PENGARUH KERISAUAN PELAJAR TERHADAP PENCAPAIAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS

Oleh : Nur`Ashiqin Bt Najmuddin Rusilah Bt Jais

ABSTRAK
Perubahan di dalam bahasa yang di gunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan pelbagai reaksi. Reaksi pelajar di dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran perlu di ambil kira bagi memastikan kaedah yang sesuai dalam menghadapi situasi yang timbul. Kajian ini adalah bertujuan untuk mlihat pengaruh kerisauan pelajar terhadap pencapaian matematik di dalam bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Melaka. Sampel adalah terdiri daripada 265 pelajar-pelajar kolej yang terdiri daripada 100 pelajar Sains Hayat, 103 pelajar Sains Fizikal dan 62 pelajar Perakaunan. Kajian ini juga akan melihat sama ada terdapat perbezaan min kerisauan diantara jantina, bangsa dan jurusan. Analisis statitstik yang digunakan ialah ujian t, anova sehala, korelasi pearson dan analisis regressi. Dapatan kajian mendapati kerisauan mempengaruhi 18.1% pencapaian matematik dalam bahasa Inggeris. Cadangan-cadangan kepada tenaga pengajar supaya mengambil kira akan kerisauan pelajar di dalam menentukan kaedah pengajaran yang sesuai juga disertakan. Peningkatan di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah amat penting di dalam memastikan kejayaan pelajar apabila berlaku perubahan di dalam kurikulum.

PENDAHULUAN
Matapelajaran matematik merupakan matapelajaran teras yang perlu di ambil oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi bagi semua jurusan yang ditawarkan iaitu jurusan sains hayat, sains fizikal dan perakaunan. Matapelajaran ini diajar di dalam dua bentuk pengajaran iaitu kuliah dan tutoran. Pengajaran dan pembelajarannya mengambil masa selama 6 jam seminggu. Ianya dibahagikan kepada 4 jam kuliah iaitu satu jam bagi setiap kuliah, manakala tutoran pula mengambil masa selama 2 jam. Mulai sesi 2004/2005, matapelajaran matematik di kolej-kolej Matrikulasi mula di ajar menggunakan bahasa Inggeris. Perlaksanaannya adalah sealiran dengan arus perubahan keperluan pendidikan semasa yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Menteri Pendidikan Malaysia dalam kenyataan akhbar mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris pada 20 Jun 2002, antara lain menyatakan: “Sains dan Matematik adalah suatu bidang ilmu yang sangat dinamik dengan pelbagai inovasi dan penemuan baru berlaku hampir setiap hari melalui penyelidikan dan pembangunan. Bidang ini merupakan asas penting kepada kemajuan dan pembangunan negara. Sebahagian besar maklumat terkini mengenai sains dan teknologi ditulis atau disampaikan dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, pendedahan awal kepada Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris akan memberi peluang kepada pelajar untuk menguatkan asas bagi memperolehi maklumat dan ilmu terutama dalam bidang Sains dan Matematik, selain menambah masa kontak terhadap Bahasa Inggeris.” [Kenyataan Akhbar Menteri Pendidikan 20 Julai 2002]

101

Menurut Tan Sri Musa Mohamad (2002), matapelajaran Matematik dan Sains di pilih untuk di ajar di dalam bahasa Inggeris adalah kerana kedua-dua matapelajaran ini banyak melibatkan konsep kompleks, serta penemuan terbaru hasil penyelidikan dan pembangunan di seluruh dunia lebih menggunakan bahasa Inggeris . Perubahan dasar ini diharapkan dapat memudahkan pelajar memahami dan menghayati pelbagai maklumat terkini berkaitan Sains dan Matematik yang bersifat dinamik. Menurut Tan Sri Musa (2002) lagi, seseorang yang mempelajari Matematik dan Sains dalam bahasa Malaysia tidak semestinya boleh memahami dengan baik ilmu-ilmu yang tertulis dalam bahasa Inggeris saintifik walaupun ia mempunyai kefasihan yang tinggi dalam bahasa Inggeris Am. Hanya mereka yang fasih dalam penggunaan bahasa Inggeris saintifik sahaja yang berupaya memahami dengan mudah tulisan-tulisan yang berbentuk saintifik. Oleh itu, pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris akan membolehkan pelajar mencapai kefasihan dan kefahaman yang tinggi dalam bahasa Inggeris Saintifik.

PERNYATAAN MASALAH
Pernahkan anda mendengar perkataan seperti berikut: “Denominator, exponent, reduce to lowest terms, and quadratic equation.” Bahasa ini bukanlah bahasa pertuturan yang digunakan sewaktu bermain atau semasa makan. Ramai yang mengenali bahawa ini adalah bahasa Matematik. Bahasa Matematik mempunyai maksud yang tersendiri, dan bahasa memainkan peranan yang penting di dalam matematik. Tenaga pengajar matematik bertanggungjawab untuk mengajar konsep matematik dan konsep ini di ajar menggunakan perkataan yang spesifik. Walaupun pelajar-pelajar telah mempelajari bahasa Inggeris di sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah, mereka masih tidak mampu menggunakan perkataan ilmiah ini di dalam kehidupan seharian maupun di dalam matematik itu sendiri. Hasil dari tinjauan awal pengkaji di dalam pengajaran dan pembelajaran didapati pelajarpelajar mempunyai pandangan dan reaksi yang berbeza terhadap penggunaan bahasa Inggeris di dalam pembelajaran Matematik. Namun kebanyakkan daripada mereka melahirkan rasa risau di dalam menghadapi situasi ini kerana ianya merupakan pengalaman pertama di dalam pembelajaran mereka. Di antara pandangan pelajar-pelajar kolej sendiri adalah seperti berikut: “Saya terkejut dan risau kerana saya lemah dalam bahasa Inggeris. Jadi agak sukar bagi saya untuk memahami subjek tersebut. Sebelum ini subjek matematik di ajar dalam bahasa Melayu. Bila diajar dalam bahasa Inggeris saya perlu mengetahui dahulu maksud perkataan sebelum saya memahami subjek itu. Ini menyebabkan pembelajaran saya jadi lambat” “Saya merasa bimbang kerana ini merupakan pengalaman pertama saya belajar dalam bahasa Inggeris. Saya juga bimbang tidak akan dapat mengikuti sepenuhnya matapelajaran tersebut sekiranya belajar di dalam bahasa Inggeris.” “Mula-mula saya belajar matematik, saya rasa amat janggal kerana tidak pernah mengalami proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Tetapi ianya adalah pengalaman hebat kerana buat pertama kalinya saya tidak faham apa itu matematik. Bunyi yang dikeluarkan ketika proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris agak pelik dan hampir semua istilah matematik yang digunakan seperti tidak pernah didengar sebelum ini.” Daripada tinjauan tersebut, penyelidik merasakan bahawa perlu untuk mengkaji tahap kerisauan pelajar di dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran Matematik di dalam bahasa Inggeris.

102

Dari segi pencapaian pelajar pula, jika dibandingkan markah Ujian Pertengahan Semester (UPS) Sesi 2003/2004 dengan sesi 2004/2005, dapat dilihat bahawa terdapat perbezaan yang sangat ketara dalam keputusan peperiksaan bagi kedua-dua ujian. Walaupun mungkin terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi keputusan ujian, perubahan bahasa yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan mungkin menimbulkan kerisauan pelajar di dalam menghadapi ujian tersebut. Analisa Ujian Pertengahan Semester 1 bagi Sesi 2004/2005 dan Sesi 2003/2004 Sesi 2004/2005 Bil Pelajar Peratus 774 32.37 228 9.54 232 9.70 128 5.35 235 9.83 163 6.82 161 6.73 127 5.31 85 3.55 88 3.68 170 7.11 2391 100 Sesi 2003/2004 Bil Pelajar Peratus 1647 67.61 192 7.88 205 8.42 96 3.94 109 4.47 52 2.13 43 1.77 24 0.99 27 1.11 12 0.49 29 1.19 2436 100

Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F JUM

Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 – 34

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN Kajian tentang kerisauan pelajar terhadap pembelajaran bukanlah perkara baru dan telah dijalankan oleh ramai pengkaji. Pengkaji mengambil faktor-faktor bangsa, jantina dan jurusan setelah membuat sorotan literatur terhadap kajian-kajian sebelum ini. Woodrow (1999) mendapati bahawa terdapat hubungan yang negatif antara kerisauan di dalam menggunakan bahasa Inggeris di dalam pembelajaran oleh pelajar-pelajar Asia di Australia dengan pencapaian. Kajiannya juga telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan kerisauan di antara bangsa. Kajian yang di jalankan oleh Pappamihiel (2001) di Mexico pula menunjukkan bahawa jantina mempengaruhi kerisauan terhadap pembelajaran. Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian Jantina

Bangsa

Kerisauan Pelajar Pencapaian Matematik

Jurusan

103

PERSOALAN KAJIAN
Berdasarkan tujuan di atas, maka kajian ini akan menjawab soalan-soalan berikut: i) Adakah terdapat hubungan di antara kerisauan dengan pencapaian dalam Matematik pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka ? Adakah kerisauan memberi sumbangan kepada pencapaian Matematik pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Melaka? Adakah terdapat perbezaan kerisauan pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka mengikut jantina, bangsa dan jurusan?

ii)

iii)

HIPOTESIS KAJIAN
Terdapat empat hipotesis yang dibentuk dalam kajian ini. Hipotesis kajian dinyatakan dalam hipotesis nol. H01 H02 H03 H04 H05 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kerisauan dengan pencapaian matematik pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka. Tidak terdapat faktor kerisauan yang memberi sumbangan kepada pencapaian matematik pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kerisauan di kalangan pelajarpelajar di Kolej Matrikulasi Melaka mengikut jantina. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kerisauan di kalangan pelajarpelajar di Kolej Matrikulasi Melaka mengikut bangsa. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kerisauan di kalangan pelajarpelajar di Kolej Matrikulasi Melaka mengikut jurusan.

KEPENTINGAN KAJIAN
Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi input yang penting kepada pihak-pihak yang terlibat seperti : i) Para pensyarah Matematik Kolej Matrikulasi dalam membantu mereka menyediakan rancangan pengajaran dengan lebih berkesan. Diharapkan daripada hasil kajian ini dapat membantu Jabatan Matematik Kolej Matrikulasi dalam menyediakan program atau aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan pencapaian matematik pelajar-pelajar serta mengatasi masalah kerisauan yang timbul.

ii)

104

BATASAN KAJIAN
a) b) Kajian ini hanya terbatas kepada sampel pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Melaka sahaja. Kajian ini tidak mengawal beberapa pembolehubah seperti kecerdasan kognitif, guru, gaya pembelajaran, status sosioekonomi dan pembolehubah lain yang mungkin boleh menjejaskan kajian ini.

DEFINISI ISTILAH
Kerisauan Kerisauan adalah perasaan yang biasa di hadapi oleh manusia dan merupakan sebahagian daripada kehidupan. Menurut Kamus Dewan(2002), kerisauan adalah adalah perasaan cemas dan gelisah. Reber (1995), di dalam kamus psikologinya pula mengatakan kerisauan adalah keadaan emosi yang tidak selesa di dalam bentuk bimbang, gelisah, cemas, tegang dan keresahan. Menurut Spielberger (1972), kerisauan merupakan satu proses yang terdiri daripada tekanan, ancaman dan keadaan kerisauan. Proses tersebut berjalan mengikut satu urutan iaitu bermula daripada kognitif, afektif, fisiologi dan tingkahlaku. Proses ini digerakkan oleh satu rangsangan keadaan yang tinggi. Beliau pula membahagikan konsep kerisauan kepada dua jenis iaitu kerisauan keadaan (state anxiety) dan kerisauan tret (trait-anxiety). Kerisauan keadaan adalah kerisauan yang dialami oleh individu ketika menghadapi keadaan tertentu dan bercorak sementara, manakala kerisauan tret agak lama dan mempunyai hubungan dengan kebiasaan personality individu. Wan Kader (1991) mendefinisikan kerisauan sebagai kekuatan perasaan tegang, subjektif, ketidaktentuan, perasaan gemuruh yang dialami oleh individu di sesuatu ketika dan peningkatan aktiviti sistem saraf automatik ekoran daripada perasaan ini. Kerisauan keadaan dialami secara berbeza dari segi kekuatannya dan jangka masa bergantung kepada ketegangan yang dialami oleh individu itu mengikut interpretasinya sendiri sama ada situasi tegang itu berbahaya dan mengancam dirinya. Freud (1977) merupakan orang pertama yang mula-mula menerangkan kerisauan secara saintifik. Kerisauan menurut beliau ialah keadaan yang boleh dirasai atau keadaan afektif yang tidak menyenangkan. Baginya, kerisauan tersebut perlu di lihat sama ada berbentuk objektif atau neurotik. Kerisauan wujud kerana takut atau membenci risiko. Setiap orang mempunyai rasa takut, seperti takut kepada kegagalan. Hal ini berlaku hampir pada semua orang dan dalam segala kehidupan termasuk pada diri pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran didalam bahasa Inggeris. Di dalam kajian ini, kerisauan yang di maksudkan adalah kerisauan para pelajar kolej matrikulasi di dalam menghadapi proses pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bahasa Inggeris.

