. pot fi descărcate în calculatorul propriu. Valoarea achiziţionării. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. folosind adresa: http://mslp. 10. uşor de manipulat.ac-dijon. 12. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Meniu intuitiv. 5. Design atractiv. 6. 3. 11. Consultarea mai multor produse.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. Să poată fi actualizat. 8. 13.adobe. Să fie în concordanţă cu programa şcolară.fr/spip. 2.

AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia. Recomandăm citirea instrucţiunilor.html . Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. poate fi găsit la adresa http://www.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.123bee. Chemistry Lab Escape.ro/index. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.edu. .php/base/materiale/.com/play/chemistry_lab_escape/5341. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.

c2i.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. .jmg). dictionar.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home.. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning. calculator molecular. calculator.net/astandne/index.htm . .com/multimedia/versiune5. Arhivă în format zip. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Arhivă în format AEL 2.. Acesta conţine: tabelul periodic.

Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. propriile lor simulări.chem1. de la modificările vizibile . Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). http://www.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. de asemenea. pentru elevii de liceu. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. Softul poate fi găsit la adresa http://www.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit.virtlab. Elevii pot construi.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală.

oferind un real suport în predare.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. exersa şi. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa.discovery. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. la final. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.php#chimie. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. Acesta este un portal dedicat profesorilor. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. cu elevii.ro/. prezentand obiectivele lectiei. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. . Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.intuitext.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa. despre fiecare episod.ro/labs/index.edu.

Se pot utilizeaza: ChemWriter.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www.acdlabs. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.acdlabs.0. Chemwin. Este disponibila la adresa http://www. Chemdraw.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. http://metamolecular. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Contine pe langa editorul de formule .com/resources/freeware/chemsketch/.

Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. organometalice.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. greutate. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. inclusiv organice.ro/insam/ . etc). De asemenea.softwin. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. moleculară. structură 2D şi 3D. Este extrem de eficient si este gratuit. polimerice.

dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.Universitatea din Bucureşti http://www.com/ .ro/index.chimie. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www. Hot Potatoes http://hotpot.chimie.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.ro/biblioteca/biblioteca. cu răspuns scurt.php/biblioteca-virtual şi http://www. Bbiblioteci.cartiaz.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. enciclopedii.unibuc. enciclopediile virtuale.uvic.unibuc.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www. ordonare şi completare de fraze. Acestea sunt administrate de către profesor. muzeu şi arhivă: http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. Necesită download şi instalare. cuvinte încrucisate.proquest.europeana. formare de perechi.e-scoala.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie .

.ebsco. 3. Accesaţi site-ul http://escoala. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.acdlabs.org/ EBSCO: http://www. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4.jhu. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. Enumeraţi minim cinci extensii.com/ SpringerLink: http://www. 9. .scopus.com . Descărcaţi.jstor.com .ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.ro/e. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Creaţi un cont pe site-ul http://www.Structura atomului”.com/ SCOPUS: http://www. pe calculator un fişier de prezentare.com. 2. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.123bee. Accesaţi site-ul de http://www. 8.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.springerlink. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie.cartiaz.. cristale.litera. 5.           JSTOR: http://www.britannica.com/ Muse: http://muse.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www. la alegere.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.edu.ro/.dictionar-online.com Aplicaţii 1.wikipedia. Descărcaţi şi salvaţi. 7. Accesand pagina de internet http://www. .ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.edu/ e-Enciclopedia: http://www. 6. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .wiktionary.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.

). programe utilitare. Messenger. în afara sistemului de operare. software educaţional. Modele. cum ar fi programele software. nu fizică. configurarea. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. crearea. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. UNIX. Linux. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. Open Office). programe de arhivare. copierea. mutarea. programe de comunicare Skype. Noţiunea de software. De exemplu pachetul Office (Microsoft. metode. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. cum ar fi hardware-ul computerului. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. instala și utiliza aceste categorii de software. seturi de instrucţiuni. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. Deoarece fiecare dintre acestea . Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. Prin urmare. Există terminologii conexe. OS2. descrise în cadrul Modului I. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. etc. pe care procesorul le interpretează. în calitate de componentă a computerului. Opera. Novell. Google Crome. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. traduse în limbaj mașină. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. În schimb. aplicaţii software. script-uri. care au fost compilate. arhiva. programe antivirus.Modulul al II-lea. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software.

 utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor.). În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. . măsurat de regulă în bytes (Kb. etc.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It.copiat cu ajutorul memory stick. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter.).). Virus Scan. WinRAR. PKZIP si PKUNZIP. Ndigs). Doctor Panda).shareware/licenţiate. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. fizică.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. Norton Utilities etc. Windows Media Player. Codec Video.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. Windows Explorer. matematică. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. memory flash . livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. IrfanView. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Winamp. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. . redarea sunetelor. de exemplu. decodificarea. georgrafie. istorie.  utilitare care permit vizualizarea.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . Movie Maker .stocat pe un suport optic (CD. Doctor Web. WinZIP etc. ChemBioDraw Ultra. Itunes.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. Programele utilitare sunt programe specializate. (Flash. Dos Navigator). Windows Commander. ChemBio 3D Ultra). AVP. DVD). PC Tools. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. Mb. cum este. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. etc. SpeedDisk). inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. Windows Picture and Fax Viewer.Norton Antivirus. Gb). VLC. HDD portabile.freeware .

a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. În fereastra Opening.exe. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. rularea și confirmarea instalării. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. de regulă.txt). Etapele instalării unui software utilitar. . b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. dublu-click fișierul. la primii pași ai instalării. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare.exe. lansarea instalării. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. În fereastra Downloads. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. numeaplicatie. se solicită.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. setup. setup. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. 3. click Save File. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. 2. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. 1.exe. de regulă. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. respectiv discul și folder-ul.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită.

Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. în general. iar în final nu se mai utilizează. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. Astfel ele se nasc. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. click Run. În fereastra User Account Control. identic cu versiunea iniţială. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită.În fereastra Security Warning. Aceste versiuni noi se instalează. Trebuie ţinut cont ca. Există aplicaţii de . În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. 4. click Yes.

UDF.arj. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. ISO. LZH. oferă compresiune multimedia integrată. JAR. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . Un program gratuit este 7-ZIP. ARJ. MSI.. Z. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. NSIS. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. . Principalele facilitati ale programului sunt: . 7-ZIP(7z). WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere.zip. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. TAR.pentru formatele ZIP si GZIP.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. RAR. are o viteză foarte mare de lucru. CPIO. DEB. UUE. BZIP2 și TAR . XAR si Z . un arhivator cu o rata de compresie ridicata. ZIP. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. etc.tar. .suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. cu un bun trecut în lumea softului. RPM. CAB. CAB. . dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. BZ2. . WIM. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate.rar. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. ZIP. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. LZH. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. ISO. GZIP. LZMA. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. HFS. în regim freeware doar pentru Windows. ACE. GZIP(gz). Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . DMG.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. CHM.

ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus.ro/?p=291) . toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista. (http://www.videotutorial.Mac și Linux. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. instala și seta împreuna.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .

2. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.4.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.clasificarea particulelor elementare.CICLUL GIMNAZIAL 1.Modulul al III-lea. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc.1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE . 2.4.2.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi. 2. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.2.2.1.1. 2. fişe de observaţii. elementelor.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. 1. 3. ioni şi molecule.3.2.A. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1. moleculelor după unul sau mai multe criterii. tabele. 1.5. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.3.3.1. ionilor. 3.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.

substanţelor chimice.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5. ioni.4. .aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.efectuarea de experimente virtuale. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3. Formule chimice .3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.1.3.familiarizarea cu diferite softuri. Structura atomului – aplicaţii. 4. 5. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.1.2.3. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .4.1. molecule).transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.2. Sistemul periodic al elementelor .2.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.2. 2.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. 3. protecţie a mediului.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.3. 4.3.

A.CICLUL GIMNAZIAL 1. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. 1. afiş publicitar. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar.1. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi.analizarea. agendă telefonică.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice.2. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online.1. baze. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . carte de vizită. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.COMPETENŢE SPECIFICE 1. tabel de figuri geometrice. CLASA A VIII-A CHIMIE. curriculum vitae etc. eseu. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism.1. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. respectiv maxime. 2. oglinda clasei etc. oxizi metalici sau nemetalici.  Clasificarea substanţelor chimice. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. tabel cu numere prime etc. săruri. schemă gramaticală.

4.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. studierea reacţiilor chimice.3.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.3. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2. terminologia ştiinţifică.4. 3.3. 3.1.1.2.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .CLASA A VIII-A CHIMIE. 4.1. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.COMPETENŢE SPECIFICE 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.5.6. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.4.2. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. 4.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.7.5.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.4. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4. 2. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.3.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.2. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.1. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.2.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.3. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.5. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.

.CLASA A VIII-A CHIMIE. Aluminiul . de exemplu. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. 5. substanţe chimice... Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.Ploaia acidă.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.6.4. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.). solului. solului.Materiale de construcţie.2. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. Cuprul .agenţi poluanţi ai apei.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.1. Elaborarea de proiecte 3. de exemplu. a metodelor de obţinere. 5.. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. cu tema . Săruri . Oxizi . a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară).3. Prezentarea de proiecte 3.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.).7.5.5.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . cele cu H2SO4 sau HNO3 conc.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului. .

7. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2.5.12. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului 2.2.9. proprietăţi. faxului şi prezentării oferite de editor 2.2. relaţii 2.CLASA A IX-A CHIMIE. Realizarea unor aplicaţii practice 2.15.18. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.4. Operarea corectă la nivel elementar 2. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. relaţiilor. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1.3. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.4.1.6.2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.6.1 Modelarea conceptelor.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.3. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. din punct de vedere al sănătăţii 1. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.4.10.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. grafice. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3. ioni. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.17.11. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.20.14.3.2. scheme.3.2.5. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.3.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. relaţiile relevante. molecule 1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Funcţiile mouse-ului 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. structurilor. proceselor. etapele rezolvării 3. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .8. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. directoare. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi.16.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Formatarea finală a unui document 2.1. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. fişiere 2. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.13. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.1.1. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.19.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.

COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4.1.realizarea unor documente specifice: chestionare. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. Cristalohidraţi .CLASA A IX-A CHIMIE.8. mutare. acumulatorul cu Pb). simularea şi controlul evenimentelor. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.11.prelucrarea datelor experimentale. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 3. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.7.16.13.12. . aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. Na sau K în apă). imagine 3.14. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului .9.5.17. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. Reţele ionice . Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.15.experimente virtuale (ex. Proprietăţi chimice periodice .2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.).6. Elemente galvanice .2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. modelarea. Utilizarea serviciului de conversaţie 3. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Reacţia de neutralizare . NaCl etc. ştergere 3. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.10. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. reprezentarea grafică a datelor experimentale. teste.

Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.3. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie.). Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.1.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3.1.6.2. reprezentare obiective. Formularea unor reguli. definiţii.4. etc. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.3. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2.2. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul). Realizarea de import obiecte 1. Partajarea documentelor.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1.1.2.2. Operarea cu baze de date 2.5. proprietăţi. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online.7. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu.1. distanţă.1. relaţii 2. Crearea şi utilizarea formularelor 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2.5. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.4.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Crearea şi utilizarea rapoartelor .Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. CLASA A X-A CHIMIE. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1.

benzine. mutare. medicamente. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi . Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2.11. Realizarea unor aplicaţii practice 3.COMPETENŢE SPECIFICE 3. a terminologiei specifice.9. a datelor. conceptelor. ştergere 3.CLASA A X-A CHIMIE. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . vitamine. mase plastice. Procesarea informaţiei scrise.4.8.copiere. coloranţi.2.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.7.6. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. Utilizarea în mod sistematic. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. droguri etc. într-o varietate de contexte de comunicare 5.) .2.3.efectuarea unor experimente virtuale (ex. Realizarea unei prezentări 3. vopseluri.5.1. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3. Utilizarea diagramelor 3.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi. petrol.2. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4.1.1.6. Alcooli .10. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3.

1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1. Realizarea procesului de documentare 2.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.5. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor . a unor servere specializate pentru documentare.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.2.1.7.5.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3.COMPETENŢE SPECIFICE 1. 1. Optimizarea unei lucrări. 1.3.3. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.9. 2.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici. Utilizarea elementelor grafice în documente.6.6. proiect 1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. Utilizarea documentării 2.1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2. Organizarea modulară a unei lucrări 1. specializarea ştiinţe sociale 1.4.Folosirea enciclopediilor.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.7.8.2. proprietăţi. 1. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. relaţii 2.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.3.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1. Aplicarea modalităţilor de formatare. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. sunete. a dicţionarelor. animaţii 2D sau 3D) 1.CLASA A XI-A CHIMIE.1. profilul umanist.2. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.

