­1­

                                               PARLAMENTUL ROMANIEI

                           Structura Parlamentului Romaniei este bicamerala, cuprinzand  Camera Deputatilor si Senatul.                            Reprezentantii poporului sunt alesi in Parlament, pe baza votului  universal, egal, direct, secret si liber consimtit, pe un mandat de 4 ani.                            Camera Deputatilor si Senatul au prerogative egale, cu exceptia numirii  numai de catre Senat a Avocatului Poporului, justificand bicameralismul.                            Organizarea interna a Parlamentului este stabilita prin regulament  propriu.Pentru indeplinirea atributiilor lor, Camerele isi organizeaza birouri, comisii care  isi desfasoara activitatea numai pe baza regulamentelor adoptate.                            Convocat de Presedintele Romaniei, in cel mult 20 de zile de la alegeri, Parlamentul isi desfasoara primele activitati separat in fiecare Camera, acestea alegandu­ si birouri de varsta, alcatuite din cel mai varstic parlamentar si 4 secretari, stabiliti din  randul celor mai tineri deputati, respectiv senatori.In vederea validarii mandatelor  parlamentarilor, Camerele isi aleg in prima lor sedinta cate o comisie de validare, care  trebuie sa reflecte configuratia politica rezultata din alegeri.                            Camerele se pronunta printr­un singur vot asupra listei parlamentarilor  propusi pentru validare si prin vot separat pentru fiecare deputat sau senator propus sa i  se invalideze mandatul.Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii  parlamentarilor prezenti.                            Grupurile parlamentare se pot organiza separat pentru fiecare Cemera  in parte.Acestea sunt institutionalizate, beneficiaza de un sef, de un cabinet si de 1­5  experti, platiti din bugetul Camerei.Ele urmaresc formarea organelor de lucru si  desfasurarea activitatii fiecarei Camere, fiind constituite din cel putin 5 senatori sau 10  deputati, care au fost alesi pe listele aceluiasi partid.                             In general, grupurile parlamentare au urmatoarele competente: ­fac propuneri pentru constituirea comisiilor de validare  ­propun cate un candidat pentru functia de Presedinte al Camerei Deputatilor si cea de  Presedinte al Senatului. ­fac propuneri pentru candidatii membrilor birourilor celor doua Camere. ­isi dau acordul la desemnarea membrilor comisiilor parlamentare. ­participa la alcatuirea comisiilor de mediere.

­reprezinta Camera in relatii interne sau externe.­prezinta propuneri pentru stabilirea ordinii de zi. votul majoritatii deputatilor.                                                              ­2­ ­au drept de initiativa legislativa. ­anunta rezultatul votarii si hotararile adoptate. ­asigura interimatul functiei de Presedinte al Romaniei. Curtea  Constitutionala si Curtea Suprema de Justitie. se organizeaza cel de­ al 2­lea tur de scrutin. dupa caz. ­conduce lucrarile Camerei si ale Biroului permanent. spre deosebire de ceilalti membrii ai Biroului. iar in Camera Deputatilor. la solicitarea sau in absenta acestuia. dupa 2 tururi. pe durata intregului mandat al Camerei. sau dupa caz.                           Pentru alegerea presedintelui este necesar. ­pot cere incheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse in discutia Adunarii. ­indeplineste si alte sarcini prevazute de regulament sau date de Camera. ­pot cere presedintelui Camerei verificarea cvorumului. ­poate sesiza Curtea Constitutionala pentru ca aceasta sa se pronunte asupra  constititionalizarii legilor sau a Regulamentului Camerei Deputatilor.                            Secretarii au ca sarcini principale: ­intocmirea listei cu inscrierile la cuvant in ordinea in care au fost facute.                            Presedintele Camerei are urmatoarele atributii: ­convoaca Senatul sau. a  Senatului. ­asigura ordinea in timpul dezbaterilor si respectarea regulamentului. atributii ale presedintelui.                                                                                             Birourile permanente se alcatuiesc potrivit configuratiei politice a  camerei Deputatilor si a Senatului si ele cuprind pe presedintele Camerei. ­prezinta amendamente. Camera Deputatilor in sesiuni ordinare si extraordinare. patru secretari si 4 respectiv 2 chestori. Presedintele Romaniei. pentru  vicepresedinti. ­pot adresa interpelari.                            Vicepresedintii sunt alesi de grupurile parlamentare prin vot secret cu  majoritatea voturilor senatorilor. . in primul scrutin.inceteaza  activitatea presedintelui de varsta. iar daca aceasta cerinta nu s­a realizat. la care participa in Senat primii 2 candidati care au obtinut cel mai  mare numar de voturi exprimate. iar odata cu alegerea lui. se organizeaza noi tururi de scrutin. daca nici un candidat nu a  intrunit.Acestia indeplinesc in ordinea stabilita de Biroul  Permanent.Presedintele Camerei este ales. votul  majoritatii parlamentarilor. in  urma carora va fi desemnat presedinte candidatul care a obtinut majoritatea voturilor  deputatilor prezenti. Guvernul. ­asigura legatura cu cealalta Camera.

precum  si propunerile de modificare a acestuia. amendamentelor si a oricaror alte comunicari adresate  Camerei. .­prezentarea propunerilor. ­analizeaza si supune dezbaterii orientarilor generale de politica externa a Romaniei. proiectul ordinii de zi si a sedintelor adunarii si programul de lucru.                            Chestorii au sarcina:  ­sa verifice modul de gestionare a patrimoniului Camerei Deputatilor sau. sau dupa caz. ­propune spre aprobare competenta delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare  internationale. supune votului parlamentarilor competenta  nominala a comisiilor parlamentare. ­efectuarea apelului nominal. ­tinerea evidentei hotararilor adoptate. ­la propunerea grupurilor paelamentare. ­dispune difuzarea rapoartelor. dupa caz. cu consultarea presedintilor grupurilor parlamentare si a comisiilor  permanente. ­consemnarea rezultatului votului.                                                              ­3­ ­exercita controlul financiar asupra cheltuielilor. ­supravegherea intocmirii stenogramelor. ­ prezinta proiectul de buget si incheierea exercitiului bugetar.  ­asigura mentinerea ordinii si indeplinesc orice alte sarcini date de presedinte sau Biroul  Permanent. ­solicita presedintelui adunarii convoacarea sesiunii extraordinare. ­asistarea presedintelui in realizarea atributiilor ce­i revin acestuia si orice alte sarcini  incredintate de acesta la Biroul Permanent. ­prezinta adunarii proiectul de buget al acesteia si contul de incheiere a exercitiului  bugetar.                             Biroul Permanent este un organ intern al Camerei. ­supune aprobarii regulamentului Camerei Deputatilor. ­primeste proiectele de legi si propunerile legislative si sesizeaza comisiile permanente in  vederea intocmirii rapoartelor si elaborarii avizelor. ­aproba regulamentul de organizare si functionare a serviciilor Camerei. ­pregateste si asigura desfasurarea in bune conditii a lucrarilor. a  Senatului. ­intocmeste. un organ de stat care  are urmatoarele atributii: ­propune adunarii datele de incepere si terminare a sesiunii. al Senatului. ­exercita controlul financiar­contabil.

 sarcinile fiecarui  membru al comisiei si in general. are acces la lucrarile altor comisii. al Camerei Deputatilor si  respectiv a presedintelui Senatului si a senatorilor membri ai Guvernului.                                      Calitatea de membru al comisiei permanente poate inceta la  propunerea grupului parlamentar din care face parte senatorul respectiv sau prin  .                              Presedintele comisiei conduce sedintele.orice alte masuri pentru organizarea bunului mers al  activitatii comisiei.                              Numarul. care au scopul de a indeplini insarcinarile ce le  sunt incerdintate in vederea pregatirii lucrarilor fiecarei Camere. de regulament sau insarcinari date de  adunare. prezenta lor este obligatorie. care au ca  sarcina sa examineze in mod detaliat problemele care sunt supuse dezbaterii  Parlamentului si apoi sa­i prezinte acestuia rapoarte cu propuneri adecvate.dupa care isi  adopta regulamentul de organizare si functionare. comune celor 2 Camere. compuse dintr­un presedinte. de ancheta si de mediere.                                                                                             Biroul propune ordinea de zi a fiecarei sedinte. denumirea si competenta fiecareia precum si numarul  membrilor comisiilor parlamentare se stabilesc de Camera. la propunerea Biroului  Permanent.                              Membrii Guvernului au acces la lucrarile comisiilor.                              Sedintele comisiilor.asigura  reprezentarea comisiei in rapoartele cu Biroul Permanent si celelalte comisii. in care intra cele speciale.                              De cele mai multe ori comisiile apartin unei singure Camere. iar cand  solicitarea vine din partea acestora. cu exceptia membrilor Biroului permanent. comisiile isi aleg  birourile.­indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. nu sunt publice. dar in  unele imprejurari se pot constitui comisii mixte. care la randul  lor pot fi permanente sau temporare. la a caror lucrari participarea parlamentarilor este  obligatorie.                              Comisiile parlamentare: sunt organe de lucru ale Adunarii  Deputatilor.                                                               ­4­                             In prima sedinta. a Senatului.                              Comisiile parlamentare pot fi: ­permanente.                              Comisiile permanente: sunt alese pe toata durata mandatului Camerei  Deputatilor si a Senatului. ­temporare. poate propune participarea la  lucrari si a altor persoane din afara ei.                              Sunt alcatuite dintr­un numar restrans de parlamentari. 1­2 vicepresedinti si 1­2 secretari. convocata de presedintele adunarii.                               Fiecare parlamentar este obligat sa faca parte din cel putin o comisie  permanenta. pe domenii de activitate. sau dupa caz.

                                                                                         Comisiile speciale se constituie. care este obligata sa se prezinte si sa raspunda la  intrebarile care ii sunt puse. Avocatul  Poporului.                              Legislatura.  initiaza o ancheta privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de administratia  publica. comisia permanenta poate invita. ­dezbaterea si adoptarea de hotarari cu privire la toate problemele transmise de Biroul  permanent al adunarii. in cadrul atributiilor sale.  adoptata cu votul majoritatii membrilor sai.  pentru a da relatii.Nu pot fi invitati pentru a da relatii in fata  comisiilor permanente Presedintele Romaniei.la cererea grupului  parlamentar care l­a propus sau a unei treimi din numarul membrilor Comisiei. prin hotarari ale Camerei Deputatilor                                                              ­5­ si ale Senatului. . pentru elaborarea unor  propuneri legislative sau pentru alte scopuri. mijloacele necesare si termenul de prezentare a raportului.                               Comisiile comune ale Camerei Deputatilor si ale Senatului pot fi  constituite in baza prevederilor art. indicate in hotararea de infiintare a comisiei. in care sa precizeze domeniile anchetei.                              Mandatul Parlamentului Romaniei inceteaza in in mod colectiv la  implinirea acestui termen de 4 ani. orice persoana.                              Comisiile de mediere sunt constituite in cadrul procedurii de mediere. informari si documentatii de la autoritatile a caror activitate intra  in sfera lor de competenta. putand fi totusi prelungit prin lege organica in caz de  razboi sau catastrofa.revocarea deputatului cu votul majoritatii deputatilor din Comisie. pentru avizarea unor proiecte de legi complexe.                               In vederea desfasurarii anchetei. careia trebuie sa­i prezinte o cerere scrisa. cu exceptia intrebarilor legate de viata personala sau de  secrete de stat de importanta deosebita. 61 alin.Camera Deputatilor si Senatul sunt alese  pentru un mandat de 4 ani.                               Atributiile principale ale comisiilor permanente sunt: ­examinarea proiectelor si propunerilor legislative in vederea elaborarii rapoartelor sau  avizelor. are nevoie de aprobarea adunarii. Judecatorii Curtii  Supreme de Justitie si procurorul general. membrii Curtii Constitutionale si ai Curtii de Conturi.                               Comisiile de ancheta se constituie la cererea unor treimi din membrii  fiecarei Camere si au un caracter temporar. ­efectuarea de ancheta parlamentare. ­solicitarea de rapoarte. sesiunea si sedinta reprezinta perioade distincte de timp  in care Parlamentul isi desfasoara activitatea.                               In cazul in care o comisie permanenta. 4 din Constitutie si a reglementarilor proprii  ale celor 2 Camere.  scopul ei. presedintii celor 2 Camere.

 asigurandu­se in acest mod independenta Parlamentului. in 2 sesiuni  ordinare pe an.                              Sedintele sunt publice.  Parlamentul se reuneste pentru perioade de timp limitate. vegheaza la  respectarea regulamentului si mentinerea ordinii in sala.                               Ordinea de zi a sedintelor este aprobata de Camera.  La sedintele publice pot asista diplomati. poate sa limiteze durata luarilor de cuvant sau sa propuna sistarea sedintelor.                              Cei care iau cuvantul au obligatia sa se refere doar la problema pentru  care s­au inscris la cuvant. dupa ce li s­a atras atentia. radioului si televiziunii. prin dizolvarea acestuia.  care.                              Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc separat.Spre deosebire de Guvern. in ultima zi de  lucru inaintea perioadei pentru care a fost intocmita.                              In timpul sedintei. lipsa trebuind sa fie motivata Biroului permanent.  precum si alti cetateni.                              Sesiunea este forma organizatorica de lucru a Parlamentului. numai cu aprobarea presedintelui.                             Incetarea mandatului Parlamentului poate avea loc si inainte de  termenul de 4 ani. adica  perioada de timp din cadrul unui an calendaristic in care isi desfasoara activitatea in mod  continuu. se pot tine sedinte si in alte zile.De asemenea. asistat de doi secretari. reprezentanti ai presei. la toate                                                               ­6­ sedintele Senatului este obligatorie prezenta a cel putin unui reprezentant al Guvernului.Convocarea Camerelor in sesiuni ordinare se face numai  de catre presedintii acestora. presedintele le poate  retrage cuvantul. pe baza acreditarii sau a invitatiei emise de secretarul general al  aparatului Camerei. in primele 4­ 5 zile ale saptamanii. pe comisii si grupuri parlamentare. in caz contrar.                              Alegerile pentru Parlament se desfasoara in cel mult 3 luni de la  expirarea mandatului sau dizolvarea celor doua Camere. 89  din Constitutie. care conduce dezbaterile. iar cea de a  doua in septembrie­decembrie.In afara sedintelor ordinare din aceste zile. care isi desfasoara activitatea in mod neintrerupt.Potrivit regulamentelor proprii. presedintele. care se numesc sesiuni. in  ordinea de pe lista pe care s­au inscris in prealabil. cu cel putin jumatate plus unu din  . presedintele poate cere evacuarea din sala a  parlamentarilor care tulbura sedinta.                               Parlamentarii au obligatia sa fie prezenti la sedintele Camerei din care  fac parte. in conditiile stabilite de Biroul permanent.Parlamentarii iau cuvantul.                              Sedinta constituie modalitatea de constituire a Camerei in reuniune  plenara in scopul dezbaterii ordinii de zi.                              Sedinta este condusa de presedintele Camerei sau de vicepresedintele  care il inlocuieste. in afara cazurilor in care majoritatea  parlamentarilor prezenti stabilesc prin vot ca acestea sa fie secrete.De altfel. fiecare Camera  isi desfasoara activitatea separat in plen. la propunerea Biroului  permanent. in conditiile art.Prima sesiune ordinara are loc in perioada februarie­iunie.

 dupa care se distribuie acestora si se afiseaza la sediul  Camerei.numarul parlamentarilor prezenti. .Vali­ darea votului se face tinand seama de doua conditii: ­sa se fi intrunit cvorumul pentru ca adunarea sa fie constituita legal.In cazul votului prin bile. pentru  alegerea sau numirea in unele functii. cand se exprima public prin  ridicare de maini.                                                             ­examinarea rapoartelor Consiliului  Suprem de Aparare a Tarii si ale Curtii de Conturi.                               Votul poate fi secret. parlamentarii primesc cate doua bile  una alba si una neagra. care si ele sunt una alba si  una neagra.Bila introdusa in urna alba si bila neagra introdusa in urna neagra inseamna  votul â€œpentru” . fiind obligat sa participe la  sedintele Camerei din care face parte.                               Votul electronic se desfasoara prin conectarea unuia din contactele  care reprezinta vot â€œpentru” vot â€œcontra” . ­depunerea juramantului de catre Presedintele Romaniei. Camerele nu ajung la un acord.  sau â€œabtinere”. apel nominal.                               Votul parlamentarului este personal. ­punerea sub acuzare a acestuia pentru inalta tradare.Votul  este actul care determina formarea unei majoritati de opinie asupra problemei pusa in  dezbatere.  hotararrilor sau motiunilor. prin bile.Votul poate fi deschis. in cazul adoptarii unor legi constitutionale. adica majoritatea  membrilor ei. pe care le introduc in cele doua urne. incheiat in prezenta membrilor Biroului permanent al Camerei. cand se exprima prin buletine de vot. pe fiecare se trece numarul de ordine.  ­primirea mesajului Presedintelui Romaniei. prin  procedura de mediere.                               Sedintele comune ale Cemerei Deputatilor si Senatului au loc in  cazurile stabilite de Constitutie cum ar fi: ­adoptarea proiectelor sau propunerilor de revizuire a Constitutiei in cazul in care.                               Cand se voteaza cu buletine.                               Constatarea rezultatului votului cu bile sau cu buletine de vot se face  prin proces­verbal. functia pentru care candideaza si grupul parlamentar  din care face parte.                                                                  ­7­ ­aprobarea bugetului de stat.  numele si prenumele candidatului. ridicare in picioare sau electronic. in cazul votarii legilor. sau electronic. iar bila neagra introdusa in urna alba si bila alba introdusa in urna  neagra inseamna vot â€œcontra”. concretizand astfel principiul democratic al majoritatii. ­obtinerea majoritatii calificate a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor  Camerei.                               Procedura de vot este modalitatea prin care parlamentarii isi exprima  vointa cu privire la problemele supuse dezbaterii Camerei Deputatilor si Senatului.

 asigurandu­se publicarea in Monitorul Oficial.                                  Presedintele sau un grup de parlamentari poate cere incheierea  dezbaterii unei probleme puse in discutie.                                  Deputatii si senatorii iau cuvantul in ordinea inscrierii pe lista. dar pe de alta parte mandatul  este facultativ.                                  Proiectele de legi si celelalte acte care se dezbat in sedinta trebuie  supuse in prealabil dezbaterii in sedinta comuna de comisiile permanente a celor doua  Camere.                                Mandatul parlamentarilor romani este reprezentativ si are o durata  de 4 ani. sesizate in fond. intrunite in sedinta comuna. cand rezultatul se constata de catre Birourile permanente ale celor doua  Camere. iar ministrilor li se poate da cuvantul in orice faza a  dezbaterilor si ori de cate ori il solicita. asistati de doi secretari. exprimat electronic ori prin buletine de vot  sau prin bile. hotarari.­numirea directorului Serviciului Roman de Informatii. motiuni.partea a­II­a                                 Camera Deputatilor si Senatul. cate unul din  partea fiecarei Camere. cand rezultatul votarii se comunica de  presedintele care conduce sedinta. cererea adoptandu­se cu votul majoritatii  simple a deputatilor si senatorilor prezenti.                                  Lucrarile sedintelor comune sunt conduse alternativ de presedintele  Camerei Deputatilor si de presedintele Senatului. parlamentarii neputand pierde mandatul prin vointa celor care l­au ales.                                Mandatul parlamentar are cateva caracteristici: ­se naste din votul corpului electoral. astfel ca el este general. trebuie sa fie prezenti cel putin jumatate plus unu  din membrii celor 2 Camere. ­este irevocabil.                                 Votul poate fi deschis. in sedinte  comune. in aceasta perioada acestia neputand fi revocati. dar si obligatia de a participa la sedintele Camerei din care face parte.                                Mandatul de parlamentar presupune drepturi si obligatii specifice cum  sunt: ­dreptul. iar presedintele  sedintei anunta ordinea de zi.                                  Sedintele comune sunt publice. .                                   In toate cazurile in care Camera Deputatilor si Senatul.                                  Prezenta deputatilor si senatorilor este obligatorie. ca acestea sa fie secrete. in afara cazurilor in care este prevazuta o  procedura de vot obligatorie. sau secret. care se adopta cu votul deschis a cel putin jumatate plus  unu din numarul deputatilor si senatorilor prezenti.Dezbaterile se inregistreaza pe banda  magnetica si se stenografiaza. care intocmesc un raport comun. cel care­l detine putand renunta la el. stabilesc  de fiecare data ce procedura de vot vor utiliza. afara de cazurile cand se stabileste  prin votul majoritatii simple a celor prezenti. adopta legi. cu  incuviintarea presedintelui.

­alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica. ­calitatea de deputat sau senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice  de autoritate cu exceptia celei de membru al Guvernului. ­dreptul la concediu de boala sau interese personale. imunitati si validari.­dreptul la initiativa legislativa. ­dreptul la imunitate parlamentara. indeosebi cu cei din  circumscriptia electorala unde a fost ales. in acelasi timp. ulterior validarii mandatului. ori daca  parlamentarul nu se prezinta sa raspunda. ­dreptul la indemnitati. ori individuala. la incheierea legislaturii sau la  dizolvarea adunarii. ­dreptul de a purta un semn distinctiv al calitatii de parlamentar.Incetarea individuala a mandatului se realizeaza prin  cerere scrisa adresata presedintelui Camerei.  ­dreptul. ­condamnarea definitiva a parlamentarului la o pedeapsa privativa de libertate. locul sau in Parlament este decarat vacant. constand in pierderea drepturilor electorale pe  perioada alegerii in adunare.                              Parlamentarul aflat intr­o situatie de incompatibilitate are  obligatia sa demisioneze in termen de 10 zile cand a fost ales in Camera Deputatilor sau  in 30 de zile de la data validarii mandatului de senator. parlamentarul aflat in situatia de  incompatibilitate va fi declarat demisionat de Camera. ­dreptul de a pune intrebari si de a adresa interpelari.Daca raspunsul este afirmativ.                              Incompatibilitatile parlamentare sunt: ­nimeni nu poate avea. a unei hotarari judecatoresti definitive de  condamnare la o pedeapsa complimentara. dar si obligatia de a se informa prin intermediul mijloacelor specifice. carea are obligatia ca in sedinta publica sa­l  intrebe pe parlamentar daca isi mentine cererea.                              Mandatul inceteaza individual de drept prin: ­decesul parlamentarului. ­dreptul de a avea pasaport diplomatic. ­stabilirea.                              Parlamentarul are totodata obligatia ca in acelasi termen sa declare  Biroului permanent al Camerei orice activitate pe care va continua sa o desfasoare pe  . la cererea Biroului permanent al  acesteia. pe baza raportului Comisiei Juridice de numiri. calitatea de deputat si senator. disciplina.                                                               ­8­ ­obligatia politica de a mentine legatura cu electoratul. ­obligatia de a respecta prevederile regulamentului Camerei din care face parte. ­dreptul de a demisiona.                              Dupa expirarea acestui termen.                              Incetarea mandatului poate fi colectiva.

Apoi presedintele o trimite spre examinare comisiei juridice.                           Indemnitatile parlamentare au menirea sa asigure un trai decent  deputatului sau senatorului.                          Astfel parlamentarul nu poate fi retinut. Competenta de judecata ii revine Curtii Supreme de Justitie. perchezitionat sau trimis  in judecata fara incuviintarea in prealabil a Camerei dupa ascultarea celui in cauza. perchezitionare sau trimitere in judecata  penala ori contraventionala se adreseaza presedintelui Camerei de catre ministrul justitiei. care  adopta o hotarare prin votul secret al majoritatii membrilor ei.Hotararea definitiva va fi  luata de Camera. adica pentru activitatea pe care el o desfasoara in  caliatate de deputat sau  senator. inviolabilitateaare urmatoarele  trasaturi: ­este relativa. arestare.In  raport cu obiectul lor. ­ea opereaza numai pe perioada in care persoana in cauza are calitatea de parlamentar. la cererea celui  in cauza.                           In caz de infractiune flagranta. disciplina si imunitati.                           Parlamentarii primesc o indemnizatie lunara stabilita prin lege. ­are un caracter limitat.durata mandatului.                              Imunitatile parlamentare au ca scop protejarea parlamentarilor  impotriva urmarilor judiciare si garantarea libertatii de gandire si de actiune a acestora. diurna pe  .                              Iresponsabilitatea parlamentara are ca efect inlaturarea raspunderii  juridice a parlamentarului pentru voturile sau opiniile politice exprimate in exercitarea  mandatului. fara incuviintarea prealabila a Camerei din care face parte. ­ea se refera la fapte sau acte care nu sunt legate de exercitarea mandatului. decide altfel si are avizul unitatii. putand fi ridicata de Camera. cu exceptia cazurilor in care Biroul permanent al Camerei. iar ministrul justitiei il va informa neitarziat pe presedintele Camerei  in legatura cu cele intamplate. deputatul sau senatorul poate fi retinut si  supus perchezitiei. astfel ca instigatorii complicii si alti participanti la comiterea infractiunii sau sau contraventiei nu beneficiaza  de ea. prin votul secret a doua treimi din numarul parlamentarilor prezenti.                          Cererea de retinere.  pentru acte sau fapte de natura penala sau contraventionala savarsite in afara exercitarii  mandatului sau.                                                                                                 Inviolabilitatea parlamentara urmareste prevenirea urmaririi judiciare a                                                                 ­9­ deputatului sau a senatorului. mai ales ca in cele mai multe cazuri contractul sau de munca  este suspendat. ele se impart in iresponsabilitati si inviolabilitati. arestat. ­este strict personala referindu­se numai la persoana parlamentarului. actionand numai in materie penala si contraventionala.                           Spre deosebire de iresponsabilitate.

 de la o sedinta pana la 30 de sedinte din aceeasi sesiune a Camerei  Deputatilor. dupa chemarea la ordine. hotarata de Biroul permanent.   Functia de legiferare este prevazuta in Constutie in art. in caz de nevoie. 1. ­codul penal. pe langa  legi.    care se aplica celor care incheie contracte. in cadrul competentei legislative. ­retragerea cuvantului are loc in cazul in care.  suspendarea drepturilor ce tin de calitatea de deputat. ­excluderea temporara.Nici un  organ al statului nu poate elabora legi in afara de Parlament. in plen sau in comisii. . prin  care se stabilesc reguli generale. ­codul familiei. in functie  de prezenta  parlamentarilor   la  lucrarile Camerei. decontarea cheltuielilor de posta si telecomunicatii interne  facute pentru activitati legate de exercitarea mandatului.Dar. cu mijloace  auto. transport gratuit pe caile ferate. prin  puterea de constrangere a statului. se casatoresc.perioadele in care participa la lucrarile Camere. care este aplicat de presedinte la prima abatere. parlamentarul  persista sa se abata de la regulament.                                      Sunt deci legi: ­codul civil.Parlamentul mai poate adopta hotarari si motiuni. cu exceptia imunitatii.58 alin. ­chemarea la ordine. savarsesc infractiuni. care are competenta  exclusiva in acest domeniu.  organice si ordinare. a caror aplicare este asigurata.                            Masurile disciplinare care pot fi luate impotriva parlamentarilor in  cazul in care comit abateri de la regulamentul Camerei din care fac parte sunt: ­avertismentul.                                          La aceste masuri mai poate fi adaugata si aceea de diminuare a  indemnizatiei  lunare  si a diurnei  de sedinta. navale  si aeriene interne. adresata celor care nesocotesc avertismentul continuand sa se abata  de la regulament sau celor care chiar de la prima abatere incalca in mod grav precederile  regulamentului. interzicerea  accesului in                                                                ­10­ localul Camerei si a participarii la lucrarile Comisiilor. cazare gratuita  pentru cei care nu domiciliaza in Capitala. care  stabileste ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare din Romania.                       1. care are ca efect suspendarea indemnizatiei pe timpul excluderii.                                                          Legea a fost definita ca actul juridic normativ emis de Parlament         printr­o anumita procedura stabilita in acest scop.                             Legile sunt elaborate de Parlament in baza prerogativei acesteia de a fi  “unica autoritate legiuitoare”  a tarii si sunt de trei categotii: constitutionale.

 iar in fiecare din aceste judete sau un municipiul Bucuresti trebuie sa  fie inregistrate cel putin 10.Presedintele Romaniei nu are  drept de initiativa legislativa.  capitole si sectiuni.                             Guvernul are drept de initiativa nelimitat.Proiecetele de legi se inainteaza Camerei insotite de avizul consultativ  al Consiliului Legislativ. pe articole.000 de semnaturi in sprijinul initiativei respective.                              Proiectele de legi si propunerile legislative trebuie sa fie insotite de  expunerile de motive si redactata in forma proprie a unui act normativ. dupa care proiectele si propunerile legislative se distribuie  parlamentarilor. cate unul din partea fiecarui grup parlamentar.                                Prezentarea proiectului sau propunerii legislative de catre initiator sau  de catre reprezentantul acestuia in plenul Camerei are loc pri expunerea motivelor care  au condus la promovarea proiectului respectiv. declansandu­se in acest fel procedura  legislativa.                                Inscrierea in ordinea de zi a Camerei a proiectelor de legi si a  propunerilor legislative se face in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea  raportului comisiei permanente sesizata in fond la Senat si in 10 zile la Camera  Deputatilor. iar deputatii si senatorii pot exercita acest drept.                             Procedura legislativa cuprinde mai multe etape:                              Initiativa legislativa consta in dreptul de a sesiza Parlamentul cu un  proiect de lege sau propunere legislativa.                                Urmeaza apoi discutarea fiecarui articol din propunere sau proiectul  . urmand a fi inscrise in proiectul ordinii de zi dupa primirea raportului  comisiei sesizate.                                Dezbaterea generala si pe articole a proiectului sau propunerii  legislative are loc.                             Examinarea in comisiile permanente a proiectelor si propunerilor  legislative se face in urma trimiterii lor de catre Biroul permanent al Camerei.Initiatorul                                                                ­11­ propunerii are dreptul sa retraga pana la inscrierea acestuia in ordinea de zi. ­deputatilor si senatorilor.000 cu drept de vot si provin din cel putin un sfert  din judetele tarii.In cadrul dezbaterii  generale. ­cetatenilor.Initiativa  legislativa a cetatenilor este luata in dezbatere de Parlament numai dupa ce Curtea  Constitutionala a verificat indeplinirea conditiilor stabilite de Constitutie.                              Atr. dar nu pot propune amendamente. are loc mai intai in Camera care a fost sesizata. parlamentarii. 73 din Constitutie da drept de initiativa legislativa: ­Guvernului. daca sunt cel putin 250. iau cuvantul in  ordinea inscrierii.                                Prezentarea raportului comisiei permanente se presedintele acesteia  sau de un raportor desemnat in plenul Camerei este faza urmatoare.

 adica acelea prin care se  modifica. a instantelor  .                                Legile constitutionale.Legile intra in vigoare la data publicarii in  Monitor sau la data prevazuta in textul ei.Legile organice sunt acelea care  stabilesc organizarea si functionarea autoritatii publice. necesita pentru adopatarea lor o procedura speciala. pedepsele si execuatarea acestora. care se adopta  cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti. o singura data reexaminarea acesteia in termen de 20 de  zile de la primirea ei spre promulgare. ­acordarea gratierii colective.Legile  organice reglementeaza urmatoarele domenii:                                                                 ­12­ ­sistemul electoral.Sunt adoptate si modificate de  fiecare din cele doua Camere. sa ceara Parlamentului.                                Votul Camerei se exprima cu privire la fiecare articol. Senatul sau Camera  Deputatilor s­au pronuntat prin vot distinctiv asupra fiecarui amendament. presedintele va fi obligat sa amane votarea.                                Dupa adoptarea propunerii legislative sau al proiectului de lege de  catre o Camera.de lege. acesta se semneaza de catre prsedintele ei si se inainteaza celeilalte  Camere si i se aduce si la cunostinta Guvernului.                                Promulgarea legii aparte Presedintelui Romaniei si ea are loc dupa  adoptarea de catre Camera Deputatilor si Senat a initiativei legislative sau a proiectului  de lege readctat in text identic.                                Publicarea ei in Monitorul Oficial reprezinta forma de publicitate pin  care legea este adusa la cunostinta populatiei.Presedintele Romaniei are dreptul. cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. ­organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Atunci cand in  Camera nu s­a intrunit cvorumul necesar.                                Procedura de mediere intre Camera Deputatilor si Senat are loc daca  una dintre ele adopta un proiect de lege sau o propunere legislativa intr­o redactare  diferita de cea adopatata de cealalta Camera. in prealabil.Dupa reexaminare. Presedintele este obligat sa o  promulge in termen de 10 zile de la primirea ei. ­regimul starii de asediu si a celei de urgenta. ­organizarea si desfasurarea referendumului. ­infractiunile. inainte de a promulga  legea. prilej cu care parlamentarii pot lua  cuvantul pentru a exprima punctul de vedere al grupului pe care­l reprezinta sau punctul  de vedere propriu.  completeaza sau aproga unele prevederi ale Constitutiei si care au fosta juridica suprema. dupa ce. apoi se trece  la votul in ansamblu al proiectului de lege sau al initiativei legislative. inclusiv cu modificarile propuse de comisii. ­organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare  a Tarii. ­organizarea si functionarea partidelor politice.

 precum si regimul general al privind  autonomia locala. ­stabilirea frontierelor.  . ­contenciosul administrativ. ­prelungirea mandatului parlamentar in caz de razboi sau catastrofa. ­stema si sigiliul tarii. ­statutul functinarilor publici.Bugetele locale se elaboreaza.Aceste legi sunt anuale si adoptarea lor trebuie facuta cu cel putin 3 zile  inainte de expirarea exercitiului bugetar. ­modul de stabilire a zonei economice exclusive. altfel se va aplica bugetul de stat al anului  precedent pana la adoptarea noilor bugete.                                 Legile de ratificare a tratatelor internationale incheiate de  Presedintele Romaniei si negociate de Guvern. ­stabilirea membrilor Guvernului. ­Avocatul Poporului. sunt emise de Parlament. ­structura sistemului national de aparare. a teritoriului. a Ministerului Public si a Curtii de Conturi.                                 Hotararile normative au un caracter inferior legilor. a  economiei si a teritoriului pentru aparare. precum si celelalte componente  ale fortelor armate si statutul cadrelor militare ale acestora. altele decat cele stabilite in Constitutie. se aproba si se  executa in conditiile legii. sindicatele si protectia sociala.                                 Hotararile sunt acte juridice ale Camerei Deputatilor sau ale                                                                     ­13­ Senatului si ele pot fi cu caracter normativ si cu caracter nenormativ. ­organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. ­regimul juridic general privind raporturile de munca. in baza cererii  de ratificare facua in termen de 60 de zile de la incheierea tratatelor. in afara primului ministru si a ministrilor.judecatoresti. organizarea armatei. nu mai necesita  initiativa legislativa. a serviciului de informatii a statulu.                                 Legile bugetare sunt elaborate de Guvern si aprobate de  Parlament. ­cetatenia romana. pregatirea populatiei. ­organizarea politiei. precum si statutul cadrelor militare. ­organizarea serviciilor publice de radio si televiziune si controlul parlamentar asupra lor. ­organizarea generala a invatamantului. ­prelungirea mandatului Presedintelui Romaniei in caz de razboi sau catastrofa. ­incopatibilitatile parlamentare. ­regimul general al cultelor. nu trebuie examinate inainte de adoptare in comisiile permanente. ­organizarea administratiei locale. ­categoriile functionarilor publici care nu pot face parte din partide politice.

Pentru initierea ei este nevoie de cel putin o  patrime din numarul senatorilor sau de cel putin 50 de deputati.                                Functia de control a Parlamentului are un caracter plenar. inainte ca Presedintele sa ceara  poporului sa­si exprime prin referendum vointa cu privire la problemele de interes  national. orice acte sau dosare. printr­o lege specifica.nu sunt supuse promulgarii. dar si comune. printr­o petitie adresata presedintelui  Camerei. se  afiseaza la sediul acesteia si se comunica primului­ministru. daca o informatie este exacta.Nu sunt admise  informatii privind secrete de stat sau cele de importanta deosebita.Atat Camera Deputatilor cat si Senatul pot emite hotarari  proprii.                                 Motiunile sunt propuneri facute unei adunari deliberante de catre  unul sau mai multi membrii ai acesteia. care trebuie sa­si  motiveze actiunea. o  declaratie de politica generala sau a unui proiect de lege. fiind semnate numai de presedintele Camerei si nu trebuie  publicate in Monitorul Oficial.  cuprinzand toate activitatile desfasurate pe baza dispozitiilor Constitutiei si a legilor si se  infaptuieste de ambele Camere. precum si alte informatii utile pentru activitatea sa. ­declararea de catre Presedinte a mobilizarii generale sau partiale a fortelor armate se face cu aprobarea  prealabila a Parlamentului. ­intrebarile constau in solicitarile facute de parlamentari Guvernului de a raspunde daca un fapt este  adevarat. ­Guvernul isi poate angaja raspunderea in sedinta comuna a celor 2 Camere cu privire la un program. sa emita ordonante in domenii care nu fac  obiectul legii organice.Acestea se citesc in sedinte publice ale Camerei. ­incuviintarea unor masuri luate de executiv cum sunt starea de asediu sau cea de urgenta in tara sau in  unele localitati. atunci cand acesta nu a acordat votul de incredere Guvernului. inainte de dizolvarea de catre Presedintele  Romaniei a Parlamentului.  in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua  solicitari de investitura iar cea de­a doua modalitate.Functia de control se realizeaza prin urmatoarele  modalitati: ­consultarea prealabila a Parlamentului are loc in 2 situatii. de la Guvern sau de la organele centrale ale administratiei publice. care trebuie facuta in cel mult 5 zile de la luarea hotararii si convocarea in  48 de ore a Parlamentului daca nu se afla in sesiune. ­dreptul parlamentarlor la informare consta in posibilitatea de a cere. de unul sau mai multi parlamentari Guvernului prin care se solicita explicatii asupra politicii acestuia in probleme  ale activitatii interne sau externe.Un parlamentar nu poate semna mai multe motiuni.                                 Delegarea legislativa este modalitatea prin care Parlamentul poate  abilita Guvernul.Aceasta are loc de obicei in perioada in care Parlamentul nu este  in sesiune. diferentiat si complex. ­interpelarile constau in cereri scrise si motivate adresate de un grup parlamentar. .

 in sedinta comuna. ­declararea starii de asediu.  Camerei Deputatilor si Senatului. cazurile de raspundere reglementandu­se prin legea  raspunderii ministeriale. in sedinta comuna. ­dreptul de a cere urmarirea penala a mambrilor Guvernului pentru faptele sale apartine Presedintelui.Fiecare membru al  Guvernului raspunde politic si solidar cu ceilalti membrii                                                                  ­14­ ai organului di care face parte si pentru actele acestuia.              ­depunerea ei se comunica Guvernului.                                 Functia de organizare interna si de functionare este proprie fiecarei Camere si se  .              ­se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. numeste membrii Curtii de Conturi si pe directorul SRI.Competenta de judecata apartine Curtii  Supreme de Justitie. la propunerea  Presedintelui Romaniei.              ­daca a fost respinsa.Cele 2  Camere.                                 Parlamentul investeste prin votul sau de incredere Guvernul. ­adoptarea de mesaje.­motiunea de cenzura consta in retragerea increderii acordata de Parlament Guvernului. celelalte autoritati  statale. motiuni cu caracter politic referitoare la unele probleme de politica  externa. are posibilitatea ca sa puna  sub acuzare pe Presedintele Romaniei pentru faptele de inalta tradare. in cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile  Constitutiei. aleg magistratii care alcatuiesc Consiliul Suprem al  Magistraturii. iar Presedintele este demis dupa o hotarare definitiva.Trimiterea in judecata in fata Curtii Supreme de Justitie.              ­se dezbate in 3 zile de la data depunerii ei. cu votul a cel putin  doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor. deputatii si senatorii care au semnat­o nu mai pot initia in aceeasi sesiune o  noua motiune de cenzura. ­suspendarea si incetarea ostilitatilor militare.pe baza dispozitiilor constitutionale. numire si revocare a unor persoane exprima un drept al  Parlamentului de a institutionaliza.Demiterea Guvernului sr realizeaza in urmatoarele  conditii:              ­motiunea poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor.Principalele atributii sunt: ­ratificarea si denuntarea unor tratate internationale. avizare.Fiecare Camera numeste  cate 3 membrii in Curtea Constitutionala. are ca  efect suspendarea din functie a membrilor Guvernului. in sedinta comuna. declaratii.De asemenea. ­suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei poate fi hotarata de cele 2 Camere.  cu votul majoritatii. Parlamentul.                                  Functia de directionare a politicii externe se concretizeaza in stabilirea cadrului si  obiectivelor principaleale statului roman pe plan extern.Senatul numeste Avocatul Poporului.                                  Functia de alegere.

concretizeaza in principal prin adoptarea regulamentelor proprii si regulamentului pentru  desfasurarea sedintelor comune.                                                                                             UNIVERSITATEA “VASILE GOLDIS”   ARAD        FACULTATEA DE                    DREPT .

                  ANUL III .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful