You are on page 1of 63

0/6 t44 ~

t~qfl4 GfJ4.., ~

rqq4-~
~~ ~ ~
1. ~q;r~ 4

5
9

15
17

2.~~ 3.~~ 4..~ ~

22 26 28
'OfICl'T{ itl {I

5.~'!:Tlf
• cp:rr ~

t'fi C"II

40 44 44

• "~"~q;r~

•~

• wmfcrcm'~

• ~~~%<rr~CflG[7
• ~q;r31f~ • ~.~~if~~~q;r~ • "lS4MlcCl q;r •~ • ~~q;r~

.~~
• ~~~>rA'
• •

am TIffilft

45
48 48
49

50 52

"s4Ml'(CI

53 56 58 60 61
62

• rn-Cfll q;r >rv-=r
!if! C"I i l.fi '4\ ~14q; Cliq I c; q;r affirqJ !if!C"IJiI.{f '4\ a:HIt{l<lClI q;r ~"fflTRT

~

~

~

ffiC.1 ~

otT ~ ~

~irm~1
<:f6 ~ ~~@~I ~ g«fCfl" ~

Cbt

51i:tlI~ld ~

~

~

1978
~~,

(~ocfto) 8- 51CflI~ld

to if ~p:fnrr~~,
31¢f ~ ~ ~, ~

UlHJT{, ClRIUlfil ~

8- 51CflI~ld 310l ~
ftI~lCfl{UI ~

if ~-~
00

~1OI1~(l00f~

m ~s::
~

~
if
~

IDU

fufurn ~ I fufurn BfI1lft ~ ~-~
~ ~I

~

~ ~ ~ ;i)-

~1<:::{Un~

~

~

~~

51CflI!lICfl ro ~ ~

~!llqlrn<41

~-W
~
~ ~

ij;- ~
~ ~

3fn:

fcrqffi CfiT ~

~

~

CfiT clldlq{UI ~~,
31(1: ~

Cbt ~
clldlq{UI ~-

if ~

irrrr, Q:ffi ~

~,

cnff ~

*~ ~

W~

Cbt 51CflI~ld ~ CfiT I -31R ~ ~ Btt ~ -31R ~ if ffl~C\If4Cifl ~

CiflT

3fJW ~ I

W~~~
~I

~(f(IT~~~if~,ft-~

4

~ ~
3fi;:

6ff 5T ® ~I ~ ~"lI{ClH qf6CliT if ~ m fcfi ~ t.llf, ~ q(f 3fu: furf ~ ~ ~ if ~ ~ Olffif 0lH ~ wr<H ~ ~;flc: fu-& ~ ~ ~;r ~
~ ClIf(1~'fIldlmq'\

m~

~

~

cfiT ~

SlCfiI~ld

~

~

*~
gil
~

j~

~I

~~~~~

31lmfuf ~ffi"~
Olffif ~

~"ll{oft;q

b1-~~1
~ ~

~~~~
~I
'lffi(f ~

~~~~~~
3F<f ~ ~

fuw;r ~ fcr;1rn-

Q,-B-wcm: tr Wr
~o ~~

~~Mffi"~!WJTCf){ffi~1
~~i:f~~~~Cfi"{l]-~J

~~~ffi"~~1
~
m~ ~ ~

it ~
cf;T ~
~,

if ~
~o~o

(~)
~'qT
~

~ ctili ~ ~ cfiT ~ I ~ if ~
~ ~ ~ ~

m

1979

it ~
~

t!fI(1~HI

~,
~

~
~I ~

~ 3fu:

U~ ~

en) qfu-;r ~

~~

~

cfiT ~-~ cfiT ~
~${"ll;ft

>rRr ~

~
CITf(jCf,

<ft"~1 ~~2r~ "00 W3iR em ~ if ~ ~ ~ ~ ~
CfiT ~ ~

~'I1fqUT~~%TqfCfi\

M ~, ~
~
Cfl{

~

~W

cfiT ~

m~

mm ~ ~ I
~

I ¢:r ~

~3fR
~f(1I{\(JCfi

qfu-;r !P4 ~ ~

it

~ ~ em ~ it~~~~~~~
~Wff

B"CfiCfT, ~ <fiT

¥IT
<1\

fcf;- ~
3(ffi, ~ ~

~

(~o)
CflT

m ~ ~~ ~ ~ ~~ m fcf;-ffi ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~
em ~ tI 00
~
~Hq\ljlfct

1f.'r ~ ~~ (~) em~M~,~}

~~

Wf«f ~HCl\ljlfct ~ ~

~

m tIT ~ I ~
~ 00

~I ~

en)

fI(1l~d'l

2r ~
~ ~

~
~

fcf;- ~
~

~~

~

em tlm,
qfu-;r ~

CfiT ~

~ ~ ~~ 00 ~
~ fu:;r <fiT ~

tr ~ cfiT w SRfm if ~ ~ ~ fcf;- "00 SRfm ~
<fiT ~ ~I ~
UfdT

~"flIR;qd

:R$~n(1 ~I

M tr ~
ml"

~, ~

~

3fu- "i'ql~n(1 ~ I ~ 3fu- ~ it ~
en) fcf;- "~
C:ITf(fCf

tr
cfiT
UfdT

RtillllOld

m" m ~

~

~

~I~

B'tm
tl

~r ~ ~ it ~
5

Cf ~ ~

it ¥ft ~

B'tm

~I W

00 ~
~ ~r
~

it

~

1ft %-1
B- ~
'~'

rtr

IOlH(NlIRl ~

q'<.f ~

~

~

~

~

~

~ ~
l1HCr

~ ~ ~

~
q{ ~

~

Fcil ~
~C!;I

~~,
~

~I 31<f: ~

~~ q)f eRr fm.:rr

~I" (~q;r
~

~~

~

cfit ~
it ~ ~

~~
4~,
q)f ~

fu:fffi, ~,

q)f wnm;r 1979 ~o) ~

if

BCflill

~ rr:rr t, ~ ~ ~ ~m ~ ~ cfit (f{"6 00 W~ ~ Net ~ ~ oc:r<R1 ~ ~ 00 ~ cnT ~ ~!P2f ~ m-;r ~ ~ ~ ~ ~~~~B-m~~I{~CRBCfi(frl ~~~~ cnT 14 Bh:rrR~)lW.; ~~~it~-~<;I~fRCfl,~, {1"1.ilR1~, fll f%fIOl Cfll{ ~ Cflfcr ~ ~ ~ ~ ~ fITlf ~ ..n- ~ 30f Fcil CfQ"

~ ~;p-ffi

~ ~T cnT ~ ~

PIT ~ ~

1

fu ~
~
~

t, 3B'R

~

~

~
~ ~

~

2r ~

zy:rr ~

~

5P1fUT

t ~61l"l1r<:j~~
~

M Fcil ~~,

t ~ ~ m ffig-cn
~
~

q

~
(~o)

fu B~~lcU6Cfl

~

tl ~

~OO~~~!P2fmCflTI

~ ~C« ~
~ ~

~ ~~

Cf1T 31lm\ ~ ;r ;m-~ ~rcR('Cf if

~
3l1wr

cnT~ BrW

t fcl1 ~

~ 31R1"ftCf(f cnW
Cf1T ~, Cf1T

Jj:qI<:1Cfl~, 31cf:

;rtf ~ 1 ~
~
~ 1~
~ q)f

cnW
dl ffijll
~

Cf6

q-[\,TllT ~ fct;-

m
t

q-cff ~

RfCfCflI{

~ <1, qTftcnftCfl, B I~ I~ Cfl, ~ fcf;- liHCf -~ ~

rr:=r B- fCl:qI{l{cfCfl ~ ~ B- ~ (fCfl

t~ ~
~
~ ~

~ I qtf ~

~~

*<r<:r.1
31Tfifcn
Cf1T

q{ ~

Wcr <:rtI ~
Cf1T 3i1~ICflH.') ~ ~ ~

t
~

B *i'Rl Cfl, {I '>1'11 Rl Cfl q B11«f ~

i

cfit fuan
;sftq.r

1

~

Cf1T ;wr ~

t, 31'llfQ: ~
Q.CI1 liE ~

if ~

Cf1T ~

1

<:f5 ~

~
it

m~fiR B-~,
ID\f ~
~T

~~ ;rclH ~

~

~

PIT
~ 31jID{

t fcf;- crtT
Cfl{<1T

Tr<lr

tI ~

mm ~ ~
~31H
j:~

~

B- ~ ~
5RH

t, % ~

~

~ 3fu: Cf6

fcrffiR ~
~

fITlf GfiffiIT ~
Cfl{<1T ~ ~

fcn

B~~lqI6Cfl
{6T

~ 3fu: R ~CfiT ~ ~~ m CfQ ~w 3=itt

fum <TcTI 0t Gm- ~
fPllf ~ 31jBR

mm: cfr ~
6

t, ~ ciT ;rm 3fu: ~
~ if it ~
2fT,

~ Br~~lqI6Cfl
3~

Cfl~ Tr<lf ~; J11~cf1

qr~~~

31lC'l"lT

~

Q.Cfl ~L fu-fl~:tlqI6r.hi ~

wqu ~ ® ~~ ~
~ 21~ ~ ~ ~

3i1~qlf11 fI~:tlqli3Cfl ~
@

B- ~
CflT

3i1~qlt11 ~

CfiT ~"Cfl"@

~I ~

Wqu~~'"H51>i1~

~~(flffio)

21~B-~~fI~!Ilqli3Chl

3fu: ~
~

~
~

B- ~

~~
~

~
~

Cflf

WI¢r ~I
qIf
CfiT ~

~~

21filf1~f1

BtT

CflW ~ ~

~~I
~

w~kcR21R~if~SfCfiK~~"~ \Wf! ~=R
31T<IT ~

3i1\

~rm

(ffifl ~

(~)

~

~I ~ ~
~ ~

;n:ffi ~

~~

if

B- ~ ~

~~3"fICirfl"flrffi;&:~Tf1Tcrm3"flCflT~

3i1\~

~ I"
5:48)
~
31I1R(f,

61H fufI- ~
~ ~I~ ~

CflT

31'4- "~~
"~"
~ ~

3i1\
~I ~

zyJCfl"

~

~
qi{ ~

3i1\ ~
~, Cf6 ~

m~, 31(1:
f.{lIi3~1"l

31'4- f.rm;IT,
Cflf ~ {@ql81 ~
Cfi{

mr ~ Cf6 ~

(~,

rrcrm,

PIT ~

i?r ~
~T

fI"f'r~~~~3"~if~,
~ ~, 3;:r ~
q-{

om ;ruc€r ~

~
Cfi{

WIT ~
~

~~
{[llf

~ f?rffi
fICflill ~

mPJT ~ ~ ~ fu;s: CWlT % rrcrm ~ ~, ~ ~ if ~~ mPJT ~ Bm m ~~, ~ ~ rrcrm 00 ~ ffiGclJ\ 31(1lT
if ~ ~
~ TaB ~ ~ ~

t, ~

~21~~if~~

® ~ 3i1\

I

cF.t ;:r fl4~FtJ{
~ fcf;- ~
~I

~ Fcmm ~

T.:N
~

fu-~ ~, ~
~ (~)

Cflf ~

~-{fuq ~ % ~T~ ~ (flffiO) 00 Bcnf~

m ~ cnR

if ~

~
CflT ~

~
~t)

mmm
Cfi{ ~

fut;j111 (flIT

qff1iH ~

cRt ~ ~- 3fu: itcIT ~ fcfl ~ ~ ~ qq-~ ~ ~~
~. ~ ~-

~cF.t

(~)
~

~
5fcf,T{ ~ ~

cnufr ~ ~ if ~
CflT Q,Ctl ~

WRr ~ I ~ W ~ qq-~ m ~ 3i1\ ~ ~ ~ ~ ~{ciit ~ B- ~. fI~!{lqli3Cfl 3<WTI ~, ill Cf6 W ~ ~rriT if fu~ ~T I ;JffilT ~~ cpf ~'tffiUr CfiT~, ~ ~ fcrcrr{ ~ R:~m ffiTT ir61 0~ -~mqi <fit ~{ CfiT~ ~ fI11-0cn l)r \Jfrir ~{ ~u q-rf ~<?qR'r ~cf fCIT<ff ~T3n- 311t quir Cf.T mill, % ~(IT ~ ~~l OlfFcfu cf.T fu
7

mr ~ ~

fcfi<rr

;Jfl(IT ~

I 'l)11 q 31~Hq{

31T'mfuf

ti~lql6Cfl

~ 6T ~ &~ I~ 5T ~I ~
~~

iITo1Wt cIT~
I~ ~ ~

3Nf.r
iR" ~ ~

6T ~

I emu iITo1,~ cIT 3WIiT 6flIT ('fCfl"
q;r

3fR ~
~

q,1 ~
~~

CfiT ~{

W \5 ~
~~ ~

~-~
~

6T ~,
~

~ cIT~
~
~~

fu ti~~lqI6Cfl
~-0lfCf6T\ ~ ~ ~

a;:rtR ~

JlCWr

3ffifT ~.

it ~-~ m ~ ~ ~ fuan if ~ ~
~~ ~
~

CfiT qH~qlft ~

~
~

~I ~

3fR ~
aft{ ~
~

~

CfiT ~

GFiT ~

~-~;r~~\~iITo1-~3fR~~~1
~ ~ I~ GT3iG, ~
~~~~~Cf1{~~? ~ ~ 'ffi(f

aft{ ~ ~

~ tilif ~

0lfCf6T\

tID ~

it rirR-~ ~

iRfflIT ~

fu-{1~~lqI6c:hl

Pcn ~ liffi, ~ cfiT flr&n ~ ~? ~ am
~WTT<IT~~~fc!;

Q;m ~ ~ cIT~ ~ ~ if5 ~ ~ ~ ~ ~ fcf; ~-~ ~ cfiT tnf.t ~ ! ~-~ tf ~ t_1 ~ itt ~ CfiT ~ ;r cw imr, ~-~ cw itrrri ~ W Cfq.f« ~ cIT~ gr ~ ~ fcf; ~ ~ ~-~ tR ~ ~ ~ ~ ~I 7furr ~ ~ CfiT ~ ¥JCH ~ ~ ~ tilif ~ ~ SQ: ~ ~ if ~~? ~ ~ cIT~-~ (fq;" q,1 ~ trRt ~ ~ ~ ~ iITo1~ ~ am ~ 31cffiTU if ti~R1d Cf1{ ~ TT<rr I ~ a.~ ~ ~ SQ: rro; ? ~~~cfiT~~~3fR~~~~~cIT6if~ '&:fICf ~ ~ ~ ~ ~ ~ q;r ~ ~ imr I 6if f4lS2d41

it ~ ~ ~;r

6Trrr? ~

« ~ ~ ~~

mw ~ ~

qoy ~ ~I

~

fcf; F ~

if

fctm;ff ~

fm:rr ! ~ fctm;ff
--31il ~
~

~

~tj ItJ()"l

(1:II\IUI(11)

8

~

"4J'1fCtll(

-« ~
if ~
~

~~
~l ~ ~
~~,

~,fr

~ 5rH ~ ~
~ Cfif ~

~ ~

CfiT ~
3lf'QR

~I

3mr ~ ~
JTf
~
~I ~

~~~~~q{,:fr~mm~~~~~~ q{ fR@t
~ ~ ~ ~

~~

qtfor q'IT~
w:rr;<f ~

U9T ~I

~;rtf
iijfQ;,

m ~~
~ ~

~

\5ffiIT ~ f.fi ~
~

em- ~
~

¥to ~ f.fi ou:IT cnT cnT "fH-~ ~
{iJIJ'ldl'{c:f"h Cfi\TlIT
q{

31rQK q{
(R"TC(

m~ ~
lIT ~

if ~ Wrr ~

~

~

m s{1 W ~
trcf ~
el:ft4l~ 'i;fj~~IPI"h, ~, CXlr~llld,

~

~

5rcffi\ CfiT 'iH~Cfi
iiITC:; ~

'i H ~Cfl

wRf
~
~~

if ~;wR~~~ ~, ~,

~

~

~

q'ITtfur 3'llq ~'lCfldl ~~ CfiBT
~

;r it I ~

m

q~Tl 9~H1r4Cfi fCI~~t:lUI ~
Cfif ~ qll{qil{"h, BGf

tf.R" ~ ~

tf{ ~

cnT~, if qJliT,:cn% ~

~141~Cfl, (1~;f)fdCfl, ~, ~5ffifCflCfl lIT qR~lfCfl"h
~

3i~(ft>4l'4,

if, ~
~ ~~

~

l{Rq-~

(Master-key) ~ I~q'IT~,~,
~I ~ 00d" ~
~~q(qlq q ~ CfiT CXlf<ffirq ~

mG1ft,~,
~~q(qlC:: ~

a-rm ~ ~ ~ ~ ~
5I141fU1Cfidl

mI ~

~,

~I Bm ~ ~ ~1 ~
~

~
~~~~,

em- ~

~
~

~

qarmr

q~

,:fr cx:Wfu

@r ~

~

CfiT sr<:rffi qJ{

aT ~
~

ffi~W~tr{~f.fi~t:%mfu;&ql~fClCfi\11 ~qrq--~~I

~I ~ ~~~~~q'ITfuw
(flIT

~ iJU ~ ~I

~~m,
~

Siiltft,~,~,~,
\5fTfo
~ ~~~, ~ ~I CfiT;n:ft ~

~if.~

~CfiT~

~
if ~
;rtf ~ 11 ~

m-M,~,

:q'R ~

3'lfCI~qltft ~

~
3l{GI ~

cg ~
~

U;m
l'"lf%cFl

i:iI'irCfiR ~, ~
1. ~iITcI'~~fcf;'ffi(fif
BiI'

if ~

f<m;:r ~

~
<fiT ~

~~Iql~<i'i

~ ftrer ~

err ~

~

~~, ~~3ffi"~~,;ft~~ if q--q- fc!m' 3ffi" ~ ~, ~ ~ tIT, 'fWI' ~ 'fiT ~ ~ tIT, ~ 3ffi"~ (iN ~ ~ 'PI IR)

9

~B-c!)~~~UrrB-~~~~IDU~~ it ~ iT ITf cIT ~ a:crr Qfct (:lmCh J;l11lUT ~ ~ q-{ fcnm 11RCf - WW ~ fuv: ~ ~ ~ ~ Urr B- "!rf(f -gr, ~ );l1~lfUICh ~ ~ ~~ it l1JrlRIT ~ %'I );lTlf: ~ ~ ~ ffiw ~ ~ ~ Urr B-~ !ffif %" ~ '11\0 it ~ -Orr ~ q)f ~ '1::ffiGT tf.\ ® ~,~ fuv:~~-~~q)f~~~~%'1~3q~(:I~q it tp.fi B-~ ~ (IQfi (!'<.IT ~ B-~ ~ ~~ it m m~~1 ~%'fcfi~<:fir~, w~~tI~-~ ;rq.{~1 ~ M ~B-~~~I Cf6~~B~ J;rChG ~ ~, fu-~ q)f ~ tf.\aT ~ I 3BC€r ~ ~ ~ fcfi ~

~

if ~

c€t 1lfu IDU ~ W,AUT Cfl{ ~ rr<rr m $ ~ qf{ull~tcl{<\q 11RCf ~ff(rl1l1f B- fclcqRid iT ~ 2l-, ~ ~ ~~ ~ ~ ~ if ~ qf{~ IMd 3fu: ~ B- Bcfw ~ R<:n:r 5RR" ~ ~ I ~ ql«1fclCfldl %' {Tlf, ~, I ~, ~ 3fu: fur ~ ~ ~ ~ (Bffio ) <fiT ~ kcR c€t ~ B-$ J:{RC[ ~ c€t 3i Iq~~CfldI
CfiTR
<fiT ~ '<IT, ~ ~ tt fc!im ;,fr( ll'fiR ~ 3Nlf <fiT ~ firffirr, ~ m \ft tt 4;B ~ 3Nlf ~ f<w.i;: ;rtf :E- ~, ~ ;,fr( l(lCI ~ ~'tq;nitm"~ ~ it ~ ~ I Il~ ~ ~ (~o) 'fiT am m \f>-.rTffi if olzr PIT '<IT, CIi'tt ~-~ m~ml mtmtt~q,ffiPIT'<IT,~,~,~,~,~, ~

~

~

fu-~ ~, ~ 'l! ~ fu-~ mr W«r ~

~

(f<rm't % <fiT

~

~)

m

w

;rtf
~

<itt Ittrr ~
cf;T ~

m ~ ~ I mt m
~

~

'<IT

=it ~

~

@

ml

~
W<:

<r~

~

~

m~

w<:;,fr(

~ ~ ~ -w m: ~-~
~ ~

m Cffl"

tt ~

~<w::

R<fm f<Rrr~
~
~

ml

4iffi- ¥IT
I'f<m

'<IT, ~

cf;T ;;rrffi

'f1T{

;;n;fcr ~ I <n>

tt, ;;IT ~ trchrr ~

m ~-~
'<IT,
ij<IT

~

q;r ~

fi'r.:RiT

~? ~ TO 4il" m CIi'tt
~;,fr(

~
'<IT ~

~

:, m, :, ~
q~

(BffiO) \ft fum

~-~
~

m \6 ~
4il"

~ cit ~
I
{lOf ~ ~,

<itt ~
@ff<f

I 4%lcllmlO!I ~ 3rof-;;rrffi

m:r ~-~:
B~

mat,

fut<r
~rc{t

ml

qr(qJ4~fl(1

m;,fr(

tt

Q:it W, ;;rrffi om ffim- q,l%g; fu\ 2r ~.~ ~ (BffiO) q,l- ~ 3OT<lT, ~ ~ ;,fr( :31~ ~ "lCfl ~ BlW ~ m 'l'IT 3itt 23 eN ~ f.R-~ g<:IffiT ~ qf\11fTlW-f~ Q:m ozrr'1qi o4T wrffi Sf>ffir ~ Pen ~ ~<'<f-qrf ~<1 ~T'l'IT, C% ~ ~T ~tt,~;wr-r m JTt om C% f!"¥. W<H t'I.rrRra- ir 11l:ff ~BT?hifu q,r 3G:muT l:fRCf ~~ I if cirir ~f ~ t1eMT I
<f6 Cffl" ~
'<IT I
l.1f<r-~ ~ 31crT<f

ffim- tt 'fitf ~ -~ ~
~ <r4T ~-~

:,

cf;T ~

10

~~~ttaT¥IT1
~ ~" ~

"~~~"
<fiT ~

~"~
~ ~

~
~

~~ ~
~

~llf

~ mcm:r ~ ~
fu;& ~I ~

l8T ~ I ~

~

ctT ~
~

~

if O\lI-q"Hct~CfildlOi
l1F<TIIT

~

~

$:<C({<£1ct~ I ~

~

<:fiT ~

~-"~

~
~

~"
~ ~

~~~~~~~~0i1ff~1
<:fiT

~"8T
~

~~,
<:fiT ~ ~

~

m CifiI~IPfI{
"~

;nff ® I ~
~ I W rr<:lT ~

<:fiT ~1IC('lc(1(\

~ a:W ~
~ '1<IT ~

m fu;&

~ '* '~' if tw ~ ~
<:fiT ~ B@.f

~~wf
~1IC('lc(1(\ ~~,

~
~
~I

~I

~

~

5I1fIUf
~

ctT ~

fc!;- ~

~

3iI Cl:(4CfidI

lJiURr ~

~

'*.. if ~ ~~ ~,~~ fu-c; ~ ~ fu-c; ~
~ 5l11fUT 3i1c(~'QCfit11

ctT

C!Jf ~ r"
~?

wfuT-QI

~ fc!;- ~

(P oi n t ) <:fiT l1N 0i1ff ~ I ~
~ ttq;- ~
I

9l1TUT~ fu-c; Cfi5T ~
~ ~~ ~

~

fc!;~

fq~rnO& (Axiom)

ctur ~

~

if £ffc:ct- ~

~l

1. 31irm~~<fiT\lRl"'lqlfOl<i'j CfiT ~

~ iTU ~
~ ~

3fn:~~<fiT~ifm~~~(B""ITfo) ~ ~ !l1llfUro m- 'l<IT ~ I ~ ~ <fiT~ i;" ~ ~ ~ ~T ~o~o (~, ~), ito ~ (wf ~), R;qo "f-1 ~ <fiT ~ ~ ~ "~ i;" ~ ~ :rmiB, ~ ~~ ~ ~ ~" I ~;;ft 3Nft ~ <fiT"~" if ~ g-

"~fdt:lm'fi

m<IT
~

'l\ ~

enG <fiT i'tfr ~.

t
1:l;<t

if ~

(f4T ~

~~ iff ~ iRr g, J1<f: ift ,ffi iff <l'HlTrIf <iT ~ ~

if ~

~qr ~ ~ ~ I ~ if, ~ ~ ~ if ~ 3WJ1R <fiT q'rqun- <fit ~ m ~ ~ -3M1:<gUf 2t <ni WIT ~ fin w tic<T <iT &fR;rr :J1rcr~<l1 m-I"

"it wf if ~ ~ CfiT q1J'mfr:nIT t C!ilt m <mr ~ m f'4B if «R: ~ 3fu<r ~ ITt ~ <IT if ~ <i~ enG '<iT ~ :® <fiTcfT I ~ if orru:; ~ 1:l;i.fi ~ ~ i;" m <fiT \1fcMCfrJtr ~ ~ ;rp::r •• ;row" ~ I ~ <fiT :J1W <1flI1lf ;;- <rIO ~ ~ fof; ;;it ~ 00 SRifuo m I i'ln ~ ~ ~ if m<M ~ m:l1(f ;r~ I ii, ~ if :raW !fI'iG \;it ";n:" 31'4fQ: ~ '<iT ~~ ;;it SRifi::r<r m "~" !fI'iG "~" '<iT J.1\oft ~ ~ I"
~ CfiT ~

ir

m %T
~
(f4T

~ ~ st ~
Ii~ ~<&

%

m~

if ~ ~ f.~
~ fo!y"

~ ;;it ~

~

ST'fim ;;ft

~
31-<l"

2t ~ (B""ITfo)
;oft
~[(ff

~
'1

'K ffiI<~

'K qrctT ~ ~

O<!l~ <fit

st ~ 3ft", it <tiT ~ I
~
?r ~ ~

mm if ~

'fiT ~

fR<rr ~
cfi'r

<fiT~..fT
Q1f

if ~ ~~ if ~ ~

fum ~-

"'ltfi'< C!il" ~

c:';j- ~rqr

h ...n(f!r

C!iWf ~

tfIP-r

(itt< :.f0lfz ~ 11

'J1! 'H)

~ itt ~
~
~i ~

~

«f11l~

~'~

W ~HGI:(l

~ ~l\

cRrrr ~ ~
t:%" ~
JITl<f

~ GfTc::

q;)t Q:m oqf.ffi- ~

if ~ S3IT ~ ~

if ~lll cfiT ~
~

ctT ~
~

~,~
~~

q?rf ~

S.~16f1 ~

tr WlW
'~~

3fK ~

3ft\ ~ cit fcf; ~
~flI(CXOIIcf1 ~
q1f

~
~
tfAJq

ml ~

~

fI'IHIr:('1( ~

~~"lX:f

if q;)t
~

1 ~fI" ~

mm

t-, ill CfQ ~
~-(1ff-~

"(11

~-6

~~-~-~" (Theorem) ~
CfWlT

3lft:\lCfiT{ ffi;& ~ ~ ~ \l"'ll1f?lR! <iiT ~ ffi;& <fiB cfiT if Q.E.D. ~ moT ~, ~

m Cf6 ~

afl~~

q;f

~~ ~ ift
~~
~

w~

W ~ 6f;rr ~ ~ ~.w:H ~

m 'FIT I" ~

mr

m
t-I

1 K-r q;f K-r, mr q;f mr cw-rr ~ 3ft\ ~ ~ ~~ ctl\OT
~
~

~~

if

w~

~ itt

cfiT ~ Cfit ~ ~ Cfitl Q:m <fiB if ~;wR- ~ ~ lfi«:lIPeia ~ I .w:H ~ if Bii:r ~
~ ~ flf%wJdl CfiT ~

q;f ~ qsllfcfd flf%wJdl q;ci' ~ if ~f2Ij)~{ cit ~ ~ ~~ ~~

~~

t~
~

~ <fiT aUt if 311H Rutrn- ~

q1f R{ICfI{UI

~
(~

3fK ~ ~ ~
~I ~
C!iT ;r;<:J

511tifl;ft~ ~
~

~

cfiI ~ ~~ cf1"crR ~ ~ ~ cfiI 3WTUf "RH ~ ~ '?raT ~,;r at #'ffi, ~, ~, ~ 3'lj~lfllll) q;f mfi:fCfI- ~ ~ ~~ ~ q,1:(l- fcI:Skl.,1 ~, ~ 611 WrK ~ ~ ~

UG-)

&<r ~

tl

lT5 ~

2/T~

~ m&rr ~
3tfcfiT

';r.<:J ~

ffim: it It::r cIT ~ ~ t ::r ~ ~ {I ~ ffim: it~ i1m 1i; fffi!: ~ tR<i CK t%" ~ ~ 31'l\VIT I crtf 00 3Rf:~ m ~ m-rrr, ~ 3iR ~ B- ~ i1m ~ ffi"iir q:;r ~ m-rrr, ~
q;f 3ffi"""<K ~

m-rrr,
!lCIiT"{

~ ~

~ q;f

~
1i; ~

m-rrrl"

cnr Q,m
f.f;

~

m&rr

!KR" ~

3<f\"

!lCIiT"{

;;ftq-;r-1U'f

f~

iT ~
~~ ~ ~~

cnr ~

;;jT["(f

(~.«f)
~ BOf ~ ~

i1m

'I?f m-rrri ;r.<:J!

q;f ~

ofiT

ml\1T ~,

3tfcfiT 'fill

~?r

~o

~

~;;fr ~

1i;

it

\l~t4C1lfOl~i UiGU: ~

<tT \l Ri"'lClluR it I ~o ~ ~
liiT

;;fr ~ t%"

CK~ !lCIiT"{ ofr.& fuH 1i;

~ ~w~
(21:107)

31'<f ~

~~

~

q:;r t%" ~
C!iT

CK qzcft- ~ I ~ ~ ~ f:lfur it<IT i l1'Rf ~ ~~ <!it ~ ffig B- m ~ i f.f; ~ ~ it "~<r" ::rJ11 "w:rcr" i, 3<1CfiT 31'<f ~ ~ ~ I 31f..(jlf
~

~!JUiT

~~

~~it~~gl

~~~~~fffi!:~~~1

t%" CfT1f'f ~-"qqr ~-q;-~

fffir ~"

~~;;fr~~CfT1f'f<!it31'Rt" 12

~

~

~

q trr.rq-~

~
~

Ra aTR- ~
~ ~

~tT ~ ~ if ~ ~ ~ ~ I 31lTfUm- ~ ~ 00 Wr:rr ~ ;rm CfiT ~ wrcf ~
~ LOJ~H(14 qRti?lm<t> 1Oft?IIOfHCi~, ~ ~ fll~Cfi ~

c@-

if
lJ<lf ~, ~~

~
~
~ mff ~

~
~ ~

~
CflU ~

\JfT

C6T;mT;:r
5R1T I ~

m:a- ~
~

C6T;rm fcf;m ~

~

W~

00

if ~
~ ~ ~ ~

cir
~

301lI rlOfI ~

it ~ ~

it ~

t!flC"llOflofl ~

~ fcil ~ ~
Cfi\. qj"((, ~

~
~

if ~, ~
~
ij; m«f

~

m41~Cfidl

it ~

~ 3CFft ~

fcil crifuo ~, wN ~
3fK
~ {j~Rt41 CfiT J(C'1" <fiRUT ~ ~ CflS1 d'cl<CiI41 ~ (I;jj~Rt<t> ~

~
~ ~

QlIT 3fK ~
~

5Ifu ~
~ ~I~ ~~,

if 3WM ij; ~ ~ ~ ~ fl1jrqllCiIcf!
~-mq.:rr

~·I ~ dCiltfl'ictl
if t!fii.1LJI;{i

~I tfIW

t!fiC"l4H

~
~

~

2t~ ~iifiT~mWn·1
~ u:cfl Cfi$ BC'lI" ~

~ fcil ~

r€t 31cI"ftf
c@- cli*<lRiCfl

'tTf\(f

if

gfl C"l4 H

~

2t~.cir~~,
Cf)) ;:r ~

Iftur ~ ~ Rml
~ cfit ~

Wfl, ~

'¥ t!fii.1IOfH m ~~
<6T m«f

~~~~,

;:r fcil

~

1

I gflC"l4H1

if ~

~~ ~~ ~
it ~ ~
3TI 1l<IT ~

~~~c@-

;:r m- BCfiT I
~fi<?ltll"'l

~~

if ~

~ Cf)) ~ <fiT ~fctCfidl ~ ~ if tjfiR14f Cf)) ~ ~~-~it~C6T~~~~~I~ ~~~. ~~wr 3i IcF?lICf1I\lffif~Bl1<-T~~it~-!Jfmf ~ tl (I;jj;ftRtCfi ffiIiT it ~ <fiT ~fNT'({UI ~;riff ~I ~ SfQH ~ 3ft{ Cfilf ~ gfic::14H ~ ~ 3i~fctCfldl ~ f.rcrnur %g ~.
ij; Rn!:

m~ ~ m-

WI<J ~

fcn

msr 3TIIW m I
~ fcI; ~
~~ \ffi(f ~

w~~~if¥9<iJdT~~~~1

~cfit~
if ~
~

I. ~ ~
;H ~

U, ~
~
CR

;fNt <!iT 3OfllT,
~~,
I \ffi.O ~

llB- it
~,
0~

m~
WTi<U, ~ Bif ~

~

~,

i\; ro

it ~-~
ifiT ~

=m, crq ~
iH~,

3TIt
~

wr-mn
~;rtf
E!;- ~

flw:: ~
<!iT ~

mr 31T<rr,
:rt!T ~
iffiit if ~

I:rHC«!T ~ ~

!lGR" ~, E!;-

it ~

~

~, ~ ~

ffif

tRI'f

Wfl[

cIi'r

<RIH

t=1
13

?f ~ ~ 3fu: fK ~ fcr[r;r ~ ~ B& ~ ~I ~ ~ ~~~ ~ ~ 3fu: ~ ~~ cfiT311~1:q"1 Cfi{ ~~I ~W~~~if9W1~~m=cr~~~ ift ~ ~ 3fu: ~ ~ ~ 11\ q<IT ~ mAT ~I W~ if Irn ;rg ~.,. ~ ~ ~ ~ fiBK ~ ~ Cfif ~ wf ~ 3fu:-~ ~ ~ fffi!:~ ~ if B-~ ~ ~ ~~~3fu:-3BTcfiT~B-~~~~~ if ~, ~ \lH~It4Ir<j ~ 3'i" (f<fi" ~ It cnW ~

~ ~ mmlIT ~
~. ~

.,. ~

.,. 61-1 I ~

ift ~ ~
\@"ill ~

~

[RT

W~
~ ~,

Cfif SH"tidlCfi{UI ~
~ ~

~, fCl~)I~Cfl( ~

BBK if

~~~I

~3=fTm~~~m~~~~~31It1l:qCfl
[RT ~

3fu: ~

~

@n
~, 1978 to

~ %r f?rurr -m\UTT
~ ;jl{lllUI~I~,

* fcRct<r
lJ;l1o~o
ql{lUIBl

1. ~
<R<{T

m~,~ ~
~~ 'fiT
ClZ
{It qr ~

~

~

'fiT ~

qr W<1-1 ~

tit mIT ill" I mer ~

~

sf~,
ilT

m~

OIra'lcr
'1

q-"

wn?i ~, 'R1! ~ ~
ClZ 'fiT q-w, ~-~~,

PIT I ~ <fiT ~

31<H ~ ~ ~ ~~ ~ m".ffi'lT <fiT rntr-mi\" ~ ~ '«IT ~ ffilft
~~, ~
qr ~

m

ffi SI1; cmr,
I

J:it< ~

~ 31tOf qr mtf.'f ~

* Q:R ~ ~r~~

~ ~ trnT B- m s{ J:ffif-ilG" it ~ ~ I 3'iT'1 ~crr B- wHr ~ ~ fci;" 4' f;rtf;:IT ~ ~ ~ ~ ~~ I OOffi if Q:R mt!Cfi q;r ~ =rtf ~ I 'fir ~,
14

<fiT ~

f.l¢IT

it

m - ~ w ~~lIRCfl
~-31CWT!
RlCflI'El~n<:.'1 ~ 3fJ<IT ~ ~ ~~ CflT m

~

if,ft ~ ~
¢fl1

CflT ~

~~?
(fCfl" ~

~H~~~¢tfcRtm~~1
~I QI4IuICflI<:.'1 it

* %'T ~
~

~

if

~(ff

Wnl
~

~

QI4IuICflI~

if ~
fcf;m
CflT ~I

fucnm- iraT ~~ CflT c:nft
CflT

~~

W ~"

~

if ~
~

CflT ~ I

~

m ~ fc6 ~ cfiI ~T CflT

~

wrc:r cfiI rffir ~

wir

w:p;r ~
W[

~<:.'1111'~ %"

fc6 ~
~

BTlf qc:(ff ~

~~fu-q-fur~-'qq-~"~~~{"IIJCflIR1Cfl

~

~ wr-~ ~ f(f{ if ~Cfl{ ~ t, ~ 0/ em: ~ ;r M ~ aT l1RCf ~o{q if Qf(qRf(1 it ~ %" I ~ 31l\ ~ 'l?f wr-~~ «R" (Standard of Living) ~ BlW-BlW ~ cfiI ~-«f{
(Standard of Life) ~

iRr~1 ~

I

'Qlf

if ~
I{)c{CflR ~ ~-~ ~

,ffi ~

it, ffi~ ~-~
~,

f~ ,ft ~

Cfl@T

%" I ~

00 ~

CflT ~{ 0/ ~I 00 ~

it ~ PIT ~ -~
~I ~

ill~ ~
Cflr
«R"

~~
00 ~I

~~
:ql{~IiJ1l{l ~

~ q;r

BCfm ~
~~

~I

3"lfCtlCfll{

Cfltrrr fcfl

3"lIN4'iHCfl

3"l1~&fiI{i

W B11<l

l1RCRIT ~

~~ ~cf) W9 ~ qm- ~ ® t, ~ 3"(1";rr ~ qlf(1~Cfl ~ it ~ ~ 'ill" ® ~l $cnf ~ itCfl ~ %T t fcfl ~ ~ W9 if aH it ~ ~I ~w;r ~ ~ m1cff{ ~I ~ ~ q{ cfiI SlCflI~I~H Cfl{ ~ t, ~-;r em: ~ it ~ CflT 3Bif W it ~, aT ~ ~~ cfiI ~ if "fGR ~ t, ~ ;rtf 3Wn ~"II~ql€l CflT ,ft %'T qftuwr ~ ~"~ ~T.lI~q 1t1 ~ ~ CflT 3'f[<:f ~ ~ I ~ if TT q ~ ~J.:IT Rf%(f ~, €1m fuw{ cfiT ~ ~ wt ~

~
~

m;'<;:I~1 00 ~ cf;T ;JIT ~ ¢fl1 ~ cfiT ~ ~, i3fCfM ~
;it ~~

~

I

~11

qq-,

N~

~I

ill tMllq- 3fK
(~ 3fR

m it" ~.r~

3fu: ~

~<fCf

{~.-rr

~q;r - ~R

CflT ;fffir tt it

g- ~

3"lr(1dflil

W9 -~

tiRW''i:fi1
15

it ~

cxrrCffiTRf,

cnl- ,):]T ;,flfcrcr \0 0r t,

u~

3-itt wf cfiT ~
~

~I q\ill"cf)

qTftqffiq;-,

mllTf;r~ ,

cfiT

m RRn"

~
~
~

dil ~~-~~if;~~~~<fiT~~~~

ij ~

31CR ~
611ft

~ i, ~
fcf;-

'l'I4~IFcffi4(Oi,
1{q.f

~,

'l'I4CX4IQc:o ~

~
1{q.f ~

~-~
~

m

~

<fiTf:?n1for CflGT ~ -

Cl6

31'k ~;ffq

ciit, trf{crr{, Uf ciit am ~ JfRCfCIT ciit \1fl15 6Pft 6Pft ~-t11f~, ~ lfIU-J;fffiffi ~ 'C{Cn:tc:HCII~ ~

CfiT IlPAUT I
5rH 31if 5rH lIQ 3CffiT

.~-w
~6T?
~ 3lK -

if; ~
~

~~

31CR

i ~ m ij ~
c:oT ~

m~

~~

~, ~~ CfiT ~

~I W ~

fffi!: ~
~ ~~ ~ c:o~lt1 <IT

~

1Ol6tq'l?f ~Im ~

wrr <fiTfcl:(~IlII("IOlCfl, g(1'1I("IOlCfl
ij ~ ~

'l'ILlr<:I<lkLlCfl ~

m;rr cIT
~I~

~

;rgT

il ~ ~ Cfil1
<fiT~
~ ij
<IT

(Eclectic) il'1" ~
31if SIlCf: ~51:qR1(1

~

fcffit;r cIT ~ ~

m TflIT
~

M if; ~reehlOI B- ~
~ 3fu: ~
Cf1"{ ~ ~

iI

t11f m ~
qm:fT ~,

tmsr ~, ~
~I
~ <fit

~ 3fR
~

trIf, ~
~

~I ~

fU;ffi- ~
~L

31cf: ~

~lll\1HI'I!f ~

~, ~~, <r6T ~ ~
~
iSffif ~ ~

~

6Frr ~

g(1'1k4c:o

'ff Bar ~
ij ~

ciit ~

?r \ft ~ fcf; ~141\ifl ?r ~
~ 3i1~(1'1 'iiil'ff

~

5fCf1T~ '11lfCfi ~

ciit ~

3fR ~
f.iCflI(1'1I'
... ~ ~

~~Chlol CfiT LI1lf
c:oT ~
~

i I q ~:~ ~
31tI"1l<rr ~ ~
~

~

qftuw:r lIQ

31CR

?IT ~ ~141'5ft ~
c:oT ~
c:x:rrq-Cf)"

~~

wm- <fiT 'I1ICRT ~
3;:rc:fiT ~ ~

~

qrr 3lTlm" iRTlIT I ~
~

61,
ij

cIT ;rtf, ~

m IT'lJr I

ij ~

~, 3i!1'4CflI(1

gr

ij LHkCl51"l

3fR

~lr~Hft"l

16

ft~ri
~~~;rWR:tt~~~ir, EI\ j;f 3W€t ~ q;r tIT ~ tt;nff ~I W ~ ~ ~ ~ m-wf?<f q;r ~ \'iT ~ ~ cIiT ~
'Q1f \1lT ~ ~ 'Q1f ~\¥~~,
q;r

Cfilf ~;nff

~Il'~

~

~

~

wa- ~

~I

~~
.,

~ Ucmrr ~
~
lIT

~~

'Q1f ~, Cl6 ~ I <ffl' ~, 'Q1f q;r ~
q;r ~ ~
~

cir ~

<:rtt ~ ~
31-<f quiT ~

it ~

~

~ cir

~~

ffilfR" ~

~q~~~,

311H~~~cir~~m~~1

it ~ ~q('tl(f
~ lIT ~

~~

w 3lfCTr~
B- ~
~
;rrr{

q;r, ~

in ~
~ ~

it ~
~

m fcf;m ~

lfC!;, CfiRUT ~

~

~ 'Q1f 1R ~ ct1W ~ ~~ ~~*~~~~3OOT~~if~~1

~~*~~in~*~it~3OTi,

~I

'C{Cfl' ~

~ tn ~f(fCfllfl~ cIiT WIT ~ q{ fTr;H ~ ~ tn £f{ tn CflH if ~ 3i14BAI~ ;r W m\OlT in~ ~I~<?H ~
I~ !P-I

B- ~

~ ~,

tl ~

~f

eM 3fn: ~
c€t I
;r

~fficn-~
~ ~
~q(l1ct

or qm ~, ~
~I

tn ~q(l1(1

~

~

cfiT

SIl~I'i(11

~ \@QlffiCfl

~
1.~ ~ -

'Q1f
it ~
f.RIt

q;r ~

q;<tJ~q(qle:

m,
CfiT

3tfif ~
~

m 3fn: ;r 3Bit
~~ ~
it' ~
Sf'cflT{ ~

~
il; ;;m: ~"

it ~
3tft
!P<T llT-f ~

".

~:r ~ ~
aT ~

Ut!lffiT ftio ~ if "~ •

Wi ~ ff.rr ~ ~
il; ~"
3'f]11

~ ~.~
\i'RT

~:r
3W
~

~

~ it ~

I~

3N-ft ~
"31W'l

~-

~wf;f)q;

!l<fiK

<!>"R - m ~

1J.Cil ~ erg ~

tt

;:nff ~ I <!iT{ 1J.Cil ;;rp:f
31cf(f[{,

iIC1T

tWrr

fcf;ffi ~ I~

R

fi<; ~
31J11

<it ~ ~
~ ~

'4lf 3fIif <n.:
~n

wf-~,

;r<IT ~

~n:<r{

<!>"R ~?

ii<r

\ft

3fIif ~T

wf ;; ~W Q;<h ~ it' 31fl:IT t' 3l11: ;r ~ tzy<; ~ f<nBT tzy<; fi.R-cITH lR 3'f1tITftf ;riff t', ~ crt:' <fiT ~T<r ~I ~ ~ \1T\ift<r. ~ <it Ti'RT :H ~ ~ ~ €1"" sf ~ ;;iT ~-H"f1.T lR ~ W if 31Tffi' Qff. 3ID ~ ft'F ~ :H fcrF;R ~1 ~ mfitq; ~ffi ~ ~Trrft OAT ~ I" ('f<l' 45) :miT '1ft R ,.ffi<ffu ~ r.m 3'ran<r" it' ffi¥ ~r ~if q;'iit i
CfiT ;wr ~

;rtf <R1JT 3l11: ~

men ~

i\on ~ \fr, <Fif~ ~ it' I ~ aT ~ t' Rt> ~

17

~
~
~

~ ~

cnr ~~: cnr ~ ~~

~Il
lFfif{

~

it ~

quiT

if Fcrcm- '4t ~
~;;fT
iJT{ ~"

e- ~

:qT{

croif·~~,

~

.,

w:r ~

3tk ~ ~ it m,
~

~

ml fC!:(cu~';t

ofdaliT
~I

L qroqit <it ~

~~,
"~3i'tt
~ ~

m ~;;fT
".

aliT ~ omr 3i1~iIlS'"1"1Cfl l1r~
~ ~~, ~
~

tR1r Q;m omr

m fcl> ~Rct>CflI~ 3ilCfJ1llH it Rlill(~R~ fcm;r m ~

~RiCfl"I~4'j <it ~ Qft ~ ~ "'" ~;;IT ~-\1lf <it:r ~ aliT 'I'lTcRT if f1r-r 'I'lTcRT ~ I ~ 'lift ~ m ~IRiCfl"lctlaT :r ~ ~ ~ if aliT omr ~ ~ ~ ~, :r ~ ~ 'I'lTcRT ~ fcl> m ~B1W ~ ct>lf ~ t~ ~<it~~ ~~I~: 3lTf'IT,~, Cfl44i~"'G~~it~~~~~.m:rr~I" (lftO 81)

it

Iffigij- ~-

m, ~ ~

CflTR

mm~
~

m-

~

~

~

CflT 31NT(

~

~

~

f.R' ~,

~-~,

~-~,

<p;T

~

~

5J11Ift ~ ~

tIif

;wH-;wH ~ ~

aT ~ 11{ ~ CflT ~ ~ 3i'tt fcIit:IT <it ~ CflT, ~ it m fcIit:IT <it ~, fcIit:IT <it ~, fcIit:IT <it 1;fo1'qR, f<RiT <it Rtf-r, Pcnm <iT ~H, ~ <it ~~ ~ 0Rl<!T I ~ ~ ~ PIT fcl> tIif ~ it ~ 5J11Ift ~ ~; ~ 3i'tt ~ CflT ~ ~ 11{ ~ ~ ~ il W ~ q{ lj(, 9'A 300T g fcl> ~ if ~ ¥IT q{ ~:r aT ~ mcrr Cf<IT? ~~ ~ir \f,(fT? B1'4 iff ~ ~ m 6lcrr fcl> ~ W<: it ~ ~ ~ ~
I{fo'IT ~

~ 3C'r-f S{(~, ~ ~:r fcl> 3<f.f fcIit:IT 5J11Ift <it ~ CflT mK Rm ~~

wm

~-mr

m

~

fcl> W<: ~ 3i'tt ~ ~ I 'fiN '"1T(fT ~ fcl> ~ it aT ~ fil&1l(14Cflquf:r f?!Bm ~ I 3W ~ IT<IT ~ fcl> t1fQ <€t ;rcqfu 3i'tt Wct>rn CflT t% iI9l ~ ~ 3f.1Tfc:: ~( 3i~ ~I ~ ~ 3Rlfu CflTt1 if <R(ft 3IT @ ~ (J'ilT ~ CflTt1 oq:) firT9cfr wfr I W q{ ~ ~ 300T ~ fcl> ~ ~~ ~~ 3C'r-f ~ tIT rr{ ~, ~ir ~ 'r ~ ~ ~ (J'ilT 3ffi ~ 00 ~ 3'1r(f irn, 3i(f: ~ ~ 3i'tt ~ iI9l ~ ~ f.rdT %? 3W ~ IT<IT ~ fcl> ~ ~ 3i'tt ~ ~ 3i(f: 3B"CflT CflTIf ~ 31tt 31-Rf m<rr ~ I ~ 11{ m ~ ~ ~ fcl> Wz m aT ~ CflT t% CflTIf ~ ~, ~ fcf.mT Cf<lT m<rr t? 31Jl1 fiRT gf<Rr 3i'tt !JIlTOT ~ ~ <it ~ 3iR" ~ IfH ~ aor m ~ ~ "1'iff irn ~ ~ Wz it ~ ~ ~ Nr!t fcl> Bif ~ 3C'r-f iiriT 3i'tt RCflT ~ 5R'flr Cfiffi oq:) ~ :r irn I '.iT ~ llTct>< ~ ~ ~G ~ mo 'F:IT if ~ ~ ~~ ~ ~~ iiG m c:r ~ ~ iJOTit ~, t% ~ ;;IT ~ ~ it ~ t aft\ ~ ~ CflTR itl ~ CflTR it ~ ~-<oR ~ ~~ irnl ~ ~ 11{ 3im<if ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~? ~ ;;fT CflT ffig (1f4;;;ft 'f<ffiiIT~, :rf ~25 mr ~~) "~G 3iR"~" it~;olHfCfl(fT~ I <l'Tf(Jq it iiG it ~ ~~~ ~ ~ ~ I ~ onc:; ~ M ~ aliT tmurr ~~ ~ 'R ~ :nff ~ I ~ ~~ f.n:!fur ~ fuN;;rnr 11{ fc!;w ~ om ~ ~ ro tt iIt'f @ t I tmfr aft\ 3iTCflm, ~ 3i'tt ~ <it 00v;, B1:fT ~ ~. ~ ~ ~ Wt aT ~ ~ 11R<IT, ~ ~ ~tfur itm?
~ 3W ~ CflT

~

CflT Cf<IT ~

?

IT<IT ~

<€t 3rGfu

m

18

~ S't
~-!:ff
~~
UIl

~ m ~ ~ ~~.:;ffi~ m ~ ~ ~ ~4
~I itll('"41fct1~

~~ ~ ~I ~
~~ ~

5Il1:(f

S~I ~ ~
~~

~

WQM
~

~

Cfl8T \lfRfT

t

fcf;- ~

~
CflT

~

\JfRfr (~)

t

~

\lffilT ~ ~

fcf;- ~ itlgRi""l1 ~I \W ~ ~ ~ 911 it @lit I
~ ~

c€r ~ ~ uqur 3fu- ~ m ~ m I 'IT cIT ~ if R<:iTlf

~
~

m ~ ~ I UIl ;r ~
~ ~

rn

m~
CflT

c€r ~

c€r cfRT uf.rtIT Ch~~I("llI, ~~~ ~ ~ qRr ~ ~ ~ ~ Belt ;r@ ~ 3fu- ;r <fWT ~ w:r:f if ~Wfihp;<irp.f:ft will Belt ~ m I m 'IT~,
itITcf

tI~

t I <fWT c€r ~ if wmr qft~FT m ~ m, ~ tt %

Cf1T ~

g"lf4ClI6"

m
~

-c

~t
~1fcr ~
~ UIl

fcf;- ~

if qftqfifu- tfr ~ 3fu: ~ 3fu- <fWT ~ w:r:f ~ tpf 3fu: ~

3fu-

UI1l<fOT ~

~

CfiTOlf ~

w:r:f Cf1T

tpf

~, ~, ¥1H 31lR: ~ ~ f~ ~ q)t1fC1~Cf S"31T I
~ ..~ c@~ ~ ~

wf if ~

3fu- ~

zyR~

c@- m m mfifcn ~ c@CflT

itlS~qClIe:

if qfturamfifcn ~
~TC(f

mor

3fu: ~ ~ Bchrr fu-qflcT t I w~ w:r:f -w:r:f lR 3WIT, ~, fu?q <nit ~ ~ ~ 3fu- qf{°lllid: ~ mfifcn W~qIBI ~, 3qR~~ 3fu: 31l(o;qch1 <.fiT t!,<t~q(ql<
tpf
TflITI ~ 00 ~fd41R:d ~

3fu: ~

cIT

m~
~

BCifqft

mfifcn ~ ~ if ~ I ~ tpf if fcrt1<:r if 1f""lT I W "l"tT ~,

if ~ I

sr~ if rr{ I
(k4~"ClIq: ~

311{
~T
cf1UIulCf)
tpf
31'~

UI1l<fOT ~

3fR ~
~
~

~ 3ttfICIT qp:p:nrf

c€r

if n{ I
~~
~ ~

m,

~ 3fu- ~
mfifcn ~
if 31'4;ft
~
SJTC{f

fu"ClR-fClldrXl ~ "l"l1i lR d C"fllc.. '1 ~

:q[{ ~

ffi(1" ~

n

-~

c€r

'I1r'lT

31fflTI BCllqft

~~
~

qc:;fr
~

~ t, wN ~ t I W "l"tT g(1B1'rd
~ ~ c@-I

M fcf;- 3{f(T ~ ~ if ibn- ~ ~
(fCfJ

it ~

gt1«l<;IB

~ UIi"ClRd ~

3V<r ~
:q[{ ~
ffi(1"

~

if ~
31'IRlG:flR

tt ~

m mfifcn
fR@t
410

if qtft ~ tpf if 3U'tt ~

Cf1T 3Tltm: Cf1T ~

\fuo ~
3r4t

m~ t ~
~ ~

CflT 'tllfi:fcn;jj.,

cn& ~ I

sf ~ -~
"l~

r:rp:f(fT

5Il1:(f

t, fcr~ltlct1{
<€r
~1
<iiT

~ ~~ <:1'1"«, ~
~I ~ ~~,

mfifcn ~ 3fu: ~

%I Cf1T ~c1T Cfl((IT t. I ~r-~ 4 if ~V~c:, ~ I ~ fcfq<if it 99 m~T(f W<1.._ 31.ff~-T
3TlUf.l<iidlOf

~)qr

m Cf1T

tcft-~cm:IT

~c:r

3Tlfq~(

~-~
19

gl

Jf.lq;- J'#r~

3=iT-{

~Q;<i<ilIICl~It>G ~ I ~('q~@OlCf1

m~I~:

~mTw.f~3tk~~N;:;r-N;:;r

:wff5l~1Cf1T ~\ ajS~@OlCf1 ~ ~~ ~ ~-~ dcfl ~ ~ ~ I UlW1Uf ~ ~ ClIt"41f4i$d m 3tk gflm$d I ~ ~ m N;:;r-~ ~I 18 guur gl ~~ ~ ~ mrr dcfl %r ~ 3tk ~ ~~ ~ ~ m ~~ m ~ qft:-<if fr m ~;:r ~ ~ q'"{ 3CR~ 3tk 31f~T ;:rp:f ~ ~ -qr;ft- fr *'"lI("Cf1i{ ~ mI 6 ~m:;rg~~~~3i4fdild ~I ~wf·~~~~ ~:~, ~, ~, 11~3tk ~3tk~~~, ~ 3tk IOlIP<:ldl~ BGf N;:;r-N;:;r ~ I ~ 31BicIT :wrfUTo ~ ~ I ffi;r ~ ~ ~~, tq 3tk ~f1Cffl·1 BGf ~-~ ~ fcNmr gl ~ ~ ~iCf1{1=t:l14 ~ ~ m ~ ~ 3fR. 00c:n ~ 3tk ClllOllOlJlff m ~I Q;fI\lf, ~ dcfl ;:r ~ m ~ ~ 3tk qR 31@U qzy<f @I~Cl I~ ~ m ~ ~ I %rr~ m\UT Cf1{~cIl8 mtJ m ~ g 3tk ~ ;f?r ~ crrR m'q m ~ g I ~ ir l1ffi l:RT ~ I WifdT ir l1ffi qr;<:f ~ I ~ ffi;&:Rr fr ~~cHClId,l g 3tk cn4- ~ ~§~ClClId,l1 fuQ[l~d: ~1 CfiT ~cl{$d ~ ~ ~, ~ ~: ~ m«f ir {11Ol=t:lf~d l:fR11 ~ I ~ if ~ c€t IOlI~dl~ ~ Rr-r gl ~ ~ ;:r[1f q{ ~ if
llTffi ~,
d,lq IClffl

if ~
~;:r ~

@mr ~

~ I c:1{I Gt
q~
w:q;;r

q-{

'l1ioT
~ ~

qf.rr ~ TJ<IT ~ ~ ~

~

~ ~ M ~ 3i1T{ ~: I g~mc;lfI ~~ ~ ~ ajR ir fillgr~, cIT3i1T{ qq:~ ~ ~ q{ Cf1f~ ~H1{ ;:r ~
dcfl ~

~~

~ I {11Ol=t:lF{dlfRff

~w

ir

9IQlOIClIC; Cf1T ~

~~ ~I

~ur

~

ir ~

J:fn: 113
lr!8-T;:r I <:r{t ~ ~

Cf1T qtT ~

m ~ ~ 3tk
cfiT~~~~1

c& ~

~ 3Btf

~

m~

m~
~I

3\fUIT

m~:
~I c}

~
I

m

Cf1T ~

t11f if ~
~T&T ~

W)Uf ~ ~crrc; 3tk ~rc:: Cf1T, ~1f«lCf1ctl 3fu ~1f«lCf1dl 3tk ~ CFT, fb2~dcllC; 3tk ~dl~dClIC; CFT, ~ ~ 3tk ffimCfiT, ~ 3tk m -'"l{Cf1ClIe: CfiT, f.l{ICf1I{ClIC; 3fu fllCf1I{ClIC; CFT, g{IOIClIC; 3fu e:~f'"l~II~ Cf1T, Sl~RlClIC; 3fu R~RlClIC; CfiT, ~ 3tk RmIlClIc; Cf1T, ~ 3tk ~ Cf1T, ~1ICf11$I{ClIe: ~{ lOlifll$I{ClIe: <fiT I ~ Cf1T ~~ t11f-~ ~{~ ~fu1rr;IT cfiT\9~ (Research) c€t ffil1tit ~ gr 5RR ~ ~ir ito \~, ~(f ~ ~ ~ CfiT ~ ~
CfiT, ~ 20

~i'f~qq:~~~~

m ~Cf1@JCf1 ~I

m-;r{Cfl
~

\lfOr
t11f

~

31UI1r~cll~

~

~

CfJl- ~

~ ~~
q~f<lCllorfl
~ ~ ~

fq~~ ~ qfcH~ ~
~1&lOIClI~ ~
~ ~

~* w:w cfiT ~
~, ~ ~~ ~ ~

cfiT ~
qJT ~

m~

BW=it

!W<f

~~m~~fcn
l:F;f-~

fq~ if ~ ~
3T!mt ~'l"R;!lf<1 ~

m, ~

~~CfiH~ t;qJ

3:[){

li~Fl_

;rcff Q9ill

fcr-~iB 3=itt q6 ~@
~ftc-1
31~: I~

(Hotchspotch) ~
CfiqCfilos ~ 3iklsCfi\ ~

~"~~1I1:.1 ~

% ~~9Wct1 (Hocuspocus ) tt % ~iWflT
~~ ~ R{ICfi{UI 2500 qcf
Cj){ ~

BTBr.<:f ~

Cfi"T"I:.1" (fCfi" ~

rrfqJ ;:r

3fR

~

CfJl-

fq~ qJT
3"tklsCf)(
(f?:lf

~r-o
~J::
q{

tffwwT CfiBT ~ cg

~lu~fUl ~o 3iklsCfi{~'fIT~if~TTim~~~~\~ ~ cfiT ~ TJl:!: ~ f.rqf:q., ~ 31lW-nR cfiT r<WT
Gf9T
~
qUqCfiJ{ ~ m I Cflm ~

fq~
tnc:

W~~

qJT

qf\cXffTr Cfl\

r41-;s:.

~

Cfl@ Bl1<r W ~Rl6ImCfl

wf <IT m\ff if ~ ~ ~ ~~ if ~
Cfi\ Wrr I 3¥K ~

~

¥IT

cfiT

{~

fcn ~ wf cfiT ~

f0~ EITr fcp rift0: c8 ~ wf qJT 31CR1T{
q){

11ffif

if ~~ ~ if 6~~ ~ ~ ~ ~ ~~ if ~ 2t ffi ~ t;qJ ¥l t~ m ~ ~, ~l rIft ~ ~ w:rRCIT !RH ;rif ~ 3=itt ~ qtfr ¥l ~ ~ qi{ ~ ~,ill ~ ~ ~ ~ ~ ~~<.'i~H ~ qu-oR ~ Bl1RdT 9TCO

T[rm~m~~

~~

3"tklsCfi{ w:rRCIT ~ ~

~a.ft

2)-

it dBChl- ~f ill &~ l16fflir

m~~1

21

~:;: wr~:
~: tr ~~
cfu
2ft 1311 ~

<:{6

fcrcm:

3'I(l<f;fill(l

~

=rtff ~ fcn ~
(Theology)

wr ~ RFr ~
;:r ~ mfifq; ~ qtf
~

tmOT ~

~~ m

;:ftRl~llf;I ~ CfiT ~

(Ethics)
~ ~

dt"Cfilcil'"l ~

t.nf ~
~

~1{gUlql~ ~ ~

tr

\lIT

!1fdfsolll

<irr ~ iRfT
'lWfR"

m 3fu: ~

m~
~
~I

~~

36T

W
~

c@"
q-{ ~

3~

~I ~ ~~

it

~~
~

w cfu iI¥ ~
M m 3fu: ~
qtf ~

\If.f ~

m TTl

w;rr

3'I~~Cfi'ff Cfi%IU:g

mit ~ ~!llir ~ ~ ~ ~ ~I ~ ~ (1~Cfiq'"l ~ ~ ~ ~ 3fu: ~:clR~n(1 ~ 3fu: ~ ~~ ~~ fcKJm 3fu: WffiCfl ~ ~ ~ I ~ ~ SfCfiT{ qJf W9 5JT"C{f m, ~ WIt, 'ro& 3fu: ~ ~ ~ ffi:n\ ~ ~ m 11m m I
310: ~

m TTl~,

~~

it ~

fu.;, ~
~

q{ ('lfTlT ~

I

~

I

AA ~

~ fcn
I~

rm: ~

~~

('lff1T q)GT ~

~:@- CfiT CfiRUf ~ ~ ;:w:r q-{ ~
~
q{

~

3fu:
;iter

it ill-1T ~ ~ 3fu: ffitr ~ srqT\ %g <ill (1 'Cl1(1 ~
cfiT ~

::rrm ~ HT'4 m
'l1TllT CfiT ~

q-{ ~

SlRl&ilfl I~

~ qf{UIiJOlfCl{C\q AA

rem 3fn: ~
311H ~

Wffi ~ ~

~

m;f

IDC<f qIf

3l1CfiT

iJW ~

ffio.<;:l~'i Cfi\

;y6T.1 sr~

fW;rr 3fn: ~ ~~

~

<:f~ fP1~ #AT ~

@ ~f 011\ W~ 3-;rcii't ~\tll{l~

ii- ~ tp:f cfiT ~~ ~ wf fq tl>l ~ fcRr'~ if ~cf(F;f Ulf ~ ~ if ~ cll(l1:K ~ tft I ~ CfiT ~ \lf1ill Cf\ ~- I ;:f'Rft ~

fffi!:

t.nf if ~ ~ fcn ~ tft ~ cf,T ~
~;r

~

m <fiN ~

c@" ~

~

R<:rr I

Mcflill Cf.T

~,trf tfQTU fu<:rr, ~ tJ l11f-~cfl~
~
~

it wm
~1

~I

<m

~

9Cf1l-':

B-

m, 310:
~31T I ~ ~

m~ 3fu: 13Trr ~
(Missionary
'I-1T tpf

3m ClI(1'ClI(1 cf,T ~

CfiT l1J't.<ll1 ~ ~ ~ IN: I ~

m

~~

~

ri ~
'<.T'{

!fir ~~

Religion) ~

~I ~
~

W:r if srcrR ~
0ff!1T -31\.'1IT ~

Rm I 3~$1;rlJ~
I

~

f%'CIfCn'CII~2

311H ~ cfit ~ ~ ~~ AA ~
Jt)-.: Rr~

~
wf
I

~ f~
~"f

'R'1T I

;:miTcn, ~

::Rtt

m :r ~fcn sr-.:/T\
22

m CJTc:: \~

ctt

3fu: ~
C{Tq]{ ~

B\1;1c'fT

if

c;r~T lffrTG.H ~T

~ mmJ ~ wf 5rGK Cffli ~ ~ ~ ~ ~ ~ if ~ ~
~ ~~
~ifBN6TJflITI

~ ;:;ff~

B- ~
3V<r

wf ~
tl15rq'ff
'm{(f

if ~

31T JflIT. fen

if ~

~ ~{ m ~, ~cf1 wf ~ m I <:fi1~1'"*1{ ir
q(H

31W'Ii

it JflIT I
cf.;
~

~ ~ ~t ~ ~12t5IfuCh ~
$T ~ if ~ ~ Cfl5" ~

it ~

~~
it ~

~
q>f

Cfi{ ~'I
ctiT ~

~

~ifm~~m~~&.~!

Rm" ~ if ~ I 3"AA ~
"CflT '1f"IiCfl"l

~_ ~ ~m Fcrotr f<n<rr,
~lfRCfi{~~~if~WCfi{WrrI

if ~ qq. cRt dq<j'Ifi'JdJ

31Cf.ft ~ ~

if JPWr cRt q{ICflltlOl it Bcfm ffi-q ~ ~~

~

~~~ ;rt:;T ~ I

~cf

f<n<rr

'JIT BCfldT ~ I
31jlllfi!<l1

fur ~

~T

CflI~I'"*1(

if ~

~ ~ Itlli~ Ie:: if ~ Cfi{ lfCl: I ~ ~ ftr.&r;o ~ ~ ~ 31lR 3;t ~ ~ if B41fclQ: ~
it ~ CfiT ~ ~ '6" BlfTt(f
~

~

2t ~ if 3fu: ~

'CJffi<lT ~ ~

~

i1,f)- ~

m~~~.&
~ ~~
~

2t ~
~
~cfl 00 ~

~

~ i5'lT ~

wf if
Cfl\ ~

31c«fK ~
'flIT

~

w~

i1 ~

wf CflT ~

11

~[{~, ill~ ~I ~~cRt~~,
'loW I ~

if 3¥R ~

~

~

if ~ if ~ wf

;ffq ~
~

Frfifu"
~

\lCR ~

m, ~, ~, ~, ~,
~ ctiT

tilt

mr
~

CfiT ~

cmrr, ~,
~

CflT (lITIT,

~ ~mf.rcn

wf ~ 3"j.fj ~ q q Ie::~ ~f.rr ~~( ~- w.r ~
1. ¢r ~ m'4 l:ft\" '1ft
qj\~1

~ ctiT~, ~ ctiT fm1T 3111:- CflTf?Rt ffi (~~ c8 m--~) fu;s: ~ 3fu: ~
Cf:l\UT

~

wf ~ ~ ~ ctiT ~ q(H if ~ ~ oq'ifChl{ m3fu:~CflTw.rm, ;:rfen~ SlCi1T\ RCI 1'8'l Y ~ 3W SlCflf{ fcnm m ~ ~ it ;JfRfT ~, iiit.c;: wf ~ ~ ~ (W'Tfu r<wr), Wfur 31~
CflT Rl~qO<qlcfl
3HlI'i~Cfl ~ ctiT fm1T2 31Rr ~

3fu: ~

CXl0 'QT ~ I CflT{UTfCl·t<: %- fc:n ~ (fCflctT CflT ~~, 31W'l1Cf 3fn: cFtfr crcFClHf ~ I 31;:ft~Cf{cr-RT ~)\ f.rmncncfr
m-~;,:j"~
',R 'liT iT
~TCfir
'Iffi.(f

RWcf ~

~

r-m fcF. m""U"ll<T 2r OJ1:&: wf' ~
;of~~

it- 3B'l1T ~m
~

2. ~it f~Rf, f;~

~(.rcr<t <€I- ~r2;i'T<ft rr~
;;ror -.11 crt\"

iT,

%" I 3trif ~ffi- fcr~crrH

1;T,

-ref

q, 31r"Tfur
,,~1T

~

t:[I-[q!T~

r~

llHq

:>ft<

;:r

fR.n:

IX" HCf>Cl[

% 3fu: ;:r ~;:r

ffT;&l"O"cir Or" R-CfTt.: 'F'1-f-.:f

t. I
23

~

wfta;n- cf.T ~ ~ ~I l1R'C( ~ W111 (Struggle for Existence) ~ 3Wr~ (Survival of the fittest) ~~~!HCf'i~~1
~ U\llT, iiHSiRlllR ~. ~ ~ ~
t!-i~( ~

W.&

~

~

~

~

Cflc-<rIUT

it ~ ~

q- ~

~~
~

m-

w.mrr ~, ~
lll"lq'iifirn ~ ~

~~
~

~
3WTlf.1

~

~~ctfChlctl'1

~41f%;q'i

w..r
cfiT ~

coT
~

am ClFr'll ~ ~ ~
~Rt6ImCf'i 5fIlTUT~

~t ~

it \WIT

I~

~

;:r CfJffi ~

B-!nlf q- ~

~

~~

qq-

~ Bl1lf ~

~ fffi?: ~

I 3i;ft~q{qIG: ~
CflflllolCflI{l

R{I~llqIG: ~

(Atheism and Pessimism)
~ 51~;jHI2f ~

~;:r oT ~

;:roT~mij-~~ll
1.
Pcl'<l 1{'lc{Cfl ~q:

tIT"iit&:~,

~

~;;rrfu ~ it 'R1! ~ ~ 3trdf~ i.flT ~ ~~ 3ffi" ~ i.flT f'Ii.flT\ ~ tm i.flT ~ ~I 0Cl"Brr 3ffi" \A:I"H i.flT "if«T 3N t 3ffi" ~ ~ 3ffi" \A:I"H ID'U ~ ~ 9lGf sm ~ ~ ~ 3ffi" fcf;W ~ sm? ~. i.flT IDcr tIT Wn" ~ ~ 3ffi" Wn" ~ 31ffiRT-~ ~ ftM ~ mcr-r ~ ~ 3ft< tm.,- i.flT ~ltr-r t ~ cn!t ~ m ~ ftM if ~ t I

~

~I ~

m

~~~

if

:>mIT ~~

I tm i.flT ~

Wn" ~ Wn"-5lG'if

ig

~

I 3fff: ~

m~

c€r m~rr if 'ffi'Il\ ~ it I ~ ~ ~ !li.flT{" i.flT xrcr it, ~ ~ if ~i.flT ~ it \tIT ~I iIlW ~ i.flT ~ ~ •. ~ 3ft< ~ i.flT ~ it Ti<IT~, ~ «<I" ~ ~ ~ ~ if it rsr ~ ~ lll'fifcfi qrf i.flT \ft ~ mcr-r ~ I ~ ~ ~ ~ if gcffir<i't i.flT tcr ~ q'{ \k ~, 3'lCfiT ;m:RT-rmr, ~ q;)fl" ~ $R1 i.flT ~, TJ'Nrr -\lltr ~

~

f.mfcn it ~ fmirr
,fT

~

~

<4it ~

t:m ~

tI

~

fum tm
%1\

mm- i.flT ~

3ffi" ~
~

0I.!NC!i" 'l"RCi -~

it ~

t, ~ ftM ~ ~
I~ llMcf -~

~
qt'f ~

~

'l"RCi-~

i.flT fcIm;r~.

;rnif ~;;fTq.r

~ f.I<rq-,fT

~I ~

m~ ~

it ~ ,,);:IT

if 3fr\

it

ql(t1~!4;Cfl

~

~~i.flT~

~

~
iRT~1

mw lQIT 3ft< ~ ~i.flT ~S3'l.

¥if~ 3FrOR~aT~~
;f;T ~

<it ~
fcf,- ~if~i.flT

I~

~

~~'lf<r:reT~? ?r ~ ~ i.flT~

Pcr@tl.

~itTi<IT, ~~i.flT 31'R ~. m, :rn<IT, ~ i.flT 5Rm ~ ~ I wrr;;; q'{ ~ ~ lNT<f sm I "iit&: tm \ffi(f ~ ii16< f.tcn-ffi aT 31-<f me if ,fT ~ o<:rrrrcr sm, 'R1! Cf6 {1'Ift- ~ ~ it I "iit&: xrcr ~ ~ 3fr\ ~ ~~ lfiUIT 1J<n" I qtl:V(("l{«~q tm ~ ~ ~ ~ i.flT ~ iRTCfl\ :wf;T ~ OR Ti<ITI ~ O'<!T NpS 3ft< N~ ~ im"- ~ i.flT """ cn!t tfftvTr"l" piT ~ ~ 3ft< ~c(-~ ~ im"-~ i.flT FT ~I ~ """ ~ ~ <it ~ i.flT Qifi.flT B1TT1 ~ ~ m ?r ~ ~ ofR;: tm i.flT \1mf ~ ~ ~ 3ft< ~ mm cP """ :rt<-w<: ig fG'IT, 4V1 ~~~ ~~~I xrcr
i.flT 3W~ if'ITllT ~

ffim::-~.

~,

m """

(m~~~q'{)

24

(~
~~ ~
Cffi'

1fS" ~ ~

CfiT

iN) ~

~tNif
Cffi'CM31W?

~\fi

~

~I:o!iI"

<fit;mfu" q;T ~ ;;IT

ro ~ m
tN~ ~

mo t, 'Ofif ~

~<nr~m~tft"~Nor~1

~~~Cf>1 ~~~oT ~ m~ ~ ro 1lRt~? ~ m 1i6 ~ ~;;ft"cIiT~
tflwm~~~tft"mm
Cffi'
;,m\lT{

'JO<IT

:slfC(f

ircR ~ ~ ~ ~ PIT? ~ ~ ~ ~
~
f.I<!lr ~

<IT ~

~

~

CM VIT, ~

~
~

~
"fiWT Iff

VIT J;tf ~ ~ ~ ~ Cffi' tN ;r ~ ;;frcr;r -tN it

q;{' ~

;;iT ~

~3ffi"
CfiT

;r ;;ftq.r ~

Nor t I ~ 31c!OO If ~ ~mar, m~c#iT~tt~~1

mK

~~:itq

~I:(\;;nm

lIT ~

1M 31W

t- ~~~

tI~

31NIfur f I fR ~
ffi ~

wsIT

~

CfiT "fiWT

M

t? ~

~ ~~

{(AT

it Fcf; ~

t" ~ ~ mK ~
ftI;t ~

25

~
~

'qtf

q)f

31lmt ~
q)f

fm ~ IDU ~
qfturrq- ~

~~
~I ~

tj- ~

~ tj-

?IT I ~1('HlICf)(f1

~

3fu: ~

CflT

~
~~

~ sz ~
tj- ~I

m m 1FIT?IT

3fu: ~

mm~~~~fm::r~~~~1
;w:R- ~ 'qtf ~ -wf
~ ~

mm: q} ~,

~I ~ ~

q} ~ q;f.f ({fur ~ ~

*~ ~
~ ~
~~
~ ~

<4ir wf ~

'1q~~n ~cfr ~
fm ~
~
tj- !I1l<f~1

eN

wN~~

it ~ ~ ~ ~ if 51Rif6ci(1 ~ 'q1Ol('i:fl1( if ~
CifiR1 ~ ~ I ~~

m 1FIT I ~
~

~ f?rffi, ~

~
~ Cfl'2H

Cfl(~c:m'1l

1fCRj~T

«

~ S31T I

(Rationale)
~ ~

q~
~ ~

~

3fu: l1mT
l1R"Cf-~

~I ¢T
CflT ~

5ICflT( ~

t:flfr CflT

m~

511"cfH(l4 ~

wf ~ ~ ~

~~ ~ 3fu: mfifcf;1 ~ ~
<4ir ~
Cfi\(fT ~

~
I~

-~
~

~I

~
c:fiT ~.

fciRr l1R1r-Mrr ~~,
CflT ~

M ?IT I
1T4C!1 ~

m~
~

~
5ICflT(

~
CflT ~ ~

~~

CflIRfChli

~,

cfir

m~~ it BOT3r4rulll 2ft I
~

~

cpur

c:fiT ~

m, ~
~

~

::r~ ~ ~
~

3fu:.

~ RR1~5 ~~

cfit ~-{~,

t.1

l=I'm ~ ~
lJrQ

~"

~

m' fuTt tp:f it ~1 CflT ~ if 1FIT I ~ 3fu: 31TfI1T; ~T ~ f5nfcf -~, ~ 3fu:
tI
~

tp:f if ~

it m ;ffi CfiUT ~I ~ ~

«

~I UI1
lTfC(f

c€r

1I-g ~

c:m:<fCf

:!UTCrr~cfi ;:rT1i ~

I ~('..rr (Creator)

~~

fo~ (Protector)
if ~~
li~VJrf: ~
CflT

Jim'cr ~JRZChl qff..fQT( if
IT...:rr ~UfClTi'1Cfi 4flT

~ Cfl(~cm.1l, Ji1( l1B::T (Destroyer) ~rCJ:

q,r ~
~

if ~:

~

~

Chi ;rr.rr q B5;~cg;?j-cff0f I Cf1T0f.:(K

?j" ~

~f~<:iT ~ ffirrf B- Fg~3;-f
~lj

~.n

(1T ~.;:r (fRT q;-r HfcflT{

fc;m

ll<IT, ~qfcl1

Ru-c:flT{ ~r.=l\ ~ 3tl~ fq~

~'Cf{ ~ Trc:rrqcl1

~. ~ if ~
%"
I ~ ~

~TIi ~. f.T-cl1( ~. q1~TfUfCfi ~ -qq

~

it I c?lfq,'1 ~trr~(j'ff,T f;r~ c 31T~rrq \&\1~T ~. I fm cfir
3=jq(fI{""cffG:

RuCflT{
{~Cf{

T~'

it

~(f

cF.l' q:;c;.q;:rr 61 ~ H~H l!><t)~'Hcnc: 'lWfl ff{ 3i~ ::mii-

~~:fr~. qf(UTlq~cr~~q fu-;c~,~.rq: ~ Q,it 3-j.:'Cf]q-rcllu 3i'n: li.~~ 4;- ~lf Sr2r'iT
26

*

Cfi{

cfiT ~ W '<tiT Bll:H I1H ~ rrt I ~~I~ ~ trtf ~ (lUi' ~ trtf if ~ cit ~ (Primary) it 1frur (Secondary) ~ Wrf 1J<rr I ~ if ~ ~ fffi!: ~ Cfilf ~ ~ I~ ~~ it~l\liimll£l, ~~~1 TRlltfTmif~~1 ~if~-rm: CfiT~~rm:~CfiT~~IR~, ~~@IR ~:rfin\ ~ tt ~ ~ I ~ ~ fcfl ~ <fiT fuTt tN if ~ fI~ lijjcWn ~ ~~cilOI ~ ~ q m~ (Equality and Fratemity) <fiTmeAT
~ q]\f

TN: I if f~

CflI(1lr{1(

if ~

cfit
q{ ~

~T

CICfl ~

if
a'4f ~

3fT ~

~

4:(t:1h"l14

ilfK

rrt ~ m fur 9ft furf q¢.T ~

~~~

~~
;.JH ~

H~:@,
~ ~

31cf:
~

~~qft~
~ ~

~ifsrfcrt;z
~

zyrr ~ wnfC<f qft

Cf>r

~if~~~~~~~mrmrn:<fiTB%f ~ ~ Cfl~:J1If\lIi ~ • ~

fffi!: fI1il"'<r

m~

I

1. 3fu:

m ~l< 1:If.r :m?1 <'liT %' I

~ cit

{(11~fJl'f>"

<if.<

B"j:"i{~ (Homo

Sexuality

and Lesbianism)

:;itt

~m

fq-cn~

27

~m~~~~~i:t~~B-5fCfiC ~ 1UI1, ~ ~ ~ ~~ ~ q1f \lfrif {1~14RCl i:t ~ R p:rr l ;r "ill ~ 4w iR ~ ~ ~ TT<IT ~ ;r "ill 3"i"<fiT ffiffi- q-["fFf ~ B-~~;r"ill~mm-~<€I-~~irool ~~~ ~ i:t ~ fcf;- ~ f?«rr q1f~ ir TT<IT 1 6 ~ <€I-~ i:t lffilT B- ~ fi ir lfIJ; 1 8 ~ ~ ~ "ill ~T~p:iT"i:R1 affi 1~ Q,Cfl :qr:qr ~ ~
~~mr~~c:m~1
~
~

~i,

00fI1 ~ 'l~iCfl"i

~

~

~

~

~

~ CXlfCRj(q

q1f

'l~iCfl"i

W!lCflRfuPdT-~~W9-wRr
~
q1f ~

ClId!Cl{OI
(I'm

B- 3fN
~I\

\%"1~
~

~

\%"1 ~ B- ~ ~ J1TC<f t?R- (fCfl" ~ df4~:q '<1: 00fI1 <tlT ~ i:t ~ • 5lRI ~d <tlB ~ GIlC{ {1:11CflCl,~ (fCfl" ~ Q \%"1 ~ ~ <€I-~ i:t ~ ~ ~ J1TC<f ¥IT 1 ~ ~ qr;ft~ df4~:qI<1: ~
:qrqr ~ "iCl~ClCfl ~

~ <€I-~ (fCfl" ~ <tl& ~ 3fN '31lfH'

€~Hc::,{l,

(3i~HdC::R)

~

~,

~

(~)

~

~~~~~~~B-~!W1fM~~GIlC{~ ~Cfl~Cldf ~ !W1f <tl& \%"1 ~ iT Pcm-.ff ~ ~ R;;r ~ iT ryf 1 ~ ~ dfCtil<: ..tl"i ~ 3V<f ~ B- ~ ~ B-;r WIT ~

fcrUq ~
~

<tlB ~ ~

~

~~ (~) 1frill M ~
t!~(:1~H ~
1.~-31\irCfiT

~~ ~

i:t~~~1
<tlT ~

~ <®
~~

or ~

B"ill ~

~

"i"RT

~~
~
~~'

!lCflR

(fCfl

fcf;- ~ 3ij~I~<fi <tlT ~ c@~~~~l

c@ ~ mBCfl2 ~ 00TlT c& ~

B- ~
Cfl\

i'rcR-

:H

<tlB B- ~
I~ ~~

R<:rr 1
~

~

5Iftr.[
~I

~!ffirID
3!\<1'~

srr:<f ~ ~~Cf

~

(~o
~I

)~
~

~ ~
~
2. m'<r ~

i!f~ ~
W~

~H~~~;r3Nofi
~~
CfiTfcmtr qtf~fuT{1

~
~~

.. ~4CfCfIc!\
~-~
I

mfifq:; ~

~

q;f ~

~

fofi<rr ~

¢~

q;f ~
(~)

fofi<rr

~CfiTmtrcfi'-'~'

<tT31Wt~~. 28

~

lfcf<liT

it ~
~

~"f

3fu ~
~

~j<ll~<ll

'R

~:q\If

~
{ql

c@-

qr{ 'll{

1Jm ~

q)f 51lUT o<li

ffi q)f
~

~

1Jm I

~
mtIT

?nun- fr ~
if
;:r

2r ~ it ~ ~

m'Wf ~
3fu

lfcF:fiT

fr ~
'R ~ ~

:qc;rr ~
~ ~

~ ~-(V.WTI
~ ~

I ~ qz;rr ~
~
'll{ ~

cit" ~
~~

ffi R:<rr 3fu ~

~I ~

qI:f ~ ~

ill ~
c#iT ~

t!fI(1~I'1'i ~ ~

'~~~~~I

~if31fu~~,

~~WlWT

m, ~ ~,

9 qrf~~tft"Bit~'R~om~q)f~m-1Jm1 if Cf6 ~ ~ ~ 5!f<:f: fll'If%Ch ~ 3=aJ@(1dl, ~,

fr ~
~,

5ICfiT{"

c#iT ~
~
~

if ~fC(f
~
-~,

W
o<li

fcfi furr ~ ~
~,~,~,~, 3Hf'lIT q)f ~~, ~~ ~

~~
~

fffifffi lil fr fcrcrro ~,
~~BflfS>04q~I{, tft" if

~R'Jq H,
~

~,

U~'R~, Ch{~qlcl1 ~ 5fCJK ~ q:;(1~{C\q I 3f.<r ~ ~ ~

~~ ~q{qlcn

~ if tft".~ if ttm 'Wi2" ~
l1lUm
~l{C\

~ (fcf ~

3fu ~ 5ICfiT{" ~ ~ 20 qrf ~ ~ ~~
IJ?1f

3fiT
~

qrcft- ~
q'q ~

CfiT uan1

fr

;mr

~

3fu 2r ~

tmrr, ~
fr ~
~

;rTI1 ~

fcnm tcRrr <IT ~

~

~R1~nmCfl :q~(:Ctil(
5ICfiT{" "~

if

CfiT;mT ;:r ~

4"N CfiT;mr

MI ~
Ch6fCRf

fr
~

lplT ;:r

cnU, ~
'll{ ~ ~ ~

~
I
~~

WI- fr !ff(f WI- q)f ~
~~
w:f!"C(f

2r IDCfiT( ~

m.w if ~
~ ~

~

<flU"

cit" ~
31TRJ'q

mf
~~Rl{C\tfl

(Chronic)

it ~ I

~

2r ~fcfi
31\~ ~ ~
5TCflT{

~
CfiT

fll'if%Cfl ~ 51~Rl{C\tfl M I ~ Q:R1~lmCfl :q~(':til{
;rr::r;:;r ~
j:frfffi,

31k Cfilfun dB" ~
~ (Elixir)

FIT ~ ~ ill dB"
~~ ~
~ c=qfur ~ ~ ~

fr B<hrr

cro irT 3fiT 'JfTfu if ~ ~ if 8'*, ~
~

mr
C{T'qT

N-;;:r 2lT I ~
~

~
~~ ~
~

3fu
~ ~
{1l1lf ~

if ~ ~

WI- fr

fcn ~
!ff(f ~

~OT

c#iT ~
<fiT

3f.<r ~

\ft"

(Tested)

(Registered
Q:m61mCh ~

and patent)
ChT ~ ~I ~

3ITqfu ~ ~
IDU ~

?f ~
CfiTlIT ~

3fu B"Cftf('q ~ 3fu I~

3#r ~

cnRT ~ ~ ~Im q)f ~ dT <l1) ~ fcn ~ ~ ~~ if l1cfChT ~ \ft" ~ ~. ~ ;nff ~ 3fu ~ ~ ~ 3'lj<lI~<l'i 2r ~ cnm ChT ~ ~ fu;rr ~ ~ ~T I ~ if ~oilq(H:1

ill ~

PIT ~

m~

3WfiT

m;IT

c#iT ~

29

~

m

~

~

~

~1'tf6Cfl

~

<fiT ~

~

~
~

fciqfur3V<r

~
~f{

~

~ qfUfu- ~

~if
1~ ~

~
~ ~

~

<fiT UlOli"lCflltl

'i-'1f1T ~ ~ ~ ~~ Cfl(~Cllctl m-Rt Cfl"{ ~ 1~ ~ ~ BWfT if ;r at ~ qr;ft ~ ~ ~. GfIC{ ~ ~ 31TlIT ~ ;r ~ <fiT ~ 5I'fC(f CfiB ~ 3l(q ~ ~ ~ ~ GflC{I ~ ~ mu ~ ~~ BWfT B- ~I ~~ ~ ~ ~ ~ tI1f ~ 'JI1R!ClIC1"j ~ qUqCflI(Cfl ~ 1 ~ ~ <;1'Hner ~ fcfl ~ ~ ~ ~ ~ 3iICl~;qCfl('lIQ ~"Cfl@ ~I m ~ ~~

3RGr;r ~

B-~ B-~

mrn- ~ ~

m~

B-~,

~

~ ~ ~~

B-~

~m

~

~rl

~

~-rrfu

~~ml

~~(Personified)~,

$:lHC::ltl,~,
~~~~

c::m, ~
m

~ m- ~ ~ ~
~~~~~~if~~~~~~~

~~~~~3C!OR('lT~~~~~1

<XRfur ~

I

BCifqft, 31<fiT ~

~

1

'W1

~
;r ~

CfiB ~ ~
~

~B-11f, ~~
~ ~I~
~

ffirr ~ ~ B- ~

~

~

~

~

~
1~

~
~ ~

~
~

3;:::T{~~~1

~~~~~~m
~(lql~~~ U('f

if Q_-ru q;lf q;pf if 3i1~"l4'J1"iCf1

~<fiT~"Cfl@~~~~~,

~~

~
~

smf;rr Cf1@ ~ I

ChT

30 -3OCfl"{
U('f ~

;p:ffilf

iiff{ ~

ChT, 'JIl ~
l"fQ; ~ ~,
~

~
~

~,
~

w:r<r '!II1 w:r<r ~

~ if ~

fcfl w:rc::- ~ ~
'JI'Gf ~
;r(f

qr;ft ~ ~
3OCfl"{

3B"

q~:ql'dlq

fcfl31<fiT ~
ChT ~ ~~ ~

~

~
Cfl"{ ~

~~

q{

~I ~

;w:H
5l<flT(

m~
~

~~q{~~ml q{ f.r4\ ~
~
~

~ I. ~
~ 1~

~~B-~~~~~~
3"i"CI1T ~

Bl1ffu- ~

~

~
(fCR<:IT ~

~T I "qffi
~

if

Cfi"lR1 <fiT qtIT"

~ ~ w<r 31<fiT ~
~ ~

CI1'R1~Cf1

~rI

<fiT 5fl1IUT ~
~
¢flO ~

tI1f ~
~
~~Cfl ~

tmn- ~ ~
I~
3Ti<:

~~1(04141

~

if
~ Cf,-0T1J:
~c-f1{

m ~ ~~ ~~~
3lK ~
f3- I

~I

mrfURf ~ fcfl ~

om ~

!J!fToTr it m iffit
3ftt

~1fr (ffTClT{

:r~~ HJ1!t:f

~~'ffif

~ liQ'dT 3lK SflTRrcnrtl" ~ ~~ IfcIT!I6r 3i1\ ~ 311{ ('JIl 3Wr ~ :!~ mr.q ~ ~ !NTCfT ~ ~)
~. ;JfFf

~

if

~i~lr{Cf1

B-~

H l11B ~

qffir

q{

H~

~,

30

~
~

~~
gBf ~
CliH

~
~

~ ~ ~ w.r 3tR c:mr
if ~
\\Sf ~
BiBIi{Cf)

<liT ~ ~ c€t Bcrr if ~
q)f ~ ~

~
~
~

~-qf\c«f.r ir
~
~

TJ'IT ~

!l6l1f

Cfl{

wRr ~ ~ ~
W, '5f}Cl"iqlk1

~~

~I ~

~!*k1JiH
~~

fua:rr~~,

ir ~
~ ~

~
~I ~

~~
~
~ ~

c€t 3fcf(r it ffi <fr ¥J 3Wffi
~
~

mr I
if

~~
atf'4I'qIU ~

~~~it~,
~

q;)- ~ St( 3'(flIl'CIIi{41 if~~~~~~St(~~m~~~

~ ~ 31tH it 3lk ~ ~
~ ~ ~

3'(~I~~'

q{ ~

~

GI~ql~' ~

ChT

BI'i,R:Cfi ~

CfiTff ~

~ ir ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~Rrf6a(1 ir "JH ~ ~ ~ ~
~ c€t ~

if

UW

ffilfCfi" ~

'ffi:rR ~ ~

ChT 3u;QkJiI
~m1f
q{ ~

~

ctlCfirn;q N~Clo;qlql ~

iR- ~
~M
~

~~~~~IDUm~~~~~~~~
~, tIT cx:rFcffi ~ ~-~ tr ff mo&lP(l1 q{ @t
if .qr ~~

{<4~m'& %" I 3'lf'4I'C1ID

ChT ~
~~IRCfi

St(1 ~ ~ m ~-~ ~ ~ if '~' ~-~ (Struggle of Existence) ~ (Survival of the fittest) ~~, ~tr~~:

I <.Tfu: '~

q;r

31fu ~'

~~IRCfi

iR-~~

~~
~
~I

if ~
~ ~

it ~ ~
~

G9 c€t ~
't:rftq;q-

~

CfiT ~

~

~ ~ ~ ~ if ~ ~~ ~ ~ fcfl ~ ;rcff ~ I UIl 2r ¢fTfu ~ em
(TCIUT ~

~

?r aR ~
~
5lCfiT{

~
q;r ~

crq

if
crq

uqur ~

~

q)f, q)f

ucror c€t "iTN if 3'I1ff

~

~r.frRr
;;rqq;
Cfil~

~

m:c:rr::r Wr q{ m ~c:rr
~
31~
1. ,~~ ~

if ~ ~ ChT ~ ~ ij_m ilIR ?r ";r{" ~ ~'ft ?r "(;j"tiT" ~ulI'q14 ChT 31tH ~ 3'1~'GlTl1T cfiT 0'lITCfif?ffi ~ ~ ~ct){ tIT ~ 11\ cr~ Cfi\T~ ~ ~r4 cfiT ~ GU! ~ crq ~ IT1v: CfUJf ~
~u 1I'C114 ~

WIT I

if ~

~

~

q;r JiI;qI\l1I~ ~

~

~I ~

~
qffi ~

I ~cp.:f

fcrqfur ~
3NTCI"
~,1

~

~~

GT ~
WN'f 313

<fr irr if ~ c€r BctT a:r B ~
3-NfCf \!IT,

~
~~N

~

<I1T

~
1000

~ ~~
111- ~ I {('IT

if ~ afn: ~~

~, ~4<.rm ~ r.r~¥f B- ~ ~ t-'m litl

cfiT .;~

31tt ~ ~f.'r-cii cfiT ~
;;j<.:rfon

Wl"1'T

~r

iMr ~

.mr.:il

31

f-fCfiR ~ ~ ~

~R- ~ 3Noft qc: ~ fRQ: ~
~
~

WIT, ~ ~ ~
~ ~
~ I~

~
~

cfIT ~
~~

m fcfi tfl1 ~ ~ 3ffi"~ "~
~ iIlG ~

fcfi ~ ffiTIT ~ ~ ~
~

00 ~ I

cfIT "CI'\Wi ~ ;r ~

~~
~

~
~

~rq;r"

3"{13ffif<Wft
~

~ ~ m~ ~ mI ~ W WfiK ~ WiiCITI R«l~6 ~~~-~ih~~~1
tfs~

cff ~ ~

~~
~'ip!At.1(11 CfiT ~

ctiT 3;c: ~ ~
CfiT ~ ~ ~~cW=lI~ ~ ~CfiT ~
~~

JRWf ;:rtf ~
"~"~;wr
"~

~ tt

'i6fCl'fJf

3lR ~
I~

~I ~

rft

~~~~~;:ro-lff(iCfl~T~I"
11CRf q;r ~
~I

~'fJl{c;qul

~CfiT31I~ICiflIt1

WfiK ~ ~

tt if ~
CfV{~~~~~1

it \1ffiIT
~

~I:i)6104s=i-~~~1

~

~

~I ~

=iTI'f ~ ~

~I ~

fcfcKRr ~

CfiT~~oR:r~~~1

~~3ffi"furt~~~~

~ ctiT ~ Cfi"W ~ ~ &l14Cifldl CfiT ~ ~ ~I ~ ~ wf ~ 3f62Cifl(OI <IT @J&f ~ ~ ~ I ~ fcfcKRr ~ ~ ~~ if ~ ~ ~ q-ffl ~ ~ ~ ~ -~ ~ !lfcr 3'fW ~ Cifl«IT ~I ~ ~ ~ fcfi ~ tJlf~: ~ tt ~·12 CiflIt.1H'H if ~ ~
~ ~ ~'-f~

CfiT ~

51 TT<rr

~

c:U~~Cifl

~

~
~~CfiT~

~

ffirr

~

~ aT

~CR

2t ~

~

~ ~~OO~

cnl"~

fc!1<rr1 ffi~-~~-~-~~-~-~" ~ ~ ~m~cfiT cfiT ~
Theorem) ~ ~-q

if ~

if
\JlT ~

~<.rr

. (1) ~ ~ c%~q«~IC:(2) ~ ~ ~ ~:rf.rcn<l- '£fIf ~H (4) ~ 31Hcn<l- ~ct" 3fR (5 )8-;jr ~ (1: Cfj"fqr ~
I . ;imrf~q.J:Hft ~~""'o "
Il;q; :.>n~<f,l(-fi;; ~~ ~'f

~1f?iR1 ~ (Geometrical ~ I~ ~ qfq ~ ~~ ~ 3q]"fRT Q,Cf ~ (3)
31~ ~r;rr l1~

m

if ~ ~

lffi1 CfiT

I

IJ~

fulu:
~~.

"~-f,;If"
~ lir-rq.~

'liT

<A ~~ q liIT~if>iIT iln m:fP:r TT q;f mfim ~ (M 'liT ,,~ wC~ ~~ .~ liITt>Of' <R> ~ ?n rrrftmlTr<i> ~l<'G (Terminology) !r.'lfuro q;{ R<rr. ~ ~ Q.Cfi ~IU (Ism) t. ~r~ ~ ~ ~~ lPf <liT .. ~

m

~.,f" q,'''Illf~ili(

V,q; 'llr-H·:;:n~"I'pp1lf'

,.; ~"TitSlf{1.Ji:q lFlf<.'1<lq;,

fi;1.lT I

(ll"q,T.(l<fi')

2,

rionko « Irn'rfro. ~~m (~ft« a:rr.mr<'f'f) tlt <trr ~. ~ (iT ~ H'f.'ill f,,; m i.hT<'1 31'1, w:r~ l;1;rr.wnRr ",'1 \:fjqT if :mq;r ;:rrll ~ 3flr ® iT I 3frcii1 3lr«r{ <fi~r ''(i!;~q'iH~, t.rrc;:<f<1li; q 4{,;..lCficH <;' rr\ lft \'6T ~ (f'4T 3.r.f fr";l i 4<11:[,0" (:;j"~) ~ H'lC!.:r 'q~rl:T'1'.rur' 'liT ::.r<f f:lw,(f riOT %' I (9CIiT'oIl'f.;
~<'f ~.

B< 'iiTd

r.

ii.

E"f l1i_B;;ru

32

~

q4- ~ ~;fl:(q{ql<tl

~ ~"Q; ~

~

~ ~

if l%N{qla:
~ ~

CfiT3Bif

tT ~
~~-~ ~I ~

~ 3fu: ~
~ CfiT~ ~

~

~5fI1<f~~,

gr ~
~ ~

m- ~
~

33f ~ ~ ~
l]<IT ~

if W ~ ~
~

~ B- ~ ~I W~

if cIT RI~~~ gr ~ ~ ~ ~ if ~-mr

cnW wr.,
~

B- l!>Ch~GI{qla:~

~

~1~lIcl

if ~

~I ~
~

~ ~ qfqT ~
I~

~141"'d£l ~

~tT3B"if~
~{81Cfl{OI 3fu:

fcri'rt:r ~

if, ~~~l"fQ; if, <rr~~B-~ if ~ ~ CfiT ~, RlI~(rICfl{OI, if ~ 'Iff ~ eft ~ ~ I ~ ~ if ~
I~

q4- if ~ ~

~I

q'fq1 ~
31TCRUf ~

Cf1T allFcffiCfl (Individual)
Cf1"{ ~ l]<IT ~

5fCf1T{ ~
~

~

~~
~

if ~ (iI£lIMCfl if qR£l(~. ~ if ~ R"lfl1
~
~£lI'*~lcft ~f?<;Chlol ~

~ q!f ~
~

ctiT ~,
~ !ffiPI1

(ic:f!lI6ldl, ~

~

q!f ~ ~

if

~R1Nd

if~,
~

~

~m ~
~r
~

flld~lfd:'

WR ~ ~ ~ ~ ~ ~ I rp;oT ~ rftdT if ~ ctiT ''51lfd~I'{ ~ mffi ~ mm Cf)gT IT<rr ~ I WR ciiT <r6 ~ W
if
'~-3lfIT-~'
(24:35)

tT if

m ~I ~I=cfl"'d£l~
~ '~

~;r

l1H<-f

~qrc::

ftWIT ~'

~~

IT<rr ~ ~ I~
lJlIT ~ ~

~

fcfl ~ ~~~~
lJlIT ~ I ~

'Iff ~

'd"l1ffi m ~fdIT£lll' ~ ~~ B- )fCf1ffi if ~ ~ 'Iff W fcri'rt:r ~ ~-Il ~ ctiT Jfurr if 'fCl:(qd1tl{9,{' WR <fiT W 3ffi ~ ~ I ~ if 'Iff Cf1W TT<rr ~
3m:

Cf1WIT<rr ~ I 3qR~<t1 if ~-~

gr ~

Glm~~~~~~CfiT~~1

'~~'

if 'Iff ~
~~ ~ ~

ctiT '(ic:ffllCfl'l%~(W{ ~ifI-~-IW (l:l) ~I rftdTif~ctiT '~' ~ ctiT '~' ((2 2: 62) Cf1WIT<rr ~ I rftcrr Jfu: ~
IT<rr ~ fcfl ~
Bl1H

~ I (2: 115) !fun ~

if Cf1W IT<rr ~ fcfl BTU ~ ~ B Rm ~ ~ I ~ ~5fCf1T{~ifCf1W IT<rr~fcfl '~~ Q't~~I' (4:126) rfurr if ~ ctiT '::m:T{' ~ ~ ;r f?l2:4 q k1( 3fR ~ ctiT 'f?l2:4 GIl~ I'
rftaT ~
1. .. ~~, ~~ ~ ~ (!l'mT) ~ <g,~ i'tt ~ ita 31'hsr ~ ~ ~~, ~ ~ ~.~~~~.~<g~~i'tt~~i'tt~~~<g~~i'tt 3it!{"~~.~ ~~~ ~ <g~ ~ ~~IT;;r i'tt~q;) <R9T ~I" (~) ~

qRT if ~

cnW ~

~I (42:11)

ita

"(~~!)

mmmmrTRmI"

(~,
33

1:5)

~

Tf'IT ~ ~

'~',
'3iRqJ

~
..i'llI' ~

Chl- ~
~

if ~
~I'

5I'fiT{ ~

Tf'IT ~

fcn ~

'B"f

~
'~'

1liFft~, ~
~

{6~c:m.11 ~

<fiB
~

lI1nrl'

~

if

m~ ~~ ~
~ ~
~

Tf'IT ~ ~

(55:26) rfurr if ~ Chl'~ -H qt' ~ 'quf;, ~ Tf'IT ~

fcn ~

~

~;:nffl

'~~3it~~~;:nff~I'

~~

~

rfurr

CfiT ~

CfiT

~
~

~ ~,. mfifc:fl
~~

m~

(6:103)
dfCfll<:·1'i'1

fcrqffi ~

~ ;:nff ~r I ~

~~
Q;Cn~cHqlc{q{

~ ~ if m ~ ~I ~ (1Cf1 W f.r<:rq- ;p::f[)lf CfiT 5rH ~ ~ uft JIT4;rr CfiT ~ ~ ~~ if qfUffi-~, ~ ~ 3l1fff"lT uft JIT4;rr Chl- ~ if Q;et1~qdl .~ fll"II~et1 ~f6c;c:ti)ul dWf RlImddl ~ m;p::f[)lf ~~ if ~ 5ImCfT ~ Wn- Tf'IT ~ I ~ wi· if ~ cfiT ~ l:lWrr ~ ~ ~, ~
~ ~

tt· WIHdT 3i1'QT{ $ ~ f.r~, rfurr q;l-

if rfurr $ ~ ;ffif ~ rfurr ~ ~ cfiT ~

cfiT ~ ~~

~

(1Cf1 ~

~~
~ ~

~~
~~

ftJiHH1{

$ ~ ~ ~ ~5I'fiT{
~~

~mqr;r~
q1~

c:ti)-~~Tf'IT~1

~~2t~c:ti)-~

$~

~

f.rtf;IT ~ ~
~~
Sf(1

~
~ ~

m qlf{jfc!Cfi
~I
Sf(1 CfiT ~

fI"II'J1qlC{

;:ffq & ~ ~I ~

~ if ~ ~ I :.,BJ"IUI if ~ $ fI""Il"t<r ~~,

"'Jll ~

"Il6 CfiT ~

<€t ~

~~
3W~:

m~
~

cfiT

~~
~, ~
~
~~

3Nt
~

m•
~

00 ~ ~ BlfR~, wftr ~
Sf(1 ~ ~ Sf(1 ~ ~ ~

l%1C{~n
q{

$ 3f.rCfi-

31r<r WI ~ 31r<r ~
~

~ if
(1Cf1

~Cfl@jet1 ~ 3iRql4d

-H "IH ~

~~ $
~~
~

fi'If?1q ~ I ~
l%~qdl,

fcrqfu
tiR~ddl,

00 <€t
~

1 ~,

~I ~

f.r<:n:IT -H ~
fll'l!%Cfi
;p::f[)lf ~

~~
ql{ft(R"il
CfiT ~

~I ~
CfiT

if 00
~I
~

uft·~
CfiT fll"II~et1

CfiT Sf(1 O<:(FcfaJI('f ~

00 ~ WWH
~~ ~

4\ ~

31~
~

BlffiT ~

<fiT ~

~ ~

~ ~
~

~I ~ ~qml~

~I ~
@.f

~~
CfiT ~

-H ~

lIT 4l{lfUlCfi ~
~

l%~q('fl,

~1f4Cfidl ~
3iUT~

~R1~lmCfi('f1 -H

-H, ~

m~

~

~I ~

if, ~
~ ~

~ if qT-qT

5114'1'1('1"1 <r6" ~ ~,

~

wf if ~ -H ~ ~~ ~ <€t ~ CfiT ~
34

~
~

t I~
tr5 t" Fcf; ~
~~~ICi~4Cfi ~~

?r F ~
~1~T.j~'1Cfl ~ if ~

q;f ~
~
i§~

~
31-<r

Si\ilcHII<ffI I~ if ~

ir.fI'ijf •

~

ij- Q;C1C{14CfliRT ~
:qj\ ~

~

~

~

~cttqftl ~cIT~,
~ ~ ~

~ cIT ~ci; t I
1l6Gffi'

~tR~«~~t~:

~~q;rffi5'T~tl
if QI~~Ci<i:jI~ if ~

~~~«,
afR" ~ t I ~?r

ql{~Rll41
eC«lfijdQH

ctiT_pcr«STtl fu;rr 3tR ~ if, ~
~ Cfi!aOiI~41 if ~

:mt I ~

fUt q;f fUt '6t ~ ~~~~tl3fff:
~ if ~ ~I ~
~

~ gr

~
CfiroJT

~;r~,

\(if;~CI(cM

~1I~I{Cfl ~ ~~

lIT ;ftlntt ~
qR" (~)

ri ~~
~II{}F<Cfl'~ • ~ • ~qqlf.l(1 f.l(ICfi(OI

~«arqr~,
.~~~ij-~~~~if~1 ~ ~

aT ~
~ ~ ~,:fT

~ ~ (fq; ~
~)Slqffif

<fi 1lf

w ~~
~I ~ ~ if ~

it ~

t Fcf; ~

~

~

~~

WT9T

~q;f~
if ~, ~ ~ I ~,
~

00 • ~
~ ~ ~ ~ 1T<IT

t, ~
~

~

«~, ~
t1&f1Iif ..
triIT eIQI~Cfi

if ~<l~AC1 Cfl%IO:slCflT ~
q~ ~

qi\ ~~,

~ICl61F<Cfi ~

~ f.Jin:IT ~ WRflr ij-, ~ • ~ ~~, 3ft«r, ~, ~, W, ~, ~ tNt {OIfAiR=l<'l t I mmr ~ Fcf; J;r ~ ~ m ~Cfi'I\UT ~ ~ ctiTtrrm ~.t, ~

tR~
~~

~ ~,

~,

qftcrr{,~,

tim

~~

'4it wrcrr

.

Cifi("LIIUICfiIt1 ~~

if ~

~

SfQH

fci:flCldl~ ~

~~ ii§~CiClIG if ~

1. ~~~~~~~QI~~q(CIla:tl

~ ~-Cfff ~ CIiilftr iI~~CiClIG
T(c:rT

CflT lI\if;~ciRCjIG Cfllel~< •

tI~

!ilCfiR"

€mf ~

~Cidl(CjrG

3lIfqT ~

CifiFtRT
~

~
srq;"f\

:r <5 qi\
~
~

CflT qftcffl:r

?r ~ & ~, ~ ~ §3TI • :r ~ ~
~

q;f ~ ~~ (Trinity) ~ ij; \:HCld«q Ia: ij; ij'q'f.i €mf
~~ ~TQ:~

«~
~
~,

M cIT ~

1T<IT

iRT ~

~•
if ,:fT ~

lI\~~Ci(c(IG if

~ Fcf; ~
~_H~

Cfi(dT

t Fcf;

tI~
~

§31T I ~

;fiq ~

~
~~
35

~

ctilf ~

q;r<l5 ~

mr~~~w~~~tl"

~~ctiTWR?rF3U:r

am ~

:r ~ W CfifFn:rr.

~

~~
CfiT ~

"~" ;r ~
CfiT

Cii5T ~. ~
31cffiT{

6!-~
~ _

2. ~
~ ~-tJR"

~~
CfiT ~

efiT 6\
~

31tRTtr @ft ~

\fi t ~
cn:ij~ ~

~ r,f;Tffillf
~~

fqtW ~ ~
~

m tR tr ;rtf ~ ~cfi t:!R ~ 1~ ~ mOG\H1C1: ~, wr

wt~ ~ t am- ;r ~ 6T ~ t1 ~ qrq't tt \If.Hr Cf® t 1 310: ~
~

~~rcnrtt

q

~
~

~t
~

~

fUcr ~. ~

\fi ~ 1~

~

JImfcfi ~

ct;T ~

~ 31R~
~

ct;T ~-~

CfiT ~cHCfl(1f ~

t am

3tIffiCfi

~;rtf tllf'fCfl~"',

\fi ~,

$rr~mqAA~1

3. ~~~zyrl qi--cr ~ ~~
~~~~~~~I

<r6Wr~~efiTJnco~fcf;~ (3"tffiRT), ~ (SRf), ~ (~tt
~zyr~~ifAlH~~~\ 31GT if 31m cT, lIT ~
1

tfti m:rr)
'tH ;r ~

~~
~: CfiT ~ ~

'81 ~ Cfllf ~
~

~ ~ -m-~
Cfl\ ~ CfiT ~ ~~ ~ ~

R<rl1tr ~
Cfl\ ~

m

~~
~~

~
~cf

'q;f

if ~
if
-~

~

~;rtf
1

~ Pc6
cr5 ~

a:o ~

iiRCfl\ ~

~ tffi1 ~

mffi CfiT ~

~~ ~~ ~ Cfit am- ~ 9:fcr~~q~~3lIG\~~w~if;rtf~1 4. ~ ~;~~~ if
6\ ~
CfiT ~ ~

~
~~ ~

ffi ~ ~ t fcf;
~

m ffirIT

if

CflT ~I ~
~

tl

~

~I ~

~if\fi~

if <nQlqcll tR41W~;rtf
am~

5. ~ (~) ct;T am- ~
~ ~ ~~

~~arcr6Rt-m-~Cfllam-~, iHf ~ tl B~ CflT~ tnH
4\

~~

fcRfT ~
~

cf;T ~
31r~

;rtf ~

~1

~

~~~Cfll~~~tl~CflT~ElWrcr~~~

00 ~ ~ tr Q:m' ~
tR ~ (~,
~

3B~~~~r,f;T~eft~~1 6. ~ ~ q;T'lf6 Wr \fi Jn~ t fcf; ~
~~0'5\TlIT~(~,

~m ~ ct;T ~

tt

eft ~ ~' am- ;r
~

~

~~\
2:279)

3fr{ ~

~

tR ~

tt

2:188)1
~RCf~

~so~~~~~
tl

~

m-q(f (~)

36

7. ~

tT ~
~~

~~ ~

m tlgR ~
it \ft ~

q;)-~

CfiT~\
~l ,~ ~

5JGR~,

.

coT f%w

~ 3<lfc;fcm: CfiTf.?!wr ~ ~, q;f~~~ 5mT ~I
Cfj{ ~ ~,

~

m;:rgr~~

tt ~ ¥ qfu ~
~~
3"ffCfiT ~
~

it ~
~ ffil1 ~ ;r~~

ro

~~

~

;r ~
~

~

I:f6-f ~

;r ~

~
~ I~
~.;;-

?fl"
'G{f

q'5 ~

if ~

~~

Cfilf CfiOll: ~

5f ~iffift~,

iifllca

it

'WT
~~

R

\Ojl(~"q

ft;;r ifIG; ~ 31tRT ~

8.' ~
!rGJ=f

~!, ~~ itm
tT ~ ~
~

tt ~ ~

~
~
~

fErcrr8' Cfj{ ~ it tWIT

;nff ~ I trfcr cfiT ~
I

~

'qT{

q;f trfcr~~

q;f lf5 ~~

al writw
ffiw.rr
~

CfiT~

it ~

oo~~q;)-.~~~I

9. ~ ~
~ 'iff{ ~

m ~~
~ ~

tR

WII~cm?t ~
'iff{ ~

Cf;BT

3fR ~

~;rCfi\~aT~~m:m~~~~~tl

~

~

it ~ ~

~~

~

~
~~

iifll' Qc;:111c'l:iCfl 31"RR'OT fCi'ClI<uft~ tR

~
~

~I ~

~

~

~~

cfiT qr;ft- ~

q{;:rgr~,
~ ~~

\ft ~
m;r-~

Rsni ~ ~ ~~

fu;s:~,

~~~~I

lftor ~

~~~~~m~CfiR"DT
~

~lq6If(Qfi

\lIT ftrurr

iifll' ~

Cfj{ ~

Ci5

31fr.r ~
W~
q('

00 3fCRT

~
CfiT ~
~

ftr.& ~ ~~,
iifll' ~

~
~ 3fR
~

~~
~
Cfi11 ~

mffioT~~~CfiT~~qlOIIRcl
gr;fflf; ~
10. ~

6Hr ~
~ ~

Fcfi ~
Cfi11 ~

~~m~'
q;f ~

CfiT~

~

ifll:jl~qul

CfiT ~
.:w:mtr

,:fT 0'5U<rr I Fef;- ~ (~,

tt ~ ~
qTtf

~ mw mfifcfi
11. ~

'Iff ~

~

it ,:fT ~
~I

~

MI

~~

~ w:qRliRol

q;f mfifcfi 4T4' ~

12. ~

~

~·Fcfi ~

tllOf ~

~ W:r q;-&

m aT ~

4:10, 4:127) ~

1. f'3lR' (4:11·12,4:33,4:176);€t ~ ~. ~ ~ ~

if f.ttr;rf.Mftr ~lI;~ (~ ~ ;;ftcr-r if;
(4:14)

~~~fiI;if3=iffiT8'
:rofi ;€t)

~itC16~Wrram-ll'PI~tgrG1\~tl

3WTit mIT ~ (~)

37

~ gq. C6U1
13. ~ 14. ~
CIi«IT

~

~~ ~

~

~~~~CfiUfT!1

gq. CIi«IT ~ \ill ~
tR ~

iRl t
~

W1

!I

Cfi5ffi" ~ ~

\ill ~

CfiUfT, ~ !

~

15. ~~~r.mRT!1 16. ~
@IT-f;r~1 Cffi"'~ ~

~~;nff~~;nffl ;nff ~ ~ ~
(fq; ~ ~

m CfiT~

17. ~

oqfcffl-

~3fK~~\mfttR:

m ~ ~~
(~)
~I
~
Cfi"{ ~

~ ~~ ~ ~ tR:~
!, tJ\rij
~
~

18. ~t~~~~(~) ~ (f'CIT ~ $IT (fq;) q;) m;r ~ Cfi"{ trcfi(iT I 19. ~
{ql1cH<i11 ~~ Cfi5ffi" ~

CfiTcIT(~~
~

3fK ~

rc.;- ~
~

~
~~

~

~

~;r

;nff ~ 11
~

m Cf5
~~

20. ~ ~

Cf8' fi,1l1"l(1

21. ~ ~I ~'-1lfif~~aW3iq""H(1

t ft.; ~ ae Ocf; tp:cft' ~ ~ ~ ~ I ~ ~ wrnr 3fK ~! Cf5 ~ t ~ '-1lfif;nff
[0[ ~ ~
CfiT ~ ~~ ~
~~

'if4 ~ ~

~~ ~
~
1. P«r

2500 Cflf ~
~

CfiT~
~
(~,,)

~

30Tt 3fK Oil ~ 3lif (fq; •
~, ~ ~
~
~

~~~I

W'11CRTt ~
~

~ ~

~

if rfftft \llT ~ ~
if ~;nff
~ ~

q;l ~
lR' ~

m ~:afr\
~ 'ffiTf ~
am- ~

~

nn ..~

(~)

fR"-~

If»

aOOT ~ ~, qt ~ f%" ~

~~

~ mw W\ ~ ~ <1iTf, ~ ~
lim" ~

m tl ~

'ffiTi ~
~

ere ~
~

aOOT

~
q;Ur ~
WIT
~

ffilIT

~

f%"

m- ~ ~ ~
q~ ~ ~

(~o)

q;:f.{

t :afr\ t
if

:melT q'{' \fi ~ ~)
ft'IT ~

~ t nn ~
~~~~

JRT ~ I" ~

~~,

it; Q.iii ~

fcm;r

{IIllf ~

~~

$r:r afi'r ~

fR"-~,
~~

8ii1\cI' ~

ftr.i, U3 ~ ~ itt ~ t, 3ITClCIIT

II ¢t 5I'iIiT{ ~:afr\ q;:f.{ t-lt ~ (~,

srraft ~

fI

iRTiR~lJlITtl

~~~~~\fi~-fR"-~

38

it ~
~ ~

I~
~

9CfiT\ ~
q)T

if ~
~ ~

fTr('JIrEJ( ~

~
~

Cfi\ ~I
<il{

~ <%" ~, ~

q)T *: ~I rffil c.JiT f?t ('JIrEJ( irnr ~I rffil ~ f?t('JIjEJ{ if ~ m if w ~ if ~ rm ~ ~ {flwIT q-{

rm-~
~
~
q-{ ~

~

*i'iI'JIqla;

<fiT ~
~f

llfC<1

~irnrl
1.~
3=(qTfif

m~

if

tr ~ ~ ~
i, ~

~ I~

~ -~

<fiT ~
t!*i~'iH

~~~cf;)-~~H'~!llir~~~

~~

itm ~ B- f?ra<rr fcf;- ~ tr ~ ~ it ~
~

Ci1T

;mr ~

~~

(rl~

~ufT
~1

it ~

<r6 QG 5IlI<f

M~ll ~

~;r

N ~,

fc9! m

~

<fit;ftfcr ~
@lOT

q;Jlf ~

W~
qif ~

~~
WffiT

t- ~~, if ~

~ ~ ~~ t- % m't ill' ~ ~ ~~~~

~~ ~
<fit ~

~
fm;rr

3-m-~~'R~cfr~~;rNrrrI ~~
"~~!

~ ~ ~ ill' ~

<tttRIH~1

oo~if~;r%T~~W1'fiT ~~ ~ cff WI I%'-W qif

t-, ~ ~

I%'tmIT-fihrr

m Gil' ~ :orr~ ~~
foruc;roniRT

I%'rnR~
~ I <m<r<r

cf.t~~t-I" ~ 3&r ~
~

~

(~

t-I ~ Offfi ~
~-~
~ ~

if ~

Wn' ~ ~
BOf ~

~

~)ii.ildcHii11

'"I1'l~qR11, BOf ~

31Tl«f

t-I ~
~-~,
~
(!WI" ~

ffi;r

~

~~

W

~ ~ rm ~ %
Vf(fq"j(f ~

~-tRfR', Cf61%'

W eM--eM- if ~
;iff

~~

rti ~ ~

(~,

49:13)

;r ~ N rti t-I ~

tt

tft 'ffiIT-flrnT <fit ~
qif ~ ~ ~

~1l:fRCf-~.~~,
tfif ~

\ffi ~ 31Tl«f

w ~.~ ~
~ ~

~

~,

~
<fiT

Gitorrlf

omr ~ iIffif rtf ~ % .RrR-, rinr, lfft<m:. ~
~.~ ~ ~ WIT ~

~I W

if ~

<I IfdFciCfidI ~ ~

~I ~T

W~
~~<ti\~,

m it w
OR

~

~~

~

~

~
OR

llf, ~ W ~

;r ~

~

tn ~ <fiT ~ 3N ~ ~ fcF;~ ID;r !I ~ ~ <p-<ft ~ ~ ill' \ffi if aT fi'K;r R<ti<ft ~ *, ~-31WT ~ OR' I'J'Q; I'J'Q; ~ t%-W qif ~ m- W I%'-W <fiT ~ ~
W;oqr <fiT
3l1m{, ~, ~,

~~if~~~mR<ti<ft*L
qq~, Cf6 fc!,-m

w~~,
~ ~

amtt, omr ~ ~
~~ ~ ~, ;;nftr, ~

W. ~.
~

~W~t-I

t-

%~

eM-

~

:orr~m, ~W~ W eM- <tiT m w :orr~. ~
<fiT ml 31{ijf

eM-, ~

w
~Cf6

if ~

~

~

~

<iT 3WT ~
~

q-{ ~

IT<f om- f.l; ~ ~
lR ~

~

q,1

3'I'H

~

~ Cf6 m ~.
0RfiR

~ IIf<f<tiT ~

~ Q:RI61~,*, ~ ~

it <661- "ffirn' r tfif

tt 'lTIit

~ ~ <iT ~ if fcN<ffl ~ I%' ~

w~
(m

ciAA:; ~

(~o) <fit ;nlT ~ (~o)

F ~ 'fB' lR)

:orr ~

~

f.tcR;

39

~
~

$fHlq aMaH

ffiffi ~

lW

~r if ~
~

IDU~?
~~ ~
3V<f

<rQ

'W>l ~

M

'1ft ~ fcfi ~

qJf ~ ~;nff
~

~ cnt ~
tt ~
~-qJf

tl61~~(C@ ~

~

~

<€t ~Rr ~
ffiW 'W>l JrqR ~

tt ~ ~
~ ~
~

¥frl
CfiT

m ~ at
~
<rQ ~
3('RT

~

fcmtr ~

'1ft ~

~~
~

<fiT ~

~

tt ~ fcfi ~
~~

CfiT mq;r ~·I
JrqR ~

CWIT TRIT

om <rQ m ~
~
<rQ ~

ll111UT ~-~

~~

CfiT I ~

lfCnT{ ~

fcfiQ;

1fQ; ~

3frt
~

fcfiQ; ~
~

ffiffi if ~ ~
if ~
'W>l
Cf;\ ~

~ ~ ~ ~ at mmCfiT ~

~~

~

~~
if
~
~Cfl

f<fl ~ ~ w:if ~ ~ ~ ~
ffiiT
CfiT ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~,

TRIT? ~

9"H ~

at <rQ ~
~j~I~<ii

=t:Itl(i:fJ({) ~

fcfi ~

R

~

~ ~I=t:I{o(il.,

~ qJf
ijJ{f ~

cH

'1ft

mI

31Cr: l1RCf ~

<€t ~

~~3ltt-ffiwif~,
(~~C!iTWf)

~.~~Il

~~, ~ ~3lTc~ ;;jT~it~~~1 ~~3lTGl1cfit~ ~ 3lTc 3lTGl1 cnT ~ =r ~ ~ iRTlIT m I" Q;m ~-\WIUT ;r ~- ~ !it ~ 'iT =r ~ 3lTc;r ~ =r ~-~!itl ~ =r:om- ~ it ~ ~ ~ 31<rn\ !it '"!if 3Rif it cnf.t-cnf.t ~ ~ ~ m lfcI<fiT 31Tl!; ~:om- ~ itlWIT<IT- "BrIT El"IW\! Wi ~ ~ Q,Cli t-, ~ 3Rif f.tcrnft cnT w:r itt -3Rif f.tcrnft 11\, 0iIT ~ <ffif srtrr-ffir !l']'qf ~ t- ~ ~ ergt;it~~~~~tl" W 5lCi>J{ ~ ~ 3lTc ~ ~ ~ am m- 3Rir ~, ergoqfiffi- ~
r!i{ !it
~ ~ ~ ~ 3Wf it ~!it

m- -31\if

f.r<mft cnT

31\if

f.r<mft

!it, ~

r!i{ ~ ~

~
I~

'R ~

~

~

~

~

:a:m- ~
Ocfi

~

it ~ ~ ~
it ~

~""1i1ClII:1I

m

~ ;;IT

tT ~ W

~ ~, ~
\6 ~
~I

!NFHIT ~!l']'qf

mfflcn ~ or.r 7Tq, 3m!" ~ &H-tJH it mfflcn ~ ~it~~ammf<nt<liT~~;;rr~~I~~~~ irnt t- ;it ~ ~ ~~ SIt ~ I WfTlft @«If ~ mf<nt<liT ~ ~ ~ ,am ~ ~ lfcI<fiT it ~ it 31<ffi( 'R ~ em- ~ t-I 3WIT, fu;ft, ~, gq'if,~,~, ~~~mi-miiH~~1
1. ~
qj\" ~

w:r ~ ~ ~

m-w m tm'f

~, ~

~
~

~ W«!T
~

it 3Rif tT ;rtf
~

*

~
~,

~
~ ~

f.l;cmft- ~

'I!t ~

"Fc@ft ~
!l'fim ~ ~

cnufT ~ ~ <fit ~
~~
qj\"

sf-

~~

iJU ~

~

~

~~

<iiT!ilmf

~~

WIT ~

it !l'fim em- ~
erg ~ ~ ~

~

tr ~

~~

~

(Wf ~ 40

WTR % 'R)

ml em

~

~
~ ij'4f

~ ~~ 4lql;:lIii q;r ~

qc:: q{ ~

~.:rH~ ~
~~~~~1R{1

~
~

~
~
~

m, Q;m qf<ffi
f.r:~

~

~

~

~

31W~

~

~

~

ij'4f

~~

~ %1lT ~. ;wH~q;r

<fiB ffi ~ 3lftIC€T ~
~
3ij41~4f

~~~q~~~B~

m~ ~ ~

mffi:m ~

wPff

t1lf
it

~mRCfi\RI
If{( ~
3lJl111{ ~

~~~~~iR<Rm-~
q{

~ BWtt ~ ~ ~ ;r ~~>rR" R~~
31BW ~

~

fcn

(fcfifcp
~ ~

~-~
~ ~

t;ed1Ol1"l1 CfiT ~
'qffi

1FIT I trcfCfiT

~

~
'iffilT

mm- ~ ~
~

t 31R

if m ~

~

~

tiB841 .. i q;r ?

~~~
~

tf\ -~ ~

~

~?

¥IT ~
~

BlW ~ ~ wf ~ ~ if ~ "I:fSfl "I:fffiIT {Of, 3RfO: 311Ht ~ if ~ ~ 1FIT ml m, 3W ~ licfRT if ~ ~ ~ t I ~ it ~ fcfi<rr \lIT ~ t fcp

<fiB Wr, ~

m

fcp qcfr;rr
~

Rcllm4f

q;r ~

~

~

enB~;:m<:IT,

~~~~~CfiT~~~~

~
~~
CfiT ~

~~
~

%1lT Cfi\fWrr I ~

B-~
~

crm tf\-tf\ ~
fcp 31N !lCfiR

~

~ 31lH ~ ~ 1FIT I cftW qr:f
;:m<:ITI
~ ~

m ~ct11H it ~I
~

~

RcrnfI ~ <fiB 3m!: ~
~ ~ 3lCffi\

~
~

!IT2ffi
q{

q{, ~

~ qcfr;rr ~

row
00
6{

~I

'1Rt BlW

lfcFifiT

31R

3ffi ~
~

tl~·H.14H trcfCfiT ~

licfRT ~~,
~

~

~~

qcfr;rr ~ tie<"llOlHl
5ffifTCf mIT

61'f ~ ~

q lffiYf

it ~
Cfi\~
1R{I 00lT

~
~
~

~~IOlI;fi t!B~4IOjl ~
@1(f

WT ~-I

erg 5ffilTCf

mR
~

qcfr;rr ~ ~ 311m ~.~ ~ ~ ~ ~ q"iq erg ~ ~R!t5lmCf) ~ 2ft I ~

~

q;l- cIT t~
qtif

mr ~

W~

~~

CfiV'ft ~

2ft fcn ~ ~

(fuffi If! q;r m-)
11{ ~

:wH~q;'r~m
Cli\ ~ ~

Cffl"

~~ ~it"ID'I.I"~ ~ a-rfcI;- 3itWl"fO Cfilf ils&<:ccuR41 <it ~ tt ~ iT!"
(~, 61:8-9)

3WI" ~

~~I

~

Trtf ~ it ~ ~
5(CIil\

fml~:ttt~~J;iT.fK
it" ~ ~

",~.uRql

it" ~

~

~

a:nmr it" GO~l"1Cfi('jf mr-r St; t'
41

m~ ~

~

~

fml ~ ~ I ~ ~ ~~it";;ffi: w 3lW:r q;r ~

<tt::IT ~

~~ ~ am fcfi<rr I 6lIit ~ it 10fT

~

~~

~~ ~ ~

~

tR

qr ~ ~ qq 3W1 ~

cfiT ~

if tR«

~

f.tw~ll
<IQ ~ ~ q;-r 13 qq: q;-r ~I ~~~ "fiB if ~-m (fcf;~mor~~~~~3lk~~Haw~ ~~Wxr~~Sfij"[q·mr~1 ~aT~;r~R~ ml ~ ~ WIW ~-~ ~ ~ ~ :rut !l'ffi" WIW ~ q-{ m ~1Uf ~ G9T1 ~ ~ 3tk t:l)fkllOll;:fi ~ ~-~ ~ ~ m trffi HCllmll'>j ~

if TJ<.lT if ~ ~ 3W B- t!B~~I;:fi q,l- WIW ~ ~~ fBffil ~-~ ~ cWr ~ ~ ~ ~ <.fiT ~.~ if ~f~ol !IIIPdIOl~ m, qq ~ if ~ H ~ ~cIT ~ ~ ;:frfrr~~1 ~~~H~lllca:?T~~? qmw~ifm~ ~ q,l- ~1"RT B- ~ ~ m ~ "3N-fr ~ qJ:f ~ wr qo qir I If<f.f q;--o:rr ~ ?" wm ~ ~ wf 3tk ~ ~ if ~ ~ ? ~ ~ ;r ill qr;ft- ~ fc1~ 3itt ~ ~ ;r ~ ~ ~ ~ Pcticrr I ~ ~ ~ ~ B- ~ 3fu: ~ <.fiT Cfit.1-m ~ ~? ~ ~~ ~ 'h~fq~q ~ ~ 3fu: ~ ~ qftcffi CfiT WK if TfllT 3fu: \f!'{ ~H pJ'rcrr if ~I·~ ~ ~ ~ ~ mr~ ~ ~~ ~ ffirr 11K ~I ~ ~ ~ Hq<f ~ ~ 2r ~ 21 qq: ~
~I ~ ~

Wrr I ~

t1lf-rsr m.<.fiT !lH ;r ~, 5ITUT <.fiT !lH m ~ -wr

~-3#;r

~Rr ;r ~, ~

~

q-{ ~

~

cg

~

7l{, ~m~~TJ<.lT~~-~if~~~~

Cfl1 ~

~-~

~m ~ ~ WIT

~~,

~

m~

~

~~if~~ifTJ<.lT1

.

miT ~ ~
~<.fiT~

~

q,l- ~ ~. ~fiWl H1 ~
~

7l{? (fffc:ffi if 7l{? ~
1.

~~

m aT~
~
~I

t1lfmm

B- 5mlfur iRT ~ctl~ql?i ~ aur B- ~ fK-~ ~ ctlctlR<ii ;r ~ ~~ ~
~Cfi{

~
q-{

fWrrl ~
qm-

~~~tR

2ft

CI;6 ~

!rolr

3l1iN

t1111~co~l ~

m:r ~

B- ~

~

~
~

~~~<tTCI>lf~~:nffrtt~1 ~ q ~-~ 2r1 it ~
awm- ~
~

~, ~

<m

~
OH<R

mumff

~~ rro; 2r, ~

<m~tfIW'iIT~~~~m ~<R~ rro;:m;~if
OH<R

~I

W ~ ifcfRT if

tr\-tr\ ~;;mIT

42

If

3&

~? ~ ~ ififurr <fiT f.l< ICfi<UI ~ ~~~ ~ iIGffirr:afu:'~

~~

~
~

3fR ~

~ ~-~
~
q;jf ~

WI m I ~
~ lRIT{ ~

Glf ~

qm~

~?
mt(f

CfiT qyo ~

~

~

~I

em~,

f%~~lllll

3fR ~
GRfRfT I

CfiT
~

if ~ if, ~
~~, ~ tilBt:1IOlI;fl ~

CfiT

IDU

~?
~ ~

~F<fmnrr~ ;rtf

6T ~
~~, ~ ~~

~ 1% ~
~'~~IOlH

~
Q,q)

if ~
tfP3" ~ ~ IR ~

if

m~
Gfff

zyrr if ~ ~
~

~~

~~

f.rnR:r ~

~~

~ fR-tJ)t1ff1~ 3ic=gft1I~ 3frt ~

m 3fu: ~

qf(UlilOlct: ~

~

~ ¢frcr ~-~

~C=S({OlIi5 CfiT ~ ~ &ffi" ~ I lr ~ 3lft 5lCfiK ~ ~ AA tJ)t1WII.n -~~41;ff ~ ¢frcr ~-~ ~ ¢frcr, ~ ~ qRfYf{Cfi

:om- 3i~~Cfilff

m~

~~

m- ~

m

g;&:, 1WOT ~ lRTOT ~~,
~ ~~

~

3fu: trOR1 ~ ~
CfiRUIT ~ ~ ~

I

~~~ ~ <1;;l1;ftRtCfi CfiT CfiR1lT ~ ~~

;r 6lrrr I
'ffiff ~
~~

m qm lfi5" (:mO(j~Cfl(f1 ~
~
Y'¥ ~

~

3ftt tJ)Bt:1lOllofi
~ ~

if ~ g;&: ~
~
~ 'Iffi(f

I1a1 ~
~

{6T

fo ~

dl~nqi)c:: ~ ~

~ aftq

s-m,. tilBt:1IOlIOilIDU 31cWf ~
~aBt:1IOlH

if f.tcm1 ~ ffi ~ ~ if, \lIl" ~ tlBfllOl1'1 ~

gr ~ ~ 61"' ~ if ~
~

U,m

s-m i5T ~ SBt:1IOlI'i1 Q:m ;rtf s-m I t11: 1565
3fu: ~ ~

tJ)ftt:1IOlH

3fR

fcr.mT

PIT ~

~

~

~;;l1tHlR
~f("{

~~~~~64C;:<i11{

lK qR- ~

fcf;m
lK ~

2fr, 3W" e€t !'I Rt f5t;tj I cllct1 cilc:: if ~ ,
Q1f ~
<tiT

~~~~~m3fn:tl{1t1IOlHl

~~
~

~

3N-fT ~

w

fcf;

~r.mcti'l if ~
CfiT
~ ~

311Ucr
IDU

fill I~c( r€l ~

~Rl6ImCfl

~~

q4- CfiT ffrq- ~:

WI00 M
~

mt ~

ffi@l fu:-~ lW;, ~ ;riT 1l'IT ~ ~ ~ ,fr fcf;m lJm m I

m

.m

(f'Uf

om

~

~

q;jf ~

:om- ~

CfiT ~

~
~

~ilt:tCfl( !!cflll~tjl
~~ ~ ~

q;jf,

f?WOifttj~j IDU ~

l.m-~~~m
43

fI(;l(\i4C((i{)

?tturr it ~·I rITt ~
~ ~ ~
q-{

Cf1T ~ ~

~<:IT
~

q-{

tIT\~,
(~o)

~1
'~
fI~d(q(i;O

Cf1T ~ ~'~

~

4{JOOq{(IJd ~

~

~I

CfiT 5R1R ~

BWfi, ~

om~Hit¥IT1

&lIM< ~
~ cnU, ~
~, ~

CflT

ri
~
if
"~" 31T<IT ~

~ ~~

~ m ~ TJi ~I
t@" ~ ~

~

if ~

fcl; ~

<fiT ~
CfiT

rrct"

tIT{ ~

I~ ~ ~
~ ~

uax:: "f%;«'
~-~ ~ ~, ~

frcR

~m, ~
uax::
~~

,:fT ~11

Cf1T 4~f~q(:cf\

;rtf

~I ~

Cfi{~cm1(I 31(1": ~ !FW ~ ~ ~

arFcRr ~ it ~
~

~

~

t~l~fCI

<fiT ~
CfiT

lffi(fT

Cf5 FCfil\ Cfi{~qlc:11 ~

~

~

~

~ ~ ~ CfiT m S3lT ~, ~ ~,~ ~wfum~~m~~~§"31T~Ifu:-~nTfu:-~,

<tim ilffifT ~ I ~

~

it ~

~

~~

~
~

;r ql"l~qlcti ~, ~
CfiT ~
;p:ffijf

~
Cf1T

CfiT{
~l{

t!~c:1tiH Cfi\ ~.

ni' qj5"

m ~1l=l'
~

<tt fcnm

m

l11~T

M~

\llTQ!TT

I
~

~
CfiT ~ ~

~ if Cfi"Tfu,\

CfiT q~f<Olql4) ~

fcw:rH ~ I

~

~

~

2t ~ ~ ~ ~ CfiTf?ot <tim ilffifT ~ 3fu: ~ ~ ~ ~ it ~ ~ ~ ~cf tJ:Cfi ~ ~I ~ qlfnRiCfld( ~ ~ it ~~;rcIT ~~ ~ :>1qtiH~'iCfl ~ 3fu:;r~~ tiflc:1I1H'j ~ ~ I~ iXflqi5lf(Cfl ffl it tiflc:1I1H ~ CfiT ~ ~ 3fu: ~ ~ 3fu: ~tiflc:1l1l;fi CfiT Sflc:1I1H ~ ~ 3fu: ~ ~ ~ ~ fI'N1"fdl
~,~~if wf it frt~~, (~), frt-ti{OlRll{i ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ I~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~4tiH~"Cfl ~~ ~ ~~ ~ ~ ~, :qla~(c:1

cIT~
~I

if ~ (~it

~

3Rl<f,
!!UICllilCfl

~~ fct;- 314l1H - ~m i ;r I)

uax:: '~'

it ~ ~

q1f CfiT ~

~

~rmr ret q Ii~~
~ mr
S1R141~(1 WTI;r fcrcrr611;f)~:t1IHCfl,

wmr ~

CfiT
44

m~
~

B'I1W
5{

'm'ffi ~ ~

41j):ClIRCfl, flll1l~Cfl,

~fQciJol

it crifffir

~I

wm. ~
~
~

3F-f

wit if ~ 5IRI4IRa ~ ~
<if ~
q-r;<r

dCfi ~

~

fcRtm ~
~I ~

~~

31crnR ~

tIT I ~

if ~

<fit
~~

qu:qu~~~am-~~~<fiT~CflT~~~~

~
~fi
qy;<faT

if ~ m ~ ~~ ~.~ wmr ~ ~ <fit ;;tf ~~ 31TQT{ "I"ila~IIf.l~ I Mif ~ 'H1 H<:ti q l'RIfcI <:tid I ~ a~1I

~

(Negative morality) ~

;ntf tK ~

tI

<if lIT ~ ~ !iffi" ~
~ ~ q;-r ~

~
Q,Cfl-{fr

~ wft ~
mq.:rr ~

3frt ~ \6CfT I ~
Q,Cfl ~ ~

'IT ~

if ~ if ;r ~

if wH crrffi ~

CflT cxnqq;- ~

31cW-f ~

WfiOT ~ Fcn ~ ~ ~~ am- m ~ 'IT ntTir ifQ-f ~ ~ ~ B1W q;"{ ~ I ~I<:ti@l"h ~ ~ 11ff oRft 3fu: ~ ~ \lTCf.IT ~ ~ tfi1:tfT ~, ~: B~I'JIqle: <fit ~ wTI-:r ~ ~ I wmr ~ CflT~ ~ <if ~ ~ ~ 3fn" Qlf{c:IIR<:ti ~-mRr <if ~ CR" ~ ~ I ~ ~ m- ~ ~ lffifT q;l- fu;(rr

~ ~ 'iff

GJ BiT ~
am-

<r6 ~ ~
~

CflT q-ftm ~

'iff

'IT ~

<fit ~ ~ 31tH.~ ~ wfr

¢~ ~ fun!:

ffi- ~
~

~~
~

~

if ffiif
q;"{

~I

~ ~~ Tfur if ~ if fc.qw cnr Ch-m- cnm
~l18rm
I

iRffiIT~~~~~<:tiW1

~ it I ~ ];lq;-]{ ~-, tp1S\T ~ ~ ~ <fit ~ ~ ~ ~~ ~um*mmrn?fR"c€flfl1ltm

~<pDT~3fn"~r~~m

~

(3W ~-qftfim)

mr ~~mr~~~~m
~ ~ ~

t I 31qFd~(l'j
~

tffiuw:r ~

~I

~q(ffi

<pDT ~ I ~~~
3Wh1 ~

wmr
~

'I1Jt it I Rfcfi;:r
1~~~Qf~

l(1~I<:tifll

~ S"31T ?IT I ~

~

CflT

~ t I e:RT ~ ~

*m~ ~ 1ft ~,
~

lJ1IT, ~

ffi-

r~

m ~"iI~~H
~~

CflT ;m-r ;r ~

m I 31IR ~ ~ ~ Jfu.- ~ ~ Cfif 00m ~ qf{UII~d: f%~ irm I F ~ ~ 9Cfim ?f 00 fuqm- (Cognate
~

mt ~

I

1~
~;rcff

Chi ~<fCR!: ~

~

~<llm<11

marriage) ~

~
~~I)

it wil;f ~

fWl Qr f~~

CflT rrfcfu

~

3fi!Cf ~T ~ I (~\
ct1BT ~

<it

~-!ffif

~m-

~

q

~("(11 q

3fu tiM I ~1
~ ~ fcf;- ~

~

~

wnm (Slavery)
45

~

mH

CfiT

zy;rr ~

~~
~

Q_m wf ~ \lIT ~
~Il ~-$lm a:tq~k(o\
~-'QtR"

Uffi1fT -.\flIT
~~ ~

q;r ~

~ CfQ •

q;')- ~,
~ ~~ I~

crq;r ~ ~ ~ ~

~

'Wf!R<I" ~ I ~ ~ 64d(q(i{l

(Brain Washing) ~
~~ q;')-

~ I ~ ft-r ~ 7 0 'El1m Cfi\ ~ '{!ffilf CfiW ~
I. ~5Im'

.

Q_m-wf

M -e-

~::r t \lIT
~

iiRR ~ ~
~
~

~~

4-i"\la~(PtCfi ~

~
.CfiT ~

~
~

"mr

~

~

~

'{!ffilf q;')- lfI'9i" ~ '{!ffilf" =r ~ W f.f;- '{!ffilf ~ ~

"mr ~

Cf1T

f.ifu ~ ~ 3tR itft ~"
=r ~

1I5

.

~6"i(1ClR11 CfiT4"

it I cO'-T.iR Uffi'l'

~!n'i>T ~ Q;m tt~ ~

~

3«iIT ~ ~

or ~
~

~

"fI\qfRq1~

q;r ~

I 3Rlfif ~ ~~iifit5lm'~ if ,,~ iRr ~, ~ trl'\crrU if am- ~ itW ~ I iR tro: ~ I a- 3M" ~ ~ ~ :iTt iI11it it ~

(IiiT~~~1

~,

~atn:~~~:iTt~~~~~vtt.

JOICtiI'wr-~;oj)q'1<1lq'1 ij'iffU~~q{ f.Nterrl ~~~c6'r~ q;r f.fq;r iRT ~ 3Wf;T qftarp:r if<IT t{Cfi' ~ ijffilf ~ ;onW, ~ ~ 3RiI1 cIiT -~ ;oftcr;r fu;;r- f\R' ~ :ornft I

err

mr?

am-

~1,.M~Oj;,Ift'1 ~ ~

CiiT~ M amif ~ MI \fi~~f.MfurCiii:~f%~3M"~~~~~8T1'I1l:1 ~~(~o)~p~srnr.~CiiT~~~-

~

~ it ~

am- ~

~

w~

~ ~~

~

~~-5Im'

CiiT~

@fft(f

cg

'1'tf ~,

~

~

~
a:rT{

CiiT~

m O<I,q$,!tOj; ~
em- c6'r~
t err ~

~

q;)f WI'fR"'Ui'ffi'

smt

Uffill' ~ ~ ~I ~ ~ ~~ ~ if;mq;r cn)f ~ ~ (~ 'Uffi1l" ~ ~ iIfFf; '~' ~) J'Efi!iT • Pcf; Cf6" 3lICIiT ~ ~ 1ft" RmN: :iTt WiTQ; ~ Cf6" ~ wrcrr 3fn: ~ ~ 3fn: J'Efi!iT q;)f Q,m ~ em- CiiT=r ""' ~ .m- c6'r<lW R =r Wffi ~, a:rT{ qNT ~ CIi]'l:f q;f.r CiiT~ or ~ ~ \fi 3t1CfiT
~, Pcf;
811f il'l'!!;!"

.. ~

¢t~~~cIiT~~.'Wf~~,
1. ~

~: ffirr ~

~ oIit ~
3.

~ ~
~q:,l{

CiiT~ ij- wm:r
~

~

WoIT

!Ff emf ~ ~ \if ~ q;f.r ffil

3N.r
~

nm.~ \fi, ..
~

2. q;)f ~

'Iffif itiT

if ij- ~ ~
~omrq{
0j;\ifT

furr (sro) \(glfi{ ~ ~ ~ Uffi'I1 ~ ~ \if err I
lSJl'CIi'{'
~

tU ~

~

~ I ~

m~

~ or~~~itij-v;cIi
0j;6

~
~

~ Uffi'l' ~ ~
4. 3:mf

f.rcmft

qc;ft q{ ~

qNT-~

Rl!T

31iI' ~

urt}ftq; ~

=r ~

crnr ~ f% \
~

~ l:ITcIT-W<I'

I~

~ <lW ~

lifi'\-!T ~

tU

t,

3t1CfiT

(~~~'1Wq{)

46

~~

"wr ~ ~ ~ ~
~

~~Cfil1i

ii~~ lJffilf N I"
~

~ ~ ~1IO ~ 3fR" ~
~
q)f ~

~

~

~¥fcoT3)1:R«~~~~~~@q~1 coT~ ~ ~ fcti<rr TfCIT, ~
~ Bl10T ~ ~
~

wrrm~~
TfCIT

2f lJffilf

W~
5IWl.

,:ft- ~

Cfl{ ~

it ~
~ ~ q{

~
1

mfR"
~

t% ~

!lI1lUf ~

2f eWer
~~

wwrr coT~
q{

~

rITt ~

H5 ~
q)f ~

mrrc: ~ ~
~

lJffilf ~
q{

R'~I ~~

mm it WITI1em
~ ~,

I~

q{ ~

9Rlf60ct
q{ ~

~Il

~

mrrif
q)f

fcti<rr 1 ~

~

~

~ SI"Rr S;cxiclI6R 3NT

m~
itcfT

fcNfur Si!tllfl4illl ~ 3ft\ ~ ~

q)f ~

t 12 1IO (~)

(ftrm;f % ~ Utr~)
~ ,ft ~ ~~ eft ~ eft ~
~ ~ ~ ~ ~ -

~

lJffi'1 ~
~

3!TiiITG ~

,ft ~ 1 ~,ftq-or ~
q~

5. GTtft ~ ~ G'fl:owr ,ft ~ 1~~~1

m~

~
@fR

~I ~

1~

f.tcm:ur ~ ~

eft q('ft ~

a:m:~

;mit ~

<ioH

Wfll1 ~ GTtft q;f ~ 'fiT Gffi ~ mit ~ ~ Gffi ~
~ ~

mm crq;-,
'~'
<Pft

~

if

. ift

.m- EOO sm it ~ m 1"
iHTiIT ~

a:m:- ~

~

at Gffi-~
if ,ft

'fiT ~

GmC!T ;r it ;mit ~

a- ~

5[lt<J

~

1Gffi ~

~ -l1a: ~

:rtf it ~
~

~1 ~ cwr B-, ~ if 'ii'ft ~
B11l1if (Gr ~)

~

~~ :rtf
(~,

smrureft ~
tIT ~,

"~ ~ fffiI:
'fIROT

"~

~

m

m~,ft e: ~

w~

f<t;

:mcft~~~~, "mrnr if ~
~ sm, ~

;mitm<itt31WT;rtf~~I"
ffi'IT

8/413-414)

~~

PIT, 00 ~ ~ PIT, orrq--~ ~

if ~

3ITlIT

PIT, GTfW:it ~ rN if ~,
<fiTI1 Cfi«IT 31I<!T it,

;it ~,

:IDIT~~~~Gffi¥ITit, itmmGffi-"lllf.t~, (~, 8/415) "cwr 31T ~ IR ~ ~ ~ tR 9ITi;IVr ~-Wn ~ ~ t- ~ 3WfiT 3'!'1-!T tR:ru,ft;rtf t-I Rif tR ~ ~ (~~) ~ ~ I" (~, 8/417) ~ ~ '1I«f if Gffi- ~ eft ~ 1 3l{if if GmT eft ;r ~ ~, ;r <itt q1f ~. Gffi ~ ,ft ~ ~ it 1 '1mr if Gffi-lM ~ ~ 1 3ror if ~ 3=Il1IT or ~ eft mf ~ ~ !FI" q qfcr;r 'WT OR TTl1 \ffiO if ~ «"0 31TI1; AA ~ ~ q;f ~~. ~ifR'l1<lT, '1mr~~~~~eft~~13roram~ ~~ eft ~ ~ ~~ ~ OR rrt, ~ ~ ~ ~ q1f ~,ft ~

at

Wffi".

'q;~~~~~WT~1 1. it

lJffi'1 ~

~
oRl

~

~

iR'f

q-{ ~

q

{1!llG

tt ;rtf oR ~

~, (~)

~

q ~,ft

2. ~~'1I«fif~~~~,

~~q=!\-~~tt'"ITmt-1

47

~Ilft ~ JrlIT ~ ~I)
~GtHI"I1

W ~{ ~ (~

~

~

lR

WlT<IT ~

@

Jfmr~<rr~~?
~

t!a~4Hl it ~
~ ~~ ~

cnB CfiT3"t~~IRCfl

CflQT ~

~,

~

~

CfiT

~-~
~

~ ffi1R ~ ~
~~~I

~

~~

~~IRCfl Cf2IT ~f.&BII(1 ~

~

~

~

tmsr ~

1~,

~~4H ~ ~ ~ CfiT~~I

~ ~ ~ CfiT~ if q,q;~~ iff WdT ~I ~ ~ it ~ if ~ ~ CfiT~ ~ ~ 1 tfr, ~, 311R ~ 31r<r ~ ~ CfiT m ~r ~ ~ if ~ ;:nfI: 1 s1cfW efiI Rqli ~ fcfl Jfrrr ~ ~ CfiT~ ~ it Tj<:IT ~ 1 311R ~ 3"t~~ IR Cfl ~ ciT ~ BP<llrnll'j it ~ B11IRl gm <FIT ~~ ~ ~? ~ ~~ ~ iff ~I ~ cfit ~-~ ~ <Xl<Ollln~ ~I ~-~ B"0, Cfi11 ~, a Icf~~ICfl ~ ~ ~ I <:f6 ~ 3TftT Wf (1"Cfl" it ~ ~
~

~~ ~ ~ ~ itcrr ~I ~ ~ ~ ~ itcrr ~I ~

~~,

it q§B@Cfl ~ t!c::T it ~ ~~~~qffi~~~if~~

~-~

(Burial) (Cremation)

ill <:f6 ~

CflQ'T

(1"Cfl" ~

~

fcfl w ~

it ~

~~I

ao;scm:ft~f%-~~~~~CfiT~~~1

~

it~~CfiT~~~~ll 9/1;:ri'rii
~
~q{'fi(1 ~

m ~I "'d
~ aJ~IP<l ~

it ~ if 4""RT 'ill @ ~I ~ it CfiT~ ~ 11ff ~ I <:f6 ~ efiI ~ ~I ~ it EK Ii ~ cnc:: lR ~ %1 ~ it BW ~~ ~I~ 2r. ~ !P2if i:f ~ BTl1Tr<l mfl:fcn fcI N 1ft! if ~ fcI ~ltjCfl{ lW9 guur if m-~ CflT ~ ~ ~ I 4{~ql~ it ~ 3"tRqI4(1: tc4lfqle1 ~ CfiTm ~ if ~ ~ ~I rfurr if ~ ~ CfiT~ qBf
if ~: ~
I, ~
q"{ ~

~-~

<;\R-<r.&fu' if ~~'fiT ~-~, '!i\n.f~, ~ ~ W"ff'f-~ ~ ~ B ~ ~ 3Trr {"iAlH'L4'f, ~ <WI' ~, If<f ;:ffiT ~~ ~ m WiT <t't ~~ ,<\11' <fit ~ ~ I % w-mrr 'H ~ '-fT qRr, ~, ~ l<T iRJ
0T ~ ~~ ~

~ :ffiof",n',

tI

48

<.fiT ~

;ffi{ ~

.~

~

qf3f ~ ~

if ~

~

trRUr ~ck1ICfl( ~

<.fiT ~

00\ c€t ~

<.fiT ~

Cfi\T<lT Tr:fT ~ Tr:fT ~

qtf ~

!NTCtt ~ ~ ~ ~ cIT ~ ~
~ ~~ ~

~ ~~
I~

~

f.fl a:rR ~ ftr.G: PIT f.fl ~
~ ~

rfurr if ~ cIT m if ~

<it
3fu:

~
~ ~

3ilcwl~4 ~

~ m'Gf ~

~~~~~~m-~~~~tr~~1 ~ tr cIT ~
~

~

\fI

~H~ 1000d: ~ ~ I~ ~

PIT ~ I

rfurr <fit ~
l:fRCf

CfiT 3ffir ~ ~ \fI ftr.G:

m-~

~

rfurr

<.fiT ~ ~

<.fiT ~

I1Bf ~

m~ ~

~.~
~

~ m-, ~

~ <fiWf 2t 'm' c€t ~ \fI ftr.G: ¥IT f.fl ~ ~~
mflfcn ~ qrq
<iWr ~ ~~
<.fiT

<it ~

cwf ~..fffii;

<it tr l1T5f CfiT
~~
\fI ~

m-~
~ ~

<.fiT l:.%" ~1:(THCfl

(fci; WBf ~ \fI fcfqfur ~ I ~

<fit ~ ~I f.fl ~ ~
~~

~ ~

qrq ~

~ m ~I ~.q~~~ ~~ cIT ~
~

Cfllf ~

~I ~

~ ~~ ~ Q;m ~ cIT ~ ~c€t~~~@~? ~ ~~
~I
~
(fGf ~

tITm ~ 3fR qrq ~ 1:f\! l!lf.r I ~ qrq ~ ffiqr Ocfl ~ ~~, ~ ~m~~if~~qrqCfiT
CfiUlIT ~ ~

;ffi ~ ~
<.fiT ~

~? ~r 35f m ~

if ~ \fI ~
~1l1H

«r4' ~
f.fl ~
<.fiT ~

3ijq~lln ~ I ~

WBf ~

~ ~

~

«~ ~
<.fiT ~ ~

~~

ffiq; ~

~ ~~

f.fl ~

if ~
1~ ~

<it e IOOfClOi

cIT Cfm ~ dff ~:@ Ncrr fc6m ~ 35f c€t ~ ~ ~ I ~:@ if 3fR ~ if f.rf%cr ~ ~ ~ 00rc; I
~

m

~)i1~1 C6T~

~
~ ~~
~ ~

~ ant if \fI ft\- tAe R14'i <it iif9T WI' ~ ~
m~~~if
WT <.fiT
\ff{

~

CfiT ft\-~ R14t
our
~
CfiT

~I~ ~ ifIG

tA{l(?l1'lHI ~

tR

ft\-~~m{~~ m I~ cIT ~

~ fin ~

m fR-~

if ~

t1lf

qftqcf.r

f.fi'fft ~

if £IF<f ;nff ~ ~
~

i;n:rroT ~
~I

miifq;- ~d .. dl ~ ~ ~

~~~fin~~~~~~~~~irl
49

~,

~
~

3itt ~
3fR
'qffif

.q. $fH I Ji
if ~

~

!:lim" CfiT tfi"R
CflT ~ ~
q)f{Uf

~ ~~ 3ilq~<lCfl('11 <rm ~ Wurrl ~ (1"Cfl" ~ if ~ ~~ <rm ~ 3fR t!/"i(1lOll.f'i ~ ¢fR ~ CflT m ~~ 3B- ~ ~ (Crusade) ~ ~ 3fR ~('1(1lOll'i ~I W ~ CflT ~ ~ m ~,
fK-~

~~

m ~.3fR

iR"H if ~
iJ(T ~ ~ 00

~Rr51('1CflI{ W
CflT

Cf21r"CflT ~

~

~ fc6 ~"CflT

iI9T ~

~I ~('1(1lOll;fi ~

fcr.ifH 3fR rrfUro ~ ~
~

am

m if m iI9T ~
WIT
~
0'iIT ~
CflT ~

F~,
~
~

~

~ B'Rf
C:;~R~II'f31,

WIT 3fR ~
I

S* I ~('1(1lOlHI ~
~~
{G ~

"CflT O\lCflI~ 'Cfl\ 1('1 qtf ~
~~

CflT ~

m~
~I)

~
~

fuT{~,
~~ ~
~

~Rr51('1Cfl({ q

~-wro m ~
S* ~
q-{

(W Cf21r "CflT

~

~('1(1lOll.f'i ~ ~

"CflT <r6 ~ JITC<f ,frfu-q;- ~ ~~
qftow:r (~
Blffif ~

~ ~ ~. if) ~
~,
1. 310f ~

~ fiR 1J<rr ~~
~
~

ill $" 1J<rr
~

~('1(1lOll;ff CflT ~

~

~~

~

~I

3fR ~

~,

~,

:q'l-tT-~,
@R'(f ~

~!ff(f

~I
~ q,1 ~ 1R !l"'<W

~ if ,;fT :r-m ~ ~ ~ if ~ ~ fWrr ~

~,.ftq,1~~~®~1

if <iilff ,;fT ;@ ~ I ~ ~~~ifWrt~

m ~ ~ 3fu:
if
,;fT, F

fWrr ~ I <ffiTI ~ if ,;fT ~ t I ~ fq_~ q,131cf1T(f~
~ <fiT

3fu: ~,;fT~~~ ~ 3fu: ~

m:-~ ~~ ~
~ ~I ~ ~q,1~qJf, <fiT ~ Cf;T~;:rtWrrl~~~~~~m~~1

~~

~~

~

cn1l ~
~ ~

~

~

~

~

R ~I
1fQT

~

q,1,

m~

~~

<ffiTI ~

~ ~~,
wl¥o m

3fu: ~

m
iRfT
~;m

ill ~

mfifcn~q~,~, cf,1 g;;rr
~ ~

~~~~;furif~
~ -~
~I (2)

~~

3fu:,;fT

~
~;:r ~ I1ffl ~
q'\

~
~

a'R
qJf

ll<fil\
q'\

w-rr

cf,1

t I (1) ~
q'\ ~

~
~
q'\

m llt 3fu: ~
~ ~;:r

mill;r-r

Cfi\ RI ~

~

miT ~ ~
if ~

~
~

miT q'\ m ~ ~ fWrr '"IT
g;;rr

nrr ~
~~ ~

~I ~

~

m 31-lI" miT

~

~ ~ ;r ~ w.fiOT I

of.r i;1,

w.fiOTl (3) ~ ;r ~ im,

:r-m ,;fT ~

~

m:-~
fWrr

'"IT

50

tt ~T ~ ~ ~
~ B'tm Fit ~
~ ~"'qf{

~~ if ~ e€t ~ ~ ~ liRC«IT e€t ~'<HilCf1(1' i.fl" ~ ~ ~~ <€I- ~ B- C® ~ ~ ~~, ~ C® ~ ~ BlRrr <€I- M ~ ~ ~ wf <€I- 3lfffict<Jl~ CfiT ~ mfl;r ~ ~ ~ ~ Fit 5Rurr ~ I ~ 5lCfiT{ m«f if ~ ~ ~r ~ e€t 3iICi:{ilCf1(11 ~ ~ 5Rurr e€t ~ ~~ ~ I \1'T{(f if at ~ ~ ~ ~ m- w-nr ?IT ~ ~ e€t Q{ICf1lt1dl
I ~df, {I'ii!4lRtCf1 ~,

m ~~
~~

31tR' 9Fft;r ~ ~
CfiRUr

TIf i.fl" I ~ if ~ arr:<f sn, ~ ~ liO ~, ~2Rr ~ ~ ~ ~ ~I W 6Tff ~ wf CfiT?IT1 ~ wf ~ 300f B- ~ m- ~ ~, ~ ~ ~ ~ afu:
m- ~ ~ I rftaT ~ ~ if, tllf e€t lffiH m- m
~'I ~
511"RtCf1
J{T;I

;fNT ~

"TlT

c;mrit~~~cg~m' \:fffif if B1: 712

B-

to

if ~
~

<.fiT ~

(f'iIT

3fr<f (1'ii!;f)RtCf1

mt'fnT
3zy

m~ if 31tRT ~

B-

B- ~
CfiT ~

m ~ CiI'R1RlCf1
if ~ ~~
cg ~
-gt ~
~
!1Cf1T{

i.fl" I
fu;:q

g;~(111 loi;j ~ ~

~~
~

~1fR1 <€I- ~ ;fflT1f fcRm if
~I\~~,

m-

~

lTC!: ~

~

m~
afu:
~

'ii1l1T lflIT m(~~-~) ~ ~

~~wR~,
3"~

~ i.fl" Pc!; ~ a:w '4T ~~, ~~ l1T1f 11\ wqc: ~ ~, cfH ~ qtf (!Cfl ~
;w:r 11\ wf
~~

m~

cg ~rl

~ ~~ Fit ffiq eft I ~

B- ~

5ffir ~
CfiT

~
~~

~~;w:r11\~tH~ ~ a)iMlu 00
~

~

~;rr:q (~ m«f

~ Cf ~ <.fiT

if~m-I"f'IT
(3tk ~)

if ~q~lfB~l
~T I Qf(UIII1(j:

Hs::r if ~

if ~

su: ~
~;r

m~
~

11\) ~

~~ I~
{1"5fQ

~~
~

GfK m«f 3fl<IT ~

CfiT ~

q)\ ~

lflIT

fen

if EIR ~

Cf1~lfiI({

\ft ~

~~11\~~~~fl

~~~~mqrfCf1T~~~

fcnm ~ '4T

tt ~~
I,

cg eft 11

~aT

e€t 5Rurr B- ~

rM ~ ~
~ q~

R14ft ~

Q.fffi~ JllU1lif it fufur ~ ~ ~ (fqj ~ ;fflf W-t ~
~it ~ ~
tf&'1l1

3N-ft '-mit
I

it ~~ ~
If"'T~.,

~ ofto l1<fi<ft ~ ~

l'{RCf-crrr

w:m m

'R~,

~,
WFr

Of»

a:rcrm:,

am- &

'fit ~
~

q'6" ~

q~
cg ~ 3'!Q: ~

m 'fit ~~,
~

~

t- ~

cf;T ITt!T 3WR ~
;;mn

~I ~

f.r<p:r ~
(~)

"Check: and Balance" Of»

f.flfI1 ~ ~

tI

~lSfil'!1liT 'fit ~ ~

;rfcnlWf~q~~1f1

51

'q;f

~Ictlfi<~
~

'ctCfi

1ffi(f

tR 5tI~'l111 \6 ~ ~ I ~

cnT
~~,
~

3{tRT ~

W

rfir ~
'ffi(f

®~ ~

~ 'ffi(f

it ~ ~ ~, ~ ~ ~
~~
~ ~

~\fi~~11ROT~1
5tI~'l1-11 efiT ~
1ffi(f ~ ~ 1ffi(f ~ ~

\fi ~

FIT I 3'tf{
~ ~~, ~

~

efiT ~

~~,

q,l- ~ JlI'C<f ~ I 5tI~'lHl
~\5T1
~-'ffi(f

rfir ~'lctIClIG \fi ~
~I ~ ~ ~

'fiT IN@<<; ~
~

~

~~~~~,~,~,
~ ~

f.\lI~d

~,

fmg

lllf ~

t.r

'fiT ~
~'ldICllctl

~
~,

3i14~'l1'ii1

'ii1T Q\Ch~CI{Cllctl ~

~~ ~3NlCfrfir~~1 ~~~~~it~~qr;ft~~rfir~ it~~~~~~1

WfftT~~~I'lI~Cfl

p~

Gis4C'11C'Cl ~

'fiT ~
~I ~

~
~

~
JllITOT ~

~
~

~
(~o)

tR

3i1¥cr ~

\iflCfT 'l61~~1

~ 'ii1T ~

~

it \fi ~~,
~
42(If.\lIi

tn 3CJ6{UT
~
~

~
~

~~ q;t?r I

CfM ~
~I\

~

~~

~~

~~

'ii1T ~
~

lllf ~ ~ ~ uR<IT ~
~
~

it ~
I~ ~ ~ ~

'lH ~ ~ ~
~ ~
(!'(IT

31fO <lm

3tt'fICIT •

~ \fi ~
~

~

qfUfa- ~
~ ~

I dWTN ~

~
~I ~

J1RT \iflCfT ~ ~
\lK1

GiS4t;flC'CI~

it ~

~m ~

J1RT \iffiIT ~I

GiS4C'1')ClI~ ~

wr ~ aT ~ ~ ~'I ~tn~ ~tn \lI6l 'ctCfi ~ ~~
Fcf(Cffi' ~ I

~~
ft«rr~\fi
~ ~

~
~ ~~

§Q: \fi ~

Nor ~
~

3'".m

GiS4t;flClI~

?ft~1

CfiT !1H

~ ~ ~ I 3'{1 ~ it ~ ~ ~ ~ ~ R; ~ ~~ ~I ~ ~~ W ~ 'fiT ffi;[;: ~ ~~ ~ aT ;r.:r ~ 'fiT ~ ~ 3iICl~<lCflctl ?ft' lIT ~ ~ ~~ efiT, ~ ~ Cfi'GT iIT, ;r Fcf; ~ ~ -~ I~ • 5r11fOIT it ~ JllITOT ~ ~ Fcf; ~ u& 'fiT ~ qr;ft ~ (~o) 'fiT ~ FIT
52

~ it 40 ~ ~ Cflf ~ 3l1!) 'ctCfi ~

ElCfr~ ~ ~

~

t ~ 2S qlf ~ ~ sf ~ (50

f.ti

i~~

3Ocfi\ ~

or ~
~~

~

if ~ ~ Cfl~ ~ ~ f.i1 ~ ~ q'{ ~
.

~
~

qc;ft- ~ ~
(~qi)qltHI

~

~~

if ~ ~11

~mtmUT

q;r cst~qM l(q

"

crn-crrR ~
f.ti .~
=em- ~

~~

qffi
31\if

m cIiT 311m ~
~
G{l-C{{f ~
~ ~

~ B- ~

CfiT

:qT{ ~

~

~

ciiT \lIT ~
iffif

~I ~

or ~ ~ ~ ~
~I~
iffif ~

<tt t ~ ~
Fct;-

~, ~
cti{ ~ ~ ~

qi5;r

ciiT ~

~

f.!crrffi
~~

if fcf1;r ~
~

~

cti{ ~

B- <tt llf? ~ B3ftt" ~ 3ilq~4Cif1dl~ ~ om ~ ~ ~ ~ am-

~

------1. ~'t~;oft~~(~o)
ilf;-~'I'iT~~Cfi\~~,

~~

~~ SIWt ~ ~ gl1 ~ ~ p..; ~ 3W ~ ;;It ;,- iI!I'M t ~ 'fiT ~ 1ft CfiR1lT ilT 1M ~ 'fiT
f.~'"'1ff1fulil ~ I
lil~(~o)

*

iT ;;rro; I ~
,ft I ~

'W'g~(~o) ~ ~ ~

~3W~~~fiRTa1Nq;qo;r-lll<f srr fcn ~ ~ ii>!Rf 00 ~ ~ 0f.fRT 31fcr ~ ~ qft.r .ii!4" ml 3fr\ ~ ~ ~ fcn mu ~ ~ (~o) 'fiT fcmtr Cfi\ QtT ml ttl' ~ ir ~ ~ p..; ;;IT ~ 3W ~ ~ ~ ~ q;) 3W ~ iRJ1n ;;rro; I ;;IT U3 i~~ ~ ;r OR" ~ it ~ '(fqi' ~ iT ;;;rciiT • ~ Cfil1 M ~ I
(ii) ~

'fiT~3WfI1mT~,

*~
~I
~ ~

*~
mvcrr or

(~o)

~~

~~~
3l1\ ~ ~

3W~~~
~
~

'ir;or«r 31<{ if5I> 3W ~ ~I ~ ~ ~

~vfi

~
q;{ ~

itt ~ I 31{iI" ~ fcn ~-~ ~ ciT ~ Cf ~ ~ q"{ ~ ~ q"{ tIlT ~ 'fiT 1~ !l'ft(f m I ~ ~ lIT ~ qRt ~ ~ iITffi if!11 ~ ;r q;{ ~ tIT I l[R'f111 ~ ttl' 00- 'fiT ~ M aft\ O£IICl(lIfl:Cfl f(I\ 11{ ~ ~ ~~ ~ ~ 1~ ~, ~~ 'fiT ~ ;;furr-:orJll'ffT ~ ~ ~ 3fr\ 3W( ~ ~ I~ 1ft ~ 'fi\ ~ I ~ tm:IT, ~ trnflm ~ $1 ~ sf:nIT ~ I ~ !~ (~o) ~ U3~, 3m: ~ cfRT ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ (1'lIT ~ itT ~ <tit Cfil1 q;f.r ~ ~ ~ (~O) 'fiT fffi ~ ~ tIT I ~ ~ ;~ ~ ~~ <!W{ 3fr\ ~ ~ ~ 31<{~ ~ 3'ft ~I ~ ~~
(~o) ~ Gm-3'f

,Ift\ ~ ;,- ~

3-ltH Gm ~ a.T, ~ ~ ~

~ (~o) ilTl ~ ~

1W{1lr;r* ~~

f.tcm;:r ~ ~:.;

3W ~-~

it ~

*

;~ ;orR ~ 31ii_ ~ cfi'r ~ If.'G ~. rrt I ~ (tfffiO) ~ '"W U3 ~ 3:ft ~I ~ ~ ~~
.~ (iii] ~ Cfil1

~

~

t:IiRiT ~ ~

it rrt I

iiSO trit ~

~

3'ffi' ~ ~~

(tfffio)

~

mflfq" ~

3'ffi' ~
53

ii>!Rf ~ ~ ~
(m ~

~ ~ ~~
;wffi If8" G"C)

~
fFtv;
~I
~

~~
TIT{

~-WRr ~
q-{ ~

~~
"ffllT ~

~I ~ ~

q;f ~

~ ~ w ~ mw eft TIt fcn ~
7f~

qr;:ft- ~ ~

mw

Blffll

3itt ~ -Wrcr
EfiT iSI§4Ro1fC1 ~

rr<rr

(f2.1T TIT{

cfir ~

em- ~

CXfCI5T{ ~

m~
~ ~

amr ~ ~ ~ fcn ~ ~ ~ 31mT a: eft ~ fcn ~ ~
CfiT ~

~

;r

<fl{ ~,

'ClliT

~ '~'
EfiT ~

~ if ~ ~ ~~) m, BCfm ~ m ~r I
~ q,1 ;r ~

~

~~

3itt ~ ~ B- ~ 3{q ~ iriT,

m~

qr;ft ~ ~

;r

Cfil:

or ~

l](IT

3iq~~HI

Cfl@" (~

~;r

~ lffiIT ~ ~

~~I ~~jkr~~~~cnT~m~~31(f: ~ ~ fcn ~ cnT ~ ~ ~ ~ ~ ~c:J~y('t1 q-{ ~ g-II ~~
00 ~-~

W~ ~~
~ B- ~
rr:rr
~

~

~

3'llq~t1Cfi(l1 3Bt

q,1 \fi

~~
EfiT

m

EfiT 1St§4MlfCI

R<P:r

B- ~ ~
~ ~~
Cfif.lq I~ ~,

~

m rr<rr fcfl ~
<fl{ ~ (f2.1T ~

EfiT ~ ~~<lI~R1

or ~

tWIT cfir ~ 3ffi: ~
~ ~
<fl{

q,1 ~

CfiT ~

(~%~~F)

(ffffiO) m q;) fum m~~ WI ~ ~~~~~~::r~mT~::r~~fu~~~~1 ~ qf<f ~ fffi!: ~ (trttTo) :r ~ ~

~ it ~ ~ ~ ~ afR" WfJl:ft ~

~~ ~~

mm 3ffi 5lfireur ~;r
~ afR" ~

m, ~
~
tm=Gl: ~

~ fffi!: \;fl"~
~ ~I~

~ ~ ~~m-\;fl"

~

BIT ~

~

¢r~

am ~
q;)

~ fu~ ~ ~ $r ORT ~ f<f;~ ~ ciiT ~ if 6ilmf ~ am 6ilmf m'fIlT
"~" ~~, ~cfi'r~if~~cfi'r~cfi'rst~~tl

m~
~

~

sf I ~

~ ~ ~~ ~fum ~ ~ I ~
(<1R'fo) ~

~
(~o)

ow

q-q.:r q;)

~ ~ it ~ aTQ,m~mf<f;
~ ~ .~' ~~ ~~ufltif

(<1R'fo) ~ 3ifuc!;- ~ ~ I~ (<1R'fo) q;) ~ qm;:rr G\ 25 ~3WH~~~ J9OO~~~fchQ:, ~ BIT ~ Pcrcn-6 ~ ill" \;fl" ¢. ~~, 4·~ m ~ ocrntr fchQ:1 53 <fIf cfi'r~ ~ 3'RRf ~;or.(" ~ ~ aftur it;;mft ~I ~ ~ :wcr~~~ p,., qfq~ ~I

m~

1.~,~&rr<m:,~q~lft;r-~,~~~,·~-'Wiif'~~-

amw~~~~~~~ow;rot~~
i,'lf.rIt, ~ ~
q;) ~
C!i{ ~ ~ ~ q;('f ~

I~

:r ~

~•
(~)

~~~,mt,qftcm-am~,~~~~~~1 54

~

Tf'IT I 'GR ~~,

~ ~~

qfucIT if B11dT

3ttt ~
(1TfT

~fi" 5JCflR ~

GflG"

~ ~ ~ macxr ~ ~ ~ mi1fCfi- f.rcn:r
~

m 'GR ~

~Hlq~lICfi ~ rn:!; I

'1{ ~ ~

WIT

CflT ~

WWf,\

JTlIT I ~

~

~

31~

W R"lfL1
~ ~

CflT ~l1H~liJ ~

1:ft;fu:q ~ ~ ~~ ~ 31m ~ (Rtf ~
~, ~ ~~~~,

~tt ~ ~ 3W:r<fi" ~ fcRtm ~ ~

m 3ttt ~ rna;r Cfi«IT m I ~

~

\lfT ffiIr ~
<FIT ~

~

m

3ttt

<roT 'FIT ~? ~

~ itI§4Ah·q ~ f.:r:rl1" ~ ~

~

~ ~mif ~
PIT
~I ~

3ttt ~
~ 3lfuq;~

~I ~~,

2t fctl<rr ~ I qc:;ft. '1{~ ~~ ~ ~">Iftl~ll l"fR ~, Cfi(~jlIJ ~, <XI"N:qr{f, ~ Cflf ~ ~"

~ .~

CflT ID\ ~

~~,

~ qlfMlIl~OC: ~31cffm

~~~CfWTq¢T~~1

~~t%'T~~~1
;r

~:;-~~~m~,
;rcff ~ 11

NI ~ ~ 4TR?

ctilfcrf~m~~~
CflT ~
Sf'qffi

~ 3lGf

ill ~

3ttt ~

m Cffif
CflT ~

~

~ 3lfuq;- rt CflT @WIT Cflf ~ ~ m lFIT ~ ,>IT

~CfiT'1~~T~~1

~3l1Hm'1{~~~~~1 ~ wOO ~ m ~,~ ~

m lFIT ~

~m~~~ 3ttt ~ f.:r:rl1" ~
\lIT

~ ~ m~,~ ~ ~ITq(11{ ~
~ ~ j4mftr;g ~I
GUS ~,

m~
~ ~

q(;jlc:m?l ~

3ttt

1.~~~'R~~~\l!RT~~3-fu:~{1ofCfl1l1it~~~ Cfilf ~ I ~ =r ~ ~~ '1T'1 3-fu:~
~
q~

~~
~

J1lRN

~

i'l"cR if ~

W

mr

~
<fT ~

~

ow ~ 3-fu: 3-fu: W <fT ~
q~

:w:r ~
<fT

<fT ll'ffi1 ~ ~

~

~~

;m ~

'R ~

ll3T 'lm ~I ~

310f (1999

<€I"

ffiJIT ~

~ ~~ fa) ~ ~ <ifil¥ ~ if qrfur

<RH
~

w

q;f.r
(fifl ~

<fT ~

<R~t'l ~ it ~"r B'RT 3-fu: liRCf il1:ft ~ ~ ~~ m;@ ~ ~~~~t'~~~~m;@~~~~.mtl~~ ~ it ~ 'fiT l% ~ WT OR" 'lm ~I 310f it ~ ffi;:r-~ omr ~ ~ ~ ~ it l% ~ <liT ~ if ~ it fcw.r ~
<fT l% ~
~

~

t'l

~

~

~:
fl11Z ~

~

<fT ~

3R<f 31I<IT I ~

it ~ 55

~ <tT

rrf ~

<liT fcriir ~ 1m 3B'1( ~ q;f.r it ~ Cf5 31W'!< fcnm if ~ ~.~ (~~~Tf!!"'R)
ffi;:r tIR'f ~

~41\lruICfi

~Qm~lfuCfi ~ ~

~ m'G1 ¢lsqmc-q ~

m ~:qI(qH

m~

~~~I W~

~I ~
q"{ ~

~qtf?j-oT¢lsq("'ftfCl

cfiT qr;ft- ¢lsqd)fClqlC"ft 2ft I ~
~

;r

WIT fco ~
~

CfiT

¢lsqMlfCl CfiT ~ ~~~I

fu:-t!)tlk1l4'i ~ ~

~~\I.lI~Rl ~

\@~ql~ ~;

~qwcrfO'm~~~~~~~~~~

(~

fcn ~ ~

~
~

% ,.;r ffl ~) it ~<€tq:<;IT 1t ;pffi <€t ~

m

31cff<lT
31"{Of

1t m
t, ~ ~

t? ~

<m ~
;pffi <€t ~
~ lffi:- ~ it ~

~ aT ~

1t 0RT0f{ t ~
~.~

~tt:m!;1

<€t
31"{Of

it \% ti>iIR ~

\%,.;r

~ ,.;r ~

\% ti>iIR ~ lffi: 5Tt'RT ~ 6Tffi ~ ~

it~\%~~mmtl

~~
,~
~ ~

~

1t f.rcR: ~

m

ml

3=ffi ~
;;ffit ~ I

'flIT

fcn

a-

;;ffi

,.;r

mw cnrc:
~

u,q; ~

Cii'r ~

~~~~Ci5"~~~tIT~"lTC!,llT~~it~~

Nift ~ am ~
f<NH
Cf["q'l1 ~

~.I (~,
~ am f.r:~
f.rlfIf ~
3'Rf it ~

~ * g.,mt~

Tf ~

~
it ~

~~
~ ~

~

~ ~ ;wRr trn'JIT tR f<Nr;r ~ ~ Cii'r ~
~I

GISff ~

CR

%(IT

~

<iff ~ ~

~ ;wf.t f<Nr;r tIT rrcf Cf.t ~ lft ~ ~ ~ ~ tr4 it ~ f.rR ~ ~-

1t ~

it

w
~

f<Nr;r~? q;'t

~
9l1If ~

1t

(~,

m, ~)
9CfU ~

<€t f<f;m Cii'r ~
omT ~ ~

rn 1t m'4

<tt ~

w{

rn ~ m'4

8/359)

~.

it

m ~ ~ 3¥r-Wr ~
~ 'FIT Cf.t ~ iffif q;'t ,.;r

\NIT

~ ~ ~ f.rcwr 'JW-f

:r ~ ~
<rg

~I (8/352)

Cii'r 31'ffT qffi ~
~3lT ~

* ~m tl furo: m
VdT
~I ~ ~mmmi

qffi ~ iffif '1 q;'t I 'AT ~
~I ~

fcm.t '1l1 <€t

W WR 3=ffi ~ ;iT ~ M- ~
q;;<IT

rn 1t ~ m t a- m ~ ~ f?:fm

<tt

it, Ci5"3tf 'JW-f <€t
'imT {'I);rr ~

Cfi) ~

~

~ m<IT ~ ~

i:fiU<lT ~ m'4~

<€t ~

*

w:r ~

~~
~

~

~

~

am

m

* *

~I (8/362)
~~ ~
"f>\(ff

Ci5"~

~~

~

it ~ ~ ~
<€t ~

~

~ <tt ~
q;;::ll'f

q1.f* ~
q'q

3UI1 ;;rrffr ~'1<it1 tf1rR" quf3UI1 quf-

*~ ~
(8/364)

m'4

tMT ~
~ ~

it 3Wfi't it<.rr ~
;ftT.r quf- ,.;r ~tf

Cii'r ~

~~;;rrffr~qrn~~,.;r~~<itl

<€t ~
q;;::ll'f

~m,

fcrcmrCRRI

<€t

*

1t

m'4 ~

m'4 ~ (8/366)

iT aT
56

q1.f* ~ ~ I am;mq;r

(8/365)

q;r ~,

~

Rrnr

3tf q;r ~

~ffilft ~
IN-r fct;<:rr ~
~ ~~ 31f{ ijCf) ~

CfIT
~

rn~

fcn q<IT ~tif~~q~~~<fm~if~~~?
lffi ~
~

IDU SlruqIRd ~
1:["{GJ

~

~

3fR
ffl

fcn ~

whrr ~

3fR 3llir
if

ffl

~ITRrCflT wqfu ~
CflT~

if ~ (~~ ~ qfu am ~ ffl-tR") qf.l CfiT ~ RmR-cr fcn<rr I ~ Pcr:mcr ~ if ffi- ~ ctiT ~fc«r. ~ R<rr \lfRIT m l1f.TI &rq)]. ~ ~ ~ m ;r m I ~ if ~ CflT ~ ~ fcn crfrr ~ 11H (m ~ ~) ~ 4 J:j"ffi ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ 3fu: t!@~44l ~ ~ q,=tll ~ wf ~~ CflT ~ ~ 4lB Cf1T ~ ;r m 3fu: ;r t!@,{44l ~ arcfu1 m Cf1T 3"fr ~ m I 3BCfiT 31CH 1:fRcm: if
3i11I1TR(f ~ ~ ~

R<rr ~ ~ ~

cf;t ~ CfiT !l"H ~ ~ ~ fct;<:rr, mm ~

tr ;r ~ ~

3i Iq~~ Cfl ~ I

~~"3:r (qru{'4lll)

~r I

m~

~

if 3Nt (1Cfl ~ COT wqfu-~ ~ ~ tIT ~~ ~I"C% ~ w ~ ~ ~ mRf if ~ ~ if ~-~ ef).((1l m fcn m ?f 31TfIIT ~ m ~ I ~ ~

~

~

S31T
cf;t 311m
~

~~~~fmT~if~CFIT~? CFrr~~~ C«) 3lf.rcn<f ~ fcn ~:flIT ~ ~ q,=t? ~ CflT ~ ~ ~il % 311H ~ ~ Bm" ~?f ~ m W Cfl"{ ~~,

tr-rrift ~ ~ I ~

4iW

jfkl~H ~

fCft:~r

~~

~ -?til~? ~~

;ffi'f ~

ffi- ~

\"6. TT<IT W, CflIT % tl)tl(1I1H ~

~ ~ 3fR cf;t rc:rttf RfTq'5l~ ~ iHK ~ cA" ~ ;r ~? ~ ~ if ill ctiT ~ ~
~

~

CficW~ml
~ ~ ~, ~, @fffi., WfR{ff

CfiT IN-r ~

COT 3Ol<IT I
5{

[-ffi ~ ~
5Il:ql;r ~ ~

~

CflT

Cfill1- cmr;rr ~

cfiT ~

~
@~

\@T ~

~:r ~ I
1. ~

if tR" Cfil1Hr wf 3fu: ~
<ft ~ ~

COT ~

3fu: ~

wf 3fR COT $ tR
:sTffi

B'R«fT

?f 4l"f
Cl1[ ~

~

q-{ ~

COT ~

4 "Iffi1 10 ~

d(1I#>~C;I)

~~~~-qfu-cfiTtRfT'fit

it ITt it aT ~ 31CIN tt
~I

~

f<i;

<!R

3lfi<iT ~

if.t ~ ~ 'G{Uf tt it fcrqqr (~ iRr ~ it ~ :HI\" ;:ru; ~ it
i$1f.iCflI(Cfldl q~

3[<Ff~~cfiT
57

it~if.titiR

~~ cfit ~~~~~~{mitmrrcRfcn~~~~ ~B11H~1 ~m~~~~cRl
JT<IT

~? rsr ~

BlfRffi" ~

B11H ~

<fiT

!lH ffi-

~m~"fl6C~
~
~

~I

'fflk-~
~I ~
~I~

~

"l";l~~H ~ ~
~ ~

'fflk ~
~I ~~ ~I~
~

lH it

~ it ~

~

~

zyJT ~

~

~ qfturp:r ~

~ ~ qft-owr

m- ~ I q$r;r ~
~ ~fcn~

-~

~

~

~

iRT ~ ~RA"lI.nm~11

~kllc<tlR ~

tIT -CfU" cnr ~
~~l1ffiq-{~1 ~ .m:r q-{ffi- !ffir<s0l wmrr ~ ~ <r6~~~-~~1 BlliRf ~ ~~ ~ ~ ~I ~ ~ ~ ~ ~? ~ ffi- ~t!{"kP1 H w;r 31IH tffi if qrffir~, ~ ~ ~ ~ if q-ffifT ~ fcnit ~ q(~? ~ ~ l1ffi q-{~ ;r BCfw ~ ~ ~ ~ 12 ® lit qffi <fiT ~ nT litqffi CflT ~ ~ ;r
!lH M

~

Cf<IT~~~? '.IT ~ 3fu: ~

1. ~~~Q'{~~Ojt~~~~~~~if~~~3W~
CiiT

q;'rf ~

~

~I

a- R
~

~ ~

c€t CfiTI1-CI'It1-IT c€t t@'
~I
CiiT ~K ~ 31if: ~

CiiT tIT€R' I1'f:1' ~

~I

Ojt ffirr
~

~~~~~c€t~if<IT~? ¢t if ~ ~ ~
~I

¢t ~ ~~:

~

~ c€t ~
~~I
\ffi(f

c€t ~ ~

~~ f.1fu :m;r

~

~

3W ~ 3W ~
~,

~
::m<fjT ~

llW 00 OR:: <wIT ~I ~
~

3W llW Fcii'N't ~
~
~

if ~
~

~ it 3fCl1T(f =r 'lIT I ~ ~ aT ~ ~ ~ ~ tll'fll' if ~:W if <i6 \fT"Cl=rT

\ffi(f

~
~

!ffilH

tI'I«<IT ~ ~
(fCfi'

~ 31if: llW 30T fu"l!T 7J<IT I ~ Cfi\
~

st fciI;
(fCfi'

if ~

~?r ~ fciI; ~ ~~ if ~ tro\T llW at ~ CiiT ~
qfturrq- ~

~

¥IT I
3W 6Iffi't

3W ~ ~ W'IT sm 3W ;fR)- ~ ~ "'9 it =rrN ~ ~ w;fR)(fCfi' lR; 3W cfto wft' st, ~ mn: it ~ st, ~I ¢t CiiT qfturrq- ~ ~ t:l1 {iii 1'Cl{q;fi i'f ~ I 3W ~ it ~ ~ am ~ c€t ~ ~ ~ ~ I %'r ~ urr aT \ffi(f c€t 1'ft' qtft zyrr mrtr ~ ~-~ c€t m urr ~ ~ ~ ~ OR' 'T<IT~, ~ ~ it ~ f.n::;rcr{ I 2. ~ =rRfl!17l' ffiFf ;;ft ?r ~ rfr - crq ~ llB ~ ~ m if qm-J- ~ ~ I '1'q'!' W ll"H ~ BTtr (~iF~%Q'{) ?r ~
<fiT ~

R<rr

~I ~ ~

~

~

~

CiiT ~

rffi it ~

*~ ~ ~
m-m

m m ~ fciI; ~

58

~~~~~11ff1

crcill1{ 31lt1lftr ~ ~
t1lf ~ I ~
~

~~~~~,

m~
I~ ~ ~ cfcfi~cW:1I eft

~

\lTCf.IT G\ ~

1]l<:f

<fiT ~ B-~

11ff lTR(IT I I
<flf lrR ~ ~

~

~q(f

<flf lFWr

if ~ if ~ _ ffim 6Rft I lit-itEr \iftq ~ ~ W 'JffiIT ~I ~ ~ ¢t ~ ~ <fiT 51Rif5i1<l I ~ 5ICliG &f I ~ ~ ~ 04C1$lf{Cfl ftr..c;: 11ff &f I ~: ~ ~ "Iitil6l£l
q;@ ~ I
Cfi 1C'i HH

<fiT ~ <fiT~

~ ~

11ff c{t

m I 3WIT ~ 'm ~ ~
m~ ~ ~

EJTiT <fiT ~

crrR ~
11{ ~

~ ~ ~' 1]l<:f
~

~

1]l<:f

l1RT

m

~llffi

~I ~3fu:~<flf~ffi-~~~-~G\N®~ll

~
(~~~m~)

<fiT B'ft ~
~
~;f;T
qn::(I'q

~
WIT

~

B'Rf

W~

~
lR l:I6" ~

am ~
1ft ~
~

~ B'ft
Cf5

~
~
~~I

~ m- 1ft
~

~

*

Tf<rr ~

3frr ~
~

;;mrr ~ ~
lR

~I ~

~~

W WT;f;T
q~

1ft fcrTm-Cfil:
;;mIT ~

~ ~,

;m;r - furH,

it

l:I6" ~

~,

>it-~

~ m- ~ ~

or-rR ~ ~
~
~

30TllT
~

I

o<rq6"Td~:;tfr ~

c(1li<1~,*,dl

aT

l:I6" ~. ~

m~

1ft ~

:,if ~ I
;f;T ~
~-~

qJf

it ~
!Im(f

I~

31UIT«

5~f.l"'lR1f@d~

~

"~ "~

w.r ~ ~ ~
~, ~

~ ~ f.rf'tffl ~

~ ~ ~ r" 3frr ~?t
~

~~
(~,5/22)

crt:r

q:;{ ~

~-~

~~ ~
~

T-!it 1ft \1~
I ;m;I1lT ~

~-~

~;ffir ~ ~

(ifcf, 31TSO) ~ ~I" (~,

"lPit

00 qfca ~

5/23) ;ffir &HI·
l!IT ~ ~

:oror ~

maT
lID" ~

Cf5 ~
~I ~

~ f.r<q" ~

lffi:r
~
~

~I ~

it ~
~
~;ffir ~
~I"

~
~I ~

lffi:r ~ ~~

;f;T ~

~

'1I-f ~

'r

l:I6" B<r 5ll'JT ~

3'F1 ~

(3'F1, ~~)
5/27-28) Cf5 m?t

mni1Tlf (~)
"(~
;;r;q ~
(1qi" ~

~-<rP;ft

B<r 5ll'JT ~

tt ~

~i" (~,
~ ~
3m~"

<IT
~

mar ~ I ~
;ofT
3W..fI1

tj"~

it) am ~

J:!HdT ~

~
~I Tf<rr ~

PcRton
~

ti:it ~ ~

~ m-lR ~ ti:it ~ f.r;rr ~ ~ ~ ~;ffir
it ~
~::>m:;1

mar
~

~~
<RTd'::r

lffi:r ::r ~, it ~
WT ~

(~,5135-36)

t- ,i<f.t
1. Qj1.

aT ~

mzr ~
(Ifurr ~!lIll1IT ~ lR

rftm ~ it ~
1lK

~-"~
~

~
~ '31Nf

~~
~

5lffiT ~

srsm' ~
7,

~~
~ 'f"3"

~,

m
~-

it ~

mzr ar rn<r ~
it ~ ~ it ~

3'ITl:IT l1TU

31PXIf

Cffi'fT 3'ITl:IT

3m~. 256)

':it ~ aT ~
"afrar' ~

~~,

Qw affifr

l10 GICIlI'

~

;f;T ~

~ rTr-crt:r ~

<fit ~ ~

it m~

~

~llTfW.f;I

~I

59

~ ~ ~,
mtT~~l1ffi
q{ ~ q{ ~ ~

~ ~roo ~ ~I m
-~\gn~~ efit ~ ~
CfiT ~ ~

'Iffi(f

if ~ ~ Cflf
~ ~

qi)- ~r:fl\

I <r6~Cflm1T<IT~~fcfitc:fT-~

\1ITq

ffim

~
~I

~
... ~

l1ffi-~
~

~

~~ ~ <IT~ ~

~

wf ~ ~, wi fcffc:f CfiT ~ ~efit~~l1ffi<IT~<IT~~fq;-{~wf~
<fiT

wf ~ I Btm:- if • ~?

~ ~~

ffim qi)- mM~ ~(T

$WlI+fl ~~~
~: ~ ilfRIT ~

fcfi ~,

fu!i1tilRofll

~

~

~~
CfllftlRCfl ~ I

~~~~OO~~~~I

~
~ Cfl"R1

efit ~ 31ffiCIT ffi<1T ~

'Q:R1 t:1\{JCf) ~

~ClI'R1fuCf)('11 ~ ql~:lfUICfl ~
('1"fq ~

<r6~~ll
CflROT ~
'Iffi(f

~
"Cfll ~

¢l1&loICllc; ~ ~
~

if ~ ~ Ictl'il"ll
~ gt1ffl'tl('1
CfiT ~
('1Cfl ~

§"3lf ~ ~
3ITC\\

c:fuur

if
~

~
\lfGf

~

~

!fir

m
~ I

CfiT 'qfCf JrCflZ ~

('1Cfl ~

CfiT 5rH ~, ~

m~
~

Cfl"{ ~

I ~~

wf 00 31Rr 00 ~I
~

~~
~~

mTrcfl ~ ~
~~

~W
~

CfiT OllfCRl(q

® c:f6f

('1Cfl ~

®~ ~
Cfl"{ ~

llm

3ffi ~rl'r:r ~

qi)- ~
~

~

'Iffi(f CfiT

Cflt ~

CfiT ~

if ~ I ~

wf 5IBR
\Ojo;gRCfl{
~

;ftRr ~ ~

~ ::r fcfi ~

efit ~
®, ~

efit ~
~f?i2t:hlol ~ ~

3ffi ~ Wffi ~ ~ I iro ~ I(.11'il"l1 efit ~ I fClSflti IRflI CfiT
3mI'K ~
q{

fCI"Uf
~
CfiT
~I

~'f1\f~~

~I
~

'Iffi(f

~ 5ItfH ~ I ~
1.

~,

if 3"fr B11<l 3ffi ~
~
~

m~
~I ~
3"{fCf)T

~~cfi't

qlf<1fClCf)dl

3ffi ~ ffim" ~
~ ~

it mtffiUTt'Wr 31<PT(1";rtf~1~~C!iT~~ C!iT~, qgr ~ ~ mBCIl ~ I
im" ~ ~~
~

;rtf ~ fc!;- Citr ~ ~ ~q:;'tl:it
3WfiT mBCIl

~ ~
''IT{(f

*

3"{fCf)T ~

Cfi"t I

3"{fCf)T

fc!;- Citr WcR

~

~~ ~

qr 311l.nfur;r m-Citr~~

;rtf m- ~

tft

m-I

if ~ 3fr\ 3ffit
~,

:r :it

u;nr ~

f.n<rr
mBCIl

Citr~: ~~;rml Citr m ~ ~ ~ ~ ~ mfuI;r (~)
\1<Itf

~~C!iT~OO~~1 ~ ~ (~o) ~ iISfl, 311\,
mtffiUT ;;ftq;,

:r Mfur f.n<rr
3tfI!'T=f

~~~ mI~ ~ (\f.;ro) ~ I ~ ~
~ ~
~

~I ~

if mfr ~ ~ ~ mfr if ~
~ Q;m <X«fto ~ 60

WcR

I~ ~

3ffi

~

f.r:~

~ fc!;- ~

if

3=I'"C!iT ~

;rtf~~1

~Rt6Im(.fl ~

~ ~

~ ~ ~I
CfiT ~

~ ~
~

~

~~i{Oi;ftll ~ ~

~

~

~ ~I ~. 5l'ilq~IIJl ~ "'CfK ~
CfiT ~

~
~

m~~~~-?Rr~lr~
~ B11lr q';t
~

wsr-~ ~
~~
~

;":HC"Yti@(.fl qrf~ ~
~

fClSil'iI~fll
M(:11\fl1'*
~ ~ J"'Cq

~~

¢'t"~'HTt{llI
it ~ ~~

~~cfi)OI
~~

<fiT ~

WfR" <tiT ~ ;":H{Oif%wJ(11 ~ it ~
mffCfl it

~

~

~I~ ~~
CfiT ~

e:ffil:rH
mmo ~

c.tlTR it~,
0lfTC(1" ~

3'Tiil~II{Oi(.fl qrf it ~ ~~ ~ ~

U11

3"fT ~

%g ;":H(?113i)1,{Oif%t>UJ(11~ ~
it ~

~

~

OlIFcffiII(1 ~

~I

tlti H q l;if
~(?1'iHl ITf~t!{Oi(?1'iH ~~'iH"i

Q\ ~ &)(11 C1' G
G\

cnr 3ffiTq~~ ~~
~(.fl(1lqlc{l ~I ~, ~it~-~~m

31JUq- wn<IT ~
~CfCI1~~~~~~1

;futt, .~~~~~,
G\1I6

31JUq- (?111l~qlf1~

Cfil\OTtG\fcR.rR~Cifi&
qrn ~ ~ ~

I t!{Oi(?1qHl

~ ~ ~ ~T ~ ~ fcfm ~ PcmT m,
~ tfftuTn:r ~
¢~~~t!{OiZ1ql'1
~~~~~~~~~CfiT~~:qfur

~~ ~ w-r srr, S"3lT? ~ wf
'Ql1T

qq ~
~

~ ~ ~
~ ~

Ulf ~ ~ I lI6 ~ fcmrff

fcr¥ it ll<IT I
~I

3f(f: ~ ~

it ~

r1f I

~ m,
~

~

Ulf ~

CfiT~.wrr

~~wf,
31f((I

~1'I6qwfWi-f~,
Cf~~ ~ I RCfiT 31l~-

~fu6ffi ~\

lr fu~

~m-'
~ ~I

'ffi~~-~-t1T6'

~~fucrrcir{~~,

~
~
BCflctT I ~
3lf{Il.HT

m~ ~
~~

fm: ~
CfCI1 ~

~ fucrr M

(.fl1C"YR(.fl

tcfT-~
~I ~
~

~ 31T1T ;@
cfi)-~,
~

:NrfRT ~

~-qaft

;":Hq(1l(ql<!; q-r;<:f
lllif ~; ~

m, air ~
~1t;lUlqIGOm,

~

\:ft ~

~

:rnBCfl, \l<Rf ~

~-~
cIT

m,

~-;fF.r

ml
~

~Z1qHl

itll6~~~

m, ~
mAT ~ ~

Bl:rR"~1

t!{"l(?1'iI'1 eif ~

3Nft ~,

~

Cfl1 ~
~CfiT~~~~?

ill3'1'R
~

~~cfi)-~wnt~~1 !R ~

iH ~?

m~ ~ ~
GOfGfUr ~ ~

f1:F:r -f1:F:r ~ ~ ~ ~ ill ~ (.fiT fcrotr \ft (.fl\ \% ~
61

~

31ltlT{

I fu-@ 3N-lT

~
~
~I
<:R ~

tr

3fRlT ~

~ I ~~

q'
~~

S(1f1"1I..'j <fir ~ i

~~

~

~

;:rtf <:R ~ ~ I ~
~~~~~~~~~ct,""dl~.w-r

qiT

f%4IT.1f1 ~

it {'IfU!~d
t!(1f1"1H ~ t!(1f1"1H

3B"

<:R ~
\1fT ~

~,

3fR ~
~~?

3fR
~

3H1t{ll.ldl

~

zyn ~
cnT
~Cfi{

~ ~I '16 ~

a&r ~
tfto~otfTo

~

it Uf? ~ ~
~~~;:rtf~~mHI

~? ~,

(f'<.IT

i"tR ~

it ~

~

&qrf~~tm.r~~@~1

............"...........-..,:: " ~ .......... ",.,..,...._..... tltiMftl'11 Q\ 3'tU6S:I<HlI CfIT H10"'1 M~II"'II

~~~~~~m~1
'16

Cflir ~ 6T ~I
Er

~

fct;-

t!(1f1"1I.n <fir ~~Cf,101

u$ ;:rtf ~ 3fR ~ ~

3fR
~
~

'qRUTT

BChrr ~
~
~

~ 3ln: ~
~~ ~
~ ~I CfiT ~
~(f

;:rtf ~
®I

~
~

m~
~ ~

~

~

3V1sB ~

~

~

~ I \ffiO
\ffiO ~

fRcJ: ~
~

it

t!ftfl"ll.n

~

~ ;:rtf ~ ~ ;:rtf q;@

BCfi(fT ~

~ m it~ti@Cfl
cfir ~
~!ft

61, ~
~

it Q:m ~ f.rcrn:r B ~
~~

em ~ WlIq; m ~ 61, ~ m ~ ftl~Cfl Fcrm
;r ~

tr ~ fRcJ: lit I ~ ffirr fcfiBt ~ it ~ ~

trCfl 712 fo ~ 1857 fo ~
~ ~

~ rnr fct;- ~
~
~

cnW ~

~nu

~Q;:qIfli

~

~ Rcm:1
ftWf
~~

m

t!{'IfllOll4 ~
~

Cfl{~,

en) ~

~rif ~ 31tt ~
~

~

W~~~~~~~~~~I
cfiT ~
~I ~

~ 61 3\tt ~

I 31RA1 cnT ~ ~~ it

~

~

31tt ~

m~

~ftfllOll;fi

Q:m.;:rtf ~
I~
~G\~

t!{'Ifl1"ll'f

fcrrtn:r

it m
~

~ IDU fuw;r, \ffiO c€t fuw;r ~ ~ ~fI"I H il-I ~ ~ fct;- ~ ?n ffirqfu-

Cfi\ft ;:rtf

if lfR~

w:rw I

fu;&:
~

otrr ~ fct;~

~b_

~

fcNfur 1857
~ ~

2t ~fI"IHI ~ cnT ~ to it m«ftcr WftCf) qIf
~ ~

m U\1fT ~
WTffiR

~ I~

~
~~

G\ ~~

~ I 1857

fo it!l'411 ~
~ ~

{Cjdrildl

311H ~ ~ ~t!TfB ~
~d,""C11

fcrmr

iI(!I$_{ltll€)

~~it~~~~2tBWf~~?n~~~
~
~

mrrc

CfiT ~ ~

I~

it ~
qiT ~

~

Cfif ~
~

~ftflIOlIOj'j

;r fuj(11g)(1

~~

®I
~

1920-21 fo
62

it ~ it mvJO <:R ~

it ~ftfl"ll.i\i it ~ H
I

1916

fo it ~
~. ~ ~

~

9'1[Cf

B- Cfiimf ~
~
(fell ~

Bm ~r
~~ ~

~
~

~~

Wl$i~dl

~n·l 'I1ffif ~ ~

m t!B~'1HI
~I _

it Cfiimf ~
<B ~

llFO ~

~

WiT 2IT1 ~
~

~

cfiT ~

~

~
~

it
~I

~rI
~

SflIR1CflIf\<i'i

if ~

3i:tI'=hlgl~15

cfiT ~

fu;rr ~
crrfcflfdT.f CfiT

~

q f%'=h~h)'1H ~ ~

<16.

~~ ~ m u$ tr 2r1 1937 {o if Cfiimf;r liRm~ if ~ IDl ~ ~ cit ~ <B CfrGT f3;;<:rr, ~ f;rqf-,:r.:r if ~clT B- rrfcRr ~ ~ ~ C{l<[ dl9 Rm 3f'tt m \\9 eft fcfi q);IT ~ ~ ~Br ~ if B ~ Rid

Btr ~ fcfi

Hmur ¥IT, ~

if I

<r6" ~
~

CfiT

t:ffi:

3{q11H

2ITI QlfCtif<1H

f.rqfur

CfiT 3i1{QlfilfCl

~

tr ~ ~ ~ ~~ ~ c€t 31~Q~idl, rrcf afr{ tWIT -tftift m 2ft I B1~~ 3fR ~ 1:Jfl ~ m ~ irffi ~ I ~: qrfm;r CfiT Hmur ;r ~ 00 sm 3fu: ;r t!B~'1HI 00 sm, ~ AlITur ~ ~ ;r fCti<;rr ~ ~ ~ {I'ii1;f)R1~ ~ if <IT ~ I Gffi~ ~ ~ Cfiimf tr ~ 3i1{QI41 ~I ~ ~ Cfiimf ~ CfiT fIl1t{f ~ CfiT ~ ~ cfiT ~ 2ft, ~ 3fu: ~ CfiT !Jfirf.rfurq 31fflT B- ~ CfiT GfCIT m ~ ~ I 31cf: ~ iRr 2IT Cf6 ¥IT I
~H~ IR

GT-·GT ~
2r7 ~

QlfCtif<1H B~

~

I~

<FIT 'I1ffif ~ t!)B~'1H <FIT Qjd61mCfl ~

CfiT ~

~cg~

(~(f{RT)

~~,
3l(11f

~,
cg
~

WIT ~
it ~
lid"

~,

~~
~ ~

'I1ffif

it·31fCIl)if ~ c€tl ~ fcrq-fur ~ ~ if t!)BWiHI cfiT ~ ~ l{Pr fct;- 3{ CfiT fufm '1JlU ~ cg ffr<IT ~ ~ (fCfi" ~ 'lFfT TTf I ~CfiT ~ nt t!)BWiloi'i CfiT ~. ~ I ~ WIT ffi if 31IQIi1'ii11Cfl<FIT ~ ,I lffa: ~ CfiT ~ <l~:tIf1'1 CfiT ~ t m <FIT Cf6 ~ ~ ~Q; ~ ~? Cf<IT iifI1f CfiT ~ ~ ~ 5lfu ~ ~ B- iifI1f ~ !ffir ~ it 'ii1Till ~? Cf<TI ~ ~~ CfiT ~ "'f1TW ~ ~ ~
~f ~? ~:
3fo=lf ~ ~

B-

nt ~ CfiT ~ CfiT ~
f%;<!J ~ ~

~

~R=r&r? ~~~~, 3fu wifqft ~ ~ ~
qm ~
{5

m ~?
~

QlfCtif<1H ~ ~

~
CfiT ~

B{B13H,

B'I1ffif

~?

qm t!)B~'1Ir?i ~

fcn<IT? ~
~

nt

msr ~

fcrqfur ~

c;fuur

;r f%;<!J cfiT ~

~d1t

CfiT

B- 5lfuf ~ ~,
(~~)

<r6"

3lKr:r

fCtJ- ~

W~

fCti{fl~~if~
~~'m{(fif~~~~·~~~~1

~m~1
63

it

~

~

f.r@r ~ fcfi '>1mf ~ ~

3fu ~

3fu

~trQ,m~~,

~