 Conversie. sinteza unor coloranţi. randament .1.2.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.).aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi . 1. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4).COMPETENŢE SPECIFICE 1. specializarea filologie 1. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. reţete de fabricaţie. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . 2. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. a hormonilor sau a enzimelor etc. profil umanist. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. fişă de evidenţă a substanţelor. CLASA A XII-A CHIMIE. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. a fişelor tehnice ( exemplu .realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. acizilor nucleici. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. buletine de analiză. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. fişa de observaţii.1. a unor medicamente etc. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .

1. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.2. profil teologic.3. dizertaţie etc. 5.CLASA A XII-A CHIMIE.COMPETENŢE SPECIFICE 2.2.1.6.5.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. Utilizarea rapoartelor 3. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Interogarea unei baze de date 2. profil real.4.2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .3. referate.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.toate specializările 1.2. Identificarea datelor relevante. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.1. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. Utilizarea formularelor 2. 3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.1.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. proiecte de cercetare.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Definirea structurii unei baze de date 2.

precum şi popularea acestora cu date reale. de precipitare. . Reacţii cu formare de complecşi . culese de elevi.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. precum şi a relaţiilor dintre acestea. precum şi relaţiile dintre acestea. în scopul identificării datelor relevante. Combinaţii complexe cu rol biologic . al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. pe o tema legata.    Echilibrul chimic .efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere.crearea structurii tabelelor din baza de date. Factorii care influenţează viteza de reacţie .   Energia în sistemele biologice . chestionar.analizarea unor probleme concrete. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). de complexare. analiza documentelor primare etc.realizarea unui model conceptual. în care să fie ilustrate datele relevante identificate. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . analizarea prezentărilor. endoterme. acido-bazice. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. folosind tehnici specifice (interviu. exoterme.

Reprezinta 56.. Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false.... c.1% din organismul uman....Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic. (2p) 1... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului...... notează numărul atomic. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii.. numărul nucleonilor din nucleul atomic..  Din oficiu se acordă 10 puncte..  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. sulf d. deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric. (2p) 3.. numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. .................. (4p) 4. Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a...... mercur.... se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.. b.. b... numărul protonilor din învelişul electronic. numărul electronilor din nucleul atomic.... sodiu.. Folosind imaginea alăturată.... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice. obţinerea vinului din struguri..... (8p) 5....... siliciu.... numărul de masă şi procesul de ionizare.... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a. b....... fierberea alcoolului la 78oC.... c......... 40p....... c...... Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte.. care ilustrează structura atomului de oxigen. deformarea unei sârme de cupru......... d....MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof....... (2p) 2.... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a..... d... ... Subiectul A.......

NaOH . Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă... hidroxid de sodiu 3. ..a.. 4 .. b.. d. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. c. c. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. d. azotat de potasiu 4. A .... . b... Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . a. clorură de bariu (8p) 8..... KNO3 . La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. care reprezintă denumirea sa.. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat..... acid sulfuric 5.. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.. care corespunde unei formule chimice.. .. BaCl2 B 1... acid clorhidric 2... Scrie în faţa literei din coloana A. .. H2SO4 ... (6p) 6. cifra din coloana B..

......................... Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu.. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII..... NaI şi OII...c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 ...5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV.. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului. A O=16... (6p) II..........Cunoscand numerele atomice Z Al = 13. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie... 50p (4p) I.......... În regiunile calde. IV. motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului.. Folosind literele din careurile de mai jos...6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III........ ZO = 8........b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36... Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar......... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.... ACa=40 .. CaII şi (CO3)II. A Zn=65.. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu.ANa=23.........5......A H=1...... .. HI şi SII Subiectul B.a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV.... Se dau: Mase atomice:ACl=35.. Importanţa sării era atât de mare în Africa..... oamenii extrag sarea din apa mării...... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81...CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9..

Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1.3 2.3 3.1 5.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor. Masă moleculară.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului. Formule chimice.P.2 A1(2p) 1. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.1 1. Soluţii.1 3.2 4. Denumirea unor compuşi chimici anorganici. Simboluri chimice. Ecuaţii chimice.

H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura. 1.3 ∕ 36. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.01321 moli m = 0. dF.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p .5 g 40 g x = 36.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.1. aer. Na2O. CaCO3..5 = 20 g soluţie HCl 36.01321 ∙ 44 g = 0.296 l = 0. bF. ser. 4b.296 dm3 n = 0.32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a. y g HCl y = 2 ∙ 36. crema. must II III m c p  d  100  md 1.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. 2c. ceata.5 g HCl 2 moli HCl …………….5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0. 5d.Barem de evaluare şi notare Nr.b aA.4 l = 0.58124 g CO2 x 0. cA.124 l ∕ 44 = 1.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.296 l ∕ 22.

tabele. . explicaţia. conversaţia euristică.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05.3. eprubete. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. Materiale didactice : fişa de lucru. 3.3.3. 2. stativ.05. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. sârma de Cu. tavă de substanţe.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. HCl şi CuSO4. cui Fe. soluţii de HgCl2. fişe de activitate. modelarea. 2. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.4. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. programul AeL. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. 5. Metode didactice: experimentul. granulă de Zn.3. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice.4. algoritmizarea. 4. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. fişe de observaţii. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate.

........ ↓ .+ ....... M + HA → MA + H2↑ ..... + ........Când un metal monovalent reacţionează cu un acid. şi un metal.Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ........ M + H2O → M(OH)2 + H2↑ .................. din acizi şi va rezulta o ... 3.. .....↑ 4.....+.... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu.....+ HCl → . ↑ 5.........se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei............... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă...... SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen..... din apă şi se va forma o ....... (C) al unei substanţe . şi hidrogen.... un element al unei substanţe .............................. -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1...... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : . (AB) este înlocuit de un ............... ..... metalul va înlocui ..... şi hidrogen.se face prezenţa elevilor la ora de curs.......... metalul va înlocui ...... ..................Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ..+ ZnSO4 → ...Definiţie Intr-o reacţie de .........................+ H2O → ............. + .....se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei...... ....... Obţinerea industrială de metale pure..... De exemplu............SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ......Când un metal divalent reacţionează cu apa........ 2......

ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale . 3.Folosind seria reactivităţii metalelor . Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. Modelaţi grafic. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. în fişe. la catedră.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică.

propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. . Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2.2.

autoevaluare şi evaluare sumativă online. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. conexiune Internet.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. problematizarea.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. experimentul virtual şi real de laborator.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. observaţia. software de e-mail .2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . Browser de Internet .1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.05. în scopul identificării 3.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . explicaţia.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. tablă.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. modelarea.

Şunel V. 2006 3. III. examenul de definitivat şi gradele didactice II. L. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Scenariu didactic I. I”. Vladescu. Rudică T. Bîcu E..) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. În general.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. Conducerea învăţării (25 min.. Doicin. 1998 2. Mirton.. Ed. IV. Ciocoiu I. Delia: „Metodica predării chimiei”. Timişoara. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. Iaşi 1997. Enunţarea obiectivelor (1 min.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Art Grup Editorial. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor.. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Captarea atenţiei (3 min.Bibliografie: 1. Editura Marathon. Badea. Isac. A.

Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. VII. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Pt. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv întrun interval de timp bine determinat.ΔcA/ Δt .Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Tema pentru acasă (1 min. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. VI. . Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. V. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Urmează proba de progres nr. 2.

1. Cercetării şi Inovării cu nr. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb.09.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Avizat Responsabil comisie metodica. 5099/09. Avizat Director. Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.2009 Clasa a XII-a. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word .

Inhibitori 1.3.1. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online . 4.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1..3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. 3.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

softwin. 3414/16.ro http://proiecte.com http://bibliotecascolara.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.ro/ http://advancedelearning.ro http://office. 3412. 3410/16.com/ro-ro/ https://insam.pmu.edu.ro/ http://www.ro/ http://escoala.edu.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII.microsoft.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr. aprobate prin OM nr.ro/ . aprobate prin OM nr. 5097 / 09.discovery.ro http://scoala.03. 5099 / 09.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T. aprobate de MECTS http://cercetare.C. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.03.09.I.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.09. 3411.pub.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful