CONSULTAN ŢĂ , ORGANIZARE Şl CIBERNETIC Ă ÎN CONSTRUC Ţ II

PENTRU ÎNTOCMIREA CĂRŢII

TEHNICE A CONSTRUCŢIEI
Ediţie revizuită

mai 2003

MâfPi®®..............................................................31 if,?! J I i II "....................................................43 Hi!....................................................................44
Proces-verbal instalaţii gaze 45 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 46 (Anexa 1 HG 273/1994) Proces-verbal de recepţie finală (la clădiri mai mici 48 de P+1)
(Anexa 2 HG 273/1994)

+40-021-212.98.41; 212.98.37; Fax: +40-021312.56.41

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 50
(Anexa 3 HG 273/1994)

Proces-verbal de recepţie finală (Anexa 4 HG 273/1994) VII. Legislaţie de referinţă

I. INTRODUCERE

51 52

Lucrarea prezintă documentaţiile necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei şi conţine formularele necesare pentru a fi completate în activitatea de execuţie, la recepţia lucrărilor şi în timpul exploatării. Lucrarea contribuie la implementarea şi aplicarea sistemului calităţii în construcţii respectiv la activitatea de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei, care se alcătuieşte pe măsura realizării ei. Lucrarea este necesară pentru toţi factorii implicaţi în activitatea de proiectare, execuţie şi urmărire în exploatare a construcţiei şi detaliază obligaţiile şi raporturile dintre proiectant, executant şi beneficiar. în bibliografie sunt prezentate reglementările tehnice şi actele normative de referinţă Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei. Ea cuprinde documentaţia de bază structurată în patru capitole şi două anexe care, prin completarea lor, formează, în final, Cartea Tehnică a Construcţiei în conformitate cu HG nr. 273/1994. şi anume: Fişa de date sintetice Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea Capitolul B: Documentaţia privind execuţia Capitolul C: Documentaţia

privind recepţia Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp Jurnalul evenimentelor

II. CONTINUTUL CĂRŢII TEHNICE A ' CONSTRUCTÎlLOR
9

FIŞA DE DATE SINTETICE ' 1. Obiectul de construcţi e: Denumire Adresa: 2 Investitor ul Denumire Adresa: 3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţiei Numele, prenumele. Funcţia, Atribuţia 4 Proiectantul lucrării a) Unitate proiectant general Denumire Adresa Unitate proiectantă de specialitate Specialitatea Denumirea Adresa: b) Şef proiect Numele, prenumele c) Proiectanţi de specialitate Specialitatea Numele, prenumele Unitatea de care aparţine: Denumire Adresa 5. Verificatori de proiecte atestaţi, pe specialităţi Nota: Punctele 1-7 se completează înaintea P.V.R la terminarea lucrărilor

prenumele c) Şef punct de lucru Numele. prenumele 7. Executantul construcţiei a) Antreprenor Antreprenor general CAPITOLUL A D e n u m i r e A d r e s a : Subantreprenor de specialitate Specialitate Denumire Adresa b) Şef şantier Numele. prenumele 5 Calitatea Unitatea de care aparţin: . Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi comportarea construcţiei Numele.Numele. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor: Numele. certificat de atestare 6. Modificări intervenite în datele de la punctele 1-6: Se va scrie modificarea şi data la care se efectuează. certificat de atestare 9. prenumele Nr. prenumele Nr. 8.

10. inclusiv studiul de prefezabilitate şi de fezabilitate 2.acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Tema de proiectare.avizele solicitate în certificatul de urbanism (avize de specialitate şi avize privind asigurarea utilităţilor: energie termică. CAPITOLUL A prenumele Unitatea de care aparţin: 11. Data aprobării recepţiei la expirarea perioadei de garanţie 14 Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei Ks.acordul unic pentru avizele obţinute prin grija emitentului autorizaţiei. privind: . telecomunicaţii etc.) . gaz metan. . Data aprobării recepţiei la terminarea lucrărilor 13. pentru cazurile când sunt necesare intervenţii la construcţiile existente etc. electrică. elaborată de investitor (beneficiar).acordul proprietarilor vecini pentru cazurile în care noua construcţie intervine cu lucrări la imobilele acestora. garanţie Comisia de recepţie la expirarea perioadei de Numele. . Data începerii execuţiei 12. Avize şi acorduri Avizele şi acordurile emise de organele în drept. . Tc 15. .certificatul de urbanism. 6 . apă. canal.avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei. potrivit legislaţiei în vigoare. Alte date 7 DOCUMENTAŢIA PRIVIND PROIECTAREA > Documentaţia privind proiectarea va cuprinde: 1.

Documentaţie tehnică 3.clima zonei. .1. 3.1. . Părţi scrise 3. Date şi indici care caracterizează obiectul (şi care sunt cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizarea executării lucrărilor): 7 .1.2.amplasamentul. topografia.geologia.1. seismologia.1.3. Lista şi semnăturile proiectanţilor CAPITOLUL A 3.3. Memoriu general în care se vor face referiri asupra următoarelor elemente: .

Caiete de sarcini pentru recepţii. 3.> suprafeţele . Memoriile tehnice pe specialităţi (arhitectură. . Studiul geotehnic. Planurile generale 8 .7.). probe. ipoteze de calcul. echipamente şi confecţii diverse etc.1. dotări şi instalaţii tehnologice după caz. 3. > amenajări exterioare şi sistematizare verticală. Breviare de calcul pe specialităţi (acţiuni.CUT > categoria de importanţă a construcţiei 3.POT > coeficientul de utilizare al terenului .).1. elaborate de proiectant în baza dispoziţiilor de modificare. teste. structură. referatele de expertiză tehnică. etc. utilaje. . 3.8. Părţile desenate în acest dosar se vor include şi: > planşele pe baza cărora s-a obţinut autorizatia de construire şi care au pe ele ştampila "Spre neschimbare". > cauzele care au dus la aceste modificări Părţile desenate se compun din: 3.Programul fazelor determinante . verificări şi puneri în funcţiune.1.construită desfăşurată.Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor. urmărirea comportării în timp a construcţiilor. după caz. Caietele de sarcini .4.2. rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.2. instalaţii. Referatele de verificare ale proiectului întocmite de verificatori atestaţi şi.1.Caiete de sarcini pentru furnizorul de materiale. 3.6. construită la sol şi utilă > înălţimea clădirii > procentul de ocupare al terenului . y Programul fazelor determinante executării lucrărilor de construcţii 3. > planşele cu modificările care au intervenit pe parcursul execuţiei lucrărilor.1.5.1.

. .planurile de amplasare a reperilor ficşi şi mobili de trasare 3. . . .secţiuni.desene de ansamblu. c. detalii.descrierea soluţiilor constructive şi a tehnologiilor de execuţie recomandate..planurile de amplasare a utilajelor şi echipamentelor.. .. . Planşele obiectului Planşele se organizează în volume pe specialităţi conform borderourilor întocmite de proiectant şi completate cu planşele ce au adus modificări. vederi.planurile privind construcţiile subterane.planurile suprastructurii şi detaliile caracteristice. detalii etc. faţade. ale teraselor. . şi anume: . 9 . Arhitectura Această secţiune va cuprinde: . Dotări şi instalaţii tehnologice Această secţiune va cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj. .planul de amplasare.planurile de amplasare a forajelor şi profilelor geotehnice.planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice. b.2.planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice.planurile topografice.2.schemele ale instalaţiilor.tablouri de tâmplarii şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.schemele tehnologice ale fluxului tehnologic. . . .schemele de amplasare a utilajelor şi echipamentelor. . conform borderoului întocmit de proiectant: . acoperişurilor etc. .planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane.secţiuni. a. d. Instalaţiile Această secţiune va cuprinde planşe privind montajul instalaţiilor.schemele cinematice. Structura Această secţiune va cuprinde planşele privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă şi anume .

certificate de calitate ale materialelor. instalaţiile şi echipamentele care au fost puse în lucrare. .. geometrii.Proces verbal de recepţie a structurii de rezistenţă. . Dotări de mobilier. 3. Autorizaţia de construire a obiectului de investiţie 2. certificate de conformitate a calităţii materialelor. protecţia muncii Această secţiune va cuprinde: . Documente care se completează de către constructor. monogramele. tehnologice şi de montaj. DOCUMENTAŢIA PRIVIND EXECUŢIA t» Documentaţia tehnică privind execuţia cuprinde: 1. Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere. Documente referitoare la calitatea materialelor folosite la realizarea construcţiei: . . b.Proces-verbal de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse .Ordin de începere a lucrărilor. . inventar gospodăresc. pază contra incendiilor. .Proces-verbal de recepţie a terenului de fundare . .listele cu dotări.planurile de montaj.Proces-verbal de începere a lucrărilor. înregistrări care atestă certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor folosite şi calitatea lucrărilor efectuate. calculele inginereşti. schemele tehnologice de montaj.Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper. 10 .planurile de amplasare şi montaj.Proces-verbal de trasare a lucrării .listele cu utilaje şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice.schemele instalaţiilor. Documentele sunt de trei feluri: a. dimensiuni de amplasare. e.diagramele. beneficiar şi proiectant la fiecare etapă de lucru: . .rezultatele încercărilor efectuate pe materialele. .

. Recepţia finală . temperaturi excesive) c.Jurnalul principalelor evenimente apărute în timpul executării lucrărilor (inundaţii.Proces-verbal de aspect beton după decofrare . cutremure. modificări. Completarea datelor de la acest capitol se face numai după ce s-au completat datele de la capitolul B "Executarea lucrărilor" şi "Fişa de date sintetice" punctele de la 1 la 7.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.comisia de recepţie. consolidări.Proces-verbal de stingere remedieri . .recepţia la terminarea lucrărilor.Registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse .proiectantul lucrării.Proces-verbal de recepţie calitativă a lucrărilor pe categorii de lucrări . 273/1994 .Condica de betoane .Expertizele tehnice ca urmare a unor greşeli de execuţie sau ca urmare a unor accidente tehnice .executantul lucrării 2. . Documente care nu folosesc formulare tip dar sunt obligatorii şi trebuie să existe în Cartea Tehnică: ..Registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier .) asupra construcţiilor existente şi se realizează în două etape (conform HG nr. extinderi etc.Nota de constatare a organelor de control .Proces verbal de neconformitate . modernizări. 1.Proces-verbal de admitere a fazelor determinante . Recepţia la terminarea lucrărilor Participanţii sunt: .Proces-verbal privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute în proiectul de urmărire a comportării în exploatare .Caietele de ataşament DOCUMENTAŢIA PRIVIND RECEPŢIA LUCRĂRILOR »» Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi cât şi la intervenţiile în timp (reparaţii capitale.Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora): .

Prevederi privind urmărirea comportării construcţiei 12 . cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri . . .pentru locuinţe cu max. . Proces-verbal de recepţie finală Pentru construcţii de locuinţe P.pentru construcţiile cu înălţimea mai mare de 28 m sau cu săli cu capacitate mai mare de 150 persoane.Participanţii sunt: . Comisia de recepţie .este formată din cel puţin 5 membri dintre care: . c. prezentate în capitolul VI .pentru construcţiile de importanţă excepţională comisiile vor fi formate din minimum 7 membrii şi numărul de specialişti va fi de minimum 5.conf. 273/1994): 1. .Formulare.unul este reprezentant al autorităţii publice locale.investitorul.comisia de recepţie: • .unul este reprezentant al investitorului.executantul lucrării.1. Formularele care trebuie completate cu ocazia recepţiei sunt următoarele: a. P+1 comisiile vor fi alcătuite din 2 membri: .delegatul administraţiei publice locale. 40 din HG 273/1994 se folosesc formulare specifice. Alte acte suplimentare încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare DOCUMENTAŢIE PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE Şl INTERVENTII ÎN TIMP Cuprinde următoarele documente (conform HG nr. Prevederi ale proiectantului 1.proiectantul lucrării.se numeşte de către investitor . . P+1E. . în comisie va exista şi o persoană desemnată de Comandamentul Trupelor de Pompieri. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor b.ceilalţi vor fi specialişti în domeniu. . art.

dacă este cazul.dacă este cazul. Documentaţia care este necesară în acest punct este aceeaşi ca la capitolul A "Documentaţiile privind proiectarea".2. după recepţia finală a lucrărilor. Referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale .4. Aceste acte sunt: Notă de constatare . 7. Lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate în timpul exploatării construcţiei 1. 6.Proces-verbal de remediere a defectelor 5 Proces-verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar . Procesele-verbale de predare-primire a construcţiei când se schimbă proprietarul. Proiectul de urmărire specială a construcţiei .dacă este cazul. 3. 4. Documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi exploatării 2.1. Acte de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate.3. modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat. Instrucţiunile de exploatare şi întreţinere 1. Proiectele de bază cărora s-au efectuat. .

gisijne-ioî iolq . Jurnalul evenimentelor întocmit conform modelului de formular POJ3Tk»BMIM3V3 JUJAMHUl jo ¿^t&fio bz sfnt>i rijt u jşnî 9g qibd 9te)n9nmr<rv3 .j| 14 .iionson: 91 a- 0h»V 3ti BlSfÎBglO 9ttn»OOtrj| slsdisv i»29DOv1 .eieiosqa i. f .8.î 9D -wi^em nsbâo . »o" snsoioo n î . . ".. • ?'•"■:> '"|c .sbr:q£.ih£rmu iijBW'J'V t?um9i7uo) âisro»naox9 9)n9min9v3 • 3 jss^&Uqq" . .»« -ibo.VÎ. • ejf! "ub innfenjOlnf 0ÎÎU9V 9l9Î6lluŞ9fi 3 ' 1 i. ' j!~rvi.ibr.a polnfrie ■! b eiţuoexs 9b glsas* 9q 9« S1 U 9t» imeanoo 9I0 '9min9v3 £ » Bi'Srne nii ot nî eaniiquo eteîot nî Jrtsbnoqr îâaio!jn9m vitoa-iasi luieaob b! nsiimitf uo bsvsiq n: ! !..>.~ nib lolrioJă jeem hii^m Tonw eeiru! sbilqri'ţ siso ai lusso nî . 9i .

C . incendii. poluări sau alunecări de teren etc.Rezultatele controlului privind modul de întocmire şi păstrare a "Cărţii Tehnice a Construcţiei". D . în cazul în care implică luarea unor măsuri.). US . consolidări. Schimbarea proprietarului se va consemna şi în jurnalul evenimentelor .Măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii.Rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente.Evenimente excepţionale (cutremure. ploi torenţiale.JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de construcţie Instrucţiuni de completare 1. 3. căderi masive de zăpadă). M . Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana "categoria evenimentului". E . 2.Rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale. menţionând natura actelor. Evenimentele consemnate în jurnal şi care au corespondent în actele cuprinse în documentaţia de bază.Procese verbale întocmite de organele de verificare pe fazele de execuţie a lucrărilor. UC . se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv. inundaţii. demplări etc).

5 a> Q. «S Ii 3c <° <U E >ra si > <u 0) t/> 2 1§• 2m - c a> i® cra < D </ > > <u rao a> — ¡í0) Su c0) ®a N" " IP k_ O.s| § « Q. ra 16 .O in S I S* ra 0) r= O) MJlh ® 0) ¥ ® o c ÍA ra ' 2.

ra ra u o ra <b .-a <u ra £ 13 38 '5 £ u a> "> di cM >n! N o o ra orar» _z> MâfPi® ®.....31 if.? !JI i II "43 Hi! 44 c a> £ c— <U 3 SI r r o CM oo .

C. Jurnalul Evenimentelor) şi numărul de ordine al dosarului.proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor documentaţiei prevăzută în capitolul A .Capitolul A . se completează şi se păstrează de către investitor sau de către proprietar. supus regimului de autorizare a construcţiilor (conform HG nr. A. întreţinerea.Capitolul C . repararea şi urmărirea comportării în timp . Cartea tehnică se întocmeşte . în cifre arabe. MODUL DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI » Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru fiecare obiect de construcţie definitiv.pentru construcţiile noi .de către investitor împreună cu proiectantul. D. fiecare dosar dintre acestea va cuprinde borderoul dosarului şi va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (Fişa sintetică. B.documentaţia privind proiectarea şi în capitolul D .Documentaţie privind execuţia . după constituire. 18 . Cartea tehnică. repararea şi urmărirea comportării în timp. 273/1994) Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.Documentaţie privind recepţia .Jurnalul Evenimentelor în cazul în care va fi necesar ca fiecare capitol să fie format din mai multe dosare.Documentaţie privind proiectarea . Centralizatorul cărţii tehnice va cuprinde borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar.Documentaţie privind exploatarea.Fişa de date sintetice . astfel: .Capitolul D .documentaţia privind exploatarea. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un exemplar. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective în ordinea de mai jos cu file numerotate şi parafate pe măsura încheierii lor: Capitolele care formează Cartea Tehnică sunt: .Capitolul B .III. întreţinerea.

se vor întocmi următoarele documente: Se va elabora un borderou care va prezenta documentele obtinute anterior întocmirii Cârtii Tehnice.de către organele de control împuternicite în acest domeniu. le completează cu actele ce cad în sarcina sa (documentaţia privind execuţia lucrărilor prevăzută la capitolul B). le îndosariază pe capitole şi întocmeşte centralizatorul Cărţii Tehnice. . investitorul reţine un exemplar complet. ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în Jurnalul evenimentelor.proprietarul sau utilizatorul completează Cartea Tehnică a Construcţiei cu documentaţia prevăzută în Jurnalul Evenimentelor. după demolare.. .după recepţia finală.documentaţia privind execuţia lucrărilor. . . Modul de întocmire şi completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu astfel: . Acesta va avea următorul cap de tabel: 19 . înainte de predare. IV.comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală predau investitorului documentaţia prezentată la capitolul B . Cartea Tehnică a Construcţiilor se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului până la demolarea sa.investitorul obiectului de construcţie primeşte toate actele ce cad în sarcina proiectantului şi a comisiilor de recepţie.de către comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţie. cu ocazia recepţiei. investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale pentru păstrare. ASPECTE PARTICULARE LA ÎNTOCMIREA CĂRŢII TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII EXISTENTE în cazul în care este necesară elaborarea Cărţii Tehnice pentru o construcţie existentă şi care nu are Cartea Tehnică. imediat după întocmirea ei. Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcţiei în timpul exploatării şi a intervenţiilor asupra ei.

electrice.1977 30.1999) Durata de utilizare rămasă 3 2. gaze. 766/1997) Clasa de importanţă (conform P100 .03. alunecări de teren etc) şi efectele observate asupra construcţiei. transformări. Date constructive Planuri ale construcţiei.G. 3.01. Alte evenimente (explozii. semn. Vecinătăţi Tipul închiderilor interioare.1. 2. incendii. descriere) şi efecte observate asupra construcţiei. ventilaţii. 1 2 3 4 Data evenimentului 10 11. încălzire. exterioare şi a învelitorii Instalaţii: sanitare.1940 04. automatizări.05. modernizări (poziţionare. inundaţii.96) Durata normală de funcţionare (conform HG 964/01. care se va referi la: 3.) desenate Se va elabora un borderou care va prezenta evenimentele cunoscute care au avut loc înaintea întocmirii Cârtii Tehnice în acest borderou se vor face referiri la următoarele evenimente: 2.3. secţiuni. Date generale despre construcţie Denumire Adresă Destinaţie Categoria de importanţă (conform H.Niât Denumire doament Conţinutul documentului Elaborator Data întocmirii Nr piese sense şiResp cartea tehnica (nume. Lucrări de reparaţii.2.1. Cutremure de pământ şi prezentarea efectelor pe care leau avut asupra construcţiei: Nr at.3. 3 Nota de constatare sau expetiză pentru întocmirea Cărţii Tehnice la o construcţie existentă.1990 Prezentarea evenimentului De unde furnizate provin dateleResponsabilul cu cartea tehnică 2.08.1986 31. Structura de rezistenţă Teren de fundare (studiu geo) Tipul structurii de rezistenţă 20 .

precum şi a autorizaţiei de construire.expertizarea construcţiilor de cărtre experţi tehnici atestaţi.5. transformare. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PĂRŢILOR IMPLICATE ÎN REALIZAREA CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI » Obligaţiile şi răspunderile sunt prezentate conform Legii nr.00 Suprastructura: elemente verticale. 3. consolidare. pe tot parcursul lucrărilor. . . 10/1995. compartimentări. instalaţii. asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi. şi alte elemente. a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor. . finisaje. Concluzii şi recomandări V. structură de rezistenţă. asigurarea recepţiei lucrărilor de construcţii la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie. precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate. .întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar.4. extindere etc.stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice. .acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor. elemente orizontale şi alte elemente constructive 3. 1 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE INVESTITORILOR Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: . în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de reconstruire.Infrastructura: fundaţii şi alte elemente sub cota 0.obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege. 2. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROIECTANŢILOR 21 . Aprecieri asupra stării tehnice a construcţiei Teren de fundare.asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin inspectori de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi. precum şi a deficienţelor proiectelor.

la cererea investitorului. .sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte.stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie. a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului.convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor 22 . după caz. precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate. la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor. cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale: . din vina executantului. prin proiect. . a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea. .elaborarea caietelor de sarcini.asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu. . . a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor. precum şi. exploatarea.Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la caliLatea construcţiilor: . stabilirea. .începerea execuţiei lucrărilor numai în construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi. în vederea soluţionării. cu responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi.asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. întreţinerea şi reparaţiile. după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. stabiliţi de către investitor. precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate. .participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate 3 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: .prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei.

precum şi gestionarea probelormartor.soluţionarea neconformităţilor. 23 . prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. .sesizarea. . pe propria cheltuială. a defectelor calitative apărute din vina sa.respectarea proiectelor. în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor. la termenele stabilite. 4 OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARILOR CONSTRUCŢIILOR Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: . .readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială.remedierea.utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect. a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie. . a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii.efectuarea în timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin. colaboratori.factori de răspundere. la terminarea execuţiei lucrărilor. . numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. . în termen de 24 de ore. atât în perioada de execuţie. certificate sau pentru care există agremente tehnice.în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare. . a detaliilor de execuţie şi a dispoziţiilor de şantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei. care conduc la realizarea cerinţelor. înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului.stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie . cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii. -aducerea la îndeplinire. subcontractanţi .necesare efectuării acestora. a Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor. .

a Inspectoratului de Stat în construcţii. 5.asigurarea realizării lucrărilor de investiţii asupra construcţiilor. conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice. de lucrări de reconstruire. . în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare. impuse prin reglementările legale.asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor. la înstrăinarea construcţiei. . . . numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale. extindere etc.efectuarea la construcţia existentă de lucrări de investiţie de reconstruire.. desfiinţare parţială. după caz. .sesizarea în termen de 24 de ore. OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR Şl ALE UTILIZATORILOR CONSTRUCŢIILOR Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.efectuarea. . noului proprietar. consolidare. 24 . . extindere.păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteai.efectuarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul.efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin conform contractului. transformare. consolidare. precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii. . cu respectarea prevederilor legale în vigoare..asigurarea efectuării lucrărilor din etapa postutilizare a construcţiilor. transformare.

..............MâfPi®® • actualizate trimestrial o AVANTAJE CATALOG PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII CUNOAŞTERE: MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APĂRUTE FURNIZOR] PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR • AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ CUNOAŞTERE: MATERIALE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ. 2 Investitor.............L.. CATALOGUL SE ED1TEAZA PERIODIC (TRIMESTRIAL) ... AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE ţl PRODUSELE ASIGURAREA ACHIZIŢIONĂRII MATERIALELOR Şl PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREA CERINŢELOR PREVĂZUTE DE H. iv ...L.T...G.... Valoare contract. FORMULARE data ORDIN ÎNCEPERE LUCRĂRI Nr 1..P...... INFORMAŢIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M..... 766/1997 Şl LEGEA IO/199S PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII O AVANTAJE UTILIZARE: • INFORMAŢIILE DIN CATALOG SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCÂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE....

................................................ autorizaţii 9.... titulari de avize........... 7..............................3.................. începerea execuţiei se va comunica I........... 6 Data începerii execuţiei:........... Contarct nr............................................. iv ..............întocmit de......C.................... 4 Proiect nr.........................angajat cu contract de muncâ........................................ 5.................................. 8....................................................... Beneficiar ........ nr............................din............ Executant .......din......finanţat de banca:...................................S..... Termen de execuţie .............. Participanţi Numele Prenumele Funcţia Semnătura Constructor ........ Responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPTL.......................

_______________________ PRIMIT BENEFICIARUL se obliga: a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate b) sa plateasca constructorului valoarea lucrărilor comandate Funcţia Numele Funcţia Semnătură Prenumele iv Semnătură .____Data__________ 1. 4 PREDAT: Numele Prenumele BENEFICIAR:_______________________ PROIECTANT. Alte menţiuni: CONSTRUCTORUL se obliga a) sa transporte cantitatea de__________ moloz existenta pe amplasament. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol: 3. Delimitarea terenului conf. _______________________Proiect nr.PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr. plan nr _____________________________avand coordonatele (axele) Planşa nr. construcţiile etc ): Indicativul bornei de referinţa_____________Cota_____________ Cota absoluta____________ borna 1 borna 2 borna 3 borna 4 x ____________ _____________ _______________________ Coordonata y ______________ _____________ ____________ ___________ (Axa) z ____________ _____________ ____________ ___________ 2. b) sa demoleze volumul de fundaţii existent pe amplasament mc pentru a fi transportate_______mc. _____________cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrărilor (bornele.

CONSTRUCTOR: iv .

constructia invecinata etc) avand coordonatele X Y Z Cota Executat trasarea. Numele Prenumele Semnătură _____________ _____________ ______________ Verificat. t PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.PROCES-VERBAL de trasare a lucrărilor de Nr.____Data__________ .____Data__________ Trasarea a fost executata pe baza planşelor nr _________________________din proiectul nr Elementul de reper si verificarea este: (borna.

Numele Prenumele Semnătură BENEFICIAR. _________________ __________________ _________________ __________________ ________________ __________________ Atestam refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului. ax._____________ planşele nr._______________________sau a dispoziţiei de şantier nr. _________________ _____________________ _________________ _____________________ ________________ _____________________ . Numele Prenumele Semnătură BENEFICIAR. Data__________ CONSTRUCTOR. din data de__________. cota etc.): Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. porţiune.Faza din lucrare supusa verificării: Elementele de identificare (sector. Concluzii: CONSTRUCTOR.

..1995...................................................10... Subsemnaţii... în conformitate cu legea nr 10/1995........................................ din partea constructorului având funcţia.............structura de rezistenţă2) .....................finisaje**) PROIECTANT CONSTRUCTOR REPREZENTATNTUL BENEFICIARULUI PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITĂŢII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE Nr......din..... am procedat la recepţia lucrărilor privind: ..structura de rezistenţă *) verificând lucrările executate şi documentele carea atestă calitataea se constată 1....................... din partea proiectantului având funcţia.....................planşele nr...................luna ..... întruniţi în comisie de recepţie............. 2 Comisia hotărăşte: se pot continua lucrările de: ........INVESTITOR PROCES VERBAL DE RECEPŢIE ....................................a structurii de rezistenţă*) ......a infrastructurii*) Data: anul................................din .a fundaţiilor1) ................ la cererea unităţii executante...............fundaţiile*) ............_____Data_____________ Nr de înregistrare la ISC Nr de înregistrare la societatea de construcţii controlată 1 Se anulează cele care nu fac obiectul recepţiei 2*) Rămân numai poziţia care urmează fazei recepţionate 37 .......ziua.................. a ordinului MLPAT nr 31 din 01....................................................................... şi comunicarea de şantier nr............................ din partea beneficiarului având funcţia..................................................şi cu detaliile de execuţie modificate din dispoziţiile de şantier nr.... Lucrările sunt executate în conformitate cu planurile de execuţie ale proiectului nr......

________în domeniile responsabil tehnic cu execuţia: numele şi prenumele_______atestat nr.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor în vigoare: 38 . ce se realizează în baza autorizaţiei de construire nr..INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de specialitate.calitatea lucrărilor constatată de investitor. la obiectivul . valabilă până la data de_______obiectul ce se execută pe baza proiectului nr._____elaborat de_______ verificat de: numele şi prenumele_______atestat nr.10 1995. .. a reglementărilor tehnice în vigoare. a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind: .calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse. .SUNT (NU SUNT) asigurate condiţii corespunzătoare de continuare a execuţiei lucrărilor.. 31/N/02.________în domeniile______________ în faza determinantă:_____________________________ în prezenţa antreprenorului:________________________________ reprezentat de:__________________________________ cu participarea investitorului:_______________________________ reprezentat de___________________________________ inspector de şantier________autorizat nr ______________ şi a proiectantului: ________________ reprezentat de: __________________ în baza prevederilor Legii 10/1995. .. .calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii puse în operă. a procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. aprobată prin Ordinul MLPAT nr. .SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele: . executant şi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale se constată că: .

EXECUTANT.Din verificările efetuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: . câte unul pentru fiecare semnatar şi originalul la ISC Numele Prenumele Semnătura I.____Data__________ Cu ocazia verificării efectuate la: . ________ __________ ______________________________ INVESTITOR _____________ __________ ____________________________ PROIECTANT:__________________________________________________ ANTREPRENOR:_________ ____________ PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CALITATIVA Nr. .S.Menţiuni speciale: BENEFICIAR. Numele _____________________ ___________________ ____________ Prenumele __________________ ___________________ ____________ Semnătură __________________ ________________________________ OBIECTUL________________________________________________________ ADRESA__________________________________________________________ 39 .Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): . PROIECTANT.C.MENŢIUNI SPECIALE În baza celor de mai sus.Au stat la baza verificărilor urmatoarele documente. SE (NU SE)AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR Prezentul proces-verbal a fost întocmit în exemplare.

Numele ____________________ ___________________ _____________ Prenumele _________________ ___________________ _____________ Semnătură __________________ ___________________ _____________ Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiei date de_____________________________________________________ _ prin________________________________________________________ Se confirma executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor. Numele _________________ Prenumele _____________________ Semnătură _____________________ BENEFICIAR. Data__________ CONSTRUCTOR. __________________ __________________ _______________ 40 .CONSTRUCTOR. Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos: CONSTRUCTOR. PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE SI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE Nr. INSTALATOR.____Data__________ S-au verificat urmatoarele elemente de beton: Cuprins intre orele__________________turnat pe data de Aspectul betoanelor dupa decofrare: Existenta si poziţia golurilor verificate dupa planşele nr. BENEFICIAR.

aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specific« lucrărilor de investiţii bugetaie şi extrabugetare. 64 Mb RAM şi Monitor 15"). CD-ROM. HDD-1GB. bazele dc date gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM. I'e lângă indicatoarele dc noime amintite mai sus. 1992-1996 şi 1999-2001 şi în continuare de COCC. urmărirea şi decontarea lucrărilor executate pentru invesliţii. programarea. Societatea noastră asigură prin contract instalarea. imprimantă A4/A3 (recomandăm PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz. se pot efectua transferuri automate dc date (selecţii dc devize. cârc sunt elaborate împreuna cu inslilutede cercetări şi proiectare de specialitate. la care se adaugă contravaloarea diverselor servicii Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară DE1. 32 Mb RAM. preţurile vor fi stabilite prin negociere directă De asemenea. între utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000. monopost sau in reţea. precum şi a „Normelor metodologice" de aplicare a acesteia. in funcţie de mărimea societăţilor comcrciale (număr de personal. cu consumuri de resutsc proprii ce se consuiuie in baze dc dale normative proprii utilizatorului. Sistemul DELTA 2000 ncccsilâ următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTÎL'M 200 MHz. în urma contractelor pe care le-a avut cu MClnd.5*. ofertele pot fi întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate în: 1981-1982. doiarc informatică etc ).COCC a proiectai şi a dai in exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000. si difuze/« şi să comercializeze aceste norme.montaj. Windows 98. Organizare ţi Cibernetici în Ccnstrucţii . şi MI. aplicaţia DELTA 2000 este unicat în tari din punct dc vedere al bazei de dale normative şi a codificării resurselor. o investiţie sau selecţii dc investiţii) prin procedeul cxport'import foarte rapid Sistemul DEI . urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii.P 11 . indiferent de sursa dc finanţare. FDD 3. instruirea şi asislcnţa tehnică la sediul beneficiarului Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $. permite programarea. rapoarte de tip utilitar. pentru utilizatori cu Windows 95. care este realizată in concordantă cu prevederile Uniunii Euiopenc. menţionăm că indicatoarele elaborate in perioada 1999-2001 sunt indicatoare de norme de deviz ediţia 1981 -1982 revizuite şi complclalc la zi cu norme penlni materiale şi tehnologii noi. finanţate de stat sau din alte surse Consultantă. 60/2001 privind achiziţiile publice ţicnim servirii.0). precum şi cu unele modificări la /i ale unor norme. inclusiv formularele lip document pentru prezentaiea la licitaţii. fără TVA. Amintim că COCC este «ingura societate abilitată oficial «A edrtere. preţurile pot deveni negociabile .TA. Windows NT 40 sau Windows 2000. proiectare şi lucr*ri.Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii. cu respectarea condiţiilor contractuale şi dc legislaţie.TA 2000 are programele elaborate in limbajul Visual Basic (versiunea 6. de obiecte. care: răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi dc execuţie construcţii-inontaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesarc prezentării la licita{ii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publicc. aplicaţia permite ca utilizatorii să-şi poală crea norme proprii. Sistemul DELTA 2000 este realizat în conformitate cu prevederile cuprinse in Ordonanţa de lirgenţă «r.

SJ. O O o ds sii ._3™ ra« i 8 >1 Z § ra S SS c i f . ? ! i II " J ^ I H Si B-S ~ 11 f j l oI LU Z < O C D L U « Si 8 t°gs $I W Q < O D ill " Z .

_3™ ra« i 8 >1 cc o HO 3=m 2< ^ow CO O LU z y <z O CD Q CJ O< Hi! ||11 g i l l .SJ.

circulaţie . Termenul de garanţie este de un an.Lucrări ascunse ADRESA: Localitatea Judeţ/Sector Str. cu agent termic propriu.etanşeitate .Contractare . vizual) • presiunea hidraulică kgf/cmp. Proba s-a efectuat (hidraulic. inclusiv devizul pe categorii de lucrări. . întocmit de:__ S-au prezentat şi preluat de către ELECTRICA următoarele documente: 1. 3.Executantul lucrării: reprezentat prin: şi ELECTRICA Secţia care preia coloanele pentru întreţinere şi exploatare în conformitate cu RFUEF şi delegat ELECTRICA Secţia care a efectuat verificarea în conformitate cu RFUEF a avizat punerea sub tensiune a instalaţiilor şi preluarea acestora de către ELECTRICA. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în_________exemplare Numele . timp în care executantul se obligă a remedia eventualele deficienţe care vor fi semnalate de unitatea de exploatare şi care provin din vicii de execuţie sau materiale. Coloanele electrice ce urmează a fi preluate de ELECTRICA sunt executate la situat în: Localitatea Judeţ/Sector Str Nr în conformitate cu proiectul nr. fapt pentru care se avizează preluarea coloanelor în patrimoniul ELECTRICA Valoarea de inventar a coloanelor electrice ce se predau este de__________lei.Dilatare . Situaţia tehnico-economică de evaluare a lucrărilor de coloană. prin sondaj. Dosarul preliminar de coloane care cuprinde planurile de trasee. Nr.Prenumele________Semnătura Executant lucrare:________________________ Secţia ELECTRICA:_______________________ PROCES-VERBAL DE PROBE TERMICE Nr _____Data_________ . schiţele monofilare ale instalaţiilor de coloane şi de utilizare. în urma verificării documentelor şi a lucrărilor executate (coloane şi instalaţii electrice de utilizare) s-a constatat că acestea corespund proiectului şi normelor tehnice în vigoare.Presiune rezistentă .CONSTRUCTOR OBIECTUL ADRESA PROCEVERBAL PENTRU DESCHIDERE ENERGIE ELECTRICĂ Nr __________Data Beneficiar de investiţii: între: . Dosarul definitiv al instalaţiilor de utilizare. 2.circulaţie 43 .Spălare .

CONSTRUCTOR OBIECTUL ADRESA conform proiectului.instalaţia SE DECLARĂ RECEPŢIONATĂ COMISIA Nume Prenume Semnătura 44 . Nr.Instalaţia a fost executată conform documentaţiei tehnice cuprinse în dosarul preliminar aprobat de DISTRIGAZ cu nr. ______Data____________ Comisia întrunită pentru recepţionarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor pentru imobilul din: Localitatea Judeţ/Sector Str. conform: Lucrarea ESTE (NU ESTE) executată aveţi obligaţia de a solicita asistenţă tehnică din partea RADET. cu strat protector din: . din data corespunde prevederilor şi se compune din puncte de ardere repartizate astfel: . pewntru depistarea eventualelor defecţiuni la instalaţia de încălzire neobservate pe parcursul execuţiei Au participat la probe: delegat CTC-RADET: .maistru din partea: . robinetul de a fost sigilat în poziţia "ÎNCHIS" de către delegatul DISTRIGAZ.Ţeava îngropată a fost izolată cu: şi strat de armare din: în straturi.Scrisoarea de aprobate a cotei . în vigoare . Delegatul beneficiarului a luat la cunoştinţă că este interzis a se umbla la sigiliu. are avizarea tehnică a RADET La recepţia părţilor comune. cu La terminarea probelor.instalator sudor din partea Prezentul proces-verbal se încheie în exemplare Numele Prenumele Semnătura Delegat CTC-RADET: Maistru Instalator sudor: PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE TEHNICĂ (instalaţii de utilizare gaze) Nr. a constatat următoarele: . acest fapt fiind de natură a da naştere la accidente şi se obligă a ţine închise toate robinetele instalaţiilor de utilizare până la punerea ei în funcţiune de către delegatul de resort al DISTRIGAZ Având în vedere că la construcţia instalaţiei de utilizare au fost respectate în întregime toate prevederile normativului de distribuţie şi utilizare a gazelor.Rezistenţa şi etanşeitatea s-au verificat la presiunea de kgf/cmp timp de ore.

Maistru: 4 Montor: 5. Beneficiar: INVESTITOR 4547 . Delegat CTC.DISTRIGAZ: 2 Instalator autorizat: 3.1.

Din documentaţia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese: (Observaţiile vor fi înscrise în anexa 1) 4. file.. Comisia de recepţie recomanda urmatoarele: PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. INVESTITOR (Anexa 1 din HG 273/1994) 7. a fost incheiat astazi_____________________la (locul): in___exemplare. COMISIA DE RECEPŢIE Specialist cu valabilitate pana la data de la data eliberata de Semnătură PREŞEDINTE Numele Prenumele 1. încheiat intre pentru lucrările de: 8. Prezentul proces-verbal conţinând file şi anexe numerotate cu un total de .2 Urmatoarele cantitati de lucrări nu au fost executate (Observaţiile vor fi înscrise4647 în anexa 2) ...6 Comisia de recepţie motiveaza propunerea facuta prin. Au mai participat la recepţie: Numele_________________Prenumele Calitatea 4 Constatările comisiei de recepţie 4 1. Dala _______ privind lucrarea: executata in cadrul contractului nr. Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr Specialist Semnătură MEMBRI Numele Prenumele 2. Comisia de recepţie si-a desfasurat activitatea in intervalul__________-__________fiind formata din Numele ________ Prenumele 3. din data si investitor executant.

In urma constatărilor făcute.4. Urmatoarele lucrări nu respecta prevederile proiectului: (Observaţiile vor fi înscrise în anexa 3) INVESTITOR 5. comisia propune: 4747 .3.

. luni..... crt. lei.. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei. fiind formată din Nr. Lucrările au fost complete terminate la data de..... conform listei anexe nr. 1.... la data de . până în prezent. comisia de recepţie finală propune 5. 3........... 3. cu valabilitate până la data de . 3 5 Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului SUNT (NU SUNT) în posesia utilizatorului. 4.....3 Observaţiile făcute de comisiei de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă 2: 3..6... Valoarea lucrărilor executate este de . respectiv pe o durată de. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ... comisia a constatat următoarele: 3. Numele şi prenumele Calitatea 3. de către 1. Numele şi prenumele 2 Au mai participat la recepţie: Nr..7.. Construcţia s-a (nu s-a) comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de.... crt.. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului AU FOST (NU AU FOST) completate.....2..... Data (Anexa 2 din HG 273/1994)INVESTITOR privind lucrarea: autorizată cu nr..1 Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexe nr 1 3......4........ în baza constatărilor făcute..... 3 3.....PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr....... constatările comisiei fiind prezentate în anexă nr. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: 6 Comisia de recepţie finală recomandă următoarele COMISIA DE RECEPŢIE: PREŞEDINTE 48 ......

a fost încheiat astăzi .____Data__________ (pentru construcţii de locuinţe P.. P+1E. la locul . .. Pezentul proces-verbal. .în. file.7.. cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri ~ conf art 40 din HG 273/1994) privind lucrarea: 49 . conţinând file şi anexe numerotatetotal de .. exemplare Numele şi prenumele Specialist MEMBRI: Numele şi prenumele Specialist Semnătura Semnătura 19 1 bn (Anexa 3 din HG 273/1994) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.

Lucrările au fost executate in baza autorizaţiei nr __________eliberata de la data__________cu valabilitate pana la data de____________ 2.anexe numerotate cu un ______la (locul): (Anexa 4 din HG 273/1994) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CONSTRUCŢIE MAXIM P + 1E Nr... Constatările comisiei de recepţie.INVESTITOR executata in cadrul contractului nr încheiat intre: si între pentru lucrările de: din data 1. P+1E........... a fost incheiat astazi _ in___exemplare COMISIA DE RECEPŢIE Investitor Delegat al administraţiei publice locale file şi ...________________Data privind lucrarea: (pentru constructii de locuinţe P.... Prezentul proces-verbal. conţinând ..... în urma constatărilor făcute. cu înălţimea la cornişă de maximum 8 metri .... file... de 50 ...... Comisia de recepţie si-a desfasurat activitatea in intervalul__________-__________fiind formata din: Numele_________________Prenumele__________________ 3 Au mai participat la recepţie: Numele_________________Prenumele__________________ Calitatea____________________________ 4..... propune: 5 Comisia de recepţie recomandă următoarele 6.conf art 40 din HG 273/1994) autorizată cu nr la data de cu valabilitate până la data de..... total de ...

. exemplare către: __________________ 1.. COMISIA DE RECEPŢIE FINALĂ: Investitor (proprietar) Nume Prenume Semnătura Delegat al administraţiei locale Nume Prenume Semnătura VI.. exemplare...2001 (MO 431/01...... la locul . conţinând file şi. pagini a fost încheiat astăzi . file. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul formată din: Numele şi prenumele Denumirea unităţii de care aparţine: 2 Au mai participat la recepţie Numele şi prenumele Calitatea 3. anexe numerotate cu un total de . conform listei anexe nr...12.... Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.. Valoarea lucrărilor este de lei.08 2001) ^ Lege privind calitatea în construcţii nr..04.....Legea 453/18... republicată... Pezentul proces-verbal....7..... conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi 51 . 10/1995 > Ordin al MLPTL pt.2002) > Ordin al MF şi MLPTL privind aprobarea structurii..2001 (MO 231/08...... 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii .. 1 5 în baza constatărilor făcute.. în urma examinării lucrărilor şi a documentelor... comisia a constatat următoarele: 4. ..... a fost încheiat astăzi . comisia de recepţie finală propune: fiind 6 Prezentul proces-verbal....în... LEGISLAŢIE DE REFERINŢĂ f» > Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr... . cu modificările si completările ulterioare 1943/19.. în .07....... conţinând file şi anexe numerotatetotal de . la locul .....

^ Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor GE 035/1999 52 .07. a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor .1994) > Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor. > Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor (HG 766/1997).2001.HG 273/1994 (MO 193/28.HG 925/1995 > Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii (HG 766/1997). > Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora .INVESTITOR prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii 1013/873 din 06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful