Akcionarstvo

Hartije od vrijednosti  Hartija od vrijednosti je pismeni dokument ili isprava koja imaocu iste daje određeno imovinsko pravo

koje se može koristiti samo pod uslovom zakonskg vlasništva nad tom hartijom od vrijednosti. To je dokument koji mora da ispunjaa određene uslove i to:    da je pismena isprava; da je u toj pismenoj ispravi određeno imovinsko ili lično pravo i da je korišdenje i ostvarivanje tog prava veoma jasno uslovljeno zakonskim vlasništvom – posjedovanjem te hartije od vrijednosti.

Da bi se jedna pismena isprava mogla smatrati hartijom od vrijednosti, neophodno je da na svom blanketu ima slijedede elemente : 1. naziv hartije od vrijednosti ; 2. naziv i sjedište izdavaoca HV; 3. tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizilazi iz hartije od vrijednosti , 4. naziv firme ili ime lica na koje HV glasi; 5. mjesto i datum izdavanja i serijski broj; 6. potpis izdavaoca HV.

      

U zavisnosnosti od dužine vremena:
   Kratkoročne i Dugoročne

Prema vrsti prihoda:   Sa fiksnim prihodom Sa varijabilnim prihodom

Prema prirodi prava:  Stvrano pravne hov (založnica, skladišnica)

1

njihovim pravima i obavezama.  Obligaciono pravna hov (ček. mjenica. blagajnički zapis. koji je obedan i pripada investitoru  Primjer: Kratkoročna državna obveznica ima rok dospijeda 61 dan. nominalnu vrijednost od 10. definisanim prostorom i vremenom funkcionisanja. obveznica) Hov sa pravom učešda (akcije) Diskontne i kuponske hov  Prodaju se po cijeni koja je niža od nominalne vrijednosti za visinu prinosa.830. i regulisanim uslovima pod kojima se obavljaju finansijske transakcije i tehnologija rada.45 KM=9.000 KM – 149. FUNKCIJE TRŽIŠTA NOVCA • • • • • Mobilizacija i alokacija kratkoročnih finansijskih sredstava Obezbjeđivanje potrebe za likvidnošdu ekonomskih transaktora Uravnotežuje ponudu i tražnju Utvrđivanje cijene finansijskih instrumenata Transmisije monetarne politike 2 .000 KM i diskontom od 10%.55 KM POJAM TRŽIŠTA NOVCA • Tržište novca je dio novčanog tržišta koji predstavlja organizovani institucionalni mehanizam sa tačno utvrđenim učesnicima. Prinos na bazi diskonta iznosi: Cijena obveznice de biti: P= 10.

POSLOVI NA TRŽIŠTU NOVCA • • • • • Transakcije sa žiralnim novcem Uzimanje/davanje kratkoročnih kredita Eskontni poslovi Lombardni poslovi Poslovi sa kratkoročnim hartijama od vrijednosti PRAVILA NA TRŽIŠTU NOVCA • • • • • • • • Jasna i jednoobrazna pravila Jedinstven način poslovanja Internacionalnost Tržišno korektno i konkurentno ponašanje učesnika Efikasnost i preciznost u obavljanju poslova Visoka finansijska disciplina Savremena informatička i komunikaciona oprema Racionalno i ažurno poslovanje 3 .

tj preko zvaničnih učesnika i to :   država i paradržavne institucije i organizacije preko centralne banke. 4 . obim tražnje izražen u povedanju ili smanjenju obavezne rezerve. odgovorna za provođenje monetarne politike zemlje Kreditni oslonac za bankarski sistem. CENTRALNA BANKA    Emisione banke ovlašdene za emisiju domade valute Monetarna vlast zemlje. i c) specijalizovane i za to posebno ovlašdene posredničke fin. kao značajni učesnici u trgovini. i obim javnog duga izraženu u prodaji ili kupovini državnih hartja od vrijednosti.org. sva druga pravna i fizička lica preko poslovne banke ili zato posebno ovlašdene posredničke organizacije. posljednje utočište i garant za likvidnost bankarskog sektora CENTRALNA BANKA DONOSI ODLUKE ZA:     cijenu novca izraženu u vedoj ili manjoj eskontnoj i diskontoj stopi.UČESNICI NA TRŽIŠTU NOVCA a) centralna banka kao monetarna vlast b) poslovne banke kao osnovni činioci i nosioci trgovine novcem. obim ponude izražen u povedanju ili smanjenju novčanih kontigenata. d) Sva ostala društveno-pravna lica i fizička lica mogu koristiti tržište novca indirektno.

biti samostalna finansijska institucija osnovana po zakonu o bankama i imati svojstva pravnog lica. tehnički i kadrovski osposobljenu za obavljaje poslova na tržišti novca. politike. biti u poslovnom odnosu sa CB na području izdvajanja i držanja obavezne rezerve i ostalih istrumenata kreditno-monet. Stanje na ŽR mora biti poznato CB svakog momenta. i može imati poslovni odnos sa drugim učesnicima na tržištu novca koji takođe moraju imati svojstvo legitimnog učesnika na tržištu novca.   UNIVERZALNE BANKE   Proizvod su savremenog kretanja na bankarsko-finansijskom sektoru. Nastale se kao rezultat negativnih pojava banaka klasičnog tipa.INSTRUMENTI I MJERE CB: • • • Politika obevezne rezerve Politika diskontne stope Politika otvorenog tržišta POSLOVNE BANKE  Poslovna banka se na tržištu novca može pojaviti na dva načina:   može imati poslovni odnos sa centralnom bankom.  Za sticanje svojstva učesnika na tržištu novca banka mora:   imati svoj ŽR. i imati poseban organizacioni dio – službu. posebno depozitnih i investicionih banaka 5 . i dev.

Upravo oni se i kreditiraju. jer uzimajudi u obzir obavezu o unovčljivosti akcija u svakom momentu. to stvara veliki rizik od nelikvidnosti.ŠTEDIONICE   Spadaju u grupu specifičnih finansijskih organizacija Njihova uloga se sastoji u:  Mobilizaciji kapitala putem izdavanja sopstvenih ili najčešde komunalnih hartija od vrijednosti. ovaj fond se izlaže riziku nelikvidnosti  6 . Ujedno stiče se maks. Na TK učestvuju sa svojim kapitalom na strani ponude. Istina. prvenstveno radi ostvarivanja stambene i socijalne politike. Najznačajnije su štedno-stambene zadruge. na kom području ostvaruj velike rezultate Plasiranju mobilisanog kapitala svojim komitentima Trnsformaciji novca u kapital.povjerenje kod investitora. Imaju veliki kapital sakupljen os svojih štediša. Imaju određene poreske beneficije što im daje određene prednosti kao učesniku na TK INVESTICIONI FONDOVI  Osniva se sa ciljem da vlasnik akcije može svakog momenta da proda svoju akciju samom fondu i tako povuče nazad svoj uloženi kapital. pri čemu vilježe vedi rezultat i od depozitnih banaka Značajnom obimu transakcija na sekundarnom tržištu    ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE       Predstavljaju bankarske organizacije od značaja za svoje osnivače. To obezbjeđuje značajan razvoj fonda.

putem povoljne cijene koštanja i kroz porast cijene akcije na sekundarnom tržištu. Pri tome se fond nalazi u ulozi zaštitnika njihovih interesa kao i garanta da su uslovi koje im fond nudi najpovoljniji i najsigurniji. jer akcije fondova iz godine u godinu bilježe porast   VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA  Otvoreni investicioni fondovi:      Nemaju svojstvo pravnog lica. To se postiže izdvajanjem jednog dijela novoemitovanih akcija ( 10-20%) koje se mogu prodavati samo određenom sloju investitora. po nešto povoljnijim uslovima. ne mogu poznavati ili pak to ne žele sva obilježja ponude. Emituju udjele Uplata i isplata prema NVI likvidniji Zatvoreni investicioni fondovi:     Akcionarska društva Emituju akcije Akcijama se trguje na berzi Sekundarni promet 7 . Na taj načinveliki broj pojedinaca uvedava svoju imovinu kroz dividendu na akciji. da mobiliše značajan tezaurisani kapital prodajudi svoje akcije milionima sitnih investitora koji po prirodi stvari. ostvarivanje elemenata socijalne politike u smislu da dolazi do bogadenja velikog broja malih investitora.Ciljevi koji se ostvaruju osnivanjem i funkcionisanjem IF   ključna uloga za stabilizaciju i razvoj tržišta da dospije do pojedinaca sa neznatnim iznosom kapitala pa čak i do onih koji ne poznaju poslovanje na berzi.

premije za osiguranje života i imovine. s obzirom na automatizam i redovnost priliva kapitala su od velikog značaja za funkcionisanje TK. Zadatak im je da na tržištu novca dovode u vezu kupca i prodavca novčanih sredstava i hartija od vrijednosti bez angažovanja svojih sredstava. novčanih fondova i sl. Sve institucije koje se mogu baviti novčanim transakcijama na tržištu novca možemo svrstati u dvije grupe :  posrednici koji novčane transakcije obavljaju u svoje ime i za svoj račun. za nezaposlenost i sl.   8 .Tu spadaju najvedi broj diskontnih ili eskontnih finansijskih organizacija. posredničke finansijske organizacije – brokeri koji posluju u tuđe ime i za tuđi račun. rjeđe u ulozi korisnika.OSIGURAVAJUCA DRUSTVA I PENZIONI FONDOVI  Raspolažu sa ogromnim iznosom mobilisanog kapitala putem tzv “automatske štednje” kojom se ostvaruju redovna pladanja:  premije za socijalno osiguranje i zaštitu. za osiguravajude fondove za penziju ili rentu u penzone fondove    Ove institucije. za fondove zdravstvene zaštite. a nikada kao čisti posrednici   c) SPECIJALIZOVANA I ZA TO POSEBNO OVLAŠDENA POSREDNIČKA FINANSIJSKA ORGANIZACIJA  Finansijska organizacija koja je specijalizovana za finansijske transakcije na tržištu novca i koja je za tu vrstu djelatnosti dobila posebnu dozvolu i ovlašdenja od centralne banke. naročito u onim periodima kada zbog permanentno vede tražnje od ponude ispoljava tendenciju nervoze i napetosti Osnovni oblik ulaganja kapitala je hipoteka i obveznica Ove institucije na TK nastupaju uglavnom u ulozi investitora.

primarno tržište novca. • 9 . i Poslovne operacije vezane za drugu ili svaku dalju kupoprodaju hartija od vrijednosti. savršeno disponiranje tim sredstvima u koordinaciji sa ostalim sektorima u banci. odnosno plasman ili prodaja hartija od vrijednosti. sekundarno tržište novca.i donošenja najracionalnije i najoptimalnije odluke o plasmanu viška i nabavci manjka novčanih sredstava.novca mora da ima u okviru svoje finansijske institucije poseban organizacioni dio koji se isključivo bavi novčanim transakcijama tzv. • Poslovne operacije sa hartijama od vrijednosti tržišta novca • Prvu ili primarna emisiju. Tzv.   Dva standardna modela organizacije tržišta novca:   Centralizovano tržište i Decentralizovano tržište 2. obezbjeđuju se prduslovi za funkcionisanje banke u cjelini.ORGANIZACIJA RADA  Svaki od učesnika na trž. “Organizacioni dio sredstava i njihovog disponiranja” ili jedinstveno “ Tržište novca”. roku na koji se novac uzima ili nudi i amatnoj stopi. Dobrim radom ovoga dijela banke. Bankarske operacije na tržištu dnevnog i terminskog novca • Transakcije između jedne poslovne banke sa drugom poslovnom bankom ili jedne poslovne banke sa centralnom bankom Svode se na pregovore dilera o visini iznosa koji se kupuje odnosno prodaje. a oni su :    dnevna ili časovna ažurnost . informaciona veza za evidenciju priliva i odliva sredstava. Tzv.

"♥ 10 . ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija. "Ako te tvoja draga Ja sam pogledao u "Bi li ti ikad ostavio svoje nebo?" mjesec tjera njega. me u plač.Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći. :) Nikad ne upoređuj svoju priču ljubavi s' onima u filmovima. a tvoju je zapisao Bog Jednu večer. visoko zašto na je nebu je ne i pitao: ostaviš?" odgovorio "Nema tog dijamanta koji može sijati kao zaljubljena žena. Zato što su te priče pisali scenaristi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful