1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6.

ŠIFRA MODULA Ostala zanimanja Frizer Higijena i prva pomoć Zdravstvena higijena 01/02 III-102-ST-01-01 (Zajednički modul za zanimanja: frizer,kozmetički tehničar) 7. DATUM KADA JE MODUL ZAVRŠEN 8. SVRHA MODULA: Svrha ovog modula je upoznavanje učenika sa očuvanjem zdravlja i spriječavanju nastanka bolesti kako bi osigurao zdrav život. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Nema ih. 10. CILJEVI MODULA: Kada je ovaj modul uspješno završen, učenk će biti sposoban da: -stekne znanje o ličnoj higijeni, higijeni stanovanja i higijeni radnog prostora - stečeno znanje primjeni u praksi i svakodnevnom životu -razvije sposobnosti logičkog zaključivanja o značaju higijensko estetskih navika 11. JEDINICE SADRŽAJA MODULA : 1. Lična higijena 2.Higijena ishrane 3.Higijena stanovanja Napomena:Važnost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli stavka 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspješnog završetka svake jedinice, učenik će biti sposoban da : Jedinica 1.Lična higijena Znanje -navede zadatke i značaj lične higijene -objsani poremećaje i bolesti nastale uslijed nedovoljne Vještine -procijeni značaj upotrebe sredstava za održavanje lične higijene Lične kompetencije -ima pozitivan stav prema pravilnoj ishrani -jača ekološku svijest i brigu, te interes za Septembar, 2008. III

Nastavni oblici i metode -frontalna obuka nasuprot samoobuci -rad u grupama (dva ili tri učenika) Nastavne metode: -predavanje (uz upotrebu štampanog materijala. Higijena ishrane -objsani ulogu i značaj pojedinih hranjivih materija u ishrani -opiše poremećaje i bolesti nastale uslijed nepravilne ishrane -definiše i objasani razne vrste trovanja hranom -definiše higijenski značaj vode 3. između grupa učenika) 13. Higijena stanovanja -definiše kulturu stanovanja -objasni značaj toksikomanije na zdravlje -objasni značaj održavanja higijene školske sredine -nabroji štetne agense u radnoj sredini 13.1 Potrebni objekti i resursi : -učionice (standarde) -kabineti koji imaju određene specifičnosti -sredstva i ovlašćenja neophodna za pozivanje stručnjaka u učionicu 13. direktno predavanje) -demonstracije (kaskadna demonstracija.2 higijene -definiše pojam.3. demonstracija po uzrcima) -diskusija (između nastavnika i pojedinog učenika ili razreda. Nastavna učila i materijali: -sredstva za pisanje-tabla -sakupi informacije iz određenih izvora -primjeni u praksi usvojena znanja -da primjere zdrave ishrane -ilustruje sastav i vrste namirnica -procijeni značaj zdrave ishrane u očuvanju zdravlja -procijeni kvalitet vode -da primjere štetnog uticaja faktora vanjske sredine -procijeni higijensko stanje stambenog i radnog prostora -stečeno znanje primjeni u praksi radnu i životnu sredinu -pokazuje odgovarajući nivo odgovornosti -pokazuje socijalano prihvatljivo ponašanje -pokazuje spremnost za timski rad . kombinovano predavanje s pitanjima.2. podjelu i vrste kontraceptivnih sredstava 2. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.

