You are on page 1of 7

1hc Au -iro a -ia iic - in Anc ic ni S o u ih C h in a ^ S o mc Lc x ic a l

L v idc n c c

C h in c -c L iy ma Io r Biv c r1 9
^2 01 1 05 29
^ n B C C L 2 0 11 06 a
2 5 0 10 0 a C n 2 50 10 0 a
|crry ^orman an d 1-u lin Hci a ^1hc Au -iroa-iaiic- in An cicn i S ou ih C hin a ^ S omc Lcxical L vidcn cc Hon u mcnia S crica ^ |ou r
n al of 0ricnial Siud ic- n a vol 32 1976 pp 27 4 30 1
Hon g Hin g Zh anga ^C hinc-c L iyma Ior Bivcr |ourn al of C h in c-c Lin gui-iic- n B crk clcy C A a vol 26 n 1 a 1 99 8 p p 1 4 3
3 3 1


La w rc n c c A Bc id
n Ilo k a n o a ka ra y a n C c nira l C a g a y a n Ag ia a k a h a y a n
Iia w i- a k a y a n * k a Ba y a n * krun g
Ha la y -ia n a -o ng a i i-kura nu

4 3 1

19 35 10 9 3 11 34
19 79 3 C ^ 19 9 0
1
19 8 5 15 1 1 58
19 8 2

3 2 0 0

Hill

500 0

ko q
ko q
kaq
kaq
kouq o kyq o
ko q
kuo
ka
iiaq o k q o
iiaq
iia
iiaq
iiaq
iian
iiaq o k q o
ko q
ko q5 3 1

Hill C ^Ph ylogcograp h y an d L ih nogcnc-i- of Ahorigin al Souih ca-i A-ian - Holccu lar B iology an d L volu iion vol 2 3 n 1 2 a 2 0 06 pp 2 4 80
2 4 8 1X
C h a n g jia n g B iv c r C jia n g
r iv c r

k / g / q Y q / g / k n k g q q g k a
h ro a d a hu g c a c nla rg c a

* / cu od * / / cion * / //ig * / /o/ * / /o g * / /u o /s * g /o/ *
s/ /o n g * / co n g
k / g / q Y q / g / k ^* kh lig * k lu k * k lu g * g luk * -klju ng
* k ru n g


* g a r * g a r * g a l * g a a lia
66 3 1

1 99 9 1 48
1 9 86 1 5 6
2 00 4
19 97 2
k ron g
k ron g
k aru ng
k lon g
rong
rong
d akh om
n h ong
k h roan g
k ru ng
-on g


5 00 0


1
-o n g
* k ro n g
2


ia
6
ia
6
ho
2
n a Cio
8
n a
m
6
n am
4
xc
2
lam
4
na
1
n ja
1
?n ja
1
?n i
1
d an
2
nom
3
Cra ^i
3
nom
3
7 3 1
5 0 0 0

* mai-a * -ap uy * dzan um * kagai- * k u lu
ia
24
fci
31
n am
42
k lu p
55
k jau
55
ia
55
fai
51
n am
11
k a ^p
33

ia
55
p u i
55
n am
31
k ii
31
k a ^u
323
i-h a
53
fci
53
n am
11
k an
11
gw ou
11
mua
13
p ji
44
oi
33
q a
35
q ho
33
mw ci
12
pu ^
12
n u m
11
kai
55
k ju
518 3 1

1 9 9 6 2 6 6
2 00 7
1 99 4 3
2 6 6


On the Etyma of jiang in Chinese


LII Zh c n qia n ZHIA^C Hui hin
n S c ho o l o f Io rc ig n La n g u a g c - a n d Liic ra iu rc S ha n d o ng Iniv c r-iiy |in a n 2 5 01 0 0 P B C h in a a
Abstractu 1w o h y p o ih c -c - o n ihc c iy ma o f C hin c -c io ng ha v c h c c n pu i fo rw a rd ^ 0 n c c la im - ih a i io n g i- a lo a n
w o r d h o r r o w c d fr o m 0 ld Y u c la n g u a g c w h ilc ih c o ih c r p o -ii- ih a i io n g i- a C h in c -c in d ig c n o u - w o r d L in g u i-
iic d a ia c ih n o lo g ic a l c v idc n c c a nd hi-io ric a l d o c u mc ni- ind ic a ic iha i io n g w h ic h a p p c a rc d in ih c Sh a n g Iy n a -
iy o rig in a ic d fro m 0ld Yu c la n g u a g c a nd c nic rc d C h inc -c ihro ug h la ng ua g c c o n ia c i
Key wordsu io ng m c iy ma C C h in c -c C 0ld Yuc
^
9 3 1

210 7 21 0 8
1 96 7 1 9 47