TIMELINE SƠ BỘ THỰC HiỆN CHƢƠNG TRÌNH

Thời lượng: 9 tuần Ngày bắt đầu: 6/5/2009 Ngày kết thúc: 3/6/2009

Timing

Items

18/5

19/5

20/5

21/5

22/5

23/5

24/5

25/5

Phê duyệt kế hoạch chi tiết, ký hợp đồng Hoàn thành các biểu mẫu phục vụ chƣơng trình Yêu cầu XYZ cung cấp giấy tờ để làm giấy phép Xin giấy phép tổ chức Book địa điểm, đặt cọc Khảo sát lần cuối để lên sơ đồ mặt bằng & tkế Địa điểm Trao đổi về điều khoản trong hợp đồng địa điểm Ký hợp đồng Lấy yêu,nội dung cầu từ khách hàng Brief cho designer Gửi marquette cho khách hàng Gút lại thiết kế In ấn thiết kế In mẫu, phê duyệt Đặt in vật phẩm, may đồng phục Nhận thành phẩm Tuyển PB, PG Book ca sĩ, MC Chuẩn bị ngƣời hoạt náo gian hàng Nhân sự Tập dƣợt, tập huấn Trò chơi, hoạt Liên hệ XYZ thống nhất nội dung động gian Chuẩn bị vật dụng Lắp đặt, dàn dựng hàng Lên thiết kế chi tiết Dàn dựng, lắp Làm việc với bên thi công

Giấy tờ

đặt

Dàn dựng, lắp Chuẩn bị vật dụng lắp đặt, dàn dựng đặt
Thực hiện dàn dựng trƣớc chƣơng trình Viết & chỉnh sửa kịch bản chi tiết Viết MC script Lên cơ cấu chấm giải trò chơi, chuẩn bị phần thƣởng Trao đổi với XYZ v/v phát biểu trong chƣơng trình Tổng duyệt trƣớc chƣơng trình (nếu có) Lên list địa điểm phát thiệp mời Tổ chức phát thiệp mời, đặt tại showroom XYZ Treo bandrol quảng cáo trƣớc ctr Mời nhà báo, sắp xếp đăng tin trƣớc ctr Thu thập thông tin, hình ảnh lập báo cáo Nhận vật phẩm từ XYZ cho các gian hàng Chuẩn bị nội dung, trang trí cho từng gian hàng Mua sắm các thiết bị cần thiết cho gian hàng Họp hàng tuần Gửi báo cáo tiến độ Họp giữa kỳ Họp tổng kết Gửi báo cáo tổng kết

Nội dung

PR, quảng cáo Gian hàng Họp & báo cáo

26/5

27/5

28/5

29/5

30/5

31/5

6-Jan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful