Fenomenul sectar „creştin”

I. Introducere
Fenomenul sectar este fără îndoială o mare plagă a religiozităţii Bisericii Ortodoxe, o încercare de disoluţie venită din interior (în cazul sectelor) care apare şi proliferează (în cazul creştinismului) sau din exterior dacă ne referim la grupările ce provin din alte zone geografice decât cele occidentale sau din alte structuri religioase eminamente necreştine; o altă categorie se situează undeva la confluenţa celor două direcţii, este vorba de vechile gnoze şi manifestări păgâne ―redeşteptate‖ odată cu Renaşterea sau Reforma şi care proliferează în contextul secularizării accentuate în Occident. Fenomenul sectar afectează grav unitatea creştină, în sensul că, efectele apariţiei şi dezvoltării acestuia sunt extreme de nocive pentru unitatea Bisericii lui Hristos; dacă Mântuitorul în grădina Ghetsimani S-a rugat pentru unitatea de credinţă (în primul rând credinţa fundamentală în Sfânta Treime care implicit conţine credinţa în dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos) a tuturor creştinilor, vedem limpede că fenomenul sectar se plasează la antipodul acestei rugăciuni a Fiului lui Dumnezeu. Această atitudine nu este întâmplătoare, deoarece în spatele fenomenului sectar este cel care vrea să dezbine, nu să unească, este cel care se călăuzeşte după dictonul ―divide et impera‖ şi a cărei prezenţă este vădită de această realitate. Dacă ar fi să sintetizăm în câteva propoziţii esenţa fenomenului sectar, aceasta s-ar referi la două planuri: 1) un plan ar fi cel legat de întemeietorii de secte. Aici observăm din studierea sectelor că există similitudini exacte cu privire la aceştia: a) în primul rând toţi au avut pretenţia de a fi primit prin‖revelaţie‖ sau în alt mod rugămintea, porunca, consacrarea, ungerea de la Dumnezeu Tatăl sau de la Dumnezeu Fiul să înceapă ―opera‖ misionară şi implicit să întemeieze secta; b) Toţi aceşti indivizi au avut probleme fie medicale demonstrate, fie probleme legate cu statul sau cu diferitele comunităţi locale; c) nici unul dintre aceşti ―lideri‖ religioşi nu a recunoscut că greşit (excepţia este W. Müller întemeietorul în primă fază a mişcării advente, care a recunoscut că a greşit faţă de mişcarea baptistă de 5

unde aparţinea şi mai avem un singur caz în care întemeietorul ―Martorilor lui Yehova‖ care a fost condamnat de F. Rutheford ca eretic), deşi au fost dovezi solide, logice şi juridice în acest sens. 2) Un alt plan este cel reprezentat de ecoul acestor pretenţii aberante în conştiinţa oamenilor. Aceştia în loc să ofere ajutor de specialitate urgent acestor tulburaţi şi neputincioşi , au oferit girul lor acestor fantasme pseudo-religioase, hrănind astfel dereglările evidente ale ―liderilor‖ din motive dintre cele mai bizare şi contribuind astfel la conturarea şi ulterior la proliferarea fenomenului sectar. Fenomenul sectar este unul parazitar, însoţeşte viaţa autentic religioasă a Bisericii, o imită, o condamnă, speculează nemulţumirile unora sau vulnerabilităţile altora şi construieşte în mod paralel o ―revelaţie‖, istorie şi doctrină în conformitate cu specificul fiecărei secte. Un mare avantaj pentru proliferarea fenomenului sectar la avut şi apariţia modernităţii cu generalizarea – în Occident cu precăderea secularizării. Acest fenomen a creat confuzie, împietrirea inimii, întunecarea raţiunii şi pierderea darului ―deosebirii duhurilor ‖ şi a facilitat pe de o parte proliferarea sectară, pe de altă parte percepţia seculară cu deosebire la secte ca reprezentând autentica religiozitate. Într-o astfel de societate este ―firesc‖ să existe pe lângă pluralism politico-social şi pluralism confesional într-o viziune pur mercantilă. Fenomenul sectar are legătură directă cu căderea protopărinţilor şi cu efectele acestei căderi, aşa se explică persistenţa cu care majoritatea ridică la rang de cult diferite păcate sau patimi (crima, suicidul, desfrâul, poligamia, consumul de droguri etc.) S-a spus că sectele ar fi fost persecutate în mod abuziv de către regimurile dictatoriale atee. Acest lucru s-a întâmplat doar atunci când sectele au fost asociate cu interesele occidentale ce erau periculoase pentru dictaturile respective, acestea considerau prozelitismul excesiv al sectelor ca fiind de fapt proliferarea intereselor occidentale în problemele aşa numitelor ―democraţii populare‖. Însă, să nu uităm, în cazul nostru, statul comunist în perioada 1946-1955 a recunoscut toate grupările sectare ce fuseseră scoase în afara legii de Mareşalul Antonescu, ceea ce 6

arată că, în realitate, fenomenul sectar şi dictatura atee sunt două faţete diferite ale aceleiaşi realităţi. Definitoriu pentru secte în general în afară de practica abuzivă prozelitistă, mai avem dezvoltarea tendinţelor fundamentaliste care pot deschide orice direcţie de comportament, precum şi generalizarea ―cultului alesului‖, ce conferă autoritate liderului faţă de adepţi şi adepţilor faţă de restul oamenilor. De asemenea tot ca direcţie generală sectele elimină fundamentele revelaţionale: transformă Sfânta Scriptură în idol, un obiect al interpretărilor aberante şi obscurantiste, elimină Sfânta Tradiţie pe care o confundă în mod ignorant cu datinile omeneşti ; această eliminare face ca mişcările protestante şi neoprotestante să fie lipsite de repere, de continuitatea şi coerenţa istoriei şi astfel să fie afectate dramatic de diferitele mişcări politico-sociale care au caracterizat anumite perioade istorice ( aşa a apărut ―hirotonia femeii‖, lupta între ―sexe‖ provocată de mişcările feministe sau încercările de adaptare la condiţiile vremurilor actuale a ―doctrinelor ‖ creştine). Mai mult sectele resping învăţătura despre Sfânta Treime cum am amintit deja, ca un rezultat al procesului de antropomorfizare a lui Dumnezeu la nivelul reprezentării Lui şi implicit al abordării Lui sau această respingere poate fi consecinţa tendinţelor de depersonalizare a lui Dumnezeu după modelul panteist, monist sau panenteist oriental, dar şi după modelul naturalist, materialist şi ateu occidental, precum şi a tendinţelor de depersonalizare a omului prezentă în cele două atitudini amintite. Cultul Maicii Domnului şi al sfinţilor este eliminat datorită pe de o parte exagerărilor medievale catolice în această direcţie, dar şi a faptului că în neliniştea lor, sectele cred că există o competiţie între Dumnezeu şi sfinţii Săi, competiţie ce trebuie eliminată, pentru că ei fac confuzie între adorare şi cinstire şi nu este acest fapt de mirat dacă ne gândim că întemeietorii sectelor au fost oameni ignoranţi , simpli, fără studii teologice sau instruire educaţională solidă. Sectele resping şi cultul icoanelor, moaştelor şi sfânta cruce datorită exagerărilor medievale catolice şi confuziei pe care o fac între reprezentarea iconografică şi reminiscenţele maniheice în «doctrinele lor». Astfel sectele ajung la reconfigurarea delimitărilor dintre sacru şi profan, sacralitatea nu mai este dată de lucrarea nevăzută, tainică a lui Dumnezeu prin 7

actele văzute ale Bisericii, ci este dată de adeziunea la sectă care nu este altceva decât eşecul pe plan personal, consecinţă a prozelitismului manipulator sectar. În fine pe linia eliminărilor fundamentelor revelate creştine, sectele neagă sărbătorile, caracterul văzut al Bisericii, calitatea ei de loc de întâlnire real şi autentic cu Dumnezeu, precum şi toată opera de sfinţire a omului şi creaţiei prin Biserică, rod al lucrării directe al Sfântului Duh. Fenomenul sectar este caracterizat prin aşa numitul « Sindrom Isav » (termenul îmi aparţine), care înseamnă din perspectiva celui vulnerabil, potenţial racolat o predispoziţie spre vindecarea şi mântuirea propriului suflet pe un blid de linte, ca oarecând Isav şi implicit pierderea mântuirii; iar din perspectiva agresorului sectar, predispoziţia spre o speculare a naivităţii oamenilor coroborată cu sărăcia materială a omului de azi şi problemele social materiale ce decurg de aici, starea vulnerabilă a acestuia şi achiziţionează ca adevăraţi «traficanţi de suflete, pe fondul anesteziei cvasi-generale a societăţii care este implicată să reacţioneze, condamnând acest adevărat « delict de manipulare mentală». Nu în ultimul rând, trebuie să recunoaştem că proliferarea sectelor este legată şi de anumite neputinţe ale slujitorilor Bisericii, a lipsei de catehizare ortodoxă, a compromisului pe care unele instituţii fundamentale ale statului şi anumite categorii profesionale responsabile o fac cu interesele mercantile ale sectelor. Din păcate sunt puţini oameni care consideră ca fiind periculoase sectele, majoritatea oamenilor subestimează capacitatea de manipulare sectară, de speculare a psihozelor şi a temerilor noastre (aşa se explică explozia milenaristă şi a sectelor terapeutice). Dacă, în trecutul apropiat, Sectologia a beneficiat de o structurare şi fundamentare remarcabilă prin osteneala competentă a regretabilului părinte profesor doctor Petre I. David, al cărui ucenic am încercat să fiu şi eu, astăzi este necesară o abordare fenomenologică a sectarismului modern, cu implicaţiile, pericolele şi soluţiile aferente unei abordări obiective şi tranşante. Acest lucru îl încearcă demersul nostru, urmând ca situaţia cultelor, sectelor şi problemelor filosofice din arealul necreştin să facă obiectul unei viitoare cercetări. 8

II. Aspecte psiho-sociale ale fenomenului sectar II.1. Psihologia sectelor religioase II.1.1. Secta – Noţiuni şi conţinut
Prima definiţie a unei secte o vom aborda din punct de vedere misionar, adoptând acest punct de vedere: ―Fenomen religios, social, iar astăzi şi politic. Concepţia sectară este pseudofilosofică, antibiblică; ea creează ideologia religioasă, care ideologie se adaptează, se asociază sau se războieşte cu unele societăţi.‖1 Cea de a doua aparţine psihologiei: ―Organizare sociologică specifică şi un joc de relaţii autorizând toate fenomenele de regresiune, de la transfer la identificare, care conduc la o dizolvare a individului în grup.‖2 Ruptă de Biserică şi adversară înverşunată a ei spre a o elimina, secta şi mai ales noile mişcări religioase de azi fără istorie, fără tradiţie religioasă şi spirituală, reprezintă, cum arată sectologul H. Ch. Chery atât psihologic dar şi sociologic, mai mult sub aspectul teologico – eclesial, „o excrescenţă parazitară‖ a autenticei religii, respectiv a Bisericii şi o superstiţie‖3 explicabilă în contextul libertăţii umane căzute, a alegerii între bine şi rău, virtute şi păcat, păcat şi moarte. Prin autoexcludere de la comuniunea sfinţilor în frunte cu Fecioara Maria, şi cădere din comuniunea Bisericii, fără metanoia – penitenţă şi întoarcerea la credinţă şi viaţa eclesială adevărată, secta rămâne un grup apostatic.

David, Petru, I., Diac. Prof. Dr. - ―Invazia sectelor‖, vol. I, Editura Christ, Bucureşti, 1997, p. 18 2 Gărmăcea, Corneliu - ―De ce devenim adepţii unei secte?‖, în Psihologia VII, 6(40), 1997, p. 40 3 Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Ed. Trinitas, 2000, p. 203; H. Ch. Chery, L‘offensive des sects, Les Editions du Cerf, Paris, 1959, p. 106
1

9

―Secta este o mişcare socială spontană, care ia naştere în condiţii care e uşor de descris, se separă de grupul în care trăieşte, trece printr-o perioadă de conflict şi conştiinţă accentuat a propriei sale existenţe, care se concretizează într-o organizaţie. Trece apoi printr-o perioadă de izolare şi integrare, în care se poate întâmpla să se dezvolte o formă comunitară de viaţă, reia în mod gradat contactele cu comunitatea mai vastă şi prezintă în cele din urmă tendinţa de a se lăsa absorbită de grupul din care s-a desprins‖4, definire dată de sociologi şi sintetizată astfel de Joachim Wach.5 ―În cele din urmă vom exemplifica şi cu o definiţie ce se bazează pe etimologie: Ce este «secta»? În acest caz etimologia nu ne este de mare ajutor. Ea ne indică cel mult o mişcare: fac parte dintr-o sectă cei care urmează o persoană, o doctrină (din latinescul sequi = a urma) … Uneori mai apare şi etimologia eronată secare (însemnând în latină «a separa», «a tăia»): în acest caz secta s-ar diferenţia de religie, precum un grup minoritar de trunchiul mamă din care s-a desprins.‖6 Din cele patru definiţii desprindem şi fixăm, ca obiective de lucru, în ceea ce priveşte secta: 1. manifestări psihomaladive ale sectarului: normele psihologice ale grupurilor sectare; tendinţele deformante, potenţate la maxim în sectă; secta: manifestare sau manipulare a psihicului colectiv; 2. tipuri ―sociologice‖ ale sectelor: secte introvertite; secte extravertite.

II.1.2. sectarului

Manifestări

psihomaladive

ale

Wach, Joachim - ―Sociologia religiei‖, Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 142 Ibidem, p. 138, 140, 142 6 Vernette, Jean - ―Sectele‖, p. 11
4 5

10

îşi are rădăcina mai ales în individul afectat. fiind de ordin sufletesc. c) alăturarea complexelor psihice. nu pe cea adevărată. b) psihicul colectiv şi sectele. Secta manifestare sau manipulare a spiritului colectiv? (întrebare la care ne dorim să răspundem cât mai exact. 2. următoarele: 1. a manifestărilor psihomaladive. Molima reprezentată de fenomenul sectar. care interacţiune ajunge să se manifeste în plan social. laxităţii mentale ale fenomenului sectar. potenţate la maxim în sectă (boala în manifestarea ei). agenţi şi acţiunea sectei la nivelul psihismelor individuale): a) regresiunea şi represiunea. cu toate că porneşte doar de la un singur grup. pe de o parte şi de manipulare. Structurând astfel aspectele fundamentale înţelegerii psihologice a fenomenului sectar. mic şi insignifiant chiar. pentru înţelegerea profundă a fenomenului sectar din perspectivă psiho-maladivă. cu Dumnezeu. Trebuie să avem în vedere.Începem cercetarea noastră. c) doctrina: tendinţă deformantă. plecând de la numirea sectei privită din perspectiva unei boli generalizate. atinge proporţii uimitoare. b) trebuinţele sectei ridicate la nivelul întregii societăţi. 11 . a) tradiţia în sectă. a) sentimentul general de superioritate. 3. luând totul la ordin general. cu aceleaşi interese: promovarea bolii spirituale. Rezultă ceea ce numim o pseudo-societate bazată pe o falsă comuniune. spre a stabili de unde până unde putem vorbi de manifestare. astfel ajungem să privim întreaga pseudo-societate sectară ca o manifestare psihomaladivă a indivizilor afectaţi. pe de alta). Tendinţele deformante. care sunt liantul de bază al întregii comunităţi sectare. Normele psihologice ale grupurilor sectare (cauze. b) transferul. am încercat să atingem toate nivelurile. dacă se poate spune aşa. agent de răspândire al maladiei. adică al interacţiunilor între indivizi.

respectiv al grupului sectei. pervertiţii de orice natură sunt atraşi la secte. unii devin tot mai bogaţi. morale. Acest portret este motivat psihologic de mai mulţi factori: a) Marginalizarea individului în societatea contemporană. în care se produce o polarizare dublă. Louvain-la-Neuve. Religion.1. industrializată. repere sociologice fiind mişcările tineretului din deceniul şapte al secolului XX în America. neluaţi în seamă. 214. mod de comportament şi relaţii. Normele psihologice ale grupurilor sectare Din atitudine. de comunicare. 1981. într-o anumită securitate individuală şi de grup. Pentru cei marginalizaţi. sectele oferă un mediu de normalitate a vieţii. cf. fără ca ei să conştientizeze că această atenţie deosebită ce li se acordă poate ascunde de cele mai multe ori interese oculte. carenţe greu de recuperat în societăţile ce au experimentat acest model politico – social şi economic.3. c) Eliminarea oricărei autorităţi familiale. Ateismul militant al sistemului totalitar comunist a creat aceleaşi lacune. p. de regăsire de sine. Magie et sects. De aceea unele categorii de tineri sunt o pradă uşoară pentru secte.cit. căreia i s-au demolat reperele spirituale. şi analiştii din diferite domenii trag semnale de alarmă faţă de acest fenomen al înregimentării sectare a tinerilor. Haack. Julien Ries. instruiţi în spiritul grupării respective.. p. b) Alienaţii societăţii. a deprogramării şi mecanizării comportamentului lor.7 7 Pr. Gheorghe Petraru. Une approche phenomenologique. a căror personalitate este desconsiderată. mai ales generaţia tânără. au singularizat individul.II. unde ei sunt educaţi. sau revoluţia studenţilor parizieni din 1968. Această polarizare generează structuri depersonalizate ce se manifestă prin criză individuală sau colectivă. instituţionale. iar unii tot mai săraci. tehnocratică şi informatizată. drogaţii. psihanaliza făcând ravagii în această privinţă. copiii străzii. 100-101. se poate contura un portret psihologic al sectarului. W. op. 12 . culturale şi naţionale. aparent.

143. ci şi a expune modul lor de manifestare socială comparativ cu evoluţia istorică a sectelor. secta antrenează o mutaţie psihologică profundă în contextul orientării spirituale a individului care este supus unui „fenomen de convertire forţată şi definitivă‖ (John Clark – Harverd University). op. care pune în evidenţă erodări legate de Des sects pour les jeunes. Ed. existenţa sa are un alt sens. Prin normele psihologice nu ne rezumăm numai la a da câteva caracteristici psihice. comune în mod general. 232 13 .. p.cit. Alain Moreau. traduit d‘allemand par Francois Vial. tuturor sectelor. p. Paris. Asupra membrilor sectei care sunt „deprogramaţi‖. se exercită un autentic „viol psihic‖9. Acest lider este situat ca „într-un turn de fildeş‖ spre a fi ascultat orbeşte şi adulat. W. op. 1980. 214. Aceasta este forma cea mai simplă de represiune. dar şi particular. a) Regresiunea şi represiunea. Mame.. Roger Ikor. Albin Michel. conştiente. 227. este percepută prin ochi.cit. de refuz şi de complex faţă de lume.8 Liderul sectar este absolutizat iar membrii sectei sunt anulaţi ca persoane libere. Regresiunea înseamnă decăderea ritmului de dezvoltare a unui individ. Astfel. p. în viziunea liderului sectei. 1982. Les sects: etat d‘urgence. Paris. Lui i se inoculează o conştiinţă a superiorităţii şi a elitismului. 1995 8 Pr.d) În dualismul ei . supus presiunilor externe (presiuni ce sunt asimilate represiunii şi care provin de la un grup mic sau o persoană foarte influentă – guru) care duce la reprimarea dorinţelor şi nevoilor proprii (represiune) pentru a pune în prim plan nevoile şi dorinţele grupului sau şefului religios. a) Regresiunea şi represiunea. Gheorghe Petraru. Dossier Sa omme sects. c) alăturarea complexelor psihice sunt manifestările pregnante ale psihomaladiei sectare. manifestate vizibil la nivelul individului. b) transferul. 147 9 Francois d‘Eaubonne. Haack. dorinţe care nu coincid cu normele morale şi religioase ale societăţii. În cercetarea noastră ne-am oprit asupra a trei norme predominante şi oarecum caracteristice grupurilor sectare.

«înţeleptul profet» a arătat că Hristos «a venit». mai ales în cel de al doilea exemplu. «ca un fur» […]. după ele. Diac. 212 şi 217 Ibidem. asociat represiunii. Dr. p. Întreg procesul se transformă.‖12 După cum observăm. fenomenul este caracterizat în primul rând de regresie şi represiune. Editura Babel. p. ceea ce dovedeşte o înaltă identificare cu acesta. o lucrare de «specialitate» intitulată Scopul şi modul venirii a doua a Domnului în anul 1874. După deziluzia «venirii». au pretins că fiecare moşteneşte «darurile» celei «întâi chemate» şi deci dreptul şi obligaţia pe care o are la conducerea sectei. White..G.. 217-218 10 11 12 14 . I. punând în evidenţă regresiunea şi represiunea. ―studenţii‖ lui Russel11 şi mulţi alţii. pentru că. 212 13 Ibidem. noi alegând doar aceste exemple pentru o analiză mai amănunţită. Cu tot eşecul evident al «studenţilor serioşi» din anii 1874-1875 şi 1878.10 În istoria sectelor găsim nenumărate exemple: ―profetesele‖ lui H. Bucureşti.anumite stări psihice care atrag. mulţi «studenţi» părăseau colegiile pentru «studiul» Bibliei. întreg procesul de dezvoltare. diferit. Care este cadrul interacţiunii şi la ce rezultat se ajunge este cât se poate de evident. p. dar în duh. 1997. I. ―La puţin timp după moartea profetesei. Astfel. dar nu este aşa. aceştia nu s-au lăsat intimidaţi de «tăcerea» Domnului. cele 12 femei. – ―Invazia sectelor‖. ucenicii apropiaţi. în cel al ―studenţilor‖ se arată ― Dictionar de psihologie‖.600 David Petre. Numai după doi ani în 1874. Prof. la prima vedere. dacă în cazul ―profeteselor‖ procesul de decădere este evidenţiat după moartea liderului religios. Russel alcătuieşte un «curs». p. ci i-au pregătit alţi ani ai «venirii» şi împlinirii profeţiilor…‖13 Regresia este evidentă: ambele categorii de ucenici: ―profetesele‖ şi ―studenţii‖ se manifestă. nevăzut de nimeni. vol. în general. prin afirmarea superiorităţii uneia faţă de celelalte. întrunul de uzură având loc şi o disfuncţionalitate cerebrală mai mare sau mai mică pe fondul angajării fluente sau a activităţii nervoase superioare a tuturor conduitelor.

şi totuşi sunt singuri. Fenomenul social este amplu: grupul nu poate exista fără acest pseudo-conducător în care sunt investite toate nevoile personale şi sociale. „Voi înşivă sunteţi aceia care vă realizaţi mântuirea. sobornicească şi apostolească. gândire mitică şi magică despre tainele vieţii şi un dram de creştinism.. ci una care este rezultatul direct al păcătoşeniei umane: complexul psihic. ci şi sentimentalism pseudo-religios.cât mai pregnant decăderea ritmului de dezvoltare şi represiunea prin calcularea şi recalcularea celei de a doua veniri a lui Hristos. multiplică la nesfârşit. cit. p. 415 17 Ibidem. şi adepţii noi pe de altă parte. nu mai sunt Biserica cea sfântă. p. chiar dacă vă folosiţi pentru aceasta de forţele cosmice. 703 David. totul amestecat cu cugetări de astrofizică‖16. 432 14 15 16 15 . trăi. b) Transferul. forţa ce îi uneşte nu mai este divină. ci o adunare oarecare. p. Exemplul elocvent îl avem în următoarele rânduri: ―New Age este o nebuloasă ce conţine esoterism şi ocultism. c) Alăturarea complexelor psihice. transferul nu este numai atât. p. Transferul este ―un fenomen prin care o stare afectivă este transferată de la cel ce a provocat-o la altă persoană‖14 observat în relaţiile dintre membrii sectei şi conducătorii ei. un aspect al transferului fiind identificarea individului cu liderul.‖17 Toţi sunt alături unul de celălalt. ce se alătură. sincretism. New Age acordă un loc cu totul central sinelui. se spune. ― Dicţionar de psihologie‖. haos emoţional. 415 şi următoarele Ibidem. iar la un nivel mai înalt al procesului numit ―transfer‖. pe de o parte. raţiona şi voi altfel decât guru. Trupul lui Hristos. totul proiectat pe fondul unui proces continuu de degradare şi decădere a ritmului de dezvoltare cu efecte primare: interzicerea de a mai simţi. apoi cu interesele grupului şi nu în cele din urmă cu divinitatea (a se vedea New Age15). Petre. pentru că ei nu mai au în comun harul. op. investesc într-altul tot ―sentimentul‖ religios. chiar dacă s-a dovedit a fi greşită şi chiar inutil. Toate procesele nu sunt decât expresia evidentă a regresiunii de uzură.

De aici rezultă că secta. sevraj.19 Alături de cele două mari complexe menţionate mai sus. efeminare. tendinţa de depreciere. masculinizare. alăturarea mai multor bolnavi duce la un focar de infecţie. Complexul de inferioritate sau ―ansamblul de manifestări care exprimă. Cain. fie pasivitate afectată. cochetărie până la excentricitate. toate conducând spre izolarea psihică faţă de restul comunităţii. compensatorie a superiorităţii. ceva în genul virusului care. 25. 28-29 Ibidem. aroganţă. reacţii. p. 2000. reprezentări marcate permanent de frica de inferioritate şi căutarea. 28.pare a fi un produs al societăţii. pentru a se hrăni Luminiţa. dar de fapt este un alt fel de societate (denumită de noi pseudosocietate) închisă în sine. iar boala evoluează nestingherită.Compelexele psihice comune membrilor sectei sunt de obicei două: de inferioritate şi de superioritate. Iacob – ―Despre complexe‖. care aparţin altor indivizi. relaţii strânse cu persoane importante. fiind. Consecinţele pot fi: fie activitate exaltată. 4.‖18 Complexul de superioritate este un ―ansamblu de atitudini şi conduite bazate pe convingerea persoanei (mai mult sau mai puţin fundamentată) că ar dispune de trăsături care depăşesc prin latura lor pozitivă însuşirile semenilor. fie căderea în toxicomanie‖. Manifestări: vanitate. tiranie. fiind cauzat de o traumă reală sau fantasmică şi se manifestă ca emoţii. organism.. cultul erorilor. în Psihologia (X). etc. manipularea celor slabi. atitudini. Cauzele sunt: sentimentul de inferioritate care poate fi acutizat de un mediu perfecţionist. eşec. spectacular.20 Toate acţionează într-un mod unic la nivelul psihicului individual deoarece ele sunt alăturate tuturor celorlalte. se foloseşte de un alt organism. p. amintim şi altele adiacente. cum ar fi: complexele de autoritate. într-un mod mai mult sau mai puţin deghizat un sentiment de inferioritate. etc. doctrină. cel de al doilea profetitismul şi ataşamentul faţă de lider.în genere. 32 18 19 16 . 32-33 20 Ibidem. p. primul asigură coeziunea grupului sectar. De aici o utilizare permanentă şi exagerată a mijloacelor psihice disponibile care-l ţin într-o stare de exaltare a valorii proprii.

21 Bryan Wilson.şi înmulţi. astfel încât luând la un moment dat ―probe de analiză‖ vom observa că acea probă. sunt date fixate de aceşti „calculatori serioşi ai mileniului‖ pentru sfârşitul apocaliptic. respectiv a mileniului cu cei aleşi.prin calcule ale unor date biblice. a) Tipul conversionist este reprezentat de sectele marcate de o viziune dualistă. 17 . 1844. 1875. Acest autor este folosit în cercetarea lor şi de misiologi ortodocşi competenţi. mecanismele sale sunt transformate şi readaptate momentului respectiv. în defavoarea acestuia şi a celorlalte mutaţii. Hachette. 1977. Dr. aceste secte fixează date exacte pentru venirea a doua a lui Hristos şi începutul domniei de 1000 de ani. rea. 57. Les sects religieuses. cu toate că are aceleaşi caracteristici ale ―originalului‖. p. printr-un „ecumenism naiv‖. În viziunea lor lumea este coruptă. Acest tip de sectă este reprezentat în general de sectele fundamentaliste caracterizate prin individualism şi „trezire‖. Gheorghe Petraru 22 Ibidem. Prin convertire la secta ce se autopropune ca singura alternativă a mântuirii. 1975. maniheică despre lume. 2000. etc. Astfel. Întrebarea e: Ce se va întâmpla când organismul gazdă va deveni imun sau va muri? Pentru înţelegerea mai exactă a fenomenului sectar.22 b) Tipul revoluţionar cuprinde acel spectru de secte în general eshatologice care nemulţumite de situaţia actuală a lumii aşteaptă intervenţia directă a lui Dumnezeu spre a instaura o împărăţie teocratică prin membrii sectei respective. omul se regăseşte pe sine. 52. emoţional. Anii precum 1843. Prof. cum ar fi Pr. existând un proces continuu de distrugere şi regenare. 1925. Ca remediu pentru ieşirea din această lume există secta. printr-o combinaţie arbitrară de numere. Paris. Fiecare mutaţie va fi oarecum adversara celeilalte şi va încerca să se răspândească în tot organismul. fiecare înmulţire provocând noi mutaţii şi deci noi viruşi. Bryan Wilson21 de la Oxford stabileşte şapte tipologii sectare cu elemente interferente ce se regăsesc sau se structurează ulterior în diferite secte.

Bryan Wilson. 1986. Aceste grupări au întemeiat în general colonii izolate de ceilalţi membrii ai societăţii de care se diferenţiază şi se particularizează printr-o vastă pietate. În acest fel se poate vorbi de o „fosilizare sectară‖. 4. 92-116. 83. fiind insensibili total la dinamica societăţii. divină. de o încremenire în trecut. de „sfinţenie‖ personală intensă: printr-un limbaj care. esoterică şi gnostică ce caracterizează ceea ce generic se numeşte „noua religiozitate‖25. Diac.cit. prin „sacralizarea‖ unor activităţi din care se întreţine comunitatea. hristice‖. membrii unor astfel de secte. devine arhaic. iehoviştii. sigure a Sfântului Duh. p. Locul izolării. Secte din această tipologie au doctrină monistă. P. de mişcări religioase. 23 23 18 . Desclee. David. mormonii. op. Apocalipsa 20. p. op. al retragerii este spaţiul lucrării efective. Aceşti sectari dau însă o falsă interpretare textului Apocalipsei care se referă la domnia lui Hristos în Biserica Sa. Bucureşti. p. 1990. gnoses et nouvelle religiosite.. hristică. este retragerea din lume. 8). Jesus au peril des sects. Esoterisme. ultim al realităţii.Între sectele revoluţionare se numără adventiştii. p. prin endogamie (cei care contractează căsătorii cu alţi membrii decât ai sectei sunt expulzaţi). Fundamentul absolut.cit. absolute şi divine.. prin îmbrăcăminte specifică. Despre milenarism şi combaterea lui. la slujirea Sa împărătească până la „predarea Împărăţiei Tatălui‖ (I Corinteni 15. poruncile lui Hristos. Julien Ries. rupt de comunicarea cotidiană. fiecare în parte considerându-se instrumente . d) Tipul „manipulativ” cuprinde un spectru larg de secte. 117 25 Jean Vernette. 24. sunt panteiste şi propun „o viziune a lumii ce considera multiplicarea fiinţelor ca manifestare iluzorie a unităţii metafizice. de altfel. p. mai ales de nuanţă ocultistă. 917-923. „izolarea ca o condiţie a mântuirii‖24. a se consulta Îndrumări misionare. conştientă. agenţi ai planului lui Dumnezeu de instaurare a mileniului. 1987 24 Bryan Wilson. Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant.I. Paris.cit. op.23 c) Tipul introvertit sectar este reprezentat de către acele grupări care considera că singura modalitate de a împlini legea evanghelică. la reforme sau revoluţii sociale. Arhiepiscopiei Aradului. Bucureşti. constă din energia spirituală. Ed.

1992. scenarii de „paradis‖ unor categorii umane credule şi uşor de manipulat. cu tot ceea ce comportă acest cuvânt. dorinţa de certitudine intelectuală şi de siguranţă a mântuirii. dar mai răspândită decât o credem în mod obişnuit: gustul de secret şi de complicitate. sadismul.26 Liderii însă îi folosesc pe membrii sectei nu pentru a-i călăuzi pe o cale spirituală spre mântuire ci pentru a le înşela speranţele şi a-i deposeda de bunurile lor. Analizând stările comportamentale ale unor astfel de lideri sectari. H. Chery le face următorul portret psihologic: „Tendinţa ocultistă corespunde unei oarecare dispoziţii a sufletului. 29 Jaques Cotta. călăuzit spre a se alimenta din energia divină. cu aceste dispoziţii amestecânduse perversitatea. şi ai căror lideri se folosesc de metodele psihologice inductive spre a inocula membrilor sectei idei fixe. Pascal Martin. pofta de insolit şi miraculos. transformându-i în sclavi ai unor reţele oculte. ai capriciilor erotice ale unor „guru‖. puţin răspândită. 126. a induce idei fixe. Flammarion. Ch. orgoliu şi uneori vanitate puerilă. spre a-i fanatiza şi a-i manipula pentru interese proprii. paralizându-le voinţa. Este mai ales cazul sectelor sincretiste de astăzi. direcţie în care ocultismul 26 27 Ibidem. cu ansamblul cosmosului‖ şi chiar „o stăpânire absolută care este principiul libertăţii interioare‖. nevoia de distincţie interioară. Paris. 107. senzualismul. Această energie dă posibilitatea membrilor unor grupări să obţină „armonia cu sine. Dans le secret des sects. voinţa de putere ce duce la intrigă mai curând decât la poruncă şi caută mai curând realităţile liniştite decât onorurile publice. speculându-le credulitatea. prin îndoctrinare forţată şi programe zilnice extenuante. p. E aici esenţial comportamentul unui aristocrat. 147 19 . p.mentală sau cosmică iar demersul spiritual al individului uman trebuie orientat.27 Aceasta explică şi sinuciderile care trebuie înţelese ca un avertisment clar despre ce înseamnă a inocula. Ocultistul este un aristocrat al sentimentului religios. ce utilizează concepte ale religiilor Indiei.

. De fapt aceste secte sunt mai aproape de magie şi de spiritism şi de aceea în sânul lor se încearcă consolarea acelor categorii de persoane care sunt la limita unor situaţii. a războaielor. Chery. Aceste grupări. ―al taumaturgicului împotriva Ortodoxiei‖. negativ în viaţa omenirii. Ch. g) Tipul utopic în tradiţia tuturor utopiilor filosofice sau sociale. p. p.cit.. 179 20 . p.cit.virează cu o înfricoşătoare uşurinţă. care au pierdut pe cei apropiaţi şi foarte uşor cred în realitatea comunicării cu cei de dincolo. la aceste grupări o necunoaştere a complexităţii existenţei umane. p. trecutul şi prezentul oferind destule mărturii‖. 91 31 Brian Wilson.. op. nerealiste. prin eliminarea conflictelor.cit. 106 Brian Wilson. f) Tipul reformist propune o schimbare radicală a structurii lumii şi societăţii pe baza unor principii mai curând idealiste. anume acela al primatului miracolului asupra învăţăturii de credinţă.29 La membrii acestor secte abundă mesajele din lumea supranaturală. este ilustrat de acele secte religioase ce îşi propun să construiască o lume nouă după o formulă comunitară locală. Ele consideră că vor reuşi să aducă o pace mondială. op. izolându-se de lume. specifică. op. Aceasta se va face prin ―apelul de conştiinţă‖31 ceea ce desigur dezvăluie. mesaje spirituale care prevestesc catastrofe în cazul lipsei de convertire la o anumită sectă.cit. curioşi de a afla mai multe despre cei dispăruţi. op.28 e) Tipul taumaturgic oferă un model spiritual nou. formează colonii unde membrii lor îşi conformează viaţa după anumite programe stricte pe care vor să le extrapoleze la lumea întreagă spre reorganizarea acesteia într-o perspectivă comunitară.. ceea ce religiile tradiţionale nu au reuşit. Aceste grupări religioase rigoriste pretind că întruchipează ―conştiinţa lumii‖30 şi de aceea duc o campanie de eliminare a ceea ce este rău. 28 29 30 H. în telepatie. 166 Julien Reis.

Adept al lui Luther. Editura Teora. […]. […]. care are şi el o tendinţă centrifugă prin dorinţa de acumulare de putere şi prin necesităţile psihice care apar acum la conducători. complexe psihice. Jung –‖ Personalitate şi transfer‖. ei alcătuiesc o societate. caută să-şi diminueze complexul psihic prin adăugare (alăturare) a complexelor celorlalţi. Răzvrătit încă din timpul şcolii împotriva arhiepiscopului de Magdeburg şi a catolicismului în general. Adepţii sectei se simt cu toţii inferiori celorlalţi oameni. mai ales dacă are de partea lui un grup oarecare. Bucureşti.). fratietatea etc. Exemplul elocvent este următorul:‖ Thomas Münzer. care vizau societatea 32 C. simţinduse superiori doar conştient celorlalţi. pentru că intervine un factor imprevizibil: subiectul uman. cu timpul devenind opusă total. Prin punerea în comun a deficienţelor psihice. 37 21 .32 Fiind un organism pseudo-social. având cederi mai radicale. ei având un complex predominant de superioritate faţă de ceilalţi membri ai sectei şi de inferioritate faţă de Marea Comunitate umană. Thomas Münzer se desparte curând de acesta. cu număr mare de membri presupunând apariţia tendinţelor centrifuge. recompensând mediocritatea şi totul se pregăteşte şi vegheze într-un mod facil şi lipsit de responsabilitate. 1997. dar tocmai această ―grijă‖ provoacă scindări şi discontinuităţi în funcţionarea ei. p. secta vrea ca membrii săi să devină lipsiţi de libertate individuală. La început totul apare ca o părere puţin diferită de cea a liderului sau a grupului conducător. până la urmă tendinţa separatistă se transformă în certitudine. de acum încolo duşmanul comunităţii din care s-a desprins şi a celorlalte comunităţi. încep să acţioneze conform propriilor principii şi nevoi. din această cauză sunt preferate comunităţile mici. dorinţe de afirmare sau pur şi simplu mai ―defecţi‖ mental decât restul membrilor. adepţii cu personalităţi puternice.Secta este compusă din indivizi sau mai bine zis din individualităţi şi ea accentuează automat calităţile colective (predestinarea.G. factorul disturbator (individul) este ―centrul‖ unui grup aparte. o comunitate puternică. […] era un erudit teolog catolic.

adică numai la reforma religioasă şi a pactizat cu principii. tendinţele deformante se manifestă pregnant pe trei mari fronturi: cel al sentimentului religios.. cit. acuzându-l că s-a oprit la jumătatea drumului (1517). putând preveni tot atât de bine şi din conţinuturi inconştiente. se ajunge la promovarea falselor valori sau non-valori în detrimentul Adevărului. 100-102 C. p.‖33 II. Münzer îl numea acum pe acesta ―carne ghiftuită‖.G. care este una din cele patru funcţii fundamentale34. Din punctul de vedere al psiho-sociologiei sectare. […] Adept la început al colegului său Luther. este ―mai întâi un proces care are loc între eu şi un conţinut dat. el este însă şi un proces care. David – op. cel al nevoilor (trebuinţelor) şi cel al doctrinei. strâns legat de simţire. Tendinţele deformante. ci şi al persoanelor cu care vine în contact direct sau indirect.însăşi şi nu numai viaţa religioasă. Jung – ―Tipuri psihologice‖. p509 35 Ibidem 33 34 22 . să-i sugrume şi să-i junghie … ca pe nişte câini turbaţi.4. a) Sentimentul religios Sentimentul. afectând astfel nu numai fondul valoric al societăţii în general. Luther striga împotriva adepţilor lui Münzer: ―…Să-i sfâşie în bucăţi.‖35 P. şi anume un proces care atribuie conţinutului o anume valoare. însemnând acceptare sau respingere («plăcere»sau «neplăcere»).1. abstracţie făcând de conţinutul momentan al conştiinţei sau de senzaţii momentane. dar nu neapărat. poate apărea izolat ca «o stare de spirit». Numim tendinţă deformantă orientarea comună a unei categorii de persoane de a altera anumite valori sau noţiuni în favoarea intereselor personale sau comunitare. Declanşându-se războiul ţărănesc. după cum atestă din belşug psihopatologia. În această din urmă situaţie el se poate raporta cauzal la conţinuturi anterioare ale conştiinţei. potenţate la maxim în sectă.

grupările anarhice. am catalogat sentimentul religios în categoria tendinţelor deformante ale sectarului. ajungându-se la halucinaţii (în cele mai grave cazuri) şi manifestări haotice. 17 38 Ibidem. astfel se ajunge la trăiri afective intense şi iraţionale. 8-11. Găvănescu – ―Există acţiuni dezinteresate?‖. op.36 De aici înainte. dacă îi sunt contestate convingerile. membru al comunităţii hlâştilor din Petrograd. organizaţiile religioase duc la obscurantism.Cele două direcţii ale definiţiei sentimentului ne arată religios: care se manifestă şi este simţit de oameni normali. reflexul ideilor îmbrăcând înfăţişarea realităţii. iar al doilea: se manifestă şi este simţit de cei cu probleme psihice (ne referim în acest context la ―psihic‖ drept ceea ce ţine de suflet). este înlocuită cu inovaţii şi erezii. a putut să observe că acesta devine incoerent şi violent. deoarece ―spiritul îndoctrinat ajunge a vedea chiar în natură lucruri care nu există. primul. sectele. mărturisită prin simbolul niceoconstantinopolitan. în Revista Teologică. David. pentru că trăinicia credinţei apostolice. la nivelul fenomenului sectar nu se poate vorbi de sentiment religios. Selivanov (+1832).‖37 Următoarea etapă. cel puţin verbal. pentru că ―mintea întunecată de păcat a dus la religia naturii.. cit. Cum am cunoscut eu Biblia. paralizarea voinţei şi incapacitate motorie. Exemplul elocvent al acestor etape în ―evoluţia‖ sentimentului religios deformat îl avem la scapeţi: ―Cel ce a iniţiat secta a fost un ţăran analfabet. nu că sentimentul religios ar fi o tendinţă deformantă. P. 440 39 J. Prof. 1921 37 Diac.‖39 Ceea ce rezultă este un fals. În viziunea lui bolnavă se Oricine a stat de vorbă cu un sectar pe teme religioase. p. ci cel mult de o impulsivitate pseudo-religioasă. nr. p. Vezi:Iosif Trifa. în genere. 5 36 23 .I. p. ci că la nivelul sectei sentimentul religios este deformat. este transformarea adepţilor în nişte ―creduli fanatici‖38. Dr. după impulsivitatea pseudo-religioasă şi misticismul bolnăvicios. După cum vedem. la victime ale misticismului bolnăvicios. Sibiu. fiice ale ―Stăpânitorului lumii acesteia‖.

‖42 b) Trebuinţele sectei ridicate la nivelul întregii societăţi. David. Selivonov este «mielul»40. s-a omis cea intelectuală. Marele geniu militar şi cel care a săpat mormântul lui Bonaparte. Fanaticii scapeţi strigau: «Pregătiţi calea Domnului … orice prun care nu face roade se taie şi se aruncă în foc …» (Mat.declarase «Dumnezeul dumnezeilor şi regele regilor».. op. op. cit. S-a observat numai faţa emoţională.‖43 Fiecare om are trebuinţele sale.I. III.3)41 Concluzionând. clasificate astfel: 1. s-a produs fără îndoială din neputinţa de a distinge între partea afectivă şi cea raţională a momentului sufletesc activ. p. Dr. autorealizare şi autoperfecţionare permanentă. trebuinţe de securitate. p.. 705 24 . p. a folosit din plin mişcarea scapeţilor. […] Aici pe pământ. cit. generalul Kutuzov. trebuinţe de autoactualizare. P. p. care dă naştere teoriei egoiste. Trebuinţele sunt ca atare instrumente ale psihicului şi personalităţii ce se exprimă prin tensiuni psihice şi biologice. vom afirma: ―Iluzia. Prof. op. 5. 273 J. 16 P. autodezvoltare. trebuinţe de recunoaştere şi apreciere socială la Eu. trebuinţe fiziologice. Mulţime de creduli şi de fanatici. Dezvoltarea decurge în mod inevitabil din interrelaţiile de schimb ale organismului şi personalităţii cu mediul social şi natural. 40 41 42 Diac. mai ales în perioadele de grele încercări pentru Rusia în campania lui Napoleon (18111812). de isterici l-au urmat (bărbaţi şi femei). în ceea ce priveşte sentimentul religios deformat de sectar. Trebuinţa este ―expresia psihică a energiei nevoilor şi necesităţilor înnăscute şi dobândite (culturale) ale omului. trebuinţe sociale. 3.I. de dereglaţi hormonal. Găvănescu. cit. 27 43 Dicţionar de psihologie. trimiţându-i în spatele frontului. 4. pregătind astfel răsunătoarea victorie de la Borodino. David. 2.

prin promovarea cultelor autohtone. 8.44 Nu toţi indivizii umani ajung să străbată toate treptele. trebuinţe cognitive. 3. ca reacţie faţă de o societate dură şi depersonalizată. 2. prezentă în special în structurile defavorizate din punct de vedere social. 7. p.. p. într-o civilizaţie profund tehnicizată. trebuinţele stadiului de concordanţă între trăire şi acţiune. 707 Jean Vernette. care va da naştere în special unei multitudini de grupuri de terapii ce funcţionează ca înlocuitori de religii. 5. 6. în genere. pe baza nevoilor individului sectar. privit ca o «nouă eră» într-o lume în care drama colectivă creşte odată cu violenţa. şi trebuinţele unui grup social. 7. trebuinţe estetice. cit.‖45 44 45 Ibidem. putem identifica pe baza nevoilor individuale. O căutare nepotolită a transcendenţei şi a experienţei religioase personale directe. deci şi pe cele ale sectei. psiho-corporală. în special în ţările lumii a treia. op. factori de siguranţă într-o lume aflată în schimbare rapidă. O căutare a integralităţii într-o armonie totală. în care certitudinile tradiţionale par să cedeze sub şocul permanentelor repuneri în discuţie. în cartea sa ―Sectele‖ identifică opt nevoi personale ale adeptului: ―1. O nevoie de recunoaştere socială. 4. Căutarea unei direcţii spirituale şi a unui conducător harismatic care să «stea la cârmă». Aspiraţia către o viziune pozitivă asupra viitorului. Prin extrapolare. de participare şi de angajare activă. care pare să-şi fi pierdut sufletul. Căutarea apartenenţei sau a stării de comuniune. Jean Vernette. conflictele armate şi tulburările planetei. de natură psiho-socială. O nevoie de a obţine răspunsuri precise.6. 8. 31-32 25 . fiecare situându-se la sfârşitul vieţii pe una din ele. Revendicarea unei identităţi culturale.

49 Mai toate sectele ―creştine‖ îşi atribuie originile în timpurile apostolice Vezi Armaghedonul 48 Francmasoneria. Templul popoarelor (referiri detaliate: P. cel mult vizează familia sau un grup insignifiant.47 6. raportat la cel afectat de fenomenul sectar. Nevoia de concordanţă între acţiune şi doctrină. similare celor individuale. am ajuns la următoarea stratificare a celor sociale. nevoile sectei sunt. Nevoia de a realiza ―planul mântuirii‖ propus de doctrina sectei. Nevoia grupului sectar de păstrare cât mai strânsă a coeziunii între membri prin cultivarea aceloraşi aptitudini şi deprinderi. sionismul. 8. etc. ex. p. vizibile în acţiunile prozelitiste şi consideraţia că secta este cea mai importantă. 105 46 47 26 . sau cel puţin o parte a ei. deoarece este implicată întreaga societate umană. deci. iar când vorbim despre adept şi trebuinţele lui avem o restrângere a cadrului: nivelul personal. Curtea de Argeş. Nevoile ce apar în cadrul grupului de căutare a securităţii ―comunitare‖.46 4. 5. 2. corespunzătoare la nivelul nostru celor ale sectei: 1. 49 Concretizată mai ales la sectele sinucigaşe. Similarizând trebuinţele/nevoile personale cu cele sociale. 1996. Nevoile grupului de apartenenţă la o anumită mişcare religioasă din trecutul îndepărtat. manifestată prin acţiuni denigratoare faţă de celelalte comunităţi religioase.I.De la aceste trebuinţe se poate ajunge foarte uşor la generalizare şi aplicarea pe plan social. 3. Dorinţa şi nevoia de prestigiu a sectei. Nevoia de a se substitui lui Dumnezeu prin controlarea membrilor sectei sau chiar a unor comunităţi mai mari. Nevoia de a controla ordinea mondială şi de a supune întreaga lume tendinţelor distructive ale sectei.48 7. sectologie‖. chiar dacă la primele observaţii nu ar părea aşa. când este vorba de sectă. David – ―Călăuză creştină.

prenume. Aceasta şi pentru faptul că zeci de milioane alocate pentru înarmare îngrozeşte omenirea. parohii […]. I. vezi în P. cu toate forţele P. p. cât îi ajută firea.‖50 Martorii lui Iehova51―susţin că după Războiul universal din Armaghedon (Har Maghedon = Muntele de la Megida). noi sisteme antiaeriene precum şi «războiul stelelor» produc insomnii şi grave mutaţii psihice. nu fumează. penticostale. ceea ce înseamnă înregistrarea datelor civile de recunoaştere: nume. Trebuie identificaţi ca să nu rămână vreun suflet nesalvat. obsedaţi ai eternităţii şi se consideră chemaţi să salveze întreaga umanitate. 104 Istorie. a căsătoriei. nu beau. advente.I. oficii de stare civilă. VII) descoperă în zilele noastre care va avea loc în Israel. mormonii au format detaşamente care cercetează registrele din primării. noile tipuri de bombardiere invizibile. Se declară pe lângă sfinţi. doctrină şi specific. 214-229 şi Călăuza Creştină. de arme cu neutroni. în valea dintre Megida şi ruinele vechiului oraş Mesgidda. schimbă soţul sau soţia. David. Doctrina sectei este politeistă şi sincretistă. atât ale celor vii cât şi ale celor morţi. Şi-au asigurat o capitală a sectei şi un templu la Salt Lake City. vol.I. Sectologie.Toate nevoile şi dorinţele grupului sectar se pot verifica prin două exemple elocvente: Mormonii şi Martorii lui Iehova. Mormonii. Pentru aceasta au nevoie de numele celor ce s-au peregrinat pe glob. sunt ponderaţi. ―sectă religioasă apocaliptică. Au peste 5 milioane de «misionari». Sectologie‖. data şi locul naşterii. La marea conflagraţie vor participa toate naţiunile. David – ―Călăuza creştină. de submarine la mari adâncimi. Respectă un mod de viaţă destul de «auster». 46-54 50 51 27 . mai precis sufletele oamenilor. p. Au creat o «biblie» pe care au retipărit-o şi este principalul obiect de colpartaj. p. în apropierea celebrului Ierihon (Iisus Navi. data şi cauza morţii. Acest război va fi ultimul din lume şi-i vor supravieţui numai iehoviştii. de rachete «inteligente». În acest sens. cu adânci rădăcini în sincretismul mişcărilor de la sfârşitul secolului trecut (baptiste. de la începutul începuturilor existenţei omenirii. Invazia sectelor. harismatice) … Adepţii se numesc «sfinţi pământeni». va urma o pace de 1000 de ani.

‖52 De aceea putem afirma că ―sectele apar în istorie şi tot în ea dispar. nesiguranţă. Călăuza Creştină. p.56 calculele eshatologice. Invazia sectelor. 362 şi următoarele 55 P. 164-165. Sava – ―Istoricitatea fenomenului sectar şi de apărare a dreptei credinţe‖. nr. 381 şi următoarele 57 P. misionare şi patriotice‖. în ―Îndrumări bisericeşti.I. p.). state. p. vol. Ele nu au continuitate apostolică şi nici succesiune în credinţă. Oraşul Mesgidda constituie un dublu simbol: lupta dusă în scopul înfrângerii duşmanului şi glorioasa victorie şi pacea care va urma după aceea […]. 381 şi următoarele 52 53 28 . Sectologie. I. în general. Invazia sectelor. aeriene.I.55 venirea a doua şi mileniul. Invazia sectelor. David.I. rachetele intercontinentale. fără să accentuăm prea mult pe cele doctrinare.lor interne (forţe navale. p. sunt deci. I. p. 190. David. Sectologie. p. 367 şi următoarele 56 P. vol. 137-138. vol. În fine. p. p. Sectologie. 377 şi următoarele 58 P.54 mâncărurile curate şi necurate. 7. David. Sectologie.I.I. 136 şi 213 şi Călăuza Creştină. David. p. 133 54 P.58 P. 1998.‖53 c) Doctrina: tendinţă deformantă Până acum am stăruit asupra aspectelor psihice ale sectei. Invazia sectelor. 136 şi 153 şi Călăuza Creştină.57 sfârşitul lumii. un an precalculat. I. pământul întreg va fi eliberat de sistemele politice. comparat de adepţii iehovişti cu o fiară. David. tulburare între indivizi. depinde numai de rezultatul luptei dintre cele două forţe în conflict … Victoria va produce tuturor supravieţuitorilor (bineînţeles numai iehovişti) o imensă bucurie şi va avea loc «războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic». p. naţionalităţi. care nu sunt altceva decât manifestările psihomaladive ale sectei. blindate. Iată câteva aspecte comune ale doctrinei sectelor creştine: serbarea altei zile de odihnă. Sectologie. iar Mesgidda va fi cel mai important punct strategic. 53 Gh. 215 şi următoarele şi Călăuza Creştină. David – Călăuza Creştină. 223 şi Călăuza Creştină. etc. Sectologie. ―Viitorul universului spun toţi iehovistii. I. trupele motorizate. p. nişte auxiliare şi dovadă a acţiunii demonice în lume prin agitaţie.I. vol.

137. defulate în subconştientul personal al fiecărui adept. ortodocşii sunt barbari. este eshatonul coroborat cu mileniul care sunt calculate şi recalculate. Sectologie. Valenţele psihologice sunt multiple: frustrări de natură sexuală. o diferenţiere faţă de ceilalţi oameni care nu mănâncă din ―jertfa curată‖ adusă divinităţii. p. 190. pentru că din clipa intrării în sectă au fost predestinaţi pentru aceasta: distrugerea lumii prin orice mijloace. vol. Invazia sectelor. 181. Serbarea altei zile de odihnă (vezi ASZ) dă membrilor sectei senzaţia de aleşi. Doctrina predominantă. p. protectorii lor. dar să şi conducă cu ei tendinţele nevrotice accentuate de lipsa certitudinii (de aici atâtea calcule). de fapt. 244 şi Călăuza Creştină. Sectarii se consideră coimperatori cu Zeul şi îi vor judeca pe ceilalţi. 236.altă formă de falsă teofanie.59 glosolalia. Invazia sectelor. ce atrage după sine şi celelalte aspecte doctrinare. Vom lua fiecare aspect în parte şi îl vom analiza. P. Sectologie. Mâncărurile curate şi necurate sunt. iar agapele din mâncărurile curate. o înlocuire ineficientă psihic şi spiritual a Sfintei Euharistii. David. 381 şi următoarele 60 P. I.60 considerarea papei ca antihrist. psihoze multiple şi chiar epilepsie în cazul glosolaliei . 107. 165. p. îndeosebi prin practica botezului la maturitate. vol. de adevăraţi păzitori ai legilor divine. Doar enumerând toate de mai sus ne putem da seama ce cazuri interesante ar fi sectele pentru psihologie.sectarii. singurii salvaţi de iad şi predestinaţia. 381 şi următoarele 59 29 . I. ajungându-se la diferite rezultate care toate sunt greşite. degradare psihică (regresiune. represiune) prin crearea iluziei sfinţeniei şi mântuirii deja obţinute doar pentru că fac parte din sectă (predestinaţia şi salvarea de iad). 241.I. care vrea să-şi judece tatăl sau mama. prin interpretarea pe care o dau legilor se simt ei înşişi zei şi popor ales. David.I. p. 188 şi următoarele şi Călăuza Creştină. observându-se un substitut al Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos.

p. Psihologia şi patologia lui. Bucureşti. p. Călăuza Creştină.şi Ortodoxia. Zaharia. 57 61 30 . o deviere psiho-comportamentală şi un efect al unei societăţi fără Dumnezeu. Autoflagelaţia61 este un aspect particular. I. 272 şi următoarele 62 M. p. 5/1986. Cu toţii sunt animaţi de această dorinţă şi se manifestă prin violenţa verbală. Sentimentul religios. considerată o revigorare a păgânismului şi barbarităţii. Iată dovada unui echilibru psihic precar.Dar să continuăm.real (aşa cum lipsa certitudinii credinţei lor este accentuată de calculele eshatologice şi predestinaţie). pentru că trupul este considerat vinovat de apartenenţa la o omenire ―întreagă‖. Sectologie. preferându-se automutilarea fizică pentru a întări mutilarea sufletească şi psihică62. Sectarii au un dat psihic de a avea un duşman fizic. se roagă să vină eshatonul pentru a-i distruge pe ceilalţi şi să rămână ei singurii supravieţuitori malformaţi. şi vor o victorie a ―parţialului‖ asupra ―întregului‖.considerat antihristul . fanatism şi profelitism. autoflagelare şi. ai omenirii. ―Sectele religioase‖. p. vol. fizică. pentru că pe cel metafizic nu-l pot cuprinde în concepţiile lor înguste. Sectologie. dar important al unei secte.21-22 63 P. Editura Socec & CO S. Un aspect deloc neglijat este să se arate duşmanul: papa ca reprezentant al catolicismului . 1925. ce se vrea a fi normă pentru întreaga umanitate. Călăuza Creştină. 381. Aşadar secta nu este numai ―o abatere de la credinţa iniţială şi încercarea de a falsifica această credinţă‖63.A. în G.B. 381 şi Invazia sectelor.David. în genere. Diavolul şi lucrarea sa sunt aproape inexistente în doctrina sectară (de altfel cum ar putea da Satan propriilor sale slugi arme împotriva sa?). în general. sectarii vor să condamne pe ceilalţi oameni. p. ci şi o abatere de la morală.. Idem.I.

541 31 . sentimentelor. cel puţin manevrarea psihicului colectiv de către o persoană sau un grup de persoane spre un scop bine determinat prin alterarea a gândurilor. sentimentelor şi credinţelor. afective şi voliţionale. toţi indivizii 64 Dicţionar de psihologie.II. ba chiar mai mult. manifestarea psihicului colectiv o înţelegem a fi una de tip maladiv a gândurilor. credinţelor şi maladiilor avute. deci liberul arbitru este îngrădit parţial sau total. înseamnă. Deci. şi a personalităţii celor manipulaţi. Se manifestă atât în planul personal. Manipularea. iar obiectul rămâne adaptarea la mediu. fapte şi acţiuni a gândurilor. sentimentelor şi credinţelor unor oameni sau grup de oameni. O parte însemnată a psihicului social este conştiinţa socială sau: ―starea reprezentativă. Secta: manifestare sau manipulare a psihicului colectiv? Manifestarea este exteriorizarea prin vorbe. Pentru a putea înţelege cât mai bine cele două elemente trebuie să definim şi psihicul colectiv. obţinem un sens lărgit al psihicului.‖64 Adăugând adjectivul ―colectiv‖ cu sensul de: care rezultă din participarea şi activitatea mai multor indivizi şi care aparţine tuturor. în cadrul sectei. În ceea ce priveşte secta. p. unul social. de arhetipizare şi idealizare comună a tuturor indivizilor. cât şi în cel social. în afară de persoana însăşi. Conţinutul psihicului uman reprezintă orientarea în mediul problematic al existenţei omului. psihicul colectiv sau social este totalitatea fenomenelor şi proceselor comune indivizilor umani prin care se realizează formele cele mai complexe de orientare şi reflectare socială.1. aducând constrângeri şi libertăţi. fără ca ei să poată interveni cumva în proces. presupune o oarecare libertate de voinţă.5. Psihicul este ―totalitatea fenomenelor şi proceselor prin care se realizează formele cele mai complexe de orientare şi reflectare şi care pot fi cognitive. cognitivă şi emoţională care cuprinde. ca forţă de manifestare.

de participare la o realitate în care efortul individual şi succesiv poate să extragă indefinit fără a o epuiza.‖65 care. scriere sau modul de a acţiona. ea oferă printr-un fel de contract fecund ceea ce generaţiile următoare au de întrepătruns şi ceea ce au de legat ca o condiţie permanentă de însufleţire. se transmite în manieră vie prin cuvânt. o menţin. după cum vom observa din analiza următoare este foarte mult afectată în sectă. dezvoltă în timp tradiţia . ea dă loc la o întreagă serie de reinterpretări posibile.‖66 Este partea cea mai dinamică a psihicului colectiv. p. credinţe. precum am mai amintit şi mai sus. precum şi interesele şi valorile culturale. observarea superiorităţii Dicţionar de psihologie. în strânsă relaţie cu conştiinţa colectivă (socială). sperând să nu se lege vreo tradiţie sau să dezvolte tradiţie. Sectele întotdeauna neagă tradiţia comunităţilor din care s-au desprins. aspiraţii şi comportamente. Traditio = a transmite) ―evocă ceea ce. fiind şi o comunitate umană izolată sau în relaţii sociale complexe cu alte comunităţi. 43 Ibidem. 216 65 66 32 . ci de forma colectivă a psihicului nostru. care. în schimb. în cadrul unei societăţi. În consecinţă. De aceea ―individuaţia reprezintă o pretenţie psihologică absolut indispensabilă. Departe de a considera cu vanitate cunoştinţele dobândite în secolele trecute ca pe un depozit intangibil. ―Tradiţia . Intensitate mai scăzută în societăţile moderne. o actualizează sau o reînnoiesc. p.vehiculează mai mult decât idei susceptibile de formă logică: ea încorporează o viaţă care cuprinde sentimente. a) Tradiţia în sectă Tradiţia (lat. p.conform imaginii pe care o evocă sensul activ al etimologiei . o consolidează.unui grup.strâns legată de conştiinţa socială. 216 67 Ibidem. Dar dezvoltarea vreunei forme de tradiţie nu ţine de reacţiile umane conştiente sau subconştiente.‖67 Tradiţia coroborată cu timpul este factorul destabilizator predominant al comunităţii sectare. gânduri. Factor de coeziune socială şi de solidaritate între generaţii.

―Sociologia religiei‖. în curând.70 Tradiţia se manifestă şi mai mult acum. Wach . sola scriptura.I. care vor fi alungaţi din cadrul grupului contractual‖69 . tradiţia a câştigat deja ―războiul‖ pentru că după prima jumătate de secol apar anumite forme de manifestare: cărţi ale unor predicatori renumiţi sau a unor lideri ―harismatici‖ (H. vol. după un secol. Acestea sunt forme uşor de observat în evoluţia istorică a oricărei secte. 1993.‖68 În primii ani (maxim 5) dezvoltarea unei tradiţii nu poate fi observată nici din exterior nici din interior.Russel) şi ale celor ―ridicaţi‖ miraculos din rândurile ―Barbarilor‖. David . vom exemplifica cu două secte. p. Cazul baptiştilor sau a penticostalilor din care s-au desprins întemeietori ca W. Meslin. Stiinta religiilor. mai întâi timide. p. p. 102 68 69 33 .―Tragedia veacurilor‖). I.referinţă evocatoare în cazul Münzer. 138. Pentru a demonstra valabilitatea celor enunţate de către noi.‖ Astfel. După 50 de ani apar şi primele reacţii premature de respingere din partea unor indivizi izolaţi. C. Müller sau Carol Parham. în evoluţia cărora se observă mai bine etapele (unele dintre ele cel puţin) stabilite mai sus. White . ale unor membrii ai comunităţii ―luminaţi‖ de divinitate (―Turnul de veghe‖ . apoi din ce în ce mai efervescente. Editura Humanitas.G. Bucureşti. avându-se în vedere că dezvoltarea ei este lentă. Jung .elementului colectiv permite aproximarea atenţiei speciale ce trebuie acordată acestei plante fragile numite «individualitate» pentru a nu fi complet sufocată de către elementul colectiv. în genere protestanţii şi neoprotestanţii au păstrat riguros cele trei puncte ale lui Luther: ―Sola fide. iar ceea ce este mai important: doctrina. 113 J. care vor fi păstrate cu sfinţenie de sectă în întreaga ei evoluţie istorică: imnul şi chiar unele predici.―Invazia sectelor‖. sola gratia. p28 70 P. apar primele tendinţe separatiste.―Personaliatte şi transfer‖. pătrunde în toate activităţile sectei şi.G. dar după primul deceniu apar primele forme de tradiţie.M.

Molocanii.I. Rowen. ―Călăuză creştină‖. p. Aşadar. Au început iarăşi luptele interne şi influenţele externe. vol.74 ―La câtva timp după moartea «profetesei». i-a părăsit Domnul. Pe oricine va participa la război. numindu-l eretic. Simion a declarat război «idolilor» Bisericii Ortodoxe: icoanele de toate nuanţele‖. 44-46 75 P. adică păstrarea păcii eterne prin refuzul de a pune mâna pe armă şi aşteptarea judecăţii. din comunitatea adventă a oraşului Los Angeles (California). I.I. ―Călăuză creştină‖.I. iar consumul de carne este interzis pentru adevăraţii «creştini» ai adventului. p. vol. Războiul acesta este începutul sfârşitului lumii. cele 12 femei au pretins că fiecare moşteneşte «darurile» celei întâi chemate şi deci dreptul la conducerea sectei. smuls de la ucidere de «Domnul» pentru a întemeia o religie nouă. după el va urma pacea eternă.71 ―Organizatorii sectei mixte sunt socotiţi negustorul bogat Ilarion Pobirohin72. David . dar mai ales ginerele său.‖75 Analizând cele două exemple. 45 71 72 34 . fiind înzestrat cu darul vorbirii. cel Detalii la P. 277 şi următoarele Pobirohin a întemeiat mai întâi secta duhobortilor din care s-au desprins Molocanii. Uklein a fost condamnat la moarte de adepţii socrului … Scăpând. «reforma». p. Fiind aproape judecata. I. 278-279 74 Referinţe la P. ucenicii apropiaţi. p. David. Având şi ceva studii. iar ei nu vor mai avea bucuria mileniului. La rândul său.73 Roweniştii. veşmântarul şi bătrânul croitor. Simion Mateev Uklein … Uklein l-a condamnat pe socrul său Ilarion. ne putem da seama că se observă cel mai bine tendinţele separatiste pe baza unei tradiţii. la ziua de odihnă (ziua a şaptea a Vechiului Testament) a adventiştilor sâmbătari se adaugă interzicerea consumului de carne. David. 73 P. născându-se astfel mişcarea reformistă sau rowentismul. a arătat că este «alesul» cerului şi «profetul» lui Dumnezeu.―Invazia sectelor‖. de asemenea cultura este de la antihrist.―Invazia sectelor‖. dintre adventişti. căsătoria nu mai are rost. Biblia fiind singura normă de credinţă. reuşind să se impună Margareta W. David .I. Pentru a fi crezută Margareta a declarat că Hellen i-a lăsat poruncă şi i-a descoperit un secret al sectei. că se socotea fiul lui Dumnezeu şi dispreţuia Sfânta Scriptură.

White.G. p. şi nu cei ce se îngrijesc de suflet. chiar dacă se aduc unele adăugiri. totul pentru că ―aventura spirituală a epocii noastre este abandonarea condiţiilor umane indefinitului şi indefinibilului. Inconştientul personal este ―domeniul proceselor nervoase ce scapă pe de-a-ntregul controlului cristic personal. Chiar dacă poate să ni se pară .‖77 Inconştientul colectiv ―este comun tuturor oamenilor. dar a căror cunoaştere a împărtăşit-o prin «gnoză». 360 78 Idem. pe care doar nebunii imprudenţi încearcă să o schimbe. existând un inconştient colectiv al unui popor sau grup de popoare. Editura Teora. Jung . şi identificarea ―alesului‖ în persoana care a iniţiat separaţia. tensiunilor şi dificultăţilor ce au traversat istoria umanităţii se exprimă prin anumite simboluri ale visurilor profunde care se regăsesc în arhetipurile vechilor legende‖78.şi nu fără motive întemeiate . mai ales în psihologia analitică există conceptele de inconştient personal şi inconştient colectiv.că şi în infinit guvernează acele legi psihice pe care nu le-a inventat omul. în simbolistica dogmei creştine.76 b) Psihicul colectiv şi sectele În psihologie. care se baza pe autoritatea profetesei H.puţin în cazul Margareth Rowen. p. pe de o parte. dar şi cel al Margaretei Rowen. 1997. cum ar fi interdicţia de a consuma carne sau de a se căsători. al unei religii şi chiar al invalizilor. este realitatea profundă în care se stratifică experienţele formaţiunilor psihice (impulsuri. 361 76 35 . martor al problemelor. se manifestă în diferite forme. p. trebuinţe) plus produse refulate. Mai poartă numele şi de ―personalitate de bază‖ ca ―numitor C. Ambele sunt părţi integrante ale psihicului individual (în acest caz inconştientul personal deţine ponderea cea mai mare) şi ale psihicului colectiv (ponderea cea mai mare o deţine inconştientul colectiv). evident este cazul Uklein. Bucuresti.―Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu‖. năzuinţe. Păstrarea doctrinei este evidentă.G. 108 77 Dictionar de psihologie.

comun al personalităţilor individuale într-un grup social dat. iar pe ceilalţi ―parţiali‖. a-i stabili normele psihice. pentru a sublinia 79 80 Idem. Personalitatea de bază a unui grup majoritar cu reacţii de ―rejectare‖. ―parţiali‖ faţă de ceilalţi membri ai comunităţii umane. caracterizată prin deficienţe psihice. care presupune o izolare din toate punctele de vedere. manifestările divinităţii în lume. p. având o tendinţă de izolare a ―parţialilor‖. Comunitatea religioasă majoritară se manifestă reticent şi repulsiv. Relaţiile pomenite există în toate raporturile inter-personalităţi şi inter-inconştiente. dar trebuie să adăugăm şi că între aceste inconştiente colective80 sunt anumite relaţii. ―Întregii‖ sunt şi ei ―izolaţi‖ de ―parţiali‖. 163 Preferăm denumirea de ―personalitate de bază‖ 36 . nevroze şi complexe puternic refulate fiind prin aceasta. o depărtare de societate. Trăsături tipice constituente ale caracterului etnic sau naţional. care-i resping prin acte sau gesturi inconştiente. Ne oprim puţin din studiul nostru asupra psihicului colectiv al sectelor pentru a putea studia şi pe cel al unei comunităţi normale. Inconştientul colectiv al oamenilor normali (îi putem numi ―întregi‖) are reacţia de a respinge şi tendinţa de a izola personalitatea de bază a invalizilor (îi putem numi ―parţiali‖).‖79 Pe baza acestor observaţii există sigur şi inconştientul colectiv al unei secte. lume şi negarea statului. Secta îşi formează o personalitate de bază proprie. Folosim ca exemplu personalitatea de bază a unor invalizi. de ―respingere‖ faţă de cea a unui grup minoritar separatist. ―parţialitate‖ ce este accentuată şi de doctrina sectară specifică. făcându-i să creadă că numai ei sunt cei aleşi. fiindcă sectarii se consideră ei înşişi ―întregi‖. ce se simt inferiori fizic şi psihic celorlalţi oameni. caracteristicile personalităţii de bază nefiind altceva decât nişte lipsuri mentale. nicicum surplusuri. Tendinţele izolatoare ale sectarilor se potrivesc caracteristicilor lor psihice şi doctrinei lor.

cum ar fi integrările pe meserii: muncitori.‖81 Individualul nu mai contează în cadrul socialului. Dar nu toate stau aşa şi nu toţi sunt integraţi în parohie. tot ceea ce se pregăteşte să vegeteze într-un mod facil şi lipsit de responsabilitate. ingineri. spiritualitate. religie. ci numai un singur cuvânt descrie exact situaţia: diabolic. într-o anumită fabrică sau uzină. protoierie.G.―Personalitate şi transfer‖. uşor şi fără responsabilităţi aparente: secta. Individul va fi strâmtorat. dar şi ale individului. cum este Biserica. Mai întâi de toate trebuie să menţionăm că ne referim strict la societăţile în care relaţiile sunt de tip uman-uman. În opoziţie vedem organizarea Bisericii în corpuri sociale bine definite şi determinate: parohie. care neştiind unde să o caute. se îndreaptă către ceva ce i se pare accesibil. uneori şi 81 82 C. p. după cum observa C. 37 Ibidem. dar nu prea se întâmplă aşa. iar în secte nici nu se poate discuta despre ceva dumnezeiesc. mineri. Acum este nevoie de intervenţia comunităţii creştin-ortodoxe. deoarece: ―Cu cât un corp social este mai mic.deformările sufleteşti şi mutaţiile mentale ce se află în cadrul sectei. nu divino-uman. episcopie. apărând astfel tensiuni între grupuri şi provocând individului nevoia de morală. omul existând autonom.G. etc. siguranţă împlinită îndeosebi de prezenţa lui Dumnezeu în cadrul societăţii. închistat în lupta sa inconştientă personal colectiv. comunitatea fiind caracterizată prin mediocritate şi lâncezire spirituală. pentru că în societatea ―modernă‖ divinul este alungat sau marginalizat. 37 37 . ea recompensează astfel mediocritatea. existând diferite grupuri sociale excesiv de mari şi lipsite de orice morală socială. p. individul este supus presiunilor colective şi se ―transformă‖ într-un ―animal social‖. cu mentalitate de turmă. cu atât individualitatea membrilor săi va fi mai sigură‖82. etc. întărind şi Biserica şi credinciosul. Lipsa divinului din societatea umană se concretizează prin deformări ale întregii comunităţi. Jung: ―În cazul în care societatea accentuează automat calităţile colective.. Jung .

chiar dacă sunt false dintr-un izvor «divin» şi secta este un pericol social. Cultivând bigotismul şi misticismul şi având obscurantismul drept justificare […]. Or acceptarea sectei ar însemna a accepta o comunitate constituită mai mult după chipul omului cu consecinţele ce decurg din aceasta şi care sunt tot mai elocvente astăzi. Se poate vorbi de o interferenţă de tipologii ale sectelor – mormonii.‖83 Cu toată această diversitate de tipologii descriptive realitatea sectelor este deosebit de complexă. 45 85 Ibidem 38 . anarhic.2. p.I. făcându-se simţită lipsa pastoraţiei şi a misiunii unor preoţi în parohiile lor. 57 Dictionar de sociologie p. iehoviştii – care în prozelitismul lor vor să anuleze Biserica şi perspectiva ortodoxă în care credincioşii doar în Biserică adoră pe Dumnezeu şi experiază comuniunea de viaţă cu El prin harul Său spre a-şi modela persoana după „chipul lui Dumnezeu‖ spre sfinţenie şi mântuire şi nu „după chipul omului‖ care duce la ruină spirituală. morală şi materială.parohiile fiind excesiv de mari. Sociologia sectelor religioase Construirea de categorizări este percepută de majoritatea autorilor din toate domeniile. Dacă încadrăm domeniul nostru în marea categorie a ştiinţelor sociale – ceea ce n-ar fi departe de adevăr – trebuie să afirmăm că ceea ce este semnificativ în cazul acesta – modurile de percepere a realităţii85 . 84 În ceea ce priveşte domeniul Misiologiei ortodoxe şi implicit al Sectologiei Ortodoxe. mai întâi fiindcă credulul sau adeptul îşi adapă sentimentele religioase. II. ca un efort de abstractizare ce autorizează puneri la punct sau comparaţii. mai ales dacă se abordează şi din punct de vedere psiho-sociologic.nu semnifică prea mult în 83 84 P. această abordare presupune probleme complexe. David. Sectele religioase. secta este o boală religioasă răspândită aproape în toate Bisericile. ―Secta este o problemă de conştiinţă.

Alegerea criteriilor semnificative pentru a ajunge la o reprezentare a formelor curentă. Le cotege des fou de Dieu. se dovedeşte dificilă în disciplinele tematice în care realităţile prezintă un grad mai ridicat de singularităţi. B. . Seguy. 48 39 . şi secta la rândul ei ca grup pseudo-religios se defineşte în raport cu socialul. Wilson. deci poate deveni o noţiune teologică şi sociologică. Editions Paulines. 1990. J. Ioachim Wach. mentalitate / afectivitate. definesc în general secta pornind de la principiul depărtării. el emite ipoteza că primul tip include un ansamblu de caractere pe care al doilea nu le conţine şi reciproc. al separării acesteia de creştinismul universal. specificitate / generalitate). Se procedează atunci prin agregare. considerate ca esenţiale. Sociologii religiei precum Max Weber. prin construirea de asemănări şi deosebiri. realizare / calitate. p. dintre toate combinaţiile posibile numai unele sunt realizate sau conduc la configuraţii stabile interceptabile sociologic. Această metodă este 86 87 Ibidem Richard Bergeron.Regruparea. . explicând legăturile dintre trăsăturile caracteristice. Milton Yinger. Se consideră în acest caz că. Un chretien scrute les nouvelles religions.87 De obicei sunt folosite trei proceduri de tipizare: .Construirea de tipuri ideale. Ernst Troeltsch. Paris. J. Când Parsons opune două tipuri de societăţi pe baza unor valori specifice (universalism / particularism.Selectarea apriori a unor criterii are nevoie la descrierea componentelor. Montreal.cadrul altor ştiinţe (mai ales în domeniul ştiinţelor naturii).‖86 Având în vedere şi dimensiunea socială a Bisericii. modele abstracte ale realităţii studiate şi a căror coesenţă internă se apreciază prin raportarea la scheme operatorii. Apostolat des Editions. Modurile de percepere a realităţii pot fi sistematizate: ―analiza exterioară a datelor trebuie într-adevăr să fie îmbogăţită de înţelegerea lor interioară. a unor unităţi în jurul unui mic număr dintre ele.

Ed. 361-440 92 Ibidem.91 Am ales împărţirea sectelor astfel pentru a putea avea un grad mai mare de exactitate în clasificarea psiho-sociologică. 405-440 91 Ibidem pp. 361-404 90 Ibidem. pp.1.492 40 . b) iraţionale.2. pp. p. plecând de la o analiză a istoricului sectei până la studierea comportamentelor colective. Pentru fiecare clasificare vom da un exemplu considerat de noi elocvent. care va fi ―disecat‖ şi studiat în amănunt. este ceea ce corespunde raţiunii‖92. Iraţionalul este nu numai ―ceea ce contravine raţiunii‖ ci şi ―ceea ce este în afara raţiunii‖93 II. „marginală în raport cu societatea la naşterea ei‖94 cum arată David Bosch. din punct de 88 89 Ibidem. am ajuns la organizarea tipică a sectelor astfel: 1) secte cu aspecte de extraversie. Bucureşti.‖88 Folosind acest ultim procedeu în mare parte din analiza noastră tipologică şi mai puţin pe celelalte. p. Jung. În cele din urmă să comentăm ce înţelegem prin: ―raţional‖ şi ―iraţional‖ ―Raţionalul este rezonabilul.Humanitas. apoi vom face o listă. 1998 pp. 215-216 C. Tipuri psihologice.90 Fiecare dintre cele două aspecte tipologice pe care le poate lua fenomenul sectar le-am împărţit astfel: a) raţionale. atât pentru datele calitative cât şi pentru cele cantitative. mai ales pe primul. orientativă cu sectele.407 93 Ibidem. s-ar situa cel mai bine. credem noi. Sectele cu aspecte de extraversie Biserica. care. din punct de vedere al tipologiei noastre în limitele stabilite. instituţia mântuirii. G.89 2) secte cu aspecte de introversie.foarte mult utilizată în sociologie.

Sunt afirmaţii făcute în afara sistemului de referinţă. Cum poţi să situezi în acelaşi plan . să pui semnul egalităţii intre Iisus Hristos – Dumnezeu – Omul. nu cunosc pe Hristos şi nici nu au credinţă religioasă care implică un ataşament integral. Domnul slavei. vom defini ―extraversia‖. Înainte de a purcede la studiul propriu-zis al fenomenului sectar din acest punct de vedere. şi între Buda. 1995. une secte?‖. E.. XVI. hinduism. Geneve. mars-avril 1991.? Este o blasfemie şi o apostazie! Cei care pun pe Hristos alături de întemeietorii de secte şi religii. Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea lumii. a obiectului abordat şi studiat. chiar dacă nu exclusiv.. Dar nici întemeietorii celorlalte religii mondiale. Haho-Karthala-Labor et fides. 5 41 . Desemnez prin această noţiune o relaţie violentă a subiectului cu obiectul în sensul unei deplasări pozitive a interesului subiectiv faţă de obiect .vedere teologic nu poate fi interpretată ca fiind la început o „sectă‖95 aşa cum se acreditează şi cum se inoculează această idee din raţiuni de relativizare a creştinismului. 2. Russel. 31-32). înviat.T. Mahomed sau mai grav. fiind acel grăunte de muştar care va creşte spre a adăposti păsările cerului (Matei 13. p. p. În starea de extraversie subiectul este puternic determinat. teologică. Paris. a lui Hristos şi a sensului eclesial al existenţei. mort. cu toată fiinţa. ―Extraversia înseamnă orientarea în afară a libidoului. sau astfel spus secta nu marchează începutul Bisericii. Se poate vorbi de o extraversie activă.. ceea ce gnoseologic şi mai ales în cunoaşterea spirituală. 234 95 Jean Duchesne. budism. C. La dinamique de la mission chretienne. Extraversia este de aceea într-o oarecare măsură un transfer al interesului de la subiect la obiect . mahomedanism şi cu atât mai mult întemeietorii sectelor dintotdeauna nu sunt personalităţi excepţionale de fiecare dată. Dintru început Biserica inaugurează şi conţine noutatea absolută a vieţii în Hristos. White. atunci 94 David Bosch.. Moon. este un non-sens. o relaţie de iubire şi dăruire încrezătoare faţă de Dumnezeu. Nu se poate face de aceea nici o apropiere între Biserică şi sectă. Lome. Une Eglise de sects? în ―Communio‖ volumul ―L‘eglise. David Berg etc. Histoire et avenir des modeles missionnaires. de obiect.

exclusivist ce revendică deja monopolul absolut al adevărului. 1995. secta este rezultatul unui prozelitism datorită căruia reuşeşte să se implanteze oriunde. din punct de vedere creştin. Sociologie de la religion.461 Joachim Wach. New-York. Tendinţa unei secte cu aspecte de extraversie spre raţional sau spre iraţional le putem stabili în funcţie de doctrină şi de modul de comportament social al fiecăruia. Paris.când ea este intenţionată de subiect şi de o extraversie pasivă.cit.98 Astfel secta apare ca o grupare ce din voinţă proprie se desparte de comunitatea drept mărturisitoare. eventual împotriva propriei intenţii a acestuia. p. de societate într-o atitudine de ascultare necondiţionată a tuturor membrilor de liderul religios. Jung. prin care secta se manifestă în lume sub forma unei activităţi violente misionar sau verbal. Religion în Sociolocical Perspective. p. Absolutizând un aspect al acestuia şi eliminând alte caracteristici. închidere. G. Oxford. de un orizont socio-cultural. Tipuri. cu o organizare laică ce îndepărtează funcţiile ierarhico – sacramentale tradiţionale. cult sau organizare. 91-92 42 . Acolo unde „protestul este radical riscă să se producă separarea‖. O stare de extraversie habituală duce la apariţia tipului de extravertit. Payot. op. constituind grupul voluntar. 139 98 Bryan Wilson. separare de celelalte comunităţi. Secta reprezintă coagularea unor tendinţe centrifuge ce apar în fiecare religie unde aşa cum spune Joachim Wach există „proteste periodice împotriva tendinţelor principale‖97. 1982. adică atrage interesul subiectului. De asemenea secta este strâns legată de un cadru. Dăm exemplu elocvent în această privinţă cazul evangheliştilor români care influenţaţi negativ şi reducţionist de evanghelismul mondial consideră că Biserica lui Hristos a început să existe prin Teodor 96 97 C. psihologic şi sociologic. atunci când obiectul o impune cu forţa. cu o repliere spre sine. în teologie. psihologic şi fizic. p.‖96 Starea habituală a unei secte extravertire se poate enunţa ca fiind acel comportament obsedant. traduit de l‘Anglais par Maurice Lefevre.

În cadrul studiului nostru asupra tipologiei sectare. am subliniat tendinţa atitudinii extravertită către o anume unilateralitate. alte pretenţii decât de a îndeplini aceste condiţii obiective. Secta extravertită are. a) Secte cu aspecte de extraversie raţionale Sociologic. 2000.V. Gheorghe Petraru. Dillenburg. Tipuri. fireşte. prezintă şi o anumită unilateralitate în ceea ce priveşte doctrina (spre exemplu: numai faptul că eşti membru al sectei te predestinează la mântuirea sigură).‖100 Tipul sectei extravertite se caracterizează uşor: pe lângă o atitudine virulenta faţă de celelalte secte sau Biserică. al naţiunii.]. iar una cu tendinţă iraţională nu se va ocupa în deosebi de explicaţii riguroase sau ştiinţifice ale doctrinei.Popescu şi Dimitrie Cornilescu care „ilustrează trezirea din România fără influenţe din afara ţării‖. stabilind astfel un criteriu de abordare. după cum am afirmat mai sus. p. specifică. Biserica sau Adunarea. trivializat cu insolenţă. 394 100 C. Ed.B. G. p. mai ales la sectele cu aspecte de extraversie. III. p.99 Astfel o sectă cu tendinţa spre raţional va avea o doctrină care încearcă să explice cât mai raţional doctrina sa. Gute Botschaft Verlag (G. vol. an). pe care-l vom confrunta cu realitatea. Trinitas.).cit.. [. Ortodoxie şi prozelitism. 222. (f. vom încerca să atingem şi importanţa pe care o are încadrarea unei secte din punct de vedere comportamental – doctrinar într-unul din tipuri. mai ales virulentă sau chiar violentă. având întotdeauna ―aplecări‖ spre misticism. ca principală caracteristică o manifestare în exterior al libidoului. secta atentează la tezaurul cultural şi spiritual al Bisericii. de altfel tuturor sectelor. Exemplificăm şi în acest caz tot cu falsa şi tendenţioasa afirmaţie a evangheliştilor români. Care sunt caracteristicile generale ale unei secte cu aspecte de extraversie? Vom organiza un model ―ideal‖ al unei asemenea secte. op. ―Tipul extravertit este inserat relativ fără fricţiuni în condiţiile date şi nu are. Astfel tezaurul cultural românesc este bagatelizat. Jung.363 şi 366 99 43 . iar spiritualitatea românească şi ortodoxă Pr..

dr..o antropologie care face loc corpurilor: subtil. .. Martorii lui Iehova şi New Age. Cultul creştinilor după Evanghelie. .1. 416-422 101 102 44 . Bucureşti. Ed. Meridiane. prof.natura divină a conştiinţei interioare şi rolul corpului ca loc de integrare în dimensiunea cosmică. Ea va cunoaşte o a doua venire a lui Hristos. Diac.aşteptarea unei noi epoci a lumii preconizate în conformitate cu legea ciclurilor cosmice.1. . Cultul Adventist de ziua a 7-a. de armonie şi de lumină. Ed. eteric. 1997. P.reîncarnarea şi legea Karmică. ―Invazia sectelor‖. factorilor de decizie din diferite domenii de activitate. Tema ―Noii Ere‖ se caracterizează prin convingerea că umanitatea este pe punctul de a intra. . astral şi o cosmologie ce integrează spiritele şi îngerii. p.realizarea spirituală ca obiectiv al existenţei individuale şi trezirea unor conştiinţe planetare ca obiectiv al existenţei colective. în zorii erei astrologice a Vărsătorului. ale cărei ―Energii‖ sunt deja active în planul vieţii terestre. ce vin să îndemne periodic umanitatea către destinul său spiritual.credinţa într-un Hristos cosmic ce animă universul ca o energie sublimă şi existenţa unor ―avataruri‖ hristice. New Age. oamenilor politici. Doctrina reprezintă un sincretism 101 de convingeri împărtăşite în mod global: . marcată prin mutaţii profunde de ordin psihic. 56 David.Christ. care este Iisus. Dintre aceste secte am putea enumera câteva mai importante: Cultul creştin baptist.I. Se poate recunoaşte în aceasta o nouă formă de milenarism pe anul 2000. 1996.este negată în expresii ofensatoare ce ar trebui să dea de gândit intelectualilor. vol. ―Sectele‖. p. într-o perioadă nouă de trezire a conştiinţei spirituale şi planetare. Ca exemplu de analiză vom folosi una dintre cele mai noi mişcări.102 J. . Vernette.

ce oferă fiecăruia posibilitatea de a-şi proiecta propriile aspiraţii religioase.‖.B. începând cu 1972. într-un plan secundar. pe tot cuprinsul globului. Autorii de referinţă sunt: H. I. Scientiştii creştini.5. Modelul acesta de sectă se poate identifica cu: Fiii lui Dumnezeu (MO). Steiner. Guenon. care îşi schimbă numele în Moise David (―MO‖) şi doreşte ―să ducă adevăratul mesaj al Evangheliei tineretului deziluzionat şi drogat al Statelor Unite‖. un climat al speranţei şi temerii tipic oricărei perioade de criză. Acest curent nou reprezintă o utopie destul de vagă. pp.Educaţia: ―Un aspect al vrăjitoriei pentru perpetuarea desfrâului‖. în mici colonii.Familia: ―Părinţi. dar şi a aspiraţiei către o altfel de lume. Pentru a fugi de calamităţile preconizate să se abată asupra ţării datorită crimelor petrecute în sânul societăţii. Vernette. adepţii mişcării încep să se instaleze. Se manifestă o respingere absolută a lumii care este coruptă sub toate formele sale actuale. cit. 56-57 P. David Brandt Berg (născut în 1919). climat ce dă naştere în acelaşi timp stării de aşteptare a sfârşitului lumii. Darbyştii. op. Alice Bailey Gurdjuff.―Sesizăm. Armata Salvării. 45 . voi sunteţi cei mai mari răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. nr. La naiba cu sistemul vostru diabolic!‖ . ―G. Pentru a avea o imagine cât mai bună şi de ansamblu asupra tipului extravertit iraţional. vom exemplifica cu secta ―Fiii lui Dumnezeu‖. David în ―Sectele religioase – pericol al vieţii şi moralei şi al societăţii contemporane‖. dar cu contururi vagi. 1985 îi numeşte Copiii Domnului. Câteva cântece de succes transmise la televiziune îi fac cunoscuţi într-o lumină favorabilă şi în Franţa. R. 103 104 J. . în rev. ca o nebuloasă densă. Blavatsky. Biserica Creştină universală a lui Cristos din Montvafet.104 Fiii lui Dumnezeu. O doctrină a respingerii ―lumii‖. P. Au apărut în mediile hippy din San Francisco (1968) la iniţiativa unui fost pastor metodist. Aurobinov.‖103 b) Secte cu aspecte de extraversie iraţionale. Krishnamurti şi chiar Teilhard de Chardin. R.

Bucureşti. momentul sfârşitului lumii este aproape. . pp. op. 104 105 46 .. Omul şi religia sa. O perspectivă psihologică. Apoi conducerea îi va reveni lui Iisus Christos cu ―ajutoarele sale evanghelice şi sfinţii săi angelizaţi‖. care vor conduce pământul. adică Fiii lui Dumnezeu în persoană.104-105. Ed.2. 1997. ―Călăuza creştină. Sectele cu aspecte de introversie Sociologic asistăm în contemporaneitate la o „revenire la religie‖106 dar o dimensiune religioasa care aşa cum spune teologul Andre Manaranche „reprezintă astăzi pentru Biserică o ameninţare mai puternică decât ateismul‖107. 1987. ―Părintele David‖ ia locul Bibliei ca referinţă unică. În Occidentul creştin „homo religiosus‖ a însemnat pe cel ce este membru al P. Polimark. un supraom. va instaura ultima dictatură mondială. p. în persoana antichristului. J. iar voinţa sa este identificată cu voinţa lui Dumnezeu. Această afirmaţie se întemeiază pe faptul că această nouă formă de religie constă dintr-un amalgam de doctrine şi practici inconsistente şi eterogene care definesc o dimensiune umană esenţială. de aici o formă de prostituţie pentru a arăta iubirea lui Iisus faţă de orice om. pp. cu care fac comerţ‖. De aceea.Bisericile: ―Ele doresc să aibă o influenţă dictatorială asupra sufletelor. Fayard. Curtea de Argeş. 105 II. ―A venit momentul de a viola America‖. Organizarea este totalitară: ―Întotdeauna ţi se justifică ascultarea şi ţi se pedepseşte refuzul de a asculta‖. Rue de Evangile.cit.2. aceea de „homo religiosus‖ structurat dintr-o diversitate copleşitoare în întreaga lume.I. Sectologie‖. graţie toleranţei culturii hippy şi abundenţei de experienţe în domeniul sexual‖. . 1994. Paris. traducere de Andreea Bratsoin. Progresiv.64-66 106 Jean-Francois Catalan. 43 107 Andre Manaranche. p. Diavolul însuşi.David.Libertatea sexuală: ―Abia astăzi tinerii s-au întors în sfârşit la o atitudine normală faţă de sex. Ed. Episcopiei Argeşului.Societatea: trebuie să trăieşti în afara sistemului. în postură de profet. Vernette. într-un spaţiu rural amenajat ecologic.

modernitatea propune alte principii ce pot fi prezentate astfel: a) Statul – Providenţă în care individul este responsabil. aproape suicidar. în experienţa spirituală a unei comunităţi. iar raţionalitatea elimină credinţa. Lbor et Fides. p. cu exigenţele sale intelectuale. primită într-o tradiţie religioasă neîntreruptă. Toate valorile gravitează în direcţia unei pieţe totale care să absoarbă orice preocupare şi în care omul să devină un mecanism 108 Oliver Fatis. angoasant. negociind‖ relaţia lor cu una din organizaţiile religioase ce-şi oferă serviciile pe piaţa religioasă într-o competiţie în cel mai clasic stil capitalist. lipsit de sens. sataniste. este liber de determinările religioase care l-ar constrânge. c) Conceptul „piaţă” este azi zeul omenirii. inspirate din practici zen. lider. cosmic. Erich Fuchus. Henry Mottu. Geneve.Bisericii. yoga. Campiche. Roland J. ocultiste. În autonomia sa el trebuie să opereze şi „o recompunere religioasă‖108 de manieră inclusivă şi nu exclusivă. 1993. b) Religia a devenit o „afacere privată”. ci „contemporanii noştri sunt constrânşi de a-şi construi propria lor identitate religioase. într-o „piaţă religioasă‖ din care el trebuie să aleagă ceea ce este compatibil cu idealul său. Pour sortir l‘oecumenisme de Purgatoire. Însă ideologiile atee nu au erodat sensul creştin şi religios care este astfel suplinit de o neo – religiozitate ce include diferite tehnici spirituale de integrare într-un absolut metafizic.109 Ea nu mai reprezintă un tot la care se articulează individul prin acceptarea mărturisirii de credinţă dogmatice. dar şi magice. Jean-Claude Basset. În locul comunităţii umane structurate spiritual ca Biserică în plan naţional şi cultural specific într-o relaţie simfonică religie-cultură-stat. 65 109 Ibidem 47 . shamanice. morale. oficiale. Omul modern prin raţionalitatea sa eliberată de obscurantismul medieval. în locul seninătăţii oferite de noile perspective el se află într-un spaţiu stresant. Paradoxal.

168 111 C. anxioase. Baha‘i.110 Introversia poate fi definită ca repliere şi preocupare a persoanei de lumea interioară. în principiu dator ereditar şi inerentă subiectului. La dignite de l‘homme est inviolable. chiar dacă sunt neinteresate. Que signifie le ―marche‖ selon ce principe? în ―Concilium‖.Jung a descris tipul introvertit ca persoană care-şi direcţionează energia vitală spre propriile idei şi fantezii.G. sunt contemplative. Atitudinea introvertită se orientează în mod normal după structura psihică. 1998. A) Sectele cu aspecte de introversie raţionale Carecteristicile tipului se înscriu: Moon. Este foarte rar de întâlnit o perosoană introvertită complet.nesemnificativ angrenat într-un cerc vicios. în contrast cu extraversia.178 112 ―Dicţionar de psihologie‖. timide. Ed. 270.111 Jung a considerat că introversia concretizează persoanele ce nu au contacte sociale numeroase. 1997. Ed. adesea nepractice şi lipsite de încredere în ele şi preferă activităţile liniştite. Bucureşti. în schimb tendinţele de introversie sunt mai accentuate sau mai puţin accentuate.112 Cum s-ar caracteriza o sectă introvertită? Astfel: tipul de sectă amintit se orientează după acel factor al percepţiei şi cunoaşterii reprezentând dispoziţia subiectivă cu care se receptează stimulii sociali externi. Ca şi la sectele cu aspecte de extraversie.382 110 48 . p. ceea ce este incompatibil cu demnitatea omului‖. C. Dietmar Mieth. ―Hors de marche point du salut‖. Au adeseori o bogată viaţă interioară. S-au obţinut corelaţii evidente între tendinţele de introversie şi tendinţe obiective. vol. p. Bucureşti. rezervate. Mahisari (Lumina adevărului).Humanitas. la care atenţia este centrată pe cea exterioară. senzitive.G.Jung. 1997. depresive. Rosicrucianismul. ―Tipuri psihologice‖.Babel. am împărţit tipizarea introversiilor în două: raţionale iraţionale. p.

capitlurii. ―Rosicrucianismul de Aur (―Lectorium Rosicrucianum‖) este de inspiraţie gnostică şi catară. prin Spencer Lewis.Rosicrucianismul îl considerăm reprezentativ pentru a exemplifica cât mai exact tipul introversie raţional. imperator. fratres. care îşi respectă însă propria apartenenţă. Cel mai bine struturat este Ordinul rosicrucian AMORC (Ancien et Mystique Ordre de la Rose + Croix). Din punct de vedere religios ―orice rosicrucian este un credincios‖. Pentru Iluminaţi este niveluri suplimentare. dar şi Franklin şi Jefferson ar fi avut strânse legături cu Rosicrucianismul. în lumea modernă. El urmăreşte ―să-şi ajute membrii în găsirea echilibrului plenar. Iniţierile sunt în număr de nouă. Pascal. illuminati. care perpetuează. Leibniz.în anticele ―şcoli de mister‖ (de înţelepciune şi cunoaştere) din Egipt. cât şi de cunoaşterea iniţiatică şi tradiţională. Newton. cum ar fi: pronaos.în Grecia şi la Roma. Este o organizaţie piramidală bine ierarhizată şi structurată geografic (loji. . nici organizaţie religioasă‖. El se defineşte ca ―Ordin tradiţional şi iniţiatic. formaţiunea şi învăţăturile rosicrucianismului din trecut‖. în care alternează perioadele active şi cele de acalmie. Bacon. Deviza este: ―Cea mai largă toleranţă în cea mai strictă independenţă‖. afirmă responsabilii săi care îl definesc drept o mişcare filozofică şi fraternă preocupată atât de legile şi principiile cosmice. pronaos). către 1500 a. În anumite ţări din 49 . Ultimul ciclu de activitate: 1653 – 1801. Acest ordin îşi are originea: . în cadrul unui ritual simbolic ―secret‖ (sau ―discret‖). . în America. de unde vin anumiţi termeni.în Babilon. Revirimentul modern a avut loc în 1909. Ordinul AMORC ―nu este nici sectă.. de la care păstrează simbolurile şi spiritul geometric. prin dobândirea unor cunoştinţe şi a unei culturi menite să-i îmbogăţească din punct de vedere spiritual şi să impulsioneze progresul societăţii‖. Începând de atunci se desfăşoară o intensă campanie promoţională (ce va continua până în anul 2017).Chr. Spinoza. ceea ce ar explica interesul său pentru astrologie. Ordinul este determinat de legea ciclurilor periodice de 108 ani. Descaters.

Meditaţia transcedentală. Ordinul invită pe fiecare la ―susţinerea religiei sale astfel încât aceasta să poată să-şi urmeze misiunea de iluminare‖. să ajungi la o ―doctrină ascunsă‖. Dianetica. dubla apartenenţă creştin – rosicrucian apare.cit. având la bază elemente hinduiste.380-414.I.. popular în Statele Unite înainte de al II-lea război mondial. J. Acest tip de psihanaliză poate fi verificat cu ajutorul unui detector de minciuni. în timp ce creştinismul reprezintă ―mântuirea‖ dată printr-o Revelaţie oferită fiecărui om. Ea se bazează pe credinţa în reîncarnare. AMORC controlează funcţii importante din domeniul public. Mare Iniţiat esenian. ―electrometrul‖. Soka Gakkai. Ron Hubbard (1911 – 1986). Iisus. Cu toate acestea. publică în 1950 un best-seller. pp. autor de romane de aventuri şi ştiinţifico-fantastice. În 1954. Ştiinţa modernă a sănătăţii mentale (7 milioane de exemplare până în zilele noastre). iar doctrina reîncarnării şi karmei aduce explicaţia ultimă a scopurilor urmărite. din punct de vedere doctrinar. în special de imaginile mentale dureroase ―engramele‖. David. transmisă prin tradiţia ―Marilor Iniţiaţi‖. Templul popoarelor. pp.‖113 B) Sectele cu aspecte de introversie iraţionale Dintre toate sectele acestea pot fi considerate cele mai periculoase: Biserica de Scientologie.96-98 50 . vol. Toate ar putea fi date ca ―exemplu‖ dar am ales ―Biserica de Scientologie‖. nici evreu..1. puţin compatibilă. Se promite ameliorarea aptitudinii de 113 P. el fondează în California Scientologia. Dumnezeu este Energia cosmică universală.Africa. nu era nici Fiul lui Dumnezeu.‖. printr-un mesaj deschis tuturor (nu doar iniţiaţilor) şi transmis de Biserică. Într-adevăr. ―Invazia . ca fiind reprezentativă. ea urmăreşte eliberarea omului de inconştientul existenţelor sale anterioare. Vernette. Obiectivul este de a-i ajuta pe oameni să devină nişte făpturi ―fericite şi împlinite‖. pentru AMORC. Pe de altă parte eşti invitat ca printr-o ―ştiinţă‖ (gnoză) predată şi primită ―în mod confidenţial şi personal‖. Bhagwan. op. Este o şcoală de Psihologie ce vizează ameliorarea spirituală a omului. budiste şi ezoterice. Origine. nici înviat. Printr-o metodă nouă.

cuplul şi copiii. Scientologia este viu criticată de către foşti adepţi (―aservirea celorlalţi din dorinţa de putere‖). Entitatea supremă. Cifrele sunt elocvente. ―Doar prin propriile eforturi el poate intra în legătură directă cu divinitate‖. În 1989. Doctrina. cu alte cuvinte să acţioneze asupra materiei. Terapeutica mentală propusă de Dianetică se va dezvolta într-o filozofie religioasă aplicată. El poate acţiona pe opt dinamici. Thetanul operaţional îşi poate părăsi corpul atunci când doreşte. Omul este fundamental bun. subiectul este ―limpezit‖ (acest concept s-ar putea apropia de boddhi – iluminarea. şi apoi într-o religie (în Franţa primeşte un nume nou: ―Biserica Noii Înţelegeri‖). umanitatea. el trebuie să devină conştient de faptul că partea nemuritoare a fiinţei sale (thetan) trebuie să devină operaţională. ci lasă fiecăruia posibilitatea de a-l descoperi‖. hirotonisiri. Adesea sunt date în vileag aspectele de ordin financiar. în budism). înmormântări. alinarea suferinţelor şi construirea unei lumi mai bune. Omul ar fi alcătuit din trei părţi: ―thetan‖ (spiritul). ―Scientologia nu precizează un anumit zeu. energiei. ―mentalul‖ şi corpul fizic. spaţiul şi timpul. grupul.comunicare şi comportament în mediul social. natura. reprezentând un pericol serios pentru cei care li se supun‖). poate îndeplini misiunile ce îi sunt încredinţate în oricare punct al globului sau al spaţiului şi îi poate ajuta pe ceilalţi să se reîncarneze în cele mai bune condiţii. Într-un al doilea stadiu. De aici interdicţia de a desfăşura activităţi temporare în anumite ţări şi mai multe acţiuni judiciare. Însă acest caracter ―religios‖ este viu contestat de către adversarii săi. atunci când ajunge să-şi golească de conţinut mentalul reactiv. Biserica are propriile sale ceremonii ―religioase‖: căsătorii. spaţiului şi timpului. Ajutat de un ―consilier spiritual‖. nivelurile de la 0 la 4 ale 51 . de aici şi simbolul crucii cu opt ramuri (care nu are semnificaţia crucii creştine): supravieţuirea individuală. de către informatori (―sistem de vindecare sau înşelătorie?‖). materia şi energia. şi uneori puţin agreat de anumiţi scientologi. în cadrul şedinţelor de ―audiţie‖. de către gurverne (―metode dăunătoare sănătăţii. Vii critici. cu cărţi de rugăciune şi predici înregistrate ale fondatorului.

Academiei de Scientologie .. 1995.15.Mucchelli. nu contribuie cu nimic nici la afirmarea identităţii naţionale a românilor şi nici la interesul naţional fundamental: spiritualitatea ortodoxă.‖disocierea factorilor sociali şi individuali complet se poate găsi numai în cazurile extreme:acela al extazului mistic şi cel al fanatismului intolerant. ―Noua psihologie‖. 108 116 C. p. E. p. cu 4 ore de saună pe zi timp de 15 zile şi doze de Niacină. Cu toate acestea.39 114 115 52 .I.1993//90s . o reacţie împotriva autoritarismului ce domină în interiorul Bisericii. Bucureşti. Responsabilii răspund acestor critici afirmând că tarifele sunt justificate de calitatea excelentă a produsului.începutul parcursului de iniţiere – costau fiecare 16.cit. peste 70.Jung. Ed. J. împotriva metodelor în mod evident criticabile (coerciţie.Stiinţifică. A.98-101 Spetimiu Chelcea. preţuri excesive).‖115.000 FF. pentru întreg parcursul.103 . 20 dec. pp. `n ―C. Pentru a supravieţui războiului nuclear este recomandat să se urmeze ―cura de purificare‖: 13. încă din 1983.Vasilescu ―Suflet şi viaţă‖. vom cita pe domnul doctor Septimiu Chelcea: ―Cine crede că în judecăţile lui evaluative nu îşi fac lucrarea stereotipurile. David ―Sectologie . op..S. se înşeală.Jung: ―Ceva din sufletele noastre nu este individ..‖ p.750 FF.p.500 FF.G. ―Stereotipurile şi reprezentarea socială a identităţii naţionale‖. Psihologia.G. chiar în interiorul mişcării pare să se manifeste. 1993. ―Religie şi psihologie‖.5-6. pe C. În fine. în rev. ci popor. totalizate. adică. Bucureşti..Vernette. chiar umanizate‖116.C. FF. spre a întregi. nr.‖90 P. 2000. dincolo de faptul că se luptă cu morile de vânt.114 În încheierea acestui subcapitol. cei ce se încrâncenează să demoleze stereotipurile etnice pozitive. şi. Parcursul ―St Hill Special Briexing Course‖ costa aproximativ 90. La fel se întâmplă şi cu cei care apreciază că aceste reprezentări mintale abstracte despre grupurile sociale nu conţin un sâmbure de adevăr.‖.

Bucureşti. Sectarul este singuratic şi abătut pentru că. vom stabili că sufletul sectarului este bolnav religios. supus nevoilor sale. în cele din urmă. Deci. omul încearcă să se regăsească pe sine. pe baza studiilor noastre identificăm şi analizăm două tipuri de adepţi: sectarul extravertit şi cel introvertit. seara.2. prin credinţa lui deficitară şi de inspiraţie demonică. 1997. pp. inflaţia psiho-morală se instalează în om şi. în cadrul sectei sale însă. este reîncarnarea lui Iulius Caesar. infailibil în exerciţiul funcţiunii. în cadrul cercului. Garmacea. el este singur. însă în mijlocul francmasonilor e o figură întunecată. ―Personalitate şi transfer‖. Dar. prin intelect sau.G. adeptul. chiar dacă există. uneori prin Biserică. 117 118 J.40 C.p. poartă investitura de arhanghel. se leagă afectiv de un guru şi se îndepărtează treptat de lume‖117. pentru că este supus presiunilor inconştientului. părăsind nu numai societatea. ci şi pe Dumnezeu.100-101 53 . Abgrall. chiar dacă cuprinde doar un singur capitol. arătând că mecanismele psihice ale adeptului sunt alterate şi.3. Teora. mai uşor prin sectă. apoi nu vom stărui să răspundem la întrebarea: ―Sectarul nevrotic sau paranoic?‖.‖118 Într-o societate în care normele morale şi religioase sunt cât mai puţin băgate în seamă şi în care individul nu mai este conştient de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa sa pentru că nu mai este membru activ al Bisericii. failibil ca om. sau este în planul vizibil un mic negustor.cit. mai bine zis. Jung. mai înainte de a porni analiza noastră. Sectarul – singuratic şi abătut – perspectiva psiho-socială După ce am analizat în amănunţime fenomenul sectar în manifestarea sa socială.II. ca o comunitate pseudo-socială. ―Adeptul este o persoană care îmbrăţişează o doctrină. vom stărui asupra ceea ce este elementul de bază al oricărei societăţi: individul. ―Les mecanique des sectes‖. aparenţa unei comuniuni cu ceilalţi membri ai familiei sale sau ai sectei.M. ziua stă la birou. adică în ceea ce priveşte secta. art. Ed. ―în viaţa civilă el este de profesie pantofar. vom defini sectarul sau. apud C. în această ultimă parte.

Oamenii îşi formează o imagine despre orice fapt sau eveniment întâlnit. fiecare o <<grilă de lectură>> cu care <<citim>> oamenii. de aceea vom stărui mai mult asupra presiunilor care le exercită asupra individului. suscită opinii şi atitudini. solicită actualizarea sau inventarea unor noi modele de evaluări.2. Cum majoritatea sectelor aparţin într-o măsură. Sufletul bolnav religios Că sufletul sectarului este bolnav nu ne putem îndoi. Neculau. ―orice acţiune socială. inconştientului Individul supus presiunilor Despre inconştient. lumea care ne înconjoară.I.3 Dicţionar de sociologie p. Unul în Fiinţă.5.163 54 .14) pentru mântuirea noastră. stimulează nevoia de acţiune. am vorbit în subcapitolele precedente. ca măsuri ale tuturor lucrurilor. Informaţia care nu vine din realitate este prelucrată şi reacţionăm nu la stimuli obiectivi. Boala lui este rezultatul unei credinţe false. mai mică sau mai mare. unor valori morale greşite. Descifrăm contextul cu ajutorul unui <<aparat>> valorizator pe care-l perfecţionăm cu fiecare experienţă socială. nu pe Cuvântul ce-L făcut Trup (In.II. curentului protestant şi neoprotestant. Posedăm. Boala sufletului adeptului se manifestă şi ca o respingere socială deoarece. este evident. evenimentele.2. 119 II.4.‖Ps‖ 5-6/2000 p. ci pe om. în rev. elaborează teorii. iar că boala lui este de natură religioasă. gest public sau persoană pune în funcţiune diferite mecanisme valorizatoare. interpretează. putem fi de acord cu următoarea afirmaţie: ―protestantismul era şi este încă un 119 120 A. ―Ce sunt reprezentările sociale?‖ . ci în funcţie de imaginea noastră despre realitate. a unei doctrine care nu mai are în centrul ei pe Dumnezeu: Întreit în Persoane. pe care-l asimilăm conceptului de ―personalitate de bază‖120. deoarece întreg comportamentul lui îl vădeşte. natură sau diavol.

mitul raţiunii moştenit de la filozofia clasică) 123 a avut drept rezultat deplasarea căutării unui sens dinspre lumea reală spre cea transcendentă. 1997.p.mare risc . ―Invazia . Această căutare spirituală se înscrie adesea în contururile nebuloase ale mişcării New Age.40 123 Ibidem 124 detalii la P. 121 55 .cit. Teora. Tănase. a) Spiritul epocii şi promisiunile O primă explicaţie o constituie starea actuală a societăţii.G. care a dat greş în misiunea sa – fericire şi sănătate pentru toţi. Jung.‖.124 În acest context. op..I. mai ales a celei occidentale şi noile aşteptări ale ei. a apărut dezamăgirea faţă de limitele ştiinţei.57 122 C.‖Sectarismul religios‖. Individul capătă potenţialul şi libertatea de a se ―construi‖ pe sine.381 şi urm. p. p. c) rolul fantasmelor.. un serios motiv de angoasă‖. 125 Mitul progresului este depăşit. şi el continuă să se dezintegreze ca biserică. în rev. p. 1997.‖GB‖14/96. reuşind prin aceasta să-l golească pe om de toată siguranţa lui spiritual şi de toate mijloacele de apărare împotriva experienţei obiective a acelor forţe care îşi aşteaptă eliberarea în inconştient‖121 ..71 şi urm. căutarea spirituală şi filozofică se orientează spre lumea Orientului.1. De aici resuscitarea nevoii de a crede şi aplecarea spre ―spiritualitate‖.L. nr... Prăbuşirea marilor idealuri (visul comunismului..68. Garmacea. de aceea presiunile. ―Individualismul122 – care s-a dezvoltat începând cu anii 1960 – a ridicat grija pentru sine şi dorinţa de a dezvolta potenţialul interior la rangul de nevoie prioritară. sunt: a) spiritul epocii şi promisiunile. Bucureşti. ―De ce devenim adepţii unei secte?‖.6. Ed. Vernette. Cu toate acestea este revendicat mai mult ca C.‖ vol. b) nevoile psihologice personale. civilizaţia occidentală fiind asimilată unui cadru material şi cultural fără suflet. însă cu preţul de a-şi purta singur de grijă. identificate de noi într-o oarecare măsură cu cauzele psihologice ale convertirii. p. 125 J. ―Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu‖. ―Ps.David.

Promisiunile pe care secta le face ―victimei‖ sunt în concordanţă deplină cu nevoile personale ale individului şi opuse spiritului epocii. ―spiritualitate‖ şi ―ştiinţă‖. Ele mizează pe nevoia de a râde. pot să aducă un răspuns pe măsură. secularizate şi îndepărtate de orice spiritualitate sau. Toate promit o legătură socială securizantă. „al treilea Adam‖. Sectele. „Duhul Sfânt‖. pretinzând că ar avea soluţii pentru maladiile cele mai grave şi ştiu să satisfacă această căutare religioasă printr-un amestec abil de doctrine. ecologie şi credinţă. Contextul acesta de dezamăgire. Francisc Maitreya şi alţii..127 Acestei triple tentaţii ce anihilează pe om nu se poate răspunde decât cu modelul smereniei şi jertfei lui Hristos care a învins pe ispititor în pustiu. Les nouvelles sects. David Berg. 1977. În acest sens. politice şi economice prin dorinţa de putere personală. Succesul pe care îl cunoaşte în Occident biserica Scientologică se datorează. de bogăţie şi de dominaţie politică. p. promit să se ocupe de agasanţii care reuşesc să îşi organizeze viaţa. Woodraw. art. În caz contrar secta şi mai ales întemeietorul ei ajunge la excese de megalomanie incredibile. Seuil.126 Ceea ce am enunţat mai sus a fost o parte din ceea ce reprezintă ―spiritul epocii‖ moderne. generează nevoia de ―refugiul în miraculos‖. faptului că pretinde că ar 126 127 C. autointitulându-se „Mesia‖. lăsându-se „divinizat‖ de supuşii săi. de ideologii – de inspiraţie New Age şi la îndemâna tuturor – care îi înglobează pe Buddha şi pe Iisus. după cum arată A. „Dumnezeu‖.40 Alain Woodrow. atât de puternică astăzi. Garmacea. Paris.F. medicina alternativă şi S. incurabilul nu mai este tolerat.cit. aşa cum se prezintă indivizi precum: Moon. oamenii se reîntorc la rugăciune şi spiritualitate. secta îşi asumă riscuri ce pot destabiliza structuri întregi sociale. „reîncarnarea lui Hristos‖. Atunci când medicina se dovedeşte neputincioasă. 124 56 .oricând dreptul la sănătate. sentimentul unei lumi rele. mai bine zis de Dumnezeu. care exploatează tocmai aceste aşteptări. fără îndoială. p.

la adepţii sectelor. Chiar dacă ―îndrumătorii spirituali‖ nu ezită să culpabilizeze discipolul care nu dovedeşte că este la înălţimea rolului de ―ales‖.128 Omul este asaltat de promisiuni de sănătate şi fericire. legăturile sociale. cât şi pe cel ştiinţific. acesta din urmă poate împărţi această formă de culpabilitate cu alţi membri ai sectei aflaţi în aceeaşi situaţie.. conducătorii sectei sunt tentaţi de puterea economică şi financiară.1 pp.M.41 P.I. Prin substitutele afective pe care le procură. ―Calauza. 140. membrii sectei devenind sclavi pur şi simplu în corporaţiile maeştrilor spirituali proprii sau fiind nevoiţi să ofere întreaga proprietate sectei care de mult ori recurge la eliminarea fizică a unor membrii mai înstăriţi pentru a intra deplin în posesia bunurilor acestora. 164-165.cit aprod C. de miraculos.cit. măcar în parte. 223 130 J. Datorită credinţei oferite de guru. o reţetă uşoară pentru obţinerea unei fericiri veşnice şi imediate. art.‖ p. dar în curând vor fi. art. de afecţiune. p. Abgrall. Ordinul 128 129 C..381 şi urm. Situaţii ca acestea se petrec în Biserica scientologică. nevoia de certitudini. op. Asociaţia internaţională pentru conştiinţa lui Krishna (AICK).. Garmacea. secta apare ca un refugiu în faţa singurătăţii şi a lipsei de afecţiune. în secta Copiilor Domnului. ―Invazia .deţine atât adevărul religios. când Hristos (sau altcineva) va nimici lumea şi numai adepţii sectei vor supravieţui pentru a locui într-un rai de 1000 de ani. Ea taie mai întotdeauna. fiind asociate cu dorinţa de a se vindeca de aceste nelinişti fără a fi obligaţi să se autoanalizeze. la prima vedere.cit.. să se valorizeze. să refuleze problemele anterioare.. David.137-138. b) Nevoile psihologice personale Singurătatea. În al doilea rând. p.. Garmacea. lipsa unui ideal.40 57 ...129 Promisiunea sectei nu este altceva decât. Considerându-l pe adept ―ales‖ secta îi permite să îşi refacă imaginea. sentimentul de culpabilitate – acestea sunt elementele care pot fi regăsite.‖ vol. ― pana de ideal‖130 poate fi depăşită şi nevoia de certitudini este satisfăcută. chiar dacă acum nu pot fi materializate.

pentru că Zeul lui a murit şi.. Jung. Cum au ajuns la această soluţie? Pentru unii. Setea de spiritualitate poate fi satisfăcută şi de religiile tradiţionale. întrucât „Providenţa recompensează pe cei ce slujesc pe Dumnezeu prin binecuvântări materiale aici pe pământ‖131. nevoia de certitudini. ―salvator‖. ―Imagine . Adeptului. cum trebuie să mă împac cu ceea ce sunt.132 Dar nevroza îl împiedică să devină zeu fără 131 132 Alain Woodrow. sectele neoprotestante în general. de a se sprijini pe certitudini are la ei un caracter absolut. nevoia lor de a crede. declicul l-a constituit întâlnirea cu un mesaj ―plin de sens‖. în realitate ele au în vedere planuri economice şi succes în afaceri după logica „etici protestante‖ şi în spiritul liberalismului anglo-saxon care proclamă respectul şi teama de Dumnezeu nu din raţiuni teologicospirituale ci utilitariste. de filozofiile orientale etc.G. 141 C. singulare. munca de convingere răbdătoare a unui guru i-a condus treptat spre înscrierea în sectă. de acum.84 58 .. care face ca numai răspunsuri radicale. va fi o ―jertfă a inflaţiei divine‖. op. în momentul în care poate începe să gândească singur. al cărui dumnezeu personal moare doreşte să fie un Zeu.‖ p. de afecţiune se regăsesc.. a Fericirilor şi a spiritului Evangheliei. Dar numai după ce a părăsit secta.. Această angajare este însă întotdeauna rezultatul unei istorii personale. De asemenea. Analiza motivaţiilor ―existenţiale‖ ale adepţilor sectelor arată că aceştia se lovesc de aceeaşi problemă ca toţi oamenii: ce trebuie să fac. indiscutabile să îi satisfacă. deşi aparent propun scopuri religios-morale. Cum se explică atunci ―soluţia‖ refugiului în sectă? Ceea ce o determină este o asociere de motive convergente.Templului Solar etc. unde este adevărul. cum să trăiesc în perspectiva morţii? Dorinţa de a crede. pe care numai principalul interesat este în măsură să o descopere.cit. de asemenea la majoritatea oamenilor. p. în cazul altora. Dar se poate remarca şi faptul că întrebările existenţiale ale acestor oameni. Această atitudine întemeiată pe spiritul juridic al Vechiului Testament este la antipozii teologiei iubirii.

41 J.cit. să resimtă o acută singurătate interioară sau să fie chinuit de sentimentul de vinovăţie. care îl vor determina să îşi asume rolul de un copil în faţa liderului. apar în 133 134 C. pentru a se supune unui guru sau grup.87. care îi arată ce este permis sau nu. a unor indivizi instruiţi şi bine integraţi în societate (cadre de conducere. Ceea ce frapează în majoritatea cazurilor este imaturitatea credinţelor adeptului: deşi pretinde că este obsedat de căutare. ceea ce vrea de fapt este tocmai să fie scutit de efortul acesteia. născută din nostalgia primei copilării. devenit zeu în aceeaşi situaţie. o lege cu ajutorul căreia se poate orienta. p..cit. 106 135 C. ―Trebuie totuşi precizat că aceleaşi fantasme alimentează şi viaţa psihică a unor indivizi care nu devin neapărat membrii unei secte‖135 . pp. discipolul îşi găseşte un supraeu. p. O persoană nu se rezumă însă la funcţia sa socială: un individ cu un statut social foarte înalt poate. c) Rolul fantasmelor Examinarea activităţii inconştiente a adepţilor sectelor a scos adesea la iveală fantasme infantile. el poate fi obsedat de fantasme ale copilăriei. care îl determină să abdice de la orice responsabilitate faţă de sine însuşi – de fapt.Vernette. Un şef de întreprindere poate să se plictisească de rolul său social şi să devină avid de spiritualitate.ajutorul altui ―zeu‖.cit. op. În pofida poziţiei sale prestigioase.Garmacea. ci se difuzează în politică.133 Descoperirea în rândul membrilor unor secte ca Soka Gakkai. în acelaşi timp. să se sinucidă din punct de vedere psihic.Garmacea. 98. cum ar fi: căutarea tatălui protector sau a afecţiunii materne necondiţionate sau fantasma paradisului pierdut. medici) poate surprinde. viaţa socială. Ascultând un îndrumător puternic. Membrul unei secte nutreşte fantasma unei legături totale. art.. art.41 59 . Rael134 . să i se ofere răspunsuri imediate. Astfel face din cel ce l-a convertit zeul lui şi când va deveni suficient de puternic îl va nega pe el spre a putea ―străluci‖. Biserica Scientologică.

totuşi se cramponează după himere. credinţa că numai el are dreptate. nesigur în statutul său social.bisericile ―tradiţionale‖ dorind o afirmare fără precedent. Se consideră eforturile sale inconştiente sunt tensionate intens şi stau la baza oboselii. trebuie să stabilim ce se înţelege prin nevroză şi prin paranoia.T. în ―R. Nevroza poate fi considerată starea psihologică întreţinută de o dramă interioară latentă şi poate evolua spre psihoză. abătut. Cea mai bună concluzie o avem scrisă de Pr. dar atunci când îl vezi că. oricât balanţa argumentelor s-ar părea că se pleacă în cealaltă parte. Bodogae.p. Cel ce suferă de nevroză este neliniştit. Sectarul: nevrotic sau paranoic? Înainte de a trece la analiza întrebării şi de a încerca a da un răspuns. Şi reversul acestui simţământ – chiar dacă nu-i mărturisit – nu poate fi decât ceva care se apropie de dispreţ a ceea ce s-ar numi voia altuia. falsitatea 136 137 T. Nevroza este ―tulburarea mintală care nu atinge funcţiile esenţiale ale personalităţii şi de care persoana este conştientă în parte. Aceasta pentru că ambele profiluri spirituale nu sunt decât închistarea mândriei. de un exces nejustificat al stimei de sine. trăsătura care defineşte în chipul cel mai fericit structura sufletească a sectarului este exaltarea propriei lui vrednicii.2. este exagerat.‖10/38. recurgând la argumente ad hominum sau la invective răutăcioase.‖137 Paranoia sau ―delirul cronic sistematizat nehalucinator în care bolnavul se caracterizează printr-un orgoliu excesiv.6. agresiv faţă de alţii.478-479 60 . ―Psihologie sectară‖. T. Bodogae: ―Cred că fenomenul cel mai caracteristic. suspiciune. dorinduse a fi ―raison d‘être‖ a acelei comunităţi. deşi se clatină în siguranţa de a avea sau nu dreptate. determinat de o hipervalorizare a Eului. pp. În definitiv parcă ai fi aplecat să-i treci cu vederea sectarului orice şchiopătare de logică. are insomnii. Prof. mama tuturor relelor. prin neîncredere în oameni.‖136 II. f. orice incoerenţă în idei şi în viaţă. ―Dicţionar de psihologie‖.

deoarece ―voinţa este un fenomen psihologic care îşi datorează existenţa culturii şi educaţiei morale. şi Împărăţia Cerurilor. de gelozie. p. caracterizate prin deliruri halucinatorii.‖139 Lanţul elementelor bolii sufletului adeptului este: . Este o psihoză care se manifestă predominant în domeniul cognitiv. majoritatea psihologilor consideră că personalitatea se referă la caracteristicile non-cognitive centrându-se pe caracteristicile emotive şi non-emotive. personalitatea se organizează şi se dezvoltă în perioadele de creştere.‖138 Pentru a stabili nevroza şi /sau paranoia sectarului este necesar a-i face un portret psihologic. aici pe pământ. Iată caracteristicile: a) personalitatea subminată. de grandoare.paranoia – ―denumire dată psihozelor sistematizate progresiv. erotice. pentru că adeptul. mistice. şi a binefacerilor ce decurg din primirea lor: virtuţile. iar pe de altă parte în acele perioade se constituie o serie de caracteristici stabile care o individualizează mai expresiv prin reacţii comportamentale 138 139 140 Ibidem. b) maleabilitatea psihică.517 141 CG.credulitatea – nepăsarea faţă de valorile Bisericii – nevroza – paranoia – psihoza generalizată. p. pe structurile semnificative ale comportamentelor şi pe activitatea voinţei. ―Tipuri.judecăţilor şi tendinţa de a persevera în propriile convingeri chiar dacă sunt greşite.‖. pe de o parte. a) Personalitatea subminată Termenul de ―personalitate‖ se referă la disponibilităţile generale şi caracteristice pe care le exprimă o persoană faţă de altele şi care conturează identitatea ei specifică.‖141 În esenţă.521 61 . ce pot fi doar generale.140 În general. Jung. c) complexe psihice extrapolate.. ipohondrice. p. Rezultatul concret al renunţării la Sfintele Taine.. adică la harul Sfântului Duh. trecând de la nevroză spre psihoză . Ea lipseşte în bună măsură din mentalitatea primitivă.505 Ibidem Ibidem. se consideră că.

Definiţiile elaborate de psihologii abisali consideră personalitatea ca subminată. p.. cităm următorul text: ―Discipolul este continuu invitat să verifice noua psihologie prin propria experienţă. Nimic nu este nevoie să fie acceptat pe baza credinţei. este mereu inundată. el este organizat pe verticală. când.‖144 b) Maleabilitatea psihică Maleabilitatea psihică.G. Această instanţă. după care urmează zonele medii ale Eului. iar teoria individualistă a lui A.170. Teoria arhetipurilor conturate de C. 1928. Adler143 a implicat în psihicul uman setea de dominare a mediului. Rose. p. Este bine E.47 142 62 . Clemen‖Die Anwendung der Psycoanalyse auf Mytologie und Religiousgeschichte‖.Rondimsco. mereu agresată de ofensivele mediului. Leipzig. ―Ortodoxia şi religia viitorului‖.– de aici refuzul majorităţii sectelor de a boteza copiii. ―De la Sigmund Freud la Jaques Lacan‖. p. de produsele zonelor de filtrare critică ale supraeului (care constituie instanţa de implicaţie curentă în viaţa şi în solicitările şi în pragurile de incitaţie. toleranţă şi restricţii sociale şi morale). care a condensat forme de energie şi experienţă seculară umana. C. Spre a ne putea da seama de subminarea personalităţii adeptului.161 144 S. sub presiunea crescândă a sectei. Jung 142 a creat psihologiei abisale forme de continuitate privind adoptarea prezentă cu adoptarea ancestrală umană. când modelul abisal psihic este izolat. prin instabilitate emoţională şi manifestarea nevrotică. Şi se spune doar atât: ―Încearcă şi vezi dacă merge‖ iar mentalitatea accidentelor este evident sedusă de acest fel de religie. cu indiferent ce formă s-ar prezenta acestea. Educaţia greşită constituie una din forţele psihicului bolnav de a se impune. mai pregnant. la bază având instanţa inconştientului (subconştientului). pe de o parte de impulsurile energetice ale inconştientului.41 143 Ibidem. Adeptul este supus presiunilor personalităţii de bază. pe de altă parte. cu funcţii de organizare a existenţei curente. prin dorinţa de cucerire a acestuia şi de putere. p. manifestată intens.. de fapt. deoarece astfel ei ar scăpa oarecum modalităţilor de subminare mentală.

Bodogae. face pe eroul sau pe martirul.p.‖146 Psihicul este cu atât mai maleabil cu cât sincretismul religios este mai particular şi pretinde că ―îl apropie pe om de Dumnezeu. ―Teologica‖ (III). Ai ajuns pentru el străin.3-4. Cutanu. 1891. Captiv al propriilor sale gânduri el pare condamnat veşnic a se contempla pe sine însuşi în proiecţia în afară a lumii sale interioare. peste care s-a aruncat vălul maleabilităţii psihoemoţionale. erezia) să fie protejat şi astfel. Încotro se întoarce. p.149 T. p. modifică lucrurile şi fenomenele după cuprinsul său psihic şi le asimilează cu substanţa dogmei. însă folosind metode şi tehnici meditaţie care nu au nimic de a face cu modul de viaţă creştin.100 147 C.115 148 J. 1999. ―Psihologia sectei‖. nu mai vede lumea în obiectivitatea ei. f. În aceste cazuri ―libertatea de cercetare a spiritului dispare‖148.5 149 Ibidem 145 146 63 . cu scopul ca obiectul intern (falsa credinţă. abia-ţi dă bună ziua. ―Preconştientul‖.surprinsă în următorul citat: ―Cu un cuvânt nu stai faţă în faţă cu nedestoinicia în discuţii sau cu simplitatea unei ţărănci ce nu se putea încumeta la vorbă cu cei cu carte. în rev. iar greşeşti de-i aprobi vreo opinie sau îl ameninţi. format şi determinat de suma şi de natura ideilor ce conferă teoria obsedantă. Găvărescu. ―Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine‖.T. Iaşi. ―Există acţiuni dezinteresate?‖.‖145 Maleabilitatea emoţională a adeptului se accentuează ―atunci când refularea respinge atât cât poate ea fantasmele primare în afara conştiinţei.‖ 5-6/30. organul intelectual de apercepţie. ci de o lume a sa proprie. el nu dă de lumea cognitivă. ci cu unul şi acelaşi sentiment de dispreţ. derivatele vor fi tratate prin toate mecanismele de apărare care însoţesc refularea. care sfârşeşte ultimele fraze cu spuma mâniei la gură sau cu urcarea sângelui la tâmple. în ―R. p.‖147 . Arad. pe care o plimbă pretutindeni şi o găseşte totdeauna între sine şi natura exterioară. cognoscibilă pur obiectiv. nr. De altfel e şi natural să fie aşa din moment ce sectarul a pus între el şi ―ceilalţi‖ (nesectarii) un zid de despărţire. se face ca Eul să sufere de pe urma violenţei fantasmei de descărcare impulsională activă sub forma echivalentelor simbolice.

asta însemnează sectă până la a socoti virtute să nu mai aibă de a face decât cu <<fraţi>> de ai lui. după Alexander ―Ea se elimină în altă parte. dorinţele de ―spiritualizare‖ facilă se consumă o mare cantitate de energie psihică. Cândea. întemeietori de secte sau dizidenţe sectare. ―R. Prin trăiri. El ştie lumea lui cuprinsă între zidurile chinezeşti ale casei lor de predici sau ale prejudecăţii şi altceva nimic. excluzând că ar putea greşi sau că şi între alţii mai există mântuire ―Dicţionar de psihologie‖.‖5-6/30f. Mesianismul pe care-l exaltă. este un fel de ecvaţie personală a dramatismului de fond al personalităţii şi o strategie sau un algoritm comportamental.p. Credinţa lor falsă extrapolată de complexe este că ―Dumnezeu şi-a ales doar pe <<fraţii>> lui şi până când se va îndura să mai cheme între ei şi dintre creştini. Tot aici stă răspunsul de ce sectarul nu poate aproba nici o valoare în afară de cercul lui strâmt de judecată. Complexele psihice extrapolate sunt legate de ideea energiei psihice potenţiale ce alimentează unele programe structurale psihice şi creează un fel de amprentă psihică personală a adeptului. De aceea şi să vrei de multe ori să stai la discuţie cu ei.. iar celui de al doilea impresia divinizării personale – aceştia din urmă devenind întotdeauna conducătorii sectei sau unii dintre lideri. p.T.‖Psihologia conversiunii‖.163 T.S.‖ 5-6/30 f. deoarece energia psihică este specifică fiecărei persoane în mod diferenţial. ţi-o interpretează imediat pe dos.p. mai ales prin cele tensionate de aspiraţii de mărire.T.‖151 Dar acestea sunt principalele complexe: de inferioritate şi de superioritate.‖R.c) Complexele psihice extrapolate Complexul se referă la sisteme de asociaţie şi de legătură între concepte şi relaţiile lor de integrare.‖150 Sectarul ―începe şi se izolează . secta oferindu-i primului tip de complex sentimentul siguranţei şi pluralităţii. 150 151 64 . ―Energia psihică ce nu poate fi stocată. până atunci aceştia sunt doar <<păgâni şi vameşi>>. Bodogae. ―Psihologia sectei‖.

În această parte a cercetării noastre ne vom ocupa de studierea activităţii psihice şi alterarea ei în mintea şi acţiunile adeptului. de aceea senzaţiile sunt elementele fundamentale ale oricărui proces de cunoaştere.T.7.21). Reflectarea este simplă. Prin iubire Hristos ne-a unit pe toţi sub acelaşi sceptru. 155 ―Dicţionar de psihologie‖. autoexaltarea virtuţilor proprii este prima şi cea mai tipică slăbiciune sectară.635 65 . 154 David P.‖ 10/38 f.‖.XVII.: iubirea. ―nemijlocită şi directă‖155. următoarele: gândirea. p. discriminarea (acuitatea). Dr. incoerenţă etc şi pe deasupra lor.156 152 153 Ibidem Idem.I.634 156 Ibidem. fiziologici..114 şi urm. afectivitate. ―Psihologia sectei‖. voinţa. evaluarea. p. Diac. Contra ei un singur remediu este – când suntem pe plan de sinceritate ..‖153 II. bigotism. identificarea (recunoaşterea). existând trei categorii de stimuli ce provoacă senzaţiile: fizici. p. Prof. căci El venise tocmai <<ca toţi să fie una>> (In. ―R. Alterarea mecanismelor psihice la individul sectar Mecanismele psihice sau fenomenele psihice 154 sunt. în genere. vom spune că în afară de însuşirile sufletului sectar: viclenie. – ―Calauza . psihici.– iată ceea ce este mai condamnabil din tot ce crede şi ce face un sectant. Aşadar vom începe cu activităţile cognitive (raţionale): Senzaţia este procesul psihic prin intermediul căruia se reflectă însuşirile simple şi separate ale durerilor în timpul acţiunii acestora asupra organelor de simţ. Mândria aceasta este principiul dezbinării însăşi şi ea produce răutatea. Ele sunt denumiri generice pentru întregi ―pachete‖ care aparţin activităţii psihice..‖152 ―Încheind.2.p.

aspect care este foarte denaturat şi dezorganizat la secte. spre exemplu: ei sunt cei mai buni. Percepţiile sunt ―procesele de cunoaştere active implicate în adaptarea curentă. delir.439 66 . Impresionabilitatea priveşte sensibilitatea şi este cuprinsă între două praguri absolut: minimal şi maximal. predestinaţi la mântuire etc. el (adeptul) fiind foarte impresionabil şi influenţabil în acelaşi timp.Prof. Identificarea şi evaluarea sunt capacităţile de a recunoaşte şi a realiza implicit comparaţii. la secte sunt reduse şi înăbuşite de practici oculte.‖161 Memoria este ―coloana vertebrală a personalităţii. Diac. prin care se reflectă obiecte. fiinţe şi persoane în poziţiile. Diac. care în comportamentul sectar sunt foarte mult dezechilibrate.. unul din aspectele fundamentale ale gândirii este prospectarea viitorului.I.I. pe când ceilalţi sunt fii ai diavolului.. vom defini fiecare aspect şi îl vom compara cu cele observate în comportamentul sectarilor. În psihicul adeptului. fenomene. p. fiind implicată în conturarea identităţii‖162 la secte tocmai acest 157 158 Ibidem David P. extaz provocat.436 162 ―Dicţionar de psihologie‖. ―viziuni. p. impresionabilitatea depăşeşte cu mult în sensibilitate pe cea a omului normal. ―gândirea comandată şi canalizată până la concepţia fatalistă a reîncarnării şi la sinucidere.Dr. abstractizată a realităţii ce operează cu simboluri.636 160 Ibidem p. ―Discriminarea se referă la însuşirea de a diferenţia modificarea de intensitate a stimulilor‖157. cu legături logice şi este specifică omului‖160. fapte. în comportamentul sectar observându-se o intensă discriminare.Prof. predestinaţi iadului. p.435 159 ―Dicţionar de psihologie‖. – ―Invazia sectelor‖. făcându-se calculări şi recalculări ale mileniului (a se vedea Martorii lui Iehova).317 161 David P.‖159 Gândirea ―exprimă actul de reflectare mijlocită.Dr. – ―Invazia sectelor‖. mişcările şi totalitatea însuşirilor lor‖158..În cele ce urmează. p. complexă.

53 p. fără o abordare cât mai directă a mediului sectar. 166 Ibidem. şi adesea megalomanică: predestinaţia.‖166 În orice stadiu al timpului. Ibidem.88 p. Imaginaţia este un ―proces psihic de creare de imagini noi 1n plan mental. comunitatea sectară şi emoţiile şi afectele sunt transformate în pasiuni devoratoare. putând fi involuntară sau voluntară. trăieşte unic afectiv un moment dat în viaţa tuturor indivizilor. deci a importanţei inactivităţii). obţinându-se o identitate subminată. (a se vedea concepţia sectelor asupra mântuirii. distingându-se două forme: imaginaţia creatoare şi imaginaţie reproductivă. ca o fabulaţie explozivă şi excentrică. glosolalia etc. de aceea ne vom opri în a sublinia doar câteva aspecte mai importante şi mai uşor de analizat. p. de aceea ―afectivitatea este un fel de musculatură a activităţii psihice curente‖167. la sectari imaginaţia reproductivă luând amploare. fiecare individ fiind un unicat.353 p. fiind implicate şi cele din trecut. din prezent şi din viitor (probabil). Procesele afective sunt mult mai complexe şi mai greu de studiat. act de creaţie‖163. manipulată de către liderii sectei. ajungându-se la ―delirul de imaginaţie‖164. în 163 164 Ibidem. evenimente.352 p. 167 Ibidem. Afectivitatea se exprimă ca ―trăire diferenţială.54 67 . 165 Ibidem. producând stări confuzionale grave. Atenţia – ―formă a autoreglajului psihic ce exprimă orientarea şi concentrarea activităţii psihice în mod selectiv asupra unui obiect sau fenomen. persoane etc. nu este proces psihic‖165 – este deformată în sectă şi este caracterizată prin tendinţe de dispariţie a oricărei forme de activitate. mai ales a neimportanţei faptelor bune. fenomenele apocaliptice. Secta cultivă o afectivitate bolnăvicioasă faţă de lider.mecanism psihic fiind foarte alterat şi manipulat. Stările afective sunt strâns legate de temperament. stare faţă de situaţii. formă de proiectare mintală.

2. 1. În cadrul sectelor deprinderile sunt cultivate îndeosebi copiilor. Astfel. transformările posibile ale procesului dinamic care este deprinderea fiind pur şi simplu înăbuşite. ca fenomen afectiv pasiv legat de majoritatea formelor de patologizare psihică. Deprinderile sunt ―secvenţe de acţiune sau activităţi care devin prin exerciţiu o componentă automatizată‖169. p. dorindu-se crearea unei rase de sectari religioşi. Aptitudinile sunt ―un complex de însuşiri relativ stabile ale personalităţii. prin manipulare genetică. Cu toate că sunt oarecum date de codul genetic. ajungându-se la o standardizare şi la o limitare a omului. aptitudinile şi interesele. prozelitism. Factorii volitivi din psihicul sectar sunt tot la fel de greu de studiat ca şi cei afectivi. factorii voluţionali sunt: deprinderile. cultul crimei. fiind strâns legate de aptitudini. aptitudinile se pot ―modela‖ printr-o anumită educaţie. pe care le dirijează şi canalizează. p. 220 Ibidem. care exprimă orientarea activă. 378 68 . 168 169 170 Ibidem. Interesele sunt ―stimuli interni motivaţionali. care condiţionează realizarea cu succes a diferitelor feluri de activităţi‖170. prostituţie şi chiar pornografie. care în curând vor ajunge principalii prozeliţi ai sectei. p. Voinţa este ―activitate. obiecte. 75 171 Ibidem. Afectivitatea adeptului este canalizată spre fanatism. fanatici şi chiar marionete în mâinile conducătorilor sectei.care totul se reduce pur şi simplu la ură. o antrenare intelectuală şi acţionează în jurul unui scop‖168. noi limitându-ne la a-i expune şi arăta într-o oarecare măsură cum interacţionează şi funcţionează. mai ales în copilărie. 3. sectele folosindu-se de aptitudinile membrilor lor în mai toate activităţile şi. mai nou. relativ stabilă a personalităţii umane spre anumite domenii de activitate. proces şi trăsătură psihică specifică omului şi cuprinde o mare complexitate de procese psihice. obedientă şi incapabilă de acte volitive proprii. p. persoane‖171.125 Ibidem.

ed. folosind optica bio-naturistă de clasificare. violente şi revanşante sunt în permanent război cu ei înşişi şi cu lumea . Bucureşti. Există foarte multe clasificări tipologice174. 697 174 ―Dicţionar de psihologie‖. David P. sectarii. uşor abordabil în orice împrejurare. Jung175.. 1997 172 173 69 . Diac. Prof.. Dr. 1997. În acest context încheiem acest subcapitol al studiului cu următoarele cuvinte: ―Crezând în frică. Se bazează pe observaţia că personalitatea umană se structurează în jurul unor caracteristici dominante sau centrale. ci de o psihoză. limitarea şi depersonalizarea omului. Humanitas. cum am mai spus.‖172 II. Jung consideră că introvertitul este dificil de înţeles şi că are o natură impenetrabilă. tipologia în psihologie aparţine ramurilor psihologiei personalităţii şi celei diferenţiale173. Tipuri psihologice Faţă de tipologia sociologică. Este vorba de o tipologie ce are la bază atitudinile generale ale persoanei umane. sunt amintite peste 60 de clasificări tipologice 175 ―Tipuri psihologice‖. p. 446 ―Dicţionar de psihologie‖. mişcările spiritiste. ed. nu se poate vorbi de o psihologie sectară. comunităţile ancestrale şi proxenetiste. debordant. ca instrumente de tipizare: temperament extrovertit şi introvertit. – ―Invazia sectelor‖.2. organizate în formula genetică. dar noi am ales criteriile utilizate de C. care se bucură de o atenţie deosebită. sunt mai mereu incompatibile cu cele personale (individuale) şi dăunătoare individului. pe când extrovertitul este sociabil exteriorizat. absorbit de probleme. prin însăşi faptul că totul se generalizează şi se încearcă.Interesele liderilor sectelor şi ale sectei în genere. obiecte. G. ce clasifică oamenii în categorii cu trăsături relativ – asemănătoare. practicând fanatismul şi obscurantismul. dar influenţată şi de factorii peristaltici (de mediu). standardizarea. grupările religioase. Babel.. activ. p.I. Bucureşti.8.

urmându-şi ideile până la ―moartea‖ spirituală a celor din jur. luând ca pretext faptul că Steiner. fiind dispus să-şi admire cutezanţa ideilor eretice. dar un exemplu cu adevărat grăitor este Rudolf Steiner.‖. 174-177 70 . pp. Jung în ―Tipuri psihologice‖ pentru partea psihologică şi ale părintelui profesor P. 358-440 Analiza realizată pe baza studiilor lui C. agitaţie. ca de altfel şi în analiza sectarului introvertit. a) Sectarul extravertit177 Despre sectarul extravertit se poate afirma: imprevizibil şi indecis în atitudine. iar proiectele îi eşuează. Modelul descris mai sus este destul de răspândit printre adepţii sectelor. b) sectarul introvertit. Îi place să administreze. iar în sectă este foarte util.persoane. am clasificat şi noi temperamentul individului sectar astfel: a) sectarul extravertit. ―Tipuri. Există grade de introversie şi extroversie în funcţie de caracterul şi mediul psiho-social şi religios. Deşi judecata îi este falsă.. deoarece se ştia în mod precis că Steiner făcea 176 177 Ibidem. căreia îşi înfăţişează ca înzestrat cu încredere în sine şi perseverenţă. Urmând linia tipologiei lui Jung. Jung. aparţinea unei familii catolice. David pentru partea socio-istorică. născut la Kraljevic. ―secretarul general al secţiei germane a societăţii teozofice. aceasta. pp. încercând să urmăm o ―linie‖ de analiză cu exemplificarea cât mai concludentă. Desigur o acuzaţie gratuită. Descoperă repede dorinţele şi opiniile celorlalţi178. are nemăsurată încredere în ele. încercând astfel să nu ne abatem de la realitatea obiectivă şi să reuşim a fi folositori în demersul nostru de cunoaştere a fenomenului sectar prin cunoaşterea modelelor de bază ale sectei: membrii săi.G.G. Pentru a se răzbuna. El are o formulă precisă pentru tot ce i se întâmplă: fie că lucrurl nu este adevărat. 178 C. se separă cu totul de Annie Bessant.. înclinare către dispoziţie capricioasă. dăruindu-se cu toate forţele ei. judecă orice şi pe toate la un loc în mod depreciator şi este întotdeauna mulţumit de sine.I. fie că este cunoscut de prea multă vreme. l-a acuzat că este iezuit.. situaţii176. nemulţumire şi criticism.

Jung.. Steiner este considerat reformatorul spiritismului. Se arată a fi un timid şi retras. şcoala Waldorf . El. 1. În realitate. R... Marie von Sivers.180 Are o frică mare de autoritate. îmbrăţişând evoluţionismul şi chiar medicina veterinară (acceptând creaţia în sensul generaţiei spontane). O altă acuzaţie care i s-a adus a fost aceea că practică magia neagră cu mijloace neospiritiste.]. Nu a avut urmaşi. chiar de este verificat de el personal. R.I. dar cu a doua soţie.. 179 180 P.. A cercetat literatura lui Schiller şi lucrările lui Göethe. ―Tipuri . decât denunţându-l ca iezuit. pp.‖179 b) Sectarul introvertit Despre caracterul adeptului introvertit s-ar putea enunţa următoarele: plăcerile sale nu se schimbă de la oră la oră.parte din societatea teozofică de aproximativ cincisprezece ani.‖ vol. a organizat. prin lucrările sale – mai ales ―Teze antropozofice‖.177-179 71 . cu greu lăsându-se ―împins în faţă‖. dându-i chipul cel dintâi prin antropozofie. tendenţios. cu tainele lor. El nu posedă siguranţă de sine şi nu are încredere în nici un adevăr. 1925 – pune bazele unei teorii fondate pe un ansamblu eclectic de idei religioase metafizice şi de vechi practici pseudo-mistice. 360-362 C. ca apoi să urmeze medicina (în special anatomia omului).. Annie Bessant vedea în faţa ei un adversar de credinţă catolică.. pp. iubirea sa de plăcere este de natură genuina... ―Invazia . Si-a luat doctoratul în filozofie (Rostock.G.. nicidecum al creştinismului. R. socotindu-le ―necesităţi şi încercări‖ omeneşti pentru a ajunge la înţelepciunea divină.. 1891). care. David. dar obsesiile sale de conducere sunt foarte mari. necăutând plăcerea din simplă agitaţie. Steiner a studiat Scoala Tehnică Superioară din Viena. Steiner ―corectează‖ greşelile înaintaşilor şi ―reface‖ doctrina teozofică. însă creează un drum nou în teozofie. Plăcerea cea mai mare a lui este să controleze din umbră pe ceilalţi membri ai sectei. pe care nu-l putea înfrânge. Modul cel mai facil de a controla pe lungă durată sunt interpretările şi traducerile unor cărţi importante.‖. căruia îi dă numele de antropozofie [. evident prin mulţimea ereziilor. după liberul cuget al lui. cum vom vedea...

Invazia . că: ―Oricare dintre români munceşte că n-are încotro.religioase‖. Ed.. Spiritul occidentalist protestant şi neoprotestant nu poate fi inserat în mentalitatea ortodoxă română. stabilindu-se nu la mănăstirea de metanie.I. ca sectă şi individuală. căci în fenomenul sectar în manifestarea sa socială. Aici începe traducerea Bibliei în limba română (aşa zisa Biblie Britanică. răzleţe .. A fost ―cântăreţ la biserica Cuibul cu Barză (Sfântul Stefan) din Bucureşti unde era preot Teodor Popescu. alături de Jung că Hristos ―a revelat omenirii vechiul adevăr că acolo unde este stăpână puterea nu există iubire. ce izvorăşte din mândrie. Polirom. David. intră pe neaşteptate în monahism. Iaşi.I.‖181 În încheiere putem afirma.Exemplul elocvent de sectar introvertit îl găsim chiar printre unul dintre conaţionalii noştri Dimitrie Cornilescu. în ―R.. Dimitrie Cornilescu se retrage şi pleacă din ţară.‖183 La sfârşit putem afirma. dar când poate. imnuri religioase. ci la moşia prinţesei Calimachi de la Stănceşti – Botoşani.. pentru a nu fi încorporat în armată. tâlcuiri. ca adept. nici o putere nu rezistă.T.G. ―Despre arhetipurile inconştientului colectiv‖. trage chiulul sau 181 182 P. serate.125 183 N. este influenţat de Raluca Calimachi şi. 1998. precum Mircea Vulcănescu despre caracterul naţional român.L‖ 3-4/84. ―Mentalităţi şi ritualuri magico . reîntors la Bucureşti începe să introducă sistematic în predici şi cateheze concepţiile sale.. p.19 72 . p. iar acolo unde este stăpână iubirea. rugăciuni libere. care se află azi în circulaţie la neo-protestanţi şi sectari) şi. dogmele sacre şi adevărurile revelate rămân suficient de vii. Gavriluţă. Religia iubirii e o replică psihologică perfectă la domnia romană a puterii‖182..160 C. nu cunoaşte alte legi decât pe cele ale puterii. iar modul de lucru era după practica şi metoda protestantă: şedinţe duminicale. la practica Bisericii strămoşeşti. p. Renunţă la cult. 13/92. pentru că ―în spaţiul spiritualităţii ortodoxe răsăritene .. Jung.

fiind evidente aspectele generale (manifestarea sectei) şi particulare (manifestarea adeptului) ale reflectării subiective cu afecţiuni atât somatice cât şi psihice. implicaţiile ei în societatea umană în general.‖184 II. Ed. EIBMBOR. acesta pentru că în Biserică ―Filozofia Duhului Sfânt e constituită din adevărurile veşnice M. ―Responsabilitatea creştinului ortodox are în vedere nu numai profesia.3. şarlatani. fanatici – prozeliţi. dacă avem în vedere faptul că adepţii sectei pot fi împărţiţi în mai multe categorii: naivi.Vulcănescu. vol. Cluj Napoca.2. şi totuşi. şi în cadrul comunităţii sectare în particular. nu al proletarului occidental. Fenomenul sectar este. de îndepărtare a ei de Dumnezeu.9. ambele formulări având partea lor de adevăr. nu putem despărţi cele două aspecte şi trebuie să recunoaştem că sectele sunt produsul unei societăţi bolnave. În loc de concluzii Problematica psihopatologiei cu manifestări sociale este foarte delicată. ―Dimensiunea românească a istoriei‖ în ―Dreptul la memorie‖.95 185 D. o manifestare psihopatologică cu tendinţe sociale sau o manifestare socială cu tendinţe psihopatologice. p. lipsite de implicarea religioasă şi morală corespunzătoare.83 184 73 . dar somnul lui este al unui mare boier. ―Hristos – Biserică . Fenomenul este de natură socială cu conotaţii psihopatologice. 1992. p.Societate‖. Popescu. Ce au în comun toţi? putem distinge următorii factori comuni: interesele. ci pe Dumnezeu şi pe semeni‖185. aşa cum era ea exercitată în trecut. Bucureşti. 1998. fapte care duc la coagularea în sânul societăţii a diferitelor unităţi individuale cu tendinţe centrifuge şi organizarea lor în comunităţi de un mare pericol pentru ea însăşi şi care presupune o psihopatologie a celor ce formează secta. nevroza şi presiunile inconştiente. aşadar. nu ne dezvăluie toate aspectele.doarme.Dacia. Nu putem lăsa la o parte nici manifestările sociale ale sectei.

II.‖187 Totul în biserică este activ şi roditor. Giordano Bruno fusese ars pe rug cu puţin timp în urmă.141 P. p. p. sentiment care s-a dezvoltat treptat în clasele mai educate ale societăţii apusene. Deisis. în raport cu Dumnezeu. Dezintegrarea a pus bazele neîncrederii în credinţa creştină. loiali cu stăpânirea cea dreaptă.28).)‖188.‖186 ―Biserica Ortodoxă caută să formeze credincioşi sfinţi.23). Sibiu. credulii şi sectarii pleacă de la superstiţie şi erezie.I. vol. de la inimă rea şi gânduri pătimaşe (. dezintegrarea unei entităţi creştine unificate în Europa Apuseană a fost rezultatul degenerării şi corupţiei clerului. vol. pentru „crima‖ copernicanismului: el a afirmat că Pământul se mişcă în jurul Soarelui. ―Biserica în calitatea ei de Împărăţie a lui Dumnezeu – este trupul tainic al Mântuitorului (Ef. smeriţi şi cinstiţi în raport cu societatea. ―Invazia sectelor‖.privitoare la Dumnezeu. Reforma protestantă procesului de „decreştinare” sau iniţierea Procesul descreştinării în naţiunile apusene nu a început de curând şi nici nu este produsul unei singure epoci.60 186 187 74 .22 188 Idem. Or. la grupuri anarhice şi organizaţii violente. Popovici.. deoarece. acesta ar fi cu siguranţă procesul lui Galilei.. şi că corpurile cereşti nu I.XX. prin Sângele Său (Fap.3. III. mişcări sau influenţe. ―Omul şi Dumnezeul – om‖.1 p. o dată cu Pogorârea Sfântului Duh (Fap. În limbajul evanghelic al Bisericii acestea se numesc dogme . este Biserica învierii şi s-a descoperit sau s-a revărsat şi s-a extins în istorie la Cincizecime. Dacă ar trebui să plasăm un singur incident la baza prezentului fenomen al descreştinării. întemeiată o dată cu Răstignirea Sa. la lume şi la om. David. Ed.19) şi ajung la Comunităţi suspecte. în parte. de la cele mai înalte până la cele mai de jos niveluri. care a dus la alimentarea procesului originar al descreştinării. Condamnarea lui Galilei de către forţele fundamentaliste din Biserica Romană a declanşat o reacţie în lanţ în toată Europa. 1997.XV.V.Mt.

p. Reforma protestantă. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. trase de entităţi spirituale. în ―Noua Reprezentare a Lumii. acest proces a fost lent şi legat numai de îndoieli asupra doctrinelor cosmologice. procesul deconstrucţiei a început. după marea schismă. diferite mişcări gnostice prinseseră putere în Europa Apuseană. Deoarece lucrările sale. şi a fost ameninţat cu moartea dacă nu renunţa la afirmaţiile sale. această deconstrucţie a crescut ca ridicarea la pătrat a secundelor din acceleraţia experimentului lui Galilei189. Aceste îndoieli erau mult amplificate de stilul de viaţă avar şi degenerat al clerului. Dr. a fost cel mai mare proces deconstructiv din istorie. 2005. 9-10 189 75 . O bună parte din puterea mişcărilor gnostice consta în protestul lor împotriva modului de viaţă degenerat şi al clerului Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. care a contribuit mult la popularizarea lucrărilor lui Galilei. Nu a urmat imediat valul de decreştinare. apăruseră îndoieli despre multe din învăţăturile care s-au dezvoltat în Biserica Apuseană. Studii inter. oamenii cultivaţi din întregul Apus au văzut aceste incidente ca pe un război creştin împotriva adevărului. 4. Iniţial. Deconstrucţia Bisericii Romane începuse deja prin secolul XIII. Timp de mai multe secole. În această epocă. Creştinismul era atât de adânc întipărit în culturile Europei. Cu fiecare secol. la fel ca mingea pe care Galilei a rostogolit-o pe o pantă şi a cărei viteză a ajuns la 10 ft/sec. cât şi pe cele ale lui Bruno. Editura XXI: Eonul Dogmatic. aşa cum se întâmplase mai devreme în Est. Cu experienţa lui Galilei. încât a fost nevoie de alte trei secole pentru ca ceva asemănător unei decreştinări generale să devină evident. Totuşi.şi transdisciplinare‖. Magda Stavinschi şi Pr. în special al episcopilor şi al clerului de cel mai înalt rang. Galilei a confirmat atât ideile lui Copernic. iar picăturile de îndoială au devenit curând un torent. transparente şi mobile. interzise în Italia. coordonatori Dr. au fost totuşi publicate în Europa Nordică.sunt fixate pe inele solide. Bucureşti. Doru Costache. Nr. dar gheţarul începuse deja să se topească. a început să capete viteză şi să accelereze.

Se pare că acest lucru a avut consecinţe enorme. Cealaltă formă de deconstrucţie. Acuzaţiile pe care Martin Luther le-a afişat pe uşa Catedralei Tuturor Sfinţilor din Wittenberg. Când Luther şia exprimat îndoielile asupra teologiei. la 31 octombrie 1517. Cu Luther. Dar după 1600 au apărut îndoieli mult mai profunde190. pe măsură ce această deconstrucţie a luat amploare. se refereau numai la chestiuni eclesiastice. Biserica Apuseană a fost înghiţită de un torent deconstructivist. Reforma protestantă a condus la deconstrucţia istoriei şi a tradiţiei Bisericii creştine. p. Îndoielile care au apărut în urma arderii pe rug a lui Giordano Bruno şi condamnării lui Galilei la 21 iunie 1633 (ambii au fost găsiţi vinovaţi de ―copernicanism‖) aveau un caracter mult mai larg. Conducătorii Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. acest lucru a afectat numai Biserica. Subminarea paradigmei familiei tradiţionale ar putea să fie unul dintre cele mai importante dezastre ale deconstrucţiei protestante191. respectul pentru toate tradiţiile şi structurile ierarhice din societate a fost subminat. p. pentru care considerăm procesul lui Galilei ca fiind prima piatră de hotar. Dar. el nu făcea decât să dea expresie îndoielilor care apăruseră cu regularitate timp de mai multe secole. a fost mai degrabă reacţia arogantă a conducătorilor şi a intelectualilor creştini care au generat acest proces. ci creştinătăţii în ansamblu. 11 190 76 . La început. 10 191 Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. ea avea să submineze conceptele de tradiţie şi structură ierarhică. Nu ştiinţa a creat această deconstrucţie. Nu era vorba de faptul că emergenţa revoluţiei ştiinţifice era în opoziţie cu creştinismul. care continuă în secolul XXI. vieţii şi valorilor Bisericii Romane. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. în final. Era inevitabil ca ambele torente de deconstrucţie să fuzioneze. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. pe care îl numim Reformă.Bisericilor bizantină şi romană. Deconstrucţia introdusă de afacerea Galilei aparţinea nu numai Bisericii creştine apusene. a fost o provocare directă la adresa întregii creştinătăţi şi a religiei însăşi.

grupările anarhice şi organizaţiile violente religioase din timpul nostru folosesc obscurantismul şi fanatismul cu scopuri străine Evangheliei. ci să capete încrederea celor mulţi. Fundamentalismul. 11-12 192 77 . Dacă fundamentaliştii creştini erau confuzi şi conduşi la isterie de pretenţia deţinerii adevărului. care a distrus fundaţia şi a făcut ca structura să înceapă să se fărâmiţeze. aşa cum spuneau protestanţii. Nu mai există nici un fundament într-un creştinism care nu are o tradiţie sacră vie sau o autoritate după care sunt interpretate Scriptura şi simbolurile credinţei. Reformatorii n-au început acţiunea izolat. Torentul a început lent. Reforma a fost începutul liberalismului şi al democraţiei liberale. nu putea să ducă decât la subminarea instituţiei însăşi. trebuie să afirmăm cu toată onestitatea că procesul descreştinării a fost inaugurat de fapt de conducătorii şi apologeţii creştini. or. Cutremurul a fost provocat mai devreme de Reforma protestantă. în ceea ce priveşte înţelegerea credinţei şi a Scripturii. ea a făcut posibilă negarea oricărei forme de autoritate. şi dacă. dar acum fiecare individ a devenit propria sa autoritate personală în interpretarea Scripturii şi a credinţei creştine. ceea ce a permis nu numai să se răspândească concepţiile lor. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. tradiţia sfântă şi structura ierarhică sunt rele. şi a ajuns la apogeu cu dezbaterile despre Darwin. Reacţia aproape isterică a unor conducători creştini faţă de scrierile lui Charles Darwin nu a făcut decât să alimenteze flăcările acestei deconstrucţii a creştinismului. având Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. p. sectele. cu procesul lui Galilei.creştini înşişi au generat cele mai mari îndoieli privind creştinismul în minţile oamenilor obişnuiţi. cuplat cu subminarea respectului pentru autoritate şi tradiţie. Reformatorii s-au folosit de cultura veche în noi aspecte pentru contestarea papalităţii. Tradiţia nu numai că a fost abandonată. ci au fost ancoraţi de Renaştere şi umanism. În final. în consecinţă. atunci nu a mai rămas nimic din mişcarea fondată de Iisus Hristos şi de Apostolii Săi192. Iar fără fundament nu mai rămâne decât o structură care se va prăbuşi la primul torent sau cutremur.

Interpreţii şi tălmăcitorii Bibliei formează alt grup de erezii. Superstiţiile populare. vol. s-a localizat şi apoi s-a organizat mai ales în America. În plus. David. fără control ştiinţific. uscat. cât şi un moralism mort. care sunt predate ca şi când ar fi doctrine de credinţă. traducerile neoprotestante sunt libere. se declară ―părinţi spirituali‖. Ea alcătuieşte cea mai evidentă distragere Diac. mult prea mulţi preoţi. izolat. 1997. ci şi ştiinţifică (traducerea cât mai aproape de sens). în vreme ce ei nu înţeleg sensul real al acestei paternităţii (care este adevăratul model al părintelui spiritual). Această problemă îi afectează pe creştinii ortodocşi mai mult decât pe orice alţi creştini şi are loc cel mai frecvent printre călugări. Editura Christ. Fiecare mişcare sau sectă îşi „alcătuieşte‖ biblia ei în scop confesional.la bază principiul lansat de reformă: interpretarea individuală liberă a Bibliei. 76-77 193 78 . Bucureşti. chiar şi cei prost pregătiţi pentru aceasta. din nou a revenit în Europa şi s-a răspândit în lumea întreagă. care. Prof. Petru I. Invazia Sectelor. nu în vederea unei ediţii cât mai aproape de original193. Aroganţa şi distanţarea clerului. mai degrabă decât predarea teologiei sănătoase. Cea mai importantă dintre afecţiunile care îi îndepărtează pe oameni de creştinism este boala spirituală numită ―fundamentalism‖. Dr. Aceasta include eşecul multor preoţi şi ierarhi de a interacţiona cu credincioşii într-un mod semnificativ şi personal. pentru a exercita putere şi control manipulativ peste turmele lor. Acest lucru este adesea făcut de clerul care doreşte să manipuleze şi să controleze în mod greşit credincioşii prin sentimentul de teamă. fără responsabilitate filologică şi cu vădit scop prozelitist. Dacă Biblia pentru reformatori a fost o preocupare nu numai exegetică. Acesta include atât o interpretare excesiv literală a Scripturii. astfel încât să poată da răspunsuri semnificative şi convingătoare la întrebările ridicate de oameni educaţi şi cultivaţi. deşi a luat fiinţă în Apus. p. 1. Ea include şi eşecul reprezentanţilor clerului de a continua să se educe ei înşişi.

mai responsabili decât oricare altă forţă din lume. care sunt aruncate asupra oamenilor chiar şi pentru aspectele cele mai fundamentale ale umanităţii lor. John Adams. Fundamentalismul evanghelic. Se pare că filosoful şi iconograful grec Photios Kontaglou a avut dreptate atunci când a spus că tocmai conceptul creştin apusean despre Dumnezeu este cauza primă a ateismului în Vest.de la o viaţă spirituală centrată pe Hristos în Biserica ortodoxă. crescute în aşa-numitele denominaţiuni ―evanghelice‖ ale protestantismului. aceste superstiţii distrag complet oamenii de la conştientizarea deplinătăţii harului Duhului Sfânt. cât şi de către cei care au renunţat deja la creştinism în întregime. este adevăratul vinovat. Printre persoanele educate. Nu am timp aici să vorbesc despre această doctrină şi despre modul în care se opune doctrinei creştine ortodoxe a mântuirii. nevindecate. al doilea preşedinte american. Într-adevăr. Acest ―abuz spiritual‖ include complexe enorme. Acesta este unul dintre motivele cele mai frecvente date de cei care se convertesc pentru faptul că părăsesc acele denominaţiuni şi devin creştini ortodocşi. cea mai obişnuită reclamaţie pe care o aud se numeşte ―abuzul spiritual‖. noua doctrină apuseană a mântuirii. Poate că în mod mai i clar. numită ―expiere‖. de vinovăţie. şi adesea de tineretul protestant evanghelic profund credincios. dă un sens adânc subiectului nostru. a formulat exact acest punct de vedere în corespondenţa sa cu cel deal treilea preşedinte al Americii. care este 79 . În afară de faptul că doctrina ne lasă cu impresia că Dumnezeu are caracteristici asemănătoare în cel mai bun caz unui fascism divin. Faptul că am auzit asemenea sentimente exprimate efectiv de mii de ori de către studenţi. masonul deist Thomas Jefferson. ea este contrară doctrinei şi învăţăturii Bisericii creştine vechi şi a fost inventată numai la începutul timpurilor medievale. ci numai să spun că doctrina expierii ne învaţă întradevăr că Hristos a murit pentru a ne salva de Dumnezeu. sunt factorii cei mai responsabili pentru decreştinarea societăţii. Deseori. împreună cu proprii noştri teologi şi fundamentalişti. Ceea ce a făcut această doctrină pentru creştinătatea vestică a fost să reducă credinţa creştină la un cod legal de comportament corect.

Este clar. de ―negru şi alb‖. şi trebuie să fie sprijinit prin transformarea bisericilor în centre pentru distracţii superficiale. Acest război. El este lipsit de viaţă şi de sens. Una dintre cele mai mari forţe ale descreştinării societăţii cultivate şi educate e activismul politic fundamentalist. Este perfect evident pentru orice observator atent că nu există ―negru şi alb‖ absolut în 80 . Chiar şi unii clerici ortodocşi din America de Nord resping acum. argumentele sunt oferite din perspectiva unui sistem ideologic mai degrabă moralist decât dintr-o autentică perspectivă creştină. ci în sistemul făţarnic şi arogant al moralismului mort. A ajutat la subminarea obiecţiilor noastre faţă de avort şi a eforturilor noastre de a păstra căsătoria şi de a încuraja cuplurile tinere să facă un angajament ferm prin căsătorie decât să trăiască pur şi simplu împreună. Chiar şi în aceste probleme sociale valide şi urgente. conceptul de luptă spirituală pentru transformarea inimii. aceasta se datorează faptului că moralismul mort vorbeşte în termeni de absolut. podvig) pentru transformarea interioară şi transfigurarea minţii şi inimii credinciosului. fie în mod tacit. la care s-au alăturat unii clerici ortodocşi.lipsit de elementul luptei interne (askesis. În parte. cu bază ideologică. Creştinismul a fost redus la un program de ―comportament corect‖. O primă reacţie a acestui activism este războiul împotriva ştiinţei moderne. el nu asigură mijlocul spiritual de atingere a unei vieţi cu adevărat morale în Hristos. Acest cod legal este exprimat nu într-o moralitate adevărată. Totuşi. că acest moralism făţarnic este folosit ca o armă pentru persecutarea şi hărţuirea altora. dincolo de orice contradicţie. subminează mărturia creştină referitoare la probleme sociale autentice. care poate că nu împărtăşesc interpretarea fariseică a comportamentului moralist exterior. în special prin denigrarea posturilor Bisericii Ortodoxe şi prin descurajarea oamenilor de a respecta posturile. şi nu reuşeşte să relaţioneze versiunea sa despre moralitate cu realitatea vieţii şi cu lupta spirituală autentică. imnuri centrate pe sine care confirmă ipocrizia şi înlătură ideea luptei pentru transformarea persoanei interioare întrun model viu al moralităţii adevărate. fie deschis. Aceasta i-a determinat pe mulţi să pună la îndoială întregul mesaj creştin.

2005. Moralismul este un tip de religiozitate care caută să eticheteze şi să condamne comportamentul extern. Când creştinii fundamentalişti insistă asupra literalismului absolut în interpretarea biblică. ei fac ateismul inevitabil în rândul unui număr mare de oameni cultivaţi şi educaţi194. Dr. În Europa Evului Mediu (ca şi în creştinismul antic) n-au lipsit predicatorii care contestau anumite puncte de vedere ale Bisericii şi nici mişcări milenariste visând să întemeieze împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Doru Costache. Magda Stavinschi şi Pr.condiţia umană. Să nu ne închipuim că Reforma protestantă din secolul al XVI-lea a ţâşnit pe teritoriul unui creştinism occidental monolitic. lor de-a fi. Bucureşti. politice: toate au o formă de moralism mort. El ascunde adesea răutatea reală sub mantia religiozităţii şi promovează consecvent dictonul că ultrajul moral este o formă de confesiune involuntară. islamice. totul trebuie să fie văzut mai degrabă în nuanţe de gri. pe care îl prezintă ca parte a felului. Nr. 9-19 194 81 . fără analizarea profundă a rădăcinilor şi cauzelor. El cere abandonarea a ceea ce a fost etichetat aprioric ca ―rău‖. veşted. Studii inter. Mai mulţi reformatori „avant la lettre‖ se simţiseră chemaţi de misiunea readucerii creştinătăţii la valorile evanghelice. La fel cum patriotismul este ultimul refugiu al ticălosului. fără să mai aştepte. şi fără să ofere un program constructiv de luptă spirituală. în ―Noua Reprezentare a Lumii. filosofice. În secolul al XII-lea.şi transdisciplinare‖. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. coordonatori Dr. Editura XXI: Eonul Dogmatic. p. aşa şi moralismul este ultimul refugiu al omului corupt şi rătăcit. Moralismul pe care tocmai l-am descris se regăseşte în toate fundamentalismele din lume: creştine. 4. Celălalt fel de fundamentalism la care ne-am referit mai sus pe scurt este literalismul biblic. Ceea ce reuşeşte aproape întotdeauna este numai îndrumarea comportamentului către împliniri ascunse. negustorul Lionez Valdus renunţă la toată averea sa şi porneşte să propovăduiască. E urmat Arhiepiscopul Lazăr Puhalo.

pe rămăşiţele vechii mişcări a valdensilor. întorcându-se fără compromisuri la modelul Bisericii Noului Testament195. pun pe credincioşii ortodocşi neavizaţi în situaţia de a-şi părăsi comunitatea. Mişcările neo-protestante. Poziţii speciale. a acceptat toate compromisurile cu puterea laică. prigoniţi ca eretici. De fapt. prin prozelitismul lor. urmând pilda apostolilor‖. scrie Jean Seguy. o internaţională ecumenică a contestatarilor creştinătăţii constantiniene‖ (AmedeoMolnar). la Constanţa. vor rezista împotriva tuturor în văile din Piemont şi se vor alătura Reformei. îl înfruntă pe papă şi. În multe secte creştine întâlnim şi astăzi această concepţie asupra istoriei. a altor personaje ce au înlesnit o Reformă radicală: în ochii acestor creştini. este ars pe rug pentru erezie. cotitura nefastă din istoria creştinismului datează din timpul domniei împăratului Constantin. în 1415. în secolul al IV-lea. credinţa tradiţională şi originală strămoşească. Biserica s-a corupt.de alţi credincioşi „ce se lipsesc de averi şi pun totul în comun. Dar grupuri husite îi vor supravieţui. în loc să meargă până la capăt cu raţionamentul demersului lor. recunoscută şi privilegiată de stat. un alt precursor. „Fenomenul reformator din secolul al XVI-lea poartă pecetea pluralului‖. Calvin şi alte figuri celebre. Din acel moment. Preliminarii Ne preocupă neoprotestanţii şi sectele fiindcă. Grupuri de valdenzi. În schimb. de data aceasta însă în Boemia. mesajul ei a slăbit: împărăţia ei a ajuns să fie a lumii acesteia. unul dintre ele străduindu-se chiar să „organizeze. din punctul de vedere al acestor contestatari. IV. se uită adesea de existenţa. 195 Jean Francois Mayer. Toată lumea a auzit de Luther. Sectele. reformatorii nu mergeau prea departe şi nu aduceau decât mici corecturi unei structuri ecleziastice corupte. p. şi unii şi alţii. 21-22 82 . în aceeaşi perioadă. cultul Bisericii Ortodoxe. Jan Hus. iar ea s-a îndepărtat tot mai mult de puritatea creştinismului primitiv.

Vorbim de acestea pentru a pregăti pe tineri şi elevi şi pe credincioşii ortodocşi de a se apăra şi. 83 . corifeii lor. necesară şi trainică a Bisericii Ortodoxe şi credulitatea sau „filozofia‖ religioasă la modă. Pentru înţelegerea situaţiei de astăzi. la învăţătură sau la mântuire.în ultimă fază . iar justificarea acesteia prin „texte‖ biblice este autoînşelare. fără rezervă. transmisă de la persoane suspecte. prin „ucenici străini‖ de tradiţiile. biserica Ortodoxă nefiind părtaşă obiceiurilor lor şi nici angajată în disputele lor referitoare la credinţă. instabilitatea morală. ci şi credinţa lor luminată. cine le-a trimis. evoluţia sau involuţia lor. în acelaşi timp. care le-a fost scopul.învăţături deosebite sau obiecţii „biblice‖ ale unor neoprotestanţi vizează. Trebuie să facem totdeauna deosebirile între credinţa mântuitoare. „Noutatea‖ credinţei nu este altceva decât înşelare. Experienţa dă siguranţa şi trăinicia. vom putea şti ce să răspundem şi vom preveni pe tineri şi pe credincioşii noştri asupra pericolului ce ameninţă credinţa strămoşească şi asupra încercării . cum s-a văzut. la cult. jertfa lor pentru aproapele. iubirea lor nepătată. de a ţine trează vigilenţa slujitorilor şi dascălilor noştri pentru a-şi da seama de abaterea unor reprezentanţi şi adepţi neoprotestanţi de la propria lor concepţie. Cultul Bisericii Ortodoxe dovedeşte nu numai experienţa trăitorilor în Hristos. trebuie să cunoaştem originea acestora. ignoranţă. Legea strămoşească. nemulţumirile. răspândirea lor şi mai ales momentele de pătrundere în ţara noastră: ce le-a favorizat. verificată. vom înţelege „mişcările‖ neoprotestante şi sectare de astăzi şi sub multiplele lor aspecte.de a ne abate de la obligaţiile noastre străbune. la cine şi de ce? Cunoscând ce vor. Având acest cadru. bisericile apusene. obiceiurile şi datinile acestui pământ. neverificată. impusă sau acceptată din interes. deci continuitatea firească aşezată pe temeliile trainice lăsate de Mântuitorul Apostolilor Săi şi transmise nouă prin succesiunea apostolică şi succesiunea în credinţă.

2006. site citat la 25. „sola fide‖. A studiat la Christ College. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Pr. Există trei teorii cu privire la sursa din care s-a desprins mişcarea baptista: teoria succesiunii neîntrerupte. Dr. anume că fiind în imposibilitate de a crede. Numai persoanele capabile să facă mărturisirea de credinţă sunt acceptate la Botez197. are rădăcini mai vechi. Whalen. din însuşi numele pe care şi 1-a luat. doctrina şi practica baptistă se leagă de un act fundamental pentru viaţa creştină. din cauza persecuţiei declanşate de casa regală împotriva separatiştilor. de a face o mărturisire de credinţă. mişcarea baptistă nu îşi poate identifica un întemeietor unic. Baptismul a apărut în secolul al XVII-lea. Zwingli. p.04. cu care a întemeiat prima Biserică Baptista. Nu se cunoaşte data şi locul naşterii lui în Anglia. după care a slujit ca preot în Biserica Anglicana până în anul 1606. atunci baptiştii au ajuns la concluzia logică ultimă. pentru începutul vieţii în Hristos. John Calvin sau John Wesley. Gheorghe Petraru. 102 84 . p. Anglican. după cum este uşor de observat. Craiova. Mişcarea Baptismală Spre deosebire de alte mişcări religioase.org/wiki/Bisericile_baptiste. Separated Brethren. Unii istorici îl socotesc pe John Smith un astfel de întemeietor.V. A murit în Amsterdam în 1612. copii nu pot primi Botezul şi deci ei nu pot fi botezaţi. asemenea unui Martin Luther. Dacă o afirmaţie esenţială a protestantismului este mântuirea prin credinţă. Negând orice valoare sacramental-mântuitoare actului Botezului. când a trecut de partea puritanilor separatişti. În 1608 s-a mutat în Olanda. teoria înrudirii anabaptiste şi teoria derivării din separatiştii englezi196. Cambridge.2009 William J. este inspirat direct din anabaptism şi menonism şi. 1979.wikipedia. a Survey of Protestant. Numele de baptişti a apărut ca o porecla dată în batjocura de cei cărora li se părea caraghios ca oamenii în toată firea să facă atâta caz de importanţa botezului. baptiştii reduc 196 197 http://ro. anume Botezul. 72. între 1594-1598. Editura Universitaria. A fost primul care s-a autobotezat în 1609 şi apoi i-a botezat şi pe alţi 36. Huntington. Eastern Orthodox and other Denominations în the United States.

afundarea în apă a omului care doreşte să devină creştin doar la aducerea-aminte, la memorialul morţii şi învierii lui Hristos. În urma acestui act săvârşit cu multă solemnitate, cu o participare impresionantă a membrilor baptişti, cel botezat la vârstă adultă devine prin convertirea sa interioară un următor al lui Hristos. Botezul este un act solemn prin care o persoană ce s-a decis să urmeze lui Hristos primeşte „Botezul exterior‖, propriu-zis, după ce prin pregătire specială a primit „Botezul interior‖ cu Duhul Sfânt198, singurul mântuitor, şi care face aproape inutilă scufundarea în apă, act ce de fapt nici nu aduce iertarea păcatelor, acestea fiind anulate prin convertire, actul interior premergător ce poate dura până la vârsta adultă. Omul este astfel lipsit de harul Duhului Sfânt dat de „naşterea din apă şi din Duh‖ (Ioan 3, 3-5), Botezul fiind pentru baptist mai curând o declaraţie personală de apartenenţă la comunitatea baptistă. Deşi problematica Botezului la vârstă adultă este premergătoare baptismului şi se întemeiază pe interpretarea unilaterală a textelor biblice şi neînţelegerea actului de mărturisire a credinţei în complexitatea lui, totuşi baptiştii, ca de altfel majoritatea sectelor, consideră că această mişcare reprezintă „reînvierea creştinismului primar‖199, reactualizarea după secole a Bisericii dintru început, de la Cincizecime, când cei adunaţi la Ierusalim la sărbătoarea Cincizecimii ebraice, la îndemnul Sfântului Apostol Petru: „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt, căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru‖ (Fapte 2, 38-39), au primit Botezul. Coroborat cu textul de la Sfântul Evanghelist Marcu, „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui...‖ (Marcu 16, 16) şi altele din Noul Testament (Fapte 22, 16; I Petru 3, 21), baptiştii

198

Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, Vol. IV, Reformation of Church and Dogma, (1300-1700), Chicago and London, 1984, p. 317; Pr. Dr. Gheorghe Petraru, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, p. 103 199 Dr. Alexa Popovici, Istoria baptiştilor în România, vol. I, Editura Bisericii Baptiste Române, Chicago, 1980, p. 9; Pr. Dr. Gheorghe Petraru, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, p. 103

85

consideră că botezul poate fi administrat numai celor adulţi, maturi, care pot să-şi exprime în mod conştient şi liber credinţa lor în Hristos. Însă, înaintea baptiştilor şi alţi erziarhi au proclamat botezul adulţilor, ceea ce determină pe unii istorici baptişti să-şi revendice o origine mai timpurie decât cea de obicei recunoscută, anume, mişcarea anabaptiştilor în secolul XVI. Adepţii lui Petru Bruys, petrobrusienii la începutul secolului XII, respingeau botezul copiilor, în nordul Franţei, atitudine condamnată de un fost călugăr benedictin Henric de Lausanne. Arnold de Brescia şi valdenzii, respingeau pedobaptismul. Dacă aceşti premergători ai baptismului reprezentau oarecum aspectul practic al problematicii, autorul moral al refuzului de a boteza copiii poate fi identificat în persoana lui Petru Abelard (1079-1142), care susţinea, împotriva lui Anselm de Canterbury, primatul raţiunii asupra credinţei, cunoscut în formulele scolastice consacrate „intelligo ut credam‖ (înţeleg ca să cred) spre deosebire de „credo ut intelligam‖ (cred ca să înţeleg). Corifeii mişcării de mai sus respingeau, în general, multe dintre adevărurile doctrinare şi practicile cultice creştine consacrate care vor fi respinse ulterior şi de baptişti şi de alte secte creştine: tot ceea ce nu are temei în Sfânta Scriptură este lipsit de valoare. Biserica adevărată este alcătuită numai din adepţii mişcării respective, nu există Taine prin care credinciosul primeşte harul mântuitor, nu este nevoie de preoţie sacramentală, semnul crucii este odios, nu trebuie să se facă jurăminte. Aceste atitudini şi concepţii s-au perpetuat peste veacuri şi s-au constituit într-o paralelă coexistentă şi parazitară Bisericii, concretizată astăzi prin puzderia de secte-denominaţiuni în spaţiul creştin. Unul dintre curentele reformatoare radicale a fost anabaptismul, numit astfel pentru că nu recunoştea botezul copiilor şi „reboteza‖, deci, credincioşii adulţi200. Teorie înrudirii anabaptiste susţine că baptiştii se trag, direct sau indirect, din anabaptişti (aripa radicala a Reformei din sec.16). Din gruparea anabaptistă au făcut parte fraţii elveţieni, huteriţii şi menoniţii (adeptii lui Menno Simon). Teoria are o puternică confirmare în dovezile istorice. Deşi n-au preluat în

200

Jean Francois Mayer, Sectele, p. 22

86

întregime doctrinele teologiei anabaptiste (mai ales în ceea ce priveşte pacifismul şi non-rezistenţa, depunerea jurământului, interdicţia de a ocupa un oficiu public şi anumite detalii legate de natura întrupării), baptiştii sec.17 au continuat teologia credincioşilor care au primit botezul doar ca urmare a unei mărturisiri personale de credinţa în Iisus Cristos, a preoţiei celor din bănci şi a libertăţii religiei scoase de sub controlul statului şi reaşezata sub autoritatea unică a conştiinţei201. În seara de 21 ianuarie 1525, unii credincioşi, aflaţi într-o divergenţă crescândă cu reformatorul Zwingli, se hotărăsc să se „reboteze‖. Refuzul lor de a boteza copiii are consecinţe serioase: el implică faptul că Biserica trebuie să fie alcătuită doar din credincioşi convinşi, ce-şi manifestă credinţa trecând prin apele botezului. Dar o Biserică de „voluntari‖, ce adună doar o parte a populaţiei, nu poate fi decât separată de stat. Refuzul oricărei întrepătrunderi între Biserică şi stat constituie, de fapt, un alt punct de fricţiune cu Zwingli, şi se poate înţelege lesne efectul revoluţionar al unei astfel de poziţii în contextul epocii. Aceşti primi anabaptişti nu se mulţumesc cu atât. După opinia lor, adevăraţii creştini nu primesc nici să ocupe funcţii publice, nici să poarte armele. Prescripţiile biblice trebuie urmate cu stricteţe, chiar în punctele considerate secundare de către alţi reformatori: astfel, din fidelitate faţă de Noul Testament, comuniunea trebuie săvârşită fără ceremonial, cu toată simplitatea, în casele credincioşilor. Autorităţile întâmpină anabaptismul prin măsuri represive încă de la naşterea acestuia: de-a lungul întregii sale istorii, credinţa anabaptistă va avea numeroşi martiri. Reprezentat de grupuri de o extremă diversitate, anabaptismul secolului al XVI-lea are o dublă imagine. Prima e cea a unui anabaptism militant, tentat să recurgă chiar la mijloace violente pentru a grăbi venirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ: este cazul grupului ce preia controlul oraşului german Minister şi instituie un regim teocratic; disputa sfârşeşte într-o baie

201

http://www.iosif-ton-mesaje.eu/ site citat la 25.04.2009

87

de sânge, când, după un lung asediu, oraşul cade în mâinile trupelor prinţului episcop şi ale aliaţilor săi. Amintirea tristă, lăsată în suflete de epopeea sângeroasă de la Minister, s-a răsfrânt adesea asupra celeilalte direcţii a anabaptismului, totuşi complet diferită, din moment ce este cu desăvârşire şi încăpăţânare paşnică, în ciuda nenumăratelor şi crudelor persecuţii suferite. Mennoniţii, amişii, hutterienii continuă până în zilele noastre acest al doilea curent. Mennoniţii îşi datorează numele lui Menno Simons (1496—1561), preot catolic din Ţările de Jos, cucerit mai întâi de ideile lui Luther, apoi de convingerile anabaptiste. S-a străduit să organizeze comunităţile ce-i împărtăşeau credinţa. Astăzi, diversele ramuri ale familiei mennonite numără peste 700 000 de creştini în întreaga lume. Mennoniţii nu se mulţumesc să rămână credincioşi mărturiei lor de credinţă, de pacifism şi de simplitate biblică: după o perioadă de reculegere, ei s-au lansat încă din secolul al XIX-lea, în acţiuni misionare în afara Occidentului. Mai cunoscuţi marelui public sunt fără îndoială amişii, născuţi din anabaptismul helveto-alsacian; ei nu se mai întâlnesc decât în America de Nord (şi printre câteva sute de emigranţi din Paraguay). Rigorismul lor i-a despărţit de alţi mennoniţi în secolul al XVII-lea. Se deosebesc în societate prin ataşamentul lor faţă de mode vestimentare de acum trei secole şi prin reticenţele faţă de „progres‖: mulţi dintre ei nu folosesc nici maşini, nici tractoare, şi se deplasează cu mijloace de transport trase de cai. Cu toate că nu recurg deloc la mijloace moderne (şi, poate, datorită acestui fapt...), excelează în activităţile agricole. „Amişii nu sunt nici rămăşiţe ale unei epoci apuse, nici oameni ce-au greşit secolul. Ei au ajuns la o concepţie diferită de cea a majorităţii oamenilor moderni, asupra modului de a trăi în lumea de astăzi‖ (John A. Hostetler)202. Amişii duc astfel până la capăt refuzul de a se conforma lumii şi modelor sale. „Ei sunt convinşi că un discipol adevărat al lui Dsus Hristos va fi recunoscut nu numai prin comportamentul şi prin vorbele sale, ci şi prin aspectul său exterior‖ (Stephen Scott).

202

Jean Francois Mayer, Sectele, p. 23-24

88

S-au văzut grupuri de amişi scindându-se ca urmare a unor dezbateri privind adoptarea unei inovaţii (de exemplu introducerea unor mijloace de locomoţie motorizate); în multe secte creştine au avut loc schisme din pricini pe care mulţi dintre noi le-ar considera drept amănunte lipsite de importanţă. Totuşi, am greşi dacă am rezuma aceste atitudini la un fanatism îngust: acest „purism‖ exprimă mai degrabă — şi nu fără oarecare dreptate — conştiinţa vie că, cedând într-o privinţă, se ajunge inevitabil la concesii tot mai mari faţă de „lumea‖ cea rea. În secolul al XVI-lea, o parte a anabaptiştilor prigoniţi sau retras în Moravia, unde s-au bucurat de o anumită libertate. Câţiva dintre ei s-au hotărât să renunţe la proprietatea individuală: aşa au apărut hutterienii (de la numele lui Jacob Hutter, ars pe rug în 1536). După multe incidente tragice, hutterienii au emigrat în secolul al XVIII-lea în Ucraina, apoi, în anii 1870, în America de Nord203. Hutterienii nu refuză folosirea mijloacelor tehnice moderne în munca lor, dar duc o viaţă simplă şi practică, de asemenea, comunitatea bunurilor; în sânul comunităţii, fiecărui membru îi este încredinţată o muncă, fără să fie plătit. Hutterienii caută să împlinească mesajul biblic în prescripţiile lui cele mai radicale. „Iisus a respins, în chip limpede, proprietatea. Oricine merge cu el nu poate păstra nimic personal‖, arăta hutterianul Andreas Ehrenpreis în 1650. „Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi‖ (Matei 19,21). Dincolo de renunţarea la bunuri ce ne leagă de iubirea de „lume‖, calea creştină impune lepădarea de propria voinţă, pentru a te supune celei a lui Dumnezeu, prin viaţa comunitară. În toate aceste I puncte, concepţia hutteriană se apropie de spiritul ordinelor monastice204. Confesiunea de la Schleitheim, un sat în apropiere de Schaffausen, a fost redactată de către Michael Sattler, unul dintre membrii „Uniunii frăţeşti a copiilor lui Dumnezeu credincioşi şi botezaţi‖, care însă a fost prins, torturat şi ars pe rug la

203 204

Ibidem Ibidem

89

Bothenberg. Mărturisirea de credinţă anabaptistă arată, între alte puncte de vedere doctrinare, că Botezul trebuia oferit numai credincioşilor, frângerea pâinii trebuia făcută numai în prezenţa celor care au fost botezaţi, viaţa morală a membrilor comunităţii să fie cât mai rigoristă, iar aceştia, deşi trebuiau să se supună autorităţii statale, nu aveau voie să ocupe vreo dregătorie politică şi socială. Declarându-se ferm împotriva serviciului militar, a legilor care constrângeau libertatea de conştiinţă, a jurământului de supunere faţă de principi, a taxelor, a impozitelor, a proprietăţii particulare, a alcoolului, jocurilor de noroc, luxului, anabaptiştii au trecut la transpunerea în practică a cestor principii, la constituirea unui model socio-politic de organizare umană în contextul tulbure al vremii, atât în plan religios, dar şi prin mişcările ţărăneşti expresia concretă a acestora fiind războiul ţărănesc german din 1524-1525 condus de Thomas Muntzer. Astfel, anabaptiştii au reuşit să creeze la Muntzer „comunitatea celor aleşi‖, un regim teocratic care suprima proprietatea şi regla viaţa personală a membrilor proprii până în cele mai mici detalii. Conducătorii comunităţii de la Minister au fost lutheranul Rotmann, care s-a rebotezat şi a trecut la anabaptişti, reuşind să convertească pe unii la programul ideologic ce includea comunitatea bunurilor şi ideea împărăţiei de o mie de ani, şi emigrantul olandez Jan Matthys, brutar, autodeclarat profet al comunităţii, al cărui loc este preluat, după căderea lui în luptă, de către Jan van Leyden, autoproclamat „regele Sionului‖, predicator entuziast, care, datorită numărului mare de femei necăsătorite din Munster şi, având ca model pe unii dintre patriarhii Vechiului Testament, a introdus poligamia, el însuşi căsătorindu-se cu 17 femei. Expresie a Reformei radicale, anabaptismul, prin comunitatea de la Munster, se constituie în temelia pe care s-a clădit antipedobaptismul modern205. Dieta de la Worms din 1535 a

Ioan Bunaciu, Propoveduirea în Bisericile creştine baptiste, Bucureşti, 1976, p. 18-24; cf. Bruno Wurtz, Doctrinele principalelor secte ale creştinismului contemporan, Timişoara, 1988, p. 15-25; Ovidiu Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. IV, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994, p. 288-291; Earle E. Cairns, Creştinismul de-a lungul secolelor. O istorie a Bisericii creştine, Societatea Misionară Română, 1992, p. 296-300; Jaroslav Pelikan, op. cit., p. 315-318; P. 1.
205

90

000 în Canada.. 800-803. Italia septentrională. Călăuză creştină.U. Gheorghe Petraru. p. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. LembeckKnecht.S. la Germantown (Pennsylvania).A. Fils d'Abraham. în America de Nord (Dakota de Sud) şi Canada (Manitoba). Frankfurt am Main. anabaptismul răspândit şi în Elveţia. unde Menno Simons (1496-1561) a îmbrăţişat opiniile anabaptiste renunţând la calitatea sa de preot romano-catolic în 1536. conduse iniţial de Iacob Hutter (1536). practicând agricultura în comun Mennonismul poate fi considerat tot o formă de anabaptism însă mai moderat şi fără dimensiunea socială radicală pe care o cunoscuse comunitatea de la Munster. având în vedere persecuţiile şi decimările la care au fost supuşi aceştia. 107 91 . Germania meridională. Dr. şi în comunitatea lor erau adepţii unor principii între care amintim refuzul serviciului militar. în secolul trecut.000 în S. Mişcarea îşi are originea în Olanda. menoniţilor li s-a acordat libertate religioasă în Olanda. Cei care l-au urmat au renunţat la denumirea de anabaptişti din raţiuni de securitate. Astăzi există în lume 1. dar mai ales. H.000 în ţările fostei U. radical şi păgubitor psihic şi social. 150.206. revendicativ.R. Dr. p. Boemia şi Moravia.A. unde sunt cunoscuţi şi astăzi sub numele de luttheriţi.000 în Germania etc.hotărât să desfiinţeze experimentul de la Munster. refuzul Botezului copiilor. Kirchen.. p. 135-136. manifestându-se apoi pacifist. Tirol. Mennoniten în Okumene Lexicon. Bewegungen. nu prin afundare în apă. Menno Simons a făcut mai multe călătorii. Panorama des communautes juives.. 140. Pr. precum Ungaria şi Ucraina. Goertz. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. spirirualcontemplativ. chretiennes et musulmanes. Mennoniţii administrau Botezul prin stropire. organizând comunităţi mennoniste în Olanda sau Germania. p. Pr. 20. Edition Brepols. toleranţa religioasă şi. Religionen. 152. 120. firesc. însă persecutaţi au ajuns şi în alte părţi ale lumii. În anul 1676. Gheorghe Petraru. Arad. David. cf. p.000 în Zair. religios.000 în India.S. refuzul prestării jurământului. au continuat un mod de viaţă comună. 1987. În 1663 ia fiinţă prima comunitate mennonită din S.5 milioane de creştini mennoniţi dintre care 350.U.J. 106 206 Joseph Langton. Grupuri din Germania şi Moravia. 1987. 148-151. 1987.

puritanii. Această primă comunitate. apărut în 1606. în ceea ce priveşte doctrina teologică. de către Roger Williams. Doctrina arminiană a fost condamnată la Sinodul de la Dordrecht. idei arminiene207. a fost influenţată în emigraţia acestuia în Olanda. 1618. un Botez nou. în 1612. baptiştii Arminienii era adepţii teologului Iacob Arminius (1560-1609). care practica Botezul prin stropire şi susţinea. în 1639. de atmosfera spirituală din acest spaţiu. prima comunitate baptistă. apariţia baptismului trebuie legată de atmosfera generală a Occidentului protestant de la începutul secolului al XVI-lea: Reforma din Anglia (1534) de sub Henric al VIII-lea şi conflictul noii Biserici Anglicane cu Biserica Romano-Catolică. pentru că personalitatea lui John Smyth. este cunoscută sub numele de baptiştii generali. Între aceştia se numără şi grupul congregaţionist de la Gainsborough. în 1612. mennonismul a constituit spaţiul favorabil apariţiei Baptismului propriu-zis. influenţaţi de mennonism. de care se leagă începuturile acestei secte creştine. baptiştii liberi. p. sub conducerea lui John Smyth (1554-1612). în Olanda. Din grupul baptiştilor generali s-au desprins baptiştii particulari. a emigrat în Olanda. în comunitatea baptistă a lui Henry Iacob. prin stropire cu apă. Întorcându-se în Anglia. reconsiderând aspectul libertăţii umane şi mărturisind că Hristos a murit pentru ca toţi oamenii să se mântuiască. care manifestau şi o toleranţă largă faţă de toate confesiunile. între care Thomas Helwys şi John Murton. au primit. congregaţioniştii). Thomas Helwys (1550-1616) şi adepţii săi au întemeiat la Londra. John Smyth şi alţi adepţi ai grupului său. baptiştii s-au constituit în mai multe grupări. Cu toată aparenta unitate dată de denumirea generică. în 1607. persecuţiile la care erau supuşi unii dintre dizidenţi. diversitatea teologică a diferitelor direcţii din noua Biserică (episcopalienii. Gheorghe Petraru. care. 102-108 207 92 . în 1633. la Amsterdam. care au început să boteze prin afundare. Dr. între care cele mai importante sunt următoarele: baptiştii celor şase principii.O verigă între anabaptism şi baptism. La Amsterdam. Pr. unde a fost adus. Baptismul s-a structurat puternic în America. independenţii. baptiştii de ziua a 7-a. care a contestat concepţia predestinaţiei absolute a lui Jean Calvin. Pe de altă parte. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.

unitare în fond. David. a reformatorilor şi a sfinţilor. necesitatea unei experienţe personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membru al Bisericii. Trebuie înţeles că baptismul a apărut din dorinţa de a repara unele greşeli doctrinale şi liturgice romano-catolice: a) Botezul prin stropire şi turnare. totuşi ezită în structurarea unei doctrine unice. care. spre deosebire de copii care nu sunt conştienţi de primirea botezului etc. aceasta spun ei. Mai presus de toate ea este adevărul lui Dumnezeu pe care porţile iadului nu îl pot birui. icoane. au concepţii comune: Credinţa (credulitatea) în Iisus. baptismală. Vieţile voastre să fie o podoabă a credinţei voastre. moaşte. reţinerea a două simboluri (Botezul şi Cina comemorare).. baptiştii cufundători.. tăgăduirea Sf. înlăturarea Sf. baptiştii frăţietăţii etc. Fecioare. îngerilor. nesocotirea obiectelor sfinte: cruce. printre alte învăţături afirmă următoarele: „Nu vă ruşinaţi de credinţa voastră. b) Despărţirea Botezului de Mirungere (confirmare). din respectul pentru libertatea individuală care este cea mai importantă pentru baptism. umblaţi în El.208 Deşi baptiştii au mai multe mărturisiri de credinţă. acordând crezare numai învăţăturilor pe care El le-a 208 Diac. Prof. Sectologie. c) Formula antibiblică a săvârşitorului: eu te botez! Pe la 1900 s-au cristalizat următoarele principii: autoritatea divină a Bibliei. Petru I. p. amintiţi-vă că ea este Evanghelia străveche a martirilor. 42-43 93 . Biblia (traducerea lor). baptiştii cuvântului. a celor care au mărturisit-o. Tradiţii (menţinând „tradiţia‖ istoria cultului). sfinţilor. administrarea botezului numai adulţilor.unitarieni. cinstirea Duminicii şi unor sărbători. exemplul vostru să vă împodobească crezul. Baptiştii. ca toate sectele apărute înainte sau după mişcarea. care pot înţelege semnificaţia acestuia. din comoditate. Mai presus de toate trăiţi în Iisus Hristos. Dr. Trebuie să menţionăm că au apărut mai multe mărturisiri de credinţă baptiste dintre care una mai importantă este cea din 1689.

Omul este creat de Dumnezeu. fie în dispoziţie sau atitudine. 5. confesiunile de credinţă au fost stabilite în diverse locuri şi date. Dr. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.dat şi fiţi stăpâniţi de Duhul Sfânt. Baza doctrinară. Mântuirea este scăparea omului de sub urmările păcatului. Dumnezeu este creatorul. fie în acţiune. 113 209 94 . iar natura spirituală e din Dumnezeu. omul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu şi astfel au intrat în lume păcatul şi blestemul. După unii istorici.. Păcatul este universal.necesitatea unei experienţe personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membrii al comunităţii baptiste. Nu-şi poate ava mente. .Abia pe la 1900. spre deosebire de copii.. care nu sunt conştienţi de primirea botezului etc. Pr. p. f. Tatăl. când au căpătat libertate deplină în Anglia. . Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt. iar consecinţa acestuia este moartea spirituală. 1958 şi 1966. Ţineţi-vă cu putere de cuvântul lui Dumnezeu care vă este arătat aici‖209.administrarea botezului numai adulţilor care pot înţelege semnificaţia acestuia. prin Mărturisirea de credinţă baptistă de la 1689. 4. Ademenit de diavol. trupul său e făcut din ţărână. Ca toţi sectanţii din România. este cuvântul lui Dumnezeu scris. Păcatul este lipsa de conformitate faţă de legea morală a lui Dumnezeu. omul nu se poate ascunde. Fiul şi Sfântul Duh. 2. Gheorghe Petraru. şi baptiştii folosesc traducerea tendenţioasă a Bibliei britanice de Dimitrie Cornilescu. El răspunde de faptele. baptiştii nu au un Crez oficial. Păcatul. . Redăm din Mărturisirea de credinţă a Cultului baptist punctele doctrinare mai importante. 3. s-au cristalizat câteva principii: . confesiunea aceasta fiind reeditată în 1855. întreit în persoane. Se pare că prima confesiune de credinţă baptistă a fost adoptată în 1689. după cum afirmă teologii baptişti. susţinătorul tuturor lucrurilor. 1. vorbele şi gândurile lui. a..autoritatea Bibliei.

Când primeşte cina. a) Botezul se săvârşeşte prin afundarea în numele Treimii. Fiecare credincios e „un preot‖ şi are dreptul de a se apropia de Dumnezeu prin Iisus Hristos. El este simbolul înmormântării omului vechi şi al învierii omului nou. Acestea nu sunt taine (subl. Biserica cuprinde totalitatea credincioşilor din toate timpurile. Nu are calitatea iertării păcatelor. n. spiritual. Nu e o organizaţie pământească „vizibilă‖. Pentru ca cineva să poată fi botezat. 9. Cina se poate lua de către toţi aceia ce şi-au mărturisit credinţa în Hristos şi au fost botezaţi. ci organismul viu. întrucât nu pot mărturisi că au îndeplinit aceste condiţii. „Ordinarea‖ acestora se face prin punerea mâinilor. Botezul se săvârşeşte numai la majorat. Diaconii ajută pe pastori în a administra bunurile materiale ale bisericii şi iniţiază acţiunile filantropice. pentru om.). Simbolurile Noului TestamentBiserica noutestamentară are două simboluri: a) Botezul şi b) Cina Domnului.. Omul păcătos prin naştere se poate mântui dacă îndeplineşte două condiţii: pocăinţa şi credinţa. Naşterea din nou este regenerarea vieţii. credinciosul are datoria de a se cerceta pe sine. ca să-şi acopere trecutul vinovat. 7. 6. păstorirea şi cârmuirea spirituală. Slujitorii cultului sunt de două categorii: pastorii şi diaconii.să se pocăiască şi să creadă.). fără alt mijlocitor.fapte bune. ci o calitate pe care o are fie care credincios.. înzestrarea cu o dispoziţie deosebită care cuprinde intelectul. care e gratuit. neamestecate. n.. sentimentele şi voinţa. al celor salvaţi. el trebuie mai întâi să primească mântuirea . „Preoţia‖ nu formează o clasă specială. Mântuirea se dă prin harul lui Dumnezeu. se compune din pâine şi vin. aceasta o face numai sângele lui Hristos.. este doar comemorarea iertării păcatelor prin jertfa lui Hristos. 95 . Pastorul se îngrijeşte de supravegherea. 8. Nu are calitatea de a curaţi păcatele. b) Cina Domnului — simbolul morţii lui Hristos. adică al celor care au crezut în Hristos şi au fost „născuţi din nou‖. ea e universală (subl. nu sunt admişi pentru botez. Copiii.

Nu există sărbători închinate sfinţilor. 11. există anumite principii baptiste fără de care nu se poate înţelege esenţa acestui grup creştin. vol. „Sfinţenia” se obţine prin lucrarea progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Disciplina în biserică se asigură prin măsuri ca: mustrare. adică numai cu credincioşii (baptişti). n.. ordinii şi pentru pedepsirea răufăcătorilor. ridicarea drepturilor şi excluderea din biserică a celor care s-au abătut de la concepţia baptistă prin atitudine sau fapte. Ziua Domnului . 17. 12. Cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă la supunere faţă de legi. Invazia sectelor. Creştinii trebuie să încheie o căsătorie numai în Domnul. 14. 13.purgatoriu?!). 210 Diac. Ea este exprimarea directă. Viaţa de apoi – Până la venirea lui Hristos există o stare intermediară (subl. David. Dr. iar cei nemântuiţi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu în chinul veşnic. Căsătoria este orânduită de Dumnezeu. Petru I. de aceea nu este nevoie de cărţi de rugăciuni. Divorţul este admis numai în caz de adulter dovedit sau de părăsire a căminului. 16. Alte concepţii – sunt comune tuturor mişcărilor religioase210. fiind investit cu putere pentru păstrarea dreptului. Totuşi. I. şi de aceea baptiştii refuză orice tradiţie bisericească cu normă de viaţă creştină. Raportul cultului cu societatea este conceput în sensul că statul este de la Dumnezeu.Duminica este ziua de adunare. Scriptura este unicul îndreptar pentru credinţă şi viaţă.10. p. După judecata de apoi cei mântuiţi vor moşteni viaţa de veci în fericirea cerească. Are caracter come morativ. Prof.. ca şi a celorlalte secte creştine şi care pot fi enunţate astfel: 1. 15. . sfinţită de Dumnezeu prin învierea Fiului Său. Rugăciunea este starea de legătură intimă a omului cu Dumnezeu. în viaţa celui salvat. 105-107 96 .

86-88. Dr. nu aparţine puterii lumeşti să-i pedepsească‖. Konfessions-Kunde. Gheorghe Petraru. C. se poate spune că „libertatea religioasă şi libertatea conştiinţei caracterizează pe baptişti mai mult decât ceea ce cred ei despre Taina Botezului căruia îi neagă caracterul sacramental în favoarea unei interpretări simbolice baptistul prin botez fiind creştinul care este un următor al lui Iisus 211 Friedrich Heyer. ci doar pe purtătorul duhului harismatic al autorităţii învăţătoreşti. în acest sens putem consemna crezul pionierilor baptismului. Acceptă preoţia universală şi nu aprobă patronajul altei atribuţii. regele. regele nu va răspunde pentru aceasta. Ei consideră comunitatea locală ca independentă şi reprezentare a suprastructurii ecclesiale care este inevitabilă ca organizare. p. 4. Astfel Th. Baptiştii admit în comunitatea lor numai pe cei care în mod conştient şi liber se decid pentru Hristos. se botează pe baza mărturisirii de credinţă şi se antrenează în disciplina comunităţii. Baptiştii înţeleg botezul ca moarte conform cu textul biblic din Epistola către Romani 6 a Sf. p. admit rebotezarea. 1991. religia oamenilor faţă de Dumnezeu este între Dumnezeu şi ei înşişi. Roger Williams spunea că „omul nu are nici o putere de a face legi care leagă conştiinţa‖211. Apostol Pavel şi. îl săvârşesc prin cufundare.2. 1977. Berlin New-York. Geneva. e doar un rege pământesc. 6. 5. Baptists în Dictionary Ecumenical Mevement. Grand Rapols. De aceea. aceea. De fapt această libertatea individuală este fundamentală în viziunea baptiştilor care au ca principiu o Biserică liberă într-un Stat liber. Botezul copiilor mici care nici nu cred nici nu mărturisesc credinţa lor nu-1 consideră Botez şi de.. Baptisen în Okumene Lexikon. Fie ei eretici. 3. 115 97 . ori altceva. Denton Lotz. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 629-630. Walterde Gruyter. Meister. Baptiştii revendică libertatea conştiinţei creştine şi de aceea cer despărţirea Bisericii de Stat. p. p. Helwys scria împotriva regelui Angliei: „Stăpânul nostru. de aceea. nici nu poate judeca între Dumnezeu şi om.. respectiv preoţia sacramentală. turci sau evrei. 119-123. Pr.

p. ci Biserica este oriunde acolo unde un grup de credincioşi se numesc ca Biserică pe baza unei mărturisiri de credinţă personale. Apartenenţa lor la Biserica universală nu este legată de botezul baptist. Biserica universală . care se autodefineşte ca baptistă212. lume care a înregistrat pentru conştiinţa şi spiritualitatea creştină modele de sfinţenie. şi nu este organizaţie pământească vizibilă. suma tuturor baptiştilor. Această modalitate nouă de înţelegere ecclesială. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Însă. al celor care au crezut în Iisus Hristos şi au fost născuţi din nou. Biserica.Hristos şi un membru al comunităţii locale. moartea şi învierea lui Hristos care premerge Cincizecimea. 115 98 . noua comunitate este de fapt o rupere de Biserică. Pr. generat de emoţionalitate şi nu consecinţa unui act divin întemeietor. Gheorghe Petraru. Structurarea noii comunităţi. comitetul de conducere. organizate în diferite chipuri şi răspândită pretutindeni în lume. paralele Bisericii este consecinţa unui act subiectiv uman. revelaţiei individuale. Mai important decât Botezul este comunitatea. op. Chiar dacă membrii acestei comunităţi se consideră pe ei înşişi Biserica. -are = a tăia). Este o sectă (verbul latin: seco. 72. Deşi formată din mai multe grupări. iluminării prin lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu asupra 212 William J. ci este o comunitate exclusiv a credincioşilor renăscuţi în mod personal. în Iisus Hristos. momentul incipient al istoricitătii Bisericii care penetrează şi umple timpul şi spaţiul uman spre a-1 face mediu al împărăţiei lui Dumnezeu. un factor de contestare şi de disoluţie a Bisericii. spiritual al celor mântuiţi. respectiv jertfa. pastorul. p.care nu este uniunea. de structura comunităţii şi organizarea ei. pentru mântuirea lor. ceva tăiat dintr-un întreg. Biserica este totuşi în El. ci organismul viu. de dăruire absolută lui Hristos şi care a marcat din temelii istoria şi cultura lumii se datorează. Whalen. aceasta nu mai este o instituţie cu scopuri supranaturale care cuprinde şi pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi. ci „societatea credincioşilor în Domnul nostru Iisus Hristos‖. cit. Dr. trecând cu buretele peste istoria Bisericii care este realitatea prezenţei şi lucrării efective a lui Hristos prin Duhul Sfânt în lume. potrivit pretenţiei oricărui „ales‖.

antisociale. devoţiune ce consideră creştinismul centrat pe persoana lui Hristos prin convertire personală. De fapt. pentru apartenenţa la Biserică. Bucureşti. p. Gheorghe Petraru. Cerf. Pr. Citirea Bibliei. pentru viaţa în Hristos. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. această concepţie ecclesială este una fundamentalistă. Interpretarea fundamentalistă a creştinismului capătă şi conotaţii milenariste. Bellarmin. Max Weber. Fundamentalismul este definit în general ca acea direcţie devoţională intensă faţă de cuvântul Bibliei. 1992. în mod automat produce această „renaştere‖ şi „trezire‖ personală care uneşte cu Hristos şi toţi cei care împărtăşesc o astfel de experienţă sunt treziţi personal la Dumnezeu. dualiste. prin revelaţie personală. elimină condiţionarea istorico-ecclesială şi teologico-spirituală a Revelaţiei ceea ce explică atitudinea ostilă faţă de Tradiţia Bisericii. Montreal. cu liberalismul teologic specific unor curente ale lumii protestante şi care dădeau mărturie despre infailibilitatea absolută a Bibliei. 473 cf. Termenul de fundamentalism este de origine anglo-saxonă şi trebuie localizat în mediul teologic american de după 1910 când au apărut cele 12 volume intitulate „The Fundamentals” ce cuprindeau 90 de articole redactate de mai mulţi teologi ce refuzau orice compromis cu modernitatea. Hristos este Mântuitorul personal şi aflarea lui în mod direct. Dr. anticulturale. p. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. de culturile care au receptat şi au dat un profil propriu Evangheliei. determinante pentru mântuire. cu ignorarea spiritualităţii şi a etosului local. Humanitas. p. al realităţii şi refugiu în imaginar şi oniric. antiştiinţifice. Fondamentalisme în Dictionnaire de Theologii foundamentale. Cu toate acestea. Gille: Kepel. traducere de Ihor Lemnij. „expresie literară a adevărului divin‖214. Credinţa în sensul tezaurului de învăţături mântuitoare şi harul divin trec în plan secund şi nu sunt hotărâtoare.individului uman. postfaţa de Ioan Mihăiescu. 148-152. prozelitismul sectar se manifestă viguros şi cu o intenţionalitate redusă la efemer şi terestru. un refuz al lumii. Paris. 1993. renăscuţi spiritual şi devin fraţi ai lui Hristos în adevărata Biserică ce reeditează unicitatea în istoria mântuirii a Cincizecimii213. Dumnezeu îşi ia 213 99 . de exemplu. 116 214 Jared Wicks.

adopta un standard înalt de moralitate. mulţimea de biserici baptiste răspândite în toate ţările lumii civilizate cunoaşte o mare varietate în specificul crezului şi în manifestare. baptiştii evanghelici se pronunţă împotriva ecumenismului mondial. Cu toate ca multe astfel de biserici cooperează în plan local sau internaţional cu alte biserici cu convingeri asemănătoare. Ei accepta membralitatea deschisă (fără frecventarea consecventa a serviciilor divine). Stuttgart. pe care-l denunţă drept o periculoasa formă de compromitere a adevărului creştin. p. Mişcarea baptistă contemporană poate fi împărţită în trei curente majore: baptiştii ecumenici. 3. 2. cât şi în sfera publica. Dr. cinstei şi hărniciei. manifesta un interes deosebit pentru pace şi pentru respectarea drepturilor omului în ţările lumii. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 1989. 126-127. Bucuresti. mergând de la cele mai conservative până la cele mai liberale. 175. au tendinţa de a fi mai degrabă liberali în probleme legate de moralitate şi de ordine socială şi.1. sunt foarte militanţi pentru unirea tuturor bisericilor creştine din lume şi a tuturor celorlalte forme de spiritualitate religioasa în mişcarea ecumenica. 1. În problematica sociala. Pr.V. 1994. au tendinţa de a fi dispensaţionalişti şi premilenişti în teologie. Seher. Disidenţe baptiste De ce exista mai multe feluri de baptişti? Chiar dacă au atâtea lucruri comune. Baptiştii ecumenici tolerează un mare spectru de convingeri. militează activ împotriva teologiei liberale. şi sunt gata să duca spiritul separatist la extrem. baptiştii evanghelici conservatori şi baptiştii fundamentalişti. p. proclamând imperativul unui înalt standard de moralitate. p. 113-117 100 . Quell Verlag. Baptiştii fundamentalişti. Gheorghe Petraru. ei sunt aliaţi forţelor conservatoare care pun accent pe responsabilitatea individului în faţa societăţii şi pe valorile muncii. atât individual. Ed. Kurt Hutten. Artemis. Grubler Enthusiasten. Baptiştii evanghelici conservatori sunt grupul cel mai numeros şi activează sub un cadru de referinţă teologic conservator. aşa cum le arata şi numele. trecând de la revanşa.

În condiţiile unei extraordinare mobilităţi sociale. Totuşi. în care Biblia este studiată şi respectată cu aceeaşi ardoare care a caracterizat creştinismul 101 . Baptiştii aflaţi în cea de a doua şi cea de a treia categorie pun un accent deosebit pe activităţi misionare. Paradoxal. Ei au vederi profund conservatoare în sfera activităţii publice şi nu sunt gata de colaborare decât cu alte biserici fundamentaliste sau cu biserici evanghelice conservatoare. Marele număr de creştini care au ieşit din structurile bisericilor istorice formează. în acest secol informatic. pierzânduşi din semnificaţia iniţială. cu statut privilegiat şi cu pretenţii de protecţie şi suport din partea Statului). bisericile baptiste au început să scoată din numirea lor oficiala numele de baptista. În tarile democratice şi pluraliste. bisericile istorice căuta să-şi recapete statutul de biserică naţională. fundamentaliştii rup orice fel de cooperare în clipa în care simt că o astfel de biserică întreţine legături şi cu biserici considerate liberale. majoritatea bisericilor baptiste din lume se încadrează distinct într-una din cele trei categorii menţionate. pericolul care-i paste pe baptişti este acela că încep să nu se mai deosebească de alte biserici evanghelice conservatoare. în care multe din distincţiile tradiţionale. Tendinţe contemporane. unde. Şi iată de ce sămânţa pusă de Reformă şi de separatiştii secolului 17 a încolţit în secolele care au urmat şi a dus la apariţia unor biserici profund evanghelice în crez şi în manifestare. Din dorinţa de a colabora masiv cu aceste biserici la evanghelizarea comunităţii şi a lumii. cât şi peste hotare.separarea de Stat la o anumita nuanţă de separare fata de societate. În cazul din urmă însă. în democraţiile imature. biserici ale comunităţii. 4. cel puţin se vor estompa. cea mai mare ameninţare la adresa identităţii distincte a baptiştilor nu vine nici de la mişcarea ecumenică şi nici din cauza persecuţiei din partea bisericilor naţionale majoritare (cu excepţia bisericilor baptiste aflate în fostele tari comuniste. populaţia secolului 20 tinde să creeze un sat global. atât în tara de baştină. Bineînţeles că există biserici baptiste care se încadrează undeva între gruparea evanghelică şi gruparea fundamentalistă. daca nu vor dispare cu desăvârşire. pe alocuri.

000. nici o autoritate umană. importante fiind cele din 1677 de la Londra. Din rândul acestora ia 1633 s-a desprins gruparea baptiştilor particulari condusă de Henry Iacob.primelor secole. op. Mărturisirea de credinţă de la Philadelphia 1707. adunând în jurul ei o noua generaţie 215. şi cea de la New Hampshire.geocities. influenţaţi de menonism.. În America. ei au primit al doilea botez. 240. care manifestau o larga toleranţă faţă de toate confesiunile creştine. Thomas Helwys şi John Murton. un protestant non-conformist care în 1639 implantează secta în Rhode Island .04.cit. de diversitatea teologică a noilor orientări creştine. 1832. ci a ieşit din nou în arena publică. congregaţioniste. s-au refugiat în spaţii politice şi religioase mai liberale. 54 102 . Tradusă în majoritatea limbilor de circulaţie.htm site citat la 25. Joseph Longdon.. p. Wahlen. la Amsterdam. op. 71 Gheorghe Petraru.com/athens/delphi/5647/rel46.000 de adepţi dintre care peste 35. p.000 botezaţi. iar întorcându-se în Anglia în. nici un crez uman‖216 iar prin spiritul congregaţionist afirma autoritatea supremă a comunităţii locale. Începuturile baptismului se leagă de numele lui John Smyth. Panorama des communantes juives. aceea a baptiştilor generali.2009 Gheorghe Petraru.000. puritaniste. 240. 1987.cit. independente. Biblia nu mai este astăzi apanajul exclusiv al clericilor.. Films d‘Abraham. În atmosfera generală a Occidentului începutului secolului XVII. William J. mulţi membri ai acestora fiind persecutaţi. În 1607. Continentul american va reprezenta aria de dezvoltare şi structurare a acestui curent sectar creştin care numără astăzi aproape 70. baptiştii şi-au formulat propriile lor mărturisiri de credinţă. p. care lăsând în plan secund doctrina calvinistă a predestinaţiei insistă pe ―angajarea personală a adulţilor‖. Brepols. marcat de reforma Bisericii din Anglia (1534) şi conflictul ei cu Biserica RomanoCatolică. Deşi au ca deviză sintagma ―nici un întemeietor uman.New-York. p. apoi în 1689. episcopaliene. op.217 215 216 217 http://www. chretiennes et musulmanes.cit. baptismul are ca iniţiator pe Roger Williams. 1612 au întemeiat la Londra prima comunitate baptistă. Întemeietorii baptismului s-au refugiat din Anglia în Olanda. pe ―autonomia comunităţilor locale faţă de stat şi de orice structură ecclesială‖.

una din bisericile baptiste foarte active misionar şi astăzi. de când şi-au mutat birourile la Valley Forge Pennsylvania. Global Mission: A Story to Tell: An Interpretation of Southern Baptist Foreign Missions. 19 seminarii şi 122 de spitale Southern Baptist Convention218 este cel mai mare corp baptist din SUA. fiecare baptist.Se prezintă ca un conglomerat de alianţe şi dizidente care se combină şi se divid dând naştere multor curente divergente în interiorul ei. 7 universităţi. de infiltrare şi de consolidare. are datoria de aduce la comunitate cel puţin ―un singur snop‖ în viaţa sa. în 1880 apare prima biserică baptistă a negrilor. susţinând o misiune creştină mondială. Primii baptişti au venit din Anglia în secolul XVII. orintându-se spre o 218 Winston Crawley. cu numele de National Baptist Convention USA Inc. în 94 de ţări fiind implicată astăzi mai ale în Federaţia Rusă. de fapt un nou model de creştinism împotriva Bisericii şi ierarhiei ei sacramentale. După o perioadă de organizare înfiinţează în 1832 Societate de misiune iar în 1837 Societate biblică. În 1905 a luat fiinţă Alianţa Baptistă Mondială ce este alcătuită din baptiştii de pretutindeni. având centrul la Washington. În 1996 raportau 1. organizat încă din 1845. 1985 103 . Astfel. American Baptist Church în the USA cunoscută şi ca Asociaţia baptiştilor din Nord. În paralel cu acestea au fost aduse din Europa şi alte curente baptiste ca Discipolii lui Hristos fondată de fraţii Crapbell. În 1972 pornesc o puternică campanie misionară. iar prima congregaţie pe pământ american apare în 1707. Nashville: Broadman Press. În România baptismul a pătruns prin maghiarii din Transilvania. pastori prezbiterieni emigraţi în SUA la începutul secolului XIX. De aceea baptiştii practică un prozelitism corosiv în spaţiile creştine printr-o strategie dublă cum arată pastorul Alexa Popovici. pentru a nu rămâne o „slugă leneşă‖ şi ―pom neroditor‖. Din cele 77 de grupări din cadrul mişcării baptiste actuale cele mai importante alianţe sunt: Baptist World Alliance are 32 de milioane de membrii în întreaga lume.5 milioane de membrii în 5800 de congregaţii. atitudine ce este caracteristică tuturor sectelor. În 1845. Baptiştii se divizează datorită problemei sclaviei în Convenţia de Nord şi cea de Sud.

Planul a debutat în 1981 şi primele biserici le-a întemeiat la Londra. Alexa Popovici. Paris. Din punct de vedere misionar este ― locomotiva evanghelismului american‖. aceste biserici au început să se unească ca asociaţii de voluntariat. 240. Nu este afiliată la mişcarea ecumenică. p. I. Istoria baptiştilor din România. baptiştii din America au format congregaţii locale autonome prin intermediul cărora îşi desfăşurau munca. Toronto.. New York.―copilul problemă al protestantismului american‖219 prin faptul că a ajuns să fie cea mai mare comunitate neo-protestantă din America datorită unui misionarism zelos şi prin participarea la mişcările evanghelice. expresia cea mai elocventă a acestei situaţii constituind-o ―Convenţia baptistă de sud‖ . prima Gheorghe Petraru. Elena McKean care a ţinut seminarii feministe în toată lumea(la Seminarul de la Los Angeles -1997 au participat peste 9000 de femei).A De la fondarea primei Biserici Baptiste în Rhode Island în 1638.misiune agresivă. aceste biserici trebuiau să întemeieze altele. Treptat. 1980.52 de universităţi şi 7 seminarii. International Church of Christ. prin cruciadele de evanghelizare lansate mai ales de cunoscutul Billy Graham. etc.cit. 215 219 104 . În 1997 avea 312 biserici în 124 de ţări. Editura Bisericii Baptiste Române. Un program special pentru femei în cadrul Bisericii a fost dezvoltat de soţia conducătorului actual. dar să rămână toate unite. Planul a fost gândit ca o mişcare de familie. Stokolm. Chicago. În 1996 raportau ~ 16 milioane de membrii organizaţi în 40560 de congregaţii. Acest curent neoprotestant s-a structurat decisiv în America. Bisericile Baptiste Americane/S. op. Kip McKean a devoltat un plan în care voia să evanghelizeze lumea într-o generaţie: un mic grup de ucenici să fie trimis în fiecare capitală a lumii întemeind acolo câte o congregaţie care să fie stâlpul misiunii în ţara respectivă. Au o casă de presă proprie Broadmen and Holman Press.U. p. Departamentul lor Foreign and Home Mission Broads sprijină peste 7000 de misionari instruiţi în 87 de limbi. formată în 1979 prin desprindere de mişcarea Discipolii lui Hristos îşi propunea să restaureze creştinismul biblic prin transformarea membrilor săi în ucenici care să răspândească Evanghelia.

821 de biserici şi 14 conferinţe districtuale sau statale. Arkansas. Grupul se concentrează pe dezvoltarea şi încurajarea cooperării misionare şi a avut o creştere surprinzătoare. Conferinţa Generală Baptistă Ceea ce este cunoscută în zilele noastre drept Conferinţa Generală Baptistă îşi are originile în Rock Island. el câştigă primii adepţi pentru credinţa baptistă şi botează pe trei dintre ei în râul Mississippi pe 8 august 1852. 62 105 . Internaţională Frăţia Biblică Baptistă este unul dintre grupurile „evanghelice mdependente‖-poate grupul cel mai mare şi cel mai rapid ca dezvoltare de baptişti independenţi din S. Abingdon Press Nashville. Au urmat apoi altele în Carolina de Sud. ca Asociaţia Baptistă din America de Nord. revised by Samuel S. iar la începutul anului 1852.312 biserici şi 230. în 1968.afiliat cu celelalte grupuri în predicarea şi învăţarea doctrinei baptiste ultraconservatoare220. Aceste asociaţii sprijineau construirea de biserici. Frăţia Biblică Baptistă. Din acest umil început s-a format o confesiune de 135.000 de membri. New Jersey şi Virginia. Rhode Island. Mead. Gustaf Palmquist. s-a organizat o conferinţă naţională . colegii şi şcoli. Illinois. 220 Frank S. Massachusetts.A. . 60 221 Ibidem.dintre ele fiind Asociaţia Philadelphia în 1707. în timpul vizitei făcute imigranţilor suedezi din Rock Island.U. Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States. Hill. Asociaţia Baptistă Misionară a Americii Organizat la Lirtle Rock. acest grup şi-a schimbat numele. Mead. Frank S. este botezat şi numit pastor baptist. în Asociaţia Misionară Baptistă a Americii. în 1879. în mai 1950. Illinois. în 1852. numărând 1. 1995. un profesor şi predicator laic sosise din Suedia în anul anterior pentru a deveni liderul spiritual al unui grup de emigranţi suedezi care fuseseră influenţaţi de mişcarea pietistă din cadrul Bisericii Naţionale Luterane Suedeze. el intră în contact cu baptiştii. La Galesburg. p.127 de membri în 25 de state221. p.Conferinţa Generală Baptistă Suedeză a Americii.

. Asociaţia este complet separată de toate celelalte organizaţii. Kentucky. o casă de copii şi o tabără pentru tineri se găsesc la Jasper. în mai 1934.000 de membri în 18 biserici. Un tabernacul.printr-o dragoste puternică şi comună pentru faptele şi persoana lui Iisus Hristos şi pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Asociaţia Baptistă Centrală Asociaţia a fost formată în 1956 şi e alcătuită din 37 de biserici în Virginia. Baptiştii Liberei Voinţe 222 223 Ibidem. apoi ca Asociaţie în 1972. Urmând doctrina şi organizarea baptistă uzuală. Cei ce s-au retras au devenit cunoscuţi ca baptişti misionari. Separarea continuă. ca baptişti separatişti sau Bisericile Baptiste ale lui Hristos. autonome.Bisericile componente sunt unite. care avea o orientare puternic calvinistă. în zilele noastre. p. Virginia. Există 5.Asociaţia Pastorală Bethel Fondat ca Alianţa Pastorală Evanghelistă la Evansville. 65 106 . acest grup a fost inclus ca Adunarea Baptistă Bethel în martie 1960. dintr-o mişcare de protest în cadrul vechii Asociaţii de pe Elk River.. Asociaţia Baptistă Conservatoare a Americii Asociaţia Baptistă Conservatoare este descrisă oficial ca o frăţie voluntară de biserici baptiste suverane. ca şi prin dragostea şi încrederea reciprocă222. membrii săi de rang înalt nu au niciun fel de jurisdicţie asupra bisericilor membre.. Numărul de membri cunoscut în prezent este de aproximativ 4. baptiştii de pe Duck River îşi au originea în 1825. rândurile contestatarilor au fost rupte de o dispută asupra legitimităţii misiunilor şi sprijinului unei societăţi publicistice şi a unei şcoli denominaţionale.. ceilalţi.. există două Asociaţii de pe Duck River 223. 57 de clerici recunoscuţi şi 5 şcoli creştine generale şi licee.cu 750 de elevi. Asociaţiile de baptişti de pe Duck River (şi cele asemănătoare) (Biserica Baptistă a lui Hristos) Limitaţi la 5 state sudice. p. Tennessee. Indiana şi Carolina de Sud.000.. independente şi care cred în Biblie. 64 Ibidem. Indiana. în 1843.

negarea principiului istoric baptist al independenţei şi autonomiei congregaţiei locale. a început cu o congregaţie organizată de Benjamin Randall în 1780 în New Durham. Linia de Nord. în Carolina de Nord. Au existat încercări de unificare a grupurilor de Nord şi de Sud până la izbucnirea Războiului Civil. controlul muncii misionare prin evaluările şi bugetul convenţiei şi întregul principiu al convenţiei în general224. Asociaţia Generală a Bisericilor Baptiste de rit obişnuit (vechi) Douăzeci şi două de biserici ale Convenţiei Americane Baptiste au părăsit Convenţia în mai 1932 pentru a fonda Asociaţia Generală a Bisericilor Baptiste de rit obişnuit (vechi). sau mişcarea Palmer. inegalitatea reprezentării în adunările convenţiei.Ascensiunea baptiştilor liberei voinţe poate fi pusă pe seama influenţei baptiştilor de gândire arminiană care au migrat în coloniile americane din Anglia. 66 107 . Grupul de Nord s-a extins cu mai mare rapiditate în vest şi sud-vest. a început în 1727 când Paul Palmer a înfiinţat o biserică la Chowan. În 1916 reprezentanţe ale bisericilor rămase din mişcarea Randall sau reorganizat în Asociaţia Generală Cooperativă a Baptiştilor Liberei Voinţe.100 de biserici. Denominaţia a fost organizată pe două fronturi aproape în acelaşi timp. sau mişcarea Randall. p. Roger Williams este considerat a fi primul pastor din coloniile americane. în 1910 această linie de baptişti ai liberei voinţe s-a unificat cu denominaţia Baptistă de Nord. Linia de Sud. toate proprietăţile denominaţiei şi mai multe colegii. luând totodată şi 857 din cele 1. New Hampshire. 224 Ibidem. Protestul lor era împotriva a ceea ce ei considerau ca tendinţe şi învăţături moderniste. Biserica Baptistă Generală Biserica Baptistă Generală susţine că îşi trage numele şi originea de la John Smyth şi Thomas Helwys şi de la grupul de baptişti organizat în Anglia şi Olanda în 1611 (vezi articolul general despre baptişti). Ambele grupuri predicau doctrinele slavei şi izbăvirii necondiţionate şi liberei voinţe.

A. Biserica Baptistă Landmarkistă „Landmarkismul‖ este o atitudine a unora dintre baptişti privitoare la natura bisericii şi a anumitor detalii din practica bisericească. „Baptiştii Naţionali‖ a fost numele unui aspect al vieţii comunităţii baptiste de culoare încă din 1886. Inc. are o istorie comună cu denominaţia „din America‖ (tocmai descrisă). cât şi cei de curând eliberaţi îşi dezvoltau viaţa publică. p. pe parcursul anilor formatori.. în 1915. Inc. Până în 1876 toate statele din Sud. Inc. Convenţia Naţională Misionară Baptistă a Americii 225 226 Ibidem. deşi landmarkiştii insistă că principiile lor datează din perioada apostolică225.U.U. În cele 3 decenii de după Războiul Civil. Inc. a fost organizată în 1935 de către membri ai mai multor biserici Baptiste ale Liberei Voinţe.A. cu excepţia Floridei aveau o convenţie misionară naţională. incluzând o viaţă bisericească organizată. S. Originile sale oficiale datează din 1895. Cu toate acestea.. Biserica Evanghelică Baptistă. Odată cu crearea convenţiei „din America‖. atât baptiştii de culoare liberi. Convenţia Naţională Baptistă a Ainericii. Numele îşi are originea în scrierile lui James Madison Pendleton şi James Robinson Graves în Kentucky şi Tennessee din ultima parte a secolului al nouăsprezecelea. Cel mai mare grup de baptişti de culoare din S. Convenţia Naţională Baptistă. comitetul misionar străin a devenit centrul operaţional al grupului226. 68 Ibidem. p. avându-şi multe rădăcini şi predecesori în perioada din jurul anului 1840.Conferinţa Generală a Bisericii Evanghelice Baptiste. 69 108 . erau un singur grup Naţional Baptist. ca şi eforturi misionare organizate care datau din aceeaşi perioadă în Nord. grupuri mai mici existau încă din 1830 în America Centrală.. cunoscută anterior ca Biserica Evangheliei întregi. Până la conflictul creat de deţinerea controlului asupra editurii denominaţiei.

organizând primele biserici locale din 1840 până în 1851. ei s-au stabilit în New Jersey şi Pennsylvania. când credincioşii albi i-au ajutat să îşi înfiinţeze propriile biserici. Ei căutau un plan de organizare prin care Convenţia însăşi ar controla congresul şi activităţile publicistice. Din nou.U. să trimită scrisori de fraternitate şi recomandare. Conferinţa Baptistă Nord Americană Bisericile din această conferinţă îşi au începutul ca biserici baptiste germane. problema controlului asupra publicaţiei denominaţiei a condus la o ruptură. Bisericile disipate au devenit mai târziu Conferinţa Baptistă Nord Americană.A. Convenţia Naţională Primitivă Baptistă a S. Populaţia de culoare a Sudului. Membrii săi se duceau la biserica Primitivă Baptistă a albilor până la vremea emancipării. să numească diaconi şi preoţi şi ajutându-i în multe alte feluri227. înfiinţate în America de Nord de către imigranţii germani acum mai mult de un secol. Baptiştii Originari Baptiştii originari au reputaţia de a fi cei mai stricţi ortodocşi şi cei mai exclusivişti dintre baptişti. Iniţial. asociaţie sau convenţie nu are nicio autoritate asupra bisericilor‖) reprezentând un protest ce 227 Ibidem. Această nouă frăţie se opunea deţinerii şi conducerii familiei Boyd a congresului şcolii de duminică şi a editurii Convenţiei. de-a lungul anilor de sclavie şi război civil. Grupul este unic prin faptul că nu a fost niciodată organizat ca o denominaţie şi nu are niciun fel de corp administrativ (fiecare biserică ar trebui să „se autoguverneze conform legilor lui Hristos aşa cum se găsesc în Noul Testament şi niciun preot. 71 109 .Originea recentă a acestui grup de baptişti de culoare (a fost înfiinţat în 1988) sugerează în mod exact gradul de moştenire istorică pe care îl împarte cu cele două grupări Naţionale Baptiste mai vechi. Aşa s-a întâmplat şi în cazul acestui grup. denumit anterior Biserica Baptistă Primitivă de Culoare. îşi îndeplinea obligaţiile religioase alături de populaţia albă în diferitele biserici ale acestora. p. unde Quakerii ofereau libertatea religioasă perfectă pe care o căutau.

desprinzându-se de Convenţia Naţională Baptistă. Baptiştii Separatişti în Hristos (Asociaţia Generală a Baptiştilor Separatişti) Primii baptişti separatişti au sosit în S. absenţa unor limite pentru mandatul preşedintelui ales al grupului şi a doua. nu toate purtând numele de reformate. Prima.U. alegerea necondiţionată. S. misionari şi şcoli de duminică. Baptiştii Reformaţi Acest grup este mai degrabă o frăţie de biserici decât o denominaţie şi este alcătuit din 300 până la 400 de congregaţii în S.A. 72 Ibidem.U. după mai mulţi ani de încordare şi discuţii. şi Canada.A. 74 110 . Legătura care le uneşte este o aderenţă strictă la „calvinismul în cinci puncte‖. În 1695. Unele nu doresc să fie numite baptiste. Precum s-a văzut. p. politica de detaşare de drepturile civile şi alte lupte pentru dreptate socială din timpul anilor revoluţionari ce au urmat deciziei Curţii Supreme din 1954 privitoare la desegregarea (eliminarea discriminării) utilităţilor publice. Convenţia Naţională Baptistă Progresistă. de aceea nu ar trebui să existe niciuna nici acum228. Ei sunt de asemeni de acord în mare parte cu doctrinele sinodului de la Dordt. Au fost în mod special activi pe vremea predicilor lui George Whitefield la începutul secolului al optsprezecelea şi în timpul conflictului dintre sectele Vechea Lumină şi Noua Lumină (Old Lighi şi New 228 229 Ibidem. Punctul lor de vedere era că pe vremea apostolilor nu existau societăţi misionare şi niciuna dictată de Scriptură. Inc. cu „doctrina anabaptistă a unei biserici chemate‖ şi Confesiunea Philadelphia229.A. a faptului că bisericile trebuiau să susţină misiuni. Inc. p.U. ca o secţie de refugiaţi ai mişcării separatiste din Anglia. ispăşire limitată şi definită.. acest grup a luat fiinţă în 1961. Două probleme se desluşeau clar. harul irezistibil (sau invincibil) şi perseverenţa tuturor sfinţilor adevăraţi.datează din secolul al nouăsprezecelea împotriva atunci recentelor introduse misiuni „bazate pe bani‖ şi societăţi de binefacere.credinţa în doctrinele depravării totale.

Stephen Mumford venise aici din Anglia. În timp 230 231 Ibidem. în 1671. A existat o dezbatere aprinsă între membrii comitetului şi. Divergenţa dintre cele două părţi a început cu un sfert de secol înainte de Bull Run. cum sunt numiţi adesea în Anglia) s-au organizat iniţial ca grup separat în America de Nord la Newport. cunoscând foarte bine pericolele nonconformismului religios. Kentucky şi Carolina (de Nord şi de Sud).Light). era în mod firesc puternic influenţat de mişcarea de abolire. stabilindu-şi totodată propriile comitete pentru misiuni străine şi locale231. la începutul anilor 1840. baptiştii de ziua a şaptea (sau baptiştii sabatarieni. Rhode Island. p. 75 Ibidem. Alte biserici au fost organizate în Philadelphia şi New Jersey şi din aceste trei centre. în principal în statele Virginia. a fost organizată Convenţia Baptistă de Sud (CBS). „Fraţii Nordului‖ au fost primii care au sugerat separarea. Conferinţa Generală Baptistă de Ziua a Şaptea Diferind de alte grupuri de baptişti din punctul de vedere al aderenţei la a şaptea zi ca sabat. chiar şi înainte de izbucnirea Războiului Civil. p. baptiştii de ziua a şaptea şi-au extins frontiera spre vest. Baptiştii Uniţi Denominaţia baptiştilor uniţi reprezintă un amestec al mai multor grupuri de baptişti separatişti şi obişnuiţi. acum. ei au 5. în mai 1845. 77 111 . o lună mai târziu.250 de membri în 90 de biserici şi frăţii230. Comitetul interimar pentru misiuni străine al baptiştilor îşi avea sediul central în Boston. Această chestiune a misionarilor şi a banilor pentru misiuni a constituit cauza imediată a separării. Bisericile Baptisie Separatiste din această perioadă au fost marcate de un ealvinism blând. şi intrase într-o relaţie de acord cu cei care se retrăseseră din „Biserica (Baptistă) a Doctorului John Clarke‖ cu convingerea sabatului. a devenit evident faptul că acest comitet nu avea să accepte deţinători de sclavi ca misionari. Convenţia Baptistă de Sud Era inevitabil ca baptiştii din Nord şi cei din Sud să nu se separe din cauza chestiunii sclaviei. Fiind localizat acolo.

Biserica Baptistă Unită a Liberei Voinţe În timp ce acest grup îşi datează originile odată cu cele ale Bisericii Baptiste a Liberei Voinţe (a albilor). au existat în Creştinism încă de la începuturi şi au jucat un rol major în istoria bisericii. în 1787. Mişcarea adventă Preliminarii Mişcările milenariste. Georgia. Stabilirea datei celei de a doua veniri a lui Hristos şi speculaţiile conform cărora evenimentele din ultima perioadă dovedesc că trăim în vremurile cele din urma. Una 232 Ibidem. cu 63. Biserica Baptistă Unită a Liberei Voinţe a fost independentă încă de la organizarea sa oficială în 1901. Membrii săi se găsesc în mare măsură în Carolina de Nord.s-au unit. Florida. Mississippi. un al doilea grup a fost organizat în Kentucky în 1801. fie celei de Sud. şi. cu alte cuvinte sectarismul naşte sectarism. Această trecere sumară în revistă a unor disidente baptismale. 79 112 . pot fi găsite în marea majoritate a grupărilor sectare de-a lungul istoriei. Louisiana şi Texas232. Mişcările care aşteaptă ca întoarcerea lui Hristos să pună capăt ordinii satanice actuale au devenit cunoscute în special în perioadele dificile ale marilor schimbări sociale. deşi adesea în lipsa unei denumiri clare de secta. VI. în general.641 de membri în 586 de biserici. arată caracterul entropic al religiozităţii americane. ele au păstrat o libertate perfectă în predicare şi organizare după unificare. cât şi cea calvinistă erau păstrate de diversele grupuri.ce atât teologia arminiană. Virginia. când două asociaţiiSalem şi Elkhorn (baptişti obişnuiţi) şi Kentucky de Sud (baptişti separatişti). cu privire la diferitele mişcări neoprotestante. dar Baptiştii Uniţi este încă recunoscută ca denominaţie separată. Prima organizaţie a fost în Richmond. p. Odată cu trecerea anilor. în special. mulţi dintre membri s-au alăturat fie convenţiei baptiste de Nord.

Impactul în societatea contemporană. coordinating editor. p. O diferenţă majoră între bisericile principale şi mişcarea milleriana în 1830 a fost aceea ca pentru aceştia din urmă. Boles. 2007. p. (236 p. America's Alternative Religious. New York-ul era cunoscut ca „teritoriul pârjolit‖ de fervoarea pietistă („burnedover district‖) deoarece mulţi predicatori proveneau din această zonă235. El predica în 1830 că mileniul se va instaura în trei ani dacă adepţii lui continuă să muncească cu stăruinţă la propria lor mântuire. University Press of Kentucky 1972. State University of New York. la lansarea primelor programe misionare. perioada unor noi convertiri în masă. Tim Shenton. New York 1950. Primele grupuri utopice şi milenariste. Linder. noţiunile apocalipsei constituiau învăţătura principală. Dictionary of Christianity în America.) apud Radu Petre Mureşan. precum şi la apariţia unor grupări sau secte religioase. societatea americană a traversat o A doua mare deşteptare (Second Great Awakening). The Great Revival. 1067-1068. Leominster: Day One Publications 2004. şi a inclus biserica părintelui Tertullian. Forgotten heroes of revival. prin mari campanii de evanghelizare în rândul coloniştilor neafiliaţi la vreo biserică. Predicile liderilor religioşi din toate denominaţiunile au dus la convertiri în masă. chiar în perioada imediat următoare Războiului revoluţionar. 233 Timothy Miller. The Social and lntellectual History of Enthusiastic Religion în Western New York (1800-1850). prin cât mai multe convertiri. Great men of the 18th century evangelical awakening. (179 p. 70 235 Termenul „burn-over district‖ a fost impus de studiul lui Whithney R. InterVarsity Press. În jurul anului 1800. The Origins of the Southern Evangelical Mind. 1990. Charles Finey (1792-1875). Aceste idei sunt încă proeminente în ramificaţiile mişcărilor moderne233. Bucureşti. (383 p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. John B. de exemplu. dar şi a unei mari explozii de grupări sau secte religioase234. The Burned-over District. Reid. ca şi în cazul Marii Deşteptări dintre anii 17301740.din primele secte milleriene bine documentate a fost cea montanistă care s-a răspândit din Phrygia. Daniel D. 1787-1805. şi-a îndreptat toată energia în stabilirea regatului lui Dumnezeu pe pământ. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.). 33 234 Termenul Second Great Awaking (A doua mare deşteptare religioasă) se referă la contextul religios american de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea caracterizat.) apud Radu Petre Mureşan. 1995. consulting editors. Cross. 71 113 . p. Editura Universităţii din Bucureşti. Robert D.

The story of Ann Lee. Tot pe fondul unor aşteptări mileniale. credea că orice păcătos este curăţat în momentul aderării la comunitate şi purtat către perfecţiunea milenială şi s-a declarat. Invazia sectelor. David. 1993. p. mother of the Shakers. nu departe de Albany fiind venerată pentru puterile profetice. Gordon Melton.Hr. p. După moartea celor patru copii.) apud Radu Petre Mureşan. în 1774 a plecat în America împreună cu adepţii ei şi s-a stabilit la Niskeyuna. Petre I. darul vindecării şi stările extatice. Yale University Press. ed. 1999. p.La începutul secolului al XIX-lea. (388 p. II. 1999. 1255.). 71 236 114 . Despre shakeri în general a se vedea Diac. Dr. pe de altă parte ideea de « restaurare a Bisericii Noului Testament ». vol. New York. apoi şi-a asumat conducerea grupării. John Ann Lee a fost muncitoare într-o fabrică de textile. Aici a stabilit reguli comunitare foarte stricte şi a proclamat celibatul ca singura cale de mântuire. prin urmare. Thomas Merton. două mari curente dominau viaţa religioasă în America: pe de o parte aşteptările milenariste. 1992. Ann the Word. Constanţa. fondatorul „Comunităţii Oneida‖. New York 2003 (125 p. 346. Richard Francis. În urma unei viziuni. Encydopedia of America Religion. A History of the United Society of Believers. ―plin de Duhul Sfânt şi fără de păcat‖. Pearson. sunt poate cei mai cunoscuţi între aceste grupuri religioase. începutul propovăduirii lui Ann Lee în America. J. edited with an introduction by Paul M. John Humphery Noyes (1811-1866). Christophe Bourseiller. female messiah. Stephen J. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Ei propovăduiau că a doua venire a lui Hristos avusese deja loc în persoana fondatoarei lor. ca timpul trecut de la 533 î. Editura Europolis. apoi bucătăreasă în Manchester. The Shaker Experience în America. Shakerii considerau profeţia lui Daniel (VIII.(anul în care profeţia a fost făcută) şi până în 1747. o emigrantă care sosise din Anglia în anul 1744. Ann Lee (1736-1784). care a avut loc în America la 50 de ani după moartea ei236. Histoire d'une Anitente. cunoscuţi şi sub numele de „United Society of Believers în Christ's Second Corning‖. the woman clothed with the sun. a devenit o adeptă a sectei. Este momentul în care apar mai multe grupuri religioase care preconizau comuniunea bunurilor. p. New York 2002. Prof. cunoscută sub numele de „lucrarea mamei Ann‖. Seeking paradise: the spirit of the Shakers. Fayard. 172-175. Stein. îndepărtarea de societate şi stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.d. Shakerii. Les faux Messies. Această credinţă a fost foarte puternică mai ales în perioada de redeşteptare a Shakerilor. 14) despre cele 2300 de zile.

Hr. la care a adăugat 2 300. cap. Acestea erau de două feluri: perioade de timp care erau descifrate prin substituirea unei zile pentru un an. 71 238 Ruth Bloch vede în aceasta «declinul hegemoniei Bisericilor tradiţionale» (Visionary Republic. Edinburgh 1806 respectiv lucrarea lui Joshua Spaulding. New York: Cambridge University Press 1985. Millennial Themes în American Thought. 25). 143). Adventismul propriu-zis ia naştere odată cu predica lui William Miller (1728-1849). în The Disappointed. pentru a închipiui ―acelaşi număr de zile câţi au fost anii păcatului lor‖. by Mark A.. 153-172 apud Radu Petre Mureşan. Marsden. a ajuns la concluzia că Hristos va veni în anul 1843239. Vezi capitolul ―John Humpphrey Noyes and the Oneida Community‖. atât în literatura academică. G. Folosind această metodă. 1756-1800. 6): Dumnezeu 1-a îndemnat pe profet ―să îndure păcatul casei lui Iuda pentru 40 de zile. William Miller a identificat o dată de început. p. Acesta era anul „curăţării sanctuarului‖. p. Michel Barkun. 14 (―Până la două mii trei sute de seri şi dimineţi: după aceasta templul îşi va avea din nou rostul lui‖).. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. care se referă la fiară.) apud Radu Petre Mureşan. D. Prima Acest sistem elaborat de John Humphery Noyes permitea tuturor bărbaţilor din comunitate să se „căsătorească‖ cu orice femeie. p. Salem 1796 (120 p. XII-XXI. din Christianity în America. Hatch. Michigan. prin care el înţelegea „căsătoria complexă‖237. obţinând anul 1843. 237 115 . William Miller a acordat o mare atenţie şi textelor de la Apocalipsă. 1987.d. Ea comentează mai multe tratate din această vreme. În anii 1780-1790 începe să se impună treptat premilenarismul. ed. bătălia Armaghedonului şi Noul Ierusalim. N. anul 457 î. A Treaiise on the Millenium. cât şi în mediul popular238. J. Woodbridge. cercetând textul de la Daniel VIII. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 1983. Acesta. În 1847 a anunţat că regatul lui Dumnezeu a venit în comunitatea lor. Wells. un predicator laic baptist.Humphery Noyes predica că instaurarea împărăţiei de 1000 de ani atârnă de voinţa credincioşilor de a trăi porunca dragostei divine. Roland Numbers and Jonathan Butler. Sentiments Concerning the Corning of Christ. Această formulă pretindea că a găsit-o chiar în Biblie (Iezechiel IV. decretul lui Artarxerxes de a reconstrui Ierusalimul (Daniel IX. Noll. cum ar fi operele influente ale lui Samuel Hopkins (1721-1803). p. împărăţii etc. în timp ce cifrele erau regate. Millerism and Millenarianism în the Nineteenth Century. ―The Wind Sweeping Over the Country: John Humphrey Noyes and the Rise of the Millerism‖. 203-204. ed. introductory to it. and the events which arefirst to take place. Indiana University Press. 72 239 William Miller pleca de la premisa că profeţiile biblice din cartea lui Daniel şi a Apocalipsei erau coduri care puteau fi descifrate. evitând însă naşterea copiilor. prin vindecări miraculoase şi dobândirea unei stări spirituale care le permitea să-şi abandoneze bunurile materiale şi tovarăşii de viaţă. în care el vedea Judecata de Apoi şi sfârşitul lumii.

Invazia sectelor. 73 116 . p. 131-133 apud Radu Petre Mureşan. Cambridge University Press. care făceau parte din curentul ―renaşterii‖ (revivalist). (Kenneth C. 2000) apud Radu Petre Mureşan. în special Joshua V. Biserica a avut de asemenea întotdeauna misiuni importante în toată lumea. 72 241 Diac. David. salvarea prin sacrificiul lui Hristos. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Apocalypse and Millenium. p. Newport. p. Oamenii din jurul său au avut o mare contribuţie la succesul său. Petre. ci folosea raţiunea şi logica spre a-şi convinge audienţa. Multele diferenţe dintre Adventiştii de ziua a 7-a şi principalele ramuri protestante includ: respingerea de către adventişti a ideii de veşnicie a sufletului. publicată în 1836240. 1997. I. Himes (18051895). Prof. Studies în Biblical Exegesis. Între 1834-1849 a ţinut o serie de conferinţe publice. acceptă ideea că Biblia este în totalitate scrisă după cuvântul lui Dumnezeu şi o creaţie ex nihilo. vol. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. credinţa conform căreia cei morţi aşteaptă judecata într-o stare de inconştienţă şi punerea accentului pe Vechiul Testament în special în ceea ce priveşte regulile alimentaţiei conform cărora biserica impune consumul cărnii provenite doar de la animalele care rumega hrana şi au copita divizata. Adventiştii de ziua a 7-a accepta în principiu doctrina trinităţii. el nu era un predicator ―harismatic‖ sau emoţional. about the Year 1843 (Invederare din Biblie a celei de A doua veniri a lui Hristos în anul 1843). când a publicat o serie de articole în „Vermont Telegraph‖ şi a scris mai multe broşuri. Bucureşti. prin răspândirea idelor sale în ziare ca The Midnight Cry şi Signes of the Times241. Dr. Metoda hermeneutică pe care William Miller a adoptat-o în lectura Bibliei era comună protestanţilor din acea vreme şi anume că profeţiile biblice au fost sau vor fi complet sau literal împlinite şi că Biblia este suficientă pentru înţelegerea cuvântului lui Dumnezeu (biblicism) apud Radu Petre Mureşan. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. care a reuşit să dea mişcării milenariste un caracter de masă.I. multe din ele fiind cuprinse în broşura Evidence from the Scripture of the Second Corning of Christ.prezentare publică a ideilor sale a avut loc în 1831. 72 240 Spre deosebire de alţi predicatori ai timpului. p. un mod de viaţă sănătos despre care credea că vor avea loc la a doua venire a lui Hristos.

Bucureşti. David ( 3 volume: 1. 15 117 . 1999. dar. Prof. 2005. 3. după cum suntem avertizaţi de însuşi Domnul Hristos (Matei. Grupările sectare din epoca modernă şi contemporană. 1997. mascat sub forma pietistă a promovării unei deveniri spirituale atât de căutată de omul modern. Editura Crist-1.. vânzând iluzii şi înşelând „pe mulţi‖. 511 p. Ed. Europolis. America's Alternative Religious.24). adeseori. din calcule politice. De la erezii vechi Ia secte religioase ale timpului nostru. bunăoară. îşi pierde din rolul său de pedagog către Hristos (Galateni 3. teologie (Ministry). dezbrăcate de sensul mistic şi contestate sub aspectul adevăratei exegeze. cafea. Dr. financiare şi din ce în ce mai puţin din considerente religioase. Vechiul Testament. pentru majoritatea sectelor 242 243 Timothy Miller. apărute în număr tot mai mare pe întreg pământul. 2..24) şi devine. avându-1 ca autor pe Diac.„Proorocii‖ timpului. nu urmăresc decât atragerea de adepţi. actualitate (Signs of the times). în realitate. 391 p. ascunde interese materiale variate.De la tălmăciri şi interpretări personale la traduceri biblice „controversate‖. p. Constanţa.(membrii nu consumă ceai. Traducerile eronate ale Sfintei Scripturi. însă „gustate‖ din plin de omul modern. Scopul existenţei lor este. Pr. Constanţa. 2000. p. nu putem trece cu vederea mai multe cauze principale: 1. Petre I. 35 Acesta este şi titlul unei lucrări de referinţă în sectologie. care încearcă să-şi impună ideologiile şi practicile. Editura Insei Print. creatie (Origins). dascăli mincinoşi. şi-au asumat responsabilitatea pentru educaţie şi programe de ajutorare. urmărind discreditarea religiei adevărate şi propunerea de noi valenţe ideologice. 350 p. Au creat rapid câteva edituri mari care tipăresc acum masiv literatură inclusiv numeroase reviste despre sănătate (Life and health).). Dacă ne vom concentra atenţia asupra Bisericii Creştine şi vom cerceta originea sectarismului contemporan şi a mişcărilor advente ca părţi integrante ale acestuia. secularizat. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Editura Europolis. alcool sau tutun). 24. ca şi amploarea cuprinsă de fărâmiţarea religioasă în societatea timpurilor noastre. anlihriştii „evanghelizatori‖. cu mistificarea gravă a unor sensuri semantice. şi libertate religioasă (Liberty)242. Astăzi avem de-a face cu o adevărată „invazie‖ a sectelor243. David Pestroiu. Bucureşti.

„pastori‖ şi „predicatori‖. din păcate. Involuţia simţului estetic este. „guru‖. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.„Cartea lui Mormon‖ sau „Martorii lui Iehova‖. fiind o sursă predilectă de inspiraţie pentru tot felul de „calcule‖ advente. o realitate a vremii noastre. propunând o nouă „veste bună‖: apropiata (şi „calculata‖) Parusie şi celelalte evenimente majore ce o vor însoţi: Armaghedonul. S-a dovedit că paranoia unor conducători de secte şi grupări religioase (pretinşi „Mesia‖. Judecata.contemporane. nemulţumiţi că Scriptura nu le oferă sursa de inspiraţie pentru inovaţiile lor doctrinare. starea de depresie. Pr. Exegeza umbrită de interese prozelitiste. de kitsch şi imoralitate şi au fost impregnate de ateism. documente şi scrieri omeneşti sau chiar propriile lor elucubraţii244. falsificând adevărul şi propunând o nouă învăţătură. Noul Testament îşi schimbă sensul central hristic şi evanghelic. frica de moarte. David Pestroiu. fără să respecte o minimă deontologie ermineutică. secularizată. „Sfinţii ultimelor zile‖. un fel de „pedagog‖ către Eshaton. Unii dintre ei se izolează de societate. „studenţi în Biblie‖ etc. confuzie spirituală sau schizofrenie a adepţilor lor. sunt tot atâtea imbolduri pentru ca sectele să propună noi coordonate spaţiale şi temporale ale vieţii. La rândul său.) se află în tandem cu naivitatea. presupusul „mileniu‖ etc. lipsită de farul călăuzitor al Sfintei Tradiţii. Multe dintre valorile culturale au fost înlocuite. în convenienţă cu ideologiile lor eronate. Macularea ideii de „frumos‖ şi pervertirea simţămintelor umane. „iniţiaţi‖. Afecţiunile psihice. 15 244 118 . Toţi liderii sectari se consideră teologi de valoare. 3. treptat. 2. dar interpretează textul sacru după bunul lor plac. Unii. 4. se grăbesc să considere drept „sacre‖ şi „inspirate‖ cărţi apocrife. Sensibilitatea umană este degradată spre forme extreme: psihoza cataclismelor finale. disperarea în faţa unui viitor „apocaliptic‖ îi determină pe mulţi dezechilibraţi să treacă la secte. Propunerea unui nou tip de cultură. uneori până la trepte degradante. care completează Scriptura prin revistele bilunare „Turnul de veghere‖ şi „Treziţi-vâ!‖. iar alţii cad pradă ultimelor „ameninţări‖ venite în De pildă. p. care adaugă la Scriptură „al treilea Testament‖ .

egiptene sau din religiile orientale. accentuează deruta celor inculţi sau înclinaţi spre calcule advente 245. 5. În plus. În unele cazuri. reconstituirea fidelă a unor vremuri de mult apuse. de fapt. Arghirofilia. comite el însuşi fapte imorale. Mulţi naivi.24)246. Averile nenumărate sunt destinate „investiţiilor‖. cât şi în informatică s-a realizat. sa câştige erezia în faţa dogmei. Atât în cinematografie.. Lipsa studiului permanent. slaba pregătire teologică şi necunoaşterea fenomenului sectar de către unii slujitori bisericeşti. Întoarcerea în trecut. inevitabil. minciuna în faţa adevărului. (Matei 23. inundaţii).. prin influenţa exercitată asupra anotimpurilor. urmând ca şi câştigurile ulterioare să fie pe măsură.. de fapt. Acolo unde preotul nu-şi face datoria de păstor sau. exhibiţionişti şi excentrici au fost atraşi de idei precum: refacerea paradisului edenic sau retrăirea timpurilor mesianice şi apostolice etc. Câştigurile financiare sunt. adică susţinerii cu ajutoare materiale a muncii prozelitiste. mai grav. devenind un exemplu negativ. şi practicile religioase. care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila.. fireşte. un scop în sine în lumea sectară. greco-romane. sectele nu neglijează nici „cele trecătoare‖. adeseori. în confruntările cu sectarii. căderi de meteoriţi. Mântuitorul: Povăţuitori orbi. 6. s-a mers de la promiscuitate şi imoralitate până la sinucidere în masă. Lipsa de activitate pastoral-misionară. incluzând. în acest mod se creează terenul propice pentru agresiunile prozelitiste sectare. comete. Deşi se adresează spiritului. prin efecte speciale. Poluarea şi „efectul de seră‖. 7. Sectele nu puteau să nu speculeze acest lucru: şi-au „pigmentat‖ ceremoniile cu tot felul de manifestări mozaice. sectele se dezvoltă. Conducătorii religioşi sectari nu contenesc să-i ponegrească pe papă şi pe întâistătătorii Bisericii Ortodoxe. incultura teologică a unor slujitori ai altarelor face ca. a 245 246 Ibidem Ibidem 119 . dar „uită‖ de proprietăţile uriaşe pe care ei înşişi le deţin. cutremure. unele fiind făcute în urma exagerării sau necunoaşterii fenomenelor naturale (eclipse.urma „profeţiilor‖ de peste hotare. Interesul public a fost enorm. Lor li se adresează.

indiferenţa faţă de prezenţa sectară în câmpul pastoral-misionar atribuit fac din unii preoţi prazi Uşoare şi sigure în faţa predicatorilor eterodocşi247. printre alţii. În cazul mişcării catolice apostolice. În 1863 a fost constituită Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea.ro/ site citat la 24. Ea nu este întru totul nejustă.500 de membri şi aproximativ 30 de „pastori‖ împărţiţi în diferite federaţii locale. la adăpost religios. în mod logic. p. alegerea numelui a fost făcută după o dezbatere aprinsă: în acest nume sunt exprimate două elemente importante ale doctrinei adventiste: a doua venire a lui Hristos (Advent) şi ziua a şaptea (Sabatul). a nemulţumirii claselor sociale defavorizate Mult timp. apostolatul existase la începutul răspândirii mesajului creştin şi trebuia. 14-16 http://www. Ea stă în centrul gândirii darbiste. foarte departe de imaginea clasică.2009 120 . potrivit căreia milenarismul n-ar fi decât expresia. nu este lipsit de interes să remarcăm că acest sentiment de înfrigurată aşteptare milenaristă putea fi semnalat. numite „Conferences‖ (Conferinţe)248.adventist. fiu al unui primministru.lecturii biblice şi patristice. Aşteptarea celei de-a doua veniri a lui Hristos a jucat un rol motor în multe mişcări neconformiste. la fel ca şi un alt apostol. să reapară la sfârşitul acesteia. iar catolicii apostolici erau convinşi de iminenţa reîntoarcerii lui Hristos. Foarte bogat.1. Iată-ne. dar astăzi specialiştii sunt de acord în 247 248 Ibidem. şi la oameni aparţinând păturilor superioare ale societăţii. Drummond a făcut parte din Parlamentul britanic.04. deci. influenţa dogmaticii marxiste a îngăduit să predomine această interpretare. Şi tot dintr-un punct de vedere milenarist trebuie să înţelegem întemeierea unui colegiu apostolic în Anglia anilor 1830: Revoluţia franceză încurajase speculaţiile profetice. VI. care conferinţă cuprindea 3. Adventiştii de ziua a şaptea Adventiştii de ziua a Şaptea au constituit o organizare stabilă în 1861 prin fondarea „Conferinţei de la Michigan a Adventiştilor de Ziua a Şaptea‖.

Nikels. Dar într-o mare măsură a ajuns semnul distinctiv al curentului adventist (de la cuvântul englezesc advent. Adventiştii fac parte din grupul sectelor apocaliptice care sunt fascinate de iminenta reîntoarcere a lui Hristos. mişcările milenariste fac să renască. op. p. Le cotege des fou de Dieu. Grubler.252 Apariţia adventismului trebuie percepută în contextul istoric şi ideologic al începutului secolului XIX dominat de raţionalism şi deism. 77 252 Gheorghe Petraru. p. într-adevăr.251 Mişcarea adventistă după cum remarcă sectologul Kurt Hutten trebuie înţeleasă prin cele două acte cronologice. Sectele. 1990. ale iluministului Voltaire. Aceste secte prin calcule complicate dar arbitrare şi neîntemeiate teologic. bazându-se pe scrierile apocaliptice ale Vechiului şi Noului Testament. Sheridan. Das Buch des traditionellen Sekten und religiosen Sonderbewegungen. o componentă esenţială a creştinismului primar. p. aşteptarea apropiatei reîntoarceri a lui Hristos nu se mărgineşte la câteva secte izolate. Un chretien scrute les nouvelles religions. Apostolat des Editions.. 245. până la 1844 anul calculat de William Miller pentru revenirea lui Hristos întru glorie şi respectiv. Miller era un raţionalist influenţat de operele filosofului David Hume. 37-38 R. prin combinaţii numerologice încearcă să prevadă sfârşitul lumii. de ideile revoluţiei franceze. A Story of the Seventh -Day Church of God. Miller. şi chiar dacă Bisericile oficiale preferă în general s-o uite.. p. Aceasta nu se poate reduce la o explicaţie socio-politică. Un spirit iscoditor. op. 1977 251 Gheorghe Petraru. ale politologului american Thomas Paine. Mişcarea adventistă250 în Statele Unite se datorează lui W. Enthusiasten. Adventiştii de ziua a 7-a. 1989.. 244. Însuşi W. Quell Verlag. un fost pastor baptist care a ridicat iminenţa celei de a doua veniri.a recunoaşte complexitatea reacţiei milenariste.. Richard Bergeron. Stuttgart. Aşadar. Editions Paulines. Montreal. adică venirea lui Hristos pentru domnia sa de o mie de ani)249. Paris. Kurt Hutten.cit. p. 35-36 121 . Seher. nesatisfăcut de viziunile celor 249 250 Jean Francois Mayer. perioada impactului asupra adventismului prin profeta Elena Gould White.cit.

multe dintre părerile Lumii Vechi despre interpretarea 253 Gheorghe Petraru. când în Marea Britanie şi pe continentul european s-a accentuat într-un mod exagerat cea de a doua venire a lui Iisus Hristos. 245. în Sfânta Sfintelor a Sanctuarului ceresc. al reîntoarcerii din robia babiloniană a evreilor în timpul regelui Artaxerxes. ţinuta sobră şi decentă. cinema.. 1755. White este în viziunea adventiştilor marele profet al timpurilor moderne iar secta adventistă se caracterizează prin „eshatologismul şi milenarismul său de nezdruncinat şi prin respectarea riguroasă a zilei sabatului (ziua a 7-a a săptămânii. regim vegetarian. în urma unor viziuni personale. Les Adventistes de septiemejour. 14). Evenimente cutremurătoare precum cutremurul de la Lisabona. Astfel s-a declanşat marele conflict între Hristos şi Satan.cit. invizibil. fără jocuri de amuzament. apoi 1844 pe baza unor numere biblice precum cele ―2300 de seri şi dimineţi‖ (Daniel 8. Elena G.A. 78-79 122 .. op. White a reuşit să oprească dezintegrarea totală a noii grupări milenariste convingând pe adepţi. aer curat. Editions Brepols. p.mai sus menţionaţi. op. ―ploile de stele căzătoare‖ din 1799 şi 1833 au fost interpretate de Miller ca semne ale revenirii lui Hristos pe care a calculat-o cu exactitate pentru anul 1843.cit. ―ziua întunecată‖ din 19 mai 1780 din S. dans) şi o igienă grijulie (fără stimulente tip ceai sau cafea. Miller se îndreaptă spre baptism. corelate cu evenimentul din 457 î. p. op. 47 254 Gheorghe Petraru. sâmbăta) pe de o parte şi prin radicalismul său etic (nu alcool şi tabac.U. Hristos în sanctuarul ceresc împlineşte ―un minister în favoarea noastră‖253 pentru a învinge în această încleştare ce aminteşte parcă de teomahiile mitologice. Aşteptarea lui Hristos a fost desigur zadarnică însă Elena G. Richard Lehmann. Richard Bergeron. 245.. exerciţii).cit. Revoluţia franceză din 1789. 1987. Adventismul se apropie astfel în plan ideologic de sistemele dualiste. Curând după aceea.254 Adventismul de ziua a şaptea îşi are originea în „marea trezire a celei de a doua veniri‖ ce a zguduit lumea religioasă cu puţin înainte de mijlocul secolului al XIX-lea. că Hristos a revenit cu adevărat la 22 octombrie 1844 dar. p. p.. fără bijuterii şi farduri. Hr. abstinenţă de la carnea de porc.

profetică au traversat Atlanticul şi au pătruns în cercurile teologice americane255. Marea mişcare a celui de al doilea advent, ce a străbătut Statele Unite în anii 1840 îşi are originea în mare parte în activitatea lui William Miller, care în anul 1818 propovăduia cu o convingere nestrămutată că peste „aproximativ‖ 25 de ani, adică în 1843, Iisus Hristos avea să Se reîntoarcă. Cum a declarat Miller însuşi: „Astfel, în anul 1818, la sfârşitul unui studiu al Scripturilor de doi ani de zile, am ajuns la concluzia solemnă că după aproximativ 25 de ani de la acea vreme toate activităţile actualului nostru stat aveau să fie lichidate.‖256 În continuare Miller a scris: Sunt de părere că timpul poate fi cunoscut de toţi cei care doresc să înţeleagă şi vor să fie gata pentru cea de a doua venire a Sa. Şi sunt pe deplin convins că la un moment dat, între 21 martie 1843 şi 21 martie 1844, potrivit modului evreiesc de calcul al timpului, Hristos va veni şi îi va aduce cu Sine pe toţi sfinţii Lui şi că atunci El îl va răsplăti pe orice om după cum îi va fi lucrarea.257 Asociaţii lui au fixat în cele din urmă data de 22 octombrie 1844 ca dată finală când Iisus Hristos avea să Se reîntoarcă după sfinţii Lui, să aducă judecata asupra păcatului şi să întemeieze împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.258 Adventiştii lui Muller au trăit noaptea de 9 spre 10 octombrie cu multă înfrigurare. Adunaţi într-o sală mare din Boston sau urcaţi pe acoperişuri şi pe coline, îmbrăcaţi în veşminte albe, ei au aşteptat toată noaptea sunetul trâmbiţei îngereşti care trebuia să vestească lumii coborârea lui Hristos. Cei înşelaţi s-au văzut nevoiţi să se întoarcă la treburile lor, întrucât, aşa cum spuneau ei, „ceaşca mirosului plăcut al bucuriei nemuritoare zăcea acum spartă la picioarele lor‖.

Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 541 Francis D. Nichol, The Midnight Cry, Washington, D.C., Review and Herald, 1944, p. 35 apud Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 521 257 Signs of the Times, 25 ianuarie 1843 apud Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 521 258 Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 521-522
255 256

123

Muller a recunoscut a doua oară că s-a înşelat. El şi-a sfătuit adepţii să se întoarcă la baptişti. Dar calea întoarcerii eră imposibilă. Nu numai că baptiştii nu i-ar fi primit, dar era greu să renunţi la acele prea-frumoase închipuiri, să renunţi la acea împărăţie unică. Degeaba le-a spus Muller că s-a înşelat, „speranţele mileniste‖ nu mai puteau fi abandonate atât de uşor. În acele momente de derută pentru adventiştii lui Muller, care încep să se divizeze şi să se organizeze în diferite grupuri (Adventiştii Evangheliei, Creştinii Adventului, Uniunea Adventului etc.), apare o tânăra deliranta de 17 ani care va întemeia una din cele mai cunoscute secte adventiste: adventiştii de ziua a şaptea259. Prin urmare, lăsând la o parte speculaţiile cronologice, teologia lui William Miller s-a deosebit de teologia adventistă de ziua a şaptea prin trei aspecte distincte: el a negat sabatul de ziua a şaptea, doctrina despre somnul sufletului şi nimicirea finală, fără cruţare, a celor nelegiuiţi - toate acestea fiind doctrine susţinute de confesiunea adventistă de ziua a şaptea. Şi el nu a îmbrăţişat niciodată teoriile referitoare la „sfântul Locaş‖ şi la „judecata cu caracter investigator‖ formulate de către adventiştii de ziua a şaptea.260 Aşa după cum am văzut, atunci când calculele milleriste au dat greş, se părea că toţi sunt pierduţi; însă tocmai în ziua următoare, într-un lan de porumb în apropiere de Port Gibson, New York, a avut loc un eveniment singular, ce a transformat cursul istoriei adventiste şi a determinat o reinterpretare a capitolelor 8 şi 9 din cartea lui Daniel, interpretare ce reprezintă o cheie de boltă în concepţia adventiştilor de ziua a şaptea referitoare la profeţie. Pe data de 23 octombrie 1844, în dimineaţa imediat următoare „marii dezamăgiri‖, Hiram Edson, un adventist evlavios şi adept al lui William Miller, se îndrepta încet spre casă împreună cu prietenul său, O. R. L. Crosier.

259 260

Diac. Prof. Dr. Petru I. David, Invazia Sectelor, vol. 1, p. 131-133 Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 525

124

Pentru a evita privirile batjocoritoare şi sarcasmele vecinilor lor, ei şi-au croit drum printr-un lan de porumb. În timp ce înaintau în tăcere deplină şi meditaţie prin lanul de porumb, Hiram Edson s-a oprit, s-a afundat mai adânc în meditaţie, iar apoi, cu faţa îndreptată în sus, exprimând vădit o rugăciune de mulţumire din inimă pentru primirea luminii spirituale, a primit deodată o mare „revelaţie‖ spirituală, în cuvintele doctorului Froom: Deodată în mintea lui s-a ivit pe neaşteptate gândul că există două faze ale slujirii lui Hristos în cerul cerurilor, exact ca în sfântul Locaş din vechime. După propriile lui cuvinte, peste el a venit convingerea copleşitoare „că în loc ca marele nostru preot să fi ieşit din locul preasfânt al sfântului Locaş ceresc pentru a veni pe acest pământ în cea de a zecea zi a celei de a şaptea luni la sfârşitul celor 2.300 de zile, El a intrat în acea zi pentru prima dată în cea de a doua încăpere a sfântului Locaş şi că, înainte de venirea Lui pe acest pământ, El are de îndeplinit o lucrare în locul preasfânt‖. În cazul acesta, potrivit istoriei adventiste de ziua a şaptea, Hiram Edson a găsit motivul pentru care milleriştii fuseseră dezamăgiţi cu o zi în urmă. Ei se aşteptaseră ca Hristos să vină pe pământ pentru a curaţi sfântul Locaş, însă sfântul Locaş nu era pe pământ, ci era localizat în cer! în consecinţă, în loc să vină pe pământ, Hristos a trecut dintr-o „încăpere‖ a sfântului Locaş într-o altă „încăpere‖, pentru a îndeplini o ultimă lucrare, cunoscută acum drept, judecata cu caracter investigator‖!261 Transferând acest ritual vechi-testamentar în Noul Testament şi dând o interpretare extrem de literală Epistolei către Evrei, Edson şi Crosier au formulat doctrina „sfântului Locaş ceresc şi a judecăţii cu caracter investigator‖. Această concepţie este interpretată în prezent în sensul că în anul 1844 Hristos a început cea de a „doua fază‖ a slujirii Lui în sfântul Locaş ceresc şi de atunci încoace El reexaminează mereu cazurile credincioşilor, pentru a determina măsura în care aceştia sunt demni de viaţa veşnică. Mai mult, El va ieşi din cea de „a

261

Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 526-527

125

doua încăpere‖, sau va isprăvi cea de „a doua fază‖ a slujirii Lui în sfântul Locaş, pentru a inaugura judecata asupra lumii la cea de a doua mare venire a Lui. Aceasta a fost în esenţă interpretarea care a modelat în teologia adventistă de ziua a şaptea concepţia ulterioară a „sfântului Locaş ceresc‖ şi a .judecăţii cu caracter investigator‖. Astfel, bunii adventişti-millerişti erau îndreptăţiţi să aprobe lucrarea lui William Miller. Ei au afirmat chiar că Dumnezeu i-a îngăduit lui Miller să facă greşeli pentru o mai mare binecuvântare a „turmei mici‖262. Printre cei care aşteptau în noaptea de 9 spre 10 octombrie 1844 venirea lui Hristos se afla negreşit şi Hellen Harman. Însă eşecul lui Muller nu a „descumpănit-o‖, ci dimpotrivă, 1-a speculat prompt şi cu succes. La puţin timp, în decembrie, acelaşi an, Hellen Harman are o „revelaţie‖: data de 22 octombrie 1844 (10 octombrie după calendarul neîndreptat) nu a fost calculată greşit. Hristos şi-a început lucrarea sa intrând, mai întâi, să cureţe Sanctuarul ceresc şi abia după aceea va coborî să întemeieze mileniul pe pământ. O parte din adventiştii lui Muller s-au grupat în jurul fecioarei vizionare Hellen Harman, atraşi de faptul că „speranţele‖ lor nu au fost totuşi înşelate‖. În 1846 Hellen Harman se „mărită‖ frăţeşte şi în Domnul cu James White, un bogătaş american, cu care va pune bazele doctrinare ale grupării mileniste de ziua a şaptea. Chiar în anul căsătoriei, Hellen White pretinde că are o „revelaţie‖ prin care Dumnezeu i-a poruncit să serbeze Sabatul în ziua a şaptea din săptămână. Această idee i-a fost inspirată de fapt din scrierile unui alt adventist, căpitanul de vapor Iosif Bates263. Aspecte doctrinare ale adventiştilor de ziua a şaptea Creştinii se împart în diferite curente de gândire asupra doctrinelor Bibliei. În privinţa anumitor doctrine, adventiştii de ziua a şaptea se află într-un grup, în privinţa altor doctrine, ei sunt clasificaţi destul de diferit. Doctrinele neacceptate de adventiştii de

262

William Miller, Early Writings, Washington, D.C., Review and Herald Publishing Association, nd., p. 74 263 Diac. Prof. Dr. Petru I. David, Invazia Sectelor, vol. 1, p. 133-134

126

ziua a şaptea sunt considerate ca nefiind bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. Practic toate principiile adventiştilor de ziua a şaptea sunt susţinute de una sau mai multe grupări creştine. Câteva le sunt specifice. Convingerile adventiste ar putea fi împărţite în relaţie cu convingerile altor creştini sub următoarele titluri: G. White a făcut următoarea afirmaţie: Am ajuns la concluzia că diagrama din 1843 a fost condusă de mâna Domnului şi că ea nu trebuie modificată; că datele au fost aşa cum a vrut El să fie, că mâna Lui a fost deasupra şi a ascuns o greşeală în unele dintre date, aşa încât nimeni nu a putut să o vadă până ce El nu Şi-a îndepărtat mâna.264 În eshatologismul adventist există tendinţa foarte răspândită de a aplica profeţiile lui Daniel şi ale Apocalipsei la timpurile prezente. Adepţii acestei direcţii caută indicii în evenimentele contemporane şi le leagă de semnele profetice. Cel mai cunoscut dintre aceştia este Charles Wheeling care a văzut în timpul războiului dintre Iran şi Irak lupta Armagedonului265. O altă grupare de interpreţi ai evenimentelor apocaliptice se distinge prin accentul pus pe statutul Ierusalimului la sfârşitul timpurilor. Ei văd în unificarea Israelului din 1967 începutul „sfârşitul timpurilor‖, cu atât mai mult cu cât Ierusalimul a devenit capitala noului stat în anul 1980. În sfârşit, mai există o direcţie în adventismul de ziua a şaptea contemporan şi anume aceea care îi văd pe liderii adventişti atât de compromişi cu „lumea‖ şi pe membrii săi atât de „căldicei‖ în spiritualitatea lor, încât „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea‖ nu este pregătită să-L primească pe Hristos şi, astfel, este responsabilă pentru întârzierea Parusiei. Aceste tensiuni ating apogeul atunci când liderii adventişti se confruntă cu acuzaţii de erezie din partea unor grupări centrifuge şi încearcă să le supună unei discipline. Cu precădere se deplâng modificările doctrinei adventiste care au rezultat din dialogul cu evangheliştii Walter Ralston Martin şi Donald Grey Barnhouse în anii 1950 şi care au

Walter Martin, Împărăţia cultelor eretice, p. 528 Charles Wheeling, Armageddon now, „Jamison‖, 1992, p. 324; Pr. Dr. Gheorghe Petraru, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, p. 164
264 265

127

avut un mare imapct asupra eshatologiei adventiste, întărind convingerea că apostazia anunţată de Hellen G. White este chiar în „Biserica Adventistă‖266. Un punct de vedere protestant asupra doctrinei advente În 1872, în cadrul Bisericii adventiştilor de ziua a şaptea din Battle Creek, Michigan, Statele Unite ale Americii, se publică o expunere sumară a credinţei adventiste în 25 de puncte. Acest document, uşor revizuit şi dezvoltat la 28 de capitole a apărut în Anuarul denominaţiunii din anul 1889 şi în cel din anul 1905, după care a continuat să fie tipărit an de an, până în 1914. În urma cererilor insistente din partea conducătorilor bisericii adventiste din Africa, pentru prezentarea unei declaraţii sau mărturisiri de credinţă, care să ajute oficialităţile guvernamentale şi pe alţii la o mai clara înţelegere a bisericii adventiste, un comitet de patru persoane, incluzând şi pe preşedintele Conferinţei Generale, a pregătit o declaraţie cuprinzând „principalele elemente‖ ale credinţei, aşa cum „pot fi ele rezumate‖. Această declaraţie, cuprinzând 22 de puncte fundamentale de credinţa, a fost publicată prima dată în Anuarul din 1931 şi a rămas neschimbată până în 1980, când sesiunea Conferinţei Generale a înlocuit această declaraţie a punctelor fundamentale de credinţă cu altă asemănătoare, dar mai cuprinzătoare, formulată în 27 de paragrafe, grupate sub titlul: „Puncte fundamentale de credinţă ale adventiştilor de ziua a şaptea‖. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea mărturiseşte credinţa trinitară şi cristologică a primelor Simboluri creştine. Ea acceptă şi mărturiseşte, de asemenea, doctrinele protestante exemplificate în formula „Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia‖ (Numai Scriptura, Numai Credinţa, Numai Harul). După falimentul profeţiilor lui Miller, Biserica n-a mai propus şi nici azi nu mai propune date privitoare la revenirea lui Hristos. Aceasta nu înseamnă că nu pune accent pe istoricitatea acestui eveniment şi pe necesitatea convertirii personale în vederea întâlnirii cu

266

Ralph Larson, Apostasy is the Issue, voi. I-II, Cerrystone Press, 1993; Pr. Dr. Gheorghe Petraru, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, p. 164

128

p. Pr. s-au înmulţit în ultimii ani. Dr. revizuirea doctrinei sale de către cercetători oneşti şi cu autoritate în domeniu.2009 Robert S.Dumnezeu. Ziua a şaptea a săptămânii. Chiar dacă în trecut această biserică era inclusă între sectele para-creştine. Aşa numiţii „Independent Ministere‖. 7 november. 1991. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. după exemplul dat de Iisus la Cina de Taină. cum sunt de ex. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este – astăzi – considerată în interiorul principalelor curente protestante. Aceşti predicatori de la marginea adventismului sunt mult mai râvnitori în 267 268 http://www. zi dedicată odihnei este sâmbăta Sabatul şi nu duminica. al căror mesaj se situează la marginea adventismului. şi Sfânta Cină. Folkenberg. Cele mai mari rituri practicate în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea sunt: botezul. aşa cum au celelalte Biserici creştine. Gheorghe Petraru. ci este conferit adulţilor capabili de a decide pentru adeziunea lor de credinţă. 14. care însă nu este dat pruncilor. fondată pe Sfintele Scripturi267. încât la Consiliul Anual al „Bisericii‖ din 1991 s-a votat o declaraţie care să condamne pe aceia care produc tulburări („Perth Declaration‖ 1991)268. Celelalte Biserici Protestante mai vechi. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea neagă doctrina nemuririi sufletului şi crede că nemurirea promisă de Dumnezeu va fi dată credincioşilor din orice epocă istorică numai la învierea din urmă care se va realiza odată cu cea de-a doua venire a lui Hristos. „Perth Declaration‖ about Independent Ministries. Pentru această Biserică Decalogul este proclamat ca legea morală supremă pentru întreaga omenire. îi consideră pe adventiştii de ziua a şaptea ca o Biserică creştină autentică. care este precedată de ritul spălării picioarelor. Biserica Luterană şi Biserica valdenză.adventist. p.ro/ site citat la 24. Conducerea „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea‖ a fost atât de iritată de impactul predicii acestora. adică comuniunea. 165 129 .04. împărtăşania. „Adventist Review‖.

Gheorghe Petraru. ei nu pot şti totuşi data exactă‖. preşedintele Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea (1990-1999). Dr. Cu ocazia celei de a 150-a aniversări a „Marii dezamăgiri‖ din 1984. p. La al 56-lea Congres mondial din 1995 (Utrecht. Silver Spring. „Declaraţie adventistă care respinge fixarea de date pentru a doua venire a Domnului‖. Prin urmare. 1999. Dr. 29 septembrie. iar mesajele transmise sunt concentrate asupra vremurilor din urmă. Gheorghe Petraru. deşi oamenii pot recunoaşte că întoarcerea Lui este aproape. spun ei. Nampa. Într-o declaraţie despre starea adventismului în anul 2000 se arată că adventiştii aşteaptă cu nerăbdare întoarcerea lui Hristos. că „timpul sfârşitului‖ a început în anul 1798 şi. a publicat o carte cu un titlu sugestiv. Robert S. We still Believe. Folkenberg (1941-). Idaho. Pr. în care reiterează doctrina tradiţională adventistă 269. Declaraţia votată la întâlnirea Comitetului Executiv al Conferinţei Generale Adventiste. 269 Idem. în care se arată că „aşteptând reîntoarcerea lui Hristos. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Adventismul de ziua a şaptea se face cunoscut prin manifestări de masă. adventiştii resping orice tentativă de a fixa o dată specifică legată de acest eveniment. a fost adoptată o declaraţie oficială. Maryland. Olanda). 165 270 Statement about Adventism and the Year 2000. de asemenea. sau prin folosirea la maximum a mass-mediei. dar că nu speculează pe marginea momentului istoric precis în care acest eveniment va avea loc. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.. 1994. De multe ori. ei nu acordă nici o importanţă profetică anului 2000. Pacific Press Publishing Association.predicarea mesajului lor decât majoritatea curentului adventist. Pr. p. Se invocă frecvent „calendarul profeţiilor‖ care arată. de vreme ce această dată nu este menţionată în Biblie‖270. că anul 1844 este o dată majoră care anunţă cea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos.. 166 130 . de la această dorinţă de a grăbi venirea adventului se ajunge la o contestare a conducerii şi chiar a învăţăturilor „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea‖. încă credem. deoarece ele sunt în contradicţie cu cuvintele lui Hristos şi anume că. Adventiştii nu au nici o încredere în aceste eforturi speculative.

influenţaţi de educaţia primită în marile universităţi. 166 131 . când o diplomă nu era obligatorie pentru a deveni pastor. Aceştia din urmă. care par să se simtă confortabil pe poziţia pe care o ocupă astăzi pe „piaţa religioasă‖. concretizat mai ales în cazul mişcării „New Age. Pr. Gheorghe Petraru. Deşi sumbrul scenariu apocaliptic este descris ca aproape de deznodământ. Pacific Press. în medie. Aceste direcţii sunt indicate de creşterea dramatică a puterii papale care a culminat cu rolul pe care Papa Ioan Paul al II-lea 1-a jucat la căderea comunismului. De 271 Mark Finley. Ei se distanţează de poziţiile tranşante de la începutul „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea‖(anti-catolicism. Mosley. parusia este în acelaşi timp departe pentru adventişti. printre 300 de pastori adventişti de ziua a şaptea din America. însă. Steven R. şi cei care au intrat după această dată. De asemenea. în mod paradoxal.‖pe de o parte. p. şi de apariţiile Fecioarei Măria în Biserica Romano-Catolică. pe de o parte. 1995. să domine întreaga lume şi să înceapă persecutarea celor aleşi. mulţi teologi adventişti de ziua a şaptea au modificat conţinutul eshatologiei lor şi chiar schemele advente după colapsul Uniunii Sovietice în 1989. au fost dedicate exclusiv celei de a doua veniri a Domnului. White. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. S-au inventat însă alte direcţii destul de convenabile pentru discurs eshatologist politizat. Confidence amid Chaos. majoritatea adventiştilor de ziua a şaptea nu mai situează mesajul apocaliptic în centrul predicii lor. s-a evidenţiat faptul că pe parcursul unui an întreg numai trei predici. sunt mai puţin dispuşi să accepte declaraţiile eshatologiei adventiste tradiţionale. anti-stat etc) şi consideră că acelea erau manifestări comune printre denominaţiile protestante la acea vreme. deoarece nu mai existau protagoniştii necesari scenariului care să se încadreze în schema eshatologică a Ellenei G. Boise. Există o mare diferenţă între concepţiile celor care au intrat în „slujire‖ înainte de 1960.Cu toate acestea. pe de altă parte271. capabilă. şi afirmarea Statelor Unite ca o super-putere. Adaptarea era necesară. discuţii eshatologiste sunt determinate şi de proliferarea spiritismului. Dr. Într-o anchetă realizată în 1991. în alianţă cu papalitatea.

asemenea. prin aceasta luptând pentru întârzierea apocalipsei. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Gheorghe Petraru. Bunicii noştri credeau că nu vor apuca să îmbătrânească. p. „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea‖ a învăţat însă lecţia în 1844 şi nu a fixat niciodată un termen precis pentru a doua venire a Domnului. Routledge. 1994. Seminariile şi departamentele universităţilor adventiste evită. 2000. Dr. Aceasta nu înseamnă că adventiştii au abandonat aşteptările eshatologice. erau dispuşi să accepte eshatologia adventistă integral‖272. Această poziţie ambiguă a adventiştilor faţă de a doua venire este sintetizată în cuvintele lui Tom Dybdahl care afirmă: „Singurul fapt indiscutabil este că nu s-a întâmplat încă (a doua venire). Hagerstown. 167 273 Jon Paulien. Pr. care se termină cu liceul. Pr. Mulţi dintre noi 272 Encyclopedia of Millenialism and Millenial Movements. 167 132 . de evenimentele profetice şi numai aceia care aveau o educaţie elementară. Gheorghe Petraru. Această direcţie este confirmată de publicaţiile adventiste recente. în ciuda credinţei lor că sfârşitul lumii este aproape. Richard Landes Editor. p. 380. în general. p. Ei continuă să creadă că Iisus se va întoarce curând şi că totul se va întâmpla după scenariul prezis de White. 34. acest lucru devenind apanajul grupărilor care s-au separat de ea dea lungul timpului. La rândul nostru noi îmbătrânim. What Bible Says about the End-Time. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. abordarea tradiţională a eshatologiei. Nivelul de educaţie este cheia pentru a înţelege de ce atenţia acordată predicii apocaliptice este relativ scăzută. numai 28% dintre adventiştii intervievaţi au auzit în ultimul an o predică în care să se vorbească de semnificaţia celor 2300 de ani. Astfel. ci de a ne învăţa cum să trăim când aşteptăm sfârşitul‖273... 89. p. Această aşteptare intensă a sfârşitului a atras numeroşi adepţi care au redescoperit entuziasmul primei generaţii de membri şi s-au angajat cu fervoare în prozeletism. adventiştii tind să prindă rădăcini şi mai adânci în societate. teologul John Paulien este de părere că cea mai bună metodă de a înţelege punctul de vedere al Bibliei despre eshatologie şi „scopul învăţăturilor biblice despre sfârşit nu este acela de a satisface curiozitatea noastră despre viitor. Dr.

169 276 Ronald L. 33. „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea‖ a căutat întotdeauna să minimalizeze pericolul sciziunilor interne şi cercetătorii consideră că adventiştii au succes în menţinerea coerenţei mişcării. VI. 1992. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Ei interzic membrilor proprii consumul de carne de porc sau anumiţi peşti al căăror consum este. Dar în timp ce aşteptăm. 168 275 William J. o anumită schimbare de paradigmă în concepţia eshatologică adventistă.2. Separated Brethren. Credem că promisiunea lui Hristos este adevărată. p. Dr. a Survey of Protestant. Îndeamnă şi la abstinenţă de alcool şi tutun. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. deşi au fost anumite grupări care s-au separat277. renunţarea la acestea fiind o dovadă de credinţă puternică275. White and the origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. Gheorghe Petraru. Gheorghe Petraru. „profeţite‖ de diverşi lideri vânzători de iluzii. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Pr. Dr. generată de o circumspecţie normală în contextul eşecurilor datelor fixe ale parusiei. Dr. Adventiştii respectă legile dietare ale Vechiului Testament. Vol. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Disidente advente Din cele 105 secte de natură adventistă existente în Statele Unite cele mai importante sunt: Tom Dybdahl. d) Mâncare curată şi necurată. Dr. interzis comunităţii ebraice. 169 277 Pr. University of Tennessee Press Knoxville. 1976. Pr.ne aflăm undeva la mijloc. Însă. Pr. p. p. Gheorghe Petraru. White aveau o origine mai mult umană decât divină276. Există. p. 118. Teologul adventist Ronald L. Prophetess of Ellen G. Whalen. Ne rugăm ca ea să fie curând. de asemenea. 8/1. Numbers a argumentat că sfaturile medicale ale Hellenei G. p. „Spectrum‖. Numbers. How to wait for the Second Conimg. Însă în anul 1976. Gheorghe Petraru. nu putem ignora întrebările şi îndoielile‖274. trăim cu speranţa celei de a doua veniri. 163-169 274 133 . aşadar.

cit. În România. Africa de Sud-Vest. Are misiuni în Ghana.. Rusia(1886). 121 Gheorghe Petraru. Are o istorie zbuciumată. p.000.U. De fapt. Europa de Est etc. Seventhy-day Adventist Church a fost întemeiată de Hellen White în 1860. grupuri de studiu biblic. 246. Richard Lehmann. putem interpreta această atitudine ca o tendinţă de a crea o singură Biserică mondială adventistă. un plan diabolic pe care îl susţin cu finanţe şi bunuri materiale. Nigeria. Filipine. secta ai cărei primi reprezentanţi autohtoni au fost Petre Paulini şi Ştefan Demetrescu279 face prozelitism intens pentru a se infiltra şi stabiliza în cât mai multe localităţi având acelaşi plan ca al sectelor în general de a uzurpa moştenirea ortodoxă şi de a o înlocui cu comunităţi de tip adventist. op. op. În 1997 aveau ~ 10 milioane de membrii.000.. 278 279 Gheorghe Petraru. cit.Sunday Adventist s-a născut după marea dezamăgire din 1844 prin unirea a două fracţiuni conduse de Jghn Walsh şi respectiv Jonathan Cummings. Germania(1877). mai ales faţă de Biserica RomanoCatolică în al cărei suveran pontif văd concretizarea numărului apocaliptic 666 dar şi faţă de Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi în general faţă de tendinţele integratoare de astăzi. Adventiştii fac un prozelitism intens prin conferinţe. Arhiepiscopiei Aradului. schimbări de nume din cauza datei Parusiei şi a nemuririi sufletului. op. Petru I. p. Insulele din Pacific(1890). Japonia(1896). diviziuni la nivel de regiuni geografice întinse (ex. Se răspândeşte rapid în Elveţia(1874). numărul adventiştilor pe plan mondial este astăzi de peste 9.A. cu multe scindări. David. grupaţi în 43848 de comunităţi. Liberia. iar în 1863 avea deja 125 de congregaţii cu 1500 de membrii. Ed. p. 246. 146 134 .) şi Conferinţa generală cu sediul la Takoma Park . China etc. în uniuni la nivel de ţări. emisiuni radio. 1987.. p.278 Organizate în Biserici locale şi federaţii sau misiuni. Ei sunt foarte agresivi faţă de Bisericile tradiţionale.cit. Egipt(1879). Călăuză pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant..Washington S. America de Sud(1894). Bucureşti. Respectă duminica şi este foarte activă din punct de vedere misionar. reuniri.

Morrow. 23 de orfelinate şi multe dispensare.Conferinţa Generală a Bisericii lui Dumnezeu Această biserică a rezultat din unirea mai multor grupuri locale independente. În toată lumea sunt deschise 97602 şcoli de sabat. fiind activi în viaţa politică americană. purtând totodată timp de mulţi ani şi denumirea de Biserica lui Dumnezeu de Credinţă Abrahamică.500. iar în 1989 la Silver Sprig. 90 de uniuni şi 476 de conferinţe sau misiuni. care credeau că a doua venire a lui Hristos urma să fie pe 22 octombrie 1844280..546$. Jan Paulsen şi 6 vicepreşedinţi generali. cei mai activi misionar sun adventiştii de Ziua a Şaptea.766. Maryland. Georgia. A apărut ca urmare a ceea ce s-a numit „Marea Dezamăgire‖ şi anume eşecul profeţiei mileriţilor.521. Veniturile totale se ridică la suma de 1. Specific sectei este zeciuiala care se ridică la suma anuală declarată de 970. Din toate bisericile adventiste. este Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. la sosirea coloniştilor englezi pe continent. Multe dintre ele s-au organizat sub denumirea de Biserica lui Hristos în Hristos Iisus. altele îşi au începuturile în jurul anului 1847. 927 de licee conduse de Organizaţie. Societatea misionară a fost organizată în 1970. Frank S. unele datând chiar din 1800.784 $. cu aceeaşi credinţă. Prima reţea de şcoli de Sabath este organizată în 1877. Din punct de vedere medical deţin 159 de spitale.C. ca număr de membri. broşuri. Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States. Pe lângă 280 Frank S. Mead. Deţin o casă de presă. Comitetul director este alcătuit dintr-un preşedinte. 36 de clinici. în Statele Unite şi în toată lumea. 95 de centre pentru bătrâni. 89 de universităţi. Mead. În anul 1903. 36-37 135 . staff-ul s-a mutat de la Batlle Creek la Washington D. Deţin 5416 şcoli. Numele generic din ziua de astăzi este Conferinţa Generală a Bisericii lui Dumnezeu. tractate în 245 de limbi. Deţin 56 de edituri care tipăresc cărţi. Adventiştii de ziua a şaptea De departe cel mai mare grup adventist. p. care îşi datează începuturile în anii 1840. 36 de şcoli industriale. Opera de misiune se desfăşoară în 230 de ţări împărţite în 12 diviziuni. numită Seventh-day Adventist Publishing Association.

etc. centrala a creat următoarele departamente:  Adventist Chapelaincy Ministries(1985) cu 4 centre mari la Frankfurt. conduse prin Adventist Media Center Inc.  Family ministries( 1995)  Health Ministries . sistemul de sănătate. Mulţi critici ai bisericii sunt foşti adventişti. legate de Ellen G. de către critici. Griggs University şi Loma Linda University din California) şi 455 de astfel de instituţii în toată lumea. Yokohama. Învăţăturile care au intrat sub 281 Ibidem 136 .M. TV(în special televiziune prin cablu)-77 de staţii în lume. White şi statutul ei în cadrul bisericii. cum ar fi D. reorganizat în 1995)281. atât pentru pretinsele doctrine heterodoxe. Canright. Walter Rea şi Dale Ratzlaff. Seul şi Okinawa care are filiale în armată. Critici la adresa adventiştilor de ziua a şaptea Biserica Adventistă a fost criticată de multe ori. cât şi de pretinsele atitudini şi comportament exclusivist.cu sediul în Nebraska  Education(1902)-care are în SUA 25 de universităţi(dintre acestea se remarcă Andrew University.departamentele administrative (Stewardship). instituţii de corecţie.din 1980 este reorganizat şi cuprinde Asociaţia internaţională a sănătăţii şi echilibrului  Ministerial Association(1992)  Public Affairs and Religious Liberty(1902) cu sediul în New York care cuprinde şi Asociaţia internaţională a libertăţii religioase cu sediul la Silver Spring  Publishing(1902)-sunt 111 de reviste adventiste tipărite în SUA(în engleză 48)  Sabbath School and Personal Ministries  Woman 's Ministries (1990)  Youth (1917.  Children'sministries(1995)  Commimications (1972)-deţine o vastă reţea radio(Adventist World Radio). internet. Unele doctrine specific adventiste au fost identificate ca fiind heterodoxe.

Se argumentează că autoritatea atribuită scrierilor ei de către biserică contrazice principiul protestant Sola Scriptura.com/athens/delphi/5647/rel44. Kingdom of the Cults. şi a susţinut. Botezul simbolizează un legământ pe care persoana îl încheie cu Dumnezeu.geocities. în anul 1956 că adventiştii sunt creştini. prin ţinerea legii morale şi a Sabatului. şi anume un legământ prin care îşi predă viaţa în mâna Lui282. În timp ce nişte experţi ai religiei cum ar fi Anthony Hoekema au clasificat adventismul ca fiind un grup sectant pe baza doctrinelor atipice. Oficial pentru ca o persoană să poată adera la cultul Adventist de Ziua a Şaptea trebuie să cunoască şi să aprofundeze doctrina adventistă sintetizată în Cele 28 puncte de Doctrină Adventistă.cercetare amănunţită sunt perspectiva anihilaţionistă a iadului. The Truth about Seventh-day Adventists (Adevărul despre adventiştii de ziua a şaptea). Statutul de profet modern al lui Ellen White a fost deseori criticat.2009 137 . o revistă creştină editată de Donald Barnhouse. Adventiştii au fost de multe ori acuzaţi de legalism. în general adventismul este văzut ca parte a bisericilor creştine tradiţional-istorice pe baza întâlnirilor şi discuţiilor cu protestanţii conservatori din ani 1950. Walter T. Este de notat faptul că Billy Graham a invitat adventiştii să facă parte în campaniile lui după Eternity. „Este absolut posibil ca fiind un adventist de ziua a şaptea să fii un urmaş al lui Iisus Hristos în ciuda conceptelor heterodoxe…‖ . scrisă de Walter Martin a marcat un punct de cotitură pentru felul în care era văzut adventismul.Walter Martin. aceasta având un rol central şi în scrierile lui Ellen White. După 10 ani de studiu 282 http://www. adventiştii au susţinut că prezenţa unui profet contemporan nu este interzisă de Scriptură. şi că Scriptura rămâne autoritatea finală. Aderarea se face prin Botezul nou testamental. judecata de cercetare (legată de perspectiva ispăşirii) şi unele perspective escatologice. din cauza accentuării importanţei faptelor în cadrul credinţei. ci indispensabilă bisericii. Ca răspuns.htm site citat la 24. la maturitate când persoana este deplin conştientă de alegerea pe care o face.04. Rea şi alţi critici au acuzat-o pe Ellen White de plagiat.

Aceste atitudini fac legitimă convertirea creştinilor din alte denominaţiuni. În final. ci este preocupată mai degrabă de instituţii.2009 http://www.‖284 VI.ro/grupaje. Criticii non-adventişti şi-au exprimat îndoiala cu privire la părerea adventiştilor de a fi „biserica rămăşiţei‖.php?mod=detalii&id=2 24. De asemenea. teologii adventişti au declarat că doctrina rămăşiţei nu exclude existenţa creştinilor autentici din alte denominaţiuni. va trebui să mergem pe firul istoriei până la Reforma lutherană. în secolul al XIX-lea.org/ site citat la 24.2009 site citat la 138 . S-a spus de asemenea că sursele din care s-a împrumutat erau cunoscute de către cititorii ei. conţineau unele lucruri care proveneau din alte surse fără a fi citate.3. Ca răspuns la astfel de critici. fără a fi acuzaţi de plagiat283.asupra cărţii Hristos. Aceştia nu fac parte din „Babilonul‖ descris în Apocalipsa. eliminând astfel intenţia de a decepţiona. „Recunoaştem pe deplin faptul încurajator că o mulţime de urmaşi ai lui Hristos sunt împrăştiaţi prin multele biserici ale creştinătăţii. ca o dizidenţă desprinsă pe linie neoprotestantă din Cultul Adventist de ziua a şaptea.cercetatiscripturile. Martorii lui Iehova Gruparea sectară a „Martorilor lui Iehova‖ a apărut pe pământ american. profeţii au folosit alte scrieri în alcătuirea cărţilor lor din Bibliei. şi asocierea tradiţională a Bisericii Catolice şi a altor denominaţiuni cu „Babilonul‖. inclusiv în biserica Romano-Catolică. Dacă vom încerca să alcătuim arborele genealogic al organizaţiei iehoviste.04.04. savantul Fred Veltman a descoperit că acele capitole pe care le studiase.confesionala. adevărată poartă de intrare a sectarismului modern şi 283 284 http://www. Lumina Lumii de Ellen White. se afirmă faptul că anumite practici şi crezuri adventiste sunt exclusiviste prin natura lor. Pe aceştia Dumnezeu îi recunoaşte ca fiind ai Lui. Natura dependenţei literare trebuie văzută în contextul a ceea ce se accepta pe vremea aceea.

alăturându-se puţin mai liberalei Biserici Congregaţionale. iar un grup dizident al Adventismului condus de N. calculând data Parusiei şi fixând milenarismul drept criteriu temporal eshatologic. Muller şi Snow au pus apoi bazele adventismului. prin noi calcule mileniste. a avut drept scop declarat iniţierea unui riguros studiu al Scripturii. grup pe care de asemenea l-a părăsit. adepţii bulversaţi risipinduse în fracţiuni multiple. dar şi prin reîntoarcerea vizibilă la practicile mozaice ancestrale a fost „profetesa‖ Hellen White. In ordine cronologică. lamentabil (1843-1844) şi secta adventistă s-a aflat într-o stare critică. culte şi secte izvorâte din protestantism. fondatoarea sectei adventist-reformiste. Scrierile adventist-reformistei H.contemporan. însă. în marea lor majoritate. una dintre cele mai active mişcări sectare la nivel mondial: „Martorii lui Iehova‖. dezamăgiţi de eşecul profetic muller-snow-ist. Iniţiatorul mişcării. Deşi multe din prezicerile ei s-au dovedit a fi ridicole. Dintre adepţii ei. White au rămas extrem de populare pentru adventiştii de toate spiţele. Oprindu-ne puţin asupra genezei grupării.H. Din mirajul acestor cugetări va lua însă. Şi astăzi. Desfiinţarea ierarhiei sacramentale a fost premisa necesară şi suficientă pentru ca modurile de organizare a vieţii creştine să cunoască ramificaţii multiple. de aceea adepţii săi numindu-se la început „studenţi în Biblie‖. i-a stârnit interesul în studierea profeţiilor vremurilor 139 . Lumea de azi este împânzită de congregaţii. A negat divinitatea lui IIisus Hristos şi învăţăturile biblice ale iadului şi pedepsei veşnice. constatăm cu surprindere diferenţe majore între perioada acelor începuturi şi zilele noastre. o primă apariţie cristalizată a unei forme de grupare neoprotestantă a fost cultul baptist. Charles Taze Russell (18521916). ea are meritul de a fi ridicat moralul zdruncinat al adepţilor advenţi. tiraje impresionante continuă să fie tipărite. Barbour. Cea care a readus speranţa în tabăra adventă. În adolescenţă şi-a negat tradiţia prezbiteriană de care aparţinea. naştere. Adventismul este cel ce l-a influenţat în negarea iadului. chiar cu sprijinul Cultului Adventist de ziua a şaptea. confesiuni. Calculele privind data celei de-a doua veniri a Domnului au eşuat.

19 287 Şerban Constantinescu. Astfel. inclusiv în Palestina. se pare. precum şi fixarea unor consecinţe punitive în cazul neîndeplinirii lor: iadul şi muncile veşnice.288 285 286 http://www.216. Nu l-au mulţumit. Când anul 1914 a venit şi a trecut. însă. Invazia sectelor. pe dorinţa de a-i convinge pe „fraţii‖ adventişti de netemeinicia credinţei în iad. mai cu seamă cea a Vechiului Testament. I. bineînţeles. 1990. a ajuns să fie repede etichetat drept „disident în cadrul mişcării adventiştilor de ziua a şaptea‖287. codurile morale rigide). şi a cercetat personal Locurile Sfinte. David Pestroiu. după care se inaugura Mileniul (cei 1000 de ani de domnie literară a lui Hristos pe pământ). moştenite. vol.2009 P. p. Pr. Astfel. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. de noi şi noi calcule ale Parusiei. p.H.geocities. acesta a schimbat data la 1915.12. şi ca anul 1914 era anul în care lumea trebuia să fie distrusă. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. p. în anul 1916 Russell a murit lăsându-şi urmaşii deziluzionaţi şi stupefiaţi de prezicerile sale neîmplinite. David Pestroiu. restricţiile impuse de capii grupării adventiste (interzicerea consumului anumitor alimente. axată. de la N. respectarea strictă a Sabatului. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. p.Barbour. Pr. Atunci. C. pe filieră germană sau irlandeză. David Pestroiu.sfârşitului. Russell s-a alăturat iniţial cu frenezie adepţilor adventului. de visul unui mileniu pământesc de fericire pentru „cei aleşi‖ şi. 18-19 140 . Aici şi-a demonstrat pasiunea faţă de istoria biblică. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Dillenburg.T. la început. Gute Botschaft Verlag.htm site citat la 26.04. Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizaţiei285. „din vechi seminţii mozaice‖286.com/Athens/Delphi/5647/rel51.I. p. Născut într-o familie de presbiterieni din Pittsburgh. Pennsylvania.Russell a împrumutat crezul că Hristos urma sa se întoarcă invizibil pe pământ în anul 1874. David. Starea materială bună i-a permis să călătorească în toată lumea. 19 288 Pr. înfiripându-şi deja în minte o nouă doctrină. fiind fascinat de calculele profetice ale sfârşitului lumii şi de ipoteticul „mileniu‖. Însă.

Henschel. Din punct de vedere catolic. 590-591. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. a se vedea Milton G. într-o famile prezbiteriană. L'envers du decor. 1993 apud Radu Petre Mureşan.Charles Taze Russell şi „Studenţii în Biblie‖. Paris. tables. care erau mai laxe moral. 1990. el îşi însuşeşte ideile adventiste referitoare la soarta sufletului după moarte şi mai ales cele despre a doua venire a lui Hristos apud Radu Petre Mureşan. charts. 1877. dată contestată însă 289 141 . care susţinea că Iisus trebuia să se întoarcă vizibil pe pământ în anul 1874291. 1999. editorul periodicului adventist ―The Midnight Cry‖ (cunoscut apoi ca Herald of the Morning). Originile „Organizaţiei Martorii lui Jehova‖ se află în mişcarea adventistă a „Studenţilor în Biblie‖. Les Temoins de Jehovah. 1990. Predicateurs du royaume de Dieu. Paris. Les şedea de l'apocalypse. Pennsylvania. ed. Toronto. Ken Guido. Charles Taze Russel (1852-1916). unul din numeroasele grupări care au rezultat din „Marea dezamăgire‖ milenaristă legată de anul 1844289. o parte din adepţii lui Pentru o introducere în istoricul ―Organizaţiei Martorii lui Iehova‖. Nelson H. Jean Vernette. Jean-Marie Abgral. pentru a se alătura în jurul anului 1870 unei grupări adventiste. Dictionnaire des groupes religieux aujourd'hui. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society of New York: International Bible Students Association.. ―Who are Jehovah's Witnesses ?‖. p. O influenţă importantă asupra sistemului său doctrinar a exercitat-o Nelson Homer Barbour (1824-1908). ―Jehovah's Witnesses‖ în . p. care avea ca punct de plecare distrugerea Ierusalimului în 625 î. p.. articles. Walter Martin. p.Hr. împărăţia cultelor eretice. Rochester. 90 291 În Three Worlds and the Harvest of the World {Cele trei lumi şi Secerişul lumii). Leo Rosten (ed). 58-65. 90 290 Charles Taze Russel s-a născut în Allegheny. 37-65. 2001. Paris. Penton. Cu acest prilej. Fondatorul mişcării. 256-259. p. Claire Moncelon. James M. Alegerea acestei date corespundea unui calcul extrem de complex. a atras mulţi mileriţi care respingeau doctrinele tradiţionale creştine şi credeau în iminenta venire a lui Hristos290. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Apocalypse Delayed. Les Temoins de Jehovah. Les Editions du Cerf. el optează pentru credinţele congregaţionaliste.d. Massimo Introvigne.. plus facts. 15-24. p. Oradea. Din perspectiva martorilor. iar IIisus urma să revină pe pământ în 1874.. După eşecul acestei profeţii. Irving Hexham. 45-63. Les Temoins de Jehovah. în A Guide to the Religions în America: the famous Look magazine series on religion. 194 p. 1977.. and comprehensive reference material on churches and religious groups în the United States. New York 1955. figures. p. La vârsta adolescenţei. The Story of the Jehovah 's Witnesses. Gourous de Van 2000. a se vedea. 1995. Dictionary of Christianity în America. Barbour credea că 6000 de ani de la începutul creaţiei la Adam se terminau în 1873.

Autorul arată că această direcţie i-a fost sugerată de unul din colaboratori. XXV). a fost introdus şi anul 1914 care trebuia să reprezinte „sfârşitul acestui sistem de lucruri‖. 90 292 Bernard Blandre. nr. în special concluzia ca Hristos de fapt s-a întors invizibil în 1874. Russell. Barbour et le retour de Jesus en 1874. Acolo a obţinut o copie a publicaţiei lui Barbour „The Herold of the Mornig‖ şi a observat în conţinutul acesteia o similitudine cu propriile lui idei. February 1881.Barbour au căutat argumente pentru a dovedi că data a fost justă. dar „invizibil‖ şi că acel moment marca începutul „secerişului‖ care urma să se sfârşească în anul 1914292. tradus de obicei prin „venire‖ însemna şi „ prezenţă‖. Charles Taze Russell a găsit-o acceptabilă şi a preluat-o ca atare. Suportul principal pe baza căruia a ajuns la concluzia că scriptura vorbeşte despre venirea invizibilă a lui Hristos vine de la Christadelphian Benjamin Wilson care a dat naştere la Noul Testament bilingv numit The Diaglott. Astfel. În Matei 24:27. L-a contactat imediat pe Barbour şi a aranjat o serie de întâlniri pe cheltuiala lui Russel. W. în viziunea lor. În 1877. cuvântul « parusia ». anul 1874 marchează sfârşitul celor 1335 de la Daniel XII. reprezintă. când a fost arestat Papa Pius VI.3) apud Radu Petre Mureşan. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Russel a fost prezentat lui Barbour în 1876 în Philadelphia pe când era într-o călătorie de afaceri. Charles Taze Russell şi Nelson Barbour au publicat împreună o lucrare intitulată Three Worlds în care sunt prezentate sistematic datele considerate semnificative pentru sfârşitul lumii. s-a ajuns la concluzia că Hristos s-a întors într-adevăr în 1874. Astfel. Deşi cea mai mare parte a cititorilor nu au acceptat această explicaţie. susţinând că „O nouă viziune a adevărului nu trebuie să contrazică niciodată o alta mai veche‖ („Watchtower‖. în limba greacă. 37. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 39 a interpretat/tradus din greceşte cuvântul XXXX prin „prezenta‖ în loc de „venire‖ cum este utilizat în aproape toate celelalte versiuni engleze. 12. Din aceasta Russel şi Barbour au de istorici apud Radu Petre Mureşan. anul 1798. ― Revue de l'Histoire des Religions‖. 1/1979 . anul 1844 era sfârşitul celor „2300 de zile-ani‖ şi începutul aşteptării lui Hristos printre „fecioarele înţelepte‖ (Matei. p. Keith (devenit mai târziu redactor la ―Watch Tower‖ al lui Russell) care a remarcat că. 91 142 . B. În acelaşi timp. p. sfârşitul celor 1260 de zile din profeţia lui Daniel.

prin numeroase învăţături care vor conferi originalitate mişcării: a respins credinţa în iad ca loc al chinurilor veşnice. 92 143 . la „tenebre spirituale‖. spunea el. cunoscută mai târziu sub numele de Studies în the Scriptures (Studii în Scripturi). când Charles Taze Russell susţinea că „sfinţii‖ vor fi ridicaţi la cer în acel an. Autoritatea lui se impune treptat în cadrul mişcării şi o 293 294 Timothy Miller. Lucrarea a furnizat o bază ideologică substanţială pentru cititorii revistei Watch Tower (Turnul de Veghere). învăţătura lui devenea prin urmare sinonimă cu adevărul. 35 Radu Petre Mureşan. şi a construit o nouă doctrină a răscumpărării294. Un conflict mondial va duce la dispariţia tuturor sistemelor politice şi sociale existente şi va culmina cu a doua venire a lui Hristos şi stabilirea împărăţiei sale milenare. În 1886 Charles Taze Russell a început să scrie The Plan of the Ages (Planul Vastelor) care era primul volum din seria Millenial Dawn (Zorii Mileniului). Ruptura dintre cei doi lideri adventişti a avut loc în 1878. Mai mult. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. deoarece simpla citire a Bibliei. p. când Charles Taze Russell a pus bazele unui periodic propriu. Charles Teze Russell începe să vadă din ce în ce mai mult celelalte biserici ca apostate şi să considere mişcarea întemeiată de el ca ―restabilirea adevărului‖ pierdut de-a lungul secolelor. Organizaţia „Studenţilor în Biblie‖ îşi are începuturile în 1879.concluzionat faptul ca acest cuvânt grecesc XXXX se referă de fapt nu la o venire fizică ci la o prezenţă invizibilă293. America's Alternative Religious. El a început să ceară adepţilor să citească Sfânta Scriptură doar după ce vor studia amănunţit operele sale. p. Învăţătura cuprinsă în cele 6 volume ale Studiilor în Scripturi nu este originală. «Zion's Watch Tower şi Herald of Christ Presence » în realizarea căruia el a cooptat numeroşi redactori şi editori ai lui Nelson Barbour. În 1881 apărea şi Watch Tower Society. a precizat doctrina despre întoarcerea invizibilă în 1874 şi despre prezenţa lui Hristos. Charles Taze Russell a început treptat să se distanţeze de principalele ramuri neo-protestante şi chiar de adventişti. putea conduce.

Cu toate acestea. 92 144 . 1987). Charles Taze Russell nu a avut succes în Marea Britanie şi nici până astăzi martorii nu au găsit acolo un teren propice de dezvoltare. sciziunile nu au putut fi împiedicate. precum şi abilitatea lui Russell de a manipula adepţii în împlinirea scopurilor Organizaţiei. Russell era însoţit de o suită numeroasă. în timp ce comunităţi mai mici se conturau în oraşele provinciale apud Radu Petre Mureşan.serie de iniţiative prozelite au pecetluit succesul mişcării pe care o fondase. urmată apoi de alte misiuni în Elveţia. vapoare. comună reformatorilor. The Trumpet of Prophecy. Charles Taze Russel a făcut un tur al lumii. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. s-a format o „ecclesia‖ a adepţilor săi şi Charles Taze Russell a improvizat un « serviciu religios » care includea „rugăciuni frăţeşti. în momentul când membrii celorlalte denominaţiuni ieşeau din biserici. op. În mod bizar. fie un tren special care transporta până la 240 de persoane. p. apoi a vizitat în fiecare an Europa şi Orientul Apropiat. p.cit. apar primele comunităţi ruselite mai mari de 100 de persoane la Londra şi Glasgow. Martorii au avut un oarecare impact în nord-vestul Angliei şi în Scoţia.) Curând. astfel încât utiliza fie automobile. Les Temoins de Jehovah. Între 1908-1913. O altă metodă utilizată de Charles Taze Russell. Nottingham: Bible Fellowship Union 1993 (103 p. însă imens mediatizate) şi supervizând administrarea afacerilor Watch Tower. Italia şi Franţa (1903)295. A Sociological Sludy of Jehovah Witnesses. p. renunţând la ideea de a răspândii publicaţiile lui duminica. James Bekford explică acest lucru arătând că era vorba de o rezistenţă a bisericilor din Anglia faţă de procesul de polarizare care diviza cele mai multe Biserici americane între aripa fundamentalistă şi cea modernă (James Beckford. Charles Taze Russell începe evanghelizarea „de la uşă la uşă‖. prima misiune a luat fiinţă în Danemarca (1895).12). 6-10. Oxford. La apariţia cărţii Millenial Dawn. conferinţe şi sfaturi‖ (Bernard Blandre. La începutul secolului XX. vorbind în faţa unor mari audienţe (unele imaginare. Charles Taze Russell a reuşit să încurajeze grupurile locale de „studenţi‖ să dedice una din întâlnirile lor săptămânale studiului cărţii lui (republicat ca The plan of God în brief: an abridged version of the larger work ―The divine plan of the ages‖. Astfel. În Europa. Cauzele acestor se găseau în dezacordul multora dintre adepţi faţă de ideile sale doctrinare şi de 295 James Beckford. Succesul acestora reflecta puterea structurilor centrale. Paris. a fost de a atrage atenţia asupra învăţăturilor lui prin întâlniri publice. 1975. exact în teritoriile expuse prozelitismului mormon la începuturile sale. Un siecle d'histoire.

Toupin. adunând între 1909-1913 suma de 9. el a pierdut sprijinul soţiei sale. foarte rentabil. directori ai Societăţii. Le dossier du ―Pasteur‖ Russell. el a lăsat într-o stare prosperă Societatea Studenţilor în Biblie. Charles Taze Russell a exercitat o mare presiune. imaginea vieţii sale personale era umbrită de o serie de scandaluri. Ca urmare. să plătească suma impusă de Curtea de Juraţi. Ross‖ (1912) a însemnat alt eşec pentru Russell. Charles Taze Russell popularizează vânzarea lui prin intermediul societăţii „Turnului de Veghere‖ şi obţine un profit de 1800 $. 497-519). Detaliilor acestor scandaluri la Walter Martin. în semn de protest. R. l-au salvat de la ruşinea de a fi arestat. dar un rol important l-au jucat şi problemele sale personale (divorţul şi numeroase afaceri oneroase etc).viziunea sa organizatorică. Studiile arată că eşecul vieţii de familie la Charles Taze Russell a generat anti-feminismul său pe care-1 va imprima şi mişcării (a se vedea pe larg. că erau îndemnaţi mai mult să studieze scrierile lui Charles Taze Russell. „The Brookly Eagle‖ (1911) şi „afacerea grâului miraculos‖. p. În 1904. au generat de asemenea multe nemulţumiri. Pe de altă parte. procesele în care Charles Taze Russell era implicat. felul cum erau numiţi în funcţie aceşti lideri (de către cartierul general). care a avut o personalitate puternică şi a stimulat creşterea interesului pentru scrierile lui Charles Taze Russell. ca urmare a iniţierii sau participării la tot felul de afaceri oneroase. pentru consolidarea autorităţii sale. Nemulţumirile „bătrânilor‖ erau legate de mai multe aspecte: faptul că erau descurajaţi să interpreteze liber Scripturile. Cea mai importantă dintre dizidente a fost New Convenant (1909). Rev J-J Ross era un pastor canadian care denunţase sistemul doctrinar al lui Russell. în primul rând.J. împărăţia cultelor eretice. Cu toate acestea. printr-un sistem ingenios. el a refuzat. 93 296 145 .000 dolari pentru a plăti datoriile. Afacerea „Reverendul J. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.din The Brooklyn Daily Eagle apud Radu Petre Mureşan. pe care Russell însuşi îl intentase. chiar şi printre cei mai devotaţi colaboratori296. deşi declarase exact contrariul. mai ales după 1890. În cadrul procesului de calomnie.. partea sa din Watch Tower Society şi United Sates Investment Company a fost confiscată. Colegii săi. p. un fermier îl convinge pe Charles Taze Russell de calităţile unui soi de grâu. 46-47. marea putere a aşa numiţilor „peregrini‖ (pilgrims) care erau mâna dreaptă a lui Charles Taze Russel în teritoriu. Felul autoritar în care-şi impunea opiniile şi tendinţa de a se diferenţia de ceilalţi membrii ai conducerii. Martin Walter citează pasaje din principala publicaţie împotriva ―Studenţilor în Biblie‖.10 (1958). în urma divorţului pronunţat în favoarea soţiei sale. s-a dovedit că nu cunoştea deloc limba greacă. p. se ţineau lanţ: „Washington Post‖ (1909). în acelaşi timp. prin O parte a liderilor au refuzat totuşi cu încăpăţânare să colaboreze cu Charles Taze Russell în programul lui evanghelic şi se mulţumeau doar să subscrie la ideile lui. ―Sciences Eccleziastiques‖ nr. care era un semn al vremurilor paradisiace.

apoi s-a botezat ca « Student în Biblie » în 1906. Susţinerea acestei idei include Ioan 14:28 unde Iisus a spus „Tatăl meu este mai mare decât mine‖ şi Ioan 5:19 unde Iisus a spus ca el (Iisus) „nu poate face nimic de la Sine‖.care profitul din vânzarea tractatelor se scurgea spre el prin intermediul unei societăţi în care pastorul deţinea 99% din acţiuni. Rutheford s-a născut în Missouri. a fost al doilea preşedinte al Watch Tower Society. organizaţia legală folosită de ―Martorii lui Iehova‖. într-o familie baptistă. modalităţile de evanghelizare. 37 Joseph Franklin Rutheford (1869-1942). în care Iisus spune: „Veţi lua putere când Duhul Sfânt va fi venit peste voi‖ şi în Efeseni 5:18 : „Fiţi plini de Duh‖. ideologia. Credintele principale care diferentiază Martorii de principalele biserici Protestante includ negarea trinităţii şi credinţa că Dumnezeu Tatăl a existat singur din eternitate. Rutheford a devenit preşedinte al Watch Tower Society şi a deţinut această funcţie până la moartea sa. structura internă. sau măcar o persoană ci pur şi simplu forţa activă a lui Dumnezeu. Ei citează din Fapte 1:8. „Societatea Turnul de Veghere‖ a traversat o criză de autoritate care era cu atât mai acută cu cât ca se datora şi eşecului profeţiei privitoare la sfârşitul „acestui sistem rău de lucruri‖ în anul 1914. În jurul anului 1894 a venit în contact cu scrierile lui Russell. calitatea membrilor. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Între 1919-1932. Iisus Hristos. p. 93 146 . A studiat dreptul şi a fost judecător într-unui din districtele judiciare ale statului Missouri. motivând că doar o forţă imaterială poate coborî asupra unei persoane în acest mod297. Sub conducerea lui. America's Alternative Religious. care este „mai puţin‖ Dumnezeu. La moartea lui Charles Taze Russel. Joseph Franklin Rutheford a modificat. structura 297 298 Timothy Miller. unul din asociaţii cei mai apropiaţi ai lui Charles Taze Russell. La moartea lui Russell în 1916. cunoscut şi ca «judecătorul Rutheford». p. inferior tatălui. Transformarea organizaţiei lui Russsell în „Chganizaţia Martorii lui Iehova‖ şi consolidarea ei au loc în timpul preşedinţiei lui Joseph Franklin Rutheford (1869-1942)298. în mod sistematic. în 1942 apud Radu Petre Mureşan. toate aspectele sectei: normele şi valorile sale. Dumnezeu a creat mai întâi pe fiul Sau. Ei spun ca Duhul Sfânt nu este a 3-a persoana a trinităţii.

dar. relativ suplă până atunci. la care fac referinţă frecvent publicaţiile Organizaţiei. prezentat ca opera lui Charles Taze Russell. în realitate. 1984.ro/index-ro. Jehovah Witnesses and Kindred Groups. By Gordon Melton. Cauza acestei situaţii a fost. fondată în Elveţia de Alexander Freytag (1870-1947). Gruparea îşi revine repede. modificat la indicaţiile lui Joseph Franklin Rutheford. A se vedea şi Jerry Bergman. voi. pe de o parte. A Histoncal Compendium and Bibliography. Vezi The Encydopedia of American Religions. Franz) a părăsit Organizaţia. 33-45. 94 299 147 . „Social Compass‖. care au un număr semnificativ de membri apud Radu Petre Mureşan. Brooklyn şi activitatea editorială se reia în forţă. printre care Asociaţia ―Credinţa adevărată Martorii lui Iehova‖ (http://the-truejw. s-a transformat într-o organizaţie teocratică aproape militaristă 299. Detroit. decât o continuatoare a mişcării lui Charles Taze Rusell. Criza pe care o traversa organizaţia a fost accentuată şi de judecarea şi condamnarea lui Joseph Franklin Rutheford şi a altor şapte lideri ai Societăţii în 1918 care a dus la vinderea centrului de la Brookly Bethel şi restrângerea programului editorial.com/acsb/). XXIV 1977. Autorul descrie pe larg procesul separării „Studenţilor în Biblie‖ fideli lui Charles Taze Russell de „Turnul de Veghere‖ (p. „Biserica Creştină Milenaristă‖. În 1984 erau mai mult de 50 de grupuri ruselite active în mai multe ţări. cartierul general este mutat la Columbia Heights. Alain Rogerson.agsconsulting. 300 Printre acestea „Biserica Regatului lui Dumnezeu‖.Organizaţiei. ed. din cauza eşecului profeţiei despre anul 1975 şi după criza organizaţională din 1980 în urma căreia Frederik Franz vice-preşedinte (nepotul Preşedintelui Frederick W. Joseph Franklin Rutheford şi ceilalţi ruseliţi sunt eliberaţi. 1999. Societatea «Martorii lui Iehova» pare mai degrabă unul din grupurile schismatice. Acest moment reprezintă „faza eroică‖ a mişcării. După câteva luni de închisoare. În România sunt mai multe grupuri dizidente (nouă sunt active). implantată în special printre emigranţii italieni din Statele Unite etc. 116-118. p. Este momentul în care Joseph Franklin Rutheford începe să predice că Hristos s-a întors invizibil în 1914 şi că Armaghedonul era iminent. Qui est Schismatique?. antimilitarismul profesat de martori. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 34-35). p. Garland. p. Astăzi acest număr a crescut. Temoins de Jehovah et Etudiants de la Bible.oltenia. iar pe de altă parte editarea celui de al şaptelea volum al Studies from the Scriptures. Succesiunea lui nu au fost unanim acceptată şi a provocat numeroase schisme „rusellite‖300.html) şi « Asociaţia Creştină Studenţii în Biblie» (http://www.

45 301 148 . Henschel (1992-2003). În plus. Insistenţa cu care merg din poartă în poartă este o trăsătură familiară a peisajului religios din multe ţări. preşedinte al Organizaţiei este Don A. Iehovismul.În 1931 la congresul de la Cedar Point. Programul său a fost continuat de Nathan Knorr (1905-1977). dar nevăzut. Make Sure of All Things. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. cu totul alta este situaţia Martorilor lui Iehova. Malenfant302. Martorii lui Iehova sunt reprezentativi pentru ansamblul mişcărilor religioase nonconformiste desprinse din trunchiul iudeo-creştin. denumire împrumutată susţin ei din Isaia XLIII. se apropie de iudaism prin concepţia sa despre Dumnezeu (cel al Vechiului Testament) şi de ―fundamentalism‖ prin interpretarea literală a Bibliei303. Joseph Franklin Rutheford (1869-1942) a pus bazele marii expansiuni misionare a iehovismului. Franz (1977-1992) şi de Milton G. „Studenţii în Biblie‖ îşi schimbă denumirea în „Martorii lui Iehova‖ (Jehovah's Witnesses). 1945. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. care a elaborat un program coerent de misiune301. Ei au la origine mişcarea învăţăceilor Bibliei. Apoi a declarat că sfârşitul domniilor acestei lumi şi întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ vor avea loc în 1914. Dacă astăzi adventiştii au relaţii civilizate cu alte Biserici. p. Adams (1925-) iar vice-preşedinţi Robert W. p. Watchtower Bible & Tract Society. De aceea. 10. de Frederick W. 1953 apud Radu Petre Mureşan. Sectele. el respingea noţiunea de Treime. Watchtower Bible & Tract Society. care se situează la origine pe linia adventismului primitiv. vom dezvolta puţin această notă. aşa cum fac în Bazele acestuia se găsesc în cărţile Theocratic Aid to Kingdom Publishers. care vesteau reîntoarcerea lui Hristos în 1873 sau 1874. Russell a ajuns la ciudata convingere că Iisus era prezent din 1874. 95 302 Radu Petre Mureşan. Din anul 2003. 90-95 303 Jean Vernette. 1946. p. În 1870. creată de americanul Charles Taze Russell (1852—1916). Watchtower Bible & Tract Society. Wallen şi William F. Russell intrase în legătură cu un grup de adventişti (ce nu ţineau sabatul). Let Cod Be True. proveniţi şi ei dintro ramură adventistă.

1. iar un prim grup european s-a constituit în Anglia încă din 1884. În plus. 304 Jean Francois Mayer. evenimente anunţate mai mult sau mai l puţin explicit de conducătorii Martorilor lui Iehova nu sau împlinit: „sfârşitul actualei stări de lucruri‖ era aşteptat pentru 1975. 1. Ne găsim astfel din nou în faţa unei explicaţii ce aşează evenimentul aşteptat dincolo de lumea pământească. Din 1879—1880. Sectele. De ce oare n-a venit încă Iisus? Pentru că „vestea cea mare a împărăţiei‖ trebuie să fie mai întâi propovăduită „de către toată suflarea pământească‖ tuturor popoarelor. Totuşi. Martorii lui Iehova până în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. cărţile şi articolele lui Russell i-au adus acestuia recunoaşterea ca vestit predicator. Cu umor. însă „indicaţii suplimentare ne sunt date de slujitorul credincios şi înţelept‖. Evenimentele internaţionale care au marcat anul 1914 nu au fost chiar cele prevăzute de Russell. în sensul că şi-a luat puterea împărătească în împărăţia lui Dumnezeu.90)304. din moment ce această împărăţie se află în Cer şi nu pe Pământ. au apărut congregaţii ale învăţăceilor Bibliei în estul Statelor Unite.continuare Martorii lui Iehova.11. Aici se află explicaţia viului prozelitism căruia i se consacră.8.86). Larg răspândite. ce marchează un fel de început al sfârşitului pentru lumea actuală: din 1914 „Iisus este «prezent». noi n-am putut fi martorii înscăunării sale‖ (Turnul de Veghe. căci „duhul lui Iehova‖ îi ajută pe aceşti „creştini unşi‖ „să-i înţeleagă treptat voia‖ (Turnul de Veghe. Părerea potrivit căreia Martorii lui Iehova se sprijină doar pe Biblie ascunde deci o realitate uşor diferită: citirea cu regularitate a Bibliei este indispensabilă. Evident. 44-45 149 . James Penton şi-a intitulat recenta istorie a Martorilor lui Iehova Apocalypse Delayed (Apocalipsul întârziat sau amânat). Acţionează sistematic. împărţind oraşele şi regiunile pe zone şi făcând statistici minuţioase. în repetate rânduri. p. istoricul canadian M. Martorii lui Iehova continuă să considere şi astăzi anul 1914 ca pe o dată importantă.

46-48 150 . Armstrong (1892—1986).18). deci. multe alte grupuri milenariste vestesc apropiata întemeiere a unei „minunate lumi ce va veni‖.De ce oare aceste schimbări şi dezamăgiri nu ucid mişcarea? Martorii citează. Vom bea de-acum înainte apă curată şi proaspătă. Animalele nu vor mai fi sălbatice. sănătos şi nepoluat‖. 15. Aerul pe care-l vom respira va fi curat. caută principii în Biblie pentru absolut toate convingerile lor. Doctrina Martorii lui Iehova cred că întreaga Biblie constituie cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. „Sărăcia şi neştiinţa vor dispărea. apa şi pământul nu vor mai fi poluate. şi-a axat mult timp propaganda pe prezentarea entuziastă a virtuţilor orânduirii viitoare supusă. într-o „lumină crescândă‖ ce-i învăluie tot mai mult pe credincioşi. (Herbert W. Chipurile vor radia de fericire. nu vreun sistem politic. economic sau 305 306 Ibidem. 45-46 Jean Francois Mayer. ce se măreşte mereu până ce face ziua mare‖ (Pilde. 4. următorul verset biblic: „Calea drepţilor e ca zarea dimineţii. Biserica universală a lui Dumnezeu. Se poate explica astfel orice evoluţie doctrinară: „Dacă uneori organizaţia face unele adaptări. Ei cred. Sectele. ei spun că în loc să adere la vreun crez sau principiu bazat pe tradiţii omeneşti. de obicei. Armstrong) Milenarismul este iluzia unei soluţionări definitive a tuturor problemelor omenirii. care s-a transformat mult în ultimii ani la iniţiativa conducătorilor ei. din ele va rezulta întotdeauna o îmbunătăţire‖ (Turnul de Veghe. legilor lui Dumnezeu şi nu rătăcirilor omeneşti.3.82)305. p. Alături de Martorii lui Iehova. în sfârşit. mulţumită lămuririlor aduse de „slujitor‖. a cărei descriere (uneori uimitor de amănunţită) este totodată un protest împotriva dezordinii. Aerul. dornici să se apropie de versiunile mai clasice ale creştinismului. a unei ieşiri din istorie spre o epocă de unitate perfectă şi armonie veşnică306. nedreptăţii. Ei spun că susţin Regatul lui Dumnezeu. Înfiinţată de către Herbert W. limpede precum cristalul. nesiguranţei şi decăderii principiilor morale ale lumii actuale. p.

1842. Lui Irod i-a plăcut atât de mult. fiica Irodiadei a dansat înaintea oaspeţilor..― — Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. încât a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. Însă pe şeful brutarilor l-a atârnat pe un stâlp―. Paştele. I.. inclusiv una din cele 10 porunci: „să nu ucizi‖. 518. nu salută drapelul naţional. (Matei 22:39. aniversarea zilei de naştere. Şi a trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare―. În unele locuri. îndemnată de mama sa. pe o tavă.. se desfăşoară în cadrul unei petreceri la care se oferă daruri. p. vorbeşte în mod nefavorabil despre aniversarea zilei de naştere şi de aceea evită această practică. refuză transfuziile de sânge.. ea a zis: «Dă-mi aici. Tot ce se găseşte în Biblie a fost scris cu un scop (2 Tim. Atunci. Martorii lui Iehova înţeleg că Biblia. 8 Martie sau alte zile. spunând că Iisus a poruncit să ne iubim semenii. mai ales a unui copil. Practică nebiblică. Mat. Crăciunul. 40:20–22: „A treia zi era ziua de naştere a faraonului. Argumente: a) Ziua de naştere Definiţie: Ziua în care s-a născut o persoană sau aniversarea acestei zile. vol. Cuvântul lui Dumnezeu.― — The Imperial Bible-Dictionary. capul lui Ioan Botezătorul».social al unei naţiuni din cadrul acestei lumi. evreii considerau aniversarea zilei de naştere o formă de închinare idolatră. se menţin neutri din punct de vedere politic şi militar. de Augustus Neander. Şefului paharnicilor i-a dat înapoi funcţia de paharnic . iar crima de orice natură este o încălcare a legilor Bibliei.. 14:6–10: „Pe când se sărbătorea ziua de naştere a lui Irod. Exod 20:13) Martorii lui Iehova nu sărbătoresc zile de naştere. concepţie confirmată din plin de ceea ce vedeau ei în ritualurile legate de această zi.. „În vremurile de mai târziu. 3:16. Cum priveau primii creştini şi iudeii din timpurile biblice aniversarea zilei de naştere? „Noţiunea de aniversare a zilei de naştere era cu totul străină gândirii creştinilor din acea perioadă. Totodată ei refuză să îndeplinească serviciul militar. . De aceea nu votează în cadrul alegerilor parlamentare sau prezidenţiale. El a dat un ospăţ . de Patrick 151 . Prezintă Biblia aniversarea zilei de naştere într-o lumină favorabilă? Biblia nu vorbeşte decât despre două aniversări de acest fel: Gen. 17).

.. Romanii împărtăşeau şi ei această concepţie. . şi se aprindeau lumânări. 307 http://ro. 4. de a oferi daruri şi de a sărbători evenimentul — la lumina lumânărilor — aveau în vechime rolul de a-l ocroti de demoni pe cel sărbătorit şi de a-i garanta siguranţa pentru următorul an de viaţă. . . Felicitările transmise cu ocazia zilei de naştere au puterea de a influenţa în bine sau în rău. a început la greci. Obiceiul lumânărilor aprinse. care asistă la naşterea ei şi veghează asupra ei în cursul vieţii. . sau demon. Până în secolul al patrulea. vol... Obiceiurile de a transmite felicitări. rotunde ca luna. înfipte în tort.. „Grecii credeau că orice persoană are un spirit ocrotitor. .04. p. ideea îşi avea rădăcinile în magie.. 3/4 aprilie 1981. fiindcă în această zi cel sărbătorit este mai aproape de lumea spiritelor.2009 152 . lumânările de la sărbătoarea zilei de naştere aveau o putere magică specială de a îndeplini dorinţele. 8.― — The Lore of Birthdays. 1874). 225. a bea şi a se bucura307. Lumânările şi focurile sacrificiale au avut o semnificaţie mistică deosebită încă de pe timpul când omul a început să le înalţe altare zeilor săi. ... Pe altarele din templu [dedicat lui Artemis] se puneau prăjituri cu miere. Nu este nimic de obiectat cu privire la reuniunile care se ţin în alte momente cu membrii familiei şi cu prietenii pentru a mânca.. Care este originea obiceiurilor populare legate de aniversarea zilei de naştere? „Diversele obiceiuri care însoţesc astăzi aniversarea zilei de naştere au o lungă istorie. ele îi aduc onoare şi noroc. Felicitările şi urările de fericire fac parte din sărbătorirea acestei zile. p. p. în zâna bună şi în sfântul patron.Fairbairn (Londra. creştinismul a respins sărbătorirea zilei de naştere.― — Schwäbische Zeitung (supliment al periodicului Zeit und Welt). ... considerând-o un obicei păgân. Ele îşi au rădăcinile în magie şi religie. .... Iniţial.. 1952).. Acest spirit avea o relaţie mistică cu zeul a cărui zi de naştere corespundea cu cea a persoanei.wikipedia. Această idee s-a înrădăcinat în gândirea religioasă a oamenilor.org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26.. iar o reflectare a ei este credinţa în îngerul păzitor. Potrivit credinţei populare. I. . de Ralph şi Adelin Linton (New York.. 18– 20. Lumânările sunt deci un omagiu adus copilului care-şi sărbătoreşte ziua de naştere.

vol. când zilele încep să crească.org/ site citat la 26.. erau ţinute iarna în adăposturi.b) Crăciunul O enciclopedie spune: „Sărbătorirea Crăciunului nu este stabilită de Dumnezeu şi nici nu-şi are originea în N[oul] T[estament].. Usener ... Evangheliile nu indică nici ziua. p. nici luna . Nimic din N[oul] T[estament]. pentru a se celebra «renaşterea soarelui». zeul agriculturii. VI. III. . La 25 decembrie 274. Crăciunul a luat fiinţă într-un timp când cultul soarelui era deosebit de înfloritor la Roma―.watchtower. pentru că în această zi. Conform cu Luca 2:8-11 păstorii stăteau noaptea pe câmp când s-a născut Iisus. şi cu atât mai puţin din vreo altă sursă.04. Iată ce se spune într-o enciclopedie: „Motivul pentru care sărbătoarea Crăciunului se ţine la 25 decembrie este destul de obscur. de Henri Daniel-Rops (New York..2009 153 . vol. 308 http://www. stabilită să fie iarna. şi forţei reînnoite a soarelui) se ţineau tot în acea perioadă şi se consideră că unele obiceiuri de Crăciun îşi au rădăcinile în această sărbătoare păgână antică―. vol. p. — New Catholic Encyclopedia (1967). p. 6 ianuarie în cel egiptean). nu ne permite să stabilim cu certitudine ziua naşterii lui Hristos―. închinătorii păgâni ai lui Mithra celebrau dies natalis Solis Invicti (ziua naşterii soarelui invincibil). care este acceptată în prezent de cei mai mulţi erudiţi. O altă lucrare declară: „Data naşterii lui Hristos nu se cunoaşte.. de M‘Clintock şi Strong (New York. este puţin probabil să fie corectă. O carte afirmă: „Turmele . Potrivit ipotezei lui H. în care soarele îşi începe drumul înapoi spre cerul nordic. întrucât Evanghelia afirmă că păstorii se aflau pe câmp―. 656308. — Cyclopædia. — The Encyclopedia Americana (1977). dar în general se crede că această zi a fost aleasă ca să coincidă cu sărbătorile păgâne care se ţineau în preajma solstiţiului de iarnă.. 276. data naşterii lui Hristos a fost fixată la solstiţiul de iarnă (25 decembrie în calendarul iulian. 228. Saturnaliile romane (o sărbătoare dedicată lui Saturn. 1962). II. . 666. — Daily Life în the Time of Jesus. p. 1871). chiar şi numai de aici se poate vedea că data tradiţională a Crăciunului. Aurelian a proclamat zeul-soare drept principalul zeu protector al imperiului şi i-a dedicat un templu în Campus Martius. .

încât nu mâncăm nici sângele animalelor. ci poartă pecetea originii sale caldeene.. cum ar fi engleza şi germana. d) Care este originea sărbătorii în cinstea mamei? (8 Martie) O enciclopedie spune că această sărbătoare „provine de la cultul mamei practicat în Grecia antică. Sfinţenia unor zile speciale este o idee străină gândirii primilor creştini―. vol. . potrivit descoperirii făcute de Layard pe nişte monumente asiriene. care includea ceremonii în onoarea zeiţei Cibele sau Rhea. e) Transfuziile de sânge Minucius Felix (sec.. III e. vol. Marea Mamă a zeilor―. VIII.. Oul este simbolul germinării care are loc la începutul primăverii. p.2009 154 . — The Two Babylons (New York. 828. Alexander Hislop a scris: „Ce înseamnă termenul Easter? Acesta nu este un nume creştin. p. Easter nu este altceva decât Astarteea. . au fost asociate cu Paştele.org/ site citat la 26. care se mănâncă―. V. Tradiţiile populare din perioada sărbătoririi lui confirmă pe deplin mărturia istoriei cu privire la caracterul babilonian al acestei sărbători. Plăcintele calde cu semnul crucii din Vinerea Mare şi ouăle vopsite din Duminica Paştelui apăreau în ritualurile caldeenilor exact ca în prezent―. — The Encyclopædia Britannica (1910)..jw-media. al cărei nume . 103. care celebrau venirea primăverii.. La idele lui martie. este Iştar. regina cerului.04.. 849309. Iepurele este un simbol păgân care a reprezentat întotdeauna fertilitatea―. Într-o altă lucrare se spune: „Multe obiceiuri păgâne. — Octavius. În acest sens. 107. 108. unul dintre titlurile lui Beltis. Aceasta îi este istoria.. .c) Care este originea Paştelui creştinătăţii şi a obiceiurilor legate de el? O enciclopedie afirmă: „În Noul Testament sau în scrierile Părinţilor apostolici nu există nicio menţiune cu privire la sărbătorirea Paştelui creştinătăţii. p. — The Catholic Encyclopedia (1913). 1943). creştinii. atât ne ferim de sângele omenesc. XV.n. În unele limbi. chiar numele sărbătorii (Easter şi Ostern) aminteşte de originile sale păgâne.. p. în toată Asia Mică se celebra cultul mamei. 227. — The Encyclopædia Britannica (1959). în româneşte de 309 http://www.): „Noi. vol.

unde se interzice consumarea ‗sângelui de orice fel‘). [chirurgul] tinde să-şi perfecţioneze tehnica chirurgicală. este alimentat intravenos. există terapii alternative? În unele cazuri. disponibile în aproape toate spitalele moderne. vol. când un pacient nu poate fi alimentat pe cale orală. 395. dacă cineva. reacţiile la transfuzie şi sensibilizarea Rh― (Canadian Anaesthetists‘ Society Journal. ar asculta oare de porunca de ‗a se abţine de la sânge‘ (Fap. Martorii lui Iehova nu au obiecţii de ordin religios cu privire la folosirea substituenţilor nesanguini de plasmă. prin folosirea acestor produse se evită riscurile legate de transfuziile de sânge. De fapt. Tertulian (care a scris în apărarea convingerilor primilor creştini) spunea: „Înţelegem că interzicerea «sângelui» este valabilă cu mult mai mult în cazul sângelui uman―. soluţia Ringer şi dextranul. În Faptele 15:29 este dată porunca: ‗să vă abţineţi de la sânge‘. 86. Vâlcii. p. p. Martorii lui Iehova beneficiază în realitate de tratamente medicale mai eficiente. 30. par. Întrucât nu acceptă sânge. IV. 12). Printre acestea se numără 155 . Interdicţia biblică se referă şi la sângele uman? Da. 55. ianuarie 1975. 1930. atunci când operează fără transfuzie. Institutul de editură creştină al sfintei episcopii R. Toate intervenţiile chirurgicale se pot efectua cu succes fără transfuzie de sânge. Aşa au înţeles lucrurile primii creştini. Ei bine. 1 iunie 1968. p. dar şi l-ar injecta direct în venă? Dacă un pacient refuză transfuzia de sânge. Echivalează într-adevăr o transfuzie cu faptul de a mânca sânge? În spital. Ar respecta persoana respectivă această prescripţie dacă nu ar mai bea alcool. care n-a mâncat niciodată sânge. pentru mărirea volumului plasmatic se pot folosi soluţia salină. Nu se spune să vă abţineţi numai de la sângele de animal (compară cu Leviticul 17:10. Iată ce a scris un medic: „Nu încape îndoială că. p. — American Journal of Obstetrics and Gynecology. El devine puţin mai hotărât să închidă fiecare vas care sângerează―. 15:29)? Să ilustrăm acest lucru luând cazul unei persoane căreia medicul ia spus să se abţină de la alcool. O publicaţie medicală face observaţia: „Riscurilor transfuziei de sânge le iau locul avantajele substituenţilor de plasmă: se evită infecţiile bacteriene sau virale.Eliodar Enescu. l-ar accepta sub formă de transfuzie. — The AnteNicene Fathers.

fiindcă după condamnarea lui Russell ca „eretic‖. Întrun jurnal medical. februarie 1984.intervenţiile pe cord deschis. De aceea. cei aleşi (care sunt numai iehoviştii). „Cheia Bibliei‖ şi din buchetul de cântări ale iehoviştilor.Este cartea lor de referinţă. 2. 1. Denton Cooley. J. de la Institutul de Cardiologie din Texas. este aplicată acum cu succes în operaţii pe cord delicate. p. Rutherford.2009 156 . a spus: „Rezultatele obţinute cu Martorii lui Iehova [folosind substituenţi nesanguini de plasmă] ne-au impresionat atât de mult. dar mai ales „martori ai credinţei zilelor noastre‖ etc. s-a renunţat la titulatura de „russellist‖ şi s-au accentuat direcţiile mileniste. încât începem să folosim această metodă în cazul tuturor pacienţilor noştri cardiaci― (Union din San Diego. 27 decembrie 1970. Din lucrarea lui Ch. o consideră ca fiind utilă pentru oamenii din toate categoriile sociale sau culturale311. 15 octombrie 1972. p. f) Biblia . Russell. 2527). studişti ai Vechiului Testament.2009 http://ro.org/ site citat la 26. aplicată iniţial în cazul adulţilor care fac parte din secta Martorilor lui Iehova fiindcă religia lor interzice transfuziile de sânge. amputarea unui membru şi extirparea totală a unor organe afectate de cancer. Ei pretind cunoaşterea exactă a venirii celei de a doua (aşa cum am arătat mai sus).watchtower.04. „Chirurgia pe cord deschis «fără sânge». studenţi ai textelor.org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26. Philip Roen a declarat: „Nu am ezitat să efectuăm intervenţiile chirurgicale nici chiar atunci când ni s-a interzis înlocuirea sângelui― (New York State Journal of Medicine. Zicem iehoviste.wikipedia. Împărăţia de 1000 de ani cu cei drepţi. p. A-10). dr. cercetători serioşi ai Bibliei. Dr. Martorii cred că Regatul lui Dumnezeu (Împărăţia pe care o cer în rugăciunea-model Tatăl nostru) este 310 311 http://www. efectuate la nou-născuţi şi la copii. condamnare măiestrit aranjată de juristul şi „fratele său‖. 5310. calculaţi. „Imnele zorilor mileniului‖. neurochirurgia.― — Cardiovascular News.04. pe care o acceptă ca fiind în intregime inspirată de Dumnezeu. se pot desprinde câteva concepţii iehoviste.

datorită inspiraţiei Sfântului 312 313 http://www. cele pământeşti = cei aleşi oamenii (iehoviştii). şi despre scopurile Sale. 5. 1). Învierea este un dar deosebit dat de Dumnezeu celor aleşi (iehovişti) şi ascultarea. ci numai o energie a Tatălui.singura speranţă pentru neamul omenesc. c) Duhul nu este o persoană a Dumnezeirii. ştiu că vor muri. a fost acuzat ca orice profet în afara legii mozaice.html 26. şi imitat în calităţile sale (iubire. Ei cred că Dumnezeu poate fi cunoscut prin intermediul studiului Bibliei. şi ca va aduce un sistem nou în care va domni dreptatea. despre numele Său (revelat în Biblie).org/ site citat la 26. că el va distruge în curând actualul sistem de lucruri. XXVII.2009 http://www. El a fost un simplu om. păstrându-i în viata pe cei găsiţi drepţi de Iisus312. „începutul învierii noastre‖.watchtower. deci nu există Sfânta Treime. Sufletul omului după moarte doarme: „în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt‖ (Filip II. Ps. naturală şi sunt bicisnici şi tari în cerbicie. Iehoviştii nu înţeleg că aici este vorba de moartea fizică. 3.idee. Mortul nu ştie nimic: „Cei vii.razboiulnevazut. Nu există suflet nemuritor. Dar şi Solomon. ci o creatură a lui Dumnezeu. dar el pentru supunere a căpătat nemurirea. dreptate.2009 site citat la 157 . 5). în adevăr. că acesta este un guvern real. 10). fiindcă până şi pomenirea li se uită‖ (Ecclesiastul IX. Credincioşii se închină lui Iehova. inclusiv toate guvernele. Ei tălmăcesc astfel: cele cereşti = îngerii. este nemuritor.com/martorii-lui-iehova1. negând învierea lui Hristos. înţelepciune etc) urmând îndeaproape exemplul lui Iisus Hristos313. Dumnezeu nu are început şi nici sfârşit.04. a fost răstignit şi a murit ca om pentru totdeauna.04. că singurul Dumnezeu adevărat şi le vorbesc oamenilor în mod deschis despre el. este condiţia „alegerii‖. 4. Resping şi nu înţeleg Sfânta Treime: a) există un Dumnezeu . aşa cum a lacul Iisus. dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată. b) Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Nu există nemurire. omul este o simplă fiinţă cu raţiune. iar cele dedesubt = morţii (conf.

Timotei 3:1-5). nu pentru a trăi în paradis (Apocalipsa 20:6). cum a fost şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu care 1-a dat‖ (Ecclesiastul XII. Actualmente s-ar mai afla pe pamânt numai câteva mii de creştini fideli care îşi exprimă această speranţă 314 http://www. începând din 1914.com/martorii-lui-iehova1.vor fi nimiciţi: „Plata păcatului este moartea‖ (Rom. Aceşti 144. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Iacob. locul umbrelor. arătând că cei ce merg la cer se duc acolo pentru a domni.html 26. după bunul Său plac. VI. Biblia ar fi clara în acest aspect. ca şi creştinii fideli Bibliei pe parcursul istoriei. şi nu pentru a o distruge. ci pamântul.‖ (Matei XXII. peste pământ (Apocalipsa 14:1).strămoşilor. 31-32). trăim zilele din urmă ale acestui sistem rău de lucruri (Matei 24:2. n-aţi citit ceea ce s-a zis vouă de la Dumnezeu. rătăciţi neştiind Scripturile. 7).la trezire . În Biblie. şi că cei care iubesc dreptatea vor supravieţui şi vor continua să traiască pe un pământ purificat. pe care au fost creaţi. Păcătoşii „la înviere‖ . Ei nu cred că cerul ar fi răsplata pentru toţi cei buni.. Credincioşii cred că numai 144. unde toţi merg..000 de creştini (unşi cu spirit) vor participa împreună cu Iisus Hristos la Regatul ceresc de 1000 ani (Mileniu). 23). printre ei fiind apostolii şi creştinii din primul secol. Nu este Dumnezeu al morţilor.. din ceruri. cuvântul „şeol‖ înseamnă mormânt.2009 site citat la 158 . spunând: „până nu se întoarce ţărâna în pământ. ci al viilor. intuieşte vremurile mesianice. de data aceasta... 1. Şi iehoviştilor le răspunde Mântuitorul prin apostrofarea saducheilor .Duh. că timpul rămas se scurge cu rapiditate. 2..000 de oameni ar fi fost aleşi de Dumnezeu. Că fără această intervenţie divină.04. omenirea ar fi condamnată să-şi repete greşelile. Nu există iad şi nici chinuri veşnice. Că Dumnezeu va interveni tocmai pentru a salva rasa umană. care nu credeau în înviere: „.razboiulnevazut. cu consecinţe catastrofale pentru viaţa de pe întreaga planeta 314... 29. Viaţa cerească. guvernând împreuna cu Iisus. iar locul „iadului‖ în Noul Testament trebuie înţeles simbolic Martorii lui Iehova cred că.

iadul. drepţi sau nedrepţi. Biblia arată că morţii sunt absolut inconştienţi.org/ site citat la 26. Această speranţă este însă sigura (Ioan 11:25. 3. că ei nu se află în vreun domeniu spiritual unde să simtă plăcere sau durere (Ecleziastul 9:5. nefiinţa. Pe acest pământ readus la starea de paradis. venirii lui Mesia.htm site citat la 26. care se vor închina lui Iehova şi care vor primi darul vieţii eterne. toţi cei corecţi şi drepţi.geocities. vor fi înviaţi cei ce au murit de-a lungul secolelor. după înlăturarea răutăţii de pe pământ.04. fapt care arată că timpul în care Iisus va interveni este foarte aproape315. nu simbolic. ca ei nu mai există decât în memoria lui Dumnezeu. Pământul. Cei ce vor asculta vor rămâne veşnic în viaţă.cerească.04.26) şi se bazează pe jertfa de răscumpărare a lui Iisus Hristos (1 Corinteni 15). Scopul iniţial al lui Iehova cu privire la pământ va fi împlinit. precum şi cei care vor fi distruşi odată cu acest sistem nelegiuit. De ea vor beneficia.2009 159 . practic. Se ştie că Mântuitorul Hristos s-a coborât la iad pentru a dezlega pe cei din veac adormiţi întru nădejdea învierii. el a creat viaţa şi oamenii pentru a se dezvolta cu bucurie pe un pământ paradisiac.04. astfel. care au murit. pentru că au fost de ajuns mileniile în care oamenii rebeli au făcut ce au vrut pe acest Pământ317. Doar cei care refuză cu încăpăţânare şi în cunoştinţă de cauză să accepte mesajul de salvare al lui Dumnezeu. deşi de mii de ani oamenii rebeli au transformat pământul într-un infern. nu vor avea parte de înviere 316.10).watchtower. Mai precis. fapt pentru care speranţa lor de viaţă viitoare depinde de o înviere a morţilor. 4. pentru a şterge păcatul strămoşesc şi aceasta prin propria Sa jertfa.com/Athens/Delphi/5647/rel51. pentru a fi învăţaţi despre adevăratul Dumnezeu şi pentru a li se da posibilitatea de a beneficia de aceste binecuvântări.jw-media.org/ site citat la 26. acesta va fi populat în întregime de o societate de oameni drepţi (Psalm 29). Iehova nu a renunţat la scopul său. ca oameni perfecţi. A distrus moartea şi locaşul ei. Domnul Hristos nu vorbeşte de „lumea 315 316 http://www.2009 317 http://www. Ceilalţi.2009 http://www. vor fi distruşi pentru totdeauna. Moartea.

Este ştiut că teoria „apocatastazei‖ a lui Origen. 31). asigură pe cel pedepsit: „Adevăr îţi spun. Este firesc. au înlăturat şi evenimentele legate de activitatea Sfintei Treimi în pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos. Venirea lui Iisus.umbrelor‖. a fost condamnată de Biserică cu aproape 1500 de ani înainte de Russell şi adepţii săi. pe care „1-a descoperit‖ Ch.bogatul nemilostiv. 2) de la potop la a doua venire a Domnului (1874). În ultima vreme. 43)... va fi o restaurare sau restabilire a lucrurilor aşa cum le-a făcut Dumnezeu la început. aşa cum am mai arătat. cele care există au fost impuse. împart istoria omenirii în trei epoci: 1) de la creaţie până la potop. lumea a fost sub stăpânirea satanei. umbră‖ (Luca XVI. Şi parcă pentru astăzi a spus Mântuitorul: „dacă nu ascultă de Moise (Lege) şi de profeţi. teozofice şi mai ales belicoase. „Învierea‖. zic iehovtştii. 160 . Pentru Hristos însă. s-au angajat în „hegira‖ şi cel aproape de Muntele sacru. Ei vor fi puşi din nou la încercare în împărăţia lui Dumnezeu de 1000 de ani (1914-2914). o parte din „martori‖ s-au raliat unor partide politice şi grupări violente mondiale. spiritualiste.. ci de o stare a fericirii – săracul Lazăr – şi o plată a nelegiuirii . toţi cei morţi până la anul 1914 sunt numai în somnolenţă. 5.‖ (Luca XXIII. neavând nimic comun cu credinţa în nemurire. Însuşi Domnul. lumea a fost condusă de îngeri (II Petru III. pe cruce. a avut loc numai în Duh (spirit). cuvântul iad a fost înlocuit cu „. vor fi distruşi pentru totdeauna. de nefiinţă. Russell în Biblie. în Apus. 3) de la 1874 până la o perioadă de 40 de ani a urmat o vreme de încercări care au culminat cu războiul.. Acesta este „planul lui Dumnezeu‖ cu omenirea. încă în anul 1874. Totuşi. prin înviere şi dacă nu se vor cuminţi. 6). revanşarde. nu vor crede‖ (Luca XVI. 23). început în 1914. Nu acceptă nici o sărbătoare. Mai sunt şi alte puncte comune cu adventiştii şi de asemenea alte concepţii sectare. chiar astăzi vei fi cu Mine în rai. În bibliile iehove. chiar dacă ar învia cineva din morţi. influenţat de Platon.

Creatorul şi Păstrătorul întregului Univers şi al tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. Oamenii cu bune intenţii care îl acceptă pe Iehova şi conducerea lui teocratică se vor bucura de „noul pământ‖. şi a fost păstrat de El în calitate de revelator al scopurilor Sale. moartea lui Iisus a înlăturat consecinţele păcatului lui Adam din urmaşii lui şi a pus bazele Noii Lumi a neprihănirii. Pe scurt. Animalele au şi ele suflete. „începutul întregii Creaţii‖ a lui Iehova şi agentul său activ în crearea tuturor lucrurilor. Omul a fost creat după chipul lui Iehova. care include Mileniul domniei lui Hristos. Logosul a fost făcut om în persoana omului Iisus şi a suferit moartea ca preţ al răscumpărării sau al izbăvirii pentru oamenii ascultători. toţi ceilalţi care îl resping pe Iehova vor fi anihilaţi. Sectologie. a adepţilor iehovişti318. Dr. un dumnezeu puternic. David. însă a păcătuit în mod voluntar. Există o fiinţă unică din veci de veci. Prof. Cuvântul sau Logosul este „un dumnezeu‖.Megida. 318 Diac. Sufletul omului nu este veşnic. p. Dumnezeu Iehova. Aceia care îl urmează cu credincioşie pe Iisus Hristos până la moarte vor moşteni Regatul ceresc împreună cu el. 96-98 161 . Prin Satan păcatul şi moartea au venit peste om. Ispăşirea este o răscumpărare plătită lui Iehova de Hristos Iisus şi este aplicabilă tuturor celor care o acceptă în neprihănire. deşi omul are preeminenţă prin creaţia lui specială. inerant. ci e muritor şi poate muri. „Armaghedonul este instigarea permanentă a istorici din Orient. Satan a fost un înger măreţ care s-a răzvrătit împotriva lui Iehova şi i-a contestat suveranitatea. de atunci toţi oamenii se nasc păcătoşi şi sunt „din ţărână‖. Omul Hristos Iisus a fost înviat ca şi creatură spirituală divină după ce a oferit preţul de răscumpărare pentru omul ascultător. Petru I. infailibil şi inspirat. Soarta lui Satan este anihilarea împreună cu toţi adepţii lui. aşa cum a fost dat iniţial. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

319 Walter Martin. 63-64 162 . În calitate de aşa-zişi urmaşi ai Cuvântului Său. p. Ea nu înseamnă „chinul veşnic‖ al sufletelor vii.. Regatul lui Iehova este suprem şi ca atare nu poate fi compatibil cu prezenta guvernare umană („organizaţia vizibilă a Diavolului‖) şi orice supunere faţă de aceasta. însă toate argumentele lor nu folosesc la nimic de vreme ce Sf. sub orice formă ce contravine supunerii datorate Lui. martorii ar trebui să acorde atenţie atât lui Hristos. Aceasta este o doctrină a „religiei organizate‖. a doua moarte. Iadul este mormântul comun al omenirii. şi fără îndoială martorii lui Iehova se cred pe ei înşişi sinceri. este soarta tuturor acelora care-1 resping pe Dumnezeu Iehova şi ea este veşnică. Pavel intră în amănunte pentru a pune în valoare faptul că „Stăpânirile cele mai înalte‖ (legile guvernamentale omeneşti) sunt îngăduite şi consfinţite de către Dumnezeu. Pedeapsa Veşnică este o pedeapsă fără sfârşit. unde rămân păcătoşii după moarte până la înviere. Pavel arată clar în Romani 13:1-7 că formele de guvernământ umane sunt instituite de către Dumnezeu. 1-a dat afară pe Satan din cer şi urmează să răstoarne organizaţia lui Satan. întrucât ei pretind că sunt ambasadorii lui Iehova şi ca atare ei se consideră dezlegaţi de supunerea faţă de oricare altă formă de guvernământ decât cea a lui Iehova. Iisus Hristos s-a întors pe pământ în anul 1914 d. este o încălcare a Scripturii319. Anihilarea. şi nu a Bibliei. El nu s-a reîntors într-o formă materială ci este invizibil. în calitate de Logos. să întemeieze Regatul teocratic milenar şi să reabiliteze numele lui Dumnezeu Iehova. Patriotismul manifestat prin purtarea armelor nu intră în convingerile lor.Cr. nu există. „un loc al odihnei în nădejde‖. ad litteram sheol (în ebraică). Înpărăţia cultelor eretice. unde răposaţii dorm până la învierea lor de către Dumnezeu Iehova. g) Martorii lui Iehova şi forma de guvernământ Martorii lui Iehova refuză să omagieze în vreun fel steagul vreunei naţiuni sau chiar să apere propria lor naţiune de atacul din partea unui duşman. care înseamnă un loc al „chinului în flăcări‖.Iadul. Sinceritatea este o nestemată inestimabilă în acest veac de nesiguranţă.

în care botezul în numele Sfintei Treimi este degradat. căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. La fel se întâmplă şi în cazul interpretării textului trinitar clasic. Pavel risipeşte orice îndoială cu privire la această problemă. 19-20. se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu.26-27. nu şi pe texte biblice. iar în încheiere vom cita învăţătura lui: Să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. daţi-i cinstea320. dacă faci răul. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul. ci şi din îndemnul cugetului. De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei. El este în slujba lui Dumnezeu. Turnul de veghere. „Martorii lui Iehova‖ sunt printre cele mai virulente grupări antitrinitare actuale. de fapt. 15 ianuarie 1992.adeseori susţinute cu un rar fanatism. Şi stăpânirile care sunt.7) este considerată de „martori‖ dovada că Iisus era „asociatul‖ intim. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. 61 320 321 163 .T. Matei 28. cine se împotriveşte stăpânirii. p. Creator al Fiului şi al Duhului Sfânt. De aceea. făcând necurmat tocmai slujba aceasta. au fost rânduite de Dumnezeu. Meşterul lucrător şi Purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu 321. cui datoraţi frica. exprimarea la plural (Facere 1. ceea ce în contextul din Romani 13:1-7 semnifică evident supunerea faţă de legea guvernamentală. căci nu degeaba poartă sabia. cui datoraţi vama. şi vei avea laudă de la ea. pălesc în faţa realităţii. Dorinţa lor este de a răstălmăci textele Bibliei în scopul promovării ideii de Dumnezeu unipersonal (Tatăl . De pildă. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele. la o formă adaptată specificului sectei: „în Walter Martin. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. daţi-i vama. daţi-i birul. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. 21.Iehova). Însă argumentele pe care le aduc în sprijinul ideilor lor . Dar. ci pentru una rea. Înpărăţia cultelor eretice. ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.cât şi lui Pavel şi „să dea Cezarului ce este al Cezarului‖. daţi-i frica. care îi sunt subordonaţi. teme-te. David Pestroiu. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu. Această afirmaţie se sprijină numai pe supoziţii. şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Pr. 11. 126-127 W. p. cui datoraţi cinstea.

întrucât denaturează sensul iniţial. în plus. Hristos arată limpede. David Pestroiu. iehoviştii pleacă de la o premisă greşită: „Dacă Trinitatea există. ca forţă activă a lui Dumnezeu‖. energie electrică. formulată antinomic. Atunci. el o face în calitate de fiinţă unică şi indivizibilă‖325. 5. „martorii‖ arată că ar fi dispuşi să limiteze măreţia supremă a lui Dumnezeu . Prin afirmaţia: „nu ştim cât de mare este statura lui Iehova.‖322. p. Inutil de spus că alăturarea este forţată. în ce fel este Acesta: Treime de Persoane. 61 325 Ibidem.numele lui Iehova. 4. David Pestroiu.. Pr. 62 164 .realităţi a căror existenţă nu este contestată? Răspunsul este simplu: capacitatea de înţelegere a raţiunii umane este limitată.. 13. chiar şi i în prezent nemaivorbind de epoca scrierii cărţilor Bibliei. . de ce n-ar vorbi Scriptura şi despre atomi. botezul exprimă adeziunea liberă la un crez: dedicarea vieţii lui Dumnezeu. Turnul de veghere. Pr. „Martorii‖ pun semnul egalităţii intre „mister‖ şi „dezordine‖. raze X etc. atunci trebuie să se vorbească despre ea în mod clar în toată Scriptura‖324. 33). 61 323 Idem. Arunci când Dumnezeu se exprimă. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 1 decembrie 1996. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. este considerată de iehovişti ca fiind plină de „termeni teologici confuzi‖ şi „explicaţii încurcate‖323. unde radio. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 61 324 Ibidem. Trebuie să crezi în Trinitate?. p. însăilările iehoviste nu pot fi acceptate. al lui Iisus ca Mesia şi al Duhului Sfânt. 322 Idem. Un botez în numele unui Mesia pământesc şi al unei energii impersonale nu poate fi acceptat. plasmă.situaţie în care starea lor de religie se relativizează. prin formula botezului. În detractările lor. p. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. ca Dumnezeu Atotputernic. Dogma Sfintei Treimi. „Martorii‖ sunt incapabili să facă distincţia între „fiinţă‖ şi „persoană‖: „Biblia vorbeşte despre Dumnezeu ca despre o singură persoană. p. pentru a concluziona că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii‖ (I Corinteni 14. p. 16. David Pestroiu. p. p. p.

. 22 mai 1997. pentru o grupare care accentuează atât de mult importanţa folosirii exclusive a numelui „Iehova‖ pentru Dumnezeu. trei oaspeţi. Prea mulţi dumnezei. Iată ce declară o „martoră‖: „Ce ciudat! Ei cred în trei dumnezei. Turnul de veghere. extrem de nefavorabilă argumentării în sine. Dacă ar fi Cassie Bright. Unde e adevărul? Vorbind despre aceeaşi teofanie de la stejarul Mamvri. prin care Avraam comunica cu Dumnezeu.T. „martorii‖ încearcă o justificare — evident forţată – atunci când vorbesc despre înger ca fiind un intermediar. David Pestroiu. Pr. David Pestroiu. Totuşi.Ignoranţa. până când l-am găsit pe Cel Adevărat. p. 62 328 Idem. pentru iehovişti. actul lui Avraam ar trebui să fie condamnat ca o blasfemie. la un moment dat. p. Această interpretare uimeşte prin faptul că. 12. însă tata mi-a zis că nu există nici măcar unul! Când am cerut alte lămuriri. David Pestroiu. ei nu acordă cinstire prin salutul steagului sau imnului.T. în realitate. În W. Acuzaţia de triteism nu este nouă. generate de neînţelegeri familiale grave. 12. Pr. atâta timp cât nu este sprijinită şi pe alte dovezi scripturistiee şi patristice concludente. 202. dar unul dintre ei îl reprezenta pe Iehova‖328. p. Pr.2). dintre care unuia i s-a adresat cu apelativul Iehova. Deşi Avraam s-a închinat în faţa oaspeţilor pană la pământ (Facere 18. p. îngeri. „martorii‖ spun că aceasta este o formă de onoare adusă acelor personalităţi cereşti. Efectul prozelitist este maxim: religia creştină este coborâtă în rândul credinţelor primitive. Vizita Sfintei Treimi făcută lui Avraam la Stejarul Mamvri este. este doar un singur ou‖326. însă. p. şi nici altor creaturi. Să ne apropiem de Iehova. o solie a unor „mesageri de la Iehova‖327. „martorii‖ afirmă: „Avraam a avut. 1 octombrie 1996. 62 326 165 .. mi s-a explicat că un ou are trei părţi. p. duc la concluzii greşite pe care „martorii‖ le iau în ce priveşte religia creştină. Totuşi. ca şi frustrarea. Aceşti oaspeţi erau. interesantă este însă maniera în care este descrisă şi comparaţia plastică. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. de fapt. 62 327 W. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Treziţi-vă!. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. politeist-fetişiste.

T. dar s-a privat de ea în momentul când 1-a dat pentru ca oricine crede în El să nu piară.a reflectat în mod perfect personalitatea Tatălui său ceresc‖332 sau „Iisus însuşi a fost un misionar.fost aşa. Aceasta din urmă este. p. p. 13. datând din secolul IV.11. Pr. 1963. p. David Pestroiu. David Pestroiu. Biblia însăşi331. considerat o proiecţie a lui Dumnezeu şi nu Dumnezeu însuşi. 606). 69 334 Idem. Aceeaşi idee rezidă şi în afirmaţia că. 4.pământul‖333. United Bible Societies. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 61-63 332 W. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Pr. 62 330 Quoniam tres sunt. Pr. 22 octombrie 1997. 26: 1 octombrie 1997. sub forma a două aspecte: naturală şi „suplimentară‖. David Pestroiu. 69 333 Idem. Pr. Pr. ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Verbum et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt. exegeza iehovistă în cazul de faţă e compusă din pure speculaţii.9. pe care Tatăl Său.. David Pestroiu. 16-I7)334. p. Treziţi-vă!. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. London. p. Dumnezeu s-a bucurat de o asociere personală cu acest Fiu unic-născut‖. 63 331 W. o interpolare din partea unui „trinitarian înfocat‖. 15 ianuarie 1992. Editio vicesima secunda (Nestle-Aland). Iehova. p. Turnul de veghere.. Inutil de spus că aceasta este perioada din care datează cele mai multe manuscrise biblice. Utrumque textum cum aparatu critico imprimendum curavit Eberhard Nestle. p. p. David Pestroiu. 1-a trimis din cer într-un teritoriu străin . Pr. Turnul de veghere. Turnul de veghere.T.. Reţinem faptul că „martorii lui Iehova‖ afirmă existenţa revelaţiei divine.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.7 este considerat „un fragment apocrif'329. qui testimonium dant în Caelo: Pater. p. Treziţi-vă!. (Novum Testamentul Graece et Latine. p. „martorii‖ neagă explicit dumnezeirea Fiului. 69 166 . în opinia lor. Prologul ioaneic este interpretat de iehovişti în sens subordinaţianist numirea de „Logos‖ dată lui Hristos este pusă în legătură cu aşa-zisa lui menire de „purtător de cuvânt al lui 329 Idem. Textul I Ioan 5. p. p. cu siguranţă Scriptura ar fi consemnat acest lucru. 15 aprilie 1995. 22 noiembrie 1994. David Pestroiu. care includ textul în cauză330. „pentru o perioadă nespecificată. Prin afirmaţii precum: „Iisus Hristos. 3. Deci. 15 martie 1994.

W. Afirmaţia este incorectă. ca valoare sintactică. ci S-a deşertat pe Sine. 69 336 Idem. 15-16. deşi nici o justificare nu-i îndreptăţeşte pe „martori‖ să transforme Θεός într-un substantiv comun cu articol nehotărât. p. Hristos se împărtăşeşte de Fiinţa divină în mod egal şi identic cu Tatăl şi cu Duhul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.atenţia. Pr. Treziţi-vă!. În versiunea N. p. ci numai singularitatea Sa ca Fiu. Pr. 14)337. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. adică să fie egal cu Dumnezeu. reiese clar că realitatea chenozei nu schimbă cu nimic 335 Idem. „Regula lui Colwell‖. Pr. n-a socotit o ştirbire a fi el întocmai cu Dumnezeu. p. 27. 8 iulie 1994. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 70 167 . 11. 154. asemenea lui Isaac. Trebuie să crezi în Trinitate?. ei condiţionează lipsa păcatului în Hristos de practicarea unei virtuţi .1 Cuvântul era întru 'nceput.. iehoviştii spun că Iisus este „reprezentarea exactă a Fiinţei Lui [Iehova]‖339. Pr.6-7). David Pestroiu. Textul chenotic clasic ortodox afirmă că Hristos.W. (N. p. David Pestroiu. care interzice „manevra‖ iehovistă. p. un nume predicativ ce precedă verbul. David Pestroiu. 69 338 Idem.. găsim „Cuvântul era un dumnezeu‖336. David Pestroiu. „Martorii‖ propun o traducere eretică: Hristos. Sa ne apropiem de Iehova. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. (Filipeni 2.T. Turnul de veghere. 27. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. n-a avut intenţia unei acaparări.) Din textul ortodox. p. Hristos nu a avut sfinţenia fiinţial. p. despre care afirmă că nu susţine deofiinţimea cu Tatăl. „martorii‖ iau ca reper expresia Unul-născut (Ioan 8.. Traducând textul Evrei 1. că la Ioan 1. Pr. p.. deci nici reprezentată faţă de creaturi. p. întrucât Fiinţa divină nu poate fi cunoscută.. Uită. 1 aprilie 1993.3. David Pestroiu. în loc de Cuvântul era Dumnezeu. însă. adică veşnic. 69 337 Ibidem. Dumnezeu fiind în chip. Potrivit iehoviştilor.Iehova‖335. 69 339 Idem. este considerată „discutabilă‖ şi „artificială‖.deşi exista informa lui Dumnezeu. p. mai ales în condiţiile în care este.28. Pentru a combate învăţătura ortodoxă privind veşnicia Fiului.. Prin afirmaţia că El „a fost foarte atent să nu facă nici o nedreptate‖338.

p. 70 344 Idem. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 13. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Hristos este numit şi Fiu. Care. Să ne apropiem de Iehova. Bunăoară. 1997. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova‖. Însă cea mai năstruşnică interpretare iehovistă este dată mărturisirii lui Toma: Domnul meu şi Dumnezeul meu (Ioan 20. p. David Pestroiu. care se adresau unor îngeri-mesageri ca lui Dumnezeu este o rugăciune adresată Tatălui. David Pestroiu. exista în Cer anterior întrupării sub chipul Arhanghelului Mihail. în sensul unei variante iehoviste prin care Hristos este numit un dumnezeu. Turnul de veghere. Trebuie să crezi în Trinitate?. David Pestroiu. p. p.inacceptabilă din punct de vedere biblic341. ca interpretare eronată a chenozei. 68.n. în plus. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. La fel interpretează şi profeţia Isaia 7.5-6. Pr. o „exclamaţie de uimire‖. 144. ei adaptează chenoza teoriei lor privind întruparea. Exclamaţia lui Toma nu se îndrepta Idem. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. în variantă iehovistă. 29. însă. Pr. p. este considerată de Wilbur Lingle o formă de sinucidere . În acelaşi pasaj biblic. I februarie 1998. p. arată doar grija lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. p. care aminteşte numele lui Mesia (Dumnezeu este cu noi) şi care. Făgăraş. unde Mesia e numit Dumnezeu tare este răstălmăcită. prin voinţă proprie. Ei consideră că viaţa şi activitatea Sa de Mântuitor al lumii a început odată cu botezul Său în anul 29 e. 70 343 Idem. în timp ce „martorii‖ propun o variantă ce strică în mod grav deofiinţimea celor Trei Persoane. făcută „sub influenţa emoţiei‖344. 70 340 168 .14. dar nu Dumnezeul Atotputernic343. Pr. în opinia lor. Turnul de veghere.342 Şi textele profetice referitoare la dumnezeirea lui Iisus sunt ţinta mistificărilor iehoviste. şi Părinte.28): „Toma pare să fi recunoscut în Iisus pe Purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu‖. Încetarea existenţei Fiului în Cer. 22.relaţiile intratrinitare. „Martorii‖ neagă valoarea întrupării lui Mesia. David Pestroiu. Pr. 15 ianuarie 1992. profeţia din Isaia 9. nu venise ca reprezentant al Tatălui. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 70 341 Wilbur Lingle. asemenea personajelor vechitestamentare. laolaltă cu îngerii. Pr. p. Hristos. 70 342 Idem. David Pestroiu. p. vorbind despre o „golire de corpul spiritual‖340 al lui Hristos.

unde se afirmă că Hristos a fost micşorat cu puţin faţă de îngeri. David Pestroiu. descoperim şi mistificarea textului original de la Romani 9. 71 347 Idem.din care a ieşit Cristosul.6). Similar. „Stăpân‖345.. Evident. relativă. acest citat este un viguros suport al deofiinţimii: din care. Expresia „Domn‖ referitoare la Hristos este interpretată de „martori‖ prin „Rege‖.6 este. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. fără justificare contextuală. Cel ce peste toate este Dumnezeu binecuvântat în veci. Pr. 405. ci către Fiul. „Martorii lui Iehova traduc greşit şi textul Fapte 20. şi „este îndreptată. p. conform cărnii: Dumnezeu.. 71 169 . care a suferit moartea pentru fiecare om. 71 348 Ibidem. interpolat. 28: „. 28. Turnul de veghere. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. nu avea cum să fie Dumnezeu. nu înţeleg Taina Sfintei Treimi.către Tatăl.Biserica lui Dumnezeu. după trup. Turnul de veghere. Închinarea adusă de îngeri lui Iisus. David Pestroiu. p. Acest demers explicativ este. Pr. 23. 15 ianuarie 1992. Din context. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Traducerea ortodoxă este neechivocă: Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu (Evrei 1. amin!‖348. nu sângele lui Dumnezeu a fost vărsat. către Iehova‖346. însă. Să aducem argumente din Scripturi. pe care a câştigat-o cu însuşi sângele propriului Său Fiu‖ (în loc de Sângele Său). amin! 345 Idem. ci sângele Fiului Său‖347. e Hristos. să fie binecuvântat pentru totdeauna.9. Pr.5: „. David Pestroiu. pentru „martori‖. p. p. vedem că Sfântul Apostol Pavel se referă aici la omenitatea lui Hristos. concluzionează ei. încercând explicaţii puerile pentru un fals grosolan. p.. În realitate.. prin intermediul lui. 70 346 Idem. care este deasupra tuturor. Care tocmai îl convinsese de realitatea învierii Sale. justificând: „Desigur. David Pestroiu. Pr. Unul din textele invocate de „martori‖ este şi Evrei 2. de asemenea. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 15 iunie 1994. deci. evocată în Evrei 1. p.

„veşnic invizibil‖350.. 72 170 . 19-22. care să-L „autoînvieze din morţi‖352. Să aducem. Este consecinţa lipsei lor de credinţă faţă de suflet. 18. 32: Dumnezeu L-a înviat pe acest Iisus. arătând că învierea este un dar divin. 6. Turnul de veghere. a fost viu făcut cu duhul. p. David Pestroiu. înainte de a muri. iar când explică alcătuirea firii umane infirmă existenţa sufletului. 410.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. datorită vieţii Sale integre. David Pestroiu. „martorii‖ susţin: „Hristos n-a înviat cu trupul. Pr. Pr. p. La înviere. Deşi vorbesc despre Hristos ca despre un simplu om. David Pestroiu. În comentariul asupra textului Ioan 2. nu se afirmă o separare de tip dioprosopist între Hristos ca trup şi Hristos ca duh. p. 15 ianuarie 1992. ci.T. nu pentru că ar avea natură divină..Ideea iehovistă că „Hristos nu era parţial spirit când se afla pe pământ‖349 se bazează pe textul Petru 3. în chip magistral. aşadar. unde se afirmă că Hristos.. Pr. iehoviştii susţin că Hristos era răspunzător de învierea Sa. îşi încredinţează Duhul Tatălui (Luca 23. o potenţează. însă. la actul răstignirii lui Hristos. 43 . Dumnezeu-Fiul. Acest verset. întrucât nu-L recunoscuseră ca Fiu al lui Dumnezeu. 21. învierea ca o farsă: în loc să specifice „în propriul Lui corp‖. p.46). Contextul este lămuritor: predica Sfântului Petru se adresa unor iudei. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. omorât fiind cu trupul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. nu exprimă o idee contrară învăţăturii ortodoxe. „Iisus s-a materializat într-un corp care avea semnele lăsate de ţintuirea lui pe stâlp‖351. ci contextul ne lămureşte că este vorba de a doua Persoană a Sfintei Treimi. 71 352 Idem. p. „Martorii‖ prezintă. fără să submineze 349 Idem. ci în spirit. Petru. p. Negarea Dumnezeirii lui Hristos este strâns legată de contestarea slăvitei Sale învieri. însă. ei utilizează expresia „într-un corp‖ (oarecare)... deşi Hristos. p. Aici. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova op. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. care şi participaseră.. Ei aduc ca argument textul Fapte 2. 71 350 Şerban Constantinescu. dimpotrivă. 15 martie 1997. Turnul de veghere. 71 351 W.Omul Iisus Hristos a murit şi rămâne mort ca om‖. cit.44. Pr. p. poate.

ei cred că Hristos guvernează deja din ceruri. începând din anul 1914. şi că în această calitate el va interveni în curând în istoria omenirii. că această viaţa perfectă răscumpara din moarte pe toţi urmaşii lui Adam. ca spirit nemuritor dătător de viaţă (1 Corinteni 15.org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26. ci o fiinţă creată de Dumnezeu: „Este chipul Dumnezeului cel nevăzut.04. 1 Petru 3:18). Ei acceptă că el este cel prin care a fost creat universul fizic şi cel spiritual. deci toată omenirea. Ei cred că Iisus a avut o existenţă preumană în cerurile spirituale. ca Rege al Regatului lui Dumnezeu.2009 171 . Un prim argument adus de catre Martorii lui Iehova la negarea divinităţii lui Iisus Hristos a fost luat din Evanghelia lui Ioan (14:28): „Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi ma voi întoarce la voi. Maria. Iehova (în afară de Tatăl însuşi. şi că viaţa Sa a fost transferată în uterul unei fecioare iudaice. Daca m-aţi iubi. că el şi-a depus viaţa Sa umană perfectă în folosul tuturor celor care urmau a asculta de el şi a-i imita modul Său de viaţă. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. scopul iniţial al existenţei omenirii fiind astfel împlinit. înlăturând răutatea şi pe cei răi de pe pământ (1 Corinteni 15. aduce în prim-plan o minune săvârşită asupra trupului Lui (firii Sale umane). v-aţi fi bucurat că v-am zis: mă duc la Tatăt.divinitatea lui Hristos („Dumnezeu L-a înviat‖. şi că pe baza ei. Cum ar putut fi Iisus egal cu Dumnezeu. cei care exercită credinţa în jertfa sa de răscumpărare pot dobândi darul vieţii veşnice. Ioan 20:17)353. adică firea divină pe care o deţine plenar). începutul creaţiei sale. sau purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. caci Tatăl este mai mare decât mine!‖. ca Logos. cel întâi născut 353 http://ro. şi că lui i-au fost supuse toate de către Tatăl său. Martorii lui Iehova cred că. aşa cum spune Biblia. insistând astfel asupra realităţii omenităţii Sale.wikipedia. şi ca atare a fost ridicat deasupra oricărei fiinţe din univers. Pe acesta îl folosesc Martorii lui Iehova pentru a susţine ca Iisus nu este Dumnezeu. când el însuşi afirmă că Tătăl (Dumnezeu) este mai mare decât el? Un al doilea argument se găseşte în Epistola lui Pavel către Coloseni (1:15). Ei cred că Iisus Hristos a fost înviat de Dumnezeu în spirit. bineînţeles).

Ediţia a II-a. şi se vor jeli. Cunoştinţa care conduce la viaţa veşnică. p. (Apocalipsa 1. 37. 72 357 W.2009 Idem. ca o transfigurare a întregii fiinţe umane. 72 172 . fiindcă a avut un început! Un al treilea argument pe care Martorii lui Iehova il prezintă pentru a nega divinitatea lui Iisus este Apocalipsa dupa Ioan (3:14): „Începutul zidirii lui Dumnezeu‖.. şi cei ce L-au străpuns. ca şi despre o şi mai ciudată schimbare a stării sale de agregare.org/ site citat la 26. 1986. Pr. p. Cunoştinţa care conduce la viaţa veşnică.04. p. Femeile Mironosiţe şi mulţi alţi martori oculari (peste cinci sute de fraţi -1 Corinteni 15. David Pestroiu.T. 68. Fantezia acestor afirmaţii rezidă tocmai în deplina lor contradicţie cu textul Scripturii: Iisus Hristos. Tot ei susţin că „la moartea sa. Pr. 72 356 Idem. David Pestroiu. Cum poate Iisus fi Dumnezeu când aici se spune că el a fost începutul creaţiei/zidirii lui Dumnezeu şi prin urmare nu exista din vesnicie? 354 Despre trupul lui Hristos.din toată zidirea‖. . Ca om.vine cu norii şi orice ochi 11 va vedea. 42-43) — deci învierea Sa s-a produs în chip real. 5-7). W. „martorii‖ spun că a fost făcut să dispară. de fapt. acreditarea ideii că Hristos-omul s-a unit în chip dioprosopist cu Arhanghelul Mihail: după moartea pe Cruce. ca şi trupul lui Moise355. Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ. Martorul Cel credincios. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova‖. Hristos îl încredinţează pe Toma după înviere că nu e o nălucă (Ioan 20. David Pestroiu.4) s-au convins că Hristos a înviat. p. Pr. 1996. 144.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Cum poate fi Iisus Dumnezeu când citim aici că el a fost prima fiinţă creată din toata creaţia lui Dumnezeu? Dacă a fost primul creat. deci şi a trupului Său. omul Hristos a murit şi a rămas numai îngerul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 27-28) şi mănâncă peşte fript şi un fagure cu miere în faţa ucenicilor Săi (Luca 24. Ei vorbesc despre „descompunerea‖ acestuia. p.watchtower. la cea gazoasă 356.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. p. de la cea solidă. Se încearcă. Lingle.. p. 72.. înseamnă ca el nu este Dumnezeu. Iisus a renunţat pentru totdeauna la viaţa sa umană‖357. Sfântul Apostol Pavel şi-a întemeiat întreaga predică pe învierea Lui Hristos: Şi dacă Hristos 354 355 http://www. Apostolii..

ei comemorează (deşi sunt ostili ideii de sărbătoare în sine) moartea Mântuitorului. 13. această moarte rămâne un act singular. după cum tot Pavel Apostolul arată: Căci dacă. 72 359 Idem. zadarnică este atunci propovăduirea noastră. „Martorii lui Iehova‖ susţin că dogma unirii ipostatice „întunecă mesajul Bibliei‖359. David Pestroiu. p. „Martorii lui Iehova‖ consideră că „moartea omului Iisus Cristos. p. ne vom mântui prin viaţa Lui (Romani 5. nu pentru a nu mai fi considerat Fiu al lui Dumnezeu. împăcaţi fiind. Prin această concepţie. ci tocmai pentru a sublinia o dată în plus realitatea firii Sale Idem. Pr. venirea lui Mesia . Turnul de veghere.. despre Sfânta Treime). de fapt. coperta-spate..Luca 22. precum a zis Isaia proorocul (Ioan 1.10). 15 octombrie 1994. Dumnezeirea lui Hristos este mărturisită limpede şi de Sfântul Ioan Botezătorul. Iar în cartea lui Isaia găsim: Un glas strigă: «în pustiu gătiţi calea Domnului.3). căci dovedise cu claritate acest lucru. în timp ce Sfântul Ioan arată că profeţia se împlineşte prin el. Totuşi. Similitudinea între cele două texte este evidentă.Fiul lui Dumnezeu întrupat. pe când eram vrăşmaşi. 22 martie 1999. drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostm» (Isaia 40. lipsit de relevanţă şi inutil. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Treziţi-vă!. În realitate.este cel mai important eveniment din istorie‖358. Fără înviere. Pr. Ei consideră că Hristos şi-a arătat credinţa în Tatăl prin rugăciunile adresate Acestuia. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. „martorii‖ se apropie de considerarea cerintiană a lui Hristos „simplu om‖. iar „calea Domnului‖ este. cu atât mai mult.n-a înviat. care sunt expresia clară a omenităţii Fiului lui Dumnezeu.14). 42-44). din rugăciunile şi dialogurile Sale cu Tatăl.. p. zadarnică şi credinţa voastră (I Corinteni 15. numai că Isaia vorbeşte despre Dumnezeu-IHWH (implicit. ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. paharul suferinţei . Hristos se arată supus unor limite umane (de pildă. 73 358 173 . În fiecare an. David Pestroiu. preluând o profeţie vechi-testamentară: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: «îndreptaţi calea Domnului».23).

6). nici la războaie. 73 362 http://www. Ei nu participă nici la politică. Martorii lui Iehova s-au remarcat ca fiind o fraternitate unită prin iubire şi printr-o înaltă moralitate362. ce ar fi putut fi (şi a şi fost . p. în ceea ce priveşte crearea Fiului de către Tatăl. ce presupune aplicarea unui cod genetic prescris de către El. nici unul dintre textele de mai sus nu justifică faptul că Iisus ar fi creat de Dumnezeu sau că I-ar fi subordonat. Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova?.găsim stipulat într-o publicaţie iehovistă. Ei nu se retrag în mănăstiri. Astfel. 18:36). 14. ea nu poate fi justificată prin naştere. Nici filiaţia. p. f. precum şi goana după plăceri. Adevărul şi Viaţa (Ioan 14. mai ales dacă se face prin analogie cu naşterea omenească: familia umană nu creează copii.. „De vreme ce Iisus a spus despre sine că este «Fiul lui Dumnezeu» şi că «Tatăl l-a trimis». p. A susţine necredinţa lui Hristos faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Pr. David Pestroiu. nici trimiterea. la o analiză atentă. El „poate doar să proclame acest cuvânt‖360. fiind El însuşi Logosul divin. ci împlineşte o menire stabilită de Dumnezeu. Martorii lui Iehova cred că Dumnezeu îi este superior lui Iisus‖361 . 73 361 Idem. Ei se îngrijesc de necesităţile materiale ale familiilor lor. Evident. Martorii lui Iehova se străduiesc să nu facă parte din lume.2009 360 174 .umane. Ibidem. este o absurditate: ar însemna o autonegare . dar evită căutarea bunurilor materiale sau ambiţiile specifice lumii. pe care îl revelează chiar în Sine.total improprie Fiului lui Dumnezeu.a se vedea dochetismul) contestată. Iehoviştii îi acuză pe teologii creştini că susţin faptul că Hristos nu poate crede în cuvântul lui Dumnezeu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.org/ site citat la 26. p.04. Totuşi. ci manifestă o adevarată iubire creştina faţă de aproapele. aşa cum a spus Iisus discipolilor săi (Ioan 17:14-18. Pr. nu presupun un raport de subordonare.an ap. Hristos se descoperă pe Sine ca fiind Calea. David Pestroiu.watchtower. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.2.

jw-media. Parabola despre separarea oilor de capre este. studierea Bibliei în mod individual. indiferent de locul în care se află. socotindu-L pe acesta o simplă energie care le dă putere în activităţile lor prozelitiste. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. în veacul veacului.2009 Idem. pentru aceea.. 15 martie 1992.04. Tuturor acestor detractări li se poate răspunde prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Iar (Tatăl) către Fiul (zice): Tronul Tău. temporală. ei contestă caracterul personal şi Dumnezeirea Sfântului Duh. Pentru „martori‖. 15. adepţii sectei consideră că însănătoşirea celor afectaţi de suferinţe „pe plan mintal şi 363 364 http://www. p. numai dacă abandonează practicile condamnate de Biblie şi urmează neîncetat sfaturile divine. Ei nu admit comportamentul duplicitar.Martorii lui Iehova pun pe primul loc în viaţă aplicarea în viaţă a principiilor din Biblie. are un caracter temporal limitat. David Pestroiu. Treziţi-vă!. Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea. p. 74 366 Idem. pe care iehoviştii o socotesc. evident. Dumnezeul Tău. indiferent de modul de viaţă din trecut sau de mediul social şi cultural din care provine. De pildă. 22 octombrie 1997. serviciul de teren şi participarea la întruniri sunt „modalităţi esenţiale‖ prin care aceştia pot „primi spiritul sfânt al lui Iehova‖365. precizează „martorii‖. 8-9). 74 365 Idem. Aşadar. şi nu poate fi identificată cu domnia Sa ca Rege. Pr. avându-şi originea fixată în anul 1914 prin calcule eshatologice specifice364. David Pestroiu. şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale. Nici un membru al Martorilor lui Iehova nu poate încalca principiile biblice sau legile ţării fără a fi mustrat sau chiar exclus din congregaţia creştină363.. precum şi în alte feluri‖366. p.(Evrei 1. David Pestroiu. Acţiunea de Judecător. 74 175 . Te-a uns pe Tine. p. 30. p. folosită de Iehova la creaţie şi la inspirarea scriitorilor Bibliei. expresia alegorică a Judecăţii de Apoi. Pr. Fiecare persoană. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Dumnezeule. 15 decembrie 1995. de asemenea. 18. Dumnezeule. p. poate să devină şi să rămână un Martor al lui Iehova.org/ site citat la 26. „forţa activă a lui Dumnezeu. Turnul de veghere. Turnul de veghere. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Pr.

15. În Ortodoxie.7). fiind prezent în imanenţa lumii ca Persoană sfinţitoare şi desăvârşitoare. fiind lăsat de Hristos Idem.3. oricât ar contesta ei acest lucru. deci. orientate strict spre scopul atragerii noilor adepţi. Observăm. În privinţa Duhului Sfânt..14. David Pestroiu. Textele din Vechiul Testament invocate de iehovişti pentru a susţine că Duhul este doar o forţă puternică a lui Dumnezeu sunt Judecători 14. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 8 decembrie 1996.6. opera proniatoare a Tatălui. asemenea acte sunt edificatoare pentru considerarea sa ca Persoană Treimică. însăşi negarea acestei prezenţe personale. Să ne apropiem de Iehova. În plus.. 29) este o dovadă limpede a faptului că Acesta este o Persoană. precum şi de la Zaharia 4.emoţional‖ este consecinţa directă a „puterii de a susţine pe care o are spiritul lui Dumnezeu‖367.6 şi Isaia 44. Duhul Sfânt susţine. Treziţi-vă!. Duhul zice Bisericilor. 74 368 Idem. Duhul nu participă la comuniunea Persoanelor Treimice. prin apropriere.11).(Evrei 3. deci nu are şi nu dă viaţă. p. Pr. „Martorii‖ ignoră acest lucru. constituie o izbitoare similitudine cu unele precepte spiritiste sau orientaliste de tip new-age. ca forme de comunicare imprimate de raţionalitate sunt dovezi ale caracterului personal. că Duhul n-ar fi Persoană. atribuirea unor capacităţi proniatoare Duhului Sfânt.. p. 31. David Pestroiu. 11. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. însă. Funcţiile limbajului. pentru „Martorii lui Iehova‖. care nu pot fi iertate (Marcu 3. coroborată cu atribuirea faţă de Duhul a unor funcţii de recuperare mentală şi emoţională. p.1)..(Apocalipsa 2. Existenţa păcatelor împotriva Duhului Sfânt. permiţându-şi să comenteze că versetul în cauză face referire la „acţiunile deliberate întreprinse împotriva scopurilor lui Iehova‖368. Ori. iar textele scripturistice oferite ca suport sunt clare: Duhul grăieşte lămurit (1 Timotei 4. Duhul Sfânt are şi rol didactic. Precum zice Duhul Sfânt. Pr. p. 75 367 176 . unde Duhul acţionează în mod similar. la „Martorii lui Iehova‖. Privit ca o energie impersonală. ci sunt descrise doar acţiunile Sale concrete. unde se descrie puterea dată lui Samson de Duhul Domnului. Din aceste texte nu reiese.

Ar fi inadmisibil ca. 40. ci o realitate palpabilă: Dumnezeu coboară în imanenţa lumii. Potrivit învăţăturii ortodoxe. însă.N-ai minţit oamenilor. susţin că aceasta este o simplă personificare. având natură energetică şi provenind prin emanaţie. şi nu un atribut personal divin. cunoşteau foarte bine că Duhul Sfânt este Dumnezeu. oferind ca exemplu chiar textul Matei 28. 20. Trebuie să crezi în Trinitate?. într-o anumită măsură. în nici un caz. botezul în numele Duhului Sfânt este privit prin prisma unei exprimări figurative. el este o lucrare a Sa asupra lumii. prin vestirea celor viitoare (Ioan 16. deci nu poate fi o simplă energie impersonală. nu prin creaţie. pe firul energiilor Sale necreate. protestanţii au ajuns la o echivalare eronată: Duhul Sfânt=har. 13). Textul Fapte 2.26). în acelaşi verset. David Pestroiu. Pr. ca să minţi tu Duhului Sfânt. Pr. harul nu se poate identifica. cu Dumnezeu. să întâlnim mai multe sensuri ale exprimării (literală şi simbolică). în cadrul aceleiaşi enumerări. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. însă. 19-20.spre a-i învăţa pe ucenici toate şi spre a le aminti cele predate de El (Ioan 14. „Martorii‖. p. contrar tuturor evidenţelor. p. p. mai ales că repetiţia conjuncţiei şi indică în mod clar aspectul de egalitate. cu electricitatea‖370 este nefondată..4 le prilejuieşte iehoviştilor întrebarea: Dacă apostolii au fost umpluţi de Duh Sfânt.. Aici. similară cu „în numele Legii‖371. Afirmaţia că „spiritul sfânt este comparabil. Tu poţi. care sunt Persoane reale. În acest sens. „umplerea cu Duhul‖ nu mai este o enigmă sau un subiect de controverse. Aceasta reiese din mustrarea lui Anania de către Petru: Anania. p.. Este numit Duhul Adevărului şi Cel ce-i călăuzeşte pe ucenici la Adevăr. David Pestroiu. să arate că. Duhul are menirea de a învăţa (Ioan 15. ci lui Dumnezeu (Fapte 5. de ce a umplut Satana inima ta. p. cum au fost ei „umpluţi‖ cu o persoană?369 Căutând să explice acest text.. 75 369 177 . Omit. însă.26). Pr. Apostolii. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 22. Idem. 3-4). p. botezul se cere a fi făcut şi în numele Tatălui şi al Fiului. 75 370 Idem. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. David Pestroiu.. 75 371 lbidem.

2002. cap. sensul expresiei cu putere. Cel mai mare Om care a trăit vreodată. David Pestroiu. constituie. constatând atâtea erori în explicaţiile lor. p. fără paginaţie.a se vedea Idem. 76 178 . una din menirile Duhului Sfânt este aceea de a-i ajuta în tâlcuirea Scripturii372. Pr. 5. Iată. p. utilizată pentru a denumi Persoana a Doua a Sfintei Treimi. p. p. Această „chemare cerească‖374 umbreşte întru totul dreptatea divină şi. predestinaţia! Sintagma „Fiul lui Dumnezeu‖. este strâns legat de latura taumaturgică a activităţii Sale pământeşti. Treziţi-vă! 8 aprilie 1997. p.000 de bărbaţi care vor forma. 76 375 Idem. Pr. din nou.. „Iehova oferă Spiritul Sfânt numai celor dispuşi să se lase atraşi de el‖. asemeni Predestinaţiei protestante. Acesta ştia adevărata esenţă a Duhului .şi cunoştea şi misiunea sfinţitoare a acestuia. 372 Idem. atunci textul de mai sus ar deveni un pleonasm. 1 martie 1996. Turnul de veghere. Pr. Din context. împreună cu Hristos. Pr. însă.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.divină în fapt .După iehovişti.. David Pestroiu. p. pentru „martori‖. Mântuitorul Hristos. cheia formulării doctrinei lor eretice. un „guvern ceresc‖ ce va veghea la bunul mers al lucrurilor în paradisul pământesc. greu de pus pe seama personalităţii elevate a Sfântului Luca. Ediţia a II-a. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Turnul de veghere. David Pestroiu.10. cum afirmă iehoviştii. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. „Martorii‖ vorbesc. lipsit de orice putere de autodeterminare. Afirmaţia că Duhul Sfânt este o forţă impersonală a Divinităţii cade. vindecarea femeii cu curgere de sânge .L-a uns pe El (pe Hristos) Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere.. 1 februarie 1994. David Pestroiu. 76 374 Idem. ne este imposibil să le dăm dreptate.afirmă „martorii‖375. referindu-se la Hristos. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Dacă Duhul Sfânt ar fi el însuşi o putere.38: . 75 373 de pildă. ca manifestare a demnităţii împărăteşti a Iui Mesia. 46. p. intervine în mod arbitrar asupra neamului omenesc. O altă funcţie a Spiritului Sfânt atribuită de iehovişti este alegerea celor 144. în contextul citatului din Fapte 10. În fapt. de o „energie‖ a lui Iisus Hristos prezentată drept sursă a vindecărilor minunate pe care Acesta le săvârşea373. 10.

Hristos a fost.11). 77 378 W.. în baza Prologului ioaneic. Sfinţii Părinţi afirmă în primul rând că „numele de Fiu implică noţiunea de născut. precizează identitatea de fiinţă a Acestuia cu Tatăl. Există un Creator Care se interesează de voi?. Pr. Cât despre Hristos. în transcendenţa iubirii perihoretice. Ştefan Buchiu. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. 76 377 Afirmaţia aparţine Sfântului Atanasie cel Mare şi este redată de Pr. David Pestroiu. întâietatea faţă de celelalte creaturi. p.33. De asemenea.antitrinitare. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. iar a fi născut înseamnă a veni din fiinţa Tatălui. I se recunoaşte. 3-4. Tributar panteismului greco-roman care idolatriza divinităţi cosmice. totuşi. „Martorii‖ nu admit dumnezeirea Fiului. David Pestroiu. Treziţi-vă!.lume. întrun clar raport de subordonare faţă de Tatăl. 34. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. Dr. Din această cauză.1 numindu-L Logos şi. el a ajuns să afirme că Fiul există prin voinţa Tatălui. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. anul LI.T. p. în Ortodoxia. versetul Ioan 1. iar nu din voinţa Lui‖377. nr. p. Afirmaţia contravine textului Facere 1. Astfel. 5. p. p. Pr. p. deci este creat. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Lect. trecându-L în rândul creaturilor. Idem. atributul de Logos creator al lui Hristos: Fiul lui Dumnezeu. Subordonarea Fiului faţă de Tatăl şi negarea caracterului personal al Duhului Sfânt constituie reînvierea vechilor erezii arianiste şi pnevmatomahe. Pr. sub o nouă înfăţişare. dar I se neagă deofiinţimea cu Tatăl. 87. 3) coboară mesianic în imanenţa lumii. Dumnezeu. Ştefan Buchiu. iulie-decembrie 2000. păstrându-şi Fiinţa divină comună cu Tatăl şi Duhul Sfânt. după cum însuşi mărturiseşte: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine (Ioan 14. „Arie nu făcea o despărţire prea clară între lume şi Dumnezeu‖376. prin care toate s-au făcut (Ioan 1. În combaterea acestei erezii. David Pestroiu. în acelaşi timp. teologia ortodoxă susţine. Pr. unde se arată clar lucrarea creatoare a lui Dumnezeu la început: lumea spirituală şi cea materială.29). Arianismul ca teorie eretică a încercat în mod nefericit să explice relaţia intra-trinitară ca o proiecţie a interacţiunii Dumnezeu . 22 noiembrie 1996. Lect.1. Dr. 77 376 179 . este şi va fi Fiul lui Dumnezeu celui viu (Marcu 8. 1998. Atunci când susţin că „Iisus Cristos este prima fiinţă spirituală pe care Iehova a creat-o‖378. p.

13.. un act de creaţie. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 77 380 Ibidem.Iehova‖379. 27. David Pestroiu.33. Pr. Subordinaţianismul iehovist reiese şi din afirmaţia că „Hristos rămâne în continuare supus Tatălui Său . 15 februarie 1998. O altă problemă generată de naşterea Fiului o constituie raportarea ei temporală. sau de forţa sa activă. p. se explică prin context: firea umană a Fiului este. Treziţi-vă!. Luca 9. Antitrinitarismul iehovist se vădeşte şi din modul de abordare a relaţiilor între Tatăl. 5. 10. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. nu că va fi înviat. generat ad intra. care nu este opera exclusivă a Tatălui. Conceput astfel. Cum pot explica. revelaţia existenţială din textul Ioan 10. Fiul şi Duhul Sfânt: „Iehova s-a folosit de Spiritul său Sfânt. când îşi profeţeşte învierea. p. făcută prin Cuvânt. adică în taina esenţei divine. drept suport. Persoana divină a Fiului nu a fost. p. din semantica verbului a folosi la diateza reflexivă. p. după cum reiese clar. Textul Ioan 14. Marcu 8. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. însă. David Pestroiu.31. p. Supremaţia iehovistă a Tatălui are.46). mai degrabă. p.34. Să aducem. 77 379 180 . pentru a-I da naştere lui Iisus în calitate de Fiu spiritual al Său‖382. 112. Deşi acest act Idem. întrucât naşterea Fiului nu este privită ca un act fiinţial. Iehova apare lipsit de atributul atotputerniciei. inferioară firii divine primită de la Tatăl.precum şi participarea Lui concretă la actul creaţiei. 24. Pr. o formă subtilă de mândrie: El „nu îşi împarte poziţia cu nimeni altcineva‖381.63. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 30: Eu şi Tatăl Meu una suntem? Iar Hristos.22. 77 381 Idem. se exprimă limpede că va învia (Matei 16.31. din textul citat. Turnul de veghere..23. David Pestroiu. implicit. Pr. nu este şi nu va fi niciodată inferioară Persoanei Tatălui. David Pestroiu. şi din acreditarea faptului că El „a fost înviat‖380 de către Tatăl. p. 28.21. 9. 18.19.. în care găsim afirmaţia lui Hristos: Tatăl este mai mare decât Mine. 17. mai presus de mintea omenească. 22 noiembrie 1996. 77 382 Idem. ci presupune o contribuţie esenţială din partea Duhului Sfânt. 20. ci.

L-ar pune pe Iisus în inferioritate faţă de Părintele Său.(Psalmul 2. ci ea este determinată (creată.30. şi ca Logos. 3: Capul lui Hristos este Dumnezeu imprimă pseudo-teologiei iehoviste un sens arianist. pentru ca Dumnezeu să fie totul întru toate. Interpretarea textului I Corinteni 11.. prin apropriere.Dumnezeu. Fiul Tatălui. în concepţia iehovistă. cum Hristos este.(Psalmul 109. care redă cuvintele Tatălui la botezul lui Hristos: Tu eşti Fiul Meu Cel iubii. ca act la care.. atunci şi Fiul I se va supune Celui Care 1 le-a supus Lui pe toate. Ca suport. care. iar sintagma „am binevoit‖ este o confirmare a întrupării lui Mesia. încercarea de a o pune în legătură cu botezul Domnului este neviabilă. nu poate fi confundată în sens panteist cu Fiinţa Divină însăşi.este atemporal: Fiul Meu eşti Tu. Falsitatea acestei argumentări rezidă în faptul că utilizează o lucrare ad extra pentru a justifica o teorie privind relaţiile treimice ad intra.3). participă şi Tatăl cu bună vrerea Sa. Acest text nu sugerează în nici un caz naşterea Fiului din Tatăl.. firea umană ipostaziată în Hristos şi adusă la starea de îndumnezeire prin har.29). Ioan 7. susţinută şi proniată.7). lumea nu poate fi determinantă pentru Divinitate. La fel de greşit utilizează „martorii‖ textul I Corinteni 15. Eu astăzi Te-am născut.deci. la Parusie. aici este vorba de impregnarea firii umane din Hristos cu raţionalitate divină. În nici un caz.. 8: Şi cu toate că era Fiu. În realitate. Folosirea perfectului compus este edificatoare: acţiunea a început în trecut şi a fost finalizată în trecut . ei se folosesc de textul Marcu 1.11. O altă chestiune aprins dezbătută în context subordinaţianist este trimiterea Fiului de la Tatăl (Ioan 5. reiese că. Din pântece mai înainte de Luceafăr Te-am născut. Tot o formă de subordonare este considerată a reieşi din textul Evrei 5. 28: Iar când toate-I vor fi supuse Lui. mântuită şi sfinţită) de Cauza care a generat-o . Din context. „martorii‖ au curajul să afirme că el s-a petrecut în momentul botezului din Iordan. aşa. întru Care am binevoit. din cele ce-a pătimit a 181 .

iehoviştii nu sunt prea departe când încearcă identificarea lui cu Arhanghelul Mihail: „în Iuda 9. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Trebuie să crezi în Trinitate?. Fiul şi Spiritul Sfânt? Toţi aceştia trei erau unul singur?‖384. 8 noiembrie 1994. cunoscut sub numele de Idem. susţinută prin textele Ioan 1. Se invocă drept sprijin Psalmul 56. 8 iulie 1994. Iudeii căutau să-L omoare pe Hristos pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său.învăţat ascultarea383. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. îl socotea pe Hristos eon. Pr. mai puţin înclinaţia spre păcat. Biserica Creştină i-a combătut pe monarhieni. experiind în Sine toate cele omeneşti. unde se aflau Tatăl. 18). în adâncul dogmei Sfintei Treimi. oprindu-se la mai puţin elaborata teorie a ereticilor monarhieni. La fel. Iisus. p. Şi aici se nesocoteşte taina unirii ipostatice: cu firea umană. p. Pr. Dacă Arie. chemat la îndumnezeirea prin har. Evident. 79 383 182 . David Pestroiu. Treziţi-vă!. 19. p. David Pestroiu. şi şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui (Evrei 12. 27. 11. care învăţau că dogma Sfintei Treimi se bazează pe apariţia în lume a aceluiaşi Dumnezeu . Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. de subordonare a Fiului faţă de Tatăl. retoric. Pr. şi exclusivitatea „vederii‖ Tatălui de către Fiul. Fiu şi Duh Sfânt). Patripasianismul îşi găseşte ecou în învăţătura iehovistă. făcându-se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu (Ioan 5. ei întreabă. însă sub mai multe înfăţişări (de Tată.46. în nebunia lui. Din comentariul iehovist asupra Epifaniei (Matei 3. 1617).18 şi Ioan 6. p.8.Persoană. promotoare a credinţei într-un Dumnezeu a Cărui inimă este chinuită de suferinţă din cauza durerii slujitorilor săi 385. 79 385 Idem. se poate explica numai perihoretic. Treziţi-vă!. Hristos a trebuit să se manifeste plenar. deducem cu uşurinţă că „martorii‖ nu au pătruns. p. 78 384 Idem. Astfel. şi nu o relaţie externă. De asemenea. teofania de la Botez este un argument solid şi elocvent în combaterea acestei învăţături. vorbind despre persoanele treimice: „în timpul botezului lui Iisus.2) oglindeşte restabilirea chipului căzut al firii umane. p. în nici un caz nu poate fi un argument antitrinitar. în cercetările lor asupra teologiei creştine autentice.

David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Tu poţi.16). recreat din memorie. 21. 1996. Studii în Scripturi. apud J. p. Biblia . este numit „arhanghelul‖..şi al stăpânitorului acestei lumi (Ioan 16. Ankerberg. când El este Dreptul Judecător. 22 octombrie 1995. n-a avut natură îngerească nici înainte. . Făgăraş. Sfântul Apostol Pavel. tot Idem. 454. fără bază biblică: Arhanghelul Mihail şi-a încetat existenţa. 79 387 Idem. Dacă Mihail ar fi fost acelaşi cu Hristos. Sfânta Scriptură cunoaşte şi alte exemple de arhangheli: Gavriil. n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă. ca dovadă a învierii Sale‖389. Weldon. nu el are cel mai înalt rang îngeresc. p. în plus. astfel. în nici un caz. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 80 389 W. când cu „cel mai mare om care a trăit vreodată‖387. De fapt. p. Pr. Editura Agape. Identificându-L pe Hristos când cu Arhanghelul Mihail. n-ar fi avut nici o problemă în a-1 judeca pe diavol. 1991. vol. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.. deci. secta iehovă alunecă. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul‖. 5. Treziţi-vă!. Astfel de teorii sunt în contradicţie flagrantă cu textele Scripturii. 25. 80 386 183 . nu a luat firea îngerilor.Mihail. spre dioprosopism.. p. Arătările lui Hristos devin. ci sămânţa lui Avraam a luat (Evrei 2. în colecţia Ancora. p. p. Pr. David Pestroiu. exprimându-se limpede. care arată omenitatea lui Hristos şi după învierea Sa. inevitabil. p. 1). Treziţi-vă!.T. omul Hristos a murit „pentru totdeauna‖388. p.. Pr. J. Mihail este numit în Scriptură marele voievod (Daniel 12.Cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor?. Iehoviştii limitează existenţa Fiului lui Dumnezeu întrupat la o simplă viaţă umană obişnuită. David Pestroiu. Rafael. nici după întrupare. iar Iehova 1-a înviat. arată că Hristos într-adevăr. p. 191. 80. Apoi. Realitatea despre Martorii lui Iehova. dar nu ca om. „martorii‖ creează o serie de metamorfoze.11). 79 388 Charles Taze Russell. Pr. 5. Idem. din textul invocat reiese clar că Mihail. în momentul în care s-a întrupat în Hristos. când s-a împotrivit diavolului. ci ca Arhanghel Mihail. Trupul Său „a fost înlăturat în mod miraculos. p. 22 noiembrie 1996. Legat de personalitatea lui Hristos. ceea ce înseamnă că el este cel mai mare înger sau îngerul principal‖386. David Pestroiu.

Pr. „Iisus Hristos‖ şi „învăţător‖. 22. 39). Cu trupul omenesc. În concluzie. care precede învierea morţilor. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.T. însă acesta le spune: Pipăiţi-Mă şi vedeţi. cercetători avizaţi afirmă că „Cristosul Martorilor lui Iehova nu este Cristosul Bibliei‖391. a unei existenţe cereşti. Dacă acum Hristos este Mihail. însă.atâtea farse. de tip spiritual. p. 80 390 184 . ca şi până atunci.. în privinţa mântuirii neamului omenesc. Minimalizarea rolului întrupării Fiului. p. Realitatea despre Martorii lui Iehova. este oferit ca argument şi textul I Tesaloniceni 4. o dublă conotaţie: afirmarea. David Pestroiu. „martorii‖ încearcă o asemănare cu fecundarea umană „in vitro‖392. 80 392 W. 73-74. p. „aceasta a fost una din faptele cele mai mari de impostură pe care le-a cunoscut vreodată lumea‖390. atunci exprimarea versetului devine pleonastică. Toma însuşi se convinge.. David Pestroiu. David Pestroiu. Martorii învierii îl numesc. 16. 8).înainte şi după întrupare. şi continuarea versetului: iar cei morţi întru Hristos vor învia întâi. la „martorii lui Iehova‖. Comparaţia este o blasfemie. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Pr. Lingle. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Hristos se înalţă apoi la cer. atunci. având drept scop W. p.5). Ankerberg. 146. este Acelaşi (Evrei 13. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova‖. p. iar imaginea sa de Mântuitor al neamului omenesc este discreditată. are.. Referitor la întruparea Cuvântului.. ieri. Hristos se arată ucenicilor. şi ucenicii care-L văd mâncând. care menţionează glasul arhanghelului. Există un Creator. convinşi fiind de realitatea trupului său carnal. întrucât curăţia Maicii Domnului a rămas neatinsă: zămislirea lui Iisus depăşeşte condiţia unei conceperi umane obişnuite. care cred că văd un duh. de asemenea. Nimeni nu-L confundă cu un înger. pe de o parte. cum Mă vedeţi pe Mine că am (Luca 24. Weldon. fie ea realizată chiar şi în eprubetă. Dacă Hristos ar fi fost arhanghelul. Lingle. însă. Pr. Într-o operă iehovistă. Sfântul Apostol Pavel dă mărturie că Iisus Hristos. p. Uită. unde Omul Iisus Hristos devine Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni (I Timotei 2. a lui Hristos . că duhul nu are carne şi oase. J. În plus. 80 391 J. azi şi în veci. potrivit lui W. ca rezultat al unei uniri sexuale. După înviere.

cum mărturisim în Crezul niceeoconstantinopolitan.cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor?. p. Pr. pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 15. Ca o similitudine cu arianismul. David Pestroiu. Uită. Tocmai în unirea ipostatică stau măreţia şi slava Sa mântuitoare. 158.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. numele Iehova este marca divinităţii. îndrăznind chiar să-L numească „un dumnezeu‖395. în acelaşi timp. 81 395 „Numele de dumnezeu este dat celor puternici‖ . asemeni creaturilor cereşti. să redea şi continuarea lui: voi. unde femeia a cărei sămânţă este Hristos nu este considerată Sfânta Fecioară Măria. Se sugerează aici utilizarea. ci „organizaţia cerească‖393 din care ar fi provenit El. Acest lucru reiese şi din interpretarea iehovistă a textului protoevangheliei de la Facere 3. David Pestroiu. însă. a cuvântului „dumnezeu‖' drept substantiv comun.şi. p. umbrirea rolului extrem de important jucat în istoria mântuirii de către Maica Fiului lui Dumnezeu. 19: încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea. p. 13). Pr. Martorii lui Iehova din România.39.. 81 185 . „dacă Iisus ar trebui să vină şi să se aşeze pe un tron omenesc. „Martorii‖ susţin că. Este evidentă necunoaşterea şi 393 Idem. Ei aduc ca argument şi un verset: Ioan 14. Biblia . Numele divin care va dăinui pentru totdeauna. p.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Pentru „martori‖. ideologia „martorilor‖ nu ezită să-L separe ierarhic pe Hristos de Tatăl. 143. de către .. ar trebui să fie invizibil. „la fel ca «preşedinte»―396.afirmaţie redată de Ş. nu un înger (Daniel 7.martori‖. p. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. Tu poţi. p. pentru a-şi arăta gloria. David Pestroiu. şi nu „Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat‖. Constantinescu.4. p. Mă veţi vedea.spun „martorii‖.negarea Sa ca Persoană Treimică . Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.20: „există milioane de dumnezei în faţa cărora se închină omenirea‖. p. poziţia sa ar deveni inferioară poziţiei îngerilor‖394 şi acreditează ideea că.n. în faţa Celui Vechi de Zile se prezintă Fiul Omului. 81 394 Idem. O formulare asemănătoare găsim şi în Idem. expresia Dumnezeu este considerată a fi mai degrabă un titlu. însă. Nimic mai fals. (subl. Odată ce şi-a dat trupul ca jertfă. Să nu uităm că.) 396 W..T. Hristos nu şi-1 va putea relua pentru a redeveni om .

Pr. A se vedea Nestle-Aland. în loc de Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2. Pr. Prezentul verbului a fi este o noţiune gramaticală elementară. Pr. în acelaşi timp. O proiecţie arianistă este şi concepţia iehovistă despre participarea Fiului la creaţie. ei nu pot gândi aspectul participativ al Logosului la geneza lumii din perspectiva aproprierii lucrărilor ad extra ale Persoanelor Sfintei Treimi.T. Lipsiţi de filonul cugetării patristice. 259. cit. dar „martorii‖.. pentru orice traducător. Eu sunt.. Dacă Arie îl considera pe Hristos eon şi demiurg. folosind timpul trecut: „Mai înainte ca Avraam să vină în existenţă. Perfecte şi perihoretic Unite prin comuniunea de viaţă şi iubire în DumnezeuUnul. 407. p. deranjaţi de faptul că o astfel de formulare la prezent sugerează o existenţă perpetuă a Fiului lui Dumnezeu. Tot în varianta lor. în loc de deplinătatea dumnezeirii. p.. Care sunt şi rămân Egale.9 a devenit: „în El (Hristos) locuieşte în mod corporal toată plenitudinea calităţii divine‖397. se grăbesc să o schimbe. 82 397 186 . p.T. perfect logică.. David Pestroiu. eu am fost‖398. εγω ειμι. p. „martorii‖ nu s-au sfiit să modifice textul Scripturii. David Pestroiu. antinomică. p. David Pestroiu. p. cu cât are ca subiect înseşi cuvintele Mântuitorului.lipsa de apreciere faţă de filonul lingvistic latin al limbii române. Să aducem argumente. textul Coloseni 2. traducând în mod intenţionat „a Marelui Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Cristos Iisus‖. 81 398 În original: ego sum.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 8 mai 1997. O astfel de denaturare este cu atât mai gravă. care utilizează încă de la formarea sa cuvântul Dumnezeu pentru a denumi Divinitatea Tripersonală Ortodoxă. „martorii‖ îl numesc „Meşterul lui Iehova‖399. Pentru a-şi susţine erorile subordinaţianiste. dar. Un alt exemplu concludent este modificarea iehovistă a textului Ioan 8. 13). 82 399 W. ed. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. 16. 58: Hristos afirmă despre Sine: Mai înainte de a fi fost Avraam. W. Treziţi-vă!.

Turnul de veghere. în timp. David Pestroiu. 24. ei încearcă să se apropie de adevărul revelat. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖.. Aceste afirmaţii exprimă confuzia iehovistă în privinţa sursei de existenţă a Fiului: însăşi noţiunea de „naştere‖ presupune o împărtăşire a fiinţei. p. 82 402 Idem. Pr. 82 403 Idem. asupra acestei dogme: iniţial au 400 Idem. Să aducem. care. se aduc ca argumente şi textele Deuteronom 6. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. p. 14. nu se face decât Tatălui Iehova. Alteori. 273. El este numit de „martori‖ „Primul născut din toată creaţia‖.2. 25. 82 404 Idem. nu înseamnă. separare faţă de ceea ce obiectivează. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Iehoviştii. 12. zicând: Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Turnul de veghere.. „Martorii‖ nu reuşesc să definească prea bine relaţia Fiului cu Tatăl.4 şi Zaharia 14. p. Oricum. Uneori. care nu anulează cu nimic dogma. în context subordinaţianist. şi nu un act creator. David Pestroiu.În negarea Sfintei Treimi. 82 401 Idem. ucenicii n-ar fi recunoscut în El atributul atotştiinţei. p. Pr. de fapt. au oscilat.. David Pestroiu. În aceste condiţii. Hristos este numit „prim elev‖401 al lui Dumnezeu. Pr. p. David Pestroiu. p. pentru „martori‖. 15 decembrie 1996.(Ioan 6. iehoviştii îşi permit să schimbe sensul iniţial prin formula eronată „prin intermediul lui Iisus‖404. şi nu o formă de rugăciune adresată Lui. ci subliniază o dată în plus deofiinţimea Persoanelor. Subordinaţianismul se manifestă şi în privinţa închinării în rugăciune. Pr. „unicul Fiu născut al lui Dumnezeu‖403. dar nici acesta nu-i prea convingător pentru „martori‖.10 stă scris că întru numele lui lIisus tot genunchiul să se plece.. p. Turnul de veghere. 82 187 . Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Deşi la Filipeni 2. 15 decembrie 1994. 1 februarie 1997. Despre chemarea numelui lui Hristos în tot locul stă mărturie şi textul I Corinteni 1. p. care consideră „chemarea‖ ca o recunoaştere a domniei lui ca Rege.68). oricât de „exactă‖ ar fi. p.. Pr. atunci când susţin că lIisus este „reprezentarea exactă a însăşi fiinţei lui Iehova‖400. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. El însuşi creat direct. p. 15 octombrie 1994. Turnul de veghere. fără colaborarea nimănui402. totuşi.9. cu menţiunea că o „reprezentare‖. cum am mai arătat.

corespunzătoare celor două firi: divină şi umană. ei susţin. Martorii lui Iehova. Pentru a-şi susţine tezele subordinaţianiste. astfel. „martorii‖ se folosesc şi de textul Luca 22. Pr. 83 407 Idem. combătând monotelismul . după exemplul lui Iov. însă. Răscumpărarea devine. 15 decembrie 1996. p. Caracterul strict juridic expiator al jertfei lui Hristos este.. o neagă. Pr. ci numai urmările lui. urmând filierei cugetării apusene. Prima dintre acestea se referă la contestarea de către Satana şi protopărinţi a suveranităţii divine în Eden. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. o notă teologică de bază.ca refacere a firii umane decăzute. Tributari sistemelor doctrinare occidentale. David Pestroiu. necesar justificării riguroase a contradicţiilor în cauză. 83 406 Idem. Observăm şi faptul că Răscumpărarea nu are. În ambele situaţii. Acesta arată. iar a două priveşte denigrarea integrităţii slujitorilor lui Dumnezeu.acceptat o formă a închinării înaintea lui Hristos. Să aducem. Iehoviştii condiţionează Răscumpărarea dusă de Hristos de promovarea unui concept teologic inedit: teoria celor două „controverse de importanţă vitală‖406. 42: Dar nu voia Mea. p. de fapt. un simplu act reparator al onoarei jignite a Tatălui. oferit Tatălui după înălţarea la cer405.sursă eretică de inspiraţie a antitrinitarismului iehovist. Ei îl numesc pe Hristos „mijlocul legal de eliberare a omenirii din consecinţele păcatului adamic‖407. p. p. p. 3. David Pestroiu. pentru „martori‖. ipostaziată în Hristos şi transfigurată chiar în clipa jertfei pe cruce. fără vreo implicaţie în sens ontologic . 5. 281. p. care nu s-ar fi putut dezlega printr-o măsură bruscă de distrugere a calomniatorilor... ci voia Ta să se facă. Care sunt convingerile lor?. existenţa celor două voinţe în Hristos. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. că nu salvarea neamului omenesc este 405 a se vedea Idem. pentru „martori‖. ci „preţul‖ ei. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Dumnezeu a hotărât scurgerea unui timp. actualmente. 83 188 . 1993. pe care. puterea de a şterge păcatul strămoşesc în sine. „martorii‖ au împrumutat formula catolică a satisfacţiei substitutive. Pentru „martori‖. Turnul de veghere. nu jertfa în sine contează.

Macedonie a pus bazele acestei învăţături greşite ca o continuare a subordinaţionismului arianist. permiţându-i spiritului lui Dumnezeu să-L pătrundă‖410. care condamnă erezia pnevmatomahă la al doilea Sinod Ecumenic.T. este nebiblică şi este interzisă de Dumnezeu. Cel mai mare Om care a trăit vreodată. adică sângele ei. în unele situaţii. Treziţi-vă!. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. Pnevmatomahia iehovistă este o formă nouă a cunoscutei erezii macedonianiste. 75. cât şi în toate scrierile lor martorii‖ înlocuiesc cuvântul har cu „bunătate nemeritată‖.04. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. la rândul lor. 83 410 Idem.. ca şi iarba verde. p. va fi bine cu voi‖. daca vă veţi păzi. de dobitoace sugrumate. cap. 83 409 Idem. Pr. 83 411 http://www. prin calomnierea numelui divin408. David Pestroiu. p. Pr.. 22 ianuarie 1994. să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau..com/Athens/Delphi/5647/rel51. 2004. un raport clar de subordonare în relaţia Duhului cu Tatăl.geocities. p. 69-74. În veacul al patrulea creştin. Atât în traducerea N. susţinând că Duhul Sfânt nu participă egal şi identic cu Tatăl şi Fiul la comuniunea de viaţă şi iubire specifică Fiinţei Divine. şi de curvie. să nu mâncaţi‖411. Numai carne cu viaţa ei.htm site citat la 26. p. precum şi în relaţia cu Fiul: Hristos „îşi deschidea inima.motivul primordial al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Teza atanasiană: a se vedea Idem. „Martorii‖ declară. ci lămurirea unor „controverse‖ create de Satana. lucruri de care. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. pentru a-i contesta sensul de „energie‖. atunci când II numesc „Degetul lui Dumnezeu‖409. Martorii lui Iehova susţin că transfuzia şi mâncarea de sânge. pe care vor s-o identifice cu Duhul Sfânt. p. Cunoştinţa.11. de sânge. David Pestroiu. Acest pasaj reaminteşte interdicţia Vechiului Testament împotriva mâncatului şi băutului de sânge de la animale (Geneza 9:3-4): „Tot ce se mişcă şi are viaţă. aducând în sprijin următorul text biblic (Faptele Apostolilor 15:28-29): „Să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor.W. David Pestroiu.2009 408 189 . Contestarea dumnezeirii Duhului Sfânt nu putea rămâne fără replică din partea Sfinţilor Părinţi.. Ediţia a II-a.

creaţia parcurge un proces. Doctrina lor este o filantropie cu coloratură evanghelică (referinţă ce dispare la ―Prietenii fără frontiere‖ care le urmează în 1986). se prezintă ca persoana desemnată de către fondator spre a-i fi succesor. care mărturisea în 1920 că primise misiunea de a-i instrui pe oameni pentru cunoaşterea vieţii eterne încă de pe pământ. prin Logosul cel necreat şi creator. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova‖. îi va urma şi va decide ―revenirea la pământ‖. p. 60 412 190 . în şapte limbi)414. Bernard Sayerce (1912-1963). sarcină căreia i se vor închina Joseph Neyrand (+1981) şi succesorii săi. Un învăţător francez. Alexandre Freytag (1870-1947). Secretara sa. La moartea sa se produce o sciziune. Biserica universală a Domnului. Lydie Sartre (1898-1972). a fost fondată de H. David Pestroiu. Sectele. Prietenii Omului întemeiază ―pământul nou‖ care este lumea de mâine (nu există lumea de dincolo)413. Dr. Dr. p. Prietenii Omului sunt desprinşi din rândurile Martorilor lui Iehova prin fondatorul lor din Elveţia. Ea practică o lectură foarte fundamentalistă a Bibliei. creaţia nu ar mai fi în Dumnezeu. apropiată de iehovism în anumite privinţe.Tatăl le face pe toate prin Fiul în Duhul Sfânt a devenit distinctivă pentru teologia ortodoxă a aproprierii participative a Celor Trei Persoane în imanenţa lumii. p. mântuirea ei şi sfinţirea. alegând Lot-et-Garonne pentru întemeierea paradisului terestru‖. Mişcare tipic americană. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. W. Este cunoscută mai ales printr-o emisiune de radio: Lumea ce va veni şi o revistă gratuită: Purul Adevăr (8 milioane de abonaţi. 37. Ştefan Buchiu afirmă explicit: „Dacă Duhul Sfânt nu ar fi Dumnezeu. Chemata la îndumnezeirea după har. 60 414 Ibidem. Armstrong (+1986). 84 413 Jean Vernette. nu s-ar mai odihni în Dumnezeu. presupunând cele trei etape distincte: creaţia. Lect. Pr. Pr. n-ar mai înainta către El‖412. pe firul energiilor divine necreate ale Duhului Sfânt. Pr. p. Ştefan Buchiu. dinamic către iubirea şi desăvârşirea Tatălui.

ei alcătuind Biserica în sensul spiritual al cuvântului. conversioniste. Evangheliştii americani consideră că America a cunoscut trei valuri de „trezire‖.V. vol. Biserica adevărată ai cărei membri sunt cunoscuţi doar de Domnul416 şi care se adună pentru a celebra Cina Domnului. Histoire et avenir des modèles missionnaires. III. p. Evanghelismul începe în Europa cu acel fenomen de „trezire” („revival‖) experiat în comunităţi diverse precum cele ale adepţilor lui Edward Irving (1792-1834) întemeietorul Bisericii Neo-Apostolice.). harismatice. 1996. Biserica este invizibilă dar acolo unde se adună la Cina Domnului se constituie comunitatea creştină ai cărei membri se pot în acest fel şi recunoaşte între ei ca aparţinând de această grupare creştină. Evangelical. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. evangheliştii consideră. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. Pr.B. 316.VII. Dynamique de la mission chretienne. Gute Botschaft Verlag (G. Pr. Dr. De fapt. ale perfecţioniştilor. 371-382. Gheorghe Petraru. 1787-1825 şi 1865-1900417. paradoxal. respectiv în anii 1730-1740. Labor et Fides. unde Iisus Hristos este prezent de fiecare dată când cei care sunt ai Săi se adună în numele Lui. Dr. evangheliştii reprezintă expresia şi consecinţa ultimă a eclesiologiei protestante ce accentua caracterul invizibil al Bisericii415. Gabriel Fackre. ale darbyştilor sau „Fraţii Plymouth‖. IV. p. The Christicm Tradition. Dillenburg. taumaturgice Separaţi de Biserică. p. Evangelicalism în The Westminster Dictionary of the Christian 191 . Gheorghe Petraru. sectă întemeiată de John Nelson Darby (1800-1882). 284-285.Evangelicals. 129 417 David J. fundamentaliste. vol. fără an. Bosch. 129 416 Biserica sau Adunarea. 415 Jaroslaw Pelikan. ale aşa-numiţilor „creştini‖ sau „evange-lisches Bruderverein‖ şi ale evanghelicilor americani . Mişcarea pietistă Preliminarii Evangheliştii reprezintă o categorie de creştini de o diversitate tipologică aparte şi cu orientări teologice diverse. că ei înşişi alcătuiesc adevărata Biserică fiind cunoscuţi doar de Domnul.

mişcările de sfinţenie (Holyness Church) înnoirea harismatică la care se adaugă „oamenii de afaceri ai Evangheliei‖. se preocupă mai mult de „cele lumeşti‖. cit. reducerea distanţei dintre sacru şi lume. 1983. Laicizarea se manifestă ca: tentaţia spre valorile umane. oamenii frecventează tot mai rar locaşurile de cult. op. de a-şi fi lor totul. de a se îndumnezei fără Dumnezeu.. p. noţiune care exclude posibilitate ca odată fiecare să dea răspuns pentru faptele sale. Seher. 130 192 . Aceste două cauze sunt: laicizarea şi secularizarea. cultural. Laicizarea este în viaţa socială un proces îndelungat şi lent de îndepărtare a populaţiei de preocupările religioase. consideră că „trezirea separatistă se produce în Anglia prin metodism care avea legături cu pietismul german şi „fraţii moravi‖ şi în acest context trebuie situate separările din secolul XIX: Irwing. asemenea lui Adam. 262-265. care constată a scădere lentă a preocupărilor religioase: nu mai sunt respectate recomandările bisericeşti. p. Pe lângă aceste cauze mai sunt încă foarte multe de ordin social. acordarea priorităţii succesului în detrimentul umilinţei. Armata Salvării . p. Philippe Larcre. Acest proces de Theology. Pătrunzând în lumea modernă cauzele apariţiei acestor grupări par a se naşte din ce în ce mai puţina credinţă a contemporanilor şi din dorinţa lor. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 66-67. Ea îngrijorează mai ales Bisericile tradiţionale. 191-192. Paris.întemeietor William Booth (18291912) prezentă astăzi şi în România. Centurion. Kurt Hutten. Joseph Langton. mişcarea iniţiată de evanghelistul armean Demos Shakarian (1952) sau „Tineretul în misiune‖ condusă de Loren Cunningham (1960). Dr. Whiliam J. Pr. 1992. moral. cu mulţi credincioşi. 110-116. În lumea modernă două sunt cauzele care duc la naşterea diferitelor grupări pseudo-religioase şi la prozelitismul pe care ele îl practică. p. Gheorghe Petraru. Whalen. dorinţa sa de a fi conducător şi nu în ultimul rând slăbirea credinţei în Dumnezeu. Darby. În primul rând majoritatea Părinţilor Bisericii au spus că rătăcirile de la adevărata Biserică ar fi cauzate de influenţele demonice care prin insuflarea mândriei îi fac pe unii să se creadă trimişi şi mesageri ai voii divine. Philadelphia. modernismul care încalcă specificul domeniului religios. edited by Alan Richardson and John Bowden.Încă din momentul apariţiei acestor mişcări s-a pus foarte des întrebarea care ar fi cauzele apariţiei lor. Fils d'Abraham. tendinţa de reformă în Biserică. Enthusiasten. Alte cauze ar fi dorinţa de noutate a omului. L'Essor des Eglises evangeliques. Grubler.p.

un suport teologic şi dogmatic şubred.49. În acest context. formale. se practică pluralismul religios. p. După Mântuitorul Hristos. Dacă laicizarea neglijează sacrul. Pr. Michael Harper. ierarhia. Prin secularizare se produce un transfer. a iubirii lui Hristos. Luând naştere într-o societate în care religiozitatea este văzută doar ca un factor ca oricare altul. 2002. secularizarea îl abandonează. Gheorghe Petraru. p. fastul. Editura Fundaţiei „România de mâine‖. Cel dintâi care vesteşte împărăţia lui Dumnezeu este Mântuitorul Hristos.deteologizare ar însemna: deconfesionalizare. sectele duc o luptă de aşa zisă evanghelizare. Călătoria unui evanghelic spre Ortodoxie. de reîntoarcere a oamenilor spre Dumnezeu. Oamenii nu se mai referă la o confesiune. Evanghelia mântuirii.38. are în vedere aspectele vizibile. dar le contestă. manifestarea Bisericii ca instituţie. şi aceasta se face mai ales acolo unde Hristos este deja prezent. cei care Constantin Cuciuc. Secularizarea se disociază de declinul religiozităţii. Dr. Sibiu. o mutaţie a valorilor dinspre religios spre laic418. Ei vin cu noutatea. p. declericalizare. în general. desacralizare. Lumina cea adevărată. Evangheliştii şi sectele au. nu reuşesc să combată convingător vechile teologii. trimisul Tatălui. susţinând că ele doar deţin adevărul şi că Bisericile tradiţionale nu ar fi decât mijloace de îngustare culturală şi spirituală a credincioşilor. a împărăţiei lui Dumnezeu. ei uită că „misiunea creştină înseamnă proclamarea Evangheliei în lume. Sociologia religiilor. O caracteristică esenţială a secularizării este contestarea Bisericilor tradiţionale. 2003. traducere din limba engleză de Elena Tâmpănariu. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 132 418 193 . sporeşte migraţia interconfesională. cu proclamarea adevăratei biserici. Ei propun lumii moderne întoarcerea la adevăratele valori creştine. 20. chiar dacă ei nu recunosc acest lucru. 207-209. Editura Teofania. de parcă de două mii de ani lumea ar fi fost lipsită de prezenţa lui Dumnezeu. instituţiile. În preocuparea lor se află cu prioritate aspectele exterioare: practica. Activitatea misionară a acestor grupări este una violentă. care reprezintă în acelaşi timp şi viaţa cea nouă adusă lumii prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Bucureşti.

Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. experienţa creştină autentică laică sau monahală este prezentată ireverenţios pentru că. p. cei care primesc această putere la Cincizecime . pentru că au rămas la concepţia mântuirii prin credinţa în Hristos şi jertfa Lui. Editura Panfilius.propovăduiesc Evanghelia. Ei au apărut în Europa. Gheorghe Petraru. Personalităţile marcante ale creştinismului primelor veacuri sunt puse într-o lumină nefavorabilă. fiind cunoscuţi doar de Domnul. Gheorghe Petraru. 2002. Gheorghe Petraru. la o anumită vârstă. prereformatorii în vest. Evanghelismul susţine că a venit în lume cu adevărata înţelegere a Evangheliei şi că înainte de ei nu a existat un creştinism autentic. Iaşi. Creştinii după Evanghelie. Potrivit concepţiei lor ei alcătuiesc Biserica adevărată. în Elveţia mai exact. 1995-1996. în viziunea evanghelică. 51. creştinii după Evanghelie numiţi şi evanghelişti îşi arogă titlul de biserică mântuitoare. Misiologie Ortodoxă. Pr. Cuza» Iaşi‖. Mai mult. o Biserică care nu este limitată de noţiunea de instituţie şi care nu este structurată ierarhic şi sacramental. Teologie III. iar după ei episcopii şi preoţii . Gheorghe Petraru. Dr.de a predica Evanghelia şi a instaura biserici .sunt apostolii. nici reformatorii Martin Luther şi Jean Calvin nu cunoşteau multe adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Ca şi celelalte grupări creştine. 129-133 419 194 . Pr. alcătuite din toţi locuitorii unei ţări. 156. Lect. I. p. p. Pr. Pr. în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. apoi catarii. alcătuiesc Biserica în sensul spiritual al cuvântului. care a dat naştere unor sisteme bisericeşti izolate unele de altele.ierarhia sacramentală a Bisericii‖419. 132 420 Lect. autenticii mărturisitori ai lui Hristos sunt ereticii. valdenzii. pavlicienii în est. p. albigenzii. Dr. Gheorghe Popa. după o instrucţie religioasă care nu înseamnă nicidecum naştere din nou420. Pr. de unde mai apoi s-au răspândit în întreaga lume.

Dr. Darby. Evanghelismul apare într-o perioadă de profunde schimbări în mentalitatea şi modul de viaţă al omului european. ale baptiştilor. Creştinii după Evanghelie nu au avut un întemeietor şi un sistematizator doctrinar. p. cuprinsă în Sfânta Scriptură constituie doctrina cultului evanghelist. de independenţa Americii care a afectat din plin regatul Marii Britanii. Pr. mai ales de criza provocată de iluminism. Neavând un întemeietor propriu-zis „doctrina lor este un amestec din concepţiile lui Zwingli. p.moral. 134 423 Lect. Editura Episcopiei Argeşului.ro/ site citat la 26. Aceste evenimente sociale au fost dublate de altele de ordin religios .N. ale lui J. David. în sec. 421 422 http://www. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Au un amestec din doctrina zwingliniană. Pr. art. p. El a fost pastor presbiterian şi a început să predice venirea a doua a lui Hristos la parohia sa din Londra. Gheorghe Petraru. Muller. Pr. Sectologie. În acest moment de cumpănă pentru societatea europeană apare şi această mişcare care potrivit adepţilor săi avea o „doctrină mai curată. Pr. Creştinii după Evanghelie Cultul evanghelist apare în Elvetia. considerând că iniţiatorul mişcării din care fac parte este însuşi Domnul Iisus Hristos a cărui învăţătură. Această perioadă este marcată de urmările Revoluţii franceze şi de războaiele napoleoniene.ber. Dr.2009 Diac.04. constituie «doctrina» cultului Creştin după Evanghelie‖. raţionalism şi deism. George M.I.VII. 151. cuprinsă în Sfânta Scriptură. Gheorghe Petraru. Gheorghe Petraru. Bernay‖422. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 134 195 . de trecerea de la civilizaţia agricolă la cea industrială. Călăuză creştină. Curtea de Argeş. purtând numele de Chrétiens. susţin că „iniţiatorul „mişcării din care fac parte este Hristos. calvină. Cel care a început o mişcare de înnoire în viaţa creştinilor cu coordonatele principale ale evangheliştilor. baptistă421. 1994. 157. Lect. cit. Neavând un întemeietor. XIX. Fr. P.1. autoritatea Scripturii şi a mântuirii prin har şi credinţa în Hristos‖423.. Gheorghe Popa. a fost Eduard Irwing (1792-1834). a cărui învăţătura.

Adepţii săi erau caracterizaţi de aşteptarea venirii iminente a Mântuitorului Hristos. timp în care au pătruns din Germania până în America. Adepţii lui Eduard Irwing au fost numiţi irwingieni. Dintre adepţi săi s-au ales 12 persoane.. nu poate afla plinătatea binecuvântării pentru că nu o are în vedere şi credinţa ei n-o cuprinde. În 1836 Irwing face o profeţie potrivit căreia Domnul Iisus Hristos voia să împartă celor 12 apostoli domnia seminţiilor lui Israel şi fiecare trebuia să primească un spaţiu pentru propovăduire. numite apostoli.. pe temelia completă a împărăţiei Fiului. care trebuiau să-1 înconjoare pe Hristos la venirea Sa întru slavă. punând ulterior bazele unei noi grupări.Datorită predicilor sale a fost exclus din sânul acestei comunităţi. În 1837 cei 12 apostoli au plecat în misiunea de evanghelizare şi de chemare la adevărata credinţă. Pe lângă irwingieni o altă rădăcină autentică a evangheliştilor de azi au fost darbyştii. grupul condus de el erijându-se într-o mişcare extremistă. Acesta a fost preot în Biserica Anglicană într-o perioadă în care apăruseră în Anglia şi Irlanda numeroase grupuri de fraţi sau sfinţi care se îndeletniceau cu o lectură insistentă a Scripturii şi care s-au rupt de Biserica oficială acuzând-o de lipsă de vigoare şi slăbiciune.. Astfel el spune: „Cel care caută interesele unei anumite denominaţiuni este vrăjmaş al lucrări Duhului lui Dumnezeu. Simbolul exterior şi mijlocul de a exprima unitatea este participarea 1a Cina Domnului: «Pentru că noi care suntem mulţi suntem o singură pâine». Într-o broşură apărută la Dublin. cu ceilalţi creştini. concepţie care stă şi azi la baza eclesiologiei evangheliste. iar cei care cred în puterea şi venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să se păzească de un astfel de spirit. Cu timpul învăţătura lor s-a îndepărtat de crezul iniţial. preluând elemente din învăţătura romano-catolică. numiţi aşa după John Nelson Darby (1800-1882). Darby îşi expune concepţia sa despre adevărata Biserică. dacă nu este formată pentru a cuprinde pe toţi copiii lui Dumnezeu. 196 . Urmând exemplul acestor fraţii.. Biserica Apostolică sau irwingienii. Darby rupe şi el în 1835 legăturile cu Biserica Anglicană şi. dar cu toate acestea pot fi numiţi pe drept cuvânt pionerii evanghelismului de azi. misiune care a durat 1260 de zile. implicit... intitulată „Consideraţii asupra naturii şi unităţi Bisericii lui Hristos‖. Nici o strângere laolaltă.

Unitatea care este într-adevăr cea a Bisericii este unitatea Duhului şi nu poate fi realizată decât în lucrările Duhului‖424. A doua perioadă poate fi încadrată cronologic între anii 1787-1825. p. întemeindu-şi viaţa pe studiul Bibliei şi pe rugăciune. Evangheliştii erau mai puţin preocupaţi de latura doctrinară a creştinismului şi puneau un accent deosebit pe partea practică a acestuia. 319.B. Gheorghe Petraru. 424 Biserica sau Adunarea. Acum se intensifică şi mai mult experienţele personale dar se diminuează interesul pentru adevărul dogmatic şi pentru instituţionalizare creştină. având ca centru misionar Geneva. III. Dr. Prima între anii 17301740. p. Cei 800 de participanţi de la Londra în 1846 au sintetizat programul misionar al Alianţei. A treia fază a aşa numitei treziri a avut loc între anii 1865-1900. dar unitatea care are ca scop să favorizeze şi să asigure propriile noastre interese nu este unitatea Bisericii. este o confederaţie care tăgăduieşte natura şi nădejdea Bisericii. (G.V. în această perioadă evangheliştii au înţeles că momentul iluminării spirituale este esenţial pentru gândire şi acţiune. 136 197 . Darby şi-a răspândit ideile sale religioase călătorind foarte mult atât în Europa cât şi în America. formaţiune care avea ca scop contracararea misiunii romanocatolice pe o parte. fie în cel de răspândire a Evangheliei. iar pe de altă parte avea ca scop coordonarea diferitelor acţiuni protestante. în această perioadă evanghelismul şi-a dobândit identitate între celelalte grupări creştine. Un fenomen mai interesant din istoria răspândirii Evanghelismului s-a petrecut în America unde se cunosc trei perioade de trezire la adevărul Evangheliei. fie în domeniul filantropic. punctele sale doctrinare reprezentative fiind: a) experienţa convertirii b) importanţa covârşitoare a Bibliei şi c) ineranţa revelaţiei divine.Unitatea este adevărul în care Biserica se glorifică. Dillenburg. prezentă astăzi şi în România. la Londra. Pr. vol. Gute Botschaft Verlag.). când în micile comunităţi se accentuau experienţele harice personale. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Un moment important s-a petrecut în 1846 când se constituie Alianţa Evanghelică.

dar are trei feţe: Botezul apei. cu un program misionar ambiţios. care nu mântuieşte. Kantzer. Respectă Biblia şi în aceasta îşi justifică „credinţa‖. K. este un simplu ritual. S. Pe plan mondial numărul creştinilor evanghelici se ridică la aproximativ 120000000. în tiraje de masă în ediţii „Biblia britanică‖ (USB). Date caracteristice. p. Gheorghe Petraru. evanghelicii reprezintă o putere în lumea creştină. Cele două simboluri (imitarea şi comemorarea): a) Botezul este unul. Scriptură. Pr. Miliard J. editând revista „Christianity Today‖. Forţa evanghelismului o constituie tot Statele Unite ale Americii.Doctrina evanghelică reuneşte atât elemente conservatoare teologiei protestante dar. Specific doctrinar al „pocăiţilor‖ Şi creştinii după Evanghelie. Moartea Domnului. p. Conform relatărilor celor trei Evanghelişti şi ale Biserica Evanghelică Română. unele grupări făcând parte din Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi mai ales din comisia „Misiune şi Evanghelizare”425. 137 425 198 . Marsden. 1. potrivit unui sondaj Gallup din 1986. pe lângă punctele comune cu toate sectele. cu tendinţe prozelitiste ce încearcă impunerea în lume a unui creştinism de tip american La scară mondială evanghelicii sunt organizaţi în „Asocia Evanghelică Mondială” şi „Comitetul Lausanne pentru Evanghelizarea lumii”. 2. 1992. 8. aproximativ 33% dintre americani. un minimum de credinţă pentru a putea fi identificaţi. b) Cina Domnului. mai ales. Masa Domnului este un act de comemorare ce aminteşte de ceea ce a instituit Iisus în noaptea în care a fost vândut. se întemeiază pe principiile pietismului clasic promovate de Iacob Spener şi şcoala sa. Dr. Bucureşti. unde evanghelicii grupaţi în „Biserica Evanghelică‖ ce continuă precedenta „Asociaţie Evanghelică Naţională‖ reprezintă. în traducerea lui Cornilescu. cu teologi precum Carl Henry Norman Geisler. Erickson. Botezul Sfântului Duh. Cu şcoala teologică Fuller. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Folosesc şi tipăresc Sf. care poate fi primit deodată sau după cel al apei. G. au un specific doctrinar.

şi Creştinii după Evanghelie au o concepţie proprie. 26.Mileniul . Mileniul. Ei ştiu că „revenirea în slavă a lui Iisus va fi după răpirea Bisericii. Isaia XI. „Pocăiţii‖ susţin că cele două veniri ale Domnului cuprind fiecare câte două etape: una tainică şi una publică. b) a celor în viaţă la venirea a doua a Domnului. d) a îngerilor săi. Mileniul va fi precedat de „întoarcerea în mărire‖ sau a doua venire a Domnului. când va veni cu slavă şi cu putere pe norii cerului (Matei XXIV. cu mult înainte de judecata cea marc a păcătoşilor. 4.sau domnia de o mie de ani.. 2-3. 3. iar pe pământ marea strâmtoare.. 20-24). pe care numai „pocăiţii‖ Ic pricep! Caracteristicile mileniului: 1) Pacea deplină şi armonia între oameni (Isaia LXVI. Când în cer se va săvârşi nunta Mirelui. Anume: Mileniul . Isaia XI. rezultă că frângerea pâinii a fost instituită de Hristos. răul va fi înlăturat îndată după dreptate (Ieremia XXIII. 4-17). 199 .‖ Aşadar.(Apoc. iar Iisus va întemeia pe pământ împărăţia păcii . 610). Etapa publică va fi după 7 ani de la răpire. Etapa tainică: când va veni să-şi răpească Biserica nu va atinge pământul. ci numai Biserica îl va vedea (I Tes. 3) Timp de propăşire pentru Israel (Zaharia XIV. adică numai pocăiţii. este împlinirea făgăduinţelor făcute lui Avraam şi David. Isaia LXVI. c) a păcătoşilor. Marcu XIII. 62). Satana va fi legat pentru 1000 de ani. la sfârşitul mileniului. XIV. Starea sufletului unui „pocăit‖: 1. domnie proorocită în Vechiul Testament. făcută în cer. IV. făgăduinţe pe care însuşi Hristos Ic-a arătat în diferite pilde. să ne purtăm în aşa fel ca să ajungem cu orice chip clipa răpirii. 2) Dreptatea va domni peste pământ. Există patru judecăţi: a) a celor credincioşi. 9). Eshatologia „pocăiţilor‖ Ca toţi sectanţii care şiau ales sfârşitul prin părăsirea Dreptei credinţe. XX. 56.Apostolului Pavel. când va începe mileniul şi când se vor despărţi oile de capre. 16. Se folosesc pâine şi vin. după „pocăiţi‖ este Domnia lui Iisus pe pământ. atunci Hristos va veni cu Biserica să domnească o mie de ani pe pământ. 24). 30.

c) cerul al treilea .2. înălţarea Domnului (la 40 de zile după Paşti). şi din art. Adunarea de duminică după-amiază constă din evanghelizare. c) Diferite zile de adunări: în prima săptămână a anului se ţin întruniri de rugăciune în fiecare seară. cei după Evanghelie‖. adepţii se adună la rugăciune şi vestire de „zidire sufletească‖. VI. rugă. 5-7. a) Sărbători religioase şi zilele de ceremonii: Educaţia creştinească a copiilor este o obligaţie faţă de Dumnezeu. ziua întâi a săptămânii. cerurile I şi al II-lea vor arde şi tot pământul va l! mistuit prin foc. Buna Vestire (25 martie). La venirea a doua se va face convertirea iudeilor. din Scriptură (Deut. iar în săptămâna dinaintea Paştilor (Săptămâna Patimilor) se strâng la rugăciune şi la citiri din Evanghelie. Efes. întemeierea Bisericii). b) Alte sărbători: Botezul Domnului (6 ianuarie). cântări şi din nou. 5.. Aceasta educaţie se face în adunare. Pastile (Ziua 1 şi a Il-a). după ce o persoana. miercuri şi joi scara sau la diverse ocazii: http://www. Această lucrare este bazată pe textele clasice de îndemnuri la învăţătura.Creştinortodox.al stelelor din jurul pământului. a ascultat Evanghelia şi a crezut-o426.2009 426 200 . 9. b) cerul al doilea . IV.. Se oficiază cina. 1 lit. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) şi Sfântul Prooroc Ilie (20 iulie). Numai Cerul al Treilea va rămâne şi acela va li pentru „creştinii adevăraţi. în fiecare seară. V. Duminica.1-4. Schimbarea la Faţă (6 august). atenţie sporită asupra copiilor şi tineretului. Există Trei ceruri: a) cerul întâi (atmosfera cu norii şi zarea albastră). Rusaliile (Coborârea Duhului Sfânt. Naşterea Domnului (25 şi 26 decembrie). Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie). indiferent de sex. ziua în care a înviat Domnul Iisus Hristos.04. „i‖ din Statutul Cultului). De asemenea. La judecata din urmă. Intrarea în comunitate se face după catehizare.sau Raiul lui Dumnezeu în care sălăşluiesc îngerii şi sufletele drepţilor şi care este locul de odihnă şi aşteptare. despre Patimile Domnului.ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26.

spre a avea împreună numărul minim de membri şi pentru a putea căpăta personalitate juridică. apare gruparea „Creştinii după Scriptură‖. o seamă de „pocăiţi‖ îşi duc existenţa şi la umbra acestui cult. Prof.Creştinortodox. cu avizul autorităţilor locale. Fraţii bătrâni ai unei Adunări locale sunt şi reprezentanţii legali ai ei în faţa oricărei autorităţi. va fuziona cu „Creştinii după Evanghelie‖ (1937).ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26. se poate întruni dimpreună cu alte adunări locale. Sectologie. Uniunea şi Delegaţia formează Comunităţile (Adunarile locale) Cultului Creştinilor după Evanghelie din întreaga ţară. în frunte cu al doilea delegat) nu are dizidenţe.. 69-71 http://www. 2. Odată pe an. adepţii celor doua delegaţii s-au împărţit şi sau despărţit428.vizite ale fraţilor din ţară sau în mod special pentru cele primite de la „fraţii‖ din afară427.. în frunte cu un prim delegat. de nuanţă tudoristă sau „după Evanghelie‖. Adunarea locală (comunitatea) se compune din membrii aceleiaşi localităţi (oraş. După 1989. David. Dr. Petru I. care.04. adică acei credincioşi „întorşi‖ la Dumnezeu de mai mult timp. 427 428 Diac. delegaţiile Adunărilor locale se adună la o Conferinţă religioasă. totuşi. Deşi Cultul Creştinilor după Evanghelie (cele doua variante: 1. Adunarea locală are cel puţin 20 de membri majori. comună) sau din membrii mai multor localităţi învecinate. În timpul primului război mondial. Uniunea are ca for suprem Conferinţa generală pe ţara.2009 201 . Grupurile de adepţi sub numărul de 20 de membri se pot aduna şi funcţiona doar pe baza unei autorizaţii. condusă de preotul ortodox apostat Tudor Popescu. şi sunt bine întemeiaţi în învăţăturile Evangheliei. de nuanţă pietistă originar din Elveţia. eliberată de Uniune. Fiecare comunitate (adunare locala) este condusă de doi-cinci fraţi bătrâni (prezbiteri). p. mai apoi.

New Jersey.B. Apoi. împreună cu R. 477-505 429 202 . Fuziunea între Creştinii dupa Evanghelie şi Creştinii după Scriptură este menţionată în Legea cultelor. un imobil în Cotroceni. Tudor Popescu şi cântăreţul Dimitrie Cornilescu. M. 1980. 1981. împreună cu pr. aplică metode neoprotestante în biserică: renunţă la cult. Cornilescu intră în monahism şi se stabileşte nu la o mănăstire. Aderenţii îşi stabilesc un Credo în Conferinţa de la Niagara din 1890 unde mărturisesc întoarcerea premilenară a lui Hristos.Enciclopedy.ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26.2009 430 G. Calimachi. Atlanta. Cornilescu se retrage şi pleacă din ţară. Mişcarea . Pentru a scăpa de încorporare.Creştinortodox. Diferenţe: cei din Ramura 1 au botezul exclusiv pentru adulţi şi acceptă instrumentele în cult.. unde traduce Biblia în varianta care-i poartă numele (şi care va deveni în scurtă vreme cartea de căpătâi a tuturor sectelor). ci la moşia prinţesei Calimachi Raluca de la Stănceşti . practică rugăciunea liberă şi tâlcuirea proprie a Scripturii. VIII. reforma teologiei moderniste precum şi inspiraţia şi infailibilitatea Scripturii. Tudor Popescu. Shelly*. iar Tudor Popescu e caterisit şi cumpără. Mişcarea fundamentalistă Preliminarii Mişcarea fundamentalistă430 începe în Anglia în 1820 sub conducerea lui Nelson Derby care urmărea să restaureze Biserica prin adoptarea stilului de viaţă biblic şi să lupte împotriva modernismului.Botoşani. ele numindu-se Ramura 1 şi Ramura 2. unde..04. A History of the Conservative Baptists.„Cuibul cu barză‖ (Bucureşti) au activat: pr. Ştefan . se întoarce la Bucureşti. Marsden.La biserica Sf. pe care-l vor dedica noului cult.. la începutul secolului XX organizează două mari institute de instruire care sunt şi astăzi de mare prestigiu: Moody Bible Institute-Chicago şi Bible Institute of http://www. p. ţin şedinţe duminicale serale. ceilalti nu429. Fundamentalism an the American Culture.

mai ales în caz de dezastre. Greater Gospel World Outreach (1964) Mişcarea de desăvârşire (holiness)431 a fost întemeiata de metodistul John Wesley pe baza textului de la Matei V. Astăzi mişcarea are şi alte biserici decât metodiste(baptiste. Programul social este unul din cele mai puternice. 1971 :The Enciclopedy. Bisericile reprezentative sunt: Christian and Missionary Alliance. V. Cele mai importante sunt Evangelical Church Alliance (1996). 355. La acest curent au aderat foarte multe biserici baptiste şi luterane dând naştere la 36 de grupuri fundamentaliste. Deţine o casă de presă(Nazarene Publishing Company). orfelinate. Structura lor ecumenică este Christian Holiness Association. fost pastor metodist.379 203 . Există două mari ramuri: una care militează pentru separarea de orice formă de apostazie. este foarte activă misionar. 431 V. având misiuni în 110 ţări. înfiinţată în 1885 de P. organizată şi operând după modelul armatei. precum şi multe spitale şi clinici. Booth. inclusiv de mişcările ecumenice şi o alta care se asociază cu neo-evangheliştii. evangheliste. Liderul mişcării deţine titlul de general iar pastorii de ofiţeri. formată la sfârşitul secolului trecut îşi propunea să promoveze curentul desăvârşirii printr-o misiune agresivă.New York. dar activează şi în spitale. Evangelical Messengers Association (1993Cleveland). Breşe.p. Elementul distinctiv este învăţătura despre‖ a doua binecuvântare‖ care este îndreptarea prin iubire. În 1991 avea 1. închisori. fiind preocupată de latura socială.. etc. grupaţi în 1260 de biserici. În 1991 avea 1180 de misionari în 52 de ţări. Întemeită în 1865 de un pastor metodist. Synan.Los Angeles-Biola. 30 de colegii şi universităţi în toată lumea. adventiste). Church of Nazarene-Kansas City. În 1995 avea 453000 de membrii în SUA. 28. The Holiness-Pentecostal Movement în the United State. Expresia lor este National Association of Evangelical (NAE)..7 milioane membrii. Salvation Army este o mişcare caritablă şi religioasă internaţională.

17). iar această mişcare în ansamblul său are ca trăsătură caracteristică trăirea evenimentului de la Rusalii care se manifestă cel mai elocvent prin vorbirea în limbi şi profeţie (Fapte 2. mai exact începutul acestei secte poate fi identificat în acele „Holiness Movements‖. 2. Irwin. unde programul de studii era dedicat integral cunoaşterii Bibliei. Totuşi. Experienţa s-a extins şi la ceilalţi membri ai şcolii biblice. Parham. Prima persoană care a avut această experienţă a fost domnişoara Agnes Ozman. care credea în Botezul cu Duhul Sfânt. pastor metodist.şi este în relaţie cu evenimentul Cincizecimii şi pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Această dată este considerată ca începutul mişcării penticostale. Numele de penticostali vine de la cuvântul grecesc πεντικοστα: = cincizeci . care la 1 ianuarie 1901 a pretins că a vorbit în limbi. În 1900 predicatorul metodist A. Aceştia au ajuns la concluzia că evidenţa sigură a primirii Botezului Duhului era faptul că cel botezat începea să vorbească în limbi.VIII.1. Parham. începutul propriu-zis al mişcării penticostale este legat de numele lui Charles F. în 1879 predicatorul baptist B. Astfel. Irwin a întemeiat în 1895 „Asociaţia sfinţilor din Iowa botezaţi cu foc‖. M. Crumpler a întemeiat o asociaţie asemănătoare. B. Originea penticostalilor este în America. Celor 40 de cursanţi. materială. care a deschis o şcoala biblică la Topeka în Kansas în 1900. 4. Parham susţinând că Biserica modernă ar trebui să posede toate darurile 204 . Ambele s-au unificat în 1911 sub denumirea de „Penticostal Holiness Church‖. Mai marii comunităţii. le-a cerut să cerceteze Biblia şi să descopere dacă există vreo evidenţă fizică. respingând această „erezie‖. în nou înfiinţata „Iowa Holiness Association‖ a început să predice. „Botezul Cu Sfântul Duh şi cu foc‖. Penticostalii Penticostalismul este gruparea sectară pentru care experienţa creştină fundamentală este aceea a Botezului cu Duhul Sfânt al cărui semn incontestabil este vorbirea în limbi. moment esenţial în istoria mântuirii pe care însă penticostalii îl înţeleg într-un mod specific. concretă a Botezului cu Duhul Sfânt. ca o a treia experienţă după convertire şi mântuire. O altă denumire pentru penticostalism sau Biserica lui Dumnezeu apostolică este cea germană de „Pfingstbewegung‖.

Aceste experienţe se concretizau în aşa zisele „vorbiri în limbi. Dr. Parham şi adepţii săi au început să-şi răspândească ideile mai întâi în Kansas şi Missouri. 1965. deşi.„Cincizecimii. 110. 173 435 William Whalen. Gheorghe Petraru. 112. Dr. De la Los Angeles. Humanities Press. astfel. Pr. Seymour pretindea că a experimentat pentru prima dată „revărsarea Duhului‖. Seher. Pr. Huntington. p. 172 434 Nils Bloch-Hoels. experienţe repetate apoi în Azusa Street. Gheorghe Petraru. 111-112. Enthusiasten.. Un alt moment important legat de începuturile penticostalismului este acela al activităţii pastorului de culoare metodist. p. invitat să predice la Los Angeles de către predicatoarea Neeley Terry. New York. Dr. în general. Dr. aceasta cu o deosebită repeziciune datorată mai ales exotismului şi dimensiunii vitaliste. orb de un ochi şi şchiop. 172 433 Kurt Hutten. La 9 aprilie. minuni‖433. emigranţi. acelaşi an. cit. care astfel îşi depăşeau frustrările: negri. p.J. W. p. Separated Brethren.J. Gheorghe Petraru. 305. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 173 205 . p. Aceasta a determinat pe un bun cunoscător al penticostalismului să spună despre acesta că este „creştinismul primitiv al celor mai puţini educaţi‖434. p. că fiecare creştin ar trebui să primească un al doilea Botez şi că fiecare creştin botezat ar trebui să dea mărturie despre acest fapt prin vorbirea în limbi‖432. oamenii aparţinând unor categorii marginalizate ale societăţii. Separated Brethren. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. dans sacru ce eliberau de rigiditatea unui 432 William Whalen. centru mondial al penticostalismului la începuturile acestuia. op. Gheorghe Petraru. New-York. Pr. The Penticostal Movement. 1979. Se ajungea în adunările penticostale până la manifestări dintre cele mai exuberante. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.Seymour. Griibler. la William Whalen. într-o biserică metodistă care a devenit. au aderat la acest curent creştin şi oameni reprezentând profesii însemnate pe plan social precum profesori sau chiar milionari. Beneficiari ai acestor experienţe erau. profeţii. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. misionarii penticostali „au implantat această nouă religie extatică‖435 în alte centre importante americane. transă. Chicago. în 1906. Pr. emoţionale a noii mişcări religioase în contrast cu raţionalismul protestant. ulterior. W.

explică impactul penticostalismului actual asupra unor largi categorii de populaţie precum ţiganii din Franţa. Pr. În această grupare un rol important l-au avut şi femeile între care s-a remarcat Aimee Semple Mc Pherson Hutton care a făcut misiune în Australia. Comunitatea penticostală din America de Nord. Les sectes.Tomlinson. cu colegiul. diferite comunităţi umane din Brazilia436. Aceasta. Cel mai reprezentativ personaj al penticostalismului american este Oral Roberts ordinat în „Penticostal Holiness Church‖ care a creat o organizaţie evanghelizatoare şi cel mai mare colegiu penticostal. 1987. „Evangel College‖. 436 Jean Francois Meyer. China şi Anglia. de fapt. Centrul acestei grupări penticostale este Tennessee. acesta s-a structurat într-o diversitate de denominaţiuni între care amintim următoarele: Adunările lui Dumnezeu (Assemblies of God) cu centrul în Springfield. Nonconfonnismes Chretiens et nouvelles religions. Alte disidenţe penticostale mai importante sunt: Biserica sfântă Unită a Americii. „Adunările lui Dumnezeu‖ reprezintă în America cel mai numeros grup penticostal. numindu-le astfel începând cu 1907. „Oral Roberts University‖ din Tulsa (Oklahoma). Biserica creştină din America de nord. recent şi ţiganii din România. p. statul Missouri.anumit cod religios specific Occidentului creştin şi care erau mai aproape de alte spaţii culturale precum Africa sau India. 48. Mai înainte de a arăta expansiunea penticostalismului în lume este de evidenţiat faptul că în spaţiul american. şi a construit templul Angelus din Los Angeles cu 5500 de locuri. Adunările penticostale ale lumii. Cleveland. cu editura „Central Biblic Institute‖ şi „Gospel Publishing House‖ ce editează 7 reviste. Gheorghe Petraru. unde funcţionează un aparat birocratic de aproape 1000 de persoane. O altă grupare penticostală este cea intitulată Bisericile lui Dumnezeu (Churches of God) al căror întemeietor a fost pastorul baptist Richard Spurling (1886) şi cărora le-a dat o orientare penticostală A. Cerf. centrul penticostalismului mondial. p. J. în 1965. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Paris. 173 206 . Dr. precum şi postul de radio „Revivaltime‖ cu mii de misionari în America şi în toata lumea.

cf. unde ulterior. este recunoscut de către Statul român. Pr. iar creştinii Evanghelici -sau ai Scripturii „au descoperit‖ alte ceruri şi judecăţi. Les sectes. Cultul penticostal. desigur nu cel de amploarea penticostalismului american. în 1925 au luat fiinţă „Adunările lui Dumnezeu‖ din Marea Britanie şi Islanda. sau Biserica lui Dumnezeu cea apostolică. 50. 84-89. p. miner. în Ţara Galilor. 171-175 207 . Montreal. Boddy care a întemeiat prima comunitate penticostală în Anglia.penticostalii sau spiriţii. Gheorghe Petraru. Richard Bergeron. p. în anii 1901-1905. . Penticostal Churches and the Ecumenical Movement. 9. Cultul penticostal este organizaţia cea mai reprezentativă a Mişcării „fundamentaliştilor‖ moderni. astăzi numărul credincioşilor acestei mişcări. care în 1906 în timpul unei vizite la New York „a primit Botezul Domnului‖ şi a înfiinţat în 1907. p. Le cortege desfills de Dieu. iar adventiştii „au fixat‖ şi „au calculat‖ împărăţia de o mie de ani şi „venirea‖ Domnului. Dr. penticostalismul se extinde în America de Sud unde cunoaşte până astăzi o mare extindere şi un impact puternic asupra populaţiei. du Plessis (1905-1987) supranumit „Mister Pentecost‖438. Pr. The Journal of the Society for Penticostal Studies. prima comunitate penticostală.1. p. unde predica lui Evan Roberts. 437 Joseph Longton.Şi în Europa se poate detecta un nucleu penticostal. Barrat. p. În Europa primii predicatori penticostali sunt norvegianul Thomas B. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.A. Gilles Kepel. dă naştere unei mişcări de acest tip care a avut „repercusiuni considerabile asupra dezvoltării mişcării penticostale moderne‖437. p. Din America de Nord. Editions Paulines. în „Pnevma‖. 31. 148-149. Jean Francois Meyer. fiind de peste 60 milioane dintre care jumătate aparţin „Bisericilor indigene‖ negre. la Oslo. O personalitate importantă a penticostalismului a fost David J. Dr. Penticostalismul s-a extins şi în alte ţări ale Europei şi cunoaşte o expansiune în toată lumea. Anglia.1987. 186. şi preotul anglican A. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 174 438 Confessing the Apostolic Faith. 1990. Fils d'Abraham. p. Gheorghe Petraru. Dumnezeu îsi ia revanşa. organizaţi în denominaţiuni independente. Dacă baptiştii se deosebesc prin „botezul la maturitate‖ şi imitaţia botezului lui Iisus.

halucinante.. „simbolul‖ botezului lui Ioan Botezătorul. multe organizaţii penticostale s-au angajat în acţiuni de binefacere. Prof. găsim în Biserica Apusului atâtea teorii şi concepţii „teologice‖. vizionarii şi profeţii. Indiferent de momentul apariţiei lor. cuprinse de vise apocaliptice şi „vorbitoare‖ în limbi îngereşti. mişcările de eliberare naţională şi colonială. metodişti şi pietişti. în gnosticismul alexandrin şi se justifică prin erezia pnevmatologică. contrapunând mişcării harismatice. Treimi?!. nu sunt de acord cu neocolonialismul şi ideologia acestuia justificată prin Biblie. era Sfântului Duh. isterice sau lipsite de căldura căminului şi responsabilităţii sociale . Ei înţeleg. care a cuprins Biserica Apusului. aducând „la Domnul‖ nenumăraţi adepţi baptismali. lipsite de transmiterea harului Sf. Unele secte consideră pe „duhul‖ principiul feminin al Sf. prin 439 440 Diac. ei se cred „martorii‖ Cincizecimii. au renunţat la „calcule‖ advente şi menţin un mileniu sui-generis. Indiferent de concepţia lor religioasă. „vorbitorii‖ în limbi.. Penticostalismul îşi are originea în iudeo-creştinism. advenţi. „spiriţii‖ moderni au reuşit într-o jumătate de secol să aibă adepţi pe toate continentele439. Petru I. Dr.440 Biserica Răsăriteană consideră că şi această mişcare este o reacţie firească a sufletelor de creştini lipsite de participarea la actele liturgice. p. 73-74 Ibidem 208 . Sectologie. concepţia lor de „chemaţi‖ ai Duhului şi împărţitori de daruri. nazirei. încurajează activitatea feminină în predica Evanghelici şi justificarea femeii ca un mediu propice al „descoperirii‖ duhului. iehovi. înlocuindu-1 cu „botezul duhului‖. Ei au reformat baptismul. „tâlcuitorii‖ acestora încep un ev nou.tremurătorii sau „posedaţii‖ de duh. Duh. Având de partea lor destui deliranţi şi halucinanţi. cu anul 1901. penticostalii s-au adaptat mediilor sociale. posesorii şi transmiţătorii.sunt cele care populează şi difuzează „posedarea‖ duhului.îndeosebi bigote. în unele cazuri. aleşii celei de a treia ere a mântuirii. David. Nu este de mirare că femeile . delirante. mai ales în fostele colonii.

numită şi „Glossolalia rusalină‖ . De anima. Lucrul acesta s-a făcut ca un fapt al trecutului‖. pentru ca să se arate că Evanghelia lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduită în toate limbile pe întreg pământul. Analizând datele ce ne-au rămas. vom găsi o vorbire biblică în limbi. şi vom găsi şi o falsă vorbire în limbi.. 75-76 Ibidem 209 . În cartea sa..Lyonul de azi este singurul dintre scriitorii bisericeşti care aminteşte existenţa acestui dar. Ne putem da seama ce fel de „soră‖ a putut fi şi ce fel de „descoperiri‖ a putut avea într-o astfel de stare moral-spirituală. Tertulian s-a referit la Maximilia. care a supravieţuit ereziilor lui Montanus şi Priscilei. Persoana care a făcut mare vâlvă în problema vorbirii în limbi a fost Montanus. Ea şi-a părăsit soţul pentru a trece la secta lor. spune: „mai avem câţiva fraţi în biserică ce au daruri profetice şi prin duhul vorbesc tot felul de limbaje‖. consemnează: „Există astăzi între noi o soră‖. În cartea sa. care are în parte darul „viziunii‖. „împotriva ereziilor‖. p. Dacă cercetăm din punct de vedere istoric acest fenomen. precum şi 441 442 Ibidem. în transă.. arată deschis că „acest dar descris de Pavel este necunoscut în biserică în zilele noastre.Biserici ale Apusului.441 Despre vorbirea în limbi aminteşte apologetul Tertulian (+ 240).Tainele Bisericii.. 24) consemnează: „Acestea au fost semnele cerute de împrejurările timpului de atunci. li s-a răspuns prin mişcarea penticostală. Fericitul Augustin (comentând textul I Ioan III. Când Sf. în timpul slujbelor de Duminică. dar de sigur că el s-a referit la practica montaniştilor. ca lucrare a Duhului Sfânt.. Căci a fost necesar să se recurgă la acea exprimare a Duhului Sfânt în toate limbile. ea le primeşte în biserică. Ioan Gură de Aur explică capitolul XIV din 1 Corinteni. la penticostali. Episcopul Irineu (+202) de Lugdunum . care nu e decât o imitaţie de influenţă păgână. devenind el însuşi un adept al acestei erezii. de care a fost puternic influenţat. Formalismului şi pretenţiei Vaticanului de a stăpâni multe . sub influenţa Duhului. de tulburări hormonale 442..

să bolborosească şi să rostească lucruri stranii. Montanus a fost popă idolesc la temple păgâne.) despre Montanus: „El şi-a ieşit din minţi şi intrând dintr-o dată .. nu mai întâlnim grupări de creştini să aibă această practică până în anul 1700 când apar cominarzii. Iată ce spune Apolinarie. dar dacă Irineu a scris în cartea sa despre vorbirea în limbi. Fenomene fizice diverse acompaniau faptul convulsiei: spume la gură. încă de pe când era popă idolesc. după „convertirea‖ la creştinism. Numele vine de la pastorul Irving Eduard Godet.într-un fel de delir şi extaz. putem socoti această practică a lui ca o falsă vorbire în limbi. în contrast cu cea rusalină. După moartea lui Montanus. vorbirea era însoţită de gălăgie. vorbirea în limbi a dispărut. a atras atenţia prin viziunile şi transele sale şi în asemenea stări ţinea cuvântări. bolboroseli fără nimic clar în ele. deşi curentul montanist a rămas. nimic neexplicabil... sigur că s-a referit la Montanus cu care era contemporan.felul cum „a vorbit în limbi‖. Vorbirea lor în limbi nu dura mai mult de cinci minute. episcop de Herapole (170 d. vorbirea în limbi o găsim la „irvingieni‖. câteodată erau doar câteva sunete. în „limbi diferite‖.. Intrând în creştinism. până în veacul IV. îndelung. vorbe fără sens. a început să vorbească fără sens. dar fără practicarea vorbirii în limbi. Glossolalia o mai găsim ca fenomen izolat la anumiţi indivizi cu înclinaţii fanatice. de râsete. Mai târziu. „Deci acestea erau aşa-numitele limbi străine. în special în cultul Cybelei. totul a fost o sforţare a nervilor zdruncinaţi de practicile entuziaste. iar numele şi-1 avea de la Tertulian. În Cartagina a existat până în secolul al IV-lea o sectă care se numea „tertulianistă‖ şi păstra unele influenţe montaniste. vizionare şi mistică bolnăvicioasă. Hr. Aici avem de-a face nu cu o vorbire rusalină. adeseori de veselie. Înainte de întoarcerea sa la Evanghelie. suspine. 77-78 210 . p. 443 Ibidem. suspine şi „vorbiri în limbi‖. de isterism chiar de plâns amarnic. Ereticul avea un temperament „entuziast‖ şi nestăpânit. După ce vorbirea în limbi s-a stins la montanişti. ci cu o pseudovorbire în limbi ca produs al unor nervi zdruncinaţi din cauza suferinţelor îndurate 443. Montanus. a adus cu sine acest balast de practici mistico-gnostice.

Dureros că toţi posedaţii. „practicată‖ de penticostali. Este aceeaşi „tehnică‖ montanistă. ventrilocă. toţi bolnavii psihic. Fapte 3:19. adică străină cu totul de spiritul rusalin. dansuri sălbatice. Isaia 1:1619. mai ales că. Scriitorul francez Rene Pache. deşi vor sa susţină că lucrarea rusalină a Duhului Sfânt continuă prin ei. Fapte 2:38. Luca 13:3. sunt cooptaţi de aceste adunări. scrie despre vorbirea în limbi: „Cerinţele unei dovezi vizibile de primire a Duhului Sfânt a făcut să apară uimitoare dovezi fizice: lătrături. 7:10). Doctrina din perspectiva proprie Pocăinţa .Din descrierea acestui fenomene dăm seama că vorbirea irvingienilor este străină de vorbirea în limbi de la Rusalii. boala ia alte forme: de delir provocat.. Tit 2:11-13. voinţă (Luca 15:20). de transă. a scopului şi a poziţiei în bine faţă de Dumnezeu.. că ea nu era decât produsul sforţărilor de nervi şi de aceea o considerăm o falsă vorbire în limbi. căinţa pentru viaţa trăită în păcat şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu. în cartea sa Lucrarea Duhului. În dese cazuri. cât şi la quakeri şi montanişti. Duh444. Fenomenul s-a transmis quakerilor şi mormonilor până în zilele noastre. atât la metodiştii lui Wisley. încât fenomenul devine morbid. sentimente (2 Cor. iar indivizii inconştienţi. smucituri violente.. O pocăinţă sinceră mărturiseşte şi părăseşte păcatul . se oferă droguri („moarte‖ albă).Marcu 1:15. Este o porunca divină şi înseamnă întoarcerea la Dumnezeu de pe căile rătăcitoare a firii umane. de inspiraţia Sf. Pocăinţa transformă întreaga personalitate şi schimbarea trebuie să aibă loc în gândire (Luca 15:17). nu avea în ea nimic inspirat. de posedarea duhului vorbirii în limbi. era pur şi simplu o stare patologică. „dar prin învăţături şi practici sunt departe de spiritul rusalin‖. în loc de cercetarea medicilor de specialitate. „Toate aceste apucături şi unele mai exagerate le-au moştenit vorbitorii în limbi din zilele noastre. 444 Ibidem 211 . Pocăinţa este schimbarea gândirii.Marcu 1:15. ţipete şi strigăte. leşinuri şi altele de felul acesta.. Aici.

Se face în numele Tatălui.. Înnoirea . Dumnezeu a confirmat botezul lui Iisus (Luca 3:22). 4:7.Ioan 3:3.adică fără nici o vinovăţie înaintea Lui. el trebuie să fie născut din nou. Rom. Justificarea . Botezul în apă . Evrei 13:12. Sfinţirea practică . 5:2. Sfinţirea de drept. 2 Cor. adică din Dumnezeu . 1 Ioan 3:9. Tatăl te socoteşte ca fiind neprihănit . iar ucenicii l-au practicat şi învăţat (Fapte 2:38-41. 5:17. al Fiului şi a Duhului Sfânt. 1 Petru 1:23. Fapte 8:36-38. Ioan 3:3-5. Ioan 17:17. 1 Petru 1:2445. E darul ceresc în urma faptului de a fi socotit neprihănit de Dumnezeu. Pentru ca omul să poată trăi după voia lui Dumnezeu şi pentru ca firea lui cea veche să fie dezbrăcată de puterea ei. prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Copiii mici sunt aduşi în Biserică pentru a se cere binecuvântarea Domnului peste ei . printr-o singură scufundare în apă . Este transformarea făcută de Duhul Sfânt în inima celui ce crede în Dumnezeu. 6:10-11. Evrei 12:14. Tit 3:7. Transformarea sufletească în fiinţa omului este efectuată de Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. 1:2.Romani 12:2. Rom. prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin Cuvânt.Rom.2009 212 . 1 Cor. Ioan 3:22 Oricine crede potrivit Evangheliei urmează această poruncă biblică. Sfinţit înseamnă despărţit cu totul de păcat şi pus deoparte pentru Sfinţirea începe odată cu pocăinţa şi naşterea din nou şi este un proces care continuă toata viaţa. Doctrina Bisericii Penticostale nu învaţă şi nu este de acord cu botezul făcut copiilor mici.Matei 28:19.Marcu 10:1316. 1 Tes.ro/home1024. Marcu 16:16. 1:9-10. Prin credinţa în Domnul Iisus şi acceptarea jertfei Lui Dumnezeu.Luca 1:75. Botezul a fost poruncit de Iisus (Matei 28:19).html site citat la 27.2. Sfinţirea 5. iertat şi născut din nou este considerat ca sfinţit de Dumnezeu Tatăl. 6:3-4. 28:19.1. cerând să fie botezat în apă. Sfinţirea se realizează prin sângele lui Iisus. 4:3. 1 Ioan 1:7.biserici. 445 http://www. 5. Biblia declară că orice om întors la Dumnezeu.04. 19:1-6). 1 Tes.Tit 3:5. El însuşi a fost botezat (Matei 3:13-16). 5:1. 1:30.Naşterea din nou . 16:33. curăţit. 1 Cor. Iacov 1:18.Mt. Mc. Fapte 10:47.

nu poate fi o viaţă plăcută lui Dumnezeu. 13:1-3. 1 Tes. Semne şi Minuni Sunt lucrări care aparţin lui Dumnezeu şi pe care El le face prin credincioşii aleşi în mod special pentru aceasta (Marcu 16:17-20. 14:13-22. 5:9. Darurile Duhului Sfânt sunt date credincioşilor în vederea lucrării de slujire. botezul cu Duhul Sfânt este o umplere cu putere pentru slujire şi pentru mărturisirea lui Iisus . 24:49-53. (1 Cor. Vorbirea în alte limbi trebuie să fie în contextul unei vieţi trăite în sfinţenie. Rom. 5:19. însă toţi sunt chemaţi a le dori şi a umbla pe calea cea mai aleasă a dragostei. Lc. 31. Roada este necesară pentru identificarea relaţiei cu Dumnezeu. Pentru cei care cred. 15:18-19. Darurile Duhului Sfânt . Acolo unde nu este roada Duhului Sfânt. Evrei 2:4). 5:16.Botezul cu Duhul Sfânt este trăirea unei experienţe deosebite cu Dumnezeu de care poate beneficia orice om care a experimentat în viaţa lui pocăinţa şi naşterea din nou. 11). 10:44-46. 7:20. 103:3. 12:1-11. Fapte 2:4.Rom. vorbirea în alte limbi este o vorbire fluentă. Fapte 1:4-8. Fapte 1:4-8. vindecarea intră în acelaşi plan de mântuire ca şi iertarea păcatelor. Roada Duhului Sfânt .) Ca dar al Duhului Sfânt. Vorbirea în alte limbi Este semnul iniţial al botezului cu Duhul Sfânt (Ioan 15:26. 5:22-23. 1 Petru 2:24).Botezul cu Duhul Sfânt După ce inima a fost curăţită prin sângele lui Iisus şi înnoită prin lucrarea naşterii din nou. Efes.1 Cor. Iacov 5:14-15). Gal. Ea trebuie să fie diferenţiată de alte vorbiri în limbi care nu sunt inspirate de la Duhul Sfânt.Mt. Gal. 1 Ioan 2:9-11). 2:4. Din Sfintele Scripturi reiese că Duhul Sfânt are daruri pe care El le împarte credincioşilor după cum voieşte (1 Cor. Iacov 5:14-16. (1 Cor. 28. 19:1-6. Mt. 3:11. Isaia 53:4-5. După ce am devenit copii a lui Dumnezeu trebuie să ne lăsăm cârmuiţi de Duhul Sfânt pentru a putea rodi. Vindecarea Divină Este dată prin jertfa Domnului Iisus pentru toţi cei mântuiţi (Ps. cursivă şi inteligibilă. 6:22. 14:1.) Cel care vorbeşte în alte limbi este pe deplin conştient. 19:1-7. Roada Duhului este semnul unei vieţi sfinte. 213 . Nu toţi credincioşii primesc astfel de daruri. Rugăciunea pentru bolnavi şi ungerea cu untdelemn este un aşezământ rânduit de Domnul Iisus şi de apostoli (Marcu 6:12-13. Matei 8:17. Acest botez trebuie cerut şi aşteptat prin trăirea unei vieţii sfinte înaintea lui Dumnezeu.

Cauzele bolilor pot fi păcatul.wordpress. A doua venire a Domnului Iisus 16. Luca 11:42. 14:18-20. Evrei 7:4-10. Învăţătura Vechiului cât şi a Noului Testament arată foarte clar că a zecea parte din venitul nostru aparţine lui Dumnezeu ( Maleahi 3:10.Matei 26:26-29. dimpotrivă ei recunosc în ea ca fiind un instrument de vindecare în mâna lui Dumnezeu (Matei 8:16-17. Cina Domnului . 16:17-18. ci numai administratori a ceea ce Dumnezeu ne-a dat (Ps. 5:9-10. Căile de vindecare pot fi pe cale naturală. 24:1. sau pe cale supranaturală în urma intervenţiei spontane a lui Dumnezeu446. Luca 11:42). 16:1. Zeciuiala şi dărnicia .1 Răpirea Bisericii. 6:19-20). 11:23-26. Acesta nu este doar un obicei tradiţional în Israel ci şi un act care trebuie practicat în semn de umilinţă şi dragoste frăţească. 5:10). 9:6-9.com/tag/penticostali/ site citat la 27.1 Cor. 1 Tim. conştienţi în acelaşi timp că este şi un act de slujire (Ioan 13:1-17. 11:23-26. prin contribuţia noastră cu tratament sau odihnă. Aceasta nu înseamnă că cei credincioşi combat asistenţa medicală. 2 Cor 9:7. Dărnicia este o rânduială biblică în baza căreia fiecare credincios este dator să susţină Biserica şi lucrarea Domnului (1 Cor. jertfa care a fost dată pentru omenirea întreagă. 1 Cor. Actul cinei se poate oficia ori de câte ori este posibil. Fapte 2:42. Isaia 38:21). bătrâneţea. 1 Cor. Cei care participă la acest act trebuie să ştie că vrednicia lor este în jertfa Domnului Iisus dar se cere şi din partea lor o cercetare lăuntrică înaintea acestei lucrări. ungându-i cu untdelemn în Numele Domnului. atac din partea diavolului. o încercare îngăduită de Domnul.2009 214 . Iisus va veni în văzduh. Cina Domnului reprezintă noul legământ în jertfa Domnului Iisus. Luca 6:38).De aceea Biblia îndeamnă că în caz de boală credincioşii pot chema presbiterii să se roage pentru ei. Cei morţi în Domnul vor învia şi împreună 446 http://ro.Ioan 13:4-17. Maleahi 3:10. Marcu 2:15-17.Gen.04. După cină Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor Săi. o pedeapsă a Domnului. 28:20-22. 1 Tim. 1 Cor. Evrei 7:1-21 Din punct de vedere biblic noi nu suntem posesori. fără deosebire de zile sau dată . călcarea unor legi naturale. Spălarea picioarelor .

Prov. pământul şi cerul vor fi reânnoite. 15:54-55). Răpirea este faza care cuprinde venirea secretă a lui Iisus în văzduh în vederea răpirii Bisericii Sale (1 Tes. 6:22. În urma multor evenimente care vor avea loc în această perioadă va avea loc judecata lui Dumnezeu cu privire la satan şi la toţi cei al căror nume nu a fost scris în Cartea Vieţii. 4:1-5). după ce în prealabil a avut loc procesul schimbării fizice (1 Cor. 5:10. 2:1). 1 Cor. satan va fi dezlegat. 1 Tes. 5:9). Apoc. 3:10-15). 20:10-15). adică moartea a doua (Apoc. Rom. 4:15-17. 14:10. 8:8-13.20:7-15). Fapte 2:1. 19:11-21. La sfârşitul miei de ani. droguri şi băuturi alcoolice (Efes. va avea loc arătarea lui Iisus pe norii cerului. 1:7-10. Isaia 26:20. 1 Cor. Rom. Col. 17. 2 Tes. 20:4. pentru instaurarea împăraţiei de o mie de ani (Zah. 1 Petru 4:17. 1 Cor. În urma acestor evenimente escatologice. împreună cu Mireasa Sa. 16. 4:13-17. În acest timp satan va fi legat (Iuda 14:15. Pedeapsa veşnică Va fi plata pentru cei păcătoşi care nu au trăit conform voii lui Dumnezeu (Mt. 21:1-5). 20:7. Venirea vizibilă a lui Iisus. După nunta Mielului. 15:52. 1:10. Iisus a înviat din morţi duminica. Mâncare şi băutură Ca şi oameni credincioşi se cere a fi cumpătaţi în aceste aspecte (Rom. Viaţa veşnică Va fi răsplata pentru cei care au trăit o viaţă sfântă de neprihănire (Matei 25:46. 6:10. 20:1. pe tot întinsul noului Univers va locui neprihănirea. 13:1-2. 14:5-6. 2Tes. 2:16-17. Apoc. 14:2-3. 4:14. 25:41-46. 5:9. moartea nu va mai fi. Gal.2. 1 Ioan 5:11-13). Apoc. Isaia 28:7. 215 . Ziua Domnului . 5:18.cu cei vii care sunt copii a lui Dumnezeu vor fi răpiţi împreună cu El în nori. 1 Tes. 1:8-9. 5:11. Sentinţa judecăţii lor va fi iazul de foc. timp în care pământul întreg va fi stăpânit de o pace deplină. Biserica va fi în cer la nunta Mielului unde va fi răsplătită (2 Cor. 1Tes. Ioan 10:28. 1 Cor. Iisus intervine pentru a salva Israelul şi a întemeia Împărăţia de o mie de ani. 1 Cor. va începe veşnicia lui Dumnezeu (Apoc. 1:7). în prima zi a săptămâni şi Biserica primară se strângea duminica pentru serviciile divine (Ioan 20:19-26. Abţinerea totală De la fumat. 1 Tim. 14:4.Rom. 2 Tes. 5:10. 5:21). Rom. 16:2). Apoc.

6:18). 9:27. Conform cu ideea biblică.04.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. avorturile.2009 448 http://eseuri. 1 Cor. A nu aparţine unor secte religioase secrete Ioan 18:20.Rom. 119:106. necurăţia.04. Iacov 4:4. Iacov 5:12.(Mt. Căsătoria se oficiază în Biserică numai în urma căsătoriei civile. Jurământul este o mărturie solemnă bazată pe conştiinţă şi se depune în faţa instanţelor legale de stat (Evrei 6:16-17). Luca 16:18. Ps. 2:18-24. Prin căsătorie cei doi devin un singur trup şi au datoria de a se ajuta şi iubi reciproc.2009 216 . Căsătoria nu se poate deslega decât în cazul când unul din cei doi a căzut în păcat de curvie (adulter) dovedit (Mt. Domnul Dumnezeu urăşte despărţirea.Simplitatea (modestia) . prostituţia. 10:11-12.resursecrestine. Nu sunt admise: căsătoria unui credincios cu un necredincios. aşa că ce a unit Dumnezeu omul să nu despărţească. 10-11. exteriorizată printr-o trăire cuviincioasă în toate aspectele vieţii. Isaia 58:1-14). 2 Cor. Postul Este abţinerea de la mâncare şi băutură de orice fel pe un timp hotărât de fiecare în parte.org/wiki/Biserica_Penticostal%C4%83 site citat la 27. concubinajul. 1 Cor. Conform Scripturilor fiecare este liber să decidă cine să-i fie partenerul de viaţă cu o singură condiţie. Rom. 17:21. (Gen. Marcu 2:20. 19:7-9.Mt.htm site citat la 27. 1 Cor. 12:1-2. 2 Cor 6:14).Mt. 447 http://ro. Căsătoria este instituită de Dumnezeu şi este legământul dintre un bărbat şi o femeie. desfrâul. 19:1-12) sau când unul din cei doi soţi au încetat din viaţă. 7:1-3. 7:38-39).wikipedia. 6:16. 5:34-36. să fie în Domnul (1 Cor. Credincioşii trebuie să urmărească a fi un exemplu pozitiv pentru societatea în care trăiesc447. Căsătoria şi recăsătoria . 7:2.1:22-32.(Rom. El are ca scop însoţirea rugăciunii pentru apropierea de Dumnezeu. Evrei 13:4. homosexualitatea şi lesbianismul. Atitudinea noastră faţă de alte confesiuni religioase — a se trăi în pace cu toţi oamenii dar mărturisindu-se adevărul448. modestia este o calitate spirituală lăuntrică. Mc. 6:14-17 Jurământul .

Sectologie. Sunt mii de manuscrise ale Cuvântului lui Dumnezeu. XX. aşa cum a fost scrisa ea în manuscrisele originale şi este singura normă de credinţă şi comportare creştina. ci se auto-dovedeşte.Ca orice mişcare sectară şi penticostalii au un minimum doctrinar ce îi identifică şi-i separă de puzderia neoprotestantă a sec. singura normă de credinţă. Canonul Scripturii este închis şi este constituit din 66 cărţi. Inspiraţia se refera în primul rând la manuscrisele originale. Copiile şi traducerile corecte sunt inspirate într-un sens derivat. În afara punctelor comune ale neoprotestanţilor împotriva Bisericii. Treime. Sf. Oamenii au comunicat cuvântul sfânt „mânaţi de Spiritul Sfânt‖. Fiecare cuvânt al Bibliei este inspirat. Biserica Penticostală crede ca Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. este clara... 2. Adevăraţii creştini sunt acei care adoptă lozinca Reformei: Sola Scriptura (Scriptura şi nimic altceva)449. Petru I.450 Biserica penticostală 449 450 http://www. vor beneficia de adevărul ei etern. Prof.04. dar cei ce o primesc în credinţă. Sf Duh constituie baza (fundamentul) doctrinei penticostalilor. manuscrise venind din locuri şi vremuri diferite. Biblia.htm site citat la 27. un singur Dumnezeu cu atributele cunoscute. penticostalii se remarcă prin: 1.. p. Procesul revelaţiei şi al inspiraţiei au încetat odată cu încheierea canonului.2009 Diac. (traducere penticostală). Duhul are 9 daruri principale acordate adepţilor şi poate fi identificat în diferite „simboluri‖. David. Biblia nu are nevoie de verificare externă. 79-80 217 . Pentru penticostali. nu are nimic obscur în natura ei.. dar marea lor majoritate concura la susţinerea faptului că ceea ce avem noi în mâini este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Inspiraţia este fenomenul supranatural prin care Dumnezeu a dirijat scrierea Scripturii în aşa fel încât acesta sa poarte pecetea autorităţii şi aprobării divine. Omul nu poate înţelege semnificaţia Scripturii. Biblia este fără greşeala. Una din lucrurile Spiritului Sfânt este să mărturisească credinciosului despre veridicitatea acestor Scripturi şi de a-i dezvolta abilitatea de a înţelege însemnătatea adevărului revelat. Duhul constituie „revelaţia‖ deschisă. dat omului prin inspiraţie divina. Dr.com/athens/delphi/5647/rel49.geocities.

ci este un Dumnezeu personal. Personalitatea lui este demonstrată prin calităţile ce le posedă: conştientă de sine. dragostea. Originea păcatului este odată cu căderea lui Satana. Caracterul lui Dumnezeu este manifestat în atributele pe care le posedă. Fiul şi Spiritul Sfânt. voinţă. morale (legate de bunătatea sa). nu printr-un proces de evoluţie. Dumnezeu a creat universul printr-un act direct de creaţie. acţiune. în dispoziţie sau în gândire.2009 218 . a atras întreaga omenire în depravare totală şi condamnare în faţa lui Dumnezeu. scop. Aceste trei persoane sunt absolut egale în esenţă. mila. Existenţa lui Dumnezeu nu este demonstrată direct în Biblie. inteligenţă. neprihănirea. Revelaţia prezintă pe tot cuprinsul Bibliei un Dumnezeu plin de iubire. Revelaţia generala îl descoperă pe Dumnezeu întregii omeniri prin creaţie şi prin conştiinţa. suportul şi sfârşitul. Adam. Din atributele naturale fac parte: atotputernicia. mila şi indurare. libertate. simultana şi eterna. reprezentantul rasei umane. Dumnezeu nu este o putere cosmică sau o forţă impersonală. deoarece caută să înalţe voia creaturii deasupra Creatorului. veşnicia. în şase zile de douăzeci şi patru de ore. harul. viaţă. auto-determinare.resursecrestine. iar aceasta esenţă este nedespărţită.crede într-un singur Dumnezeu.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. adevărul. Păcatul include necurăţie şi în acelaşi timp vinovăţie. atotştiinţa. apoi a intrat în rasa umană prin Adam şi este astăzi universal. în care toate îşi iau sursa. neschimbarea.htm site citat la 27. Păcatul este imputat tuturor oamenilor. dreptatea. sentimente. Biserica Penticostală crede că păcatul este abaterea sau neconformarea la legea morala a lui Dumnezeu în acţiune. deoarece Adam a fost reprezentantul rasei umane. Aceste atribute se împart în doua categorii: 1. care este Spirit infinit şi perfect. Din atributele morale fac parte: sfinţenia. infinitatea. naturale (legate de măreţia sa). atotprezenţa. Consecinţa păcatului este 451 http://eseuri. El a creat aceasta lume şi tot ce exista din nimic451. Din totdeauna Dumnezeu exista în Trinitate: Tatăl. ci subînţeleasă. Păcatul este în esenţă egoism. 2.04.

3.htm site citat la 27.. Căsătoria are loc numai între adepţii sectei..şi diavolul sau satana: „Luceafărul aurorei‖. nemuritori şi incapabili de procreare. deoarece mântuirea este de la Dumnezeu453.2009 219 . Există îngeri-plinători ai voii divine .resursecrestine.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. Cei ce l-au urmat pe Satana sunt activi în activitatea de a frâna activitatea lui Dumnezeu şi de a lovi pe copiii lui Dumnezeu cu necazuri. Îngerii pot fi clasificaţi în două mari categorii: a) cei ce şi-au păstrat vrednicia şi b) cei ce si-au pierdut poziţia iniţială de sfinţenie şi lau urmat pe Satana în rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Mântuirea este sigură şi veşnică în Hristos. Botezul în Duhul Sfânt este o îmbrăcare cu putere. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu şi nu poate fi meritat prin nici o virtute sau activitate omenească.04. Ei sunt fără de păcat. 452 453 http://www.. Mântuirea se primeşte prin credinţa personală şi încredere în Iisus Hristos pe baza sângelui vărsat ca singura jertfa pentru păcat. Ei au conştienţă de sine şi autodeterminare.htm site citat la 27. 4. Îngerii sunt fiinţe spirituale limitate. arhangheli şi un mare număr de îngeri simpli.2009 http://eseuri. Biserica Penticostală crede că omenirea este condamnată şi că are nevoie de mântuire din partea lui Dumnezeu. Se admit la botezare şi copiii conştienţi de credinţa lor.. precum şi în alte zile. Puterea se poate primi şi prin „punerea‖ mâinilor.. Simboluri: Botezul şi Cina.moartea fizica (separarea sufletului de trup) şi spirituala (separarea spiritului de Dumnezeu)452. Corpul spiritual îl constituie pastorii şi diaconii.. serafimi. Biserica Penticostală crede ca toţi îngerii au fost creaţi direct de Dumnezeu în primele momente ale primei zile de creaţie. Dumnezeu a pregătit mântuire prin Iisus Hristos. Cina Domnului se oficiază duminica. Botezul cu apă oficiat de pastori se săvârşeşte cu o singură afundare. folosindu-se azimă şi must După ceremonie are loc oficiul „spălării‖ picioarelor. ce poseda putere şi inteligenta supranaturala.04. Sunt diferite ranguri şi ordine de îngeri: heruvimi.geocities.com/athens/delphi/5647/rel49.

o părtăşie universala în Trup.). fără faptele legii ca în V.04.htm site citat la 27..com/athens/delphi/5647/rel49. Cina Domnului a fost instituită de Hristos şi este un memorial al morţii lui Iisus. Testament (predestinaţie. Hristos este capul bisericii şi singurul conducător în materie de practică şi credinţă. Slujitorul bisericii sunt pastorul şi diaconii. Biblia este clară cu privire la calităţile acestor slujitori. părtăşie şi închinare. care se întâlnesc pentru evanghelizare. Biserica locala este autonomă. ca simbol al unirii cu Hristos. iar apoi va fi aruncat în iazul de foc cu toţi îngerii lui. fie în cer. nu se găseşte niciodată inegalitate între ei. Cele doua simboluri ale Bisericii sunt: Botezul şi Cina Domnului. Biblia. Privilegiile pe care are încă să le primească sunt: Noul Ierusalim şi o poziţie speciala în împărăţia lui Dumnezeu. fiind vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al copiilor lui. episcop.. Termenii pastor. Biserica este distinctă faţă de mozaism şi de Împărăţia lui Dumnezeu. se referă la aceeaşi slujbă. va fi dezlegat putina vreme. fie pe pământ. 454 http://www. edificare. Noi credem în semnele distinctive ale bisericii baptiste: 1. o proclamare a acesteia şi o promisiune a revenirii lui. „Darul‖ glossolaliei şi a „tâlcuirii limbilor‖: extazul şi delirul (transa). Biserica locala este un grup de credincioşi botezaţi prin cufundare. a fi în Hristos şi Hristos a fi în Biserica.Seful trupelor demonice este Satana. 5. Va fi aruncat în Abis (Adâncuri) pentru o mie de ani în timpul Mileniului. El este autorul păcatului. bătrân. preoţia credincioşilor. pentru toata veşnicia454. Izbăvirea este numai cu harul lui Dumnezeu. hazard-destin.geocities. Bisericii i-au fost date câteva privilegii de Dumnezeu: botezul cu Spiritul Sfânt. Este condamnat să piardă bătălia cu Dumnezeu. Biserica Penticostală crede că biserica este trupul lui Hristos. Deşi există în unele pasaje din Biblie pluralitate de pastori. Autoritatea absoluta a Scripturii. alcătuită din toţi credincioşii botezaţi cu Spiritul Sfânt. Botezul este cufundarea celui ce mărturiseşte pe Iisus în apă. Noi credem în forma congregaţionalistă de guvernământ în biserică. o persoana cu mare putere. mântuiţi între ziua Rusaliilor şi răpirea bisericii. după aceea. 6.2009 220 .

În 455 456 http://www. David. Botezul celor ce cred. Petru I. pocăinţa. rugăciunea. aduc dezbinări. Separarea de lume şi de tot ce este păcat. 8. 9. biserica penticostală nu celebrează. prin răpirea bisericii. Prof. Se respectă Duminica şi alte sărbători456. Biserica pentru 1000 de ani (mileniul) cu „aleşii‖ săi (penticostalii). p. Sărbători închinate sfinţilor. spre a păstra puritatea mesajului evangheliei. sau ziua întâi a săptămânii. care se angajează în alianţe păgâne. Biserica locală trebuie să refuze colaborarea cu orice organizaţie care deviază de la normele Bibliei. Biserica Penticostală crede ca Iisus a iniţiat perioada zilelor din urmă. Ziua de închinare publica este ziua de Duminica. În clipa revenirii sale.com/athens/delphi/5647/rel49. ale lui sunt toate. Mijloace de întărire: postul. Dr. Membrii născuţi din nou. 79-80 221 . 7. Iisus va începe profeţită Zi a Domnului. care nu trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu.04. Sectologie. A zecea parte îi aparţine lui prin hotărârea lui şi toţi creştinii trebuie să dea Domnului zece la suta. Ceea ce dăm peste 10% se numeşte cu adevărat dărnicie creştină455. iar aceasta reîntoarcere poate surveni în orice clipa. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Biserica are dreptul şi obligaţia de a exercita disciplina asupra celor ce se abat de la învăţătura Bibliei. dar în bunătatea lui el ne poartă de grija dăruindu-ne ce avem nevoie pentru trăirea zilnică. El a promis că se va întoarce. Hristos va veni să-şi „răpească‖. 3. trăiesc în neorânduiala. Noi credem ca dărnicia creştina este o virtute care trebuie să împodobească pe fiecare membru al bisericii. 4. care deviază de la doctrinele credinţei creştine. Credem de asemenea ca biserica trebuie să se separe de creştinii care trăiesc în neorânduiala. Libertatea sufletului. 5. Autonomia bisericii locale. practici cultice în casa de adunare şi în afară. Eshatonul penticostal (fundamentalist). prin cufundare. Noi credem că biserica trebuie să fie separată de lume şi de orice alianţă nebiblica.2.2009 Diac.htm site citat la 27. 6. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă sa ne ferim de cei ce aduc învăţături străine de la Cuvântul lui Dumnezeu.geocities.

Pământul va experimenta un timp de judecată şi de mânie. şi un cer nou şi pământ nou vor fi făcute. de necomparat cu orice altă perioadă din istoria omenirii. grija pentru bolnavi. Cerul şi pământul actual vor fi dizolvate. Satana va fi dezlegat şi va aduna o armata să lupte din nou împotriva lui Dumnezeu. edituri. p. muzică (instrumentală şi vocală). Noi credem ca Iisus va veni la sfârşitul perioadei de necaz. Mulţi se vor întoarce la Dumnezeu în acest timp de necaz.acel moment.2009 458 Diac. sub influenţa predicării de către cei doi martori din Apocalipsa şi a celor 144. iar Hristos va domni în deplina dreptate. ajutor în comunitate şi pentru forurile internaţionale (în cazuri de necesitate. pentru a sta înaintea Scaunului de judecată şi pentru ospăţul nuntii Mielului. Petru I.04. David. Dr. îndeosebi) 458. După Răpire. reviste.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. După 1. Locuitorii împărăţiei vor fi sfinţii Vechiului Testament. biserica (credincioşii) va fi luată în cer pentru desăvârşirea mântuirii. unde toţi cei ce-au murit fără să fie mântuiţi vor fi condamnaţi şi aruncaţi în iazul de foc pentru toata veşnicia. împreună cu sfinţii. Acest lucru va marca începutul stării eterne.htm site citat la 27. prin cărţi. 457 http://eseuri.resursecrestine. pentru a nimici pe vrăjmaşii lui şi pentru a întemeia împărăţia de 1. asistenţă socială în toate compartimentele. scopul fiind redobândirea pământului pentru împărăţia lui Dumnezeu. Iisus va zdrobi aceasta armata şi pe Satana şi imediat după aceea va începe judecata finala în fata marelui tron alb de judecata. în care toţi răscumpăraţii din toate vremurile se vor bucura pentru veşnicie de prezenta lui Dumnezeu457. instituţii de învăţământ seminariale şi superioare. Prof. sfinţii ce-au supravieţuit necazul cel mare şi biserica care va domni împreună cu Iisus. Prozelitismul penticostal este activ pe toate continentele.000 de ani. Diavolul va fi legat în timpul Mileniului.000 de ani. 79-80 222 .000 de evanghelişti. unde va locui neprihănirea. pe pământ va urma o perioadă de necaz cum n-a mai fost vreo data pe pământ. Se manifestă prin mass-media. Trei serii de judecăţi devastatoare vor veni asupra pământului. Sectologie.

Iisus tămăduieşte.) şi. Adesea. darul tămăduirii. ca semn al botezului întru Duh.. primeşte puterea de a depune mărturie şi pavăza necesară pentru a sluji cauzei lui Hristos‖ (George R. În mod schematic. În Europa. calea fusese netezită de „trezirea‖ Ţării Galilor (1904— 223 . dar menit Bisericii în viaţa sa de fiecare zi).. Stotts). celelalte trei sunt: mântuirea întru Hristos. pe care-o socotesc unul dintre „adevărurile lor esenţiale‖. cuvintele întrebuinţate nu aparţin nici unei limbi cunoscute. Iisus se reîntoarce. darul tălmăcirii limbilor (cuvintele rostite în limbi nu sunt „traduse‖. pe ogorul unei mişcări de trezire religioasă. este o experienţă prin care o persoană. Vorbirea în alte limbi (sau glossolalia) este întâiul semn că cineva a primit botezul întru Sfântul Duh. prin Duhul ce sălăşluieşte în el. Pe lângă Botezul întru Sfântul Duh. decât dacă o persoană din adunare a primit puterea de a le interpreta) etc. tămăduirea dumnezeiască şi botezul întru Sfântul Duh. penticostalii cred în existenţa unui anumit număr de daruri spirituale privind viaţa Bisericii: de exemplu. Această experienţă este în legătură cu speranţa milenaristă: apostolul Petru o înfăţişează ca pe împlinirea profeţiilor după care Dumnezeu şi-ar pogorî Duhul „peste tot trupul‖ în zilele de pe urmă (Fapte 2. Pentru un penticostal. ea însăşi ieşită din metodismul american. Penticostalii moderni se declară convinşi de apropiata reîntoarcere a lui Hristos. darul limbilor (manifestându-se în acelaşi mod ca vorbirea „în limbi‖. se poate spune că mişcarea penticostală a apărut la începutul secolului XX. vorbeşte într-o limbă pe care n-a învăţat-o niciodată (.4).16—21). „Botezul întru Sfântul Duh este o experienţă ce urmează convertirii. Iisus botează.Secta penticostală se referă la experienţa primilor creştini din Ierusalim în ziua de Rusalii: „Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi. Toate acestea rezumate într-o formulă celebră: Iisus mântuieşte.‖ (Fapte 2. precum le dădea lor Duhul a grăi. darul profeţiei. stăpânită de Duh.

mişcarea charismatică a fost întâmpinată cu mult mai multă rezervă şi n-a produs un curent asemănător celui pe care-l putem observa în Biserica romano-catolică460. ce „a avut mari repercusiuni asupra dezvoltării mişcării penticostale moderne‖ (George R. neîncredere ce merge mână în mână cu o direcţie doctrinară în general conservatoare. manifestări profetice şi tămăduiri miraculoase. în paralel cu neîncrederea în ecumenismul „instituţional‖. Am putea găsi şi alte exemple de-a lungul istoriei creştinismului: să ne aducem aminte. că Biserica catolică apostolică cunoscuse şi ea vorbirea în limbi. influenţaţi de experienţa penticostală. de pildă. Duhul suflă încotro vrea. Stotts)459. la începutul anilor 1960.1906). în ciuda interesului arătat de către anumiţi preoţi. a apărut în sânul „marilor Biserici‖ o mişcare charismatică (charisme = daruri spirituale). sau neopenticostală. Curentul s-a dezvoltat în protestantismul american. care cunoscuse experienţe spirituale de tip penticostal încă din 1896. în mijlocul unui grup de studenţi americani. Cât despre „reînnoirea charismatică‖ catolică. Biserica lui Dumnezeu din Cleveland (Tennessee). Din 1947. p. cu un procent de creştere uluitor. ce numără înjur de două milioane de membri în lume. în Bisericile ortodoxe. în special în Statele Unite. ea începe în 1967. Alături de mişcarea penticostală „clasică‖. are la origine un grup înfiinţat în 1886. Cea mai veche denumire penticostală. un mare număr de Biserici penticostale se adună cu regularitate în cadrul Conferinţei) penticostale mondiale. 459 460 Ibidem Jean Francois Mayer. Dar existaseră antecedente. aceşti creştini doresc să contribuie la reînnoirea lor. În schimb. Departe de a se despărţi de Biserici. Sectele. există în avântul penticostal o tendinţă de a depăşi graniţele confesionale. 48-51 224 . şi a organizării câtorva conferinţe ortodoxe charismatice în această ţară. Adunările lui Dumnezeu constituie cea mai importantă mişcare penticostală din lume: 2 milioane de credincioşi în Statele Unite şi peste 20 de milioane pe restul globului (potrivit statisticilor publicate de mişcare).

246. op.cit. în plan religios una din marile mişcări ale secolului XX pe lângă fundamentalismul islamic. The Journal of the Society for Penticostal Studies.. op.şi profeţia sunt caracteristicile esenţiale ale penticostalismului cunoscut în general sub denumirea de ―Bisericile lui Dumnezeu apostolice‖ sau după numirea lor în limba germană ―Pfingstbewegung‖. Confessing the Apostolic Faith.. p. consistentă. 84 464 Gheorghe Petraru. 247. James Randi a deconspirat mai mulţi vindecători care foloseau trucuri de scenă pentru a da impresia de minune. op. op.. strigătele nearticulate sunt modelul spiritual suprem. 9.2.463 Având în vedere mediul social al apariţiei şi dezvoltării penticostalismului. adică ―coborârea Duhului şi manifestarea harismelor‖.461 Fără o doctrină teologică articulată.. op.464 În anii 70 cunoaşte un declin din cauza marelui scandal în jurul lui Marjoe Gortner.cit. acesta este numit ca ―mişcarea populară creştină a secolului XX‖. 246. 225 . p. op. p. Penticostal Churches and the Ecumenical Movement în „Pnevma‖. p. Richard Bergeron. p.cit. p.. p. p. Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt ale cărui semne icontestabile sunt vorbirea în limbi .462 ―postulatul fundamental al sectelor penticostale‖ rezidă în faptul că din când în când în decursul istoriei sale ―Biserica investighează fenomene analoge celui al Cincizecimii.cit. fără logică. 303 Gheorghe Petraru. penticostalismul rămâne la dimensiunea unei simple experienţe religioase. Membrii acestei grupări caută un ―contact personal cu Duhul prin reînnoirea experienţei Cincizecimii şi prin manifestarea harismelor‖.cit..cit. Kurt Hutten. Richard Bergeron. gemetele. În anii 80 un renumit magicin american. op. Disidente penticostale Gruparea creştină a penticostalilor .glosolalia.1987..de la πεντηκοστα = cincizeci. uneori iraţionale şi nearticulate lingvistic. De multe ori suspinele. constituie o expresie concludentă a fundamentalismului prezent. 247.1.cit.31. 84 463 Gheorghe Petraru. Ultima din multele 461 462 Gheorghe Petraru. redusă la cuvinte incoerente.VIII. denumire relaţională a evenimentului Cincizecimii. care conducea şedinţe de vindecare apelând la megie.

După al doilea război mondial. marginalizate. Curentul s-a dezmembrat după moartea sa în trei mari grupări doctrinare la rândul lor divizate în nenumărate familii etnice şi rasiale. profeţii şi 465 E. Este primul penticostal care a primit de la Papă medalia Good Merit pentru servicii aduse creştismului .Branham. concretizată în experienţe diverse precum ―vorbirea în limbi. pastor metodist la a cărui şcoală biblică din Topeka-Kansas la 1 ianuarie 1901 prin una dintre cursantele sale.1983. The Assemblies of God:a chapter în the Story of american Pentecostalism..465 datorită controversei despre ―a doua binecuvântare‖(botezul cu Duhul Sfânt).p67 226 . marcate de şomaj. pastor de culoare. A aparţinut Bisericii Assemblie of God din anul 1949. Blumhofer.organizaţii de vindecare este Ordinul Sf Luca doctorul.Este singurul penticostal invitat să asiste la o sesiune a Conciliului II Vatican în 1964. trei date sunt de importanţă deosebită. de emigranţi. să încerce colaborarea cu structurile ecumenice.Los Angeles a pretins că a experiat pentru prima dată ―revărsarea Duhului‖. ale societăţii americane. Dictionary. condus de W... Indiana. 1901-prima vorbire în limbi la Colegiul Biblic Topeka. În anii 60. 1989 Press 466 Lider marcant al Mişcării Charismatice penticostale şi zelos ecumenist. reprezentată de David Duplesiss466. Parham. au loc renaşteri penticostale ca de exemplu curentul de vindecare. Printre întemeietorii penticostalismului sunt Charles F. s-a reeditat experienţa glosolaliei. Princeton University. Kansas. Pentru secolul nostru. extinsă apoi şi la ceilalţi cursanţi şi W. originea acestei mişcări se află în cercurile sărace. orb şi şchiop care la 9 aprilie 1906 în casa de rugăciuni din Azusa Street . Agnes Ozman. alcoolism etc. un pastor din Jeffrsouville. Seymour. mai ales prin Pentecostal Fellowship of North America. A intermediat dialogul cu catolicii între 1987-1992. Astfel. 1906-vorbirea în limbi în Biserica din Los Angeles 1914-desprinderea bisericii Assemblies of God. J. în cartierele populaţiei de culoare. penticostalii tind să-şi diminueze influenţa emoţională. care sa declarat ultimul profet al Bisericii iar ucenicii l-au considerat vocea lui Dumnezeu. care este începutul mişcării penticostale.

În Europa penticostalismul este adus de către norvegianul Thomas B. Alte personaje reprezentative ale penticostalismului sunt David J.cit. Tomlison având centrul în Tenessee. 305 227 . 247.cit. Kurt Hutten. Astăzi secta are misiuni în 467 Gheorghe Petraru. cu postul de radio ―Revivaltime‖. Oregon. unde au colegiul ―Evangel College‖ cu editurile ―Central Biblic Institute‖ şi ―Gospel Publishing House‖ ce editează 7 reviste. în această grupare un rol important l-au avut şi femeile între care s-a remarcat Aimee Semple McPhershon Hutton care a construit celebrul templu penticostal ―Angelus‖cu 5500 de locuri. p. înfiinţată în 1906 de o laică metodistă L. du Plessis (1905-1987) supranumit şi ―Mister Pentecost‖ şi Oral Roberts. şi în Europa au loc manifestări de aceeaşi natură. elocvent fiind în această privinţă cazul tânărului miner Evan Roberts din Ţara Galilor care a început şi el să predice despre lucrarea harismelor din Biserica primara în timpul său.minuni‖.―Oral Roberts University‖.. Penticostalismul a rămas marcat de pecetea americană însă şi chiar în America există mai multe diviziuni penticostale între care cele mai importante sunt cele numite ―Adunările lui Dumnezeu‖ (Assemblies of God) cu centrul în Springfield-Missouri. Barrat în 1906.. începând o activitate misionară deosebită. op. op. În timpul unei vizite la New-York a primit ―botezul Duhului‖ şi reîntors în Europa în 1907 a înfiinţat la Oslo prima comunitate penticostală. ce a pregătit şi pregăteşte mii de misionari pentru America şi întreaga lume. Astăzi în SUA sunt 256 grupări penticostale. urmat de A. J. care a descoperit că avea darul de a vorbi în chineză. p.Crawford.467 Concomitent cu apariţia curentului penticostalist în America. (din care 23 ale negrilor). Şi-a stabilit cartierul la Portland. O altă grupare penticostală este aceea intitulată ―Biserica lui Dumnezeu‖ (Church of God) al cărei întemeietor a fost pastorul baptist Richard Spurlinş. la Cleveland. cel mai influent pastor penticostal în America de astăzi care a creat o organizaţie evanghelizatoare şi de asemenea cel mai mare colegiu penticostal (în 1965) la Tulsa în Oklahoma . Punctul central doctrinar este botezul cu Duhul Sfânt. cele mai active misionar fiind: The Apostolic Faith Mission of Portland .

32 de ţări, cea mai puternică fiind cea din Nigeria care dispune de 5.ooo de misionari468. Church of God, Cleveland, întemeiată la sfârşitul secolului trecut de pastorul baptist R. Spurling, dar denumirea actuală o primeşte în 1907. Predică revenirea la Biserica primară. Are misiuni în 27 de ţări şi trei institute de educaţie şi o casă de presă God Publishig House International Pentecostal Holiness Church, Oklahoma City-cunoscută sub acest nume din 1975 este o continuare a curentului de sfinţire de la sfârşitul secolului trecut prin ―botezul foculfii‖ şi botezul dragostei arzătoare, iniţiat de B. Irwin şi John Fletcher. Ei consideră că botezul cu Duhul Sfânt aduce vorbirea în limbi. Au în frunte un episcop şi un comitet general. Agenţia de misiune este World Mission Broad (1904)care coordoneză misiuni în peste 72 de ţări. Casa de presă este Lifespring Resources Assemblies of God este cea mai activă din punct de vedere misionar dintre bisericile penticostale. În 1997 avea 2,4 milioane de membrii în SUA şi 25,3 milioane în lume. Au unul din cele mai mari case de presă din lume, Gospel Publishing House, institute de educaţie( Assemblies of God Theological Seminary, Central Bible College-Springfield, Trinity Bible College-Dakota, Valley Forge Christian College-Pennsylvania). Biserica Penticostală Multe dintre aceste grupuri au fie un fundament metodist sau baptist şi sunt preocupate în primul rând de perfecţiune, sfinţenie şi experienţa penticostală469. Declaraţiile lor de credinţă sunt adesea lungi, complicate şi foarte repetitive, dar în structura lor se regăsesc anumite tendinţe şi elemente comune. Majoritatea cred în Sfânta Treime, păcatul originar, mântuirea prin Sângele răscumpărător al lui Hristos, naşterea din Fecioară şi dumnezeirea lui Iisus, inspiraţia divină de infailibilitate textuală a Scripturii, manifestările şi „binecuvântările‖ lucrării Duhului Sfânt- botezul de foc al Duhului Sfânt-premilenialism şi răsplăţi şi pedepse viitoare. Două ritualuri

468 469

Frank S. Mead, Handbook of Denomination în the Unites States, p. 237-238 Ibidem

228

se găsesc în majoritatea grupurilor: botezul, de obicei prin scufundare şi Cina Cea de Taină. Spălarea picioarelor este adesea observată în legătură cu Cina Cea de Taină. Mulţi practică vindecarea divină. Variind în dimensiune de la grupuri mici la întâlniri uriaşe, biserici penticostale se găsesc în fiecare stat al uniunii, cu precădere în Sud, Vest şi în partea central-vestică. Ele poartă o mare varietate de nume care nu includ întotdeauna cuvântul penticostal- de exemplu, cel mai mare grup, Adunările lui Dumnezeu, cu mai mult de două miloane de membri şi majoritatea grupurilor aparţinând Bisericii lui Dumnezeu. Nu este posibilă o contabilizare exactă a tuturor membrilor, deoarece unele grupuri nu emit niciodată raporturi statistice470. Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu Al doilea ca mărime dintre grupurile penticostale, cu 2.257.846 de membri şi 11.689 de biserici, Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu este de fapt un grup de biserici şi adunări care s-au unificat la Hot Springs, Arkansas în 1914. Fondatorii erau foşti pastori de convingere evanghelică care au dorit să se unifice pentru o predicare mai eficientă şi pentru o cruciadă misionară sporită. A fost un membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Evangheliştilor (1943), în care este cea mai mare denominaţie. Frăţia Elini Înfiinţat în 1947, acest corp este un rezultat al Frăţiei Preoţeşti Elim orientată pe misionarism, fondată în 1932, precum şi al muncii absolvenţilor Institutului Biblic Elim din Lima, New York, fondat în 1924. Tiparul organizaţional este congregaţional şi doctrina este în principal premilenială, păstrând doctrinele uzuale ale credinţei într-o Biblie inspirată şi infailibilă, Sfânta Treime, sanctificare, botezul Duhului Sfânt, vindecarea divină şi învierea celor mântuiţi şi nemântuiţi pentru răsplata sau pedeapsa veşnică. Aproximativ 20.000 de membri se găsesc în 180 de biserici şi misionarii lucrează în Africa, Asia, Europa şi America de Sud. Sediul central se găseşte în fostul campus al Seminarului Metodist

470

Ibidem, p. 239-240

229

din Genesee, achiziţionat în 1951. Adunările sunt membre ale Frăţiei Penticostale a Americii de Nord şi Asociaţiei Naţionale a Evangheliştilor471. Adunările Independente ale lui Dumnezeu, Internaţional Un grup al Sfinţeniei, aceasta este o asociaţie neafiliată neînregistrată de biserici penticostale, uneori numită Philadelphia. Membrii au un fond suedez şi lucrează îndeaproape cu mişcarea penticostală suedeză, împreună cu care desfăşoară un program misionar extins. Se spune că biserica lor misionară din Brazilia este cea mai mare biserică protestantă din acea ţară, având „aproape jumătate de milion de adepţi‖. Există de asemeni 200 de misionari în Filipine, Africa şi India. Guvernarea urmăreşte tiparul autonom al altor grupuri penticostale. Există 800 de biserici, 1.800 de pastori şi evanghelişti şi 12 şcoli Biblice472. Biserica Penticostală Internaţională a lui Hristos Biserica Penticostală Internaţională a lui Hristos, cu sediul în London, Ohio, a apărut ca rezultat al unificării Adunărilor Penticostale Internaţionale cu Biserica Penticostală a lui Hristos în 1976. Numărul total al adepţilor este de 3.561 în 76 de biserici din S.U.A. Adunările Internaţionale Penticostale au fost fondate oficial în 1921 şi îşi aveau sediul în Atlanta, Georgia. S-au dezvoltat din înfiinţarea Mesagerului Mirelui în 1907, care continuă să fie instituţia oficială. Biserica Penticostală a lui Hristos a fost organizată în 1917 de către John Stroup în Flatwoods, Kentucky, cu sedii ulterioare în Ashland, Kentucky şi London, Ohio. Adunările Penticostale ale Lumii, Inc. Acest grup este cea mai veche organizaţie de tip „unicitate‖ - adică numai Iisus- din Statele Unite. A fost fondată oficial în 1907, dar îşi ia locul în mişcarea Penticostal-Apostolică care îşi datează originile „direct în Ziua Pogorârii Sfântului Duh,

471 472

Ibidem Ibidem, p. 241-242

230

33 î.Hr.‖ Deviza „Numai Iisus‖ este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu (Sfânta Scriptură, Versiunea Regelui James), care povesteşte despre moartea, îngroparea şi învierea lui Iisus Hristos. Ţelul Adunărilor Penticostale ale Lumii, Inc. este de a răspândi acel mesaj, Evanghelia, tuturor oamenilor. De la început, acest grup a fost desegregat. A rămas astfel, în mod semnificativ, până în ziua de astăzi. Liderul este în unele cazuri alb şi în altele negru. Adunările Penticostale ale Lumii, Inc. sunt atât de devotate caracterului atotcuprinzător, încât nu păstrează înregistrări ale membrilor printre rândurile rasiale 473. Biserica Penticostală a lui Dumnezeu Acest grup cu sediul în Joplin, Missouri, a fost organizat în Chicago pe 30 decembrie, 1919. Numele de Adunările Penticostale ale S.U.A. a fost folosit până la convenţia generală din 22 februarie 1922, când a fost schimbat în Biserica Penticostală a lui Dumnezeu. Timp de câţiva ani „a Americii‖ era o parte a numelui, dar s-a renunţat la ea în 1979. Biserica Baptistă Penticostală a Liberei Voinţe, Inc. Precum sugerează şi numele, acesta este un grup penticostal care a luat fiinţă în 1959 prin unirea a trei conferinţe Baptiste ale Liberei Voinţe în Carolina de Nord. Doctrina este un amestec de credinţe baptiste şi penticostale, incluzând renaşterea prin credinţa în Sângele vărsat al lui Hristos, sanctificarea ca o a doua lucrare categorică de iertare (următoare renaşterii), botezul penticostal al Duhului Sfânt, vindecarea divină şi a doua venire premilenială a lui Hristos. Colegiul Biblic Heritage a fost fondat în septembrie 1972. Biserica Penticostală a Sfinţeniei, Internaţional Biserica a fost organizată în 1898 la Anderson, Carolina de Sud, de către câteva asociaţii ale Sfinţeniei; la vremea aceea era numită Biserica Botezului cu Foc a Sfinţeniei. în acelaşi an, în Goldsboro, Carolina de Nord, a fost organizat un alt grup ca Biserica Penticostală a Sfinţeniei. Cele două grupuri s-au unit în 1911 şi un al treilea grup, Biserica Penticostală a Tabernaclului, li s-a alăturat în 1915. Există 137.313 membri în 1.582 de biserici în

473

Ibidem

231

S.U.A. şi 241.255 membri în câmpuri de misiune străine. Principalele efective se găsesc în Carolina (de Nord şi de Sud), Virginia, Oklahoma, Florida, Texas şi California, Biserica Penticostală Unită, Internaţional Această biserică a fost fondată în 1945 prin uniunea Adunărilor Penticostale ale lui lIisus Hristos şi Bisericii Penticostale, Inc. Ambele grupuri au fost formate de către Penticostalii Unicităţii, care s-au retras din Adunările lui Dumnezeu în 1916. Biserica Penticostală Unită, Internaţional predică botezul cu apă în numele lui lIisus Hristos şi botezul Duhului Sfânt. Un cod al Sfinţeniei include dezacordul faţă de societăţile secrete, băile mixte, tăierea părului femeilor, distracţiile lumeşti, televizoare şi îmbrăcămintea indecentă474. În ceea ce priveşte Cultul Penticostal din România, şi aici dizidenta îşi spune cuvântul. Adepţii maghiari sunt liberali şi independenţi. Fraţii lor penticostali dintre români n-au rămas mai pre jos. Iată câteva grupuri acoperite de Cultul oficial sau în luptă cu aceştia. 1. Creştinii botezaţi cu Duhul Sfânt, conduşi de ungurul Alex. Sodoy. 2. Ucenicii Domnului Hristos, conduşi de Ioan Popa şi Ioan Crişan. 3. Biserica Apostolică de Ziua a 7-a (Cluj). 4. Biserica (Penticostală) universalilor, condusă de Victor Chirilă. 5. Penticostalii „negri‖ (Gruparea al 13-lea apostol), jud. Timiş. 6. Încercări de unire a penticostalilor, în două grupuri: a) Creştinii liberali şi b) Misiunea apostolică liberă. 7. Biserica Nouapostolică (Penticostală) Internaţională. Apărută în România după 1990, are sediul la Constanţa. În fruntea comunităţii (din 1843) se află un „patriarh‖: din 1988, patriarh a fost ales Richard Fehr cu sediul la Londra.

474

Ibidem, p. 243

232

Acum nu se mai îndoieşte nimeni de ce la Recensământ, penticostalii sunt în fruntea cultelor neoprolcstante, cu 1,00%475.

IX. Mişcarea mesianismului modern Preliminarii
Deşi ideea mesianică este specifică religiei iudaice şi creştine, sensului istoriei şi împlinirii acesteia prin şi întru Dumnezeu, care s-a revelat deplin în Cuvântul Său (Ioan 3,16; Evrei 1,1-2) ce va reveni întru glorie la sfârşitul chipului actual al lumii, existând o identitate personală între Iisus Hristos ―chip de rob‖ (Filipeni 2,7) şi Iisus Hristos ce va veni întru slavă la parusie, totuşi istoria creştină cunoaşte mulţi falşi Mesia aşa cum de altfel, datorită credulităţii unora, care îi vor urma, a profeţit însuşi Mântuitorul Iisus Hristos (Matei 24,24). Totuşi şi alte religii împărtăşesc ideea venirii sau revenirii la sfârşitul timpului a unor trimişi divini: Maytreia în budism, Mahdi („Călăuzit de Dumnezeu‖) în islam. Cu toate acestea, falşii Mesia abundă în istorie ceea ce impune un spirit critic şi discernământ spiritual faţă de acest fenomen. De altfel o apariţie recentă asupra acestei probleme în istoria religioasă a omenirii, a lui Christoffe Bourseiller, trece în revistă pe secole pe cei care au pretins a fi Mesia sau întruparea divinului începând cu Simon Magul, Teudas, Iuda Zelotul despre care dau mărturie chiar scrierile Noului Testament476. Chiar astăzi există printre noi mai mulţi indivizi care se consideră a fi Mesia, încarnări ale divinităţii, fie că aceştia aparţin spaţiului religios occidental creştin sau celui asiatic. Nume precum Moon, Francisc-Maytreia, Visarion, Sathya Sai Baba, sunt astăzi cunoscute opiniei publice, toţi revendicând ―o legitimă

475 476

Diac. Prof. Dr. Petru I. David, Sectologie, p. 80-81 Christofe Bourseiller, Lesfaux Messies, Fayard, Paris, 1993, p. 32; Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Editura Trinitas. Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, p. 225

233

Iată deci că la originea acestui fals mesianism stau concepţiile panteiste. p. Hristos în noi este eul divin. 1990. Gheorghe Petraru. 256 478 Richard Bergeron. Iahweh ben Iahweh -mare maestru al Templului iubirii. sistemele de gândire ce nu fac diferenţa între eu . Les coteges des fou de Dieu. George Roux. Astfel de situaţii inimaginabile se explică prin ignoranţa religioasă pe de o parte şi prin orgoliul diabolic al unora de a se considera divini. Jean Pierre Galliano întruparea lui Hristos împreună cu partenera sa. p. Moon sau Baba aparţin lumii orientale necreştine. cu omul 479. Lesfaux Messies. a se pierde în Originea Sa478. Ortodoxie şi prozelitism. . Un chretien scrute les nouvelles religions. Ortodoxie şi prozelitism.filiaţie abrahamică‖477. Norman Bloom. cu lumea. Maud Pison. în interiorul creştinismului 477 Christofe Bourseiller. 14. (Hristos din Montfavet) George Baker.non-eu. Aceasta este mântuirea. 152. (Tatăl divin din Harlem) precum şi mai noi. p. Gheorghe Petraru. totuşi. Pr. sistemul care confundă periculos alteritatea absolută a divinului cu contingenţa. Paris. 255-256 234 . Montreal. împărăţia Cerurilor: a deveni hristic. Acestor Mesia li se alătură şi alţii din prima jumătate a secolului XX precum Krishnamurti. Gheorghe Petraru.un Mesia rasist ce duce lupta finală împotriva ―diavolilor albi‖. Ortodoxie şi prozelitism. Pr. Apostolat des Editions. aceasta în virtutea faptului că pentru unii Hristos este un nou mod de gândire. anume acela a conştiinţei cosmice iar venirea lui Hristos nu este nimic altceva decât descoperirea identităţii inteligenţei noastre cu Inteligenţa supremă. Hullon Mitchell Jr. impactul lor este unul major în Occident. egali cu Dumnezeu pe de altă parte. Trebuie să facem următoarea observaţie cu privire la includerea în cadrul mesianismului modern a unor personaje ce nu au de a face cu creştinismul în general sau cu mişcările neoprotestante în special. Fecioara Măria şi regina Atlantidei. p. p. Editions Paulines. 256 479 Pr. Roger Quatremere.

Mama Universului‖ întemeind ―familia‖ iar ―nunţile Mielului‖ au dus la naşterea a 13 copii. De fapt secta în programul său doreşte nu doar unificarea creştinismului ci a tuturor religiilor. În duminica Paştilor din 1936 pretinde că a avut o viziune în care i-a apărut Hristos poruncindu-i să stabilească împărăţia cerurilor pe pământ. Haack. Secta aspiră la o universitalitate absolută patronată de Moon însuşi. a fost fondata în Korea în 1954. Cel mai reprezentativ ―Mesia‖ al timpului nostru este Yun Myung Mun care a devenit printr-un ―joc de cuvinte anglocoreean‖. p. p. Gheorghe Petraru. Ortodoxie şi prozelitism. Deşi membrii prefera sa se intituleze Unificatorii. 26 apud Pr. 1995. ―Iisus şi toate lucrurile spirituale se şterg în faţa. p. Moon Biserica Unificării sau. p. p. Gheorghe Petraru. America's Alternative Religious. În 1954 întemeiază ―Asociaţia pentru Unificarea creştinismului Mondial pentru ―a pune capăt suferinţelor lui Dumnezeu şi ale umanităţii‖482.485 Coreea a fost una din ţările asiatice în care prozelitismul catolic şi protestant a fost şi este foarte puternic. Gheorghe Petraru. 257 484 Ibidem. Paris. Ortodoxie şi prozelitism. 257 485 Roger Ikor. datorită morţii pe cruce nu le-a putut împlini. 159 apud Pr. Ortodoxie şi prozelitism. a cercetărilor ştiinţifice mondiale. Albin Michel. 159 apud Pr. Gheorghe Petraru. 223 Roger Ikor. Gheorghe Petraru. Ortodoxie şi prozelitism. Des sectes pour les jeunes.IX. ei sunt cunoscuţi în lume şi în media ca „Moonies‖ – denumire datorată fondatorului mişcării Sun Myung Moon480. p. noului stăpân şi Martor‖.484 Moon. etat d‘urgence.1. a ideologiilor. În 1960 Moon s-a căsătorit. 1980. p. Les sectes. 257 235 . p. a culturii mondiale. să o denumim complet Asociaţia Duhului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial. Les sectes. Mame. 27 apud Pr. p. născut în Coreea la 6 ianuarie 1920 din părinţi convertiţi la presbiterianism481. În Seul se află cea 480 481 Timothy Miller. Ortodoxie şi prozelitism. cu Hak Ja Han ―Noua Evă. a patra oară. 256 482 Ibidem apud Pr.483 El este al doilea Mesia care va îndeplini toate făgăduinţele lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos în timpul Său. Sun Myung Moon. p. 257 483 W. trduit d‘allemand par Francois Vial.

cunoscută oficial ca ―Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial‖486. Ulterior el a pretins că a primit şi alte revelaţii. (3) occidentalizarea unor idei religioase orientale. Grupări de genul Bisericii Unificării sunt în plus caracterizate prin ceea ce pare a fi o presiune psihologică evidentă. în perioada de sărăcie şi instabilitate politică şi economică de după Războiul Coreei (1950-1953). Moon a plecat să studieze la o universitate din Japonia.04. asupra membrilor de a se conforma şi a rămâne loiali grupului cu orice preţ. Caracteristicile distinctive ale acestui gen de cult eretic sunt: (1) o atracţie specială pentru tinerii educaţi din păturile de mijloc ale societăţii. Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus Hristos însuşi l-a anunţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt restaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. populară în America zilelor noastre. reprezintă un nou gen de influenţă cultică. care încuraja vedeniile şi alte practici atribuite Duhului Sfânt. (2) obiceiul de a desfăşura afaceri. Moon înfiinţează Biserica Unificării. întemeiată şi condusă de reverendul de origine. În 1954. la vârsta de 16 ani. familia lui s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism. După terminarea liceului din Seul. coreeană Sun Myung Moon. generalizată şi constrângătoare. şi (4) răstălmăcirea Scripturilor pentru a-i convinge pe cei din afara mişcării respective că orientarea religioasa orientală a cultului eretic în cauză este compatibilă cu creştinismul biblic şi că de fapt este împlinirea lui. mai ales în vederea recrutării. sub felurite pseudonime sau în mod anonim. În 1936. numărând aproximativ un milion de membri.wordpress. După cum am observat în capitolele 486 http://bisericasecreta.2009 236 .com/2008/02/02/biserica-unificarii-a-lui-sunmyung-moon-sectanti-sau-spioni/ site citat la 27. Biserica Unificării. Când el avea 10 ani. Sun Myung Moon s-a născut în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat de către comuniştii nord-coreeni. însă nu le-a făcut publice până în 1946.mai mare biserică penticostală din lume. Nu a absolvit facultatea iar după înfrângerea Japoniei în al doilea război mondial el s-a întors în Coreea.

de început ale prezentei cărţi, această presiune psihologică este prezentă în toate cultele eretice. S-ar putea ca acest fapt să fie mai evident în cazul grupărilor recent ajunse în America şi ai căror convertiţi sunt în marea lor majoritate tineri ale căror familii au fost expuse în mică măsură sau deloc grupării respective 487. Yong Myung Moon (Dragonul Strălucitor Lună) s-a născut în provincia Pyungan Buk-do a Coreii de Nord din zilele noastre, la data de 6 ianuarie 1920. Există dovezi că tânărul Moon s-a ocupat printre altele de practici spiritiste şi el relatează că la vârsta de 16 ani a fost vizitat de însuşi Iisus Hristos într-o viziune. În această viziune Iisus Hristos ar fi declarat că lumea avea să fie transformată prin Moon. Totuşi, poziţia unică de conducere şi autoritate spirituală a lui Moon, ca de altfel şi practicile şi învăţăturile lui doctrinare unice, par a nu fi fost formulate până prin anii 1940488. În anul 1945, Moon a primit revelaţia care a iniţiat Biserica Unificării. În cadrul acestei ceremonii vizionare, Moon a fost declarat drept cel prin intermediul căruia avea să fie mântuită lumea: După nouă ani de căutare şi încordare, adevărul lui Dumnezeu a fost pecetluit în mâinile lui [ale lui Moon]. În momentul acela, el a devenit cuceritorul absolut al cerului şi al pământului. În acea zi a victoriei întreaga lume spirituală s-a plecat adânc înaintea lui, deoarece el nu numai că s-a eliberat pe sine pe de-a-ntregul de acuzările lui Satan, dar de-acuma era în stare să îl acuze pe Satan înaintea lui Dumnezeu. Satan i s-a predat cu totul în acea zi, deoarece el se înălţase la poziţia de fiu adevărat al lui Dumnezeu. Mijlocul de subjugare al lui Satan a devenit atunci disponibil pentru întreaga omenire 489. Moon este ―Părintele‖, conducătorii pe ţări ai mişcării sunt ―Părintele ţării‖ respective şi au rolul de a racola noi membri

Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 427 Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 427-428 489 Sun Myung Moon, Message Io the World Unification Family, Washington D.C., The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, 1964, p. 4 apud Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 428
487 488

237

în ―familia‖ lui Moon ―smulgând pe oameni de sub puterea Satanei‖. Prozelitismul sectei este intens având în vedere că fiecare convertit trebuie să aducă la ―familie‖ un nou membru pe lună, doi în luna următoare şi din ce în ce mai mulţi.490 Părinţii adevăraţi, supremi ai familiei sunt Moon şi soţia sa. Despre sine Moon spune că ―Dumnezeu trăieşte în mine şi eu sunt întruparea Sa. Lumea întreagă este în mâinile mele şi eu vreau să ridic şi să supun lumea‖.491 În realitate secta este o ―mişcare esenţial politică cu faţadă religioasă‖492 implicată în numeroase acţiuni financiare ilicite ceea ce a dus la scandaluri multiple şi la arestarea de 6 ori a liderului Moon.493 De fapt secta s-a remarcat ca o ―cruciadă anticomunistă‖, semnificativă fiind şi întâlnirea dintre Moon şi ex-preşedintele sovietic , M. Gorbaciov în 1990 la Moscova, un scop important al sectei fiind şi (acela al unificării Coreei, ţara cea mai religioasă din lume în viziunea liderului sectei, loc unde Dumnezeu şi Satana se vor confrunta decisiv pentru instituirea, după învingerea răului, a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.494 În anul 1946, ca simbol al autorităţii lui spirituale, el şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon („Strălucitorul Soare şi strălucitoarea Lună‖). În următorii trei ani, Moon a fost întemniţat de două ori de autorităţile comuniste, iar adepţii lui pretind că aceasta a fost o persecuţie datorită credinţei lui. Criticii însă citează nişte documente, ce se pretind a fi oficiale, care indică faptul că

W. Haack, op. cit, p. 28 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 257 491 Ibidem, p. 33 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 257 492 Constantin Cuciuc, op. cit., p.92 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 257 493 Ibidem; cf. Mose Durst, To Bigotry, no Sanction? Reverend Sun Myng Moon and the Vnification Church, Chicago, 1984 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 257 494 Constantin Cuciuc, op. cit., p. 89 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 258
490

238

problemele lui cu liderii comunişti au fost din cauza preocupărilor lui capitaliste şi/sau bigamiei lui. Moon a fost eliberat din închisoarea comunistă şi s-a mutat la Pusan, în Coreea de Sud. Acolo el şi-a continuat slujba unică de predicare, combinându-şi propriile revelaţii spiritiste cu mai familiara terminologie creştină şi şi-a întemeiat biserica la Seul, în anul 1954. Noua biserică a fost denumită Asociaţia Duhului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial şi încă de la începutul ei ea a determinat o serie de controverse. În anul 1955, Moon a fost arestat de oficialităţile Coreii de Sud şi acuzat de evaziune fiscală şi promiscuitate sexuală. Deşi ulterior acuzaţiile au fost înlăturate, mărturii ale unor foşti membri care la vremea aceea făceau parte din biserică dau credit acuzaţiei că o practică de început a nou-înfiinţatei biserici le cerea membrelor ei să fie „purificate‖ prin raporturi sexuale cu reverendul Moon. Autorul creştin James Bjornstad a relatat comentariile unui fost adept al lui Moon: Unul din cei care multă vreme l-au urmat pe reverendul Moon a adăugat nişte informaţii interesante cu privire la acesta. El a spus: „Este cu totul posibil ca acele ritualuri sexuale să fi constituit o parte din biserica primară din Coreea. De vreme ce păcatul originar a venit prin intermediul raporturilor sexuale pe care femeia [Eva] le-ar fi avut cu Lucifer, raporturi prin care ea a dobândit caracteristicile lui rele, este cât se poate de logic ca reversul, raporturile sexuale ale femeii cu bărbatul desăvârşit, raporturi prin care ea putea dobândi caracteristicile lui desăvârşite, să lichideze păcatul originar. Aşadar, după cum Adam a dobândit caracteristicile rele ale lui Satan de la Eva prin intermediul raporturilor sexuale, la fel bărbatul va dobândi caracteristicile desăvârşite prin intermediul raporturilor sexuale cu femeia.‖495 „Biblia‖ Bisericii Unificării, lucrarea Divine Principie, a fost publicată în anul 1957. Ea a fost, de fapt, scrisă de un membru al bisericii, dar conţine toate învăţăturile lui Moon către adepţii săi. Mooniştii înţeleg şi interpretează Biblia prin intermediul ultimei

495

James Bjornstad, The Moon îs Not the Sun, MN, Bethany House, 1976, p. 31 apud Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 429

239

versiuni a lucrării Divine Principie. Acest fapt valabil pentru toate cultele eretice, se aplică şi membrilor Bisericii Unificării care nu pot înţelege Biblia aşa cum este în realitate. Ea trebuie să le fie explicată de către organizaţie şi de „profetul‖ lui Dumnezeu pentru vremea noastră: rev. Sun Myung Moon. 496 Principiul Divin interpreteaza istoria ca o serie de incercari cheie pentru restaurarea planului original a lui Dumnezeu. Iisus a fost menit să îndeplinească aceasta misiune, dar a fost ucis înainte să se căsătorească şi să pună bazele familiei ideale centrata pe Dumnezeu; ca o consecinţă el a fost capabil sa ofere lumii numai salvarea spirituala. Conform teologiei Unificarii, o citire atenta a istoriei din vremea lui Iisus demonstrează ca Domnul celui de-al doilea Advent s-a născut în Korea intre 1917-1930. Unificatorii cred că Moon este Mesia şi datorită acestui lucru, prin căsătoria cu actuala soţie în 1960, el a pus bazele instituirii Regatului Cerului pe pământ. Bătălia finală dintre Dumnezeu şi Satan fusese revelată ca având loc între „divinitate‖, reprezentată de Biserica Unificării, şi comunismul ateu. În plus, elaborarea teologiei, centrată în principal pe Moon şi familia lui, cu utilizarea din abundenţă a numerelor şi datelor semnificative, este diseminată în rândul membrilor sub forma unor transcrieri ale discursurilor lui Moon. S-a afirmat frecvent ca Moon a primit mult mai multe revelaţii care trebuie să fie eliberate497. În ceea ce priveşte doctrina sectei, aceasta este cuprinsă în lucrarea ―Principiile divine‖ o carte care aşa cum susţin membrii mişcării împlineşte şi depăşeşte Noul Testament aşa cum acesta a împlinit şi a depăşit Vechiul Testament.498 De aceea persoana lui Hristos este minimalizată şi în mod straniu în doctrină se accentuează şi se vorbeşte mai mult despre Satan, universul acestuia fiind identificat cu tot ceea ce nu aparţine sectei. Istoria este împărţită în perioade de 2.000 de ani. Creaţia omului a avut

Walter Martin, Înpărăţia cultelor eretice, p. 428-429 Timothy Miller, America's Alternative Religious, p. 224 W. Haack, op. cit., p. 43 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 258
496 497 498

240

loc acum 6.000 de ani, acum 4.000 de ani Avraam a fost ales ca fiu al făgăduinţei, acum 2.000 de ani a fost Iisus Hristos iar astăzi Regele-Mesia este Moon, care prin Coreea, Noul Israel va învinge puterea răului.499 Un loc important în doctrina sectei îl ocupă al treilea război mondial, care ―va reunifica comunismul şi socialismul fie prin arme, fie prin ideologie‖500 ceea ce dovedeşte incompatibilitatea dintre sectă şi religie în general şi creştinism în special axat pe valorile morale şi spirituale. Moon şi soţia lui afirmă că ei formează familia ideală pe pământ, după modelul lui Adam şi Eva înainte de cădere. Cei doi au mai mulţi copii, o parte dintre ei înfiaţi. E interesant că lui Moon i-au trebuit ceva încercări în realizarea familiei perfecte, actuala lui soţie fiind a patra Eva din viaţa lui! Începând din anii 1980, Moon, pozând în anti-comunist înfocat, a început să câştige aliaţi printre grupurile politice conservatoare din SUA, pe care le-a ajutat cu contribuţii financiare. Activităţile lui politice i-au câştigat un respect de care nu s-a bucurat niciodată în anii 1970, perioadă în care grupuri de părinţi şi foşti membri ai sectei l-au acuzat în mass-media de tehnici de spălare a creierului pentru recrutarea de membri. Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. Membrii trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai mărunte detalii ale vieţii personale, cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de petrecerea timpului liber. De regula, membrii sunt determinaţi să rupă legăturile cu familia, rudele fiind considerate ―neiluminate‖. Ocazional apar în mass-media relatări despre cununii în masă efectuate de ―reverendul‖ Moon pe stadioane, în cadrul unor ceremonii fastuoase în care el ―cunună‖ simultan sute de cupluri. Moon conduce actualmente un imperiu financiar clădit cu banii şi forta de muncă a membrilor. El deţine companii în Coreea de Sud şi în Japonia, unde produce arme pentru guvernul coreean, extract de ginseng şi vase de porţelan. Din cauza actelor de evaziune fiscală, el a primit interdicţie de intrare în unele tări. În

499 500

Ibidem, p. 36 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 258 Ibidem, p. 38 apud Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, p. 258

241

1982 a avut de executat în SUA o condamnare de 18 luni de închisoare pentru evaziune fiscală. Moon desfăşoară o intensă activitate mascată prin intermediul unor organisme internaţionale create de el, care aparent nu au nimic de-a face cu religia, ca de exemplu: Congresul internaţional pentru unitatea oamenilor de ştiinţă (ICUS), Academia profesorilor pentru pacea mondială (PWPA), Congresul mondial al mijloacelor de informare în masă (WMC), Fundaţia internaţională pentru ajutor şi prietenie (IRFF). Numărul acestor organizaţii ar depăşi cifra de 100. Activităţile sunt disimulate, iar secta reuşeşte să aducă la congresele lor chiar teologi ortodocşi. Nu e de mirare că nu demult ―teologi‖ ai Bisericii Unificării au conferenţiat în două rânduri şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Această sectă ne poate da măsura rătăcirilor, a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de oameni ce pretind a fi creştini şi încearcă să ―creştineze‖ şi pe alţii. Tineri cu viziuni idealiste sau romantice dar fără discernământ care se încred orbeşte în ―Părinţii Adevăraţi‖ ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste s-au născut alegând să trăiască în ―matrix‖-ul moonist - o lume bizară a înşelăciunilor şi iluziilor diavoleşti în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească, să postească, să iubească şi, în definitiv, să trăiască - ―în numele Părinţilor Adevăraţi‖501. Cultul sectei se caracterizează prin adorarea ―părinţilor adevăraţi‖ respectiv Moon şi soţia sa. În fiecare duminică membrii sectei se adună la un mic altar pentru serviciul religios. Există un rit al ―sării sacre‖ cu care se sfinţeşte casa, hrana, hainele, maşina iar posedarea ―ţărânii sacre‖ din Coreea este iarăşi o binecuvântare, deosebită pentru cei racolaţi la sectă. Specifice sectei sunt acele căsătorii în grupuri imense când bărbaţi şi femei, membri ai sectei de cel puţin trei ani, care au adus la mişcare cel puţin trei membri şi o anumită sumă de bani sunt binecuvântaţi de Moon însuşi pentru a convieţui împreună, indiferent dacă există între soţi şi soţie afinităţi, iubire. Această ceremonie are loc pe

501

http://www.odaiadesus.ro/moon.html site citat la 27.04.2009

242

preşedinte Valeriu Bujac. Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la care sunt supuşi aceşti tineri vă propunem să citiţi următorul document – textul jurământului candidaţilor la „cununia‖ moonista: „Eu înaintez cererea de cununie. preşedinte Sabina Gorceac. O astfel de ―binecuvântare‖ în 1995 au primit 360. Moldova. pentru a contribui la realizarea erei Testamentului încheiat şi a construi Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ slujind reverendului Sun Myung Moon şi dnei Hak Ja Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii. se ascunde şi acţionează în Republica Moldova. Prin intermediul acestor organizaţii misionarii moonişti pătrund în Republica Moldova şi promovează interesele sectei. p. Eu promit păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune speciala şi voi îndeplini misiunea încredinţată‖ Biserica moonistă. Asociaţia Internaţională pentru Educaţie. op. Ortodoxie şi prozelitism.stadioane. Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume. p. sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Tineretului Studenţesc ―CARP‖. iar prin conturile organizaţiilor respective banii moonistilor sunt Constantin Cuciuc. Eu accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor.. înregistrată mai recent. 91 apud Pr. cit. Unii dintre ei. 258 502 243 . fanatizaţi prin tehnicile de manipulare ale sectarilor moonisti. respectarea fidelităţii conjugale şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. Gheorghe Petraru. cu sediul pe strada Varnav 13. ―Serviciul pentru Pace‖. lider Valerian Grau şi ultima. interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv ca cei racolaţi erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării. Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume din R.000 de perechi din 160 de naţiuni502. preşedinte Ludmila Bolboceanu. preşedinte Mihai Calestru. Eu promit să nu divorţez niciodată. tot ea fiind şefa Directiei pentru Educaţie şi Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei. şi-au încheiat activitatea ―istorică a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihiatrie.

Ortodoxie şi prozelitism. Prin acestea de fapt se urmăreşte ―eliberarea‖ individului de mediul său de viaţă tradiţional.ofiţeri din securitatea coreeana – care au folosit organizaţia în scopuri politice. În cuvântările sale exaltate din acea perioadă Moon declara că a avut o vedenie. Gheorghe Petraru. p. Dvorchin. etat d‘urgence.. restricţii la somn. Aceste situaţii inumane duc de fapt la depresii. renunţarea la relaţiile conjugale. 162 apud Pr. Ortodoxie şi prozelitism. Prin naşterea lui şi mai ales prin constituirea „Familiei Părinţilor 503 504 http://www. Se creează însă un universalism al terorii psihice şi de grup patronat de indivizi perverşi ce manipulează categorii de oameni labili psihic şi marginalizaţi social. p. normal.transferaţi sub formă de donaţii ajungând la liderii Chişinăueni ai sectei503. la maladii psihice şi mentale504.razboiulnevazut. luarea banilor sau a bunurilor personale. Moon se consideră al doilea Mesia sau al treilea Adam. 28 apud Pr. Les sectes. naţionale. Potrivit sectologului rus Al.2009 Roger Ikor. etc. în care Dumnezeu i-a incredinţat misiunea de a continua lucrarea Mântuitorului Hristos pe care Acesta n-a putut-o îndeplini pentru că a fost răstignit. eclesiale.04.html site citat la 27. De fapt aceşti oameni sunt manevraţi subtil de Moon pentru a fi o mână de lucru ieftină în concernele lui transnaţionale. iar cuplurile sunt separate .aceştia fiind lăsaţi altor membri ai sectei. de rasă‖505. Biserica Unificarii a devenit foarte populară după 1971.com/biserica-unificarii. cit. sociale. sau sunt trimişi la orfelinate pentru ca în anumite condiţii mai dure să-şi fortifice caracterul prin privare de hrană. Tinerii sunt îndoctrinaţi prin procedee de spălare a creierului. 259 244 . p. ―Biserica Unificării‖ sau ―Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial‖ a fost înfiinţată de coreeanul Sun Myung Moon şi câtiva prieteni de-ai lui . care va duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu de Unificare a omenirii. op. 259 505 W. Haack. spre ―o depăşire a diviziunilor politice. p.chiar dacă au copii . an în care Moon a început o campanie spectaculoasa de prozelitism în SUA. Gheorghe Petraru.

Activitatea misionarilor moonisti a luat amploare şi ei au început să desfăşoare seminare la liceul „Gheorghe Asachi‖. mai târziu au reuşit să se întâlnească chiar cu Preşedintele Republicii. ―Domnul‖ şi ―mesia‖ acestei epoci este Moon. că Moon ar fi transferat în contul personal al lui George Bush două milioane de dolari onorariu pentru câteva cuvântări rostite la întruniri mooniste. Moonistii cântau la chitară pentru invitaţii lor. aşa cum îl numesc şi pe Dumnezeu. Mass media americană menţiona într-un timp. Moon repeta obsedant că l-a cununat pe Iisus Hristos cu o coreancă. ea trebuie întregită cu cartea lui Moon. iar Satana. numindu-l ―părinte‖. Şcoala de Arte „A. în sfirsit. Mircea Snegur. Presa moscovită a scris că. le propuneau să participe la „seminare mai aprofundate de studiere a Principiilor Divine‖.jurnalistul italian Maurizio Evaristo şi ucraineanul Ivan Bugrii . pentru greşelile comise faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. 245 . pentru această favoare Moon ar fi plătit sume serioase în fondul lui Gorbaciov. care aparent nu au nimic de-a face nici cu Biserica nici cu credinţa. Moonistii spun că Biblia nu este completă. minciuna şi dictatura. el afirma că s-a intrat în Noua Era. le prezentau filme artistice interesante şi. Stircea‖. ―Principiile divine‖. Influenţa puternică a lui Moon se bazează în exclusivitate pe bani. gimnaziul „Ştefan cel Mare‖. Moon ajungând proprietarul unor mari întreprinderi. El a pătruns în spaţiul ex-sovietic prin intermediul lui Mihail Gorbaciov. a regenerării neamului omenesc. Primii misionari moonişti . desfăşoară o activitate mascată. Moonismul s-a infiltrat în sistemul de învăţământ.au început să „predice‖ în Republica Moldova din 1993 organizând seminare pentru studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova şi pentru liceenii de la „Dante Alighieri‖. seminare care se desfăşurau în centre de agrement din Ucraina. prin intermediul unor organisme internaţionale create de el. Treptat ei şi-au făcut relaţii în Ministerul Învăţământului şi. pe care acesta a format-o la 40 de ani căsătorindu-se cu fiica de doar 16 ani a unei slujitoarea din casa lui. şi-a cerut iertare de la dânsul personal. în Epoca de Aur.Adevăraţi‖. În site-urile sectei. Secta promovează cultul lui Moon.

Casa Armatei. care a pus semnătura sa pe documentele în cauză506. a ţinut predici în Palatul Republicii despre principiile morale la circa 600 oameni.. preşedintele Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume. invitaţii de onoare fiind cazaţi în hotelul ―Codru‖ (costul unei camere – 49 de dolari)... Dumnezeu. directori de scoli şi cadre didactice. 1999. Apoi.‖― „Dumnezeu fie că a proiectat întreaga Lui valoare de Sine în obiectul Lui.2009 246 . Participanţii nici nu bănuiau că involuntar au căzut victime ale unor aşi în spălarea creierului. Teologia Bisericii Unificării este contrară Bibliei.Universitatea tehnică. Sabina Gorceac. actualmente ambasador extraordinar al Republicii Moldova în Belarus. Publicaţia „JURNAL de Chişinău‖ a scris că în 1999 şi 2000. Seminarul i-a costat pe organizatori. la Chişinău ―Noua Eva‖. Noi numim pozitivitatea şi negativitatea lui Dumnezeu «masculinitate» şi respectiv «feminitate». În 1997. 2000 şi 2001 moonistii au retrasmis la Chişinău ceremonia Festivalului Mondial al Culturii şi Sportului în cadrul căreia au fost „binecuvântaţi‖ adică „cununaţi‖ şi tineri moldoveni. Universitatea Pedagogică „Ion Creangă‖. Ilie Vancea. soţia lui Sun Myung Moon. printre care şefi şi şefi-adjunţi din cadrul Direcţiilor judeţene de învăţământ şi directori de şcoli şi licee din republică. fie că nu a creat absolut nimic.com/archive/moon. pe parcursul anului 2001. inclusiv în municipiul Chişinău. circa 150 mii de lei.html site citat la 27. Asociaţia Internaţională pentru Educaţie a desfăşurat seminare pentru şefi de Direcţii. după datele oficiale.04. Universitatea Agrară.. Astfel omul este forma vizibilă a lui Dumnezeu. iar Dumnezeu este forma invizibilă 506 http://www.consortiumnews. într-o lămurire oferită Ministerului Justiţiei declara că organizarea seminarelor judeţene a fost posibilă graţie acordului direct al ex-ministrului Învăţământului. în majoritatea judeţelor Republicii Moldova. „Pozitivitatea esenţială a lui Dumnezeu şi negativitatea Lui esenţială sunt atributele caracterului Său esenţial şi a formei Sale esenţiale.

Înpărăţia cultelor eretice. p..‖ „Trebuie să înţelegem că aceasta (Ioan 8:58) mai semnifică şi faptul că Iisus nu a fost Dumnezeu însuşi. 1974. Washington.nimic . nu mai era nimic . Dumnezeu şi Iisus au pierdut totul. Omul este Dumnezeu încarnat. D. aşa după cum este ea consemnată în capitolul 20 din Ioan. .. 433 508 Walter Martin. Astfel că acolo. nici ucenici. nici familie.‖509 Teologia Bisericii Unificării tăgăduieşte.. Subiectul şi obiectul sunt una în esenţă. Pe pământ Iisus a fost un om la fel ca şi noi. The Way ofthe World. teologia Bisericii Unificării se năruieşte. şi învierea în trup a lui Iisus Hristos dintre cei morţi şi afirmă că El a fost înviat ca duh.C. Mântuirea.‖507 În teologia Bisericii Unificării cu privire la Dumnezeu există urme ale mormonismului şi ale spiritismului. colorate însă cu mereu-prezentul accent psiho-sexual al lui Moon508. nu a fost dată mântuirea. D.nici naţiune a lui Israel. 433 509 Ibidem. 5 apud Walter Martin. p.a omului. p. Dumnezeu şi omul sunt una. nu era nici o mântuire. Nu era nici o răscumpărare. unde Şi-a oferit trupul spre a fi examinat ca dovadă tangibilă a învierii (Luca 24:36-39). El deţine companii în Coreea 507 Sun Myung Moon. Înpărăţia cultelor eretice.‖ în lumina discuţiei pe care Domnul nostru a avut-o cu Toma. Înpărăţia cultelor eretice. Washington. 434 510 Sun Myung Moon. de asemenea. absolut nimic. şi în lumina arătării Lui înaintea ucenicilor Săi.C.. 13 apud Walter Martin. 1973. Pasaje ca Ioan 2:19-22 şi Ioan 20:28 pot fi folosite cât se poate de eficient pentru a le dovedi „mooniştilor‖ natura grosolană a erorii domnului Moon în acest punct crucial al doctrinei creştine. cu excepţia faptului că el a fost fără păcatul originar.în momentul răstignirii. nici credinţă iudaică. pe cruce. New Hope. de vreme ce un (orice) om perfecţionat este un singur trup cu Dumnezeu. p. HSA-UWC. şi nu era nici un început al creştinismului. Iisus Hristos. HSA-UWC. p. p. nici creştinism.‖510 Moon conduce actualmente un imperiu financiar cladit cu banii şi forţa de munca a membrilor. 434 247 . „Principiul nu tăgăduieşte credinţa susţinută de mulţi creştini că Iisus este Dumnezeu. „Trebuie să ne dăm seama că prin răstignirea pe cruce.

i-au trădat pe părinţii Adevăraţi. Fapta lui simbolizează trădarea întregii omeniri. Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe părintele Adevărat de pe pământ şi a stricat cu totul providenţa Dumnezeiască de 1000 de ani.‖ 620 dolari . În Coreea aceasta înseamnă că noi trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximativ 2543 dolari SUA potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10. Prezentam mai jos un fragment din capitolul „Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii‖ a discursului lui Moon „Restaurarea şi Binecuvântarea‖: „Iisus a venit ca Părintele Adevărat. Din cauza actelor de evaziune fiscală. (Moon se referă la el şi la soţia lui. Nordul şi Sudul. noi trebuie să aducem lui Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani.172 de dolari SUA). sau ca Tatăl Adevărat. „blasing‖-ul e doar o doar o metodă vicleană de câştigat bani. În consecinţă toţi oamenii. după cum afirmă Moon.contribuţii pentru căsătorie În decursul ultimilor ani mooniştii au desfăşurat la Chişinău mai multe „Blasing‖-uri – ceremonii de cununie prin care. Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul. Pentru a ne ispăşi. el a primit interdicţie de intrare în unele ţări. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi „vânzarea‖ Părinţilor Adevăraţi. 248 . Hak Ja Han care s-au autoproclamat Părinţi Adevăraţi ai întregii omeniri). extract de ginseng şi vase de porţelan. Aceşti bani trebuie să fie câştigaţi cu lacrimi şi sudoare. simbolizează preţul pentru vânzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. Lucrând ca să obţineţi această sumă. În 1982 a avut de executat în SUA o condamnare de 18 luni de închisoare pentru evaziune fiscală.de Sud şi în Japonia. În acest moment Satana a triumfat asupra întregii lumi. ca urmaşi ai trădatorilor. De fapt. Îi ameţeşte cu invenţii şi povesti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. Suma donaţiei fiind exprimată prin numărul 3. dar Iuda l-a vândut. unde produce arme pentru guvernul coreean. omul se altoieşte la „arborele părintelui adevărat‖. trebuie să vă gândiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decât la propria viaţă. Moon reuşeşte să amăgească mii de tineri impunându-i să cerşească şi să lucreze pentru el.

În România secta şi-a făcut apariţia după 1990 prin ―Federaţia familiilor pentru pacea lumii‖ condusă de Florin Ilie şi Florică Niculescu căsătoriţi de Moon cu femei străine. Ultimul timp – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea „perechilor ideale‖ colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei. ―în anul 1997 511 http://www. Potrivit comunicatului. Dar dupa câteva „dereglări‖ ale „mecanismului divin‖ (întâmplător a căsătorit fraţi cu surorile lor de sânge) Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste documente sunt indicate toate datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. Acum unui candidat îi este suficient să plătească „comitetului de binecuvântare‖ 10 dolari contribuţie pentru „ispăşirea păcatelor‖ şi 300 dolari – pentru ceremonia propriu zisă a „blasing‖-ului. Pentru locuitorii Republicii Moldova sunt prevăzute reduceri – plata minimală pentru blasing – 40 de dolari. Fiecare completează anchete la care anexează doua fotografii 8×10 cm sau 20×25cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. în legătură cu vizita dnei Hak Ja Han Moon la Chişinău. având sediul în Bucureşti.com/Sun Myung Moon?nafid=26&afid=TBarDefLink site citat la 27. Anterior.2009 249 . Dar oricum restul banilor trebuiesc câştigaţi mai târziu511. În comunicatul de presa prezentat jurnaliştilor la 23 mai 1999. se spune că Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume a fost înfiinţată în Republica Moldova în octombrie 1996 ―pentru a întări prestigiul familiei în societate la etapa zguduirilor naţionale în Moldova contemporană‖. Vreo 15 ani în urma Moon făcea cunoştinţă personal cu candidaţii la „blasing‖ – intră într-o încăpere plină cu tineri şi conducându-se de „directive şi indicaţii de sus‖ cupla perechi care mai târziu deveneau soţ şi soţie.answers.Şi bărbaţi şi femei depun cereri pentru blesing. până la „blasing‖ tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la şapte ani. fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp şi să postească şapte zile doar cu apă. În total 620 de dolari de la o pereche.04. Acesta fiind „inspirat‖ de Dumnezeu alege şi formează perechi ideale.

care este India. diferite instrumente muzicale. Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba512. având milioane de adepţi.. Această carte se bazează pe o experienţă personală şi dă în vileag unele dintre secretele întunecate referitoare la Sai Baba. În data de 23 mai 1935. devenind astfel participanţi ai Mişcării pentru Familia Adevarată şi Iubirea Curată‖.în cadrul Festivalelor Familiei peste 160000 de cupluri conjugale din Moldova şi-au reedificat căsătoriile. apoi voi trece în celelalte încăperi. Sectele. după numele său real Ratnakaran Sathyanarayan Raju.2. rom. op. Astăzi. iar „Baba‖.. 50 . 1992. p. p. Iată un caz de nouă mişcare religioasă ce nu va putea fi considerată drept articol de export pentru occidentali: chiar în India. ascuns sub patul său. Raju şi-a adunat familia şi prietenii.. Este un om cu o putere ocultă considerabilă. IX. a fost principalul discipol american timp de aproape doi ani al lui Baba şi tocmai a scris o expunere aprofundată despre Sai Baba: The Lord of the Air (Advent Books. John Weldon. un şarpe cobra. trad. naşterea sa este încărcată de tot felul de elemente legendare. descoperindu-se ca „Sai Baba‖ („Sai‖ înseamnă „mamă divină‖. fiind sugar. discipolii lui Sathya Sai Baba se numără cu milioanele. p. BucureştiChişinău. într-o altă împrejurare.. reprezentând o reîncarnare a legendarului Sai Baba din Shirdi. între care faptul că. Raghavan. El susţine într-adevăr caracterul universal al misiunii sale: „Lumea este casa mea. Noile mişcări religioase. curăţ mai întâi camera mea. s-a născut la 23 noiembrie 1926. fondatorul acestei noi mişcări religioase. 80 512 250 . susţin adepţii săi. 10 513 K. statul Andra Pradesh (India). Tal Brooke. nu i-a făcut nici un rău iar. Un prieten al autorilor. p.cit. au început să cânte de la sine. secrete până acum necunoscute de public. Clifford Wilson. în Puttaparthi. Ghid pentru cultura şi spiritualitatea indiană. „tată divin‖)513. New York).‖ 514 Sathya Sai Baba e un guru mai puternic. 176 514 Jean Francois Mayer. Nicolae Achimescu. ascunse în casa în care se afla. în faţa cărora ar fi „materializat‖ spontan o serie de dulciuri şi flori.

Ortodoxie şi prozelitism. prin felul cum sunt poziţionate. materializând bomboane şi flori. mai ales că pretinsele sale minuni. ca oricare dintre aceşti semănători de iluzii în mediul credulilor vremii noastre. erau conforme cu dorinţele grupurilor pe care le manipula. citirea gândurilor de la distanţă. fapt ce a condus la despărţirea sa de familie la 20 octombrie 1940. clarviziune. 1992. aruncând în aer flori de iasomie. despre care susţinea că. Pr. p. anume a strigat o dată cu atâta putere încât a rămas inconştient toată ziua. care a murit la 15 octombrie 1918 chiar în moscheia în care a învăţat şi a locuit până atunci. Pretenţia tânărului Baba de a fi o întrupare a „adevăratului‖ Sai Baba a fost contestată chiar de propria sa familie. 2000. Aceasta presupune extinderea autorităţii sale la scară universală. el fiind cel care asigură unificarea şi împlinirea marilor religii ale lumii. Pr. A început să facă „minuni‖. deşi în prealabil a făcut eforturi mari pentru a o convinge de veridicitatea afirmaţiilor sale. respectiv „Sai Baba‖. 259 516 Ibidem. La 14 ani a avut o experienţă care 1-a marcat pentru toată viaţa. Iaşi. înscriu numele său. a mai multor întemeietori de religii între care şi Iisus Hristos. apariţii în mai multe locuri în acelaşi timp. Gheorghe Petraru. ―puterea divină care nu are limite‖516. Ortodoxie şi prozelitism. 126. p. grupuri avide de exotism şi de miraculos. s-a născut în 1926 şi pretinde a fi reîncarnarea lui Shiva şi Shakti. de situaţii Ernst Valea. Timişoara. părinţii l-au supus unui tratament psihiatric pe care datorită severităţii şi durităţii copilul 1-a abandonat. Sai Baba din Shirdi. considerând că el este reîncarnarea spiritului unui mistic indian ―proslăvit ca Dumnezeu‖. Gheorghe Petraru. Creştinismul şi spiritualitatea indiană. mort cu opt ani înainte de naşterea lui515. p. Considerându-1 posedat. Ariei. Sai (―mama divină‖) şi Baba (―tată divin‖) indică pretenţia lui Sathya de a fi ―Dumnezeu‖. vindecări. 259 515 251 .Sai Baba din Shirdi a fost un sincretist de factură hinduisto-islamică. precum materializarea obiectelor. la căderea pe pământ. Editura Trinitas. Sathya Sai Baba. Acest personaj dubios.

Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. crucifixuri. Emil Jurcan. flori. pentru propagarea ideilor noii religii 519. p. fundaţii editoriale. apariţii în mai multe locuri simultan etc. 76 520 Friedrich Wilhelm Haack. p. în anul 1966. Emil Jurcan. la constituirea unei mari comunităţi (oshram) la Prasanthi Nilayam. fotografii erau „realizate‖ după principiul cerere — ofertă. 106. citirea gândurilor cuiva de la distanţă. cărţi. În anul 1968 Sai Baba afirma că el a venit ca să reclădească India. Sri Sathya Sai College of Arts and Science (Kadugodi). Mişcarea a început a prinde teren tot mai mult. p. 259-260 Friedrich Wilhelm Haack. p. Alba Iulia. 107-108. Pr. vindecări. iar în ultimii ani şi în România. p. Whitefield). Se încearcă aşadar fundamentarea unui imperiu mondial al religiei noului dumnezeu venit pe pământ. 1982. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Ananthapur College for Girls. Emil Jurcan. Friedrich Wilhelm Haack. Guruismus und Guru Bewegungen. această pretenţie de a săvârşi tot felul de miracole: materializări de obiecte. ceea ce a dus ca până în 1977 să apară circa 2000 de ―Satya Samitis‖ (comitete Satya). Munchen. 2002. Creşterea tot mai mare a numărului adepţilor a condus. Ortodoxie şi prozelitism. ashramuri în America şi Europa. 76 519 Amintim în acest sens: Sri Sathya Sai College (Brindavan. S-au organizat instituţii şcolare Sai. p. ceasuri. Sai Baba Society (Tustin/California). Evangelischer Presserband fur Bayern. Chemarea la miracolele lui Sai Baba sunt incitante şi în acelaşi timp provocatoare: ―Minunile lui Krshna şi ale lui Iisus trebuie să le credeţi. cele ale lui Sai Baba le puteţi vedea‖ 520. Din aceste Sathya Samitis s-au format ―Sai Seva Dals‖ (pentru bărbaţi) şi „Sai Mahila Mandals‖ (pentru femei). Ceea ce i-a adus lui Sai Baba o mare popularitate şi vene-rare din partea adepţilor săi a fost. constând în tot felul de talismane. Gheorghe Petraru. Materializările pretinse de adepţii săi. 76-77 517 518 252 . isterizate şi hipnotizate fanatic de liderul fără scrupule 517. clarviziune. Editura Reîntregirea. Guruismus und Guru Bewegungen. p. 106.diametral opuse exigenţelor credinţei şi vieţii spirituale. alături de un spital şi un centru de studii vedice. pentru împlinirea marii misiuni 518. Sri Sathya Sai Education Foundation (Bombay). Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Guruismus und Guru Bewegungen. contribuind la popularizarea tot mai crescândă a „maestrului‖. în primul rând.

El însuşi a venit în lume pentru a-i face pe oameni conştienţi de propria lor divinitate. De asemenea.În prezent. Suficienţa mea este necondiţionată. p. p. 30 de ţări există birouri naţionale. Uneori. reprezentări video sau diferite dezbateri. Nicolae Achimescu. nu este nici un loc căruia eu să nu-i ştiu drumul. Puterea mea este divină şi nu are limite.a. Noile mişcări religioase. fiinţează deja o filială numită pompos „Centrul de studii şi cercetări spirituale Sai Baba‖521. în sensul că Absolutul este Brahman. Toţi oamenii sunt de natură divină. p. întrucât Sai Baba pretinde că mesajul său se identifică cu propria sa viaţă. mişcarea nu prezintă o doctrină clar formulată. nici o problemă pe care eu să n-o pot rezolva. creştinism şi alte religii..S. adevărate centre de coordonare a activităţilor mişcării. Concepţia sa despre Dumnezeu este una tipic hinduistă. fiind locuiţi de atman. Noile mişcări religioase. Anantapur. fără scrupule. Inclusiv la Bucureşti. în general. Prasanti Nilayam. Deosebirea dintre el şi ceilalţi oameni este aceea că el a devenit conştient de propria sa natură divină. Doctrină In principiu. 178 521 522 253 . f.‖ Nimeni nu poate deveni conştient de propria sa natură divină fără ajutorul lui Sai Baba: „Nu este nimic ce eu nu pot vedea. My Baba and I. 131 sq. Nu există vreo forţă naturală sau supranaturală care să mă poate opri. care se regăseşte parţial în fiecare dintre noi. pe care le scoate din contextul respectiv şi le adaptează. mişcarea are milioane de adepţi. Energia supremă. unde se organizează comunicări. în vreme ce semenii săi n-au realizat acest lucru: „Eu sunt Dumnezeu. răspândiţi pe toate continentele lumii. el obişnuieşte să preia tot felul de elemente din hinduism. Hislop. după 1989. aparţin Bisericilor. Nicolae Achimescu. de drept. există tot felul de centre locale. . la propriile sale afirmaţii. În cea. 177-178 J. ba chiar orga nizează aceste activităţi în anumite spaţii care. adepţii mişcării încearcă să implice în asemenea activităţi şi diferiţi responsabili din domeniul social şi al acţiunilor legate de tineret. Eu sunt totalitatea‖522. cu propria sa experienţă.

suntem liberi să-1 slăvim pe Dumnezeu sub forma pe care o vrem.. „şi veţi realiza că vă apropiaţi de mine‖. 254 . gustaţi-o!‖ Simbolul folosit de mişcarea lui Sathya Sai Baba adună simbolurile a cinci mari religii. ubicuităţii şi omniscienţei lui Sathya Sai Baba: de exemplu. Sfinţii şi înţelepţii au aşteptat cu nerăbdare venirea Domnului (. Din pornire. atât în domeniul religios.Nu acesta este însă esenţialul: important este că Sai Baba este un avatar. lăsaţi-le să înflorească pentru ca slava lui Dumnezeu să poată fi înălţată în toate limbile şi pe toate tonurile. după riturile ce ne sunt cunoscute. „o rază izvorâtă din imuabila divinitate‖. Ceea ce aveţi de făcut este să vă cufundaţi în ea şi să vă lăsaţi pătrunşi de ea. cât şi în cel social.‖ Potrivit lui Sathya Sai Baba. Domnul se întrupează şi ia înfăţişare omenească pentru a arăta omenirii drumul către Pace. cât şi în şcoli. Mii de credincioşi. conflictele şi dezbinarea distrug Pacea şi Unitatea atât în familii. Sarcina mea principală constă în a reînvia Vedele şi a-i apăra pe credincioşi. ca să-i ocrotesc pe oamenii virtuoşi (. iar toate naţiunile se află în criză.‖ „În fiecare clipă cunosc prezentul. indiferent de religia lor. în cazuri de urgenţă. cufundaţi-vă în el! Dacă vreţi să cunoaşteţi gustul apei de mare. mai bine zis. pentru a institui moralitatea şi virtutea pe o temelie trainică. afirmă că au trăit experienţa harurilor tămăduirii. atât indieni cât şi occidentali. În zilele noastre.) şi eu am venit.. De fiecare dată când domneşte dezordinea. Sathya Sai Baba desfide orice încercare de explicare pe cale „raţională‖ în privinţa sa: „Niciodată nu-mi veţi putea pătrunde taina. precizează Michel Coquet într-o lucrare despre Sai Baba. ea „le hrăneşte şi le sprijină pe toate celelalte‖: „îngăduiţi tuturor credinţelor diferite să supravieţuiască. „Mă întrupez din eră în eră.. acesta ar fi răspuns cererilor lor..). adică o „întrupare divină‖ — sau. la mii de kilometri distanţă. trecutul şi viitorul fiecăruia dintre voi‖. Discuţiile ! sunt inutile .Dacă vreţi să cunoaşteţi adâncimea oceanului. nu trebuie să accepţi un maestru respingându-i pe ceilalţi: toate religiile îşi au misiunea lor. Căci „religia lui Sai este esenţa tuturor religiilor şi credinţelor‖.

cu perspective în aparenţă foarte largi şi deschise. p. de exemplu. Omul se eliberează din ciclul reîncarnărilor numai prin detaşarea de toate rădăcinile vieţii şi ataşarea lui de Dumnezeu. pe care orice fachir le-ar putea face: apariţii de cruci. pe care le face Sathya şi prin care încearcă să-şi recruteze noi adepţi. de o statuie a lui Buddha şi de o zeitate hindusă. p. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. de o reprezentare a lui Hristos şi de o icoană a Fecioarei. Unele curente spirituale manifestă surprinzătoare capacităţi „integratoare‖. cu care îi captează pe adepţi ca să creadă orbeşte în el. care este în cele din urmă el. Emil Jurcan. le transcende sau aduce adevărata înţelegere lăuntrică a mesajului lor. Sathya Sai Baba. p.„Un creştin trebuie să devină un mai bun creştin. 79 255 . etc. Al meu Baba şi eu. Problema răului este tratată de Sai Baba pe baza ignoranţei. veţi vedea portretul acestuia înconjurat. John S. Descoperim. de fapt. un hindus un mai bun hindus‖: găsim astfel de declaraţii în multe noi mişcări religioase.. un musulman un mai bun musulman.. Hislop. Dacă participaţi vreodată la bhajans-urile (cântările de credinţă) ale credincioşilor lui Sathya Sai Baba. 1998 .95. care a venit pentru conştientizarea lumii de divinitatea sa. de inele. Cercetătorul german Reinhart Hummel numeşte „ecumenism monocentric‖ propunerile de dialog. pretinde că deţine esenţa. Plecând de la afirmaţia lui Shri Ramakrishna că Dumnezeu a creat lumea ca o piesă de teatru şi că fără ticăloşi 523 524 Jean Francois Mayer. aici o năzuinţă pe care am putea-o numi suprareligioasă: toate tradiţiile sunt recunoscute. Fascinat sau uimit. Bucureşti. 80-83 Dr. El este ―binecuvântatul Avatar al acestei ere‖ 524. veţi începe atunci să vă întrebaţi: să fie oare aceasta o prefigurare a atmosferei religioase multiculturale a lumii de mâine?523 Problema întrupării lui Dumnezeu este una din îndrăzneţele afirmaţii. emise de multe mişcări. Sectele. Editura Centrului Sri Sathya Sai Baba. dar mişcarea vine într-un fel să le „îndrume‖. mai ales de origine indiană sau extrem-orientală. Pentru a-şi întări această afirmaţie Baba este un ―mare făcător de minuni‖.

acţiunile negative sunt acţiuni ale ego-ului‖ 525. O altă problemă pe care Sathya a ocolit-o cu multă isteţime. pot fi utilizate ca mantra sau ca imagine pentru meditaţie. Suferinţele cosmice sunt. prin oprirea imediată a calamităţilor existente. Hislop. întrucât adevărata devoţiune faţă de Dumnezeu nu poate fi realizată concret decât în devoţiunea faţă de însuşi Sai Baba. Al meu Baba şi eu. Totuşi. un pseudo-ecumenism. Rama. în acest context. care există în lume? La aceasta răspunde în modul în care fiecare dintre aceşti inventatori de religii ar face-o. Hristos sau Sai Baba. prin ridicarea oamenilor la ―un nivel superior de conştiinţă. două modalităţi. 81 527 Emil Jurcan. şi alta de durată. p. Aici întâlnim teza unui determinism. Hislop. în care nici chiar Divinul nu poate interveni. Emil Jurcan. 100. ceea ce este totuşi departe de propusa fericire a tezei hinduse ―Sat-Cit-Ananda‖ 527. Al meu Baba şi eu. p. nici o altă religie nu-şi găseşte locul alături de „religia Sai‖. în fapt. John S. p. care este o legitate imuabilă. p. prin care avatarul poate interveni: una directă. chipul lui Krishna. Mergând pe linia armoniei religioase reprezentate de sincretismul neohinduist. fundament şi „esenţă a tuturor Dr. John S. zice el. 79-82 525 256 . o amalgamare a tuturor culturilor şi religiilor. după preferinţe. Baba conchide că ―Dumnezeu fiind numai iubire. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. care s-ar dori o nivelare. Există. este întrebarea cu privire la salvarea omenirii: ce se întâmplă cu calamităţile. 104. după Sathya. în ciuda acestei aparente toleranţe. în cadrul meditaţiei recomandate de către Sai Baba. chiar necesare. bolile şi războaiele. Emil Jurcan. p. care să le permită să înţeleagă adevărul legilor spirituale‖526. 80 526 Dr. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. deoarece ele poartă lanţul karmic. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin.nu ar mai putea fi considerată o dramă. Sai Baba promovează.

un om de ştiinţă. se desprinsese a schimba văzduhul. un simplu farsor.. Pentru cei care cred că numai orientalii lipsiţi de studii universitare pot să venereze un astfel de guru.) pe unii îi învăţa să zboare prin văzduh. Miiller. Noile mişcări religioase.. Aşa se pot explica puterile magice pe care le manifestă Sai Baba. a slobozi tunete şi ploi. Acest gen de ritualuri sunt clasice în vrăjitorie.. pe alţii să plutească cu luntre prin nori. 905 . acolo unde este descris ceea ce făcea acesta câtă vreme a fost vrăjitor. până să primească botezul creştin: „ştia felurite năluciri drăceşti. a face stricăciune în răsaduri. eu care sunt un om raţional. Nicolae Achimescu...religiilor‖528.. pentru a sluji mai bine diavolului. pretinde că este reprezentantul lui Dumnezeu. Lexikon der Sekten. p. Cred că Sai Baba este o încarnare a lui Dumnezeu.). J. El are puteri asemănătoare cu cele pe care le găsim în viaţa Sfântului Mucenic Ciprian. este cel potrivit. a porni vântul. pe alţii i-a făcut să umble pe ape‖. venerarea sa este cea mai sigură cale spre eliberare. Mai mulţi clerici ortodocşi au afirmat despre Sai Baba că este doar un iluzionist. că doar în urmă cu câteva zile eram încă aşa de sceptic. a aduce vătămări şi răni asupra oamenilor (. Căci el nu este un simplu iluzionist. Valentine (Hrsg. Ieri am trăit mai multe miracole. Sai Baba ieste în realitate un vrăjitor modern care. Baba îmi permite să văd de aproape această putere minunată. La citirea unor astfel de afirmaţii apare ca un reflex : întrebarea: totuşi. 179 257 . 528 H.. p. reproducem mărturia unui psihiatru din San Diego?: „Nu există nici o îndoială în mintea mea că Sai Baba este divin. Noile mişcări religioase. Ce ciudat. Gasper. Nicolae Achimescu. 179 529 Ibidem. p. p.. spre mântuire529. Din punct de vedere creştin se poate afirma că diagnosticul pus de părinţi (posesiune demonică). a tulbura valurile mării. Eu însumi sunt complet uimit auzindu-mă zicând un asemenea lucru. cum de Sai Baba este luat în serios? Credulitatea oamenilor este mare şi lucrarea diavolului este greu de observat pentru cei lipsiţi de discernământ. Fr. 904 sq . grădini şi câmpii.

. Ilarion Olaru. Cu siguranţă că aceşti adepţi în frunte cu liderul lor nu au nici un interes în a afirma şi proclama credinţa ortodoxă cu toată aparenta naivitate pe care o afişează532. adepţii acestuia din România. 2001. zece principii ale lui Sai Baba şi unele teze ale doctrinei lui. 129. p. la Bucureşti fiinţând o filială numită ―Centrul de Studii şi cercetări spirituale Sai Baba‖. Autoritatea adevărată a bisericii nu putea să fie reconstruită prin studierea scripturii sau Danion Vasile. Gheorghe Petraru. Bucureşti. Grupări sincretiste de sorginte iudaică Mormonii Biserica lui Iisus Hristos a „sfinţilor zilelor din urmă‖ diferă de toate cultele şi sectele religioase active în Statele Unite prin aceea că are de departe cea mai fascinantă istorie. Editura Credinţa noastră. 260 532 Pr. Dărâmarea idolilor şi apostazia New Age. nu pot decât să accept deplin ceea ce zice‖530. 260 530 258 . X. Gheorghe Petraru. Pr. p. spre a semăna confuzie. Grav este că adepţi ai lui Sai Baba au apărut şi în România. şi încă una demnă de a fi luată în seamă de toţi cercetătorii religiilor ce îşi au originea pe continentul american. afirmă. Ortodoxie şi prozelitism. în broşurile editate. p. că ―Baba nu propagă un cult sau o religie nouă. de o mie de ori mai surprinzătoare decât basmele cu zâne pe care le povesteam celor patru copii ai mei.Sunt martorul în carnea mea a unei experienţe uluitoare. Sai Baba. p. Mormonii cred că s-a întâmplat o apostazie pe tot cuprinsul primei biserici după moartea apostolilor în secolul I d. după ce-am văzut măreţia lui Sai Baba. Doctrina din perspectiva evaluării proprie Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă că este singura biserică adevărată de pe pământ.. Creştinismul şi spiritualitatea indiană. Ortodoxie şi prozelitism. şi anume nouă reguli de comportament. ci urmăreşte să întărească şi să dezvolte credinţa omului indiferent de religia căreia aparţine‖531. 111-114 531 Ernst Valea. ce propagă învăţăturile acestuia. Pr.H.

iar în unele locuri a fost acceptată ca „sectă a fundamentalismului‖534. era un mistic. bine cunoscut oricărui cercetător 533 http://ro.04. concurând energic creştinismul evanghelic din SUA. Biserica reorganizată are doar ceva mai mult de 200. Mormonii se consideră creştini. Acest fapt este. p. fireşte. sr.3 milioane de aderenţi. posedă o parte considerabilă din bogăţia agricolă şi industrială a Americii şi străbat întreaga lume în activităţile lor misionare. Missouri. Astăzi. sunt împărţiţi în două grupe principale: Biserica lui Iisus Hristos a sfinţilor zilelor din urmă. cunoscut : mai bine locuitorilor din Palmyra. ce constituie preocuparea principală a acestui capitol. „Profetul‖.org/wiki/Biserica_lui_IIisus_Hristos_a_Sfin%C5%A3ilor_din_ Zilele_din_Urm%C4%83 site citat la 27. Germenii a ceea ce avea să devină mai târziu religia mormonă au fost „incubaţi‖ în mintea unui oarecare Joseph Smith. mormonii numără mai mult de 5.1 milioane de membri.. datorită credinţei lor în doctrina botezului pentru morţi (vedeţi mai jos)533.000 de membri răspândiţi în întreaga lume. Utah. Prima grupare.. New York. jr. ceea ce nu o dată 1-a adus în conflict categoric cu poliţia locală. în 1816 pur şi simplu ca „Joe Smith‖ Joseph Smith. dar nu se văd ca o parte a tradiţiilor ortodoxe. cu sediul central în Salt Lake City. catolice sau protestante. la peste 150 de ani de la întemeierea mişcării. după cum sunt numiţi cel mai frecvent.wikipedia. Pe lângă această slăbiciune. el încerca uneori să-şi bată propriile monezi. a pretins în aprilie 1983 că are peste 5. Mormonii. Înpărăţia cultelor eretice. cu sediul central în Independence. ci a trebuit ca biserica să fie reînnoită prin revelaţii date de Dumnezeu. mormonii nu cred că adepţii decedaţi ai altor biserici ar fi fost neapărat condamnaţi în infern. şi Biserica reorganizată a lui Iisus Hristos a sfinţilor zilelor din urmă.2009 534 Walter Martin. 212 259 .prin munca teologilor. un om care îşi petrecea majoritatea timpului său săpând după comori imaginare (era deosebit de stăpânit de legendara comoară a Căpitanului Kidd!). Cu toate că Biserica Mormonă susţine că celelalte biserici sunt imperfecte şi fără autoritate divină.

şi au . judecătorul Woodart a dat o declaraţie oficială în Historical Magazine. eminenţa sa Daniel Woodart de la tribunalul districtual din Windsor. anunţat că este necesară o restabilire a adevăratului creştinism. Nr. odată cu apariţia îngerului Moroni lângă patul pe care tremura Smith. a pretins că ar fi avut o viziune cerească. şi ca atare despre lume în general. deoarece se pretinde că în acel an el a fost destinatarul unei viziuni extraordinare. În anul 1870. Înpărăţia cultelor eretice. deşi abia în anul 1823. 217-218 260 . a fost ales să lanseze noua dispensaţie. Este interesant de observat că Smith nu părea să fi fost prea mişcat de viziunea cerească. jr. şi că el.Istoria 1:1-25). p. În anul 1820 Joseph Smith. voi. Înpărăţia cultelor eretice. a spus el. a fost ales în calitate de profet uns al Domnului pentru această dispensaţie. fost vecin al familiei Smith. p. Joseph Smith.. Profetul consemnează în amănunţime întâmplarea în cartea sa The Pearl of Great Price [Perla de mare preţ] (Joseph Smith . 5. jr.. în falsificarea de bani. prin care. p. în care Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul S-au materializat şi i-au vorbit tânărului Smith pe când acesta se ruga cu evlavie într-o pădure din apropierea casei. noiembrie 1870..documentat al mormonismului şi este susţinut de mărturia regretatului judecător. unde se arată că cele două „personaje‖ şi-au format o părere oarecum nefavorabilă despre biserica creştină. care afirma că bătrânul Smith era în mod hotărât un vânător de comori şi că „de asemenea a fost implicat. News Series. a unor „vergele magice‖ sau prin simpla săpare536. împreună cu un oarecare Jack Downing. 8. 315-316 apud Walter Martin. jr. întrucât la scurt timp după aceea el şi-a reluat obiceiul de a săpa după comori împreună cu tatăl şi fratele lui. dar a infirmat dovezile statului şi a scăpat de pedeapsă‖535. Joseph Smith. Anul 1820 s-a dovedit a fi adevăratul început al chemării profetului. a început el să aibă efectiv de a face cu 535 Historical Magazine. jr. 217 536 Walter Martin. care erau hotărâţi să dezgroape prada Căpitanului Kidd cu ajutorul unor „pietre vestitoare‖. Vermont. Mă voi întoarce acum la figura centrală a cercetării noastre.

identificându1 pe Moroni drept vizitatorul de la miezul nopţii. pe care îl găsim şi în Cartea lui Mormon! Această nefericită contrazicere în cadrul sistemului divin de comunicare a fost remediată mai târziu de scribii mormoni grijulii.„tăbliţele de aur‖. Dupa „ Prima Viziune‖ avuta la vârsta de 15 ani. fiul glorificat al unui oarecare Mormon. Din această cauză. Smith a continuat sa primească vizite angelice în mod regulat. preocupaţi să depisteze toate gafele istorice şi faptice din scrierile lui Smith. gafa pe care a făcut-o la transmiterea proclamaţiei îngereştii nu poate fi scuzată nici chiar de această întârziere. Smith s-a întâlnit cu un „personaj‖ numit Moroni.Istoria 1:29-54) îngerul Moroni. Potrivit relatării lui Smith în legătură cu această revelaţie extraordinară care este consemnată în Perla de mare preţ (Joseph Smith . acesta 537 Ibidem. este evident că pentru mormonul credincios este aproape tot una care dintre cei doi. omul după al cărui nume este intitulată faimoasa carte omonimă. cu aceeaşi autoritate profetică. Nephi sau Moroni. Moroni l-a îndrumat pe Smith spre un deal situat în apropierea casei familiei Smith din NewYork unde. a apărut lângă patul lui Joseph şi a repetat de trei ori însărcinarea adresată vânătorului de comori chipurile cuprins de un sentiment de respect. Oricum. Acestea s-au învârtit în special în jurul descoperirilor revelate de un raport stravechi conform căruia unii dintre locuitorii continentului American descind din vechii israeliţi. teamă şi uimire. unde cel ce se numea iniţial Moroni este menţionat a fi mesagerul. p. Deşi Smith nu a aşternut pe hârtie această relatare decât câţiva ani mai târziu. un personaj cu totul diferit. a purtat mesajul adresat lui Smith537. dar în cea de a doua. în ediţiile curente ambele „revelaţii‖ coincid. sub o piatra mare. Joseph. sau cu ceea ce avea să devină mai târziu Cartea lui Mormon. îl identifică pe mesager drept Nephi. Young şi ale altor scriitori mormoni timpurii. scrieri ce nu pot fi lămurite uşor. De-a lungul unei perioade de patru ani. Confuzia apare mai ales în prima ediţie a cărţii Perla de mare preţ. 219 261 .

Illinois în aşteptarea procesului pentru vina de a fi distrus publicaţia Expositor. în calitate de „adevărat clar-văzător‖. mai ales după ce unul dintre foştii lui asistenţi. În vreme ce mormonii creşteau la număr şi prosperau în Nauvoo. un fel de ochelari divini. cât şi de cei din afară. la Carthage. America's Alternative Religious. Gheorghe Petraru. Înfiinţarea oficială a bisericii a urmat în 6 Aprilie 1830538.a povestit ca a găsit o însemnare străveche gravata pe placi care aveau aspect de aur. Moroni i-a spus să aşeze două cristale unite printr-o rama de argint şi să le fixeze pe piept. împreună cu alte câteva obiecte. statul Illinois a găsit de cuviinţă să intervină. p. Când profetul (sau „generalul‖. o gloată ce număra aproximativ două sute de persoane a asaltat închisoarea din Carthage şi i-au asasinat în mod brutal pe Smith şi pe fratele acestuia. a dat în vileag cu îndrăzneală practica poligamiei la Nauvoo. după înălţarea Sa la cer şi a întemeiat o Biserică şi în vest. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Bennett. la data de 27 iunie 1844. în America. cum îi plăcea să fie cunoscut în această etapă a carierei sale) nu a mai putut tolera această critică crescândă şi a ordonat distrugerea celui mai ameninţător purtător de cuvânt al ei. 220 262 . (?) Primind o putere specială de la Dumnezeu pentru traducerea limbii necunoscute. 47 Pr. Dr. „Profetul‖ a fost închis împreună cu fratele lui Hyrum. ce se împotrivea cu vigoare agresorilor. John C. o publicaţie antimormonă intitulată The Nauvoo Expositor. şi practica poligamiei începuse să fie cunoscută atât de cea mai mare parte a comunităţii mormone. ale cărei rădăcini s-au pierdut. cu care să descifreze scrierile de pe plăci539. Cu toate acestea. 538 539 Timothy Miller. asigurându-i astfel nemurirea în cadrul istoriei mormone. aşezând astfel cu forţa.A. Illinois. a crescut şi neîncrederea în Joseph Smith. p. nedorita coroană a martirajului timpuriu pe capul profetului. foştii Urim şi Tumim de la evrei. În afara de aceste placi. Teza esenţială a mormonilor este aceea că Iisus Hristos a proclamat Evanghelia sa indienilor din S. Smith a publicat Cartea lui Mormon în Martie 1830. Hyrum.U.

The Life Story of Brigham Young. New York. Widtsoe.). 1988. Boston. Alte lucrări importante. Primul sediu al grupării a fost în Plano. Lippy. Williams. majoritatea mormonilor au acceptat conducerea lui Brigham Young. unul din cei 12 apostoli. Oraşul Kirtland a devenit sediul „Bisericii Reorganizate‖ şi Auditorium-ul acesteia ocupă o porţiune strategică din locul desemnat de Joseph Smith pentru construirea templului. Preluarea conducerii de către Bringhatn Young (1801-1877). omul care în prealabil îi dusese pe mormoni la loc sigur din faţa mâniei cetăţenilor din Missouri540.În urma asasinării lui Joseph Smith.(1860)541. American Moses. În 1852 mai multe grupuri din Illinois s-au adunat în jurul lui Joseph Smith (1832-1914). Clifford L. Succesiunea lui Joseph Smith nu s-a făcut fără probleme. New York: Macmillan 1930. Brown and Company 1986 (246 p). Iowa (1881). Charles Scribner‘s Sons. Brigham Young and ihe Expanding American Frontier. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Emma Smith. în cadrul unui sistem cooperativ numit „Ordinul unit al lui Enoh‖542. a fost puternic contestată. în contextul în care adepţii s-au împărţit în peste 25 de grupuri diferite. Brigham Young and 540 541 263 . 607-608. Studies of Traditions andMovements. În două procese legate de dreptul de proprietate al « Bisericii Mormone » de dinainte de 1844. Bringhurst. Toronto: Little. 1985. şi au format ceea ce va deveni Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. by Charles H. (522 p. fiul „profetului‖. unde poligamia a putut fi practicată în voie şi unde sau concentrat eforturile mormonilor pentru a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Search For Sanctuary. Stott. Newell G. juridice şi economice. 76 542 Cea mai bună lucrare despre Bringham Young aparţine lui Leonard Arrington. A se vedea şi Susa Young Gates and Leah E. Aici Bringham Young a putut pune în aplicare idealul „Regatului Sionului‖ în care autorităţi ecleziastice exercitau în acelaşi timp funcţiuni politice. Peter W. Illinois (1865). apoi Lamoni. fiecare pretinzând că este adevărata „Biserică‖. Mişcarea a respins încă de la început poligamia şi chiar a încercat să arate că Joseph Smith nu a practicat-o apud Radu Petre Mureşan. acest grup minoritar a câştigat proprietatea templului din Kirtland şi dreptul de a se aşeza în Missouri. 224-225 Encyclopedia of the American Religious Experience. p. văduva lui Joseph Smith a rămas cu acest grup. în vârstă de patruzeci şi trei de ani la acea dată. Brigham Young. Bringham Young a condus exodul mormonilor din Illinois în Marele Bazin Salt Lake (1846-1848). Însă cea mai şocantă caracteristică a acestui regat utopic Walter Martin. p. Înpărăţia cultelor eretice. p.

Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. încât Reorganizarea Sfinţilor din Zilele din Urma au adoptat prefixul „Reorganizarea‖ spre sfârşitul lui 1860 pentru a se distanţa de Sfinţii Zilelor din Urmă din Utah. Cu toate acestea. Utah şi Mormonii au fost ageate de guvernul federal doar pentru o perioadă scurtă de timp. A History. 75-76 264 . 1989. Presiunea Statelor Unite a creat o reputaţie atât de negativă. care a accentuat separaţia faţă de „neamuri‖ dar care a exacerbat în acelaşi timp resentimentele împotriva lor543. „Biserica Mormonă‖ a militat pentru alipirea Utah-ului la Uniunea Statelor Americane (1850). Când războiul dintre State a luat sfârşit şi reorganizarea era în curs de execuţie. 76 544 Radu Petre Mureşan. precedes d'une introduction a l'histoire et a la pratique du mariage plural chez les Saints des derniers jours. Dincolo de hotarele Statelor Unite. Wilford Woodruff. oficialităţile federale au început să îi urmărească din nou pe mormoni datorită problemei legata de poligamie. Salt Lake City. Londra 2002 apud Radu Petre Mureşan.a fost practicarea poligamiei. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. cedând presiunilor guvernamentale în 1890. Până la acea vreme ambele biserici utilizaseră acelaşi nume. Poligamy and Constituţional Conflict în Nineteenth-Century America. poligamia crează încă Ihe White Mountain Expedition. Mormon Poligamy. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. la vremea aceea preşedintele Bisericii Mormone. p. au părăsit ţara sau s-au ascuns. Sarrah Gordon. Trois Textes mormons du XIXe siecle et langue francaise. The Mormon Question. În final. Les Mormons et la polygamie. Richard Van Wagoner. Salt Lake City: University of Utah Press 1984 apud Radu Petre Mureşan. Poligamia a fost unul dintre aspectele care ar fi putut distruge Biserica Mormona în SUA daca liderii ei nu ar fi cedat în final presiunii guvernului în 1890. 76 543 Între numeroasele studii dedicate poligamiei mormone menţionăm Jean-Francois Mayer. Fribourg 1986. a emis o declaraţie prin care ordona încetarea poligamiei „pentru salvarea temporara a bisericii‖. fără ca prin aceasta să se piardă specificitatea mormonismului 544. Legislaţia împotriva poligamiei a fost aprobată în Congres şi mulţi conducători mormoni au fost arestaţi.

Această carte a fost folosită de primii misionari care au încercat să convingă persoane să se alăture bisericii lor. acţiune devenită cunoscută în zilele noastre drept Masacrul de la Muntele Meadows. însă înclinată spre crize de cruzime. În timp ce marea majoritate a bisericilor Sfinţilor Zilelor din Urmă considera Cartea lui Mormon parte a canonului Scripturii. judecat. O nouă revelaţie . Cu excepţia versiunii King James a Bibliei. iar douăzeci de I ani mai târziu el a fost închis. condamnat şi executat de guvernul Statelor Unite pentru această acţiune maliţioasă şi totalitară. pe care mormonii o acceptă ca parte a Cuvântului lui Dumnezeu „în măsura în care este tradusă în mod corect‖. ce sunt acum în mod convenabil uitate de către istoricii mormoni. Young a fost un om curajos şi perseverent. În acest caz particular. ei au mai adăugat Doctrină şi legăminte Perla de mare preţ şi cartea iniţială. fata de Biserica Mormona care are o abordare catehetica a tuturor convingerilor546. din oricare categorie545. America's Alternative Religious. stăpânit de o natură chibzuită. 49 Timothy Miller. părerile şi credinţele despre aceasta au căpătat o paletă largă de puncte de vedere. Biserica Reorganizata tinde mai mult spre pluralism în toate aspectele credinţei.„Biblia mormonă” Întemeierea mişcării Sfinţii Zilelor din Urmă se bazează pe Cartea lui Mormon. Biserica Mormona îşi menţine credinţa conform căreia Cartea lui Mormon este o poveste adevărată. din raţiuni cunoscute doar de el însuşi. la canonul a ceea ce ei ar numi scriptură autorizată - 545 546 Timothy Miller. Episcopul Lee s-a achitat cu credincioşie de această sarcină. Cartea lui Mormon. O dovadă a hotărârii lui de a controla Utahul a fost ordinul pe care 1-a dat pentru masacrarea a peste o sută de imigranţi nemormoni. Young i-a încredinţat episcopului John D. p. p. în timp ce mulţi alţii (deşi nu toţi) din Biserica Reorganizata nu o mai vad în aceasta lumina. America's Alternative Religious. Lee misiunea de a anihila imigranţii lipsiţi efectiv de ajutor care se aflau într-un tren de marfă. cu oameni reali. 51 265 .probleme în multe zone datorită Sfinţilor Zilelor din urmă.

p. 55-56 ) descriu Cartea lui Mormon ca un „roman de aventuri‖.Hr. 77 549 A se vedea Cartea lui Mormon. Joseph Smith şi întreaga lui familie se ocupau de căutarea comorilor ascunse cu ajutorul unor pietre magice. că îi lipsesc multe din părţile esenţiale şi că. foşti membri marcanţi ai biserici mormone 547 548 266 . Un alt testament al lui Iisus Hristos. nefiţii.) şi au format două popoare: nefiţii. şi lamaniţii. p. Un rol important l-ar fi jucat evreii care au reuşit să fugă în America în ajunul cuceririi babiloniene (sec. Irvig Hexham and Karla Poewe. o serie de lucrări cu o prestanţă ştiinţifică incontestabilă au pus sub semnul întrebării autenticitatea relatării lui Joseph Smith. Autorul arată că în textul de pe plăcuţe sunt plagieri masive ale versiunii King James a Bibliei). 1998 ediţia românească. 225-226 Philip L. Ultima dintre cele menţionate. Istoricii resping Cartea lui Mormon deoarece nu s-a descoperit nici o dovadă arheologică ce ar putea confirma existenţa acelor civilizaţii precolumbiene. prin urmare. nu conţine „plinătatea Evangheliei lui Hristos‖548. Înainte să „traducă‖ Cartea lui Mormon. The place of the ihe Latler-Day Sainls în the American Religion. Walter Martin. 230233). Înpărăţia cultelor eretice.d.). Mormons and the Bible. În ultimii ani.Hr. p. p. Numai profetul Mormon şi fiul său Moroni au reuşit să supravieţuiască şi au îngropat Cartea lui Mormon (384 d. împărăţia Cultelor eretice. VI î. 212-289 (în special „Dovezi ştiinţifice împotriva Cărţii lui Mormon‖. Oradea. Barlow. poporul cel drept. vechi strămoşi ai indienilor de astăzi. 2001. Salt Lake City. Vezi. Understanting Cults and New Religions. Mormonii consideră că Biblia a fost coruptă în perioada „Marii Apostazii‖ (de la moartea apostolilor şi până la apariţia mişcării lor). După numeroase bătălii între aceste grupuri.adică cele „patru lucrări standard‖. cu speranţa că Dumnezeu o va descoperi într-o zi descendenţilor lor spirituali. Pe de altă parte. Grand Rapids. criticii denunţă numeroase schimbări în Cartea lui Mormon şi celalate scrieri oficiale: Sandra şi Jerald Tunner. cărora Hristos li s-a arătat după învierea Sa. 1996 («Mormonism: a New Religion Based on a New Mithology » p. a fost decimat de lamaniţi. având în vedere trecutul său legat de căutarea de comori (money-digging) şi chiar şi-au exprimă dubii că ar fi existat vreodată Cartea lui Mormon 549. Oxford University Press 1991 apud Radu Petre Mureşan. Cartea lui Mormon susţine că înainte de descoperirea Americii de către Cristofor Columb continentul a fost populat de mai multe civilizaţii. Walter Martin. deoarece ocupă un loc esenţial în teologia şi istoria mormonă şi în consecinţă trebuie examinată cu atenţie547. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.

Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Moody Press 1981) apud Radu Petre Mureşan. Este important şi felul în care trăiesc. din pricina ambiguităţilor din ea. tinerii mormoni nu au probleme cu drogurile sau cu delicvenţa. cămaşă şi fustă lungă pentru fete. „View of the Hebrews‖. Spre deosebire de majoritatea altor culte.Literatura antimormonă ia în considerare şi posibilitatea ca Joseph Smith să fi compilat sau plagiat anumite lucrări care circulau cu succes în epocă. Mormonii acordă un interes deosebit felului de vieţuire. p. Actualmente femeile au identificat peste 3000 de astfel de schimbări făcute în decursul vremii (The Changing World of the Mormonism. 78 267 . Toţi tinerii mormoni în vârstă de 21 de ani. Ei sunt uşor de recunoscut pe străzi după îmbrăcămintea identică (cămaşă albă şi pantaloni negri pentru băieţi. Pentru mormoni însă. Vermont. 1825550. Influenţa pe care această lucrare a avut-o asupra Cărţii lui Mormon a fost demonstrată de Brigham Roberts (1857-1933). Teologia mormonilor este într-o continuă dezvoltare. p. a dat naştere atâtor confesiuni creştine. mântuirea nu este căpătată automat prin credinţă în jertfa de pe Cruce. respectivele învăţături sunt cât se poate de normale. 1985). unul din principalii istorici şi apologeţi ai mormonismului (vezi Studies ofthe Book of Mormon. Vezi şi contribuţia lui Massimo Introvigne. Geneve 2004 apud Radu Petre Mureşan. fiind promovate de „Cartea lui Mormon‖ care are prioritate faţă de Biblie. „Les Mormons: une „nouvelle tradition religieuse?‖ în Jean Francois Mayer. Se consideră că Dumnezeu este cel care a lăsat „Cartea lui Mormon‖ tocmai pentru a clarifica Biblia care. La naissance des nouvelles religions. 78 550 Această carte susţinea ideea că indienii din America sunt descendenţi ai triburilor pierdute ale lui Israel. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Întrucât biserica lor le pune la dispoziţie multe moduri de petrecere a timpului liber. fete sau băieţi. permanent adăugându-se revelaţiile Profetului care conduce organizaţia. Chicago. Toţi băieţii devin automat la vârsta de 21 de ani prezbiteri. la care se adaugă un ecuson negru cu numele misionarului). efectuează un stagiu de 2 ani de misionarism într-o ţară stabilită de profet. ca de exemplu lucrarea lui Ethan Smith.

ajungând pe continentul american. 29.mormone duc o campanie de acceptare a lor ca prezbiteri.Hr. p. în care sunt reunite alte profeţii precum şi Cartea lui Moise şi Cartea lui Avraam. Alături de Cartea lui Mormon. Înpărăţia cultelor eretice. în Le nuove rivelazioni.strămoşii indienilor americani! 551 552 http://www. Trebuie spus că multe revelaţii primite de „profeţii-preşedinţi‖ în ultimele decenii le contrazic pe cele de la începuturile mormonismului. Deşi se accentuează importanţa Bibliei şi a „Cărţii lui Mormon‖ ca surse ale credinţei lor. Acest ―al treilea testament‖ povesteşte despre populaţiile americane precolumbiene (de origine iudaică!) şi despre vizita pe care Iisus a făcut-o în America la scurt timp după înălţarea sa la cer (!). schimbându-se în funcţie de necesităţi553. Vezi Massimo Introvigne. 77-78 554 Walter Martin. deoarece stă la baza autorităţii profetului în viaţă. Leumann. dar este şi adaptativă. alături de bărbaţi551.com/athens/delphi/5647/rel57. « II canone aperto: rivelazione e nouve rivelazioni nella teologia e nella storia dei Mormoni ». p. 27-85 apud Radu Petre Mureşan. 227 268 . Cartea lui Mormon povesteşte cum o familie de evrei din Ierusalim a plecat pe mare.htm site citat la 27. Aceştia ar fi nici mai mult. Cartea lui Mormon reprezintă ―cuvântul lui Dumnezeu‖ şi are aceeaşi autoritate ca şi Vechiul şi Noul Testament. nici mai puţin . cele mai importante cărţi ale mormonilor sunt Doctrină şi legăminte care conţine revelaţiile lui Joseph Smith şi Perla de mare preţ. Astfel.04. 1991. Acest lucru se datorează doctrinei revelaţiei continue552 care îndeplineşte o dublă funcţie în mormonism: este legitimativă. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. 78 553 Radu Petre Mureşan.geocities.2009 2 Nefi 28. Evaluarea structurii complexe a Cărţii lui Mormon este o sarcină dificilă şi cititorul este îndemnat să folosească bibliografia de la sfârşitul acestei cărţi. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. totuşi acestea sunt privite în lumina revelaţiilor lui Joseph Smith şi a „profeţilor‖ care i-au succedat. în cazul în care doreşte unele studii exhaustive554. Pentru ―sfinţii zilelor din urmă‖. în jurul anului 586 î..

ale creştinismului biblic‖556. Cults. Când Smith şi-a depus candidatura la preşedinţia Statelor Unite a fost arestat iar mulţimea dezlănţuită l-a linşat în iunie 1844. 64. p.04. IL. Charles S. p. p. Enthusiasten. cercetările au demonstrat că acesta este „o creaţie recentă‖ cu similitudini din ediţia Bibliei King James557. Spaulding povesteşte că pieile roşii din America descind din ―seminţiile rătăcite ale lui Israel‖. World Religions. Biserica mormonă este o 555 http://www. Pr. Griibler. ―Revelaţia‖ sa potrivit căreia un bărbat se poate căsători cu mai multe soţii. Mormonii includ Biblia printre cele 4 cărţi pe care ei le consideră Scripturile Mormone. Dr. care au ajuns miraculos pe noul continent. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. inventate vreodată.ro/sectologie/biserica-sfintilor-din-ultimele-zilemormonii/ site citat la 27. eternul Dumnezeu‖. Victor Books.Falsul iese repede la iveală. 462. Pr. mormonismul este „una din cele mai eficiente imitaţii.2009 556 Kenneth Boa. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. după cum indică chiar denumirea lor oficială de „Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din urmă‖ (engl. And You. Crezul în Iisus Hristos este central credinţei lor. Seher. 223 269 . De fapt. Braden. Cât despre textul descoperit de Smith. Gheorghe Petraru. Reuşeşte să scape Brigham Young care devine noul ―profet‖. Conform doctrinei mormone. 223 557 Kurt Hutten. introducerea Cărţii lui Mormon în canonul sectei s-a „bazat pe convingerea evreilor şi neevreilor că Iisus este Hristosul. într-un ţinut sălbatic care avea să devină centrul internaţional al mormonilor cu capitala la Salt Lake City 555. i-a fost fatală. în lucrarea sa despre cărţile sacre afirmând că la baza ―Cărţii lui Mormon‖ ar fi un roman al pastorului protestant Salamon Spaulding. 977. Gheorghe Petraru. Acesta se instalează împreună cu adepţii săi în Utah.calauzaortodoxa. Opinia publică de atunci şi alte religii au reacţionat violent împotriva poligamiei. „The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints‖). Dr. Wheaten. Văduva sa a afirmat că manuscrisul a stat la baza credinţei mormonilor… Întemeietorul sectei este în continuare urmărit de ghinion. Spaulding a încredinţat manuscrisul unei tipografii dar s-a îmbolnăvit şi lucrarea lui a dispărut. cu toate neclarităţile ce le implică.

să se roage zilnic de cel puţin trei ori şi să citească în fiecare zi câte o jumătate de oră din „Cartea lui Mormon‖. Conceptele religioase ale Mormonilor sunt cuprinse în aşa-numitul „Cuvânt de înţelepciune‖ care le interzice să întreţină relaţii sexuale înainte de căsătorie. cafea şi ceai negru. Aceasta îl face pe un nemormon să-şi amintească cuvintele lui Iisus din Scriptură. 12 apostoli şi 5 cvorumuri ale celor 70. însă la 15 mai 1829 Ioan Botezătorul şi Apostolii Petru. Sectele. Ei merg la templu şi se botează în numele acestor strămoşi. să se drogheze. sunt sfătuiţi să mănânce multe fructe. p.A. Dr.2009 Jean Vernette. 223 270 .organizaţie non-clericală condusă de un profet. să consume băuturi alcoolice.Hinckley. Smith a candidat chiar la preşedenţia S. Mormonii au săli de adunare în care se strâng în fiecare duminica. Gheorghe Petraru. p. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. cereale şi carne puţina. secta este prezentă după 1989 prin 558 559 http://www. se consideră că soţul şi soţia vor rămâne căsătoriţi şi după moarte. considera că Biserica adevărată a încetat să mai existe după moartea Apostolilor. cum ar fi botezul pentru morţi sau legarea căsătoriilor pentru veşnicie. 62. fiecare mormon trebuie să respecte cele 10 porunci testamentare. În România.com/mormonii. Pr. un lider harismatic în peisajul religios al sectei. să fumeze. În schimb. potrivit cărora în Cer nu există căsătorii. Mormonii duc o muncă susţinută de identificare a strămoşilor lor care au murit nebotezaţi ca Mormoni.04. Teoretic.U. Actualul lider spiritual al Mormonilor este profetul de 85 de ani B. în speranţa că acel botez le va îmbunătăţi strămoşilor situaţia la Judecata de Apoi558.razboiulnevazut.html site citat la 27. iar sediul central al Bisericii se află în statul american Utah. Prin ceremonia de legare a căsătoriei pentru veşnicie. Pe lângă acestea există şi temple în care prezbiterii mormoni oficiază ceremonii. Iacob şi Ioan i-au conferit dreptul de a boteza şi preoţia lui Aaron şi a lui Melchisedec pentru a restaura autentica religie revelată de Iisus Hristos şi a instaura regimul teocratic559. Personajul principal al sectei Joseph Smith.

Bucureşti. Mormonii susţin că la data de 15 mai 1829. Editura Gnosis. Gheorghe Petraru. p. susţin ei. 223 561 John A. Dar cel mai important fapt este restaurarea prin intervenţie supranaturală. p. 83. 107 apud Walter Martin. atât ordinul lui Melhisedec. p. Dr. Deseret Book Company. dar a dispărut cu timpul. nici sfârşit al anilor‖ (Doctrină şi legăminte 84:17) şi numai prin autoritatea conferită de această singură preoţie. The Priesthood and Church Government. În teologia mormonismului. UT. Un astfel de sacerdoţiu a existat în Biserica originară. în general americani. 1939. Pr. Sectele. Teologia mormonilor Aproape de la întemeierea ei. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Religii noi în România. oamenii vorbesc şi acţionează în numele Constantin Cuciuc. apoi a Sacerdoţiului lui Melchisedec. în 1829. biserica mormonă a pretins că posedă ceea ce nici o altă biserică din zilele noastre nu a pretins. înregistrându-se primele botezuri560. p. a Sacerdoţiului lui Aaron. Acest eveniment a avut loc înainte de organizarea noii Biserici (ce datează din 6 aprilie 1830). Între primele secole ale erei noastre şi epopeea mormonilor au existat credincioşi sinceri. p.misionarii sectei. Iacov şi Ioan la scurt timp după conferirea ordinului aaronic‖561. 1996. Căci mormonii văd izvorul autorităţii necesare pentru restaurarea Bisericii în întemeierea unui sacerdoţiu ce a primit împuternicire de la Dumnezeu. şi anume preoţiile care se trag din Aaron şi Melhisedec. Înpărăţia cultelor eretice. Widtsoe. Salt Lake City. dar nu şi un „sacerdoţiu‖ adevărat562. 249 562 Jean Francois Mayer. Joseph Smith şi Oliver Cowdery au primit din mâna lui Ioan Botezătorul preoţia care se trage din Aaron şi că „preoţia care se trage din Melhisedec le-a fost conferită lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery prin slujirea lui Petru. cât şi cel al lui Aron sunt considerate a fi o singură preoţie „neavând nici început al zilelor. 31-32 560 271 . explică ei.

Cu alte cuvinte că Preoţia care se trage din Melhisedec cuprinde toate funcţiile şi toate împuternicirile din cadrul Preoţiei. ea este conducătorul suprem şi deţine autoritatea cea mai înaltă ce-i revine Preoţiei şi cheile împărăţiei lui Dumnezeu din toate perioadele lumii până la cea mai recentă perioadă de prosperitate de pe pământ.‖563 Prin urmare. prezbiteri. Înpărăţia cultelor eretice. versetul 5: „Toate celelalte împuterniciri sau funcţii din cadrul bisericii sunt anexe ale acestei Preoţii. În consecinţă. întregul plan de mântuire şi orice problemă importantă. şi ea este canalul prin intermediul căruia se revelează din cer întreaga cunoaştere. există diviziuni sau funcţii ale Preoţiei. The Priesthood and Church Government.‖ Există două Preoţii despre care ni se vorbeşte în Scripturi. Înpărăţia cultelor eretice. cea care se trage din Melhisedec şi cea care se trage din Aaron sau levitică. Profetul Joseph Smith a spus cândva că întreaga Preoţie este melhisedecă. secţiunea 107. Deşi există două Preoţii. fiecăreia dintre ele fiindu-i încredinţată o răspundere precisă. atât în cele vremelnice. întreaga doctrină. mari preoţi. p. Doctrina mormonă despre Dumnezeu Majoritatea cercetătorilor documentaţi ai creştinismului recunosc faptul că nimeni nu poate nega existenţa singurului Dumnezeu adevărat al Scripturii şi să pretindă în acelaşi timp că este creştin. Acest lucru este afirmat clar în Doctrină şi legăminte. Scriitorii Noului Testament. cât şi în cele spirituale. Preoţia melhisedecă include Preoţia aaronică sau levitică. apostoli. corespunzătoare unei anumite nevoi omeneşti. trebuie să analizăm următorul citat din principala carte mormonă despre preoţie: Această Preoţie care se bucură de autoritate este destinată să-i ajute pe oameni în toate strădaniile vieţii lor. pe cei şaptezeci. Pentru ca acest lucru să poată fi clar înţeles. p. concepţia mormonă despre preoţie afirmă că Dumnezeu a stabilit în cadrul bisericii preşedinţi. Widtsoe. p. 249 564 Walter Martin. 102-103 apud Walter Martin. precum şi Domnul nostru 563 John A.Domnului pentru mântuirea omenirii. 248-249 272 . şi că fiecare dintre aceste funcţii are parte de o împuternicire specifică 564.

Înpărăţia cultelor eretice.edu/publications/paperschapter. nu este alt Dumnezeu. împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui. 11.zice Domnul . au propovăduit că nu există decât un singur Dumnezeu. afară de Mine nu este Dumnezeu. şi nu mai este altul. de multe ori Domnul Şi-a rezumat unicitatea prin următoarea revelaţie: „Voi sunteţi martorii Mei . Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor. nu cunosc alta!»― . cât şi iudaismul din care ieşise să se deosebească atât de radical de societăţile păgâne politeiste ale Romei şi ale Greciei. 21. înainte ca tu să Mă cunoşti. ca să ştiţi.‖ (Isaia 43:10. „Aşa vorbeşte Domnul.byu. Eu. Eu te-am încins. de la care trebuie să plecam în analiza doctrinei mormone sub acest aspect sunt următoarele 566: 1. Biblia este extrem de fermă când declară că Dumnezeu nu recunoaşte existenţa nici unei alte „divinităţi‖. Exista mai mulţi dumnezei. şi după Mine nu va fi. Oamenii pot să devină dumnezei.. 255-256 Jordan Vajda. De fapt. Cele patru principii importante referitoare la relaţia dintre Dumnezeu şi om.voi şi Robul Meu pe care L-am ales.. Întoarceţi-vă la Mine. pe site-ul Universitatii Brigham Young: http://maxwellinstitute.. adică fiinţe exaltate (această doctrină este asemănătoare cu cea pe care o propovăduia diavolul în Gradina Edenului şi care a determinat căderea omului). 45:5. 2.‖Eu sunt Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât Mine.2008 565 566 273 . Walter Martin. într-adevăr....php?paperid=7&chapid =62 – accesat la 09. şi nu altul. Domnul oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă..însuşi.. Voi îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă.04. or Becoming a God‖ . ―The Doctrine of Exaltation. şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!‖. Eu sunt Domnul. şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu. ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu. şi toţi teologii bisericii au afirmat încă de la începuturile istoriei bisericii că creştinismul este monoteist în cel mai strict sens al cuvântului. 44:6. şi afară de Mine. 22)565. 8. alt Dumnezeu afară de Mine nu este. p. tocmai acest lucru a făcut ca atât creştinismul.

el nu poate să-şi înţeleagă propria sa natura. El a creat spirite-copii. Datorita faptului ca a ajuns la exaltare. Tatăl are un trup înviat. omul se poate mântui singur. Între Dumnezeu şi om nu este deci o diferenţă de natură. la fel ca şi Hristos. adică cel mai înalt grad de perfecţiune ce poate fi atins de om. că vor 274 . Datorita infinitei iubiri a lui Dumnezeu. într-o înlănţuire infinită. deci de transformare. Primul dintre aceşti copii născuţi este Iisus Hristos. adică dumnezeirea este cel mai desăvârşit grad al aceleiaşi esenţe din care suntem făcuţi şi noi. mai înainte de crearea universului. fiind atotputernic şi atoateştiutor. 4. divinizat. El este deci fratele mai mare al tuturor oamenilor. la fel ca şi noi. Joseph Smith a spus că dacă omul nu poate să înţeleagă adevărata natura a lui Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns Dumnezeu printr-un proces de progresie. Adică. El ajutând ca Dumnezeu la organizarea lumii din materia preexistenta. de devenire. împreună cu o Mamă cerească. care trebuie să trecem prin viaţa muritoare pentru a ajunge la nivelul de exaltare. Aceşti dumnezei exista unul deasupra celuilalt. despre Hristos aflăm din doctrina mormonă că a atins acest prag înainte de întrupare. însă ca să ajungă o fiinţa exaltată el trebuie să facă parte dintr-o familie pecetluită la templu. Mormonii consideră că exaltarea. Spre deosebire de oameni însă. ci trăieşte la fel ca şi noi. într-un spaţiu şi are. din carne şi oase (Doctrină şi Legăminte – D&L 130:22). Dumnezeu a fost odată la fel cum este acum omul. Altfel spus. El posedă însă toate perfecţiunile. Aceste spirite au fost crescute de El. ontologică. Mormonii susţin că. se poate obţine doar în urma unui efort de familie. care a fost cunoscut înainte de întrupare ca Iehova. care coexistă cu El. ci mai degrabă o diferenţa calitativă. Dumnezeu nu este deci extratemporal şi extraspaţial. astfel încât. El Îl înţelege pe Dumnezeu ca pe un om exaltat. El Şi-a dorit să o împartă pe aceasta cu alţii.3. Se crede despre aceste persoane că vor trăi veşnic în prezenta Tatălui şi a lui Iisus Hristos (D&L. 76). un început.

publicată de către Biserica lui Iisus Hristos ai Sfinţilor din Zilele din Urma. care la rândul lor sunt îmbrăcaţi cu diferite trupuri pe diferite planete. . etc. a progresat la triteism şi a încheiat apoi în cel mai deplin politeism. cunoaşterea. „inspiratele‖ declaraţii ale lui Joseph Smith dezvăluie faptul că el a început ca unitarian. Acesta este. ―Theosis and Exaltation: în Dialogue‖. . El are acum compasiune şi mila faţă de noi. diferita de botez). . Salt Lake City. etc. însă ei rămân neclintiţi la credinţa că Dumnezeul nostru este un om înviat. sunt următoarele: . .php?paperid=7&chapid =63 – accesat la 09. glorificat). în directă contradicţie cu revelaţiile Vechiului şi Noului Testament. bărbaţii mormoni care vor deveni dumnezei prin exaltare vor avea tot ce au Tatăl Ceresc şi Fiul. Condiţiile pentru dobândirea exaltării. că vor avea copii de spirit. pe site-ul Universitatii Brigham Young: http://maxwellinstitute. în afară de cele obişnuite pentru orice adept al Bisericii Mormone.căsătoria pentru timp şi eternitate (pecetluirea căsătoriei în templu. „Elohim‖ fiind dumnezeul acestei planete (învăţătura lui Brigham conform căreia Adam este Tatăl nostru ceresc este acum negată în mod oficial de autorităţile mormone.04.primirea înzestrării în templu (un fel de confirmare.deveni la rândul lor dumnezei. Pe scurt. înţelepciunea. Astfel. Pe lângă aceasta.2008 567 275 . dorind să ajungem ca şi El568. după cum am văzut. trecând deci prin ceea ce trecem şi noi şi având ca şi noi slăbiciuni. p. Doctrina mormonă a Trinităţii este Principiile Evangheliei.propovăduirea învăţăturii mormone. adică toata puterea. domnia. formând o familie veşnică567. Utah. după mormoni. 309 568 Jordan Vajda. după o rânduială speciala). slava. afirmând în consecinţă că universul este locuit de diferiţi dumnezei care procreează copii spirituali.primirea aşezării mâinilor pe cap. 1982. modul în care Tatăl a devenit Dumnezeu. pentru acordarea darului Duhului Sfânt.primirea botezului mormon. ispite.edu/publications/paperschapter. încercări.byu. Teologia mormonă este politeistă.

ne permite să vedem schimbările semnificative care au fost aduse mormonismului de-a lungul timpului apud Radu Petre Mureşan. for the final development of universal peace. Pratt.37-57 apud Radu Petre Mureşan. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Textul original. Această credinţă este concentrată în formularea: „Ceea ce omul este.). 576-577. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. Mormon Doctrine. as delivered by the ancients. „Dumnezeu însuşi a fost odată aşa cum suntem noi acum şi este un om înălţat ce sade pe tronul din ceruri‖ (Teachings of the prophet Joseph Smith: laken from his sermons and writings as they are found în the Documentary history and other publications of the church and written or published în the days of the Prophet's ministry. Les mormons. 260-261 Davis Bitton. Salt Lake City 2000. By Parley P. McConckie. Deseret new press. Key to the science of theology. 1938 (408 p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. Deşi se consideră o restaurare a Bisericii din primele secole creştine. Salt Lake City. Ne-am ocupat deja de această problemă. p. Fiul şi Sfântul Duh sunt trei dumnezei diferiţi. p. La 569 570 Ibidem. 370. Les Editions du Cerf. ceea ce Dumnezeu este. deşi ei încearcă să-şi învăluie nefasta doctrină într-o terminologie semiortodoxă.o denaturare grosolană a poziţiei biblice. Designed as an introduction to the first principles of spiritual philosophy. Dumnezeu a fost. law and government. religion. omul poate să devină‖571. Învăţăturile „Bisericii Mormone‖ se circumscriu unui cadru evoluţionist cunoscut sub numele de doctrina eternei progresii. and as restored în this age. p. 1989. Doctrina eternei progresii deschide uşa politeismului. dar că toţi oamenii sunt dumnezei572. Poziţia mormonilor faţă de Sfânta Treime este rezumată în prezentarea pe care apostolul Richard Evans o face mormonismului în compendiul A Guide to America Religion. truth and knowledge. p. O carte reprezentativă pentru învăţătura mormonă în secolul al XlX-lea a fost scrisă de Parley Parker Pratt (1807-1857) unul din cei mai mari apologeţi ai mormonismului. 22. ca nu cumva terminologia mormonă să se răspândească necontestată569. p. Liverpool. second edition. afirmând nu numai că Tatăl. 79 276 . 79 572 lbidem. mormonismul se îndepărtează de la linia creştină şi este privit ca o nouă tradiţie religioasă datorită numeroasele sale credinţe şi practici distincte570. 1855 (137 pagini). Bruce R. republicat apoi în anul 1891 cu multe ediţii ulterioare. 345-347) apud Radu Petre Mureşan. 78 571 D&C 130. însă este necesară o permanentă revenire asupra ei. p.

în funcţie de faptele pe care le-au făcut pe pământ. Isaac şi Iacob. ed. telestială. Sfinţii Ultimelor zile acceptă dumnezeirea ca trei persoane distincte: Tatăl. Lessectes del'apocalypse. 1995. Dumnezeul lui. Wells. Gourous de Van 2000. New York 1955. 1-4).întrebarea „Cred mormonii în Sfânta Treime?‖ răspunsul a fost următorul: „Da. credinţă care derivă din înţelegerea arbitrară a învăţăturii Sfântului Apostol Pavel (II Corinteni XII.. inclusiv moartea şi apoi vor putea să se întoarcă şi să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu pentru veşnicie. Altă învăţătură tipică a mormonilor este cea referitoare la botezul morţilor. Jesus au perii des sectes. în A Guide to Religions în America. un personaj spiritual‖573. 79 574 Robert E. gnoses et nouvelle religiosite. oamenii experimentează existenţa fizică. dar separat de El şi Duhul Sfânt. Lucrurile se complică şi mai mult când un alt apostol spune: „Iisus Hristos a fost şi este Iehova Vechiului Testament. Mormonii cred că toate persoanele decedate. Desclee. 60-66. Paris. p. ca fiinţe spirituale. oamenii sunt plasaţi în trei „stări de slavă‖.. Leo Calvin Rosten. 93. A se vedea şi ―Jesus selon mormons‖ în Jean Vernette. ―Ensign‖. care este unul cu Tatăl în scop. Credinţele lor reflectă specificul mediului protestant din secolul al XIX-lea la Richard Evans. p. p. ―What is a Mormon?‖. într-o viaţă anterioară. 1999. Când el a vorbit profeţilor a vorbit în numele Tatălui. 1999. Prin urmare viaţa pe pământ este un test care va determina în cele din urmă care persoane sunt vrednice să se întoarcă şi să trăiască cu Dumnezeu. care aşteaptă timpul învierii şi al judecăţii vor avea posibilitatea să accepte mesajul Evangheliei în lumea spiritelor. Noiembrie. terestră sau celestă. p. al lui Avraam. Adam şi Noe. O altă credinţă importantă este că oamenii sunt emanaţii spirituale ale lui Dumnezeu Tatăl şi că toţi oamenii au trăit cu Dumnezeu. 67-80 apud Radu Petre Mureşan. Iehova al Vechiului Testament a devenit Iisus Hristos al Noului Testament când el s-a născut ca muritor‖574. p. Fiul Iisus Hristos. În această viaţă de acum. După moarte. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Esotehsme. Jean Marie Abgral. Our Message to the World. 65 573 277 .

care şi-a consacrat întreaga viaţă investigaţiilor ştiinţifice. În egală măsură şi-a îndreptat atenţia şi asupra teologiei şi metafizicii şi a avut numeroase trăiri mistice. London: Swedenborg Society. Bryn Athyn.) apud Radu Petre Mureşan. Chicago. sunt în stare adultă. PA: Academy of the New Church. în care sufletul omului ajunge după ce moare. în 1758. când vor fi înviate pentru a domni împreună cu Hristos pe pământ. London: Swedenborg Society 1970.care se adaugă influenţa ideilor lui Emanuel Swedenborg (16881772)575. Last Judgment (and Babylon Destroyed) în 1758. între anii 1749-1756). Dintre acestea meţionăm: Heavenly Mysteries Contained în Sacred Scriptures (publicate în seria ―Arcana caelestia‖. sufletul nu stă degeaba. Potrivit mormonilor. A posthumous publication. În această stare. În acest loc însă. 2 vols. În 1766. Coulson. translated by D. p. Introducing the New Jerusalem. omul îşi păstrează temperamentul. iar sufletele rele vor sta până la Judecata Universală. credinţe masonice şi folclorul american576. Emanuel Swedenborg (1688-1772) a fost un filozof suedez. ci este chemat să înveţe mai multe despre Dumnezeu.. atitudinile şi ataşamentul sau împotrivirea faţă de o anumită învăţătură (Alma 34:34). însă trupul lor are o formă perfectă. p. Despre spirite se crede că au aceleaşi pofte şi dorinţe pe care le-au avut când au trăit pe pământ. translated by D. dar şi teolog. Moody Press 1980 apud Radu Petre Mureşan. Apocalypse Revealed. Stanley. translated by F. London: Swedenborg Society 1961. chimist (alchimist). Toate spiritele. 1949. Translated and edited by A. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. and Concerning the Spiritual World. translated by R. 8 vol. 1769. Emanuel Swedenborg. Signified by the New Jerusalem în the Book of Revelation.1952. 1961.. 1763. După ce moare. edited and revised by Stephen McNeilly. Harley. fiinţele spirituale sunt antropomorfe. Acton. Brief Exposilion of the Doctrine of the New Church. 80 575 278 . Harley. The Changing World of Mormonism. De telluribus. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. indiferent de vârsta la care au murit. un loc provizoriu. Messiah About to Come. Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă vede lumea spiritelor ca un loc de aşteptare. Lucrările lui au fost scrise în urma unor viziuni şi au avut un mare impact asupra contemporanilor. 80 576 Jerald and Sandra Tanner. Contimiation Concerning the Last Judgment. London: Swedenborg Society. anatomist. London: The Swedenborg Society 2003 (211 p. Concerning the Messiah About to Come and Concerning the Kingdom of God and the Last Judgment. sufletele bune vor sta până la începerea Mileniului. transl. from the original Latin by John Chadwick.

chiar şi după moarte. ei fiind înrobiţi de către voinţa diavolului. după faptele lor şi după cum au trăit în viaţa pământească. apostolii continuă să aibă responsabilităţile pe care le avea în timpul vieţii. Biserica este concepută ca fiind organizată. O concepţie specifică este aceea că spiritele pot progresa. cei buni sunt separaţi de cei răi. dacă acceptă principiile Evangheliei şi trăiesc respectândule. Mormonii consideră că spiritele vor sta organizate. deţinătorii preoţiei. În închisoarea spiritelor vor rămâne doar aceia care au respins Evanghelia după ce le-a fost predicată pe pământ şi care nu au acceptat-o nici când le-a fost predicată după moartea trupească. în întuneric. Şi apoi se va întâmpla că spiritele celor păcătoşi. spiritul diavolului a intrat în ei şi a pus stăpânire pe casa lor – şi aceştia vor fi aruncaţi în întunericul de afară. 14. şi aceasta din cauza nedreptăţilor lor. care este numită paradis. duhurilor ţinute în închisoare) spunând că sufletele celor păcătoşi sunt ţinute într-un fel de închisoare pentru că nu au primit Evanghelie. însă dacă cineva nu şi-a îndeplinit misiunea pe pământ. nu poate sta alături de familia sa. Un alt aspect important este acela al legăturilor de familie. acolo va fi plâns şi scrâşniri de dinţi. ei rămân în această stare. aceasta este starea păcătoşilor. adică pot trece de la o treaptă la alta. ale acelora care sunt răi – căci iată. 279 . Exegeţii mormoni au interpretat în sens literar textul de la 1 Petru 3:19 (. o stare de groaznică şi înfricoşată aşteptare a indignării arzătoare şi a mâniei lui Dumnezeu asupra lor. 13. da.. căci iată. De asemenea. o stare de pace în care se vor odihni de toate necazurile lor şi de toate grijile şi întristările.În Cartea lui Mormon se spune că lumea spiritelor este împărţită în două diviziuni. de aceea. o stare de odihnă. Acum. misionarii. tot aşa cum cei drepţi rămân în paradis până la timpul învierii. La Alma 40:12-14 citim: şi apoi se va întâmpla că spiritele celor care au fost drepţi sunt primite într-o stare de fericire. ei aleg lucruri rele în loc de bune. da. Ele au însă libertatea de a alege. să accepte Evanghelia şi astfel să treacă în paradis. fiecare generaţie de oameni avânt în frunte un profet. grupate în familii. astfel. În lumea spiritelor. ele nu au nici parte şi nici părticică din Spiritul Domnului.. Aşadar.

le va fi permis să moştenească gloria cea mai mică. Cultul are două feluri de rituri. apostolilor şi patriarhului. care prezintă asemănări frapante cu ritualul masonic şi sunt rezervate numai celor iniţiaţi se referă în principal la patru practici: botezul pentru cei morţi. Vol. care se desfăşoară în temple. The Power and the Promise. Membrii plătesc zeciuială 10% din veniturile lor. 54. 193-196 apud Radu Petre Mureşan. San Francisco. No. Church History. 222 578 Mai există şi ritualuri speciale de binecuvântare a episcopilor. se abţin de la droguri. Mormon America. 80 280 . Ceremonies secretes. Early Mormon Millenarianism: Another Look. erezie condamnată de Sinoadele Ecumenice 577. Journal intime d'une femme chez Ies Mormons. Mutual Improvement Association sponsorizează multe din aceste activităţi cultural- 577 Grant Underwood. o binecuvântare specială spirituală oferită membrilor valoroşi. ceai şi cafea. p. căsătoria celestă şi pecetluirea (sealing) care stabileşte structurile de familie pentru eternitate578. Despre legăturile cu ritualul masonic. Richard N. altele. Despre ceremoniile secrete din templu. Astfel. limbaj indecent şi jocuri de noroc. p. preoţia aaronică este conferită băieţilor la vârsta de 12 ani când sunt hirotoniţi ca diaconi. Mormonii au un deosebit respect pentru educaţie şi de asemenea pentru tot ceea ce ţine de activităţi recreative: sportul. 1995. Editions Filipacchi. hobby-urile etc. Deborah Laake. înzestrarea (endowments). Ostling. secrete. Membrii sunt în general botezaţi la vârsta de 8 ani. alcool. unele. ceea ce seamănă cu erezia lui Origen referitoare la Apocatastaza. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Mormonii au nişte coduri morale stricte. Osteling and Joan K. tabac. După vârsta de 18 ani ei primesc preoţia lui Melhisedec care le oferă autoritatea de a transmite „harul Duhului Sfânt‖ prin punerea mâinilor. festivalurile de teatru.După ce vor suferi un timp pentru păcatele lor. publice în capele. Tinerii sunt încurajaţi să se abţină de la relaţii sexuale premaritale. Cultul public cuprinde „Şcoala de Duminică‖ şi „adunarea Cinei‖ bazate pe rugăciuni şi cântări. Ceremoniile din templu. p. anume împărăţia telestială. 1999. observăm că ei nu cred în veşnicia chinurilor iadului. 2. de la pornografie. La vârsta de 16 ani ei sunt preoţi şi au autoritatea de a boteza şi a binecuvânta. apoi cele de consacrare a Profetului-Preşedinte etc.

. membre sau pasiuni‖. aceste atribute există în El în mod perfect. în cartea Jesus the Christ.. cât şi trupesc. (pag.recreative care încep cu o rugăciune şi se termină cu un imn mormon. Mângâietorul şi Duhul Adevărului apar în Scripturi cu sensuri evident diferite. Înpărăţia cultelor eretice. este numit „Tatăl‖. pe care îl cunoaştem de asemenea ca Iehova. de vreme ce ei binevoiesc să o descrie drept „o persoană de duh‖.. referindu-se în unele cazuri la persoana lui Dumnezeu Duhul Sfânt. format din 350 de membrii este renumit în întreaga lume579. p. în dorinţa lor de a imita creştinismul autentic. atât ca vlăstar spiritual. Duhul Domnului sau pur şi simplu Duhul. Este interesant de observat că. Fiul lui Elohim. în lucrarea de creaţie580. rămâne ca să înţelegem care este învăţătura mormonă referitoare la cea de a treia Persoană a Trinităţii creştine. care este Iisus Hristos.. el Radu Petre Mureşan. Iehova. atunci când este posibil. 261 579 281 .. Biserica lui Iisus Hristos a „sfinţilor zilelor din urmă‖ se proclamă împotriva Dumnezeului incomprehensibil. cu alte cuvinte. Fără îndoială că Duhul Sfânt posedă puteri şi sentimente personale. 467) se afirmă că Iisus Hristos. Elohim este literalmente Tatăl duhului lui Iisus Hristos şi de asemenea al trupului în care Iisus Hristos şi-a îndeplinit misiunea în carne. considerând că aşa ceva nu poate exista şi îşi afirmă cu putere credinţa în Dumnezeul viu şi adevărat al Scripturii şi al revelaţiei. 48. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 78-81 580 Walter Martin. Corul Tabernacolului. lipsit de „trup. a fost organul executiv al Tatălui. Duhul Sfânt în mormonism După ce am discutat natura şi atributele lui Dumnezeu în opoziţie cu mitologia mormonă şi cu panteonul ei de divinităţi poligame. mormonii îl descriu pe Duhul Sfânt în următorii termeni: „Termenul Duh Sfânt şi sinonimele lui comune. Elohim. p. Duhul lui Dumnezeu.. 466. capitolul IV. iar în alte cazuri la puterea şi autoritatea acestui măreţ personaj sau la forţa prin intermediul căreia slujeşte. supunerea faţă de el Iisus Hristos este Fiul lui Elohim. Astfel.

Acestea nu sunt expresii în sens figurat. Parley P. Acest element divin. Cea mai pură.. este vorba de Duhul Sfânt. iar un trup imaterial nu poate exista‖. la fel cum nu este nici Doctrină şi legăminte. ceea ce le întrece pe toate: „El este o fiinţă imaterială. numită Duh.. difuzată peste tot printre elementele eterne. un fluid sau o esenţă divină.. având o formă spirituală şi proporţii definite!‖ Sar părea că teologia mormonă a ajuns acum realmente confuză până la temelie..învaţă şi călăuzeşte. neposedând totuşi o formă de natură materială. Pratt.. ei sunt obligaţi să adopte atitudinea logică de a afirma într-un caz materialitatea lui Dumnezeu şi de a nega materialitatea aceasta în cazul următor. dar cu toate acestea. ci afirmaţii directe despre atributele şi caracteristicile Duhului Sfânt‖581. vorbeşte. p. şi cea care este cel mai puţin înţeleasă sau chiar şi 581 Ibidem. activ sau conducător în toate puterile sfinte miraculoase. evident „o fiinţă imaterială‖ şi evident Dumnezeu. 266 282 . Ar fi edificator de văzut cum împacă teologii mormoni această contradicţie logică şi teologică. Talmage declară că Duhul Sfânt este o persoană de Duh. Aici există o contradicţie în teologia mormonă. Există o substanţă divină. dar Talmage nu este de acord cu Talmage.. împuterniceşte. dacă e existat vreodată o astfel de teologie. porunceşte. Duhul Sfânt este „o persoană de Duh‖ şi unul dintre dumnezeii mormoni. când . având posibilitatea de a ocupa la un moment dat mai mult decât un singur spaţiu limitat. mărturiseşte despre Tatăl şi despre Fiul. deci nefiind limitată în întindere şi spaţiu şi. cea mai rafinată şi subtilă dintre toate aceste substanţe. prin urmare.. eminentul teolog mormon. sau Spirit. condamnă.. Şi. Aşadar pentru mormoni „un lucru fără părţi componente nu poate fi întreg. a complicat şi mai mult doctrina Duhului Sfânt în teologia mormonă atunci când a scris: „Acest lucru duce la cercetarea acelei substanţe numită Duhul Sfânt sau Lumina lui Hristos. în contradicţie directă cu afirmaţia anterioară a lui Talmage din aceeaşi carte. este agentul imediat. conform lucrării Doctrină şi legăminte. mustră.

Mântuitorul mormon Dar Mântuitorul mormonismului este o persoană cu totul diferită. în care de peste douăzeci de ori el se referă la Duhul Sfânt ca la un „ceva‖ impersonal. Hristos. Pentru aceştia lumina lui creşte în strălucire tot mai puternic din zi în zi‖583. 266-267 Ibidem. până şi concepţia mormonă despre naşterea din .recunoscută. 582 583 Ibidem. dar numai într-o anumită măsură. p. pot să îl şi piardă. Salvatorul mormon nu este cea de a doua Persoană a Trinităţii creştine.. Mulţi dintre cei care îl obţin. ci şi-a sărbătorit propria căsătorie cu „Maria şi Marta. este substanţa numită Duhul Sfânt‖582. nu a fost numai fratele spiritual al Diavolului. cei care îl primesc. Însă sunt puţini cei care trăiesc conform şoaptelor lui şi vin prin intermediul lui în comuniune intimă cu fiinţele cereşti de cel mai înalt rang. În teologia mormonă. Penrose îşi încheie comentariul său prin afirmaţia: „După cum botezul este naşterea din apă. iar el nu este nici măcar o replică întocmită cu grijă a Răscumpărătorului din Noul Testament. Mormon Doctrine (Salt Lake City. Am putea analiza şi mai departe doctrina mormonă a Duhului Sfânt. cum am văzut mai sus. umblă. dar există diferite grade în care Duhul Sfânt poate fi posedat. după cum ne revelează în mod clar publicaţiile mormone oficiale. în calitate de spirit preexistent. lipsit de personalitate. 1888).. cei care-1 pierd fiind cei mai săraci. de către oamenii mai puţin documentaţi. oprindu-ne mai ales asupra unui capitol interesant din cartea preşedintelui Charles Penrose. Duhul Sfânt este înzestrat cu divinitate. fapt prin care a putut să-şi vadă sămânţa înainte de a fi fost răstignit‖. Amândouă sunt necesare pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu. fecioară îl deosebeşte pe „Hristosul‖ lor de Hristosul Bibliei. tot aşa confirmarea este naşterea din Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul. în lumina lui. După cum am văzut anterior. Posesorul Duhului Sfânt este infinit de bogat. mormonii resping doctrina creştină a Trinităţii. 268 283 . p. deşi în obişnuita schemă politeistă mormonă.

Perla cea de Mare Preţ) abundă în referiri la sfârşitul lumii. despre care vorbeşte Young. În asemenea caz. subiectul unei „alte Evanghelii‖ şi iniţiatorul unui „alt duh‖. la fel ca şi în cazul altor învăţături ale acestei secte. nu am nici o soţie pe care să Iubesc atât de mult încât să nu-i străpung inima cu o suliţă. Brigham a mers încă şi mai departe propovăduind doctrina „ispăşirii sângelui‖. după cum îl descrie apostolul Pavel. a fost ineficace pentru curăţirea unor păcate. împreună cu întreaga lui revelaţie. o doctrină respinsă în prezent. Referitor la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. Fostul preşedinte al Americii. care făcea parte din cei „Doisprezece Apostoli‖ ai cultului mormon. şi aş face-o cu mâinile curate. tu vei fi justificat. Doctrină şi Legăminte. Pentru a înţelege mai bine limitarea puterii de curăţire a sângelui Iu Hristos. p. sub forma propriului Său sânge. dar care nu a fost niciodată repudiată în mod oficial. el este „un alt Iisus‖. îndemna pe membrii acestui cult: „Sfinţii din zilele de pe urma trebuie să fie liniştiţi. fără întârziere.. Wilford Woodruff. 280 284 . trebuie considerat „anatema‖ sau mai aproape de sensul strict al cuvântului în greacă. „blestemat‖ de Dumnezeu585. confuză.Pe lângă această concepţie revoltătoare. deoarece. al cărui vestitor (mesagerul îngeresc Moroni) a fost anticipat de către Apostol (Galateni 1:8 şi 9) şi care.. p. Brigham Young a afirmat categoric că jertfa adusă de Iisus Hristos pe cruce. şi astfel stând lucrurile.584 Hristosul mormonilor nu poate mântui. iar ei vor ispăşi pentru păcatul Io şi vor fi primiţi în împărăţia lui Dumnezeu. 584 585 Ibidem. nu de puţine ori fiindu-ne dat să obţinem răspunsuri contradictorii pe această temă de la misionari sau chiar să nu primim nici un răspuns. însă se poate sesiza lipsa unei viziuni unitare. 279 Ibidem. Principalele lor cărţi doctrinare (Cartea lui Mormon. eu aş proceda aşa. mormonii au o doctrină destul de complicată. vom recurge la propriile lui cuvinte: „Să presupunem că l-ai găsit pe fratele tău în pat cu soţia ta şi îi străpung cu o suliţă pe amândoi.

de la începutul Mileniului. până la Adam. vor fi luaţi pentru a-L întâmpina pe Iisus. cei ce vor primi o slavă terestrială vor fi înviaţi (D&L 88:99). oamenii se vor ocupa cu construirea de temple.. va fi distrus‖587 Mântuitorul Hristos va judeca popoarele şi îi va despărţi pe cei buni de cei răi. După începerea Mileniului. care nu au apucat să cunoască Evanghelia Restaurată. pentru că cei răi nu au fost înviaţi? În timpul Mileniului.Preparing for the Second Coming of Jesus Christ. p. împreună cu cei răi care au murit 586 G. Ne întrebăm deci.atenţi şi înţelepţi în faţa Domnului. Când toţi aceşti oameni vor învia. 250 587 Messages of the First Presidency ―Preparing for the Second Coming of Christ. de după Judecata Universală (D&L 76:50-70). despre ce judecată poate să fie vorba. că despre aceştia mormonii cred că vor moştenii împărăţia celestială. p. Oamenii răi vor fi distruşi: „orice suflet care nu va auzi cuvintele Profetului. De remarcat. Mormonii afirmă însă că la a doua venire a Domnului vor fi înviaţi doar cei buni. Aceia care au obţinut privilegiul de a ieşi din morminte la învierea drepţilor. prima înviere va fi terminată. stăpânind cu cei buni pe pământ timp de 1000 de ani. adică cel mai înalt grad de fericire veşnică. Cei răi. în care să slujească lui Dumnezeu şi în care să îndeplinească anumite datorii faţă de morţii din familiile lor. toate lucrurile trecătoare urmând a fi arse printr-un foc purificator (D&L 101:24-25). dacă oricum există pe pământ doar oameni buni.au împărăţit cu Hristos mii de ani. Smith.. vom prezenta acum punctual lucrurile pe care mormonii consideră că Hristos le va face la a doua Sa venire: El va curăţa pământul de tot ce este rău. Ei. care trăiesc în timpul celei de-a doua veniri a Domnului vor fi distruşi fizic. Homer Durham The Discourses of Wilford Woodruff . Pentru a structura informaţiile. (1946).‖ Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Să caute semnele vremurilor şi să fie sinceri şi credincioşi‖586. 389 285 . Ei au ajuns la această învăţătură bazându-se pe o traducere greşită a textului de la Apoc. El va termina învierea. 20:4 (.

Oamenii se afiliau la biserica întemeiată de el. revelaţiile care i-au fost făcute lui Joseph Smith de către Dumnezeu. Aceştia numesc Cea de-a Doua Venire „ziua măreaţa şi groaznică a Domnului‖ (D&L. Despre aceştia se crede că pot moşteni fie împărăţia celestială.110. vor trebui să aştepte până la sfârşitul Mileniului înainte să poată ieşi din morminte. Biserica urmând să devină o parte din această împărăţie. Doctrina mormonă susţine că anumite semne şi evenimente îi vor avertiza atunci când timpul celei de-a Doua Veniri va fi aproape.16). Escatologia mormonă În Doctrină şi Legăminte sunt cuprinse în special. Într-una dintre acestea. Dar înainte să vină Salvatorul. Acestea constituie perioada de 286 . oamenii de pe Pământ vor trece prin mari încercări să calamităţi. Mulţi dintre adepţii acestei secte au văzut în Joseph Smith dovada incontestabilă a revenirii lui Hristos pe pământ.11). El nu a precizat însă niciodată un moment exact al instaurării Împărăţiei pe pământ. 10). Atunci vor învia toţi morţii care rămăseseră în morminte spre a fi judecaţi. promiţândule apostolilor că vor apuca să vadă gloria lui Dumnezeu pe pământ. El Îşi va ocupa locul ce I se cuvine de drept. citim: „ Eu Mă voi descoperi din cer cu putere şi mare slava (. un fel de aparat administrativ (Articolele de Credinţă.. văzând în ea un timp de pace şi de bucurie. întemeind o guvernare politică. administrativă pe pământ. să se afle astfel în partea dreaptă a Sa.. La sfârşitul Mileniului va avea loc a doua înviere.deja. Articolele de credinţă mormone declară: ―Credem în adunarea propriu-zisă a lui Israel şi în restaurarea celor 10 triburi. potrivit credinţei mormonilor. sperând ca la a doua venire a Domnului. Aceasta venire este aşteptată de aşa-zişii discipoli ai cultului lui Iisus. însuşi Smith a fost tentat să exploateze credinţa în iminenţa sosirii Mileniului. Deşi mult mai temperat decât alţi întemeietori de secte. ca rege al cerului şi al pământului. credem că Hristos va domni personal pe Pământ şi că pământul va fi înnoit şi îşi va primi gloria paradisiacă‖.) şi voi trăi în dreptate cu oamenii pe Pământ 1000 de ani şi cei răi nu vor mai rezista‖ (D&L 29. fie că vor fi aruncaţi în întuneric cu diavolii. credem că Sionul va fi construit pe acest continent (America).

şi o împărăţie împotriva altei împărăţii.16 şi Matei. mai 2004. Iisus Le-a spus ucenicilor Lui că războiul va cuprinde întreg Pământul: „Veţi auzi de războaie şi vesti de războaie (. aduce ca dovadă în acest sens faptul că în ultimii 10 ani numărul cutremurelor. Semnele celei de-a Doua Veniri sunt în special următoarele: Răutăţi pe pământ. referitor la această problemă. Unele dintre cele care prevestesc a Doua Venire a lui Iisus Hristos s-au petrecut deja sau sunt în curs de împlinire iar altele se vor împlini în viitor..) groaza se va abate asupra tuturor oamenilor‖(88.) Un neam se va scula împotriva altui neam.6-7). p. mari furtuni tunete şi fulgere. din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.7).27). s-a dublat faţă de perioada precedentă588.. Pregătirea pentru a Doua Venire în revista Liahona.pregătire spirituală şi trupeasca care va întâmpina Venirea lui Iisus pe Pământ. 7 588 287 ..‖ (Mat. La vremea venirii Sale va avea loc o nimicire a celor răi şi o înviere a celor buni. pentru a domni în persoană în timpul Mileniului. războaie şi neînţelegeri: conform cărţii „Doctrine şi Legăminte‖. există patru puncte sigure: 1. foamete. 24. 24. Putem cunoaşte din anumite semne apropierea sfârşitului. 29.. Nimeni nu cunoaşte vremea venirii Sale. ciumă. Furtuni cu grindina vor distruge toate recoltele de pe Pământ (88. profeţii au avertizat că Pământul va trece printr-o mare agitaţie prin răutăţi. războaie şi suferinţe: „Dragostea oamenilor se va raci şi nedreptăţile se vor înmulţi‖(45. Aceste războaie vor continua până va izbucni un ultim mare Elder Dallin H. 3. Mormonii susţin deci faptul ca Iisus le-a dat semne care reprezintă evenimentele ce vor arata când este aproape a doua Venire a Salvatorului. „şi toate lucrurile vor fi tulburate şi (. 4.90. 2. Oaks.91). Elder Dallin H Oaks. Pentru mormoni. Aceste semne au fost revelate în special profeţilor Săi. Trebuie să ne aşteptam la cutremure. Salvatorul se va întoarce pe cu slavă.

În Vechiul Testament. pe parcursul mai multor ani. Pregătiri pentru restaurare şi a Doua Venire: ―Mâna Mea va fi asupra voastră‖ în revista Liahona. Evanghelia este predicata întregii lumi. De aceea. 89 589 288 . au prevestit apariţia Cărţii lui Mormon (Isaia 20.28). îngerul Moroni şi alţi mesageri cereşti i-au adus lui Joseph Smith Evanghelia lui Iisus Hristos. Ezechiel 37. 14.4-18 . Referitor la semnele petrecute deja. McConkie. Toata lumea va auzi plenitudinea Elder Robert D. cel mai distrugător cunoscut de lume. popoarele sunt tot timpul în război. spunând că el însuşi a văzut ca Evanghelia va fi vestita de către un înger (Apoc. noiembrie 2005.16-20). Aceste profeţii au fost împlinite deoarece Cartea lui Mormon a apărut şi este data în întreaga lume. Domnul le-a vestit Nefiţilor despre un alt semn: cartea lui Mormon va apărea pentru urmaşii lor (3 Nefi 21). a secete. iar în mijlocul acestui război Salvatorul va apărea (Bruce R. modificat de oameni rău-voitori. mormonii consideră că odată cu preceptele Evangheliei a dispărut şi autoritatea preoţiei Domnului.6). ei îl aduc pe acesta ca mărturie. „Mormon Doctrine. p. care a fost restaurată tot prin Joseph Smith589. profeţii Ilie şi Ezechiel. În împlinirea acestor profeţii.14). susţin că pretutindeni se găseşte răutate. a foametei şi a bolilor. Apariţia Cărţii lui Mormon. ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor‖(Matei 24.732). Mormonii consideră că după moartea Apostolilor. Hales.război. De asemenea. mulţi oameni suferă în urma furtunilor devastatoare. 45. Un alt semn al venirii lui Iisus este faptul ca „Evanghelia Împărăţiei va fi propovăduită în toata lumea. mesajul Evangheliei lui Hristos a fost transformat. au loc cutremure şi multe calamităţi. Restaurarea Evangheliei şi a preoţiei. referitor la restaurarea adevăratei Sale Evanghelii: „Lumina va răsări printre cei care stau în întuneric şi va fi plenitudinea Evangheliei Mele‖(D&L. Însa adepţii cultului sunt siguri ca aceste calamităţi vor fi şi mai severe înainte ca Domnul sa vina. într-una dintre revelaţiile din Doctrina şi Legăminte. Interpretând greşit cuvintele Apostolului Ioan. ei cred că Domnul a spus. P.

Lamaniţii vor deveni un mare popor.. numit Noul Ierusalim ( 3 Nefi 21. Aceştia susţin că nimeni nu ştie cu excepţia 289 . Mormonii nu specifica exact data Venirii Domnului. De atunci.Evangheliei în propria limba ( D&L 90.11).24). Înainte de a Doua Venire. într-o anumită ordine. Venirea lui Ilie. Zidirea Noului Ierusalim. Domnul a spus: „Înainte ca Măreaţa zi a Domnului să vina (. Potrivit mormonilor. Se studiază anumite lecţii. De zidirea acestui oraş se leagă concepţia potrivit căreia Hristos va domni pe pământ în timpul Mileniului în mod real. profetul Ilie va coborî pe pământ. Pe parcursul a mulţi ani de experienţă în acest domeniu. D&L. El va inspira oamenii pentru a se ocupa de strămoşii şi descendenţii lor (Maleahi. ei şi-au perfecţionat tehnicile de propovăduire. Ei împart exemplare gratuite din Cartea lui Mormon şi se oferă foarte insistent să îţi vorbească despre credinţa lor. Aproape de venirea lui Iisus. Un mare număr de lamaniţi din America de Nord şi sudul Oceanului Pacific au primit şi primesc binecuvântările Evangheliei. mormonii vor zidi un oraş drept. profetul Maleahi a prezis ca înainte ca Hristos sa vină a doua oară. Aşa putem explica eforturile deosebite depuse de mormoni pe plan misionar. Profetul Joseph Smith susţine că în aprilie 1836 proorocul Ilie i s-a arătat. 49. prin expediţii de evanghelizare în toată lumea. 2). va restaura puterile de pecetluire astfel încât familiile sa poate fi pecetluite. Domnul va asigura o cale pentru a aduce adevărul tuturor naţiunilor. interesul pentru genealogie şi pentru istoria familiei a crescut. Rânduielile de pecetluire trebuie realizate în temple pentru cei vii şi pentru cei morţi. dintr-un oraş-capitală a lumii. ci după un program bine stabilit.). un oraş al lui Dumnezeu.. 4. omul fiind prins în mreaja acestei învăţături greşite fără să-şi dea seama. chiar dacă momentan noi nu putem să le înţelegem pe toate.5-6 . Domnul a spus că oraşul va fi zidit în statul Missouri în SUA (D&L 84.23-25). care nu se face la întâmplare.3-4). lamaniţii vor învia ca un trandafir (D&L. deşi Joseph Smith a sugerat într-o oarecare măsură anumiţi ani. dar mormonii consideră că în Scripturi sunt descrise şi se afla mai multe semne. palpabil. Acestea sunt numai câteva din semnele pe care le-a dat Domnul Hristos.

Aşa a spus profetul (Joseph Smith)‖. iar mormonii se vor aduna în mod miraculos împreună în Missouri şi că judecata Domnului va fi revărsată pretutindeni peste pământ. şi pământul le va fi dat lor drept moştenire (. (Vezi Doctrină şi legăminte 29:9-11.) pentru ca Domnul va fi în mijlocul lor şi slava Lui va fi asupra Lor şi El va fi Împăratul şi Legiuitorul lor.‖(D&L 45. o ţară străbătută de un râu. „Oamenii au cheltuit milioane de dolari şi sute de vieţi pentru a găsi o ţară dincolo de Polul Nord. crezând.. unde : toate bogăţiile pe care le-au adunat vor fi împărţite cu restul „sfinţilor‖. Diferenţa constă în faptul că anglo-israeliţii cred că cele zece triburi pierdute sunt poporul englez.. atunci când toate aceste lucruri [semnele] se vor întâmpla. şi totuşi. El a spus că cei care sunt drepţi nu vor fi distruşi la sosirea Sa „ci vor suporta ziua. Motivul pentru care Domnul a dat aceste semne este ca oamenii să-şi poată pune vieţile în ordine şi să se pregătească pentru acele vremuri care vor veni. pe unul dintre cele două maluri ale sale locuind jumătate din tribul lui Mânase. locuită de cele zece triburi ale lui Israel. ci trebuie să aşteptăm cu bucurie venirea Salvatorului şi să fim fericiţi. în restaurarea celor zece triburi pierdute. Crezând în a doua venire literală a lui Hristos. care este mai numeros decât celelalte. în timp ce mormonii cred că cele zece triburi pierdute sunt undeva în regiunea polară şi că acestea vor fi eliberate şi strămutate în Sion (Missouri). Nu trebuie sa fim îngrijoraţi de calamităţi. pentru că. 290 . mormonii propovăduiesc că la revenirea Lui iudeii se vor aduna deja în Palestina.35). Ei spun ca Salvatorul a propovăduit despre aceasta venire prin pilda smochinului.) Mormonii au de asemenea ceva în comun cu angloisraelismul. ca şi aceştia.) şi copiii lor vor creşte fără păcate (. ale cărui mlădiţe fragede sunt semn al venirii verii.57-59). Domnul a spus: „ Nu fiţi tulburaţi.Tatălui nostru ceresc.. cu excepţia vechiului şi noului Ierusalim. ei vor găsi acea ţară .. veţi şti că promisiunile pe care vi le-am făcut vor fi împlinite‖ (D&L 45.o ţară rodnică şi călduroasă.

Biserica lui Iisus s-a stins odată cu moartea apostolilor. Hristos este fiul cel întâi născut al lui Dumnezeu dar există şi un al doilea fiu. unde se află adevăratul popor care se va mântui şi unde Iisus a refăcut biserica sa care se stinsese în vechime. 5. în cele din urmă. atunci. Fecioara Măria a fost soţia legitimă a lui Dumnezeu din care s-a născut Iisus Hristos. Iisus ar fi avut două soţii legitime: Măria Magdalena şi Marta.Mormonii cred de asemenea în învierea în trup a tuturor oamenilor şi în mântuirea într-un rai trietajat590. Credinţa în Iisus ca Hristos. Dacă lucrul acesta se întâmplă. 8. Cea de-a doua venire a lui Iisus va fi în America. cea mormonă. p. 285-286 291 . Joseph Fielding Smith. în Brigham ca succesor al acestuia. Mântuirea omului este condiţionată de următoarele condiţii: 1. 7. 3. 6. Cuvintele lui Brigham Young referitoare la acest aspect pot figura în fruntea unui top al blasfemiilor: „Iisus a fost zămislit de Tatăl Său tot aşa cum noi am fost zămisliţi de taţii noştri‖. Lucifer. 4. fapt prin care mormonii şi-au justificat practicarea poligamiei. precizează: „Omul poate comite anumite păcate foarte grave care îl vor aşeza dincolo de puterea sângelui ispăşitor al lui Hristos. unde s-au stabilit Adam şi Eva după ce au plecat din Rai. Înpărăţia cultelor eretice. Oamenii care au săvârşit păcate grave trebuie să se sinucidă pentru a le fi iertate păcatele. 2. istoricul mormon. ales de Dumnezeu pentru oamenii drepţi este în Missouri. cei doi fiind fraţi. cel care dă „paşaport‖ pentru împărăţia lui Dumnezeu este Joseph Smith. „Pământul făgăduit‖. Nici una dintre celelalte biserici creştine nu este autentică. pentru a fi 590 Walter Martin. în Joseph ca profet. Joseph Smith este profetul lui Iisus şi a readus pe pământ singura biserică adevărată.

Doctrina mormonă include şi o concepţie stranie despre aşa-numita preexistenţă şi mama cereasca. p. dintre care cel superior reprezintă stadiul de divinitate sau stăpânirea unei împărăţii împreună cu familia. în această dimensiune preexistentă. care învaţă că viaţa umana a început pe pământ. Deosebit de creştinism. la fel cum sunt căsătoriţi oamenii pe pământ. Dumnezeu Tatăl este căsătorit cu Mama Cerească. În teologia mormonă există trei ceruri: unul telest.mântuit. a lui proprie592. p. Înpărăţia cultelor eretice. Cerul cel mai de jos este destinat păgânilor care au respins Evanghelia şi celor care la vremea aceea vor suferi în iad. Gheorghe Petraru. de mormonii care nu au trăit la nivelul cerinţelor bisericii lor şi de oamenii de bine ai altor religii. secta mormonă crede într-un loc cunoscut ca preexistentă unde fiecare persoană umană care a trăit vreodată pe pământ. împreună cu familia sa. este la rândul lui împărţit în alte trei niveluri. el trebuie să-şi sacrifice propria viaţă pentru a ispăşi pentru acel păcat‖591. Această stare specială are ca premisă obligatorie faptul ca mormonul care candidează la această stare să fi fost pecetluit prin căsătoria celestă într-un templu mormon în timp ce se afla încă pe pământ. care au respins revelaţiile „sfinţilor‖. la stadiul de divinitate se ajunge prin progres lent. Conkie. pentru a descrie existenţa înainte de moarte a spiritului Pr. Cel de al doilea cer va fi locuit de creştinii care nu au acceptat mesajul mormon. unul terest şi unul celest. va stăpâni şi va popula o planetă distinctă. Dr. După cum afirmă Bruce R. „preexistenta‖ este un termen folosit în mod uzual. Fiecare persoană care a existat vreodată pe pământ a trăit odată cu Tatăl Ceresc şi cu Mama Cereasca. 323-233 592 Walter Martin. iar în cele din urmă fiecare dintre cei care ajung dumnezei. care trăieşte astăzi sau care va trăi vreodată pe pământ s-a născut din tatăl ceresc şi mama cerească. aşteptând ultima înviere. 286 591 292 . Chiar şi în împărăţia celestă. un apostol al sectei mormone. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. cel celest. Dumnezeu Tatăl şi Mama cerească dau naştere la copii în acelaşi fel în care soţii şi soţiile au copii. Cel din urmă cer.

la rândul nostru. în toate privinţele. Pentru că noi trăim pe pământ. falsa învăţătura a mormonilor nu se opreşte la acest punct. Vorbind despre această existenţă anterioară în spirit. Gheorghe Petraru. Liverpool: F. corpurile lor spirituale au fost făcute din substanţe cu mult mai pure şi mai fine decât elementele din care sunt făcute corpurile muritoare‖. Pr. Mama Cerească este veşnic însărcinată. vol. Odată ajunşi pe planeta lor. la modul literal. şi acest fapt a constituit argumentul instaurării oficiale a poligamiei în anul 1852 în statul Utah. cu toate că acest dumnezeu este doar unul dintre mulţi alţi dumnezei. mormonii susţin că există mai mulţi dumnezei (Cartea lui Avraam 4:3). cu excepţia faptului că. aceşti copii spirit sunt trimişi pe o planeta unde primesc corpuri muritoare. prima Preşedinţie a mormonilor arată că „toţi bărbaţii şi toate femeile sunt asemănători cu Tatăl şi Mama universali şi sunt. p. Marcu 12:29-34). p. 1855.copiilor lui Dumnezeu Tatăl. ceea ce a atras repercusiuni din partea autorităţilor asupra mişcării. 46:9. fiecare bărbat şi fiecare femeie trebuie să se închine Tatălui lui Ceresc ca şi dumnezeului lor. şi că noi.8. Jurnalul Discursurilor. Dumnezeu Tatăl nu este căsătorit doar cu o soţie. 45:21. arată la fel ca toate fiinţele muritoare.D.11. 44:6. În plus faţa de Tatăl Ceresc. ei au fost „sămânţa unei paternităţi cereşti‖. fii şi fiice ale Divinităţii. În contrast. 60. există mulţi alţi taţi cereşti. dumnezeul care domneşte peste planeta noastră. care domnesc peste propriile lor planete şi peste proprii lor copii. Sfânta Scriptură învaţă că există un singur Dumnezeu şi că în afara de El nu mai există altul (Deut. ca spirite. tatăl nostru ceresc este dumnezeul căruia noi ne închinăm. sămânţa unor părinţi slăviţi. au fost bărbaţi şi femei care. Dr. dacă am fi locuit pe o altă planetă. Tatăl ceresc şi Mama cerească creează milioane de spirite copii. La rândul lor. Dar. putem deveni dumnezei într-o împărăţie 593 Brian Young. Totuşi.22. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. I. Richards. Aceste fiinţe spirite. 6:4. ar fi trebuit să ne închinam unui alt Dumnezeu593. Isaia 43:10. Tatăl Ceresc este poligam. Comparaţie între învăţătura creştină şi ereziile mormone 1. ci poate avea mai multe soţii. 228-230 293 .

Mormonii învaţă că însuşi Dumnezeu are un tată şi un străbunic. Scriptura învaţă că aceştia trei sunt un singur Dumnezeu. de către Tatăl ceresc şi o mamă cerească şi apoi. De asemenea. În contrast. Sfânta Scriptură învaţă că Iisus este singurul Fiu al lui Dumnezeu. Totuşi. mormonii învaţă că Sfântul Duh este un duh sub forma unui om şi că doar influenţa lui este prezentă pretutindeni.18. Fiul. Fapte 5:3. că nu este un om (Numeri 23:19.cerească. Luca 1:34. care a progresat ajungând dumnezeu. Ieremia 23:34. şi aşa până la infinit. Psalm 139:7-10. 3. 1 Tim. Sfântul Duh: Fapte 5:3.4). În contrast. omniprezent şi omniscient (Psalmii 90:2. Sfântul Duh şi Tatăl sunt identificaţi separaţi. Fiul şi Sfântul Duh sunt trei Dumnezei diferiţi. separaţi. conceput fizic (trupeşte) de către Tatăl ceresc şi o mama pământeană.25).3:17. Sfânta Scriptură învaţă că Tatăl. 4. Coloseni 2:9). mormonii învaţă că Iisus Hristos este fratele nostru mai mare care a ajuns progresiv la dumnezeire după ce a fost mai întâi procreat.2:10. că este veşnic asemenea Tatălui şi egal cu acesta (Ioan 1:1. mormonii învaţă că cei ce ating dumnezeirea vor avea copii spirituali. 2.14.11. Filip. Iisus s-a făcut trup pentru mântuirea omenirii. Maleahi 3:6). În Noul Testament. Întruparea Lui a avut loc în chip minunat de la Sfântul Duh. ca un copil spiritual. Sfânta Scriptură învaţă că Sfântul Duh este Dumnezeu şi că este omniprezent (1 Regi 8:27. Osea 11:9. şi fiecare în parte este arătat lucrând ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12. 294 . Deşi nu era cu nimic mai prejos decât Dumnezeu. 2Cor. ci doar persoane ale Sfintei Treimi. În contrast. Fiul şi Sfântul Duh nu sunt Dumnezei diferiţi. Sfânta Scriptură învaţă că Dumnezeu este duh (Ioan 4:24. 10:30. 6:15. Ioan 20:28. mormonii învaţă că Dumnezeu a fost cândva om ca noi. având acum un trup de carne şi oase. 139:7-10. că a existat dintotdeauna. mormonii învaţă că Tatăl.4.16). În contrast. care li se vor ruga şi închina acestora. Romani 1:22. prin naşterea dintr-o fecioară (Mat. Apocalipsa 19:6. 13:14). ca Dumnezeu.23) şi că a existat dintotdeauna ca Dumnezeu omnipotent.1:18-23. 5.

În acest sens sunt bine organizaţi şi pregătiţi. cu vârste între 20 şi 30 de ani. prin rotaţie. este imposibil să nu fie remarcaţi în mulţime. Astfel. Majoritatea americani. Sfânta Scriptură învaţă că Biserica a fost întemeiată odată pentru totdeauna de către Iisus Hristos şi că niciodată nu a dispărut şi nu va dispărea de pe pământ (Matei 16:18.odaiadesus. cu ghiozdanul în spate şi ecusonul în piept mormonii bântuie străzile mai multor oraşe importante. ei îşi întrerup pentru doi ani studiile universitare sau serviciile şi. Romani 5:12-21). Mereu în grupuri de câte doi. Sfânta Scriptură învaţă că omul a căzut în păcat şi că această cădere a fost un mare rău. atingând în prezent câteva mii. În contrast. Una din sectele cele mai periculoase care acţionează şi pe teritoriul României este cea a mormonilor sau a ―sfinţilor ultimelor zile‖ .2009 295 . că la scurt timp de la moartea Apostolilor Biserica lui Hristos a căzut într-o apostazie generală. Din propria experienţa putem spune că secta mormonilor practică de departe cel mai agresiv prozelitism. reuşind să pătrundă în peste 150 de ţări şi să racoleze peste 15.ro/mormoni. din banii părinţilor. În contrast. toţi adepţii fiind obligaţi să cedeze a zecea parte din venit (zeciuiala).000. mormonii învaţă că păcatul lui Adam a fost un pas necesar în planul vieţii şi o mare binecuvântare pentru noi toţi. „cu excepţia acelora care au ajuns la cunoştinţa evangheliei restaurate‖ a sectei mormone594.6.3:11). 594 http://www. îmbrăcaţi în cămăşi albe cu cravate negre. 7. Numărul acestora este într-o creştere vertiginoasă. În România sunt. asemenea tuturor neoprotestanţilor. pleacă acolo unde secta nu este cunoscută. Situaţia financiară a sectei este de invidiat. prin care păcatul a pătruns în lume aducând condamnare şi moarte tuturor oamenilor. Tunşi scurt.html site citat la 27.000 de adepţi.o sectă apăruta în SUA în anul 1830. cam 300 de ―misionari‖ la care se adaugă românii ―botezaţi‖ care difuzează la rândul lor ereziile mormone. Ioan 17:11. 1 Cor. Secta are astăzi un virulent caracter prozelitist în întreaga lume.04. între care Bucureştiul este o ―ţintă‖ favorită. mormonii învaţă. noi ne naştem având o natura păcătoasă şi vom fi judecaţi pentru păcatele pe care le săvârşim (Ezechiel 18:1-20.

Disidenţe în cadrul Bisericii Ortodoxe Române XI. 3) şi pentru ca această unitate să fie îndreptată spre comuniunea deplină cu Dumnezeu Tatăl. continuarea Bisericii una a primului mileniu creştin nu a fost exceptată de apariţia formaţiunilor sectare. Preliminarii Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat ca om în Grădina Ghetsimani pentru unitatea în credinţă a tuturor celor care fac parte din Biserica Sa (Ioan 17. Secta reprezintă antiteza Bisericii iar pericolul pe care îl actualizează se referă la o absolutizare a tot ceea înseamnă relativ în creaţia lui Dumnezeu în sfera valorilor. Biserica ortodoxă secretă – studiu de caz XI. caracteristici specifice Ortodoxiei. XI. Sectele apărute în sânul Bisericii Ortodoxe în general sunt de natură mistică şi liturgică. a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de către oameni ce pretind a fi creştini şi încearcă să ―încreştineze‖ şi pe alţii595. Nici Ortodoxia.Această sectă ne poate da măsura rătăcirilor. Acest lucru înseamnă că dezbinarea sau dezintegrarea oamenilor nu are legătură cu Dumnezeu sau cu a Sa lucrare: ea este „opera‖ diavolului.04. Fenomenul sectar este urmare a căderii primilor oameni şi a permanentizării consecinţelor acestei căderi.1.2009 296 . Faptul acesta demonstrează că fiecare sectă poarta amprenta 595 www.1.1.mormonii.ro site citat la 27.

însă acest concept este extins şi la nivelul României ca centru religios mondial unde se va sălăşlui noul Ierusalim ce va fi construit după cum i s-a „transmis‖ de sus cu materiale ce nu au fost încă inventate şi la poporul român ce va juca un rol hotărâtor ca popor ales în mileniul III şi în împărăţia lui Dumnezeu. Ortodoxie şi prozelitism. La majoritatea titlul este ales în aşa măsură încât să reflecteze această deosebire. La toate acestea există conceptul de „revelaţie deschisă‖. „fenomenul‖ Ioneşti. De la început trebuie să recunoaştem structura eminamente sectară de factură penticostală a grupării. p. Acest lucru este valabil şi la gruparea amintită. care are propria sa structură spirituală şi spiritul specific596. turma Sfântului Ilie. în cazul de faţă este exacerbat accentul fiind pus bineînţeles pe persoana şi activitatea lui Constantin Dogaru. există şi excepţii în care o sectă se autointitulează ca fiind Biserică Ortodoxă. Un asemenea caz îl reprezintă Biserica „ortodoxă‖ secretă înfiinţată de maistrul Constantin Dogaru din Tecuci. „fenomenul‖ Vladimireşti. Gheorghe Petraru. Pr. etc. 193 297 . Acest lucru înseamnă deopotrivă şi o negare a divinităţii Mântuitorului deoarece poate exista perfectibilitate a activităţii Sale. În aceeaşi direcţie afinităţile grupului Dogaru cu mişcările neoprotestante şi sectare se observă şi din faptul că există tendinţa de a proiecta la nivelul spectrului nevăzut ceresc realităţile cotidiene cu profund caracter pământesc. Această grupare continuă seria sectarismului eclesial apărut şi manifestat în Ortodoxia românească cum ar fi „fenomenul‖ Pucioasa.confesională a Bisericii – mamă. Tot aşa cum martorii lui 596 cf. Din titlu ne dăm seama de caracterul esoteric al grupării şi de faptul că în mintea tulburată a întemeietorului creştinismul este un fel de religie de mistere. Sectele au tendinţa de a se deosebi atât la nivelul doctrinei cât şi a disciplinei de Biserica Ortodoxă mamă. Toate mişcările neoprotestante dezvoltă o concepţie străină Ortodoxiei cu privire la revelaţie. Tot de factură neoprotestantă este şi existenţa „conceptului alesului‖ care. Acest lucru permite întemeietorilor şi naivilor racolaţi să se erijeze în continuatori ai lucrării soteriologice săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos.

de exemplu. Vaslui.) şi este de remarcat forţa financiară a grupării care a permis editarea a zeci de cărţi de factură ocultă ufolatrică. Comportamentul întemeietorului se încadrează clar în sfera patologicului cu grave tulburări de comportament cu un accentuat delir psihotic având şi un comportament violent. consideră regatul lui Dumnezeu ca având valenţe materiale. că este chiar comunicator special trimis de Domnul Iisus Hristos. Şi în acest caz observăm ca în cadrul tuturor grupărilor sectare existenţa celor două elemente fundamentale în recunoaşterea şi combaterea unei secte: 1. În acest sens Dogaru chiar se consideră întemeietorul unui noi ordini mondiale. un grup de naivi care cred cu tărie aceste aberaţii şi care. 2. Constantin Dogaru este înconjurat de un grup redacţional ce-l are în prim plan pe profesorul Ştefan Dumitru din Bucureşti care este principalul ideolog al grupării (el semnează prefeţele la majoritatea cărţilor) şi pe Nicolae Negrilă din Craiova care coordonează activitatea editurii Sfânta Ortodoxie din Craiova unde s-au tipărit majoritatea „lucrărilor‖ transmise de sus. că este un sfânt înger (Constantin Hamimas) care face naveta între cer şi pământ. în loc să-l ajute să-şi vină în fire printr- 298 . există tendinţa de a conferi tuturor complexelor şi frustrărilor personale un statut şi o justificare cerească din partea lui Dumnezeu. că face parte din sfântul consiliu îngeresc şi este când preot când arhiereu autentic al Bisericii adevărate. iar fericirea şi mântuirea se confundă cu aspiraţiile omeneşti secularizate. avem. Piteşti. etc. avem un individ ce pretinde că primeşte transmisii astrale. religioase. tot aşa şi în cazul grupării Dogaru avem această confuzie între realităţile pământeşti şi cele cereşti (cum ar fi evlaviometrul care măsoară la nivel ceresc evlavia creştinilor pe pământ sau propunerea din partea unui înger inventat de Dogaru de a se înfiinţa o televiziune cerească) şi acestea arată existenţa unor grave disfuncţionalităţi psihosomatice. morale şi sociale care să rezolve nu atât problemele umanităţii cât problemele sale personale. Reţeaua sectară cuprinde şi alte oraşe (Braşov. din păcate. Tulcea.Iehova. Constanţa. Mai mult.

deşi în majoritatea transmisiilor cereşti clerul ortodox este supus unor aspre critici. arhiepiscopul Vadului. fie prin promisiuni divine. Observăm o diabolică abilitate a maistrului Constantin Dogaru ce urmăreşte atragerea tuturor naivilor şi căutătorilor de iluzii. cler care să cuprindă o nouă ierarhie vocaţională. la toate nivelurile sugerâdu-se necesitatea înlocuirii acestuia. Acatistului prealuminatului Stelea). În acelaşi acatistier. nu interesată de venituri şi interese materiale (aceasta o spune un individ care pe majoritatea coperţilor publicate lasă adresa şi numerele de telefoane pentru sponsorizări). fie se vor opune acesteia. Un alt aspect important al grupării îl reprezintă pretenţia întemeietorului de a fi martor al mai multor teofanii. izgonire de duhuri rele şi însănătoşire‖). insinuând ca IPS Sa ar binecuvântat toate acatistierele publicate (Acatistul iluminării Duhului Sfânt. totuşi sunt investiţi de „întemeietor‖ cu un scop utilitarist. Mai mult. Ierarhii ortodocşi de care se foloseşte maistru Dogaru. încurajează manifestarea bolnavă a întemeietorului secte. mariofanii şi anghelofanii acreditând ideea că este binecuvântată activitatea sa de comunicator ceresc şi totodată ameninţând cu pedepse divine dar şi lumeşti pe cei care. el se foloseşte în această încercare de manipulare mentală şi de anumiţi ierarhi ortodocşi. care chipurile îi mulţumeşte maistrului nostru pentru primirea unui acatistier (este vorba de „Acatistierul ortodox pentru iluminarea minţii. inclusiv a Sfântului Sinod cu un cler binecuvântat de Sfânta Treime şi promovat de maistru Constantin Dogaru. fie prin ameninţări şi dezastre. fie nu vor crede în această „lucrare‖. curăţire de păcate. Mitropolitul Banatului care i-ar fi trimis o scrisoare de mulţumire 299 . la pagina 135.un tratament medical adecvat. Este vorba de IPS Bartolomeu. se reproduce o scrisoare de mulţumire a PS Galaction pentru darul primit de la maistrul Constantin Dogaru (este vorba de paraclisul Sfintei Treimi). Un alt ierarh important ortodox vehiculat de către Constantin Dogaru este IPS Nicolae. Feleacului şi Clujului. deşi nu-şi mai pot asuma rolul de mijlocitori pentru lume. acela de trasmiţători către Sfântul sinod al BOR a mesajelor divine secrete. cu acest prilej PS Sa se bucură sincer în imaginaţia maistrului pentru râvna pe care acesta o are în trăirea şi mărturisirea adevăratei credinţe. Acatistul binecuvântatei tări – România.

489 600 Ibidem. îl menţionează şi pe părintele Ioan Iovan ce a slujit în Mănăstirea Vladimireşti. conducătoarea grupului din Bucureşti. Sunt menţionaţi şi unii preoţi care ar adera la ideile lui Dogaru – Victor Lungănoiu din Craiova601. Datorită acestui fapt a trebuit ca însăşi Maica Domnului să intervină pentru ca cei doi să se pună de acord la nivel terestru cu „scrierile inspirate de sus‖. De asemenea. p.pentru volumul „Soborul şi acatistierul Sfinţilor Apostoli‖ şi care totodată îl şi binecuvintează. drept pentru care pe foaia de titlu scrie „Apare cu binecuvântarea IPS Nicolae Corneanu. dar şi pentru necreştini – observăm aşadar o încercare de extindere a orizontului prozelitist al grupării. p. Mihaela Manu – reporter la un ziar local din Vaslui şi nu în ultimul rând Ana Maria Voinea patroana fundaţiei şi a ziarului Har. Constantin Dogaru pretinde că are viziuni chiar şi cu Satan pe care fie îl pune la punct. „nea Ion‖ de la Ioneştii de Argeş600 şi mulţi alţii au legătură directă cu activitatea sa. 489 599 Ibidem. Sfinţii Apostoli. 499 300 . Maica Veronica de la Vladimireşti598. călugării Sebastian şi Valerian din Corod599. pentru români. fie îl îndeamnă să se pocăiască şi mai mult dă amănunte privitoare la activitatea demonilor („când se împărtăşesc creştinii Satan plânge cu lacrimi ca măslinele altoite‖)597. Ierarhia Bisericii „ortodoxe‖ secrete are şi componenţă feminină: arhieriţa Silvia Georghe ce slujeşte împreună cu Hosu Doina din acelaşi oraş. şi în acest domeniu sectar există şi concurenţă: Tania Cuţov din Ploieşti care are aproximativ aceleaşi pretenţii. 175 Ibidem. p. 494 601 Ibidem. care ca şi cei menţionaţi au avut descoperiri sfinte şi au suferit pentru dreapta credinţă ortodoxă din partea securităţii comuniste. Mitropolitul Banatului‖. Părinţii Apostolici şi alţi sfinţi îi comunică acestuia mesaje pentru România. pentru creştinii catolici şi protestanţi. Însă. p. p. 597 598 Biblia Maicii Domnului. dar ale cărei transmisii diferă în multe puncte (de exemplu a scris că sunt 12 ceruri şi nu 10).

„Despre civilizaţiile 301 . planul liturgic. tot pe acest plan există apropieri între doctrina profetică a lui Dogaru şi erezia pnevmatoforă a „gherasimiţilor‖ de la Mănăstirea Cocoş. „Sfinte comunicări despre România‖. 2000. dar mai ales cu mişcarea penticostală sau fundamentalistă. Este vorba de o erezie ce se manifestă plenar pe mai multe dimensuini însoţită de o abatere gravă de la disciplina şi practica religiosă ortodoxă.XI. informaţii privind organizarea cerească cu ajutorul teofaniilor. judeţul Tulcea precum şi cu viziunile maicii Veronica de la Vladimireşti. deşi nu-l nominalizează îl asumă prin desele trimiteri la noul Ierusalim. detalii despre locuitorii netrupeşti ai altor dimensiuni decât cele pământeşti. Editura Sfânta Ortodoxie. Tot pe acest plan avem informaţiile despre împărăţia cerurilor. 2002) cartea „Duhul Sfânt în România‖ care va fi continuată prin publicarea părţii a II–a şi a III–a la editura Sfera din Bârlad în anul 2001. Încadrarea teologică a grupării este practic imposibilă datorită lipsei de logică. Toate acestea atestă afinitatea grupării secrete a lui Dogaru cu ideologia New Age. În acest sens.2. de coerenţă. de înşiruirea aberantă de credinţe. Materialul aferent acestui aspect este foarte bogat: „Sistemul ceresc de întrajutorare‖. Datorită exacerbării lucrării Sfântului Duh gruparea secretă are afinităţi cu toate mişcările neoprotestante şi sectare prin „revelaţia deschisă‖. Analiza doctrinară a grupării trebuie să se săvârşească pe mai multe planuri: planul profetic. maistrul nostru publică la editura Sfânta Ortodoxie (Deva. Doctrină Constantin Dogaru construieşte o doctrină ce nu poate să fie încadrată într-o anumită mişcare neoprotestantă sau sectară datorită sincretinsmului consistent pe care îl are gruparea. 1.1. „transmisiuni cereşti‖ considerate infailibile datorită paternităţii divine a acesora. Craiova. Mişcarea lui Dogaru are din acest punct de vedere legătură cu „fenomenul‖ de la Pucioasa pe care. Planul profetic încadrează mişcarea între grupările milenariste de factură adventă chiar dacă parusia nu ocupă locul principal în discursul profetic. planul taumaturgic şi planul canonic. mariofaniilor şi în special anghelofaniilor. idei. De asemenea.

Ca o anexă a sfântului tron divin este „rama divină‖ unde nu intră oricine ci doar spiritele evoluate şi îngerii „supersavanţi‖. „Sfânta organizare a opalului‖. apoi ierarhiile îngereşti şi structurile ierarhice ale diferitelor ceruri. această transmisie ne descoperă faptul 302 . Craiova. Această minunată slavă divină se vede parţial şi din cerul întâi. 2003. Tronul divin are 36 de laturi sfinte iar fiecare latură are câte o denumire cerească şi din fiecare latură pot ieşi mii şi milioane de raze sfinte de orice fel de categorie dumnezeiască. Sfântul tron divin. Editura Hyperion. „Cerul cristoforic‖. 2002. pe de-o parte informaţii cu privire la sfânta organizare a cerului care cuprinde diferite paliere organizate ierarhic. Comunicarea „cerească‖ despre „Sfântul Tron divin‖ îl descoperă pe maistrul Constantin din Tecuci într-o lumină de smerenie vis-à-vis de identitatea lui cerească spre a nu ne speria noi din România şi din toată lumea. Ştefan Dumitru este cel mai „informat‖ dintre toţi cei care participă la redactarea şi tipărirea publicaţiilor. acesta dezvoltă în prefeţele făcute diferitelor cărţi „învăţătura‖ secretă „ortodoxă‖. De asemenea. etc. 2001. Având în vedere bogăţia informaţiilor şi caracterul hilar al acestora putem să considerăm ca realistă şi existenţa unei posesii demonice în cazul Dogaru şi al adepţilor acestuia.cosmice‖ şi „Despre viitorul planetei Pământ‖. Apoi urmează „Sfânta Pertuţie divină‖ care este un consiliu de administrare a universului condusă de Maica Domnului şi cele mai evoluate şi preaînalte puteri îngereşti. Editura Hyperion. antiierarhic şi anticreştin în numele Ortodoxiei adevărate dar secrete. Tronul divin văzut de aproape este extrem de strălucitor iar de departe se poate observa şi sfânta „slavă divină‖. Astfel avem. Craiova. ca edificiu cel mai sfânt posibil. Editura Sfânta Ortodoxie. Craiova. iar realitatea acestei stări este dată de conţinutul antieclesial. „Sfânta Pertuţie divină‖. Ideologul grupării. Editura Hyperion. „Sfântul Tron Divin. Craiova. este vorba de acea demonizarea asimptomatică ce este mai periculoasă decât cea care prezintă simptome. Mai există „Marele şi sfântul tron divin‖. face legătura între Sfânta Treime şi sfintele personalităţi divine. 2000. Organizarea cerului începe cu „Sfântul Consiliu divin‖ unde se regăsesc persoanele Sfintei Treimi. Editura Hyperion. un mare edificiu ceresco – divin la a cărui înţelegere se ajunge prin dobândirea sfintei gramatici cereşti.

În această carte se descoperă un lucru aşteptat. Cu privire la organizarea ierarhică a cerurilor această inovaţie – aberaţie care vorbeşte de existenţa a zece ceruri. În acest sens profesorul Ştefan Dumitru vorbeşte despre marea lucrare divină din România iar existenţa tuturor cărţilor scoase de gruparea secretă Dogaru reprezintă semnul concret. cetele 602 603 Sfântul Tron divin. cărţile reprezintă dovada materială că ea există şi cuvântul lui Dumnezeu vine prin ele. pp. 5-12 303 . Adepţii maistrului Dogaru sunt toţi oameni cu probleme de ordin psihic şi somatic nerezolvate şi cu activităţi în planul ocultismului.‖.că civilizaţia actuală va fi distrusă aproape în totalitatea pentru păcatele ei şi după ea va veni civilizaţia sfântă care începe tocmai prin aceste descoperiri ale maistrului Dogaru602. Pentru Dogaru şi acoliţii săi toate aceste aberaţii sunt sfinte „misiuni divine‖ şi ei se consideră „executanţi fără şovăire‖ ai acestora. carte scrisă în colaborare cu Nicolae Negrilă. depsre spectograful României şi al ţărilor creştine. Fiecare dintre cerurile 1-9 constituie subiect pentru redactarea unei cărţi. Editura Hyperion. Craiova. etc. Acesta cerea detalii de la mentorul Dogaru despre: „marele spectograf ceresc. pp. 2001. Nicolae Craioveanu susţinea la 15 martie 2003 examenul legat de terapiile complementare şi susţinea că a fost numit lector „Anatecor‖ şi că va scrie capitolul „Terapia cu biocâmp‖ care va face parte din manualul: „Bazele fundamentale ale terapiilor complementare‖. Editura Hyperion. spre exemplu un adept – colaborator. toţi cei care nu cred şi nu participă la această mare lucrare divină perpetuează ignoranţa şi necredinţa iar acestea devin zid în calea luminării poporului român603. Craiova. 2003. 3-5 Sintei organizări a opalului. Cerul zece este numit „opal‖ şi despre sfânta lui organizare se vorbeşte într-o carte specială. Ideologul Ştefan Dumitru se foloseşte de teologumena Sfântului Dionisie Pseodo-areopagitul cu privire la ierarhia îngerească (cele nouă cete) şi pune bazele împreună cu Dogaru şi Negrilă unui nou ciclu de cărţi referitoare la locuitorii cerurilor: fiecare ceată îngerească face obiectul unui studiu diferenţiat. palpabil că aceasta este o realitate de necontestat. despre marele holograf deschis spre univers.

cit. p. scapeţii. 92 604 605 304 . Bineînţeles că această organizare are şi un „sfânt comandament‖ care. 2003. Deviaţiile liturgice se întrepătrund cu inovaţiile liturgice într-un amalgam bolnav în care găsim rugăciuni (începătoare. paradoxal sau nu. 2. sfânt şi intangibil la orice reformă eclesiastică (rascolnicii. Planul liturgic al deviaţiilor eretice este la fel de coplex şi bine reprezentat în mulţimea cărţilor publicate. inochentiştii. se află în cerul al V-lea. de acţiunile unor indivizi tereştrii sau extratereştrii care au mentalităţi şi scopuri războinice şi distructive‖. molocanii. Sfânta entorie a pământului. 194 606 Sabia Sfântului Arhanghel Mihail. Astfel. fie pretind o identificare panteistă cu principiul divin (hlâştii. stiliştii. cea mai voluminoasă fiind cea consacrată cetei îngereşti a începătorilor. 3 Pr. etc. de Sfinţii Apostoli. schismaticii. sau consideră cultul ca un tot absolut. turma Sfântului Ilie. doxologia mare). Tot pe acest plan trebuie să amintim şi comunicările făcute de Maica Domnului. În aceste cărţi se dau amănunte despre organizările îngereşti superioare şi se accentuează legătura indestructibilă între cer şi pământ. bineînţeles prin intermediul maistrului Constantin Dogaru. op.)605. Craiova.Craiova. se vorbeşte la nivelul cetei îngereşti a heruvimilor de „sfânta entorie a pământului‖ care este formată din peste 201 de sfinţi heruvimi care protejează pământul „spre a nu fi distrus de forţe cosmice.). de Părinţii Apostolici către România. Gheorghe Petraru. de forţele lui interioare.. cu dăinuirea sau transformarea lui este ascultat şi stocat în gaza de informaţii ce se află în cerul al Vlea604. p. Gruparea secretă Dogaru imită până la un punct publicaţiile liturgice canonice ortodoxe. etc. adăugând acatiste şi paraclise noi în conformitate cu imaginaţia debordantă patologică. creaţii de rugăciuni personale cu ectenii ale vindecării606. Editura Sfânta Ortodoxie. probabil datorită faptului că sunt cei mai apropiaţi de noi oamenii şi de pământ. 2000. Orice gând sau rugăciune care are legătură cu pământul. p.îngereşti de la începătorii până la heruvimi constituie câte o carte. În general sectele care exarcebează dimensiunea liturgică a Bisericii din care s-au desprins. duhoborţii.

D. 3. Hr. Planul taumaturgic este unul important deoarece asigură succesul prozelitist şi ascendentul manipulator faţă de anumite categorii de oameni suferinzi. Mai mult Constantin Dogaru pretinde că a obţinut aprobarea IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei (Adresa Mitropoliei nr. „Acatistier ortodox al Domnului Iisus Hristos‖. pentru cei ce au funcţii de conducere în anumite instituţii de stat sau bisericeşti). Rugăciunile recomandate de către maistrul „iluminat‖ Dogaru sunt combinate cu o alimentaţie naturistă bazată pe foarte multe sucuri ce face parte dintr-un sistem complex de iluminare şi purificare pe care îl întâlnim la secta eshatologică „Fiii luminii‖. care în locul agneţului cu inscripţia Is. homosexuali. 305 .O. Pe lângă acatistiere avem şi paraclise: „Paraclisul sfintei încoronări a Maicii Domnului‖ (se citeşte pentru a avea succes în viaţă. „Paraclisul tânguirii Maicii Domnului‖ (se citeşte şi se dă de pomană pentru a scoate anumite suflete din iad. „Tehnologia lucrului cu gândul sfânt‖. „Acatistier a sfintelor femei şi fecioare‖. La acestea se adaugă interdicţii ce vizează pe simoniaci. „Acatistul slavei dumnezeieşti‖. Ni. etc. o altă prescure. condusă de Francisc Maitreya.R (Maica Domnului ocrotitoarea României). sodomiţi sau colaboraţionişti. Ka apare un altul cu iniţialele M. Există publicaţii care se referă special la acest aspect: „Efectul destructiv al credinţei asupra elementelor negative‖. El afirmă într-un mod aberant că acatistele lui au efect chiar şi asupra celor nebotezaţi. „Dicţionar ştiinţifico – spiritual‖. toţi îmbrăcaţi în veşminte o astfel de liturghie în casa lui Toader Ţepeş. „Soborul şi acatistierul artodox al Sfinţilor Apostoli‖. fost ajutor de mecanic de locomotivă la Taşca în vârstă de peste 80 de ani. Lucrul cel mai grav îl constituie devalorizarea Sfintei Liturghii prin alcătuirea şi publicarea „Liturghiei Maicii Domnului‖. „Acatistier ortodox al Maicii Domnului‖. Foloseşte în aceasta textul Liturghiei Sfântului Ioan pe care îl modifică adăugând rugăciuni şi ectenii în cinstea Maicii Domnului. „Sfânt tratat de medicină‖. 5227/2005) pentru a săvârşi împreună cu alţi bărbaţi şi femei. ori a ridica un suflet dintr-un cer în altul).Publicaţiile cele mai importante cu caracter liturgic sunt: „Acatistier ortodox pentru luminarea minţii‖.

numai clerul sau ierarhia numeşte pe cei aleşi. care au origine apostolică şi nu dumnezeiască. Însă pentru ca adepţii şi tulburaţii de toate categoriile să nu cadă în deznădejde tot prin inspiraţie cosmică se descoperă ca întărire faptul că vor exista viitoare instituţii de cercetare medicală şi de vindecare a bolilor incurabile în ţara sfântă ortodoxă România. 4. taină care face parte din cele şapte ale Bisericii. de terapie cosmică viitoare. mai devastatoare decât ebola sau SIDA. chipurile. Planul canonic face referiri la atitudinea antibisericească şi antiierarhică specifică tuturor sectelor. în calitatea sa de „preot‖ şi „arhiereu‖ a săvârşit de mai multe ori Sfânta Taină a Maslului. Datorită pretenţiilor tămăduitoare. cum ar fi: numai preoţii au har. fie de alţi sfinţi îngeri. În sprijinul acestor aberaţii el vine cu nişte exemple de oameni aleşi cărora li s-au arătat Dumnezeu sau Maica 306 . În primul rând el separă radical pe Dumnezeu de Biserică iar această abordare dihotomică de tip maniheic constituie baza tuturor atacurilor referitoare la existenţa şi lucrarea Bisericii. Activitatea terapeutică a sectei este extrem de periculoasă deoarece prin regimurile alimentare severe provoacă disfuncţii biologice majore şi face atingere integrităţii persoanei umane. moderne (nu este vorba de ştiinţa medicală consacrată ci de medicina alternativă). toate transmise fie de sfinţi heruvimi vindecători. numai clerul explică cele sfinte. În opinia sa ierarhii şi întregul cler luptă contra sfintelor noutăţi cereşti şi obstrucţionează sfânta şi marea lucrare de cunoaştere a „sfintelor personalităţi cereşti şi a împărăţiei cerurilor‖. Acestea toate sunt erori din punctul lui de vedere şi toţi cei care vor să se mântuiască trebuie să se păzească categoric de acestea. Îl deranjează foarte mult aşa – numitele pretenţii clericale. Îşi permite sa avertizeze ierarhia ortodoxă canonică pentru a se depăşi toate neînţelegerile şi toată lucrarea spre dezbinare. La acestea adaugă şi elemente de medicină ce va sa vină.Pe acest plan maistrul nostru practică un sincretism între spiritualismul aberant al grupării şi elemente „ştiinţifice‖. Vorbeşte în acest sens de boli incurabile care vor apărea cum ar fi boala numită „eurofilis‖ care va fi. pe când cele săvârşite de Biserica ortodoxă secretă sunt în număr de opt şi au instituire dumnezeiască.

Domnului şi care niciunul nu era cleric (Petrache Lupu. maica Veronica. Hirotonirile necanonice săvârşite de Dogaru reprezintă grave abateri canonice şi ele stau la baza întemeierii ierarhiei secrete ortodoxe care s-ar deosebi de ierarhia ortodoxă consacrată prin faptul că nu iau bani pentru propovăduirea cuvântului Domnului. „Biblia Maicii Domnului‖. se adaugă apoi minunile Maicii Domnului urmate apoi de minunile maicii Veronica. textul vieţii Maicii Domnului a Sfântului Maxim Mârturisitorul.. Concluzia lui Dogaru este stupefiantă: ierarhii n-au aprobat asfaltul dar merg cu maşinile pe şosele. Cea mai voluminoasă este „Biblia Maicii Domnului‖ concepută de Constantin Dogaru împreună cu Ştefan Dumitru şi conţine texte diverse liturgice şi patristice amestecate cu invenţii proprii de calitate mediocră. 7 307 . capitolul I din evanghelia lui Ioan. Scopul scrierii este unul „profund‖: Maica Domnului merită să aibă o biblie întrucât este membră cerească de onoare în cadrul Sfintei Pertuţii divine 607. În această lucrare avem capitolele I şi II din evangheliile lui Matei şi Luca. visul şi epistolia Maicii Domnului).) „Logica‖ gândirii lui Dogaru este elocventă. p. etc. La fel ca şi mormonii care consideră biblia ca fiind „poluată‖ şi Dogaru consideră insuficientă Sfânta Scriptură. „Biblia Sfintelor Oştiri Cereşti‖. 607 Biblia Maicii Domnului‖. drept pentru care a primit poruncă de sus să alcătuiască alte biblii: „Biblia Sfinţilor Părinţi‖. diverse cântări închinate sfintei fecioare şi liturghia Maicii Domnului. moş Gheorghe Lazăr din România. cei trei tineri din Babilon. deci nu au putere de decizie nici în cele bisericeşti. cărţi populare (brâul. toate având pretenţia inspiraţiei de la Dumnezeu. El citează la un moment dat pe un preot care îi spunea că tot ce nu aprobă ierarhia este erezie. Nu doar Biserica şi ierarhia sunt devalorizate ci şi întreaga doctrină ortodoxă şi scrierile sfinte. „Biblia mileniului III‖. n-au aprobat fabricarea pânzeturilor dar se îmbracă cu ele etc. apoi diverse acatiste şi paraclise.

a prozelitismului agresiv. Mireanul care învaţă cele ale credinţei în chip obştesc fără să fie mandatat de episcop intră sub pedeapsa afuriseniei după canonul 64 al sinodului Trulan. Răspândirea scrierilor apocrife de către eretici cade sub incidenţa canonului 60 apostolic.3.1. precum şi toate slujbele săvârşite de cei „hirotoniţi‖ de acesta sunt nule potrivit canonului 4 al sinodului II ecumenic. Tainele ereticilor nu pot fi recunoscute potrivit canonului 1 al Sfântului Vasile cel Mare.Toată activitatea Bisericii Ortodoxe secrete este necanonică şi antiortodoxă şi cade sub anatema Bisericii universale prin faptul că defaimă Ortodoxia conform canonului 6 al sinodului de la Gangra. Săvârşirea Sfintei Liturghii în case particulare este interzisă de canonul 58 al sinodului local de la Laodiceea. XI. astfel putem afirma că avem de-a face cu un 308 . a Bisericii şi mântuirii. Absolut toate proferările acestui individ şi a grupării sale sunt blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu. şi a naivităţii şi lipsei de cultură teologică a unor creştini. La toate acestea se adaugă şi practicile necanonice legate de exorcizare. Comportamentul violent este atât în familie unde-i terorizează soţia. cât şi la nivelul adepţilor unde impune regimuri alimentare severe ce se soldează cu grave îmbolnăviri. Activitatea lui Dogaru ca ierarh şi preot precum şi toate „hirotoniile‖ săvârşite de el. legate de pretenţia săvârşirii exorcizării de către Constantin Dogaru pe fondul unui comportament violent caracteristic tuturor bolnavilor psihic ce-şi exteriorizează complexele şi frustrările. Bisericile ereticilor nu pot fi recunoscute ca fiind autentice conform canonului 46 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul. Canonul 32 al sinodului de la Laodiceea opreşte primirea binecuvântării ori a darurilor binecuvântate de la eretici. În loc de concluzii Gruparea „Biserica Ortodoxă secretă‖ este una din cele mai periculoase secte nou apărute datorită sincretismului religios practicat. a creaţiei. În comportamentul pseudoreligios al acestora se regăsesc aproape toate deviaţiile doctrinare şi disciplinare pe care le întâlnim în diversitatea fenomenului sectar.

mic New Age de factură „ortodoxă‖ cu specific românesc. Concluzii Analizarea fenomenului sectar cu multiplele ramificaţii. hedonismul ca şi obscuratismul lumii devin fundamente ale bisericilor creştine. care direcţionează acest antihrism în numele lui Hristos. Pericolul este amplificat şi e faptul că se foloseşte în mod nejustificat de numele unor ierarhi. Având în vedere toate acestea considerăm de maximă urgenţă informarea cu caracter profilactic a tuturor credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi adoptarea unei hotărâri sinodale de anatematizare a grupării „Biserica Ortodoxă secretă‖. XII. fie « bisericile » iau chipul şi asemănarea lumii seculare şi în acest sens observăm că utilitarismul. perspectiva eterodoxă tinde fie spre aggiornare. nerecunoscute oficial de autorităţile române sub conducerea abilă a lui Constantin Dogaru. Raportul între Biserică şi lume vădeşte diferenţele fundamentale între Ortodoxie şi secte. Dacă Ortodoxia încearcă o recuperare a lumii în calitatea ei de creaţie a lui Dumnezeu prin purificarea ei de păcat. are o abilitate deosebită de a crea legături cu diverse grupuri eretice şi schismatice din România după modelul formaţiunilor neoprotestante care desi se deosebesc din punct de vedere doctrinar sunt toate reunite într-o singură formaţiune intitulată „Adunarea lui Dumnezeu din România‖. reprezintă o încercare de conştientizare a pericolului din interior şi din exterior care-l vizează pe creştinul ortodox. tendinţele anti309 . se vădesc alianţe (contra naturii) între secte. a unor duhovnici şi clerici cunoscuţi. o adaptare şi nivelare a planului teologic cu cel secular. Fenomenul sectar analizat descoperă pe cel ce stă în spatele şi sprijină întregul demers anarhic – sectar. în acest sens exstă pericolul unei instituţionalizări a tuturor grupurilor eretice. patimi şi de consecinţele despărţirii de Dumnezeu. De asemenea. fie pentru a-şi legitima publicaţiile proprii fie pentru a prezenta mişcarea sa ca având precursori celebri. atei şi indiferenţi religioşi împotriva Ortodoxiei şi a creştinismului în general. Fenomenul sectar este întreţinut de puterile de stat seculare şi oculte.

diavolul încearcă să-l determine pe omul zilelor noastre – printr-o lucrare susţinută la nivelul mândriei – să-şi confecţioneze» un creştinism propriu după chipul şi asemănarea lui. iar pentru omul de rând compromiterea Ortodoxiei printr-o abordare pietistă. pentru intelectuali compromiterea Ortodoxiei într-un soi de teosofie. Această încercare vedem că nu a avut succes. sau poate să fie» hard» şi să ia formele violente ale anti-teismului dictaturilor criminale ce au avut la bază adevărate satanalogii (ideologii ce îmbină materialismul. 4) iar dacă se scapă şi de această capcană. guru. deci pe controversa biblică. diavolul îi mai întinde una: îi prezintă vreo 5000 de variante ale creştinismului. unde superstiţia i-a locul adevăratei credinţe. surogate relative la adevărata religiozitate. pe efectul lecturii particulare a Bibliei. în funcţie de aşteptările. acum se 310 . Ea se desfăşoară (dacă ar fi să-l parafrazăm pe Părintele Savatie Baştovoi) pe mai multe planuri: !) un plan ar fi acela al ateismului – cel rău încearcă să-l determine pe om să-l nege pe Dumnezeu.ecclesiale în care se neagă şi dumnezeirea Mântuitorului Iisus pe care-l socoteşte un om mai special. a încercat să deturneze demersul religios al omului. lucrarea vrăjmaşului lui Dumnezeu este reală şi nocivă şi nu trebuie subestimată. 2) dacă pe acest plan. dacă în trecut accentul cădea pe interpretarea textelor scripturistice. ateismul şi ocultismul într-un context naturalist). Iată câte obstacole trebuie depăşite pe cale cea strâmtă a trăirii în Hristos şi în Biserică. în speranţa că omul contemporan ca eşua într-un din aceste forme creştine de vieţuire. complet ateizat. nevoile şi comoditatea ce-l caracterizează. 3) Dacă credinciosul ortodox depăşeşte şi această capcană. tendinţele antiecclesiale conduc la concluzii stupide cum ar fi identitatea între dogma Bisericii şi ideologiile felurite sectare. într-un ateism care poate să fie «soft» şi să eşueze doar în diferentism religios.pentru că nu se poate distruge de către omul căzut o realitate ontologică creată de Dumnezeu – religiozitatea omului – şi nu s-a putut crea omul nou al marxismului. o aspiraţie pur intelectualistă cu valenţe oculte a trăirii religioase. profet. diavolul nu a realizat ceea ce-şi propusese. Astfel i-a pregătit o altă capcană. iluminat sau chiar unul la fel de pătimaş şi neputincios ca noi . De aceea. Observăm o mutaţie ce a apărut la nivelul sectelor mai ales în ultimele decenii ale secolului al XX-lea.

în ultimul timp. astfel crima. suicidul şi violenţa devin în unele cazuri comportamente religioase. a primăriilor. «pierderii absolutului» pe care-l sesizează sectologii occidentali. iluminaţi etc. Nu ne rămâne decât să luptăm şi să sperăm. mai ales acum în condiţiile aderării la structurile europene. datorită faptului ca amândouă aparţin aceleiaşi realităţi. şi să nu ne descurajăm în faţa avalanşei sectare. Un alt aspect care trebuie punctat este pe cât de real. este de fapt vorba de o adevărată manipulare a sentimentelor. bine organizat şi agresiv şi viza oameni simpli şi chiar pe cei marginalizaţi şi în nevoi. Sectele trăiesc acut sentimentul.constată o schimbare radicală în sensul ca se accentuează «trăirile» în cadrul adunărilor sectare. în sensul că acestea se confruntă cu un adevărat fenomen sectar. de aceea ei sunt predispuşi să se hrănească cu surogate. fie premergător apariţiei sectei din punct de 311 . observăm interesul pentru oameni cu decizie politică. De asemenea există o legătură şi similaritate foarte mare între ideologiile seculare şi ideologiile sectare. Sectele dezvoltă o particularitate ce se observă pregnant în comportamentul lor legat oarecum de cultul alesului. O ultimă observaţie a fenomenului sectar se referă la «mutaţii» la nivelul prozelitismului: dacă până nu demult prozelitismul stradal era foarte intens. economică şi socială. pe de altă parte să sublinieze ca odată apărut şi derulat fenomenul sectar nu se mai opreşte. pe atât de comic. a factorilor şi forurilor de decizie. schimbare care ar trebui sa ne pună serios pe gânduri. cu iluziile «mesianice» ale unor aşa-zişi lideri religioşi. Este vorba de o realitate cu care se confruntă toate sectele. să fim apologeţi şi misionari creştini adevăraţi. Îi vedem pe aceşti nefericiţi în proximitatea consiliilor judeţene. Poate că bunul Dumnezeu îngăduie acest lucru pe de o parte să-i facă pe sectanţi « tradiţionali » confruntaţi cu diversele « disidenţe « interne să înţeleagă ceea ce au făcut şi ei adevăratei Biserici. diavolul induce anumite simţiri care îl pot convinge pe naiv că acolo este adevărata religiozitate. Sectele ridică patimile şi faţeta întunecată violentă a omului căzut la rang de cult. guru. Astfel fiecare sectă are tendinţa să considere întregul fenomen sectar anterior fie eronat.

în egală măsură eretic. fenomenul sectar ca fiind eretic şi întrebuinţează un bogat arsenal pentru a vădi şi combate această realitate. Totuşi am folosit materialele sale. Este cazul – ca să dau un exemplu – pastorul baptist Walter Martin care se întrebuinţează serios în a combate fenomenul sectar ulterior ca fiind eretic. 312 .vedere istoric. se conturează tendinţa de a considera. deci însăşi structura «teologiei» sale este din perspectiva Ortodoxiei. pentru a demonstra continuitatea ereziilor de toarte felurile în cadrul fenomenului sectar. Pe de altă parte.

1938 12. nr. Nils.B. 1976 8. Un chretien scrute les nouvelles religions. Montreal. Bloch-Hoels. Bjornstad. Lome. Bergeron. (f. The Assemblies of God:a chapter în the Story of american Pentecostalism. New-York. J. Realitatea despre Martorii lui Iehova. Psihologie sectară. Le cortege desfills de Dieu. Apostolat des Editions. Bodogae. Ankerberg. University Press of Kentucky 1972 13. Davis. Boles. Fayard. 1992 5. Biserica sau Adunarea.).V. Teodor. Bethany House. The Moon is Not the Sun. Paris. Date caracteristice. The Great Revival. Bucureşti. Humanities Press. în R. James. Boa Kenneth. în colecţia Ancora. Editions Paulines.Bilbiografie selectivă 1. 1787-1805. The Penticostal Movement.. 1989 7. Weldon. 1990 3. Le cotege des fou de Dieu. Les faux Messies. Blumhofer.. Wheaten. Histoire et avenir des modeles missionnaires. Bitton.. 1990 4. an) 6. Paris. 1965 9. 1996 2. And You. Idem. Victor Books. MN. HahoKarthala-Labor et fides.T. Biserica Evanghelică Română. Les Editions du Cerf. Editura Agape. 1993 313 . 1995 14.. III. Les mormons. Cults. Dillenburg. Christophe. Richard. 10. vol. John B. IL. 1989 10. Gute Botschaft Verlag (G. David. Editions Paulines. La dinamique de la mission chretienne. Montreal. Bourseiller. Făgăraş. Geneve. World Religions. 977 11. Princeton University. J. Bosch. Histoire d'une Anitente. The Origins of the Southern Evangelical Mind. E.

O istorie a Bisericii creştine. Candea. Constantinescu.1. Lect. Gute Botschaft Verlag. Ştefan. Catalan.1987 26. 1928 25. Cotta.15. traducere de Andreea Bratsoin. Les Editions du Cerf. Omul şi religia sa. nr. Societatea Misionară Română. L’offensive des sects. 3-4. Die Anwendung der Psycoanalyse auf Mytologie und Religiousgeschichte. O perspectivă psihologică. R. Stereotipurile şi reprezentarea socială a identităţii naţionale. Crawley.T. 9. Cassie Bright. Penticostal Churches and the Ecumenical Movement. Dr. 56. Dans le secret des sects. Bucureşti. Idem. Confessing the Apostolic Faith. 1997 22.R. Earle E. Bunaciu. Buchiu. Cairns. până când l-am găsit pe Cel Adevărat. Bucureşti. Winston.. nr. în rev. Paris. Ioan. Prea mulţi dumnezei. Treziţi-vă!. Whithney R. Editura Polimark. Dillenburg. H. Psihologia. 22 mai 1997 21. Spetimiu. 10. 1976 17.. Pascal. în „Pnevma.. Chery. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. New York 1950 314 . Psihologia conversiunii. Martin. Cross. Jean-Francois. 1990 27.5-6. 2000 23. anul LI... Paris. Flammarion. The Journal of the Society for Penticostal Studies. iulie-decembrie 2000 16.. Nashville: Broadman Press. Chelcea. 1985 29. nr. Global Mission: A Story to Tell: An Interpretation of Southern Baptist Foreign Missions. în Ortodoxia. The Burned-over District. în W. Ch. Propoveduirea în Bisericile creştine baptiste. 1938 20. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. S.T. C.. The Social and lntellectual History of Enthusiastic Religion în Western New York (1800-1850).T. nr. Şerban.. Psihologia sectei. Pr. 1959 24. Creştinismul de-a lungul secolelor. 1992 28. Leipzig. Clemen. 1992 18. 1930 19. Jaques.

1987 35. Ovidiu. 1987 41.. vol. Dictionary of Christianity în America.. Idem. Editura Fundaţiei „România de mâine. Dictionar de psihologie. 1997 42. une secte?. Editura Gnosis. în rev. Drâmba. Reid. Sociologia religiilor. Editura Alain Moreau. Idem. Sectele religioase – pericol al vieţii şi moralei şi al societăţii contemporane. Idem. Jean. Cutanu. Călăuză pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. Bucureşti. 1999 38. Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. Daniel D. Sectologie sau apărarea dreptei credinţe. C. Diac. 2003 32. David. Idem. Constanţa. Editura Ştiinţifică. vol. Dicţionar de psihologie. Petru I. Linder. Editura Babel. 1994 36. Bucureşti. Editura Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului.B. 1997 37. 2. Editura Europolis. Bucureşti. Arad 33. Bucureşti. Editura Arhiepiscopiei Aradului.30. Editura Arhiepiscopiei Aradului. 1990 43.3-4.. Religii noi în România. nr. Une Eglise de sects? în Communio volumul L‘eglise. Curtea de Argeş. consulting editors. coordinating editor. Constantin. Robert D. 1998 39. Editura Episcopiei Argeşului. Dr. Bucureşti. Bucureşti. Călăuză creştină. 1999. I. d‘Eaubonne. Paris. G. 1982 34.5. în rev. II. Constanţa. Teologica (III). Francois. Cuciuc. Idem. Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine. Prof. Invazia sectelor. Dossier Sa omme sects. Idem. nr. Invazia sectelor. Editura Babel. 1996 31. InterVarsity Press. Duchesne. 1994 45. XVI. Editura Christ. Istoria culturii şi civilizaţiei. mars-avril 1991 315 . 1997 44. 1985 40. Bucureşti. Bucureşti. Sectologie. vol. IV. Idem.

Nampa. 1993 53. Iaşi. 2000 50. Mark. Bewegungen. Encyclopedia of Millenialism and Millenial Movements.. Evangelical. edited by Alan Richardson and John Bowden. 1980 316 . Mennoniten în Okumene Lexicon. 1994 56. Pour sortir l’oecumenisme de Purgatoire. Des sectes pour les jeunes. the woman clothed with the sun. Gărmăcea. Kirchen. Routledge.. G. Fackre. 1999 51. 1997 59. Confidence amid Chaos.. N. Roland J. Lembeck-Knecht.Preparing for the Second Coming of Jesus Christ. Editura Polirom. Pacific Press Publishing Association. Gordon Melton. H. Campiche. 1984 48. Gavriluţă. Există acţiuni dezinteresate?. Durst. Mottu. 1987 61. J. Mosley. Oliver. Mentalităţi şi ritualuri magico religioase. 1991 55. New York 2002 57. 1995 54. Finley. Perth Declaration about Independent Ministries. Goertz. 8/1. Idem. Dybdahl.J. Francis. 6(40).. W. Henry. Robert S. Mose. Encydopedia of America Religion. Iaşi.. De ce devenim adepţii unei secte?.. The Discourses of Wilford Woodruff . Homer. Jean-Claude. (1946) 47. Fuchus. Basset. Erich. Steven R. 7 november.. Corneliu. We still Believe. no Sanction? Reverend Sun Myng Moon and the Vnification Church. Haack. Găvărescu. Richard. Philadelphia. New York. Frankfurt am Main. Pacific Press. The story of Ann Lee. Chicago. 1983 52. Editura J. female messiah. Gabriel.46. Richard Landes Editor. „Spectrum. How to wait for the Second Conimg. Durham. Adventist Review. mother of the Shakers. 1998 58. Mame. Tom. Idaho. Vol. 1891 60. Boise. trduit d‘allemand par Francois Vial. Ann the Word. Geneve. Folkenberg. 1976 49. To Bigotry. în Psihologia VII. Evangelicalism în The Westminster Dictionary of the Christian Theology. Lbor et Fides. Religionen. Fatis.

Harper. Idem. Philippe. Quell Verlag. chretiennes et musulmanes.L 3-4/84. G. Bucureşti. Hales. Călătoria unui evanghelic spre Ortodoxie. Albin Michel. Gille. 1997 73. L'Essor des Eglises evangeliques. 1995 68. 20 dec. în R. Ikor. Richard. Ralph. Religie şi psihologie. 2002 64. Grubler. Editura Teofania. Bucuresti. Iacob. Centurion. `n C. Idem. Editura Teora. Bucuresti.I. 1992 71. traducere din limba engleză de Elena Tâmpănariu. 1987 317 . Editura Humanitas. Das Buch des traditionellen Sekten und religiosen Sonderbewegungen. etat d’urgence. Apostasy is the Issue. Panorama des communautes juives. Despre complexe.C. Lumina cea adevărată. Îndrumări misionare. 4. Sibiu. 1977 65. Idem. Idem. Bucuresti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Les sectes. Roger. 1997 72.1993//90s 74. Bucureşti. Heyer. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu. Paris.T. Edition Brepols. C. Joseph. 1998 70. Seher. Editions Brepols. Konfessions-Kunde. Berlin New-York.. Jung. Personalitate şi transfer.S. în Psihologia (X). Walterde Gruyter. Editura Artemis. 1986 69. Lehmann. Cerrystone Press. Dumnezeu îşi ia revanşa.. Michael. vol. Larcre. Friedrich. Despre arhetipurile inconştientului colectiv. Paris. Luminiţa.. 1989 66. 1992 77. Enthusiasten. 2000 67. Elder Robert D. Pregătiri pentru restaurare şi a Doua Venire: Mâna Mea va fi asupra voastră. noiembrie 2005 63. Tipuri psihologice. în revista Liahona. Langton. Kurt. 1987 76. Stuttgart. Kepel. Larson. 1-3. I-II. Editura Teora. Les Adventistes de septiemejour. Fils d'Abraham.62. 1994 75. Hutten. 1993 78.

Encyclopedia of the American Religious Experience. Films d’Abraham. Abingdon Press Nashville. Sun Myung. Charles Scribner‘s Sons. Atlanta. Ştiinţa religiilor. Jean Francois.. vol. chretiennes et musulmanes. Longdon. La dignite de l’homme est inviolable. Miller. 1974 93. Joseph. Pearson. Les sectes. M. 2003 87.. Williams. Nonconfonnismes Chretiens et nouvelles religions. 1997 80. 1973 318 . Brepols. Thomas. Charles H. Frank S. HSA-UWC. Cerf. M. Studies of Traditions and Movements. Merton. New York. Fayard. Wilbur. 1980 85..C. Idem. 1987 84. 1997 90. HSAUWC. Hill. Meyer. Timothy. Rue de Evangile.79. America's Alternative Religious. Washington. .. D. Fundamentalism an the American Culture.. Editura Humanitas. Seeking paradise: the spirit of the Shakers. Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States. Lotz. D. 1991 83.C. 1995 86. Washington. 1988 81. 1993 88.C. Lippy. The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. The Way ofthe World. Mieth. 1987 82. 1964 92.. New Hope. Bucureşti.. Denton. Geneva.. Baptists în Dictionary Ecumenical Mevement. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova. Que signifie le marche selon ce principe? în Concilium. Message Io the World Unification Family. Moon. Andre. Manaranche. Hors de marche point du salut. Lingle. Marsden. Peter W. Paris. Panorama des communantes juives. G. Dietmar. 1987 89. Washington D. Meslin. edited with an introduction by Paul M. 270. Făgăraş. revised by Samuel S. Idem. Paris. 1995 91. Mead. State University of New York. Grand Rapols.

în rev. Vol.. Pr. în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. 2005 104. IV.C. 1998 319 . 1944 98. Idem. Iaşi. 2006 106. Bucureşti. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova. Mucchell. Review and Herald. Bucureşti. Chicago and London. Petraru. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 1995-1996 105.. Ronald L. mai 2004 101..94. Iaşi. Noua psihologie.Societate. R. Popescu. Hristos – Biserică . Petraru. Misiologie Ortodoxă.. Editura Stiinţifică. Popa. Neculau. A. Lect. Teologie III. A History of the Development of Doctrine. University of Tennessee Press Knoxville. Sheridan. Nikels. Pestroiu. Nichol. Oaks. 1984 103. 1994 102. I. 1995 95. Hagerstown. Editura Trinitas. Gheorghe. Editura Universitaria. în revista Liahona. Gheorghe. Cuza» Iaşi. Editura Universităţii din Bucureşti. Editura Panfilius. Editura Insei Print. Pr. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Elder Dallin H.i. Gheorghe. Jon. Impactul în societatea contemporană. Bucureşti. Washington. Craiova. Ce sunt reprezentările sociale?. Radu Petre. Pr. 2002 107. 1977 99. Jaroslav. 1992 100. Creştinii după Evanghelie. Pelikan. The Midnight Cry. A Story of the Seventh -Day Church of God. Prophetess of Ellen G.. David. Paulien. The Christian Tradition. Lect. D. D. (1300-1700). Mureşan. Pregătirea pentru a Doua Venire. A. Bucureşti. Numbers.. Reformation of Church and Dogma. Idem. 2007 96. White and the origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. 2000 108. What Bible Says about the EndTime. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Psihologia 5-6/2000 97. Francis D. Pr.. Ortodoxie şi prozelitism.

Popovici. 1992 123. New Jersey. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. 1981 115. Editura Deisis. Yale University Press.. The Shaker Experience în America. vol. Utah. I. Ghid pentru cultura şi spiritualitatea indiană. Editura Hyperion. în Noua Reprezentare a Lumii. 2003 122. I. Salt Lake City. Craiova. 2005 113.Craiova. Bucureşti. Arhiepiscopul Lazăr. Magie et sects. New York.. 1980 110. The Holiness-Pentecostal Movement în the United State. Shelly. 1982 112. Stein. Une approche phenomenologique. 1998 117. V. Chicago. B. rom. Bucureşti-Chişinău. 2001 119. 1997 111. Sava. misionare şi patriotice. Nr. Sibiu. Great men of the 18th century evangelical awakening. Sabia Sfântului Arhanghel Mihail. Raghavan. publicată de către Biserica lui Iisus Hristos ai Sfinţilor din Zilele din Urma. Craiova. 7. A History of the United Society of Believers. Editura Bisericii Baptiste Române.. Julien. Ries. 2000 118. K. coordonatori Dr.. Alexa. Stephen J. Editura XXI: Eonul Dogmatic. 1981 120. Magda Stavinschi şi Pr.. Editura Hyperion. Synan. Doru Costache. A History of the Conservative Baptists.109. nr.. Gh. Editura Sfânta Ortodoxie. Craiova. Tim. în Îndrumări bisericeşti. Louvain-la-Neuve.. Sfântul Tron divin. 2003 116. 1971 320 . 1992 114. Sfânta entorie a pământului. Shenton. Leominster: Day One Publications 2004 121. Omul şi Dumnezeul – om. Religion. carte scrisă în colaborare cu Nicolae Negrilă. trad. Istoria baptiştilor în România. Dr. Forgotten heroes of revival. Studii inter. 4. Popovici. Istoricitatea fenomenului sectar şi de apărare a dreptei credinţe. Principiile Evangheliei. Dr. Sintei organizări a opalului.şi transdisciplinare. Puhalo.

Vernette.3 133. Editura Polirom. 8-11. John A. Trifa. Sectarismul religios. 1992 140. Vol. William J. Cum am cunoscut eu Biblia.. Jesus au peril des sects. Joachim. Desclee. UT. Jean. Esoterisme. Eastern Orthodox and other Denominations în the United States. Idem. Paris. Cerf. vol. Paris. postfaţa de Ioan Mihăiescu. Early Mormon Millenarianism: Another Look. Tanase. 1997 126. 1939 321 . Valea. 1996 131. Wheeling. 1995 137. Sociologie de la religion. 1992 129. 1979 138. Fondamentalisme în Dictionnaire de Theologii foundamentale. Timişoara. 1921 127. Sibiu. Widtsoe. Noiembrie. 1993 136. Separated Brethren. 1979 139. Robert E. Creştinismul şi spiritualitatea indiană. 2 128. Payot. Iaşi. Idem. Sectele. Cluj Napoca. 1992 141. 1997 134. Editura Dacia. gnoses et nouvelle religiosite. Bellarmin. 1-4. Bucureşti. L. Montreal. 1993 130. Dimensiunea românească a istoriei în Dreptul la memorie. Jared. Vulcănescu. Ariei.. William. Whalen. Church History. Ernst.în Glasul Bisericii nr. Weber. 1995 135. 54. Iosif. 1992. Paris. Humanitas. Huntington. Bucureşti. Charles.. Jamison... Grant. M. Deseret Book Company. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. traducere de Ihor Lemnij. în Revista Teologică. Underwood.124. Anglican. Separated Brethren. Whalen. Wach. E. Max. Salt Lake City.. nr. Bucureşti. a Survey of Protestant. Editura Humanitas. 1990 132. Huntington. No. The Priesthood and Church Government. Ensign. Sociologia religiei. Tipuri psihologice. Our Message to the World. Wicks. Editura Meridiane. 1996 125. Wells. traduit de l‘Anglais par Maurice Lefevre. Armageddon now. Suflet şi viaţă. Vasilescu.

Woodrow. Seuil. Young. Psihologia şi patologia lui. Zaharia.142. M. Les sects religieuses.A.D. Jurnalul Discursurilor. Bruno. Paris. Richards. Sentimentul religios. Idem. Wilson. Editura Socec & CO S. Brian. Liverpool: F. I. 1977 145. 1925 322 . Doctrinele principalelor secte ale creştinismului contemporan. Alain. Timişoara. Bryan. Oxford. Les nouvelles sects. Paris. 1982 144.. 1977 143. Hachette. Wurtz. vol.. 1988 146. New-York. Religion în Sociolocical Perspective. Bucureşti. 1855 147.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful