Contractul de franciza

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” MASTER ADMINISTRAREA ŞI NEGOCIEREA AFACERILOR

CONTRACTUL DE FRANCIZĂ

Autor: Ştefan Costin

Bucureşti 2012 Cuprins 1. Obligaţiile francizorului şi ale beneficiarului în contractul de franciză 6. Elemente introductive ale contractului de franciză 3. Scurt istoric privind contractul de franciză 2. Încetarea contractului de franciză 7. Tipuri de francize 4. Exemple de succes Bibliografie 2 . Caracterele juridice ale contractului de franciză 5.

Ea implică o colaborare continuă între francizor şi beneficiari. 3 . benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune. Prin contractul de franciză se desemnează acea convenţie. pe principiul omogenităţii activităţilor şi principiilor de organizare ale afacerii. serviciu sau tehnologii sub o firma de prestigiu. desen. un produs. marca de comert sau de fabrica. în conditiile stipulate în contractul de franciză. licenta. inovatie. fibre optice sau tehnologii similare. denumită francizor. inclusiv catre public. denumită beneficiar.orice brevet. satelit. Franciza ca instituţie de drept comercial a apărut în Statele Unite ale Americii o dată cu legislaţia antitrust 2. o tehnologie. schită. de către Western Union. franciză. când în New South Wales a fost folosit acest tip de contract în domeniu hotelier. SCURT ISTORIC PRIVIND CONTRACTUL DE FRANCIZĂ Istoria francizei datează din 1850. video. pentru folosirea sau dreptul de folosinţă al oricaruia din urmatoarele: . directe sau indirecte.orice transmisiuni. prin cablu. precum si efectuarea de inregistrari audio. inclusiv asupra filmelor. redevenţa este definită de Codul Fiscal ca fiind orice sumă ce trebuie platită în bani sau în natură.drept de autor asupra unei lucrari literare. plan. În anul 1950 acest sistem explodează odată cu apariţia şi dezvoltarea în 1950 a restaurantelor de tip fast food. ori presupune producerea şi comercializarea unui produs. model. artistice sau stiintifice. Franciza cunoaşte o creştere spectaculoasă începând cu anul 1930. Tot în această ţară a existat un contract de franciză între fabricanţii de automobile şi dealerii locali. prin care o persoană. formula secreta sau procedeu de fabricaţie ori software. . dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere. La rândul său. inventie. dintre care cea mai cunoscută este reţeaua McDonald’s. proiect. .CONTRACTUL DE FRANCIZĂ 1. acordă unei alte persoane. un serviciu in schimbul unei sume de bani cu titlu de redevenţă. În SUA s-a folosit pentru prima dată contractul de franciză în domeniul telecomunicaţiilor. ELEMENTE INTRODUCTIVE ALE CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ Franciza reprezintă un sistem de comercializare bazat pe reţele de exploatare a unei creaţii intelectuale sau industriale.

. Beneficiarul este cel care exploatează know-how-ul pus la dispozitie de către francizor intregii retele de franciză. mijloc de transport sau container. in sensul Codului Fiscal. o tehnologie sau un serviciu. evenimente sportive sau alte activitati similare. 4 . independentă din punct de vedere financiar şi determinată prin selecţie de către francizor. . asigurându-i acestuia în acelasi timp o pregatire initială pentru dezvoltarea mărcii înregistrate (a personalului) şi chiar mijloace financiare pentru promovarea mărcii sale. stocarea sau utilizarea acestuia. nu va fi considerată redevenţă remuneraţia in bani sau in natură platită pentru achiziţia in intregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator. De asemenea.orice know-how. De asemenea. El transmite beneficiarului dreptul de a dezvolta o afacere. Francizorul este acel comerciant care deţine drepturile asupra unei mărci înregistrate şi le exercită pe toata durata contractului de franciză. redevenţa cuprinde orice sumă ce trebuie platită în bani sau în natură pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole. reţetelor. procedeelor si altor elemente analoage care servesc la fabricarea şi comercializarea unui produs. Cu precizarea ca nu se consideră redevenţă. făra alte modificari decat cele determinate de instalarea. comercial sau ştiintific.orice echipament industrial.numele sau imaginea oricarei persoane fizice. emisiuni. implementarea. insă principalele categorii de francize oferă o imagine in ceea ce priveşte oportunităţile oferite de acest tip de afacere. Beneficiarul este la rândul lui.. care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză şi participă la valorificarea mărcii înregistrate prin resurse financiare proprii. desenelor şi modelelor. remuneraţia în bani sau în natură platită pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software. o clasificare atotcuprinzatoare este dificil de realizat. care constă din ansamblul formulelor. sa-i mentină identitatea. El trebuie sa dezvolte reteaua de franciză. un produs. orice bun mobil. TIPURI DE FRANCIZE Având in vedere multitudinea şi diversitatea afacerilor care se extind în prezent în sistem de francize. să-i furnizeze francizorului informaţii reale privitoare la gestiunea francizei si sa nu divulge tertilor know-how-ul obţinut. 3. sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică. precum şi reputatia. o persoana fizică sau juridică.

franciza de distribuţie. încheind un veritabil contract de franciză. conform prescripţiilor acestuia. producătorul va putea propune partenerului sau destinarea intregului magazin in vederea comercializarii produselor sale. . Numeroşi francizori recurg în acelasi timp la diverse retele de distribuţie. .franciza internatională. . După obiectul francizei distingem: .franciza pluricelulara.franciza de producţie în care francizatul fabrica produsele pe care apoi le vinde respectând indicatiile oferite de francizor în privinţa procesului de producţie. . După modalitaţile de exploatare ale unei francize deosebim: . fie (cel mai adesea) prin beneficiari şi/sau sucursale proprii. fiind cţutate si cumpărate de consumatori.franciza de master in care francizorul acordă unui şef de întreprindere dreptul de a franciza el însusi marca deţinută intr-un spaţiu geografic bine determinat. .polifranciza creează mai multe reţele de franciza dominate de o societate tip holding.franciza de produs şi marcă. în special pentru a pătrunde pe pieţe noi.franciza de dezvoltare zonala.franciza de servicii.franciza incrucişată presupune un francizor ce devine beneficiarul unei alte reţele de franciză. . are la alegere una din formele de mai jos: 5 . . in cadrul magazinului său. prin intermediul beneficiarilor si/sau al distribuitorilor agreaţi sau selectionaţi. Francizorul care infiintează intreprinderi în străinătate sau îşi extinde activitatea in diferite zone geografice. . Astfel. Este folosită de francizori straini. distributia produelor si/sau serviciilor are loc fie.franciza stand sau de corner in cadrul căreia un comerciant independent oferă. posibilitatea vânzarii produselor fabricate de un producător renumit. Daca produsele au vanzare.franciza monocelulara sau directa.franciza afacerii sau franciza pură. . Alte tipuri de franciza: .După domeniul de activitate distingem: .

plurifranciza permite unui întreprinzator francizat sa detină mai multe mărci.franciza directă prin intermediul careia francizorul recruteaza el insusi beneficiari locali. 6 . . 52/1997 completată de Legea nr. . Nu presupune implicarea francizorului in organizarea si supravegherea retelei locale a francizorului principal. • Este un contract cu titlu oneros deoarece ambele părţi contractante urmăresc obţinerea unor foloase patrimoniale. • Nu este translativ de proprietate deoarece atât francizorul cât şi beneficiarul. În majoritatea cazurilor francizorul are putere de decizie privind organizarea sub-reţelei si răspandirea aceteia. . • Este un contract special întrucât ambele părţi contractante trebuie să îndeplinească anumite condiţii cerute de legea naţională aplicabilă pe teritoriul în care se organizează.. dar şi de a fructifica experienta asociatului sau dobandita pe piata locală. respectiv Ordonanţa nr. Caracterele juridice ale contractului de franciză se referă la următoarele aspecte: • Contractul de franciză este un contract comercial deoarece ambele părţi contractante au calitatea de comercianţi iar cauza contractului este una comercială. 79/1998.franciza principală se realizează prin recrutarea la nivel local a unui francizor principal ce actionează in subfranciză. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ România este a doua ţară din lume. 4. • Este un contract comutativ întrucât obligaţiile asumate de părţi sunt certe şi ca atare părţile cunosc chiar din momentul încheierii contractului existenţa şi întinderea acestor obligaţii. Aceasta formă ofera posibilitatea francizorului de a supraveghea si de a controla mai usor activitatea beneficiarilor. de fapt o filială in care francizorul deţine mai mult de 50% din capitalul social. se dezvoltă şi îşi desfăşoară activitatea reţeaua de franciză. după Statele Unite. • Este un contract sinalagmatic perfect întrucât dă naştere la obligaţii atât în sarcina francizorului. cât şi în sarcina beneficiarului. simplul acord de voinţă al părţilor nu este suficient pentru formarea valabilă a contractului.franciza în cointreprindere presupune o societate mixtă cu un partener local. care a adoptat un act normativ privind regimul juridic al francizei. pe toată durata contractului rămân proprietarii fondului de comerţ cu care participă la constituirea francizei.

îi definesc specificul şi-l delimitează de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general. 7 . privind regimul juridic al francizei. combinat cu condiţia de a se încheia contracte de franciză cu terţi din afara acestui teritoriu. un contract comercial de franciză suportă incidenţa concomitentă a mai multor sisteme de drept. 79/1998. Principiile respective au în vedere urmatoarele: .• Acordă exclusivitate teritorială beneficiarilor cu interdicţia de a atrage clienţi din afara acestui teritoriu sau acordă exclusivitate unui beneficiar principal.Drepturile si obligaţiile părtilor .Obiectul contractului . alături de comercialitate.Condiţiile financiare . Prin intermediul Legii nr. . Pentru a avea calitatea de contract de comerţ internaţional contractul de franciză trebuie să se distingă de contractele încheiate între participanţii la comerţul intern prin elementul de internaţionalitate. . . . s-au instituit o serie de clauze obligatorii pe care trebuie sa le cuprindă contractul de franciză. Aceste clauze se referă la: .in cadrul clauzelor de reziliere.Clauze de neconcurenţă .Dipoziţii generale. care. prelungire şi reziliere . Prin prezenţa elementului de internaţionalitate.Cesiunea drepturilor contractuale .Garanţii . Contractul de franciză are la baza sa o serie de principii care îl diferentiază de celelalte contracte şi prin a căror reglementare legiuitorul a urmărit protejarea intereselor părtilor şi a consumatorilor.francizorul va inştiinţa pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intenţiei de a nu mai reînnoi contractul la data expirarii sau de a nu semna un nou contract.Condiţii de modificare. fie în domeniul contractelor comerciale supuse incidenţei exclusive a dreptului naţional. căci absenţa uneia dintre ele face ca acel contract să se situeze fie în domeniul contractelor civile. in special conditiile de desemnare a unui succesor.conditiile în care va putea sa opereze cesiunea drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate precizate. Comercialitatea şi internaţionalitatea ca note de specificitate ale contractului de comerţ internaţional trebuie să existe cumulativ.termenul va fi fixat astfel incât să permită beneficiarului amortizarea investiţiilor specifice francizei. se vor stabili in mod clar circumstanţele care pot determina o reziliere fără preaviz.Durata contractului.Litigii .Fortă majoră .

susţinut permanent de asistenta comerciala si/sau tehnica a furnizorului.contractul sa se constituie ca un instrument prin care furnizorul controlează respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii marcii.”1 Aşadar. .marca furnizorului. pe toata durata de valabilitate a contractului de franciza. OBLIGAŢIILE FRANCIZORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI ÎN CONTRACTUL DE FRANCIZĂ Obligaţiile francizorului: . . Aceasta garantie este asigurată prin transmiterea şi prin controlul respectării know. Acesta trebuie să îndeplinească trei condiţii: .Transmiterea know-how-ului. know-how-ului ori o altă experienţă deosebită de franciză. face cunoscut faptul ca este o persoana independentă din punct de vedere financiar. . . daca interesul menţinerii sau dezvoltarii retelei de franciza necesită recunoasterea acestui drept. 1 din Ordonanaţa nr. printr-o publicitate adecvată.să reprezinte un ansamblu de cunostinte noi. fără ambiguitate.dreptul de preemţiune va fi prevăzut. dupa caz. .clauzele de neconcurenţă vor fi cuprinse in contract..francizorul se asigură că beneficiarul. 1 Art.să fie transmisibil francizatului. in raport cu francizorul sau cu alte persoane.obligaţiile financiare ale beneficiarului vor fi cu claritate precizate şi vor fi determinate astfel incât sa favorizeze atingerea obiectivelor comune. 4 Alin. şi trebuie sa definească. simbol al identităţii reţelei de franciză constituie garanţia calităţii produsului/serviciului/ tehnologiei furnizate consumatorului.how-ului. . aplicabile şi probate de francizor in intreprinderea proprie. pentru protejarea know-how-ului. protejând drepturile de proprietate intelectuala si industriala ale francizorului prin mentinerea identitatii comune si a reputaţiei retelei. . si/sau tehnologiilor. furnizarea unei game omogene de produse si/sau servicii si/sau tehnologii.dreptul care se transferă obliga beneficiarul la plata unei redevenţe ce il autorizează să utilizeze marca produselor si/sau serviciilor.să aparţină francizorului . precum si orice drepturi de proprietate intelectuală sau industrială. 52/1997 8 . 5. obligaţiile şi responsabilităţiile fiecărei părţi. „Contractul de franciză trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciză. drepturile si obligaţiile părtilor reprezintă elementele cele mai importante în cadrul contractului de franciză. .

Obligaţia de non-concurenţă. Dacă. Contractul de franciză nu trebuie sa conducă la împarţirea pieţei între membrii reţelei de franciză. lista produselor si serviciilor oferite. Un astfel de rezultat presupune faptul ca francizorul şi-a stabilit şi definit concepţia nu doar in ansamblu. Eficacitatea retelei de franciza depinde de modul in care francizatii se prezintă consumatoriilor.Taxa de intrare (front money) . Francizatul datorează în schimbul serviciilor şi drepturilor de folosinţă : . .Informaţiile care constituie know-how-ul sunt centralizate intr-un document numit “Manual de franciză”. Valoarea comercială a acestuia este data de faptul ca nu este cunoscut publicului.constituie remunerearea pentru formarea şi asistenţa continuă asigurată pe durata contractului şi reprezintă un procent din cifra de afaceri anuală. atât pe durata contractului de franciza. iar legea română instituie pentru francizat obligaţia de a nu divulga către terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor.Plata taxelor si redevenţelor. . Obligaţiile francizatului: .Obligaţia de aprovizionare.Păstrarea secretului know-how-lui. amenajarea interioară si exterioară. Prin folosirea unor firme. aceasta ar putea pune piedici în dezvoltarea ambelor părţi. exigibilă de regulă la incheierea contractului sau la un termen stabilit prin contract. francizatul vinde produse pe care trebuie sa le procure de la francizor. .Redevenţe (royalties) . tinuta vestimentara a personalului. embleme sau mărci francizatul beneficiză de o clientelă preconstituită. contractul de franciză trebuie sa conţină clauze privind exclusivitatea teritorială in beneficiul francizatului. Francizorul se va afla în pozitia unui vanzator şi îşi va asuma responsabilitatile. . 9 . cât şi ulterior. numărul consumatorilor şi perspectiva creşterii acestora.Asistenta tehnică şi comercială. acesta din urma trebuie sa livreze primului produsele care îi sunt comandate. . remunerează transmitarea know-how-lui şi asistenţa la demararea afacerii. în temeiul convenţiei. Francizorul este obligat pe tot parcursul contractului sa acorde asistentă pentru a permite francizatului implemantarea şi dezvoltarea cu succes a retetei afacerii si a cunostintelor implicate de know-how. De aceea. dar instalarea unui alt francizat în apropiere. va duce la diluarea pieţei. însa aceasta este conditionată de cifra minimă de afaceri. ci pâna la detalii precum alegerea locaţiilor.Exclusivitate teritorială. etc. prezentarea generală a marfurilor. dar in cazul francizei. forma acestora.Respectarea regulilor propuse de francizor. .această sumă. . Concurenţa este benefică pentru o economie.

descrierea activităţii pe posturi. Art.politici de achiziţie a mărfurilor. 6 OU 52 /1997. . inclusiv pentru situaţia în care contractul încetează sau este reziliat. .tehnici privind activitatea de marketing şi publicitatea. scopul manualului este de a prezenta într-o formă scrisă modul în care este condusă activitatea în cadrul francizei. . contractul de franciză trebuie sa cuprindă durata acestuia. 7 al aceleiaşi legi prevede că francizorul îl va inştiinţa pe beneficiar cu un preaviz suficient de mare asupra intenţiei de a 10 . Conţinutul manualului cuprinde: . . .un inventar al echipamentelor necesare şi modul lor de întreţinere. ajutând în acelaşi timp la implementarea măsurilor necesare în dezvoltarea viitoare. instrucţiuni cuprinse într-un document care permite francizatului să-şi creeze o imagine de ansamblu asupra întregii afacerii de franciză.persoanele şi organizaţiile cu care se poate lua legatura în cazul unor probleme deosebite.o descriere a sistemului de funcţionare cu indicaţii detaliate. 6.o introducere care sa prezinte. . Asadar. Manualul de franciză Manualul de franciză reprezintă un ansamblu de reguli.Realizarea cifrei minime de afaceri. prelungire şi reziliere. De asemenea. . sau. precum şi condiţiile de modificare. în ansamblu. în cazul persoanelor juridice.metode contabile.standarde pentru produse si servicii. .Expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul de franciză. manualul il ajută pe proprietar să îşi protejeze ideile.formulare care trebuie utilizate pentru diversele operaţiuni. ceea ce doreste francizorul de la beneficiar. in contract se stipuleaza clar termenele de non-concurenţă. Aceasta clauză are menirea să asigure francizorului un venit minim cert atunci când redevenţa datorată de francizat se stabileste proporţional cu cifra de afaceri. .De aceea. Potrivit Art. Realizarea cifrei de afaceri minime poate avea valoarea unei conditii rezolutorii sau poate permite francizatului exercitarea dreptului de reziliere anticipată a contractului. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FRANCIZĂ Încetarea contractului de franciză intervine în următoarele cazuri: . informaţii. . etc.Încetarea existenţei uneia dintre părţi. al faimentului declarat de instanţa de drept . Intervine in cazul decesului uneia dintre părţi. . know-how-ul şi secretele comerciale.

care in 2011 a deschis hoteluri in Germania. În plus pentru imbunatatirea marketingului. spre deosebire de ce folosesc acasă. Aceasta a demarat lansarea agresiva a Hampton International de către brandul Hilton. în ordine: Subway (fast-food). 14 din OU 52 /1997. se întalnesc pentru a primi feedback. 7. dol sau eroare în momentul semnării. o garantie de inapoiere a banilor şi un serviciu foarte prietenos care a satisfacut deja multi clienţi. iar aceasta a pricinuit prejudicii contractantului. EXEMPLE DE SUCCES Hotelurile Hampton. Contractul poate fi anulat în condiţiile dreptului comun. În Top 10 francize pentru 2012 s-au mai clasat. Rezilierea intervine în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor izvorâte din contracte sinalagmatice. Nu se poate recunoaşte francizatului dreptul la despagubiri pentru clientela pierduta eventual la incetarea contractului. De la data încetării contractului îşi vor produce efectele clauzele de neconcurentă convenite de părţi. compania se extinde. . Potrivit Art. În dimineaţa următoare. Hampton a schimbat săpunul şi a adoptat alte sugestii pentru a-şi imbunatati brandul: serviciu gratuit de Wi-Fi in camere. Phil Cordell. Days Inn (domeniu hotelier). si Turcia. America de Sud şi Asia. mic dejun gratuit. . În ceea ce priveşte reparaţiile. acesta este indreptăţit să primească despagubiri potrivit regulilor dreptului comun. Efectele încetării contractului de franciză Atunci cand contractul de franciză încetează. unii intreaba de ce sapunul e patrat si ascutit. selecteaza oaspeti dintr-o piata cheie si se intalneste cu ei si cu echipa lui de leadership pentru cină. 7Eleven (outlet). de sase sau sapte ori pe an.nu reînnoi contractul la data expirarii.K. nici alte semne distinctive şi nu se va mai putea folosi de know-how-ul transmis. Pentru a-şi asigura succesul.Anularea contractului de franciză. după ce acestia au stat la Hampton. atunci când încetarea contractului este urmare a conduitei culpabile a uneia dintre părţi. drepturile încorporate transmise spre folosinţă francizatului vor fi restituite francizorului. Francizatul nu va mai putea folosi nici marca. U. este in varful Top 10 francize pentru al doilela an consecutiv. 11 . contractul se anulează la cererea uneia dintre părţi dacă sunt prezente vicieri de consimţământ sau dacă contractul conţine informaţii eronate sau ambigue. Printre alte lucruri. directorul global al serviciilor şi managementului brandului. având în vedere vicii de consimţământ. franciza detinută de Hilton. Servpro (servicii de restaurarea a daunelor). urmează Rusia si Polonia şi se lucrează la acorduri suplimentare în Europa.Rezilierea contrectului de franciză.

Pizza Hut. Dunkin’ Donuts (fast-food). 12 . consultanţă). fac ca afacerile în sistem de franciză să reprezinte un domeniu cu mare potenţial de dezvoltare. cât şi pentru cei autohtoni. H&R Block (software tax products.McDonald’s. Avantajele precum accesul la know-how-ul şi experienţa francizorului. legislaţia privind sistemul juridic al francizei a deschis noi oportunităţi atât pentru investitorii străini. Denny’s (fast-food). În România. susţinerea acestuia determinată de interesele comune şi atenuarea riscurilor specifice noilor afaceri.

Beck. Of... Dragomir..08. Studii de caz. Editura C. 79/1998 pentru aprobarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. G. nr.. Modele de contracte. M. Contractul de franciză. p.. Of.. G.1997. Driga. 224 din 30..ro/articol/contractul-de-franciza http://www. E.ro/top-10-francize-pentru-2012/ 13 . Ciobotea.avocatnet.html#ixzz1jqc4tJqe http://pafaceri. R.Bibliografie Driga.. C. http://www. Contractul de franciză..52/ 1997 privind regimul juridic al francizei publicată în M.52/1997 privind regimul juridic al francizei publicată în M. Editura C. Turcu.H. Editura Nomina Lex. 147 din 13 aprilie 1998 Ordonanţa Guvernului nr. 2006 Gheorghiu. 51. în Revista de drept comercial. nr. A.ro/content/articles/id_3986/p_1/Contractul-defranciza.. 2009 Legea nr. „Contractul de franciză. Paliţă. G. Primii paşi în franciză. Aspecte generale". 3/2000. Bucureşti. Beck.afaceri-francize. nr. Bucureşti. E. 2008 Mutulescu. Teorie şi practică internă şi internaţională.H.ro/franciza-tipurile-de-franciza-si-contractul-de-franciza/ http://pafaceri. Mocanu. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful