2

3

ISBN 978-1-4716-7874-5 © MMXII MoArt/Mohamed El-Fers/ Türkevi Derneği Old Friends in Vibrant Fantasy Celebration of the fourth centenary of friendship between Turkey and the Netherlands. This first MoArt Magical Realism (Büyülü Gerçekçilik) Exhibition in Turkey was made possible through the UETD Hollanda, EkoAvrasya, Türksoy, Estergon Türk Kültür Merkezi / Keçiören, Ankara, SMHO, Türkevi Derneği and MokumTV.

2

3

4

Voorwoord

H

et jaar 2012 is het jaar van vier eeuwen diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. UETD Nederland en partner organisaties zullen onder het motto “Eski Dostlar” een bijdrage leveren aan de viering en herdenking van deze historische betrekkingen. Een van deze activiteiten is de Eski Dostlar MoArt tentoonstelling, welke ook een minder bekend beeld geeft van deze relatie. Zoals het bezoek van Nederlandse Ambassadeur Cornelis Haga aan de Soefi-heilige Aziz Mahmud Hudayi. In zijn Fantasy Art geeft Mohamed El-Fers blijk van zijn originaliteit en spiritualiteit, waarbij hij op verantwoorde wijze ludieke en geschiedkundige elementen laat samengaan. En blijk geeft van zijn emotionele betrokkenheid met de Turkse en Islamitische cultuur in Nederland, zoals hij dit al jarenlang doet in zijn publicaties en documentaires, over o.a. Mevlana Rumi, Maria in de Koran, de Mehter en traditioneel Turks olieworstelen in Holland. Wij hopen dat het Eski Dostlar Project een bijdrage zal leveren aan de herdenking van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Veyis GÜNGÖR Önsöz 2012 yılı, Hollanda Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıldönümü. Bu çerçevede hem Hollanda’da hem Türkiye’de bir çok etkinlik düzenlenmektedir. Biz de, UETD Hollanda olarak gerek kardeş kuruluşlarımız gerek partner kuruluşlarımızla “Eski Dostlar Projesi” adı altında, çeşitli etkinlikler yaparak, 400. Yıl ilişkilerini anma sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Etkinliklerimiz Hollanda, Türkiye ve Belçika’da gerçekleştirilecektir. Konya’dan başlayan, Hollanda-Türkiye 400. Yıl dostluk

5

ilişkileri Türkiye programı etkinliklerimiz Ankara ve İstanbul olmak üzere değişik şehirlerde de uygulanacaktır.

Mohamed El-Fers ve Veyis Güngõr (Fotoğraf: Aziz Aslantekin)

Bu etkinliklerimizden bir tanesi Eski Dostlar Resim Sergisi’dir. Resimlerdeki kompozisyonlar 1612 yılında Hollanda Osmanlı arasında başlayan ve tarih içerisinde gelişen ilişkiler hakkında ilgi duyanlara bir fikir vermektedir. Sergide yer alan resimler ilişkilerin bilinmeyen ve az konuşulan yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin ilk Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga’nın Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerini ziyareti gibi. Resimlerde, daha çok tarihsel olaylarla manevi şahsiyetler arasında ilişkilere yer verilmiştir.

6

Sergideki resimleri büyük bir itina ve özveriyle hazırlayan Muhammed El-Fers, uzun yıllar Hollanda’da Türk kültürü ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede hazırladığı Mevlana, Yağlı Güreşler, Mehter Hollanda’da, Kur’an’da Hz. Meryem DVD belgeselleri ilk akla gelen çalışmalarıdır. Eski Dostlar Resim Sergisinin 400. Yıl Hollanda Türkiye diplomatik ilişkilerinin yıldönüme katkıda bulunması dileğiyle. Veyis GÜNGÖR Preface The year 2012 is the year of four centuries of diplomatic relations between the Netherlands and Turkey. UETD Netherlands and partner organizations will contribute to the celebration and commemoration of this historic relationship. One of these activities is the Eski Dostlar MoArt exhibition, that also offers a less well-known picture of this relationship. Such as the visit by Dutch ambassador Cornelis Haga to the Sufi saint Aziz Mahmud Hudayi. In his Fantasy Art Mohamed El-Fers shows evidence of his original spirituality, where he in a responsible manner unites fun and historical elements. And expresses his emotional involvement with the Turkish and Islamic culture in the Netherlands, as he does for many years in his publications and documentaries, including those he made about Mevlana Rumi, Mary in the Quran, the Mehter and traditional Turkish oilwrestling in Holland. We hope that the Project Eski Dostlar may contribute to the commemoration of 400 years of diplomatic relations between the Netherlands and Turkey. Veyis GÜNGÖR
7

8

9

President Gül en koningin Beatrix

D

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

r. Abdullah Gül (29 oktober 1950) is sinds 2007 de 11de en huidige president van de Republiek Turkije. Beatrix von Amsberg-Zur Lippe-Biesterfeld (Soestdijk 1 januari 1938) is sinds 30 april 1980 de 6de erfvorst van het Huis van Oranje-Nassau in Nederland. Cumhurbaşkanı Gül ve Kraliçe Beatrix
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Dr. Abdullah Gül (29 Ekim 1950) 2007 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyetinin 11. Cumhurbaşkanıdır. Beatrix von Amsberg-Zur Lippe Biesterfeld (Soestdijk, 1 Ocak 1938) 30 Nisan 1980’den itibaren OrangeNassau hanedanının 6. Kraliçesidir.

President Gül and Queen Beatrix
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Dr. Abdullah Gül (29 October 1950) is the 11th and current President of the Republic of Turkey since 2007. Beatrix von Amsberg-Zur LippeBiesterfeld (Soestdijk January 1, 1938) since April 30, 1980 the 6th hereditary monarch of the House of Orange-Nassau in the Netherlands.

10

Voederen van de duiven door de haremvrouwen
Oorspronkelijk werk 60,3 x 81,6 cm van Jean-Léon Gérôme (Vésoul 1824–Parijs 1904).

J

ean-Léon Gérôme maakte in 1854 een reis naar Turkije en bezocht Egypte in 1857. De schilder verzette zich tegen door Monet en Manet begonnen impressionisme. In 1846 werd Gérôme op het laatste moment afgewezen door de kunstcommissie voor de prestigieuze Prix de Rome, omdat de commissieleden zijn figuren ‘inadequaat’ vonden. Harem cariyelerinin güvercinlere yem vermesi
Jean-Leon Gérôme (Vesoul 1824–Paris 1904) 60,3 x 81,6 cm Orijinal çal

Jean-Leon Gérôme 1854’te Türkiye’ye 1857’de Mısır’a seyahatler gerçekleştirir. Ressam, Monet ve Manet’in başlattıkları impresyonizme karşı koyar. 1846’da ise son anda Sanat Komisyonu tarafından, üyelerin onun figürlerini ‘yetersiz’ (inadekwaad) buldukları için, prestijli Prix de Rome’ye (Roma Yarışması) kabul edilmez.

Harem women feeding the pigeons
Original work 23.7 x 52 inch by Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824–Paris 1904).

Jean-Léon Gérôme made a trip to Turkey in 1854 and visited Egypt in 1857. The painter was opposed to the Impressionism of Monet and Manet. In 1846 Gérôme was denied to enter the prestigious Prix de Rome at the last minute, because the art commission committee found his figures 'inadequate'.

11

12

13

14

De Konya Caravaan

C

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

ompositie waarin het door El-Fers vervaardigde heiligdom van Mevlana werd geplaatst in een bewerkt fragment van schilder Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824– Parijs 1904), om zo het belang van dit mystiek cultureel centrum in het verleden tot uitdrukking te brengen. Gérôme bezocht Turkije in 1854. Konya Kervanı
Orijinal eser 42,2 x 59,6 cm Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950).

Ressam Jean-Léon-Gérôme’in (Vesoul 1824–Paris 1904) bir kesitine Mohamed El-fers tarafından yapılmış Mevlana Türbesinin yerleştirildiği bir kompozisyon. Bundan kasıt bu manevi kültür merkezinin geçmisteki önemini öne çıkarmaktır. Gérôme 1854’te Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

The Konya Caravan
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Composition in which the sanctuary made by El-Fers of Mevlana was placed in a modified fragment of painter Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824–Paris 1904), so the importance of this mystical cultural center in the past to express. Gérôme visited Turkey in 1854.

15

16

17

Fort Selymbria (Silivri Kale)

I

Originele litho 12,2 x 19,2 cm van Francis Hervé (1781–1850).

n Silivri Kale (kasteel Selymbria) op 67 km van het centrum van Constantinopel trouwde in 1348 de 14-jarige Theodora Maria Cantakouzene, dochter van de Byzantijnse keizer Johannes VI met sultan Orhan Gazi, de zoon van de stichter van de Osmaanse dynastie. Dezelfde avond voer Sultan Orhan met zijn Byzantijnse bruid terug naar de Aziatische zijde. Silivri Kalesi
Orijinal eser: Francis Herve (1781–1850), litoğrafi, 12,2 x 19,2 cm.

1348 yılında İstanbul’un merkezine 67 km. uzaklıktaki Silivri Kalesinde, Osmanlı Hanedanlığının kurucusunun oğlu Orhan Bey, Bizans imparatoru VI. Yohannes’in 14 yaşındaki kızı Theodora Maria Cantacouzene ile evlenir. Sultan Orhan aynı akşam gelini de alıp Asya Kıtasına geri döner.

Fort Selymbria (Silivri Kale)
Original lithograph 12.2 x 19.2 cm by Francis Herve (1781–1850).

In Silivri Kale (castle Selymbria) at 67 km from the center of Constantinople in 1348 married the 14-year-old Theodora Cantakouzene Mary, daughter of the Byzantine Emperor John VI in Sultan Orhan Gazi, the son of the founder of the Ottoman dynasty. The same evening feed Sultan Orhan with his Byzantine bride back to the Asian side.

18

Aankomst Zeeuwse Sultansvaart

E

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

en door MoArt voor MokumTV gefabriceerde afbeelding van de aankomst van de bevolking van Muiden uit Zeeuws Vlaanderen. Nadat de Muidenaren een Osmaanse prins uit zee hadden gered, werden ze in de 16de eeuw door de Sultan uitgenodigd naar Constantinopel te komen. Zeelandlıların Sultan Seyahatinin Şehre Gelişi
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

MoArt’ın MokumTV için ürettiği Zeeland Flaman Bölgesi Muiden halkının şehre girişinin resmidir. Muidenlilerin Osmanlı prensini denizde kurtardıktan sonra Padişah tarafından İstanbul’a davet edilmişlerdi.

Arrival Zealand Sultancruise
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

An image produced by MoArt for MokumTV of the arrival of the population of Muiden from Zealandic Flanders in the southernmost region of south-western Netherlands. After the people of Muiden had rescued an Ottoman prince from the sea, they were invited in the 16th century by the Sultan to come to Constantinople.

19

20

21

22

Rossa Solymanni Uxor

R

Oorspronkelijk werk 37 x 52 cm van onbekende schilder uit de 18de eeuw.

oxelana (±1500–Constantinopel, 18 april 1558), beter bekend als Hürrem (Turks voor vrolijk) was de vrouw van sultan Süleyman de Grote, over wie ze grote invloed had. Ze was de eerste vrouw in het rijk die moskeeën en karavanserai's liet bouwen, zowel in Constantinopel als in Mekka en Jeruzalem. Kızıl Süleyman’ın Karısı
Orijinal eser: 18. Yüzyıla ait 37 x 52 cm ebadındaki eserin sahibi bilinmiyor.

Sultan Süleyman’ın eşi ve onun üzerinde büyük etkisi olan, asıl Adı Roxelena (doğumu ±1500, ölümü İstanbul, 18 Nisan 1558), ancak Hürrem olarak tanınır. O ülkede, hem İstanbul’da hem de Mekke ve Kudüs’te cami ve kervansaraylar yaptıran ilk kadındır.

Rossa Solymanni Uxor
Original work 14.6 x 20.4 inch by an unknown painter of the 18th century.

Roxelana (±1500–Constantinople, 18 april 1558), better known as Hürrem (Turkish for gay) was the wife of Suleyman the Magnificent, whom she had great influence. She was the first woman in the empire who had built mosques and caravanserai's, both in Constantinople and in Mecca and Jerusalem.

23

24

Mevlana vliegt over de Gouden Hoorn

D

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

e grote sufi en mysticus Mevlana Rumi op een vliegend tapijt boven de Gouden Hoorn.

Mevlana Haliç semalarında
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Büyük mutasavvıf ve düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi uçan halı üstünde Haliç semalarında.

Mevlana flies over the Golden Horn
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

The great sufi and mystic Mevlana Rumi on a magic carpet over the Golden Horn.

25

26

Nasreddin Hodja

N

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

asreddin Hodja was een filosoof en geestelijke uit de middeleeuwen en zou omstreeks 1300 in het huidige Afghanistan, Iran en Turkije geleefd hebben, en in Aksehir zijn gestorven. De verhalen omtrent Nasreddin hebben zich verbreid tot in Noord-Afrika, Chinees Turkestan en de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Volgens een contemporaine legende zou de hodja in 1389 de Delfshavense Schie hebben gegraven voor de bewoners van Delft. Nasrettin Hoca
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Bilge ve halk bilimcisi Nasrettin Hoca, 1300’lü yıllarda şimdiki Afganisan, İran ve Türkiye’de yaşamış ve Akşehir’de vefat etmiştir. Nasreddin Hoca’nın öyküleri Kuzey Afrika’dan Doğu Türkistan’a ve Rotterdam Delfshaven’a kadar yayılmıştır. Hoca, o çağdaki bir efsaneye göre Delft sakinleri için 1389 yılında Delfshavense Schie’ye defnedilmiştir.

Nasreddin Hodja
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Nasreddin Hodja was a philosopher and spiritual man from the Middle Ages and lived in present day Afghanistan, Iran and Turkey, where he died around the 1300’s in Aksehir. The stories of Nasreddin had spread into northern Africa, Chinese Turkestan and the Rotterdam Delfshaven too. According to one contemporaneous legend, the Hodja had dugged in 1389 Delfshavense Schie for the residents of Delft.

27

28

29

Zeeuws meisje in Karaköy

H

Oorspronkelijk werk 45 x 34,5 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

et sprookje van Moniekje uit Muiden, die ze ‘vergaten’ mee terug te nemen tijdens de Zeeuwse Sultansvaart in de 16de eeuw. Ze is hier afgebeeld waar destijds de dokken waren gevestigd ter hoogte van de aan de huidige Rıhtım Street in Karaköy. Karaköy'de Zeelandlı kız
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 45 x 34,5 cm.

16 Yüzyılda gerçekleşen Zeeland Sultan Seferi esnasında unutulup arkada bırakılan Muidenli Moniekje masalı. O zamanlar tersanelerin olduğu günümüzdeki Karaköy Rıhtım Caddesi üzerinde resmedilmiştir.

Zealandian girl in Karaköy
Original work 17.7 x 13.6 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

The tale of Moniekje from Muiden, left alone and forgotten after the Zealand Sultancuise in the 16th century. She is depicted here at the current Rihtim Street in Karaköy where once the docks were located.

30

De Zeeuwse Sultansvaart

M

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

oArt kaart van de plekken in West Zeeuws Vlaanderen waar zich aan het einde van de zestiende eeuw de eerste Turken vestigden. Zeeland Sultan Seyahati
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

16. Yüzyılın sonunda ilk Türklerin yerleştiği Batı Zeeland Flaman bölgesindeki yerlerin MoArt haritası.

The Zeeland Sultans Cruise
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

MoArt map of the sites in West Zeeland Flanders, where the first Turks drew at the end of the sixteenth century.

31

32

33

34

35

Osmanen voor het oude stadhuis van Amsterdam

O

Oorspronkelijk werk 70,5 × 84 cm van Jacob van der Ulft (Gorkum 1621–Noordwijk 1689).

smaanse kooplui voor het oude stadhuis aan de Dam. Het gebouw uit de 14e eeuw op de plaats van het huidige paleis brandde op 7 juli 1652 af. Op dat moment was de bouw van het nieuwe stadhuis al begonnen. Eski Amsterdam Belediyesi önündeki Osmanlılar
Orijinal eser: Jacob van der Ulft (Gorkum 1621–Noordwijk 1689), 70,5 x 84 cm, Amsterdam Müzesi.

Dam Meydanı’ndaki Eski belediye binası önünde Osmanlı tüccarları. Şimdiki sarayın bulunduğu yerdeki bina 7 Temmuz 1652 tamamen yanmıştır. Aynı zamanda yeni belediye binasının inşasına başlanmıştır.

Ottomans in front of the old town hall of Amsterdam
Original work 27.7 x 33 inch by Jacob van der Ulft (Gorkum 1621–Noordwijk 1689) in Amsterdam Museum.

Ottoman merchants in the old town hall on the Amsterdam Dam Square. The 14th century building on the site of the present palace burned down on July 7, 1652. At that time the construction of the new City Hall was already started.

36

Osmanen voor het nieuwe stadhuis van Amsterdam
Oorspronkelijk werk 75,5 × 91,5 cm van Gerrit Adriaansz Berckheyde (Haarlem 1638–Haarlem 1698).

O

ok op dit uit 1670 stammende werk van Berckheyde staan er Turken op de Dam van Amsterdam. Het nieuwe Stadhuis was in in 1655 in gebruik genomen en was een uiting van de macht en status van Amsterdam op het hoogtepunt van zijn Gouden Eeuw. In 1808 werd het gebouw geconfisqueerd door de eerste koning van Holland als Koninklijk Paleis. Amsterdam Belediyesi önünde Osmanlılar
Orijinal eser: Gerrit Adriaansz Berckheyde (Haarlem, 1638–1698), 75,5 x 91,5 cm.

1670 yılına ait Berckheyde’nin bu eserinde de Dam Meydanı’nda Türkler görülmektedir. Yeni Belediye binası 1655 yılında hizmete girmiş olup, bu binayla Amsterdam’ın Altın Çağ’ın en doruk noktasındaki gücünün bir ifadesi idi. Bina 1808 yılında Hollanda’nın ilk kralı tarafından Kraliyet Sarayı olarak değiştirilmiştir.

Ottomans in front of the new town hall of Amsterdam
Original work 29.7 x 36 inch by Gerrit Adriaansz Berckheyde (Haarlem, the Netherlands 1638–Haarlem 1698)

Also on this work by Berckheyde, dating from 1670, there are Turks at the Dam in Amsterdam. The new City Hall was taken into use in 1655 as an expression of power and status of Amsterdam at the height of its Golden Age. In 1808 the building was confiscated as a royal palace by the first king of Holland.

37

38

39

40

De Geuzenpenning

D

Original work by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

e Geuzen (Bedelaars) waren de Nederlandse vrijheidsstrijders. Ze bevochten hun onafhankelijkheid van de Spaanse Habsburgers. Velen droegen een zilveren penning in de vorm van een halve maan. Daarop stond het opschrift: Liever Turks dan Rooms Katholiek. Dilenci madalyası
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Hollanda 1950).

Dilenciler (Geuzen) Hollanda özgürlük savaşçılarıdırlar. Onlar İspanyol Habsburglara karşı bağımsızlık mücadelesi verdiler. Bunların bir çoğu hilal şeklinde bir gümüş madalyon taşırlardı. Onun üstünde şu ibare yazılıydı: Roma Katoliği olmaktansa Türk olmayı tercih ederim.

The Beggars medal
Original work by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

The Geuzen (Beggars), Dutch freedom fighters. They fought for their independence from the Spanish Habsburgs. Many wore a silver medallion in the shape of a crescent with the inscription: Rather Turkish than Roman Catholic (Liever Turks dan Paaps).

41

42

De jonge Cornelis Haga

B

Oorspronkelijk werk 15,5 x 23,5 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

ij gebrek aan beeldmateriaal van de eerste Hollandse consul werd aan de hand van de twee bekende portretten op latere leeftijd, deze reconstructie van de jonge Cornelis Haga in het jaar 1612 vervaardigd, zoals hij er moet hebben uitgezien bij zijn vertrek naar Constantinopel. Genç Cornelis Haga
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950) 15,5 x 23,5 cm.

O Konstantinopolis için yola baktı olmalıdır gibi ilk Hollanda konsolosu görüntülerini yokluğunda sonraki yaşamında, üretilen yıl 1612 yılında genç Cornelis Haga bu rekonstrüksiyon, iki tanınmış portreleri bazında oldu.

The young Cornelis Haga
Original work 6 x 8.2 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

In the absence of visual material of the first Dutch consul, this reconstruction of the young Cornelis Haga was produced on the basis of the two known portraits in later life. He must have looked like this upon his departure for Constantinople in the year 1612.

43

44

45

De reis van Cornelis Haga in 1612

M

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

oArt kaart van de reis gemaakt in 1612 door Cornelius Haga (1578–1654), de eerste diplomatieke afgevaardigde van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden in Constantinopel. Cornelis Haga’nın 1612’deki seyahati
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Cornelis Haga’nın (1578–1654) 1612’de Yedi Birleşik Hollanda Cumhuriyetini temsilen İstanbul’a yaptığı seyahatın MoArt haritası.

The journey of Cornelis Haga in 1612
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

MoArt map of the trip made in 1612 by Cornelius Haga (1578–1654), the first diplomatic representative in Constantinople of the Republic of the Seven United Netherlands.

46

Haga in de Gouden Hoorn

D

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

e aankomst van Cornelis Haga in 1612 met een Hollands schip uit Enkhuizen. Op de achtergrond de Suleymaniye, de grote moskee van sultan Suleyman de Magnifieke. Haga Haliç'te
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Cornelis Haga’nın Hollanda Enkhuizen’e ait gemi ile 1612’de İstanbul’a girişi. Arka planda Muhteşem Süleyman’ın büyük camisi Süleymaniye görülmektedir.

Haga on the Golden Horn
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

The arrival of Cornelis Haga in 1612 with a Dutch ship with Enkhuizen as homeport. In the background, the Süleymaniye, the great mosque of Sultan Suleyman the Magnificent.

47

48

49

50

Aziz Mahmud Hudayi

V

Oorspronkelijk werk 36 x 51 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

olgens Cornelis Haga heeft naast Halil Pasja met name Aziz Mahmud Hudayi een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van de eerste diplomatieke relaties tussen Turkije en Nederland. Een paar dagen nadat Haga deze zeer invloedrijke sufi in Üsküdar had bezocht en door hem was gezegend, werd de eerste Nederlandse ambassadeur toegelaten tot Sultan Ahmed I. Aziz Mahmud Hudayi maakte grote indruk omdat hij o.a. over het water van de Bosporus kon lopen. Aziz Mahmud Hüdayi
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 36 x 51 cm.

Cornelis Haga’ya göre Halil Paşa’nın yanı sıra özellikle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Hollanda Türkiye ilişkilerinin başlamasında önemli bir rol oynamıştır. Haga, bu oldukça nüfuzlu şeyhi Üsküdar’da ziyaret edip duasını almasından bir kaç gün sonra Sultan I. Ahmet’in huzuruna kabul edilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Boğaz’ı yürüyerek geçmek gibi kerametlerinden dolayı oldukça büyük saygınlığa sahipti.

Aziz Mahmud Hudayi
Original work 14.1 x 20 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

According to Cornelis Haga and in addition to Halil Pasha especially Aziz Mahmud Hudayi played a major role in the creation of the first diplomatic relations between Turkey and the Netherlands. A few days after Haga had visited and was blessed by this highly influential Sufi in Üsküdar, the first Dutch ambassador became admitted to Sultan Ahmed I. Aziz Mahmud Hudayi impressed because he could walk over the waters of the Bosporus.

51

52

De ahidnâme of capitulatie van 1612

F

ragment van de ahitname of capitulatie die sultan Ahmed I verleende aan de Hollandse consul Cornelius Haga. Dit belangrijk document is herkenbaar aan de tughra, het monogram van de Sultan die de capitulatie verleent. De ahitname verleende Holland het recht op handel met het Osmaanse Rijk. Het document was geldig gedurende de regeerperiode van de heersende Sultan. 1612 Ahidnamesi veya kapitülasyonu
Sultan I. Ahmet tarafından Hollanda elçisi Corhelis Haga’ya verilen ahidnameden bir kesit. Bu önemli belge, ahidnameyi veren padişahın imzası yerine geçen üzerindeki tuğradan tanınmaktadır. Ahidname Hollanda’ya Osmanlı Devleti ile ticaret yapma hakkı vermektedir. Bu belge padişahın hükümran olduğu süre içinde geçerlidir.

The ahidnâme or capitulation of 1612
Fragment of the Capitulation which Sultan Ahmed I granted to the Dutch consul Cornelius Haga. This important document is identified by tughra, the monogram of the Sultan that the capitulation grants. The ahitname Holland granted the right to trade with the Ottoman Empire. The document was valid during the reign of the ruling Sultan.

53

54

De importbruid van Haga

A

Oorspronkelijk werk 10,7 x 15 cm door onbekend schilder, 17de eeuw.

lida (Alithea) Brasser was de veertigjarige importbruid die Cornelis Haga naar Constantinopel haalde. Ze trouwde met de handschoen (zonder dat de bruidegom bij het huwelijk aanwezig was) in Delft en vertrok kort daarop naar Constantinopel. Haga’nın ithal gelini (eşi)
Orijinal eser: 17. Yüzyıla ait 10,7 x 15 cm ebadındaki eserin sahibi meçhul.

40 yaşındaki Alida (Alithea) Brasser Cornelis Haga’nın İstanbul’a getirttiği ithal gelindir. Alida Delft’te Haga’nın eldiveniyle evlendi (damat nikah töreninde yoktu) ve bunun akabinde İstanbul’a hareket etti.

The Haga import bride
Original work 4.2 x 5.8 inch by unknown 17th century painter.

Alida (Alithea) Brasser was the forty-year-old bride who Cornelis Haga imported to Constantinople. She married the glove (without the groom at the wedding was present) in Delft and left shortly afterwards to Constantinople.

55

56

Haga de Luchtviolist

D

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

e eerste Hollandse consul Cornelus Haga balanceerde tussen de Nederlanden en het Osmaanse Rijk. Hij speelde lustig op zijn luchtviool om de klank van gebakken lucht te produceren. Hayalperst Haga
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

İlk Hollanda elçisi Cornelis Haga Hollanda ile Osmanlı Devleti arasında yalpalamaktaydı. Büyük bir zevkle muhayyilesini zorlayıp hayallerini süslüyordu.

Haga the Air-violinist
16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

The first Dutch consul Cornelus Haga balanced between the Netherlands and the Ottoman Empire. He played merrily on his air violin to produce the sound of fried air.

57

58

59

De presentatie van Murad IV

O

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

mdat een fatsoenlijke afbeelding van deze sultan ontbrak, gaf de UETD de opdracht een nieuwe, historisch verantwoorde eigentijdse afbeelding van sultan Murad IV te maken. IV. Murad’ın Tanıtımı
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

IV. Murad’ın doğru dürüst bir resmi olmadıği için UETD tarihi sorumluluk içeren güncel bir portresinin yapılması talimatını verdi.

The presentation of Murad IV
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Because a decent picture of this sultan was missing, the UETD gave the order to make a new, historically correct contemporary image of Sultan Murad IV.

60

Het Sublieme Osmaanse Rijk en Nederland

M

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

oArt Kaart van het Osmaanse Rijk en Nederland. Het Osmaanse Rijk bestond van 27 juli 1299 tot 29 oktober 1923 en was een van de grootste, langdurigste en machtigste rijken in de geschiedenis van de wereld. Yüce Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Osmanlı Devleti ve Hollanda’nın MoArt haritası. 27 Temmuz 1299’dan 29 Ekim 1923’e kadar süren Osmanlı Imparatorluğu dünyanın en büyük, en uzun ömürlü ve en güçlü devletlerinden birisiydi.

The Sublime Ottoman Empire and the Netherlands
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

MoArt Map of the Ottoman Empire and the Netherlands. The Ottoman Empire lasted from 27 July 1299 to 29 October 1923 and was one of the largest, longest lasting and most powerful empires in the history of the world.

61

62

63

64

Soefi’s op de Suratse teeckening
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Pen en bruine inkt, gehoogd met loodwit op droge borstel, ca. 1632 op Japans papier. 21,3 x 17,8 cm.

D

eze tekening is een van de vijfentwintig "Suratse teeckeningen", miniaturen uit het Rijk van Shah Jahan die Rembrandt kopieerde in 1632. Omdat de tekening een kopie is, werkt Rembrandt nauwkeuriger dan normaal. Hij gebruikt een zeer fijne pen, met een droge borstel om een lichte achtergrond om schaduw te creëren op het Japans papier, waar de Nederlanders een exclusieve handelsovereenkomst met Japan voor hadden in de 17e eeuw. De in onbruik geraakte Indiase handelshaven Surat was een belangrijke overslagplaats voor bedevaarders naar Mekka met een districtshoofdkantoor voor de Nederlandse VOC. Surat minyatürlerinde mutasavvıflar
Orijinal eser: Rembrandt van Rijn (1606-1669), 1632’lerde Japon kağıdı üzerine, kalem ve kahverengi boya ile, kurşun beyazıyla kuru fırça üzerinde yükseltilmiş bir çizim.

Bu, 1632’de Rembrandt tarafından kopya edilen Şah Cihan’ın ülkesine ait 25 minyatürden birisidir. Rembrand, minyatür bir kopya olduğu için her zamankinden daha dikkatli çalışmıştır. O, Hollandalıların 17. Yüzyılda çok özel bir ticari anlaşma yaptıkları Japon kağıdı üzerinde gölgeler yaratabilmek için kuru bir fırçayla çok ince bir kalem kullanmaktaydı. Artık kullanılmayan Hindistan Surat Ticaret Limanı Mekke’ye giden hacıların önemli bir nakil yeri idi ve orada Hollanda’ya ait VOC’nin (Birleşik Doğu Hint Ticaret Ortaklığı) bölge ana bürosu bulunmaktaydı.

65

Sufis on the Suratian drawing
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Pen and brown ink, heightened with white lead on dry brush, ca 1632 on Japanese paper. 21.3 x 17.8 cm.

This drawing is one of the twenty-five "Suratse teeckeningen" miniatures from the Reign of Shah Jahan copied by Rembrandt in 1632. As the drawing is a copy, Rembrandt operates more accurate than normal. To create shadow on Japanese paper, for which the Dutch had an exclusive trade agreement with Japan in the 17th century, he uses a very fine pen, with a dry brush to a light background The disused Indian trading port Surat was an important transshipment point for pilgrims to Mecca with a district headquarters for the Dutch VOC.

De Rijke Koopman
Combinatie compositie van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

P

ortret van de in Istanbul zeer rijk geworden Cornelius Haga in Istanbul. Geplaatst voor de haven van Constantinopel.

66

Zengin Tüccar
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950) kombine kompozisyonu.

İstanbul’da çok zengin olan Cornelis Haga’nın Istanbul’da bir portresi. İstanbul Limanı önüne yerleştirilmiştir.

The Rich Merchant
Combination composition by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Portrait of Cornelius Haga who became very rich in Istanbul. Placed at the port of Constantinople.

67

68

De duurste tulp ooit verkocht

D

Origineel waterverf op papier 30 × 21 cm, rond 1636 van onbekend schilder uit Haarlem.

e eerste tulpenbollen waren in 1593 in Leiden aangekomen. En zou de eerste grote speculatiegolf in de geschiedenis veroorzaken. Het kweken en bemachtigen van zeldzame soorten werd een rage onder steenrijke stedelingen. Voor een bol van de beroemdste, zeldzaamste en duurst verkochte bloem ooit, de wit-rode Semper Augustus, werd in 1625 al meer geboden dan de prijs van een Amsterdams grachtenhuis. Op 5 februari 1637 stortte de speculatieve tulpenwindhandel in. Bugüne kadar satılan en pahalı lale
Orijinal eser: 1638 yılına ait ressamı meçhul, kağıt, 30 x 21 cm, üzerinde sulu boya tablo.

İlk lale soğanları 1593’te Leiden’e ulaşmıştır. Borsada o tarihteki ilk spekulasyon dalgasına da sebep olacaktır. Ender rastlanan cinslerini yetiştirmek ve onlara sahip olmak şehirli zenginler arasında bir moda olmuştu. Öyle ki, 1625 yılında, beyaz kırmızı renkli Semper Augustus adlı en meşhur, en nadir ve en pahalı çiçeğin bir soğanına Amsterdam’ın meşhur kanal evlerinin fiyatından fazla bir meblağ ödenmişti. 5 Şubat 1637’de ise spekülatif lale soğanı ticareti çökmüştür.

The most expensive tulip ever sold
Original watercolor on paper 30 × 21 cm, around 1636 of unknown painter from Haarlem.

The first tulip bulbs had arrived in Leiden in 1593. And would the first major wave of speculation in the history cause. The breeding and capture of rare species became a fad among wealthy urbanites. For a sphere of the most famous, rarest and most expensive ever sold flour, the white-red Semper Augustus, was in 1625 offered more than the price of an Amsterdam canal house. On February 5, 1637 overthrew the speculative tulip wind trade.

69

70

Portret van een Osmaanse Prins
Origineel werk 81,2 x 64,7 cm van François-Henri-Alexandre Lafond (1815–1901).

O

lieverf op canvas portret van een Osmaanse prins.

Bir Osmanlı Prensinin portresi
Orijinal eser: François-HenriAlexadre Lafond (1815–1901), 81,2 x 64,7 cm.

Tuval üzerine yağlı boya ile bir Osmanlı prensinin portresi.

Portrait of an Ottoman Prince
Original work 32 x 25.5 inch by François-Henri-Alexandre Lafond (1815–1901).

Oil on canvas portrait of an Ottoman prince.

71

72

73

Sultankalief en Koningin

A

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

bdülhamid II (1842-1918) was de 34e Sultan van het Osmaanse Rijk en zond zijn felicitaties toen koningin Wilhelmina (1880-1962) in 1898 als 4de monarch van het huis van Oranje-Nassau de troon besteeg. Beide vorsten kende jaren van ballingschap. Abdülhamid werd in 1909 verbannen naar Saloniki (huidig Griekenland), Wilhelmina vluchtte in mei 1940 naar Londen. Halife Sultan ve Kraliçe
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Osmanlı Devletinin 34. Padişahı II. Abdülhamid (1842-1918) 1898’de kraliçe Wilhelmina’nın Orange-Nassau hanedanının 4. Hanedanı olarak tahta çıkışından dolayı tebriklerini gönderdi. Her iki hanedan üyesi de sürgün yılları tecrübesine sahiplerdi. Abdülhamid (1842-1918) 1909’da Selanik’e sürgün edilirken, Wilhelmina 1940 Mayısında Londra’ya kaçtı.

Sultan Caliph and Queen
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Abdülhamid II (1842-1918) was the 34th Sultan of the Ottoman Empire and sent his congratulations when Queen Wilhelmina (1880-1962) in 1898 was raised to the throne as the fourth monarch of the House of Orange-Nassau. Both monarchs spend years in exile. Abdülhamid was exiled in 1909 to Salonika (now in Greece), Wilhelmina fled to London in May 1940.

74

Verdrijving van de derwisjen

I

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

n 1923, na de omverwerping van het Osmaanse Rijk, nam Mustafa Kemal Atatürk tal van maatregelen om de nieuwe republiek te moderniseren. Zo verbood hij alle derwisj rituelen en confisqueerde alle soefi-kloosters en scholen. Na de uittocht van de mevlevi’s uit het centrale heiligdom in Konya opende het graf van Mevlana een paar jaar later als museum. Dervişlerin Uzaklaştırılması
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Osmanlı Devletinin 1923’te yıkılmasından sonra Nustafa Kemal Atatürk yeni cumhuriyeti modernize etmek için bir takım tedbirler aldı. Bunlar arasında tekke ve zaviyelerin yasaklanması mal varliklarının devletleştirilmasi de vardır. Mevlevilerin Konya’daki ana dergahı terk etmesinden sonra Mevlana türbesi müze olarak faaliyete sokuldu.

Expulsion of the dervishes
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

In 1923, after the overthrow of the Ottoman Empire, Mustafa Kemal Atatürk took many measures to modernize the new republic. So he banned all Sufi dervish rituals and confiscated all the monasteries and schools. After the exodus of the Mevlevi's from the central shrine in the tomb of Mevlana Konya opened a few years later as a museum.

75

76

77

78

Sheikh met iPhone

N

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

a 1923 werden de Soefi’s in Turkije gedwongen ondergronds te gaan. Ondanks het tot op heden geldende verbod zijn veel orders, vermomd als welzijns-stichtingen, springlevend en groter dan ooit tevoren. Afgebeeld is een jonge Sheikh met iPhone op vliegend tapijt boven het Mevlana heiligdom in Sonya, Turkije. IPhone’lu Şeyh
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Tarikatlar 1923’ten sonra gizli çalışmak mecburiyetinde kaldılar. Günümüzde de geçerli olan yasağa rağmen bir çok tarikat, değişik vakıflar yoluyla hayatta kalıp günden güne büyüdüler. Resimde Mevlana Türbesi üstünde uçan halıda genç bir tarikat şeyhi elinde IPhone ile görülmektedir.

Sheikh with iPhone
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

After 1923, the Sufis in Turkey were forced to go underground. Despite the existing ban, many orders, now disguised as welfare foundations, are very alife and bigger than ever before. Pictured is a young Sheikh with iPhone on his magic carpet above the Mevlana sanctuary in Konya, Turkey.

79

80

Vliegende Vrouw

E

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

en voorbeeld van de purificatie van de Turkse Taal. Zo werd het buitenlandse woord voor stewardess vervangen door de zuiver Turkse Ucan Avrat (Vliegende Vrouw). Uçan Avrat
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Türk dilinin arılaştırılmasına bir örnek. Arılaştırma adına yabancı kökenli bir kelime olan ‘hostes’ yerine saf Türkçe ‘uçan avrat’ kullanılmıştır.

Flying Lady
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

An example of the purification of the Turkish Language. Thus, the foreign word for air hostess was replaced by the pure Turkish Ucan Avrat (Flying Lady).

81

82

Geen cent te veel hoor!

P

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

op-art met een pakje margarine. Hierop staat het legendarisch zuinige Zeeuws Meisje afgebeeld tussen de Hollandse polders en de Turkse gebouwen. Bir kuruş bile fazla değil!
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950) 42,2 x 59,6 cm.

Bir paket margarinle pop-art. Burada efsanevi tutumlu Zeelandlı kız Hollanda polderları ve Türk binaları arasında görülmektedir.

Not a penny too much you know!
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

Pop art with a packet of margarine. This shows the legendary efficient Zealand Girl between the Dutch polders and Turkish buildings.

83

84

Turcx Nederlandtsche Canard

H

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

oewel Elsevier sinds 1880 een lange traditie heeft op het gebied van historisch verantwoorde uitgave, verscheen in hun TRNL400 Speciale Productie een afbeelding van de aankomst Haga. Het is een raadsel hoe deze afbeelding, afkomstig van de door MoArt voor MokumTV gefabriceerde ‘Lofliederenbundel op de Turken’ van Valerius in een publicatie van Elsevier terecht kwam. Deze canard was voor de Unie van Europees Turkse Democraten aanleiding om het TRNL400 ‘Historisch Verantwoord’ keurmerk in het leven te roepen ‘om verdere historische lolbroekerij en devaluatie van de viering te voorkomen’.

Türkçe Hollandaca Yanılgı (gerçekle bağdaşmayan)
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Elsevier dergisi 1880’den beri tarihi sorumlulukla yayın yapma geleneğine sahip olduğu halde, 400. Yıl TRNL Özel Sayısında Haga’nın şehre gelişini gösteren bir resim kullandı. MoArt tarafından MokumTV için üretilen Valerius’un “Türklere Mersiyesi”nden alınan resmin Elsevier’in eline nasıl geçtiği bir muammadır. Bu yanılgı (gerçekle bağdaşmayan), Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin, TR-NL 400.Yıl çerçevesinde tarihi şaklabanlık ve kutlamaların sulandırılmasının önüne geçmek için ‘Tarihi Sorumluğa Sahip” ibaresini hayata geçirmesine sebep oldu.

The Turkish-Dutch Canard
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

While Elsevier Publishers has since 1880 a long tradition in the field of historically correct editions, in their TRNL400 Special Production appeared an image of ‘the arrival Haga’ from the by MoArt for MokumTV fabricated 'Hymns beam on the Turks' by Valerius. It's a mystery how this picture landed in a publication by Elsevier. This canard was for the Union of European Turkish Democrats (UETD) to create a Historical Responsibility Hallmark to avoid further devaluation of the TRNL400 celebration.

85

86

87

Arif Sağ in Holland

O

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

p 13 mei 2012 zou de zanger Arif Sağ een concert geven in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Maar op luchthaven Schiphol werd hij dusdanig onbeschoft ondervraagd door de Koninklijke Nederlandse Marechaussee, dat Arif beledigd terugvloog zonder te hebben gezongen in het Amsterdamse Concertgebouw. Arif Sağ Hollanda’da
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

Arif Sağ, 13 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 400’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Amsterdam’da konser verecekti. Ancak Schiphol havalimanında polis tarafından kendisine yapılan muamele karşısında Amsterdam Konser Merkezinde vereceği programa katılmadan aynı uçakla Türkiye’ye geri döndü.

Arif Sag in Holland
Original work 16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

On May 13, 2012 singer Arif Sag would perform in the context of the celebration of 400 years of diplomatic relations between the Netherlands and Turkey. But at the airport he was so rude questioned by the Royal Dutch Military Police, that the offended Arif flew home without having sung in the Amsterdam Concertgebouw.

88

Prestigieuze uitlaatklep

N

Oorspronkelijk werk 42,2 x 59,6 cm van Mohamed El-Fers (Haarlem 1950).

a Londen, New York en Rome heeft nu ook Turkije een uitlaatklep voor MoArt in Oost-Europa en het MiddenOosten. Op het prestigieuze adres Atatürk Bulvarı nummer 100. Prestijli Mekan
Orijinal eser: Mohamed El-Fers (Haarlem, Holland 1950), 42,2 x 59,6 cm.

MoArt, Londra, New York ve Roma’dan sonra Türkiye’de de Doğu Avrupa ve Orta Doğu’ya yönelik bir mekana sahip. Mekanın adresi prestijli Atatürk Bulvarı, numara 100’dür.

Prestigious outlet
16.6 x 23.4 inch by Mohamed El-Fers (Haarlem, the Netherlands 1950).

After London, New York and Rome now in Turkey an outlet for MoArt in Eastern Europe and the Middle East. The prestigious address is Ataturk Bulvari number 100.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful