แผนการวัดและประเมินผล

รายวิชาคณิตศาสตร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รหัสวิชา ค33101
ภาคเรียนที่ 1

2 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.0 หน่วยกิต

รายการประเมิน
งานหรือการบ้านทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเ รียน (จิตพิสัย)
การสอบย่อยครั้งที่ 1
การสอบย่อยครั้งที่ 2
การสอบกลางภาคเรียน
การสอบปลายภาคเรียน
รวมคะแนน

คะแนน
15
15
10
10
20
30
100

1. งานหรือการบ้านทีไ่ ด้รับมอบหมาย (15 คะแนน)
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (15 คะแนน)
ผลการประเมิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อการประเมิน
ความตัง้ ใจเรียนในห้องเรียน
การตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน
การมีส่วนร่วมในการเรียน
ความมีวินัยในตนเอง
ความรับผิดชอบต่อการเรียน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ความสามารถทางานร่วมกับผู้อนื่
ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา
ความสามารถในการแก้สถานการณ์
ความสามารถในการตัดสินใจ

ดีเยีย่ ม ดีมาก
ดี
ปานกลาง
2
1.6
1.2
0.8
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ต้องปรับปรุง
0.4
คะแนน

3. การประเมินจากการสอบย่ อย รายวิชานี้มกี ารสอบย่อย 2 ครั้งดังนี้
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 18-22 มิ.ย.55
เวลาทีใ่ ช้สอบ 90 นาที 10 คะแนน
- กาหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 13-17 ส.ค.55
เวลาทีใ่ ช้สอบ 90 นาที 10 คะแนน
เนื้อหาทีส่ อบ ลักษณะข้อสอบ จานวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการสอบ
การสอบย่อยครั้งที่ 1
สถิติและข้อมูล
- ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาทีต่ อ้ งใช้สถิติ
- ความหมายสถิติ
- สถิตกิ บั การตัดสินใจและวางแผน
- ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ความหมายของข้อมูล
- ประเภทของข้อมูล
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปัญหาในการใช้ข้อมูล
การสอบย่อยครั้งที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
- การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
- การแจกแจงความถี่สะสม
- การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
- ฮิสโทแกรม
- แผนภาพต้น-ใบ
- การวัดตาแหน่งทีข่ องข้อมูล
- เปอร์เซ็นไทล์
- การวัดค่ากลางของข้อมูล
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ถ่วงน้าหนัก
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวม
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม

ลักษณะข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

คะแนน

ปรนัย 1 คะแนน
เติมคาตอบ 2 คะแนน
เขียนบรรยาย 5 คะแนน
เติมคาตอบ 2 คะแนน

5
5
1
5

5
10
5
10

รวม (ปรับเหลือ 10 คะแนน)

16

30

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

1

5

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

1

5

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

1

5

เติมคาตอบ 2 คะแนน
แสดงวิธีทา 5 คะแนน

5
1

10
5

9

30

รวม (ปรับเหลือ 10 คะแนน)

4. การประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน)
กาหนดสอบกลางภาคเรียนระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.55 เวลาทีใ่ ช้สอบ 120 นาที
หัวข้อ /เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการสอบ
สถิตแิ ละข้อมูล
- สถิตกิ บั การตัดสินใจและวางแผน
- ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ความหมายของข้อมูล
- ประเภทของข้อมูล
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปัญหาในการใช้ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
- การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
- การแจกแจงความถี่สะสม
- การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
- ฮิสโทแกรม
- แผนภาพต้น-ใบ

ลักษณะข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

คะแนน

เขียนบรรยาย 5 คะแนน
เติมคาตอบ 2 คะแนน

1
5

5
10

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

2

10

แสดงวิธีทา 5 คะแนน
เติมคาตอบ 1 คะแนน

2
5

10
5

15

40

ลักษณะข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

คะแนน

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

3

15

แสดงวิธีทา 5 คะแนน
เติมคาตอบ 2 คะแนน

4
5

20
10

แสดงวิธีทา 5 คะแนน

3

15

15

60

รวม (ปรับเหลือ 20 คะแนน)
5. การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)
กาหนดสอบปลายภาคเรียนระหว่างวันที่ 24-28 ก.ย.55 เวลาทีใ่ ช้สอบ 120 นาที
หัวข้อ / เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง
หัวข้อ/เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการสอบ
การวิเคราะห์ข้อ มูลเบือ้ งต้น
- การวัดตาแหน่งทีข่ องข้อมูล
- เปอร์เซ็นไทล์
- การวัดค่ากลางของข้อมูล
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ถ่วงน้าหนัก
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวม
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
การวัดการกระจายของข้อมูล
- พิสัย
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รวม (ปรับเหลือ 30 คะแนน)

6. กาหนดค่าระดับคะแนน ตามเกณฑ์ดงั นี้
ร้อยละ 80 - 100 ได้เกรด 4.0
ร้อยละ 76 - 79 ได้เกรด 3.5
ร้อยละ 70 - 75 ได้เกรด 3.0
ร้อยละ 66 - 69 ได้เกรด 2.5
ร้อยละ 60 - 65 ได้เกรด 2.0
ร้อยละ 56 - 59 ได้เกรด 1.5
ร้อยละ 50 - 55 ได้เกรด 1.0
ร้อยละ 0 - 49 ได้เกรด 0.0