You are on page 1of 3

Agenda gemeenteraad Ninove 31 mei 2012 I. Politiezaken Politie 1.

Politiezone Ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2012. 2. Politiezone Ninove - schietstand - aanpassing tarief - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden. II. Gemeentezaken Veiligheidspersoneel 3. Stedelijke vrijwillige brandweer - aanleg van een wervingsreserve voor de functie van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger. Secretariaat 4. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2012. 5. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2012. 6. Ilva - algemene vergadering - maandag 25 juni 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger. 7. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fingem op donderdag 28 juni 2012. 8. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Fingem op donderdag 28 juni 2012. 9. Fingem - algemene vergadering - donderdag 28 juni 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger. Ruimtelijke ordening 10. Goedkeuring van het wegentrac van de verkavelingsaanvraag van Immo Joost Danneels voor gronden gelegen tussen de Edingsesteenweg, Rozelaarstraat en Linkebeek in Denderwindeke. 11. Strategisch project OCMW-site - opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de OCMW-site - uitbreiding van de studieopdracht - goedkeuring. Patrimonium 12. Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Lindendreef te Ninove - goedkeuring goedkeuring ontwerpakte. 13. Desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Esdoornstraat te Ninove - goedkeuring ontwerpakte. 14. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van twee bouwgronden en industriegrond met een werkplaats langs de Aalstersesteenweg te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte. 15. Persluchttoestellen - aankoop testbank, reddingsmaskers, adembeschermingsmaskers met spindel en longautomaat voor de stedelijke brandweer - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

www.nieuwsblad.be/ninove ninove@nieuwsblad.be

16. Stedelijke basisscholen - aankoop van kasten, stoelen en tafels - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Financile dienst 17. Jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2011 - voorlopige sluiting. 18. Stad Ninove - kennisname proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2012 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet. Belastingen 19. Retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing. Sport 20. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - goedkeuring jaarrekening 2011. 21. Stedelijk sportcentrum - autonoom gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan bestuurders. 22. Stedelijk sportcentrum - voetbalterrein de kloppers - aanpassing gebruikvergoeding op basis van bijkomende investeringen. Openbare werken 23. Samenwerkingsovereenkomst voor de combinatie van prioritaire werken en niet prioritaire werken aquafin/stad ninove - project 21.756 (aansluiting Eichemstraat - afkoppeling Voordebeek) Niv 3010 RiOP-project Ninove/Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat - verfraaiing wegenis Eichemstraat Berrebroeck-Cauterdreef-Ratissestraat - erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst. 24. Herinrichting van het kruispunt "tramstatie" n8/n28 te Ninove en vernieuwen van de riolering goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering der werken. 25. Herinrichting van de Halsesteenweg (n28) te Neigem vanaf de provinciegrens tot de Potaardestraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering van de werken - goedkeuring lastenboek studieopdracht voor de herinrichting van de gewestweg ter hoogte van de dorpskern van Neigem met inbegrip van wegen- en rioleringswerken. 26. Herinrichting van de doortocht langs de N 405 (Albertlaan) te Ninove vanaf de Gentsestraat tot de Weggevoerdenstraat met aanleg van riolering in de gewestweg - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest, Aqaufin en de stad Ninove - goedkeuring lastenboek voor de ontwerpstudie. 27. Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer (Godeystraat) - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden lastenboek aanvraag subsidie. 28. Aanleg van een overloopgebied langs de molenbeek te Outer (Godeystraat) - voorlopige goedkeuring onteigeningsplan/erfdienstbaarheden en onteigeningstabel - openbaar onderzoek. Verkeer 29. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - invoeren van een snelheidsbeperking op een gemeenteweg - Nederhasseltstraat tussen de bebouwde kom van Nederhasselt en Aspelare. 30. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Outer - Aardeweg - snelheidsbeperking 50 km/uur - stadswegen. Sociale zaken 31. Integratiebeleidsplan - goedkeuring.

www.nieuwsblad.be/ninove ninove@nieuwsblad.be

Vragen, voorstellen en interpellaties 32. Interpellatie van raadslid Werner Somers aan burgemeester Michel Casteur betreffende de afgifte van een onwettige bouwvergunning voor de uitbreiding van een speelhal. 32.1 Interpellatie van raadslid Werner Somers aan burgemeester Michel Casteur betreffende de vermeende obstructie door de schepen van ruimtelijke ordening van de ontwikkeling van de Paraphanesite. 32.2 Interpellatie van raadslid Katie Coppens aan het schepencollege om spoed te zetten achter de inrichting van de KMO-zone Paraphane. 32.3 Interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de akkoordverklaring van het schepencollege met de studie naar een woningproject aan de Dender. 32.4 Vraag van raadslid Dirk Souffriau over de organisatie van het Na-Tourcriterium te Ninove. 32.5 Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen. 32.6 Interpellatie van raadslid Guy DHaeseleer aan de burgemeester in verband met de zogenaamde synergien. 32.7 Interpellatie van raadslid Guy DHaeseleer aan de schepen van personeel, mevrouw De Jonge over de depolitisering van examens aan de stad. 32.8 Interpellatie van raadslid Guy DHaeseleer aan de schepen van sport, mevrouw De Jonge, over de subsidies aan wielerclubs. 32.9 Interpellatie van raadslid Guy DHaeseleer aan de schepen van feestelijkheden, mevrouw Cosyns over de decentralisatie van de prijsuitreiking met carnaval. 32.10 Voorstel van raadslid Guy DHaeseleer tot het nemen van extra maatregelen m.b.t. de veiligheid in het stadspark. 32.11 Voorstel van raadslid Werner Somers tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de herbestemming van de voormalige Liberale Kring in de Dreefstraat. 32.12 Amendement van de raadsleden Wouter Vande Winkel en Katie Coppens bij punt 25 van de gemeenteraad van 31 mei 2012. 32.13 Amendement van de raadsleden Wouter Vande Winkel en Katie Coppens bij punt 26 van de gemeenteraad van 31 mei 2012. 32.14 Motie van raadslid Werner Somers om schepen Van Eeckhout zijn bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening te ontnemen. Punt omwille van dringende noodzakelijkheid toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 31 mei 2012 : - Wegen- en rioleringswerken Stebbingen en deel van Rendestede Denderwindeke en Pollare Goedkeuring verrekening nr.2 bij hoogdringendheid.

www.nieuwsblad.be/ninove ninove@nieuwsblad.be