3 (Napomena materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) Vizuelni mediji: -skice -mape -tabele uzorci Nastavni materijali: -plan lekcije -udžbenici -sredstva za projekciju (projektori. 2. Fatima Jusufović -"Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem". CD player) -informacije sa Interneta 13. Zavod za udžbenike i nastavne sredstva Beograd -Internet 13.5. Preporučena literatura i ostali izvori za učenje : (Napomena:materijali koje će nastavnici izraditi nakon što budu obučeni) -"Higijena i zdravstvena zaštita" dr.Opšta uputstva: Ocjenjivanje se provodi unutar škole i ocjenjivanje vrši nastavnik po unaprijed određenim kriterijima sa kojima treba upoznati učenike.Kriteriji za ocjenjivanje po tehnikama Učenici moraju ostvariti minimalno 40% rezultata učenja u svim odabranim metodama ocjenjivanja 2. Ocjenjivat će se tematske jedinice kako je naznačeno u tabelarnom prikazu. Ocjenjivanje učenja: 1. grafoskopi.Usmeno ispitivanje -ocjenjivanje rezultata učenja usmenim putem -neformalno ocjenjivanje kroz svakodnevnu komunikaciju i opservaciju -pitanja mogu definisati nastavnici ili učenici -pitanja mogu biti struktuirana i nestruktuirana -primjenjuje se tokom modula -učenike treba uputiti na kriterije ocjenjivanja . Mihajlo Nikolin i sardnici.4.1.

pridržavanje instrukcija i koraka propisanih u procesu.. Portfolio -obuhvata zbirku učeničkih radova baziranih na kontinuiranom sakupljanju različitih radova -radovi će biti ocijenjeni prema ranije utvrđenim kriterijima: . zadaci sa više ponuđenih odgovora.tačnost i validnost saznanja.Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti po jedinicama: Važnost jedinica (zbir) 1.3.pitanja za test i bodovanje moraju biti unaprijed definisani u skladu sa rezultatima učenje u modulu -test se radi na kraju modula -u testu treba da bude minimalno petnaest pitanja (esejska pitanja.Test .2. . -portfolio sadrži zadatke urađene u grupnom i pojedinačnom radu i na vježbama -ovom metodom ocjenjivaće se jedinice 1.) -broj pitanja je proporcionalan važnosti jedinice -pitanja sastavlja nastavnik ili stručni aktiv -test moraju raditi svi učenici -test se radi jedan školski čas -ocjenjivaće se jedinice 1. 10% 10% 30% 30% 60% 14.4 -ovom metodom ocjenjivat će se jedinica 2 2.2. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: ..3 3. 3.prisustvo i učešće. Lična higijena Higijena ishrane Higijena stanovanja Ukupno: Tehnike ocjenjivanja i raspored važnosti Usmeno ispitivanje Portfolio Test Jedinice 40% 30% 30% 100% 10% 10% 20% 20% 2..usmenu prezentaciju kao dokaz autentičnosti rada.. sparivanje. . .2 2..

S. KO MOŽE DA PREDAJE MODUL PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE : 1.S.Sarajevo Srednja stručna Tešanj Srednja stručna škola Kakanj.943 033-262-900 M.Šukrija Džidić.doktor medicine 2.KLivno M.Suvada Mrša.dipl. ing.Sarajevo 057-342-523 5. medicine 4.Š.VKV frizer-kreator 8. Zenica. Nasiha Redžić.Livno Hamdije Kreševljakovića 55.Memnuna Merdić.Sarajeo 033-262-900 .P.V.Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55.poljoprivrede Stručnjak za razvoj NPP Škola M. "Hasan Kikić" Gradačac Adresa Titova 26 Tel.P.S.dipl.profesor hemije 032 556-960 032 406-883 7. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula 1.profesor biologije 16. Fax 035-819-940 e-mail 2. Dženana Busuladžić.Zenica Dinarina bb.V.S.Sanja Lulo Član projektnog tima 033-557-505 EUVET.S.P. dr.ing.P.Šehida 30.Sarajeo Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 55 033-262-900 3.tehnologije 034-201.Kakanj Bilmišće 69.Ada Skrepnik.biologije Patriotske lige bb Tešanj Ul. dipl.majstor frizer vlasuljar 9. tehnološke hemije 6.ing. prof.Š S. Edina Dautović.ured Mješovita srednja poljoprivrednoveterinarska i prehrambrena škola.5 -Ovaj modul je povezan sa predmetom biologija modulom III-102-OPS-02-01 15.Mevlada Kadić.Kakanj Stručna zanatska škola.Zenica S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful