Met grote passie en betrokkenheid wordt bij Fontys elke dag hard gewerkt aan de kwaliteit waar wij

trots op zijn. Tegelijkertijd vinden wij dat het nog beter kan en moet. De belastingbetaler en de studenten betalen Fontys veel geld om state of the art op te leiden tot afgestudeerde bachelors/masters. Fontys vindt dat de samenleving daarom een maximale inspanning mag vragen van de opleiding én van de student. Fontys wil zeer transparant zijn op basis van concrete doelstellingen en zich daarvoor ook publiek verantwoorden.

Fontys realiseert vóór of uiterlijk in 2015 door sterke focus op basis van de ingezette Fontys-kwaliteitsagenda de volgende doelstellingen. I. Fontys is een grote, brede kwaliteitshogeschool met een leidende positie in het hbo, die opleidt voor bachelors en masters in bijna alle disciplines. Alle opleidingen kennen een sterk beroepspecifiek en/of (boven)regionaal profiel en dito verankering. Fontys evalueert in dit perspectief regelmatig de rationaliteit van het opleidingenaanbod en maakt daarin waar nodig kwalitatieve keuzes. Kwaliteit: 1) Fontys hanteert als ononderhandelbaar uitgangspunt dat: a. al haar opleidingen op elk moment te allen tijde ondubbelzinnig aan de samenleving de garantie van hoogwaardige kwaliteit kunnen afgeven, waaraan onlosmakelijk praktijkgericht onderzoek en internationalisering is verbonden; b. hiertoe de intern werkende kwaliteitssystemen en audits krachtige borging bieden; c. elk afstudeerwerkstuk ook beoordeeld wordt door een professional uit het werkveld; d. beoordelingen van de kwaliteit door NVAO, inspectie en peers nadrukkelijk bijdragen aan dat kwaliteitsbewijs ten behoeve van de samenleving; Fontys wil dat een steviger functionerend systeem van externe kwaliteitsbeoordeling vaker en ook onaangekondigd de kwaliteit beoordeelt en ook kwaliteitsverschillen (middels bijvoorbeeld een systeem van 1, 2 of 3 ‘sterren’) benoemt; 2) daarenboven geldt dat: a. het opleidingsniveau van de docenten van elke opleiding voor 80% master (inclusief PhD) is; b. elke nieuwe docent binnen één jaar na indiensttreding een didactische aantekening behaald dient te hebben; c. elke docent een aantekening onderzoeksvaardigheden en mediawijsheid heeft en toetsbekwaam is; d. elke docent minstens 80 uren per jaar besteedt aan deskundigheidsbevordering, professionalisering en permanente educatie; e. elke voltijdopleiding in de P-fase minimaal twintig contacturen kent en élk studiejaar voor de studenten een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week kent; f. elke docent door de studenten met minstens een 7 beoordeeld wordt (op 10-punt schaal); g. elke opleiding een studenttevredenheid kent van gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal); h. de medewerkers het werken bij Fontys beoordelen met gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal); i. alumni en werkveld het onderwijs van Fontys beoordelen met gemiddeld minstens een 7 (op 10-punt schaal). Studiesucces: a. Fontys kent - bijzondere omstandigheden daargelaten - de eis dat de propedeuse in één jaar behaald moet worden; b. voor de studenten die vanwege niveauproblemen of foutieve studiekeuze de propedeuse niet in één jaar halen, zorgt Fontys dat zij binnen dat studiejaar door switch&match worden begeleid naar een beter passende opleiding binnen of buiten Fontys; c. minimaal 75% van de studenten behaalt met succes de propedeuse bij Fontys (van ofwel de studie van eerste keuze, danwel - na switch - van de studie van tweede keuze); d. van de studenten in de hoofdfase van een Fontys-opleiding haalt minimaal 95% zijn bachelordiploma bij Fontys binnen een totale Fontys-studietijd van (maximaal) vijf jaar. Aan het realiseren van het studiesucces draagt bij: a. goede studievoorlichting, studiekeuzehulp, meeloopdagen, intakegesprekken en competentie-/interessetesten voor alle aanstaande studenten; b. activerend, uitdagend kennisintensief en goed georganiseerd onderwijs waarbij nadrukkelijk lesaanwezigheid van studenten als (morele) verplichting geldt; c. dat elke student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider heeft; d. dat de studievoortgang van elke student transparant en op de voet te volgen is en dat van elke student bij elke opleiding op elk moment een studievoortgangoverzicht ter verantwoording beschikbaar is. Fontys kent een onderwijsformatie (OP) die minimaal 2/3 (67%) van de uitgaven van de totale formatie betreft; de norm is dat elke docent zeker 2/3 (67%) van zijn werktijd actief is in de onderwijsuitvoering met studenten.

II.

III.

IV.

V.

Deze doelstellingen vormen het hart van de Fontys-kwaliteitsagenda die Fontys-breed de afgelopen tijd tot stand is gekomen en al volop in uitvoering is. Fontys realiseert deze ambitie op basis van de eigen kwaliteitskeuzes, motivatie en professionele gedrevenheid. Er is een groot commitment onder medewerkers én studenten om deze doelstellingen over de hele linie waar te maken. Dit zijn de prestaties die Fontys vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de samenleving wil leveren. Als OCW in de toekomst met instellingen wil komen tot zogenaamde ‘prestatieafspraken’ zoals bedoeld in de strategische agenda van OCW, zal dit evenwel integraal de inbreng van Fontys zijn, waar deze immers volledig mee in lijn liggen. Deze concrete ambities en doelstellingen ontleent Fontys niet aan ‘vormen van prestatiebekostigingsafspraken’ of ‘bonus/malusregelingen’ die OCW met de sector c.q. hogescholen wil sluiten. Dergelijke ‘prestatiebekostigingsafspraken/systemen’ hebben namelijk geen enkele betekenis voor de dagelijkse kwaliteitsgerichtheid van onze medewerkers. Zou dat wel zo zijn, dan was er een écht probleem. De beloning (‘bonus’) voor de Fontys-gemeenschap (studenten en medewerkers) én de samenleving is een heel andere: het mogen en kunnen werken aan en het waarmaken van onze prachtige opdracht. Het opleiden van jongvolwassenen tot hbo-afgestudeerden met een diploma dat garant staat voor kwaliteit. Dé drijfveer van Fontys. Bij Fontys noemen we dit: ‘Groei door aandacht en uitdaging’, voor onze studenten én onze medewerkers!

26 september 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful