PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML 1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU MEI 2012

________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu / Answer in Malay. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 27hb Jun hingga 9hb Julai 2012 (ONLINE) Serahan selepas 9hb Julai 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 27th June 2012 until 9th July 2012. Submission after 9th July 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. . Jika plagiarisme dikesan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH .

anda dikehendaki membuat satu kajian berkaitan dengan perkara-perkara berikut: a. Penghasilan bunyi-bunyi konsonan dan vokal bahasa Melayu. b.SOALAN TUGASAN Fonologi ialah ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh manusia. sifat bunyi bahasa (akustik) dan pendengaran (auditori). c. Setiap bunyi bahasa yang dituturkan haruslah bermakna dan boleh difahami oleh kedua-dua pihak yang menuturkannya. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dan kepentingannya dalam pengajaran kemahiran lisan. Berdasarkan penyataan di atas. Manakala fonetik pula ialah bidang yang mengkaji tentang organ-organ pertuturan. Perbezaan di antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi bahasa Melayu. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT .

Markah 4 Kajian penghasilan bunyi konsonan dan vokal Bahasa Melayu : -ciri-ciri -daerah -alat antikulator -lambang -jadual/gambar rajah -Transkripsi 4 Tiada huraian dan penjelasan tentang konsonan dan vokal Bahasa Melayu. Cemerlang 4 Pengenalan aspek kajian disampaikan dengan amat baik dan terperinci serta berkaitan. sempurna dan jelas. Baik 3 Pengenalan aspek kajian disampaikan dengan baik dan ada pendekatan serta sumber rujukan yang sesuai. Lakaran atau gambarajah disusun dengan baik beserta contoh dan jadual yang amat sempurna dan jelas. Penjelasan tentang konsonan dan vokal bahasa Melayu baik.RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBML1203 KURSUS : PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SEMESTER : MEI 2012 Kriteria Pengenalan Pemberatan 1 Sangat Lemah 0 Tiada pengenalan. Penjelasan tentang konsonan dan vokal Bahasa Melayu memuaskan beserta lakaran atau gambarajah tetapi masih belum sempurna dan jelas. Lakaran atau gambarajah disusun dengan baik. Penjelasan tentang konsonan dan vokal Bahasa Melayu disampaikan secara umum tanpa sebarang lakaran atau gambarajah. Lemah 1 Pengenalan aspek kajian yang disampaikan secara umum tanpa sebarang sumber rujukan Sederhana 2 Pengenalan aspek kajian disampaikan memuaskan dan ada pendekatan serta sumber rujukan tetapi kurang sesuai. Sumber rujukan amat sesuai dan berkaitan. Penjelasan tentang konsonan dan vokal bahasa Melayu amat baik. 16 .

8 Ciri-ciri suprasegmental sesuatu bahasa Melayu dan kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan bahasa Melayu. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dijelaskan dengan baik dan terperinci. Kesimpulan yang terlalu umum dan tidak memperlihatkan rumusan keseluruhan penulisan Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dijelaskan dengan memuaskan. Empat contoh atau lebih diberikan untuk menjelaskan fonem dan alofon dalam bahasa Melayu. 4 JUMLAH 40 * Jumlah markah adalah 40 peratus. 2 Tiada perbincangan tentang fonem dan alofon dalam sistem bunyi bahasa Melayu. * Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan. Empat contoh kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan diberikan. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dijelaskan secara umum tanpa sebarang contoh. .Perbincangan tentang fonem dan alofon dalam sistem bunyi bahasa Melayu. Perbincangan tentang fonem dan alofon dalam sistem bunyi bahasa Melayu amat baik. Dua contoh kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan diberikan. Tiga contoh diberikan untuk menjelaskan fonem dan alofon dalam bahasa Melayu. Perbincangan tentang fonem dan alofon dalam sistem bunyi bahasa Melayu secara umum tanpa sebarang contoh. Hanya dua contoh diberikan untuk menjelaskan fonem dan alofon dalam bahasa Melayu. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dijelaskan dengan baik dan tersusun. Kesimpulan yang amat baik dan memperlihatkan rumusan keseluruhan penulisan secara jelas dan meyakinkan. Kesimpulan yang memuaskan dan memperlihatkan rumusan keseluruhan penulisan secara umum. Hanya satu contoh kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan diberikan. 8 Rumusan / kesimpulan 1 Tiada rumusan dan kesimpulan. 2 Tiada perbincangan tentang ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu. Perbincangan tentang fonem dan alofon serta bunyi bahasa Melayu baik. Tiga contoh kepentingan dalam pengajaran kemahiran lisan diberikan. Kesimpulan yang baik dan memperlihatkan rumusan keseluruhan penulisan secara jelas. Perbincangan tentang fonem dan alofon sistem bunyi bahasa Melayu memuaskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful