*ffi6e@

CASAFAMILIALA I+P+M

ORADEA 2009

BORDEROU
: A. PIESESCRISE
1) Foaiede capit 2) Borderou 3) Declaraliede autenticitate 4) Tema proiectului de diploma 5) Memoriu de arhitecturd 6) Memoriutehnicderezistenld 7) Memodutermohigro-energetic 8) Studiugeotehnic 9) Breviarde calcul: parter Calcululpla4eului peste peste demisol Calcululplanseului Ve ficarea$arpantei lemn din Calculul sctuii $i a gdnzii de podest Calcululfundatiilor Calcululgrinzilor Calculul higrotermic

. 10) Calcululeconomic: AntemdsurAtoare ListadecantitA! Deviz general Devizpe obiect financiar obiectelor C2 al Cenhalizator pe de Centralizatorul cheltuielilor categorii lucrari F2 Centalizator financiar al categodilorde lucrtui - C3 Deviz ofeltd Extras mateiial Extrasmaooperd Extras utilaje Extras taanspoft

PROIECT DIPLOMA DE 1-

Oradea. in lucrare existi idei.rara de ruci un ajutorneautorizat cdnici o paftea lucrdrii nu con. subsermatul (nume.tine fi aplicatii saustudii de cazpublicate alfi autori.sesiunea uruve$ltar din cadml a amrlui Prin prezenta. de ci nu grafice. de Declar. Data SemnAtura PRO]ECTDE DIPLOMA 4.IDIILOR Titlul lucririi Autorul lucrtuii Lucrarea de fttalizarc a studiilor este elaborati in vederea suslinerii examenului de finalizare a studiilor organizat de cAhe Facultatea Universitdlii din Oradea. ha4i sau alte sursefolosite fArArespectarea legii romdneqi a convenliilor internalionale privind &eptudle de autor. asemenea.DECLARATIEDE AUTENTICITATE A LUCRARII DE FINALIZARE A STT.CNp) declarpe proprierispunderecAaceastA lucrarea fost elaboratd cdtlemine. . tabele.prenume.

Armarestalpifori R13.1:20 TEHNOLOGIE T01.1:50 sc.Detaliitundalii R11. Organizarede Santier sc.Amare ginzi sc.l:20 sc.1:50 DE PROIECT DIPLOMA .Plansipituri R10.R08.1:20 sc.3- .1:20 sc.1:50 sc.Planfundalii R09.Detaliicenturi R12.

Titlul de al B.elemente structurale (sarpanle terase) sau .Dr.Tema 4.ing.acoperisuri PROIECT DE DIPLOMA -5 . Elemenle proiectului: D. Memoriu rezistenta pentru: 7.elemente structurale (plansee.PRADA DE TEMAPROIECTULUI DIPLOMA studentului: Numele prenumele si temei: A. Lista semneturi de proiectului diPlome de 3. Borderou 5. de 2. sceri) orizontale . lvlemoriu arhitectura de de 6. Note calcul de static structural a) Calculul (cate din structurale unul a elementelor de b) Calculul dimensionare urmatoarele): .Continutul '1 Foaie capat . . Termenul oredare proiectului: pentruproiect: initiale C.diafragme) verticale .DIN UNIVERSITATEA ORADEA SI DE FACULTATEA ABHITECTURA CONSTRUCTII DE CATEDRA CONSTRUCTII Aprobat SEFCATEDRA (data) MARCELA Conf.fundalii (cadre.

6 .planuri orizontale . liste L Elemente calcul de economic devizpe general) de deviz obiect.lista resurse.detalii executie de elementele anvelopei penlru proiect: E. 10.plande situalie . insotite extrasele armdtura.Program control calitdtii al de 11. sectiuni) de de extras pref laminate.(antemdsur5toare. de 13.A .disciplina geotehnicd fundatii .Fazele tehnologice executie de 12. PROIECTDE DtrLOM.Planuri detalii executie: si de ( Temade proiectare) ARHITECTURA . eleva_tii.falade . .disciplina economie organizare constructii F.Planorganizare santier.disciplina tehnologie de de in si .detalii execulie de elementele structurale dimensionate imbinari.planfunda. CONDUCATOR. REZISTENT.A 12 planse) . Dataelibererii iemei: pentru Temaa fostprimitS indeplinire data la CANDIDAT.sectiune verticald planinvelitoare (min. noduri. tabelul abricatelor) de pentru (dacaestecazul) . de cantiteti. Consultatii de si .tii pentru (armdri.

16. Conform temeide proieclareclddireava avearegimul de inaltime D+P+M.16m podest stanga la 1. Caracteristici ale . conformale condiliiledeamplasare. de coeficientului ksll. are Prezenta de a seNireedilitalA unei case locuitD+P+M estein proprietatea beneficiamlui Terenulestesituatln intravilanul localitilii Oradea l Legii ff 10/1995' cu este de a Categoria importanta construcliei "D".11 demejdiadin spate.N.Date de recunoastere investitieii proiectului CASA DE LOCUIT D+P+M -denumirea str.7sec.9m demejdiadin dreapta si acces) mejdia de - principale clidirii 4. ORADEA.la de planuluide conform la 2. cu este de Clasa impotantaa construcliei "III".e prin a. jud' Bihor -amplasament: 2. Ei lucrare caobiectivconslntirea. Apateului. -suprafata 3.F5698ru cadashal: terenproprietate:570 mp. coeficiefltul la Gndul derezistenta foc este"IV".96m(2.FN.MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA a I . antiseismica de Zonaseismica calculE confom Normativul proteclie de perioadei colt Tc=0. nr.1119/10. m 6.l2. Generalititi dimensionare. Srtualie. r' : pe intreniveleserealizeaze o stradaAccesul dinspre Accesul locuinlasi garajserealizeazi in venrila!ia.0 se Cladirea formarcctangulara amplaseazAla m dela strada.cad.F.igura natural feresrre. DE PROIECT DIPLOMA .D. in conformitate normativul valoarea P100/2006.3LN/l9951 si HGR 76611997 aleordinulLri P100/2006. Reeimul iuridic al terenului POPA LILIANA si POPA GHEORGHE -proprietar: 1119/10 -C. in conformitate prevederile MLPAT nr.

72mp.98 mp) carebalconsi terase Aria nivelmansarda=107.o l 4 1 . .90mp. -hol cu Au-3. Aria utila totala=169.50mp: cu -sufragerie Au=7.69mL Aria locuibila .50mp -sa1a garaicLr Au=17.50mp. =58. baie Au=6.98=122.83mp. cu cu -camera Au=13. Aria utila mansarda=77. cimJrtcu Air=l.n -hol cu Au=3.93mp. de -camera zi cu Au=19.70mp.75mp. Mansardal podest Au=2.74mp fitnescu Au=17. 15. cu camera Au=14.95mp.1Omp.33mp.65mp.72+15.25mp tenica cu Au=3.l7mp cL cu -camera Au=16.6 8 mq Aria nivel demisol 57.4 mansarda=43.80mpi(din I mp.l o mp: cL cu biblioteca Au=17. DE PROIECT DIPLOMA .5Omp.7.90mD1 Aria conshxita parter 50.210 ' Parter: hol cu Au=7.b a i e A u =J.93mp. Aria locuibilatotala= 62. Aria locuibila Aria construita= 58.1mpi = Aria LLtila pafier= 26.00rnp: -bucitirie cu Au=14.l9mp -centrala mp A r i aI l i l ade mi .

Structura constructivi Fundafiilesi elevaliasunt continoedin betoncu centua din betonarmat. in . iar peretii de compartimentare cArimizi cu goluri verticaletip POROTON10 NtF.46mp' rampa.5Omla demisol inaltimea m 2. 0.50mcou la nivelulpardoselii finite a parterului. libera:2.00cota1a finite a mansardei.256 pe mejdiadin 5. invelitoareaestedin tigla ceramica Modul de asigurare distdbuirea apeipotabile:seva asigua prin put forat propdu panacandse si va extindere. .079+35.10mp' scdri 23. imprejmuire stalpimetalsi panoud si ml (8.terasa'podeqte' Amenajiri exterioare: iNALTIMI ..teaua alimentarc apaa ora$uluiin zona. reteaua canalizare de Lungimeimpreimuire: PROIECTDE DIPLOMA -9 .. 30 tip portanta ctuemizicu golurivedicale POROTON si 25 cu din Stmctun este zidAria dh de aembudsi stalpdin betooarmattermoizolatila exterior cu polistlen expandat 5 cm. nivelulpardoselii 0. ' ..079n1la cm de mejdiadin spate 35.35si +2. cu de si Modul de rezolvarea colectirii si indeptutirii apeloruzatefecaloid-menajere a gunoiului in se menajer: apeleuzatefecaloid-menajere eYacueazd rezervorvidanjabil provizoriu panacaod a seva extinde menajera orafuluiin zoDa. intre nivele estede betonamat. plasa = de din policarbonat 16.55m la mansarda. cotaIa nivelulpardoselii +1. de Acoperiqulestetip Sarpanta lemn.3.335m1 drcaptaconfom acordvecin mejdia&eapta).98. t . Scarade acces mansarda griozide din Planseul iar peste este betonarmat.53 fatade cotaffotuarului.11 ml.525cotatrotuar.2. inaltimea streasinii inaltimeamaximaa cladiii 9.40m fata de cotatrotuarului. 5. . panouri fier forjatsi placidin cu cu Gardsi po4i: soclusi s6lpi dinbetonarmat.95m (respectiv 2.Aria desfiqurata= 239.2. din placat piaha.65mhol).256=43. peste de demisol parter si profilata.4 sarma=8.75mla pafter. finite a demisolului. 1.

burlane. si si va Tavanulla mansarda fi din placi de gips caftonpe sipci de lemn saudin astereala tencuiala pe rabit. . Finisaie tr'inisaje interioare . griDzi. Pardoselile fi din gresie (demisol.alb. sheatinisemiinfundata scandura popi cletti din lernngeluit. bucdtdrie cdmara.marosi parapet din geluita. cu tip va ' PlaNeul pestemansarda fi de lernncu termoizolatiadin placi semirigidede vatamineralade sau intregrinzi.Iem4 incdlzirea apacaldasevor asigura cenhala si la situata demisol. . ialaperabitfixat pe astereala. si profilctaroiu caramiziu: inveliroare ceramica !iBla jgheaburi. 7. inclinatal mansardei coaform La :. inchiderea podcu podinaiar spreincape cu placide gips-calton spre -cm. baituit si ldcuit maro: gresiede exteriorantiderapanta treptecu profil antiderapart ro$ucerdmiziu. tencuiala decorativa si portocaliu: -alb tamplariePVC cu geamtermopan. fel sr tavanul pla:rpeior.glaf si sort din tabla zincata: fereastra mansarda geamtennopan.baituitsi ldcuit. . bazade conhact. Balustuada parapetulscarii vor li metalici cu mallacurentade lernn. propie pe combustibil prin termica solid.: Elementele betonarmat(centud. si din bazie.. periodic cAtre de o in speciale seva indeparta si se Gunoiulmenajer va colecta containere pe in societate speciaiizata colectarea Sunoiului.maroro$cat. . poata sectionala PVC .10 . mansarda-podest. si vor in si din parchet restulincaperilor. . . bai) hol. Finisaje exterioare . parter-hol. baituita l5cuita malo. si Pereliivor fi tencuiti zugrivili. sau cu elevalie tencuiala impermeabila placare placidin piaha. soclu. . . iar in bucfteriesi bai vor fi placalicu faianfa.folie. din glesi mottanrimetalici balustnda lemngeluit. . se li1 buiandrugi.alb. . sembud) vor termoizola exteior cu de DE PROIECT DIPLOMA .

proiectanrului beneficiarului. meteorice asigurata invelitoarea ligla ceramica. tablazincata sorl In zonelede coltact intre soclu si ffotuar s-aprevdzutdop de bitum.tie fumizoruluide materiale de ale Sevor res?ecta si inclosiv instuctiunile din studiul geotehnic proiectulde rezistenta. centralei previzutacu bariera expandat. voi inaltimea minim 90 cm de la cotapardoselii.de cdhepersonalautodzat. 9. cu 5 cm polistiren pe exhudat de Subplaca sol a demisolului pateruluis-aprevizutun sfat de 5 cm depolistiren si 5 cm conform.Perelii exteriod sevor placa cu 5 cm de polistiren expandat. si rcspectandu-se La trasarea beneficiarul. Lucaci Crina DE PROIECT DIPLOMA 11- . Lucr5rile vor fi executate numai cu consftuctorautorizat. Toateliglelesevor legade sipcicu sarma proiectanlul executantul. hidrosi termoizolatoarc. de Balustadele avea Sevor montape invelitoareopritori de zipada prin prinderecu piulile cu $uluburide capdoi. cu materialeomologate. Pereliigarajului. . si Sevor respecta normelede protecfiamuncii si de prcvenfue stingerea incendiilor. zincata. Evetrtualele modificfui neesentiale vor puteaefectuanumai cu acordulprealabilal se aI generale faladelor volumetriei si iar si . I.Lsi de sisurantain exploatare vor si Elementele lerni ale garpantei ale plarseului pestemansaida fi tratateantisepticsi din ignifug. . fundaliilorvor fi pfezenti: programulde control al execufieilucrdrilor. in juul coqurilor aedsire. . Intocmit. celecareaducschimb[ristructurii. burlane. extudat Sochll.seplacheazi 5 cm de polistiren de cu peste rigidedin vataminerala plansenlui demisol placheazA 15cm saltele se cu Intradosul termice la salafitness vor placape interior si se vapori.' .S. Masuri P. de din conform . este de din folia armata. elevalia beton. Proteclia de apele fata planinvelitoare jgheaburi. La traversarea de de cogului fi la celpulin 10 cm distanta la elementele lemn. vor r in Cablu le de instalalii electricevor fi etange tubud de otel. . la Elementele lemn ale planseuluivor fi amplasate cel putin 24 cm de la fata interioaraa din podului si la strdpungerea tencuiteale acopcrisuluifetele extedoare aaralului de fum. instrucliunile execu. ale construc!iei de numriin balauneinoiaurorizatii construire.

respectivelevalie betonsimplu.armat bare@8/15cm planului demisolpropusElimea corespunzdtoare de pestedemisol:se va realizadin betonclasaC 16/20avind grosimea Plangeul l3cm. . cu vor la cu Fundatiile fi armate pafieasuperioara bare6@12 cu cu Pereliidemisolului: betonclasa din C8/10turnatmonolit.0. fundatiei 8=0. 1119/10. Sevor rcspecta . Bereficiadiacestei lucrtuisul1t loc.cad. PopaLilianasi Popa Gheorghe. despa4itoare 10 cm.Bihor. familiala lucrarea .MEMORIUTEHMC DE REZISTENTA pioiect cupdndedocumentatia tehnicapenhu shucturade rezistenta la Prezentul pe nr.ceumeazea seconsffui stl.Casa jud.Oradea.Plangeul rezema ziddria clasearmatcu bare4012 . planului pafier propuspdn proiectul de arhitectura. vor tuma monolit grinzile ti buian&ugii corespunzdtori. D+P+M".50. intaita cu samburisi centu de beton armat. Planfeul va rezemape perelii demisolului prin iltermediul unei centuri din beton Odatd plan$eul cu se cu armatde aceeasi clasa.si malNarda. Apateului.40m. parteruluiprin intermediulunei centui din betonarmatde aceeagi PC52legaficu etrieri@6/l5cm OB37.: . dir Ziddria parterului:seva executa ctuimida tip POROTHERMcu hlimea zidtuiei : exterioare 30cmrespectiva celei inteioare de rezistentdde 25cm precumti a celei de golurilot de u9i 9i fercstreconform amplasarea de .Odatd pla$eul sevor tumamonolitgrinzile$i cu ldtimea zidlrier din tip Zidiria mansardei: va realiza caramida POROTHERM. Fundalia:se va executadin beton clasaC8/10 si C12l15 avandlAlimeatdlpii H=0.60mti lnellimea de legate etderiO 6/15cm. i mansardd PROIECTDE DIPLOMA -t2- . armata bare4 @ 12 si cu etrieri@6/15cm.. se gi de de de 30cmrespectiv celeiinterioare rezistenla 25 cm precum a celei a golurilorde ufi $i feresteconform itoarede 10cm Sevor respecta amplasarea propusprin proiectulde arhitectud. grosimea 13cm parler: va realiza betol clasa 16120 avAnd de peste se din C Plan$eul pe va fi seva armacu barede tip PC52conformplanselor. Porothermcu grosimede30cm la este Stuctura de rezistenta realizatadir zidirie de caramida exterior si 25 cm la inteior. este Peverticala conskuclia stuucturata tfei niveluri:demisol. pe pafte.

consolidare.prin de la se se din $arpanta va realiza lemoecarisat brad. i pand vecindtdli pe Ia fiind specificrt distanfele clasa de pericoldeincendiu. . .desfiinlareparliald. C3 .imbindrile . se "UI"' Constructia incadreazlin clasade importan.arpanta vor realiza se buloanelor M12 Ancorarea de chertare.io proiectare execuiiepe baza ti reglemenErilortehniceprecum$i a studiilor . tot parcursulllrcrdrilor expertizarea costructiiloxde cAhe expe4i tehnici atestali. si calitdlii in importanlaredusaconformPl00/2006 p vind conduceiea asigurarea Obligalii qi rispunderi ale investitorilor (beneficiarilor) conform Legii privind calitatea conshrcfii afi.13- . asigwarea verificArii asigurareaverificirii executrieicorecte a iucririlor de construclii prin diriginli de pe specialiutesauagenlieconomicide consultanld specializafi. reducerea procedeului aplicarein funclie de speciade lemn si paticularitalile de impregnare.. - PROIECTDE DIPLOMA . in cu si ftataignifugsi antiseptic materiale de catrepersoane se elementelor stucturale ale sarpantei va utiliza lena de brad Pentmrealizarea avand : pettru elementele intilse ( grinzisi cipriori ) clasa de calitate I .talpi.irl situalia in care la aceste ' constuucliise executdlucrari de naturacelor prevdzutela art. si scoabe. de C. .alegerea cu chit ignifug. dir vor obligatoriuprocesuluide Elemenrcle componente garpantei fi supuse ale ir ignifugareconformprcvededlornormelortehnicein vigoare. pentru zona"E".tn construcll1. tmnsformare. etanFarea produsuluide igniftigare9i a umidifilii lernnului.i cercetixilorefectuate oblinerea acordurilor 9i a avizelor prevazute de lege prccum ti a autodzaliei de consffuire proiectelor specialifti pdn verificatori proiecte de atestali.Inainte de punerea operaa natedalului ledros acesta va atestate domeniu.clddiride planulde situalie.conhatise clasa de calitate ) al clasa1 de exploatare prnct de vedere condiliilordeumiditate. cuie tarpantei sftuctura va faceajutorul in se inglobatein centurade beto[ armat. ertindere.2I : in ' stabilirea nivelului calitativ ce trebuierealizatp.constand pregalirea crdpdturilorgolurilor $i a capetelordeimbinare materialuluilemnosprin cur4ire. ta mediului minimum+5 gtade de efectuarea lucrarilorde igniftrgare temperatura in Constructia proiectati seincadreaza gradul IQ de rezisten(i Ia foc. ( penhuelementele II comprimatepopi.16 alin 2 al Fezentei legi '(lucrdri de reconstruire.

Lucaci Crina I PROIECTDE DIPLOMi .tii de tehnice lntocmite un expelttehnic proiectantul inifial al clidirii saua unei expedize a in tehnica constucliei). atestat.care se fac numai pe baza unui ploiect avizatde precum$i la lucriri de repara. seconsemneazdcadea $i Intocmit.

40\ 0. intocmit. R' m in 1. Lucaci Viorica.00) Placape sol P (subsolincalzit) Termoizolarea constuc. la rost deschis Pereti subsol ext.80) peste Planseu subsol 1. Calcululhigrotermic tealizat programul s-a cu Therwoolin.MEMORIU TERMO. u. Sunt respectate iotregimecooditiiie impusede ln $i AS -u le in vigoare.50 (0. neincalzit (incalzit) Fereske(reabiLitate) 1.40) 140 Pereti extedod (reabilitati) Peretiextedod mansarda Peretiext.50 (4.50(1.40) Usi 0.tiei realizeazd saltele vati mineralirigiddde tip Therwoolin se cu de I cudiferitegrosimifuncfiedeloculundeeste dispusd.OO arda (reabilitao (3. La calculul higrotermic avutin vedere s-a respectarea prevededlor STAS647213-89. la rost inchis Peretiext.40 (2.HIGRO-ENERGETIC Calculul higrotermic la baza are schimbul caldura de intreelementele constructie de cu umiditdliidiferiteFiinhe clddire mediulinconjurator.cn.40) 1.macalculelor in efectuate sttuctum Olelpulrde din punct de vedereal condensului. ti Dimensionarea elementelor construclie punctdevedere de din termicsefacein vederea asigurE.50 4.Crina PROIECT DIPLOMA DE ./mans 2.50 (1. in urmacalculului higrotermic tezultat pierderile caldura n elementele a ca de p care fomeazeanvelopa clSdiriiseincadreazi limiteleadmise in datein rrrmitorultabel: Nr.rii climatuluiinteriorimpusdecelinlele minimedeconfot.10 1. Elementulde c tie l.15- .65 Planseu pod/terasa.

$r $l fi .) I.STUDIUGEOTEHNIC( S. se ittocme$tela solicitarea geologice.riscul geotehnic redls . $I prealabilaa lucrerii incatego a geotehnicA: 1. 035/2002 STAS se in ii -3300/1-85 3300i2-85. cu risc geotehnicredus. INTRODUCERE (SG)peDtru geotehnic 1. geotehnice.include tipu de lucrtui $i fundalii.condiliiledeteren punctaj( I ) fere epuismente apasubteland construcliei .In schimb pot li utilizate metode de rutine penttr .2. pentu obtinereadatelor geotehnice. Apateuluinr. cu datesedefinitiveazi condiliile de firndare In corelare terenulde fundareqi pebazaacestor a $i de execulie construcliei. de comun acord. shatificatia. farA riscuri anormale condilii de teren gi de solicitare neobifnuite exceplional dificile La de sau sau .r incerciri de laboratorsi de terensi penruproieclareaexeculra lucr6nlor. (le cdtre " proiecranrulfl ru(tuii li :pe(iulittul geotehni.1. pentru a aceasticategoriese impun obfinereade datecantitative$i efectuarea calculegeotehnice de '-r' asigura satisfacerea cerinlelor fundamentale. Investigaliile efectuate teren$i in laborirlor dreptscopcuooaqLerea ale zonelor cercetate pentm a se putea preciza natua litologicA. i : I ' pe au condiliilor 1. a sensibile umezire. seismice referitoare antecedentele la elementelor ti pentru o descdere a in adecvatA proprietelilor esenlialeale terenuluigi pentruo estimare domeniulde geotehnica ln execulia care vor fi utilizali in proiectarea siguranti a valorilor parametrllor $i constructiei.3.Studiul Casi familial5D+P+Mstr. celor si DE PROIECT DIPLOMA ' 16' .-incadraiea Factorii avuti in veder€: puncraj( 2 ) terenudbune . " :':. Iincadrarea definitfud in una din cele trei cate\orii geotehnice se Jace.categoria geotehnici Cslegoia geotehnicd l.G.ian. a beneficiarului ORADEA. cad.clasificarea punctaj( 3 ) nornala dupeclasade impodanlS faaadscuri . shatudlorprecum9i posibila condiliilehidrologice permeabilitatea Si prezerta pdmenturilor la a vitatechimicd terenului a apeisubterane. 1119/10. amplasamentului hidrogeologice... GT Studiulgeotehnic irtocmeste confomitatecu NP 074/2002.vecinatifi Total=7 punctajrezulta acestui Confolm .

geotehnica pentruproiectare. posibilitdiile de imbundtilire a tererului fi condiliile optime de fundare.-Conditiile lucru la efectuarea de lucdrilor deprospectare au DATE GENERALE qi 2. 1.00m..4. : l ! 2.cu umfliri li contraclii mari sau lichefiabile. neatinsln forajul executat.Investigarea tercnului de fundare s-a fdcut printr-un foraj geotehnicla adancimea 6.Geologia pdn de sunt reprezentate roca de baza$i formaliunile Fomatiunile geologice suprafatd . firalizatdcu un E!g!!gg99j9!4ig esteobligatorie Cercetarea pentruodceconstruclie seexecuain baza care unui proiect.in zond.5.6.. 2.. codorm normativului 6 sunt...Amplasamentul studiatsegisette in centrul localitAiii qi estepreze4tat in planul de situalie. 2.Geomodologia zonel Zona carecupri[de amplasamentul studiatsesitueazidin punct de vederegeomorfologicpe tensaa Il-a de pe mald stang Cdtului Repedeal In concluzie punct de wdere geotehnic. geotehnica lrebuie asigure proprietdtilor ConformNP 074/2002 sA cunoa$terea .cercetarea esenlialeale terenuluide fundarecel pulin intrmrta zonei de influenld a construc(iei " . . . de 1.. 1. pritl Rocade ba<destereprezentata complexul argilelor ii nisipurilor panoniene culoa.e de acopedtoare zonaterasei nu a fost din formaliunile $i Formnliunile acoperitoare( depozrte alrrvionare auin bazi orizontul pietd$arilorde terasa ) rre sesuprapune pesterocade bazd. terenului.1. peste La sriprafatd esteprezentorizontul prdfos-argilos. PROIECTDE DIPLOMA t7- . careestestratificat ti se suprapune pietd$rilor de teraJa.sepun in evidenldnumaidepozitele din de terasd.3. confom STAS -12421485. Caracteristicile geofiziceale terenuluide pe amplasament.. acopentoarc.2.Antecedettele construclii Seprecizeazd anteriorin zoni nu au fost executate ci ' II. geotehnicA fostoormale.4.

.1.1. prill 3.2 anexa din NP 07412002 3.2.tamcteristicilor geotehnice fiecirui st.2.7'7 lp= 28. adancimea minimi a zonei cercetatesub talpa fundaliei conform tabelului Al din anexa A. 3.2..-Din lucrdrile $i fost supuse analizelorli incercdrilor de laborator.-Forajulgeotehnic executat procedeul foraremecanic s-a de rctativuscat sapA cu normale(rip lingure) $i fare coloandde tubare.2.S-au oblinut astfel indicii fizici qi de identificare precumgi caracte sticile fizico-mecanice pimantului pe careseva funda constuclia .1.pentu proiectare = 0.1.Stratifica.fr"*"" Stratul (I).3.12 de lerenului aE -valoarea varf a acceleraliei = de -pedoada control(colt T (sEC) 0.at.1.1.. probe executate fostprelevate au tuiburate netulburate ultedorau care 3.indicele porilor tc =0.".suntprezentate detaliatln figa complexda forajului.Prospectar€a terenului fuodare fecutpana adancimea 6.indicelede plasticitate .s.18- .3. Domeniulde varialie ai principalilor indici geotehnicipentu aceste pimanturi aluviale surt: .. Addncimea inghetse apreciazd de confonnSTAS 6057/77la 0.Investigarea terenului 3. 3.4.00m $i serespectd s-a de . Stratele au fost delimitate si notate cu cifie romane avindu-se in vedere datele .indicele consistentd de .1.7 2.. III' DATE GSOTEHNICE $I HIDROGEOLOGICE 3. obtinutein urma analizelorfi incercdrilor de laborator ale : . carearecortinuitate pe amplasament. Valorile caracteri5lrcllor Daterefedtoarela statificalia terenului.2.1.tia terenului caractedsticile ale qeotehnice. Pentruscopulmenlionat anteriors-au amplasat executat confom plamlui de $i situalieun foraj geotehnic.5.r de h 3.9rJVo e = 0.pldstic NArtus. gi geotehnice stratelor. ale prevedeilepct.4.68 DE PROIECT DIPLOMA .1.-Forajulgeotehnic respectd A . o grosime cu .:r.80 l]t fald de cotele terenului. estealcdtuit din praf argilos cafeniugdlbui. i. ro$cat.

7'1 lp = 28. r.60cn/m). i.greutatea volumici .8kN/m3 Mz.= 1. plasticitate cu mare .1.091kPa s=3.gradde umiditate .pdn foraje geotehnice.gdlbuie-cafenie. = 30kPa Aceste caracteristici indicdpdmAnturi coezive. analizelegi incercirile pe a laboratorpentru stabilireacaracteristicilorgeotehnice Dormateti de calcul se pot face precizdxi :indstratificalia.091kPa s= 3.19- .= 30kPa Aceste caracteristici indicdpimantudcoezive.82 kN/ml T=18. care incadrcazd pdmanturile la 3.= 0.i ti caracteristici compresibilitate = 9.ge[tateavolumici . plastic yanoasd.9Vo e = 0.t" 00 coeziunea c.Pe bMa cercefirilor efectuate teren.unghiul de frecareintemd coeztLlnea Ic = 0.2. gi caracteristici compresibilitate (M2-l= 9.2. pe Domeniulde varialie ai pdtcipalilor indici geotehnicipentu aceste pdmantui aluvialesunt: de .indicele .:=9.glad de umiditate . €= 3.tie edometic . umede plastic verfoase. e=3. de ii PROIECT DIPLOMA DE .091kPa. CONCLUZI $I RECOMANDARI 4.lasarea specifice 200kPa la . umede plasticvafioase.68 S.modulul de deformatieedometric .unghiul de frecareintemd s. estealcAtuitdin drglld prd.091kPa. Stratul ( II). aspectele litologice stabilirea caracteristicilor geotehnice calcul. 00 c. veamplasamentul studiat subterana cantonata orizontul apa este in pietd$udlor terasa segfuegte de $i aadancimi peste de 7. plasticitate cu mare .tasarea speciticd 200kPa Ia .indicele consistenld .60 (M2_3 de cnh)..fotttir.cu o grosime de 3. carearecontinuilate amplasament.60 cnl/m e= 14.80 M:':= 9.modulul de deforma.20m.indicelede plasticitate porilor .82 y =18.60cntm e.00m. = 0. Hidroqeoloeia h timpt executeriiforajului nu s-ainterceptatnivelul apeisubterale.. care de incadreazi pdmanturile la compresibilitate mare.

fiia lorajuluiseprezintd in stuarificafia terenului fturdare.Subacestea din este Si prczentorizontulpietrigudlor terasi.80cm/m t= 16"20' c" =41 kPa l= 15"20 c"*=39kPa : i .lkN/mr E = 10.1.caL plastic \)Artos. $i Stratul (I) este alcAtuit dln praf aryilos cafeniu-gdlbui.modulul de deformalieliniari -unghiutde r0=0.prin intetmediul dirccte. la addncimea 6.Apa subterand.2.2.coeziunea = 0.2.i funtlarea sepoateface direct.Acestedoueoizonturi staupe rocade bazd. in 4. Aluviunile suntconstituite.rratemare. a fostinterceptatd forajulgeotehnic.85) (0 .2.625 kPa e = 4.tasarea specilica 200kPa Ia de frecare u=030 PROIECT DIPLOMA DE .3. asiguratd pe are stabilitatea generale locald. cr utmdtoaaele caracteristici: Fiactiud granulare Domeniude variatie 24Ea areild praf s1p 53 Vo 23 Va .mdicele .20- .66 S. Depozitele suntde genezd aluvialdio sistemulde terase fomaliunii acopeitoare. de precum rapoful dintre fi shalelefomaliunii acoperitoare.85 'y= 19.in urma cercetdrilorefectuatepe tercn !i in laboratorrezulta ca terenul de fundare. Valoile de calcul ale caracteristicilorgeotehnice condiliile optimede furldare.1.In J nclie de strafirtcal.1. ro. pdn caracteristicile geotehnice carele posedd. Stratul de sol vegetalareo grosimede 0.a terenuLui de c. .85) lrecare inlema c ' . $i 4. n in pana de Detaliile suntprezentate pct 3. de pecmbele maltrialeCri>ului Repede.00m.unghiul frecare (o de interna = 0. la 4.gradde umiditate : . .carenu s_a de interceptat forajele executate. fundaliiLor 4.indicele de consistenld porilor .1 .80 e = 0.la suprafafd.40m.95) Ic = 0.= 0. praf cLrgilos argile prdloase.tracteristicile geotehnice .

rea apelot superficialep n pantede scugere spreexterior(la distanlemai mari de 10m). 30cm grosimedin sepdtura fi indepefiarimediatidinre de va betonuluiin fundalie. calculul delinitiv al terenului de fundare seface la stirile limitr conform pct. rostuite mastic cu bitumirrt)si putdtoare de ap.evacua.5 .Concomitelt cu realizarea acestei umplutud (din compactat strateelementatare in compactate succesiv)seva realizaSi drenulperimetral. prevdzute paote 5qospreexte or. Fati de aceste recomandiri. Toatellrcrarile ciclului zero(sapare.in zonade yariatiesezonieria umidititii. In timpul sdpirii fundaliilor nu sepemite depozitarea pdmantuluipe marginea sipaturii nici rndcartemporar. solufiaconstructivi mai preyede: centuri armate(sus. Se recomandi fundarea pe ac€ststrat.20m.. ..iar golurile ramase jurul fundatiilor vor fi umplute in liat dupadecofraregi intdrire a betonului. sdfie bine realizate$i fald legdturddirecti cu construcfiala .21- .Stratul (ll) este alc5tuit din aryild prdfoasd. gdlbuie-cafenie. . la adencimeaDf = t. Soluiiile constluctive in cazul fundirii la addncimeaminime ffebuie sa aiba in vedere urmdtoarele: totuareeta$ein jurul coirshucfiei minim 1.plastic |Artuasd.evitarea sau de mai : ':: fat5 de construclie. 298. pentNfutdalii avand l5limea tdipii B =1.00J50rn (fati de cota terenului).00m addncimea fundare de niveluiterenului qi de iald sistematizat = 2.Valoarea bazi a presiunii de conventionale acest pe stat.conductele strebaterea pererilor.. Sevor confectiona asfalttumatsau cu de din daledin beton. e caracteristici: PROIECT DIPLOMA DE .00m. Ultimul stratde pementde 20 .50m lilime pe stratde pdmant de stabilizat in gosimede0. plantdrii menlinerii arbodsaupomi fructiferila distante mici de3. Aceasti presiuneconvenlionalipermitestabilireapreliminari a dimensiunilorin plan a fundatiei.lg din STAS 3300/2-85.00 este kPa.ace5lava fi uansporrat imediat de pe ampla\ament. Df confon{STAS = 3300/2-85 p"oo". tumaretilpi gi elevafii) sevor executa intreruperl$r fard un timp cat mai scrul posibil tehnologic.

78 e = 0.= 0.00m$i ad6ncimea fundarefaF de nivelul terenuluisistematizat = 2.1.indicele consistenld de porilor .95) (c .) $i de adaocime pcr.455 € = 3.Fractiuni glallulare argila praf nlslp Domeniu r ariatie de 3'7Va 49 Vo l4 a k .indicele .00m.modulul de defomalie liniard .2. acestea fi adoptate precadere seva avea vederepozitia lor vor cu i.n $i .greutatea volumica . La valoarea bazd prcsiunii de a cotlventionale calculpestrat..pentrufundalii avandlelimeatdlpii pe B =1. pct.In ce pdve$te permeabilitateapdmanturilor in stare naturali.30 Valoarcadebazda presiuniiconvenlionale aceststrat.-auprerenlal punclul de Kla J. STAS3300/2_85 pct.gradde umiditate .82 kpa T = 18.95) . 4.6.2.1.3.coeziunea = 0.corform STAS de Df 3300/2-85estep"o".J^.8. 4.85) (0 . valorile estimate aie coelicienLilorpermeabililatecm/s.tasarea specificala 200 kPa .4.00l.coeticientulde frecare Ic = 0.7.B.2.8kN/m3E= 15.2.rmghiul de frecareintema(o=0. Conkolulexecuf Lucrarilor.6t.unghiuldefrecare (o intema = 0. conform (CD.85) . PROIECT DIPLOMA DE .= 292.cnvm ! = 11"50' c" = 25 kPa ! * = 11"20' c'' = 24 kPa t! = 0. iei Cercetarea geotehnicd de control se efectueazd in faza de ereculie a lucrdrii Si se izeazd printr-un proces verbalfu recepliea terenuluide fundare.). vor aplicacorectiile de se ldfime(CB. 4. Dacd din caracte sticile constructive$i geometriafundatiilor rezultEalte adincimi de I fundare'decit cel recomandate.2.3.68 S.si 8.2.coeziunea = 0.

Prczertadocumentalie estevalabildnumai pentu obiectul menlionatdin cortinut $i proprietatea PROIECT este S. .par.precumqi constucliiie in provizorii(Legea 10/1995.1.2)gi areun caracter pemanent.cu excepliaclidirilor pentru locuinte cu pader$i pafterplus un etaj$i anexele gospodfuefti situate mediulrural. . de Dacdseconstata neconfomitdti p se stabilesc. 4.2. noile cotede fundare. extinsdin afaraamplasame.1994"pemantulile carese vor executa in sipatu se incadreazd la c a t e g o r i a . ia terminarea iar sdpatudlor intocmegte nou se un procesverbal de naturaterenuld de fturdale. prin Seefectueaze examinarea vizualedirect5 daci esb cazulcu mijloace mlstuarede de $i uz curent tempolare..Conform. druata coincide durata ei cu deexistenla fizice a constuctiei. dupdcareseincheie procesul verbaldenatura terenului fundare.Normeloroietative de consumuri resusepe articolede devizpentru de lucrixi de terasamenteTs .8. nr.A. g 1011995. 4. Ulmdrireacurentda compofidrii costructiilor. urmarirea curentd aplicd se tuturorcoNtrucliilordeodce categodesau clase de importantati formd de propietate.impmmutatddirect sauindirect. sau Conform Pl30 .2. Ea nu poatefi reprcduse. punct3.9. 4.1999. copiatd. fi in in in carein mod specificestefumizati.C. art. Omdea.ta re " .La solicitarea gi beneficiarului constructorului.. 6 din lrgea nr. n sondaje.23. va proceda identiiicarea verificarea se gi Ia naturiiterenului fundare cotele de la proiectate.10. . putand folositd exclusivitate scopul BIHOR S. PROIECTDE DIPLOMA 23. iazapreinergdtoare la turndriibetonului iD fundagie.punct anex anr.tuiui specificatdecatin temeiulart.

Evaluareainclrclrilor PROIECT DIPLOMA DE -24- .

020 PROIECT DIPLOMA DE 25 .087 0.20 325.50 636.35 471. crt I Denumirematerial Parchet laminat Stratde esalizare Placi betonarmat Tencuiala mofiarvar Greutatea specifici Ikg/mc] Grosimea inclrcarea normata 2 4 800 2100 2500 1900 tml 0.020 36 2100 0. finisaj gresie: Nr.Evaluareaincdrcirilor 1.10 = Incarcareade calculesre: 1.00 47.00 daN/mp b) Nr.00 Betonsimplu(tepte) Placd beton armat 0.025 47.00 38.130 63.50 daN/rnp c) incdrcarea permanentipentu rampascdrii .50 453.030 0. crt 1 2 3 Incercaripermanente plangeu finisaj gresie: pe Denumirematerial Gresie Stratde egalizare Placi betonarmat Tencuialemodarvar Greutatea Grosimea Incircarea specifici normata lke/mcl fdaN/mDl llnl 1800 0.130 325.10 612.00 2500 6 Tencuialdmo1larvar r900 0.60 63.35.50 = Incircarea de calculeste: 1.finisaj parchet: pe Nr.00 208. crt I Delumire material Gresie Mortaradeziv (monar) Stratde egalizare Greutatea Grosimea incircarea specifici normata lke/mcl ldaN/mol Im] 2 4 5 2600 2100 2100 2400 0. Incirciri permanente a) incdrciri permanenle plan$eu.030 63 2500 0.00 125.00 1700 0.025 TOTAI- ldaN/mpl 17.130 0.022 0.030 18.010 0.007 0. 453.20 21.50 TOTAL 471.

Ctso.28 cosa = J80.00J 0.00. Incirciri cvasipermanente: Nr.J8.00 370 0. 2 0 .r0 .=0.00 76.s f ' ll 0. crt 1 Denumirematerial Porotherm 30 Tencuiala qe ambele fete Greutatea specifici tkey'mcl 950 1900 Grosimea incircarea tml normata ldaN/mp l 285.Incircarea totali pe proiec{ieorizontali se calculeazA.28.I735)r 208. tinandcontde unghiulde inclinare rampel: l0o I { l 8 .0 0 ) -:.2 | ( 125. 800.r \ 30.r0 0. Astfel.75 1081daN/mp de l 2./ PROIECT DIPLOMA DE 26 .2 l .palta fiiqd intrc 30-60'.r.35.coeficientulde formi penhuincercarea zdpade acope t din pe C.coeficientulde expunercal amplasamentului constructiei so.16 -28 = Itrcarcarea calculeste:1.75daN /np cos31.dormitoare 3 Casa scdrii Balcoarre Incircarea utili normatii tdaN/mo1 200 300 300 b) Incircarea din zipadi: s1=p1C.1 5 ^ _ _ ^ d=arcls-=Jl. 0. .. 16J.04 TOTAL Incdrciri variabile: a) incircarea utild: Nr.penhupt avem: o0-a0')=0.t valoarea pe carac{eri\ticdincarcarii zapada sol tkN/m2r a din in cazuldatpanta acoperilului o=40'.00 = 80O.r pl .0 0 -6 1 .77.78 1 7 .8 foO-o)=0. crt I t Spafiul unde acfioneazi Camere. r/.

60 daN/m2 Iar petrhu situafia.0.8.3 .60 1.88 m<b=11.c€(zr. m | .factorul de rugozitate ct(z). avem: ii sk=1.5 kN/m'?=S0 daN/m2 q(:z) c Eb)'c.conskuclia avand expunere totaia Ct=1.88m (h) Pentru h=8.25 + z=8.150=192 daN/m2 s1=192ilaN/m'? Seconsidere: -incdrcarea zipade normatd:z&=192 daN/m2 din Presiunea vantului suprafefe.8 150=63.tactorulde expunere indllimea deasupra la z terenului c! coeficientulaerodinamic presiune(cpe de pentru suptafeteexte oare$i cpipentrusuprafete interioare) q""r=0.0.6 C"=0.0.8 1. ( z )= k ^(zo ) l n : I i \ zo ) kJz0)=0.cp wtzr=q.k daN/m'? construclia tiind amplasati Oradea itr Astfel seobline: sk=0.0.pentruzollecu densitate m redusA constucliilor a illillimea totalda construcliei va fir h=8.(z)' "(z)=c cs(z). pe w(z): .60.88m.5kPa=0.factorul topografic c . candapare efectd vantului. daN/mr sr=63.53.er qrer presiunea refe nfd a vantului de c"(z).\' PROIECT DIPLOMA DE 2'7 .F2=1.5kN/m2=150 so.factorul de rafala q(z) .0.22 pentruzonecu densitate redusd construcliilor a 20=0.acoperitul fiind termoizolat =1.

0.0=1.lrucliilor: Vp =2.0 ce(z)=2.)!) ce(z)=l+g. s s s l [ 0. 2 2 : n o o ol . l.0.25 m + m n - 10 Coeficieqiidepresiune(cp.i) pentru acopeisuricu doudpante 45 de grade: de pentruzonaF: +0.7 pentruzonaG: +0. 1.7 pentru zonaH: +0.52.5i :2.factorulde vad.555. ).2h=2. crtzr=u.2h). ln ^ .25m.939. b=11.88=17.I(z)] Vq-coeficientul varialieal fluctualiilor de presiunii.d 6 0.631 c"(z)=1. ln d .3 .3 l(z)=0.J5.3 PROIECT DIPLOMA DE 2a .939 cz?)=l+3.277t g=3.939 c(z)=1..irare ^ t.2'/'/ c"(z)= 2.5 pentau zonaI: -0.8.o . z za redu.penlruzonecu den.da con..Vq=1+g [2. aproximativ cu dublulcoeflcientul egal de varialieal fluctuatiilor vitezei: Vq:2 I(z) g .631 e=min(b..c r : )= 0 .76 e=11. 2.2 pentflr zonaJ: -0.

dlm.08 penhu zona w(z)=50 G: 1.631 0..9o' PROIECT DIPLOMA DE 29 .1 _ Dirsli: \ vanrltli i / ".ll !.tu.5= H: 40.2)=-16.e ge dlrrc!ia vanrrtgt .0.46 penrru zoraJ: w(z)=50.olr.631 t ! w(z)=57.1.631.t ! {b} d*. mici : b.1.08' w(z)=57.3)=-24.631.ft.7= 57.46.-&j**i!dr*l3ltj Asttel vom avea iocircdriledin presiunea vaqtuluil pentru zona w(z)=50 F: 1.rgonditur.08 peitruzona w(z)=50._3* 1.i*hF: orio.775' w(z)=-16./f *.631.( 0.( 0.iii!!r4ele&r.31 .775 pentru zona l w(z)=50.7=57.0.clk vadulul O= o' I r&llinene r. .r=a"'era..srunea l..)dteciavantu..rte vennrlul \ ma.24.".1.31' \\{z)= .08' w(z)= 40.

Calculul lacii PRoIEcrDEDiPLoMA 30 .

2 0 96101 = 12. re : rr . hp= 13cm. Acoperirea beto[ esle: cu ab 1.Predimensionarea plicii planseuluil C r o5 im es m.R = "" " .5cm Grosimea plangeului propusd predimensionare dupA este: h P =1 3cm Stabilireafaqiilor de calculpentru planseulpestedemisol: Faliile luatein considerare pentrucalcululpe cele douedireclii x $i y.eulLe .2096dah nt ConformCR6.nimac plicii plan.._ / d50 > !r[=_:::=10ar] 45 45 hn. r0 .a > 10M b .95 cn " i4 '-ll 11 .. precum$i numerotaiea ochiurilor placasuntprezentate figuraurmdtoare: de in Distribulia incdrcirilor: il tigrile urmitoarc sunt date dimensiunile panourilorconsiderate calcul gi valorile in or de distribulie incdrcdrilor celedouddirecliix qi y: pe a PROIECT DIPLOMA DE 31 .

50 m = 5. 3. = 4.00 . = 3 . =3' 00m .00 m l. o o m . = 0. = 0. = 0.501 3. p. 3. 2. .50 P. 1. = 0. =0. = 2.4t l.91or P.00 ^ -_ 4. l. -^ I.50m l.199 PROIECT DIPLOMA DE 32 .088 4= .912 P. 5.0899 I.= 3.00 P. = o. :5 1 l i ?o3 | I. 1.^ = -= 1.50 /a p.00 rn /.00 .

l.00 3.= 1. = 3.- 0. l. precumgi nuDterotarea ochiurilorde placd sunt prezentate figura ufmdtoare: ir ln figurile umdtoare sunt date climensiunile panoudlor considerate calcul qi valolile in or de distributie a'incircdriior celedoui direcliix gi y: pe PROIECT DIPLOMA DE 33 .95 B. precum numerotarea Fa$iile ochiuilor !i suntprezentale ligura utmdtoare: deplacA in fdqiilor de calculpentru plansed pesteparter: Stabilirea Fa$iileluatein considerare penhx calcululpe cele douAdireclii x fi y.00n J tl l.1622= orxrve pe o directie B. 0.95 rr I.00 Stabilireafafiilor de calculpentru planseulpeste parter: luatein considerafe pentrucalcolulpe celedouddirectiix !i y.oo =3. r 95 .[-l :l i l t il 13L:l . = 0.

0E PROIECT DIPLOMA DE 34 . 2.. = 0. 3.00 P.go ?.3o ^O-.=460m 4 .00m l. =U . /.oo F. = 3. 6 0 t . = 2.OO ln t.50 m I. J I.03s 7 =1. r. = 2.18 = 1. = 3. = 3.263 p = 0.8s 0.= 130n 1 r 2O 0 + r.50 4 = 0. = /.73'r " A === .= 0. lt = I =t. 2.' 78m t.e62 l. =otz 35C J l. = 0.l.

-t= ' _ _ _ rl .038 453. l.50 1 0 0 200 0 [.1 0 200 5 411. 3.261 0.50 200 4 45 3 .69 194.5 0 200 3 4'.00 0 .60 14'.: PROIECT DIPLOMA DE 35 . 9 2 r92.50 52.10 5. r')u . 1. = 1.120 398. = o 9'72.-.7.71.. T t --.40 0.60 .34 n l.10 200 z 47 1 . = 0.028 .60 o.58 t 7 .171.40 '7.1 t24. - Valorileincdrcarilor normate celedou6direcliipentru pe planseul pesre paner.9'72 0.73 54.37 176.60ot / = -= : : : = l5 l t.=r =0 13.00 31'.962 0.1.028 440.00 P."73'.30 /J. sunt: NumEr g q panou ldaN/mpl IdaN/mp] 453. 3 t0 t.11 12.7 .00 t.05m q t =!' =!!1= t.l.50 200 p^ jrj s' gr fdaN/mI ldaN/m [daN/m ] ldaN/nl I 0. = 1.OO n l' = 1.880 0. 3.zt l.

. ..T Incdrceri variabile: PROIECT DIPLOMA DE 3'7 . lncarcar pernanenie: -: r) '.:til inctucadvariabilei y: Directia FariaFlY: T n ..". -T I ].n a n r a .FAgiaF2X. a r . ri ^ a r m .j7 tj:\ i .'--- ' ..

.F0qiaF2Y: incdrciri permanente: :l...it_.:tn.r.rra FAqia F3Y: lncdrcdripermanente: _ _. ::.._rts _ '-t- incircdrivariabile: PROIECTDE DIPLOMA 38 ..

a!a cvastpelDanente: PROIECT DIPLOMA DE 39 .l0t) t.Schemele statice $i incircirile afere[te pentru fasiile corespunzatoare planseului peste demisol: Direclia x: Fe[ia FlX: inctuctui permanente: ti.

40 t'7.Valorileincdrcdrilor pe normate celedouddirecliipeltru planseul peste demisol suntl p" g q NumAr Py parou IdaN/mp] ldaN/mpl 453.00 226.87 182.50 300 0 g- Schemelestatice .501 0.60 129.10 200 0.91) 0.10 100.088 2 4 71.rari :r.499 4 4'7 t.089 3 45 3 .00 18.20 99.50 1 300 clqV 3v daN/ml fdaN/ml [daN/m] IdaN/m] 413.11 12.9 101 0.50 200 0 .l).80 471.1 0 200 0.23 39.00 D1.39 182.iai PROIECT DIPLOMA DE 36 .i incircirile aferente pentru fasiile corespunzatoare planseului peste demisol: Directiax: FetiaFIX: incdrciri permanente: tt ?.Jr!r a.

Id9ia F3X: Incdrciri pemanente: permanente: variabile: : :]: j PROIECT DIPLOMA DE 40 .mcarcad !antolLel 1) a1 ' 1li i ! .

Fa$iaF2Yi incfucdri pelmanenre: ' incircdrivariabile: momeltelor iucovoietoare secfiunilecaracteristice in corespunzatoare planseului utilizeazeprogramulde calcul "Axis VM8" PROIECT DIPLOMA DE 4l .

.i ?.r{} : .if :liYr!'t'Err='!r:i'}!): sltu* Wq^ffif* Pedirecfiax: F6qiaF1X: Diagrama infdgurdtoare momente de minime: r* r.&q#1trsF6:w*5ae.e.:f .)*{i Diagrama infdqurdtoarede momente maxime: :! ".:it.5rwress I W *$e$}Ysr.@* tj4rsl*ffi @ws!H. '. { t ** .T-.. i] ..c} f.j f! E z. Pedirecfiay: FAqia FlY: Diagrama infdgurdtoare momente de maxime: PROIECT DIPLOMA DE 42 . € 3. T rN i."o.|ie*{#@1ffi '$e1f].ir J:i FAqia F2X: Diagrama infdqurdtoare momente de maxime: ..R*@*esrq&.5i) { .

{}! {fY ndt trr \:'. 1 rt) a ":!i.T '6* l=l: il 3. .lE orlt}l i- - r:ry | 3 "iJ$ il * : '' .! ro: {}"t {a *_-.J ul ul n {1 vv f! {-'t .i". ste parter: Pentru calculul momentelor incovoietoare se utilizeazd.toare momente de minime: rf fit 9! t\ r: {\ Cl c.t.programul de calcul o.:'$l) Diagramainfdguritoare de momente maxime: s: i}) ai* Si {t1 arlm i".--_-:.Axis VM8" calculului sunt prezentate cele ce urmeazd: in PROIECT DIPLOMA DE 43 .-..@W#w d& s*rr** qffiSra-SSS FAqia F2Y: Diagrama infdqurd."_-_ _*i*_-*.-'*-T ---IE ? L*- - -- ::.--_.--:*_ . l'.43 ::'i.{) F69iaF3Y: Diagrama infdqurdtoare momente de maxime: i '.i+ :.

t+* Diagrama E z. ': : : : a :$. i \ .ili. ru E (:tr L{t z: i5: 1o: s: .5 L i* z..rr'* €*FFrq q& Pe direcfiax: Fiqia FIX: Diagrama infdqurdtoare momente de minime: EJ E r.rld*. a fl c!- r 3 . € s' E ft € E z.:i :t: FAgia F2X: Diagrama infdgurdtoare momente de minime: E :z w TG q z ... E z. . E z.t."--*-..l 3.**{J t. -g q:!1 !O r z al & ': t 'r ': ...8 oi ffi F 2.i ].11.-''* 3.t]t.'?a-:t PROIECT DIPLOMA DE 44 .F.Y.i* .:J €: <: rS E z.i1.. q r9 t: d €' F z.1r:2 ----'*-----------. {E cl1- {e u {n r"i r a{ E -2. ..

. 15"5{. m AO z..6 iry? .....___-:_..-.sfs $$si'!:r!lfPr-r''YP:s Diagramainfdqurdtoarede momentemaxime: E -zE {uLz......z i w ao t4n :1 'vt .. __.. r H' Src ...r.: i_____. ....rii"t PROIECT DIPLOMA DE 45 . .. F6qiaF3X: Diagrama infdqurdtoare momente de minime: =2... 4 qf.---. € Ff EE EE sdlD EE az d- 'i - E z. i.-'.....:-:.. ___.._..i € z <t €...._* _-_*_i*. g'6 -(t E ros =E F z.....ffif+ RRs* R-ffi/ir+4...... u-. J"'1 . aE€ (o nrr re L.. -rr =.. Pe direcfia y: F6qiaF1Y Diagrama infdqurdtoarede momentemaxime: : E z P1 t\ :i. ---i-*__-- ....--f'.. j ' ..... hE _E ro : *l-::-! .....--._-__-€**_..--{ -..._-_. t}{}r-i Diagrama infdqurdtoarede momentemaxime: EE zz..... € ...}{} l.-..... a ' i ... I '-::- ___i....-.

( s .f '- l.l {.lfimea ho.inS. ! . Diagrama infdgurdtoarede momentemaxime: tXJ f:13 <-.G FAqia F2Y: Diagrama inf[qurdtoare momente de minime: 1l€ f'J.: ho*-0= 1l0-10 = 100mm utild: .*' sr o.t fD t1 9r rO ffi {n ' :1{ : ...i.i n d l l i mea l d: =n-(uo . .fdgiile au fost alesecu ldfimeab = 1 m = 1000mm.I$i ] r I j : .relafiilecu cares-aucalculat armdturile urmdtoarele: sunt PROIECT DIPLOMA DE 46 . sr {D f. un c din .' l i I.. 5 minarea ariilor de armitura in sec{iunilecaracteristice: .Z!ij) FAsiaF3Y: Diagrama infdqur[toare momente de maxime: 4.I F *+*wt emg**a6f.grosimea pldcii h p = 13 cm = 130 mm.9 ) = t n .rd r f)l tr) r\ r. . .:rf] ).'.l a'l Ja --=*-t--.i.t o l= 1 1 0 m m uti ho* " \"2) [ z) .Lf.sepropune betondeclasa 16/20 gi armdturd pc 52. * 7.t \fFt (-. Ln *l l il* -l- : c€l to r' r'.f\g' gr a.f '. In fa {.

7.101 394.101 '7'71.'7. = L.n4 250..101 336.8.4.4.104 PROIECT DIPLOMA DE 4.104 "l'71.r04 581.rcA 1'72.'.1.h^ " 100 Alegerea armdturilor realizat s-a avand vedere in prescdpliile pentm aranarea plicilordin STAS10107/90.101 F1X 1000 590.J l .101 F2Y 1000 336. Ariile de armetura toatesecfiudlecamcteristice celedouadireclii suntdatein urmdtoa.4.4.9.2.104 1'12._M b h .ele in pe tabele: peste Planseul demisol: 901.r04 1273.104 351.R .4.9. b. 2 B ) to o A .7 . R_ I ^ri x r t .7.

250 250.'.110 336.rcA 0.3.lnmJ B p lEol [-nr'] 264 tN/mm1 IN/mml 110 110 110 1000 110 110 8.104 0.1 0.260 286 735-6. 1 .110 172.059 300 3'7.104 0.19.060 0.r.6.033 0.081 275 89 148 154 C2 FIX R6 300 4 8 7 .104 0.003 0.240 8 7 1 .017 0.024 0.r01 0.104 0.044 0.049 0.3.059 110 110 59 59 50 100 1000 100 100 100 100 C3 RoC4 C1 1000 112.210 23r 8 8 5 . 1 0 4 0.201 20'7 300 336.033 0.peste parter: .140 C3 Ro 110 110 100 629.3.101 664.032 0.9.136 136 606.104 0.050 0 .032 0. 1 0 4 0.056 0.101 0.01.0.9.4.5 300 467.4.240 897.104 0.104 0.l.024 0.8. 1 0 4 0.026 0.130 500.8.104 0.140 C2 Rc r13 154 c3 fl Y CI 1000 100 100 100 1r 5 300 '756. 2 1 0 231 297.l0'1 0.059 0.rc1 0.104 0.r04 0.104 0.3.048 0.026 0.104 0.3.187 206 C3 CI RB 732.9.104 0.048 0.104 0.'7.9.4.2.104 0.210 231 1000 12.101 0.032 0.031 0.101 394.104 0.135 505.r79 19'7 C4 C1 Re 629.057 0. 1 .042 0.119 t9'7 863.042 0.058 0.050 100 PROIECT DIPLOMA DE 48 .7.136 t0 l 136 cl' Rs C2 Rq 394.0.014 0.104 0.250 264 275 1ll FzX C2 1000 tt 5 300 359. Planseul Fetia Secliunea C1 Rs b lmn]l h6 [-*] R" Ra M lN. 5 .'.

t0 1.9'7 1 .1 0 1 .e acestora cele doua directii sunt date in a pe urmitoale: labelele Planseu demisol: Pozilia annAtrrni ln seclrune tos FeSia Sectiunea l"''.6 5 2.7 1 .59 0 .8 6 2 .Alegerea diametrelorbarelor 5i a pasuluide dispuuere acestorai a Diarnetrele barelori ese 5i pasul dc clisponer.8 6 1. colstrxctlva C2 R6 o6/10 06/10 C3 Rp o6/10 sus SLIS C4 F2X F1Y C1 2.3 6 2. co[\rnrctiva PROIECT DIPLOMA DE 49 .'tl C1 FIX RB Q/pas mm / cml Obselvalii 2 .12 1.87 1 . constrLLctiva C1 F]Y C1 o6t20 o8/20 os los Arm. constmcttva los sus los C2 F2Y R6 o8/20 o6t20 Q6t20 sus C3 Rn- a6/20 los AIm.1 0 0.0'7 o6n0 a8/ 10 los los C1 C1 RB 0.12 o6/10 o6/10 @6120 sus sus sus tos Af1n.7 4 o6t20 a6/20 Q6t20 Arm.5 9 1.0'.

'.4 8 1 .86 F3X o6/10 Q6t10 Rg 2 .In.Planseulparter: Fatia Sectiunea lcm I Q/pas mm / cml Pozitia armdturii i4 sectiune los Observaiii C1 F1X 2.50 0.1 1 o6/10 Q6t20 sus los Arm. COnStlUCtrVa C4 c1 F2X Rg o6/10 (D6/10 sus ios sus ios los C2 Rc C3 o6/20 o6/10 o6110 2.3 1 L .'t 5 0. constmctiva A1.3 1 1 .0 1 0.9 7 0.62 0.55 2. consfuctiva Arm.4 3 2 .7 5 1 .89 1 . constructiva sus los tos C2 F3Y o6t20 Q6/20 c1 PROIECT DIPLOMA DE 5{.64 2.) . constructiva o6/10 o6/10 o6110 Q6/20 sus los cl Rp sus ios IOS AUID.50 0.conshuctiva AIm.64 o6/10 Rs C2 Rc 2.06 2.50 sus tos C2 Rq o8/10 o6/10 @6t10 46120 sus los los los C3 FIY F2Y C1 ct Rs a6/20 @6/20 Arm.

.\rE.r t-rE nDr ^itri .ARPANTEIDIN LEM DD/.

lncarcan Dermanenle: Nr.25 cm Sk ldaN/mDl 50 2.Dimensiunile planaleclddiriisuntumetoarele: in .25 m hr = 3.tiilor umiditate I-a din al de . penhuelemente intinse .4x20 Termoizolat e vatA minerala cm 15 Suporlmetaic qiOs-cadon Gipscarton 1.2 rOTAL PROIECT DIPLOMA DE .45 a m lungimea totalda cledidi .8x4. a penfluelemente comprimate incovoiate sau clasa de exploatare punctdevedere condi.orofilat6 din ContrasiDci 4.deschiderea transversaldclddidi I = 10.40 3 98.Clddirea locuinleestesituata de inoradea .AO 1 3 4 5 6 / 14.Regimuldelnilime esre S+P+M se din $aryanta executd lemndedqiloasetratatpe suprafall(ignifugat flutgicizat) .Panta irvelitorii este 40 grade de (897o) .88m Evaluareaincircirilor I.Date generale: . crt 1 2 Denumire element Invelitoare tiql.indltimea $aryaotei b = 11.i I .8 Folie Astereald 2.clasa a de calitate.00m h"= 5.lndltimea streatind Ia .invelitoarea din ligld profilate este .clasa II-a de calitate.

qqt Seconsideri incircarea permanentd gk normatd: =98.08 pentruzonaH: w(z)=57. !e{ts- I "il riecua \\ / l' --J iltl ti /tl - iirli l i t Ii I l''il" t: "r: ir ori.08' w(z)=-16.631. . a ' di mensi !noa l aturi i terrtrdicLlare& akoctiav!ntrl!i H /a : (c]dar.53- .0.46 . PROIECT DIPLOMA DE .31' \r(z)= -21.r.775 1.2daN/m'? 2.!ia.631.cp Incdrcirile din presiunea vdntullri: pentruzonaF: w(z)=50.ce(z)..areeslemai mici vanlulLri =d e {b}diroclia Dr'sclia \ _e .0.631 pentru zonaJ: w(z)=50r.08' w(z)=57.. pe w(z): w(z)=qr!.2)= 1631 1.t:rt!lui 0 = 90! il.1 j r ec.r SeconsiderS: -incdr-carea zdpadlnormata: =192daN/m2 din zr 3.tanl. Crso.7= 57.63t (-0.6 3 1.0.l.7= 1 57.10. incircarea din zdpadi.3)= -24.46' . 1. inclrcarea din vAnt: Presiunea vantului suprafele.5= pentru zona I: w(z)=50' (-0. sr=pr C".08 pelltru zonaG: w(z)=50.

0. 10a mm3 w.3.77sin40'=0..Caracteristicile secfiuniilransversale: Sealeg: lemDdedfinoasecu sectiuneat b=48mm=4.8cm de .clasa rczistenta: C35 de .0023 m2 Modululderezistonfd: W-=b.=lV"=1.6.tttuclenetttrtloe Jccfet i) ..5= 150daN de Dimensionarea elementelor compon€nte $arpantei ale I.1 . Incircarea utili: consti intr-o fortd concentratd aplicati ill zona unde are efeftul cel mai defar.10'=0.10-6ma 2. tlaN/m2.=0.1.84.a4 la nr n' M o ' ncrtrrl .103 mm2=0.10-s 1 m3 b l 18 48 . rcJ rlof.106 mm1:0.rbrl pc.=192 PROIECT DIPLOMA DE .zr.10r mm2 A=2.3.34 pentruligle profiiate rn a=40"-cos.8.rlrl:: P' .h'?l6=48.8cm ti h=48mm=4.\ Jlu.. Je t2 t2 Ix= Iy=0.rrsn i ei : . Calculnlelementelor l€mn cu sectiue simpli solicitate incovoiereoblici: din la CalcululsiDcilor: 1.44.h=48 48=2.crt 1 Denumire elemenl invelitoare n tiql6prof d ilatd TOTAL Sk fdatl/mpl 50 50.84. &=50 daN/m2.00 Datepentru detenninarea lncercdrik)r: d.44. Alegerea sec{iuniifi a lemnului.clasa exploatale: clasa2 Aria secliunii: A=b. Determinareaincirclrilor: Nr.4.48':/6=1.oammr=1. I00 dN valoarea calcul: P'= 100r 1.

gk. descompuse celedouddirecliiprincipale dupi de ine4iel( x si y-y sunt: .09 daN/m din zdpada: 2. Determinarea deschiderii calcul: de Deschiderea calculpentrutipci seconsiderd de descliderea interax penhucarpnon: L=d"=0.=500Q'0.incdrcdridin zapadd: = zk.0.*=10.34 0..incfucdrile carese iau in considerue calcuiulqipcilorsuntcelepermanente celedin ia qi zdpade. se descompun apoi dupedirecliaaxelorprincipale ioerliex-x $i y y Si se calculezimomentele de incovoietoare efective aferente. Determinareasolicitlrilor: Calcululmomentelor incovoietoare: gk.0.27 daN/m daN/m a.71 daN/m .27 0..s zk.s..s.y=38.y=13.00daN/m incercdrile nonnate uniformdistrib te pe lipca.1tda-N/m zh."t2.d".90m 4.77=J8.*=96.00.27 0.7I drN/m 3.s cosa=17.09 daN/m zk.88 daN/m 91.y=8k. incdrcdrile normate uniformdistuibuite tipcdpe direclie pe verticala slrnt: permanentel .77=50...34=17.incArcari = gq.pennanente: sina=17.0.' 91d. =z!cosa:50.27 gr"=17. Se determindinc&cirile normatepe direclia verticale.77=13. hcdrcar e ce-i revin unei $ipci se considerd pe suplafata de aferentd sunt unifonn $i distribuite pe lungimea $ipcii.cosa=192..s=50.l7 daNh 1\ .6. =zk sina=650.00...88 daN/m gr.64=10.00 daN/m .1=12....

l. 1.+1 .=''" .{ . 7 1 . . DE PROIECT DIPLOMA .=o.r.k=35 N/mrn'?.26daN.5 ft.a=20.17. t t.m 8 '' = 3 8 . | " o.16r 0' -' 5.r ? '' M .r. _ g r.. O it ' ' .3 5 .M M Ir.t.." .lb l0 2. . 3 2 1 .88 = L.49 N/rnmz=2. 9 0' -3.90' =3.5.90' =7. - o ..t0 zr . = 3 .nt 8 32.t 0. 5 3 . 1 .0. + 1.32151..5.6. 1.d J.5 :.. 0 . r U.00+ 5 50..32daN. o . .8. .00+1..17.8 .00 Relaliade verificareeste indeplinitd.n 3 o1 6 e + 0..35.. 8 i3.!.j5._ -" .3i fn. .3 5 1 .- y..92daN m Deteminarea tensiunilorde calcul : = o . 1.0Jot0 2 .27 go =_= o761 1 ..1 6 + ! n' 1.4 o . l .3 5g . / O I .0.0. ".E4 t0 ' .' t t t . 9 2 + . r 1 ."d._ + _ = (J rtr | o ." . . Determinarea reziste[telorcaracteristice de calcul: qi gM=1. J ) __ .90'? _ 10.104 daN/m2 6. l."..3 W .lM dN. r .l5 17..0+ qt0" 4.50.049.lo ln' 2. J. k*o{s=O. VerificareaIa incovoiere. ^_ f_ = U .1 o l 0 ^2 .0..o 4 ot0 . = 4.27 I ^ ..6. l.09. k.1 f-.

000522 m ")=0. 384 Eo. z * ".ti'.80=0.00029.l ug..00072.i.\'(1+kderJ=0.1.inst.1 8.."q. 4 4 .7.nn.80=0.. -.00107m k!er. . / u.1.090.00107 m PROIECT DIPLOMA DE 51- .1.F ...43.t1 .t 0 d = 7 ..000522 uz.I 10.0..14.25.106 mrna=0.14 " -2 .E8.r=ue.y=0.0.00024 1... e=0.y= Llz. t. 2.!{r*t 7.6.in.10 38.104m 384 8. t 0 ' .1 m ug."r.1.i.7 10' 0.710.90.00072m u.25.*=0. .n..*t.n.o:=8.6rna 10 Eo. Verificareadeformatiilor: in fazaini(iall: I^= lr=0. uz.904 6 384 8. 9 2 t0 1r =-4"""-lR4 F .* 5 zr.y=0.00086.25=0.1 " l0 5 13.=0.00090m kder uz.l .00090 m u'.000432m (1+ ug..y=0..7 daN/n2 103 Segelile instantanee celedouddirecliidin ircdrcarea pe pennanentd din zdpadisunt: gi 5 1R4 8 r..0.r'(l+ J=0.in"t.t4.901 1 Oa m 38.y=0'00086 m in fazafinali: ka*..iisqt kder m ug..t.r=0.0002.tulx= u.st.901 J84 8 ..(1+ )-0.00029 m ..10 ra 184 roo.y= u-e.1.n.10"0. l: s 5 32. catetinecontde duraia aclilrne incdrcbrilor de a Sageiile finalepe celedouddirecliidin inctucarea permanenti din zepada si smrl ug.421. 0 .1.x.n.os 5 .7 lo3 0.0.80 coeficient ka"r..00043?m ue.i". 1 8 1 0 -a m { = 8.=0.

00140 m und.h3/12= 1603/12-40.1 0 t mm'=5|.lemnderdginoase secliueatb=120mm=12cm $i h=160rnm=16cm cu .n.0045 m 0.h =t2 0 . .n.2 ./6-120.tb 0 -tq to mm .clasa exploatare: de clasa2 : { r i a \ e c. = 5 . Calculul clpriorilor: l.=b. 2. Asfel sealeg: .6 00013}l .0I]0$rt = 6. lI.t0.10=0.96.96.10.001.=0. Alegerea secfiuniigi a lemnului.1602/6=5.h.1 0 m' Momentul inerlie:I.103mm2=0.=0.00208 m<0.96' mma=. 1/ r ug.Verilicarea de rigiditate I deio natic ) se face cu relalia: = .105 rnmr a t \ . mrna I"=40.5.00450 * Relatiade verificareeste m indepliniti.d n i i\:b .00068 m u".| 2 .0192 rn2 Modululde rezistenle: W"=b.10-6rnr 106 PROIECT DIPLOMA DE 5u .rin=0..00208 ue m Sdgeate maximdadmisdse calcBleazd urmdtoarca cu relatie: 200 200 Sdgeata calculatd trebuie veritice sd relaiiaumdtoare: u*r.10' nr r0 =1600 lr d r 0 t D1 0 l = 1 . A=25.ri.106 de 120.in= iir+nz.edete din termotehnlc ntansardi la rczulta hciprior=I6 cm.12.Caracteristicile sectiuniitransversale: Din co[ditia fealizdriirl''ei sfuLlctui corecte punctde \. 1 0 . Calcululelementelor lemn cu sectiune din simpli solicitate incovoiere Ia dreaDti A.i1.00068+0.clasa rezistenti: de C35 .

1.m NIa=369.30=360..e O6 ..90=88.3E. Determinarea solicitlrilori Calculul momentelorincovoietoare: "vt . Determinareaincircirilor: Datepentrudeterminarea incarcdf ilor: d.c=gk d.U l J .5.96 daN PROIECT DIPLOMA DE .80 0.dcschiderea maximd pe direcliainclinati: 1c=drlcosa=2..".60 m . : a ' = 146.00+1.146.2 0.35.=98.qo=102.=0.Vd=1.45 daN/rn 3.77:68.0.1 Ou*.c=zk dc:192.772=102.1 5 Vz =414.=172.' l oz .35 =1.38m 813 .+s:.c.90 a=.30daN .JE ^_ 91 l 8.173." eo=zk.96 15.' ' 2 2 v zl - 22 =l \.'eo=68. .15.77=3. 5 * : 0 /.Ve+l =1. m '88 Calculullo4elort5ietoare: / y. daN. .38 zs.10'.38 m capdorii se calculeaze incovoiercdreaptA 1a .05 zt. f)eterminarea deschiderii de calcul: .18+1. gk.1.80daN/m.2..cos/a=172.2 daN/rn2: zrl92 daN/ml gk.6." i L uo/.64 Ms+1.eo=gk.t4daN Ma=1."=88.5.l aN n L=3.0.15 daN/m daN/m 9*.90:172.05 daN/m zk.5.80 daN/m daN/m 8r.97.59- . gr=98.38 daN/m zk.35.c cosa=88.M.". m.desctriderea marimE de calc[l a cdpriorilor pe direclie orizontali: dr=2.1.L '" -0 8 n 5 JJ8 = r s..60/0.1 tiaN Vd=41.ooda\ ' .

kt.50 .k 0.896 1 .04N/mm2 to=0. 5 0 .31. 4 5 1 = 0.d.r.r =-= /.0.. 8.{ r. 1 ) "o.'/5.00. -- d _ L15 ft. b 8 .4 = 1.t=35 N/mm'?.35 _ ru f-..t. PROIECT DIPLOMA DE 60 .3 . q o 1 .a=19. kh=1..a=1..1 2 1 0 5 i . k.=3.1.aSl.. 1.. 0 5 L 5 0 1 ||2 ..896 N/mm'? 1. = l 3 6 0 .0 1 1 5 .r .ai 7.t'= i.r= ..77 N/mm'z I.. k..013.. 8 0 2 .6 10 1 9 .t.1. .1 .s y. kh=minll. )). Deterrninarea rezistentelor caracteristice de calculi $i f.. 0 .013 .896 N/mm2 Relatiade vedlicare esfe indepliniti.5 Ll5 e 1. Verificareala incovoiere: o.3 6.?5 --=0 h. .1 1 4 . Verificareala forfecare..3 .04N/mm':<19.324N/mm2 5.3].77 N/mm2+ Relatiade verificareeste indepliniti.a=7. kr.6 4 .. 6 6 8 . 1..=min[(h.9. .f.013.. .".0.d. h |0 - k.0 A _ tntn o .1.50 lr" . .. L r5 .5 ..'7 2 5 . 1 6 0 l-7 0 . 3 5 . f". 0. 0 5 + 1 . < 0. rd S fv.21 0 3 . fu..324N/mm'z<1.324 N lnm! o. kr.O.3 0 ..725. = 0.r=1. 7. kt... . L^ 5 8:00.r150)0':.72.1 N/mm2 gr.=I.0 +1. 0 .---= r. 1.

01186m<0. ka.o l.00.nn-0.7.3. l.10 l0n Eo.=0.00.00610m _ != : ::=00169_ 200 200 uneirin= Lrs. Verificareadeforma{iilor: in faza inifialir 6na l'=40.os=8.i"st kaei.)=0.7..i e)=0.8. 10' .1. ."' 5 ..' 1 8 4 4 o s. m u.38= 3. 5 102. .r.0049.80. nrrrL 10r PROIECT DIPLOMA DE 61 . " l0 u.h=150.0169 m 0.0 u'"t.96.3 8 4 to . us.=0.ri.19 m r= :]]::=0 0 t1 tm u.fi. m.108 daN/m: .89 10 r n 3 8 4 8.38.00576 l+ m.15.r.25=0.10 " ug.96.r.n*=0. 5 68.0113m + m Rela{iade verificareeste indepliniti.ost=0.19 < 0..3.0032 m.. Alegerea sectiunii qi a lemnului.18.80=0.25.00576+0..40.Ji.1 . in faza finali: ' 5 S.iin= (l+ uz.0032.00610 u.96 nma=40. = 4.40.inn=0.00576 ug.0169 m + Rela(ia de verificare esteindeplinitL Calculul panelor.=0.1.= us..24 1O'nt 1 8 .in'r( kd.7. ko"rs=0.05.96.006 1186 m 10=0.10". 1..clasade rezistelrld: C35 clasade exploataret clasa2 Aria secliuniir A=b. Caracteristicile sectiunii transversale: Aleg: giindi din r5$inoase sectirne:b=l50 mm=15 cm h=200 mm=20 cnr de $i .s.200=30.1 . .nr-<0.6nru.

4iI dal{/m 3.03 m2 Modululde rezisrenldr\v.tso=2a2.r=93.zi.180 kg/mj jL+b ct.1nrl . Determinareasolicitirilor: Calculul momentelor incovoietoare: p.4 4 .1 .m Ma=1361.5 da^ m - ^. a=0.:-:l::= 8 -\Fj.-T-a=3.1. 4.5.m PROIECT DIPLOMA DE -ol - .57 3.rc# =49 z*.95J..5+1.35 Md=l 35 Me+1.1 = .l06mma I.558.2.ts. t . ...35.62JaN T =1.1 daN/m.M2 daN.=100.2.35 daN.p=493.76m.=l'106 mm3=1'10'3 ml Momentul dei1ler-1ic: I.. gk=98.=192 daN/mz..A -I 4 q j .1 .75=3.p=z* dt=192.200r/12=100..- - J4 2 l b J 0 l 514.75 m.hr/6= 150.01 t.= sk gr. p=.011 =55882Jr N z 8 Calculul forlelorteietoare: / v.=3.76=0.2.2 3.10r rnm:=0.zo.4.=b. +o. Determinarea incirclrilor: ?E t2]! = 2.106 mmr=100.5.. I)eterminarea deschiderii calcul: de T:3.. = 1t2.l0i lY.p=342.0I _. a=40'. . t: -8 1 9 3 .16 datVm tf h.t:. M ' =" " 8 lr - t4) t6.=bhr/12=150.2 dall/m2. u :^.200:/6= Drml 1.387.76 0.A=30.1.4 .T=0. zr.t.82=1361.01m rn.51 m.10-6 mr .

059. " .iri!]!ikgi.0. I^ " t f.. .= 1 o 5 .95+1.J4i]6i!.= !.5. t n .nn 2Oo jio} 1 .tJ.5. kh=1.i: !!L m= . 75 r.96 ft1.891N/mm'? 6.514.. t.11daN o= M l 16l 15.5 . r=35N/nmr.3 5.4 .|..3 5 .t. PROIECT DIPLOMA DE 63 .ds f-d.0.3 .-. .I 1 5 .iiii.5 . kn=min[(h/1 50)0 1..2 t 3 . t.o o l5 o .5 0 i k .0 . .r . rr . I.5 E.a=1.05q J5 ^^.-!'i:':.1 1..62=ldaN 5 =1 809..V ..n.1 1 Va=1089..i. I = 1.:tq.!i4t'.901N I mn) o.. '0.!. "r<0..g1a=1.3 fu.ai 0.3] kh=min[1.48J.5 {. ^^1 .58 N/mm2* Relafiade verificareeste inalepliniti. Determinarea rezistentelor caracteristice de calcul: 5i 1.i'rj}'-.1 2 .904 N/mm'z 5.H F =0.'$rd"i.904 N/mm'z<l.iii.-!.58 N/mm'? " '' k.&.*u .1 8 0 9 .-.'j. 1..nJr]ii"L!!3'r.'] Va =1 .891 N/mm2* Relatiade verificareeste indepliniti.. 9' = r .1.10 = 0.8 .. 7.8 | 0.!{&.059 .r_0723 0 +6 0 LJ5 J.63 .: -ir')b rJ .rrrr 1r 1 .11 . 13. f. Verificareala forfecare: aa5 f".742.84 8 3 .7 2 13 .l 0 ' 1 .4N/mm':...-.L"l!l9.12.to t.50. . y" 0 .a=13. 1.t. Verificareala incovoiere: o". =ro o .61 N/mm'z ta=0.a=20.l /" ( /.t. ' h.t.t=3. l t ] 1 j .{ r L J5 s . " i : s .3V c+1 .61 N/mm2<20..

0100 nl u".0f u. 342.0151 m 0. =_L.n"=0.00606 < 0. 10r A=22.00738 ka"r.1.4..=0. m. 1.00738 us.fin=O.rin= ug. Verificareadeformaliilor: in faza initiali: 6ma I'=100. m tt.nn= us.163.5..r.022 m2 mm2 5 PROIECT DIPLOMA DE .6 8.63. 10' .80=0.80 ug.100.0060.00750m.8.(l+ )=0.3.108 daN/m'? 5 """' :s+ r*.06 101m 8 .103 =0.t=0.0073 8+0. uan.0100 + Rela{iade verificareeste m m indepliniti.5. 150=22.10. 1 0 3 1 0 0 .25.h=150.00603 m 300 -! =:i:i 300 = 0...= * = 5 zt..=0.1)=0.1.00148m<0.188 m umt. u-.1..01' = 4 .. l: =6.'r=0.0151m + Relalia aleverificare esteindepliniti. A) Calculul popilor: l. in faza finali: s o la | =-L.00750 m l ' = 3 01= o.7 ug.7.0041 m ka"r.(1+Q.25= 0.Caracteristicile secliuniitraosyersale: Aleg: .insr=0.clasa exploatare: de clasa2 Aria sec(iunii: A=b. Alegerea secfiuniiqi a lernnului.106mma=100."..7.'t 184 Eo u) . 384 . 1 0 -6 493.n5r.00750=0.ot5t200 200 urd.m 50. 7 .os=8. mm.001.lemn(grinde) riqinoase secliune: de de b=150mm=15cm Sih=150mm=15cm clasa rezistenli: de C35 .. ka"ig=0.i6=u'. 1 0 1 1 0 rt z .0041.10 Eo.nn+uz.

35.X _ f.106 mma I*=42.10-6ma 2.106 mma=42.20.91 daN p=0..8.21 106 r 2.19.Eo.15 480=20.punu=bponaltp-1.35.pop+1.r4.50.8o l . p=z!80 kg/m3 =gt LJ-+ s.5 2 1 + 22. .50. 1225.28^ -^ gr.os=8.k.40 daN/m !*..76+3.r*lr$*ii!!.hpop.4. 1..84 3.4rn*i*:t![d.35 Gt."d. rr 0.z. Determinareaincircirilor: a-40".1'7 .50.24+ = O.50.d*6!.i.p.ira*rlilqg]i!ii!dr Modululderezisrenli: Wr=b. +1.ol=25 N/mm2.24 36 " f .56m 4.tJ.7 daN/m2 108 1.o Gt.1.1736. Determinarea lungimii de calcul: lp=Hpop a/2=1.6 1. G6o.Fop=0.i..15.i.pi Gr.63.!ri.65 .86 N/nm2=13.7 103 ..93 98 .44 daN G6q6P'P=4259.a=13. o i *2 5 .2 .56m G'or.ttLrn!!.2 8: -f r PROIECT DIPLOMA DE .35.0..150'/6= t 1..pap=7.pop=boop. gk=98.84.44 daN 5.2 daN/m'?.2 ..91 rcr _ 1.hrl6=50. zt=192daN/m2. cr l'.5 zk.3.sr.!.'7'l zk.1225.5.480=14.t{ .40 1225 di.24 o.p"!"'a=1. Determinarearezistenfelor: f.apop=l.p.91=2t259.24 daN zr.6. ^ ^ d a N 36..15.&.'121 .84 daN Gspop=1225.3 .rl.35 . 1736.l.37= 1.5.qr*.:.+1..19.10"a m3 Momentul ine4ier de I-=b.J1.0.84daN 1.i!ir.l N: mm ' f".93-0. 22 1.63.150112=42.Hpop.19.52+ 71.91daN T' 2= 3.24r1.'f r-+Git. Determinareasolicitirilor: lp=1.pp=1736.:.t.10s mm3=5.. 1225 + | . -^ .40 daN/m G*p.35."d! .pap=ztd2 =192 25 7.91 1.o..e | .+T .0.hr/l2= 150.p.5 l 736.8.n.105 mrnr W'=5.PoP=20.86'10s daN/m2 = (\ /..

-!.0d o ^ = G.rr .105 mm3=5. zr=192 daN/n:. daN C_ gt.3.44 --: =1. Deterrninareaincircirilor: a=40".jjn{i.p=1225.j.i0=22..p.!-!.o.d2.h'?l6= 150.15.'. 15.i h=150 mm=lS cm 3 ..57.150.p.24daN zt. gk=98.10'6ma 2.!}i:'liii. p=480 kg/m3 6.93.84 daN Glp.:.5 2 1 +22.:e{!!-'i..86.91 daN 9 8 .10-a ml Momenrulde inertie: I"=b. 1.t.d(fc.40 t225...p"P"P=20. Caracteristicile secliunii transversale: Aleg: .ta^ -+250.2 8 + = 3 .821 Hpop 0.P"i=14.7 6 3 .t'.le'i.52=1 716./6= 1..16<0.19.T'=192 2.89 ll)' " ' 0.19'106mmr=42.:.12. .hn*.!!:i.1.:s 0.pop=zk. :I .105 daN/m2<13.clasade rezistellld:C35 clasade exploatare: clasa 2 Ar i t\ec.150r/12=. 8t.89. Gr.*---.hr/12=150.63.1.91 daN PROIECT DIPLOMA DE 66- .63.043 l*a=0.103mm2=0.10 daN/m Gr..j.106 mrn. Verifictrea la compresiune paraleli cu fibrele: dc.. 5 ' rn m l0 A=22.r .15 1.480=20.pinr=bpnp.19.52+14. Alegerea secliunii gi a lemnului.0.5.T lr.l I'=42..5 2 t u p=0.ld1pidin rdtinoasede sectitrre:b=150 mm=15 cm .0225 m'z Modului de lezisrenldiwr=b.84 3.-!-'!j]::.2 .5.40 claN/n Gl.105 daN/m2+ B) Calculul talpilor: l.p"p=1736.hpup p.5 +nu trebuiesI linem cont de flambaj 6.105 mmr W-5.p.2 .2daN/mr.1.20480=1.j.3 .21ttaN = 0. 'l 't cosa 1 *.:!jii.|"l..8.-'Jd:.po!=0.puni=br"n1.77 zk.ijrl!s I 56 =:6.02:5 Relafia de verificare esteindepliniti.iunrr:A =b h-i5U I.

rra .14 daN 5. |-J o . 4 . +1.500. + 6.so.6lkqe6'f.3.3s = 0.33 N/mm2=3.aP'P-4259. 2 4 + t .21t. rM 0 . Eo.0 N/nm2..8.t.r=6.""" LJ5 C.p.go.87.10s daN/m2 - PROIECT DIPLOMA DE 6'/ .o5=8.p+1.u |. 5 .t.."d.7 2 16 .10s daN/m'? 6.7 daN/m2 103 . Determinarea lungimii de calcul: lp=0. o i4 2 5 o . ^- .0 2 2 5 m Rela{iade verificareeste indeplinitn. Determinarea solicitirilor: co .9 _ 1. ^--:r. Verificareala compresiune paralell cu fibrelel c".J).l'l 36.e6.6. 173 1 .:. rN Gtot.35 k.50.^ ttoN A U .91 + -. .f.241..33.""d.'721 .50.60 m 4. Gr.d ..3 1". 1. .n _ I. |2 2 5 .10s daN/m2<3.6 _ G" 425o.33. .35 1225.6 1225.0.)u. Determinarearezistentelor: f".5 r /Lpp=l J5.0 1 .a=3.d4 " .

{r!.9& CALCULUL SCARII PROIEC-T DIPLOMA DE -6 8 ..$..elanlfr. .iiit€}]isi!i&}iii{]id&ir(.{!ltilgrE&l!aiii&i5p$lri}S}".'rPg{n!$/r'&+'r !jblsi.

i!d:qi€J}si. Scdrile calculeazd ilc5tcarea se la din gl-eutatea permanente (placa rezistente heptele $i incdrcarea de udli.?*.rir*. Scara este realizatd betonarmatmol1olit clasaC 12115 aimat cB bare de ofel pC dil1 de 5i 52.rti&\.s"j4:r^15i4*rt :::i+aiee{ . In fllncliede modulderezolvare shucturiide rezistenta. secliunea fatiei de calculseia unitai' PROIECTDE DIPLOMA -6 9 - . a scataestealcatuifi din placa ( inclinatd rampa $i odzonraie podest ( ) ) 1. de incdrcarea permanenti aclioneaza sca.!.iiif..(i. Calcululseface $i ) considerand sistem un staticde grindl continud direclia pe rampei.qre+.ri dn. Evaluarea incdrcdrilor m 2de suprafala: pe Evaluarea incArcdrilor m2 pentru pe calcululscdrilor facein modsimiiarcu se evaluarea incircdrilorde la calculul planqeelor.t6: ce pe simplificarea calculelor.)16ia!n *l.!!hij:dn{rdi9*4e{*4r$\trr. podestului c li ochiurilor place.!jitdr*r!. rair.r:!r4i*!le.i{!@*!ni.

010 0.r..linand cont de unghiul de inclinare PROIECTDE DIPLOMA .020 0.ar TOTAL = Incircarea de calculeste: 1.20 21.030 0.50 636.130 0.50 471. crt Denumirematerial specificd lkg/mcl IIn] normata ldaN/mpj 36 63 325.025 2 3 4 2too 2500 1700 Tencuiala mortcr\.35 471.007 0. inc.130 0.00 38.00 208.r.50 I Gresie Stat de egalizare Placabetoo armat 1800 0.area din firri.00 47.rjgrc\iel Greutatea Grosimea Inclrcarea Nr.087 IdaN/mp] 2600 2100 2100 2400 18.permanenta pode.00 6 TencLriale mortar var total5 pe proieclie orizontali se calculeMe.020 325.20 Betonsimplu(trepte) 5 PlacAbeton armat 2500 1900 0.030 0.50 daN/mp a) Incbrcarea pemaneffA pentmrampascirii finisaj gresie: Greutatea Grosimea Incircarea Nr.00 63. crt Denumire material specifici lkg/mcl I 2 3 Gresie Mortar adeziv Sffat de egalizare(mofiar) normata lml 0.

" "71 .f$ 1o.{.ldii!&rilk .1* :os 2 + (325 + 38 00) l = 0 + + .+e.crp!:11 = 3t .75 1081daN/mp = de c) inc5rcarea utili: Incdrcareautili normati IdaN/mp] 300 Coeficientul incirci rilor Iocircarea utili de calcul ldaN/mpl 450 Nr.ilit!:tt. 800.28 Incarcarea calculester 1.!-ii']]*r1@letdrElta!!rr!4k eei5Li..28 cos .2 + 2 1 .is(lld.r66d&.00 0./ = 380.j8 ..0 0 1 . Schemastaticaa scarii si incarcadleaferente: incdrcdrilepermanelte: inchrcdrile variabile: 3. Rezultafele calculului suntprezentate celece urmeazdl in Diagrama infdfurdtoarc momente de mlnlme: PROIECT DIPLOMA DE .or.rtr!r*.t..00 ]_.t:::.0 0 6 3 . crt 2 Spa!iuundeacfioneaza Casa sctuii 2.7 8 3 a = .35.**r.:r*aur. Calcululmomentelor incovoietoare secliunile in caracteristice: Pemu calcululmomentelor incovoietoare utilizeaziprogramul calculal grinzilor se de cortinue" AXIS VM8 " . ' ( 1 8 .?7 363 : Boo daN np + ..i5 I co s l .zs o.4*!!d*r!u!Jir:iJ!411*.

07 1.10 a6/20 o6t)0 Jos sus Jos C2 F2Y Rc C3 o8/20 a6/20 06t20 sus sus Jos JOS 1 .59 a6/20 a6/20 Arm. l Diagramainldguritoarede momentemaxlme: utila .1 0 0.. constr1-lctiva Afln.5 9 PROIECT DIPLOMA DE -1 2 . constuctlva C1 0 .' ) .inal!imea C I' Rs 1 .1 : /.3 6 1 .' E .." :' :.3 6 2.

00 TOTAL: q=729.ilcdrcarea permanentd greutatea din ptopriea g nzii depodest: 5 8 c.35x 0.ii.0 0 = 318.incrrcarea din rampei: 8 .10 daN/m = 225.6 " 100 5^ CALCLTLULGRINZII DE PODEST: Calcululsefaceconsiderand ndadepodest g rezemata pereliicasei pe scd. o de L Evaluarea incdrcirilorce aciioneazd grindi: pe . ".2.incarcirea permalentd greutatea podestului : q xI 6 3 6 .00 daN/m aiea unifoin distribuitd aclioneazd grindadepodest ce pe este: PROIECT DIPLOMA DE .din . Se $i propune pentru gdndade podest secliure 250x 300mm. = n x b x h x y: 1. .504. .30x 2500= 2 53.- relaliilecu cares-aucaiclllatameturilesuntunnetoarele: -M b.5 0 x2 .B ).100 A .incircata cu o sarcin5 unifoimdistfibuitd greutatea proprie. 3 daN/ m I permanenra greurrrea .2 x 0.25daN /m TOTAL: g=1782. b o '] R .1 2 daNI n . =-L . din ei respectiv tampei podestuiui. ))4 2 l 2 to .00 daN/ m daNI m . 1.. 1 0 8 1 .

. 25ll \<2. J 9 6 .coeficiental conditiilor de lucru p .1 daN> Q ma.2 12 2. t o o =j . t J l 2 B .'.procentulde armarepelltru barelelongitudinalede rczistentadin zonaintits.056 2.ecriu.[5 0 .1.10 u. zso.2 r m so . = .Deoarece sectiunea nzii estcalcatuilSiard armaturdinclinalA. r l .xt 1 2 5 5 ../i.r=2. 1 .00 =251t.=2g. Q ' U 1^ b h n' R. 2 .v.5 B M bx ha-x R.24 r00 o. Qa.=3243.26 ze a. t .50x26'/) /.10d. intersectata t'isura de R r .A 0 -2511. rcspective fbrta tdietoarecu relalia: ... 25I 1.\ er.1da Nlin Se calculeazi rnomentulnlaxim.forla taietoaretrebuiesa fie preluad g doarde beton!i de etderi. /.aJe clricrilo a mar.]2 4 J1 :. =# u O =!11.P= 3+q =1 7 32 10+ 129.95 Nu necesitd calculul etrierilor_Se previd constructivO6lJ0 A.N.tI : o .r-ezistenla calcul la intinderea betonului de R u rezistenta calcul la intinderea armarurx de PROIECT DE DIPLOX'I4 71- . =2 6. = 0.267. r .5 5 0 4 x1 .=4".12.u p 5 . . " o. 0 ..0.1 1 )irt r^)onl 88 p/J = i ri s s < /. 5 250.' . R. r = ro rnml=>2 crt PC52 cu A.R - ' .1p.30 mm2 2517'lo lo -3r. h"=3oo 2s-lj = zatnn p_ e=R . r . 0.10.ir .t Ntm 300 n.0.10 daN unde: Qeb forla tdietoare preluati de etrieri gi beton ne numarlrl de ramud ale etdedlor A arir . Verilicarea tb a teietoare: la Armareatta[sversalda grinzii se face cu etrieri dir OB ]7. vb t+ . r rrrn. p 8/10. 4 2511.

.1+Eir*r{!e CALCULUL FUNDATIILOR PROECT DE DIPLOMA .i:'rtllgtiaiii.t ri.rirj&!!}i!r.ililldi}*uu.4.r!"idL{tir$lptin<4rilt*ti.

=204.N$q1-r'4&:s.76 _ .383daN/m a din perete: =1705.iiDsaq.*e€pslc]*}? ft Eyaluareaincarcarilor pentru fundatii ai.zonacu subsol din planseele betonarmat: de =1 139+1 139=2278 daN/m'? din planseul peste (planseude lemn): mansarda 33 q._l E-l L:I Axul 1 . .28.60 L35 = 27q7.2daN/m din peretii de subsol(betonarmat): PROIECT DIPLOMA DE .l Li! -E --rEl L: r= L: ] -E r-J f. .

Incarcarea planseele betonarmatl din de =1 daN/m'? . r0 1.25 ) PROIECT DIPLOMA DE . Incarcareadin planseul peste mansarda(planseu lemn): de ' qpr h-"= 204.r t 4.28.5 daN/m .6 5= 3 1 6S d a N /m 1 = 1.8s.o 3 .. Incarcarea acoperis: din upop=rtz)9.zonafara subsol Incarcareadin planseele betonarmat: de qo1=l 139+1 139=2278 daN/m2 115 ( 1 7 t\ q .4:l drN 4) ao 1t L = 878. .q*r=0.1 0 .3 226 daN/m Total: 9413daN/m Axul 1 .9pr 139+l139=2278 175l: 3?s .5.35. = r: r u . :i 1= 383 daN/m I 175 q.135 7380daN/m Axul 2 .67 2500 L35 2703.00.0 .io=370 = 7.2 -. _ 22 ' . co\ 4t) z k p = 1 9 2 .21daN/m G*"=a ' 4." _ 0 .4 daNhr Incarcareadin pana: .1.4 b 0 2 2 boaNhr Br o .1.65 780.35 3496.zonacu subsol : .1 i .+ h l = 2 7 ar9 N /r n \ s. + 1.11 - .' =2 0 2 2 d rN /m 165 .30 2. r . 2 0 _ . r r 2 2 1 8 .

1.w q ) )\l ) )i .:.2 : l 7 .30.23 PROIECT DIPLOMA DE 78 .8 1. . 2.2500 = 1.44 daN daN/m .b JL n g r p=o 82 .35 2703. .= l .ia=330 2.-.+ \ 3. 1.zonafara subsol din planseele betonarmat: de Llp r rJy+r tJ9=ll /E daN/n) = din planseul peste (planseu lemn): mansarda de 259. rn zr.67.35 1136. 1 0 2 . =)04. .I .3 = daN/m .35226+1.878. 2 0 _ -.15 0..o l d r\/m .- 0. . 2 2 / 8 ... r .p=192 = 316.+ . Total: 9657daN/m Axul2 .4 daN/m Incarcareadin pana: o = .55 1. I 2 s l o r r r r \ m l8 2 ) !2 Incarcareadin perete: = q.65 daN/ni :.20 180=22od a N.02daN/rr Incarcareadin peretii de subsol(betonarmat): q*r=0..25 ) Incarcareadin planseul peste mansarda(planseu lemn): de qpr .65 780.to -:.5.

timea 1.pentu pereteleexteriorfdri subsol:Q = 7380daN/ml=73. Dimensionarea funda. 2.625 falade cota+ 0.00.sEllle Incarcareadin peretei q.'d= 330. Presiuneaconventionalb terenului de fundare este de 289 kpa. valoareade 1.30.pentru interiorfird subsol =8387daN/ml =83. - .87 kN/ml Q Dim€nsionarea fundatiilor sub perelii exteriori cu subsol: PROIECT DIPLOMA DE .5@q!*q{l{rri&ii4@ii. m Pentrurealizarea fundafiilorse foloseftebeton de marcaC l2l15 sub perclii de rezistenld interio $i exteriori..5. StabilireaadAncirnii fundare sefaceavand vedere de in umatoatele aspecre: .00m $i adAncimea de cotaterenului de fa.pentru extedor subsol: = 9413daN/ml= 94. se cu de . h de o conform fitei geotehnice niveluraperor subterane situe'd la -6.80 kN/ml . este zona careadancimea ingheiesleg0 cm. valoa. Coldlerenului natural -0.te amenajat 2.13kN/ml cu Q .' 19.00 de m iDcircdrile calculpentru de fundalia continue suntl peretele .pentu peretele interiorcu subsol = 9657daN/ml= 96.ea de bazd a punzitoare fundaliilorcu lf.50.le Astfelsealege cota-1.57kN/ml Q peretele .tiilor: Raportuidintreineumea qi lilimea treptelor d) trebuiesd fie egal sausd nu depd$eascd (tg .35 Total: 8387daN/m CALCULULFUNDATIILOR l.o25 e. = 2450daN/m 1. Pentm armare folosesc se baredin olel pC 52. Construclia situatdinOradea.00m fald de cotaterenului se naturai. o Adincimeade fundare alege minim 20 cm in piusfaldde adancimea inghel.

{.30.ea baz6a presiunii: de tgoldm=1.60m Verificare: b"=0. 2 Penfu acest terenavemin funcliede valoa. Nr=112.3)N.80- ."".1=1.I N=94. 1 o=.96 kN/ml.'r-"' 298 Aleg: 8=0.2N=1. NI=1.h H . NFN+GF(1.. PROIECT DIPLOMA DE .13 kN/ml. . GF(0.1 tso (=.30 rn. H>! ! r tg a r " o . Aleg betonC12l15 B>\ p.3)N.3 94.>tts c {) ft .13=112.1i0.96 kN/ml. 6211129=63s.

(0.05 (kpa).71 LPa p=168.52 kPa..--g j }r. 0 . P-*=182.= n . .52 kPal p=168..00 0.r 5 t ._: Ea. 1.3)N: PROIECT DIPLOMA DE .00)=298.35 0. Gt=(0.96..*4 . cB=-5..1=1. Nr=N+GF94.a=1.6 1." .0.00)= (B-r.52 kPa.. -5. NrN+Gr=(1.40m.1=0.53 m. .96kPa. Dimensionareafundaliilor sub pere{ii exteriori firi al N=73.26 13+7. 2 H l 4 0 c m: Aleg: H=40cm=0.10o.."=182.81 ..60.=pco. c: rF. Verificare: Ht=0.60."L JA @.52 | tPo 1 plonr: p-.13kN/ml.52=182.e_9r_Tf=r rr. ca .l o n 1. co= -109. r .26 r. Hr'r.--r=r3G.00 0.3)N.oN+ cD=298 5. oo = l q 8 :-: . 13=101.1. G1=7.80 kN/ml.109. kN/ml: Nr=101. 1a n 6 o i o .52 cB+ kpa pr.kl D 2 .35.ro*4.1022=713kN/ml.-. 101.96 "o...22 kPa I Rl 5) rA t r? - severificd 182.52 ' lO0 7.{r\< E i}Frq4a .E.B.00 .rrt7i*.5Jq _ lLt. m.00 = 168.1. Gr=1. . calcululesteelicienl subsol: 4.26m1.^ O .77 kPa.'10 Dr=0.

86 kpa + se verificl.=0 1 0 Aleg: B=0. Verificare: l:' . H i . Nr=88.86kPa cB=-7.qrt .50 kPa Po*=216. q 7o l v.14. 1 \N . N61. 8 8 .(B. r n o t 9 58 6a Pa D -2 . .50lpn 2q8 -: :a cs=p .05 cB+ kpa Pr= po*=216..00. .49 kN/ml p=l95.B : -L ..575 .o . .50 l.. :t$ai: 2iolf.1 3 m .2 73. Gt =24. (0..13 kN/ml Ns74.05. NFN+GF73.t2 5=40cm: bc=0.0 0 ^ ^^ t. Aleg betonC12115.. l?5 roo= zlo..00)=298 _ = kpa .40 m.40 n.45kPa cD=-7.1. 8 .50.05kPa 1.(r) PROIECT DIPLOMA DE .82 .5 6 r r 2 .50m Verificare: be=30.35 1.40 De1. P=. l3=97.10 cm.0^= .0.45 74.00Hr. Gt=I. Aleg: H=40 cm=0.50 0. J.0O) _7.. .56 kN/nt..a=1." " . + Ht=1..30.22=24.05kPa: p=195. -.0 0..50=216..st..35 1.'-:1.adn=1. l .: -:t.34absto?o + calculul esteelicient.. 8o e.575 m.1.56 k\/ml.80=88. k|. t _ .93kN/ni. m.0.00 m.r.. 2 Penhxacest terenavemin funcliede valoarea bazd presiunii: de a tg(.7.15 1.. 0. .-.13 kN/mt.t P . = _> /ro d \ g( R -L H _ ' s -' r' l rn H) - R _h tr gur ..l 0 = 0 .2 .80+24.'] P =s = = l o o o j o .1 l pcor!-p-con!+ cD:298. N=1. i5 +? a * ..

N=1." tl5 R9 B > -.l -oo-''"' 298 32 r.3)N. p"". m.88 kN/ml..3)N.39 Aleg: 8=0.2 . N--N+GF(1. PROIECT DIPLOMA DE 83- .60m Verificare: bs=30 be=0.2. cf=(0. NF1.57=115. Dimensionarea fundaliilor sub peretii interiori cu subsol: t t. l +- "l N=96. Aleg betonC12l15.88 kN/rnl.1-0..5. N ' B.30 cm. 96.57 kN/ml. Nr=115.' "" = 0.1=1.

5 1 2.35 .0 I kN/ml.2t4=106.53 kPa. H L > fig0)Jrn H> - Rh ttgrx)".00."""=182.0o " -i' "" '2^^8 94 t0c) .o n '+ + =2 q-85 ..+ Hr=0.531'7 . kr.68 kPa.. o = p -. H>o6 o .01 .44kN/ml. I = 106.B 1.6..0. -5.rc)o 1 1 6 68( kPa) ' r .68 kPa + seyerificd: 182. .0 0 0".trlri6*qlwnlad*rri!tnrdlrs&sale{!4rrdl!!r&gqdt!r5}$!&!sr.6=1. 1." 2 Pentnt acest terenavemin funcliede valoarea bazd presiuniil de a tgoadn=1.53 + calcululeste eficient.05.(0.57+9.30. . 0.68 '100=3.40 DF0. 22=9.96kPai co= -109. cB= . Aleg. 0.o l o .5Jr kPaJ: cB cD r p.35.g 5 o . PROIECT DIPLOMA DE . m. p. H=40 cm=0.3 6 1'/.01kN/ml.!{eii!. N6N+Gp96.00.96 (D=p.53 kPa> p=U6.. Verificare: Gsl.ai€.51 tpa p .= p-.60 kN/mll Gr =9.0 ) H > 4 0 c m.(B-1.H1.q 6 l0q5l=l82.1.53m.. D / -2 . p=176.--" = n--" .00)=298 1.53. co=-5.53 m.r4rri:!*:{. .182.!5@ rg0(=.60p--*.20Vo <lO% 182.51kPa.44 .00)= (kpa).n . N9106.

tgd= ln H > (rgo)d. Aleg betonC12l15. 2 Pentru acest terenavem iuncliede valoarea bazda presiunii: in de tgoad-=1. H:- R-h I r gc) .UU n >loo64= o. b"=0.I. p= : +sF""".30 2.64 kN/ml: Nr=100.6.3)Nl NFNfGF(t.3)N.zq 298 Aleg: B=Q.2.87 kN/ml. GF(0.s2 L D.30.5 m. Nr=1.2 N=1.!1n Verificare: be=25+2 cm. .87=100. . 83. Dimensionarea funda{iilor sub pere(ii interiori firl subsol: SECTII-]NEAJ1 N=83.1=1. PROIECT DIPLOMA DE 85- .r .1i0.64 kN/mt.

27kN/ml.05 kPa.4 kN/mL NpN+Gs83.575.00 m.ilrbIf:irisweiilr{.k1(8-1.35.35.06]IPa pr. m.ra <lloo 2Gn5 . n = --'. calcululeste eficient: PROIECT DIPLOMA DE -86 .'7 .a). --) H)40cm Aleg: H=40 cm=0.0. Verificare: GF1.00.i. co= -74.00 r An. p-.) = 2q8 ^n 14 pc@v= conv+ cD=298 'l .r.G{iiin\Iiti!.(0.4 kN/rnl. 0. + Hr=1. yneo=1.diliali4&Iwssiis&fia6.00)= 7..50.._ D !. Np107.40 DF1.-. . toi. D= G1=23.Eaei{e&iirb6'rd{iii:[w&1i6. 1..54kPa. cn= -7145 kPa.50=216 pcB+ 4 ..i.05 kPal p=214.4=107. .575 m.45(k].22=23.69." ' = _ = )1 4 5 4 Nf I.8.05. 216.1.00.00)=298 co . . Hf 1.".P* n " .-216.1.2i 4 .87+23.1 0 0 -.1 n H> o5 o o 3 o . 2..45.. cs=p-.216.5 0 .50.27 kN/ml. .=p"on. p=214.1 .05 21454.54 kPa + severifici.100 = O.50 kPa.0 0 0 .

CALCULUL GRINZILOR E|I|.\TF'T I\F |\TDT r\I'.i .

(0.4581 101 .M .>15 .7tjaNI m din 3j 4 Incarcari greurarea dir proprie:1.88- .2 -=:::=2 5 6 .B).. 12.6t) =61 ldaN/m Incarcari planreul b.lnN/ m Total: 4072daN/m .35= 12. h. R. ! ! L b..55.28. 2.:I l19.3daN/m Iacarcari ptanseui temn:204.35 O.a. . Evaluarea incarcarilorpreluatede g nda: o o Incarcari acoperis: din 780. din de (n8 + O.5 ) = t2 2 td a Ntn Incarcari perere: 0 .. : M = q l l _ 40 7 2 -3 .rr ' 88 PROIECT DIPLONLI DE .GrindaG1 r Predirrensionare: o Conditia rigiditate: de / tnnn h.V.16 nm AIegh".br-250 nrnr..^ o Condida rezistenta: de s .5 '2 = 332.35.-350mm. 0.25OO 186 = .1. lis din de o ' I 1s o . hs.25.o o=4 5 8 ttta N .

1 0 ^- 3 a" <. O O " 0 e. =s2s.81< 4 = "Jfe necesarcalculul in sectiLni inclinate p-#h a'. ia o .1 . 3 1 '1 2 . 250.4 R.0 .* . 4 5 8 1t 0 * = 0.16E" 2 5 0 .3 = 41 1 4 . .=rfrt n" =949.-=u'o'.2 .2 B r.9 5 = Jo.25-\ R'- -3y7 -* p= rt J t.os Aleg3116A"=6.4OO =300 mm a" 3 300 mm =>a.12.95 0. t 0 O = O ..zso.146 .5 250.sg *^.1_ u t _ 2 O . <300 mm ' Aleg etrieri simpli cu Z ramuri de forfecarex6l100B 37 PROIECT DIPLOMA DE _89_ .b .03 cm'? 6108l 0 _^a1 o a_ .0 0 -.3172 t o =35g .s rco=0.t00=-1.t6 i4y 6 10 8 .3 .317 -""' 0.5 < 0.

' Incarcai plarceut b.:!-^41 din 4. : t- .:.28. din de (2. 1 N/ m 100 /.12 mm 12..6 mmt .. Evaluarea incarcadlor preluate de grindal o Incarcari rcoperi. b".A.8 1 0 -95 . M . -}L bs. 1139 din d" T[z-{-)=nnaoxt^ iiJ I F:': PROIECTDE DIPLOMA .2 5 . z----a IIJ = l4.5 . bgF25 mm.ls: = 68964 N " "6J6 Qa =8 8 9 6 daN>Q=6108daN .28.2 .3 4 4 1 . .".8i = 8t8.90- .38+0.3= 56.t0 4 = 302.Jmm o Conditia de rezistenta: 5.-fi sor : rzt.0 .').2JdrNlm : i Incarcad planseul lemn: 204.61)= 613daN/m ir."' Aleg hc-30 cm.m. = 2.-= b Q"n ) ^.. R" h{ > h. Predimensionarel o Conditia de giditare: I IU )r< = np.6 . t oosr./ R..1 ^ ho'r' ^[p ^.2 5 6 .q = zr.

= a5+ zot *r- .rrn.62 cm'? . b ha'1R.13).2672.tsr . .44 I n ttaN Total: 4994daN/m Dimensionare grinda: rz=-8. 8 .104 341'.91 - . -rS ZSO.1.?!1(r.26'1.5 ho= zgg 25 -rJ = 267 ^^ p p_ \ '(t A.o .li 9.0. 2500=143. 1.95.=er2 / m .!ro -=. o=_9 b blr.r4 z.96N/mn ha.90) Incarcari perete:330.1 250.to oo ."=. = D J t .2 .0. anN 49q4 2+5 22 =611RtnN ._t.96 < 4 estenecesarcalcuhrL sectiuni inclinate in D= -- .2.rs) ddN 4 ! 3. 12 4 Q9 4 .25. ha.3-0.: Aleg 3! 14.1.55.5 <0.4.Rr -> .0.b.i1 io - l)u.12.250.2b I PROIECT DIPLOMA DE .35= 1136 din r)aN/ m Incarcari greuratea din propde: (0.o s"o -r l O 6R t' .35. ) a a z =scqt ._= -f 7 =a l - a . 1 6 0 = 1 1 0 -.

= zxltx no' p xmlx R.zoa zz5 a.a "a = * .-':----.2.6 5 6 . . = 9 5.92- .> a" 3 225mm Aleg etrie simplicu 2 ramurideforiecare U6110 37 OB A"=28.283 = 56. !300 mm .3mmz mn' 4.x qe= z"^lzso"zel\ffi raosros-t= :134oj N Q"u= 1 311daN > Q = 6111.6 .1.-x".l Q".0 .82 1 0 .1 /n N 100 '.15daN PROIECT DIPLOMA DE .

0 0...i 1.2 0.625 0.2 A. 075 0.1.:lw/mKl 2.2 0. '.3125 50. 0 1.d crtremperaluro L- p:.r . .0 1.0 Valoareacoeficientului specificde transfer termic: Verificarcarezistentelor minime necesare transfertermic la R'.& Pereteexterior: R'.t'7 0.l i :.0 0.0 r000.*=2.0 t.. | : PROIECT DIPLOMA DE 93- .filc fblie bafiericontra \'aporii.042 0.in n.23 k=0.0U. .CALCULUL HIGROTERMTC Verificareadin pulct de vederefermotehnic bariereicontra si vaporilor a structurilor caresericestc Denumire Droiectarc: Acoperi$mansarda de Observaf de'proiectare: Proiectde diploma ie Alcituirea straturilor: acopenl membrenA suport stlataer Therwoolin VF Therwoo.0015 0.'a i t. Rdj tm2.parkgl 0. :. " .2 16.l j :r.0408 0. ro cl' I 21 .08 0.- .59 Vw > R'.218 R0rec r\: *10. 17 0. 0 r E00.4 [ W/ n K ] p [kg/m3] 2000. P r e.t/0.i ur ep a n iola relxl. 03 2. .0 12.2 1250.03 s.218=4._ strataer placaj gips-cafton d: [cm] 1.0 t.0 0. R0*"=1.75 0.tr. l :ao r l r a lr t i i :-' -t'.5 0. t: li o u o .00 m':k/w Ro=t/k.1176 0.0 s.2 0.

odarea a.e 0.trat der d=2.a bibl'orecf a.tat ad d=s_Olcm! nembchii.4 0.55 <= ^< I l I l .2 o.r"r 'tf fd'f The.o4<= l< o-oa 0.f.o[col culori in fun4ie de conductivttateatermic.8 <=i< t I <= I< 1.podror PROTECT DIPLoMA DE '94 .08 <= t< 0. I < 0_04 0.2 <=l< o.u.0lcml d-o'03 IcDr 'f5:"11lli'.4 <=l< o.55 r.03[cnl r.uFort d='0.wool'nVF d=12.-carron d=t_2lcnl .3 1.rutu sardare OK 15 l8 30 ' pldcdi sip. <t.: -i :::r! Nltete proiectantutui ordondr.

Note de pfoiectare Informabii ordinesstrdrurits LucrEri de Ea..6dbre 60 62 53 6.1 gal cul e PROIECT DIPI-O]I{A DE 95- .

re NotAde poiectare rnfo nhgtlire rtraruri . ext.: co[nqi praf.5 0 3 6 912 15 18 21 2{ PROIECI'DEDIPI-OMA 96- . 3..

18: -20 0 3 6 912 15 18 21 PROIECT DIPLOMA DE 91- .r*l NorEde prqecrare hro ek6run .. 9l:5 d.rlrj rt1 21 22 20 t8 12 10 I 6 2 0 z l0 'll -6 -8 16 . proixtat hfo ak.ru.tde srr.l .

-'.: :l 12 L4 16 1€ :a :' 24 l l cl Realizatcu programulTIIERWOOLIN .{{.l' i l jt i: : lo . I .> R'-o m2 Presiune partiali modificati .0 l: Valoarea coeficientuLui specific transfer de termic: k=0..o 0.=l/k Ro n"" R'..50 m2k/w Ro=l/k=I/O367=2.0 8oo..VerificareadiD punct de vederet€rmotehnic bariereicontravaporilor a Ai structurilor caresericesc Denumirc proiecterc: de Perete exterio( Ob.: .367 lw/m'Kl erificarea rezistentelof minime necesarela transfer telmic R'. Phoroterm PTH 30 relculala vtt reoalata A.sur. : ill':.- Rd:[m2Jtkg] *109 0.7 50. ll .666'..erv"l.98- .0 7.relalia cu temperatura tT e c o i C .S R0.21q.045:0 0 .o 1700. .!f- l nt.0 1800.".812. .i 0.fsl{i 0..ede pro.8333 16. ii a.eclare:pfoieL diplom. il :.l I de Alcrtuirea straturilor tencuialivarrepamta SPUMAPROBA folie bariera contra vaporil. 1 7 to 0.5 0..r=1.0 20.VSYS TERMOTEHNICA PROIECTDE DIPLOMA .72 k/.8333 p:lkgimr] 1700.872.

3u: : 1' ' uu Pqhu bariera coDtrr varonbr PROIECT DIPLoMA DE 99- . .2 28 32 3A l. : : culori in functie de conductivilatea termh6 O .reo brbtiortr. O A <= o. . rdp.ordon.i PerGte Gxterior El___ .ncual6 ya.rara d=2-olcnl l.04.:1 .=i:3:36 l< O.

| E2 63 5l PROIIICT DE DIPLOMA 100 .lnfdmabi ordine€ *r.tsiror 60 6'.

PROIECT DIPLOMA DE .

t0 -1 2 t8 20 PR0ECT DE DIPLOMA 102 - .ji: ir t::..' :.ie. ':..NotE d€ pr.tare Info alcd-tuns+... 22 m t3 12 10 8 6 I 2 0 "2 .rui .6 3 .

r:1a.3 15.0 1. .242=4. e r:.5 ].1 Realizat programul cu THIRWOOLN _ VSYSTERMOTEHNICA.0 1.0 aloareacoelicientului specific transfertermic: de k=0.relatiacu temperatura P i: t P .00 m'?k/w Ro=1/k=1/0.4 s0.. 1c.0 1E00.l s L p .1'7 u.0 0.a f ..0 20. -3l rpr:a:..=2.I.: .WmrKl Ron"c erificarearezistentelor minime necesare transfertermic la R""i.10 l {l]r l . : : l .0 1250. 26tD: .i.:.13 k/w > R'nin m2 Presiune ps4iall .30il0' Rd: [rnrcPa-ikgl c).:fWmKtK: 0.Denumire proiectare: pl:rnseu pod de de Observatie prciecrare: proiect de diploma de Alcituirea st€turilor I suport scrndurd SPUMAPROBA ' folie barierd conlravaporilor .5 p:[kg/m 600. ptacaj glps-canon d: [cm] 0. PROIECT DIPLOMA DE 103- .! Ro*"=l4< anqeu pod: de R'.. : liJaal : .04 0.' .242 [O.0 50.

3 < .o4 < = l < n_ oa O. -d.2 < -tt< o.ali.upo *cendu.6. a 'r <= .ar. ubr.r"r".*.o4 o. 4 0.".:j r{s-r'r*r roiErondre N..i PROIECT DIPLOMA DE .rete dord.t. 3 ]| . 55 .104- .I=2_olchl sP.2 o.-ffi Plangeu de pod leqenda: curdri in tunc1i6 de conductieitalealermic6 A < o.uMa PAOBtr d-15.4 < -l r< 0.< 1.Oa< = l < O.rL< ' t .

:d PROIECT DIPLOMA DE _105_ .Informabn ofdhFd sh6ru .

NotEde proiectare Info dtcEtureshEtui

o)l|l} 30

praf. int.

2t
21 18 15 12 I 6 3 ''.':

d [cn'l

PROiECTDE DTPLON{A 106-

sh*6;*'erF#*

NorEde p|oE.tarE Info akEiuf e stlatu-

016d€Fo€dde h 0 al(6t!,estr*u r

r fr

21
22 L 20 10

l'rl

i

'3

12 t0

l,
PRoBcT DED]PLOMA _107-

i I

I

2 0 2 6 .8 -1 0 -12 -la .1 0 -20

IA ECO

PROIECTDE DIPLOMA _108_

35x2.9j 5x2.'t9+1.10)x2=34.00 PROIECT DtrLOMA DE _ 109 .INV.50 m. SUPRASTRUCTURA ANTEMASIIRATOARE Tencuieli NR.55x2=t7.00 Tencuieliinterioaredriscuite la pereti.60x.55_0.60=13.55_0.50)x2.4oxl.8x1.50x2.Bj Ax B 4.7_1.55_2.15x2.72 m2 Ax 3 (2.6i3x2.90x2."t9=2.80 m3 m3 Axl UM CANTITATE 4.50+2.60+5x 9 I 2.00x2.25+0.95 Ax A (3. 4.7 -2.60x2.7 8 m2 Ax 2 0.60=3. CASAFAN{ILIALAD+prM OB.60_0.79x3. SIMBOLARTICOL CFOlB1 r90.00 m2 c20206A7 Mortai var cimentpentru tencuieli marca M10-T.55)x2.1.50x2_55x2=22.20=12.80x2.79-0. 9 15 0. instalatiicentralizate 190x0.60x0.55=25.02=3.grosimeZ cm AxF 2.20=19.7x1.00+4. Ax 4 (0.4x1.069 AxC 3.79_ 1.60x 1.50.80x2.29 m2 TOTAL: 190.54 m.10)xZ=33.79+1.50x2.60+3.55)x2 .55+0.90x2.79+3x2.015 Ax E (0.065 m2 Ax 5 4x2.79=3.55 -0.60x 1.79+5x2.23 m2 Ax D 1.

36 m2 1x2.7 t0=1.68 m2 1x0.21 ri 2x0.20=2.44 Montat ferestre F1 F2 F3 F4 F5 3x1.40x1.84 m2 1x2.10=3. CK03B1. 1.00 m2 11.60x0.90x2.90x2. CK01A1. TRIIAAOTT3 Incarcatmaterialincomod 4x2.15=1.60=0. tf I x0.40x1.00 PROIECTDE DIPLOMA .5=10 to to 10.96 m.n0- .00m2 5.80x1.88 m2 1x0.7 8 m2 1x0.37 Montat usi Ul U2 U3 U4 U5 lx}.60x1. TOTAL: 16.00 to r0.45=2.5=10 to 4.00 m.5=70 to TRIlAAO8F3 Descarcat materialincomod 4x2.TRB01C13 Transport cu roabala distanta30 m 4x2.72 m2 1x0.00 m2 16.60=7..68 to 10.20=0.4'7 0x2.80x2.10= m.00 TOTAL: 11.80x2.60=3.

4 kg 0.40 kg 0.05x16x250=2000 kg TOTAL: 2.00 ro PROIECT Dtr'LON{A DE . l1l _ .50ro to 10.50to q 2. TRAO6A25 to 10.5=10.s0 m TRAOlA2O Transport materialtamplarie 0.05x16x250=2000 kg TOTAI-: 2.03x 11x480=158.TRBO5A22 Transport prin purtare directa.distantaz0 0.03x 11x480=158.00 Transport beton 4x2.

00 PROIECT DIPLOMA DE -trz- . CASAFAMILIALA D+p+M OB.00 to 10.INV. TRB01C13 Transportcu roaba la distanlaJ0 m cK01A1.grosime2 cm Lr1\4 CANTITATE 190. SIMBOL ARTICOL cF01B1 Tencuieliinterioaredriscuite la pereti.00 m2 16.00 3.44 Moltat ferestre cK0381"37 Montat usi TRITAAOlF3 Incarcat material incomod TRI1AAO8F3 Descarcat materialincomod to r0.00 to 10. instalatiicentralizate m- 4.TRA LISTA DE CANTITATI NR. czo206{1 Mortar var cimentpentru tencuielimarca M10-T.00 2. r.00 m2 11. SI]PRASTRUCTI.

00 PROIECT DIPLOMA DE _ 1 1 3- .5t.2. to 10. to 10.

:1".# 33: ... 3.i*r".G tei..":. # ..:." j ' ..qqq 3' . :oBumua sr vaton ricii.J6..1ff :..c FLAVTAFtTL-I.s.....' ...18 t-a/ew dn d-ata l8 06 2009 de conform H. "::_". r. . il.o ':J'::-'-'* '* '-'* "' 36 Aside." ."" ... Ch.e . .: eo ::3 o: s ?? l!"' "... ..33 ?39 PROIECTDE DIPLOMA 114.."".orirermi elro ta clBU .riil ooo "d ?:: ::: ooo d.."".-".tl##aoi. rorAl caprrolur .i..o .".-. 1 lil.""f..R." .28din 2oo8 .. a:: .:. . *"1 ten^ica oco o... "".-*":'* " "-". 1 """"''"'""ill1. ::: ooo .€Gmpr. "o".c...rlq' s. lnu"'titifdi!?ai .. 5 CASAFAIMILIALA D+P4IV.i1j"|iJ'l:i:ie".. w DEVIZUL GENERAL privind che[uietite nec6..us tulllei Miihi rrriero CAPITOLUL1 Cheruieti penru obtinereasi amenajarea tererutui ' ^":'"'":"":'-'"*'"" TorAt cAPlrotul_ t coo "o''totulT :# 3:: .' c1"rtg"ri i"nr.s.": "onro." " :' :" . s. : : ::3 3:: :3: :ss s:. nr.*-.:iti. " ..1.:: o0o oo0 ooo 3:: ooo ..re rea tizarii: ANEXA NT. ^-. ooo . -bofiiuc1t.".ltureti pentru prorecraresrdristent *ant -. .:I i3i .":::J:'.G.". i d.9.: ...f'"**'* 2 :::'1"n":M t-1)r o I \ 4 ne i l ieu rvA va'!oa'ie ivryA)l iinc.j"::""1 9ii -.". ..infi.1j".:"": ifi :i: ' ."":. : ". :": :33 o." rorAl caPrroLt'L 4 :: " " " " ' .

CFIAVIAFTT R. ' '6:l.TOTALGENEML: '6 ---iii.. S.re gu . L % j'ej1:::'1:T}u1iin' lle.' '-.f' : l.5. - ELECTRO CO\S-IRUCTSA PRoECTDEDtrLoMA -lt 5 - .

i% ANE)(A Nr..C FLAVIAFIT S..6 DEVIZUL OBIECTULUI Obiectul:SUPMSTRUCTURA ELECTROCO'\iSTRUC'I SA PROIECTDE DIPLOMA _ lL 6 - .

i' . :3' lFr i E ': . .-.: rE'.1 PRoTECT DtpLoMA DE |7 .l. -l 0a ua .pl d il .: i i . := r I o E .F : t. { o d dl l = 6 " :i i €e g a l *ti$ .s I l rE 0 * .i ilEi:.l t€ * l.€a l3l .'. r "r ' l i r. sa -l g ! S . .i :Al . 'l l..eo l : ': . FE l E P' t. --:: l . . <! : G: P d E :9: j:i s J 9 . .l =::. :E i 9 ' l= -t-'r . I 0 I i f g E :.l i ..J ii gtgl .ii:.a:'r' ." r5 i.u.n.j ' *i g ii !g E. .i s :r t3 -..I . t. 6 lq . 6 .-l . {.--t.w ti ' 'n E .. :l .3 rg .= =!. i d .El . i E . i ' 6.tE .t :i tr 5 t i Ea j. . a .t .l g :'{ za z... t- :8 .

i.f..ech.*. SUPFIASiRUCTURA .. pe obiecte P6 obre{ Ot I 2L Lucra.i de const..rEmo nbrs.9tul-. oo o :: o..prm" " " o. i u n . :-. '':.a . 3.. t"*.{"e1.2009 l^ -....111.r PROIECT DE DIPLOMA _118 ..ohsumuri si vatori fia..-...o..f" ... ..c FLAvrAFri-G:R-I-lGi..*1".. oo TOTAL VALoARE (erctlsiv ryA) : Tara pe vatoare adaugata VALO ARE: 'OTA L =re"rno DifeciorceneE colr.c6.rnJcr se Ser prorecl -.?"T.le reterinra 4.. -.183-: = lcursul."1.1a bi/eur. . ::: oo : .. ''-.. din dala de 1a. N4iicuro ..*.. . .s." " .?.. 3.u" ..u&i._d.. si i.-.. Dotan .. CASA FAMILIALA D+P+M.iitiiutii-. FORMULARUL F2 . CENTRALTZATORUL cheltuietilor pe categorii de tucrari.^...ii. -- t^iyi1'*...'. .Ei.

*l PRoIECTDE DTPLoMA _u9. i€: tE' 'p .l a. . t.F. sl t! l ''!.5 :?.l 3l . a: El i.< l g: :: E :E tg l .i .s 5 . e.51 '31 .6 . rFr .€ iE f. rq :F .

ifr :::. .^ 1 r a s A I A r4 r.['.as lffi t lrrnspuI .t 6. i Inonbl u\t reAtre : Nr.... " " l l : .l":-fi'"'ffi '. l ".. -j" ..1-T6.' .r*-o." Jiil"*W '{* 1 " l .* ..ttti" u...rrtnat€a roraLUL . M r..i..prdurrnndr --::: "re& rGrurvA' ..."g':.r.u*.. Lre.**r<*e.. i.1:.r .. t . \LrpFrA\ ruFra r nrjc teni de onsurnun ErvabtliiiG r .: .t:rtr .. SEC rUNEATETJNICA SECITUNEA FTNANCTARA capJtolul lErnrl de u.rru::ll:lP " :i.". : '*"'*' ...c I L^vraitr \.R.r4 r. PRorEcrDEDrpLoMi t20 - .... FORt\4ULARUL _LTSTA C5 (uprinzand cantitatite tucrari cte r! u. r rr'//'."$q .:.1*-*.._."t.ffii::::. stmbot o". ' 1 """ j"-^- 5 h-rx5 (. a ln oP . Ttr 3rRBoc3 ffi.":.iiji.'"].

" ) ..14.r anrsne d st= 2Llkm t0.- ol tencuiel' + i.56r rprl.i' r SA PROIECT DIPLOMA DE . lB 5. ! lt! 6:4x 5 ir dns r od! t r ut eratb e l ! n uu n r o r t a r u ! du iur c ber .**. nieE de5 5 n c d t 9 t E k h totar greurate materjal e . leof : enr f a l r . . . .iilo ED! q!! 16.32: t:15 -:! c. I 5. . . .A7S.ar!!]!I tal?fi{e. F.anrdj Gi fersrrc 2 n: r Er . a"5oor.t -t?g*fl 3E53.60 . 4' i3.1 t0. ve 345 2FO fialefia nrniper: Lr at: .t" '*r* i€l*.. a t eo r t ! autob:r.ir" iiietilr ii".pqqe .0d iiar?rial . ! lr n v a s l l r e o x e m p r u -J re consunurl st vatodri ._€.'I otalchettul€lt Dtr€xra:r ELEC TFO ' ON STFL.

E? 3. qa. s ! .i.' . Dll: D m m I D22!04?E !isr! sodetnesplra1de .l a 4!n ! 264!9:3 Caftontrituiialstr3l a. ! 51 r Com t P iaq 7:24839 N nie de rar50a/. olo. 0 r 5l r . n u !"6i.5 U P R A S TR U C TU R A 3. io5r r I ?5 v r ac s t 5! D Cr 6 5RE692A ie. 202814 nr 0r lqrs r bet oane 3 €t ea e de 2 ?6allE26 Carlonbllmat tara 5tf3tde acopefre(b an.u p ri n z a h d consumuri l e de resurse materi al e cra Denumlrearesnsd matertate u..f* arp1 L CASA FAMILAtA D+F+hi.a.LIS TA .i ir:6 {zr0 r -.iirls @d'i. a...aus ac u. ! .drti.tr.' .ld AFal.60 t il M Fri. Consumut Pretutunthr Vntoa.q Eai. u.. fshe ras tb ras?t40i!rB4 €:3: t::10 ! 713 Vui ! . t r r j A 30x 60 s 2lll 293ar BA Feigas r rra f ! un t . r nr 2! ms ciiient de rurnar .4ot.! 4 21110345 ad3osur I 25 laci s taaa 5 2rA!3rc a mentite furnat ru :.53 7J9. 11. .on! 1$r li 1p? ]OTAL t et . s r a peild . de. 7 4s c er .i-ndi.ea Let - 23 7 DE' .M..-: s -:pi6 rRl-li-inabj. r]|ttrtnsIn (excrustvTVA) (exctushrTvA). dr eir aa p: nlr u I 6. ! ! lnm m I l:9::564 Lj3r rasn errr. tu d.i. 0F nis F c a4n0I aL.1_1 Tencula||+ montal ust f erstre _ FOR II4U LA R U Lc6 .r. ap c nni.np R !:2!0515 N: p eonal 3p: ar de ru s r a. PROIECT DIPLOMA DE 122- . 3 .

.. q"p.... rFORMULARULC7 ..4 ".'.. or L.-..o: -'' "li.. . " procentu.-.ofr...d..rc2 PROECT DE DIPLOA4..:.r .Yr.li#i:# ' o--dr -1" " .. "..*i rei.ff".". o. ..-..-u.: :":. Inv€strlie .L :::::j. ".' n --. .ia.. LISTA consumufltecu mana clelucru "upnntand rarrrur frediu '::-::::-* *-" . 0 ...remp tu 3.b.:.R..odr.' . .... p.{ _123...: ::."..." . j s spj/j:. oi!.\i w. +.. w.vIr .*-=H4 rc FLavtqFtTs.._"ililA) g 4= 2\3 varoarea " '.^: 'o...... Consumurisi valorifidrv.r. :: ::...E. ' 942r ...: ..ro r ..ffi:.a6._ ll...i:..rRr. .l?!ffi]iii1".it. er r e.-. . .. cAsA FAMTLTaLA D+P+M.. .".. . ..o . ::: ^.v.r....

I. CASA FAI\4ILIALADAP+M.i "a. a.o62ood "ur s b ELECTROCONSIRIJCT SA OirectorGeneral PROIECTDE DIPLOMA -1 2 4 _ .i'.ii v.1. tencuieti r rchraj lsi ferstre lc ! ele c k o m o r o f d e4 5 k . s r e.'- rnveutie"nempru Jdiis-ii.o-iiiiilii 3. d. ad.1. i EUR o.1. .sc rrevnrrr 5i. SUPMSTRUCTIJRA 3. 3. r s .

5.c FLAVtaFrrs.R L
::':-.]lY* s-aDlut FIZC:

JG;;ii;;;;;;;i;

--'-i. 3.

:on5!muri si vatori fictive

3.,|. SUPRASTRUCTURA 3,t.1. Tencuietir mnr.l usr rerstre

casaieurGiir o.i;Ni.'- cAsA FAMjLTALA o+p+M.

.Ti &",,"," i,--.',,--.:r,-.,-, - ::.-.,:.r,..,:1.:i.: i u.I1. l :-o i;;.6nJr;ijii;i -* '* :--i:iiiAd,ft;
r 36mirabrioar6rd c! auroba-uranrai I h:terarerof

''.. c..

FORIlIULARULC9 LISTA FORI\4ULARUL C9 - LISTA uprrnzand costuritepnvin.t transporturile km orede ra. uruntrar vatoarea .-^-l::.--_ ,pu,detransport

lhreF.d"t. i*
---23d

,,L"F i:lii:ili..
'd,nb'---;;q

ai:-

)oo{

*

--:aFl

rroraL

-

''..t:i-'--

:

il

ir Ro

,

----i

-

-,-.

,67;8idl ".-_44dr:

:

:
l
E l ru =4 r sLer cu6 a dab de 13 06 200e

ELECTPOCONSIRI.JCI SA Dnecio.Gene.al .

.l
Sef Pro ed

PRoBcr DEDpLoMA

:=t i{!!.i!,'\r F !igs!*r{__qT € (*

. L I L AV l A rrr\.R .1

A l rr' v o ,rl de xamnl u
3. CASA FAMLaALA DiP+M

consunurl 5l valod n,rflve

f.1 . SU P R A S ' P U C TU R A 3,1.1. Tenrde r montaj ustterstre F OR M U LA R U L C S - LIS TA cupri nzand canti tati l e de l ucrari SE C T IU N ET E H N IC A A S E C TTTJN E A Capltaluld€ llcrarl slmbot 0 1 c F o rB l 2 T e n .u rin !3 n !3 fei i s c dillaprfeti s e n e
a k l: o q 1 i. d q d cF :in ..] Dd %- d F
al 1d . /,.3 v

U,M Cantttataa preturun(ar (Rcr6ivTvA)
Lel ,

7 n$

4 190!0
--,-_---

5:,,..

5

,ao-}
j as e

oc

01

rur

.Y

!!! 7B 65 6! !l

3 i
0tl8 c!0 t2t,tl

o oq:
D ,!!'

cholAl

r e. e. n".

p- , . I

"

d, ! _ d

(R

hp \xo0

In .iu 6 , p E^ lr !le 6 e lr e ( L

r)€",'oa
cx03B1

n!.-\i-

a \-I"
10555 1 . 1 6 1 ,0 3

!6idln Ern||!

Ltital

812 !t tlir n !!l

/{ ,
AA03n .Arlidiid rRl!,4A03F3

i ..,:,.,.
ra q " eror!,xa ;qrelc mareria a qtuF; 4 q c. si e

t.ha

1""'

10,00 fia1ena

284 rlu

'ii

D ,!!: 29,44 !0 0

a
'

T€nspdrtul.malerae p n pLdai or dir e. tm : bnalelnr Dm ods u b 2 5r .q e k

Lrraj lrahgrld tona ZFo
i 'l d t?nspoft

! pc ! prl 1a;t3 1r73
E! 'ltlrl

u 0!l .r,00

PRoIECT DIPLoMA DE 126

I

sraoruLFrli;: i;iii,i.ri. rrio'ir i resri! "jio rr1 2
TftAolA20 Trinsportltrutsr al m aler aeDrs eht bf . at e r o c l r pe 6ulob?s.uranra d !t: 2rl km

3

6= :l x5

t 0 TRA06A25 Trrnstorlu tutef it belonururn0i?ruLui.!
r ulobelon ade5 5 f iD d s t =5 k m er

ctl0 1DFll

:
iilnd!Dd ' 2?9 86

.3Fs'

total g reutate mate.tate

-S/
!ltr!

idd
!!0

'''

a

c;liiiia dd iiliiid' c d i ' l i !.ris i -' ' ' ' ..ren nlzat ''--Im deire iJe I n rn .d g b o ri I p o re s ro e a

B:50i EF 5 o 9 (

:!!
dp. 4lir_
9?,@l

Dl.!r
! lol !pd rl ll! a-iD:
167,69

?853 r jSF!

_'

p8nrru Fraia .:: D r.an!P, salariaF oI -.Total Clreltulelt Dtrecte:::

Foild !aranrrit

5,87E,32 52Stti

'j!n Rd::!lii ;,: *; . d.t;';" J, d6 :oo, : E LE C T R Oa ON ST R IIC IS A D re.tff GEnera I

iF+.!!;- "- , p- ! r ' * , ! { nDm r r is pr r 5: iR! ! w; 6 _ ; i s : r , r A G l i z m : E {a r : u i d a @ ; - , h i . ; h o j s ; r ; n 0 1 6 a / r ! D 7 .

PRo]EcTDE DTPLOMA

on c A : ."" 1 2:14 FOR MU LA R U L C 6 . s t j ec . LIS TA 2 3 i r 52tl! tF: a 3. CASAFAtvllLAL4D+p+tvl 3 .M. er .i.a40! lno.1 3. ! F4ii4 ::6 6093: c adohblum at s t f at ardp n !! . l. cd adad3rr I 25 !ra. ! pj t D r p r ag.16 9:2 ! ! a75 N n s odat r p. ur ! p: n r nm la 22 0DA96Nr s ip.4E r. cuprtnsh (ex.@1. s l5!! Cd 6 5 EA692E e c u. r c e lur n.128 .1 . l .1. ar d: ru q a.sd matenal. 4 x 60 s 2|1 7 :?3S1E! Fe@ aS r as in. Iencule + $ontrl ust feEtre lNi consumut pretutunl tar vatoaren Oerumlrea resu.60 fitl PROIECT DIPLONIA DE .3. S U P R A S TR U C TU R A 3.tusrvTVAiler.r ! am p € 73:469s H de d! uiarSoqhF cupnnzandconsumurilede resursematerialecumulatepe investitie Furntzorut Gr4 .ruslvTVAi I 62 02€! B ApaindlJ f at a penlr u m r r t ar r : bet oane la r elea de rara : 16!1626 a:rtor brtumat ( lran. u. a m r .5:' 739.lun r :a srcr s t5!!l 5 2lrlc37: .i menlde ruln.3. odal pa dF nes at la r 5 13. r im e ras lb ra32t40! 914 !5:33 v ar pas t rFent r u l:2lD r ll13 TOiAL 11.. u aiJa. c al. ! r D! . 3p. 11 2932588 s a r as n et t .l. )c l40c el r it de a.ny:oh s ]? B :l:l! r l3i: c nE.

Detrumirea meseriei manopera Leifok.idlHtut. Tencuiell + Fotrtaj usi terstre FORMULARULC7 .a c.t. CASA FAMILIALA D+P+M.t.t29- .. (exctusiv wA) procentut. SIJPRASTRUCTURA 3.t.LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulate pe investitie Nl i.I. 3. I ELECTROCONSTRL]CTSA PRoECT DE DIPLoMA .w 3.n -:raiirorreaiu --: Vad.

SUPFIASTRUCIURA 3.LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilaielor de constructii cumulatepe :.l....r iyiit-:4j s t .:a: ::. l PROIECTDE DIPLOMA .nu ij:*nr o p.rd."- --gefFrciect ofertant .r.p. Tencuieli + mnraj usi ferstre FORMULARUL C8 .130 - .b E.. 3.@*jiiA".6spl. 0-136 4ru0?.1..b. daiij!-is dd:ii!] ELECTRO CONSTRUCI SA Oi€ctorGeneEt I .s...-D." -ii.iir..3.5- rhtAr. i.w. i I OBrECltvuL: : O B I E CT IJL ' 3. CASA FAMILIALA O+P+M.i.1.w.dl: ..rw.1.vi"de.

ro cuprinzand costurite privind transporftrrite cumutate pe investitie _:o€de : rone k.2nbi'' o..-riimiiiiiii*ii..t".1.SUPRASTRUCTURA 3.:T .{f PRoECT DE DPLoMA _ 131- .t.funcflo. l'ni.nvii' . Tercuieti + nront. . . 3.1... i ari rut u.ij 3 -.r:- ---:- roral . OBIECTUL: 3.1 . t. rEnsportare par. f-i.?A . CASA FAMILIALA D+P+M. : ..i rar -ripulderransport . ' ' lli{Ad'.: (erctusiv FORMULARULC9 " LISTA - '.e Nr ..ssr V atoar ea texctustv rr:n:pi'ru-r-re.J usiferst..l.:l'..:_Tlju=li?* l 2.rE.. ---.5a.!lra ....1..

.. .... .... .C FLAVIAFIT S.. constitui contract vor un angajat intie noi. cereidetaliisuntprezentate ale formular de olerteseparat.pec t p a n dla d a t ad e .. d gi ea va rdmane pentrunoi putandfi acceptatd obligatorie oricand inaintede exDirarea perioadei valabilitate... (se bifeazdoqiunea corespunzE toare) 6.... l unic al e .. ...'.. ......... .. ^ impreund comunicarea cu transmisa dumneavoastrd...n. achizitie 9i aceaste ofertd. .t:? este incepem lucrerile maicurand cet posibil primirea dupe ordinuluiinceperesd de gi terminem lucrdrile..... o" 4..3'i3iT. ..... ... anul) 3... . o PROIECT DIPLOMA DE -t32- .ll5?iij'Jli{li'" .p . . ...R.. 5.supRAsTBUcTURA cAsEi FAM\L|ALE (Tencuieti si _ (denumirea... .le . .... reprezentantiofertantului... res iv t5 (ziua.. execulem si . Pand incheiereasemnarea la contractuluide publicd.. montatusisifercstrc) (denumirea tucrdrii) p e n tr u m a .. . careoferta de prin noastrA este stabilitd ca$tigdtoare... . .... . cu gerintele cuprinse documentatia sus in mai mentionatii.L.. FLAV|AF|T ai S.n 0......8160.....L FORMULARULC3 (denumire/nume) FOR MUL A R DE O F E RT A CetrePRIN. . ..3...... .e z e n lr e .C S.. .. .r. 1 g A 0 ... in oferta noastri stabilf"ff [J:"rt"""t'... Aminleles consimtim in cazul careoferta ca..60. Examinand pentruelaborarea prezentarea documentatia gi ofertei... . d. lei. . . .. ... ...... . :n .R..rl- OFERTANTUL S... in 9i noastrd stabilita fiind este ca cagtigdtoare. . Neangajem in cazut care ca. conformitate graficul executie in cu de anexatin . . i. constituim garantia bune sd de executie conformilate prebederire in cu din documentalia pentru gi elaborarea prezentarea ofertei.. 7-in{eleg-em nusunteti cd obligati acceptatioferta celmaiscdzut sau si cu pret orice ofertd care puteti pe altd primi.. euro.e. su de .... a r is t ic e . marcat modclar 'alternatjvd".Ne ansajdm sd *"n1in".la carese adauge taxape valoarea adaugatd valoare in de. r . . ... (suma iitere9i in cifre) in (suma tilere in cjfre) in Si ne oferim in contormitate prevederileSj ca....... .) .. subsemna."..-l '-=---_----....humele ofertantului) 2... {una...... 20 .. Aldturi ofertade bazS: de 'intr-un a) depunem ofertAalternativd. .. de (durata lltere in cifre in Si "..2 O 0 g z i l e.. in b) nu depunem ofertdalternativd..tii.4ARIA ORADEA (denumireaautoritiitii contractante adresacompietd) $i Domnilor: 1.uu"tf..

S..(". Perioada mobilizare (durata la data de de primirii ordinului incepere lucrerilor de a panala datainceperii execuliei) pentru 5........ ...Valoarea maxime lucrerilor a executate de subcontractori L DE O F E RT A (o/"din prelul total ofertat) 2..O2.5.. Termenul emiterea ordinuluide incepere lucrdrilor la datasemnarii (de a contractului) ..... . .... Perioada mediede remediere defectelor... dinprelultotal (% ofertat) (o/o ..lu .(semndtura) . PenalizAri Ia ....R.CFLAVIAFIT S..L 9i A N E X A LA FO RM UL A RU 1..humele olertantului) legal autorizat semnez se oferta pentru in numele ......zilecalendaristice pentruintarzieri termene 6. dinprelultotalofertat) (% 3. . Garantia bundexecu_tie constituitd de va subforma: in cuantum de: .. in calitate de. de avansuri etc. Perioada garantie bundexeculie de de 4. 2 4 .. Limita minime asigurdrilor a .. PROIECTDE DIPLOMA .....CFLAVIAFIT S.. ...O.. Limita maxime penalizerilor a 8.) tunare) .. dinpretultotalofertat) 9.....5.... ...... calendaristice a 1 zile 10.....5...... (denum rea....... din valoarea (o/o care intermediare la termenul finalde executie trcbuiasA fie realiza6) 9i 7.n zilecalendaristice 5....L-....R.... . ...Limita maximd relinerilor situatiile a din platdlunare(garanlii. ic a le n d a r is t ic e .4 dinsitualiile pla6 de OfertanL S..

FORMULARUL 2A-)

OFERTANTUL S.C FLAVIAFIT S.R.L
(denunirea/numele)

lnregistrat sediulautoritiliicontractante la nr. 10/ 2009

S C R I S O ARE

DE iNAINT ARE

(denumjrea autoritdtij contractante adresa complei5) !i

Catre PRIMARIA oRADEA

Cq a anuntutui participare de partea aperut Monitoril in Oficiat Romaniei, al a . .. Vl-a, 1234 10.06.2009 nr. -rlTu.f" privind din procedurii aplicarea pentru atribuirea contractutui
{4ualluna/aflJl)

S.R.LvA transmitem alaturat, urmetoarete: . . CASA FAM|LIALAD+p+M,noiS.C FLAV|AFIT (denumirea
conlraclului achizijie publicd) de (denumirea/nume'e oiertantuluj) (tipul, serie/numerul, jtentului) em

'l.Do cumentul.............-.. . . . . . . . r . . : . . . . . . . . . .r iv.in d. . . . . . . .... . p . . . . . g a r a n t iae n t r u a r t ic i p a ri e , p p n cuantumul in formastabirite dumneavoastre documentatia de prin pentrueraborarea 9i 9i prezentarea ofertei; 2.Coletul sigilat marcat modvizibil, in conlinand, original intr-un in 9i numer 2 copii: de 9i a) olerta; b) documentele insolescoferta. care Avemsperanta ofertanoastrd ci estecorespunzdtoare satisface cerintele. $ive

Cu stima, Datacompleterii 25.O7.2009 i Ofertant, S.C FLAVIAFIT S.R.L (semnatura autorjzat6)

') Formularul utilizeazd se numaiincazulaplicerii proceduriide licilatie deschis6.

PRoIECT DIPLoMA DE
- 134

Lucrarea: Casafamiliala D+P+M Beneficiar:Popalilianasi PopaGheorghe Amplasament: Apateului,nr.cad,1119/10, str. jud.Bihor loc.Oradea,
Nr crt
1.

Verificareasaufaze deteminante Predare primire amplasament trasarea si construcliei Recepliaterelului de fundare Cotade fuildare Armarea cofrarea si elevafiilor Aspectbeto[ in elevatii

P P P P

B B B B B B B B

C C C

I

Obs.

2.
3.
4.

c

c
C C C

5.

o.
7. 8. 9. 10.
ll.

Receptia fundatiilor
Cofraresi armareplanseupestesubsol
P

B B B B B B B

c
C

P P Receptiastructudi(itctusiv garpanta) P

c
C

12.
13.

c

c
C

NOTA: In conformitate cu prevededlelegale s€ intezice ftecereala faza urmAtoarede e\ecu!ie inaintea receptionarii anterioare. celei Legenda P B C I Prciectant Beneficiar Constructor Inspecria CoNttuclii in

Proiectant, Lucaci Crina

Beneficiar, Popa Liliana

PROIECT DIPLOMA DE 135 -

F AZELE TEHNOLOGICE DE EXECUTIE
Fazele tehnologice execulie de pentiurealizarea const lclii din zidfuieconfinata regimulde unei cu inillime D+P+Msuntumatoarele: sepatura suprafeleicu demisol
*

sapAtura penhuflndaliile perelilor demisol celesubpereliifird demisol cu gi tumareabetonuluisimplu in sapltura de fundaiie realizarea stratificaliei penhuplacade la demisol vederea in realizirii drenajului apelor subterane a izolixii acesteia fi tumareapldcii de la demisol realizarea perelilor exterioddin ctudmida demisoluLui ai servind suport ca hidroizolaliei tuma-rea betonuluiin cofrajul peretilor de la demisol realizarea unpluturilor realizarea hidroizolaliilo. peretiide ziddrie sub montarea plaselor armatudla placape demisol de tumareabetonuiuih placapestedemisol zidririe blocuri din ceramice parrer l.r montarea cofrajelot penku stalpi$od,centuri,buiandrugi,placapestepafier, scari

l.
.:.

n
t'

*

t
.l

*

moniarea amaturilor in centud,buiandrugi,placd,scad tumarcabetonuluiin stalpi$od,centu , buiandrugi,placd,scard realizarea cofrajului pentruplanteul de pesteparter montarea armdturiidin pla$eu montarea carcaselor ameturd pentrustalpilo la marNardd de tumareabetonuluiill coftajul planFului curent zidffiedrnblocurr ceramice mansarda Ia montarea cofrajelorpentrustalpi$ori,centu , buiandrugipestemansardi tumareabetonuluiin stalpigori,centud,buiandrugila mansardd montarea grillzilor de lemr penhr plan$eulde pod fi realizarea iochiderii suprafeJei la de plageulde pestemansa.rdd asterealiulterior fiild aplicatAstratificalia de termoizolatie cu

n
.:.

t

n

.., {.

realizarea sarpantei lernn din dispunerea hidroizolatiilor iarpantd a invelitorii la ti realizarea pardoselilor a finisajelor interioare $i realizarea te.moizolaliilor extedoare linisajeexterioare. $i
PROIECTDE DIPLOMA _136_

Serecomandio atentiesporiti uinatoarelor misuri de tehdci a securifitii muncii: la operaliilede cofrare-decofrare admit numai muncitod calificali $i instruili corespunzdtor.Se considerd axele conturul elementului. al Palourile$i piesere componente seturui coftajese ale de stivuiesc9i seamnjeazipe dpuri de dimensiuni. de PROIECTDE DIPLOMA .umuncii Normede protectiamuncii io activitatea <ie $i de construclii montaj. barcdin setulCMU.i gi -montarea demontarea cofrajelorla inillime trebuiefacutd. se vor -muncitorii fi echipa{i ildividual cu menusi. cA$ti proteclie centui de siguranfa de !i clr toateuneltelenecesarc. cu Resurse principale: Forta de munca : dulgheri.u mansardd suntridicate cu un bob elevator. la obiectiv.Astfel. monteazA Se panou panou se ti cu $i rigidizeaza panourile. trasate. (Protecliamuncii).r37- . Normerepublicane protecf. se manualsaupentr. pe de a special amenajatd -montarea coftajelor pentu fiecareelementdin rcspectiva etapdde execntie. dispozitivede prindere Protecliamuncii: La lucrdrile coliajeserespecti de prevededle urmatoarele din ptescripfii: Legea 5 nr. cu Echipam€nte tehnologice:setcofrajeCMU cu parouri MEFMC. dar esteinterzisddemontarea pe de scariindiferent in6}imeala careselucreazi. Ia folosindb*ful descarcator camionului. Panoudle barele setulCMU.-inchirierea transportul cofraje set CMU de o firmade profil .munciiod de deservire Utilaje si m{iloace de transporti autocamion brat de macara. .palou cu panou Descriere flux: Setransport5 cofrajulde la bazadeinchiriere obiect. sedescarcd o platformd gi din pe special amenajatd obiectiv. un camion la cu prevMutcu un bratde macara. autocamiolul $i cu -descircarea o platformd depozitare cofrajelor. pe podinede lucru alezarepe de schelelede suslinere prevazute parapeli.panourileqi pieselenecesare pentu cofrareaunei grupede elemente tralsportd Ia nivelul respective. pentrucofrajelemontatepandla inallimea de 5 m cu se admitemontarea de pe sciri aSigurate lor contraalunecirii.

fi -sustinedle vor co{travafltui se co. este a la (2g incepandu-se cofrajele cu verticale coltinuandcu restulcofrajelorl si -piesele asamblare de dintrepanoud vor scoate se numaipe mdsura demontdrii panourilor. PC.antierului. in -montarea carcaselor armaturd de peotu $alpi. pe de special ameraja€ incinta. princiDale: Resurse Materiale:08. PLACL SI BUIANDRUGI Operafii: -transpofiulcarcaselor armAtwicu autocamionul platforma de cu -depozitarea carcaselor o platforma depozitare. de din ramase la de nivelul inferior. toateoperaliilede cofrare-decofrare fi realizatesubdirectasupraveghere vor gi rdspundere conducitorului punctuluide lucfll careva urmdrii desfe$urarea a operariilor ordinea lehnologica. dupacaresedesface dispozitilul de manipulare.52.-conturul extedor planqeulni al cofratseva asigura parapeli protectier sevor ctl de care pastra dupedemontarea cofrajului. ajutorul bralului propdu al mijlocu]ui de transporl. cu Montareasefacecu ajutorul fo4ei de munci $i ra mansardd va ridica cu un bob elevator.seaducla obiect in a cu un autocamio[prevazutcu ull bral de macara. se Carcasa leagS partea la se inferioare mustdtile stalp. autocamiol bratdemacara cu propriu Echipamente tehnolosice: cleqti. Ia precum fonaleasaurzbrrea si suslinerilor.37. Descriere flux: Carcasele confeclionate atelieml de confecfionare armdtudlor. Ja decofrarea pleciloresteinterzis muncitordsastea panoul cursde demoltare. ca sub in -este irterzisa folosirea ringilor si a tamacoapelor decofrare. distanlied material din plastic dislinlieri mrrerial din plastic Egllg3gggggl fierari betonigti. in lor II. -decofrcrea admisinumaidupiinti reasuficientd betonului pianreu zile).muncitori de deservire Utilaie si mijloacede transport bobelevator. sarmd moale.esputzAtor in planverticalcetSi'inplanoizontal pe ambele atat direcfii pentrua evita odce deformarea shucturilor. in incinta $antierului.cutite pentru fasooat alteaccesodi si PROIECTDE DIPLOMA -1 3 8 _ . distaniieri material din plastic. Carcasele descarcd o platformd se pe specialame[ajati.

0 mc. La lucririle de armare respecti se prevedeile urmatoalele din prescriplii: Legea 5 nr.PLACI. 1naceste cazudtebuie amenajate pafiealaterah a pe coftajului schelede lucru cu balushade proteclie. transpoftala obiectcu autobetoniere se de 9. se ca sdpoatd preluagreutetea oamedlorti a armdtuilor -esteintezis a seexecutadepe cofraj mo{tarea armifurilor in gdnzi saualte elemellte skucturaleizolate aflatela inallime. muncitori PROIECTDE DIPTOMA . (Protectia mutcii).iar muncitorii vot fi dotati cu centuri de de siguranta. Normerepublicalle proteclia de muncii!i Normede proteclia muDcii in activitatea construclii de montaj.3 m. tumai pe un terendelucru $i separat imprejmuil si in timpul curdldriibarelorde rugilri. respecmrld programulde vibrare. muncito i trebuiesdpoarteochelaride proteciie barele mai scurte 0.Protec{ia muncii. sevor line cu mana.betonigti calificali For. Resurse principale: Materialeprincipale:betonCl6/20.139_ .infunclie de element tumareabetonuluiin coftaje Descriere flux: Betonulpreparatcentralizatla statiade betoane. SI BUIANDRUGI Operatiir -transportul betonului la stalia betoane obiectiv de de la descdrcarea betonuluiin benesautumareadirect cu pompade beton.Compactarea faceprin vibrarecu vibratoarede se interior. GRINZI. culitelehebuiesafie bine de nu iar ascutite pozitiaacestora fie reglatA sa astfelca distanta $i dintreelesafie mnimicdde 1 m -la carcasele semonteaza care vaftical.Pe langa acestea va tinecontde cateva se mislui specrfice: -barele otel sedescoldcescseindreaptd de manual.esteinterzis selegebarele se smnd etrierii pe legali anteriorsaupe barelearmaturiiotizontale legateantedor pe -circulalia armdturile carcaselor sudate interzisd este montarea armeturilorla plansee facenumai dupdverificareasuslinerilorcofrajului. la tdiere.tade munci: betonbti calificafi.La obiectbetonul descarca se gravitationai bene/ in roabe/ gdleliamplasate o platformd pe specialamenajatd penttu recepliabetonului.

bunafunc{ionare manometrului a pompei. zihic. vaopriimediat 5e funclionarea pomper yibratorului va fi facuti numai de personal -manevrarea specialinstruit betonistulcareefeatueMi vibrar'ea bebonului fi echipatcu manuqigi cizmede cauciuc va vibmtomlui va fi legatdla pAmant. 6r!Er. fii fafa orificiului de evacuare monteaza apdritoare iar se o inclinate -seasigurd legarea loculuidemunci al mecanicului deservege ce pompa loculundese cu toamdbetonul. de -ridicareaPachetulul PoPl-:^. de 9. pe geamulcadrairuluiacestuia fi marcatA va presiunea regim de pompeisaucoIlducteide tansport seface[umai dupdoprireafuncliondrii -demonta. cU bob elet ator la mansardd {.rezultaflrlconsemnAnduse de intr_unprccesvetbal inaintede introducetea betonuluiin conductaseverificAtoateimbinfuile $i mcorddrile tronsoanelor.20 m -podinede luou cu balustrade cel putio 1 m indllime gi cu bordurA ma. formdrii dopurilor.secottroleazdzilnic.pdn dispozitivede semnalizare acusticd vizuald $i . inaintedeinceperea rucrurui -efectuarea circulatiei pe cofrajeleplangeelor prin intermediulpodinelorcu ldlimi de miflim 1.t . ra nrvelui \eclorului. (Protecliamuncii). .gme.vibrator interior.. Norme republicalede proteclia muncii $i Normede prctectiamuncii ln activitatea de coNtruc.tii montaj. de la dind betonul setoarE la indltimi maimaride 1. . prevdd: care -veriticarea scurelor.rea pompei. Protectiamuncii.5 o{i presiunea regim.50m -dupamonta.Utilaje si mijloacede transport!a$tobetonieri de Echipamente tehnologicel gdlelietc roabe.0mc.--:.in cazuldefectdriipompeisaua unui elementdio sistemulde pompare. pompa beton de In lucrarile betolareserespecta de prevederile unnltoarele din prescripfii: Legea 5 nr.. lnain& de inceperea lucrului. dispozitiveror utilajeror $i specifice.. La celede maisusseadaugd nomelespecifice lucririlor de betoane.conducta pentruttansportulbetonuluiseva iflcerca la 1.ea instalatiei . a elc. -carcasa poPi -descircare gi grinziPe.

e roare rigidi/arile panourile )i F ll: I li F PRoEcr DEDpLoMA -l4 l- . controlul ti recep{ia lucririlor.vor purtamAnurrde g protec{ie. descarcd pe matedalele o platforma.-montarea popilorextensibili montarea grinzilorextensibile Descriere flux: Grinzilegipopii extensibili sunttransportati obiect un camion piatformiprevazLlt la cu cu cu bra!de macara propriu.. deslac .PLACI SI BUIANDRUGI Opera. de I I I j frj p K ffi I I VI. Severifica grijdverticalitatea cu popilor$i orizontaleitatea grinzilorextensibile. popi semonteaza Se pe gnnzile extensibile carevor rezema pe cofrajele planseu. 2 carlige 1964. muncitori deservire de Utilaje si mijloace de transportlbob elevator. de Resurse principale: Materiale principaleipopi $i grinziextensibile Forte de munca:dulgheri.autocamion bra! de macara cu Echipamente tehnologicei dispozitiv prindere cercel. respectiv cotele nivel.tii: rigidizdrilor -slSbirea dgidizer or -desfacerea lateralelorelementului -desfacerea grinzilorextensibile -demontarea popild extensibili (daci existd) -demontarea -desfacerea curdlireacofraguluide la elemettul realizat $i de panourilor cofrag -stivuirea _montarea depanOu-rrun al secror. Dulgherii caremonteazd nzile extensibileti popii extensibiti. de cu U 9i Probleme privind NIS. GRINZI. PSI. pd sti\et flux: Descriere Dupace arilelarcrale slabe\c \e pulin.

CIFAROMde 5 mc.. in Ridicarea beneisefacedestul incetpanala poziiiaverticalipentrua seevitatasArile de betonului deveFarea si acestuia Dacala gulade descarcarc curgetea betonului impiedicata .. vor de DupAdecofrare verifici abate le fald de a{e 9i cote.PSI.vibmtorde inte or GIRVETA038 Materiale principalei -beto\ C2O/25 Problemespeciale -CTC.autobetoniera.5 km setranspofiacu autobetoniera capacitate 9 mc cu de Punerea operaa betonului seva facedirect ditr autobetodera. FISA TEHNOLOGICA PENTRU TURNARE BETON iN PLACA Operalii: -Transportulde la staNiade propagare obiect la -Punerea operaa betonului in Descrierea uxului tehnologic fl Betonul caresetanspofte la santierpe distanlemai mari de 0. in asfeldescarcindu_se roabe.NTSM sevedficd inshuctajulde protectiamuncn -se vedficd respectarea sarcinii maximepentrufiecaredispozitiv de ridicare PROIECTDE DIPLOMA -1 4 2 - .4.controlul qi receplialucririlor: Decofrarea poate nu incepedecAt atuncicandbetonula atins(70-80)qodin marca Dulgherii punamanuti prorec!ie. bucnli U -2 Problemeprivind NTS.Resurse pdncipale: Materialei decoftol Forta de munci: dulgheri Utilaje ti miiloacede tralsport] macara Echipamente tehnologicei dispozitiv 196.betonul balta.caretrebuiescsdseincadreze se in celeadmisibile.gdlefi in saudirectla loculde punere operd. Decofrarea tebuie si sefacd cu grijd pentrua nu ciobi muchiile elementuluicofrat.PSI. este de de se introducebutelia vibratomlui in itterioml betonuluidin benacompactarea realizeaza se prin vibrarecu vibratorul de interior avandbutelie de 025 mm Resurse: Utilaje principale. VII.

u tumareabetonului Operatii: Descriereafl uxului tehnologic Cofrajelesuntliweate de fumizor in pachete.143- .CTC. FISATEHNOLOCICAPENTRUMONIARE COFRAJE PLANSEE LA popi extensibili -montare montale gdnzi elteNibile -flxalesi vedficarea vefiicalitatii popilor montarea cofrajelor -etan$eizarea ajelor coft -pregitirea cofrajelorpelt.se cota a coftajelor cu ajutorul teodolitului si o verificarea orizontalitalii acestora inainte de montarea armatu lor areloc ungerea coftajelor cu decoftol pentruproteJarea cofrajelor la decofrare Resurse: Utilaje principale:autocamion. elevator bob Materiale principale: cofrajeugoare Problemespeciale . Pachetele transporta obiectcu autocamionul sedescarca depozitul se la si in localaflatin incinta clddirii caae urmeazd seexecuta a Manipulareacofrajelorloco-obiectsein facede cdte fo4a de muncaiar la maNardi pumnduse dupacaz a seridica cu un bob elevator Dupi montarea popilorsi g nzilor extensibiie monteaza gtinzicofrajele faceridicarea se pe Ia .NTSM Severifica inslrucrajul prolec!ia de muncii Se verifica respectarea sarcinii maximepentrufiecaredispozitiv de ridicare. PROIECT DtrLOMA DE .VIII.PSI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful