www.referat.

ro

Tutela si curatela

Serpe Ioana

Cazurile în care se instituie tutela minorului 1. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei 1.5. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4.1.6.12. Notiunea şi categoriile de curatelă 2.11.2.2. Numirea tutorelui 1.8. Neînţelegerile dintre tutori 1.3.1. Aplicarea regulilor tutelei minorului CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului.2. Noţiunea şi scopul tutelei 1.3. Punerea sub interdicţie a minorului 3. Atribuţii privind curatela minorului 4. Caracterele generale ale tutelei 1. Organul competent în instituirea tutelei 1. Principiile tutelei 1.9.4. Încetarea curatelei CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3.2. Drepturile şi îndatoririle tutorelui 1. Atribuţiile privind tutela minorului 4.7.3.1. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2.1. Sesizarea autorităţii tutelare 1.CUPRINS CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela 1. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului 2. Atribuţii privind minorul interzis . Răspunderea tutorelui 1.10.

legislaţia actuală cuprinde dispoziţii în acest domeniu atât în Codul familiei. religioasă. controlul şi îndrumarea permanentă a autorităţii tutelare. sau. ai cărui părinţi sunt decedaţi ori în imposibilitatea permanent de a-şi exercita atribuţiile. Noţiunea şi scopul tutelei Ca instituţie juridică. culturală şi lingvistică.1. În sens restrâns. nu poate fi lăsat în grija acestora. Tutorelui îi revine astfel sarcina de a ţine locul părinţilor fireşti ai minorului. în vederea protejării intereselor sale. Orice copil care este lipsit. de a crea în jurul copilului climatul familial pe care l-ar fi creat părinţii. Într-o altă accepţiune. tutela numeşte înşăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului. de a crea posibilitatea îndeplinirii faţă de minor a sarcinilor şi funcţiunilor acestora. sub supravegherea. iar in cel de-al doilea vom vorbi despre curatelă. mijlocul juridic de ocrotire a minorului lipsit de ocrotirea părintească. fie definitive. tutela a fost definită ca fiind o sarcină gratuită şi obligatorie. În acest capitol vom analiza doar instituţia minorului. mai simplu. privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea. sau care. educarea şi pregătirea sa psiho-fizică pentru a se încadra firesc în societate şi a respecta normele morale şi de convieţuire socială. . tutorele. de protecţia părinţilor. Ocrotirea copilului. care constituie dreptul comun în materie. Scopul tutelei este acela de a suplini lipsa părinţilor. are dreptul la protecţie alternativa. în virtutea căreia o anumită persoană.CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului. În alegerea uneia dintre aceste soluţii autoritatea competent va ţine seamă în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului. precum şi ordinea de drept constituie o preocupare important a tot mai multe organism şi organizaţii de stat sau neguvernamentale. Căile de suplinire a ocrotirii părinteşti sunt instituirea tutelei. măsurile de protecţie special şi adopţia. cât şi în legi speciale. fie temporar. este chemată a exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de un copil minor. tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi. 1. denumită tutore. precum şi de originea sa etnică.

astfel că. tutorele trebuie sa solicite înlocuirea sa. ca şi parintele. • din cauza bolii. nu ar putea îndeplini această sarcină. Caracterele generale ale tutelei a) Conform Codului familei. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. 1. se va putea stabili in favoarea acestuia din urmă o remuneraţie care nu va depăşi 10 % din veniturile bunurilor minorului. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. potrivit împrejurărilor. iar tutorele. e) Tutela se instituie de către autoritatea tutelară şi se exercită sub controlul şi îndrumarea permanentă a acesteia. a infirmităţii. a felului indeletnicirii. Atât instituirea tutelei cât şi controlul şi îndrumarea pe care le exercită autoritatea tutelară constituie garanţii in plus cum sunt ocrotite interesele copilului minor ramas făra ocrotire părintească. • exercită o alta tutelă sau curatelă. De aceea unele persoane care au săvârşit fapte antisocial grave sau au avut o comportare necorespunzătoare in propria familie. În cazul în care se ivesc situaţii care îl impiedică să-şi exercite îndatoririle. astfel că sarcina sa nu poate fi transmisă. Autoritatea tutelară. Acest caracter reflectă si autonomia patrimonială dintre minor si tutore. cu excepţia cazului în care se află întruna din următoarele situaţii: • a împlinit vârsta de 60 de ani.1. Acest caracter rezultă din întreaga reglementare a acestei instituţii. poate refuza numirea ca tutore. are îndatorirea de a creşte şi educa minorul. Ea se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotire părintească. datorită problemelor familiale. conform caruia tutorele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor tutorelui. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii. Totuşi. Principiile tutelei În literatura de specialitate s-a precizat că tutela este guvernată de următoarele principii generale: . b) Tutela este o sarcină legală definită prin norme imperative. întrucât persoana desemnată a fi tutore nu are libertatea de a refuza sau de a accepta numirea. tutela se exercită numai in interesul minorului. tinând seama de munca depusă în administrarea averii şi de starea materială a minorului şi a tutorelui. o sarcină in principiu obligatorie.3. d) Tutela este o sarcină personală. profesionale sau de altă natură. nu pot fi tutore. c) Tutela este o sarcină în principiu gratuită.2. va putea modifica sau suprima această remuneraţie. Din excepţiile prevăzute de textul legal rezultă importanţa care trebuie acordată acestei sarcini. tutorele fiind desemnat în considerarea persoanei acestuia. dacă o persoană nu o poate îndeplini corespunzător.

în vederea protejării intereselor sale nu poate fi lăsat în grija acestora. în conformitate cu ţelurile statului. învăţarea şi pregătirea lor profesională. în scopul protejării intereselor patrimoniale ale minorului aflat sub tutelă. şi copil. d) Principiul controlului permanent exercitat de către autoritatea tutelară asupra ocrotirii minorului prin tutelă Acest principiu rezultă din dispoziţiile art. cât şi cea patrimonială. 108 din Codul familiei. are dreptul la protecţie alternativă. indiferent de calea de înfăptuire a ocrotirii. educarea. interzice încheierea de acte juridice între tutore. cum ar fi cea înscrisă în art. Cazurile în care se instituie tutela minorului Tutela se deschide în cazul în care minorul este lipsit de ocrotirea părintească. De asemenea. Acest principiu asigura fundalul a numeroase dispoziţii particulare. 106 din Codul familiei. Acest principiu poate fi desprins din prevederile art. b) Principiul exercitării tutelei excluiv în interesul superior al copilului reiterează criteriul interesului superior al copilului ca principiu fundamental şi general al protecţiei şi promovării drepturilor sale.128 din Codul familiei. Potrivit art. 1 din Legea nr. conform cărora orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. c) Principiul independenţai patrimoniale între minor şi tutore reprezintă o alicaţie a principiului separaţiei juridice dintre patrimonial copilului şi cel al părinţilor (atât patrimonial comn al acestora. ei vor da îndrumările necesare”. consacrat expres prin art. cât şi patrimonial propriu al fiecăruia dintre părinţi). într-o compunere de drepturi şi îndatoriri ale tutorelui doar pe alocuri nuanţate. însă nu diferite de cele recunoscute părinţilor. tutela fiind una dintre măsurile de protecţie alternativă. pe de altă parte. dispăruţi. 1. 39 alin. minorul se găseşte în această situaţie dacă ambii părinţi sunt morţi. pe de o parte. instanţa judecătorească poate. Conform art. la nevoie.a) Principiul generalităţii tutelei Tutela se instituie în toate cazurile în care un minor este lipsit de ocrotirea părintească. 113 din Codul familiei. autoritatea tutelară va putea cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi instituţiilor de ocrotire. care. “autoritatea tutelară este obligată să exercite un control efectiv şi comun asupra felului în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile copilului.136 din Codul familiei.potrivit cărora “autoritatea tutelară va exercita un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle sale cu privire la minor şi bunurile acestuia”.4. la încetarea adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia . Pentru înlesnirea controlului. acoperind atât latura personală. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. pentru o activitate folositoare colectivităţii. decăzuţi din drepturile părinteşti ori puşi sub interdicţie. Ideea generalităţii tutelei se mai exprimă şi prin caracterul cuprinzător al ocrotirii. actualizată. declaraţi morţi. Delegaţii autorităţii tutelare au dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze pe orice cale despre felul cum aceştia sunt îngrijiţi în ceea ce priveste sănătatea şi dezvoltarea lor fizică. dacă este în interesul copilului ca părinţii lui să nu . soţul. necunoscuţi.

sesizată despre existenţa unui copil minor lipsit de îngrijirea părinţilor. b) serviciul de stare civilă. referitoare la deschiderea tutelei. 1. organizaţiile obşteşti.5. întreaga procedură de instituire a tutelei. în termen de cel mult 5 zile de la data când află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute de art.115 din Codul familiei.redobândească exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor părinteşti. 1. e) autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu. c) instanţele judecătoreşti. d) organele administraţiei de stat. precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorul. precum şi biroul notarial cu prilejul deschiderii unei succesiuni. Organul competent în instituirea tutelei În această materie. Numirea tutorelui Numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. competenţa aparţine instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul. autoritatea tutelară poate numii un curator. cu prilejul înregistrării morţii unei persoane. ca de altfel toate actele de supraveghere şi de control a înfăptuirii ocrotirii prin tutelă aparţineau autorităţii tutelare. 1.115 din Codul familiei. să instituie tutela sau alte măsuri de protecţie special a copilului în condiţiile legii . Autoritatea tutelară. instiuţiile de ocrotire şi orice altă persoană. efectuează de îndată investigaţiile necesare pentru a stabilii dacă acel minor se află in vreuna din situaţiile care impun instituirea tutelei. au obligaţia de a înştiinţa autoritatea tutelară. Aceste investigaţii cuprind: • cercetări la faţa locului. parchetul şi poliţia.7. . Transferul de competenţă a fost operat fără ca legiuitorul să fie ajustat textele din cuprinsul codului familiei adiacente instituirii propriu-zise a tutelei. următoarele categorii de persoane: a) persoanele apropiate minorului. chiar atunci când instituirea tutelei se decide de către instanţa judecătorească din oficiu sau la încunoştiinţarea acesteia de către cei arătaţi în art. Tutore poate fi o rudă a minorului sau o persoană străină.113 din Codul familei. La desemnarea tutorelui se va ţine seama de interesele minorului.6. luării sau executării unor măsuri privative de libertate. • ascultarea persoanelor care au cunoştiinţă despre situaţia minorului sau familiei acestuia. Până la numirea tutorelui. Anterior legii privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului. Sesizarea autorităţii tutelare Astfel cum prevede art. cu prilejul pronunţării.

tutorele va fi îndepărtat. se înţeleg rudele copilului până la gradul IV inclusiv. a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. exercitând o altă tutelă. • este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani. de apropierea domiciliilor. Persoana fizică. Dacă una din aceste împrejurări se iveşte în timpul tutelei.117 din Codul familiei nu poate fi tutore: a) minorul sau cel pus sub interdicţie. Persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore trebuie să fie evaluată de către direcţia general de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire. bunurile acestuia şi sarcinile tutorelui. a infirmităţii. • exercită o alta tutelă sau curatelă. • din cauza bolii. nu ar putea îndeplini această sarcină. vecinii sau cunoscuţii minorului şi la relaţiile acestor persoane cu minorul. conform art. nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. respectiv soţii care urmează a fi tutori sunt numiţi pe baza prezentării de către direcţia general de asistenţă şi protecţia copilului a raportului de evaluare a acestora. Potrivit art. obţinerea de informaţii de la instituţiile de stat sau de ocrotire şi de la organizaţiile obşteşti. precum şi de opinia copilului. autoritatea tutelară va emite decizia de instituire a tutelei. a fost îndepărtat din aceasta. Instanţa judecătorească numeşte cu prioritate ca tutore. în stare să îndeplinească această sarcină. îndatoririle tutorelui încep de la data primirii deciziei. fie prin hotărâre judecătorească. (2) din Codul familiei. potrivit legii speciale. fie în temeiul legii. După alegerea tutorelui. Pot refuza sarcina tutelei: • cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi. a felului indeletnicirii. În sensul acestei legi. pot fi tutori persoanele fizice sau soţul şi soţia împreună. Decizia poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară. prin membrii familiei extinse care pot fi tutori.119 alin. dacă nu se opun motive întemeiate. b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore. Decizia va cuprinde şi menţiuni privitoare la locuinţa minorului. e) cel care. acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului. • • . Propunerea se va face ţinându-se seama de relaţiile personale. d) cel lipsit. iar apoi pe calea contenciosului administrativ. precum şi cel cu rele purtări. Pentru desemnarea tutorelui.ascultarea minorului. din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului. f) cel care. o rudă sau afin ori un prieten al familiei copilului. Conform art.41 alin. de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat.160 din Codul familiei. Evaluarea se realizează de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei.(1) din Legea 272/2004. care au domiciliul în România şi nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege. autoritatea tutelară va culege date cu privire la rudele. c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile. pe care i-o va comunica în scris şi o va afişa la consiliul local de la domiciliul minorului. • creşte şi educă doi sau mai mulţi copii. Potrivit art.

instanţa ar urma să decidă cu privire la măsura de protecţie alternativă cea mai potrivită intereselor copilului. Cheltuielile necesare pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. după ascultarea acestora. Avându-se în vedere caracterul special al Legii nr. Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude care sunt obligaţi de lege să-i dea întreţinere. Nu este exclusă nici varianta în care.272/2004. cât şi la bunurile acestuia. desfacerea căsătoriei tutorilor ar scinda tutela. . autoritatea tutelară va dispune vânzarea bunurilor minorului. dacă este consfinţit prin hotărâre judecătorească. este interzisă căsătoria între tutore şi persoana minoră ce se află sub tutela sa. nu poate fi posibilă date fiind ipotezele în care poate intra în discuţie îndepărtarea de la tutelă. îndepărtarea unuia sau altuia nu este posibilă. Într-o asemenea împrejurare. potrivit cu intereseul superior al copilului. Articolul 127 din Codul familiei stipulează că autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale.8. o rudă în linie dreaptã ori fraţii sau surorile tutorelui pot fi plătite numai cu aprobarea autorităţii tutelare.272/2004 prevede că. instanţa judecătorească numeşte tutorele. doar unul dintre tutori să ceară eliberarea sa. Îndepărtarea lor. un inventar. are drept consecinţă transferul la celălalt soţ a întregului set de îndatoriri faţă de copil. tutorele are drepturi şi îndatoriri privitoare atât la persoana minorului. exclusive din considerente legate de soarta căsătoriei. Dacă ambii soţi (sau foşti soţi) ar obţine degrevarea. pe motiv că nu mai sunt în măsură să îndeplinească această sarcină.116 din Codul familiei prevede că. potrivit împrejurărilor. 1. această sumã. numirea tutorelui se face de către autoritatea tutelară. art. dispoziţiile acesteia se vor aplica cu prioritate. În timpul tutelei. un delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile minorului. În opinia unor autori. Ar fi interesant de văzut dacă şi în ce fel ar putea afecta divorţul soţilor tutori măsura de protecţie instituită. În timp ce. se poate observa existenţa unei contradicţii între dispoziţiile Codului familiei şi dispoziţiile Legii nr. Creanţele pe care le au fată de minor tutorele. autoritatea tutelară va cere Direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale să contribuie la întreţinerea lui. soţul. După numirea tutorelui şi în prezenţa acestuia. riguros formulate în cuprinsul art.272/2004 privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. asemănător efectului pe care îl produce asupra ocrotirii prin părinţi. art. care va fi supus aprobării autorităţii tutelare. Ea va putea modifica. pe fundalul desfacerii căsătoriei. Prima ar fi înlocuirea tutorilor. potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilã. întocmind. ceea ce.În consecinţă. Cea de-a doua ipoteză porneşte de la alte premise: ambii tutori doresc păstrarea tutelei. în această privinţă pot exista două ipoteze. (1) din Legea nr.117 din Codul familiei. 1. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare.142 alin. Drepturile şi îndatoririle tutorelui Conţinutul ocrotirii prin tutelă este identic cu cel al ocrotirii prin părinţi. Neînţelegerile dintre tutori Neînţelegerile dintre tutori cu privire la exercitarea atribuţiilor ce le revin vor fi soluţionate de către instanţă.9. Ca urmare. la cerere.

Tutorele administrază bunurile minorului şi îl reprezintă în actele civile până la împlinirea vârstei de 14 ani. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani poate face singur acte de conservare şi acte de administrare. nu pot fi încheiate de tutore decât cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. sunt anulabile (art. în numele minorului donaţii şi nici să garanteze obligaţia altora. de înapoiere a minorului la doiciliul său.129 alin.(2) al aceluiaşi articol.(1) din Codul familiei. o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui. precum şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor. Conform art.Conform art. precum şi oricare alte acte ce depăşesc dreptul de a administra. de o parte. Potrivit art. învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face acte de dispoziţie. fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare. “este oprit să încheie acte juridice între tutore. De asemenea. tutorele nu poate să facă. Tutorele poate încheia unele acte singur. potrivit art. de gajare a bunurilor minorului. conform art.125 din Codul familiei. Nesocotirea acestor interdicţii atrage anularea actelor astfel încheiate. şi minor. Răspunderea tutorelui Tutorele răspunde pentru întreaga sa activitate desfăşurată în această calitate. aşa potrivit cu însuşirile lui spre al face folositor colectivităţii”.124 alin. Felul răspunderii diferă în funcţie de natura şi consecinţele neîndeplinirii sau îndeplinirii .128 din Codul familiei. Conform art.129 alin. “tutorele are obligaţia de a îngrijii de persoana minorului”.133 in Codul familei). Nerespectarea acestor dispoziţii atrage anularea acelor acte. 1.(2) din Codul familiei. îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică. “el este obligat să crească copilul. Astfel. acţiunea putând fi introdusă împotriva oricărei personae care îl reţine pe minor fără drept”. în numele şi pe socoteala minorului fără nicio încuviinţare prealabilă. dacă acestea din urmă nu îi pricinuiesc vreo leziune. de educarea. iar potrivit alin. iar alte acte numai cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare. precum şi ori de câte ori i se cere de autoritatea tutelară. tutorele încuviinţează în prealabil exerciţiul drepturilor şi executarea obligaţiilor de către minorul de 14 ani. tutorele este îndreptăţit să ceară minorul de la orice persoană care l-ar reţine fără drept. soţul. conform art.(4) din Codul familiei tutorele poate înstrăina. însă numai până la data când acesta împlineşte vârsta de 14 ani”. renunţarea la drepturile patrimoniale ale minorului. Darea de seamă anuală se va prezenta în termen de 30 de zile de la sfârşitul anului calendaristic şi se referă la modul cum tutorele a îngrijit de persoana minorului şi de administrarea bunurilor acestuia.Actele încheiate de minor fără încuviinţarea prealabilă menţionată. actele de înstrăinare.(1) din Codul familiei. Astfel.(1) din Codul familiei ”tutorele are obligaţia de a administra bunurile minorului şi de a-l reprezenta pe acesta în actele civile.129 alin. În timpul exercitării tutelei. tutorele prezintă dări de seamă anuale. De asemenea.10. dar cu încredinţarea prealabilă a tutorelui şi a autorităţii tutelare. Conform art.122 din Codul familiei. minorul pus sub tutelă are domiciliul legal la tutorele său. Autoritatea tutelară verifică socotelile privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale. bunurile supuse pieririi ori stricăciunii.123 alin. dacă valoarea acestora din urmă nu depăşeşte suma de 250 de lei. Astfel. în practica judiciară s-a decis că “tutorele are deschisă calea unei acţiuni civile. de altă parte”.

se iveşte pricare din cauzele de incapacitate prevăzute de art. au reapărut (în urma dispariţiei sau a declarării morţii) sau li s-a ridicat sancţiunea decăderii din drepturile părinteşti. Art. pe parcursul exercitării tutelei. Dacă încetarea funcţiei tutorelui nu coincide cu încetarea tutelei. Răspunderea poate fi civilă. ţinând seama de finalitatea şi de specificul instituţiei. Răspunderea administrativă intervine. în cazul săvârşirii unor contravenţii. acesta din urmă fiind asociată unor circumstanţe în legătură cu persoana celui aflat sub ocrotire. b) căsătoria minorei peste 16 ani şi dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către aceasta. Faţă de terţi. ce poate fi atacată la autoritatea tutelară ierarhic superioară şi apoi pe calea contenciosului administrative. în cursul tutelei survine oricare din situaţiile care ar îndreptăţi refuzul acestei sarcini. funcţia tutorelui încetează în următoarele situaţii: a) decesul acestuia sau decesul soţilor tutori. d) minorul moare sau este declarat mort prin hotărâre judecătorească definitivă. prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor sale. Regulile după care se angajează răspunderea tutorelui sunt cele prevăzute de art. ca şi în cazul părinţilor. Răspunderea civilă a tutorelui poate fi patrimonială sau nepatrimonială şi intervine atunci când acesta a cauzat prejudicii minorului pus sub tutela sa. Încetarea funcţiei tutorelui şi încetarea tutelei Cauzele care determină încetarea funcţiei tutorelui sunt împrejurări legate de persoana tutorelui. .141 alin.defectuoase a îndatoririlor referitoare la persoana sau la bunurile copilului aflat sub tutelă. d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a minorului. Îndepărtarea tutorelui se face de către autoritatea tutelară prin decizie motivată.998-999 din Codul civil. momentul final al ocrotirii prin tutelă este marcat de: a) împlinirea vârstei de 18 ani de către minorul ocrotit. în condiţiile în care acesta din urmă nu răspunde personal. o neglijenţă gravă. fapte care îl fac nevrednic ori nu şi-a îndeplinit mulţumitor sarcina. până la numirea noului tutore. Răspunderea penală poate interveni atunci când faptele săvârşite sunt grave şi întrunesc elemente constitutive ale unei infracţiuni ca: rele tratamente aplicate minorului. c) înlocuirea tutorelui. Tutorele care înlocuieşte un alt tutore are obligaţia să ceară fostului tutore repararea pagubelor pe care le-a pricinuit minorul. Asadar. Sancţiunea aplicabilă este amenda sau închisoarea contravenţională. Cauzele de încetare a tutelei nu sunt expres prevăzute dar.11. sau că tutorele a săvârşit un abuz. încetarea funcţiei tutorelui nu atrage inevitabil şi încetarea tutelei. c) părinţii minorului au fost identificaţi. la cererea sa dacă. tutorele va răspunde civil dacă prejudiciile au fost cauzate de minorul pus sub tutela sa. b) îndepărtarea de la tutelă. administrativă sau chiar penală.De aceea.(2) din Codul familiei prevede că tutorele răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa chiar dacă autoritatea tutelară i-a dat descărcare de gestiune. punerea în primejdie a unei personae în neputinţă de a se îngriji etc. ceea ce presupune că. 1. va fi instituită curatela copilului.117 din Codul familiei. dat fiind caracterul personal al obligaţiilor ce revin tutorelui.

alături de minor şi cu interese contrare. alături de minor. potrivit legii. aşadar până la soluţionarea cererii de punere sub interdicţie.e) a fost ridicată punerea sub interdicţie pronunţată împotriva părinţilor fireşti ai minorului. vine unul sau ambii părinţi. fie cu privire la toate atribuţiile. 115 din Codul familiei.12. de către autoritatea tutelară de la domiciliul minorului. b) când. instanţa. 1.1. unul sau ambii părinţi. tutorele va fi descărcat de gestiune. Curatela minorului se instituie în următoarele cazuri: a) când există contrarietate de interese între părinte ori tutore şi minor. până la numirea sau înlocuirea tutorelui unui minor. cu capacitate de exerciţiu restrânsă ori lipsită de capacitate de exerciţiu. este nevoie de o perioadă mai indelungată şi se impune luarea unor măsuri provizorii. Această dare de seamă se prezintă în termen de 30 de zile de la încetarea tutelei. lipsit de ocrotirea părintească şi căruia nu i s-a instituit încă tutela. Obligaţiile tutorelui la încetarea sarcinii tutelei La încetarea tutelei ori încetarea funcţiei. 138/ 2000. tutorele va prezenta o dare de seamă generală şi numai după ce aceasta a fost primită şi acceptată de autoritatea tutelară şi s-au predate şi bunurile minorului. astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. curatorul fiind chemat să ţină locul părinţilor sau al tutorelui fie numai cu privire la anumite acte 1. părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărei acte le încuviinţeaza. dar numai în mod provizoriu. 44 C. În ultimele 2 situaţii curatela nu modifică incapacitatea celui ocrotit. dacă apar. la sesizarea persoanelor prevăzute de art. 1 . Aceste dispoziţii se aplică şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă. va putea numi un curator special. sau în procesele de ieşire din indiviziune. care să o reprezinte pâna la numirea reprezentantului legal. d) când s-a făcut o cerere de punere sub interdicţie a unui minor. pr. De asemenea instanţa va putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant şi cel reprezentat…”. din cauza bolii ori din alte motive. civ. dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal. la cererea părţii interesate. Potrivit art. Curatela se instituie cu respectarea aceleaşi proceduri ca şi în cazul tutelei minorului. CAPITOLUL 2 Curatela minorului 2. Astfel. Notiunea şi categoriile de curatelă Curatela este o instituţie de ocrotire juridică a intereselor unei persoane care poate fi capabilă. c) când. autoritatea tutelară este obligată să numească un curator ori de câte ori la o moştenire. “în caz de urgenţă.

el rămâne sub această ocrotire până devine major. scopul specific al tutelei minorului interzis îl constituie vindecarea si îmbunătăţirea condiţiilor lui de viaţă. (art. . 142 din Codul familiei. CAPITOLUL 3 Minorul interzis 3. 156 din Codul familiei.3. Pe de altă parte. conform art. În cazul în care minorul pus sub interdicţie se găseşte sub ocrotirea părinţilor. autoritatea tutelară poate decide menţinerea acelui tutore ori numirea unuia nou.2. conform art. conform stării în care se găseşte. care provoacă lipsa de discernământ. Încetarea curatelei Curatela ia sfârşit dacă au încetat cauzele care au determinat instituirea ei. 2. 3. 142 şi anume pentru alienaţie mintală ori debilitate mintală. 115 al aceluiaşi cod şi numai în cazurile limitativ prevăzute în art. 2. aparţine instanţelor judecătoreşti. fără întrerupere. cu excepţia cazurilor când legea dispune altfel. care nu provoacă o astfel de lipsă de discernământ. Aplicarea regulilor tutelei minorului Tutela celui pus sub interdicţie funcţionează după regulile de la tutela minorului. 147 din Codul familiei). Punerea sub interdicţie a minorului Conform art. si după vârsta de 14 ani. iar nu si pentru alte situaţii sau deficienţe fizice. poate fi pus sub interdicţie si minorul. De asemenea. 143 Codul familiei de către toţi cei prevăzuţi în art.2. iar nu a autorităţii tutelare.Numirea curatorului este de competenţa instanţei sesizată cu cererea de chemare în judecată. În cazul în care minorul se găseşte sub tutelă la data punerii sub interdicţie. când. ca act administrativ. Reprezentarea sau încuviinţarea actelor minorului Ocrotirea minorului aflat sub curatelă se înfăpuieşte prin reprezentarea acestuia dacă nu a împlinit 14 ani şi prin încuviinţarea actelor minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă (între 14-18 ani). Competenţa de a decide anularea de instituire a curatelei. care nu împlinit vârsta de 14 ani. Punerea sub interdicţie a minorului suferind de alienaţie sau debilitate mintală permite ocrotirea acestuia.1. dacă se va mai afla sub interdicţie i se va numi un tutore. curatela ia sfârşit odată cu încetarea incapacităţii ori a restrângerii capacităţii de exerciţiu. Interdicţia poate fi cerută. Curatorul poate cere înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

• acordarea tutorelui. în condiţiile legii. • afişarea de numire a tutorelui la sediul primăriei. Atribuţiile privind tutela minorului În legătură cu instituirea tutelei. • încuviinţarea actelor juridice privitoare la bunurile minorului. întocmind un inventar care se supune spre aprobarea autorităţii tutelare. • exercită control asupra felului în care curatorul îşi îndeplineşte atribuţiile. a unei remuneraţii. ori minorului când are peste aceasta vârstă. • înlocuirea curatorului ori ridicarea curatelei. • comunicarea numirii tutorelui. • încuviinţarea ridicării sumelor depuse pe numele minorului la casele de păstrare. • încuviinţează unele acte ce urmează a fi săvârşite cu privire la bunurile persoanei aflate sub curatelă. • în anumite cazuri şi condiţii dă instrucţiuni curatorului. care întrec nevoile întreţinerii lui şi ale administrării bunurilor sale. curatela acestuia şi cu punerea sub interdicţie a minorului 4. 4. verificarea gestiunii şi descărcarea tutorelui. . situaţia tuturor bunurilor minorului. putând cere colaborarea organelor administraţiei de stat şi a instituţiilor de ocrotire. • numirea unui curator ori de câte ori se ivesc interese contrare între tutore şi minor. • primirea dărilor de seamă. când minorul are sub 14 ani. la faţa locului şi în prezenţa tutorelui. autoritatea tutelară are următoarele atribuţii: • trimiterea unui delegate care să verifice. în scris. în timpul acesteia. încuviinţarea se dă tutorelui. autoritatea tutelară are mai multe atribuţii: • deschiderea tutelei şi numirea tutorelui. • stabilirea sumei anuale. care depăşesc dreptul de administrare. În legătura cu numirea minorului prin tutelă.2. îndepărtarea tutorelui de la tutelă ori înlocuirea tutorelui. prin apreciere. altele decât acelea care atrag excluderea ori îndepărtarea de la tutelă. • exercitarea unui control efectiv şi continuu asupra activităţii tutorelui.1. • încuviinţarea dată minorului pentru schimbarea felului învăţăturii ori a pregătirii profesionale sau de a avea o altă locuinţă decât aceea a tutorelui. care este necesară minorului pentru întreţinerea sa şi pentru administrarea bunurilor lui. precum şi a titlurilor de valoare depuse la casele de păstrare.CAPITOLUL 4 Atribuţiile autorităţii tutelare în legătură cu tutela minorului. • până la intrarea în funcţie a tutorelui se poate lua măsura provizorie a numirii unui curator. acestuia. Atribuţii privind curatela minorului Aceste atribuţii sunt: • instituirea curatelei. • dacă este cazul. anuale şi generală.

deoarece tutela celui pus sub interdicţie este supusă.3. regulilor tutelei minorului2. Atribuţii privind minorul interzis Aceste atribuţii sunt corespunzătoare celor privind tutela minorului. dacă nu se prevede altfel. 2 .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful