Fizici - Unitati mdsurd de

Booklet

UNITAfl DE UIASUNA

llililrl||!r

tsBN 973-7752-62-7

Sistemul lnternalionalde Unitdti, prescurlarea cu internalionald estesistemul Sl, unicde unitdlide mdsurd legalgi obligatoriu RomAnia. in Acestsistem cuprinde unitdli fundamentale, unitd[i derivate unitdlisuplimentare formeazd, impreund, care sistemul si coerent unitdtiSl.Mdrimile fundamentale mdrimi independente, se definesc de sunt care direct,adicdprin indicarea unitdliidemdsurdgi a procedeuluide mdsurare. Unitdtile fundamentale independente elegialeseconvenlional. sunt intre Unitdlile derivate Sl se pot formaprin cambinarea pe fundamentale, bazaunorrelatiialgebrice unitdlilor care gi leagdmdrimile corespunzdtoare. Unitdtile suplimentare radianul steradianul Sl sunt gi pentruunghiul plan gi,respectiv, pehtruunghiul (spre solid.Existd unitd[i necoerente gi pentru presiune calputere exemplu unitdlile mdsurd: de milimetru coloand mercur de pentruputereamecanicd) in cafeau o largdutilizare Atiintd Sitehnicd. Mdrimi Si unitAtifundamentale Sistennul in Interna[ional Unitifi de Definilie

II

Simbol 1 l u n g i me

metru kilogram secunda

m kg

2 masa 3 timp

m e t r ue s t el u n g i m e a r u m u l up a r c u r s e l d i d lumind vid in timpde 11299792458 in dintr-o secundd. prototipului kilogramul egalcu masa este internationalkilogramului. al
perioade secunda estedurataa 9.192.631.770 ale radiatieicare corespundetranzi{ieiintre cele doud nivelede energiehiperfine stdrii ale fundamentale atomului cesiu 133. a de

s

4

curent electric

amper

A

TI

5
A

temperatura kelvin termodinamicd cantitatea mol*) de substantd

K mol

amoerul intensitatea curent este unui constant paralele, care,mentinut doueconductoare in rectilinii, lungimea infinitd cu sectiunea cu 9i c i r c u l a r d e g l i j a b i l a ,$ e z a t en v i d l a o n i a distanta 1 metru de unulde altul,ar produce intreaceste doudconductoarefortd 2x10-7 o de pe newton o lungime 1 metru. dintr-un de k e l v i n u le s t e f r a c l i u n e a11 2 7 3 , 1 d i n 6 temperatura termodinamicdpunctului a triplu al apei. molulestecantitatea substantd unui de a sistem carecontine atatea entitati elementare c A l ia t o m ie x i s t d n 0 , 0 1 2k i l o g r a m e e i d
carbon12.

"tDecAteori se intrebuin{eazd putAnd atomi, molul,entita{ile fi elementare trebuiespecificate, molecule, ioni,electroni, particule particule. alte sau grupurispecificate asemenea de l i c a n d e l a e s t e i n t e n s i t a t e au m i n o a s d , n t r - o direclie data,a uneisursecareemiteo radiatie monocromaticd frecventa 540x1012 hertzi cu de gi a carei intensitateenergetici in aceastd d i r e c l i e ,e s t e d e 1 / 6 8 3 d i n t r - u nw a t t p e steradian.

7

intensitatea candela l u mi n o a sd

cd

PrefixeSl gi Multiplii submultiplii zecimali unitdtilor eadrulSl ai din factorde multiplicare Prefix simbol factor de multiplicare prefix simbol
1024 1021 1018 10 15

1o-12

10-e

10"6

103

10-2

101

yocto

v
1024

zepto z
1021

atto
a
1018

femto
f
1015

prco
p
10],2

nano mrcro m i l i n m Ir
10e qlqa 106 103

centi c
102 h

deci d
101

yotta Y

zetta

exa

z

E

peta P

tera T

mega kilo
M k

hecto deca
da

G

lK1 1 4 . K 1 l eneroieinterndmolari caoacitatecaloricdmolard 1 1 l c a l . u . calorica cal. opticd lucrumecanrc energre. 9.m'2 moment electric. de lucrumecanic. cal15..u gram 1 4 g ra d Celsius pe 1 5 caloriels mol 16 masicd cdldurd masica.m'3 C. 7 x 1 0 1s ' 1 0 pe coulomb metru 23 patrat pe 24 coulomb mol 25 c u n e 26 decibel 27 dioptrie 28 electronvolt C.P.l.m2 Mirimea (intensitate) curent electric momentmaonetic Valoarea echivalenti in unitateSl pdtrat 2 ampermetru 3 amper-ord 4 A.mol-1 ci dB dioptrie EV 1dB=1018 ldioptrie=1m-1 1 e V= 1 . .m C. o C -= 4 .h cd. g ..k e l v i n 1 7 cal putere 1 8 calputere ora c. m o |.moll c a l .oc"1 presrune presrune activitate nivelde presiune acusticd nivelde outereacusticd l a t m= 1 . m o1 . 0 1 3 2 5 x 1 0 5 Pa lbar= 10sPa 1 B q= 1 s t 1 0 becquerel 1 1 bel 12 c a l o r i e . d semilStimea unei linii spectrale lungime ane 1 A .46073x1015 m 1a = 102 2 m anlumini atmosferd (fizica) normald bar 7 ar 8 o atm bar Bq B cal.6478x106 J pe calorie.h= 2.m-2 sarcind electrica (cantitate electricitate) de densitate curent de electric lungime e undd. a 1A= 10-1om = 1a.u mo l .oC-1 (capacitate cildurdspecificd) cal. u . c. K1 0 pe gradCelsius pe calorie.oC1=4.K1 1 1 1 1 c a l . 3 5 4 9 x 1 0 2 W 1CP.u 4.u. m o.1855 J cal. momenl al dipolului electric densitate volum sarcinii de a electrice densitate suprafa{dsarcinii de a inductie electrice: electricd lui constanta Faraday activitatea radionuclid a unui sau radioactive uneisurse nivelde presiune acusticd.h A.1855J. 1 8 5 5 J . u 13 calonels cantitatea cddurd. m o 1 1 1 1 c a l . nivelde outere acustica putere convergentd. k g . 6 x 1 0 3 C amperpe metru pdtrat 5 angstrOm o A a. . u .P.1... 1 8 5 5 x 1 3 J . 1 8 5 5 J . cantitate c5ldurA de 1 C i = 3 .Nr Denumirea crt unitdtii misuri de 1 amper Simbol A A. m o l= 4 .u. K --= 1 C P= 7 . 6 0 2 0 7 x 1 0J e 1 . energie caoacitate caloricd = 1cal. mecanicd outere lucru mecanic mecanicd energie intensitate luminoasi sarcindelectricd (cantitate electricitate) de 1 9 candela 20 coulomb 21 coulomb-metru 22 pe coulomb metru cub c C . h= 3 .g-1.

e cantitatede cAldura caoacitate caloricd 1 H z= 1 s 1 1in=2. entropie masicd calduralatentd dozi absorbiti caoacitate caloricdmasicd (caldurd masicd.'6 t joulepe kilogramgradC e l s i u s jo u l ep e k i l o g r a mkelvin t 1 J . de defect de masd.80665N . k g1 K 1 49 J. 1g= 1o3kg = 1g.kg1.s K kg kgf. m o 1 " C1 _ 1 J . ' C1= 46 jo u l ep e k e l v i n 47 jo u l ep e k i l o g r a m 48 capacitate caloricd.mol1k1 J.K1 1 J .cm3 103k9.kgr.m1 henry inductante. lui constanta Planck temperatura termodinamicd (intervalde temperaturd) masd. n e r g r e . caldurd specificd) densitate energie de electromaoneticd energieinterndmolard caoacitatecaloricdmolard capacitate caloricdmolard constanta universald gazelor a Derfecte 50 joulepe metru cub 5 1 jo u l ep e m o l joulepe mol-grad 52 Ce l s i u s 53 joulepe mol-kelvin 54 jo u l es e c u n d d 55 kelvin 56 kilogram 57 kilogram-for[i 1 J .oc-1 J . H.mol1 o J.kg' J. O K1 frecventi.cm' Gy masa (masavolumica) densitate doza absorbita dilE 38 gray 39 hectar 4Q ha H.1t J. Denumirca crt unitilii de misurd 29 farad 30 faradpe metru 3 1 fon 32 gradCelsius 33 gradFahrenheit 34 gradRankine 35 gradsexagesimal 36 gram 37 grampe centimetru cub F F.N. frecventl rotatie de lungime l u c r um e c a n r c .greutate l kgf = 9.t. caldurdspecifici) J.m1 Mirimea caoacitateelectricd Valoareaechivalenti in unitateSl permitivitate (absol utd) (constantdelectricd) di nivel tiie al unuisunet de temoeratura Celsius Fahrenheit temoeratura Rankine temperatura u n g h ip l a n fon oc OF 1 ' C= 1 K 1'F = 5/9K 1 o R= 5 / 9 K OR o 1" = ( nl1go) r ad. inductantd mutuald permeabiitate magneticd(absol I utd) pe 4 1 henry metru 42 hertz 43 inch(tol) 44 jo u l e Hz tn J J.m-3 J. exces masd de forta. k g ' 6 t = 1 J . m o 1 K1 l l J.m3 1 1 G y= 1 J .mol1 Cl masicd capacitate caloricd (cildurd masicd. k g tha=104m2 g g.54000x102m 45 joulepe grad Ce lsi u s '1J. masd repaus.

h lucru energie. m o l1 = litru litrupe mol l.s-1 m2 m2.s-r . cantitate cdlduri de volum(capacitate) = 1kw.s4 kg. densitate spectrald a f l u x u l uliu m i n o sn f u n c t i e e i d frecventd ( i l u m i n a r el u m i n o a s d ) pe 69 lumen metru pe 70 lumen watt 7 1 lu m e n e c u n d a s l m.Nr crt Denumirea unititii de misuri Simbol kg.s lx lx.69. vector elongatie.lQ-e6s.m t (masa volumica) densitate masei concentratia unui comoonent intr-un amestec de componentl masd molard vitezd debitde masa kg. i migcare) cantitate migcare de (impuls) Valoareaechivalenti in unitate Sl kilogram-metru 58 pdtrat 59 kilogram-metru pitrat pe secundd kilogram-metru 60 pe secundd pe 6 1 kilogram metru cub pe 62 kilogram mol pe 63 kilometru ora pe 64 kilogram secundd 65 kilowatt ord oo ol kg.277778m.s1 Mirimea momentde inertie momentcinetic(momentul l i m p u l s u l u m o m e n t uc a n t i t a tdi e i.m' kg.h 3. de pozi{ie (modul) hidrostaticd oresiune volum volumspecific v o l u mm a s i c v o l u mm o l a r d e b i td e v o l u m ane 1ffinro= 9. densitate expunere in spectrald iluminirii functie a de frecven{5 lungime.m. ffirro 72 l u x 73 luxs e c u n d d 74 metru 75 metru coloane apd de 76 metru cub 77 metru cubpe kilogram 78 metru cub pe mol 79 metru cubpe secunde (luminoasd).moll km.s' kw. mecanic.mol1 v o l u mm o l a r 68 lume n lm lm.-r 1 l .h1 0.80665x103Pa m3 mt.6000x 106J 1l = 1g-o'ns .s m.s1 kg.s-1 80 metrupitrat pe pdtrat secunda 8 1 metru pe 82 metru secunde vAscozitatenematicd ci vitezd m.m-1 lm.m2.mol-1 m3.kgt m3.h1 = 1km.W1 fluxluminos spectralSfluxului a densitate (in luminos func{ie lungimea de de unda) luminoasd unei eficacitatea a s u r s ed e l u m i n d (cantitate energieluminoasd de lumina).

kgt 1 0 5rad 1 0 6 radian rad.diferen{5 Iazd (defazaj) de 1 p h= 1 0 4 x l 1q= 10'kg l rad = 10 2J. s 1 4 96 octava octava O Qm n (a interval frecvete doudsunete de frecvente gdsesc raportul alecdror se in 2:1) rezistentd electricd. (Young) modululde elasticitate N.33322x102 Pa 85 m i l dm a r i n d 86 milimetru coloand de mmHg (Torr) mercur min.852x103 m 1mm Hg = 1.momentul cuplu fo4e unui de coeficient tensiune de suoerficiald: constanta elasticd unui resort a presiune. de injumdta{ire timp.m1 N .s fon ph. 8 4 8 1 3 7 x 1 0r€ d . q 102phon(fon) 1 0 3phot 1 0 4 qu i n t a l nivelul tdrie unuisunet de al (luminoasa) iluminare masd doza absorbitd unghiplan. timp u n g h ip l a n secunda sexagesimald 1 " = 4 .60000x103s 1 0 0pascal 1 0 1pascal secunde Pa Pa. mol mol-1 presrune timp 87 m i n u t 88 mol 89 l min=60s cantitate substan{i de numdrullui Avooadro molla puterea minus unu 9o newton 9 1 newton metru N foda momentul fo(e fatade un punct unei (sauaxa).58x10-4C. 5 ' 1 4 4 4m . reactante 9 7 oh m 98 ohmmetru oo rezistivitate timp presrune vdscozitate dinamicd ore th=3.s-2 Mirimea accelera{ie lungime lungime Valoarea echivalenti in unitateSl pe metru secundd la 83 patrat 84 mila mile l m i l e= 1 .m N.s impulsul fo(ei vitezd 95 nod (mildmarindpe ord) 0 . impedantd.Nr cfi Denumirea unitaliide misurd Simbol m. rad ra d . (viteza frecven{d unghiulard unghiulard) accelera{ie unghiulard pe radian secunde la patrat 1 0 9rOntgen expunerea radiatii sauI X unei frecven{a rota{ie(turalie) de 1R=2. m2 pe 92 newton metru pe newton metru 93 pdtrat 94 newton secunde N . 6 0 9 3 4 4 x 1 m3 0 1. a .kg1 pe 1 1 0 rotatie secunde 1 1 1 secundi 112 viatamedie.s R rot s-1 S pe 107radian secunde 108 pulsatie.s1 2 rad.

Bucure$ti. in coeficientde dilatare volumicd. 1997 Unita{i masurd. h= 3 . suprafa{d. suprafa{d. energetic. 9 1 4 4 m 1 z i = 8 .lscrulescu lspagoiu 1.Tel 021 4113137:0723 428. sub indrumarea Ceamurian. constanta dezintegrare..11. Gh.Uniunea lnternalionald chimiepurdgi aplicatd. electrica. coeficient crestere presiunii de a n u m d rd e u n d d n u m d rv o l u m i c e m o l e c u l e a u d e p a r t i c u l e d s (numdrul) Avogadro lui constanta conductanld electricd conductivitate electrici activitatea unui nuclidsau a unei surse radioactive. in Academiei uniteti simboluri chimiafizicd.crt: NY] S S.h W.. Tehnicd. de Mdrimi. prof. de in volumicd).Editura RomAne. de frecventi putere (electricd) reactivd potenlial (diferenld electric. 1996 Si .K'1 T t Torr tn 1 t= 1 0 3 g k l Torr = 1.m-2sr1 W.Institutul RomAnde Standardizare. densitate fluxuluitermic a (str6lucire) luminan{d energeticd intensitate energeticd flux magnetic lungime Valoarea echivalenti in unitate Sl 1 1 3 sremens 1 1 4 siemens metru pe 1 1 5 sievert 1 1 6 steradian 1 1 7 tesla 1 1 8 tond Sv.m-1k-1 1 W .630. tensi une electricd de potential).coeficient de de dilatare. coeficient crestere presiunii de a coeficient dilatare(liniara.495x1011 m Torr(milimetru coloand mercur) de 120 tol (inch) 121 Jnitate astronomica 119 UA 1 2 2Jnitateatomicdde masd 123 Jnupe gradcelsius 124 J n u p e k e l v i n 125 Jnupe metru 126 unupe metru cub 1 2 7 unupe mol 128 unupe ohm 129 unu pe ohm metru u "c-1 K-1 m-1 1u = 1. 6 0 0 0 0 x 1 0 3 J W.66044x10"27k9 _ 1oc-1 1K-1 I m-3 mol-1 Q-1 f)-1m-1 1 3 0unupesecunda 1 3 1var s-1 var V VA V.m'1 132 volt 1 3 3volt-amper 134 volt pe metru 1 3 5 watt 1 3 6 watt-ora 137 watt pe metru kelvin 1 3 8 watt pe metrupatrat 139 W w.33322x102 Pa 1i n = 2 . tensiunielectromotoare putere (electricd) aparentd intensitatea cAmpului electric putere(mecanica. Petrescu Sistemul U.u n u i n u c l i d ) coeficient dilatareliniard.m-2 W. International unitd{i mdsurd. Bucure$ti. energiesonore) de lucrumecanic. Hripsime Publicat Liceul"GeorgeCogbuc".Editura de Materialavizatde MEC cu numarul 1314. 6 4 0 0 x 1 0s 4 timp Bibliografie: . 1970 de de . ST 1Sv = 1J.Editura Tehnice. Editura Booklet.. Bucuresti . Bucure$ti.s11 watt pe metrupatrat steradian 1 4 0 wattpe steradian 1 4 1 Weber 142 Yard 143 zi Wb Yd zl 1 y d= 0 .m1 Mdrimea (in conductantd curentcontinuu) conductivitate electricd echivalent dozd de u n g h is o l i d inducliemagneticd masa preslune lungime lungime m a s a( u n u ia t o m . activd). in flux (termic.2000. 5 4 0 0 0 x 12 m 0 1UA = 1. energiemecanici conductivitate termicd iluminare energeticd. curentcontinuu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful