FORMAT KERTAS KERJA/LAPORAN INOVASI PENSYARAH 1. 2. 3.

TAJUK INOVASI TUJUAN INOVASI KEDUDUKAN SEBELUM INOVASI DILAKSANAKAN Huraikan keadaan sebelum inovasi diperkenalkan (Sertakan gambar, statistik dll. jika ada.) 4. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI Nyatakan dengan jelas masalah-masalah utama yang dihadapi sebelum inovasi diperkenalkan. 5. INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN Sila terangkan inovasi yang telah dilaksanakan secara terperinci: a. Hubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran atau penyelidikan. b. Deskripsi inovasi dari segi kandungan, strategi, keluaran atau perkhidmatan baru. c. Bidang utama yang menjadi tumpuan inovasi e.g inovasi dalam bidang pengurusan pengajaran dan pembelajaran, sistem dan prosedur, persekitaran kerja dll. d. Butir-butir lain seperti tarikh inovasi dimulakan, bilangan anggota dan jumlah kos operasi (jika ada) e. Keadaan masalah selepas inovasi diperkenalkan (disokong oleh gambar, gambar rajah, slaid, carta dan sebagainya, jika ada).

6.

FAEDAH-FAEDAH DARIPADA INOVASI YANG TELAH DIPERKENALKAN Nyatakan secara kuantitatif faedah-faedah hasil daripada inovasi yang telah dilaksanakan merujuk kepada perkara-perkara berikut :

a)

Pengurangan Kos Operasi (jika ada/berkaitan) Nyatakan jumlah kos operasi yang telah dapat dikurangkan dengan perlaksanaan inovasi tersebut

b)

Penjimatan Masa Nyatakan sejauh mana pelaksanaan inovasi tersebut telah menjimatkan masa untuk menjalankan sesuatu urusan

c)

Peningkatan Hasil Kerja Sila nyatakan setakat mana perlaksanakan inovasi tersebut telah meningkatkan hasil kerja e.g prestasi pelajar telah meningkat 25 %.

d)

Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Pelanggan Nyatakan sejauh mana inovasi tersebut telah meningkatkan kepuasan hati pelangan (pelajar/ibubapa/masyarakat dll.) e) Lain-lain Faedah Sebagai contoh, pengurangan bilangan pelajar yang gagal di dalam sesuatu mata pelajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful