CÂU HỎI ÔN THI  12 dimensions: - Ứng xử - quan hệ với môi trường tự nhiên (how we relate to nature): controlling nature

or letting it take its course - Uncertainty avoidance; UA: low/ high; tránh sự bất định, tính cẩn trọng - Power distance. PDI: khoảng cách quyền lực, tính tôn ti - Individualism – collectivisim communitariansim: chủ nghĩa cá nhân – chủ nghĩa cộng đồng. - Relationship – rules: universalistic vs particularistic; bổn phận (obligation): trọng giá trị chung và trọng giá trị riêng. - Deal (transaction); focus vs relationship focus - How far we get involved: specific vs diffuse cultures (sự riêng tư trong các mối quan hệ); privacy in relationships: tách bạch/ nhập nhằng - Feelings and relationships; affective vs neutral (khuynh hướng biểu lộ xúc cảm trong các mối quan hệ: emotional orientation in relationship: cao/ thấp) - How we accord status: chúng ta chấp nhận địa vị như thế nào; quyền thế vá địa vị do tự tạo hay do thừa hưởng, ban tặng, quy gán (source of power and status); achievement/ ascription - Masculinity – feminity (mas – fe): xã hội dương tính – xã hội âm tính, nam tính – nữ tính - Định hướng dài hạn – ngắn hạn: mô hình của Michael Harris Bond, các giá trị của Trung Quốc CVS - How we manage time. Monochromic vs polychromic, sequential vs sychronical, lieaner vs cyclic: cách quản lí time. 1. Giá trị là gì? Giá trị được chia sẻ (shared values) là gì? Cho ví dụ? Thế nào là các giả định ngầm (basic underlying assumptions)? Thế nào là lập trình tâm thức? Cho ví dụ? - Giá trị:cái đúng, cái hợp lí, cái đẹp, cái hữu ích, cái đáng được ao ước bởi một cộng đồng. VD: chữ hiếu - Giá trị được chia sẻ (share values) là những giá trị chung được toàn thể các thành viên trong cộng đồng cùng đồng thuận, nhất trí một liên tưởng, quan niệm, phẩm chất mà người ta đề cao và chia sẻ cho nhau. VD: truyền thống tôn sư trọng đạo được đều có trong trường học - Các giả định ngầm (basic underlying assumptions) là những gì đã được cài đặt vào tâm thức nhưng đã chìm vào vô thức mà vẫn mặc định, điều chỉnh hành vi của con người. Laø nhöõng neàn moùng, laø xöông soáng, laø cội rễ cuûa caùc haønh vi öùng xöû vaø cuûa lôùp beà maët bao goàm. Nhöõng giaû ñònh cô sôû hay nieàm tin naøy bao goàm: nhaän thöùc, tö duy vaø ñaùnh giaù cuûa caù nhaân veà theá giôùi, veà moâi tröôøng beân ngoøai vaø veà moái quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi trong xaõ hoäi. Vd: • Quan niệm về thời gian(time) • Quan niệm về cái xác định sự thật (truth) chân lí: (duy lí hay duy cảm; trọng tình hay trọng lí) số liệu, dữ kiện, công cụ định lượng hay triết lí chung chung , cảm tính • Thái độ đối với sự thay đổi (change) • Quan niệm về mức độ quan trọng của cấp bậc, tôn ti trật tự (hierarchy, equality, egalitarianism) • Mức độ ưu tiên giữa cá nhân và nhóm (individualism oriented & group oriented) 2. Hãy trình bày những tiêu cực có khả năng xảy ra trong quản trị doanh nghiệp phát xuất từ tính cộng đồng và tính tự trị làng xã của văn hóa Việt Nam truyền thống. Hãy thử đề xuất một vài cách thức khắc phục? Coäng ñoàng laø moät taäp theå goàm nhöõng thaønh vieân gaén vôùi nhau baèng nhöõng giaù trò chung. Coäng ñoàng coù moät söï coá keát noäi taïi khoâng phaûi do nhöõng nguyeân taéc roõ raøng, nhöõng luaät phaùp thaønh vaên maø do nhöõng lieân keát saâu hôn nhö huyeát thoáng, truyeàn thoáng” Hai ñaëc ñieåm lôùn quyeát ñònh tính caùch vaø taâm lyù cuûa ngöôøi Vieät

tự trị. beø phaùi (factionalism) thieáu tính keát ñoøan. miễn là có lợi nhuận làm yếu đi sức mạnh doanh nghiệp. bình luaän”] • Ñoái xöû bình quaân. chính kieán cuûa mình. tính ích kỉ. • YÙ thöùc “con ngöôøi caù nhaân” bò thuû tieâu.Pheùp vua thua leä laøng. (pacifist) caû neå. ngöôøi tham döï khoâng daùm noùi leân suy nghó. • Nhieàu cuoäc hoïp trong caùc doanh nghieäp thöôøng lan man. không làm mất lòng các thành viên khác nhất là người có thế lực. thượng tôn pháp luật cho thấy sự không rõ ràng.Nam: . [xaõ hoäi we]: không chỉ ra ai là người chịu trách nhiệm • Thöïc chaát cuûa chuû nghóa taäp theå vaø truyeàn thoáng laõnh ñaïo taäp theå chæ laø daân chuû hình thức. không coi trọng nội dung. nền kinh tế. Khi ñöôïc hoûi nhaân vieân laøm vieäc vì lôïi ích cuûa baûn thaân hay taäp theå thì coù ñeán 61 % traû lôøi vì lôïi ích taäp theå. • Hoäi thaûo lieân mieân nhöng phaàn nhieàu chæ coù “hoäi” maø khoâng coù “thaûo”. trọng tình. cố gắng né tránh. Biểu hiện của tính cục bộ: • Cán bộ lãnh đạo suy nghĩ cân nhắc có lợi cho địa phương. khoâng thích ai hôn mình • Döïa daãm. • Ganh tò. vun veùn lôïi ích rieâng cho thấy tính chất khép kín. “hòa cả làng” khi coù söï coá. • Caùi toát chæ laø töông ñoái: [Nhaân vieân khoâng daùm ngöôïc laïi yù kieán taäp theå. duy cảm hơn trọng lí. không so sánh xa hơn mà chỉ với làng khác. . “truø daäp” nên kinh doanh mang tâm lí tiểu nông. thieát thöïc. ñoá kî. • Cơ quan công quyền bố trí đề bạt căn cứ theo lí lịch • Trong quan hệ. phô bày hình thức. cục bộ tư duy làng xã. yû laïi: cha chung không ai khóc • Ñuøn ñaåy traùch nhieäm. bè phái. truø daäp. ít cuï theå. • Caàu an. Maët ø tieâu cöïc cuûa “tính töï trò laøng xaõ” . noùi thaät nhöng khi nhaân vieân goùp yù thaúng thaén thì laïi tìm caùch gaây khoù deã. traùnh neù traùch nhieäm caù nhaân. tö lôïi. cào bằng để cho ai cuõng nhö mình. dòng họ • Tư duy làng xã: coi trọng lệ hơn luật.Tính coäng ñoàng: (communitarianism).Sinh ra ích kyõ. Muốn tồn tại và phát triển thì cá nhân phải hòa mình với cộng đồng. sợ thuyền to sóng lớn.Cuïc boä (provincialism). Nhöng khi ñöôïc hoûi “theo baïn naêng löïc caù nhaân boäc loä toát nhaát khi naøo thì 66 % traû lôøi laø “khi laøm vieäc moät caùch ñoäc laäp” vaø “laøm moät mình deã hôn laøm vôùi ngöôøi khaùc” thay vì caâu traû lôøi phaûi laøm “laøm vieäc nhoùm”. . Tính cộng đồng trong ứng xử xã hội theo cấp số cộng theo kiểu “ai sao tôi vậy”. mạnh ai nấy làm. chụp giật. • “Baèng maët khoâng baèng loøng” • “Dó hoøa vi quùy” • Thieáu tính chuû ñoäng trong coâng vieäc.Ngăn trở thu hút nhân tài: không biết nghĩ lớn. Hoïp chính thöùc khoâng phaûn ñoái nhöng sau ñoù “baøn taùn. không được chùn bước . điều cấm kị đối với con người trong kinh doanh là không được né tránh vấn đề. không dám làm lớn. theo kieåu caøo baèng. ruùt daây ñoäng röøng. tách bạch trong quan hệ đối với xã hội với nhau . tầm nhìn thiển cận . Nhieàu doanh nghieäp khuyeán khích nhaân vieân noùi thaúng. khoâng coù troïng ñieåm. khoâng coù ngöôøi chòu traùch nhieäm.Tính töï trò laøng xaõ: (village autonomy) Maët tieâu cöïc cuûa tính coäng ñoàng. thỏa mãn với kết quả.

3.Vì troïng danh döï vaø theå dieän neân ngöôøi Vieät raát sôï tin ñoàn.trước khó khăn.particularistic.Toång keát ñieåm tích vaø tieâu cöïc cuûa tính coäng ñoàng vaø töï trò laøng xaõ VN Caùi toát caùi xaáu cöù ñi töøng caëp ñeàu toàn taïi ôû ngöôøi VN.Töông thaân töông aùi.Phải gỡ bỏ tính cục bộ . coù neàn vaên hoùa troïng giaù trò rieâng “pheùp vua thua leä . . nguyeân taéc hoaøn toaøn khaùch quan theo kieåu “quaân phaùp baát vò thaân”. .Beänh só dieän: tự ái vặt Theå hieän cuûa “beänh só dieän” ôû ñaùm ñoâng: . .Nâng cao nhận thức thượng tôn pháp luật . nội dung.Điểm mấu chốt của chiến lược phát triển con người là thay tư duy làng xã bằng tư duy quốc gia. Ví duï: Ngöôøi baïn vi phaïm luaät giao thoâng chaïy quaù toác ñoä cho pheùp vaø gaây tai naïn. .Ngöôøi Vieät raát troïng theå dieän = troïng danh döï theå hieän trong giao tieáp: . xem nhẹ thực chất. Hãy giải thích cặp dimension sau: universalistic. yù thöùc daân toäc keùm. Vì tầm nhìn hạn hẹp nên trong kinh doanh người Việt chỉ thấy cái cộng đồng đồng nhỏ của mình mà quên đi cộng đồng lớn là lợi ích quốc gia Nhaän xeùt veà nhöôïc ñieåm cuûa ngöôøi Vieät .Xu höôùng ñaùnh giaù con ngöôøi döïa treân naêng löïc giao tieáp.Chæ hổ theïn khi . Ngöôïc laïi. thay đổi hệ thống giá trị phù hợp tư duy phạm vi toàn cầu. Tröôùc toøa baïn coù theà noùi söï thaät raèng baïn mình vi phaïm luaät (universalistic) hay laø beânh vöïc baïn baèng caùch noùi baïn khoâng vi phaïm (particularistic) Ñònh nghóa: the universailist approach is roughly: “What is good and right can be defined and always applied” (In particularist cultures far greater attention is given to the obligations of relationships and unique circumstances. .Phát huy tinh thần “quân pháp bất vị thần” .Ñaëc tröng quan troïng nhaát cuûa ngöôøi Vieät thôøi hoäi nhaäp laø: “thieáu yù thöùc coâng daân”. vượt qua khỏi làng xã tạo nên những chuẩn mực giá trị quốc tế để mở rộng mối quan hệ toàn cầu và hội nhập quốc tế.Chỉ thấy cái thể diện của cá nhân/ cộng đồng nhỏ bé của mình mà lẽ ra phải tâm niệm cái thể diện lớn nhất là “quốc thể” . quốc tế tác động trực tiếp đến nhận thức tuổi trẻ.Thay tiêu chí hình thức bằng nội dung . .) Coù neàn vaên hoùa troïng giaù trò chung: töùc öùng duïng luaät leä. không được phủ nhận hay sợ hãi thất bại.Soáng vaø haønh ñoäng khaùc vôùi mình. Khi ñöùng tröôùc nhöõng nguy cô ñe doïa söï soáng coøn cuûa coäng ñoàng thì caùi noåi leân laø tinh thaàn ñoøan keát. Đề xuất cách khắc phục: . ñoâi khi giả tạo vôùi chính mình. tính taäp theå nhöng khi nguy cô ñi qua thì thoùi tö höõu vaø oùc beø phaùi ñòa phöông coù theå noåi leân.Tư duy rộng hơn. Trình bày những tiêu cực có khả năng xảy ra trong quản trị doanh nghiệp VN xuất phát từ nền văn hóa particularistic? Đề xuất vài cách khắc phục? Boån phaän: (obligation): Troïng giaù trò chung vaø troïng giaù trò rieâng.

Vì tính coäng ñoàng vaø troïng quan heä tình caûm trong giao tieáp neân ngöôøi Vieät thaáy traùch nhieäm phaûi quan taâm ñeán ngöôøi khaùc.Chuû quan BIEÅU HIEÄN TROÏNG TÌNH CUÛA NGÖÔØI VIEÄT . daøn xeáp tình caûm laø quan troïng. caân nhaéc” daãn ñeán : • Söï thieáu quyeát ñoùan. hoaëc hay dôû. . bieän chöùng = Loái soáng linh hoaït . .Quyeát ñònh coù tính chaát lyù tính: döïa treân soá lieäu thoâng keâ cuûa khaûo saùt thöïc teá vaø thò tröôøng. traùnh maát maët nhau. “dễ hòa vi quý”.Nhaän xeùt veà “troïng tình” cuûa ngöôøi Vieät: Troïng tình laø “aên ôû coù tình” chöù khoâng phaûi laõng maïn. Bieåu hieän cuûa TROÏNG LYÙ. vì “baèng maët khoâng baèng loøng” . phaûi traùi . . duy caûm: Ngöôøi Vieät laáy yeâu gheùt laøm nguyeân taéc öùng xöû: “thương nhau trái ấu cũng tròn”. • Ñeå giöõ söï hoøa thuaän. . tuøy cô öùng bieán giuùp deã thích nghi vôùi moâi .Troïng phaùp: quaân phaùp baát . “bằng mặt không bằng lòng”. duy caûm ( heart focused). • Troïng hoøa thuaän neân hay nhöôøng nhòn: “Moät caâu nhòn baèng chín caâu laønh” .Ñònh löôïng. caùch xöng hoâ. theo oâng baø”. Do ñoù: • Traùnh noùi thaúng maø voøng vo (indirectness). thuaät ñeå luoàn laùch Ñöùc trò (rule of virtue): Chöõ “tín” laøm ñaàu.Ngöôøi Vieät coù loái soáng linh hoaït: .Saün saøng kieän tuïng ra luaät phaùp. toát hay xaáu . thieáu trung thöïc. Bieåu hieän cuûa TROÏNG TÌNH. .laøng”. ít toân troïng caùc döõ lieäu khaùch quan cuûa caùc con soá thoâng keâ.Ñònh tính. . “ít khi traû lôøi khoâng”. mong manh göôïng eùp. Do ñoù söï oån ñònh ñoaøn keát trong taäp theå coù tính giaû taïo.Troïng tình + tö duy toång hôïp.Chaân lyù thöïc nghieäm. . kheùo leùo. yù töù.Troïng thuaät: duøng taøi ngheä. noäi dung.Chaân lyù töø kinh nghieäm . . phaûi bieát thoâng tin ngöôøi khaùc… caùc caâu hoûi coù tính rieâng tö.Troïng tình. Dó hoøa vi quý. hình thöùc .Vì sôï maát loøng neân “ñaén ño.Vì troïng tình nghóa neân thích ghi ôn vaø ban ôn (caùc loïai thaày khaùc nhau).Khaùch quan. phaûi bieát hoøan caûnh.Troïng theá: duøng chöùc vuï ñeå quaûn lyù . .Phaûn öùng thieân veà ñuùng sai.Phaûn öùng thieân veà neân hay khoâng neân.Caùc quyeát ñònh döïa nhieàu vaøo tröïc giaùc vaø caûm tính. Ñaén ño caân nhaéc kyõ khi noùi: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” • Noùi giaûm: “cuï ñaõ khuaát. Vì ñoù laø heä quaû cuûa troïng quan heä trong tính coäng ñoàng! Phaùp trò (legalism). Khoâng neå nang.Vì troïng tình neân trong giao tieáp ngöôøi Vieät thöôøng teá nhò. khoûi maát loøng neân ngöôøi Vieät hay cöôøi. duy lyù (head focused).Neáp soáng linh hoïat. . hoøa thuaän traùnh maát loøng. choùng qua öôùt aùt. . .

. thay ñoåi ñieàu khoûan hôïp ñoàng laø khaù phoå bieán.Hoï xem ñaàu tö cho quan heä vôùi cô quan coâng quyeàn cuõng laø moät caùch tự bảo hiểm cho doanh nghieäp khi coù söï coá. Chæ coù moät söï thaät. 2. thay ñoåi lòch laøm vieäc. Giải thích đặc trưng của văn hóa trọng deal và văn hóa trọng relationship? Những biểu hiện đặc thù của văn hóa trọng relationship trong quản trị doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? . Vaên hoùa deal (transaction) quen nhau nhanh choùng. troán thueá 4. 1. ñoâi khi truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.Nghieâm troïng hôn laø yù thöùc coi thöôøng phaùp luaät: giao thoâng.Cuoäc ñieàu tra xaõ hoäi hoïc ôû TP. 4. 1. Caùc moái quan heä phaùt trieån (relationships evolve) Deal vs relationship focus Ñònh nghóa: möùc ñoä quan troïng maø caùc xaõ hoäi quan nieäm veà caùc moái quan heä roäng raõi vaø söï tin caäy laãn nhau caàn thieát phaûi coù nhö laø moät ñieàu kieän tieân quyeát ñeå laøm aên vôùi caùc ñoái taùc. 4. . Taäp trung nhieàu vaøo quan heä hôn laø luaät leä (pheùp vua thua leä laøng. “Quan hệ rộng khi quan troïng hôn naêng löïc”. 3. vieäc tieáp ñaõi vaø nhöõng hoaït ñoäng ngoaïi giao khaùc laø caàn thieát.HCM naêm 2003 cho thaáy coù tôùi 41 % ngöôøi ñöôïc hoûi ñoàng yù vôùi quan ñieåm: “ trong kinh doanh . .tröôøng. Ngöôøi ñaùng tin caäy laø ngöôøi honours toân troïng lôøi noùi hay hôïp ñoàng cuûa anh ta.Xoay sôû vaát vaû nhaát ñoái vôùi doanh nhaân khoâng phaûi laø trong quan heä giao dòch treân thöông tröôøng maø laø trong quan hệ vôùi caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc. . Nhöõng moái quan heä ñöôïc xaây döïng phaùt trieån chaäm chaïp nhöng vöõng chaéc. nhaát thaân nhì theá ). .Caùc khaùc bieät vaên hoùa Vaên hoùa troïng giaù trò chung. Caùc baûn hôïp ñoàng hôïp phaùp saún saøng ñöôïc chænh söûa 3. “Nhaát thaân nhì theá”. .Doanh nghieäp Vieät Nam troïng quan heä vaø döïa vaøo quan heä quen bieát trong kinh doanh. 5. 2. hôøi hôït treân beà maët Vaên hoùa kinh doanh “troïng quan heä cuûa ngöôøi Vieät” . Do ñoù. kinh doanh laø kinh doanh “a deal is a deal” Vaên hoùa troïng giaù trò rieâng. Taäp trung vaøo luaät leä nhieàu hôn laø caùc moái quan heä.Maët traùi laø: thoùi quen tuøy tieän. khoâng . Coù moät soá khía caïnh lieân quan ñeán söï thaät tuøy thuoäc vaøo töøng ngöôøi tham gia relative to each participants. 5. nhaát laø vôùi cô quan coâng quyeàn laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoïat ñoäng kinh doanh. Thoûa thuaän laø thoûa thuaän. co giaûn giôø giaác.Hoï xem quan heä giao tieáp roäng. Ngöôøi ñaùng tin caäy laø ngöôøi toân troïng söï phuï thuoäc laãn nhau ñang thay ñoåi (changing mutualities). Caùc baûn hôïp ñoàng hôïp phaùp ñöôïc soaïn thaûo saún saøng. Moät soá quoác gia thì xem vieäc taïo laäp moái quan heä laø tieàn ñeà caàn thieát ñeå laøm aên vì tröôùc heát phaûi xaây döïng söï tin caäy laãn nhau. moät chaân lyù (truth reality) laø caùi ñaõ ñöôïc thoûa thuaän.

Maát thôøi gian ñeå coù quan heä. khoâng phaûi chæ quan taâm ñeán thaønh coâng cuûa kinh doanh.Haõy beàn chí thieát laäp moái quan heä tin caäy laøm chìa khoùa cho söï thaønh coâng trong kinh doanh.Quan heä raát nhanh vaø hôøi hôït.Caùc quan heä kinh doanh coù theå chæ toàn taïi trong thôøi gian ngaén. . Thöïc ra. .Taäp trung vaøo coâng vieäc. . .Hôïp ñoàng ñöôïc baûo veä tröôùc heát baèng phaùp luaät. . • ÖÙng xöû xuyeân vaên hoùa Relationship sang Deal. Chaïy hoïc hành.Muoán doanh nghieäp kinh doanh coù vaên hoùa thì tröôùc heát ñoøi hoûi cô quan coâng quyeàn cuõng phaûi “coù vaên hoùa” trong giao tieáp vôùi doanh nghieäp. naïn “chaïy choït” coù nguoàn goác xaõ hoäi laø “cô cheá xin – cho”. .Loøng tin laø ñieàu kieän tieân quyeát ban ñaàu vaø veà sau. khoâng bò aûnh höôûng bôûi thôøi vaø khoâng gian.Toác ñoä nhanh. caùc moái quan heä toàn taïi laâu daøi. điểm. Quota. söï tin caäy khoâng phaûi laø ñieàu kieän tieân quyeát.Do vaäy. Chaïy giấy tờ. học vụ. haàu nhö chuyeän gì ngöôøi ta cuõng phaûi “chaïy”.Luoân thích coù nhöõng cuoäc gaëp tröïc dieän.Caàn môøi ñoái taùc caùc hoaït ñoäng chieâu ñaõi.Ñieän thoaïi vaø fax cuõng ñuû cho caùc töông taùc kinh doanh. .Nhôø ñeán phaùp luaät chæ laø phuï trong caùc cam keát. deã vôõ.Tình baïn. Relationship sang Deal.. lôïi nhuaän. . thoùai hoùa cuûa khoâng ít “ñaày tôù nhaân daân” . . . Chaïy chöùc tước Chuyeän “chaïy choït” luoân ñi ñoâi vôùi naïn hoái loä vaø voøi vónh cuûa coâng chöùc. .Noùi chuyeän ñeàu taäp trung vaøo coâng vieäc.Laøm vieäc taän tuïy vaø khaû naêng hoøa nhaäp vaøo moâi tröôøng kinh doanh laø 2 yeáu toá cô baûn giuùp baïn thieát laäp caùc moái quan heä . Deal sang relationship.bieát nhôø vaû. ngaøy nay.nieàm tin vaø öùng xöû Vaên hoùa quan heä thaáp. Laøm quen vôùi ngöôøi khaùc laø khoâng caàn thieát. baát caäp vaø cuûa söï quan lieâu.Quan heä . Ngöôøi ta cho raèng. chaïy choït thì khoâng laøm gì ñöôïc heát”.Caàn chöùng toû laø mình quan taâm ñeán caû caùc vaán ñeà caù nhaân. .Ñöøng hy voïng caùc moái quan heä laø caàn thieát cho kinh doanh vaø caùc thoûa thuaän kinh doanh khoâng laâu daøi.Quyeát ñònh coù laøm aên hay khoâng phuï thuoäc vaøo caùc vaán ñeà taøi chính vaø moâi tröôøng. töø Chaïy trường. . Vaên hoùa quan heä cao. cuûa neàn haønh chaùnh nhieâu kheâ. . . . Chaïy án. . Chaïy choã làm. xaõ giao. ít baøn veà nhöõng chuyeän beân leà khaùc vì xem ñoù laø voâ ích. . Chæ nhöõng quyeát ñònh cao caáp môùi gaëp tröïc dieän. khoâng neân voäi vaõ quy chuïp cho raèng doanh nhaân thích hay quen vôùi “chaïy choït”. . Cuoäc chieán quyeàn löïc: quyeàn & lôïi vaø chuû nghóa cô hoäi? .

.Neáu buoäc coù nhöõng ñieàu troùi chaët veà phaùp lyù như ñiều khoản phạt. Neân baøn veà nhöõng vaán ñeà nhö lòch söû. .Ñöøng neân xem thaùi ñoä (get to know) laøm quen xaây döïng quan heä laø nhöõng chuyeän vôù vẩn 5. . ôû nhöõng quoác gia coù vaên hoùa troïng giaù trò rieâng thöôøng laøm ngöôïc laïi töùc laø. Tuy coù nhöõng ngoaïi leä laø moät nöôùc naøo ñoù vöøa thuoäc caû 2 khuynh höôùng.ÔÛ quoác gia coù kieåu vaên hoùa troïng giaù trò chung theo trình töï moâ taû coâng vieäc cho moãi vò trí vaø caân nhaéc cho thaêng tieán ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc xeùt theo caùc tieâu chí ñaõ coâng boá. vaên hoùa. Thaûo luaän ôû nôi laøm vieäc.Khi ñeán moät nôi môùi neân thieát laäp quan heä vôùi ñoàng nghieäp vaø caáp döôùi.Do ñoù caàn thieát phaûi ñeå ra thôøi gian daøi hôn thöôøng laø gaáp ñoâi so vôùi bình thöôøng ñeå xaây döïng moái quan heä tröôùc khi coù quan heä laøm aên thaät söï. Tính toaùn thôøi gian cho moät chuyeán kinh doanh (timing a business trip).Nhöõng doanh nhaân ôû vaên hoùa troïng giaù trò rieâng cho raèng thôøi gian ñöôïc söû duïng cho vieäc taïo laäp moái quan heä. choã aên tröa hay trong caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø seõ giuùp cho coâng vieäc tieán trieån hơn Vận dụng trong kinh doanh quốc tế Hợp đồng: . Trình bày những tiêu cực có khả năng xảy ra trong quản trị doanh nghiệp xuất phát từ nền văn hóa diffuse? Đề xuất vài cách khắc phục? Khaùi nieäm: Trong vaên hoùa specific oâng giaùm ñoác taùch baïch. hoï seõ nghó raèng hoï ñaõ bị ñoái taùc ít tin caäy (trust) vaø gaây töï aùi hoï (offend). caùch ly (segregates out) moái quan heä giöõa nhieäm vuï cuûa oâng ta vaø caùch ly noù (insulate) khoûi nhöõng coâng vieäc kinh doanh hay nhöõng quan heä khaùc. Hãy giải thích cặp dimension sau: specific-diffuse. choïn theo caûm tính. taêng ñoä gaàn guõi thaân maät hieåu bieát laãn nhau khoâng voâ ích maø coù vai troø nhö laø khoaûng thôøi gian tieát kieäm ñöôïc ñeå traùnh khoûi nhöõng raéc roái trong töông lai . . gia ñình. caùc nöôùc coù söï taùch baïch. Deal sang relationship.Ñoái vôùi hoï só dieän vaø moái quan heä laø quan troïng hôn vaø raát caàn thieát ñeå tieáp tuïc kinh doanh laâu daøi.Doanh nhaân ôû neàn vaên hoùa troïng giaù trò rieâng (troïng tình) muoán bieán baûn hôïp ñoàng caøng mô hoà caøng toát vaø coù theå phaûn ñoái nhöõng ñieàu khoaûn troùi chaët hoï. vieát baûng moâ taû vaø ñaùnh giaù coâng vieäc.Neáu ñi thaúng vaøo baøn luaän veà kinh doanh bò xem laø noâng caïn.Ngöôïc laïi. Ñaùnh giaù coâng vieäc vaø khen thöôûng: (job evaluation and reward) . . . caûm tình vaø sau ñoù thì môùi yeâu caàu caùc caù nhaân aáy vieát baùo caùo. .Khoâng xem vieäc vaøo ñeà thaúng veà kinh doanh (get down to business) laø thaùi ñoä khieám nhaõ .vôùi ñoàng nghieäp. (con ngöôøi tröôùc – cô caáu sau) . raïch roøi giöõa cuoäc soáng rieâng.

. Taùch baïch giöõa quan heä vaø kinh doanh.Nghieân cöùu caùc muïc tieâu. döùt khoaùt vaø minh baïch . mô hoà thaäm chí khoâng roõ raøng. theå hieän roõ muïc ñích trong quan heä. Ngöôïc laïi coù neàn vaên hoùa nhaäp nhaèng giöõa nhöõng thöù naøy.Bí quyeát kinh doanh vôùi Specific-oriented (cho ngöôøi diffuse).Caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc nhaát quaùn ñoäc laäp. ngöôøi quen. vaøo ngöôøi vaø hoaøn caûnh. .Vợ con mở đại lí Maát maët: losing face. Ñoái taùc muoán bieát baïn hoïc tröôøng naøo.Xí nghiệp sân sau . ngheä thuaät vaø aâm nhaïc Hoï nghó qua nhöõng thöù aáy ñoái taùc seõ boäc loä tính caùch vaø taïo döïng moái quan heä baïn beø. taùch baïch vôùi ngöôøi ñöôïc noùi ñeán. Trong vaên hoùa diffuse moïi thöù ñeàu coù quan heä vôùi nhau. ngöôøi quen. . thaúng thöøng.S Specificity: .Tröïc tieáp.Chính xaùc.Nhập nhằng của công của tư . caùc quan nieäm giaù trò cuûa oâng vôùi tö caùch laø moät coâng daân seõ thaåm thaáu. sôû thích veà trang phuïc cuûa oâng.nhöõng vaán ñeà caù nhaân. “business is business”. ÔÛ vaên hoùa diffuse: Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø caùch naáu nöôùng. Nhöõng khaùc bieät giöõa D. tröïc tieáp.Nguyeân taéc ñaïo ñöùc phuï thuoäc nhieàu vaøo tình huoáng. pheâ bình raát deã trôû thaønh chuyeän caù nhaân vaø töï aùi caù nhaân gaây maát ñoaøn keát. baïn cuûa baïn laø ai. Diffuseness: . thaâm nhaäp qua caùch chæ ñaïo cuûa oâng ta vaø oâng ta kyø voïng caáp döôùi nghe theo.Hay laån traùnh. Caâu ngaïn ngöõ: “do not take this personally”. veà chính trò. khoâng caàn coù moái quan heä tröôùc vaãn coù theå kinh doanh. Ngöôøi trong vaên hoùa diffuse raát deã “take things personally” Nhöõng bieåu hieän trong ñaøm phaùn.Giaùn tieáp. baïn nghó gì veà cuoäc soáng. Hệ quả xấu ở VN: . coù veõ khoâng coù muïc ñích trong quan heä. Traùnh thueâ möôùn ngöôøi quen “ Nhaäp nhaèng” giöõa kinh doanh vaø moái quan heä Toân troïng moái quan heä: Caàn phaûi taïo laäp quan heä vôùi khaùch haøng tröôùc khi coù quan heä kinh doanh vaø laøm cho kinh doanh thuaän tieän hôn Thueâ möôùn ngöôøi trong gia ñình. . nguyeân taéc vaø muïc ñích cuûa coâng ty . loøng voøng. caùc moái quan heä vôùi coâng vieäc “business is business”.Lợi dụng chức quyền . Trong vaên hoùa specific ngöôøi ta taùch baïch giöõa söï rieâng tö vôùi ñôøi soáng coäng ñoàng (public life) neân hoï raát töï do trong nhöõng phaùt bieåu thaúng thaéng. . Goùp yù. teá nhò. “ Nhaäp nhaèng” giöõa kinh doanh vaø moái quan heä Toân troïng moái quan heä: Caàn phaûi taïo laäp quan heä vôùi khaùch haøng tröôùc khi coù quan heä kinh doanh vaø laøm cho kinh doanh thuaän tieän hôn Thueâ möôùn ngöôøi trong gia ñình.

tuổi tác. Ex: ngoân ngöõ vaø tieáng loùng ñaëc thuø cuûa Microsoft taïo neân moät neàn vaên hoùa cuûa nhöõng caù tính: Dogfood: chæ phaàn meàm bò loãi • Baàu khoâng khí xaõ hoäi.Ngoân ngöõ. .Khaåu hieäu. m ô c u t â . bieåu töôïng. ï c ie u r á t ù (ms nv io. r es s ado eipe) o S ùm g .Logo. 6. lan toûa trong toå chöùc thoâng qua caùc phöông tieän höõu hình vaø qua caùch thöùc maø caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc töông taùc vôùi nhau.Nghiên cứu lịch sử. . nghieäp . các mối quan hệ cho dù vấn đề thảo luận không liên quan đến những vấn đề nói trên. mn B s udr in aic nely g as mio s su p n t Lôùp ngoøai cuøng hay lôùp thöù 1: Ñaây laø taàng caùc bieåu hieän beà noåi. . Diffuseness.Saép xeáp buoåi hoïp coù lòch trình thôøi gian nghæ. o r t blies ae Tï tù ö h h a a hõ ì o c un a i at rfc t s Cù g ùtòñô a c i a r öï c tù t ah a hø n n Epu d a e sos vl s e u Nö g ia òh hõ g û n n ñ c s û un ie a ô ô qa n ä å .Taøi lieäu giao dòch cuûa coâng ty.Caùc quy cheá laøm vieäc.Caùch baøi trí khoâng gian laøm . hoàn cảnh và viễn cảnh của tổ chức diffuse mà bạn có quan hệ làm ăn. vôùi khaùch haøng vaø vôùi ngöôøi ngoøai.c r vlus sr t g s isio.Nhanh choùng vaø coù hieäu quaû. g ù tò c á lo . . . . ) N à t m nie ñô t ö na m ie in a h â ö ï hø hä o m ë c n c a n ä t c ù vâ ö.f e g) ec p s huh elins io s -f r -g n d e f .Tôn trọng chức vị.na t ö. ta ie. vaät chaát vaø taâm lyù: (climate): nhöõng caûm nhaän ñöôïc truyeàn ñi. vieäc.Maøu saéc. . tie ly . [xem neàn vaên hoùa “khuoân vieân ñaïi hoïc” (Microsoft campus) vaø vaên hoùa “ dung thöù nhöõng haønh vi laäp dò”] .Kiên nhẫn và nhớ rằng có nhiều con đường dẫn tới Roma. Đừng nóng lòng về tiến độ. .t o gt . . . m Nuàgá a x c û ia r vøa h o g go o s â a u g ùòahø ñä n c u a t n n ( nosio s rt k n U c nc u o ae pr et n. tieáng loùng ñaëc . t à nìn .ynh t h a ah ot ù hä hù ù ó ìn c û c hc n c g.Kieán truùc coâng sôû hay doanh xe. . ñoaøn xe.Khoâng söû duïng caùc chöùc danh (titles) khoâng lieân quan ñeán vaán ñeà ñöôïc thaûo luaän.Saûn phaåm.maø baïn laøm aên . nôi ñaäu . e ga . thuø cuûa toå chöùc. c ie ö a ï n a m h ia r o t õ há i n löï .Cứ để cho buổi họp trôi đi. is n oe a e. Hãy trình bày 3 tầng (3 levels) của cấu trúc văn hóa tổ chức? Tại sao nói văn hóa doanh nghiệp là củ hành? Bạn rút ra được gì từ nhận định này? Hh ìn: Cù ö ñä û a hù a m o u vê o c ù ca n a c L vls fc lt r ee o u ue C ù a tu vøu tìn hõh h a c á r ù aqy r h ö ìn c u c u ( is le r aiz t nl sr cue ad V ib ogn a a tut r s n io p c se)(hr t dc hr.pilooh s ols h s pie. laø nhöõng quaù trình hay caáu truùc höõu hình hay coøn ñöôïc goïi laø caùc tạo tác cuûa doanh nghieäp (artifacts) bao goàm: .

ngöôøi môùi ñeán raát trònh troïng. danh thieáp. lòch.Chuyeån giao: leã giôùi thieäu ngöôøi môùi nhaäm chöùc.Tín ñieàu (credo): Ex: Johnson & Johnson: We believe our first responsibility is to the doctors. tuïc leä laø saûn phaåm cuûa coäng ñoàng ñöôïc truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.Nghi leã (ceromony) caùc hoaït ñoäng vaên hoùa. phong tuïc. leã tieáp nhaän nhaân vieân môùi hoaëc tieãn ngöôøi veà höu Coù theå gom thaønh 3 loaïi hình: .Cuùng khai tröông .Ñoái vôùi coâng vieäc: phaûi taän .Caùch bieåu loä tình caûm (Emotion display) • Ñoàng phuïc. Nhöõng nhaø cung caáp vaø phaân phoái cuûa chuùng ta phaûi coù cô hoäi ñeå kieám ñöôïc lôïi nhuaän hôïp lyù …” .Ñoái vôùi ñoàng nghieäp: thaân . .Cuûng coá ñoäng vieân: leã phaùt thöôûng nhaèm taùc duïng cuûng coá caùc yeáu toá hình thaønh neân baûn saéc coâng ty vaø vinh danh vò theá cuûa thaønh vieân. vaên phoøng phaåm • Taäp saùch giôùi thieäu saûn phaåm Caùc quy ñònh veà haønh vi öùng xöû hay phong tuïc. nurses and patients.Leã ñoäng thoå .Taäp theå duïc buoåi saùng vaø hoâ khaåu hieäu cuûa caùc coâng ty Haøn Quoác”. thoùi quen.Ñoái vôùi coâng ty: trung thaønh.Caùc nghi thöùc: (rituals): Ví duï: . tình giuùp ñôõ . caùc baäc cha meï vaø taát caû nhöõng ngöôøi söû duïng saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa chuùng ta.Cuùng toå ngheà. . . [Moâ thöùc haønh vi öùng xöû coù theå ñöôïc goïi baèng nhieàu teân nhö: taäp quaùn.Ngaøy hoäi truyeàn thoáng. . . Ñieàu tuyeân theä khi gia nhaäp gia ñình Mai Linh: . toân vinh.  . leã toång keát cuoái naêm. chuùng ta phaûi noã löïc lieân tuïc ñeå giaûm chi phí saûn xuaát ñeå duy trì giaù saûn phaåm ôû möùc hôïp lyù. . saùng taïo.Nhaéc nhôû: sinh hoïat vaên hoùa. chuyeân moân khoa hoïc: taùc duïng taêng cöôøng naêng löïc taùc nghieäp cuûa toå chöùc. traùch nhieäm. to mothers and fathers “Chuùng ta cho raèng traùch nhieäm ñaàu tieân cuûa chuùng ta laø ñoái vôùi caùc baùc syõ.Ñoái vôùi gia ñình: thöông yeâu. sinh hoaït vaên hoùa: Leã taëng thöôûng. • Côø. Ví dụ: Mai Linh quy ñònh veà haønh vi cö xöû 5. leã tieãn ngöôøi veà caáp treân hoaëc veà höu. baûo ñaûm cho caùc öùng xöû cuûa caùc thaønh vieân coäng ñoàng hoäi tuï vôùi nhau taïo ra neáp soáng chung oån ñònh. y taù vaø beänh nhaân. taäp quaùn kinh doanh. taäp tuïc. tuïy. • Baûng teân: Nieàm töï haøo vaø yù thöùc traùch nhieäm • Baøi haùt: taùc duïng gôïi neân nieàm töï haøo cho nhaân vieân. Ñeå ñaùp öùng vaø thoûa maõn nhöõng nhu caàu cuûa hoï moïi thöù chuùng ta saûn xuaát phaûi coù chaát löôïng cao. Nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng phaûi ñöôïc phuïc vuï nhanh choùng vaø chính xaùc.

giai thoïai (Organizational heroes). • “Ñaïo” hay heä giaù trò coát loõi chæ ra höôùng ñi. chôø heát giôø.Nhöõng ñieàu caám kî ( organizational taboos) .Nhöõng cam keát. Ví duï veà “baûn tuyeân boá söù meänh” Matsushita: “Hieán daâng mình cho söï phaùt trieån hôn nöõa cuûa neàn vaên minh theá giôùi” Nhaän xeùt veà lôùp thöù hai NX1. neàn taûng cuûa ñaïo ñöùc kinh doanh cuûa doanh nghieäp NX2: Baûn chaát cuûa vaán ñeà giaù trò ñöôïc chia seû chính laø vaán ñeà con người của cơ chế quản trị. teá: taùc duïng: khích leä. nghi thöùc. leõ soáng.Caùc truyeàn thuyeát. - . Neáu khoâng coù baûn saéc thì doanh nghieäp chæ laø nôi taäp hôïp ñôn thuaàn cuûa caùc quy cheá. kyõ luaät. chia seû tình caûm vaø söï caûm thoâng nhaèm gaén boù caùc thaønh vieân vôùi nhau vaø vôùi toå chöùc: . con ngöôøi muï ñi. NX 3: Neáu cô caáu cuûa moïi toå chöùc noùi chung vaø cuûa moïi doanh nghieäp noùi rieâng ñaùnh maát cöùu caùnh cuûa noù (ñoäng löïc vaät chaát vaø tinh thaàn) ñeå taïo ñieàu kieän cho hoï ñoùng goùp heát söùc mình cho coâng vieäc thì:  Con ngöôøi seõ ñi tìm nơi khác maø noù caàn ôû nôi khaùc chöù khoâng ôû doanh nghieäp. Neáu khoâng giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà veà phần hồn lieân quan ñeán “con ngöôøi coù hoàn.Nhöõng yeáu toá treân laø biểu hiện cuûa vaên hoùa toå chöùc chöù baûn thaân chuùng chöa phaûi laø vaên hoùa toå chöùc.  Thôøi gian ôû doanh nghieäp chæ laø “thôøi gian kieám côm caàn thieát”. vô hồn. vô cảm. oån ñònh vaø ñöôïc chia sẻ (not only shared but deep and stable) bôûi caùc thaønh vieân cuûa nhoùm. (organizational myths & story): Löu yù ñaëc bieät Theo Edgar Schein: . Con ngöôøi “coù cá tính. Veà vai troø: • Caùc giaù trò coát loõi naøy taïo thaønh “đạo” hay “ñức tin” cuûa doanh nghieäp.Vaên hoùa toå chöùc bao goàm nhöõng chuaån möïc. Söù maïng: mision.Deep means “ less conscious. Ex: The mission of the University of Cambridge is to contribute to society through the pursuit of education. . chaân ngoøai daøi hôn chaân trong. caùc giaù trò. . caùc moâ thöùc haønh vi. less tangible and less visible” Lôùp thöù hai: (lôùp trung gian) laø nhöõng giaù trò ñöôïc taùn thaønh (espoused values) 1.Lieân keát: leã hoäi lieân hoan. ta ñem laïi cho ai caùi gì. Chuùng coù vai troø höôùng moïi thaønh vieân cuûa doanh nghieäp theo moat mục tiêu chung vaø ñoù laø cô sôû. learning. coù hồn vaø ñoäng löïc” chöù khoâng phaûi laø coå maùy theo Taylorism. and research at the highest international levels of excellence. Lyù do toàn taïi. coù caù tính vaø ñoäng löïc” thì seõ laøm ñui muø khaû naêng phaùt trieån vaø saùng taïo cuûa doanh nghieäp. truyeàn thoáng coù tính saâu sắc. . leõ soáng hay lyù do toàn taïi cuûa doanh nghieäp.

tö lôïi.(individualism oriented & group oriented) Nhaän xeùt veà 3 lôùp vhdn Do vaên hoùa doanh nghieäp coù nhieàu lôùp hay taàng naác nhö theá cho neân. truø daäp nhaân vieân thì caùc hoïat ñoäng xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp hoøan toøan phaûn taùc duïng. caàn thieát phaûi đi vào thực chất.Thaùi ñoä ñoái vôùi söï thay ñoåi (change) . Customer focus: taäp trung vaøo khaùch haøng.Ngöôïc laïi “seõ chieán ñaáu heát mình cho lyù töôûng” NX 4: Caùc gía trị ñöôïc chia seû (shared values) gaén lieàn vôùi leadership: ñoäi nguõ laõnh ñaïo. 7. Ex: ñaït doanh soá 125 tæ USD vaøo naêm 2000 (wal-Mart). Innovation: ñoåi môùi. döõ kieän.Quan nieäm veà möùc ñoä quan troïng cuûa caáp baäc. nieàm tin coát loõi .Nhöõng phaåm chaát.Quan nieäm veà thôøi gian (time) . Leadership: daãn ñaàu. Ví duï veà caùc giaù trò cuûa 1 doanh nghieäp: Integrity: ngay thaúng. Neáu doanh nghieäp chæ coù nhöõng thöù treân raát hay raát keâu nhöng laõnh ñaïo khoâng theå hieän laø ngöôøi thaät söï coù tâm và có tầm. söù meänh vaø caùc muïc tieâu chieán löôïc (The conscious affective desires or wants of people that guide their bebavior) . ñeå xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp khoâng neân chæ döøng laïi ôû nhöõng bieåu hieän beà noãi: caùc tuyeân boá söù meänh. Performance: ñaùnh giaù cao thaønh   . Teamwork: laøm vieäc taäp theå. nguyeân taéc daãn ñöôøng. caùc chuû tröông trong laõnh ñaïo quaûn lyù doanh nghieäp. thieáu coâng baèng. • Caùc quan ñieåm naøy bò aûnh höôûng bôûi vaên hoùa quoác gia Ex: phöông Taây: con ngöôøi kieåm soùat moâi tröôøng vaø baûn thaân mình (control over the environment) – Phöông Ñoâng: chuû nghóa soá meänh (fatalism) Ví duï veà caùc quan nieäm aån. nhöõng bieåu hieän chieàu saâu. baøi haùt hay nhöõng nguyeân taéc öùng xöû maø hôn theá nöõa.Quan nieäm veà caùi xaùc ñònh söï thaät (truth) chaân lyù: (duy lyù hay duy caûm. khaåu hieäu.“Giaù trò laø caùc öôùc muoán höôùng daãn haønh vi cuûa con nguôøi”. Giaù trò coát loõi: core values . ñoàng phuïc. coâng cuï ñònh löôïng hay trieát lyù chung chung. logo. toân ti traät töï (hierarchy. nhöõng cam keát caàn phaûi giöõ gìn baèng moïi giaù ñeå baûo ñaûm ñaït ñöôïc taàm nhìn.Laø caùc muïc tieâu coù theå ñònh löôïng hoaëc ñònh tính nhöng thöôøng laø ñònh tính (objectives) maø coâng ty caàn ñaït tôùi trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. vun veùn. troïng tình hay troïng lyù) soá lieäu. taàm nhìn. noùi khoâng ñi ñoâi vôùi laøm.. Respect for people: toân troïng con ngöôøi. equality. ñöôøng loâái laõnh ñaïo. caûm tính .Möùc ñoä öu tieân giöõa caù nhaân vaø nhoùm.  Ñoøi hoûi laõnh ñaïo phaûi göông maãõu thöïc hieän caùc giaù trò ñöôïc ñeà cao vaø chia seû. egalitarianism) . Cho biết các đặc điểm và sự khác nhau cơ bản của tầm nhìn và sứ mạng và giá trị cốt lõi là gì? Cho ví dụ? Taàm nhìn: vision .

. muïc tieâu (Goals) Caùc muïc tieâu chieán löôïc trong thôøi gian chöøng 20-30 naêm (ñònh löôïng). Hãy trình bày những dimensions chủ yếu đánh giá văn hóa của một doanh nghiệp? 1.“ guests” .Nhaân vieân coù caûm thaáy mình ñöôïc ñaùnh giaù cao (valued and appriciated) . Ví duï: • Heä thoáng giaù trò cuûa nhaân vieân coâng ty Oracle • Saùng kieán • Ñaïo ñöùc lieâm chính • Laøm haøi loøng khaùchhaøng • Toân troïng laãn nhau • Chaát löôïng • Tính ñoàng ñoäi • Trung thöïc • Thoâng tin lieân laïc toát giöõa 8. nhöõng phaåm chaát toát ñeïp coù tính chuaån möïc maø moãi thaønh vieân caàn phaûi ñaït ñöôïc hay baûo veä vaø giöõ gìn. Community: toân troïng coäng ñoàng. Use guest’s name. được tạo lập (programmed learned) bởi những giá trị (value norms). giá trị cốt lõi. Give them a warm good-bye. chúng được sẻ chia (share values) cho tất cả mọi người như tầm nhìn. được cài vào tâm thức cho tất cả thế hệ người sáng lập và nối tiếp trong tổ chức mà chúng có tính khu biệt tức khác biệt rõ ràng giữa các thành viên của tổ chức này với các thành viên của tổ chức khác. Orientation toward employees. Được điều chỉnh bằng những giá trị được cài đặt vào tâm thức (mind).Neáu coù thì hoï seõ coù ñoäng löïc (motivated) vaø seõ cam keát chieán . . Hãy giải thích thế nào là văn hóa doanh nghiệp danh nghĩa (nominal cultures) và văn hóa doanh nghiệp thực chất ( real culture)? .Văn hóa doanh nghiệp danh nghĩa (nominal cultures): . Customer orientation.quaû. if and when possible . . and use their names.Anticipation of and compliance (chieàu theo) with guest needs. Heä thoáng caùc giaù trò coát loõi cuûa doanh nghieäp (Core values) Moät baûng caùc tieâu chuaån ñaïo ñöùc trong kinh doanh.“Valued asset”: taøi saûn coù giaù trò hay “nuisance”: söï phieàn toaùi. chính sách. 2. Chúng được điều chỉnh trong tâm thức. beliefs (niềm tin) và norms (chuẩn mực hành vi) thực sự tác động lên hành xử của nhân viên 9.A warm and sincere greeting. Nên văn hóa tổ chức là quá trình các giá trị được tạo ra bởi những người sáng lập và chia sẻ. Chieán löôïc.Fond farewell. if and when possible. Đây là những giá trị mang tính nhân văn chung của nhân loại. Hãy phân tích định nghĩa văn hóa tổ chức sau đây của Hofstede: "Văn hoá tổ chức là lập trình tâm thức có tính khu biệt giữa các thành viên của tổ chức này và các thành viên của tổ chức khác" Hành xử của cá nhân bao gồm những hành xử trong nội bộ và bên ngoài. sứ mệnh.Assets or expenses? . . Vì văn hóa tổ chức là hành xử của tổ chức mà hành xửa đó lại phụ thuộc vào những gì đã cài đặt vào tâm thức nên người lãnh đạo muốn có văn hóa tổ chức cho riêng mình cần xem lại những gì đã được cài đặt vào tâm thức của người lãnh đạo. o Caùc chuaån möïc cuûa Ritz-Carlton Hotel . 10.Văn hóa doanh nghiệp thực chất ( real culture) là những giá trị (values). Ñaây laø caùc muïc tieâu coù theå ñaït ñöôïc nhöng caùc muïc tieâu coát loõi (objectives) nhö nhöõng ngoâi sao treân trôøi chæ coù taùc duïng truyeàn caûm höùng cho noäi boä maø khoâng bao giôø ñaït ñöôïc.

cam keát thöïc hieän caùc giaù trò coát loõi cuûa coâng ty chöù khoâng ñôn giaûn chæ quy ñònh giôø ñeán vaø giôø veà. 4. Thoâng tin coù bò taéc ngheõn do bò löu giöõ ñeå taïo theá caïnh tranh cho rieâng mình hay khoâng . Coâng ty caàn phaûi coù cô cheá ñeå nhaân vieân voice thaéc maéc. Coâng ty quan nieäm vaø phaûn öùng nhö theá naøo ñoái vôùi saùng kieán vaø ñoái vôùi söï thay ñoåi. ra quyeát ñònh. Accountability: neân quy ñònh traùch nhieäm nhaân vieân baûo ñaûm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø söù meänh. Heä thoáng hoaït ñoäng nhö theá naøo? Vieäc hoaïch ñònh. ñöøng ñeå hoï lo sôï baát oån veà töông lai 3. Standards of performance and accountability. trao ñoåi thoâng tin vaø traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa coâng ty nhö theá naøo. Low and high turnover: Khoâng neân xem nhaân vieân laø second-class citizen.- - - - - - ñaáu cho muïc tieâu vaø caùc giaù trò cuûa coâng ty. Performance standards: coâng ty quy ñònh nhaân vieân chòu traùch nhieäm gì vaø möùc ñoä nhö theá naøo ñoái vôøi chaát löôïng saûn phaåm. Caùch ñoái xöû cuûa laõnh ñaïo ñoái vôùi caùc nhaân vieân chòu thay ñoåi nhöng daùm noùi thaúng ñoâi khi maát loøng so vôùi ngöôøi nhaân vieân chæ khö khö vôùi kieán thöùc coå huû vaø baûo thuû nhöng deã vaâng lôøi? 5. dòch vuï khaùch haøng vaø möùc ñoä thoûa maõn khaùch haøng. ñeà ñaït taâm tö nguyeän voïng cuûa hoï. Innovation and commitment to change. Company process orientation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful