You are on page 1of 71

:'

dr"nuridogan

a[ariyer

@ YenaPlqrlYer

ve Olgme Degerlendirme

TemelKavramlar |

14

2 3
4 5 6 7 8 9

- ll Temel Kavramlar
TemelKavramlar lll TemelKavramlar lV Nitelikleri | OlgmeAracrnrn Niteliklerill 6lgmeAracrnrn Niteliklerilll OlgmeAracrnrn

15
14 16 14

13
14

Nitelikleri lV Olgme Aracrnrn

14
15 15

Aragve Teknikleri | SrnavTUrleri Olgme / 1 0 SrnavTUrleri dlgmeAragve Teknikleri ll / veTeknikleri lll 11 SrnavTiirleri/ OlgmeArag ve 12 SrnavTUrleri OlgmeArag Teknikleri lV / lstatiksel lglemler | Yaptlan 1 3 Testve MaddePuanlanUzerinde lglemler ll Yaptlan lstatiksel 1 4 Testve MaddePuanlanUzerinde lstatiksel lglemler lll Yaprlan Uzerinde 1 5 Testve MaddePuanlarr lstatiksel lglemler lV Yaptlan 1 6 Testve MaddePuanlarr Uzerinde 17 18 19 KarmaTest- | KarmaTest- ll KarmaTest- lll KarmaTest- lV KarmaTest- Vl KarmaTest- Vlll

16
15

16
14 15

14
14 14 15 14 18 15 14 17 14 14 17 14 15 16

20 22 24

21 KarmaTest- V 23 KarmaTest- Vll 25 Karma Test- lX 26 KarmaTest- X 27 KarmaTest- Xl


28 29 KarmaTest- Xll KarmaTest- Xlll

30 KarmaTest- IVX 31 KarmaTest- XV 32 KarmaTest- XVI 33 KarmaTest- XVll 34 KarmaTest- XVlll

14 14
17 16

e$itimbilimleri

403

Olgme Degerlendirme ve

1. Hangi segenekte verilen ifade 6lgme ve de$er. lendirmeniniglevleriaraslndasaytlamaz? A) Ogretmenlerin bagandUzeyini saptamak B) Ogrencilerin bagarrstnr okul belirlemek C) Bireylerin geligimlerini dersteki izlemek D) Ailelerinegitimve krjltUr yaprsrnr ortayagrkarmak E) Egitimprogramtntn yeterli olupolmadrgrnr aragtrrmak

5. Aga$dakilerden hangisi siirekti bir degigken. dir? A) Devamedilenfakiilte B) Annenin medeni durumu C) KPSSstandart puanr D) Cinsiyet E) Kardeg sayrsr

Bir aragtrrmacr derstekibagarryr etkiledigini dUgUnerek motivasyon, tutum ve ilgi degigkenlerinden hangisinin cigrencilerin 0grenme drizeyini dahagok artrrdr$rnr ortayakoymaya gahgmaktadlr. Bu aragtlrmadaki ba!rmh degigkenhangisidir? A) Ogrenci B) Ogrenme dtizeyi C) Motivasyon D)Tutum

Aga$rdakilerden hangisi birdelerlendirme tiirU dedildir? A) Tanrlama B) Rubrik C) lzbme D) Performans E) Portfolyo

E) llsi

Elifkalemligindeki kalemleri renklive kurgun olarak ayrrmrgtrr. Renklikalemlerinin ve kurgun 7 kalemlerinin3 adetoldugunu belirledikten sonrasrraarkadagrna kalemini bir 6dUng vermigtir. Elif, renkli ve kurgun kalemlerininsaylslnrbelirlerken hangi iglemigergeklegtirmigtir? A) TUretilmig 6l9me B) 6l9ek geligtirme C) Dogrudan 6l9me D) Degerlendirme E) Dolayh 6l9me Agaldaki sorulardan hangisi 6grencilerin matematik dersine kargrtutumunu dlgmek igin ha. zrrlanan tutum dlge$inin uygulanmast sonucunda elde edilen puanlara dayanarak yag1tle namaz? A) O$rencilerin ortalama tutumdiizeyinedir? B) Puanlarhomojenmi yoksaheterojen dagrlmi maktadrr? C) Tutumpuanlarr ortalamasr, ve erkek6$renkz cileriginfarklrlagmakta mrdrr? D) Tutumrilgeginden elde edilenpuanlanngiivenirligine dUzeydedir? E) Matemati$e ilgisiyrjksekolan bireylerin tutumlan da yUksek midir?

7. Agagdaki durumlannhangisindemuflak deferlendirmekullanllmaslnrn uygunluk diizeyi 3|3ba diisiiktUr? A) BedenegitimibdhlmUne rigrenci segme B) Ogrenme eksiklerini belirleme C) Hazrrbulunugluk dUzeyini saptama yanlrglarrnr D) Osrenme saptama E) Dersbagarrsrnr belirleme

\)
'E-

: G. -_ . " 8 . Olgme siirecinin son agamaa!agalrdakllerden


tto

f.

hangisindeverilmigtir? A) Olgmearacrile <ilgrilecek 6zelligieglegtirme B) Ozelli$i Olgmek kullanrlacak igin aracrbelirteme C) Ozellikle aynr 0l9ekdUzeyinde 6lgUtsaptabir ma D) Olgmesonucunun sayr/ sembolile belirtilmesi E) Olgulecek dzelligin saptanmasl e$itimbilimleri

404

tg' y?n?
9.

rver

ve Olqme De$erlendirme 12. AgagrdakiiglemlerdenhangisindeOlgmenin6l' gek diizeyi farkltdrr? dershanedemeslek ve dtiz lise A) O$rencilerin aYrtlmast olarak mezunlart mavi pembe, erkekgocuklarlna B) Krzgocuklartna giysiler altnmast A, toreninde B' C gibigubebayrak Ogrencilerin C) lerdetoplanmast yapt$t g0nlerintopdevamstzltk D) O$rencilerin tanmasl sabahve akgamvardiiggilerin E) Fabrikalardaki yaslna ayrllmasl

igin almadt$t muarandevu dahacince l. Hasan't yeneyapmadtlar. giyUksek ilk atlamada elli kigiaraslna il. Htiseyin edilmedi. kabul igin remedi$i sporokuluna yarlslnmaglartntn ilt. Denizbu sezontaktmtntn alabildi' igin oynadr$t paraOdtilii dan go$unda fazlastnt % sorulartn 70'inden KPDS'de tv. Nazrm almayahak kaDil cevapladr$rndan Tazminatt zandr. Hikmetstnavda33 soruyado$rucevapverdiiki ortalamastndanpuandahadU$i iginsrnrfrn grikpuanalabildi. Yukandaverilenlerinhangisindemutlak de$er' lendirmesiiz konusudur? C)llveV B)lvelV A)lvell E) ll, lV ve V l, lll ve lV D)

10.
tUmd$saylslnln srnrflarln birinci l. Bir lisedeki orant rencisaytstna en ll. Bir Ulkede gok ziyaretedilenilk tig turizm merkezi gevre uzunlugaprndaki dairenin bir lll. Be9metre gu b6kayttlt olduklart lV. Bir yurttakalano$rencilerin lUm puant KPSSstandart adaylarrnrn V. Memur Yukanda verilenlerin hangisinde deligken siiz konusudegildir? E)v D)lv C)lll B)il A) | 13. Agagrdakiterin hangisinde baglangtg noktasl gergeksftr gdsterir? A) dsrencilerin mesleklereolan ilgi dUzeylerini saptamak gdsterilen B) Bir kitabrnyaztmtndayararlantldt$t belirlemek saytstnt kaynak olne C) Bir ilindenizseviyesinden kadaryUksekte olgmek du$unu yetenek dUadaylann bagvuran D) Futbolokuluna zeyinisaptamak zeka puantntheE) 6zge'nin standartlagtrnlmtg saplamak

11.
kag l. Bir kadtntnmakyajgantasrnda ruj oldu$unu saptama unvanlartbayraktoreninde ll. O$retimUyelerini \) yerlegtirme na gcire yarlslnl dedeneklerin bir 14. Agagrdaki6l9me iglemlerininhangisindetanlm' lll. Deneysel gahgmada grubuna atama lanmrgbirim ney,yansrntkontrol {s; A) iki gigesutsiiz konusudur? igtim. verilenbir olayrnmiladitak- s _ lV. Hicritakvimegcire 7 N. B) iki bardaksu igtim. belirleme tarihini vimegcire C) iki tas ayranigtim. Yukanda verilen ifadelerin hangisi oran 6l9e' ginde 6l9me igleminigiisterir? D) iki kap yemekyedim. lV C)Yalntz aldtm. ll E) iki litrebenzin B) Yalnrz I A)Yalnrz E)llve lV D)| ve lll 9. D 1 0 .C 1 1 .A 12.D 1 3 .B 14-E

1.D

2.8

3.C

4.E

5.C

6,8

7.4

8.D

egitimbilimleri

405

Olgme Degerlendirme ve

L Tarlanrn alanr4000metrekare hesaplanmrgtrr. ll. Niifusyogunlugunun yUksek en olduguil lstanbul olarakbelirlenmigtir. lll. Tekin, kardegi Nadir'den kat uzundur. tig lV. Odanrn boyuile yiiksekligi arasrnda katfark iki bulunmugtur. V. Andromeda (M31/NGC 224)gataksisi Samanyolu Galaksisi'ne km/shrzlayaklagmakta300 drr. Yukandaverilen ifadelerden hangileritUretilmig iilgme dedildir? A)lve ll B )l v e t V C)lveV D ) l l l v el V E)l,llveV

l. Psikolojik dzellikleri belirlemede kullanrlan tek rilgek t0rUdUr. ll. Birimleri aynrbUyUklUktedir. lll. Qarpma b6lmeiglemlerine ve elveriglidir. lV. Tanrmh baglangrg bir noktasr bulunmaktadrr. V. Hertrirliimatematiksel iglemyaprlabilir. Yukanda verilen iizellikterden hangileri egit aralk 6lgegindeki6lgme sonuglanntn6zelliklerindendlr? A) Yalnrz I B) | ve ttl C) | ve lV D)llvelV E)iltveV

dlrencilerin de{erlendirilmesinde, iigrencilerin birbirine g6rebagarr stralafl 6l9iitaftnryorsa hangitiir iilgiitsdzkonusudur?


A) Ba$rl B) Mutlak C) Kesin D) De$igken E) Sabit

dgrencilerin degerlendirilmesinde iilrencilerin yetenekdiizeyi 6190t alrnrrsa hangi tiir 6190t s6z konusu olur? A) Ba$rl B) Mutlak C) Kesin D) Degigken E) Sabit

3.
L Bir bilgisayarklavyesinde kag tug oldugunu saptama ll. Mutfaktakibardaklarrraflarayerlegtirirken biiyiikhikerini dikkate alma lll. Bir i9 yerindeki gocuksahibiolupolkadrnlara gdrefarklrgdrevler mamalarrna verme lV. O$rencilerin zeka testindenelde ettikleri bir puanlarr standart belirleme Yukanda verilen ifadelerdenhangisi srnlflama iilge$indeiilgme iglemine6rnektir? A) Yalnrz I B) Yalnrz lll C) | ve tl D)lvelll E)ilvetV

7. l. Kang ll. Adrm lll. Metre lV. Termometre V. Ayak Yukanda verilen iilgme birimlerinin hangileri dolaldrr? A) Yalnrz I B) llve lll C) lllve lV
D)l,llveV E) lll, lV ve V

4. Bir bankabUnyesine katmakistedigi m0fettig adaylanna6ncebir mUlakat srnavr uygulamaktadrr. M0- G. jiiri lakatsrnavlnakatrlanbireylere tiyelerinin sorN. du$usorularrn go$unubeklenen en gekilde cevap- 5, layankatrhmcrlardan tanesibaganh 10 sayrlmrgtrr. 8. 69rencilerin degerlendirilmesinde srnavdaki Siiz konusu banka mtifettig segmedehangi tiir sorularrn oh7O'ine do{ru cevap vermek iilgiit ahde$erlendirme yaklagrmlnr kullanmaktadlr? nrrsahangi tiir 6l9iit siiz konusu olur? A) Bagrl B) Mutlak C) TUmel A) Ba$rl B) Mutlak C) Keyfi

E"

D)6z

E)Akran

D) De$igken

E)Tanrmlr efiti ilimleri

406

i
9.

9?n?F!,qrlYer
13.
l. ll. lll. lV. 9 Tekirilk seferinde yavrudo$urmugtur. gtin igin Ayga18 yagtndan aldrgr son segimlerde oy kullanabilmigtir. toplanmtqttr. bu Bahgeden sene9 tonftndtk l99i DursunBey 67 yagrnageldi$iigin emekli

0lgmeve Degerlendirme saytst ktz l. Biroyunparkrndaki gocu$u yerliromanlar en ll. Biryll iginde gokokunan yLikseki$i genigligive uzunlu$unun lll. Bir odantn oranl ne meslekleri annelerinin cigrencilerinin lV. Anastntft gocuklarln zeka yagrndaki on V. Bir ilkokuldaki bir testistandart Puanlart Yukanda verilenlerin hangisinde kesikli degig' ken siiz konusudur? C)llvelV B)lveV A)lvelll E)lllveV D)llveV d6' hangisi bigimlendirmeye 14. Aga{rdakilerden biri C!g[!!: nUk delerlendirmenin amaglarrndan gir? bedi.izeyini kazantlma davrantglartn A) Konudaki

edilmigtir. krsa oldu$u V. Helin'inboyu 1.70 santimetreden reddedilmigtir. bagvurusu iginfotomodellik Yukanda verilenlerden hangileri de$erlendir' meye tirnek g6sterilebilir? C) ll veV B)ll ve lll A) lve lll E) ll, lVveV D ) l , l l l v eV

10. Ogrencilerin deSerlendirilmesinde6$rencilerin birbirine giire bagan slralarl 6l9tit allnryorsa hangi ti.ir6lgiit stiz konusu olur? C) Kesin B) Mutlak A) Ba$tl E) Sabit D)De0iSken

lirleme ilgili davrantglarla 6$rentinitedeki B) OQrencilerin saPtama me eksiklerini ortayagtkarzor C) Unitede kazaniandavranrglarr ma tesyetersiz kaldt!t noktalart surecinin D) O$retim pit etme kazanma trimdavrantglart dersteki E) O$rencilerin duzeylerini Yordama ytlYalgrnBey o$rencilerinden O$retmeni 15. TUrkge lrk 6dev olarakkdy yagamlnlanlatanbir Ttirk yaStntftn istemigtir. incelemelerini zannrn romantnt olan Cogkun'ogbiri d$rencilerinden en galtgkan romantntam olarak inceleyecekleri retmeninden hangi dzellikleriigermesigerektiginisormug ve listelehalinde maddeler beklentilerini o$retmenin giderekkOyyagamt sonra kitapgllara migtir.Daha on rizerinekurulu romanlarrn sdzleriniokuyarak romanlartn listesiyle tizellikler bekledi$i cigretmenin Bu kargrlagttrmtgttr. bilgileri bulunan rin scizlerinde "Yllkr Atl" AbbasSayar'rn sonunda kargrlagtrrmalar go[unu kargtbeklentilerinin o$retmenin romantnt gerekqesiyle sattnalmtgttr. ladrgr olugan beklentilerinden Cogkun'un6$retmenin ilgi' romanlarla 6n sdzUnde liste ile romanlartn ve kitabt li olarak verilen bilgileri kargllagtlrma satrn alma siireci aga$ldakikavramlardanhan' gelir? gisinekargrhk B) Degerlendirme A) Olgme D) Olgek C) 0z delerlendirme degerlendirme E) Srireg

11.
testledlgmek bagartstnt l. Matematik belirlemek olgegiyle dereceleme ll. Tutumlarr kUtleve hacim yardtmlylasaptaYogunlugu lll. mak hesapcinsinden alantntmetrekare lV. Bahgenin lamak saymak oldu$unu kag V. Merdivende basamak Yukanda verilenlerin hangisindedolayh tilgme s6z konusudur? C) | ve ll V B) Yalntz I A) Yalnrz E)lllvelV D)llveV

\)
12. Bir matematik6gretmeni dlrencilerin matema' : kazantmdii' davranrglarr tik dersi kapsamtndaki 6; zeylerini belirlemekamactyla25 soru yazmlgttr' Bu 25 sorunun olugturdu$u biitiine hangi ismi N . 5" vermek daha dodru olur? aracr B) Olgme A) Sormaca D) Testbataryasl Anket C)

E.

E) Envanter 4,A
e$iti ilimleri

407

Olgme Degerlendirme ve

l. 0$rencilerin giinde harcadrgr bir paramiktarr ll. Aynrsayrda do$rucevapverenOgrencileri aynr slnrfayerlegtirme lll. LGS sonucuna gciredgrencinin tercihettigiliseleribelirleme lV. Bir ilin en y0ksekve en dUgUk noktasrndaki rsr farkrnr belirleme V. Kupamagtnakagtane bilefliseyircinin katrldl$rnrbelirleme Yukandaverilen ifadelerinhangisindeiilgme i9lemi slnrflama 6l9egi diizeyindedir? A) Yalnrz I B) Yalnrzll C) yalnrzV D) llve V E) ilt ve tV TarihOgretmeniCogkunBey derslerebaglamadan 6nce d$rencilerin derslerene dUzeydehaztr olduhazrrolmadrklan konulansapta$unu belirlemek, yarak hazrrhale getirmekistemektedir. Cogkun Bey'in bu amagla hazrrlayacall bir slnavda dersle ilgili iincelikle hangi davranlglan tilgmesi beklenir? A) Girigdavranrglar B) Kritikdavranrglar C) Ust dUzey davranrglar D) Hatrrlamaya dayanan davranrglar E) TUmdavranrglar

L Kang ll. Adrm lll. Metre lV. Termometre V. Ayak Yukanda verilen birimlerin hangisinde baglangrg noktasl tanlmlldlr? A)r B)il C)ilt D)tv E)v

Bir liseye kayrt yaptlrmak igin SBS'den en az 450 puan almtgolmak zorunludur.Buradaki4S0 puanl agagdaki kavramlardanhangisi daha ivi aEklat? A) Otgum B) 6t9me c) Otgut D) Olgek E) Otgekleme

7. l. Can'rnsaylsal yetenek dijzeyini belirlemek ll. Qorumilininbir ay boyunca gUnlUk srcaklrk degigimini tespitetmek lll. Bir kibrit kutusundaki gergekten kibritlerin 40 adetolupolmadrgrnr belirlemek lV. Sosyalbirioldugubilinen Cem'ipazargUnU ziyaretedenarkadag saylstnt belirlemek V. Bir arabanrn20 kilometrede kag litre benzin harcadr$rnr saptamak Yukandaverilenlerinhangisindebaglanglgnoktasr gergekyokluk bildirir? A)lvell B)llveV C)iltvelV D) l, lV ve V E) lll, tV ve V

3.
L Zeka testi uygulamasr igin Ogrencileri yaglarrna gOresrnrflara almak yaglanna ll. O$rencilere gcirevler uygungUgl0kte vermek lll. Ogrencilerin resimyetenek dUzeyini belirtemek igintablolarrna puanvermek lV. Arabanrn silindir hacmini belirlemek boyve igin gap6lgUm0 almak V- Odadakag kigioldugunu belirlemek gUrUligin tijnUngiddetini dlgmek Verilenlerden hangisindeslnrflama6l9egi diize\) yinde 6lgme sonuglansiiz konusudur? A) Yalnrz I B)lve lll C ) l l v e l V E: c D)llveV E) lll ve V G. 4. ,6[me ve deSerlendirmeyle ilgili kavramlara iligkin agagdaki ifadelerdqn hangisi ye!illggt? .A) Olgmenicelikbildirebilir. B) Degigken nitelolabilir. C) De$erlendirme rilgUt gerekir. igin D) Olgutmutlaka mutlakolmahdrr. E) Srizhide dgrencilere eksivermekcilgme artr, kurahdrr. "5'

8. Agafrdakilerinhangisinde6l9me iglemis6z konusudur? A) $irketebagvuranlardan o igeahndr. ilk B) Diskoya mUgterilerin girebilmesiigin en az on liraddemelerine kararverildi. C) ilk gelenotobUse yolcubindi. 50 pargabagrna liraddenmesi D) lggilerle tirettikleri 5 konusunda anlagrldr. E) Programlannda haklannaaykrrryayrn yakigi panTV kanallna kapatma cezasr verildi.

E, N.

408

egiti

ilimleri

ra* uzma
'=/ Y a Y ' n

rvel

Degerlendirme OlEmeve
12. Hangi segenekte verilen delerlendirme iglemi d ilerleri nden farkl dt r? giren adaylart arastnda ilk o/o25'e A) Bagvuranlar i9ealma bagaalttndapuanalanlart ortancastntn B) Srnrfrn nslz sayma C) Standartpuant 2 veya Uzerindeolanlara 6diil verme D) En etkili hikayeyiyazan d$renciyistnf bagkant segme atma okuldan ti$renciyi E) 20 gUnokulagelmeyen

9.

puanalyUksek l. Serkanslnlflnortalamaslndan drgrigindersigegti. yarlslnadogrucevapveremell. Sevdasorularln kaldt. di$i igindersten gegemedi$i lll. Seving1. stntftntiim derslerinden dersalamadt. iginikincistntftan dii180 boy lV. Segkin'in uzunlu$u santimetreden giremedi. taktmtna iginvoleybol 90koldu$u girdi$i okulaile igin arastna ilk V. Serpilstnrfrn 09U birli$ibursukazandt. Hangi 6lrenciter igin yapllan delerlendirmeler mutlaktlr? A) Serkan-Sevda B) Serkan-SerPil C) Segkin-SerPil D) Serkan-Segkin-SerPil E) Sevda-Seving-Segkin

7-A Atik O$retmeni Bey ddnembagtnda 10. Matematik kapsamtnda6. stnft d$rencilerine srnrfmatemati$i yoklayan stnavuygulamtgttr. bir ki davrantglarr Beyin uyguladrlr srnavrn gILOlIeInli amacl Atik nedir? ayrrabilmek birbirinden A) Ogrencileri saptamak dUzeyini B) Hazrrbulunugluk belirlemek dtizeyini bagarr C) O$rencilerin kararvermek d$rencilere D) Dersigegemeyecek gidermek yanltglarlnt E) 6$renmeeksi$ive 11.

13. matematik 7. l. Bir okuldaki stnf d$rencilerinden saYtst kalanlartn dersinden en ll. Olrencilerin gok sevdi$iilk beg sanatgtntn listesi lll. Bir kenan 8 metre olan bir kareningevresinin uzunlu$u lV. Ankara'yr ziyaret eden turistlerin do$duklarl Ulkeadlart stcakltk V. Ankara'ntnUg gUn boyuncarilgUlen degerleri Yukanda verilenlerin hangisi oran 6l9e!inde' dir? E)v D)lv c)ilr B)ll A)r

6t9et<ter
yaptlan bu grafikte dlgeklerve cilgeklerle Yukarrdaki arastndaki bilgimiktart tagrdt$t 6lgmesonuglannrn 14. ASairdakilerin hangisinde iilgme i$lemi yaktur? g6steren grafikverilmigtir' bir iligkiyi yerine sl' A) Bir daldakikirazlansaymak Veriten bu grafikte A, B, C ve D harfleri yazarsakgergekdu' 's)B) Cavit'inzekatestindedo$rucevapverdili sorurasrylahangi iilgek adlannt = Gt. lartbelirlemek rum do$ru yansillhr? -:2. , > C) Evle market arastndaki yUriiyUgmesafesinin A B C D G kag adrmoldu$unusaPtamak Egitaralrk Stntflama Stralama Oran A) N D) $artlarr sa$layan d$rencilerinyUksek lisansa Srralama Stntflama B ) Egitarahk Oran kabul etmek bagvurusunu c) Srnrflama Stralama Egitarahk Oran kag kaynakgada kaynagtn sonundaki E) Bir kitabrn Stralama Oran D ) Srnrflama Egitarahk belirlemek oldu$unu E) Srralama Stntflama Egitarahk Oran

E"
I

e$itinbilimleri

409

Olgme Degerlendirme ve

l. Ogretmen dlrencininev odevini 9 yapmadrgrnr belirlemigtir. ll. Buketdinlemesrkhgrna gcireen gok dinledigi garkrlar listesini hazrrlamrgtrr. lll. Orhan KPSSpuanrnrn 91,453 oldugunu cigrenmigtir. lV. Keremarabasrnrnbenzinibresinin srfrng6sterdigini fark etmigtir. V. Cansudgrencilerine cidevverirkenkendilerine ait bir gahgma odasrna sahipolupolmadrklannr dikkate almrgtrr. Yukanda verilenlerden hangisi srralama 6lgegindedir?

4. Bir egitim programtnrn igleyigi siirecinde 6grencilere kazandlnlmak istenen davrantglann kazanlhp kazanrlmadl{lnl,yantrg 6$renmelerin olup olmadlgtnl belirmek igin hangi degerlendirme tiiriiniin kullanllmasldaha uvoun olur? A) Ba$rl B) Bigimlendirici C) Tanrlayrcr D) UrUn E) TUmel

A)r

B)tl

c)ilr

D)tv

E)v

2. 6lgme ve degerlendirme kavramlan baklmlndan hangi segenekte verilen ifade yanhstrr? A) Degerlendirme dlgUmri kapsar. B) 0l9me degerlendirme gereklidir. igin C) Kararrigesiolmadan de$erlendirme olmaz. D) Olgme her zaman objektifken degerlendirme her zamansubjektiftir. E) Olgmegcizlembildirirken degerlendirme karar bildirir.

dlgUlecek degigken igin sfrr de$erinin anlamsz olduSu ve bir birimin tanlmlanamadrgl, 619me sonuglannrndaha gok benzerlikve farkhhk iizerine kurulduSu,elde edilen 6lgme sonuglan iizerindetepe deger bulma,frekans belirleme ya da yUzdehesaplamagibi basit igtemlerinyaprlabildigi iilgek tUrii agalrdakiterdenhangisidir? A) Oran B) Egitarahk C) Egitdereceli D) Srralama E) Srnrflama

3. l. Bir ekmekfrnnlnrn gUnde bir Urettigi ekmeksayrstnt saptama ll. Girigdavranrglarrna sahipolma dtizeyibenzer olan bireyleri aynrsrnfta toplama lll. O$retmenLisesi'nibitirencigrencilerin 6gretmenlikle bdhimleri ilgili tercihetmestrastnt saptama lV. Mehmet'in yetenek sayrsal testinden puan kag aldrgrnr belirleme V. Ogretmen atamalarrna bagvurdugu haldeatanamayan adaysayrsrnr hesaplama Yukandaverilen ifadelerinhangisinde6l9me ig. lemi oran 6l9egi d0zeyindedir? A) Yalnrz I B) Yalnrz lll C) Yalnrz V ' D)lveV E)ttvelV

6. Agagdaki segeneklerin hangisinde degerlendirme iglemivardrr? A) Olgmedersinde Ugur'un vizeden almasr 65 B) Ortalamasr veya iizerinde 65 olmayan 6grencilerindersten kalmasr C) Bir srnrftaki tOmdgrencilerin soruluktestin 100 puanalmasr aynr65 sorusundan birer D) 65 dgrencibulunanbir srnrfta ttim dgrencilerin tam puanalmasr E) Ayge'nin yag gtinrikutlamasrna arkada65. 65 grnrn katrlmasr

\) . t . G.
f"

E" N"

l. Sergide adettabloolduSu 44 saptandr. ll. Bahgede 1000taneagagoldugu belirlendi. fll. Film244 dakikada tamamlandr. lV. Denizbir gOnde litresu igti. 2,5 V. Srnrfta taneg6zltikl0 7 cigrenci oldugugcirUld0. Yukandaverilen 6l9me iglemlerininhangilerinde birimin yapay oldugu s6ytenebilir? A)Yalnrz I B)ll ve lll C ) l l l v el V D)l,llveV E) lll, lV ve V

410

;*;"

e$itimbitimleri

jr* uzmanKanyr
" V j Y E y ' n

ve Olgme Degerlendirme belirlenoldu$u 27 hacminin metrekUp 13. l. Varil'in migtir. oldu$usapgok debisinin yUksek ll. Asi nehrinin tanmlgtlr. anlagtlmtgttr' oldu$u 17 lll. $irin'in giftayakkabtsr 30 lV. Yelkenlinin metre boyundaoldu$u g6rtilmtigtur. hrzagtkabil210 maksimum km/saat V. Arabanrn di$ianlagtlmtgttr' hangisindettiretilmig 6l9me be' Agagrdakilerin lirten ifadelerbir aradaverilmigtir? C)lveV B )l v e l V A)lvell E)l,llveV D ) l l l v el V ve kitaplartnt 14. Gtiler okula gitmeye haztrlantrken yerlegtirmigfarkltgdzlerine gantaslnln defterlerini yanlna ve kitaplarr defterleri tir.AncakannesibiitLin sdyciltlenmediQini henUz baztlartntn almamastnt, ciltgantasrnt agarak GUler BununUzerine lemigtir. gtkarmtg ciltlenmig ve kitapve defterleri lenmemig yerlegtirmigtir. gantastna yeniden kitapve defterleri G0ler'in defter ve kitaplanndanciltlenmigolan' lan gantaslnayerlegtirirken,ciltsiz olanlan alma' 6l9mesonucuverir? masthangi6l9ekdUzeyinde B) Srralama A) Srntflama D)Oran araltk C) Egit E) Dereceli bir de dlgmeyi kapsayan sUreg15. l. De$erlendirme tir. dlgmeherzaher ll DeSerlendirme zaman6znel, man nesneldir. 6ncegelir. tilgmeigleminden lll De$erlendirme, yaprlmakstztn dlgmeyaptlada lV De$erlendirme bilir. iligkin yukandaveri' Olgmeve degerlendirmeye hangileridogrudur? len ifadelerden C)llvelll B )l v e l V A)lve ll E ) l l l v el V D )l l v el V

8. 6srencilerin de$erlendirilmeslndegan e$risi kullanlllrsahangi tiir 6l9Uts6z konusudur? C) Kesin B) Mutlak A) Ba$tl E) Sabit D) De$igken 9. oldu$ubelirlenmigtir' 5 L Aydtn'rn krzkardegi 25 mesleQinde ytltdoldurmadtbabasr ll. Ash'ntn olamamtgttr' $r iginemekli belirlenmigelmaoldu$u 30 lll. Sandrkta kilogram tir. yaplgirmedi$i ytl sonunda igin lV. Ahmetvizelere altnmamtgttr. stnavtna lanfinal agtt$tiginlimanadeboyu70 metreyi V. Geminin izin mirlemesine verilmemigtir. Yukanda veritenlerinhangilerindede$erlendir' me iglemiyoktur? C) ll ve V B) ll ve lll A) | ve lll E) ll, lVveV D)l, lllveV diinem bagr 10. Ogrencilerinde$erlendirilmesinde geligim diizeyi 6l9iit ve ddnem sonu araslndaki ahnrrsahangi tiir tilgUts6z konusudur? C) Kesin B) Mutlak A)Bagtl E) Sabit D) De0iSken

11. saptagalrganlarrn dtizeyini cifke l. Bir igyerindeki mak alantaktmoyunUst ll. Taraftarlarrn Uste5 yenilgi gdzlemek tutumlartnt kargt culartna gegici kaygt d$rencilerin stntfabaglayan lll. Birinci belirlemek dUzeylerini yarolmlygevre gaplnln ve alantnt tv. Birdairenin la hesaplamak tel gevresine kadardikenli gerene Bir tarlanrn belirlemek kece$ini Yukartdaverilenlerinhangisindedo$rudan 619' me s6z konusudur? C) | ve ll V B) Yanhz ll A) Yanlrz E) lllve lV D) ll veV

16. Stnavsonuglarlnaverileceka$rrllklarlnbelirlen' hangisi puanlaylclnln mesinde aga$ldakilerden 96z iinUnde bulundurmasl gereken ilkelerden biridsdlrl? dUzeyi uygunluk tablosuna belirtke A) Kapsamrn yan_:2. bagartstnt gergekyagamdaki B) Ogrencinin trsltmasl fit. yollarla gegitli kanganhata C) Olgmesonuglanntn az igermesi deSerlendirilmesindekazandtrrl' N . Puanlarlnl 12. 69rencilerin 5' gcisterisahipolma dtizeyini D) Girigdavrantglara mak istenen davranlglannyiizdesi 6l9iit allnt' yor olmast yorsa hangi ttir dlgiit siiz konusudur? do$ruyanstbagartstnt gelecekteki E) O$rencinin C) KeYfi B) Mutlak A) Ba$rl ttyorolmast E)Tantmlt D) DeQigken

E.

eSiti

ilimleri

Olgme Degerlendirme ve

y?r"n?fl<qriYer

l. Duyarhk ll. Ekonomiklik lll. Hatasrzhk lV. Pratiklik V. Amacauygunluk Yukanda verilenlerden hangisi/hangilerikullagelir? nrglrlrk anlamlna A) Yalnrz ll B) ll ve lV C) tV ve V D) l, lll ve V E) lll, tV ve V

Bir rigretmen aynrkonuylailgiliolarak5 segenekli 20 soru,40 soruve 60 sorudan olugan0g test hazrrlamrgtrr. testide aynrsrnrfa Ug uygulamtg test ve puanlarr arasrndaki korelasyonu hesaplamrgtrr. 20 soruluk testle40 soruluk test arasrnda 0,35;40 soruluktestle60 soruluk test arastnda 0,65ve 20 soruluktestle60 soruluk test arasrnda 0,25dUzeyinde korelasyon hesaplamrgtrr. Vrmi soruluk testle 60 soruluk test arasrndaki korelasyon igin agagrdakiyorumlann hangisi daha dodru olur? A) Puanlardaki yUksektir. hata B) Vrmi soruluk testinduyarhgr zayrftin C) Vrmi soruluk testinkararhlrgr zaytftt. gUvenilir D) Testler degildir. E) Testlerin uyumgegerlili zaytftu..

4. Olgmeve DeSerlendirme cigretim elemanrHakan Beyilk4 konudaki davranrglarr olgmek amacryla 20 soruluk test hazrrlamrg bagkabir alan uzmabir ve nrnatestiincelettirmigtir. inceleyen Testi alanuzmanr son iki konudaki uygulama ve dUzeyindeki davranrglarrn neredeyse yoklanmadrgr hig elegtirisinde bulunmugtur. Bunun Uzerine HakanBey teste 30 soru ekleyerek tekraralan uzmanlna incelettirmigtir. Alan uzmanttesttekisoru sayrstntn artmasrnr olumlukargrlamrg fakathalatestingegediginin saglanmadr$rnr bildirmigtir. HakanBey'in testte 30 soru eklemesinera$men testin gegerliginindiigtik olmaslnln sebebi sorularla ilgili yorumlardanhangisinedayandlnlafng? A) TUmkonulara dengeli dagrtrlmamrgtrr. B) Hedefdavrantglann krsmrnr bir cilgememigtir. C) Herkesin dogrucevaplayacag glOktedir. r gri D) Amaflanang0glUk gok dUzeyinden uzaktrr. E) Olrencilerin yarrsr taraflndan yanllg cevaplanmrgtrr. 5. l. OlgUlen cizellikte dnemlibir degigme olmamasr ll. Sorularrn kapsamdaki davranrglarla iligkili olmasl lll. lkinci uygulamaya bir kadarbilinenlerin unutulmasl lV. Farklr gans zamanlardaki uygulamalarda bagarrsrnrn olmasr egit V. Do$rucevabrbilmeyenlerin soruyubog brrakmasl Yukandaverilenlerinhangisi bir tilgme aractnrn kararllk diizeyini olumsuz etkiler? A)r B)il C)ilt D)tV E)v

3.

\) .> l. Agrrhk gram 0lgmede ll. Boyolgmede karrg puanlamada kanrlarr lll. Ogrencileri kendi lV. Yetenegi dlgmede standart testler
Y. Zekaytdlgmede aileningdzlemleri Yukarrdaverilenlerinhangisinde6lgme sonuglanna dehgjgk sistematik hata kangmasr bek. lenir? A) | ve ll B) lve lV C) ll ve lV D)lllveV E)lVveV

6. Matematik O$retmeni Stla Hantmsrnavdakullan:


mak lizerehazubir dlgmearacraramaktadrr. SrlaHanrm'lngegerlikve gUvenirlikleri agagldaki segeneklerde verilen matematiktestlerinden hangisinikullanmasr daha uvqunolur? Gegerlilik Giivenilirlik -0.9 A) 0.67 B) 0.15 0.45

c; ;_
L >

N" f,

c)
D) E)

0.35 0.45 0.19

0.25 0.81 0.19 egitimbilimleri

412

,
7.

uzmankariYer
11. gUvenirli$i l. PuanlaYrcr gUvenirliQi ll. Puanlama lll. Test-Tekrartest tv. KR-20 Alfa V. Cronbach Yukandaverilen giivenirlik tekniklerindenhan' gileri testin i9 tutarhk d0zeyinig6sterir?
B)lvelll A)lvell D) lll ve V C) llve lV E) lVveV

0lqmeve Degerlendirme

r. KR-20 il. KR-21 testler lll. Paralel alfa lV. Cronbach V. PuanlamagUvenirli$i Yukandaverilenlerdenhangileriyiiksek bir de' homojendir" maddeler 9ek' "testteki $er aldr$rnda linde yorunlanemg? C) l' ll ve lV B) l, ll ve lll A) lll ve V E)ll'lVveV D)l,llveV

her kullanarak kotablosunu belirtke Bir 6$retmen yeterikadarsorukapsayan nudanve herdUzeyden bir olgmearacrgeligtiriYor' Osretmenin bu yolu izlemesi nedeniyle 6l9me aracrnrn 6ncelikle hangi iizelliginde bir artug beklenir? A) Tutarltk B) Objektiflik G) Yaptgegerli$i geqerli$i D) Kapsam E) G0venirlik 9. hatalt be9 l. Bir cetvelinher cilgUmde milimetre cilgmesi Ali not ll. OQretmenin defterine igin 3 yerine 8 yazmasl 7 tUm lll. Srnrftaki dlrencilerden puanktrtlmast gUrtiltUden dolayt bildi$i soruya lV. Ogrencinin yanltgcevaP vermesi her d$rencilere dersigin V. JudoMillitakrmtndaki 20 puanfazlaverilmesi Yukarrdaverilenlerinhangisinde6l9me sonug' lanna kanganhata sabittir? C)lllveV B)ll ve lV A) | ve lll E ) l l l ' l Vv eV veV D)l, lll dlgmesonuglarlnakartganha' 10. Hangisegenekte \) tantn sistematikoldu$u stiylenebilir? 10 her : A) Bir tarttnrn olgrimde gramhatahdlgmesi olma- c . farktnda ogrenciye bagartstz B) OQretmenin

12. Ogrencilerinbelirli olaslltklarlagergek puanla' tahminet' puanaraltklannl nnrn bulunabilece$i mede kullanllanhata tUrii nedir? B) Sistematik A) Sabit D) Standart C) TesadUfi E) Ortalama

13.
O$rencilere l. Zeynel O$retmen puanr dr.igUk yetecekkadarpuaneklemigtir' gegmelerine altndt78 maksimum puantn ll. Deniz6$retmen 78 t0m d$rencilere puasrnrftaki $r bir srnavda kadarpuaneklemigtir' nr 100'etamamlayacak 20 dersedevamsrzlt$t gUnO$retmen lll. HUseyin 20'9erpuan dUgden gok olan o$rencilerden mUgtur. ka$ttlartnt lV. Hasan6$retmen bazr <i$rencilerin 65 hepsine puan igin kaybetti$i bu dsrencilerin vermigtir. igin gok 10-Asrnrfrnr sevdi$i Ogretmen V. Ztilfikar yaparken diig0kpuantstflr yeen puanlamayr rine 10 kabuletmigtir Yukandaki uygulamalardanhangisi Olgmeso' nuglartntnvaryanslnldegistirmez? C ) l l l v el V B)llveV A)lvelll E) lll, lV ve V D)l, ll ve lll

14.Yiiz soruluk bir testin g0venirlik katsayrsl0,84 haztrlamast belgesi dan tegekkUr N. ve standart sapmasl l0 ise bu testten 71 puan 7 puanklrtlmast ttim C) Srnrftaki <i$rencilerden 5" alan bir 6lrencinin %95 olasrhkhgergek puan sorubildigi dolayr heyecandan agrrr D) O$rencinin arah$lkagttr? ya yanltgcevapvermesl c) 65-77 B) 67-75 A)70-72 her segilend$rencilere E) 19 Mayrs torenlerine E)63-7e D) 64-78 fazlaverilmesi dersigin15 Puan

E.

e!itimbilimleri

6lgmeve Degerlendirme

yFnF

rlyer @)

l. Aynrkagrtlarr farkhzamanlarda tekrarpuanla_ mak ll. Aynr ka!rtlarrgok sayrdadgretmene puanlat_ mak lll. Puanlama srrasrnda d$rencilerin isimlerini ka_ patmak lV. O$rencilerin genelortalamasrnr diigtirmeyecek puanlar vermek V. Tanrnandgrencileri puanlarken daha cdmert davranmak Verilen ifadelerdenhangilerinin puanlama giivenirli{ini adrrmasls6z konusudur? A) Yalnrz I B) | ve ill C) tV ve V D) l, ll ve ttt E) il, tV ve V

l. Devamsrzhk yapan dgrencileri derstenbrrak_ mak igingerektigi kadarpuand0gmek ll. Ogrencilerin puantnt minimum puanaegifleyecek kadarpuandrigmek lll. Ozdegerlendirme yapandgrencilere onarpuan eklerken yapmayanlardan puandiigmek onar lV. Verilen puanlann toplamrnr alrrken hatalr topla_ yarakbir Ogrenciye puaneksikvermek on V. Bir srnrfta gegebilecek d$rencilerin saytstnt ar_ trrmakigintUm6grencilere puaneklemek onar Yukandaki uygulamalardanhangisi 6l9me sonuglannatesadiifi hata kangttnr? A) Yalnrz ll B)yatnrz tV C) lve lll D)llvelV E)iltveV

"Hrzhkogan, yorulur."ifadesindekogma hlzr tez ile yorulma zamanrarastndane tiir bir iligki kurulmugtuP A) NOtr B) Pozitif C) Negatif D) MUkemmel E) Krsmi

3.
l. Sorusaytstnt artrrma ll. Anahtarla puanlama yapma lll. Aynr bireyleri farkhzamanlarda tekrarpuanlama lV. Objektifsoru ve tesflerkullanma V. Oz de$erlendirme sonuglanndan yararlanma Verilenlerden hangisiya da hangileribirden fazla puanlaylcrbulmayl gercksiz krlar? A) Yalnrz ll B)Yalnrz lV C) | ve lll D)llve lV E) lll ve V
L 7 .

Felsefe Ogretmeni MehmetBey,rilgmeyaprlan ortamdaagrrrsrcakhk gtirOltri ve bulunmasr nedeniyle bazrdgrencilerin almaslgerekenden dahadiigUk puanlar aldr$rnr nedenle bu srnrfln tUm0ne10'ar puan; almasrgerekenden daha dU90kpuan aldrgrnainandrgr birkagdlrenci iginise ek olarak5 er puanverdigini zUmre toplantrsrnda aglklamrgtrr. Mehmet6$retmen'in aglklamalanna giire fetsefe dersi slnavlndayaplldlgl ortamdandolay iigrencilerinpuanlannahangi tiir hata karrgmqtlr? A) Tesadtifi B)Sistematik C) Sabit D) Standart E) Ortalama

U
Agagda verilenlerden hangisi bir yazlll stnav igin puanlamagUvenirlisibelirlenirkengiivenirligi olumlu ydnde etkilemez? A) isimleri kapatmak B) Dahacince verilenpuanlan gdrmemek puanlan C) Verifen srnavka!rdr 0zerineyazmak D) Her puanlamada aynrdlgUfleri kullanmak E) Dikkat da$ttacak ortamlardan kagrnmak

E. N"
f,

6.

l. Sorusaytstntn artrrrlmasr ll. Cevaplama yeterli igin zamantn verilmesi lll. Kelimelerin anlamlanntn yan cevapolaraksorulmasl lV. Srnavesnasrnda gazeteokunarak d$rencilerin rahatbrrakrlmasr V. Ayrrrcrhk ytiksek indeksi olansorular sorulmasr Yukarrdakilerden hangisinin ya da hangilerinin yaprfmasl giivenirligi arlrmaz? A) YalnrzI B) | ve ttt C) til ve tV D)l,llveV E)il,iltvetV

414

eiitinbitimteri

uzmanKarver

0lgmeve Degerlendirme iinitesiyle ilgili bir testin sorularl' 11. Davrantggrhk nrn tUmiinedo$ru cevap veren birey saysl egit bulunmugtur.Bu testin giivenirligini farkh tek' nikler kullanarak belirlersek hangi teknikler' le elde edilen giivenirlik de$erlerinin K.siE!!file birbirine egit olmasl beklenir? test A) Test-tekrar ile lki Yan testlerile KR-20 B) Paralel C) ikiyarrile KR-20 D) KR-20ile KR-21 E) iki yarrile KR-21

Mtinewer Hantmd$rencilerinin 8. ResimO$retmeni 6l9mekiginbir test geresimdersinekargrilgilerini bu tilm d$rencilere testi uyguOkuldaki ligtirmigtir. derseolan ilgi bagarryla Resimdersindeki lamtgtrr. uyguhalde bekledi$i ytjksek iligki olumlu arastnda resim dersi bagart oQrencilerin lama sonuglarryla hem puanlartnt kargrlagtlrdr$rnda resimdersinde benzer o$rencilerin de olmayan olan hem bagartlt gdrmUgtijr. puanlar tnt aldtg 6!rencilerin resme kargrilgi iilgegindenbenzer puanlar almaslnl agagldaki ifadelerden hangi' daha zordur? siyfe agrklamak farkbireysel o$renciler ilgi duzeyibaktmtndan A) larasahiotir. yarate$ilimi belirliyondecevaplama B) Maddeler maktadtr. aytrolanlart ve ilgisi C) Maddelerin yUksek dUgijk stftra ma gUcLi Yaktndlr. hatakartgmaktasistematik D) Olqmesonuglartna drr. puanlama veya maddelerinin E) Olgmearactntn duYarstzdtr. sistemi 9. l. Yartyab6lme ll. KR-21 lll. Test- tekrartest Alfa lV. Cronbach giivenirli$i V. Puanlama Verilenlerdenhangileri tek uygulamaya dayanan gilvenirlik belirlemetekniklerindendir? C)l' llvelV B )l , l l v e l l l A)lve lll D)l,llveV E)ll'lVveV

her U$ur Bey d$rencilerine ders 12. TarihO$retmeni artt kez soru sormusve do$rucevaplara (+;' birer Dcinem eksi (-) puan vermigtir. yanhg cevaplara d$rencilerine puanlartn toplamrndan sonundaartt yiikAncakdi$erstnavlardan puantvermigtir. sozlU gok sdzlti stnavtndan sek puan alan dsrencilerin sdzlti gOrUnce d$rencilerin bu puanaldtgrnt d09Uk etkilemeortalamayt iligkin puantna di$ersrnavlara kadarpuaneklemigtir. sini6nleyecek iilgmesonuglarlna U$ur Bey'inekledigipuanlar nedenolmugtur? hangi t0r hata karrgmastna C) KeYfi B) Ortalama A) Sabit E) Tesadtifi D) Sistematik

tarih zOmresin10. Bir okuldakiddrt tarih ogretmeni, ortakslnavuygulamatUmd$rencilere de okuldaki iki ikigerli grupolugturayt planlamrgtrr. amagla Bu gekilde grubun her kapsayacak uniteleri rakiglenen Geligtirigeligtirmesine kararverilmigtir' ayrtbir test araylauygulaniki len iki testaynrogrencilere hafta puanlar eldeettikleri testlerden O$rencilerin mrgtrr. 0,52olarakhesaplanmtgttr' G korelasyon arastndaki testlerin dayanarak bu Hesaplanan korelasyona kapsam gegerligi hakklnda yapllan yorumlar' N dan hangisidahadodrudur? B) Belirsizdir. A) DUg0kttjr D) Yetersizdir. C) Tamdtr. E) YUksektir.

13. Aga$rdakisegeneklerdenhangisi sabit hataya 6rnektir? dersekattA) O$retmeninyazlstnavtpuanlarken be9 olanlardan puanktrmast hmrdU90k dlgci$retmeninin B) Bir dlgmeve de$erlendirme tiim belirleyerek puanhatastnt meninstandart larabunueklemesi izledipuanlart defterekaydederken C) Ogretmen dgrencipuanl skorunu taktmrn gi magta tuttugu olarakyazmast yaprlanbir uygulamada D) Akran degerlendirme begerpuanfazslra o$rencilerin arkadaglartna la vermesi bir nedeniyle stntftn puanlartn allnmasl E) DUgUk gtkartlmaortalamadan vizesonuglarlnln birinci sl

$
E
a

egitirbilimleri

Olgme Degerlendirme ve

L Ekonomiklik ll. Tutarllk lll. Nesnellik lV. Pratiklik V. Amaca uygunluk Verilenlerden hangisi do$rudan gegerlik anlamrnagelir? A)r B)il C)ilt D)tv E)v

Go$rafya testlnin gtivenirlili 0.36 ve standart sapmasr bulunmugtur. 10 GUvenirlili0.84olan fielsefu testininstandart hataslcolraffa testinin standarthatastna egit ise felsefetestineiligkln standartsapmakag{tt'? A)4 B)8 C )1 0 D )1 5 E)20

L Sorularrn dgrenciler tarafrndan farkhbir gekilde anlagrlmasr ll. O$rencilerin derse kargrtutumlannrn aynrd0zeyde olmasr lll. Ogrenci puanlarrnrn kaydedilmesi sUrecinde 6zen gdsterilmesi lV. Srnavkapsamrnrn yeterince belirtke tablosunu yansrtmasl V. Aynl sokaktaoturan6grencilerden puandiigOlmesi Verilen durumlann hangisi bir testin giivenirliSini iincelikle etkiler? A) Yalnz I B) | ve tt C) | ve ill D) ll ve lV E) tttve V

3.
l. Olgmesonuglanna kadar,nasrlve ne y6nde ne kangtrgr bilinemez. ll. Ranj drgrnatagmadrkga belirlemekveya kontrof etmek zordur. lll. Oncelikle gegerlilindUgmesine nedenolur. lV. YdnUve miktarrdeligebilmekleberaberbelirlenebilir. V. OQme sonuglannakangma miktan degigmeyen bir degerolarakelde edilir. Verilenlerden hangileri sistematik hatayla ilgilid,r? A) lve ll B)lveV C)lllvelV D )l , l l v eV E)ll,lllve lV

6. Qoktansegmelibir srnavdasorulan80 sorudanson 10 tanesihigbir dgrenci tarafrndan igareflenmemigtir. Bu sebepten puandolayr6$retmen sorularr bu lamaya dahiletmemigtir. Bu durum testin gegerliSininasrletkiler? A) Gegerlik iizerinde olumluetkisiolur. B) Kapsam daraldrgr gegerlik igin dtiger. C) TestinortalamagUglUgU gegerlik azaldrgrndan dUger. D) Puanlama grndan gegerlik kolaylagtr yrjkselir. E) Ranjb0yUyeceginden gegerlik d09er.

7.

(o.

Et!. 'nesnel 4. Bir 6l9me aracrntn olmast' hanglanlama gelmektedir? N. 5" A) Aragtaki saytsrntn olmasr gok soru B) Sorulann kolayca anlagllmasr C) Uygulama srrasrnda yadgrencilere agrklama prlmasr D) Pdanlayrcr degigse sonuglann de degigmemesi E) Sorularda herhangi ipucu bir olmamasr 416

-Y.

E;

L Adr alfabeninilk beg harfiylebaglayan 6grencilere 10 puan vermek ff. Aynr cevabrtekrar yazdrgrfark edilmeyen6grenciyeikincikez puan vermek lll. Tanrdlk olanOgrencilere puanvermek 5 -5 fV. Srnfa kzarakt0m dgrencilere puan vermek puanlannr V. Bir d$rencinin yanl6 toplayarak 5 puandugukvermek Verilenlerdenhangilerinde tesadiifi hata s6z ko. nusudur? A) lve lll B) | ve lV C) tt ve tV D)llveV E)lllveV

e$itimbilimleri

$?Tn?nrqrivr
8. Bir tutum 6l9e$i igin hesaplananCronbachalfa katsaylst0,33bulunmugtur.Bu sonuca dayana' hangisi s6vlene' rak 6lgek igin aga$ldakilerden glgz? gtkardtigUk A) Araon gegerligi B) C) D) E) degildir. sahiP ig tutarh$a dUg0Ktjr' korelasyonlar arastndaki Maddeleri vermemigtir' sonuglar Objektif gtkmtgttr. dtigUk GUvenirli$i

ve Olqme Degerlendirme klsa ceTanselBey hazrrladt$t 12.KimyaOgretmeni igin belirlemek hem uzmangegerlisini vaplttestin kultablosunu lardanyardrmalmtqhemde belirtke lanmtgttr. Tanseldlretmen'in ktsa cevaphtestin hangi tiir s6ylenebilir? gegerliOini belirlemeyegahgtr$r B) Kapsam Yapr A) D) Olgut C) Uyum E) Yordama

9. l. Soru ll. Qeldirici lll. Segenek sUresi lV. CevaPlama V. SorutiPi hangisini arttrlrsakdoErudangii' Verilenlerden venirlisin artmasl beklenir? C) ll ve lV B) | ve V A) YalnrzI E) l, lV ve V D) l, ll ve lll

13
diye dahagok galrgstnlar d$rencilere l. Qahgkan vermek begerpuandUgUk yazrstgiizelolanlaraon' dgrencilerden fl. Tanrdrk begpuaneklemek olanlara yazrsr kdtO slnav puanlarlnlll. Dersegeg kaland$rencilerin dan begPuandUgmek ka$tdtdolayrbirkagd$rencinin lV. Yorgunluktan fark cevabt verdikleri soruya beginci nr okurken vermek be9 etmeyerek PuandUgtik V. llk stnavsonucuelli puandandiigUkolan 6$ikincisrnavdabegerpuan fazla verrencilere mek Yukandaki uygulamalardan hangisi iincelikle iilgme sonuglannrngtivenirli6inietkiler? C) | ve lll lV B) Yalnrz ll A) Yalntz V E) lll ve D ) l l v el V

testin hazrrladrlt BaharHanrm O$retmeni 10. Psikoloji yardtmalbagkabir uzmandan kapsamgegerligini dOzeye ve belirlemek yeterli kendibagtna makstztn getirmek istiYor. Bu durumda Bahar Hantm'aaga$ldakigegerlik hangisini 6nermek belirleme yaklagrmlarlndan do0ru g!4Az? analizi A) KorelasYon B) Faktdranalizi tablosukullanma C) Belirtke bagvurma D) Uzmankantstna analizi E) Kovaryans

11.

arastfarkl degigtirmez' l. Bireyler puanlamayt etkiler. E: ll. Bagkade$igkenler grkartlabilir' tr sonuglarlndan cilgme lll. Belirlenerek fit. ayntkaltr' varyansl lV. Olgmesonuglartntn sorusunaverilecekcevapagaft' N " 14."Ne 6lgUlecek?" dUgUrair. V. Gegerligi 5" hangisiyledo$rudan iliskilidir? dakilerden hangilerisistematikhata igin dog' Verilenlerden B) Gdzlenen Puan A) Birim rudur? D) Gegerlik C) Kullantgltk C) ll ve lV B) | ve lV A) YalnrzI E) Giivenirlik E) ll, lll ve V D) l, lV ve V

E.

egitimbilimleri

417

Olgme Degerlendirme ve

1. Can Ogretmen T0rkgedersinekargrtutumurilgen likerttipindebir 0t9ekgetigtirmig bunu 1500dg_ ve rencide denemigtir. Ardrndan 1500dgrenciden 150 dgrenciye aynrtestitekraruygulamrg d$rencile_ bu rin iki uygulama puantarasrndaki korelasyonu hesaplamlgtrr. Can Ogretmen'in150 6grenciyetutum iilgegini iki kere uygulayarakiki uygutamadanelde edilen puanlar igin hesapladr$rkorelasyon nasrl yorumlanrr? A) Kararhk B) 19 tutarhk C) Duyarhk D) Uygunluk E) Objektiflik

4. L KR-20 ll. Egdeger yarrlar lll. Egdeger tesfler lV. Cronbach alfa V. Puanlayrcl gtivenirligi Yukanda verilenlerden hangileri testin agtutarftgr ile ilgitidir? A) lve lll B) t, il ve lil C) t, il ve tV D)t,ilveV E)il,tVveV

2. l. Sorusaytstntn olmasr gok ll. Sorularrn farkh bireylerigin farkhanlamagel_ mesi lll. Uygulama grubunun heterojen olmasr lV. Sorulann homojen olmasr V. Uygulama grubunun kiigrikolmasr Yukarrdaverilenlerdenhangileri tilgme sonuglarrnlnig tutarhk diizeyini artrnr? A)lvell B)ilveV C)tVveV D) l, lll ve tV E) il, tV ve V

Bir kagrkla ahnabilecek piring tanesinin saytstkagt_ g6re $rn bUyUklUgUne degigmektedir. Bu bilgiye giire kag{rn biiyiiktUgii ite kagrktaki piring tanesi saytst arastndanasrl blr iligki var. dlr? A) Olumlu B) Olumsuz C)Zayfi D) N6tr

ydnde E) Ters

BedenEgitimiOgretmeni Z0lfikarBey dgrencilerinin iki srnavdan puanlarrn aldrklarr ortalamasrnr he_ saplamrgtrr. vermeyebaglamadan Not dnce stnt_ frn 19 Mayrsgdsterilerindeki yriksekperformansr_ nr dikkate alarakci$rencilerin tamamrnrn ortalama_ srna20 puanekledikten sonrade$erlendirme igleminitamamlamtgtlr. Ziillikar Bey hangi segenekteki yolu izleseydl iigrenci puanlanna sabit hata karrstrrmamts olurdu? A) Birincisrnavdan elde edilenpuanlardan 20'ger puangrkarrrsa G B) lkinci srnavdanelde edilen puanlara20'9er E N puaneklerse 3 C) Birincisrnavsonuglarna puanekleyipikinci 20 stnavsonuglarrndan puangrkarrrsa 10 D) lki srnavdan eldeedilenpuanlarrn ortalamasrndan 20'9erpuangrkarrrsa E) iki srnavdan elde edilenpuanlannortalamastnrn%2O'sini eklerse 418

Do$anay, dgretmeninin gdziine girebilmekigin 0gretmeninbeklentilerine uygun davranankurallarr asla ihlal etmeyenbir dgrencidir. Ogretmenide bu 6zelliklerine dayanarak Doganay'a genellikle fazladan puanvermektedir. fazla50 puanahnabileEn cek son yazrhsrnavrnda d$retmeni da Doganay'a 45 puanvermigama bunu54 puanolarakkaydetmigtir. 6$retmen son yazrhpuanlamaslnda Dofanay'rn puanrnane tiir bir hata karrgtlrmrytr? A) Sabit B) Ortalama C) Keyfi D) TesadUfi E) Sistematik

$
Bang Ogretmendgrencilerine uygulandrgr testin -7. madde cevaplanna iligkin dosyayr kaybetmigtir. Elindesadece6$rencilerin puanrvardrr. test Bu durumda Bang dlretmen testin gUvenirlifini belirlemekigin agaSldaki tekniklerdenhangisini kullanabilir? A) Cronbach Alfa B) KR-21 C) KR-20 D) Yanyabdtme E) Egdegertesfler

eSitirbilimleri

ve Olgme Degerlendirme 12. l. Puanlamanrn Yanltlt!t arast ll. Puanlaytctlar tutarltk duYarltgt lll. Puanlamanrn zorlu$u Puanlamanrn lV. kararltlt$t V. Puanlama Segeneklerinhangisinde giivenirlik belirleme tekniklerinekarsthkoelmeyenifadelerbir arada verilmigtir? C) ll ve V B) lll ve lV A) | ve lll E ) l l l ' l V v eV D)l, lllve lV zaytfolan sorularIngilizcesi stnavtnda 9. Bir ingilizce igin bu 6$iyi tarafrndan anlagrlmadrgr d$renciler yanhgcevaplanmlgtlr. taraftndan renciler Bu durum ti$renci puanlarlnlnasll etkiler? arttrtr. A) Gegerli$i dUgiirUr. B) Giivenirligi arttrtr. hataYt C) Sistematik arttrtr. D) Oznelli$i dtigUrtir. uYgunlu$u E) Amacrna tespitedilebilir. l. YdnUve miktarr dtlzeltilebilir' tagarsa ranj IL Yalntzca d tqrna bilinemez. ydniive miktart lll. Kayna$r, nedenolur. dilgmesine lV. GUvenirli$in gegerligi dUgUrUr. V. Oncelikle Verilenlerdenhangisi/hangilerisistematik ha' tayla ilgili dedildir? C) lVveV B)llve lll A) | ve ll E) l, lV ve V D) l, ll ve lll

ytlltk Aydrn Bey o$rencilerine 13. FelsefeO$retmeni kapsamlt Aydtn Bey'in O$rencileri 6dev vermigtir. igin bildikleri puan verdi$ini daha yUksek ddevlere ddevlerini haztrladtklan bigimde kapsamlt oldukga AydtnBeycidevteslimetmiglerdir. donemsonunda okuyuppuve tUmUnU oldu$unu leringokkapsamh Bu farketmigtir' dl'ianlayacakzamantolmadr$rnr 6!rencilerin okumadan <jdevlerini giinceyle 6$renci puantOdevpuant elde etti$iortalama srnavlardan olarakvermigtir. Aydrn Bey'in davranlgtnln6dev puanlartnaet' kisi hangi segenektedaha do0ru ifade edilmigtir? gegerligi etkilenmemigtir' A) Puanlarrn artmrgtlr' fakatgegerlik dUSmUg B) Kullanrghk dUgmUqtUr' hem C) HemgUvenirlik de geqerlik artmt r' r arttrgndangUvenirlikde 9tt D) Objektiflik yOkselmiggeqerlik puanlar azaldt$rndan E) Yanh tir.

10.
f. Gilzel giyinen olrencilere fazladanpuan vermek s'er ll. Dersegeg gelend$rencilerden puandUgmek tam puan yazand$renciye sonucunu lll. Problem vermek 5'er sonuglartna puanekscizlU lV. Hero$rencinin lemek srntftakalmalartnt gegeno$rencilerden V. OlgUtU kadarPuanktrmak saSlayacak Verilen iglemterinhangisinde6l9me sonuglan' na kangan hata 6l9me aracrntndnceliklegiive' nirligini etkiler? B) ll A) | c) lll

14.

D)rv

E)V

gergek de$eri yansttma l. Olgme sonuglartntn dUgiirUrler. d0zeYini ve belirlenemez puanlagmadlkga ll. Maksimum

ne sorulardan tlir bir ced$renciler 11. Tarihstnavtnda igin tam vap istendisini olarakgtkaramadtklart soruyanlrg cevapvermiglerdir' larrngo$una test puanla' Sorulartnbu gekilde cevaplanmasl nnl nastl etkiler? arttrtr. hataYt A) Tesadiifi arttrtr. B) Gegerli$i arttrtr. C) Objektifli$i gticUnli arttrtr. D) AYrrma arttrtr. E) Duyarlt$t

I
-:zq

ts.
5"

E" N.

edilemez. kontrol lll. Olgmearaclnlnamacahizmetetme dtizeyine etkidebulunmazlar. higbir kardegigmesine degigtikge otgtilenbUyukluk lV. bir de$eraltrlar. 9rnortalama varyanslnlde$igtirmedikV. 6lgme sonuglartntn arastfarklaraynrkaltr' bireyler lerinden Yukarrdaverilenlerdenhangisi sabit hatayla il' gilidir? A)r B)ll

c)ilr

D)lv

E)v

eliti

ilimleri

Olgme DeSerlendirme ve

Y?n?

nYer

L Gdzlemciler yanhdavranabilir. ll. Ogrenilemeyen kazanrmlar cilgme iglemisrrasrndasaptanrr. lll. Hazrdama uygulama zamanalrr. ve gok lV. Gergek yagamkogullannda yapllrr. cilgme V. Olgmearacrgeligtirmek gerektirmez. uzmanhk Yukanda verilenlerden hangisi i9 - performans testlerinin avantajlan araslndadtr? A) Yalnz ll B) il ve tV C) il ve V D) l, lll ve V E) ilt,'tVve V

l. Qoktan segmeli ll. MUlakat lll. Dereceleme 6l9egi lV. ig-performanstesti V. Kontrollistesi Verilenlerdenhangisinin devinigsel (psikomotor) davranrglarr6lgme giicii en azdrr? A)r B)il C)ilt D)tv E)v

2. Aga$da aynl davrantglan iilgmek amaclyla geligtirilen goktan segmelatesilerin soru ve segenek sayrcl verilmigtir. Hangisinde aractn gegerlik ve gUvenirliliginindaha viiksek olmasl beklenir? A) 40 soru5 segenek B) 30 soru 5 segenek C) 45 soru 2 segenek D) 20 soru4 segenek E) 45 soru 3 segenek

Agagldakilerden hangisi duyugsalalanl 6l9mek igin kullanrlantest tiirlerindenbiri de6ildir? A) Kaygrrllgegi B) ltgienvanteri C) Tutum6l9egi D) Ofke otgegi E) Yetenek

3.
l. Aynr ka$rtlarr farkh zamanlarda tekrar puanlamak puanlarla puanlanarasrndaki ll. OlgUt test iligkiyi belirlemek lll. Aynrkagrtlarr farkhpuanlaylcrlara puanlatmak lV. Srnavrn maliyetini azaltacak dnlemler almak Yukanda verilenlerdenhangileri yazh stnavlann giivenliSini artrran faktdrlerdendir? A) Yalnz I B) Yalnrz ll C) | ve ll D )l l v e l l l E)lllve lV

7. l. S6zlU ll. Yaprlandrnlmrg grid lll. Kavramharitasr lV. GcirUgme V. Dallanmrg agag Bireylerin iletigim becerileri iilgiilmek isteniyorsa yukanda verilen bilgi toplama yollanndan hangisi ya da hangilerinden yararlanmak g@[3 uvqun olur? A) Yalnrz I B) Yalnz ll C) lve lV D) llve lV E) lll ve V

\)
'E-

gltDolur? yoklama A) Yazrh B) Do$ru-yanlrg C) Kontrol listesi D) Dereceleme <ilgegi E) Rubrik 420

"Verifenmetindekiana ve yan fikirlerdenyararlaG; narak yeni gdrUgler olugturma'hedefi kapsamlndaki davranrglan 6l9mek igin agalldaki tilgme N , araglanndanhangisinin kullanrlmasrdaha uv- J , 8. $ans baganst agaSldakilerden hangisini 6nce-

E.

li8le etkiler? A) 19 tutarhk C) Objektiflik E) Egdegertik

B)Tutartrk D) Gegertik

e$itlmbilimleri

ri* y?Tn?Frqryer
9. yararlanmak sorulardan l. Krsacevaph yararlanfarklr puanlaytcrlardan ll. Puanlamada mak cetveli kullanpuanlama haztrlanan lll. Onceden mak daha dikkatli ka$rtlarrnr lV. Tembel o$rencilerin okumak beg V. Ka$ldrozenliolan ci$rencilere puanfazla vermeK Yukarrdaverilenlerdenhangisi ya da hangileri yazlll stnavlarrngiivenirligini artlrmak igin alt' nabilecek6nlemlerarasrndadlr?
A) | D) lll ve V B) lll C) llve lV E) l, ll ve lll

ve 0lcme Degerlendirme
verilenlerin hangisi stizlii slnav' 12. Segeneklerde da puanlamanlnobjektifliginidaha bok arfinr? tantnmasl A) O$rencinin puanverme becerilerine B) lletigim kullanma C) BirdengokPuanlaYrct D) 0z de$erlendirme YaPttrma gtkartma tahtaYa E) dgrenciYi

13. zordur. l. Puanlamast objektiftir. ll. Puanlamasr allr. zaman lll. Uygulamast igin srnrflar uygundur. lV. Kalabahk V. Bireyseldir. Verilenlerdenhangileri goktan segmelive dog' ru - yanlrg testlerinin dzelikleri arasrndad96il:

fr?
10. Agagldaki sorulardan hangisi yaztll stnavlarla gds' iilgiilebilecekdaha i.istdiizey bir davrantgr terir? aqtklaytntz' birertirnekle A) Olgmet0rlerini neleriligkiler gOvenirlik arasrndaki B) Gegerlikle dir? nedir? de$erlendirme C) Bagrl elde ettikleripuanlardan ti$rencilerin D) Sadece mi? g0venirlik hesaPlanabilir de$erlendirdi$inizi hangitekniklerle E) Ogrencileri agtklaYtntz. nedenleriYle B)lveV A)lvelll V D) l, lllve

C)llvelV E) lll' lVveV

kullanllanpuanla' 14. Hangisiyazrhyoklamalarda ma y6ntemlerinden dgilldE? A) Kargrlagtlrma B) Puancetveli C) Slntflama D) Stralama E) Genelizlenim

11.
l. Yazma hrzr ve yazt gtlzelli$i puanlamayt etkiler.

aqtkttr. hatalarrna ll. Puanlama kapsam saytdasoru sorulamadtltndan lll. Qok eksik6l9i.ilUr. kargtlagbireyleri tipi lV. Kompozisyon stnavlarda trrmakzordur. zamanaltr' duyurma ve V. Puanlama sonuglart Yukandaki verilenlerdenhangileri yazlll slnav' lann dogrudan gegerli$iyleilgili dedildir? C) | ve lll V B) Yalnrz I A) Yalnrz E) ll, lV ve V D) ll ve lV

15. Ogrencilerinkonuyla ilgili temel kavramlartka' zanma, bu kavramlararasrndakigegitli iligkile-: ri g6rebilmeve anlayarak6$renme d0zeylerini 6l9mek igin agalrdaki araglardanhangisi kulla' 6; nrhrsadaIaisabglli bir karar olur?
q)

E. : N
5,

A) KelimeiligKlendirme agag dallanmtg B) Tanrlayrct Kavramharitast C) grid D) Yaprlandrrrlmtg testi E) Hazrrbulunugluk

egitimbilimleri

Olgme Degerlendirme ve

1. Agagrdakilerden hangisi eSitimde6l9mearaglannrn zihinseliizellikleriiilgme amaglanndan dg gildll? A) Ogrenci ihliyagtannrn belirtenmesi B) Okulungereksinimleri yordanmasr C) Bagarrnrn D) 6grenciyeterliklerinin belirlenmesi E) Ogrencilerin yOnlendirilmesi 2. l. Srnava girecek ci$renci sayrsr ll. Ogrencilerin dOzeyi srnrf lll. Hedef-davranrglar lV. Testin amacr V. SrnavtUr0 Yukanda verilen bilgilerin tiimti agagtdakilerden hangisinislnrrlar? A) Testte kullanrlacak saytstnl soru B) OlgUlecek davranlglarrn dUzeyini puanlama C) Cevaplarrn bigimini D) Ogrencilerin hangiamafla degerlendirilecegini E) Bir riste$itimkurumuna gidecek ogrenci sayrsrnl

5. Bir 6lgme aractntn kapsam gegerligini belirleyen en son karar test planrntnhangi agamaslnda verilmektediP A) Amagbelirleme B) Deneme yapma uygulamasr C) Maddeleri yazma D) Maddesegme E) Redaksiyon yapma

6. l. Yazrh yoklamalar ll. Krsacevaph testler lll. Sdzlilsrnavlar lV. Dogru-yanh9 V. Gciriigme Verilenlerdenhangileri yabancl dil becerilerini gegerlibir gekildeiilgmek igin kultanrlabilir? A)lve ll B) lve lV C) l, lllve V D) ll, lV ve V E) lll, lV ve V

Bireylerinbelirli durum, ki9i, olay ya da nesneler hakkrndanasll bir diigtinceye sahip olduklarrnl ortaya gkararak grubu betimlemekveya gruptaki bireylerin diigiince, duygu ve yagantrlan hakklnda bilgi toplamak igin dtizenlenen soru listelerinene ad verilir? A) Rubrik B) Gdzlem formu C) Dallanmrg agag D) Biyografi E) Anket 4.

7. Krsacevaplltestlerin,goktansegmqlive dogruyanhg testlerine benzeyen en 6nemli 6zelligi agagrdakilerden hangisidir? A) Ust drizeydavranrglarr yoklayabilme gegerliginin B) Kapsam yiiksekligi C) Hazrrlama bakrmrndan kullanrghk D) Ogrenme giicti eksiklerini saptama E) Olgme sonuglarrnrn hatasrzhsr

l. Madde analizi 9e ll. Maddelerin dUzeltilmesi (o. -\z yazrlmasr lll. Maddelerin c" lV. Olgrllecek davranrglarrn belirlenmesi t!. V. Testin amactntn belirlenmesi N" Vl. SrnavtUrri sorutipinekararverilmesi ve 3" Yukarrda planrnrn test bazragamalarr verilmigtir. Siiz konusu agamalarr strasrnauygun giisteren segenekhangisidir? A) V-rV-Vt-ilt-il-l B) V-il-rv-Vt-t-il1

.
L O$renciler cevaplannt kendileri dUgUnUp buF malrdrr. yazrholarakverilir. ll. Cevaplar lll. Puanlamada objektifligi gok saglamak zordur. fV. Bagkadegigkenlerin etkisiylegegerlikzayrflar. V. Kapsamgegerligi yiiksektir. Yukarrda verilenlerdenhangileriklsa cevapllve s6zl0 srnavlanndlak 6zelligidir? A) Yalnrz I B) | ve lll C) il ve tV D) lll ve lV E) lV ve V

E.

c) v-t-tv-ilt-vt-tl D)V-Vr-t-tv-il-il1 E)V-ilt-il-t-rv-vl


422

iti

ilimleri

ve Olgme Degerlendirme 9. Agaldakilerden hangisi bireyselprojelerine$i' timde 6l9me aractolarak kullanrlmanedenlerin' den clegilslit? kazandtrma becerisini A) Aragtrrma geligtirme yetenegini galtgma B) Ba$rmstz olugturma C) EmpatikurmagUcU D) Ana dili etkilikullanma altgttrma E) Grupgaltgmastna 13. Agagrdakiiilgme araglanndanhangisinin uygu' lama ve iistU davrantglarlgegerli ve giivenilir olarak 6l9me olasrh$rdaha lliigi|lliit? A) Yaztlt B) Rubrik C) Proje Test D) KtsacevaPlt gorevi E) Performans

10. gok sayrda sorusorulmaltdtr. L Ktsacevaplt olarakcevaplanaba$rmstz birbirinden ll. Sorular bilmelidir. uygun sorularkullantF dUzeyine lll. Ogrencilerin maltdtr. saytst azaltmakigin segenek lV. $ans bagartstnr artrrrlmaltdtr. hatabulunmamaktadlr' bilimsel V. Sorularda Yukandaverilenlerdenhangileriyazlltyoklama' larda ve do$ru-yanhg testlerinde soru ya,zlmln' da uyulmast gereken Shk kurallar araslndadr? B)lveV A)lvelV D) l, ll ve V C)llveV E) ll, lll ve V

11. yUksektir. gegerli$i l. Kapsam zordur. haztrlamak ll. Sorularr vardtr. lll. $ansbagartst dzneldir. lV. Puanlama Yukandaverilenlerinhangisi do$ru'yanhgtest' lerinin iizellikleriaraslndadtr? C) lve lV B) | ve lll A) | ve ll E)lllve lV D)llve lll

11. Agafdakllerden hangisi bir dogru'yanlq testi' nin gegerli$inidaha cok dtigiiriir? kullantlmast ifadelerin A) Yanhg krsaolmasr B) hadeterln olarakverilmesi segenek C) D ve Y harflerinin D) $ans bagartstntn YUksekligi egitli$i ve E) Yanhg dogrusayrstntn 12. olmast ktsttlt zamantntn L Stnavhaztrlama olsentezdUzeyinde davrantglartn ll. Olgulecek masl grubun olmast yaprlacak kalabahk lll. OQmeiglemi gabukduyurulmastntn lV. Srnavsonuglartnln 9erekliolmasr olkazanmtg yazma becerilerini V. Osrencilerin masl Yukanda verilen kogullann hangilerinin varlt$t durumundaklsa cevapltslnav yapmakdaha uy' ggn olur? C) ll ve lll B) | ve ll ll A) Yalnrz E) l, lll, lV ve V D) l, ll ve V 4.A 5.D 6.C 7.8 Bazr iizellikleriyukarrdakitabloda verilen A, B, C ve D harfinin temsil ettigi stnav tiirleri sege' neklerin hangisindealfabetik slraya uygun ve' rilmigtir? Yaztlt Krsacevaplt, MUlakat, A) Dogru-Yanhg, B) Krsa cevaplt,Yaztlt, Qoktan segmeli, Do$ruyanltg C) Yazrh,Qoktan segmeli,Krsa cevaplt,Do$ruyanltg segmeli Do$ru-yanhg, Yazrh, D) SOzlU, Qoktan yanhg, segmeli Yaztlt, Do$ru E) MUlakat, Qoktan

3
fi&

E" N.
=t

1.B

2.A

3.E

8.A

9.C

10.E

e$itinbilimleri

423

Olgme Degerlendirme ve

1. Aga$rdakilerden hangisi ksa cevaphtesti goktan segmeli testten avrran bir tizelliktir? A) Maddeanalizi yaprlabilmesi B) Puanlanrgr bakrmlndan kullanrgh olmasr gegerliginin ytiksekolmasr C) Kapsam D) $ans bagarrsrnln olmamasr E) Uygulanrgr bakrmlndan kullanrgh olmasr

5. Agagrda verilen iizelliklerden hangisi yazl srnavlarda gegerligi diisiirmez? A) Soru azhgr B) Ogrencileri yazmahrzr n yanhhgr C) Puanlama D) $ans puanr E) Yaa gUzelli$i O$rencilere veya 16 kutucukigindegegitli 12 kavramlar verilmigtir.Kutucuklarrnalttnda ise birkag soru y6neltilmigtir.Olrencilerden beklenen hem sorularlailgiliolan kutucuklan hem de sorularlailgili olmayankutucuklarr igaretlemeleridir. Ogrenciler do$ru igaretledikleri ve ilgisiz kutucuksayrlan ilgili arttrkgayUksekpuan almaktadrr. Yukanda uygulama siireci verilen 6lgme aracl hangi segenekteverilmigtir? grid A) Yaprlandrnlmrg B) Tanrlayrcr dallanmrg alag C) Kavramharitasr D) Bahkkrlgrgr gOrevi E) Performans 7. Bireylerinyabano dil ve anadilini kullanmabecerisini 9433 yetkinlikle 6lgecek snav tUrii aga$rdakilerdenhangisidir? A) Yazrh srnavlar B) MUlakat C) Psikodrama D) SdzlU srnavlar E) Do$ru-yanhg testi 8. l. Srnavhazrlamak iginaz srireverilmesi ll. OlgUlecek davranrglarrn degerlendirme dUzeyindeolmasr yaprlacak grubunkalabalrk lll. 6l9me iglemi olmasl gabukduyurulmasrnrn gelV. Srnavsonuglarrnrn rekliolmasr V. O$rencilerin konugma becerilerini kazanmrg olmasr Yukanda verilen kogullann hangilerinin sallanmasr durumunda hem ktsa cevapft hem de goktan segmelisrnavyapmak uygun olur? A)Yalnrz I B) | ve ll C) lllve lV D )I , l l v eV E) ll,lllve lV e$iti ilimleri

2. l. $ans bagarrsr yUksek en srnavdrr. ll. Puanlama nesneldir. gegerligi lll. Kapsam dUgUkt0r. yanllglarrnr lV. Ogrenme belirlemede kullanrlrr. Yukanda verilenlerden hangisi do$ru - yanl6 testlerinin dzellikleri arastnda yer alt(? A) | ve ll B) llve lll C) lll ve lV D)l, ll ve lll E) ll,lllve lV

"Ders drgrnda yoluylabilaragtrrma sorugturma / gi kazanma" geligtirmekigin agagrdabecerisini ki iilgme araglanndan hangisinin kullanllmasl daha uygun olur? A) Ktsacevaph B) Qoktan segmeli C) Sdzlii D) Yazrlr E) Projeler

4. l. Cevaplayrcr cevabrnr dUg0nUp bulmakzorundadrr. ff. Cevaplaryaah olarakvertlir. gok lll. Puanlamada objektifligi saglamak zordur. fV. Bagkade$igkenlerin etkisiylegegerlikzayfiar gegerligini V. Kapsam kolaydrr. saglamak Yukanda verilenlerden hangileri siizl0 ve yazrlr srnavlannortak iizelli!idir? A)lvell B)lveV C)llveV D) l, lllve lV E) ll, lVveV

g
(o.
-Y.

EtE.
f"

E; N"

424

uzmankariyer
oss, KPSS,SBS vb. iilke genelindeuygulanan ve katrltmln goklazla oldu$u segme amagltya' prlan srnavlardaaga{ldaki 6l9me araglanndan hangisininkullanllmastglaha-gwUl olur? segmeli A) Qoktan B) Yaztlt stnavlar C) SdzlU D) Do$ru-yanltg E) Eglegtirmeli

ve Olgme Delerlendirme bilgi "derinlemesine" almakisteyen 13.Bireylerden slnav t0rlerinden bir 6lretmen igin agagrdaki olur? kullanmasr hangisini dabll.ttyg$O B) SOzlU A) KrsacevaPlt D) Portfolyo C) Rubrik
E) Yaztlt

14. 10.
gdrevi l. Performans stnav ll. SdzlU 6l9egi lll. Dereceleme lV. MUlakat V. Rubrik Yukarrdaki6l9me araglarrndanhangileri etkili konugmabecerilerini6l9mek igin uygundur? C)llvelV B) | ve V A) lve lll E)lVveV D) lll ve V yoklamalar l. Yazrlt testleri ll. Do$ruyanhg testler lll. KrsacevaPlt lV. Qoktansegmelitestler g6revi V. Performans Yukanda verilen stnav tiirlerinden hangilerinin kolaYdlr? hazrrlanmast C) lV ve V B) ll ve lll I A) Yalnrz E) lll' lV ve V D) l, ll ve lll

yaztll dzellikle' stnavtn hangisi 11.Agagrdakilerden rindenilE[iklE?


A) B) C) D) kullantgltdtr' baktmtndan Haztrlanmast bulunmamaktadlr' $ansbagartsr kullantgltdtr. baktmrndan Puanlanmasr kapsamgegerli$i Qok soru sorulamadl$rndan

ilimdir'' 15. O{rencilerinin "Hayattaen hakiki mUrgit ne ifade ettiginl aglklarkendil becerl' stiziiniin 6zglln, yaratlcl ve lerini kullanmayeteneklerlni, diizeylerini, bunlara ek ola' elegtirel dUg0nme rak bilgiyi organize ediglerini g6rmek isteyen bir T0rge6sretmeniagagldakislnavlardanhan' gisini kullanrrsa 6l9mek istedi$i deiigkenlerl daha ivi 6lgebilir? doldurma B) Bogluk A)Rubrik stnav D)Yaztlt C) Eglegtirme stnav E) SOzIU

dUgUktOr. puanlamayr etkiler' E) Yazmabecerileri

12.

zordur. l. Puanlamast objektiftir. lz, ll. Puanlamast tr- 16. Aga$rdakilerden hangisi yazlh stnavlann e6zl0 zamanallr. lll. Uygulamast (E. birisldir? giire avantalll6zellklerinden srnavlara igin stntflar uygundur. lV. Kalabahk olmasl N. A) Puanlamaslnln Pratik V. Bireyseldir. I' puanlara kartgmamast B) $ans puantnln hangileri dogru'yanhg Yukanda verilenlerden sorulmast ayntsorulann C) TUmbireylere testlerinin6zelikleriaraslndadtr? D) Kolayhaztrlanmast C)llvelV B)lveV A)lvelll E) NesnelPuanlama YaPtlmast E) lll, lV ve V D) l, lll ve V

E"

egitimbilimleri

Olgme Degerlendirme ve

l. 0Qrenciler hakkrnda kararverme ll. O$retim programtntn gOsterme saglamlrQlnr lll. OgretimsUrecinin dgrenciye uygunlugunu deSerlendirme lV. Ogrenme yanhglarrnr giderme saptaytp V. 6n koguldavranrglara sahipolugdtizeyini belirleme Yukandakilerden hanglleri standart tesflerin kuflanrmamaglanaraslndayer alr? A)lve ll B ) l t v et t t C ) i l t v et V D)lVveV E)t,ilveill

l. Srnrrlanmamrg cevaplr sorular ll. Slnrrlanmlg cevaph sorular lll. Dogru-yanhg sorularr lV. Srnrflama gerektiren soru V. Agrkuglusoru Yukarrdaverilenlerdenhangileriyazrlrstnavlarda kullanrlan soru tipleriarastnda degildir? A)lve ll B ) l l l v el V C)lveV D) ll, lV ve V E ) l l l ,l V v e V

2. Segeneklerde verilenlerin hangisi sdzlii srnavda puanlamanrn objektiflilini daha gok arttrtr? A) 0grencinin tanrnmasr B) lletigim puanverme becerilerine C) Birdengok puanlayrcr kullanma D) Oz degerlendirme yaptrrma E) O$renciyi grkartma tahtaya 7.

Aga$rdakilerden hangisi goktan segmelitesflerin bir 6zelligidegildir? A) $ans bagarrsr geldirici gOre saytstna degigir. B) Birdenfazla puanlayrcr kullanmaya gerekyoktur. C) Her dUzeyde davranrgr olgmek uygundur. igin D) Farkh tipte sorulardan yararlanmak mtimk0ndrir. E) Nihaitestinistatistikleri denemeuygulanmasrndan kestirilebilir.

3.
l. Qoktan segmeli ll. MUlakat lll. Dereceleme dlgegi lV. lg-performanstesti V. Kontrollistesi Yukanda verilenlerden hangisinde 6lgme sonuglanna puanlayrcdan kaynaklananhatalarrn daha cok karrgmasr beklenir? A)r B)il C)ilt D)tV E)V

s
( o. Verilenlerden hangisi duyugsal davrantglarrn 6lgiilme siirecindekargrlagrlan zorluklardande M 0ildir? A) Sosyalbe$enirlik cevaplan etkileyebilir. B) Davranrglarrn gUgtilr. tanrmlanmast C) Bireyler yanhbilgiverebilir. kendileri haklarrnda D) lgtenlikle cevapverilipverilmedigi belirsizdir. E) Puanlama anahtarr hazrrlamak zordur.

l. Qoksorusormak puanlama ll. T0m cevaplarr puanlamak cetveliyl,e lll. Farkhzamanlarda yaprlansdzlUlerden ortalama sozltipuanrvermek lV. Cevaplayrcrlarr bir srrayagdrekaldrrmak belirli V. Kalabahk kargrslnda heycanlanan dgrencilere kolaysorusormak Yukanda verilenlerdenhangileri sdzlti slnavla. nn giivenirli$ini artrrmak igin ahnabilecek6nlemlerarasrndadrr? A) Yalnrz I B) Yalnrz lll C) ll ve V D)l, ll ve lll E ) l l l ,l V v e V

E
a

8. A9a$rdakilerden hangisi goktansegmelive krsa cevaphtestleringg8! noktalanndanbiridir? A) Objektiflik mutlaktrr. B) Puanlayrcrlar grkar. arasrgUvenirlik drigUk C) Ust diizey davranrglarrn <ilgUlmesinde kullanrIrrlar. g0venirlik D) Sorusaytstgolalttlarak artrrrlabilir. E) $ans bagansr gegerlik dUgUk yUkoldugundan sek olur. e$itinbilimleri

426

. FF,ffei'+qriyer
13. l. Ev odevi ll. GdrUgme lll. Sctzlti lV. Yazrlt V. Proje Yukanda verilenlerden hangilerinin siizlU ile' tigim becerileriniyoklamak ve geligtirmek igin kullanrlmasrdahe-ultgu! ol ur? C) | ve V lll B) Yalnrz I A) Yalnrz ll,lllve lV E) D)ll ve lll hangisi ev iidevleri igin Claha 10. Agagrdakilerden olur? dqlfll igin daimaiyi delerlendirilmesi A) Bo9zamanlann kullantltr. gegmesini tesa$lamak okulile iletigime B) Ailenin mel amagttr. yardlmalmaslnl Onlebagkasrndan C) O$rencinin uygulantr. mekiginokulda dtigLini9 D) O$rencilerin birli$iyapmave empatik geligtirmeleri kullantltr. igin me becerilerini daha davrantglartn da pekigtikazantlan E) Okulda rilmesiiginverilebilir. 11. tablosukullanma l. Belirtke ll. Amacr belirleme lll. Sorutipinekararverme belirleme davranrglart lV. Olgulecek maddeleri segme V. Testealtnacak Yukandakilerdenhangisi test planlnln ilk aga' masrdlr? E)v D)lv B)ll c)lll A)r

ve Olgme Degerlendirme yaztltr. taraftndan kendisi ci$rencilerin l. Yanrtlar yoktur. gansbaganst ll. Yanttlarda yaptlmast olaneredeyse lll. Nesnelpuanlama nakstzdtr. aracrngeqerli$ini lV. Yazmahrzrveyazt giizelligi dUgUrtir. dlgecek kadar V. Dersle ilgili ttim davrantglart soruyaztlabilir. verilenlerdenhangileriktsa cevapltve Yukarrda yazrlrstnavlanndlak 6zelligidir? C)llve lV B)| ve ll I A)Yalnrz E) lV ve V D) lll ve lV 14. Agagrdakilerdenhangisi tlim slnav tfirlerinde madde yazlmtndauyulmast gereken ilkelerden biridir? strasayrsalde$erlerbiiyLiklUk A) Segeneklerde verilmelidir. sryla cpvapl bir baglmstz bigimde birbirinden B) Sorular yaptdahaarlanmaltdtr. lanabilecek ktsa verilmesi oldu$unca mtimkUn C) Cevaplarrn sa$lanmaltdtr. gift kullayaprlrrken de$illeme olumsuz D) ifadeler nrlmamaltdtr. halegetirilmekelimeler belirgin E) Derece bildiren lidir. 15 Tarih ii$retmeni Giilay Hanlm, ti$rencilerinin ka$rtlannr okurken kogullara ve dSrenci gru' buna gdre farkh tekniklerdenyararlanmaktadlr' tiim kogullannaynl teknigidlglndaki Puanlama Giilay Hanlm'tnhan' oldulu kabul edildi$inde, gi segenekteverilen yaklagtmlapuanlamayap' giivenirli$inin Clahe tr$rndaiilgme sonuglarrnrn viiksek olmasl beklenir? puancetveli haztdadtktan sonra iligkin A) Yanrtlara kendikabu d$rencilerinden cetvelikullanarak puanlamalartnt istemek !rtlarrnr bir tamamtnt keztamamen ka$ttlarrnrn B) Ogrenci puantvermek sonrahakkettigi okuduktan en C) OgrencikaSrtlarrnr iyidenen kdttiyeslraya en iyi ka$tdaen yiiksek en sonra koyduktan en kdtrika$rda dtigtikpuanlvermek D) Yanrtlarailigkin puan cetvelini haztrladlktan puanlaytctdan birkag kullanan sonrabu cetveli puanlartn ortalamastnt yararlanarak edilen elde almak gdre beg grubaaytrbagarrdtizeyine E) Kagrtlarr puanlamak. iginde her sonra grubukendi drktan

12,Yaaltsrnavlardauzun cevapltsorulartngigirme' ye elverigliolmasrntnpuanlaraetkisini a9a$lda' kilerdenhangisi daha ivi agrklar? gerektirdiginden kullantgltvermeyi A) Uzuncevap N) etkiler. olumsuz $t (o. nedenoldu$uiginputekrarlara B) Yazrh strastnda allr. zamanlnl anlayrctnln uzatastiresini ve uygulama puanlama C) Srnavrn dUgUrUr. rak gegerli$i puanlamaya ve D\ Yazrgr.izelli$i yazmabecerileri gtr$ zayflaflr. karr rndangegerli$i 6ncenedenoldugundan hatalartna E) Puanlama gtivenirligi dtigairUr. likle

:---"'

11._F ._3.B4.E *_19egitinbilimleri

5 .B

6 .C

7 . D 8 .D

9 .D

1 0 .E

D 11.8 12.E 13.8 14.8 15.


427

Olgme Degerlendirme ve

rjr?{n?n5gryer

Test 13
1 . Birtestin7, 19ve 21. sorularr hesaplanan igin madgUcriindeksleri de ayrncrhk 0,88bulunmugtur. Bu sonuca g6re hangi segenektekiyorum g!g!g dgglr olur? A) U9 maddeyede aynr cigrenciler dogru cevap vermigtir. B) Maddelere dogru cevap verenlerin test puanl yanhg ortalamalarr yrikcevapverenlerinkinden sektir. yanhgcevapverenlergenel ortalaC) Maddelere madandrigiikpuanalmrgtrr. D) Maddelereyanhgcevapverenlerin test puanr ortalamast do$rucevapverenlerinkiyle aynrdrr. E) Maddeye do$rucevapverenlerin puanrortest yanhgcevapverenlerinkinden talamasr drigUktrir. 4. - 6. SORULART A$AG|DAK| B|LGILERE GOREGEVAPLAYINIZ. Bir testteki soruyudogrucevaplayan Ogrenci, 5. 20 bog brrakan10 ve yanllgcevapveren 10 d$renci oldu$utespitedilmigtir.

4. Maddeningiisliik deSerikagtrr? A) 0,35 B) 0,45 C) 0,50 D)0,55 E)0,65

Maddeye cevap verenler dikkate ahndr$rnda maddeg0gliigii kagtr? A) 0,35 B) 0,47 c) 0,57 D)0,66 E) 0,69

Frekans

6. Maddeyecevapveren iigrenci sayrsrkagtrr? A) 10 B) 20 c) 30 D) 35 E) 40

4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 soruluk co$rafya bir testiA gubesine uygulanmrg puangrafigiyukandaki grafikte ve d$rencilerin verilmigtir.

7. 100soruluk birfelsefetesti 50 ii$rencilik 7 C aubesine uygulanmrgve Deniz 58 puan alarak en yUksekpuan alan 19. Ogrenciolmugtur.Bu bilgilere dayanarakDenizigin yaprlacakyorumlardan hangisi uygun de9!!slir? A) Srnfrn yarrsrndan daha yUksekbir puan almrgtrr. B) Felsefe dersinden bagansrz olmugtur. C) Mutlakbaganyrizdesi 58'dir. puanalmrgtrr. D) Ortancanrn Uzerinde E) Da$rhmrn iginde ranjr bulunur.

2. Puan da$rhmrnrn modu kagtrr? A)10 B)8 C)7 D)5

\) '=; 8. Fen ve Teknoloji Ogretmeni CemaliBey 50 6$rencisineher biri4 segenekli sorulardan olugan so50 fit.
E)1

E. ; N
f"

3. Puan da$rhmrnrn ortalamasrkagtrr?

A)4,',t2 D)7, 03
428

B) 5, 50

c) 6,60
E)7,61

rulukbir test uygulamrgtrr. Uygulama sonunda 69rencilerin elde ettikleripuanlarigin ortalama25, tepe deger (mod) 10 ve ortanca(medyan) degeri 15 olarakhesaplanmrgtrr. hanSrnrfrnpuan da$rhmrigin aga$rdakilerden gisi sdylenebilir? A) Simetrik B) Normal C) Modsuz D) Solugarprk E) Sa$rgarprk

e$itimbilimleri

tO Y-Pe

rYer

OlgmeveDe$erlendirme 12. Yukandaverilen maddelerinhangisi igin hesap' lanacak varyanstn en biiyiik olmas! gerekir? c) 11 B)6 A)1

9. Aga$rdaverilenterinhangisi alt'iist grup madde analizitekni!i igin do$rudur? saytstegit gruptado$rucevapverenlerin A) Alt-Ust artar. olursamaddegegerli$i saytstartttkga B) Alt gruptado$rucevapverenlerin artar. maddegegerligi saytstartttkC) Ust gruptado$rucevapverenlerin ga maddegegerli$i artar. geldiricilere daStltbireylerin D) [Jstve alt gruptaki artar. maddegegerli$i mr egitoldukga giden saytst artttkqa E) Ust gruptangeldiricilere artar. maddegegerligi

D ) l v e1 1

E)4ve6

13. ASaddaki segeneklerde eglegtirilmig olarak verilen maddelerinhangileri igin hesaplanacak maddevaryansteSitde6ildir? C)3 ve9 B)2ve 10 A) 1 ve 11 E)5ve6 D)4ve8

tesbir uyguladr$r matematik O$retmen'in 10. Hiiseyin do$rucetUmci$renciler tindeki7. soruyustntftaki vaplamrgttr. Bu maddeninvaryanst igin agagldayaptlanyo' rumlardanhangisi daha dodrudur? A) Minimumdur. B) Maksimumumdur. C) Tamortade$erdedir. D) idealde$erdedir. E) Hesaplanamaz.

14. Hangimaddelerinbireyleraraslndakidegigken' ligi belirlemegiic0 en azdtr? c) 11 8)6 A) 1 E)4ve6 D)1ve11

AgAGlDAKi TABLODA 11. - 14. SORULART GORECEVAPLAYINIZ. vERiLEN BiLGiLERE Maddeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Madde Gtigliikindeksleri 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

15. Madde giiglUk de$eri 0.15 olan bir madde igin aga$rdakiyorumlardan hangisi clabadgglg olur? A) Yanrtlaycrlarn o/o15'i maddeye do$ru cevap vermigtir. gelmigtir. orta B) Madded$rencilere gUglUkte o/o C) Yanttlayrcrlarn 85'i soruyu yanltgcevaplamrglardtr. 15'i D) Yanflaytcrlarno/o soruyubog btrakmtgttr. ancakgegerkolaygelmigtir E) Madded$rencilere lidir.

16.

'=:

o.
11.Yukandaverilen maddelerinhangisi igin hesap' 5 " lanacakvaryansrnen kiic0k olmasl gerekir? 11 C) Yalntz 6 1 B) Yalnrz A) Yalnrz E)4ve6 D)1ve11

E" N"

Yukarrda verilen frekans tablosuna dayanarak olgr? yaprlan yorumlardan hangisi Ceba-dgg1g igin A) Puanlar tepede$er19'dur. ile ortalamast ortancauegittir. aritmetik B) Puanlann sa$agarptkttr. C) Da$tltm farkt7'dir. de$erin en de$erle k0gUk D) En b0yUk olamaz. E) Ortanca12'denbUyUk

efitimbilimleri

429

Olgme Degerlendirme ve

(21 +r?n?Frqrlyer

l.

Agagdakilerden hangisi 19, 17,15,13, 11,9,7, 5, 3, I verilerininortancasrdrr? D)13 A)l B)7 C)10 E)1e

2. VE 3. SORULART AgAGtDAKi TABLODA VERILENBiLGiLERE GORECEVAPLAYINIZ.

4. Verdigi bilginin yetersizliginden dolayr yanhg yorumlara sebep olan ve en yetersiz deligim dlgiisii olarak kabul edilebilecek istatistik agaSdakilerden hangisidir? A) Varyans katsayrsr B) Ba$rldegigim C) Standartsapma D) Ranj E) Qeyreksapma

11Dsrnrfrna uygulanan testlerden eldeedilenortalamave varyansdegerleritablodaverilmigtir.

matematiktestinin soru: 13. 5. CavitBey'inuyguladrgr maddevaryansr bulunmugstftr su iginhesaplanan tur. Bu bilgiye dayanarak hangi segenekte verilen yorumun daha dofru oldu$u s6ylenebilir? yeterince bilmeyeni aytramamtgA) Maddebilenle trr. yanltgcevapvermigtir. yarrsr maddeye B) Grubun C) Maddegrubagokzor gelmigtir. uygunde$ildir. D) Maddegrubundtizeyine ya cevap E) T0msrnrfmaddeye do$ruya da yanltg vermigtir

2. 11Dsrnfrnrn en basanhve en basanslzoldu$u dersler hangileridir? En Basanlr En Basansz TUrkge A) Tarih Matematik B) Devrim Tarihi Matematik C) Turkge Fen D) DevrimTarihi DevrimTarihi E) TUrkge

A$AGTDAKITABLODAVE- | 6. - 9. SORULART

eiLeilenee6ne cevlplAvtltz I niLeN

Tarihi dersi llkeleri Devrim ve 40 sorulukbirAtatUrk grupfrekans daUst-alt iligkin testinin sorusuna 39. verilmigtir. aga$rda $rhmr
L

N) 'E-

llDsrnfrnrn@ieEoldu$u dersler hangileridir? En Heterolen En Homojen Tiirkge A) Matematik Tarih B) Fen Devrim Tarihi C) Matematik Tarihi Devrim D) Ttirkge

(o. -:z " E_

G. 5'

E. N.

6. Devrim Tarihi dersinin 39. sorusuna cevap ve-

E) TUrkge 430

Fen

ren ogrencisaytslkagtlr? C) 142 A) 57 B) 58

D) 143

E) 200

uzmanKanyer

0lgmeve Degerlendirme 11. Bir maddeninvaryanstmaksimumve aylrtcthk giicU ile varyans de$eri egit ise maddenin gU' venirlik de{eri kag olur? B )0 , 1 0 A)0 D )0 , 5 0

gtig' olursamadde dogrucevap segenek 7. Hangi qK[giit olur? l0k degeri E)E D)D C)C B)B A)A

c)0,125
E) 1

Hangi segeneklerdo$ru cevap olursa madde' nin ayrrtediciligineoatify6nde igler? C)CveE B)BveC A)AveD E ) A ,D v e E D ) A ,B v e C

en eldeedilenpuanlann bUytik testinden 12. Bir Tarih olfarklnmaksimum ve en ktig0kde$eriarastndaki du$ubulunmugtur. yorumlannhangisi Bu sonuca g6re aga$rdaki do$ru olur? kesinlikle A) Grupbagartstzdtr. simetriktir. B) Da$rhm genigli$i bUyUktUr. C) Dizi D) Grupheterojendir. modsuzdur. E) Dagrhm

Hangisegenekdo$ru cevap olursa madde aytrt ediciligi pozitif ve en bi,iviikolur? D)D E)E B)B C)C A)A

13.
gozumlenmesi l. Verilerin yorumlanmast ll. Sonuglarrn toplanmast lll. Verilerin grafi lV. Verilerin kle gdsterilmesi gruplanmasr V. Verilerin yukarrda istatistikselsfireg dikkate allndr$rnda verilenlerinhangisi en 6nce gergeklegtirilir? E)V D)lV B)il C)ilr A)r

varelde edilenpuanlartn 10. Bir Co$rafya testinden yansrhesaplanmtgttr. testi igin elde ediCografya dersine TUrkge, Tarihve Matematik len varyansrn varyanstnelde edilenpuanlann iligkin testlerden oldu$u saptanmtgttr. dandahak0grik hangisi 98ft Bu sonuca g6re aga$tdakilerden olur? dqgru 14. co$rafya dersineiligkinbagandLiA) Ogrencilerin \) l. Ortanca gokyriksektir. zeyi '= puan ll. Tepede$er puanda$tltm Tarih testine iligkin B) Cografya ; lll. Ranj da$rlrmrndan sivridir. tE; lV. Standart sapma iligkinpuan ve C) Matematik Colrafya derslerine N" V. Aritmetik ortalama simetriktir dagrlrmr 5, Yukandaverilenlerdenhangileri merkezie$ilim puanda$tltmt biriligkin ve dersine D) Trirkge Tarih tilgiis0diir? birinebenzemektedir. C ) l l l v el V B)llvelV puanlar A) lve ll E) Tarih ve Matematikdersine iligkin E ) l l l ,l V v e V D) l, ll veV yUksektir. korelasyon arasrndaki

E.

e$iti

ilimleri

431

Olgmeve Delerlendirme

4. Bir daSlhmdaaritmetik ortalama 64, ortanca 64, mod 64 ise, dalrhmtn bigimi hakklndaagaldaki yargrlardan hangisi do!rudur? A) Solagarprk B) Sagagarprk Usttekitabloda Felsefe Sosyoloji ve derslerine iligkin test puan da$rlmrnaait ortalamave standart sapmade$erleriverilmigtir. Felsefeden Sos70, Ali yolojiden almrgtrr. 60 Yukanda verilen bilgilere dayanarak agalrdaki yargrlardanhangisineulaglabilir? A) Felsefe dersinde dahabaganlrdrr. B) Sosyoloji dersinde dahabaganhdrr. C) Her iki dersten srnrfta de kalmrghr. D) Sosyoloji dersinde dahabagansrzdrr. E) Felsefe dersinden srnrfta kalmrgtrr. pu2. 7 A srnrfrnrn TUrkge srnavrna iligkin dersibirinci anlarrnortalamasr60, ortancasr ve tepe dege65 ri 70 olarak hesaplanmrgtrr. Yukandaverilen bilgileredayanarakbu da$rlrm igin yaprlacakyorumlardanhangisi daha dodru olur? garprktrr. A) Saga B) Solagarprktrr. D) Normaldir. C) Simetriktir. E) Bastkttr. C) Sivri D) Simetrik E) Basrk

5. Agagrdakilerden hangisi 6$rencilerintest puanlannr gruplandrrmasUrecindeyaprlmasrgereken iglemlerden biri Clegiklir? A) Grupsayrsrnrn belirlenmesi B) Gruparahkkat sayrsrnrn hesaplanmasr C) Gruplara dUgen frekanslarrn belirlenmesi frekanslarrn hesaplanmasr D) Yr$rlmah grafiginin E) Yrgrlmah frekans olugturulmasr

6zsu'nun Tarihdersindenelde ettisi yazrh,s6zlii ve 6dev puanlan srrasryla70, 50 ve EO'dir. Yazrh,sdzlii ve iidev puanlanna srrasryla 7o50, %30 ve %20 agrrhkverildiline g6re dfrencinin a$rrhkftortalamasr kagfu r? D) 53 E) 66 A) 25 B)32 C)44

Aga$rda Ali'ninddrt ders igin almrgoldu$upuanile lar ve bu dersleriginsrnfrn ortalamasr standart sapmasrverilmeKedir.

s
J.

7. Vrmi dgrencilik C srnfrna50 sorulukbir test uy8 gulanmrg d$rencilerin ve aldr$rpuanlaraga$tdaki gibi belirlenmigtir. Puanlar: 40, 46, 14, 16, 29, 33, 50, 35, 40,26, 20, 44,40,9, 20,21, 40,40,38, 1I, 8 C srnfrna ait puanlannranjr kagtr? C) 35 D)26 E) 9 A) 41 B) 40

( o. g G

Yukandaverilen bilgileregiire Ali'nin en baganh ve en basansrzoldulu dersler hangisidiP A) TUrkge SosyalBilgiler -FenBilgisi B) TUrkge C) SosyalBilgiler Fen Bilgisi D) SosyalBilgiler Din Bilgisi E) Fenbilgisi-Dinbilgisi

E8 . N
+

uygulanan srnavsonucunBir okuldaki D srnrfrna 7 70, 70, 36, 46,57,68, 70,46, 90, 75 da 10 rigrenci puanlarrnr almrgtrr. 70 7 D srnrfrnrnpuan daSrhmrnda deleri bize neyi ifade eder? C) Mod A) Ranj B) Medyan E) Varyans D) Ortalama

432

eSiti

ilimleri

Olgmeve Degerlendirme 9. 6lrencilere ait 6lgme sonuglan iizerinde yapt' lan istatistiksel iglemlere iligkin agrklamalardan hangisi yanlstlr? A) Aritmetikortalamabir merkezie$ilimtllgUsiid0r. igin hesaplayabilmek en az iki puan B) Korelasyon dizisigerekir. frekanslen gok C) Mod veri grubundayr$rlmah olan degerdir. de$erarastndaki de$erve en kiigUk D) En bUyUk farka ranj denir. E) Varyansde$igimdlgiileriarastndadtr' 11. Kolay olduSuhalde gegerliolan madde hangisidir? C) 4 ve 5 B) Yalnz 6 4 A) Yalnrz E)5,6ve7 D)4ve7

12.Orla giigliikte olmastnara$mengegersizolan


madde hangisidid B) Yalnz 8 3 A) Yalnrz D)8veg C) 3 ve 8 E)3,8ve9

13. Testin madde gegerlikleri ortalamast kagtrr?

A)-0,22 D)0,25 10.ASaSda verilen istatistiklerdenhangisi pu' hakklndadi$erlerinden anlardakidegigkenlik dahafazlabilgi verir? B) Ranj A)Varyans sapma D) Mutlak sapma C) Qeyrek E)YUzde

B)0

c) 0,13 E)0,34

14. Hangi segenekte verilen yorum test igin dahg

gbroolur?
A) Bl C) D) E) yiiksektir. Kolayve gegerli$i yUksektir. Zor ve gegerli$i Orta giigl0kteve gegedi$iyUksektir. dUgUktiirve Orta giiglUkte gegerli$i dtigOktiir. Kolayve gegerligi

11. - 14. SORULARI A$AGIDAK| TABLODA VER|LEN B|LG|LEREGORE CEVAPLAYINIZ. iligkin Aga$rda10 maddelikbir testin maddelerine gUglUk ayrrtedicilikgUcU de$erleriverilmigtir. ve

tabloda A ve B gubesineuygulanan 15. ASa$rdaki ve testine iligkin ortralamalar standartsapTUrkge malarverilmigtir. A 55 15

1 2

o,20
0,30

-0,15 0,05

3
4 5 6 7 8 9

0,50 0,70 0,80


1,00 0,90

-0,43
L

0,40

\)

0,00 0,00
0,35 0,10

_9. c
t!.

10

0,60 0,50 0,40

E; N"
5"

0,60
0,40

13 47 B A gubesindekiLeyla bu stnavdan85 ve B gube' sindeki Mecnun 73 puan aldlgtndag6re aga$l' daki yorumlardan hangisi Clala{gggr olur? egittir. A) Leyla ile Mecnun'unbagarrdUzeyleri baganstzdtr. B) MecnunLeyla'dan igin kargt|agttrmak varyanst C) Bagan dUzeylerini gerekir. hesaplamak 0Srencisidir. en D) Leylastntftntn bagarrlt LeylaileayntbaE) Mecnunl2puandaha alsaydt yakalardt. 9an diizeyini

e!iti

ilimleri

ve Olgme Degerlendirme

9?n?Fkrlver

1. Ali Ogretmen ortalamanrn iist0ndepuan alan 6gpuanalan6$rencileri bagarrh, ortalamanrn altrnda rencileri bagarrsrz saymaktadrr. Srnfiaki OSrencilerdenbaganh olanlarrn sayF srnrn bagaflsrz olanlann sayrsrndan daha az olmasr igin 6$rencilerinpuan da$rhmrnasrl olmaldrr? A) Modsuz B) Simetrik C) Normal D) Solugarprk E) Sagrgarprk

4. - 7. SORULART A$AGTDAK|TAALOOI VER|LEN B|LGILERE GORE CEVAPLAYINIZ.


puanlann Aga$rda srnrfrn derseiligkin bir 5 istatistiklerive Gan'rnbu derstenelde eftigipuanlarverilmigtir.

HasanO$retmen'in uyguladrgr T0rkge bir testindeki 29. soruyahigbirci$renci do$ru cevap veremezken40. soruyatUmd$renciler cevapvermigtir. giire, maddelerinvaryansrigin hanBu bilgilere gi segenekte verilen yorumlar dogru olur? 29. madde icin 41. madde icin A) En kiigrjKUr. Enkuguktur. B ) En k[gtiktUr. En briyiiktiir. c) En bUy0ktUr. En kUg0ktUr. D ) En bUyUktrir. Orta diizeydedir. E) Orta diizeydedir. En bUyUktUr.

4. Gan'rnsnfa g6re en basanl oldulu ders hangisidir? A) Matematik B) Fen C)Turkge D) Sosyal E) Bilgisayar

Gan'rn mutlak bagan dUzeyi hangl dercte gq yiiksektir? A) Matematik B) Fen G)TUrkge D) Sosyal E) Bilgisayar

Can'rn bagan dUzeyi hangi derslerde eglftlr? A) Matematik-Fen CavitBey'inuyguladr$r Matematik testinin soru9. B) Fen-T0rkge sunasrnrftaki kimsedo$rucevapverememigtir. hi9 C) Tiirkge-Sosyal Bunakargrhk testteki maddeye 19. srnrftaki ogtiim D) Sosyal-Bilgisayar renciler do$rucevapvermigtir. E) Bilgisayar-TUrkge giire iki madde igin hangi segenekte Bu bilgiye G. yorum kesinlikledo$ru olur? veralen N" A) Maddeler degigkenleri zrt cilgmektedir. 5, hesaplamak anlamsrzdrr. B) Maddeler arasriligkiyi G) Maddeler arasrndaki iligkipozitiftir. 7. Gan TUrkge dersinde srnrfrn 7o kagrndan lhhg D) Maddelerin testle korelasyonu ydnde mUzrt basan[drr? kemmeldir. A) 10 B)25 C)50 D )6 0 E)80 griglilbir hiyerargik variligki E) Maddeler arasrnda drr.

E.

4U

e$iti

ilimleri

UZma {fifu}
- \ t / Y e v ' '

rver

0lqmeve De$erlendirme VERI11. VE 12. SORULARIPARAGRAFTA

madigin 7, 8. Birtestin 19ve 21. sorularr hesaplanan (-0'87) bude$erleri gUcU indekslerinin de aytrtcrltk lunmugtur. yorum dgha Bu sonuca giire hangi segenekteki dodru olur? do$ru cevap A) Uq maddeyede aynr d$renciler vermigtir. test puant do$ru cevap verenlerin B) Maddelere yUkyanhgcevapverenlerinkinden ortalamalart sektir. yanlrgcevapverenlergenel ortalaC) Maddelere almtgttr. dUg0k madan Puan test puant D) Maddelereyanltgcevapverenlerin ayntdtr' do$rucevapverenlerinkiyle ortalamast test do$rucevapverenlerin puantorE) Maddeye diigUkyanltgcevapverenlerinkinden talamast tii r.

G6RECEVAPLAYINIZ' LENBILGiLERE
her 40 dersici$retmeni d$rencisine biri 7 Ekonomi bir test uygu40 segenekli sorulukgoktansegmeli olarakbir stntrkoymasUresi Uygulama lamrgtrr. Uygulama 4 mrgve stnavyaklagrk saat stirmugtijr' yapmlgtlr. sonratest ve maddeanalizleri bittikten 12, modu 4 ve gciretestin ortalamast Analizlere Aynt 8 ortancast olarakhesaplanmtgttr. zamanda o/o45 kadarntn bog bt%20 ile sorulartci$rencilerin gdzlenmigtir. raktrgr

11. Testinmadde g0gliikleri ortalamasrkagttr? c)0.30 B) 0.25 A) 0.20 E)0.50 D) 0.45

bir 40 7-C srntftna soruluk test uyguBir okuldaki 28, ortalamast orElde lanmrgtrr. edilenpuanlartn sap35 tancast3'l, tepedegeri(modu) ve standart hesaPlanmtgttr, masr10 olarak 7 C stnrftnauygulanantestin ortalamagilgliigti 12. d$rencilerin mutlak bagarrytizdesi kagttr? E) 60 D) 45 C) 30 A) 20 B)25

kagtrr? A) 0,70 D)0,40

B)0,60

c)0,50 E)0,30 13.

3 testini haftaaraybagarr 10. KuzeyBeyayntco$rafya elde lki uygulamadan uygulamrgtrr. la 11A srntftna egit hesapladt$tnda ortalamastnr etti$ipuanlartn igin standart ikinciuygulama kargrhk, bulmastna hesapladahabUy0k uygulamadan birinci sapmayr puanlar araslnelde iki mrgtrr. uygulamadan edilen belirlemigtir. ise korelasyonun 0,68oldu$unu daki egit gtk' da iki uygulamada ii$renci puanlartnln yorumlardanhangisi masrnadayanarakyaptlan dolru olur? elde ettikleri ikinci uygulamadan A) O$rencilerin yiiksektir. birinciden bagarr ortalama puanlartn da$tltmt elde B) iki uygulamadan edilen

l. Medyan ll. Ortalama lll. ikinci Qeyrek lV. Varyans katsaytst V. De$i9im Yukarrdaverilenlerdenhangileri de$igim iilgii' lerindendir? B) lve lV I A)Yalnrz D )l l v e l V
C)lveV E)lVveV

s)
eldeedF bir 10 uygulanan soruluk testten 14. Birsrnrfa gibidir. a9a$tdaki lensonuglar 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , X , 5 , 5 ,6 ,6 , 7 ,8 , I , ortancastnln4'ten biiyUk olabilmesi DaSrhmtn verilen de$erlerinhangi' igin X'in segeneklerde gerekir? sinden biiyiik olmast E)7 D)6 C)5 B)4 A)2

simetriktir. G. ayntbirbiriyle da C) Her iki uygulamada kogullar N" drr. ., bagan iki D) O$rencilerin uygulamaigin mutlak y0zdeleri egittir. ilk ikinciuygulamada uygulamadaki E) O$renciler nt hattrlamlgttr. tUmcevaplart

E:

egitirbilimleri

435

t
Olgme Degerlendirme ve

t:

tl

@,

l. Denizdiplomayr teslimetmedi$iigin i9e ahnmadr. ll. $ubemizde ghgan var. 13 lll. Sendika istedigi zammralmadrgr grevyapigin tr. lV. Beg yolcu kapasiteli taksiyedokuzyolcu bindi. Yukanda verilenlerden hangisinde 6lgme s6z konusu de0ildir? A) Yalnrz I B) | ve ll C) | ve lll D)llve lV E)lllve lV

l. Do$umyeri bagkente yaktnddrt il olan 0gen rencilerefazladanbeg puan vermek ll. 6$renciye, cevabr arka sayfada devam ettigi yirmi puan fark edilmedi$i igin haketti$inden d09iikvermek lll. Tenefiiste arkadaglarryla ortak oyunlaroynamayand$rencilere begpuandUgUk on vermek lY. Zor bir srnavdaki son beg soru tUmd$renciler yanhgyaprldrgr tarafrndan halde herkesebeg puanvermek V, GUrUltUsU nedeniyle cevabriyiceanlagrlmadrgrndan d$renciye puandUgrik on vermek Yukanda verilenlerdenhangilerindesistematik hata siiz konusudur? A) lve lll B)lve lV C) llve lV E)lllveV D)llveV

Davranrglann yeterince kazanrhp kazanrlmad$rnrn daha 6nemli oldugu srnf igi delerlendirme kogullanndaaga$rdaki6l9Ut tUrlerinden hangisini kullanmak dabadgglg olur? C) Bagtl A)Yapay B) Do$al E) Gergek D) Mutlak

6. l. Olgulen davranrg ll. Qeldirici lll. Segenek lV. Cevaplama s0resi V. Soru tipi Yukanda verilenlerdenhangisini gok arttnrsak do$rudan giivenirligin diigmesi beklenir? C) | ve lll B) YalntzlV A) Yalnz ll E) lllveV D)llve lll

Aga$rdakibrdenhangisi bir iilgme iglemindebisagladr rimin "egitlik" 6zelliginesahip olmasrnrn avantajlardan biri dei!!s!L? !r kolaylagttnr. A) Olgmekurahnrbelirlemeyi kokargrlagtrrmasrnt B) OlgUt 0lgmesonucunun ve laylagtrnr. yardtmeder. isabetli olmasrna C) Kararlann kolaylagstandartlagturmayr D) 6lgme sonuglarrnr

trrrr. verir. iglemine imkan E) Hatasrz 6l9rne

g
: G.
5"

E: N.
hig 4. "Kalemlikte kalemyok."diyen bir 6lrenci hangi iilgek diizeyinde bir gOzlemdebulunmugtur? B) Egitarahk A) Oran D) Srnfiama C)Srralama arahklr E) Degigken

yUkseklilini 619kangtyla 7. Krvrlcrm stnftakitahtanrn haldeher01941 miigtUr. iglemi keretekrarladl$t Bu yUksekli$ininkangoldu$u 7 tahtantn me igleminde sonucuna ulagmtgttr. Bu sonuglara dayanarakyaprlan agaSdaki yorumlardanhangisi daha dodrudur? gegerli$ini tamamen A) Karrgcilgmesonuglartntn sa$lamlgttr. grivenirligi yiiksektir. B) O$me sonuglarrnrn da C) Olgmeiglemi100 kez tekrarlansa hepsinde aynrde$erbulunurdu. dahadolru sonugadrmla dlgiilseydi D) YUkseklik lar ahnrrdr. karrgr daha btiyUkolan lbrahim019E) YUksekligi dahagUvenilir olurdu. seydisonuglar

436

e$itimbilimleri

y?!4?n!<qriver ,'\is
L
karlgmasl 6lgmeye l. Bagkade$igkenin farkrnbelirsizlegll. Bilenlebilmeyenarasrndaki mesi karlgtlrmasl gansbagartst lll. Olgmesonuglarlna zaman ve emek harcabireylerin lV. Hazrrlayan masl Yukandaverilenlerdenhangisi kopya gekmenin iincelikle iilgme sonuglarlnrngegerli$inidiigiir' mesine iligkin gerekgeolarak g6sterilebilir? C) lllve lV B) | ve ll I A) Yalnrz E ) l l , l l l v el V D)l, ll ve lll

0lgmeve Degerlendirme

vER|LEN asAGlDA ii1.-vE 12 sornrlr-nru


B|LG|LEREG6RE CEVAPLAYINIZ. Elde bir 40 10/Dsrnrfrna soruluk testuygulanmrgtrr' 35' 30, ortalamast ortancasr tepe edilenpuanlartn 6 sapmasl olarakhe40 (modu) ve standart degeri saplanmtgtlr.

11.10/Dstntfrnauygulanantestin maddegtigliikleri ortalamaslkagfir? c)0,50 B) 0,65 A) 0,75 E) 0,20 D)0,35

12. lOtD stnlflntn puan dagrltmlntbetimlemek igin hangisi dehgg{gg olur? aga$rdakilerden B) Normal A) Simetrik D) SolugarPtk C) Sivri E) Sa$tgarPtk B gekildeA fen bilgisi ile matematik, Yukarrdaki ve ile TUrkge sosyalbilgiler C resimile sosyalbilgigdsiligkiyi arastndaki iligkinpuanlar ler derslerine termektedir. Bu bilgilere dayanarak agagrdaki yorumlarln hangisi yaprlabilir? orta dUzeyde arastnda A) Resimile sosyalbilgiler bir negatif iligkivardtr. pozitifancak arastnda B) Fen bilgisiile matematik vardtr. bir dUgUk iligki pozitif ve arastnda ile C) Matematik sosyalbilgiler vardtr. gokyUksek iligki bir D) Fen bilgisi ile matematikarastndakiiligkinin iligkiarasrndaki giicOTi.irkge sosyalbilgiler ile denktir. nin gUcUne ve iligkinegatif y0kile resimarastndaki E) Tiirkge sektir.

ffu.vEir.soRum

i "ffg!E*. oo*t "=*t*'*,t


oldu$u50 AzizBey uygulamrg FelsefeO$retmeni 0,80 gUglUkleri ortalamastnt soruluktestin madde hesaPlamtgttr. olarak

13. Bu sonuca dayanarak testin ortalamast igin verilenlerdenhangisicbha-dgfugolur? aga$rda A) Hesaplanamaz. B) 40 puandtr. C) Modaegde$erdir. egde$erdir. D) OrtancaYa ktig0ktur. E) Ortancadan

s) '=
10. O$rencilerininkazanlmlarlne dUzeydekazana' _\2. trbildiklerini belirlemek isteyen bir okul iincesi G . 6$retmeniigin agagldakislnav tiirlerinden han' gisinin amaca hizmet etme diizeyinin Ce@!L liif, olmasrbeklenir? B) Yaztlt A) Gdrtigme D) S<jzltl C) G6zlem E) Tarttgma

14. Teste iligkin verilen bilgilere dayanarak aga$t' daki yorumlardan hangisi yaprllrsa daha dod'

E. N"
E.

ru olur?
A) Grupheterojendir. sa$agarPtkttr. B) Da$tltm C) Testkolaydtr. yiizdesi50'denki.lgOkttir. D) Mutlakbagarr normaldir. E) Da$rhm

egitimbilimleri

6lgmeve Degerlendirme

1. VE 2. SORULARIA$AG|DAKI PAMGRAF. TAVERiLENBiLG|LERE GONECCVEPIEYIZ. Olgmeve Degerlendirme Ogretimelemanlyagar Bey "Temel Kavramla/' Unitesinin bitiminde 6gren_ cilerinkazanamadrgl veya yanhgdgrendigi davra_ nrgtarrsaptamakve bunlan gidereceketkinlikler yaptrktan sonrayeni iiniteye gegmek bir srnav igin uygulamak istemektedir.

1. YagqJ0lretmen'in kullanacafl iilgme aracrntn hangi davranrglarr6lgen sorulardan olugmasr gerekir? A) Unitedeki davranrglar B) Kritikdavranrglar tiim C) Onemlidavranrglar D) Girigdavranrglar E) On koguldavranrglar

l. Gazete okuyan bir gcizetmenin dsrencilerin dikkatini da!rtmasr ll. Koridordan gelengiiriiltrinedeniyle dgrencinin soruyuyanhganlamasr lll. Ogretmenin 0grencinin cevapverdigibir soruya puanvermeyi unutmasr Yukarrdakidurumlar 6lgme sonuglanna hangi tUr hata kangmaslnanedenolur? A) Sabit B) Sistematik C) Oranh D) Tesadiifi E) Standart

6. l. Yazil kagrtlar okunurken birden fazlapuanlayrcrdanyararlanma ll. SctzlU srnavailk begsrradakalkand$rencilere begerpuanfazla verme lll. Yazmabecerileri y0ksekolan 6grencilerin matematikpuantna begerpuanekleme lV. Yazrh kagrtlarrbirkag kez okuduktansonra puanverme V. Fen bilgisipuanrnrn yanstntmatematik bagan puanrna ekleme Yukanda verilenlerdenhangileri iilgme sonuglarrnrndncelikle gegerliginiolumsuz y6nde et. kiler? A) | ve lV B)llve lll C ) l l l v eV D) l, lV ve V E) ll, lll ve V

YagarOlretmen'in 6lgme aracr uygulamaamacr dikkate aftnlrsaiilgme iglemi sonucunda yapaca$rde$erlendirmehangi kavramladaha iyi agtklanrr? A) Mutlak B) Bagrl C) Tanrma D) Bigimlendirme E) TUmel

Agagrdakilerdenhangisi sistem yaklagtmrnda srnamadurumlannl aglklayankavramdrr? A) Hedefve davranlg B) Olgrit igerik ve C) Olgmeve degerlendirme D) Ogrenme <igretme ve E) Egitimve rigretim \)

: 6.

" 4. Agagrdakide$erlendirmetiirlerinden hangisin- N " 5 de 6{retmen yanlnda mutlaka dfrencileri, velileri ve gerekirse bagka uzmanlan degerlendirme sUrecine katmak avantaj olarak gtiriin0r? A) Urtin B) Mutlak C) DUzey belirleyici D)Tanrlayrcr E) Portfolyo

E,

7. Bir 6lgmeuzmant"rilgmearaonrnduyarholmasr, 6lgmesonuglarrna kanganhatalannaz olmasrve puanlanmasr 6gret6$renci rtlann objektif kag rn nrn" men yaprmttestlerinolugturulmasrnda dnemli en cinkogullar oldugunu iddiaetmektedir. Bu iddia 96z 6n0ne ahnlrsa6lgme uzmanrigin 6$retmen yaprmrtestlerin dncelikle saglamasr gerekeniizellik nedir? A) Gegerlik B) GUvenirlik C) Kullanrglrk D) Uygunluk E) Kapsamlrhk e$itimbilimleri

438

ve Olgme Degerlendirme 8. Agalldakilerden hangisi arttr$lndagiivenirli$in siiylenebilir? kesinliklesaSlandr$t A) Sorusaytst B) StnavsUresi C) Kullantglrk D) Gegerlik zamanl E) Uygulama

TABLoDA - 't+. soRULARIASATiIDAK|

G6RE CEVAPLAYINIZ. VER|LENB|LG|LERE

bir Bey 50 soruluk Ytlmaz Ogretmeni Matematik uygu' girdi$i gubeye 5 derslerine testini matematik bulmugtur. istatistikleri verilen ve lamrg tabloda

yetersizliklerini sapkuramlarln Var olanekonomik ilkaldrrabilecek ortadan tayarakbu yetersizlikleri a9a' davranlgtnl6l9mek amaclyla kelerrinerme" Srdakilerdenhangisi dAhag{gg! olur? B) Rubrik stnav A) Yazrh testi D) Eglegtirme test C) Krsacevaplt listesi E) Kontrol

11. Tabloyag6re hangi gubelerinpuan da$lllmtnln simetrik oldugu s6Ylenebilir? 4 C) Yalntz B) Yalntz3 2 A) Yafnrz E)3ve4 D)lves

12. $ubelerin puan da$lhmrnailigkin agaSda yapt' lan yorumlardanhangisi daha do6rudur? diortalamast maddegUgliikleri A) Birincigubenin YUksektir. $er gubelerden B) lkinci gubedeki dsrenciler di$er gubelerden dahahomojendir. C) lkinci ve iiguncti gubelerigin testin ortalama gUqlU$ii egittir. yUzdesi b0yUk olan stntfddren D) Mutlakbagarr dUnciistntfttr. puanlartn di$ergubeda$rhml gubedeki E) Beginci lerdendahaheterojendir.

t0. Agalldaki davranplardan hangisinin goktan sgmefi testlerle yoklanmasl daha zordur? 619- L fizik A) O$rencilerin dersinekargltutumlarrnt 'Emek iginuygunbir test olugturabilme gUvenirlik tekniklerini dayanan B) Tekuygulamaya

hattrlayabilme hangi d0zeydeiligki C) Verilen bir korelasyonun N" g6sterdi$ini agrklaYabilme araeldeedilenortalamalan D) lki puandizisinden farkthesaPlaYabilme srndaki 14. Hangigubeninpuan dallltml daha homojendlr? <ilde$igim puanlart hesaplanmrg igin E) lkigruOun E)5 D)4 C )3 B)2 A)1 yorumlayabilme gUlerini lagttrarak kargr

13. Hangi gubenin mutlak bagarl yiizdesi en v0k' sektir? (E. E)5 D)4 c)3 B)2 A)1

E,
I

e$itintilimleri

Olgmeve Degerlendirme

Y?n?Ffqriyer

hangisi mutlak 1. Agalrdaki Ogrenci6zellikleriden olur? 6l9iit A) Geligimi puanr B) Stgndart C) Yetene$i bagarr srrasr D) Srnrftaki E) Kazandr$r davranrg sayrsr

5. Bir test igin hesaplanan agagtdaki istatistikler. sorulann birbiriyle iligkisiden hangisi arttukga nin de artmasrf,eginli$e beklenir? giivenirli$i A) Puanlayrcr gegerligi B) Yordama alfa C) Cronbach gtivenirli$i katsaytst D) Maddegegerlik E) Maddevaryansl

bir 0t9me sonuglannrn baglanglgnoktastna gdsterilebildi0i gOre iilgektiirii negatifsayrlarla


hangisidir? A) Srnfiama C) Egitarahk E) Dereceleme B) Stralama D) Oran de$erlenAdnan Bey,ci$rencileri OtgmeO$retmeni puant 6nceilkeolarak,ahnanen yUksek dirmeden puanatamamlayacak kamaksimum ahnabilecek puanrna eklemektedir. dar puanrd$rencilerin Buna g6re Adnan O$retmen'in iilgme sonuglanna kangtrrmq oldu$u hata tiirii nedir? B) Sistematik A) Sabit D) Ortalama C) TesadUfi E) Standart

3.
l. Sfrr bedengiyinmek ll. Sfrr numamtragolmak Ugiimek lll. Sfrr derecesrcakhkta lV. Srfrrpuanalmak V. Dersesfir gUndevamszhkyapmak Yukanda verilen ifadelerdeki stfir kavramlanndan hangisi 6l9ek diizeyi bakmrndan di[erlerinden farkldr? E)V D)lV C)ilr A)| B)il

7. Agagrdaki kavramlann hangisi 6lgme aractntn 3 hafta arayla iki kez uygulandrktan sonra 6!renelde edilen puanlan cilerin bu uygulamalardan arasrnda hesaplanan korelasyon igin kullantlrsa lhbAdgEIg olur? B) 19 tutarftk A) Tutarlrk D) Kararlk C) Dr9tutarfik E) Kullanrghk

tl.

daha dUgiikpuan l. Agkrnsrnrfrn ortialamasrndan igin aldr$r stnfta kaldr. yiizde 65'indenfazlastnado$ll. Tagkrn sorularrn ru yanfi verdi$iigin srnfrnt gegti. yapttgtigin fazla devamstzhk lll, Yalgn 40 gUnden finalsrnavrna alnmadt. igin lV. llgrn mayolufoto$rafgektirmedi$i fotomo. kabuledilmedi. bagvurusu del yangmasrna V. Targn okulunilk % 10'lukpuan diliminegiremedi$iigind$le yemeSibursu kazanamadt. Yukanda verilen bilgiler dikkate ahntrsa hangi bireyler igin yaprlan de$erlendirmenin baltl ol-

-:2.

s
( o.

g6.

E" N.
5"

dulu sdylenebilir? A) Agkn-Tagkrn B) Agkrn-Targn C) Tagkrn-Yalgrn D) Agkrn-Tagkrn-llgrn E) Tagkrn-Yalg n-Targrn 40

60 8. TarihO$retmeniKrvtlctmBey d$rencilerine so' madve testing0venirli$ini ruluk bir test uygulamrg test O$rencilerin de puanlannrkodlayamad$rndan puanlarrnadayanarak KR-21 teknigiyle hesaplamrgtr. lglemlersonucuKR-21de$erini0,91 olarak bulmugtur. Bu sonuca dayanarak Kmlctm Bey test igin aga$rdakiyorumlardan hangisini yApig113l? A) Testinig tutarl$r yiiksektir. birbiriyleiligkisiyiiksektir. B) Maddelerin C) Testig tutarltgasahiptir. D) Testigin KR-20de$eridaha yiiksek gtkabilir. go$u stftra korelasyonlartn arasrnda E) Maddeler yakrndrr.

egitimbilimleri

Y3!T?Flqrlyer
9. Aga$tdakisoru tiirlerinden hangisi digerlerine gdre daha Ust diizey davrantglarriilgebilir? sorular cevaPlt A) Stnrrlanmamrg sorulart B) Do$ru-Yanltg soru segmeli C) Qoktan gerektiren soru D) Srnrflama soru E) Eglegtirmeli

ve Olgme De$erlendirme

TABLODA ASAGIDAK| 13.VE 14.SORULARI CEVAPLAYINIZ. GORE B|LGiLERE VER|LEN


ait dersine testin15' bir 50 soruluk Fenve Teknoloji a9d$tgrupfrekans da$rlrmt Ust-alt iligkin sorusuna

10. Sadece iilrenciye sorulabilecek soru saylsl dikkate altntrsa agagrdaki6l9me araglanndan hangisininkapsamgegerligidaha Ciigiif,olur? A) Segmelitestler gerektiren testler B) Srnrflama testler C) KrsacevaPlt testlert D) Do$ru-yanltg stnavlar E) StizlU

13, Hangi segeneklerdo$ru cevap olursa madde' nin giiglUk deSerleribu segeneklerigin birbirine dahgJaku olur? C)CveE B)BveG A)AveD E)A, D ve E D)A, B ve C

oldu$ufelsefetestini11/Ave 11. Batr Bey,hazrrlamrg lki uygulamlgtrr. gubeiginhesapla11/Bgubelerine ve dt$r ortalamalar ranj degerleriaynt bulunurken 11/Agubesinin varyansl ait 11/Bgubesine puanlann daha b0ytikbulunmugtur. varyanstndan Paragrafta verilen bilgilere gtire agaldaki yo' rumlardan hangisi !|ahgSlggggolur? tesftenelde eftikleripud{rencilerin A) iki gubedeki egittir. birbirine anlartnmoddegerleri uzakltortalamadan d$rencilerin B) 11/Bsrntfrndaki daha larr11/Asrnrfrndan fazlad'r. he' korelasyonlar ait G) lki srnrfa puanlararastndaki iligki mUkkemmel elde edilir. saplandr$rnda 1 modsuz, 1/Bsrnfrgiftmodlubirda$tD) 11/A srnrfr hmgristerir. 11/Bstntftiginvaryans E) 11/Astnfr iginortalama, dahafazlabilgiverenistatistikleridir'

14. Hangi segeneklerigln maddeaytnctltkgUcii de' $eri aynr olur? C)CveE B)BveC A)AveD E)A' D ve E D)A, B ve C

5 15. Kurtulug'un derstengirmigoldu$ufinal stnavlaoriligkin nndanaldt$tpuanlarve final stnavlanna ve' tabloda talamalarlastandartpuanlaraga$tdaki rilmigtir.

I I

g
12.ASalrdakilerdenhangisi bir puan dizisi igin he' saplananrania dayanarakyorumlanabilir? A) Grubundegigkenligi B) MutlakbagandiizeYi gUglU$U ortalama C) Testin garPtkltgt D) Da$rhmrn E) TestingtlglU$ii
-\z "

(o. G.

tr-

E: N"
t"

Verilen bilgilere giire Kurtulug'un derslerdeki bagansr ile ilgili olarak hangi segenekteverilen yorum Cehe-dggnrolur? A) En baganholdu$uders Tiirkge'dir. B) Devrim tarihi, matematikve fizik derslerindeki egittir. bagarrdUzeYleri oldu$uders' matemaC) DevrimTarihien bagarrlt tik de en baganstzolduguderstir. tek kaldt$t altrnda baganstntn ortalama D) Grubun ders matematiktir. derE) Fizik dersindekibagan dUzeyivatandagltk yUksektir' sindekibagandUzeyinden

e!itimbilimleri

M1

Olgme Delerlendirme ve

1. VE 2. SORULART AgAGtDAKi imOelene GORE GEVAPLAYINIZ.


l. d$rencibagarrsrnr testledlgmek ll. llgileri dereceleme dlgegiyle belirlemek lll. Yo$unlugu ktitle ve hacim yardrmryla saptamak lV. Evinalanrnr metrekare cinsinden hesaplamak V. Raftakagkitapoldugunu saymak

1, Verilenlerin hangisindetiiretilmig6l9mes6z konusudur? A) Yalnrz ll B) Yalnrz V C) I ve ll D) ll ve V E) lll ve lV

5. MUzik OgretmeniOguz Bey dlrencilerinefl0tle bazr pargalarrngahnlgrnrci$retmigtir. Srnavdada d$rencilerden pargaytgalmalarrnr istedikleri isteperformanslarrnr meslektamigve 6grencilerin dtirt grylabirlikte puanlamrgtrr. Osrencileri degerlendirirpuanrn ken bu d<irt ortalamasrnl kullanmrgtrr. O$uz Bey'in iilrencilerin pedormanslntpuanlamada d6rt meslektagtndan yardlm almastnlnlg mel qerekgesi nedir? A) Ogrencilerin dersigegmesini saglamak B) Olgmesonuglarrnrn objektifligini saglamak C) O$rencileri motiveederekperformanslannt arttrmak D) Srnavrn kalitesini arttrmak fikiralmak igin puanlara E) O$rencilerin gegmek itirazlnrn onOne

6. VE 7. SORULART A$AG|DAK PARAGRAFIA VERILENB|LG|LERE G6RE cEVAPLAYINIZ. 2. Verllenlerinhangisinde baglangp noktast gergek yokluk lilglilps3? A) lve ll B) ll ve V C) lll ve lV D) l, lV ve V E) lll, lV ve V BedenEgitimi OgretmeniAtak dgrencilere Bey ko9yrl ma, takla atmavb. birgokdavranrglarr boyunca gahgmrgtrr. kazandrrmaya Ogrencileri degerlendirirkend6nemsonunda sadecekasadan taklaatma performanslarrn puanlam r gdzleyip rgtrr.

BirAlmanca 0$retmeni konubitimlerinde 6grencilere quizleryapmaktadrr. Quizleriinceleyerek 6grencilerin cevaplamada zorlandrgr davranrglan sonraki derslerdetekrar kazand rrmayagallgmaktadrr. Buna g6re Olretmenin d$rencilerequizleri uy. gulamasrhangi tiir degerlendirmeyle agklanrr? A) Tamlayrcr B) Ba$rl C) Bigimleyici D)Mutlak

6. Atak Bey'in 6lrencileri degerlendirirken sadece kasadan takla atma performanslnadayanmasr srnavdanelde edilecekpuanlan nasll etkiler? A) Kullanrghh$r diigrirUr. B) Kapsamgegerli$ini zayfialu. C) GUvenirli$i artrrrr. gUcUnU yUkseltir. D) Yordama E) Objektifli$i azaltrr.

E) UrUn

7. Agagrdakilerdenhangisi Atak Bey'in performans puanlannrn g0venirli$ini artrrmak igin G. alabilece$i6nlemlerdendeiildir? N" A) Puanlayrcr sayrsrnr artrrmak gdre 1. 'KPDS sonucuna yabancr tazminatr dil alabil- 5" B) Objektif dlgUtlerden olugan dlgekkullanmak bir mekigin100sorudan az70soruya en dogru cevap C) OlgUlen davranrg sayrsrnr artrrmak gerekir.' vermek D) Performanslan kaydederek birkagkez puanlaVerilen ifadeye giire KPDS'yegiren bireyler yapmak ma hangitUrde$erlendirmeyle kargryadrr? kargr puanlanna daha yriksek E) 6z degerlendirme A) Keyfi B)Tanrlayrcr C) lgleyici a$rrhk vermek D)Mutlak E) Bagrl

E"

42

e$itinbilimleri

y?Tft?Flqriver
binaolanTekinBey yeniyapttklan 8. Bir ingaatiggisi 619cinsinden genigli$ini santimetre nrn odalanntn Listeyi inceleyeningaat MiimUg ve listelemigtir. uygunolmadt$tntn hendisi$akir Bey bu dlgUlerin cinsindenyeniden altnmast milimetre Olgtimlerin gerekti$ini s6ylemigtir. $akir Bey'in bu iste$inin 6l9me sonuglannrn 6ncelikle hangi 6zelligi artlrmastbeklenir? B) Duyarltk A) Objektiflik D) Egitlik C) Kullantgltk E) Gegerlik

ve Olgme Degerlendirme PARAGRAF' 11. - 13. SORULARIAgAGlDAKi G6NE CEVAPUVNZ. B|LG|LERE VER|LEN TA Atatrirk ilkeleri ve Devrim Tarihi dersi O$retmeni DevrimBey 50 sorulukbir testi final stnavtolarak Stnav sonucundasosyolojibdliimU uygulamrgtrr. iligkinortalamayt o$rencipuanlartna d$rencilerine ve modu40 olarakelde ederken 35 30, ortancayt 5 sapmaslnl olarakhesaplamtgpuanlarrn standart puanise 47'dir. en trr.Srntftaki yOksek

9. g6rtigleriailelerin de$erlendirirken l. Ogrencileri ni alma ya ll. Qoktansegmeli da do$ru- yanltgtesti kullanma birdenfazla puanlaytct sUrecinde lll. Puanlama kullanma yararlanma sorulardan lV. Yaptlandtrtlmrg yorumlabagarrdUzeyini V. Stra arkadaglartnln isteme malartnt Yukanda verilenlerden hangisi ya da hangile' ri d$rencilerinslnama durumlarlnaaktif olarak yardlm eder? katrlmalarrna C) ll ve lV B) | ve lll V A) Yalnrz E)lVveV D)lllveV

11. Sosyoloii biiliim0 ti$rencilerininpuan daftltml' na iligkin bagrl degigkenlik katsaysr yaklagtk olarak kagttr? E) 30 D)22 c)17 B )1 0 A )5

12. Sosyoloji bdliimii ii$rencilerinin puan da$lhml igin agagrdakiyorumlardan hangisi kesinlikle do$ru olur? A) Simetrik C) Solugarprk E) Bastk B) Qokmodlu D) Sa$tgarPtk

13. Sosyoloji b6liimii d{rencilerine uygulanan st' navdaki maddelerigin ortalama madde giigliik

degerikagtlr? A)0,10 D)0,60

B)o,2o

c) 0,50 E)0,80

hangisi goktansegmelitestler' 10.Agagrdakilerden de soru k6kii yazrmlndauyulmaslgerekenilke' uyum >: ifadebaktmtndan ile A) Segenekler arastnda * olmaltdtr. igermeyapanifadeler ydnlendirme B) Qeldiricilere o. melidir. gibi oldugu altnmamaltdtr N " kaynaklardan C) Bilinen 5" sahipolmayananlamabecerisine D) Okudu$unu olmaltdtr. uzunlukta lartzorlayacak gdsterolmalt ve soruldu$unu E) Agrk, anlagtltr melidir.

14.

lereuygltulesllrr?

\)

E:

gdztimlenmesi L Verilerin yorumlanmast ll. Sonuglartn toplanmast lll. Verilerin g6sterilmesi grafikle lV. Verilerin gruPlanmast V. Verilerin Yukartdakilerdenhangilerinin istatistiksel sii' kapsamtnda ele regte "verilerindUzenlenmesi" alrnmastdAhadg5ru olur? C) lllve lV B)ll ve lll A) lve ll E) l, ll ve lll D) lV ve V

eSitimbilimleri

443

OlEmeve Degerlendirme

1. Bir dgrencinin dersi gegebilmekigin final srnaundaki sorulann en az yanstnt yapmast gerekiyorsa Ogrencilerhakklndaki kararlann hangi ttir degerlendirmeyedayandrgl sdylenirse g@!g Cletglgolur? A) Keyfi B) Tanrlayrcr C) izleyici D) Mutlak E) Bagrl

6. Agagdakilerden hangisi bir iilgme araclnln til. giit gegerlili olamaz?

A) 0,90 B) 0,40 D)-0,5s

c )0 , 1 0
E )- 1 , 1 5

7. Aga$dakilerdenhangisi bir 6l9me araclntngiivenirfik katsaylsr olamaz? Agagrdakiiilgme iglemlerinin hangisinde bag. langrg noktasr gergek srfrrdlr? A) Ali srnavda20 segmelisoruyadogrucevapverdi. B) Hasanolgmedersinden puanaldr. 70 C) H0seyin KPSS'den standart puanaldr. 92 D) Bektag'rn puant0 olarakhesaplandr. z E) ZUlfikar puanaldr. srnrfrn ortalamasrnrn Ustiinde

A) -0,15 D)0,70

B)0,25

c) 0,50 E)0,e0

TarihdlretmeniServetBeydgrencilerin dersitarih ne kargr tutumlarrnr belirlemek goksayrda igin ifade yazmrg, ifadelerin bu saytstnt uzmangdrtig0 deve neme uygulamast sonucuna dayanarak 20'ye kadar indirmigtir. Agaldakilerden hangisi bu ifadeler biitiinUnii daha ivi tanlmlar? A) Srnav B) Test C) Otgek D) Envanter E) Testbataryasr

8. Testin iki yansrndanelde edilen korelasyonun aga!rdakilerdenhangisiyleiligkisi daha azdrr? A) GUvenirlik B) 19 tutarhk C) Yanlannparalelligi D) Yanlarrn egdegerligi E) Yaprgegerligi

9. l. Ev ddevi ll. GdrUgme lll. SOzlU lV. Yazrlr V. Proje Yukanda verilenlerden hangilerinin bagrmsn 9al6ma becerilerinigeligtirmekamaoyla kullanrlmasruygun Cegillit? A) YalnrzI B) Yalnrzlll C) | ve V D)llve lV E)ll,lllve lV

O$rencilerindeSerlendirilmesinde puanr kulz lanrhrsahangi ttir iilgtit sdz konusudur? A) Bagrl B) Mutlak C) Kesin D) Degigken E) Sabit 5.

gok l. Sorusayrsrnrn olmasr 10. Agalrdakilerdenhangisi goktan segmelitestlell. Sorularrn farkh bireylerigin farkhanlamagelrin 6zelliklerinden biri dedildir? tE; mesi gdredegigir. A) $ans bagansr segenek saytstna grubunun N. lll. Uygulama heterojen puanlasada aynr puanlar olmast B) Farkh puanlayrcrlar 5" lV. Sorularrn homojen olmasr verilir. grubunun V. Uygulama kUgUk olmasr puanlanaC) Qoksayrda cevapkagrdr krsasUrede Verilenlerdenhangileri 6l9me sonuglannrngiibilir. venirli$ini diisiirtir? D) Qoksayrda sorukrsasiiredeuygulanabilir. A)lvell B)llveV gUvenirlik G)lVveV yUkE) Cevaplamakolay oldugundan D) l, lll ve lV E) lt, lV ve V sektir.

si
E"

4U

e$itimbitimteri

'gryFn?Ffqriver
olan 10-A puanlart sa$agarprk ortalama 11.Matematik 'iki stnft ile sola garptkolan 10-Bsrnfr d$rencileri yarlslnlnderstenkaldt$tnl' stntftada d$rencilerin y6gerekti$i" agtklanmast bununnastl oldu$unun Matematik gikayetetmiglerdir' n0nde m0dUriyete dlgiit dsretmeniMete Bey ise "de$erlendirmede di rm e p o l a r a k u a n l a r l n . . . . . . . . . . . . k u l l a n dy e r " k e n d i ni savunmugtur. Mete Bey'in cevabrndakiboglu$a hangi istatis' tik getirilmesi g[3!31Ygg4 olur? A) Ortancastnt B) Modunu C) Ranjtnt hatastnt D) Standart saPmaslnl E) Standart

0lgmeve Degerlendirme test teknigi igin aga$ldaverilen mi' 15. Test-tekrar nimum uygulama,uygulanacaktest, testin uy' gulandl$rgrup ve puanlamasayrsl hangi sege' nekte do$ru olarak verilmigtir? , A ) l u y g u l a m a1 t e s t ,1 g r u p ,l p u a n l a m a 1 B) 2 uygulama, test,1 grup,2 puanlama 1 C) 2 uygulama, test,2 grup,1puanlama puanlarsa 2 1 uygulama, test,1 grup,Z D) 2 uygulama, test,2 grup,2 puanlama E) 1

sorulardan do$ruyanttverilen 16. "Birstnavsonunda notlarise "' birer..' sonucu, elde edilenpuanlar sonucudur." Paragraftabog blraktlanyerlere aga$ldakikav' ramlardanhangileri gelirse iilgme ve de$erlen' dirme ilkeleribaklmlndando$ru bir ciimle olur? A) Olgmeve 6l9me B) 0l9ek ve 0l9me ve C) De$erlendirme dlgUt D) Olqmeve de$erlendirme E) Olgutve 0l9me

12. l. Ortanca de$er ll. TePe lll. KorelasYon lV. Kovaryans V. Varyans Verilenlerdenhangileri de$igkenlereait de$er' lerin iligkisini belirlemekigin kullanrltr? C)lllve lV B)ll ve lV l A ) Y a l n r zl l E) lll, lV ve V D)l,llveV

B|LGILERE 13.VE 14.SORULARIA$AGIDAKI GORE CEVAPLAYINIZ. on slnavsonucunda 0lrenci uygulanan 7D srntftna 7 0 , 7 0 , 3 6 , 4 6 , 5 7 , 6 8 , 7 0 ' 4 6 , 9 0 ,7 5 p u a n l a r t n t almrgtrr.

17. Bir slnlftan tesadiifen segilen 9 dgrencinin 30 soruluk matematik testinden ald$l puanlann ortancasl slnlftaki ttim 6Srencilerinoftancast' na egit bulunmugtur.Bu 6lrencilerin puanlart 7, 29,4, 22, 17, 23, 15, 12 ve 25 olduluna g6re srnrftakitiim d$rencilerin puan da$lllmlntn or' tancast kagttr? B)25 A\2e C)17 D )1 5 E)4

13. 7-D stnrftntnpuan da$tlrmrigin 54 de$eri bize neyi ifade eder? C) Mod B) MedYan A) Ranj E) Varyans D) Ortalama

: fit.
14. 7-D srntftntn puan da$lllmrnda69 de$eri bize neyi ifade eder? C) Mod B) MedYan A) Ranj E) Varyans D) Ortalama
5"

E" N"

bir 25 8A ikincikademe gubesine soruluk 18. llk6gretim tam olarak her birine Sorularrn stnavuygulanmrgtrr. her dogruyanrtverecekbir ci$rencinin bir sorudan puan4 olarakbelirlenmigtir. alabilece$i Bu slnavda25 sorunun 15'inetam olarak do$ru cevaPveren ve di$er sorulara tamamenyanltg cevapverenAslt'nln mutlak bagarrytzdesi kag'

trr? A) 25

B)30

c) 40

D)55

E)60

e$itimbilimleri

Olgme Degerlendirme ve

1. 'Srnavdaki 100 sorununun az 65'inedogruceen vap veremeyenler bagarrsrz olur."ifadesia9a!rda. kilerin hangisinidaha iyi agklar? A) DegerYargrsr B) 0t9meKuratr C) MutlakOtgtit D) Bagrt Otgut E) Otgekteme

l. Gegiglilik ll. Gergek baglangrg noktast lll. Terssimetriklik lV. Benzerlik farkhhklarr ve saptama V. Egitbirimlilik Yukandaverilenlerden hangileristralama6l9e$i igin gegerlidir? A)lvell B)ltvettt C)tVveV D) l, lll ve lV E) il, ilt ve V

Bir aragtrrmada rigrencilereailelerininyagadr!r cografi bOlgesorulmugtur. Ogrencilerin verdigi cevaplar bilgisayarortamrnaaktarrlrrken Marmara 'aileler 8619esi'ndeki 1 ile, Ege Bcilgesi'ndeki aileler 2 ile,Akdeniz Bdlgesi'ndeki aileler ile,Giineydogu 3 AnadoluBdlgesi'ndeki aileler 4 ile, DoguAnadolu Bdlgesi'ndeki aileler5 ile, Karadeniz 86lgesi'ndeki aileler ile ve igAnadolu 6 Bdlgesi'ndeki ailelerise 7 ile gdsterilmigtir. Bu iglemedayanarak6l9me sonuglannlnhangi 6lgek diizeylerindeele allndr$ls6ylenebilir? A) Srnrflama-Adlandrrma B) Srnrflama-Srralama C) Srralama-Egit aralrk D) Srralama-Oran E) Adlandrrma-EgitArahk

5. Hangi segenekte verilen iizellik bir iilgme aracrnda bulunmasr gereken niteliklerden g!g!il5

{t?
A) Gegerlik C) GUvenirlik

B) Genellik D) Kullanrghk E)Amaca uygunluk

Objektiflik kavramr agalrdakilerdenhangisiyle agrklanamaz? A) Kolayve gabukpuanverme B) Yansz puanlama yapma C) Puanlamahatalarrnr azallma D) iki puanlayrcrnrn benzerpuanlar vermesi E) Puanlama srirecinde nesnelolma

3.

7. Giivenirlik katsaylsl 0,84 ve standart sapmasl l. Bireylerin ddn0klUk ige veyadrgaddniiktUk dri10 olan test puanlanigin hesaplanacak standart zeyininbelirlenmesi hatadegerinedir? ll. Bireylerin yazhkgdmlek sahipoldugu saytstntn A)0 B)2 c)4 D)5 El7 belirlenmesi lll. Mutfakrafrndaki gorbataslarrnrn saylsrnrn belidenmesi lV. 6zel egitime ihtiyagduyan dgrencilerinokula 8. Cemile 6$retmen ne zaman bir srnav uygulasa ydnelik tutumlarrnrn saptanmasr srnav sonucunda puanlama yaparken ismi "c" V. O$retmenlerin 6l9metekniklerine yeni iligkin il- N" harfi ife baglayan 6grencilere 5 puan lazladan =, gilerinin belirlenmesi vermektedir. Cemile 6$retmen'in bu uygulamaYukarda verilen ifadelerin hangilerindedegigsr sonucu 6lgme sonuglannakangan hata tiirU kenler SAdegedolayh olarak OlgUtebilir? nedir? A) Sabit B) Sistematik A ) Y a l n zI B)lve ll C ) 1 ,t t v el t l C)Tesadrifi D)Standart D) ll, lll ve lV E) l, lV ve V E) Bireysel

E.

46

eSiti

ilimleri

ve Olgme De$erlendirme
9. Testin hangi maddelerden olugaca$lna karar sonra vermektest planlnln hangi agamaslndan gergeklegir? hesaplanmast A) Testve maddeistatistiklerinin belirlenmesi amaclnln B) Testin grubunun segilmesi C) Deneme tespitedilmesi davrantglartn D) Olg0lecek saptanmasl kullantlaca$tnln sorutipinin E) Hangi

ve Kimya CofFizik, Matematik, TUrkge, 12.Ceyda'nrn ve eldeettigibazrpuanlar bu 8F rafyatestlerinden sapmasl ve ortalama standart srnrfrn iligkin navlara verilmigtir' agagtda

Geyda'nlnhangi derste daha baganholdulunu belirlemekigin agagdakilerdenhangisi kullantl' mahdlr? C) Ortalama B) HamPuan A) Z puanr saPma frekans E) Standart D)Yr$rlmalr 10. Yazrlr stnavlarda puanlama yapllrrken hangi yaktagrmtn kullanrlmasr obiektiflik diizeyini daha cok atltnr? A) Srnrflama B) Genelizlenim C) Analitik D) Stralama E) Ba$rlpuanlama 13. Agagrdakida$rhmbigimlerindenhanglsinln ke' sinlikle homojen bir grup g6sterdill s6ylenebi' Lr? A) Sa$agarptk C) Solagarptk

B) Normal D)Sivri E) Simetrik

testi matematik 10 uygulanan soruluk 2-Agubesine gibidir. grafi$i puanlartnrn agagldaki


frekans

11. 0$rencilere ait 6l9me sonuglafl iizerinde yapt' lan istatistikseliglemlereiligkin aglklamalardan hangisiyadtqlu? e$ilim6l9Us0dUr' bir ortalama merkezi A) Aritmetik iginen az iki puan hesaplayabilmek B) Korelasyon dizisigerekir. frekansten gok C) Mod, veri grubundayr$rlmah olande!erdir. de$erve en k090kde$erarastndaki D) En b0yUk farka ranj denir. arastndadtr. 6lgr.ileri degigim E) Varyans

14. Verilengrafiktekibilgilereg6re 2'A stnftntn ma' tematik puanlannailigkln ortalamakagtlr? c) 5,46 B\5,24 A)4,11

D)6,0e

E)6,39

15.2-A slntftnln matematik puanlarlna iligkin ranl degeri kagttr?

A)0

Bl2

c)5

D)7

E)e

e$itinbilimleri

OlgmeveDegerlendirme

l. Agkrn'tn tutumpuanrile Tagkrn'rn tutum puanr arasrndaki 30'dur. fark ll. Umut'un Savag'tan dahagokkitabr vardrr. lll. Doga'nrn felsefedersindeki bagarrsr ikincisrnavdayUkselmigtir. lV. Psikolog, Berk'inresimlerinden kaygrdUzeyini saptamtgttr. V. Bir saat igindek0pnjden77 erkek 13 kadrn gegmigtir. Yukandaverilen ifadelerinhangilerindedogru. dan dlgiilen 6zellik bulunmaktadrr? A) lve lll B)lve lV C) il veV D) lll ve lV E) lV ve V

4. "Final srnavrndaki sorularrnen az yrizde S5'ine do$rucevapverenler dersten bagarrh kabuledilir." ifadesi agagdakilerin hangisini daha iyi agtklar? A) DeSer Yargrsr B) OlgmeKurah C) MutlakOlgtit D)BagrlOlgut E) Olgekteme Giiney Bey bir felsefe bagan testini 3 hafta arayla 12 Asrnrfrna uygulamrgtrr. uygulamadan iki elde ettigi puanlarrn ortalamasrnr hesaplandr$lnda egit bulmasrna kargrhk, uygulamadan edilenpuiki elde anlararasrndaki korelasyonun oldugunu 0,68 belirlemigtir. Hesaplanan korelasyon dikkate ahnrrsa co!rafya testi igin agagrdakiyorumlardan hangisi deha-uygg[ olur? A) Kararh$r dUgUKUr. B) Gegerli$idUgUktUr, C) lg tutarhgr zayrftrr. D) YordamagUciizayrftrr. E) Pratikdegildir. ibrahlm dlretmen'in eksi, artl ve soru igareti koyduktansonra bazrka!illan yenlden okuyup puanlamasrnrn hanibeelille agagtdakilerden glslni artrmasl beklenir?

7. Ceren Hanrmd$rencilerin yazrhka$rtlannt puanlarkenkagrtlan 6nce hrzhbir gekilde "iyi, okuyarak gruplaraaytrmaKa,sonra orta ve zayrf' geklinde her grubukendiigindepuanlamaktadrr. Hangi segenekteverilen ifade Ceren Hanrm'tn 6$renci ka[rtlarrnrgruplamasr geigin en_gyggn rekgedir? (o. A) O$rencilertgruplayarakpuanlamakduyarhgr 3. -v" artrrrr. l. Bir yrldaokunankitapsayrsr trE. B) Sorularrnbagrmsrz olarak cevaplantpcevapll. Ayhkverilenders saati gdrmeyi lanmadr!rnr kolaylagtrrrr. lll. Qrraklann haftahk kazang miktarr N. C) Kopyagekmig 5" olanOgrencilerin dahakolayteslV, Bir mesleki envanterindeki ilgi madde sayrsr pit edilmesini saglar. V. Matematik ganspuanl testinden kazanrlan D) lyi bir kaQrttan sonragekilebilecek ortadUolan Yukandaverilen lfadelerinhanglslnde6lgme 19zeydebir kagrdrn g0rUnmesini oldugundan kdtU lemi do$al blrlmli olur? 6nler. A) Yalnz I B) | ve lV C) lll ve V E) O$retmenintanrdrgr ve sevdigi dgrencilere D)lVveV E)l,lVveV puanvermesini dahayrlksek engeller.

Bir ktsa cevapft testin ydnergeslnde'Size gtire do!ru olan cevabrsorulannalhndabrrakrlan bo9luklarayazrnrz. VerdiSiniz dogrucevapiginbir her puan,bogbrraktrgrnz da yanhg ya cevapverdiginiz sorulariginsrfrrpuanaltrslntz.' bilgisi verllmigtir. Y6nergedepuanlamaylailgili agklama agagrda verllen 6lgme ve de$erlendirmenin temel kavramlarrndanhangislni g]3[aiy[ agklar? A) Delerlendirme B) BagrlOtgUt C) Olg0m D) OlgmeKuralr E) DUzeyini Olgme

A) Kullanrglrk C)GUvenirlik
E) Gegerlik

B)Ayrrrohk D)Sabit hata

E.

M8

e$itimbilimleri

ve Olgme Degerlendirme 8. kullanma tablosu l. Belirtke ll. Amactbelirleme lll. SorutiPinekararverme belirleme davrantglart lV. OlgUlecek seqme maddeleri V. Testeahnacak Verilenlerin hangisi ya da hangilerinde testin kapsam gegerli$ini saglamak igin yaprlan i9' lemler sdz konusudur? C) I ve lV B) Yalnrzll A) YalnrzI E )V l v e V D ) l lv e l V 9. ASa!rdakilerden hangisi goktan segmeli ve do$ru-yanhgtestlerinin ortak dzellikleriarastn' dadtr? kolaYdtr. A) Haztrlamalart yUksektir. geqerlikleri B) Kapsam agtkttrlar' puanlamaya C) Subjektif araglardrr' d0zeyde en D) $ans bagartsr dU90k zamanaltr' ve Puanlama uygulanmalart E) 10. Aga$tdakilerden hangisi 5 segenekli goktan segmeli testlerin do$ru yanhg testlerine i'istiin yiinlerinden biridir? yoklayabilir' davranrglart A) En UstdUzeydeki B) C) D) E) Objektif Puanlanrr' arttrtr' saytstkapsamgegerli$ini Segenek dahaazdtr' $ans bagartsr kolaYdtr. Haztrlanmast 12. Puanlar iizerinde herhangi bir matematiksel veya istatistiksel iglem yapllmaksmn puan da' hangisi siiylenebi' $rhmr igin aga$rdakilerden lir? B) Normaldagtltmlt A) Grupbagartlt D) Sivri C)Tamsimetrik E) Qiftmodlu

tagtotobUslerinde bir 13. Bir turizmgirketi ytl boyunca kaydetmigtir' belirleyip yolcusaytstnt gUnhik drklarr yolcusatagrdtklart stcakmevsimlerde boyunca Ytl yolcu tagrdrklart mevsimlerde so$uk yrsrntn arttr$t, gozlenmigtir. azaldrSt saytstntn Paragraftaverilen bilgilere gdre, gtinliik stcak' lrkla giinltik yolcu sayrst arasrndakiiligki igin agaldaki yorumlardanhangisi kesinlikledodru

elcl?
A) lligkiyoktur. mUkemmeldir. B) Negatif ve C) Olumsuz dUguktUr' D) Olumludur. mr.ikemmeldir. E) Pozitif

GORECEVAPLAYINIZ' VERILENBILGILERE 12 testinden D srntftndaki bir 25 soruluk matematik frekanstablosu puanlarailigkin aldrQt d$rencilerin agagtdadtr.

14. Bir tutum iilgeginin her bir maddesi ile testln toplam puanlan arasrndaki iligkiyi belirlemek Hesaplanan igin korelasyonlarhesaplanmlgtlr. N" fkorelasyonlannalabilece$iminimum ve maksi' verilmigtir? 11. dgrenci puanlartnlgruplamadakullantlangrup mum de$er hangi segenekte C) -1 ile 1 kagttr? B)0ilel aralrkkatsaytsr A ) - 1i l e 0 E)23 D)6 E) -1 ile sonsuz c)5 B)4 D) +1 ile sonsuz A)2

0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23

1,5 5,5 9,5 13,5 17,5 21,5

4 9
?

N)

(o.
J" ?

4 I I

6.

E"

e$itimbilimleri

6lgme Degerlendirme ve

1. Resimdgretmeni HrilyaHanrmdgrencigahgmalan araslndan tanesini beg segipsergilemek istemek_ tedir:Bu amagla gahgmalarrnr iyidenen dgrenci en zayfa.do$rusrralamrg en iyi resmeen yrlksek, ve en zayfi resmeen dUgUk puanlarr vermigtir. Resim 6lretmeninin dgrencilerin resimlerine lllgkin verdifi puantar hangi iitgek d0zeyindectlr? A)Adlandrrma B) Srnrflama C) Srralama D) Egitarahk

5. Egitimin felsefi temelleri dersidgretmeni CerenHa_ nrmyaptrgt finalsrnavrnda dgrencilerin toplukopya gektiSinden gUphelenmigtir. gUphesi Bu nedeniyle dgrencileri cezalandrrmak tUm dgrencilerin igin fi, nal sonuglarrndan 15'erpuandUgmUgtUr. Ceren Hanlm'tn bu uygulamastsonucunda 0!. renci puanlannakangan hatanrntiiril nedir? A) Sabit B) Sistematik C) Tesad0fi D) Standart E) Ortalama

E)Oran
TUrkge0gretmeniTemenniHanrm Ug serbest cevapll soru hazrrlamrg bir 6lgmedefierlendirme ve uzmanryla mesleKagrna almakiging6steriki fikir migtir,Temenni HanrmOlgmeuzmantve meslektaglarrnrn cinerilerine uygundavranarak slnavrtUmUyledegigtirmig, soru yerinesrnrrlanmrg U9 cevaplr10 soruluk srnavhazrrlamrgtrr. bir Temenni Hantm'ln srnav sorulannr de$igtlrmesinden agaSrdaki dzelliklerdenhangisi dahaaz etkilenir? A) Duyarlrk B) Gegertik C) Kuilanrgtrk D) GUvenirlik E) Hassasiyet

2. VE 3. SORULAR A$AG|DAK| lpAOeLEne


G6RE GEVAPLAYINZ

l. 30 sorudan az 2O'sine en do$rucevapveremeyen derstengegemez. ll, Slnavdasorulan sorununher birinindegeri 20 5 puandrr. lll. llk 5 soruyadogrucevapveremeyenlerden her soruigin15'erpuankesilir. lV. Birinci stnavsonucu slnrfrn ortancasrnrn r.istUnde olandgrenciler finalegirebilir. V. lkincikuragegebilmek birinci finalsrnaigin kur vrndan az70 almakgerekir. en 2. Yukarrda verilen ifadelerin hangisinde 6l9me kurall s6z konusudur? A) Yalnrz I B) Yatnrz ll C) | ve V D) ll ve ltt E) tV ve V

7. Bir testin duyar[Srnrartlrmak igin agafrdakilerden hangisinin sayrsrntartrrmak en etklli yoldur? A)Soru B) Segenek C) Uygulama D) Katrhmo E) puanlayrcr 8. Kompozisyontipi bir srnavrngiivenirllfini artrrmak igin agalrdakilerdenhangisininsaytstn!ar-

Yukarda verilen ifadelerin hangisinde muflak 6190tstiz konusudur? A) lve V B) ll ve ltl C) ilt ve tV D)lVveV E)t,ilveill

firmakgt3!f,ili yoldur? A) Soru C) Uygulama

B) Segenek D) Katrhmcr

$
G. N" 5"

E) Puanlayrcr

E: e' Agalrdakilerdenhangisi bir sorunun 6n incelemesinde dikkat edilecek noktalardanblri de6ll. Crf? A) Agrkve anlagrlrr olmasr B) Onemlibir davranrgr yoklamasr C) Uygulanacak grubundUzeyine uygunolmasr D) Digersorularla aynrkapsamda olmamasr E) Bilimsel hatabulunmamasr bir

Yaprlanbir 6l9me igleminde6l90len deligkenin sfrr noktasr keyfi bir slfrr noktaslna karglhk gellyorsa hangi matematiksel iglem ygp{34q3? A) Oran B) Toptama C) Srratama D) Qrkarma E) Dereceleme

450

egiti

ilimteri

,flF uzma
! \ H . , ? v 6 v

fiYer

ve Olqme DeSerlendirme 100 sorulukbir testteneldeet15. Bir grupdsrencinin ortanortalama=65 iligkinistatistikler ti$i puanlara olarakhesaplanmtgttr' ca=75ve mod=75 Bu 6$rencilerinpuan daltltmtnt, verilen istatis' 4i$ hangi segenekte tikler dikkateahndl$rnda verilen Yorum betimler? puanlarda toplanve A) Simetriktir orta dOzeydeki mlgtlr. puanlarda toplanve B) Solagarptktrr grupyUksek mlgtlr. puanlarda toplanve garprktrr grupdiigUk C) SaOa mlgtlr. toplanpuanlarda ve D) Solagarplktrr grup dOgrik mlgttr. puanlarve E) Sa$agarprktrr grup orta dUzeydeki da toPlanmtgttr. devametokutmaya EvrimHantm, {6. Tiirkgedgretmeni bir uyguladr$r ankefte d$rencilerine tili beSgubedeki cilegitimdUzeyini anne <igrencilerin ve babalarrntn (anne sonuglann Eldeetti$i genbirsorukullanmrgtr. olgdredagrhmlartntn) dtizeyine e$itim ve babalarrn bu Hantm, Evrim dUgUnen oldu$unu verici bilgi dukga kattilgilibir seminerde okuluntanrttmryla sonuglarr istemeKedir' grafiksel olarakg6stermek Itmctlara diizeyini hangi Evrim Hantm ailelerin e$itim grafikle g6sterirse verilerin anlagtlmaslamacl' na gllg hizmet eder? grafigi B) Serpilme A) Qubuk D) Daire C)Pasta grafigi E) SUtun 17. E)6 mutlakde$eri iki L Kargrlagtrrrlan korelasyondan gdsiligkiyi dahagUglU biredahayakrnolantn terdi$isdylenebilir. iki yararlanarak dekatsaylstndan l l . Korelasyon ydnOve iligkinin arastndaki gigkenin de$erleri yapabiliriz. yorum giic0 hakkrnda arade$erleriigaretide$igkenler i l t . Korelasyon - sonug iligkisinikurmamtza srndaki neden yardtmeder. duruyaklagmast stftr lV. Korelasyonun de$erine giicOiligkinin arastndaki munda de$igkenler adr$rsdYlenebilir. niin zayrfl de$erlerinden de$eriiki de$igkenin V. Korelasyon saptamamly0zdekagoldugunu ayntolanlartn zt kolaYlagttrtr. Korelasyon katsaylst ile ilgili olarak yukanda verilen ifadelerdenhangilerido$rudur? C ) l l l v eV B)ll ve lll A)lve lll E ) l l , l l l v eV D ) 1 l, l v e l V

10. A9a$rdakilerden hangisinin bir test maddesinde

bulunmasl gereken iizelliklerden olduOu siiylg Eelllg? geligen bilgiigermemelidir' bilgilerle A) Bilimsel test do$rucevapverenlerin puantdiiB) Maddeye gUk olmaltdtr. bir agrkve anlagrltr bigimdeyaztlSegenekler C) maltdtr. birineipucuverherhangi D) Kdktisegeneklerden memelidir. Onemlibir dzelligi E) Madde ders kapsamrndaki yoklamaltdtr.

imoemneI A$AGIDAKI Frr.ve ts. soRULAR __1 I c6necevrplrYltltz


verilmigtir' istatistikler iligkin 6 Aga$rda maddeye

0,50 0,80 0,30 0,70 0,50 0,90

-0,68 0,42 0,47 -o,14 0,36 0,05

11. Ayrrrcrhfren yUksekmadde hangisidir? D)5 C)3 B)2 A)l

12. Teste almak gerekseydi en-kiillii d0zeltme hangi maddelerde YaPrlmaltdtr? C)4ve6 B)lve6 A)lve3 E )3 , 4 v e 6 D ) 1 , 4v e6 13, Hangi maddeningegerligien v0ksektir? D)5 c)3 B)2 A )1

E)6

14. Bir puan da$rhmrigin hesaplananmerkezie$i' lim 6tgiileri egit grkmrgise dagrhmigin yaptlan yorumlardanhangisi kesinlikledo$rudur? da$tltmdtr. A) Normal B) Qiftmodluda$tltmdtr. C) Bastkttr D) Sivridir. E) Simetriktir.

\) -;

o.
=,

E" N.

egiti

ilimleri

Olgme Degerlendirme ve

YFn? rver@r

1. Bir havayolugirketiiki gUn boyuncaugaklarrnda tagrdrklan grinlUk yolcu saytstntbelirleyip kaydet_ migtir.Birincig0n tagrdrklarr yolcu sayrsrnrn ikinci gUntagrdrklan yolcusayrsrnrn katroldugu iki sap_ tanmtgttr. Bu bilgiye giire hava yolu girketinin kaydettigi gUnliik yolcu saylsl hangi 6l9ek diizeyindedir? A) Adlandrrma B) Srnrflama C) Srralama D) EgitAralrk E) Oran

5. Aygiin Ogretmen beg segenekli sorulardan olugan bir test hazrrlamaya gahgmrgtrr. Ancaksorulara segenekbulmakta zorlandr$r tiim sorularr seigin Ug genekliye dciniigtUrmUgtUr. Ayg0n Ogretmen'in yapttgr bu iglemin testin dzelliklerineetkisi hangi segenektedaha dodru verilmigtir? A) Kullanrghk gegerlik artar, dtiger. B) Kullanrghk artar,gUvenirlik artar. C) Gegerlik gtivenirlik artar, driger. D) GUvenirlik gegerlik artar, artar. E) Kullanrglrk g0venirlik d0ger, artar.

Aga$rdakilerin hangisindeverilen 6l9me iglemi do$rudandedildir? A) Metreile srranrn boyunu cilgmek B) Srnfiakidgrencileri saymak C) Elbiseiginahnacak kumagr kulagla dlgmek D) Kitaphk rafrndaki kitaplann sayrstnr belirlemek E) Termometre o ankisrcakhgr ile saptamak

6. l. Sorularrn gok %80'inin kolayolmasr ll. Sorularrn gOglerinin ayrrrcrhk yUksek bulunmast lll. Sorulannaynr kapsamdaki kazanrmlan 6lgecek nitelikte olmasr lV. Cevaplama yeterlis0re veriligin dgrencilere mesl V. O$rencilerin drizeylerinin altrnda sorularrn kullanrlmasr Yukandaki durumlann hangisindesoru saytsrnrn fazla olmasr giivenirligi olumlu y6nde etkiler? A) Yalnrzll B) I ve V C) il ve V D) ll, lll ve lV E) ilt, tV ve V

Agalda Ayge ile ilgili bazrbilgiler verilmigtir. l. Gdz rengiyegildir. ll. Matematikten kalmrgtrr. lll. lki erkekkardegi var. lV. S0r0c0belgesi almayahak kazanmrgtrr. V. TUrkge notu pekiyidir. Ayge ile ilgili olarakverilen bilgilerdenhangileri 6l9me sonucu Cegl!3lir? A)l B)V C )l v e l l l D)lllve lV E) ll, lV ve V

\) : G.
4. Agagdaki degigkenlerin hangisinintilgek diizeyi digerlerinden farkldtr? A) Mezunolunanokulttirii B) Cinsiyet C) E$itimgdriilenb6lge D) Ogrenimgciriilen fakiilte E) Tarihtestindekibagarr puanr
N" 5.

E.

l. Belirtke tablosu kullanma ll. Amacr belirleme lll. Sorutipinekararverme lV. olgiilecekdavranlglarr belirleme V. Testeahnacak maddeleri segme Yukandaverilenlerinhangisiya da hangilerinde madde aylrrcrhkgUcii indekslerindenyararlanmak zorunludur? A) Yalnrz I B)Yalnrz V C) lve il D)llveV E)VlveV egiti ilimleri

452

UZma iG*} v " y , " ' + = 7

(Ver

ve Olgme De$erlendirme gUc0 ne aytrrctltk her maddelerin birinin 7. "Birtestteki oluf testin... o kadaryUksek kadaryUksekse, Yukandakiifadedebog blrakrlanaga$tdakikav' ramlardan hangisinin getirilmesi daha doiru olur? C) Geqerli0i B) Duyarlrgr A) Genelligi YordaYtctlt$t E) D) Objektifligi 12.- I4SORULAR|A$AGIDAVERiLEN GORECEVAPLAYINIZ. B|LGILERE llkOgretim 3. stntf ci$retmeni Ece Hantm bir 5 bitiminde soruluk test f d$rencilerine. i.jnitenin sonucunda d$rencilere Uygulama uygulamrgtrr. dogruise 1, yanlrgise 0 puanvermigtir. cevaplart iligkin aldr$t cevaplara maddelerden O$rencilerin tablo

hatalarbulundil t. Sorularda bilgisibakrmrndan masl aynt diizeydersekargrilgilerinin Osrencilerin de olmast siirecinde kaydedilmesi Ogrenci puanlartntn yaptlmamast hata yeterince tablosunu t tv. Srnav kapsamntn belirtke yansrtmasl fazla puan verilV. Aynr isme sahip dgrencilere mesi Yukanda verilen durumlartn hangisi bir testin gegerli$ini6ncelikleetkiler? C) | ve lll B) | ve ll I A) Yalnrz E)lVveV D)llvelV

dersHUlyaHantmd$rencilerin 9. OlgmeO$retmen'i igin60 sorulukbir test gecilgmek teki bagarrlannr 6$renciyonergesini olugtururken Testin ligtirmigtir. siiresiyleilgili bilgi vermekistemig lere uygulama kararvene ancakstnavsiiresinin kadarolaca$tna bu remediginden konudabilgivermemigtir. hangisi HUlya Hantm'ln slnav Agadrdakilerden igin gerekli olacak siireyi belirlemesiigin e!32 bilgiyi verir? yapmak 6lrenciyedenemeuygulamast A) Birkag alortalamastnt dnerdi$isUrelerin B) Uzmanlartn mak yaprlan dahaoncekitest uyguAynrkapsamda C) yararlanmak lamalarrndan testin taD) Birkagsorunundenemes0resinden genelleme mamtna YaPmak yasUrelerden harcanan haztrlamada E) Sorularr rarlanmak

12. Verilen bilgileregdre en kolay ve en zor madde hangileridir? En zor En kolav A B ) ) 1 1 3 5 1

10.

4 L Agrkuglusorular b 2 E ) 5 sorular cevaPlt ll. Srnrrlanmtg sorular lll. Yaprlandtrtlmtg 13.O$rencilerintest puanlarrnailigkin rani deSeri sorular lV. SrnflamagereKiren G. kagtr? sorulan doldurma V. Bogluk E)5 D)3 c)2 B)1 A)0 N" Yukandaverilenlerdenhangileris6zlUslnavlar' 5" da yaygrn olarak kullantlanve amaca daha iyi 14. Osrencilerin test puanlanna iligkin mod (tepe hizmetedebileceksoru tipleri araslndadlr? de$er) kagtrr? C)l,llveV B) lll ve lV A) lve ll E)s D)4 c)3 Bl2 A )1 E) lll, lV ve V D) ll, lV ve V

c D

) )

2 3

E:

e$iti

ilimleri

453

0l6me Degerlendirme ve

1. Srnftaki 6Srencileriailelerinin ayhk getirlerine gtire diigiik, orta ve yiiksek gelirli olarak ayran bir 6$retmeninyaptrgl bu iglem aginyararlandtgr iilgek ttirii hangisidir? A) Oran B) Egitarahk C) Egitbirim D) Srralama E) Srnrflama

Felsefe Ogretmeni H0seyin BeyOgrencilerine yazrh srnavsorularryla beraberbir ydnergevererekbirincisorunun puan,ikincive UgtincU 50 sorularrn b er puan ve ddrdrincU puan oldugunu sorunun20 belirtmigtir. Hiiseyin 6$retmen'in ydnergesinde sorulara verilecekpuanlarlailgili yaptrglaglklamaaga$t. dakilerinhangisiyledaha yakrndanilgilidir?

l. Ailesi ile <igretmenini gabuktanrgtrran en d!rencilereon begpuanvermek ll. Srnavkaygrsr yriksekolan bir dQrencinin yanrtrnrbildigi haldeyanhg cevapladrlr soruya 7 srfrr vermek lll. Milli takrmda g6rev yapan dgrencilereotuz puanlazla vermek lV. Bilgi yangmasrnda bagarrl olan slnrftakitrim d$rencilere puanfazlavermek dokuz V. lgaretlemede kaydrrma yaptrgr iginyanrtrnr biyedi soruyadolru cevapvermigolan lemedigi d$renciye sorulariginbirerpuanvermek bu Verilenlerden hangileri 6ncelikle dlgme sonuglannrng0venirliSinidiigUriir? A) lve lll B)lve lV C) il ve tV D)llveV E)tttveV

A) Olgum B) Otgme C)Olgme sonucu D)Olgme kurah E)Olgme birimi

3.

6. Cem Osretmenistatistik dersinekargrtutumurilgen geligtirmigtir. 5 dereceli 6l9ek bir Geligtirdigi cilgebu gegitli bdlUmlerinde okuyanve ista$i Universitenin tistikdersialmaktaolan 900 dgrenciye uygulamrgtrr.O$renci cevaplarrnr girdikbilgisayar ortamrnda ten sonratestin ig tutarfikdelerini ve sorulanntest toplampuanlarr korelasyonunu ile hesaplamrgtrr. Cem Ofretmen'in hesapladrfl testin igtutarhk deSerive sorularrntest puanlarrylakorelasyon degerleri igin aga$rdaki yorumlardan hangisi dahadgrgts olur? A) lg tutarhk testingegerligi, sorularrn puanlatest nyla korelasyonu testingUvenirligini verir. B) lg tutarhktestingUvenirlilini, sorulanntest pu"ElitimY6netimi Anabilim DahYiiksekLisans srnaanlarryla korelasyonumaddeleringegerligini vtna bagvurabilmek en az iki yrl d$retmen igin ola- -(o. vertr. Y, rak gdrev yapmrgolmak zorunludur." ifadesinde E. C) i9 tutarlrk testingUvenirligini, sorularrn test puG. 6l9iit ve de$erlendirmeti,irUigin agagrdaveri- F anlanyla korelasyonu testindlgtitgegerligini velen bilgilerdenhangisi daha do6rudur? N" rir. f" dlctlt Degerlendirme D) 19tutarhktestin kapsamgegerligini, sorulann A) Ba$rl SUreg test puanlanyla korelasyonu maddelerin aytrma B) Bagrl Bigimlendirme gegerligini amagh verir. c) BaQrl Uriin E) ig tutarhkayrrmagegerligini, sorulanntest puD) Mutlak Bigimlendirme anlanyla gtivenirli$ini korelasyonu sorularrn ise E) Mutlak Tanrlayrcr venr. l. Suna 6lgme Degerlendirme dersineiligkinsrnavdasorularrn 70'inedo$rucevapverdi. ll. Devrim, Tarihdersinden gegti. lll. Ayge,OSS'den puanaldr. 345 standart lV. Emek,hukukfakUltesini kazandl. V. Doganbir 0lkeiginde Ulkegezdi. 5 Yukanda verilenlerin hangisinde iilgme iglemi sfiz konusudur? A) lve ll B)ll ve lV C ) i l t v eV D) l, lll ve V E) lll, lV veV

454

e$itimbilimleri

Y3F?Flqriyer
7. yazrhkagrtlarrnt hafiki O$rencilerin L Ogretmen la araylatekrar puanlamtgtlr. puanyazrlrka$rtlarlnr ll. 6$retmend$rencilerin tekrarpuanlatladrktan sonraiki meslektagtna mrgtrr, yoruldu$u igin puanlama strastnda lll. Ogretmen sonra puka$tdtntdinlendikten 10 d$rencinin anlamtgtrr. eldeetstnavdan birinci lV. 6$retmen6$rencilerin o/o2o'sini eklemigtir' ortalamaya ti$i puanlarrn kasdzlU stnavriyi oland$rencilerin V. O$retmen grtlanna puanfazlavermigtir. beger Yukanda verilenlerden hangisinin gergekleg' mesi durumunda tilgme sonuglarlnasistematik hata kangtr? B) I ve lll I A) Yalnrz l, ll ve lll D) C) lV ve V E) ll, lV ve V

0lgmeve Degerlendirme 11. Elde edilen sonuglaragiire srnlfrnmutlak baga' n yUzdesikag olmaltdtr? c)50 B) 40 A) 20 E) 75 D) 60 12. L En biiyUktiir. ll. Egittir. lll. En kUgijktUr. lV. Hesaplanamaz. V. Tamorta diizeydedir. EkinBey 20 sorulukbir testistFelsefe O$retmeni yartst tarastntftn ve nrfauygulamrg t0m sorulartn yaptldt$tnl saptamlgtlr. frndan do$ru Buna g6re testteki sorulartnvaryanslarligin yu' kandaki yorumlardanhangisi gegerliolur? C ) l l v el V B)lvell I A) Yalnrz E ) l l l ,l V v e V D) l, lllveV 13. testinin ve 9. matematik uyguladt0t 13. CavitBey'in yanltgcevap tamamttaraftndan stnlftn sorulanna

hangisi bir iilgme aracr dEii!: 8. Aga$rdakilerden

ctn
A) B) C) D) E) tablosu Qeteleme Kontrollistesi Belirtke tablosu 6l9egi Dereceleme puanlama anahtart Dereceli

hangisi goktansegmelitestler' 9. Agagrdakilerden soru saytstnakarar vermede4 de kullanrlacak 93 dikkate altnmaslgereken6zelliklerdendir? zorlu$u A) Sorulann sUresi B) Cevaplama srntf C) Ogrencilerin dOzeyi beklentileri D) O$rencilerin kapsamt E) Srnavrn 10. vE 11. SORULARI A$AGjIDAVERILEN IZ. BiLGiLEREGORECEVAPLAYIN KemalBey 50 sorulukbir testistTarihO$retmen'i Testinortalauygulamrgtrr. 20 nrfrndaki d$renciye 0.40olarakhesaplanmrqtlr. dUzeyi ma gUgl0k 10. Elde edilen sonuglarag6re d$rencilerintest pu' anlan ortalamasrkag olur? E )4 0 D)30 C)25 A) 10 B)20

saptanmtgttr. verildi$i Bu bulguya g6re iki madde igin hangi segenek' te verilen yorum Ginlillg do$ru olur? hesaplanamaz iligkisi A) Maddelerin <ilgmektedir' aynrde$igkeni B) Maddeler negatifkorelasm0kemmel arastnda C) Maddeler yon vardtr. D) iki maddeninde test puanlart/a korelasyonu pozitiftir, mtlkemmel grubun de$ildir. uygun dtizeyine E) Maddeler 65 iligkin stnavdan puanaladersine 14. Bulutco$rafua puanaldtgrubunortalamastndan daha dOgi.ik rak Bulutbu duruma olmugtur. bagarrstz Qrigindersten girenbireylerden puanaF 65 srnava farkl gruplarda gerekgebulundu$u olanbireyler drgrhaldebagarrh kabuledilmemigtir. Ancakitirazr siyleitirazetmigtir. Bu bilgilere dayanarakagalrdaki tabloda ista' Bulut'un hangisinin tistikleriverilengubelerden oldu!u siiylenebilir. ait srnrfrna

s
t\t.
5"

E. N.
C ) $ u b el l l B) $ube ll A) $ube I E) $ubeV D) $ubelV

egiti

ilimleri

-!.e,;;r:::::r;\w

455

OlEme Degerlendirme ve

Bir fabrikada150 kigilikgrubasalatayapanbir aggrbagtsalatada kullanmak gok Uzere fazladomates siparigedildigi domateslerin krsmrnrn igin bir bozulduBir gok Qunugdrm0gtrjr. dahakisiparigigereginden vermemek yaptrgr igin gereksalatalara domates kag tiQini belidemek amacryla hazrdadrgr salatalara kag tanedomates harcadr$lnr ay boyunca bir saymtgtlr. Aggtbagrnrn domates saylnr belirmesihangi 6lgek diizeyinde6lgme sonucu verir? A) Oran B) Egitaralrk C) Srralama D) Adlandrrma E) Dereceleme CemaliOQretmen meslekliselerinden mezunolanlaraydnelikbir dershane kurmugtur. Kayrtiginbagvuranlardanmeslek lisesi mezunu olmayanlarr dershaneye kaydetmemektedir. Buna gdre GemaliOgretmen'indershaneyeka. yt edece$i d$rencilerde aradrgt 'meslek lisesi mezunuolma"iizelligi agaSrdakilerin hangisiyle daha iyi agtklanrr? A) Degigken B) Olgme C) Otgrit D) Olgum E) Karar Hangi segenekteverilen kavram egit arahk iilge$ininbaglangrg noktasrolan stftn aglklamada kullanrlamaz? A) lzafi B) Tanrmh C) Gdreli D)Bagrl E)Dogal SuphiOgretmen Tarihdersiiginuyguladrgr srson navdadnemligrirdUgU davranrglarr dlgecek sorulara yer vermig not verirken srnavdan ve bu eldeedilen sonuglara dahafazlaagrrltk vermigtir. Bu bilgileregdre Suphi Ofretmen'in uyguladrgr test igin hangi segenekte verilen kavram gQlg dodru olur? A) lzleme B) Hazrr bulunugluk C) Erigi D) Segme E) Yetenek

6. VE 7. SORULARI PARAGRAFTA VER|LEN B|LG|LERE GOREcEVAPLAYINIZ. geligtirmig Mustafa O$retmen'in oldugu40 soruluk Atat0rkilkelerive DevrimTarihitestinihem Mustafa Ogretmenhem de meslektagr Krvrlcrm Ogretmen kullanmrgtr. yarryab6lmeteknigini ikisi kullanarak testingUvenidigini aragtrrmrg Mustafa ve Ogretmen 0,87hesaplarken, Krvrlcrm Ogretmen 0,40hesaplamrgtrr.

Mustafave Krvllclm6fretmen'in testin giivenirligi igin oldukga farkh sonuglaraulagmastagagtdakilerdenhangisiyledaha iyi agrklantr? puanlama A) Maddeleri tazlan aynrdegildir. B) Testin yetersizdir. tamamriginsorusayrsr C) Testiyanyabdlmeteknikleri oldukga farkhdrr. D) lki ydndeki sorular egitgiiglUKedir. E) lki yandakisorularorta gUgliiktedir.

7. Kvrlcrm Olretmen'in ulagtrglsonug igin agagr da verilen yorumlardanhangisiyAO[golur? gUvenirli$i A) Testin dUgUktUr, B) Yanlararasrig tutarhk zayrftrr. puanlarrna C) Ogrenci hatakarrgmrgtur. gerek yoktur. D) Testingegerligini aragtrrmaya gogusorulanbo9brrakmrgtrr. E) O$rencilerin

I
:

l. Bireyler arasrfarkrdegigtirmez. 15. puanlamayr ll. Bagkade$igkenler etkiler. lll. Belirlenerek grkarrlamaz. 0l9mesonuglarrndan N" lV. Olgmesonuglarrnrn varyansl aynrkalrr. 5" V. GUvenirli$idUgUrUr. Yukandaki segeneklerinhangisinde iilgme sonuglannasabit hata kangtl$rnda olugan durumlar tam olarak verilmigtir? A) YanhzI B) | ve lV C) ll ve lV D) l, lV ve V E) ll, lll ve V

E:

Metin Ogretmenilkdgretim srnrflara 4. uygulamrg oldu$u beg segenekli30 sorulukTUrkgetestinin KR-20gUvenirliSini olarakhesaplamrgtrr. 0,88 Ancak okuldaki dlgmeuzmanr testingegerli olmadrgrnr ve d$rencilerenot verirkensdz konusutest pugerektigini anlarrnr dikkate almamasr belirtmigtir. Agagrdakilerden hangisi 6l9me uzmantntntestin gegerliginindiigiik oldugunu belirlemesiigin daha do6ru bir gerekgeolugturur? A) Segeneksayrsr d$rencilerin dUzeyineuygun degildir. gansbagarrsr B) Testsonuglarrna karrgmrgtrr. giivenirlik C) Kullanrlan tekni$itest igin uygunde$ildir. puanlarrndaki miktarr yUksektir. D) O$renci hata E) TUrkgeigin dogru-yanhg testi kullanmakdaha uygundur.

456

efitimbilimleri

$?manlqriver
suyaaspirinkatmasularken 9. Bir ev kadtntgigekleri duymughtzlandrrdtgtnl gigeklerin bUyrimesini ntn gigeklerin ktsbir igin tur. Bunudenemek aynrcins ise su katttQr ile,digerktsmtnt normal mtnraspirin uzamamiklki su ile sulamtgtrr. ay sonragigeklerin gigeklerin uzasulamantn ve tarrnr 6lgm09 aspirinli varmlgtlr. sonucuna htzlandtrdt$t mastnt Ev hanrmtnlngergeklegtirdi$ibu gdzlem stire' cinde ba$lmsrzde$igkennedir? B) 8i9ekttirti A) Aradangegenzaman D) UzamamiKart C) Sulamabigimi su E) Normal 10. l. Subjektifli$i ll. $ans bagartstnt lll. Ogrenmeyanhglarrnr lV. Maliyeti Dogru - yanlq testleri verilenlerden hangisini azaltmakigin kullanrlrrsa dahalygs olur? A)l D )l l v e l V
B) lve lV C) llve lll E) lllve lV

0lgmeve Deierlendirme 14. Hangigubeninpuan daltllmtnln sola garptkhgt daha fazladtr? E)5 D)4 C)3 B)2 A )1

15. Agalrdakilerden hangisi iyi bir test maddesin' de bulunmasrbeklenen 6zelliklerindenbiri dg gildir? dahagokalt dSrencilerin igaretleyen A) Qeldiricileri gruptan olmast dahagok ci$rencilerin igaretleyen B) Do$rucevabr olmasl Ustgruptan C) DogrucevabrUstve alt gruptanayntsaytdabireyinigaretlemesi D) Qok zor ya da gok kolayolmaktangok orta giiglilkteolmast pozitifigaretli stftrve gUcuniin E) Maddeaytrrcrhk yeterince uzakolmast dan uzmanlllgtnHantm'geve 16. Olgme de$erlendirme ilk gahgtrgr testinson7 maddesine uybir ligtirmeye zamanyetersizligruptan guladr$r higbir d$rencinin Bu sapttyor. saptayanttveremedi$ini gi nedeniyle yapaca$t uyguesasgruplarda masrna dayanarak gkararakaynts0rede testten bu lamayr 7 maddeyi kararveriYor. tamamlamaya llgrn Hantm'tnesas uygulamayrbu yedi madde' yi testten gkararak yapmasltestin hangl 6zelli' $inde artrganeden olur? gegerli$i A) Kapsam B) C) D) E) Gtjvenirlik gegerli$i Yordama Egdegerlik Kullantgltk

girdi$i5 gubeyeuygulatematiktestiniderslerine bulmugtur. verilenistatistikleri mr9ve tabloda

inceleniligkin da$rhm stnavpuanlarrna 17. Bir srnrfrn modde$erive tek modluolduQu, daptltmrn di$inde ve ortanca aritmefrekanstntn onayaktndeSerlerin 11. Hangi gubedeki bireylerin ortalama bagan dii' g6re gcire da ortancantn ortalamaya tik ortalamaya zev deha-Ciieiiktiir? i yiiksekoldu$usaPtanmtgttr. E ) 5 \) D)4 C)3 B)2 A)1 Bu bilgiye dayanarak stntftn puan da$tltmtna b. iligkin hangi segenekteyapllan yorumun dahA J. trclor[fuoldu0u sdylenebilir? puan dagrlrmt Cih3-h9l9l9i9lt: tg. 12.Hangigubenin puanlar vardtr. yUksek lehinebir ytgtlma A) Srnrfta dE? bir da$tltmgdstermekB) Srnrfoldukgaheterojen N. E)5 f" D)4 c)3 Bl2 A) 1 tedir. toplanmtgtlr. puanlar de$erlerde diigUk C) Srnrftaki 13. Hangi gubenin puan da$llrmlsala garplkfir? garptktr. bigimde belirgin D) Puanda$rltml E )5 D)4 C)3 B)2 A )1 geger. yUzde stntftnt sekseni E) Ogrencilerin

E.

e$itimbilimleri

6lgmeve Degerlendirme

l. Srnrflama-Ortanca ll. Srralama-Mod lll. Egitarahk-Qarpma lV. Oran-y0zde Verilenlerinhangisinde iilgek ile yaprlabilecek lstatistikseliglem do$ru olarak eglegtirilmigtir? A) YalnrzI B ) Y a l n r lz l l C) lve lll D )l l v e l V E) lllve lV

"Olgmenin yatan nedennedir?"sorusu temelinde igin segeneklerdeverilen cevaplardanhangisi en kaosamhcevabrolugturur? A) De$igmenin siirekliligi B) Bagrmh degigken C) Bireysel ihtiyaglar D) Toplumun beklentileri E) Teknolojik ilerleme

O$retmenin kagrtlarr kez okuyarak iki aynntrh puanlamasl Devamrtam olan ci$rencilere puan fazla 5'er verilmesi lll. Yazrlr srnav sonuglarrna scizlii srnav sonuglarrnrnyansrnrn eklenmesi puanlanrrken lV. Yazrhsrnavlarr farkll uzmanlarrn puanlarrn verdi$i ortalamasrntn kullanllmasr yaglarr puaneklenmesi V. O$rencilere oranrnda Yukandaverilenlerdenhangileripuanlayrolann verdi$i puanlardakiobjektiflik diizeyinin artma. srna yardrmeder? A) | ve lV B)ll ve lll C ) l l l v eV D ) l , l Vv e V E) ll, lllveV

Aga$rdaverilen de$igkenlerden hangisi doSrudan tilciilemez? A) Annenin egitimdUzeyi B) Kardeg sayrsr C) Ayhkgelir gUnlrik D) TUketilen ekmeksayrsr E) Annelerin empatik diigUnme becerisi

6. Sosyoloji 0Qretmen'i Cilvenaz Hanrm"srnrfa uyguladrSr yUksekoldugu bagarrtestiningUvenirliginin halde amaca yeterince hizmetetmedigini" agrklamrgtrr. Agagrdakisegeneklerinhangisindeverilen ilke bu durumuagklamadakullanrlabilir? gegerligini giivenirlilini A) Kullanrghk, aracrn bir ve artrrrr. grivenirlik gegerlikten B) Bagarrtestlerinde dnceliklidir. gtivenilirlik C) Olgmehatasr azaldrkga artar. gegerli D) GUvenilir araglar olmayabilir. gegerligini E) Bagantestlerinde kapsam saglamak 6nceliklidir.

Su'nunbabasr Su'yaokuldaki10 etkinlikten 7'sine de katrldrlrigin bisikleti hak ettiginidUgUnerek biG sikletalmrghr. g Yukardaki agrklamalara dayanarakhangi sege- 1{. 7. Bir performans testinin"ige uygunbireyleri belirle+ nekteki ifade dogru olur? yeceknitelikte" oldu$uifadeedilmektedir. A) 7 6l9Ut Yukandaki ifade performans testinin hangi B) Bisiklet almadlgUt tizelligiyledodrudan iligkilidir? C) Bisiklet almayr dUgiinme karar A) Kullanrghk B) Gtivenirlik D) 10 0l9ut C)Objektiflik D)Gegerlik E) 7 tilgmekuralr E)Duyarlrk

458

e$itinbilimleri

ve Olqme Degerlendirme
glivenircilge$inin 8. Beglilikerttipindebir depresyon ve Alfa tekni$iile hesaplanmrg 0,91 li$i Cronbach olarakbulunmugtur. Elde edilen bu sonuca giire 6l9ek igin aga$tda' ki yorumlardan hangisi deha-Uygcn-olur? A) Testkolaydtr. g09l0k degeridOg0kttir' ortalama B) Testin yUksektir. iligkisi birbiriyle sorulann C) Testteki yilksektir. gegerliQi D) Testin E) Testin davrantgasahip olanla olmayantaytrt etme gtjcu zayrftft B|LGILERE 11.- 14. SORULARIAgAGlDAKi GORECEVAPLAYINIZ.

co$grubunun soruluk 30 bir Dokuz kigilik ci$renci puanlart 4, 4, 11, , 21 29, elde testinden edilen rafya saPtanmtgttr. olarak 4, 19,13,9

11. Cografyadersi puanlarrnailigkin 6lrenci puan' lannrn modu kagttr? E)2s D)25 C)11 B)4 A) 1

9. cevabtbulduran L En doQru gizlenmig ll. Cevabr kok[i lll. Olumsuz yanrtgerektiren lV. Bilegik V. Ortakkdkl0 Yukanda verilenlerden hangisi do$ru yanlta giire goktan segmelimaddetUrlerindendir? C) lve lll V lll B) Yalntz A) Yalnrz E) l, llve lV D) lll ve V

12. Coi,ratyadersi puanlannailigkin 6$renci puan' lannrnortancasrkagtlr? El2e D)25 C) 11 B)4 A) 1

13. Co$rafyadersi puanlarrnailigkin ii$renci puan' lannln ranjrkagttr? El29 D)25 C)11 A) 1 B)4

\)
gU' hangisi yazrhyoklamalarrn 10. Agagrdakilerden yitnde etkiler? venirli$ini gluElSUZ olmamast A) $ansbagartstntn yoklanmasr davranrglann B) Ust dUzey C) Kolayhaztrlanmast almasl zaman D) Uygulamastntn puanlanmast E) Genelizlenimle

fit.
5,

E" u. Cografya puanlanna iligkin yapllan yorumlar' N.


dan hangisi kesinlikledo$rudur? B) Simekiktir. A) Tekmodludur. D) Homojendir. C) Sa$agarprktrr. baganltdtr. E) GuruP

egiti

ilimleri

Olgme Degerlendirme ve

(f, +r?n?nlqriyer

gOzlenmesi" 1. "Stntfrno/o70'inin dersten gegtiginin ifadesinde aga$rdaki iglemlerden hangisi s6z konusudur? A) 6l9me B) Degerlendirme C) Olgekleme D) Yargrda bulunma E) Olgutgeligtirme

2. Agagtdaki de$erlendirmetUrlerinden hangisinin ii$rencilerinbireyselfarkhhklannrn neleroldu$unu, dlrenme stirecinin nasrlgergeklegti$ini, 6$rencilerinneleri Ogrendigini, dSrenmesUrecinde neler hissedip,neler diig0ndU$UnU delerlendirme amacrna hizmet etme giicii daha

goktur? A) Performans C)Ur0n


E) Tanrlayrcr

5. Matematik O$retmeniCem Bey dgrencilerine 60 sorulukgoktansegmelibir test uygulamrg dgve rencilerin maddelere verdi$icevaplarr 1, do$ruysa yanhgsa0 geklindebilgisayarda kodlamrgtrr. O!rencilerin do$ru cevap verdi$imaddeleri sayarak puanlarrnrn grktrsrnr d$renci aldrktan sonradosyayr kaydetmeden yanhghkla kapatmrgtrr. Cevaplarr yenidenbilgisayara girecekzamail olmadr$rndan elindekibilgilere dayanarak testing0venirli$ini heistemektedir. saplamak Cem 6$retmen'e elindeki bilgilere dayanarak agagdaki gtivenirlik tekniklerinden hangisinin iinerilmesidaha dg@ olur? A) Cronbach alfa B) Puanlayrcr C) Test-tekrar test D) KR-20 E) KR-21

B) Portfolyo D) SUreg Trirkge d$retmeni d$rencilerinin aragtrrma raporlagrkararak rrnrpuanlamadan 6ncekapaksayfalarrnr gdrrinmesini puanlama srrasrnda isimlerin engellepuanlarrnr birerhaftaaraylagermigtir. Ogrenci ise geklegtirdi$i ayrrpuanlamanrn Ug ortalamasrnr kullanarak eldeetmigtir. 6$retmenin ti$renci isimlerini kapamasr ve aragtrrmaraporlannrbirkag kez puanlamasrnrn temel amacrnedir? A) Kullanrghgr artrrmak y0kseltmek B) Gegerligi sa$lamak C) Objektifli$i D) ig tutarh$r belirlemek E) Maliyeti azaltmak

T0rkge O$retmeni iki derse SelviHanrm, giin iginde iki devamsrzhk edend$renci sayrsrnrn katrnagrktrgrnrsaptamrgtrr. Selvi O$retmen'in devamslz 6$renci sayrsrna iligkin saptamasrhangi 6l9ek diizeyindedir? A) Srnrflama B) Srralama D) Oran C) Egitarahk E) De$igken arakklr

Aga$dakilerin hangisindemutlak ftlg0t ygflgf? A) 18 yagrnrdolduranher vatandag kullanma 9 ' oy trhakkrna sahiptir. t!. isB) YUzde birlikdilimegirenOgrencilerin tamamr yerlegmigtir. N. tedigib6lUme 5' C) Universite iginde tazlaS0km saathrzyaprlaen bilir. D) Birinci srnrftakitiim derslerinigegemeyenler UgUncU srnrftan dersalamaz. E) llkOgretime kayrt yaptrrmak igin altr yagrndan gUnalmakgerekir.

E:

7. MuratBey oglu Beyazrt'r evin ayhksu harcamasryaprldrgrnr igin nrn ne amaglarla belirlemek gdrevlendirmigtir. Beyaat evde ne amaglane kadarsu r! metrektip cinsinden belirleharcand rnrn listesini yerekbabasrna vermigtir. AncakMuratBey listenin yenidenhakUple metrekOple de$ilde santimetre zrrlanmasrnr istemigtir. Murat Bey'in bu isteginin 6lgme sonuglannrn iincelikle hangi tizelliSiniartrrmasr beklenir? A) GUvenirlik B) Objektiflik D) Egitlik C) Kullanrghk E) Gegedik e!itimbilimleri

460

is* uzma
= 7 , e v

rver

ve Olgme Delerlendirme 12. Grubun tarih testindeki mutlak bagan diizeyi igin yaprlan yorumlardan hangisi daha dodru olur? A) Ortadrizeydedir. B) Minimumdur. C) Maksimumdur. D) D[gUkt[r. E) Ytiksektir.

galtg8. Matematik ci$retmeni QelikBey geligtirmeye gegerli$ini istemigtrgrbir bagarr testinin belirlemek gegerli gUvenilir tir. Bu amafla d$rencilerine ve olyetenek testiuyguladu$ukanrtlanmrg sayrsal bir yetenektesti puanlamrgtrr. sayrsal Ogrencilerinin puanlararastnrrylabagarr testinden elde ettikleri gedakikorelasyonu hesaplamrg bagarr ve testinin gerlikkanrtr olarakde$erlendirmigtir. bagantestininhangitUr QelikBey'ingeligtirdigi gegerlikigin kanil elde etti$i stiylenebilir? A) GdruinUg B) Kapsam C) OlgUt D) Yordama E) Yapr gans bagarrsrna A9a$rdakilerden ethangisinin kisis!3Ey[ksekt!r? A) Madde tipi B) Sorusayrsr C) Segenek sayrsr D) Segeneklerin uzunlugu E) Srnav stiresi

13. Grubun tarih testi igin madde gtigliikleri ortalamasrnagtire yaprlanyorumlardanhangisig!3@ dodru olur? A) Testkolaydrr. B) Testortagi.igl0ktedir. C) Maksimumdur. D) Minimumdur. E) Testzordur.

10. Aga$rdaki kapsam srnavtiirlerinden hangisinin qecerlidi dahaviiksekolur? A) Mtilakat B) Yazrlr C) Sdzltl D) Performans cidevi E) Krsacevaplr

14. Grubun tarih testi puanlannryorumlamak igin ortalama yerine hangi istatisti$in kullanrlmasr dahadodru olur? A) Qeyrek sapma Mod B) C) Ortalama sapma D) Ortanca E) De$igim katsayrsr

gdzlUklU 15. BegA gubesindeki 10 o$rencibrin soruluk puanlar 1, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, testten aldrklarr 1, 5, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10 olarak belirlenmigtir. Giizliiklii ii$rencilerin aldrklan puanlara iligkin hangi segenekte verilen yorum do$rudur? A) mod9 ; ortanca ve dagrlrm 4,5 sa$agarprKrr. B) Mod3; ortanca ve da$rhm 5 saSagarprktrr. r!. ve 5 simetC) Mod5, ortalama ortanca ve da$rhm yo11.Verilenbilgileregtire dalrhm igin yaprlacak N" riktir. rumlardan hangisidahadoiru olur? J> da$tD) Mod, ortalama ortanca5 oldu$undan ve A) Modsuz B) Simetrik hm normaldir. garprk C) Normal D) Sa$a ve E) Mod 3 ve 9, ortalama ortanca5 oldu$undan E) Solagarprk giftmodludur.

TarihOgretmeni KemalBey 40 soruluktest uygulamrgve ortalamayr ortancayr ve modu 10 30, 20 olarakhesaplamrgtrr. ettigibu sonucagoresrElde yUksek yorumunu nrfrn bagarrsrnrn dUzeyde oldu$u puanlarda yapmrgtrr. Ancakokulun6lgmeuzmanr yanrltrgoksayrda degeroldu$unu, ug ortalamanrn \) cr yorumlara nedenolabilecegini belirtmigtir.

E.

eSitimbilimleri

461

6lgmeve Degerlendirme

y?TT?Flq4ver

1. Aga!rdaki deSerlendirme yaklagrmlanndan hangisinin iilrencinin def erlendirmesiirecine katrhm diizeyini, ii$rencilerin de$erlendirme becerilerinive sorumluluk duygulannr artrrma giicii daha diisUktUr? A) UrUn B) Akran C) Oz D) Portfolyo E) SUreg

S. 6lgme siirecinde kullanrlan araglann objektif puanlanmasr veya puanlamastirecinde kanrlara dayah puanlamay engellemek igin objektif puanlamayrsaglayacakdnlemler almak iilgme sonuglannrniincelikle hangi 6zelligindeolumlu etkide bulunur? gegerligi A) Kapsam B) Kullanrglrk gegerligi C) Yordama D) GUvenirlik E) Yaptgegerli$i GeligimPsikolojisi Ogretmeni lbrahimBey 6!rengdreen yUksek puan ci kagrtlannr srnavsonucuna puan alanado$ruyenidendizalandanen dUgUk mig ve ardrndan d$rencilerin isimlerini puanlave gdzdengegirmigtir. iglemstrastnda rrnryeniden Bu puan alanlara (artr),bekledi$inbekledi$i dUzeyde den diigtik puan alanlara(eksi)ve beklediginden yUksekpuan alanlara(?) soru igaretikoymugtur. dijgiik ve bekBu igleminardrndan bekledi$inden yriksekpuan alanlarrn kalflartnt yeniledi$inden puanlartnda dUden okumugve bazrdSrencilerin yapmrgtrr. zeltmeler ibrahim O$retmen'inka$illaraartr,eksi ve soru igareti koyarken iilrenci isimlerinden yararlanrlmasr agagdakilerden hangisini ii!!ge!!Ble artrnr? B) Ayrncrhk A) Kullanrghk D) objektiflik C) GUvenirlik E) Yanhhk PARAGRAFTA 7. VE 8. SORULARIA$AGIDAK| G6RE CEVAPLAYINIZ. VERILENB|LGILERE belidemekigin 60 soruluk5 Co$rafyabagansrnt segenekligoktan segmelitest uygulayanSerpil "Ug bir Hanrmci$rencilerine yanltgcevabakargtltk ve do$rucevabrsilece$ini bu nedenlebilmedikleri yapmalartntn sorularigin herhangibir igaretleme olaca$tnt" belirtmigtir. aleyhlerine hangisi69retmenin bu uyansragagldakilerden ne dayattd!4enaz? g0gliikde$erinin artmast ortalama A) Testin azalmast hatapuanlartntn kartgan B) Sonuglara yiikselmesi giivenirli$inin C) Testin ytikselmesi gegerliginin D) Testin E) $ans puanrdUgmesi

Agagrdakilerden hangisinde de$erlendirmeig' lemi sdz konusudur? puanraldr. A) Kemalsrnavdan yUksek en B) Mustafa UDS'den aldr. 90 C) Srnrfrn empati gUc0 en yUksek ci$rencisi Deniz'dir. vurdu. D) Mahirbe9hedeften ddrdtinil12'den yenerekgampiyonluk E) Ata tUm rakiplerini kupasrnr ldr. a

hangisindemutlak iilgiit s6z koAga$rdakilerin

nusudcii!!E?
geA) Baganhsayrlmak do$rucevaplanmast igin rekensorusayrsl B) Dersi gegebilmekigin kazantlmastgereken yiizdesi davranrg igin ders alabilmek birincistnrC) UgUncU srnrftan gegmegere$i frn tUmderslerini alabilmekigin 6$renci D) Sinemabiletiniindirimli gdstermek kimli$ini zorunlulu$u bellibir yag iginheE) Uygulanan zekatestinin bir saplanan normde$erleri

4. l. ll. lll. lV.

b
50 Srnavda sorusoruldu. km 1.400.000.000 yolgidildi. Birdepobenzinle c. 100,eni 70 adtmdtr. - _ uzunlu$u Sporsalonunun L > 2 750 Tulumpeynirinin gram,kagarpeynirinin N . z 3 , " kg oldugutespitedildi. tamamlandt. V. YUzmetrekogusu15 saniyede Yukanda verilenlerin hangisinde kullanllan birim yapaydrr? ll C) | ve lll B)Yalntz A)Yalnrz I E) lll, lV ve V D) ll, lV ve V

462

e!itimbilimleri

+ryn?nlqrlver
8. Agagrdakilerden hangisi Serpil 69retmen'in diirt yanhg yerine iig yanhga kargthkbir do$ru cevabrsilmesinin sonuglanndanbiri olamaz? A) $ans bagarrsr artar. B) Ydnergenin etkilili$i artar. puanrdahagokdriger. C) Ogrencilerin aleyhine olur. D) Drizeltme iglemi dgrencinin puande$erleri E) DUzeltilmig dUger. 9. Agagrdaki 6l9me araglanndan hangisinde puanlamanrn objektif Iik d iizeyini n CehASliSiiEolmasr beklenir? A) Yaprlandrnlmrg anket B) Krsacevaplr C) Qoktan segrneli D) Do$ru-yanlrg testi E) Eglegtirme sorusu 10. Agagrdaki6l9me araglanndanhangisi bireyler hakkrnda bilgi toplamada srnrfigindekullanrhrsa daha uvqunolur? A) Odev B) Gezi gdrevi C) Performans D) Proje E) Qoktan segmeli

ve Olgme Degerlendirme 13. E segenegidogru cevap kabul edilirse maddenin ayrrtedicilik giicii indeksi hangi de$eriahr?

A) 0,16 D)0,57

B)0,25
E) 0,58

c) 0,29

14. E segene$idogru cevap kabul edilirse madde yorumlardanhangisi daha dodru igin agagrdaki olur? A) Zor ve ayrrrcrdrr. B) Kolayfakatayrrrcrdrr. C) Zor amaayrncrde$ildir. D) Kolay ayrrrcrdtr ve E) OrtagUglUkte ayrrrcrdrr. ve 15. Bir grup 6grenciye puanlar8,7,7,9, 10,5, 6, ait 10, 10 ve 4 olarak belirlemigtir.Bu dSrencilerin puanlan igin hesaplanacakmod, medyan, ranj ve aritmatikortalamade$erlerihangi segenekte belirtilensrrayauygun verilmigtir? Mod Medvan Ranj Ortalama A) 7 1 0 6 8,6 B) 1 0 7,5 6 7,6 c) 1 0 4,8 10 7,5 7,5 10 7,6 D) 1 0 E) 6 6 7,5

GORECEVAPLAYINIZ. I ________.1 25 soruluk Psikolojik bir testlerdersinin sorusu25. grupfrekansda$rhmr na iligkinUst-alt aga$rda verilmigtir.

16.

12 10 8 6 4 2 3 6 9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4

11. E segene$i dogru cevap kabul edilirse hangi seneklerin beklenen yitnde lgle41gd!flXegi4li$ lg s6ylenebilir? A)Ave D B)AveC C)B veC D)CveD E)B,CveD 12. E segenegidogru cevap kabul edilirse maddenin giigltik indeksi yaklagrkolarak hangi deleri alr? A) 0,16 B)0,2e C)0,41 D)0,57 E)0,58

'E-

9
6. 5,

E. N"

Bir grup ii$rencinin fen bilgisi dersinin birinci srnavrndan aldl!r puanlann grafi!i yukanda verilmigtir.Puan grafigi dikkate ahndlSrnda hangi segenekteyaprlanyorum bu d$rencilerinpuan daSrhmr igin yanlg olur? A) Da$rhm solagarprktrr. B) Mod12'dir. C) Ranj21'dir D) Ortalama, tepedegerden kUg[ikttir. E) En gokgdzlenen de$er18'dir.

e$itintilimleri

Olgme Degerlendirme ve

yonetmeli$ine 1. Milli E$itimBakanh$rnrn ilkci$retim g6re herhangibir derstenbagarrh olabilmekigin stnavlartn ortalamasrnrn azyiz Uzerinden krrk en gerekmektedir. begolmasr Milli Egitimin de$erlendirmesistemini tanrmlamak igin aga$rdakikavramlardanhangisi g8S

UygULolur? A) Performans C)Mutlak


E) S0reg 2.

B) Portfolyo D) Ba$rl

5. dgrenme psikolojisi ogretmeni dzlem Hanrmdgrencilerine srnavr final olarakprojeuygulamasr vermigtir. OzlemOsretmen uzunbir stire hastayaftrgl projeleri igindikkatdagrnrkhgr nedeniyle inceleRen hak bazrd$rencilere etti$inden dU90k bazrci$rencipuanvermigtir. lereyUksek Ozlem0{retmen'in projeleripuanlamasiirecinde 6l9me sonuglarrnakangan hatanrnti,irii nedir? A) Sabit B) Sistematik C) Tesadiifi D) Standart E) Ortalama

L Srnav kaygrsr ll. Yagam doyumu lll. Kardeg sayrsr lV. Cinsiyet V. Tarihbilgisi Yukanda verilenlerden hangileri do$rudan tilgUlebiliP C )l V v e V A)lve ll B ) l l l v el V E)ll,lVveV D)l,llveV

3.
l. Ali 60 alarakdersigegti. ll. Parkta40 arabaoldu$usaptandr. olarakikiye lll. Osrenciler koyuve agrkgiyinenler aynldt. hediye lV. 100 lira rizerinde ahg verig yapanlara geki verildi. belediye5 kattanyiiksek V. Deprembcilgesindeki yrkmakararr verdi. olanevleri Yukanda verilenlerden hangilerinde de$erlendirme siiz konusudur? C) lllve V B) ll ve lll A) | ve ll E)ll,lllve lV D ) l , l V v eV

2/A Ogrencilerine hak IlkOgretim s rnrfrnrnci$retmeni ettiklerinden fazlapuanvermigtir. Okulun6lgmeuzhata manrbu iglemde cilgme sonuglarrna kartgttrdto$retmeni uyarmrgtrr. Bunakargtltk 0$!r ydnUnde gUretmenyaptrgr hatanrn bu 6lgmesonuglartntn puanlanarasrnvenirligini etkilemedi$i O$renci ve gerekgeleri kendinisaile daki farkr degigtirmedi$i vunmugtur. dsretmenin 6lgme sonuglannakangtrrd$r hata hangisidir? tiirii aga$rdakilerden B) Sistematik C) Tesadiifi A) Sabit E) Keyft D) Standart

B|LGILERE A$AGIDAKI 7. VE 8. SORULART G6RECEVAPLAYINIZ.


Hantm <i$renHayat bilgisi d$retmeniGUlUmser ve bir cilerinebir sdzlU, yazrlt,bir dogru-yanltg bir O$rencilere goktan segmeli stnavtuygulamaktadrr. di$erstnavlartn ilk %2O'sini, notverirken iki srnavtn puanOlgUtlerHesaplanan toplamaktadtr. %30'unu notu belirleverilecek d$rencilerine le kargrlagtrrrp mektedir.

gahgan-gahgmayan aytrmak diye l. Insanlarr g<ire ' \)gUnegeolan uzakltklanna ll. Gezegenleri E numaralandrrmak ; "zengin, orta,fakii'olarakaytrmak lll. Insanlan rE. gOremadalya bitigevang strastna lV. YtizUcUlere vermek N. V. Kendi boyunu srfrr kabul ederek kendinden 3" ktsalaraeksi igaretli uzunlaraartr, kendinden 7. Paragrafta verilen bilgilere g6re Giiliimser de$erler vermek not d{rencilere verirkenagalldadsretmen'in Yukanda verilenlerden hangileri slralama 6lge-

E.

$indedir? A )|
D)llve lV 464

B)v

C ) l v el l l E) lll ve V

kullanmaktadlr? hangisini ki istatistiklerden G)Ortalama B) Ortanca A) Mod


sapma ortalama E) Standart D) A$rrhkh e$itimbilimleri

{ yFn?Tr5qryer
8. Gi,iliimser 6gretmen agaSrdaki iglemlerden hangisini yaparsa iigrenci puan toplamlannln varyansrdegigir? A) SOzlU srnavsonuglarrna begerpuaneklerse puanalanB) Yazrh srnavdan ortalamanrn ristiinde lardanonarpuandtigerse C) Qoktansegmeli srnavsorularrndan begerpuan krrarsa D) Do$ruyanhgtestisonuglanna onar puaneklerSE

0lgmeve Degerlendirme 12. VE 13. SORULART A$AGIDAKI PARAGRAFTAVER|LENB|LG|LEREG6RE CEVAP. LAYINIZ. Ogretimilke ve Ydntemleri dersiOgretmeni Ozgtir Bey 60 sorulukbir testi final srnavrolarakuygulamrgtrr. Srnavsonucunda sosyoloji bctlUmU ciQrencilerininogrencipuanlarrna iligkin ortalamayr or40, puanlatancayr ve modu50 olarakeldeederken 45 rrnstandart sapmasrnr olarak 10 hesaplamrgtrr. Srntftaki yriksekpuanise 57'dir. en

E) SdzlUpuanlanna puan ekleyipyazrhpuanla5 rrndan10 puandtigerse

'12,Sosyoloji btiliimii ii$rencilerinin test igin mutlak baganyiizdeleri kag olur? A) 10 B) 25 C) 50 D) 67 E) 78 9. Agagrdakilerdenhangisi klsa yanltl testlerin olumsuz bir 6zelligidir? puanlanmasr A) SubjeKif B) Az sayrda sorusorulmasr C) $ans bagarrsrnrn olmasr D) Uygulama bakrmrndan kullanrgsrz olmasr E) Hatrrlama diizeyinde davranrglarr cilgmesi

1 3 .Srnrftakien yUksekpuanralan 6$renci igin mutlak bagarryiizdesi dikkate ahnarakyaprlanaga$rdakiyorumlann hangisi dolru g!@az? A) Sorularrn 95'inedo$rucevapvermigtir. % B) Standart puanren yUksek z ci$rencidir. tiimti kendisinden G) Di$ero$rencilerin bagarrsrzdrr. D) Dogrucevapveremedi$i soruyoKur. geger. E) Ortalama dlgUt olursakesinlikle

14. Bir lisedeki tUm srnrflara standartlagtrnlmrg sobir zel yetenek testiuygulanmrgtrr. Hesaplanan istatistiklerincelendiginde birincisrnrflarrn ikilerden, ikinci srnrflarrn tiglerden, ugr.incr.i arrn dcirtlerden srnrfl dnemlidOzeyde drig0kortalamaya sahipolduklan gdriilmr.igtiir. Bu sonuglara dayanarak aga$rdakiyorumlardan hangisi vaorlamaz? yerineortancaya goresrralanA) Srnrflar ortalama malrdrr. \) pozitifbir iligki B) S6zelyetenekile srnrfarasrnda b. -:z vardrr. " 11. 20 d$rencilik srnrfrna sorulukbir test uygu- tr8C 50 C) Dcirdrincri srnrflarrn mutlakbagarr dUzeyi birinci G. puanlar gibi lanmrg ri$rencilerin ve aldr$r aga$rdaki srnrfl ardanytiksektir. N. belirlenmigtir. D) TestbritUn olarakele ahndr$rnda birincisrnrflar 3" Puanlar: 20, 40, 46, 14, 16,29,33,35, 40,26, 50, igindahazordur. 44,40,20, 21, 40,40,38, 19,9 giigltikdeQeri E) Testin ortalama drirdUncii stnrflar8G srnrfrna puanlanntepe de$eri kagtr? ait da dahavriksektir. D)26 E)s A)41 B)40 C)35

10.T0rkgeii$retmeniAli Rza Bey'in ii$rencileriigin iist dUzey davranlglarriilgebilecek bir final srnavr hazrrlamasrgerekmektedir.Ancak Ali Rza Bey'in srnavrhazrrlamak igin gok az zamanrbulunmaktadrr. durumda Ali Rza Bey'e aga$rBu daki srnavlardanhangisini kullanmasr6nerilirse daha uvoun olur? A) Yazrlr B) Sdzlti C) Qoktan segmeli D) Krsacevaplr E) Proje

E.

eSitimbilimleri

Olgme Degerlendirme ve

1. Aga$daki 6l9me iglerininhangisindedegigkenlerin baglanglgnoktasrtanrmllbir slfrr giisterir? A) Srnrftaki sandalye sayrsr B) Bahgedeki elmaagacrsayrsr C) Bir Ulkedeki igsizdgretmen adaylannrn sayrsr D) Bir srnrftaki resmeyetenekli cigrenci sayrsr E) Bir dgrencinin aydaokuyupbitirdigi bir kitapsayrsl

Milli E$itimBakanhgr'nrn geligtirme aragtrrma birimi galrganlarr cigretmenlerin AvrupaBirligi'ne iligkin gdrUglerini belirlemek amacrylayaprlandrnlmrg, yarr-yaprlandrnlmrgagrkuglusorulardan ve olugan bir 6l9mearacrgeligtirmigtir. Geligtirilenbu tilgme aracr igin agagtdakiisimlerden hangisini kullanmakdaha dodru olur? A) Anket B)Olgek C) Test D) Testbataryasr E) Envanter

l. Eni 10, uzunlugu ve yiiksekligi metreolan 15 2 bir odanlnuzunlugunu dlgerken santimetresi 2 krrrkve 50 cm'likbir cetvelkullanmak ll. Maksimum puanallnanbir srnavda 88 t0m 6$rencipuanlarrna puanr90 puanatiamamla88 yacakkadarpuaneklemek lll. Tanldrk ogrencilerden yazrsr giizel olanlara yazrsrkdtOolanlardan beg puaneklerken beg puandrigmek lV. Bagragrryandgrencilerin bidiklerihalde yanh9 cevapladrklarr sorularigin dgrencilere sfrr puanvermek V. Minimum puanalrnan srnavsonunda 13 bir dgpuanlarrndan puanlsrfrrpuanaegitle. renci 13 yecekkadarpuandiigmek Yukandaki uygulamalardanhangisi 6l9me sonuglannasabit hata kangtlnr? A) | ve lll B) ll ve V C) lll ve lV D) I, ll ve lll E) lll, lV ve V

Qoktan

segmdi

testlerin

hangi

dzelllfl

testin

3. Bir fabrikasiparigler azaldrgr igin iiretimi%50 dijgiirmekzorundakalmrgtrr. Uretimd09t0gti iginga-

giivenirf i$ini aftirmaz? puanlamasr A) Objektif B) $anslacevaplanmasr C) Qoksorusorulmasl planlamayr D) Kanrlann etkilememesi E) Segenek sayrsrnrn artrnlabilmesi

Itganlartntn maliyetini kargrlamakta yagandrzorluk


gahgan) (en krdemi dUgUk krsa en sOredir ilk $rndan 15 iggiyi igtengrkarmaya kararvermigtir. Fabrikanrn iggi gkarmada kullandrgr dlgUtUn 7. Aga$rdakilerden hangisinin hetorojenlill {ngg gUvenirli!i artrrrr? likle A) Sorulartn B) Segeneklerin C) Uygulamalarrn D) Katrhmolann E) Puanlayrcrlarrn

tiirii nedir? A) Mutlak B) Ba$rl D)Kesin

C) Keyfi E) Sabit

()

E N
3 4. O$rencilerin de$erlendirilmesindekendi yag grubundan eldeedilennormlarkullanllrrsa hangi tiir dlgiit s6z konusudur? A) Ba$rl B) Mutlak C) Kesin D) Degigken E) Sabit 466

8. Agagrdakidurumlann hangisinde'iki yan ya da yarryab6lme"giivenirlik belirlemeteknifinl blr testin gUvenirli$in saptamadakullanmakuyoun olmaz? paralelse A) Sorular yoklayan ikiger B) Aynrdavranrglan soruvarsa C) Testteki sorusayrsr tekse gUghlk yaktnsa D) Sorularrn dtizeyleri birbirine E) Sorular homojen evrenitemsilediyorsa bir e$itinbilimleri

6lqmeve Degerlendirme hangisi goktansegmelibir tes' 9. Aga$rdakilerden tin giivenirlilini artrracak bir durumu yansttmaz? gok makulbir drizeyde olmaltdtl. A) Sorusayrsr mUmkUn B) Testingeligtirildigi denemedrneklemi oldugunca briyOk olmahdrr. C) Tiim cevaplayrolarrn do$ru ve yanhg cevap verdi$imaddeler aynrolmahdrr. D) UygunsegenekbulunabildQi taktirdesegenek sayrsr artrrrlmahdrr. E) Testteki sorularaynr kapsamdaki kritik davrayoklamahdrr. nrglarr

BILGiLERE A$AGDAK| 12.- 14. SORULART


GORE CEVAPLAYINIZ. iligkin Agagrda maddelik testinmaddelerine 10 bir grigliikve maddeayrrtedicilik gUcU verilde$erleri migtir.

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 10. $oktan segmeli bir test uygulamasrnda iilrencilere iig yanlga karglhkbir dogru cevabln silinece$ininsdylenmesinintemel amacl nedir? A) Ogrencileri motiveetmek gekmeyi B) Kopya cinlemek C) $ans puanrnr dUgiirmek D) Osrencileriyanhglarrndan dolayr cezalandrrmak puanlamas0recini kolaylagtrrE) Ogretmenlerin mak

0,20 0,30 0,50 0,70 0,80 1,00 0,90 0,60 0,50

12. Bu testin bir btitiin olarak gegerlifini yorumlamamrz gerekirse agagdaki ilkelerden hangisi daha g0glii bir dayanaknoktasrolur? A) Orta g0glUkteki maddeler dlgmenin duyarhgrnr artrrrr. geB) Testingegerligi tek igindeki tek maddelerin gerligine baghdrr. C) Soru sayrsrazaldrkga testin kapsamgegerligi de azalacaktrr. D) Negatif ayrrrcrh$a sahipmaddelerin testten atrlyUkseltir. masrgegerligi E) Grivenirlik testingegerli$i cinkoguldur igin ama yeterlikogulde$ildir.

I
-:z" E_ G.
G'.

13. Hangi maddelerigin de$igkenlik6lgUlerinisaptamak gereksizdir? A) Yalntz1 B) Yalnrz 5 C) Yalnrz 6 D)1ve5 E)5ve6

11. 7-Dsrnrfrna uygulanan sonucunda Ogrenci srnav on 70, 70,36,46,57,68,70,46,90,75 puanlannr almrgtrr. N " 14. Hem orta giigliikte hem de gegerli olan madde=" puandagrhmrnda de$eribizeneyi ler hangileridir? 7-Dsrnrflnrn 62,8 A)Yalnrz 3 B) Yalnrz 8 C) 3 ve 9 ifadeeder? D)8ve9 E)9ve10 A) Ranj B) Medyan C) Mod D) Ortalama E)Varyans

E"

e$itimbilimleri

467

Olgme Degerlendirme ve

l. Ayaklaodanrn uzunlugunu 6l9mek ll. Higrometreyle havadaki nemmiktarrnl dlgmek lll. Kangla yUksekligini strantn cilgmek lV. Termometreyle suyunsrcakhgrnr dlgmek V. Kulagla havuzun uzunlugunu dlgmek Verileniilgme iglemlerininhangisindeyapay birim sdz konusudur? A) lve ll B) lll ve tt C) il ve tV D) l, lll ve lV E) il, tV ve V Agagrdakilerden hangisi 6l9me igtemidedildir? A) Ogrencilerin dogrucevapveremedigi sorusayrsrnrbelirleme B) Bagarrsrz ogrencilerin kiimesinde yoksaB A mi kUmesinde dahagokoldugunu mi saptama G) Ogrencilerden zeka testi puanlarrnlhesaplamak igintakvimyagrnr dgrenme D) On yl boyunca gokyagmur yaganaylarrbeen lirleme E) Odeviniyapmayandgrencilere sayfa 'ben Ug tembelim"yazmacezastverme yaprmgirketi Bir oyuncak bagvuran adaylarrna iggi gekil-uzay yetenektesti uygulamrg T standart ve puanr70'in0zerinde olan adaylarr kabuletmigige tir. tiiriinii agagrdaki $irketin yaptrgrdegerlendirme kavramlardan hangisi daha iyi aglklar? A) Performans B) Portfolyo C) Mutlak D) Bagrl E) SUreg

5. Bir fabrikaya miidiir segmedekullantlan"y6netici becerileri" 6lgeginin gegerli oldulunu siiylemek igin agagrdakilerden hangisidaha qiicl0 bir kanlt olugturur? A) Bagvuranbireylerin birbirinden farklr puan almalarl B) BUyUk okullardan mezunolanadaylarrn yiiksek puanalmasl y<ineticilerin C) Segilen iglerinde bagarrll olmalarr D) Cevaplayrcrlarrn puanlarrnrn normalda$rlmasr E) Deneyimsiz puanalmalan adaylarrn d09Uk

Sorularrnbilinen bir kaynaktanoldugu gibi allnmasrtestin dncelikle hangi 6zelliginizayflattr? A) Gegerlik B)Ayrncrhk C) Giivenirlik D) Duyarlrk

E) Objektiflik

Bir ahgverig merkezi100 lira ve Uzerinde ahgverig yapan mUgterilerine lirahk hediyegeki verme 10 kararralmrgtrr. gUnsUrenkampanya 15 sUrecinde 13 bin mUgteriye hediyegeki verilmigtir. mUgteBu rilerin harcama miktanile hediyegekitoplamr orangelirisadece%f ininda$rtrldrgr landr$rnda belirlen- (o. J" migtir. EAl6verig merkezinin kampanyasrdikkate ahndr- G . lrnda hangi segenekte 6lgme, dlgiit ve deger- N . :" lendirme6!eleri do$ru verilmigtir? 8. Bir tutum 6lgegindeki ifadeler tutumu y0ksek Olcme Otcut De0erlendirme olanla dUgUkolan d$renciyi ayracak gekilde haA) 1 0 0 l i r a 1 0l i r a 15gUn zrrlanrrsatestin hangi tizellifine iligkin delerin geki B) % 1 100lira Hediye verme 6ncelikleartmasrbeklenir? geki c) 1 5 10 Hediye verme A) Kullanrglrk B) GUvenirlik C) Gegerlik gekiverme D) o/o1 Hediye 10 lira D) Objektiflik E) Duyarlrlrk E) 1 0 l i r a 1 5g U n Hediyegekiverme

7. Sorularlailgili olarakverilen iglemlerdenhanglsi bir iilgme aracrnrndncelikle gegerliginiarttr nt? A) Sorulann bilinenbir kaynaktan altnmasl gok B) Sorularrn zor olmasr gok C) Sorularrn kolayolmasl D) Sorulann ba$rmsrz cevaplanmasl E) Kapsam drgrndan sorusorulmasr

E,

468

e$itimbilimleri

i"r uzmankariver
. J , t " v

0lgmeve Degerlendirme 13. Aynl bireyler igin hesaplananaga$tdakikorearaslndaki hangisiiki de$isken lasyonlardan 4 iligkiyi giistermektedir? oUcli.i c) 0,0e A) -0,74 B) -0,41 E)0,68 D) 0,47 40 14. Aritmetik ortalamasr olan bir test hazrrlamak istenirse, test madde gtigliik indeksleri 0.40 olugur? olan kag maddeden E)30 D)50 A)140 B)120 C)100 Tarihdersinin birinci ti$rencilerin 15. 8C gubesindeki puanagevrilpuanlar standart srnavrndan aldrklarr belirz 3 standart puantntn oldu$u diginde Ulag'rn lenmigtir. Ulag'rnbagarrdiizeyiyleilgili olarak aga$tdaki yorumlardan hangisidahado$ru olur? yijksek puant alan7. 6$rencidir. A) Srnrfta en bagartstzdtr. B) Srnrftaki 6$rencilerin S'inden % sapma iisttindedir. 3 C) Puanr ortalamanrnstandart 90'rnr do$rucevaplamlgttr. D) Sorularrn azo/o en yanltg cevaplamtgttr. enfazla %20'sini E) Sorularrn ve ilgili 16. Bir srnrfa Fizikdersiyle bir testuygulanmtg testingok tamamt neredeyse srnrftaki dgrencilerin puanalmayt bekledikdtlgrik oldukga zoroldu$unu, lerini bildirmigtir. Agagrdakigrafiklerdenhangisi bu srnftaki ti$g@!3 rencilerinbekledi$ipuanlartnda$tltmtnt lyl betimler? A) B)

hangisiyaztI slnavlannavan9. Agagrdakilerden tajlan arasrndasayrlmaz? A) Analiz etme ve sentezyapma gibi tist dUzey sa$lar. rglarrn olgrilmesine olanak davran verilmesi hazrrlanmasr d$rencilere ve B) Sorularrn kolaydrr azzamanalff. ve yaptldtgtndan puanlama not C) Genel izlenimle vermesUrecini krsaltrr. ve igin D) $ansbagansr olmadr$r gegerlik gtiveniryondeetkiler. li$iolumlu yanrnda yaratrct ve dtigUnme E) Yazmabecerileri geligtirir. dr-igiinmeyi de elegtirel konugmayetenebir 10. Kalabahk grup kargtstnda gini ve kendiniifadeedebilmegiiciinii geligtirmek ve 6lgmek isteyen bir 6$retmeninaga$tdaki srnavtiirlerindenhangisinisegmesidafu gy@olur? A) Yazrlr srnav test B) Krsacevaplr olge$i C) Dereceleme D) Sozl0srnav E) Rubrik puanalano$ristUnde 11. Ali O$retmen ortalamanrn puanalan69alttnda rencileri bagarrlr, ortalamanrn rr. bagarrsrz saymaktad rencileri Srnrftakiii$rencilerden baganlt olanlartn saytsrnrn bagartstzolanlartn saylstndan daha az puan da$tltmtnastlololmasrigin 6$rencilerin mahdrr? B)Simetrik A)Modsuz garprk D)Solu C)Normal garPtk E)Sagt

girdi$i A Beyderslerine ogretmeni Sezgin 12. Sosyoloji gok ycintinden) (bagarr birbirinden ve B gubelerinin Bununiginkanttolaiddiaetmigtir. farklr oldu$unu A final stnavtnda gubesindeki rak son uyguladrgr yakrnpuanlar yriksek birbirine altrve ciSrencilerin (o. yr!rlmagdsterdikleri ne de$erlerden kaolduk- _:4. 17. "Verilerin birbirlerinden o$rencilerin kenB gubesindeki = nasll etraftnda bu olduklarrnr, de$erler dar uzakta gostermigtir. ga farkhpuanlar almastnt (!. istatistiklerdir." belirten r bir dagrlm gosterdiklerini bu A ve B gubelerindeki yoSezginOgretmen tantma en uvgun olan yanlt hangi Yukarrdaki iligkinhangi istatistige N , rumunufinal puanlanna 5' segenekteverilmigtir? davandrramaz? genigli$i) B)Varyans A) Ranj(dizi A)Ortalamakayma B) Ranj puan dlgUleri D) Degigim C) Standart katsayrst de$igim D) Ba$lt C) Varyans E) Medvan geyrek E) lkinci

E"

1 . C 2 . E 3 . D 4 . 8 s . C 6 . A 7 . D 8 . C 9 . C 1 0 . D 1 1 . E ' 1 2 . E1 3 , A 1 4 . C 1 5 . C 1 6 . B 1 7 . D
e$itimbilimleri 469

Olgme Degerlendirme ve

Fzma

ryer @

l. Kefeliteraziile 6lgme ll. Yayhkantarla cilgme lll. Bask0lle cilgme lV. Elektronik teraziile dlgme Bir poget elmayr dlgerken yukandaki yollardan hangisi kullanrllrsa6l9me iglemi dogrudan olur? A) Yalnrz I B) Yalnrz lV C) | ve tl D) l, ll ve lV E) il, ilt ve tV

5. Geligtirilmeyegahgrlan bir yetenek testi uygun bir

2. Bir <izel hastanemuayene olmakiginbagvuran bireyleriresmi kurumdagalrgan resmi kurumda ve gahgmayan olarak ikiye ayrrmaktadrr. iglemin Bu ardrndan resmikurumda gahgmayan bireyleri sosyal gtivencesi olan ve sosyalgUvencesi olmayan geklindeikiye ayrrmaktadrr. Hastaneye bagvuran bireylerin iglemlerini bu aynmabaglrolarakfarkde Ir bankolarda gergeklegtirmektedir. Bu iizel hastaneninbagvuranbireylerininiglemlerini farkh bankolarda yapmak igin yaptrsl y6nlendirme hangi 6lgek di,izeyinde 6l9me sonucu verir? A) Oran B) Egitarahk C) Srnrflama D) Srralama E) Dereceleme

grup bulunarak denenmigtir. Denemesonuglanna ba$h olaraktest ve maddeistatistikleri hesaplanmrgtrr. Eldeedilenmaddeistatistikleri incelendiginde maddelerin krsmrnrn kolaybir krsmrnrn bir gok ise gokzor oldugu;bu maddelerin yetenekli yeve teneksiz bireyleri saptamada yaramadrgr ige g6rtilmUgtrir. Yetenekli ve yeteneksiz bireyleri saptamada kullanllamayaca!tanlagllan maddeler iincelik!Ctestin hangi iizelligini zaylflatrr? A) Kullanrglrk B) Objektiflik C) Gegertik D) G0venirlik E) Tutarhk

6. Agagrdakilerden hangisi bir testin giivenirligini arlrmaz? A) O$rencilerin drizeyine uygunsorular sorulmasr B) Sorularrn kolaybir bigimde do$rucevaplanmasr C) Srnav gerekli ortamlnda olansessizligin saglanmasl D) Sorularrn d$rencilerin anlayacagr agrkllkta yazrlmasr E) Ogrencilerin cevaplama istekliliginin arttnlmasl

"Bu igte ustalagabilmen en az Ugytl gahgman igin gerekir." ifadesindeki "09 yrl" igin agagrdakilerden hangisi daha dodru bir aglklamaolur? A) Karardrr. B) Mutlakdlgtitttir. C) 6lgmekuralrdrr. D) OlgilmdUr. E) Olgektir.

7. Tesftekisorulann amaca uygun giiglUkteolmamasl testin en cok hangi niteliiini etkiler? A) Gegerlik B) Grivenirlik C) Duyarhk D) Kullanrghk E) Genellik

\)
-:2.

E t!.
5'

E. N'
0$rencilerin de{erlendirilmesinde iiSretmen kanrlan kullanlhrsahangi tUr iilgiit s6z konusu olur? A) Bagrl B) Mutlak C) Kesin D) De$igken E) Sabit

8. Canan Ogretmenci$retmenler odastndadinlenirken cigrencilerin srnav kagrflarrnr okuyup puda anlamaktad Tenefftis galdrg rr. zili rnda dgretmenler odasrkalabahklagmrg, gUr0ltLi artmrg bu durumve da olumsuzetkilenen CananOgretmen birkagcigpuanlamaya rencininpuantntyanhgkaydetmigtir. devamederkendiQer meslektaglarrnln, haklannda olumsuzkonugtugu dgrenciden iki begerpuan krrmrgtrr. Canan6$retmen'in puanlamastirecine karrgtrrdr{r hata tUrlerihangi segenekte verilmigtir? A) Yalnrz sabit B) Yalnrz sistematik C) Yalnrz tesadrifi D) Sabitve tesadUfi

E) Sistematik tesadrifi ve e$iti ilimleri

470

uzmankariver
hangisi goktansegmelive krsa 9, Agagtdakilerden cevapff testferin ortak bir ilzellidi dedildir? gegerliliyUksektir. A) Kapsam B) Puanlama tamamen nesneldir. C) Ust dUzey davranrglarr dlgmekzordur. D) Uygulama kullanrghdrr. bakrmrndan E) Testve maddeistatistikleri hesaplanabilir.

ve Olgme Degerlendirme goktan grubunauygulanan 14. 100 kigilikbir cigrenci segmeli bir testin dokuzuncumaddesine6Qrancilerden70'i yanhgyanrtvermigtir. Bu maddenin giislaik dtizeyi igin aga$rdakiyorumlardan hangisi dahadg:g4 olur? A) Qok kolay B) Kolay D) Qokzor C) Orta

E)Zor
10. l. Ust dUzey davranrglar dlgriliir. ll. Puanlanmasr nesneldir. tamamen gegerlik gUvenirli$i lll. $ansbagansr ve dUgUrUr. yoktur. lV. $ans bagansr Yukandakilerdenhangileri ifadelerin dogru ve yanhg olarak srnrflanmasrnr gerektirentestlerin dzeflikleriarasrndayer altr? A) Yalnrz I B)Yalnrz ll C) | ve ll D)ll ve lll E)lllve lV

15. Ave B gubelerine Vatandaglrk dersiyle ayntstilgili ve cigrencilerin aldr$r nav uygulanmrg gubelerdeki puanlarrn ortalamalarr standartsapmalarr ve agag6nildilgr.i hesaplanmrgtrr. gibi rdakitabloda

do$ll. UgurOlretmen dgrencilerine ders srirecinde Bu ru bildikleri sorusayrsr kadarpuanvermektedir. durumagore d$rencilerin derslerdealabilecekleri gdre de$igepuanlar soru sayrsrna do$rubildikleri bilmektedir. 6{rencilerin derslerde do$ru cevap verdikleri sorularla kazandrklanpuan arasrndakiiligkinin giicO igin aga$dakilerdenhangisi daha dodrudur? A) Dogrusaldrr. B) Negatiftir. C) lligkikurulamaz. D) Pozitiftir. E) MUkemmeldir.

Tablodakibilgileredayanarakgubelerhakkrnda yaprlanyorumlardanhangisi daha dodru olur? dahahomojendir. A) A gubesi B) B gubesi dahahomojendir. C) A gubesi dahabagarrsrzdrr. dersi gegeno$rencisaytstdaha D) B gubesinde rr. fazlad de sayrsr egittir. E) lki gubede dersigegend$renci

6-10 11-15 hangisi gegerligilahg 12. Agadrdakilerden ler? A) Sorusayrsrnrn azh$r sUresinin krsah$t B) Cevaplama Sorularrn cinceden bilinmesi G) D) Ogrenci sayrsrnrn fazlalr$r hatalar E) Sistematik etki16-20 Tablodakibilgilere giire hangi segenektekiyorum geligim psikolojisi puanlart hakkrndado!ru olur? gok A) Puanlar modludur. modu13'tUr B) Da$rhmrn C) Ortalamafrekansren dtigrikolan grubunorta noktasrdrr. gergek gruparallklart olur. 6 D) Puanlarrn olan 6!E) Bagarrh olan 6$rencisaytstbaganstz iki rencilerin katrolur.

s
ts
N :L

F"
13. Agagrdaki korelasyon de$erlerinden hangisi daha zavrf bir iligkiyi giisterir? c) 0,35 B) -0,65 A) 0,85 -0,05 E )0 , 1 5 D)

e$itin6;1;p1e1

471