.Cuie~tl~~

, tfltt, ~~,
sJ{(

~i-IIJt'dt. 'f(f'ig~.
(QltdilllJ! tlittiNU

In <I¢~pt(frl!n pl'l'iJlc.

bUd. ,!U:~'O,r;to'lr~ uninlJ. ~ 4U(!;{for I'i 'd.pdsdri. Iiilll"m4niului·. Director: Uuiu NustJ
IHlf.l"f'1l

l?rril1c/in
C~YI"'I/{i,

~I

Administruii«

Stlrtifllll

Piu,,, Unirii J

Aprlrc lunar .1f10na",mllll

nnual WIt;

p.
lnchlsortte ncastre, prtgcauctc noastr e, mnrmlntcle noastr ttncre t ursuoarere au irebuii sil. nl Ie ,halrazeasc,.a J De accea, Ie \10m avea ~I ill viltor, pima in ziua blrulnjei pe care, totust, nu totl o vorn vedea, CAd asa a vrut ~i Durnnczeu : germ en ul unci in nolrl sa nu poata crestc deenl d~1I rnoarte, dln sulerlnta. Trebue sapliiteascii clneva, eU'suferlnta, pacatete car i au prabu~it unncam, lrebue'sil rascurnpere clneva prln durere rnantulrea de maine (nu pentru vr eun dor de razbunare astfel, cit mal este rodnicic sutletcasca intr'o Iurne condarnnata). ~i jertm; sa constaram Iaptu I, Era a rnai scruta prlclnlle. Cum care n'ar cunoaste decat zile sen inc, cum ar Duren et hirni ClI netul'burata rnultunrlrc personala ? al lui Dumnczen, cl, poate, pentru a-I d.avedi, Nlci Mantuitorul "n'a putut .birui lara sulerinta va pule a oar e birul Icglo~arul'eu a viata in a viatazarnlslit~ in zodle de no rae ~i de 10 1. MOTA

lngemanati cu cter nltatea, morttl no stri din lumea lor de dincolo, ne ocrotesc $1 ne lndreapta pa~li. EI au realizat aeolo, in eampiile Dornnulut, 0 alta legiune, $I~ pe vrernur l cand erau filnte murltoare, en sunt carnarazt, Mormintete lor sunt pretutind en i ; ele atcatuesc punetele cardinare pentru geogratta splrttualltatl! romanestl, Ei sunt isvorul de vJ'ealii eterua pentru suilete!c noastre, pentru rnlntlle noastre, pentru laptele noastre, Pur tam eLI lotii carnasa tesuta din Iir ele nevazute

Pe feme] ii fixate in eternitate mandrei
~i cuprlnzatoare

pr in slintele nearnului rom an esc inlreg.

lor

oase,

ale jerHcl lor. ridicalll in

cantec,

pentru

un mileniu, cetate VASILE MARIN

13 lauuarle:

Ziua marel jertfe legionare •..
asternute pe hartie lalul, ca. acestea: limpezi ca cris"Coborili tn adancul vostru sullelese ~i intrebati-v~, dad: va. multuIar dad, veti simli ca deronitatea voastra de om §i de Roman nu mai i:ngAd.ue rusinea tuturor resemnarilor, atunci impacati·va (pe jncetul §i delirutlv, iar nu uumai in clipa unui entuziasm he.cll.tor) en gandul ea viala vaastrilpersonalii cade cu toiul pe al dcllea plan, treceti dincoace, pe marele drum dureros al jertfei peatru binelealtora., pentru b!nele Neamului, pentru slujirea lui Dumnezeu." , Aceste fanduri §i tot ce II· scns Ion Iwota ~j'8U primlt inWes de ad.evilr nestrAmutat. de chemare viforoas~ a tutarora 18 !Upla ~i biruinlll. pentru Neam ~i Lege. In ziua de 13 )anuarie 1937 sufletele noastre au cuprins adeviltld <;11din CrtinfJ. de l,mn: ~SpJrltul de jettfa este eseMlalul !
meste sau nu idealuri menite
0

• V:oi v'a,ti jer.tfil pentru tirtstos $i irumos irnn de slava s'a ridicat la cer din sutele de mii de suflele, din Neamul se inchina in fata jertfe! uoastre sfinte. .. $i va. oa da cins- sutletul intreg al neamului romanesc lrezit la viata nouii,la vi'a\a inehinatii tina ce n'a mai dat-e, nlciodatd; unei credinte, unul ideal luminos. nimdnu; ... . -Dati-ne 0 fiiriimd, mdcar, din La 13 lanuarie 1938 s'a implinlt .marea; 'Cioastni creditrtiice o'o ureal un an dela rnoartea 'lui Ion .Mota ~i pe culmi ceresti, ca. st noi aiel sa Vasile Marin. Acea zi tnseamna 0, mergem pe calea ee ne-afi aratat ~'i crestaturti adanca in lstoria neamului sd pu.lem murl ca$l ooi ..... w rornsnesc, tnsearnna tresarirea unei

sirnpla recitare de a fi vesnic inlriinte .

Cu aceste cuvinte

iii

incheie Pre-

'.. olull. Dumltrescu-Borsa plea frumoasa carte Cea mai mare jertfli legion a ra. ~i Intr'adevar a~!1 trebue sa ne star~ittltotdeaul1apovestjrea despre moartea eroid. a lui Ion I. Mota §i Vastle M4rin,

najluni intregi 1a strIglUul de alarm~ al Legiunii: Bi eriea lui Hristos e in
primejdie i pretutindeni, dusrnani] nea-

murllor cresune

s'au sculat pentru

a

r~i

Au scrls mUlti despre ace~ti tineri al sange 11 udal campuL de lupta

II

,;;~~~e

Camarazii lor de eel cincl legionan cari au readus

dararna J~ca~urjJe sfinte ~i pentru a ucide pe toti siujitorii altarelor, pe toti cei ee. se inehina lui Dumnezeu §i cred in nemurlrea sulletuluil Nu ne vor crede; ~i-a zis Ion Mota, oricat am serie ~i vorbi. Trebue sa dam marturte, marea marturie rana noastril ~i sa vadA semnele tuoei ce SC! aprople!

nein.suflelile pentru odihna, au scris cu strlletul de durere despre despilijirea eei mai dragi prieteni, poeti moartea lor unii in versuri duiofie. altH II') versuri clo· de #vAnt ewic, dar eel

inpatrie

a 'langelui, ell tali sa puna

mftn

JP.L1ltt1tj
'ftl'",

..

Au citit multi loti Mota, randuri lu"ttillit~~a[I<fil.~

.

1'1t.BRAILEANU.

Poetll
deajuns : lIberfatl!(l omului. Fiind Tn primu! rlind 0 miscare ~piritllalil. avand scop creiarea unui om nou ~I_ ,ca nadejde mtintulrea neamului. - IcglO-

Jl

moarte&
!leI
114 crevAAlir t()n ',uet Pill 111<;'. Beet qnrllu ,l<UiJur L", IMl: til filit _lrern.r, p llot He? (';mrber. [r,!< \'n'll~ trn,lrc L col ()nn~f I elruir ,,,,,lilt I ,rflinct.e~ t nerr~ l'l estcndrr- I U '),

Existl un aspect 01 miscirU tegtonare a upra I;~rui nu s'a, sl!l~~it in-

ell

In fatalil<'l!i: clase soria le, luple inlre clase, primatul economic, etc, Este eel pujin straniu sa auzi vociferand in nurnele .Iiberll~\ii· un om care nu erede in Durnnezeu, nu crede in prjmatul spiritului, nu crede intr'o v!a1a de dupl! moarte. Un asernenea om" eand e de buna credlnta, contunda libertatea eu libertinajulsi anarhia, Nu poate livorba de liberia! decal in viata spirituala, Cei care se refu~~ primatului spiritului, cad automat In determinismul mecanicist (marxismul) sau In iresponsabilitate. Oamenii se Ieagi1. Intre ei fie prin ccncupiscenja, fie printr'un destin familiar sau economic. Sun! tovaras eu X, pentruca s'a intamplat sa-rni fie ruda, sau pentruca s'a tntamplat sa-mi fie colegde muncs, ~i deci de salariu, Legatunle lntre oarneni, de cele mai multe ori, sun! involuntare, sun! date, Nu-mi pol rnoditica deslinul familiar. Iar in ceiace pnveste destinul economic, o.ridte eforturi a$i face, pot. eel mult sa-mi schimb tovara~ji de ca~lig - dar intotdeauna voi Ii, fara voia mea, solidarizat ell anumi1i oament pc care nn-i cunosc ~i de care rna Jeaga nu· mai intamplarea de a fi bogat sau silrac. Sunt lnsa mj~cilri spirituale in care oamcoii se Jeagaprln lihertate. Oamenii sunt liberi sa ade're la aceasta. noua familie spirituala.. Nlciun determinism exterior nll-i sile~te sa devina frati.

ca sll lie trdlt/i ~i valorilicata. Vorbesc de .liberlate" ~i se deciara gala de a rnuri in nu mele, ei, oamen,i care ered In dogme rnal~~nahste, ered

nenumarate

narismul nu se putea na,§le ~I nu putea creste decal valorilicand Iiberbt~a ornului : aceasta libertate asuprn carcia s'au scris biblioteci llltregi, ~i s'au linut

Dsspre mcarle e,ei mat multi poeti si-au spu mal ales Infiorarea cMnii arnculntate. Sil vmid izvorul placerilopre!:kilndu,se in putrejune respinr:i\. toare, i-a nav<llit spairna animalulut illco]lil ~i pcdepstt Tn ceeacc I SI;! pare a ell d~ Irairii pretul tel mal inall: pl~. cerile simlurtlor. A vedca Ir anda llr iul, a rnirosi balsamul, :I pip~i cauleaua suJui indragostit, a gusla tncepatoare a spasmului, lucruri fa,/,:} norma se 3mli\

Olen,

I

I fA'

I r I ,.,.

crn;.tr:

I'u cc la1c ~(: gamlCi1e 1:]; soarta trupll. lUI (.It- !\:IIl~~ pe CHI.! 1- a iubit !lI,at,
~,Ol ~I'; hqn"IL!~1

dlscursuri dernocratice,

flir~

pielei

proaspetc,

a auzi

melodia

siirutan:a

gla'

L,' (",lid"a·t·d

IfUt" buat ~ t.cndrr".. cei ITIIIIIX all rlrlr~ , ,,-?

I"!,

i

pragul hau lui uegru al morrnantului ! lipil tul de sfasiere pentru soarta groawic<'i a cami; strabatc cu~dele, Irarnantate de irltr~b~ri ~i indoivli, al~

ce biele ele din

I?(>,crnnaren cade l!:rea in inirna b~elului F~an,'o 'S • Da,ca, P~pi, regi .'}i III de regl }I C<'I 1,amlsl!ll In p-intece de repilHi .,unl astruca]t mOT1i ~i reci

cetei

ciinliitorilor

risipili

printre

po-

iar st3pilllinle lor tree in alte· mani: cu , biet ti'irgoV<i( din Renes, n'arn sa mor ~i cu > Lu mea ace asta nu e ves-

poare ~i veacuri. lata cum Vlilun, stthuitorul din urrna al evul ui mediu,

nic:1,orice
~'l'OIj~

ar crede bogata~ul
~OUllZ

snrnures

rn or I.(,j

hrapare\, ('all ~I !,.

izbiloarea toare de

vede rnoartea

de JOs, din carne, cu viziune reali ta disprelui:

ocoltsuri

I

,,(~uiColitIUOa mcurt,

rneurl
nlain

Telll"

qu'il pert vent ct

:1

,1ol!lcul'

;

I

SOli

o asemenea ml~care spiritualil la care aderau oamenii prjn IIbertate, rnAnali numai de dorinta de a-~i valorifica SPiritualice,te viala ~j a birui moartea, 'Nimeni nu silea pe un pagAn sa Sf cre~tineze, ·Dimpotriv~. Statui pe deiostinctele de cooservare necontenile

purile sale ode prozeJiUsm

Bunloara" cre~tinismul a fost, in tim~i rnartiraj.

rdbll sufieteasd,. DacA I!~ti gata s~ m(irl. nu te.tpsi poate rob! niei 0 frlcd, oicio sllblcllJne, niel 0 tim'iditstc. Imcu ul mortii, totall care
Q!Iluhd

rnai crsncena rnoarte, moartea de marlir. Fiind 0 rniscare profund crestina, avandu-si justilicarea inainte : de toate in planul spiritual. - legionarismul incurajeaza ~i se Intemeiara pe libertate. Vii in legionarism pentruca e~ti liber, pentruca te-al l10larit sa depa~e~ti cercurile de fier ale deterrninismului biologic (Irica de moarte, de suferinta, etc.) ~i ale delerminisrnului economic ({rica de a rarnane pe drumuri), Cel dintfli gest al legionarului esle un gest de totaJa libertate: el indrazne§te sa: se rupa de toate lanturile robiei sale spirituale, biologice §i p.conomice, Nici un determinism exterior nu·1 mai poate influenta. In c1ipa cand s'a hQtarit sa. fie [iber, toate spaimele~i taate complexele de ,inlerioritatc dispar ca prir1 farmec. eel care intra in Leg-iune, imbrad pentru totdeauna dlma~a mortii. Asta tnseamna: JegiQl1arul se simte atat de llber, incat nici moartea llu-I mai inspaimanUi. Daca Legionarul tultiva cu aUlts pasiune spiritul de jertra, ~i dacA a dovedit eil §tie sa lata atates jertfe - culminllnd in moartea lui Ion Mota ~i Vasile Marin - asta sta martutie de nesfilr~ita Iiberta{e pe care ~i·o dobAnde~te legionarul. "Cel care ~tie sJ moar! nu va Ii rob niciodata', ~i nu e vorba numai de robia etnicii 811.Upolitica, - el, In prlmu! rAnd, de

rilimase piigane, pot Ii inchi~i in ternnile pe viat;l, sau chiar cunoaste cea

De scarbirea sorlii sale ernul .caineaza m o arlea sa astaz}, C3!:i1 ieri . mahnirea p c atiil:! ii apasa inima ca adeseori, daca nar II Durnnezeu de care se Ierne, ar face 0 gronnid fapla· E.I Huvicllt 'I1I't-1i ~p Dien enfraint I Et '1110 lui mi'll1es Si' dcsl-ut. - Sli se sirnrcida,

de groaz a mortii. ce paradox.
omenesti ! de chinul morlii trupesti

al lirii

n'a test patruns rnai adanc decal Francois Villon eel condarnnat la spauzuratoare. Cu ce Iervoare a invocat, din pragul ei, lndurarea divina §i omeneascs I In drojdia durerii, Villon a, descoperlt c.linta ~i nadejdea. Evul mediu ia cu sine vederea orneneasca a mortit. Vine Renasterea ~i dupa ea Iilosohsmul reee trnprumutat illltiCl1itlltii. Astfel Malherbe, eonstata senlentios asprimea legii f1re*ti, c3utand mangiiierea in poza
stoid:

Nirneni

~La mort a des rigueucs a. uulie autre p81·eille.s I On :1 beau b prier !
La cl'uolle qo'oUe est se bouche oreilles I Et nous lais5e Cl;er I . ".

De l'lIur!l:mrer c~ntre eUe et l?erd1'8 patien,'e I II e"t mill a propos I Vouloir carlue Dieu ."ut ('st III. seule sllienl:e I Qui nous Itlet en rcpos 1 ~). , Aceea~i vedere pamlinte.asca a stllpane~le cugelarea lui Monbl~e, preocupat Sil dobfjndeas~l ~ d~slit~e cat mat ,senina a tralUlul. Scopul vietii e pUlcerea, Ideea !portH· a tur-~')-,Oricine mOHe, moan? 1(1 tillt'f:rj: al6t de male, ea pierde Icspi_rarea; lietea se $parge pe illima sa, ~poi l1adU~f,~te,

Ie

m~ltii

~tlc ce sudoare _" Moal t~a II !a~(:s~ trelnure, sa p1leascJ., nasul S~ 51! InCQV08Ie. vinele s6 $1: in linda, gatnl S'l se umllc. camJ:~, moale, %gllrciurt $1 nervi s:l ('Jeucl! ~ t
tntindJl', ') • Trup lemeni!1. ce etti va Irebui sii Indutl atesie

D\.1mneztu

r

estc a rit'~J a vivlii lurnu. r·;sll' 0 parte 3 ia, mO:Jrtea... Prima ZI ~ nil~telii tate te indrutuuaza sa rnori ca~i ,~~ trat,li ... Fa 10(' alloru cum aljii (i l-au Iacut. Tunpul care vine

Ji fkut·o delll moarle Invi3t;'!., Inri! pasrune si flidi spnirua. reta-o dela vi<lt~ la rnunrte .. Moarte a to Csh: o picsa a ordinii universului,

:lret;ere pe care

gilD'il :.nIiCi" epicurei

clune la.ra, IJIlntr10 suma de rn axime potrivi.te pe mllS-ura macstritor sili, pa-

mell? n mati-.. este Sf ne tI1Su!Jea~d

lui Monlaigne aceastn ihte1ep"At:eia~i

slf

se

netulbu· r zum§

~blrlf_3

I1U

-rie te-

sou stoict

decal
Toate

dupa

tine

nu

Ie

priveste

mai

mul!

eel dinaiutea na~krii z ilele mug spre moartc,

tale ...

o :1junge"')

indiferenl"·· truca

e.A

ultima Ira,i sau a murl este

peste

nu pentru cc: ce au sa rnoara .. Aproape tOli poetu rrrari U',H1 primit in inspiratia lor lumina credinjei

lor este pentru cei ce vor sa. traiasc:i

moral peutru instalarea mai hila in existenja trecato are.

taigne, ~[ nici el, n 'a U (LIllO cut b.rlsarnul de Illang:iiere ~i Jiltarire ~I Credintei, in orbecaireu lor dura un razim
confertaFilosof'ia

esle Ind.ferent ..;,). ~ iel 0 clijJa acesic sarmanc consolari slake nu privesc spre dincolo, spre sus. MaC~lrli pagani ai lui Mon-

.Dece nil te ornori

spune

Thalcs
atuncr .'

din Mile!.
-.Pt;'I1-

de

h"",,·. Caci daca totusi este plurire intr"oiume ci un hall Rauno~? ,,(\\'nl ~i l"~tlld sn-Jolo J)IC;t I lrni \ 11Il' It Ill'de c,j toate-s nll',nllclI", lma;,:!Ilwlia astronorntca n lui Eminescu depil>".~te IUIII'a stelura ~ spiritelor : ~,I'!! pUlll" en IJultH Ii..,. SlIq s,l ~w Sp,ClfSU. 8;0 c.nl.t nuuicui ell 1I(),'ptCH lui largii", .. - pe te vana inr lripuire a unci lumi zuurum eel» mo artea 1111 de tantasme. "(~tll ~I' stinp;

. rlfft. iarll$i Giovanni Pascoll de copere in co \8 s1(-li schimb~ forma om Mit fenc!ullo che ha paura aJ sl He relnoil!l ca sl.~1 buio", copllul care se Ierne in flInta dinalnte, e8 sa Intuneric. noua din milnalul. Dumnezeev (Bos .• Dar ialfl·1 &i p~ Eminescu In ,.Morsuet, Sermon sur III mort], "Acea5.t tun pst I" Sulletu! mcartei trecand de al carne '[hii~ilil de pa.cat ~i llcon1le, lum ii hotar ajunge ,.prin ptoaia de raz e, DUIIlII(:zeu 0 rasa sa. ca.d;1 In rUina ca ninsoard .. stele:'. arolo unde .argint sa 0 rdnel d.upa vota sa ~i dupa e p~ JfJC si aur 111 lI~r· ~i 111ld~ risj· prirnul plan al creatiei sale", (Ibid). pttoarca Ill1ilgill;llil.: r;lflta~ti('~ ,I poelata cuvlntc "Imple liltmilcind credin]e tulu] inchipuic .. '·aql'l" I C)" urruri (l,~ rn a ri. Cine crede ill sullet IIU se Ierne "Ill liri,(c dill ,(,'I,· I ell ";LUI; d,' r",· ~, de mcartea trupului, iar partea pi· "11 I'"d"r' <i"'llrg lit leu \:orlllllri ,1" manteana din slue IIU 0 tanguie. 0 ..lIIirl1~i. l"1I 11(lIi n!l!" ('{lui:~ Eslc v conceptie de viaFi illtemeiatli pe eroism denia pm'lid a lu rn ii sulletelor de 'Ii spirit cre~till se rosteste a~a: ,,~loar. rhnco!o. poi irl';;'i ,J, :;,,01;,,1,· 1111 ,,·1,·, tea, 1o'11I"li nloal'lelt ICI-iionara I E cea

ll~i jmpd~~le.

:

up.

me J).

"",i

etul (are trae~te aceste valoTj,a~a le va illral,i~a. lata de p.ilda cele ,Zece cu viutc ale (ericitului Frnncisc dill A.ssisi· '), ale lui Mircea Streinul, in 'care rnoartea Irupu'luieste vazuta purilicare in natura, iar cub erarea sulletului integrare in divinitate : "Pnll plonie trace Dumnezeu ... I ". Ai "rea pe urma Lui

sf:i.lltii nu ntfi dintrc

nunti

...

').

Po.

dincolo

(';lld:i, Po:! jll~cr Il'a fost dccut lut: e lipsil:l de consolaren

,,;0;:' alulI(·j,.. 11'0 sa invir- ... dece
-

ta I Alu'lI"i ae .. st
Asttel moartea inviurii. lar

I Sull'l'"''

sa

luneci I cu ~a stie pe undo sa te poartc

ultima
• A 1I

intrebare,

(rae,ti

daca

apoi

mor i ill illttegil",·
ruoa: t(,IL Ll.

durerea

omeneasca

de a rnurl

V din .Appressamento della morle" se I.aoguie ca lrebuie .sa moara ata! de t;ln~r, Ii sunt dragi 3magirile vietii, moanea este "adevarul", realitalea uT<lla ~i CTuda, Tot a~a 0 vede mai , larziu. ill poemele nA Silvia" ~i "Le :} - ncotdanze" in 'care. evocllnd i1uziile ,tineretii' fencite, lIIoartea n love§te

bO, Dleu juste, pourquoi Is morl?" hohote~te Mu set, Leopardi, in poernul

illgl'r, ,krr. IIU ;; tie r" ;lIIUme Ca "stfei sa IIHlr; ')u - prirneste UII raspuns desnadajduit : "De e sens intl"asta. "'lIt01'S ~i ateu I Pe palida-ti fronte nll-i seris Dumllezeu".

"Triiitu-ul

"\'rea robul tau sa moara I Doamne I Vrca'n arbori iar sa treaca, iar in graue , s ii circule spre lauda 'I'a, si'n roua I llii'~1 nbureasca riisufial'ell, pane, I Sil'I, fie inima, ca'n douD. I sa J.(J frangi ... U !;ii insfarsit : ., ... ru'aru ostenit curare I uso-

ce duce

peste

moarte"

I piciorul I i'ucotro-i

nsdeprins

Sau

c5rarea apoi :

-dureros, ca~i peloti eei: morti tineri, pe cari ii .comp.~time§!e, simtind:u-se de a) l'or. Pesimismul leopardian evolUead "poi astfel incft, in fala .iiului

cosmic, moartea pare 0 deslegare, care se impacl Iii Cll farmecu I dragostei acum fmplinite (.Amore e morte~, Ivo·), Desamllgirea ultima a il sa 0 redea mOr}ii a dfscO'mpuUn basso riritratto di ,una bella insfb~14 Leopardi va

~~I.~J.!'L ...

:nloarte8 eu sfrunltBteB palri~i fiJosoE a1 durerli (.ll IUlla .). concl U it.e Ia !;.~~Jf.* Ha ajunge Leco~te de
'lJoussiillre
Bea

1'1l~i1il,pi4i;il\ilt!DJJeurB; l

No

humaiue •. _ I Sell combats, ses re· qu'elle a con~.ua at
'V.&lenl pas la

Vedem cal de inex.istenl5 esle trairea cre~tina in inspiratia aceslor poeti. Cei mai multi raman in planul viet ii, deplorand moartea ea suprema oenorocire, Eminescu depa~e~te viala spre a inlalni nimicul. necredintei totale. Van ita tea vietii din prici.na morti[ san desnadejdea de a nluri este toala. problematica ct: alimenleaza elegiile lor meditative.. Inspi;ralia ere~ljlla Je ~ste straina. . Creainta ~icugetarea cre~tina exalta ca cea. mai fnalta nazuinlit a sa mantuirea. Dar cum sa prime§b farll desditu~area de I:rup, caeace, In sensul desavar§it, rn~eamna moarlii37 Inainte de a putea rnantui sufleiul, trebue s~ ne putem mantui de trup. Privita B§a, mai este moartea 0 groazii? Ciici ce este] 0 restituire in unilil.ti distincte a dualismuluj matefie-spirit care este omul. La !Twarte va mUTi din n01 ceeacea fast al marlii §i se va eli· bera eeeace a lost al elernWilii, spirltul, sufJetul, icollnA a lui Dumnezeu. Moartea nU'e sflr§it, ci descitu§are, Prin moarte materia tnd~i, fosla. unealtf a robfrii in plcat, Sf va pu·

rului'I'iill pas 9; totu~i greu .. , I Paseste, Doamne, pe cararea mea umilii , .. liar dimineatn, de-i ajullge'll rai I ell milleIlc'nseronat . grallnte! I a~ea..za-mi, Donmlle, sutletu'ntre seai I lumina lor 5u-!.Jli angere pe frullte~. .

°

rllnduiala noua pentru

a mortii pentru nOi, cu cat e rod proaspat al suflelului roo ma.nesc, i?f expresia ei po~ticlLau d.atoreazll nimic colbului livresc. Poetii adeseorilamun!sc semnele timpul"i. Acol,o' i:mode vederea cre~tina II marlJii IUminea.z1l. sfihuirea curaUI, s'3J tote· meiat un veac nou pentru 8ufiet §I 0

esle cu atal mai pre1ioasa

Aceasta

traire

Teligioasa

viala.

DARBU SLU$ANSCHI
[[gios

.') _Legianarul JaM istvrie ell aiul(l1'ui rca{ mar/ii·. ddine~te lapjdat dol Oradin lcollar 11, 4, 1986.

go§ ProtoPOpe.sCIl. "} Vezl RrticoluJ

Apropl'ata blrulntl Jallanar' va fl TnQ8putui martl Ilcen.lunt ,I .Irllucirl I poporulul rom.nuc In Illme.
ION I•• OJA A glli auHetul CI,. m.farll p.ntra ...
IC••

p~cta Jl,I!tlmtlto.s.rc ,.

') • Pie J Pulberea .omeneascJ, voluptiti1e, pllnsuf, iuplele remufelirlie sale, zeii pe clire I-a conceput. unlversul stupid, nil plUeac clt
II

to.r...

prln .caalta

ata I.t,

'Irml ~

mortilQ1~'

A,ljtepiAm poruoci '
rree«. mtJ,l,t,ara'n nOU: descatecat ...
Cresse-mi, Doamne, oeacurile'n 1I00W Tard Cer aprins de birllinfd Iegionurti.
Langil partite de soare st de-aroma, Capitan

ell

flu:cte stemCi de'mpt'irt2't

In Bucovtna

Ta cu verzl steJllrt otell(C! de prtgoane, BalaJloane de leglonari Stau trej I ~I-a~teapl~ onUn, Ca.pllanc'.

Sf

plepturt

Un sernn

asteapta
pe ntru

Uncle bat Carpatii basmeior dill coama, Coto'n raiu; tarii saruta: de tisc Ldngd pragul unci atte iumi deschtse. Liturgfri! de' rugd'n mdrutstlri de pard.
Vredniceste-mi, Doamne, cdntec«! de (anI. Cancl eor cobort din -uremi ;~i mOfuJstiri Crt'H$orii st tiatmanii ell ostiri, $i-i oor sta de-a dreapta Mota si Marin.

a

lupte

loti Tine

~I vor porni

rille

!ji mare

i LIe n'or

~I IlIor\1I
C

11 de-ajun s, s'or r(').seoli din mor nttnte seculare,

s' r

schtrnba

stejar

lt in fH\c;H

Cu pleplllt!
Vor holloti

I."ltg! ~I Irunli in eer intlpte de eh 101 muntl ~i val,

;

a'u

vrcmca

vo evozttor

din crlpte

...

Iar de-a stdnga tot norodui carpatin ; Clind s'or ridica si cruciie, lt%ata. Sn'ngenuncne'n rugaciuru: tara toata,
Sfl-mi siirut icoana Tdrii de topaz,

~l vor cadca du manit totl cum cad, Sub ascutlsuri aspre de topoare, Balranli nostrt codrt verzi de brad Trantitt de poltele strasne ~i tradar'e.

Vrodniceste-mi, Doamne. crace de uiteaz:
VASIL I. PO TE

Cu truntea 'nsangerata'n lupte ~i prlgoene A~tea.pta codrii de slejari porunct de lupta, Capitane,

A
par de sub gurgue de unit e ! ..• de-aprcape, dela scoala

PARTENIE

MUTESCU

-

Inloarcerea
o

lui Vasile
n'au bani, niei unul. Evreul se apropie de p~lcul asesat pe iarba. Cel ce vorbeste in rnijlocui soldatilor ii face semn sa se departeze. Codindu-se, ovreiul se abate din drum. Vine spre Vasile. Se opreste lang5 el. .~i buret frumos! Nu vrei un cuvrig ?" Catanele

,sta,riga. • . ~j. ~l"a un colb I Jij part~a drepta, toloaca ora§ului est~ mai imbricatl cu iarb!; Bcolo de soMali s's aiezat la homai.marele dtnd din mini •. Vorbesc despre vorbele. Ii place

cess. Soseaua trece peste. 0 celina in erestetul careia soldaji umblau repede incoace ~i'ncolo,. care d:lari, care pe jos. Vasile al Ioanei aburca in gmba colina ~i ajungand, puse cana cu lapte jos, i~i dete palaria pe ceala §i privi, Tare ii plscea sii priveasca invalmiisala ca.tanelor. N'avea hodina in vacantil. Terrninase class a cincia. Acurn II pneau aca a tot lalnvatatura, ciea pentru ca sa intre la toarnna in liceu. Diminetile, panli se ina1ta soarele de-o priljinil,mama Ioana il trimitea eu laptele la oras, eil 'alta manli de ajulor n'avea. Cei maimarl se duceau la prc'i§it. Ce-i drept, Vasile mergea bucuros la Hlrg. De dragul catanelor din toloaca, ar Ii carat tqata ziua g~leti cu .tapte. Se faceall exercitli, 0 seama, asezati in rand cate unul, Iugeau abuc.ala bunil, apoi se ~ranteau la pllmani.. Stateau a~a 0 cJipa, daua, apoi i.u se rldieau ~i fugeau. Malia 0 parte, o roatS d~ dilareti tropaia vartas, col· blind toloaca. Unul sta tnlauntml roatei §i tot .da semn ell piciul. Atul1ci c1lla· reUise Jntor~u 13 dreapta ori 18

zi minunata de vara a anului 1934. Calea spre ora~ e lunga de un

va fi

are sa

spunea copiilor sa nu manance bornboane ;icovrigi, ca-s spurcate, ca-i pica rnucul ovreiului Yn ele dind le face ...• Ce nas coroiat. .. ~i·i alarna un mue, cat 0 hiciu~ca, pe care jidovul Vasile ar vrea dar n'are bani. Jidanul n tot trage [naunlru, ca sa nu-l se uitli Iuri~ cand 1'3 obrajii rumeni scape". Vasile se deparieaza, seuipalld ai b~iatului, cand la can a cu lapte. ll intreaba daca merge sau vine din ingrejosat. Jidovul il Intreaba cii dece se neoras, Vasile ii spune ca merge .• A~a caje~te eu laptele. Sa mearga mai' tarziu? se mira acela. Vasile i~! bine la un domn mare, tare.bogat, trr da searna caa stat cam mult. Ia cana oras, sa- 1 deie doamnei ajutor la treeli lapte §i pleaca. Jidanul se Fne burile bucatariei, eli dans!! nu poate dupi!. el. Drurnul coteste spre cirnitirul ora- luera totul, din pricina baiatului celui roie care S·lI- trnbolnevlt ~i tu~e~le ~i sul ui. E Infrunzit eimitirul ca 0 gra· trebue. sa stea .fort langii dansul. dina; dear crucile pastreaza rnereu S~ rnearga ehiar acurn, de probii ... tacerea cea mare ~i 1iist!!'. Jidanul bodog~ne~te fanll sa ridice pnvirea din EI ii va arara unde Iocueste domnul cela, Sigur ci1·j va place a §'l va rlimane pamant. Vasile se uitii la da.nslJ'l, cer<leola sa d.§tige bani multi... \Jasil~ cetandu-l st~ruitor. Tine slrans co· toea. Se gand~e fa ~arca sub brat. Poarta 0 paliirie pleo- ' nu raspunde spuseIe b1ldiei Toader, fratele Illai §tita ~i unsuroasa. Leanca if e earpa· mare, CHe mereu striga pe·aeasa: cUa, ell peteee de toale c:olorile. Din ~Nici un. ae dela jictani! .. ," Ce f~i poalele bainei curg sdrenlele. Pantaitlnii de ajutor sli·i lie • domnului ~ aa:lU13 tot a~a de rupti, de-o coloaTe mai . . deschisa. UnnJ e mai lung, altul mai din .ora~? . . . . - Sa slujest eu luna? Sa nu mai , scurt Dar ceea ce·) minuneazli pe vin acasa?! Vasile nu;i imbr1idmintea jidovu!ui, A~B ~iva... Da[, dad DUV(~se ci mai ales chipul lui. Are 0 fata ramuni, vin4 in fj~ticatl dfii)u~ rOiealA cu nasul ea un cilrnal Inca· nealil. . . Acuma me~j~Dl ia eli' _ voiat. De sub pleo~te3la piJlIrlei Dlmialui trebui cU111plr Ai atAmi pe lallgll urechile clapauge cite bun la ? un cArlion1 rAsucit §i unsuros. pierdar dndu-se in barba surle ~i diltoasll ca pftrul pe porc, Pe umerii obrajilor §i pATlile feiei riimase goale, inultime d~ bb,be ca mu§iroaiele de cArtltll prio. tinat, Intfe bElrb. ~ismoC'ul de
K

nas, ies buzele ca. doua opinca jupuita. ,Cal de. Acuma cand vede un jidov i~j arninteste de domnul care in clasa a doua le

du.

nici nu-l aude eli' s~une, Se ga~de~te acuma Ia ~oldalii d~n tolcaca, Evreul prurse- un c.:ovrig din (O~, il fr[inse ~; var] buciili in ~Uri'l, crumpdind tare ca !'a fie observat. \. a~~lc prjvi doar in treacat ; el ll'avC:J hani sa cheltutasca pentru co\'rigi."

I' ~thi pi dunlalut, •• D! reglnlm1u 51! cu ~pul tnainte ~I se ~ . '. . au I e prosl? CUIlI b~leau C1I pUlllnh m piepl. Pe un i1"~1 ~lIPti ,el rna.! buti I. purintl, Crez: pstuc 1~,ngAterea ita de~chl ft, deeR d-I ,I, 111,11bugat? Pcpa spunl tet (10 alt pdlna§. nu lie §tJe: mat mic nnn~Itl!l1Itt \'oi ~i voi dll~i Inpti 13 on mal mate. c~ti i ae vedCII numai eJ .' " vlna eu mini :;;i vindi lapti cnpu] din tonle. Avea cbrazul ca p~mal scump, , . retele ~i a.cll ii ill Iundul capului, Sulla
VO!lile aproape
scurt,
TU§13 •..

1rari'l(ni.1 a dc:spre'f 'pu~ul
nici

clllcilla ••.

0

I iteril

c;)ln:

.Ildanul

biJlril!l

~o1Jii,. .1pOI prin

OIvrig?
uscat,
_~i-i

--

Di~i

a

nu
IIIJ

cU\'fig I

muninct

P

Vret

Ull

,

Impinse de ~~.:.;,~~~~J~~)~.~ J.WS:'o.(ndpere
tl

'fel.urit, pe carl scria: .Bomboane~ cu .litere fTIa~cate. [0 coltul deja g.ea~, (I ladita 'eu capac de sticla sub care era Pl!zderie de bomboane, fluers§e dulei, pagi, ~ocolade_., Numai diab'o pri· vire cllte a zarit. .. U~a din (und se deschise gi Vasile Eu Intimpinat de un all ovrei, barbas, en nasuJ tot coroiat, eu ochelari, dar m~i spalat, eu 0 chitie neagra In VaTlui capcilui, tat if fuudul ceaunuluJ. Cum rI v~zu, jidanul lambi videan cit~ Vasile, dar mal mult ciitr~ acel ce"1 aduse §i, descltizand u~a mai larg"

lnlinse, repede un .rlelleu besici albe de sare. V:t~Ilt.: ezitfi sa·1 ia. Evreul i·1 vriri, insa, in. s?lent: .Di~i nu iei ? Mu~cii! Ti dau d,'Ja~a ~" , .: AUli~d c:3-i .,degeJbn·, \ asite II lua, parca nu ell mana lUI; rupse cateva faruml ~i Ie milllca. p~t!urii In struda RomimJ. La pod, Vasile se opri putin. Tocmm trecea un trcn, atat de lung incat locoinouva ~Junsese la iazul rnorii, iar capatul Inc;i nu I se vedea, dinspre t.:or;'i. Statu trecura toate vaeoanele. irnpinse de-o a doua locom;lh'a ce facea fum mull. Se uila ill urrna ei, prelung, apoi porni. Jidanul il astcptu rnai inainte. Facu ra la stanga, in slr. Razboieni, grabilld mersul. Ajuus: ill dreptuJ unei pravalii, covrigarul ii aratii U~il la "domnul eel bogal" $i'l imbie: "AIlU', vinll'nco~i! .. " Vasile, intai nu se incumetll, dar yorba jido· vului ~i curiozilate<l II Impinse repede pe eele caleva trepte in dughi3na, In~untru miro" greu de varza murala. .. In dreapta, tejgheaua petrecuta cu sfoara pe care. dela un capiit 13 aHul se In§.ir3u covrigi. turta dulce. sfo~i pentru ghete, hartie pentru mu~te. batiste. _ .. lntr'un raft din fund se zaIi.au cateva cutH p:Iotecoase, colorate

nu se bieuia xa se 'JpJ~'cc, s;1 I 'lujeasc!l pe jidan ~i sellIurand din cap FI nesu punere vru S icsc. .IidQvul, i!l~J, IIli1,il1(Iu'S(" Ii :llinu drurnul mouuudu-I: • IU h prost 1..
Penlru

III bucatarie chlbntul, petrolul: caputa bani. Va"iI~

lip cle'ill<ituri, '\('010 ii :Jrilt:i lernnele
~j

il trn pin~1! pe Vasile
1,1 :i locul ~I v~

Vasile nu ~tie C;tt de chise ocnii, sc banca. .. Unga el, vesela jidauca.

II dormlt,

C'ilild

lu

uicac;i cu

di

toe,

elJi.;ligi
~J

,i ;11 si

b.mul

l:'lil. ..

Iii rump;rl

;rei

irnbie la UTI prt::~ilrate cu zan r. Ceres sa se riclie , d~r un lun~hill in. lmllul stang, trecand (;1 [ulgerul prill trup, II lintu; pt: loc. Sta nauc, neprtcepand nimic. 0 nmctcala ~r{'" 1I f:lcu~;!i se lase iar pe banca. 9n.clca 'e rotea prin lncapere, cu ochii cand la Iereastra, (and la dansul. din
Zat iud
Ull

pomeni pe 0 iscodltoare ~i Cum se desmefid.• II blid ell Ili~te usdturi

I... ~-

ispita, Vasile se g<i.ntli ca 1111·1 tucru mart ,;:I se asez.e 111 gt". numln, sa fiic;i nl~lt" surrelc (0.10, l.ual

pana

gata .... Usa odai i de·aliituri se crapii ince!, ca deschisa. de. I:;ilhar, In acela~ timp VaSile se slmtl .apucat de llmeri. pe la spate §i Jnf5~llrat eu 0 franghie. butuc: ~e silia sa strige, dar gura Ii era 1Icslta til dirpll. Zvarcolindu-se, vazu 0 clip!! fata jidovu]ui din toloaca soldalilor. , , Apoi lntunerle; 0 panza ji incercui capul peste ochi, stram;. Nu putea face nici 0 mi~eare, De spaima, inima parta lncelasc sao; bala. Intll.neric. Se simii ridicat ~i dus. Apoi, mani repez; Ii sumeser~! maniea sHinga a camij~ji, ~. Vru sa ra.cn,easdi, sa sara... Se Sbltll in' sIne, Mfa putere. 0 in lepatUI.a de foe Ii strapunse mil.na, hinga cot §i 0 durere cumplili1 ii cople~i tot trupul, pil.na la creer. " Aeuma se cuibilri toatil in cap. De~i Ii erau oehii legali, vedea foeul din creer. ca sangele, .. Durerea 11 rodea arum in creer ~i la inima. SimV a(010 ca 0 rntepa.tura de viespe. Gemu tare ~i se svareoli. Dar 0 tOropeald it cuprinse pe data. Un somn
izvorul

dll~ portrta ~l a ulla... Ovrciul il privia din pr<lg, cu 0 cunoasa in~is· teuta. Fata lUI Vasile, rotolce, se rumeni la putinul elort .. Obr ajn. ga ul rnfinile, nu III iii sallge, numai via\a,.: n varf de :IC apasat in piele §i

dc-aliHuri tusia. .. (bidi surcelele IIIqlt'~lI:::.!'il! intr oduss sub ele botul de IIJrtll~ ~I trnse clubrilul. }\~eza cateva bucati Ill' lcrnn de-asupr a, in~~lIl

"" '1Iil\,· Iocul, Prinse hard a ~i 10\'1 de c.iteva uri ill bncata de lemn. Ovrei-

,.i

prng: ._ "Hei! Badi ~ Undi plesi > La ()striFt.·~ A~te3pta, (hi~ligi la mine ~IVJ baru I ••. _, R~.v(!nintl" spuse catre Vasile: "Ai sa. mcrji acasa, cu carula,
hoirvst]. . Nu, <li~l turta dulci. " Se muuinci chit vrei, .. Se nui spuni la n irn ' cli·j test la tmi reu .. .' Vasile se ridicii cu gn.:u ~i calca incct spre

cal,

piW

repede

~i lntreba

iesire, jidaucei.
staruia

ea UII cui in dreptul inimii. Sprijiuindu-se de caruta~, cobori III ~ilii trepte!e, nfarii. Ovrcica se gudura pe langa ostri(call: .Buiet chicat gios linga pruvillie mell. .. Fmt reu Is eJ., , Du~i pi el 13 c::t~a ... " O~tri\;canul loallc Iledumerit, fiicu loc pe scandura de ~ezut, urea el ~i inlreba : - De unde c~ti, mai bililanc?

lara sa Capul

intelt::aga
ii

vaj'aia.

cuvintele Durerea

~r

Din Horecea-MiJ.nastirii. ,. $i ee-ai pAtil? Vasile nu auzi bine intrebarea din urma, Rotile scartAiau aspru pe prundul drumului. 11 durea. Parca·j se- roteau la inima. Nu putu §edea ell Gmul aliHuri. 11 durea mana ~i piepM. in partea sHInga,. - Iii sumese maneea. -

-

negru

ii

navali

cugetul. . ,

.aproape

spate. Vasile

se

,;

luminoasil, eu ~. MJi(~llte, paretii zug{blii., po-

rtumai toluri. cum is cele dede grinda mamei, §i-o sohll >'Wl~I.CU;' La masi! sta ~j cites, jidauca ~J Ull 18. urechj. r n galbene.

Doctorul Goldenberg plimba repede fe~tiJa cu iod in loeul Jntepat ~i bandaja eu grij~ pe ovreia~1I1 palid-vlneliu, Poarle agitat, se silia s~ para totu~, calm. La intrebArile §i vaic4relile .celor dirt jurul sau, r:1spruose eu lim bet silit ca tremuru) ce-I cuprinse pe padent se datora impreunArii sAngelui . 4 este eel mai bun indiciu cil

*

,.,

of<

vanat-negru. .Mai. ales aeolo, il dure.a tare. Se I11s3 IncD~ul drutei, pe p.aie, eu fala in sus ~i-~i aeoperi ochii eu p~Jaria. Caruta hodologea arnBrn~e. :;;i era cald 1 ... Dupa un timp, os!ri~ ceanul mal intrebA: - A'cui ie~lj) mai? Se intoaHe pc jumatate spre Vasile, Vasike nu .raspunse. Dogonl de durere ~i caldura, 11U putea desl\l~i vorbele caruta§lllui din vuietul carlitii .. Nrtpri· primind raspuns. amp) caut! totu~i s:ii-~i astiimpere uratul drum,ului eu 0 tigat.1. DesHicu pc genuncQi paciocul eu tutun, J~i rAs~ci ~na voinlci ~i-O apdnse. Timind-o n toltu! gllrii, sC'Qase c&teva fum uri zdravene. ~oaie1e triste. CD foi1u4~l1cit~ ar~\a. de Nidiiri nici 0 palmi de nQl1r! Van I cald dinspre rasirit ..l9Poresl!e ' ~la. Nici un

Beatul

umflat

~i

ro~u, La

CQo~

scron

PriVi la .rastimpllft imp(ejur. Pilpu-

.liin ce 'it! ce ttl III mare ... mare. Cu motorul aplec at

{t~lt'. de.d5upm ogQluelor.

.pre CU~Qr •. t1e;ar

unaerophr1'!$f

Tot mul III jos, 51,;

Se v de

ro-

Ii' rfisUcll nu'~i·cutn til m:ltnH lor, t-a C~7.U't unuia pe piclor ~i ). o cJoborlt. , . f\ fo~1 un s mn din cer t. .. L-au bl~d'S ~I [and arrnii i 11'1111 m a:

.ridlce

prhnltcll

ri~ul

rofe~le [:lri! vuet. Acurn a (' oprcape de p~lntinL .. A intra! dllp:1 0 porumbiste, Jntracoro -e ~itr~~k ;1 cope-

de

L~r':'l:w MdTln ...
s:lllg('
0

Ce

~rcsl~zE: O~1l1

ni ....

lr<)il.:... CII
111

I,)

MOla ':ii lacr me.

bro~urA ,11 48 ell! p3gil1i, . IlTtro copcrta v rd~e ~i purtil.M. titllll SlIb. utlu] ric mar qlJlS. G~~im In ea tnll'f!gul cupr.n. al lira urri noastre • Tt!;I~.

vllllll~'bui:llT~

,.i

,. c:izut· 0 :,ott:;I. .:'
1I:1",IJa

(') ,I

rtce.mul

111"'111111

111i Ion MOl;)".
C.;qulia

111

plu

arli~Cl-

lI<1ngaruJul.

cu

~~(1I1 urnllnt

ce

~ilntl

dv Il100ill"

-utlet.

lellC puhllcate
• Pfel.'"nt·.

in [acsinule
itall.1(lil

.1fntii dincotro (' v.mtul Daca ar II ('II zeet ani mal t:inilr ..- ~e J.!~lldt.:~t~ ost rice an II 1 ar c. t~lIi la neroplaru. ... b ciu calu hn, Sirnu (':1·1 ffll!c capiilul ligMil, cnlt Se Jlpi'" .11:11 de buz.t, iucat trcbui ,:1 tk~1 ell 111:111:1 ill jJr~tic, ri·;ipindll·1 P'" f:J\'I ~i ill poalu cilma~ii, cccace I I.kll ~~ So: sculure repede ill vant. Smuci hatunle. Calul parea tare OUQ~it; Iiicea ci'qivil pa~i 111 trap. apoi rar inreta. Trerur a pe I:in~~ 'Iroip. Ostriceunul ~l' d secperi, lntotdeauna, ,-:l fie ploare ori guo I~i descoperc capul ill [<Ita I i-eru u ~i a crucilor. PI.: aceusta all lacut a legit1' narii i[l cill~tca eroilor Mota ~I JVbrin ... .landarrnu (U porunca de ::-u~ au vrut s' .. duca ill 3n::~t... Dar rand so Mai diidu

are
(In

In

bro1ura
in iruntc

I\'iu

1 :\t

lit

Mill. Iii voi <tilt 1Illilli Iq!i(JIl;HI' IlIluM.;,· caplll ~i 5trlg:1 Ill:" tarL' . L111 iil'PlIl', T~IIJr\l1 1.,tl.UI

f"lrlr<:lul
11.1\1('11 ••

S.l1I1 IIWlli kl!IQI1;Jrl, 101 ·.oll. Lieu 1,1 r:'~ '1,lm"';IIlUI, ( ..If'' 1.1 II ,tr, ',lolJIJl.lllTl totoda:u c.uul dill halH n TaCHe IJ:ll:IlI;1 aluuec« e ill l.l lur r, la';lIl<l lala b;li:,tului -:i .< •.

tuai

>

1) M~I cupriude .Salutll\ itali'Il',' "\IHIIII ..1 I!" [(til. ;"'arl(. ani ~r':(llfrl I t, ~IC"lllt.t t:APUIll!f(,\ 1111::(11 .~ruLI.ltulul f(,IIl;t11 al 1~li!lil;l\li··. R:inuuril<:: ~ II, !1:'lli, LM" I·J (UII(J':cul pe lonel .\\op ~I {~rl' ,.1 ,'mlit (carte reP"'<!\: J.::';:1l '\llk:t·_.~ti, 1<1 eel dlnUH

lUI

louel

Mop

rO-;luln

I""

scalde ura..

III 31h,lqrilJlI:~
;1I-prl.'\\111IJ:, iar

crrul ui..
fcri.

Ma

II~

WI1J_!r"" ;11 III iscartlor politice nationah~l!: dill l,:;);H. ~a !'-I\olltreux, gaseste

still1g~ se IIlcit51;1'l.' rte dr.t:,:llIlIa. III coltul gurii u blUIII;) .rlba .,ui}11l1l3 un
pdlll

pe

jurnatat e dl'''clll';-I, pr \1;11: lll1i~II\1 spre cvr ul ill!llblt L', f) Ifl.u, d,' lu m ina de (;11\' ,ulktul ::111 sc apropia incet.

GH, A'HONOVIC'I

de vitregia razboiulul.ne-a

Tine rerea

.' + Profesorul

c

R
Cornellu
maturlzata

noa-tra,

Sumuleanu.

o

N
d~savar~it
savantilor,
bra
I'

lost cAla.uzita

timpuriu

tineret.

far anul corisacrarea

c

I
a orga-

Romanilor de pretutin· deni ,- s'a divlzsl ideia la Illcht!erea tratatului de pace, eel care a [ramantal atat de Pfofund pe oamertii no§tri politici. prin imp~nerea jnsuport~bilelar clauzf ale. minoriUliior semifice. Ami\fit mai fOl1iu ~ide ireparabila pierdere .~ unic:el c:opile. un ioger intre . lIo-ri, Corneliu $umuleanu
Irai
bUll

sulleteste, prolesorul universitar Corneliu $uJl1uJeanu, - prieten ~i vechi coleg de liceu al inegalabilului deschizator de drurnuri ; dol prole or Nicolae Iorga, Dualltstea aceasta istorlca ~i ideologicii, ill urrna latrnosului proces ai, eelor pl!sle 0 sula carciumari evrei, olravilori a lasilor - :3 gasit in actiunea pro(undil a chimistului $umuleanu, ne· cOf1testal exponent a1 ~tiintej precise . ~i strict objective, ut) sprijjni elocvent, un elan conCludent pentru ronsolidatea ~i justifiC3rea in fapt .a noului cun::nt national!st de pre~n~ntli ~':lancipare economld. NedespartJtll tUOltate Iup· t~toare. din p.rinosul direia amvortlit Idei §i suflet. toti carl am visat un

exclusiv de dot apcstoli ai idealismului, carora dela inceput Ii s'a raliat integral

partii~it sufletul

niz at, In la~ii pierduti roslurilor noastre tradlticnale, in Cetatea Instruinata, Call' gresul ce va ramaue isloric ul .Ligei Cui tu rale ". Aceto. sub manluitoarea f::gida :I • Ligei Culturale ", trimtatea istoricii !ii id..:ologic;i s'n rclacut, iar problema ernauciparei noastre 111n mrf::jcle paraSitismul.ui ludaie. menil sa ne infecleze vista ~i sa ne suloce sufletul stramo~esc - s'u lua! eu 10 ~i llIili nesdruncinala convingere. Am fost unul din cei multi, ([lri ~i-all im·

doctorul

~umuleanll

acesta, cand s'a sa, in areopagul

puterea ~" Inla\I~Ne citand ., 0 111 ulli me de randuri ,cri,t d~ MOIJ 1M;] per sonahtare ~i coplesitoarea jertla a cclui mai ale dintre not care a putu: olen an',,<[ii coval~lt~art descillll~:H~ Ij~ parnantesc, sublirna pentru foote locurile ~i tirnpurilc : .10 COSI ho inu so II dovere della rnia vita. Ho arnalc Crt-to e sana andato felice alla morte per Lui!·. . Vliidulescu, Fra Girolamo Savonarola. lmpr. Slat. Bucur esti, 1'J:37. 0-1 Capitan Vladulescu dela Chi~inau editeaza in brosura ...tudiul d-sale publicat in rev .• Athenaeum" asupra .proletului desarrnat ;,1 Renasterii florentine', acea halucinanta apa rilie in chip omenesc, care a. iost in miisura sa Munce a c1ipiI spre cer ochii orbiti de' bogatie, lux: ~i des' [.Hare ai ilorenunilor lui Lorenzo M~gl\i. Iicul. Est€' 0 surnara dar precisli icoana a unei epoci aceasta bro~ura. Este ~i 0 hdela daltuire a personalitalii ac-stui .rnartir in slujba evangheliei ~i a palriei -, • Riitnduiala a :1parut eu raetuJ 9 -10 din \'olumul 11. aducand arlicole semnate de ct·nii Ernest Berne;] (Economia legionara), 10n Ve-

°

verca

(econoOlia

romaneasra)

~i

ton

eurnt~ arsa a.(010, de cei trei incompJra:bili luptJ· tori .ai generatiei de pahiarhi, so_iti la o rascruceislorica din lrci c i diver· genIe, en sa ~e incltiae Ulluia ~i singllr

din smirna

SaTl1;trineanu dalorita d-Iui
clJprinde

Covrig.Nonea minon\atile);

(m1~carea legionara §i versurl isclilite de Ion ~i 0 traducere din Kant

Dumnezeu:
Ii drept,

mai

acestui e-veniment cO· var~ilor au lost pregalite eu '0 deslivru-§itn seniniitat.e de entuziastul carturar Corneliu ~umuleanu. lata peo[ru
§i spiritu3lileu

dac

Patria in
n'a~

mtlduri~i ;cadrul

perieo]'

-$i n 'as

~i bogate • insemnari".

D·lru C. Amzar. Revisla

ce 'moartea

9umulta.nu
illcrimi

........ '.'"... -clreia I-a Idus

miUtante, devoun IIport

cugetele dispersal cornune. r

sincere,

rna cov§r§e~te
me-nite

prematurii

a

profesorulu;

In fala pdmejdlel

!;a

~i justiiica limpezea c:\

• Sorietate:t. pent.rL\ cullura ~i literalura mmana din Bucovina va relua la inceputul .Itll februarie confer'intele Universltatii sale Ubere, inaugurati acum opt ani ~icoutinuata apol regui-at 10 fiecare iarniL Acest c:idu de conh~ri'llte. care a fo t anul . trecut prin contributia litati bucovineoe, a
Itlme.3

CULTUR.AlE

SEVER, AL. SLATIN~SCU

unui eveniment in Cernanli §i este
romilneasra. aHUuri de
VQC iu~rul Usatiuc:,

c~"~~~~:il~~~;E

wfl1rl.l!~~.urbur~t t

REVISTE ento dl Ion Motza. II trio
della
latta <:ontro fl holsce·
Guardia

di

BrliHeanu. (

C~~lf~~.'!l~~IIt~I~~

fero

~ie,111tI

guvernarneutelA
'_

Mu

qU'!!

noiihlrea gu~nului celor 6 .lcademiteni de 3 re!nriil!~11 'Tc8trele Nationale. in Cern~uti ~i ill celelalte Ora ~ unde ele au lost dcsliintate de pret'edentii carmuttori. lrnpotriva ace:-,tci
'crime

~i J

vina, ruai inta.i prin gln~u! studentimii cernautene. de ;]1 ciln:i trccut se leaga istori~1 Tentrului cernautean, Si-a SPIIS
Cllviintul

lIdevAra:te

S'3 ridicat

loatii. Bucc-

IICovlnenilor· eil "d Illi lace pulillta pentru rt"illfiin(ar~,J lui. cehivalt'na eu a tr;ld;1re ;j intercselor roruanesti". De acee a .rvern IIi!· dejde ca accasta hotarrre a g"llverllului nu va Ii hasrnul cu cocosul rose, reclc cu
IlU V3

"Gazda lot ce-i

Victor 1011 ea ~i sub eel al dIui Prol. Dragos Protopope: (II Tealrul Nalronal din Ceruaott a loxt in flo:lrc) a conchis intr'uu articol dill
Popa

bescu>.

mOliune

lur de cur.ind, d-l (sub ul carUI directorat

a Socidillii

~i Suceava

printr'o

,Cipr;:)n

Irurncasu

Porum-

I

toarele

uvea SOM!n jidanilor.

dcciz ici

01

scrvi-

10:\ NEGurn

~,i fie :H.imisii' Nu-i apiir~m pe hoti : 11U <.:xislil juQifi(",lri pentru furl, LeglUIlC:i Vii Imi xpr i ell mull saucuunile
nn

CUlllp~rat born bO~[JC:, Le-a llJ,~ll(al lucom, CIl gur;l. ru ochii ru dl'JZelelr, ell tonk sirnlu nlc Apoi", apoi s'., illlri~t,,1. Cinti a tr<:('ul 11l' I:llIJ.!i\ hi '("li.-;1, il era Ir ir ~;l ~(' tul e I~ crucilrdin 1'.111111 1::1. II! scoalu, $1;' uita II H: reu In jurnl sju: pnrca-! urruan-a ri 11('V ,1, A II1:lrluri,it totul. L~ conlcrmta, uuul clinlr(proIeson ;J f.1(Ut propunerea ca ~ce~1 clcv ~,1 fie ehrninat, pcnlru totdeauna. din 10:lIe scolile stu(ului. pClllruc;i·j". cleptcm.m l Propuuerea era cat pc ce ~i
CII ~I :,

pe ascuns a carte care nu era a lui, s'a dus cu e a 1<1.Ull ilhrar. a VHllclut·o

drill!, La Uti ~oll de. 6tJlld~, ~ 11tuneca], 11 ClIZI\l ~i ~l·a ri '[pit toate C;"ir~il ,'!I noroi. Le-a shanl> io grobil si a ajuns, [neJ la limp, la scoala. In timpul leclillor , dcrinla-i rodea oasele. I sa intunerat sulletu) ~i, a III~l
0

fle: ste osmea]. taJi ' uileu Iii III ural

sunietn ru~811 II 10 tI1 0' Jl9ti CII prwire h~ "C I'lHe de cAh!ece penltll copiP' de O. Bteau.l §i N. ~Xlt, Ne Iaccrn 0 pllicu'~ datorie de a anDnt~
cclor ce se OCLlP~ ell educatia muai-

c:lIa in scon!a primara vatoarea exceplion~lJ a acesl0r lucran dtdactice, a caror tratare metodica presupuae prrrn ar ill lantCC111'ui
pentru inceput un compudiutro dcsvoltnt npo: -uccc iv p;'lllli la cono.;llluir<:il lll'nl,llutliCCI (mt-scl-Ia-do-re). Prin act:<lsla este d:Jt:: temelia pe care se poute iucepc illtroetuct.:fca ill cum, plexit;l! a de mnduri a cantecului

banii

prillll\i

popular I'll cepil, t('rl~ mid (sol-rnt),

clement

melodic

popular rurnanesc • Primul concert simfonir ar anjnt tit: carr doria leatrului national din Cernauji ~i dirijat de d. locotenent P. Rtidlllescil a avui 10(, bucuri!ndu·se de succes, Dornnia sa J dirijat ell intelegere un program

destut

dt> v.rriat,

porriva

hotilo:

Crvdcrn
I.'

1I1~<I

cil

u

covsctn

prive~!I.:

xtilul (Weber, Mozart, Ceai~i Ene~cll), Asteptam concertul
GHC Va

lara

imitate

in ceiace de

$COLARE
• [noire sulleteasca ~i a aslnat. L.'11 elev de vreo 13 .mi a Iurat 0 C', rk de ~coala a unui coleg. Lu at dill scurt, a rnarturisit tolul. Cercetar: JlTI3nun\ite au explicat iapful: Marna-I rnurisc m.ri de mull. Talal sau il b5(ea rnereu ~i·1

;1~Crll~"e~
7.i1.II.;:,

propunere
IIl"tJllI\liil.: i.ll'

0 monstruot><!lIC,l\I' suut

alunga

de-acasii,

Nu

i-a

dat

niciodata

cofeti1rii, a "abut in vitrina atatea bomboane, atatea bum'ilati din care nu guslase niciodata ill· vieata lui. Ochii ~i toatl! ioima i-au ramas 3eolo, In vitrina aceea. Pe unde mergea, oriel.' facea, nu vedea decal raiu[ acelei vitrine. In ~eoali1, la leepi, Inaintea ochi.lor ii jucau bomboanele, ~i-a 1uat inim3 in dint.i, s'a. dus la tatal sau~i i-a ~eTuf caJiva ,lei. In. zadar. N'ave.a. cine sHitlteJeaga. TataJ sau I-a certat$l I-a alun,ga;!; CUi euv.iote aspre, 18 carte. Se simtea ~ingur, p!l.rasit de tOli. In aceostll clipii gtea a vfeJij sale. u'a av~t liinga e1 nici un 6~t eald c e sa-I ia eu bUlndete. :eU iDlmll, • raUl, blliaiu) s'a dus [3 cartile luI §coala. A luat una ~i a a citi, 'CU glas tore. In zlldar. In lifere, vedea bomboane. I se ,~g"jMi .iufletul. Toatii noaplea s'a 3',;4J.itILUi!,p~1~l tn SOllln: visase ca luase, un cotulet de bomboane (:eea~ dar I-au prins ~i I·au au b.tut... Dimineata era S'a splUat. a spu:; rugat~ S'a ru.wat ell • Jii· a flcut ~t£.
1:i1JJC'_"I:UHICI

un ban s[i·~i cum pere si el 0 bernboana. T recand odata prin !a!a unei

nalat la timp eii baze1e erau ~ubrede. Tre.blliau '0 duea 1a moarte, _ Se poate vorbi la 1101 despre tradilia unei activiUtti corale, in fruntea careia trebue ~a·) ~ez~11.1 pe d, profesor CiolQJ~ dela la I. _ :printre tinerii cantarep PI" cati avem o~azin ,~-i .ascultam l~ pastul de radlo-e!pISlUne Bucure~h. remardm pe d. Au:rel AleJcfJ.IJdrts~u. tI1inare sa fie aJciitu.ite din e(emtnt~ _ Un av!1nt mare au Iu.at c.orunle curate ~i ineorupiibile? ToaHi lora Aluintim rorurile otravitiJ. de atatea vorbe a~teapta acum ' sate~ti tn 8ucovjna. {apte 9i numai fapte ~ale a adl.lcii 0 barb:lte§ti din inoire a vie1ii noastre morale. Are cine Verbovschi), inh:Ql (iij"lle tb~u. iili eel mixl dill De inteIeaga? mai 1mpicat. Darl _ In colee ia CLAUDIU USATlUC pe lingli vi· lconaNtlui vor copile clintect penttu

mai JU. astazi, minlea llbera ca s1l inleleaga acest abecedar ~leducatiei ? • Bolt jour. 0 maestra dela 0 ~coa)a din Jocalitate i~i ceartii elevele, daca o lnbi m pina. la intrarea in clasa, cu Buna dimineata! lice maestra d nu·; frumos sa vorbe~ll tiirane~te. Nu I.' zice Buna dimineata, ci Bon jour! .Strict aulentlc,., ~j niei nu ~tii ce sa mai ziei! • Examenele particulare. Se. apropie sesiunea examenelor particulate. Daca printre candld.ati. sunt ~1 atntiaeievi boni ~i §i fneh;niHori I.ui Cbristos, apoi sunt §i atiitia alii!, multi, foarte multi allficri~ti, care pun III eumpani'i putereo banului lor ~i alte rnjjloace imbietoare penlrl1 3, se strecu ra pe aceasta poart~ dosnica ce duce totu~j spre universilate Profe,orii se cam eunoSe ei inlre. ei. Se §tie cate sunt aceia ce·~i vand suIleluJ penlru arginti. Oamenii -acestui guvern natio· nallst~j antisemit V.Dt face ei macar un efort ea aceste comlsiuni de exa~

ch '1I1.11l' ~.'i g.1$ea. L",I llIlJIIlJU~1o.: d il1drt'pt:1r~ ,1 sulletelor 11111.:rl.: clunuue "tie ea de doriu]i rl' care nu '"'3U dep nris illca a le st[lpani. ,,'coala e chcuiata sa lndrepre, sfL inoiasca, sa Ii m pczeasca, stii pa ni ud, a pcle celt> lulbun ale sufletului (<"lIlar tar nil sa o moare. C;l\i dinlre ournenii veclii

inv t:lta din alt~ parte. • Care -, te sitU;ltia romaneasca a Socictaui fil.1rIrlOnice din Cernauti ? lntrebarea acea ta [iuern 0 punem raspicat comitetului ales acurn un an, ca 'd' ~i pregateasca raspunsul pentru o personalitnte

al doilea

Ii condu-

carre

sa

sprijini intrepri vedit·o odata Papa ~i Drago~

atunei cand II vom trage la raspun· dere. Sa nu creada dom nii de acolo cil au la dispoz itia lor cozt de toper. al S~ sve neste ca noua obladuire are de ,ganti se reinliinteze Ieatrul national die. Cernaup, dand importanja deosehili! unui :J1l$amblu de opera sau opereta. Donm ea aceasta iniliati'la sa fie garantata din punc! de vedtre artistic. cl1ei flU mai atunei publicul va
Proto popescu. _

nderea, Aeeasta au do· la CemaLl\i Victor Ion·

unei reviste muzLeale. .Mazted ji Poezle" ~i·a Incetat aparitia. Am sem-

niea mllzkala a ziarului .Cuvtinculera pe vremuri un indreptar serios. al vielii Iloastre .muzicale. Ali 0 depne CeUa Delavraacea, pe care a )Jom urmari euinteres. _ Se resimte lipsa

era-

sa

~~:~!lr~~g

MiJuJi

}Qra.

,t mb4dtt
• Otrnlll1f fll eDttJul" and. In prlmcle ~jlc ,.le rerr,]1 "t~Sh:13. d,f Gull T31.~re5cu ptim!sc l,,~'rdnarta sllorrne~e noul guverll, m31 mu1\1 mcmbrj, nl p.r1idului £I-lui George llr-lli11H1, celt: mal ~rcl~ bftllilli ~I pretullndeut l'dlruJ1(lc tn ad,\ncucJ. Este d~,IRur cd rnal scnos ~l"l del8 1101. Atiludlnc Inr.1cpcndcnl,\ de pnrltdc ~i cornhinaliuni ~i dcpcndcntj numat lIe real!l~III~ ne~rnuhll. '. Dunal Vestlre'. Prln p,lna r.lnlOn" dulul Polihrunindc So (Ii,rlll~ I'lJlitle~ "K'ltrn~ .1 II(lm~"ici ~i Ouvcrnu) (jog.,. Cone 1",lile s uul IlIem:'!1 ;'H'l·k., pc rar e ~1I\'('(I1IJ1 {.,,~:t, dcla lnccput anemic. rill lc ponte :11'''( cpt" Imjl'driv.l Ilgll "lIullli r. ,'I~turl de axa Roma - UCIII". • Unlyorsul a luat ntltudiuc pcnuu llIi)c,tI~" h:J!lonar.J E ifiln(,;~:tnt:i .1cca:-.IJ r uvcrtin . E:) ogliJluc~le situ'l',' Cil1.1 Jco,ebilc luttu JCUln
lin nn.

__ ,.

'nromet&lI, se vedc, de m:H" opozl]!c, nu lrucul runle~ (linenl", in guvcfna",~n'al~, Prllllrc l'I <'r,\ ~i un >;rul' d. ,'[ul de IIIIIII~"'> de IlItclC(lu31i !c~clll,il!trc eMc ~I dFVJ prolI'soll secundari. Au Irecut, dlncclo. .dlll c 11"Ingcrc·, (line !nlcl~~, C~nd in 1'(l'~ill1~ Cr~ rlunului. partidul d-Ior Cuza-Gop> ,1 1",,,,;;1, I'~ nea~lff>talc, guvern,,', z iarclc n ...·,'11 "du< "estca d .UIl numerus .'Cup de inlckel"." .cscnr, p'illirc CMe mai mul(i proics or i ,,'tund.1fl. au hol~rlt . ,\ sprijinc noul ):,,""'11. ,,;,,~,ill,1 p.1I1idele drora le-au aparfinut p;;n:, al'"1C<', N'M n de rnlr ar e dilC.j ar Ii Ius I \'011'.1 lk "cda~i grull care, ell 0 lun~"I"u{, !Illai iuaiutc. trecusc ta glJ\'~rnalllcntatii de aiuuci. C~ s:l mat licem de t5r~fli~lii ~i vaidi~ti1 care lnr.rltcn au Irecut cu duiurnnl in tahar.1· "rlljllla~ii 1'~111i atune},

,,",lra

slIt13lstth1,II, Dol Lfn{8 {c.:rre rre IJln~rTl ...le{lll Iflttll t..._. 'd . ~ ! ru e t real' t a CI eCR rnai ~ubledi .. ¥~" ;rcA\~lrl <It liberlllle". • Mal dC"llt'~.' ~l ne I <Co, ,"~n{ru 3 sw.te In lye!I!, lucrurlle tm.1tulalt r:'IH!O : nr"H'tinand splr'ilulul, nu C=TI1I1,'hebul~ I~ !!~' r.~ln·ll de IImpul nostril ~I U di.apre\ulm grl~ noa'll~ pr ntru nCviJl~c !lzlce., deo3fe~e la rnaIntdal". uameniiOT sullctul 1mbAlr8T1qle'm.t (Il,lind deeal trupul ' (~I' ~lt-.II2), • Arablt ~Ic~i d,' Lawr~llcc' .,'~l1\~au o bucurle a luIn i,IL IIherlal!!a de a c'onsimti sa-$I d,irulase~ ""I',1""llIi lur .. Itlnllli vervtctu ~i ultima lJuc.\li ,lin IrllruJ \i diu ';l('):cle 'lor, pC!lI[ue~ splruele

'II

(.5I1U

t

'urvcrsut

S4..'
IHi

prd.\cc,·"

('§

nir

l

lUI

n

a

nu z it Lie muartca

,\\ol.J ~i Marin

~I all,

(.~lIIrj

o

crau kg.",·

cr.!ale cu al

~~II,

iar contrnctul

voluntar umilftca

'11;11d~ !lcm~rgillitj

excludea

taman

c~ Ru~iJ in
('l

vremca

SI'Oi>OU i!

A 1051.

po Ion An~stin, printiun dcscn savuros din • Vrcmea', a lixat pentru poslcrttnte. accst fripturisrn. Nurnni Ic~ionarii JlU S'.lU clinrii dcpe pOliti" lor, Nici unu] Tuli stau 51r,'n5 unili in jurul Opitanului ~i cu i nlrna 101 I~ngfl inirna lui I, t. Mo(a. A-1i p~rasi parlidul ~i 3 Ireee in aU p"rlid din c>pozltic, trca(~.-mcarga; a-(i
IIuminalc llticc. sdlimb.1 0 cOIl\'iJlgcrc po1itic1i ill "1m3 unei

n~a.

~pontan~

asupra

~illla\iei

lkcler,i(iil~ C~pit.lllll IIi ,1I1l m ai pOI II nilk.ih'· d.11 .,Iretluc·· rcceuz ate. L'uivcr~tli dc..'doH,1 f.~ .",1 Cornellu Codicanu ~ c\'JllI.II·. Ei. da, (~nd se nprul'ic ire",,1 Ik j:!~r;' pnF ave. Imrre.i;, d ,C ;lfllopie ).loU., de tr cn. Sun) Atali~ oarueni, c.~ri z ic (~ n'are inlPQrl"n(~ .• ' Curontul In(~ II'" ,'ulut ail.1 rlcSI)[C Jegionarl Curentul. ocg~n emi-oiicial, ecr"il acurn ::! s;'il'l~n'~nl. dlcl.,tula, Acurn d~ statun economlcc gUl'ernllllll. ~5 se il convins ~l d-l ~ekarll c~ IlIsUr~it dlctarora pe (arc 0 dorca a soslt ? • Porunca ..Vremi i
spune ca in Bucovina (printrc ane provrnc li)

jelulr e« ~i reRre11l" •• In aeeasU z.lollire ; relistcn\ci lor, ct se vcdeau dezonom]: dac5 prin sl~bi(itrncJ ncrvilor 5~U lipsa de Clllaj nu r~spllllJeau cerintclor rnomentulul. DUfCtCa in-, scmna pcntru ci 0 elih<rare 0 purific;'Ilc aproapc 0 dccoratie, ce lreltuiJ purtal~ eu clnstc dl limp putcau supravletut>. • Coordo nalc (17.1,,· ~i sptrttualc : .l'rica. mouvut eet In.,1 putcrntc al umului 1r~ndAv. se pfabu~ea in

ral~ noasua. deoarece

dlago~tc:l

penuu o cauz~

refJe~.iulli mai adAnc!, e un lucru inlcllglbil, dar a Ie converti .rrin convingere< la conccp\ia politicli a acelom (arc all ajllns. ~i (am&rl in momentul c~nd au ajuns. la putere ~i " tr~ce In dndurile ardara, e Ull act in !ntrcgimc i en 0 [a I ~i indivi7.ii care·] comit miroas5 ~,~ de tafe a holt, 3 pu!reziciunr, incil i~i vine a ([ede d sunt localaI] ;Ii cosciugelor. lar dac5 SUn! cumya, din pac-ale, profesorl, at trebui sco~i jmedial drn invat1imant: ptezen\i1 lor in ~c.oaU ar IIduce prea mull miros de cada~'lu, de oameni al cosciugelor. • Joe de ,eopil ne· bebnici, Catella s5pUlm~nl 'In urm~, 0 ceat~ de' :indlllj~i .8nllsemjli", to1' eu 5 altld t[l bulonier~" au 'rup!', pe furi~, d.leva nopli de ..rn~ndul, afj~e clcdorale . de ale. pnrUdull.1' ~Tolul penlru !Xu se ~,Hnge6u nlc,i de afi~ele 1!rAnillilor, ~l nicj de ceJe ale IIberalilor. cI numa! de cele ale leglonarilof_ Desl u[m~rlll de--aproape, au fost tolu~i llisali sll'$i lad .• lreabll" In voic, ea IIIl Clfmva sA 5C ,lulbure ordlQea puhlica", Bietii .aniisemili" IlU ~1ia.u, lie atund, d slapanul lor deja Bucureiti ,pregateJte un dead-lege care lIa lace inu(iI5toa!li 1)lteneala lot din cine $t[c cAte ,"opt!! JQC de c:opli '1etrehnlti, tre.abA de oOlPeni vechi! Cu uemllnell elemente li cu IIseml)nea apudturl Ie dace 0 .revalutle national'", nlel JIll S'8

gu,'ernul v~ avea ,,-, de proccute. Da(~ Poruuca Vrcrnii ar CUIHJa~le eM de pu\in Silll~tfJ din Buco"ina n'Br ponla niei pe :!O de prllccnte, Acc~~lR 0 Sl'uncm noi cari cunO~~ICJll silua\i.1 d'da noi de-a(3Sa" pClllrucii Illi pulcm spline c~ P. V.. ~ de le'l e[cdinl~, p, V. e hine sa se informCle.. Au displirul t\{ulcelc jidove~Ii, I~t~ 1111 gest al Guvcrnuilli GOg,1 pC CMe 11 '1pl''''U~1I1 din loal.~ inima lneol0 nu SilIltCnl de I'~rerc s~ faccm l'roilod pr~sti ;idovqh: ~i J~rl ~,~ Ci. Macri" • Toamna lrecula a pus brazdA de Illt peste trupul shuclumat de bD~l~te al llllul \~n~r celitor de slele: Parlenle Mutescu. Ajunsesc cie" intr'iJ opla' la Norm~la din Cern5utL Pornit. de prln p§rli!e Vicovclor, din preajma !TIunlilor ~i codrilor st(abllni, a purtat, I.~inui!a sub ,plcpt~r, vioar~ Inl~kcimata. a uno! cla!uri !nsri cfit plalurile mun\llor ~i sfeaua unlTj talent care nu 1"3 minti!. Stea care mal sl~ s§·i lumine.le amintirea. Colegll ~3i fie-IIU ad uS In rcdaclle caleva din inccrcArilc s'ale IilCralc. It publidm_ cu frunte de smcJcnie peste morm~nlul proasp~t, chiar to acest nurn5r 31 ICOUMUlui, poezi3 .A~h:pt§m porunca', '(Joezlc CBIC-I defin~~te ~i directta In care s'ar it putul statornici. \fom rna! pub!i~a din incerdirilc lui ParteJ1te Mu,tc~cll. • Cand Dumnezeu n In\,oi'l semnul zllelor pc carl Ie (131m B vrut sl ric inspbhn~nle eu Imensa mla~lil1~ de tradare din sulletul aces!ui neam. ~I s~ ne arate lidevJr~11J1drum care n'e peate adllce 0 blruinl" [Ie lume! aceosta. • ZI3rui Buna Vtstlrc ne-s "dus adesca poula proasp5t§ ~I InalU II ca mll[aCiuJul Stefan Sa(ad, Invll'tor prin HoUnul Basarallfei. Am vre.a, cAt mal aproapc de inlrna noaslrll Iconar~, versul de azururl cOllene ale camaradulul Bnlac\.

rar~·.

- snu p ntru 0 pcrsoana - era d.~!e[ttat:i'. ,Pcnlru ochii nO~lri J(inlili idcalul. pastrat in (om un. p~rea c~ transcende intlividualul, care rnai tnuinle ne fusese unitatea de m~sula a lumii' (pp .. 160-461,).. Limjla ascetismului voluntar: ,In dccursu( r~scoalcl noi vcdcam dcscnri oameni l(iHe se ,;,uuncau sau erau ~m· pin~i la '0 fezlslcn!a c,~1tcm de barbar.i" lotu~i niciodata nil se vcdca He-o urmll. de pr~bu~ire fll..d. Pr~hu~irc" cra in10tueallna relilitatul unei sUhkiuni moralt: c~,~i noia cale., prin IIlIP, d~r ""e~IA, prill cl insu~I, fara tr~dUorri L1in§· unlru, nil a'-ea nici 0 puiere asupra \·oil1~ei. Pc dnd dllircal1l, noi nu mai aveam trupuri. er.,m incon~!iell\i fr.l~ de C8rnC3 ori de SIOlHrea noastr~ ~i num~i dnd, dl:p~ un r~slim", acea$t~ agifa\<e IAncelca ~i fie reg~scam tim· purile. atunei cle, cu 0 oarecare dtJ~m:inie. eu un simI lIisprcJ;ui.lor W alingcau scopul lor oel ma:i inal!, nu c~ v~hlC'ul'e ale sp'lritului, ci atunei dnd, disolllatc, clementelc 101' S(!I~e8U sa tng(a~c dirnpul" (PD, ~[j7-4(jS), • CCe3,1! lipse~te dl.IJ ~ce~sU m~ltur[slre tnrru sule[inl5 ~i jcrWi, orlzonltll mal latg ))1 hanscenLmvrenc Jhlms tot Umpul ill limitclc desn1d5jduilOru'1! ale p!mAnlului, respiug:lnd ecrul C'ale m~ngala ranile ~llIIbartea tOl'ar~~ilor s~i lUusulrnanl .. 51 totu~i, -ce e:c:em· plu de dep~~ire a p5mlintesculul! 'S. Barb .. esle

deniei.

Sllfcrlnd.

Cia U ... lue

V•• lla L Po.taurA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful