UNIVERSITATEA SPIRU HARET DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Lector univ. dr.

Nadia Mirela Florea Lector univ. dr. Adela Mihaela Ţăranu

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2012

CUPRINS A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 1. Baza normativ-legislativă a pregătirii pentru profesia didactică 2. Obiectivele practicii pedagogice 3. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice 4. Planificarea activităţilor de practică pedagogică: orarul săptămânal al profesorului mentor şi planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) 1. Fişa de asistenţă 2. Grilă de observare a lecţiei 3. Planificare calendaristică 4. Proiectul unităţii de învăţare 5. Proiect de lecţie 6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1) - o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2): 1. 2. 3. 4. Ghid în alegerea metodologiei de predare Proiect de lecţie Fişă de evaluare a lecţiei Proiect didactic pentru activităţi educative (Proiect didactic pentru activitate extraşcolară; Proiect didactic pentru ora de dirigenţie)

5. Fişă de caracterizare psihopedagogică 6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 6 (anul III, sem.2) - o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. BAZA NORMATIV-LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăţământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Legea învăţământului nr.84/1995 Art. 68. - (1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică si practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei si metodicii de specialitate. (3) Pregătirea studenţilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil. (4) Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.

2. În art. pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite . aprobat anual. • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă. prin ordin al ministrului educaţiei. publicat in Monitorul Oficial al României – Partea I.9.Potrivit art. 520/10 iulie 2008.2 al Ordinului MECT nr. cu satisfacerea a două condiţii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior se stabileşte de către senat. anul 176 nr. alin. Nivelul II. pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. domeniile şi specializările. cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice. din acelaşi ordin se precizează: (1) Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă. 4316. privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Nivelul I. certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri. (3) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ. postliceal şi universitar. (2) Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD. precum şi probele de concurs. b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal. pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal. . prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD. respectiv: a) Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu. postliceal şi superior constituite din discipline şi activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit. (4) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă.

Extras din Anexa 2 la OM./2008 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare începând cu anul universitar 2008/2009* Perioada de studiu a disciplinei N r .06. S e m e s t r u l 3 5 6 Număr de ore pe săptămân ă* Total ore Forme de Evaluar e semestr u Discipline de învăţământ A n u l Cre dite Număr de săptămâni C A C A Total 1 Practică pedagogică în învăţământul 7 preuniversitar obligatoriu (1) 8 Practică pedagogică în învăţământul 0 2 III III 4 14 12 5 - 6 3 3 7 - 8 42 36 9 42 36 10 C C 11 3 2 . c r t . 4316 din data 03. recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer. Nr.Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile.

a caietului de practică pedagogică. asistate de mentorul de practică pedagogică (şef de catedră. 6. respectiv. Profesorul-mentor apreciază două lecţii de probă şi o lecţie finală prin note. 4. în sistemul evaluării asistate de calculator. Studenţii care predau într-una din specialităţile pentru care se pregătesc nu au obligaţia de a asista la alte lecţii.P. numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că. îndrumarea şi coordonarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al D. pe care le consemnează în fişele de evaluare (un model posibil este în caietul de practică pedagogică). ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni. respectiv la Centrele teritoriale. b) de către profesorii-mentori din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară practica. inclusiv titularii cursurilor de Didactica specialităţii. Pentru evaluarea practicii pedagogice (2) şi studenţii aflaţi în această situaţie vor susţine două lecţii de probă şi o lecţie finală. Discipline de învăţământ Perioada de studiu a disciplinei Număr de ore pe săptămân ă Total ore E v a l N u m ăr . Colocviul de practică pedagogică se susţine în ultima săptămână de activitate didactică. Studenţii depun fişele semnate de profesorul-mentor la facultate. directorul şcolii). prin efort personal. Nota finală a activităţii de practică pedagogică va ţine seama de aprecierea transmisă de profesorul mentor în Raportul asupra practicii pedagogice şi depus de studentul practicant la sfârşitul fiecărui semestru. 3. care acţionează ca agenţi şi garanţi ai efectuării şi calităţii practicii pedagogice. 5. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* N r . Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic. Numărul de săptămâni şi. Subiectele de evaluare vizează verificarea competenţelor enunţate în programa activităţii de practică pedagogică corespunzătoare fiecărui semestru şi dobândite în urma completării. Coordonarea şi evaluarea practicii pedagogice. 2. potrivit standardelor actuale. prin Platforma Blackboard. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani. Pentru confirmarea acestei activităţi. studentul prezintă adeverinţă eliberată de şcoală.D. Centrele ID comunică la facultăţi aceste rezultate odată cu rezultatele de la celelalte discipline.preuniversitar obligatoriu (2) *Precizări: 1.P.

Specializarea A Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar 9 obligatoriu ) .formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar). . în vederea tratării diferenţiate a acestora. are următoarele obiective: . . exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice. metodele. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ Practica pedagogică. . mijloacele. pedagogie.c r t . Precizările de la Anexa 2. didactica specialităţii.învăţarea. 2. pe parcursul unui semestru. finalităţile.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare. disciplină obligatorie în pregătirea pentru profesia didactică. conţinutul. formele de organizare. . lecţii de probă) de la monospecializare 3. . Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică.formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică.Specializarea B 2 III III S e m e s t r u l 3 5 6 Nu mă r de să ptă mâ ni 4 14 12 u C A C A Total a r e 10 C C d e cr e di te e e 11 3 2 5 - 6 3 3 7 - 8 42 36 9 42 36 *Precizări: 1. 2. proiectare. .aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile.cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic. sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare). În cazul dublei specializări. cerinţele (asistenţă. valorificând pregătirea teoretică dată de psihologia educaţiei.consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate. psihopedagogice şi metodice. A n u l 0 1 Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar 8 obligatoriu ) . practica pedagogică de la fiecare specializare cumulează.

a relaţiilor şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea. ca organizaţii sociale având ca misiune formarea. activităţi educative şcolare şi extraşcolare. îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic . de specialitate al obiectelor de studiu. tehnologiei şi culturii. educaţionale. asimilarea principalelor componente. în timp util. economico-financiare.. 3. etc. Structura practicii pedagogice Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe: . stabilirea. cunoaşterea structurii organizatorice. responsabilităţi. proiectarea principalelor tipuri de lecţii. administrative. dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii. CONŢINUTUL ŞI SECVENŢELE PRACTICII PEDAGOGICE a. . calificări. construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu.etapa pregătitoare. înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale. în conţinuturi didactice. comunităţile locale şi a schimburilor permanente cu mediul în care acţionează. . de început a practicii.practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învăţământ. capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific.proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică. a datelor necesare acţiunilor de proiectare. ale elevilor şi ale colegilor. formarea şi dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii. Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt: cunoaşterea unităţilor de învăţământ. a sistemelor manageriale ale unităţilor şcolare. a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente. precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii. dirigenţie etc. în măsură să facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei. formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriuzisă a activităţilor practice.). . b.- cultivarea capacităţilor de autoevaluare/ de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale. proiectarea unei unităţi de învăţare. educarea şi socializarea tinerei generaţii. cunoaşterea sistemului de activităţi didactice.

integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale procesului didactic. diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei. analizează şi evaluează împreună cu profesorii. b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie). identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice. strategiile didactice. exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii. asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice. pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul Universităţii şi inspectorate. Îndrumarea practicii pedagogice Practica pedagogică. activităţi extraşcolare. motivaţiei. în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţie.repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori. structura lecţiei şi instrumentele de evaluare.- - analiza curriculumului şcolar. . analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor.planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică. înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică. . stabilite de inspectoratele şcolare.mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică.verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele propuse. conţinutul ce trebuie predat. interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale. c. pe toată durata practicii pedagogice. care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite.urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele specifice unui proiect ştiinţific.îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează. integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii. . Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care: face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor. care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice asigurând: . ore de dirigenţie) desfăşurate. desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale. . .

esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică. dezvoltă la studenţii practicanţi capacitatea de a face analiza critică a lecţiei. transmite observaţiile sale cu privire la fiecare activitate a studentului practicant/stagiarului: a) observaţiile sunt obiective.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative) . în funcţie de nivelul de vârstă şi de cunoştinţele elevilor. fără prejudecăţi şi comentarii subiective. focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a studentului practicant/stagiarului. 4. componentă organică. proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice. Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a studenţilor la toate acţiunile. feed-back-ul se bazează pe o analiză obiectivă a lecţiei observate. analizează şi evaluează activitatea didactică a studenţilor practicanţi pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe care aceştia le cunosc de la începutul practicii pedagogice.- - urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din proiectul didactic. c) observaţiile facilitează explorarea de către studenţi a propriei gândiri şi dezvoltarea propriei teorii în ceea ce priveşte predarea. întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor practicanţi: evaluarea realizată în cadrul raportului se bazează pe un set de standarde ce evidenţiază competenţele profesionale pe care trebuie să le deţină în momentul respectiv studentul practicant. încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie asupra activităţii didactice. b) observaţiile oferă studenţilor practicanţi posibilitatea de a ajunge la propriile concluzii şi soluţii prin intermediul reflectării.

ORA LUNI Disciplina Clasa MARŢI Disciplina Clasa MIERCURI Disciplina Clasa JOI Disciplina Clasa VINERI Disciplina Clasa PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE Lecţia de probă nr.2 Clasa Subiectul Disciplina: Data/Ora Lecţia finală Clasa Subiectul B.1 Disciplina: Data/Ora Clasa Subiectul Disciplina: Data/Ora Lecţia de probă nr. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) .

recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat. formare de priceperi şi deprinderi. Pot fi utilizate şi alte variante de Fişe de asistenţă oferite de profesorii mentori. Fişa de asistenţă1 la lecţia demonstrativă susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant: Data: Clasa : Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : Disciplina : Unitatea de învăţare : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei: Scopurile lecţiei/O. Această fişă este un model posibil. . aspecte semnificative în vederea discuţiilor cu profesorul mentor 1 Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe. : Desfăşurarea lecţiei (identificarea şi descrierea desfăşurării fiecărei etape a lecţiei asistate) Întrebări.R.1. mixtă.

.

interacţiuni.2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI demonstrative susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant: Data : Clasa : Nr. forme de organizare a activităţii elevilor) : Resurse materiale (mijloace de învăţământ): Indicatori 1.conţinut ştiinţific . exemple . de elevi (prezenţi/înscrişi) : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei : Conţinut informativ: Resurse procedurale (metode.Aspect informativ . procedee.adaptarea la nivelul clasei Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) Descrierea indicatorilor observaţi.

Evaluarea activităţii elevilor . Metodologia didactică .aplic.formativă .iniţială .realizarea conexiunii inverse . obiective de referinţă) 2.Aspect formativ .utilizarea mijloacelor de învăţământ .realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru.utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) .dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. elev-elev . metodelor şi a procedeelor didactice .valorificarea valenţelor educative ale temei .atmosferă de lucru în clasă . Relaţia profesor-elev.organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual .dezvoltarea capacităţilor intelectuale .încadrarea în timp 4.finală 5.încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare ..

Alţi indicatori 3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. de ore total: ______ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI NR. de ore /săptămâna: _____________ Nr.6. Clasa: _________ Disciplina: _______________________ Nr. ORE SĂPTĂ MÂNA OBSERVAŢII .

.

): 4.Total ore (nr.săpt. Planificării anuale): ___________ Data/date corespunzătoare numărului de ore : __________ Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare .ore/săpt. Proiectul unităţii de învăţare Clasa : _______ Disciplina : _____________________ Unitatea de învăţare: _________________________ Număr de ore alocate (cf.*nr.

.

Proiect de lecţie (întocmit de studentul practicant după o structura propusă de profesorul mentor) .5.

.

sem. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III.1) .o copie se depune la facultate / centrul territorial ID - Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________ .6.

sem. Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________ Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________ Nr...minim cinci tipuri de lecţie - . lecţii de probă ale colegilor): ____________________ .. Specialitatea:………………………….. Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : . semnătură şi ştampilă): _________________________________________ Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III.. de ore de asistenţă (lecţii demonstrative ale profesorului mentor.Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________ Telefon/fax: __________________________________________________________________________ Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele.1) Student practicant:…………………………………………………………………… Facultatea:…………………………………………………………..

lectorate s. participări la alte activităţi educative (dirigenţie.cel puţin o activitate Data Clasa Interval orar Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________ Semnătura: C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) 1.a. excursii şcolare.): ____________________________ . GHID ÎN ALEGEREA METODOLOGIEI DE PREDARE .Nr.

precum câteva materiale de sprijin în proiectarea activităţii sale: Scopul predării Ce speraţi să obţineţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? Expunere orală Lectură dirijată Vizită Video / multimedia Discuţie Joc de rol şi studii de caz Film şi Video Tutorial individual / 1:1 / Mentorat Brainstorming Planificarea şi revizuirea acţiunilor Expunere orală Suport de curs / fişe de lucru Citire Demonstraţie De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi x x x X X Puncte tari pentru stilul de învăţare: Vizual Auditiv Practic X X X X x x x x X X X x x x x x x x x x Explorarea şi influenţarea opiniilor. convingerilor şi atitudinilor x x Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice . emoţiilor.În cele ce urmeaza prezentăm un ghid care ar putea orienta demersurile practicianului în alegerea metodologiei de predare pornind de la stilul de învăţare al elevilor.

sau a unei succesiuni Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Învăţare mecanică Discuţie : • Dezbatere • Masă rotundă Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare Lucru în grup • Grup cu sarcină precisă • Grup mic • Brainstorming • Grup creativ Temă scrisă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol Teme /proiecte integrate Vizită de două sau mai multe zile Lucru în grup Generarea de idei: • Brainstorming Consolidarea ideilor: • Grup cu sarcină precisă Grup mic x x x x x x x Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Dezvoltarea lucrului în echipă x x x x x x x x x x . sau a unor fapte concrete.Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor în ambele sensuri) Atelier de lucru /Simulare / Joc de rol Atelier de lucru / Simulare / Practică Demonstraţie Formare (coaching) x x x x x x x Învăţarea unui sistem “mecanic”.

Scopul predării – Ce vă doriţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? BRAINSTORMING Propuneri pentru activitatea elevilor Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic .Consolidarea informaţiei Seminar Joc de rol Evaluare /Test Temă de lucru / proiect (individual / în grup) Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev) Examen / test Suport de curs cu spaţii goale de completat Întrebări de control Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţarea profilului de abilităţi x x x x x x x x x x x x x x Analiza şi evaluarea învăţării Exemplu: Idei privind strategiile pe care practicienii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare al elevilor.

cu creioane de culori diferite. Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă schimb de idei. Utilizaţi culori pe scheme pentru a indica zonele de legătură. • Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Proiect de lecţie2 2 Structură orientativă pentru adaptarea sa orice tip de lecţie din sistem (dobândire de cunoştinţe. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă vizuală şi auditivă. Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii care au sens pentru el. ideile ce au legătură unele cu altele. Notaţi ideile /conceptele cheie de la brainstorming şi cereţi acestor elevi să alcătuiască o listă cu acţiunile necesare şi să ordoneze aceste acţiuni după gradul lor de prioritate. dar nu să domine sesiunea. Aţi putea alege din rândul lor 23 voluntari care să noteze pe flipchart. imagini şi simboluri care au sens pentru el. Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de preşedinte de şedinţă. 2. Faceţi ca acest elev să se ofere voluntar pentru a nota ideile. evaluare) . vor avea încredere în această strategie.• Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. “spidergrams”. recapitulare. Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul /conceptul / ideea de la brainstorming şi apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. pentru a-i încuraja pe ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor. • • • Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Aţi putea să folosiţi un astfel de elev pentru a-l pune să exprime idei în format vizual. formare de priceperi şi deprinderi. vor avea încredere în această strategie. Puneţi elevul să-şi noteze idei de la brainstorming folosind creioane colorate. • • • • • • • • Exemple: Elevii au folosit brainstorming-ul pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile rămase într-o cutie. mixtă. consolidare.

DISCIPLINA: CLASA: SUBIECTUL: TIPUL LECŢIEI SCOPURI CONŢINUT INFORMATIV: OBIECTIVE OPERAŢIONALE Până la sfârşitul orei. elevii vor fi capabili: O1 O2 O3 O4 RESURSE PROCEDURALE (METODE ŞI PROCEDEE): RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT): ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR: STRATEGIE DE EVALUARE: CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE: .

sarcini de predare-învăţare-evaluare Etapele b lecţiei/ i Timp e c t i v e Strategii (metode. forme de organizare) . mijloace.BIBLIOGRAFIE: DESFĂŞURAREA LECŢIEI O Conţinut.

.

crt. conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării. corectarea răspunsurilor greşite). autoritatea în faţa clasei. PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa. interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice. logic. Pot fi utilizate şi alte variante propuse de profesorul mentor. valorificarea educativă a conţinutului. Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii. expresivitate. individualizare. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite. formularea obiectivelor operaţionale. activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare. succesiunea şi tipologia întrebărilor.3. dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific. . motivare. dificultatea solicitărilor. esenţial. Fişa de evaluare a lecţiei este ataşată Proiectului de lecţie corespunzător.: microdecizii luate în situaţii de feed-back). 2. limbajul (corect. a capacităţilor intelectuale. a aspectelor moral-civice. elemente de creativitate didactică (ex. capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite NOTA Profesor. atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie. ecologice etc). 1 1. elev-elev. asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta. Clasa : Disciplina : INDICATORI Subiectul lecţiei : 4 5 6 Tipul lecţiei : NOTE 7 8 9 10 3. terminologie). FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI3 Data : Nr. relaţia profesorelev. accesibilitate. accesibil. propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare. interculturale.mentor. unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei.. densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru. SEMNĂTURA 3 Se multiplică pentru fiecare lecţiei susţinută. spirit autocritic. exemplificat.

conduita didactică. evidenţieri. procedee. activitatea didactică.………………………………… 3 Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1. …………….. oportunitatea alegerii temei. 5. gradul de implicare şi participare a elevului. asigurarea feed-backului – aprecieri. Proiect didactic pentru activităţi educative a) Proiect didactic pentru activitate extraşcolară Data : Clasa : Nr. impasuri. forme de organizare a activităţii elevilor) : Resurse materiale (mijloace de învăţământ): Scenariul propriu-zis (organizarea clasei. elevi problemă. motivarea elevilor. observaţii): . interacţiuni. 2 şi 3 = _________________ = ……… …. de elevi (prezenţi/înscrişi) : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei : Obiectivele activităţii: Strategia didactică : Resurse procedurale (metode. situaţii conflictuale.

procedee. mijloace.b) Proiect didactic pentru ora de dirigenţie Data: Subiectul activităţii: Strategii de realizare (metode. forme de organizare): Bibliografia consultată: Scenariul desfăşurării activităţii: 1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii 2) Motivarea elevilor 3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii 3) Desfăşurarea activităţii .

4) Asigurarea feed-back-ului 5. Fişă de caracterizare psihopedagogică (conform modelului utilizat de profesorul mentor) .

sem.6. semnătură şi ştampilă): _________________________________________ .o copie se depune la facultate / centrul territorial ID – Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________ Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________ Telefon/fax: __________________________________________________________________________ Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele. Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III.2) .

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : . sem.. Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________ Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________ Lecţii susţinute de studentul practicant (cel puţin două lecţii de probă şi o lecţie finală): Data Clasa Ore Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii ....Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III.. Specialitatea:…………………………..2) Student practicant:…………………………………………………………………… Facultatea:………………………………………………………….

Media notelor la lecţiile de probă (cf.. Nota la lecţia finală (ultima consemnată în tabel) …………………………………………… Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________ Semnătura: . Fişei de evaluare a lecţiei): …………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful