You are on page 1of 8

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN) PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Unit Sidang 1. 2. 3.

Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 1 TUJUAN DAN DASAR PENGAKAPAN 60 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami : 3.1 3.2 3.3 4. 5. Kaedah Nilai-nilai : : 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 Tujuan dan dasar Persekutuan Pengakap Malaysia Apa itu Kepengakapan. Prinsip asas Pengakap. Perbincangan. Ceramah. Bertanggungjawab. Menurut perintah. Membantu orang lain. Boleh dipercayai. Kepimpinan. Komputer dan LCD.

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian Pengajaran : 7.1 Langkah 1 (10 minit) 7.1.1 Menerangkan tujuan dan dasar Persekutuan Pengakap Malaysia dengan merujuk P.O.R bahagian II perenggan 1 & 2.

7.2

Langkah 2 (30 minit) 7.2.1 Menerangkan erti Pengakap denganmengaitkan program aktiviti pengakap dengan ciri-ciri berikut : mencabar, seronok, mencuba, meneroka, bagi membantu perkembangan diri mudaremaja.

7.3

Langkah 3 (10 minit) 7.3.1 Membincangkan prinsip asas kepengakapan dengan mengaitkan definisi berpengakap serta matlamat berpengakapan.

7.4

Langkah 4 (10 minit) 7.4.1 Membincangkan prinsip-prinsip berpengakap berpandukan kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

******************************************************* Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 2 PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 45 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. Kaedah Nilai Murni : : Memahami falsafah di dalam Persetiaan Pengakap. Menghayati dan mematuhi undang-undang Pengakap. Menerapkan nilai-nilai murni yang tersurat dan tersirat dalam persetiaan dan undang-undang Pengakap. Mengetahui bila persetiaan Pengakap dilafazkan.

Perbincangan 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 Menjadi warganegara yang baik. Bertimbang rasa terhadap orang lain. Mengamalkan budi pekerti yang baik. Carta. Komputer. LCD.

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian / Pengajaran: 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.2 Seorang peserta kursus dipilih melafazkan Persetiaan Pengakap.

Langkah 2 : (30 minit) 7.2.1 7.2.2 Menerangkan maksud Persetiaan. Menerangkan dan menunjukkan cara membuat Persetiaan.

7.2.3

Menjelaskan bila ahli Pengakap dan pemimpin melafazkan Persetiaan (Rujuk P.O.R Bahagian II, 3,425).

7.3

Langkah 3 : (10 minit) 7.3.1 7.3.2 Peserta diajar menyanyikan lagu undangundang Pengakap. Menyanyi beramai-ramai.

8.

Lampiran. 8.1 8.2 Persetiaan Pengakap. Undang-undang Pengakap.

********************************************************* Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Diakhiri sesi peserta kursus akan mendapat: 3.1 3.2 3.3 4. 5. Kaedah : Memahami dasar keagamaan dalam Persekutuan. Tugas pemimpin dan pelaksanaan amalan keagamaan. Menghormati kepercayaan orang lain. Semua Unit 3 DASAR KEAGAMAAN 45 minit.

Perbincangan 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 Hormat-menghormati. Bertanggungjawab. Taat dan patuh. Komputer. LCD.

Nilai-Nilai Murni:

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian / Pengajaran : 7.1 Langkah 1 : (10 minit) 7.1.1 Menerangkan dasar agama seperti yang diperuntukkan dalam P.O.R Seksyen V perenggan 17.

7.2

Langkah 2 : (20 minit)

7.2.1 7.2.2

Menerangkan peranan pemimpin dalam memastikan amalan keagamaan contoh solat dijalankan. Menerangkan perlunya diadakan pengajian keagamaan di kumpulan.

7.3

Langkah 3 : (15 minit) 7.3.1 7.3.2 Menjelaskan tanggungjawab pemimpin menggalakkan amalan mengikut kepercayaan agama yang berlainan. Menentukan tiada ahli Pengakap menghadiri kumpulan agama selain dari agama yang dianuti.

******************************************************* Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 4 REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 45 minit. Diakhiri sesi peserta kursus akan mendapat: 3.1 3.2 4. 5. 6. 7. Kaedah Nilai Murni Alat Bantu : : : 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 Mengenal pasti jenis-jenis barang PPM yang digunakan dalam mentadbir kumpulan. Mengetahui pentingnya proses pengisian barang bagi keperluan/kegunaan urusan kepengakapan. Perbincangan. Pameran. Bertanggungjawab. Ketepatan. Contoh-contoh barang. Komputer dan LCD.

Penyampaian / Pengajaran: 7.1 Langkah 1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan penubuhan dan Pendaftaran Borang PPM-8, PPM-8(C). Borang PPM-1(A), PPM-1(B).

Langkah 2

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan permohonan tauliah. Borang PPM 9(A). Tauliah sementara dan tauliah tetap. Syarat-syarat bagi tauliah tetap.

7.3

Langkah 3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 Menerangkan keperluan menyimpan rekodrekod dan dokumen lain di kumpulan. Buku log kumpulan. Rekod Iventori. Rekod Kehadiran. Rekod Kemajuan Diri.

****************************************************** Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 5 SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN 45 minit. Diakhiri sesi peserta kursus akan mendapat: 3.1 3.2 3.3 4. 5. Kaedah : Memahami objektif latihan kempimpinan. Mengetahui dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan Pengakap. Mengetahui aliran perkembangan latihan untuk pemimpin.

Perbincangan 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 Tanggungjawab. Komited. Semangat kesukarelaan. Carta. Komputer dan LCD.

Nilai-Nilai Murni:

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian / Pengajaran: 7.1 Langkah 1 (10 minit) 7.1.1 7.1.2 Menjelaskan dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan Pengakap. Menerangkan keperluan pemimpin unit bagi sokongan peribadi melalui latihan.

7.2

Langkah 2 (15 minit) 7.2.1 Menerangkan objektif skima latihan kepimpinan dalam membantu perkembangan sikap dan kemahiran berpengakap.

7.3

Langkah 3 (20 minit) 7.3.1 Menerangkan aliran perkembangan latihan kepimpinan yang prograsif : kursus pengenalan, krusus asas, berkhidmat, kursus lanjutan, pencalonan Anugerah Manik

latihan sambil penilaian dan Kayu

****************************************************** Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 6 SEJARAH KEPENGAKAPAN 45 minit. Diakhiri sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 4. 5. Kaedah : Menghayati ketokohan pengasas pergerakan Pengakap sedunia. Memahami perkembangan sejarah kepengakapan di Malaysia. Menghargai sumbangan kepimpinan Pengakap dalam perkembangan berpengakap.

Ceramah 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 Kasih-sayang. Menghormati. Bersyukur. Menghargai. Mengenang Jasa. Gambaran. Risalah. : Langkah 1 7.1.1 Menerangkan riwayat hidup pengasas Pergerakan Pengakap.

Nilai-Nilai Murni:

6. 7.

Alat Bantu

:

Penyampaian / Pengajaran 7.1

7.1.2 7.1.3 7.2

B-P semasa budak. B-P sebagai tentera.

Langkah 2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 Menerangkan permulaan pergerakan Pengakap(Perkhemahan di Pulau Brown Sea). Kisah B-P sebagai Ketua Pengakap Sedunia. Kematian B-P.

7.3

Langkah 3 7.3.1 Menerangkan Perkembangan Pengakap di Malaysia, di negeri-negeri tanah melayu dan di Sabah dan Sarawak.

8.

Lampiran

: 8.1 Gambar. 8.2 Carta.

*********************************************************** Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif : : : : : Semua Unit 7 PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 45 minit. Diakhiri sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 5. Kaedah : 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 Memahami matlamat bagi semua arahan berhubung dengan pakaian seragam. Mengenal pasti bentuk asas pakaian yang digunakan bagi pemimpin (L/W) ; ahli Pengakap (L/W) Mengetahui pemakai jenis-jenis lencana Pengakap yang digunakan. Memahami hak memakai jenis-jenis pakaian seragam bagi pemimpin dan pesuruhjaya. Pameran. Demonstrasi. Kekemasan Diri. Keseragaman. Bangga. Pakaian Seragam. Lencana Pengakap.

Nilai-Nilai Murni:

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian / Pengajaran 7.1

: Langkah 1 (20 minit) 7.1.1 7.1.2 7.1.3 Menerangkan bentuk dan jenis pakaian seragam bagi ahli Pengakap (Lelaki/Perempuan). Perbezaan bentuk baju anatara (L/P) dan penggunaan tudung bagi ahli Pengakap perempuan Pemakaian tanda pangkat dan warna mengikut unit (PKK/PM/PR/PK).

7.2

Langkah 2 (15 minit) 7.2.1 7.2.2 7.2.3 Menerangkan pakaian seragam bagi pemimpin (Lelaki/Perempuan). Pemakaian tanda pangkat dibahu atau epulet bagi pemimpin dan penolong pemimpin dan pemimpin kumpulan. Perbezaan pemakaian alatan. 7.2.3.1 Wogle Gillwell. 7.2.3.2 Skaf Gillwell. 7.2.3.3 Manik Kayu.

7.3

Langkah 3 (10 minit) 7.3.1 Menerangkan hak memakai pakaian rasmi (No) dan pakaian biasa (No.3) bagi pesuruhjaya dan pemimpin.

8.

Lampiran

: 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Pakaian Seragam. Carta. Gambar rajah. Pemakaian Lencana. Tanda pangkat.