Pencapaian Dalam kajian ini pencapaian merujuk kepada markah yang diperolehi oleh pelajar dalam Ujian pertengahan semester 1 bagi matapelajaran Matematik QM 016.

105

METODOLOGI KAJIAN
Kajian ini dijalankan secara tinjauan. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Melaka iaitu seramai 2378 orang pelajar. Kesemua pelajar-pelajar ini mengambil matapelajaran Matematik yang merupakan matapelajaran teras di semua Kolej Matrikulasi. Pelajar-pelajar ini terbahagi kepada tiga jurusan iaitu Sains Hayat, Sains Fizikal dan Perakaunan. Statistik pelajar pada bulan September 2004 adalah seperti berikut: Jurusan Sains Fizikal Kaum Bumiputera Bukan Bumiputera Jumlah Lelaki 564 48 612 Perempuan 460 49 509 Jumlah 1024 97 1121

Jurusan Sains Hayat Kaum Bumiputera Bukan Bumiputera Jumlah Lelaki 205 31 236 Perempuan 699 41 740 Jumlah 904 72 976

Jurusan Perakaunan Kaum Bumiputera Bukan Bumiputera Jumlah Lelaki 27 14 41 Perempuan 198 42 240 Jumlah 225 56 281

Sampel kajian adalah seramai 265 orang iaitu 100 orang pelajar dari jurusan Sains Hayat, 103 orang pelajar dari jurusan Sains Fizikal dan 62 orang pelajar dari jurusan Perakaunan.

INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen yang digunakan dalam kajian tinjauan yang dilakukan ialah soal selidik yang mengandungi dua bahagian utama. Bahagian A ialah mengenai latarbelakang pelajar termasuk jantina, bangsa dan pencapaian Ujian Pertengahan Semester. Bahagian B terdiri daripada soalansoalan mengenai kerisauan pelajar terhadap Matematik. Item-item kerisauan ini dibahagikan kepada enam dimensi iaitu i. ii. iii. iv. v. vi. kerisauan terhadap pengajaran pensyarah kerisauan terhadap pembelajaran matematik kerisauan terhadap istilah matematik kerisauan untuk berkomunikasi kerisauan terhadap peperiksaan kerisauan semasa membuat latihan

106

Instrumen ini dibentuk sendiri oleh penyelidik kerana instrumen yang sedia ada kurang bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Item-item ini juga telah dinilai kesahannya dengan menggunakan Rasch Model.

Kajian Rintis dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Fraenkel dan Wallen (1996) telah mendefinisikan kajian rintis sebagai cubaan kajian yang dibuat secara kecilan, bertujuan untuk mengenalpasti kelemahan alat dan tatacara kajian. Kajian rintis telah dijalankan oleh penyelidik untuk menguji kefahaman responden terhadap item-item yang dikemukakan dan menentukan kebolehpercayaan alat kajian. Subjek kaian rintis terdiri daripada 32 pelajar Kolej Matrikulasai Melaka. Pelajar yang terlibat adalah dari populasi yang sama tetapi bukan responden kajian akhir. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Perisian SPSS Windows Versi 11.0 untuk menguji ketekalan dalam soalselidik dengan menggunakan pekali alpha cronbach. Nilai alpha cronbach yang diperolehi adalah 0.81

Prosedur Pengumpulan Data Pembinaan hipotesis kajian Membina instrument kajian

Merancang bagaimana merekod data Menjalankan kajian rintis

Mendapatkan rangka persampelan Menentukan saiz sampel

Mengumpul data kajian sebenar

Menganalisis data

Melaporkan dapatan kajian

Prosedur Menganalisis Data Semua data yang dipungut melalui soal selidik akan di analisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For The Social Science (SPSS Version 11.0). Dua jenis analisis akan digunakan iaitu analisis deskriptif dan analisis inferensi. Analisis deskriptif akan digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang profil responden seperti jantina, bangsa dan jurusan. Statistik inferensi digunakan untuk menganalisis data bagi menguji hipotesisi kajian. Ujian-t digunakan untuk menguji perbezaan kerisauan

107

mengikut jantina, bangsa dan sekolah asal. Anova satu hala digunakan untuk menguji perbezaan kerisauan dengan jurusan. Manakala pekali korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan di antara kerisauan dengan pencapaian pelajar. Analisa ujian normaliti juga telah dijalankan terhadap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dan didapati nilai kurtosisnya berada didalam julat -1 dan 1. Pemerhatian terhadap rajah histogram dan lengkung normal juga dijalankan dan didapati data-data adalah menghampiri normal.

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Jadual 1 : Profil Sampel Responden Kajian ________________________________________________________________ Profil kekerapan Peratus ________________________________________________________________ Jantina Lelaki 95 35.85 Perempuan 170 64.15 Bangsa Melayu Bukan Melayu Fizikal Hayat Akaun 221 44 103 100 62 84.40 16.60 38.87 37.73 23.40

Jurusan

Jadual 1 memberikan gambaran deskriptif mengenai keseluiruhan sampel yang diambil. Dua ratus enam puluh lima pelajar telah menjadi responden kajian( nlelaki = 95 dan nperempuan = 170).

Jadual 2 :

Skor Min Dimensi Kerisauan dan Korelasinya Dengan Ujian Pertengahan Semester Satu Sesi 2004/2005 _____________________________________________________ Kerisauan n Skor Min r Sig _____________________________________________________

Pengajaran 265 3.53 -0.29** 0.000 Istilah 265 3.08 -0.15* 0.045 Komunikasi 265 3.42 -0.03 0.650 Peperiksaan 265 3.96 -0.39** 0.000 Latihan 265 3.75 -0.18** 0.000 Pembelajaran 265 2.96 -0.27** 0.000 _____________________________________________________ * Signifikan pada aras p < 0.05 ** Signifikan pada aras p < 0.01 Jadual 2 di atas menunjukkan nilai r yang diperoleh daripada ujian korelasi yang dijalankan. Hasil analisis mendapati bahawa kerisauan terhadap istilah mempunyai hubungan yang signifikan pada tahap 0.05, manakala kerisauan terhadap pengajaran, peperiksaan, latihan dan pembelajaran signifikan pada aras 0.01. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kerisauan terhadap peperiksaan mempunyai hubungan yang sederhana dengan pencapaian ujian pertengahan semester iaitu 0.39, manakala kerisauan terhadap pengajaran, istilah, latihan dan pembelajaran menunjukkan hubungan yang sangat kecil iaitu dibawah 0.3. Sebagai kesimpulan, walaupun terdapat hubungan di antara setiap dimensi kerisauan kecuali untuk kerisauan terhadap komunikasi, hubungan yang terbentuk adalah sangat kecil. Hubungan yang negatif juga

108

menunjukkan bahawa semakin rendah kerisauan pelajar, semakin tinggi pencapaian pelajar di dalam Ujian Pertengahan Semester. Dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Woodrow (2002) yang mendapati terdapat hubungan yang negatif diantara kerisauan penggunaan bahasa Inggeris bagi pelajarpelajar Asia di dalam pembelajaran dengan pencapaian di Universiti Australia.

Jadual 3 :

Analisa Multiple Regression – Sumbangan kerisauan terhadap pencapaian matematik

R Square Adjusted R Std. Error Change Square of the Statistics Estimate Model R Square F Change Change 1 .153 .150 20.825 .153 47.563 2 .172 .166 20.629 .019 6.027 3 .190 .181 20.441 .018 5.826 a Predictors: (Constant), peperiksaan b Predictors: (Constant), peperiksaan, pembelajaran c Predictors: (Constant), peperiksaan, pembelajaran, komunikasi Jadual 4 : Analisa Multiple Regression

df1 1 1 1

df2 263 262 261

Sig. F Change .000 .015 .016

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

B Std. Error Beta Peperiksaan -7.786 1.314 -.359 -5.928 Pembelajaran -8.589 2.747 -.198 -3.127 Komunikasi 3.442 1.426 .148 2.414 a Dependent Variable: Ujian Matematik Pertengahan Semester

.000 .002 .016

Analisa multiple regression telah dijalankan untuk melihat sumbangan kerisauan terhadap pencapaian Matematik pelajar. Hasil ujian mendapati terdapat tiga pembolehubah yang signifikan terhadap pencapaian matematik iaitu kerisauan terhadap peperiksaan, pembelajaran dan komunikasi dan menyumbang sebanyak 18.1% terhadap pencapaian. Analisa juga menunjukkan bahawa sumbangan tertinggi adalah dari kerisauan terhadap peperiksaan iaitu 15.3%, manakala sumbangan dari dua pembolehubah yang lain adalah sangat kecil iaitu kerisauan terhadap pembelajaran adalah 1.9% dan kerisauan terhadap komunikasi adalah 1.8%. Dari jadual 4, di dapati β0 = 109.306, manakala β1 = -7.786, β2 = -8.589 dan β3 = 3.442. ˆ Dengan itu persamaan regresi yang sesuai untuk digunakan meramal nilai y (pencapaian ujian Matematik) ialah: ˆ y = 109.306 − 7.786 x1 − 8.589 x 2 + 3.442 x 3 di mana

ˆ y adalah pencapaian ujian Matematik pertengahan semester
x1 adalah kerisauan terhadap peperiksaan x2 adalah kerisauan terhadap pembelajaran x3 adalah kerisauan terhadap komunikasi

109

Jadual 5 :

Ujian-t yang Menentukan Perbezaan Skor Min Dimensi Kerisauan Mengikut Jantina

Kerisauan

Jantina

n

Min

Nilai-t

Sig

Pengajaran

Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan

95 170 95 170 95 170 95 170 95 170 95 170

3.447 3.575 2.947 3.159 3.337 3.459 3.747 4.077 3.611 3.835 2.950 2.968

-1.287

0.199

Istilah

-2.015

0.327

Komunikasi

-0.982

0.327

Peperiksaan

-2.340

0.020*

Latihan

-1.700

0.091

Pembelajaran

-0.281

0.779

* Signifikan pada aras p < 0.05 Dari jadual 5 didapati bahawa terdapat perbezaan min yang signifikan bagi kerisauan terhadap peperiksaan di antara pelajar lelaki dan perempuan. Pelajar-pelajar perempuan di dapati lebih risau berbanding pelajar lelaki di dalam menghadapi peperiksaan. Hasil kajian ini selari dengan hasil yang diperolehi dari kajian oleh Hembree (1980) yang mendapati pelajar perempuan lebih risau terhadap peperiksaan berbanding pelajar lelaki.

Jadual 6 :

Ujian-t yang Menentukan Perbezaan Skor Min Dimensi Kerisauan mengikut Bangsa Bangsa n 221 44 221 44 221 44 221 44 221 Min 3.591 3.222 3.143 2.784 3.450 3.239 4.059 3.455 3.810 Nilai-t 2.923 2.666 1.323 3.036 2.097 Sig 0.004** 0.008** 0.187 0.004** 0.037*

Kerisauan Pengajaran Istilah Komunikasi Peperiksaan Latihan

Melayu Bukan Melayu Melayu Bukan Melayu Melayu Bukan Melayu Melayu Bukan Melayu Melayu

110

Bukan Melayu

44

3.477

Pembelajaran

Melayu Bukan Melayu

221 44

2.989 2.823

1.946

0.053

* Signifikan pada aras p < 0.05 ** Signifikan pada aras p < 0.01 Ujian t bagi menentukan perbezaan skor min kerisauan pelajar mengikut bangsa menunjukkan bahawa kerisauan terhadap pengajaran, istilah dan peperiksaan mempunyai perbezaan min yang signifikan pada aras p<0.01, manakala kerisauan terhadap latihan mempunyai perbezaan min yang signifikan pada aras p<0.05. Pelajar-pelajar melayu didapati lebih risau berbanding pelajar bukan melayu di dalam pengajaran, penggunaan istilah, peperiksaan dan di dalam membuat latihan.

Jadual 7 :

Ujian Anova-Satu Hala Yang Menentukan Perbezaan Skor Min Kerisauan Pelajar Mengikut Jurusan Jumlah kuasa dua 9.795 148.916 158.711 2.996 176.178 179.174 16.925 231.414 248.340 6.024 280.519 286.543 4.888 242.168 247.057 DK Varians F Sig.

Kerisauan

Punca Variasi

Pengajaran

Antara kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah Antara kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah Antara kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah Antara kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah Antara kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah

2 262 264 2 262 264 2 262 264 2 262 264 2 262 264

4.898 0.568

8.617

0.000**

Istilah

1.498 0.672

2.227

0.110

Komunikasi

8.463 0.883

9.581

0.000**

Peperiksaan

3.012 1.071

2.813

0.062

Latihan

2.444 2.644 0.924

0.073

Antara kumpulan 3.546 2 1.773 6.830 0.001** Dalam kumpulan 68.021 262 0.260 Jumlah 71.567 264 ______________________________________________________________________________ ** Signifikan pada aras p < 0.01 * Signifikan pada aras p < 0.05 Jadual 7 menunjukkan keputusan ujian Anova-satu hala bagi menentukan perbezaan kerisauan pelajar mengikut jurusan. Berdasarkan jadual tersebut, didapati terdapat perbezaan min

Pembelajaran

111

yang signifikan pada aras p<0.01 bagi pengajaran, komunikasi dan pembelajaran. Oleh kerana terdapatnya perbezaan yang signifikan, maka ujian Post Hoc telah di jalankan. Berdasarkan ujian Post Hoc Anova Scheffe , jadual 8 menunjukkan bahawa pasangan fizikal- hayat (p<0.05) dan akaun- hayat(p<0.01) mempunyai perbezaan min yang signifikan. Ini menunjukkan bahawa jurusan fizikal mempunyai kerisauan terhadap pengajaran lebih tinggi berbanding dengan kumpulan hayat. Manakala bagi jurusan akaun pula mempunyai mempunyai kerisauan yang lebih tinggi dari kumpulan hayat. Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan bagi jurusan fizikal-akaun (p=0.359). Jadual 8 : Ujian Post Hoc Scheffe Bagi Kerisauan Terhadap Pengajaran Guru _______________________________________________________________ Jurusan Perbezaan Min Sig _______________________________________________________________ fizikal – hayat 0.3069 0.016* fizikal – akaun -0.1739 0.359 akaun – hayat 0.4807 0.001** _______________________________________________________________ ** Signifikan pada aras p < 0.01 * Signifikan pada aras p < 0.05 Jadual 9 pula menunjukkan ujian Post Hoc Scheffe kerisauan terhadap komunikasi pula menunjukkan bahawa jurusan fizikal dan hayat mempunyai perbezaan min yang signifikan (p<0.01). Pelajar jurusan fizikal di dapati mempunyai kerisauan yang lebih berbanding dengan jurusan hayat. Bagi jurusan akaun dan hayat juga mempunyai perbezaan min yang signifikan (p<0.05) dan juga menunjukkan jurusan akaun mempunyai kerisauan yang lebih tinggi berbanding dengan jurusan hayat. Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan bagi jurusan fizikal dan akaun di mana p=0.767. Jadual 9 : Ujian Post Hoc Scheffe Bagi Kerisauan Terhadap Komunikasi _______________________________________________________________ Jurusan Perbezaan Min Sig _______________________________________________________________ fizikal – hayat 0.5555 0.000** fizikal – akaun 0.1102 0.767 akaun – hayat 0.4453 0.015* _______________________________________________________________ ** Signifikan pada aras p < 0.01 * Signifikan pada aras p < 0.05 Jadual 10 pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min yang signifikan (p<0.01) di antara jurusan akaun dan jurusan hayat apabila ujian Post Hoc Scheffe di jalankan. Ini menunjukkan bahawa pelajar jurusan akaun mempunyai kerisauan terhadap pembelajaran lebih tinggi berbanding pelajar jurusan hayat. Jadual 10 : Ujian Post Hoc Scheffe Bagi Kerisauan Terhadap Pembelajaran _______________________________________________________________ Jurusan Perbezaan Min Sig _______________________________________________________________ fizikal – hayat 0.1191 0.252 fizikal – akaun -0.1853 0.079 akaun – hayat 0.3044 0.001** _______________________________________________________________ ** Signifikan pada aras p < 0.01 * Signifikan pada aras p < 0.05

112

IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN
Penggunaan Bahasa Inggeris di dalam pengajaran Matematik jelas menunjukkan timbulnya kerisauan kepada pelajar-pelajar. Oleh itu sebagai tenaga pengajar, kita perlu mengambil inisiatif untuk mengurangkan rasa risau dan bimbang pelajar di dalam menghadapi situasi yang baru ini. Di antara cadangan yang boleh dijadikan panduan kepada para pensyarah adalah: i. Matematik mempunyai vocabulary atau perbendaharaan kata yang unik dan tersendiri oleh itu, pensyarah hendaklah mengajar perbendaharaan kata dengan jelas dan terang (Shultz, 1999). Dengan menggunakan suara yang jelas, dan mengulang konsep yang sukar dan menggunakan alat bantu mengajar, pensyarah akan dapat memudahkan pelajar memahami perkataan baru. Menggalakkan pelajar membentuk kamus matematik mereka sendiri (Shultz, 1999). Menggalakkan pelajar menyatakan idea, pemikiran dan pengalaman mereka dengan menggunakan bahasa Inggeris, dan tunjukkan rasa hormat dan tidak memalukan pelajar apabila mereka menggunakan bahasa tersebut. Yang penting adalah apa yang mereka katakan, dan bukannya bagaimana ianya dinyatakan. Pelajar patut digalakkan menggunakan bahasa ini tanpa rasa risau dan bimbang (Anstrom & Lynch 1998) . Pelajar-pelajar matrikulasi di dapati risau akan peperiksaan, oleh itu satu kursus motivasi perlu dijalankan untuk mengurangkan rasa risau terhadap peperiksaan dan pendedahan kepada bentuk-bentuk soalan peperiksaan perlu diberikan kepada pelajar. Pensyarah boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang membantu pembelajaran, mesra dan kurang tekanan (Worde 2003) Pembelajaran secara kooperatif Dalam pembelajaran koperatif, pelajar dapat menggunakan bahasa Inggeris di dalam menyelesaikan tugasan yang diberi melalui percakapan sesama mereka dan kerjasama di dalam melengkapkan kerja. Ini dapat meningkatkan kemahiran berbahasa dan juga kemahiran berfikir pelajar (Kang & Pham 1995). Cognitively Guided Instruction (CGI) adalah satu kaedah yang memerlukan guru memberi fokus kepada proses pemikiran pelajar di dalam menyelesaikan masalah matematik dan menggunakan maklumat ini untuk membantu menyediakan rancangan pengajaran (Carpenter et al, 1990). Menurut Schwartz (1991), cara ini dapat meningkatkan penyelesaian masalah pelajar tanpa kehilangan kemahiran yang disebabkan latihtubi dan latihan. Dalam meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di dalam matematik Shwartz (1991) menyatakan, “To use CGI effectively, it is often productive to invite them to express themselves in the language they can use comfortably. While extra time may be needed for translation so all students can understand each other, the benefit is that students are learning to communicate using math language that can be transferred as students’ English fluency increases.”

ii. iii.

iv.

v.

vi.

vii.

113

viii.

Penggunaan multimedia dan internet mampu meningkatkan pencapaian disamping meningkatkan kemahiran berfikir tinggi dan kemahiran penyelesaian masalah. Walaupun teknologi tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang timbul semasa pengajaran dan pembelajaran, namun jika digunakan dengan berkesan ianya boleh menjadi alat yang sangat berguna di dalam meningkat kefahaman pelajar di dalam matematik.

KESIMPULAN
Dari hasil kajian dapat dilihat bahawa pelajar-pelajar mempunyai perasaan kerisauan terutamanya terhadap peperiksaan dan juga terdapat hubungan yang negatif di antara kerisauan dengan pencapaian. Pelajar Perempuan pula di dapati lebih risau berbanding pelajar lelaki di dalam kerisauan terhadap peperiksaan. Pelajar-pelajar berbangsa Melayu pula lebih risau berbanding pelajar bukan Melayu, manakala pelajar jurusan akaun lebih risau berbanding pelajar jurusan lain. Oleh itu, diharapkan pensyarah memberi lebih perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran Matematik di dalam bahasa Inggeris dengan mewujudkan suasana yang lebih kondusif dan merancang pengajaran dengan lebih berkesan agar perasaan risau yang wujud dalam diri pelajar dapat dikurangkan.

RUJUKAN
Anstrom, K & Lynch, S (1998). Preparing secondary education teachers to work woth English language learners: Science. Washington DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. (atas talian) www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/resource/ells/science.htm (20 Julai 2004) Carpenter, T.P., Fennema, E., Peterson, P.L, Chiang, C.P, & Loef, M. (1990). Using knowledge of children’s mathematical thinking in classroom teaching: An experimental study. American Educational Journal, 26(4), 499-531. Freud, S. 1977. Case Histories: Dora and Little Hands. London. Penguin Books. Hembree, H. 1988. Correlates, causes effects and treatment of test anxiety. Review of Educational Research. 58:41-77 Jarrett, D (1999). Teaching Mathematics and Science to English Language Learner :It’s Just Goog Teaching. Mathematics and Science Education Center. Northwest Regional Educational Laboratory. Kamus Dewan. (2002). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur Kang, H & Pham, K.T. (1995). From 1 to Z: Integrating Math and language learning. Paper presented at the 29th annual meeting of teachers of English to speakers of other languages, Long Beach, CA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 381 031) Kenyataan Akhbar Menteri Pendidikan. 2002. Kenyataan akhbar YB Tan Sri Musa Mohamad mengenai perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. 20 Julai. (atas talian) http://www.moe.gov.my/keratanBI.asp (30 Julai 2004)

114

Pappamihiel, N.E. (2001). Movinh From the ESL Classroom into the Mainstream: An Investigation of English Language Anxiety in Mexican Girls. Bilingual Research Journal. 25:1. Reber, A.S. (1995). Dictionary of Psychology. Penguin Books. Schawartz, W. (1991). Teaching Limited English Proficient Students To Understand and Use Mathematics. ERIC Digest No. 70. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 334 310) Shultz, S. (1999). The training for all teachers project: Math teachers are language teacher too. (atas talian) http://www.salisbury.edu/community/tat/math.htm (7 Julai 2004) Spielberger, C.D. 1972. Anxiety Current Trends in Theory and Research. New York. Academic Press. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (1991). Keberkesanan kaunseling kelompok bagi pelajar-pelajar berkebimbangan social dari segi kebimbangan social, kebimbangan tret, lokus kawalan dan kesempurnaan kendiri. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia. Woodrow,L. (2002). Second Language Speaking Anxiety of English for Academic Purposes in Australia. (atas talian) http://www.aare.edu.au/02pap/woo02227.htm (20 Julai 2004) Worde, R.V. (2003). Students Perspectives on Foreign Language Anxiety. Virginia Community College System.(atas talian) http://www.vccaedu.org/inquiry-spring2003/i-81-worde.html (31 Ogos 2004)

115

MASALAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KIMIA DALAM BAHASA INGGERIS DI KALANGAN PENSYARAH-PENSYARAH KOLEJ MATRIKULASI MELAKA (KMM)
Oleh : Siti Zamani Thamby, Salwana Md. Ali, Chai Chon Mong, Zainab Basri dan Dalina Daud Unit Kimia Kolej Matrikulasi Melaka

ABSTRAK Kajian tindakan ini bertujuan untuk mempertingkatkan keyakinan penyampaian pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kimia dalam Bahasa Inggeris di kalangan 25 orang pensyarah KMM. Kajian ini berasaskan dari pengalaman kami, luahan rasa rakan-rakan, respon pelajar serta maklum balas kaunselor. Masalah yang dikenal pasti adalah kurang keyakinan diri, hilang minat mengajar, stress dan gementar untuk menyampaikan P&P. Ini disokong dengan keputusan UPS yang kurang memberangsangkan dalam subjek Kimia serta peratusan ketidakhadiran pelajar yang ketara ke kuliah. Kaedah pemerhatian awal dan temubual digunakan dalam kajian ini. Beberapa kaedah dikenalpasti untuk menangani masalah ini seperti menggunakan pendekatan Learn A Word A Day, Buddy Support System dan motivasi di kalangan pensyarah untuk melaksanakan penyampaian P&P dalam Bahasa Inggeris. Dapatan kajian mendapati, pendekatan yang digunakan sedikit sebanyak membantu para pensyarah meningkatkan keyakinan penyampaian P&P Kimia dalam Bahasa Inggeris.

REFLEKSI MASALAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Apabila sesi 2004/2005 bermula pada 10 Mei 2004, semua pensyarah Kimia kelihatan sungguh bersemangat dan bersedia untuk melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Ini disebabkan oleh pendedahan awal yang kami terima, membantu kami melaksanakan P&P dalam Bahasa Inggeris. Selepas kelas pertama bermula, unit Kimia dihujani dengan cerita-cerita pengalaman pertama selepas menyampaikan P&P dalam Bahasa Inggeris. Terdengar keluhan pensyarahpensayarah. Antaranya: Pensyarah pertama: “Aku tadi nak sebut ‘obey’ tapi jadi ‘obi’. Ada budak senyum-senyum kat belakang. Aku dah konfius dah. Takut aku nak masuk kelas esok. Apalah nak jadi lagi esok tak confident lah pulak lepas ni.” Pensyarah kedua: “Ialah hari ni, nak perkenalkan water bath, tapi tercakap bath tab. Ada jugak yang perasaan siap ketawa lagi” Selepas 2 minggu, semakin banyak pengalaman yang menarik perhatian kami untuk membuat kajian ini. Ada pensyarah kelihatan begitu tertekan. Apabila ditanya apa yang telah berlaku. Beliau berkata:

116

Respon pertama: “Aku tak ready lah nak masuk kelas hari ni. Aku dah prepare note, tapi takut salah cakap macam hari tu. Satu kelas gelak. Rasa macam panas muka.” Respon kedua: “Dah tak larat aku nak buat skrip sebelum masuk kelas. Nak practise lagi, nak buat nota lagi. Letihnya......” Daripada situasi ini, kami dapat melihat pensyarah mula hilang keyakinan diri dan hilang minat untuk mengajar. Pensyarah-pensyarah bukan sahaja perlu menyediakan bahan pengajaran, malah perlu berlatih untuk bertutur dalam bahasa Inggeris bagi mengelakkan dari ditertawakan oleh pelajar. Setelah Ujian Pertengahan Semester (UPS) 2004 berlalu, hampir 1/3 pelajar telah mendapat peratusan 45% kebawah dalam Kimia. Keputusan ini telah diduga. Kami menemubual beberapa orang pelajar tersebut untuk mengcungkil punca kemerosotan. Berikut ialah keluhan daripada pelajar pertama: “Saya dah confuse nak jawab periksa dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. Nak jawab guna Bahasa Melayu tapi tak dapat cari term yang betul dalam Bahasa Melayu sebab dah belajar ikut Bahasa Inggeris. Pensyarah ngajar cepat sangat dalam BI, kadang-kadang tak sempat nak salin...” Penyampaian P&P dalam Bahasa Inggeris juga boleh menimbulkan kerangka alternatif(miskonsepsi) dikalangan pelajar. Penggunaan istilah Bahasa Melayu di peringkat sekolah menengah, sering kekal dalam minda pelajar dan amat sukar untuk ditukar. Berikut ialah keluhan pelajar kedua: “Saya tak fahamlah cikgu apa yang cikgu kuliah ajar. Laju pulak itu. Tak boleh ke guna Bahasa Melayu masa mengajar. Kalau tak pun cakap dalam dua bahasa. Selang-selilah dengan Bahasa Melayu. Kadang-kadang tu istilah dia beza dengan apa yang kita belajar dulu.” Menurut laporan kaunselor Kolej Matrikulasi Melaka, pada peringkat awal pelaksanaan PPMSI, ramai pelajar yang merungut, mereka kurang faham apa yang sampaikan oleh pensyarah. Masalah ini kebanyakannya timbul dikalangan pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang Bahasa Inggeris yang kurang mantap. Ini adalah kerana mereka masih lagi mengekalkan pengetahuan sedia ada mereka (yang sebelum ini belajar dalam medium Bahasa Melayu) dan amat sukar untuk di selarikan dengan Bahasa Inggeris. Perkara ini juga telah menjadi salah satu faktor kepada kecenderungan tidak menghadiri kelas di kalangan pelajar.

LATAR BELAKANG KAJIAN
Mulai sesi 2004/2005, pengajaran dan pembelajaran (P&P) Kimia di semua kolej matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia telah dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya. Bagi kami yang mengajar di Kolej Matrikulasi Melaka (KMM), ini merupakan suatu cabaran memandangkan kebanyakan daripada kami menerima pendidikan dalam Bahasa Melayu. Ini menyebabkan kami kurang menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Pada tahun 2003, pensyarah-pensyarah Kimia di KMM telah menerima pelbagai pendedahan awal dalam mempertingkatkan penggunaan Bahasa Inggeris, seperti kursus, kelas pengukuhan Bahasa Inggeris dan kursus-kursus motivasi sama ada yang dianjurkan oleh pihak kolej atau oleh pihak Bahagian Matrikulasi. Kami telah menjalankan kajian tindakan pada tahun 2003, untuk melihat sejauh mana tahap kesediaan mengajar kimia dalam Bahasa Inggeris bagi

117

pensyarah-pensyarah Kimia KMM. Antara program yang dinilai ialah English Camp, yang dijalankan di Tangkak, Johor dan Micro-teaching di peringkat kolej. Hasil kajian mendapati kedua-dua program ini memberi kesan yang positif bagi meningkatkan tahap kesediaan pensyarah kimia di Kolej Matrikulasi Melaka. Selain daripada itu, berlaku perubahan min yang besar ke arah yang lebih positif bagi tahap kesediaan pensyarah setelah mengikuti English Camp berbanding dengan Micro-teaching. Oleh itu English Camp lebih membantu pensyarah Kimia meningkatkan kelancaran dan keyakinan diri mengajar Kimia dalam Bahasa Inggeris. Namun begitu, selepas pelaksanaan PPSMI, kami menghadapi kesukaran untuk melaksanakan pengajaran kimia dalam Bahasa Inggeris dengan berkesan. Ini menyebabkan proses P&P tidak dapat dijalankan dengan baik. Keadaan ini terbukti apabila tahap prestasi Ujian Pertengahan Semester 1 kurang memberangsangkan. Oleh yang demikian, kami ingin mengkaji apakah yang menjadi faktor utama terhadap permasalahan ini. Ekoran dari itu, kami telah mengambil inisiatif untuk melakukan penambahbaikan terhadap pensyarah.

KAJIAN LITERATUR
Bahasa memainkan peranan yang penting sebagai medium komunikasi. Keadaan persekitaran, pengaruh budaya dan bahasa yang berbeza akan mempengaruhi konsep pelajar terutamanya di Malaysia yang terdidik dengan budaya timur dan Bahasa Melayu sebagai medium komunikasi. Kajian yang dilakukan ke arah mempertingkatkan kemahiran kognitif dikalangan pelajar telah menemui kewujudan penghalang bagi menguasai sesuatau konsep yang dikenali sebagai kerangka alternatif (Driver dan Erikson, 1983; Andersson, 1990). Menurut Gunstone (1995) kerangka alternatif merupakan idea dan kepercayaan yang dipegang dengan kukuh dan menjadi batu penghalang dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Atkins dan Karplus (1962) menerangkan bahawa masyarakat dan persekitaran pelajar yang mempengaruhi pembentukan kerangka alternatif dan menyokong kewujudan serta kestabilannya. Bahasa harian yang menjadi medium komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kerangka alternatif. Pelajar mempunyai serta membentuk makna tersendiri tentang sesuatu perkataan dengan menggunakan penafsiran harian sebelum sebarang pengajaran dan pembelajaran sains. Malangnya penafsiran tersebut selalunya tidak tepat malah jauh berbeza daripada apa yang diharapkan (Driver, et al, 1985). Contohnya perkataan zarah dalam sains selalunya dirujuk kepada atom, molekul atau ion, tetapi dalam Bahasa Inggeris ungkapan-ungkapan seperti particle of sugar, particle of sand digunakan bagi merujuk kepada butiran-butiran yang boleh dilihat dengan mata kasar. Istilah sains seperti kerja, daya, zarah, tenaga, bintang dan lain-lain lagi seringkali mempunyai makna yang tertentu kepada seseorang hasil daripada tafsiran mereka daripada penggunaan bahasa harian. Mohammad Yusof (1998) turut menerangkan bahawa faktor bahasa dan budaya turut memainkan peranan yang utama dalam membentuk kerangka alternatif palajar. Memandangkan kebanyakan istilah sains dipinjam daripada Bahasa Inggeris, kerangka alternatif berkaitan faktor bahasa dan budaya menjadi sesuatu yang penting. Namun begitu, Awang Sariyan (2002), dalam artikelnya mengulas bahawa penggunaan Bahasa Inggeris untuk mengajar kedua-dua mata pelajaran itu tidak akan menyelesaikan masalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris pelajar, kerana masalah yang sebenarnya berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri, antaranya masalah kaedah pengajaran, atau kesesuaian sukatan pelajaran, keterampilan guru, kesempurnaan frasarana seperti makmal bahasa dan motivasi pada pelajar sendiri. Hakikat bahawa bukan semua pelajar gagal menguasai bahasa Inggeris, malah banyak yang cemerlang dan fasih, membuktikan bahawa isu

118

kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar bukan masalah yang menyeluruh dan oleh itu penyelesaiannya pun mesti bersifat khusus, iaitu dengan meningkatkan mutu pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri.

OBJEKTIF KAJIAN
Di akhir kajian ini, diharapkan ia dapat: : • • • Menambaikan penyampaian P&P dikalangan pensyarah Mengurangkan rasa stress dalam diri pensyarah Mengurangkan ketidakyakinan dalam diri pensyarah

KUMPULAN SASARAN
Pensyarah-pensyarah Kimia seramai 25 orang dari Kolej Matrikulasi Melaka (KMM) mempunyai latarbelakang pendidikan yang berbeza.

PELAKSANAAN KAJIAN
Tinjauan Masalah Tinjauan Pertama Tinjauan kedua temubual temubual dan pemerhatian (tindakan)

Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan daripada temubual dengan pensyarah, didapati antara masalah yang mereka hadapi semasa penyampaian P&P ialah: i. Sebutan dan istilah saintifik yang digunakan ii. Penguasaan vocabulary iii. Kemahiran berkomunikasi iv. Kurang keyakinan untuk menyampaikan P&P dalam Bahasa Inggeris

Perancangan Tindakan Sebanyak tiga aktiviti yang telah dirancang bagi menangani masalah penyampaian P&P pensyarah Kimia dalam Bahasa Inggeris i. ‘Learn a word a day’ ii. Buddy Support System iii. Motivasi Pensyarah Ketiga-tiga aktiviti ini dinilai melalui pemerhatian dan temubual dikalangan pensyarah. Oleh kerana bilangan responden yang sedikit (25 orang), nilai peratusan tidak diambil kerana ia tidak mewakili dapatan.

119

Pelaksanaan Tindakan Aktiviti 1 : Learn A Word A Day

Pensyarah Kimia diminta untuk memperkenalkan satu patah perkataan dalam Bahasa Inggeris yang merupakan istilah Kimia secara bergilir-gilir (sehari seorang). Ia merangkumi makna dan sebutan berdasarkan tajuk kuliah semasa. Pensyarah berkenaan perlu menampal perkataan tersebut di papan kenyataan unit. Contoh: TERMINOLOGY : GIGANTIC PRONUNCIATION : JAI GEN TIK MEANING : LARGE / MACRO / HUGE / BIG / BULKY/ (RAKSASA) Aktiviti 2 : Buddy Support System

Pensyarah-pensyarah dibahagikan kepada kumpulan kecil, dimana 1 kumpulan terdiri daripada 4 orang (Buddy) dengan 6 orang pembimbing (Critical Friend) dikalangan pensyarah Kimia sendiri untuk membantu kumpulan pensyarah tadi meningkatkan bahasa Inggeris. Sistem ini lebih kepada mendekati permasalahan yang dihadapi oleh Buddy dalam pelaksanaan PPSMI. Cara penyelesaian diambil berdasarkan permintaab Buddy. Aktiviti 3 : Motivasi dikalangan pensyarah.

Aktiviti ini dijalankan semasa mensyuarat Unit Kimia. Kami telah mengemukan pendapat yang merupakan motivasi kepada pensyarah. Pensyarah perlu bersikap terbuka dalam menerima teguran pelajar untuk membantu mereka semasa pengajaran dan pembelajaran Kimia dalam Bahasa Inggeris dijalankan. Ini boleh mengurangkan rasa rendah diri jika melakukan kesalahan. Pensyarah juga tidak boleh terlalu underestimate pelajar, kerana kita tidak mengetahui latarbelakang setiap pelajar. Terdapat sebilangan pelajar yang pernah tinggal di luar negeri (kerana ibubapa mereka bermaustatin di sana) boleh menggunakan Bahasa Inggeris dengan baik dan mereka ini boleh mengesan kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh pensyarah secara tidak langsung. Namun begitu, pensyarah juga tidak boleh overestimate pelajar. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, terdapat juga pelajar yang mempunyai persekitaran sosial yang sangat kurang berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Oleh yang demikian, kadang-kala pensyarah perlu menterjemahkan sesuatu istilah kepada Bahasa Melayu.

Pemerhatian dan Refleksi Daripada pemerhatian dan temubual yang kami jalankan, didapati selepas tindakan-tindakan yang dinyatakan sebelum ini dijalankan: a. Pensyarah-pensyarah Kimia, kurang gementar semasa penyampaian P&P dalam bahasa Inggeris. Mereka tidak lagi terlalu panik jika terdapat perkataan yang tersilap sebutannya. Mereka boleh mengawal kelas dan menerima respon atau teguran oleh pelajar dengan pemikiran yang lebih terbuka. Sikap ini sebenarnya, meninggikan martabat pensyarah, malah ia menjadi motivasi kepada pelajar agar sentiasa berfikiran terbuka dalam menerima teguran. Lebih berkeyakinan menyebut dan bertutur dalam Bahasa Inggeris. Namun begitu, ada beberapa istilah Kimia perlu diperjelaskan lagi dengan menggunakan dwibahasa agar tidak berlaku kerangka alternatif.

b.

120

c.

Rungutan dan keluhan daripada pensyarah semakin berkurang. Pengalaman dari sehari ke sehari lebih mematangkan pensyarah. Pelajar boleh menerima P&P yang dijalankan dalam Bahasa Inggeris dan bersedia menerima PPSMI. Daripada temubual dengan pelajar, mereka sekarang lebih yakin untuk menjawab peperiksaan dalam Bahasa Inggeris kerana P&P yang disampaikan oleh pensyarah banyak menggunakan istilah-istilah dalam Bahasa Inggeris. kami juga menemubual kaunselor KMM, respon yang diperolehi daripada beliau mendapati PPSMI bukan lagi menjadi salah satu faktor pelajar untuk ponteng kelas. Beliau juga telah menerima respon daripada pelajar yang sebelum ini menolak penggunaan Bahasa Inggeris, kini sudah boleh menerimanya dengan baik.

d.

e.

IMPLIKASI
Daripada kajian yang dijalankan, didapati: i. Perlaksanaan PPSMI memberi implikasi yang kurang baik, apabila isi pelajaran tidak dapat disampaikan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam takwim. Di KMM, masalah ini lebih dirasai oleh pensyarah yang mengajar kurang daripada 3 tahun. Ini adalah kerana, mereka memerlukan masa untuk memahami sesuatu konsep Kimia sebelum P&P. Program Buddy Support System didapati boleh membantu pensyarah untuk memperbaiki penggunaan Bahasa Inggeris. Namun begitu, program ini mempunyai kekangan masa, dimana critical friend dan buddy yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Kimia mempunyai jadual P&P yang sangat padat (18 jam seminggu). Ini menyebabkan, masa perjumpaan dan bertukar-tukar maklumat adalah terhad. Walau bagaimanapun, kebanyakan pensyarah mengambil inisiatif dengan merujuk masalah kepada rakan-rakan yang ada dalam unit Kimia. Kerjasama dan semangat saling membantu sangat menggalakkan. Namun demikian, jika program ini dapat dijalankan dengan baik, ia boleh mendatangkan impak yang lebih berkualiti. Aktiviti Learn A Word A Day dapat dijalankan dengan baik. Oleh kerana ia ditampal di unit Kimia, ia bukan sahaja dapat membantu pensyarah dalam membetulkan sebutan, malah secara tidak langsung ia juga dapat membantu pelajar. P&P juga perlu dijalankan dengan kadar yang sesuai dengan kemampuan pelajar, agar pelajar lebih memahami sesuatu konsep Kimia dengan lebih jelas. Ini perlu ditekankan kerana topik-topik Kimia saling berkait antara satu sama lain. Jika pelajar tidak menguasai topik yang awal, maka mereka akan mengalami masalah untuk memahami topik yang seterusnya. Penyampaian seseorang pensyarah boleh menyebabkan berlakunya kerangka alternatif dimana pengetahuan sedia ada tidak selari dengan pengetahuan baru yang disampaikan dalam Bahasa Inggeris. Ini boleh menyumbang kepada kemerosotan keputusan dalam peperiksaan.

ii.

iii.

iv.

v.

121

CADANGAN
i. ii. Kajian ini menggunakan lebih banyak kaedah analisis kuantitatif. Bilangan responden boleh diperbanyakan dengan mengambil kira bilangan pensyarah Kimia di semua Kolej Matrikulasi agar dapat mengenalpasti masalah-masalah lain yang timbul di kalangan pensyarah semasa pelaksanaan PPSMI. Manambahkan aktiviti atau program yang boleh meningkatkan lagi tahap penyampaian P&P dalam Bahasa Inggeris dikalangan pensyarah. Mengurangkan masa mengajar dikalangan pensyarah Kimia KMM.

iii.

iv.

KESIMPULAN
Daripada kajian yang dijalankan ini, kami mendapati pada proses pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan komitmen dua hala iaitu pensyarah dan pelajar. Dalam era globalisasi, kita sebagai pensyarah juga perlulah berfikiran positif dan membuka sempadan antara pensyarah dan pelajar agar P&P konservatif (sehala) yang diamalkan sebelum ini dapat diubah sesuai dengan pelaksanaan PPSMI.

RUJUKAN
Atkins, J.M. dan Karplus. (1962). Discovering or Intention? Science Teacher, 29(5), 45-51 Driver, R. Dan Erikson, G. (1983). Theories-in-Action: Some Theoretical and Empirical Issues in the Study of Students’ Conceptual Frameworks in Science. Studies in Science Education, 10, 37-60. Driver, R. et al. (1985). Children’s Idea in Science. Milton Keynes: Open University Press Gunstone, R.F. (1995). The Importance of Specific Science Content in Enhancement of Metacognition. Dlm. Fensham, P.J., et al., (Ed). The Content of Science: A Constructivist Approach to Its Teaching and Learning. London: The Falmer Press. Mohammad Yusof Arshad (1998). Perbandingan Pengkonsepan Mengenai Unsur Kimia Bagi Pelajar Malaysia dan Pelajar United Kingdom. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 4(1), 55-63. Awang Sariyan (2002). Penggunaan Bahasa Inggeris untuk Mata Pelajaran Sains dan Matematik: Mengapa Patut Ditolakan. http://dbp.gov.my/dbp98/majalah/bahasa22/ogos/b8sta2.html

122

AN INVESTIGATION INTO SCHEMA REACTIVATION AND COPYING PATTERNS AMONG ESL LEARNERS AT KOLEJ MATRIKULASI MELAKA
By Wee Kok Seng M.A. Thesis 2004 Kolej MatrikulasiMelaka

ABSTRACT The purpose of this study was to examine the effects of reading interests on the writing performance of ESL learners studying at Kolej Matrikulasi Melaka. This study investigated the differences in schema reactivation abilities and copying patterns between well-read and not wellread students, as well as the influence of their reading interests when writing common topics. This provides clearer insights into the extent of learners’ inclination in producing the different types and degrees of copying. A total of 26 subjects were chosen and the returned rate of the distributed questionnaires was 100 percent. To further confirm the findings, two other instruments were used, that is, essay analysis and guided response interviews. The descriptive data were analysed in the form of frequencies, percentages and means. The essay analysis focused on the types and degrees of copying at sentence, phrase and word levels. Qualitative interview data were analysed using the open coding strategy. Findings showed that habitual copying has a great influence on learners’ writing abilities, especially when reading supplements are provided to aid writing. The copying phenomenon and abilities to reactivate their schema or prior knowledge are distinct indicators of the subjects’ reading choice. Well-read learners demonstrate more copying at phrase and word levels while not well-read learners tend to copy more phrases and sentences. Well-read news readers also show greater capabilities of reactivating their schema, compared to the well-read non-news readers and the not well-read news and non-news readers.

INTRODUCTION
Background Of Study This study investigates learners’ capability of reactivating their schema and their copying patterns. The ability to write and supported by good backup knowledge in the topic will reveal their attitude towards reading. Learners who depend much on the supplementary readings will to a degree portray copying instances. Nevertheless, well-read learners may quote information to validate their contentions. Mason and Boscolo (2000) and Tynjala (1997) discovered that writing students construct better meaning of concepts and are more conscious of what they learn. As reading and writing are closely knitted and contribute towards each other’s performance, writing students who have wider reading experiences will generally perform better. This is unlikely for learners who do not read much and so their dependence on supplementary resources can be obviously understood.

STATEMENT OF THE PROBLEM
Habitually, Malaysian ESL learners do not read much. Rote learning has dominated the exam-oriented educational system. The then Education Minister, Datuk Seri Najib Tun Razak had

123

noticed that students read only to pass exams and not for pleasure. Quoting the 1996 discovery by the National Literacy Survey, Kaur and Thiyagarajah (2000) in their paper presentation on “The English Reading Habits of ELLS Students in University Science Malaysia” reported that the average Malaysian reads only two books a year. This clearly shows that reading is not a favourite pastime among Malaysians.

AIM OF THE STUDY

Generally, this investigation is conducted with the following interests: i. To analyse how far the reading interests of ESL learners affect their writing performance. ii. To discover how much the well-read and not well-read ESL learners depend on their existing schemata to write. iii. To identify the copying patterns of the well-read and not well-read ESL learners when writing with the aid of reading supplements.

RESEARCH QUESTIONS
This study investigates the impact of the reading interests of ESL learners on their writing performance. Specifically, this study seeks to answer the following questions: 1. How far do the reading interests of ESL learners affect their writing performance? 2. What are the differences between well-read students and students who do not read much in their reactivated schema? 3. What are the differences between well-read students and students who do not read much in their copying patterns?

SIGNIFICANCE OF THE STUDY
It is predicted that readers with good schema support will be able to write with coherence and quote reliable supporting details unlike learners who do not read much. The analysis of the written scripts in this study will render useful information if ESL learners’ knowledge from their readings helps them to replicate and construct sound ideas. Common features of writing struggles would include heavy reliance and copying of information at various degrees. Campbell (1990) saw the strong relation between writing struggles and Britton et al’s (1975) theoretical framework of “degrees of copying.” She recognised that the elimination of copying is developmental. The findings of this study will reveal if reading the newspaper and other reading materials among the well-read and not well-read students help to develop their writing abilities with significant differences in their copying tendencies or similar copying patterns prevail.

SCOPE OF STUDY
This study strives to identify if student’ interests in reading news help them write in a more persuasive and independent manner. Students who read much news are expected to show superior knowledge on the subject that concerns the importance of the English Language as well as commit less copying at sentential level in particular.

124

As the 26 respondents involved in this investigation can be expected to have acquired some knowledge in diverse fields, choosing them from among those who read English newspapers seems appropriate as they can best represent newspaper readers who are assumed to possess the required knowledge and language to write. Although only twenty-six student respondents are involved in the study, the analysis of the questionnaires and written compositions would yield priceless findings towards understanding the extent of the impact of newspaper reading on their abilities to write. Their varied abilities in using the available information to write and the seriousness of their copying instances will clearly demonstrate their content knowledge and linguistic competence.

LIMITATIONS OF THE STUDY
Firstly, the two set criteria that include at least a credit six in the respondents’ Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1119 English grade and being English newspaper readers have in a way limited the participation of interested students surveyed. This was due to time constraints and the enormous data that had to be analysed and tabulated from the questionnaire responses and the two written essays. Secondly, the analysis of data will only compare the writing performance between the well-read students and students who do not read much. Comparison of performance between rural and urban subjects and other variables such as gender and ethnicity will not be looked into though they may carry some significance. This is to avoid analysis that is too complicated and diversified as there will be numerous cultural influences to discuss as well.

LITERATURE REVIEW
The use of Schema Theory and Campbell’s (1990) theoretical framework of “degrees of copying” will help explain and reveal learners’ writing struggles even when they are provided with reading supplements.

The Schema Theory This learning theory first came into existence with Plato’s initiation of elaborating the Greek doctrine of ideal types whereby the perfect circle of knowledge is believed to exist in the mind. Henceforth, Kant (1781), a philosopher in the eighteenth century, extended this notion and introduced the term schema. Ausubel (1968:372) in his textbook on Educational Psychology: A Cognitive View clearly recognises and brings to light that the most important single factor influencing learning is “what the learner already knows.”

Reading And Writing Connections Reading and writing have been seen as linked to idea-communication and reasoning. Being a constructive act, reading is open to revision. Flower and Hayes (1980) concur that reading is a necessary act to writing successes. Writing, on the other hand, is a powerful tool for thinking. Though complex, it can however improve through practice and experience. Writing practice helps learners understand why and how texts are written.

125

Campbell’s Theory Of “Degrees Of Copying” Copying Types Exact Copies Near Copies Description Direct quotations without the punctuating quotation marks. Direct quotations without the punctuating quotation marks with the addition of rearranged syntax or the use of synonyms for one or two content words. Transfer of the exact wording of the source text and explained in terms of the composition topic. Transfer of the exact wording from the source text. Use of the gist of information from the text. More syntactical changes of the original anthropological text.

Original Explanations Quotations Summaries Paraphrases Source : Kroll 1990.

METHODOLOGY
The qualitative analysis approach used in this study will first analyse the questionnaire responses on the students’ reading interests. Next, a comparison between the two written essays will provide the main analysis of the students’ capabilities of reactivating their schema as well as the copying types and the degrees of copying they incorporate into their second essay, written with the aid of four specified reading supplements. Lastly, students’ responses in an interview will complement the earlier questionnaire responses on their reading interests and writing struggles.

Research Approach The method of investigation used in this study is adapted from Campbell’s (1990) theoretical scale of “degrees of copying.” Her theory looked into learners’ tendencies of copying information from background reading text. The different degrees of copying as classified by Campbell (1990) will now be defined as follow: Table 3.1 : The “degrees of copying” Theoretical Scale Codes EC Copying Types Exact Copies Definition Extracts of complete or intelligible but sensible sentences from the News articles. Copying of words from the News articles. Examples Finally, they had to depend on the government for job(s) (S1) Moreover, we will be respected by others, feel bold as well as confident. (S11) … English Language is very important in business. (S3) Fresh graduates from local universities could not find any job because of their poor command of the English Language. (S8)

NCw

Near Copies (at word level)

NCp

Near Copies (at phrase level) Original Explanation

Copying of phrases from the News articles. Similar ideas from the first essay that are repeated in the second essay (Reactivated Schema)

OE

126

Prp

Paraphrases

Rewording of ideas with minimal use of actual words from one or more sentences in the reading articles

… English is (a) required item to excel. (S9)

Campbell’s (1990) theoretical framework has been found appropriate and unique to assist the analysis of qualitative data in this study. Investigating the writing abilities of the 26 student subjects who read the newspaper provides evidence if newspaper readers are good essay-writers. The different amount of time spent on reading the varied reading materials will also make known if there exists a distinct difference in the copying patterns between the well-read and not well-read students.

Research Subjects The 17 to 18 year-old Malay student subjects of Kolej Matrikulasi Melaka are represented by 10 well-read students and 16 not well-read students. Well-read students are students who read between 5 and 10 hours a week while not well-read students refer to students who read less than 5 hours a week. The 26 carefully selected subjects were among those who read the English Language newspaper and scored either a distinction or a credit in the SPM 1119 English Language paper. Generally, the well-read students demonstrated better performance in their 1119 English Language paper with 7 of them scoring a distinction each compared to only 4 of the not well-read subjects.

Instrumentation The five-stage data collection, that incorporated the use of questionnaires, written essays and an interview with all the 26 subjects, helped ensure a maximised gathering of the required data.

Research Procedures Step 1 : Pilot test of Questionnaire Given to 20 selected respondents Step 2 : Distribution of Questionnaire to interested and willing Malay respondents who met the study criteria Given to 26 respondents Step 3 : Essay-writing 1 Given to the 26 selected subjects “A good command of the English Language is important for a brighter future. How far do you agree with the statement?” (free essay) Step 4 : Essay-writing 2 Given to the same 26 subjects “A good command of the English Language is important for a brighter future. How far do you agree with the statement?” (with the aid of 4 reading supplements) Step 5 : Guided Interview All the 26 subjects were involved

127

The following diagram shows the step-by-step approach of the instruments used, from the piloting stage of questionnaire right through the interview session.

Data Collection And Analysis The 5-step approach used in the study would ensure a more comprehensive collection of the required data. The questionnaire responses on the respondents’ reading interests and attitudes towards writing would complement the main source of information from the comparison of textual content between the first and second written essays of the same student subject on the same composition topic. The first essay was free-written while the second was written with the aid of four reading supplements. They were taken from newspaper extracts as follows: Table 3.2 : Newspaper Articles used as Reading Supplements

PM: Act now to improve English (The Star, May 30, 2003) Najib: English move is for us to face reality (The New Straits Times, August 7, 2003) Muhyiddin: More countries turning to English to progress. (The New Straits Times, August 13, 2003) English proficiency “vital in business” (The Star, August 9, 2003)

ANALYSIS OF DATA
The data analysis is divided into three parts. Firstly, brief discussions of the 10 well-read students and 16 not well-read students’ responses to questionnaires on their reading interests and writing exposures will provide an overview of their reading preference and reasons for their moderate writing performance. Secondly and the most significant of all, a comparison of writing performance between the well-read and not well-read students will be made to identify the types and degrees of copying in their English compositions. Finally, responses from the interview session with each of the 26 students will be used to verify their claims of reading interests and explain their writing struggles. The types and degrees of copying they incorporated into their compositions will then determine the effectiveness of their reading encounters on their writing performance. Table 4.1 : Statistics of the Well-Read and Not Well-Read Students News-Readers n=16 f % 7 70.00 9 56.25 Non-News Readers n=10 f % 3 30.00 7 43.75

Readers’ Categories Well-Read (n=10) Not Well-Read (n=16)

128

Generally, well-read students are expected to display more mature arguments with sound content and linguistic schemata. Well-read students’ varied reading choices and reading areas not only determine how knowledgeable they are but their reading perceptions and the manner they read the diverse types of reading materials greatly influence their reading experiences too.

Analysis Of Questionnaire Responses On Reading Interest The following table provides some insights into the students’ reading choices. Table 4.2 : Reading Choices Respondents Malays Well-read n=10 f % 10 8 7 2 3 1 100.00 80.00 70.00 20.00 30.00 10.00 Not well-read n=16 f % 16 10 6 5 4 0 100.00 62.50 37.50 31.25 25.00 0.00 Total N=26 ∑f 26 18 13 7 7 1 % 100.00 69.23 50.00 26.92 26.92 3.85

Questions 6 Reading choice Newspapers Magazines Story books Internet Comics Biographies

Generally, newspapers, magazines and story books seemed to be favourite reading materials of the well-read students while not well-read students showed preference for newspapers and magazines (refer Table 4.3). Comparatively, the not well-read students also favoured reading on the internet more than reading comics while the well-read students showed a reversed preference for comics to reading on the internet. “Interesting” seemed the most important factor that contributed towards the students’ reading habits, followed by Simple Language and the availability of reading materials. These three factors seemed to be the main influences over the reasons for their choice of reading materials. Table 4.3 : Areas of Reading Interest Respondents Malays Well-read n=10 f % 7 3 2 7 5 3 6 70.00 30.00 20.00 70.00 50.00 30.00 60.00 Not well-read n=16 f % 9 6 4 11 8 4 7 56.25 37.50 25.00 68.75 50.00 25.00 43.75 Total N=26 ∑f 16 9 6 18 13 7 13 % 61.54 34.62 23.08 69.23 50.00 26.92 50.00

Questions 8 Areas of reading interest News Education Environment Entertainment Lifestyle Fashion Sports

The well-read students’ preferred reading sections of News and Entertainment that registered 70 percent each showed that the well-read students realise the importance of acquiring

129

balanced knowledge that develops their overall schema. In comparison, 68.75 percent of the not well-read students preferred reading the Entertainment section compared to only 56.25 percent for the news section. This clearly shows that well-read students seemed to appreciate reading both the informative sections of the News and the Entertainment sections that helped them unwind. Nonetheless, the not well-read students’ preference for the Entertainment section compared to News does not otherwise suggest that they are less knowledgeable. Analysing the general reasons for reading, 73.08 percent of the 26 students each regarded interest and knowledge as their driving force for reading. Detailed analysis however shows that the percentage of the not well-read students’ reasons for reading that include interest and knowledge surpasses that of the well-read students. Other reasons include pleasure (42.31%), vocabulary improvement (34.62%) and habitual (19.23%).

Reading Choices And Reading Areas Of News And Non-News Readers Different readers have different inclinations to read the different sections of the newspaper. Reading the news section may not interest many young readers as reading preferences greatly differ between individuals. Thus, the differences in their reading interests will have the influence over their writing performance too.

Reading Choices and Reading Areas of News Readers Generally, reading the newspaper, magazines and story books dominated the well-read students’ reading preference. Although the not well-read students demonstrated a similar preference for reading the newspaper, magazines, story books and additionally, the internet, their overall reading participation shows that they do not read as much as the well-read students. The well-read students who read news showed greater interest in reading the Sports section, followed by the Entertainment, Education and Lifestyle sections. Comparatively, the not well-read students who read news illustrated preference for the Entertainment section followed by Education, Environment and Lifestyle. The almost similar reading concentrations of the well-read and not well-read students should equip them with the essential knowledge support to write with more confidence and less direct copying of information from the reading supplements. Hence, their written compositions should demonstrate similar abilities to reactivate the appropriate schema and similar copying patterns too.

Reading Choices and Reading Areas of Non-News Readers From the total study population of 26 students, 38.46 percent or 10 students claimed to be non-news readers. Despite being non-news readers, reading the newspaper, magazines, story books and internet topped the reading choice of the well-read students while the not well-read students favoured reading the newspaper and magazines more than other reading materials. The type of reading choices the well-read students read compared to the not well-read students shows that the well-read non-news readers are more serious in their reading, especially with their internet reading adventures that provide them more reading exposure of varied written genres. The analysis of the well-read and not well-read students’ reading areas however demonstrates that the well-read student preferred to read Entertainment, Lifestyle and Fashion more than other sections of the newspaper. Altogether, the general comparison between the well-read students and the not well-read students’ reading exposure and interest demonstrates that well-read students have greater potential

130

to reactivate more of their schema and commit less copying instances from their vast reading exposure as compared to the not well-read students.

Analysis Of The “Types And Degrees Of Copying” Well-read and not well-read ESL learners are not spared from the habit and temptations of copying, either at word (NCw), phrase (NCp) or sentence (EC) level. Copying of words or phrases, identified as Near Copies, refer to the copying of exact words or phrases from the reading supplements. Copying of phrases is categorised as copying of at least two words in a sequence from a sentence. Copying at sentence level or Exact Copies is identified when the whole or part of the sentence in the reading supplements is copied and intelligibly reconstructed. Their capabilities to reactivate the relevant schema (OE), paraphrase ideas (Prp.) from the reading supplements and the copying patterns that dominate their compositions will reveal how far their reading interests have contributed towards their overall writing performance. Copying Patterns of Well-Read Students Table 4.4 : Readers’ Categories Copying Patterns of Well-Read Students Types of Copying NCw NCp ∑NC OE Well-Read Students 2 12 14 2 10 9 19 2 3 0 3 1 5 9 14 6 1 9 10 12 1 11 12 3 0 5 5 2 3.14 7.86 11.00 4.00 5 17 22 1 4 15 19 2 7 10 17 0 5.33 14.00 19.33 1.00 OE Prp n ∑f ∑f Prp 0 0 1 0 0 1 0 0.29 0 0 0 0.00 22 22 5 20 22 19 14 17.71 29 24 17 23.33

Students S2 S4 S9 S12 S14 S17 S24

EC 6 1 0 0 0 3 7 2.43 6 3 0 3.00

NewsReaders n=7

Mean Non-News S5 Readers S7 n=3 S11 Mean Key: EC - Exact Copies NCw - Near Copies at word level NCp - Near Copies at phrase level ∑NC - Total number of Near Copies

- Original Explanation - Paraphrase - Number of respondents - Total number of occurrence

On the average, well-read students who read the news are found to copy fewer sentences than phrases and words. Similar instances of copying fewer sentences than phrases and words are also found in the compositions of the well-read students who do not read news. The well-read students who read news were also able to reactivate more of their schema, evident in the average of 4.00 reactivated schema. However, paraphrasing seemed the most difficult skill that a very negligible mean value of 0.29 was produced by the well-read news readers.

131

Copying Patterns of Not Well-Read Students Table 4.5 : Copying Patterns of Not Well-Read Students Readers’ Categories Types of Copying NCp ∑NC OE Well-Read Students 6 10 4 4 7 4 15 23 3 5 10 2 6 6 4 7 10 1 13 16 2 10 12 3 7 7 0 8.11 11.22 2.56 5 7 1 7 7 3 17 24 3 1 5 6 17 21 1 7 8 1 1 1 0 7.86 10.42 2.14 - Original Explanation - Paraphrase - Number of respondents - Total number of occurrence ∑f Prp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0 1 2 0 1 0 0 0.57 14 12 26 13 13 18 23 18 13 16.67 12 11 31 11 27 17 9 16.86

Students S8 S10 S13 S15 S18 S19 S21 S23 S25

EC 0 1 0 1 3 6 5 3 6 2.78 4 0 2 0 4 8 8 3.71

NCw 4 3 8 5 0 3 3 2 0 3.11 2 0 7 4 4 1 0 2.57 OE Prp n ∑f

NewsReaders n=9

Mean S1 S3 S6 S16 S20 S22 S26

Non-News Readers n=7 Mean Key: EC NCw NCp ∑NC

- Exact Copies - Near Copies at word level - Near Copies at phrase level - Total number of Near Copies

The not well-read students apparently demonstrated almost similar copying patterns as the well-read students too in terms of copied phrases, words and sentences. The not well-read students who read the news generally copied more phrases and words but fewer sentences than the not well-read students who do not read the news. However, the mean difference of phrases copied by the not well-read students was not as serious as the mean difference of copied phrases between the well-read news readers and non-news readers. On the whole, the not well-read students who read news illustrated more copying of phrases and words more than sentences on the average compared to the not well-read students who do not read the news. The not well-read students who read news recorded a slightly higher mean of copying phrases, words and sentences. The following extracts show the the manner the well-read and not well-read students construct their sentences.

132

Table 4.6 : Evidence of Intelligible Copying of Sentences by Well-Read Students Well-Read Students S2 Extracts from Reading Supplements Evidence of Copying

Najib, who is Defence Minister said According to the fact, 80% of (the) 80 per cent of the internet and new internet websites and new technical technical books were in English, books are in English. (2.3) “… Everyone has to learn the In addition, our Prime Minister has language now because we need it made a compulsory that everyone now.” (1.3) has to learn English Language now because it is needed. Najib said that although many Malaysians had obtained Malaysians had obtained good university degrees. university degrees, they could not find jobs in multinational corporations… (2.5) good

S5

S24

Table 4.7 : Evidence of Copying of Sentences by the Not Well-Read Students Not Well-Read Students S19 Extracts from Reading Supplements Evidence of Copying

Many countries in the world, including China, Japan, Korea and France, are turning to English as it can help them progress. (3.1) Muhyiddin … said as the whole world was now focusing on English, it would be unwise for Malaysia not to do the same. (3.4)

All the countries in the world including China, Japan and Korea are turning to English as it can help them progress. As the whole world was now focusing on English, it would be unwise for Malaysia not to do the same.

S22

The not well-read students distinctively showed greater tendencies of copying most of the information found in the reading supplements compared to the well-read students. The well-read students obviously demonstrated more independence when constructing their sentences.

Summary of the Copying Patterns of Well-Read and Not Well-Read Students who read and do not read news Apparently, the mean scores of copying types showed clear differences in the writing capabilities of the well-read and not well-read students who read and do not read news. The following table highlights the means of each copying type for easier comparison and analysis.

133

Table 4.8 : Comparison of Means for each Copying Type Readers’ Categories EC News-Readers 2.43 n=7 Well-Read Non-News Readers N=10 n=3 3.00 News-Readers 2.78 Not n=9 Well-Read Non-News Readers N=16 n=7 3.71 Key: EC - Exact Copies Prp NCw - Near Copies at word level N NCp - Near Copies at phrase level n OE - Original Explanation (Schema) Copying Types NCp OE 7.86 4.00

NCw 3.14

Prp 0.29

5.33 3.11

14.00 8.11

1.00 2.56

0.00 0.11

2.57

7.86

2.14

0.57

- Paraphrase - Total number of respondents - Number of respondents

Generally, the well-read news readers performed better than the well-read non-news readers, evident from the fewer phrases, words and sentences copied from the reading supplements besides the highest mean of schema they reactivated. On the average, the not wellread students who read news similarly demonstrated more copying of phrases and words but fewer sentences than the not well-read students who do not read news. Analysis of the not wellread students’ capabilities of reactivating their schema in their compositions showed marginal difference between the news readers (mean score of 2.56) and non-news readers (mean score of 2.14), compared to the well-read news-readers (mean score of 4.00) and non-news readers (mean score of 1.00). The unusual higher mean value of the not well-read news and non-news readers in reactivating their schema more than the well-read non-news readers is crucial to note. This connotes that not all well-read non-news readers have the capability of reactivating the appropriate schema compared to not well-read students who are news and non-news readers alike.

Copying of Original Explanations (Schema) and Paraphrasing Abilities Students’ abilities to reactivate the appropriate schema greatly depend on their reading experiences as well as their exposures to varied reading materials and the reading sections. Paraphrasing is obviously an uncommon skill for well-read and not well-read students alike. Students’ failure to use the higher thinking skills of paraphrasing information, found in the specified reading supplements, is evident from their very little attempt to paraphrase.

Copying of Original Explanations (Reactivated Schema) Students’ capabilities of reactivating a number of schema can be influenced by their attitude towards reading itself, whether for knowledge or for fun. This was emphasised by Johns and Davies (1983) as purposeful reading while McGinley and Tierney (1989) were of the opinion that reading contributes towards improved writing. Although 70 percent of the well-read students reactivated a maximum of 3 Original Explanations or their schema compared to 62.5 percent by the not well-read students, the not well-read students could generally recall and reactivate more quality schema than the well-read students. This is evident from the 25 percent of the not wellread students reactivating more than 3 of their schema in their composition, written with the aid of four reading supplements against the 20 percent of reactivated schema by the well-read students.

134

The rare case of Student 14 (S14), a well-read student who reactivated 12 Original Explanations, is not impossible for a well-read student. Nevertheless, this rare case cannot be singled out to justify that all readers of the news are similarly capable of reactivating their schema as shown in the general analysis above. The following table shows the instances of reactivated schema or Original Explanations by the well-read and not well-read students. Table 4.9 : A Comparison of Original Explanations between Well-Read and Not Well-Read Students Students S12 Original Extracts (schema) Essay 2 in Comparison Well-Read Students The ministry of Education had In academic field, students who have realized about the importance of the ability in mastering the language students to master the language in will face no difficulties and have a order to produce a well prepared bright future. students before they enter the universities. Besides that, the English Language is Besides that, the English Language is widely use in reference books and widely use in reference books, new most of the subjects in school … technical books and most of (the) subjects in school … Not Well-Read Students … most of lectures in the university … English language is very important present their knowledge to us in in the university. Beside(s) that, most English language. of the lecturer teaches the student in English language. Not only having a job but they also … they can get a better job with a might offering this person a good post better company such as an in the company. international company.

S14

S3

S10

Paraphrasing Abilities The mastery of paraphrasing skills requires strong language competence and practices. Otherwise, students who are well-read will also experience difficulties trying to paraphrase ideas that they may have knowledge of. The following analysis shows the paraphrasing capabilities of the well-read and not well-read students. The difficulties of paraphrasing are evident from the 80 percent of the well-read and 75 percent of the not well-read who made no visible attempt to paraphrase. The small percentage of students who actually tried to paraphrase illustrates that a majority of the well-read and not wellread students had weak paraphrasing skills. This is apparent from the 20 percent or 2 well-read students who produced a paraphrase each while 25 percent or 4 not well-read students produced between one and two paraphrases. The following table illustrates the students’ capabilities of paraphrasing information from the reading supplements.

135

Table 4.10 : A Comparison of Paraphrasing Abilities between Well-Read and Not WellRead Students Students S17 Original Extracts (schema) Essay 2 in Comparison Paraphrase (Well-Read Students) “If we are not good in English, we The good command of English would have to depend on translation. language is important in order to But what would happen if the prevent us in agreeing to something translation were inaccurate? We might unintentionally because we do not end up agreeing to something understand the language. unintentionally.” (1.7) Paraphrase (Not Well-Read Students) Prime Minister … said the Prime Minister … realise the government was worried about the important of english and the Language proficiency of the 190,000- tremendous impact it has on the strong civil servants, which posed a country. serious threat to the country’s competitveness. (1.2)

S6

Copying of Sentences, Words and Phrases Table 4.11 : Comparison of the “degrees of copying” Types of Copying NCw WellNot WellRead Read n=10 n=16 f % f % 1 10.0 4 25.0 7 70.0 10 62.5 2 20.0 2 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

No. of Occurrences

None 1–5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 Key: EC - Exact Copies NCw - Near Copies at word level

WellRead n=10 f % 4 40.0 3 30.0 3 30.0 0 0.0 0 0.0

EC Not WellRead n=16 f % 4 25.0 8 50.0 4 25.0 0 0.0 0 0.0 NCp n

WellRead n=10 f % 1 10.0 1 10.0 4 40.0 3 30.0 1 10.0

NCp Not WellRead n=16 f % 0 0.0 5 31.3 7 43.8 2 12.5 2 12.5

- Near Copies at phrase level - Number of respondents

Generally, the well-read students seemed to demonstrate copying more phrases than words and sentences. This is evident from the 80 percent of them incorporating more than 5 phrases into their compositions. Evidence of copying at word level could be seen from the 90 percent of them copying a maximum of 10 words while copying of between 1 and 10 sentences only registered 60 percent of the well-read students. In comparison, the not well-read students also demonstrated more copying of phrases than sentences and words. Copying of more than 5 phrases registered 68.8 percent of them, followed by sentences (25%) and words (12.5%). A majority of the not well-read students also copied a maximum of 5 words and 5 sentences each. As many as 62.5 percent of them copied words while 50 percent others copied sentences compared to only 31.3 percent of them copying 1 to 5 phrases. The not well-read students also registered 25 percent of them who abstained from copying sentences and words. These could include students who are news readers and capable of

136

constructing sentences using copied phrases from the reading supplements Analysing the differences in the copying patterns of the well-read and not well-read students, the well-read students clearly demonstrated more copying of phrases followed by words and sentences while the not well-read students also copied more phrases but followed by sentences and words. The following extracts of sentence, word and phrase copying illustrate the different capabilities of the well-read and the not well-read students. Table 4.12 : Extracts of Sentence and Word Copying Students S2 WellRead Newspaper Extracts Essay 2 (with reading aids) Copying of Sentences (EC) Proficiency in English is needed when dealing with foreign investors and … (4.1) … and if Malays could not master the language, they could not advance fast enough to catch up with the rest of the world. (2.3) He said proficiency in English would make the Malays more respectful, knowledgeable and confident. (2.4) “And even the people in France, who are so proud of their language, are learning English.” (3.3) She also added that proficiency in English is needed when dealing with foreign investors. If Malays could not master the language, they could not advance fast enough to catch up with the rest of the world. Proficiency in English would make the Malays more respectful, knowledgeable and confident.

S24

S6 Not WellRead

S22

S4 WellRead S11 Not WellRead S8

S16

… the people in France, who are so proud of their language, are learning English to catch up with the rest of the world. Copying of Words (NCw) The real reason why the officials … We need to communicate because they do not understand the effectively and wisely for them to language. (1.9) understand our position. We cannot wait … before we are We should also be proficient proficient in English. (1.3) enough in English … Dr. Mahathir said Malaysia … Multinational corporations need needed a workforce that could workforce that are able to communicate efficiently with communicate in English … with people from other countries. (1.5) clients from all over the country. Proficiency in English is needed All the investors also will feel when dealing with foreign investors comfortable … … (4.1)

Table 4.13 : Extracts of Phrase Copying Students S5 WellRead Newspaper Extracts Essay 2 (with reading aids) Copying of Phrases (NCp) … so that the Smidec staff can …they can extract a lot of extract knowledge … (4.2) information and knowledge … “You will be better prepared if you Datuk Seri Rafidah Aziz said that have a better … (4.3) we will be better prepared if …

S17

137

S13 Not WellRead

Najib,… said 80 percent of the Furthermore, 80 percent of the internet and new technical books internet are in English. … (2.3) … focus must also be given to English so that the Smidec staff can extract knowledge from the internet and improve their jobs as well as their organisation. (4.2) With a good command in English, they can improve their jobs, organisation and get a better place in the private sector.

S19

As the above extracts show, copying of phrases is predominantly based on the actual but intelligible lifting of information. Although copying of phrases dominated much of the students’ compositions, the comprehensible sentences they reproduced clearly indicate that they have the basic linguistic skills but not the required knowledge.

ANALYSIS OF COPYING REASONS
The students’ claims of infrequent writing in their free time and at college level support the rationale why copying dominates their compositions. Seemingly, the well-read students write more frequently at college level than the not well-read students. The infrequent writing habits of the students can be further explained by their attitudes towards writing itself. Negative attitudes such as “Writing only when the task is given by the lecturers,” “Don’t quite like writing” and “Will write when work is graded” further prove that writing is not a learner’s play. Writing attitudes such as these have openly clarified the students’ failure of not being able to write more independently but copy much information from the reading supplements. This warrants for more graded writing assignments to “force” them to read and help improve their writing. The well-read and not well-read students’ problems with ideas and vocabulary are clearly shown in the 57.69 percent and 53.85 percent registered for each of the items respectively. Though 65.38 percent of them claimed to encounter problems with sentence constructions, their compositions did not however demonstrate the difficulty. The overall claims of writing difficulties, as shown in the students’ compositions, concur with Myles’ (2002) views that limited vocabulary, language structure and content could hinder a writer’s performance. In general, students’ varied reading exposure provides them good writing support. With most of the interviewed well-read students reading a balanced of varied genres compared to the not well-read students, they had demonstrated higher tendencies and capabilities of reactivating the appropriate schema in their compositions and produced less copying than the not well-read students. Conclusively, reading varied and balanced materials proved to support writing and thus, reduce copying of words, phrases and sentences. However, even if more phrases and words are copied than sentences, this indicates that the students have the support of strong language competence to construct sensible sentences as proven in the well-read students’ compositions.

CONCLUSION / SUMMARY
Learners’ reading interests, the time spent on reading and attitude towards reading and writing are generally found to have direct influence on their writing performance. The writing performance of the well-read students who read the news and a range of other reading materials clearly illustrated that they are better off than the students who do not read the news. This is

138

evident from their ability to copy fewer sentences than phrases and words. Being a reader of news had helped them develop the content and linguistic schemata, essential for improved writing performance. The well-read students who read news also developed the most number of meaningful schema that they reactivated in their compositions. Generally, the well-read students’ achievement in reactivating their schema and producing fewer copying of sentences than phrases and words is a clear indication that reading helps improve writing. Hence, this finding agrees with Pearson and Tierney’s (1984) opinions that both reading and writing are constructive processes and that they are closely connected.

REFERENCES
Ausubel, D.P. 1968. Educational psychology: A cognitive view. 2nd Ed. New York: Holt Rinehart and Winston. Britton, J.; Burgess, T.; Martin, N.; McLeod, A. & Rosen, H. 1975. The development of writing abilities.(11-18). London: Macmillan. Campbell, C. 1990. Writing with other’s words: using background reading text in academic compositions. In: Kroll, Barbara. (ed.) Second language writing: Research Insights for the classroom. pp. 211-230. New York: Cambridge University Press. Flower, L.S. & Hayes, J.R. 1980. The cognition of discovery: Defining a rhetorical problem. College Composition and Communication 31(1): 21-32. Johns, T. & Davies, F. 1983. Text as a vehicle for information: The classroom use of written texts in teaching reading in a foreign language. Reading in a Foreign Language 1: 1-19. Kant, L. 1781. Critique of pure reason. Trans. N.K. Smith. 1963. Macmillan Publishing Company. Kaur, S. & Thiyagarajah, R. 2000. The English reading habits of ELLS students in University Science Malaysia. Paper presented Sixth International Literacy and Education Research Network Conference on Learning. Bayview Beach Resort, Penang, 27 – 30 September 1999. (online) http://ultibase.rmit.edu.au/ Articles/may2000/thyiag1.htm (3 October 2003). Mason, L. & Boscolo, P. 2000. Writing and conceptual change. What changes? Instructional Science 28: 199-226 McGinley, W. & Tierney, R.J. 1989. Traversing the topical landscape: Reading and writing as ways of knowing. Written Communications 6: 243-269. Myles, J. 2002. Second language writing and research: The writing process and error analysis in student texts. TESL-EJ Vol. 6 (2). Pearson, P.D. & Tierney, R.J. 1984. On becoming a thoughtful reader: Learning to read like a writer. In: A.C. Purves and O. Niles (eds.). Handbook of research in the English Language arts. pp. 609-635. New York: Macmillan. Tynjala, P. 1997. Developing education students’ conceptions of the learning process in different learning environments. Learning and instruction 7(3): 277-292.

139

MENINGKATKAN PENCAPAIAN & MOTIVASI PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS MELALUI KAEDAH PEMBENTANGAN SOALAN ESEI DALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI.
Oleh: Mazlah Binti Hj. Ripit Kolej Matrikulasi Melaka

ABSTRAK

Satu kajian telah dijalankan dikalangan pelajar-pelajar di salah sebuah Kolej Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia. Subjek kajian terdiri daripada pelajar-pelajar Sains Hayat, Ambilan Jun 2004/2005. Satu kumpulan tutoran yang terdiri daripada 26 orang pelajar terlibat sebagai subjek. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui semakan jawapan soalan tutoran bahagian esei dan menerusi juga menerusi ujian pra. Hasilnya pelajar lebih suka menggunakan Bahasa Melayu dan pencapaiannya yang sederhana. Tujuh sesi pengajaran & pembelajaran (60 minit setiap sesi) telah digunakan untuk menjalankan penyelidikan ini. Dalam tempoh tersebut kaedah pembelajaran pembentangan soalan esei telah diaplikasikan bagi tujuan kajian. Dua ujian pos telah dilaksanakan untuk mengetahui keberkesanan kaedah yang digunakan. Kedua-dua ujian pos yang dijalankan telah menunjukkan berlaku peningkatan kepada prestasi pelajar dan meningkatkan keyakinan dan kebolehan pelajar menggunakan Bahasa Inggeris dalam menjawap soalan esei. Suasana kelas lebih kondusif, dan selesa serta wujudkan perbincangan antara ahli-ahli kumpulan kecil serta peningkatkan interaksi antara pensyarah dan pelajar.

PENGENALAN
Di dalam kelas , peranan utama seorang guru ialah sebagai pengajar yang melibatkan diri dalam tugas mengajar. Keberkesanan sesuatu proses pengajaran & pembelajaran (P&P) bukan saja melibatkan penggunaan kaedah dan teknik mengajar . Malah penggunaan bahasa dalam proses penyampaian pengajaran juga memainkan peranan penting bagi memudahkan pelajarpelajar memahami apa yang disampaikan. Perlaksanaan P&P dalam Bahasa Inggeris bagi peringkat matrikulasi mulai tahun ambilan 2004/2005 sedikit sebanyak telah mempengaruhi kelancaran proses P &P itu sendiri . Di peringkat sekolah telah pun bermula pada tahun 2003 bagi tahap 1 dan tingkatan 1. Masalah ini bukan saja datang dari diri pensyarah-pensyarah yang rata-rata mendapat pendidikan dalam Bahasa Melayu dan telah sekian lama menyampaikan pengajaran dalam Bahasa Melayu. Keadaan menjadi lebih rumit lagi kerana pelajar-pelajar yang memasuki program matrikulasi juga mendapat pendidikan dalam Bahasa Melayu sejak peringkat sekolah rendah lagi.

LATAR BELAKANG KAJIAN
Peruntukan masa untuk melaksanaan P&P kelas tuturan Biologi peringkat Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah dua jam seminggu. Terdapat dua kali kelas tutoran di mana setiap kelas adalah untuk jangkamasa satu jam.. Kelas tutoran dilaksanakan di makmal Biologi. Sewaktu kelas tutoran pensyarah dikehendaki membincangkan jawapan

140

soalan-soalan tutoran Biologi. Pelajar-pelajar telah diberikan satu buku diawal semester yang mengandungi beberapa set soalan tutoran mengikut topik. Setiap set soalan mengandungi sepuluh soalan objektif, dua soalan struktur dan satu soalan esei. Pelajar-pelajar diwajibkan menjawab soalan-soalan yang berkenaan terlebih dahulu dan dibincangkan semasa waktu kelas tutoran. Berdasarkan pengamatan dan pemerhatian pensyarah didapati pelajar tidak mengambil bahagian secara aktif semasa proses P&P dijalankan dalam Bahasa Inggeris Pelajar kurang bertanya semasa kelas berjalan tetapi akan menanyakan soalan selepas kelas berakhir. Suasana kelas suram kerana pelajar-pelajar agak pasif dan kurang memberi respon bila dikehendaki menerangkan cadangan jawapan mereka. Semasa membincangkan jawapan soalan esei bagi kertas tutoran 2, 4 dan 5 Terdapat segelintir pelajar yang tidak dapat menerangkan jawapan dari soalan tutoran secara verbal terutamanya soalan esei sehinggalah mereka dikehendaki menuliskannya di papan putih. Sepanjang kelas berjalan pelajar lebih banyak bergantung kepada cadangan skema daripada pensyarah. Mereka lebih suka menyalinnya daripada memeriksa jawapan mereka sendiri. Terdapat pelajar yang menulis dalam Bahasa Inggeris tapi menerangkan jawapan dalam Bahasa Melayu. Jika dikehendaki ke depan untuk menerangkan soalan esei, pelajar meminta untuk menggunakan Bahasa Melayu Menerusi pemeriksaan dua set soalan esei bagi kertas tutoran, 1, 3, di dapati: Menulis jawapan soalan esei dalam Bahasa Melayu. percapaian keselururuhan > 80 % 55-75%

Dengan merujuk kepada laporan pemantauan oleh rakan sejawat tercatat bahawa; pensyarah lebih banyak bercakap & berada di depan kelas pelajar kurang bertanya atau menyoal dan pelajar kurang memberi respon semasa perbincangan. terdapat pelajar tidak memberikan jawapan dari soalan tutoran bila diminta oleh pensyarah; kedudukan pensyarah-pelajar dalam kelas antara 1m-10m, kedudukan pelajar dalam kelas yang tidak memandang kedepan kelas.

PENYATAAN MASALAH
i. ii. iii. iv. vi. viii. ix. Suasana kelas tutoran Biologi suram Pelajar pasif atau tidak terlibat secara aktif dalam kelas tutoran Kaedah P & P yang hanya berpusatkan kepada pensyarah Kaedah P & P yang tidak manarik minat pelajar Pelajar menggunakan Bahasa Melayu semasa sesi perbincangan soalan tutoran Jarak pensyarah-pelajar yang terlalu jauh Pelajar tidak memandang kedepan kelas (pensyarah)

Secara umumnya pemasalahan di atas berkaitan dengan diri pelajar dan diri pengkaji (pensyarah) dan situasi kelas.

141

FOKUS KAJIAN
i. ii. iii. iv. Kaedah Pembentangan dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris Meningkatkan motivasi pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris Meningkatkan pencapaian dalam penulisan soalan esei dalam Bahasa Inggeris

TUJUAN KAJIAN
Kajian ini bertujuan untuk, i. mengenalpasti adakah kaedah pembentangan dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris ii. meningkatkan keyakinan pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris iii. meningkatkan motivasi pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris iv. meningkatkan pencapaian pelajar dalam penulisan soalan esei

MAKSUD ISTILLAH
Pencapaian Maksud pencapaian ialah peningkatatan pencapaian pelajar dalam ujian yang berkaitan.

Motivasi Motivasi bermaksud pelajar menggunakan Bahasa Inggeris dalam sesi perbincangan dan pembentangan

KAJIAN LEPAS
Satu kajian telah dilakukan oleh Salmiah bt Sidik, berkaitan kemahiran belajar secara kooperatif bagi meningkatkan prestasi pelajar. Dapatan kajian dapati bahawa kaedah pembelajaran secara kooperatif menunjukan berlakunya peningkatan kepada prestasi pelajar. Kaeadah ini juga dapat menarik minat pelajar untuk berbincang dan berinteraksi antara ahli-ahli dalam kumpulan kecil yang dibentuk. Interaksi juga meningkat antara guru dan pelajar kerana pelajar telah banyak bertanya kepada guru tentang tugasan kumpulan masing-masing. . Malah suasana kelas menjadi ceria Dalam laporan kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan “Masalah Murid Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Binjal Pasif Dalam Melibatkan Diri Dalam Kelas”, (1995), memperlihatkan dengan jelas pertalian yang rapat antara faktor hubungan akrab guru-murid dengan penglibatan secara aktif murid-murid dalam kelas. Dapatan dari kajian tersebut menunjukkan bahawa penglibatan secara aktif di dalam kelas akan membantu mereka untuk menjadi lebih yakin dan lebih proaktif dalam pemelajaran mereka..... Oon Lay Choo melaporkan dalam kajiannya berkaitan dengan kemahiran penulisan karangan dalam Bahasa Inggeris bagi pelajar tingkatan 2. Hasil dari ujian pos telah menunjukkan

142

peningkatan dalam mutu karangan pelajar. Latihan karangan berpasangan telah membantu pelajar berfikiran lebih kreatif dan dapat menulis karangan yang bermutu. Proses ‘writing’ juga membantu pelajar membaiki penulisan mereka peringkat demi peringkat. Satu projek kajian tindakan, Sekolah Mrenengah Mansor (1995), bertujuan mengenalpasti faktor--faktor yang menyebabkan kelemahan para pelajar Bumiputera tingkatan 4 dan 5 dalam kemahiran asas matematik. Kajian ini juga mengariskan stretegi untuk meningkatkan minat pelajar terhadap matematik dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang telagh dikenalpasti. Kesimpulannya, usaha pihak sekolah untuk meningkatkan prerstasi akademik pafra pelajar perlu pendekatan yang membawa kepada pemupukan minat serta kerjasama erat antara para guru, ibu bapa dan rakan-rakan sebaya. Usaha meningkatkan kemahiran mengarang melalui aktiviti latihan berpandu dan dijalankan secara berkumpulan telah dijalankan di SMK Tunku Abdul Malik (Salina & Azizahwati). Penilaian yang dibuat melalui markah ujian pos menunjukkan aktiviti P & P yang dijalankan sedikit sebanyak telah dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran mengarang. Walau bagaimanapun, peningkatan tersebut tidak begitu ketara. Aktiviti yang sama juga telah dijalankan oleh Nor Dafikah bt Mohd Nasir di SMK Dato’ Hj. Mohd Redza, NS. Dimana penggunaan model dan latihan berpandu membantu murid memahami cara mengingati dan menjawab soaln esei mengenai sumbangan tokoh-tokoh islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Satu kajian untuk mengatasi masalah kelemahan penguasaan Bahasa Melayu dikalangan pelajar peralihan di SM Lukut, Port Dickson (1995). Dalam satu tinjauan awal membuktikan responden terlalu lemah penguasaan Bahasa Melayu dan ia berkaitan dengan sikap, minat & sokongan ibu bapa. Walau bagaimanapun selepas satu pelan tindakan terdapat peningkatan dalam penguasaan Bahasa Melayu dikalangan para responden iaitu dari 26 peratus kepada 59 peratus yang lulus ujian pra dan pos

ALAT KAJIAN
Alat kajian adalah terdiri daripada, borang pemerhatian pengkaji terhadap tingkahlaku pelajar, kertas ujian pra & pos.

KUMPULAN SASARAN
Kajian ini adalah berbentuk kajian tindakan yang dijalankan di Kolej Matrikulasi Melaka, KPM. Subjek kajian adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Sains Hayat ambilan 2004/2005. Untuk tujuan kajian kumpulan tutoran H4T1 telah dipilih yang terdiri daripada 26 orang pelajar kerana kumpulan ini yang digambarkan dalam latar belakang kajian di atas.

PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN & REFLEKSI
Minggu Pertama & Kedua (Ogos) Kajian bermula sebaik saja pertengahan semester pertama bermula bagi jangkamasa 4 jam atau 4 waktu kelas tutoran. Di awal kajian pelajar diuji dengan ujian pra. Pelajar hanya menjawab satu soalan esei untuk 20 markah dalam jangkamasa 25 minit (mengikut format soalan peperiksaan subjek Biologi peringkat Matrikulasi. Hasil tinjauan menunjukkan kurang

143

11.5% pelajar menulis jawapan ujian dalam sederhana dengan purata 66.5%.

Bahasa Inggeris

dan pencapaian keseluruhan

Seterusnya pengkaji telah membuat inovasi terhadap kaedah p & p daripada pengajaran yang berpusatkan pensyarah kepada kaedah pengajaran yang berpusatkan pelajar dan dimana pensyarah sebagai seorang fasilatator. Dalam kaedah pembelajaran ini pelajar-pelajar dalam kumpulan tutoran dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 3-5 orang pelajar per kumpulan. Selepas berbincang jawapan soalan tutoran bahagian objektif dan struktur 6(a) dan 6(b) tumpuan utama adalah keatas perbincangan & pembentangan bahagian soalan esei. Hasil perbincangan bersama ahli kumpulan kecil tersebut, wakil bagi setiap kumpulan dikehendaki membentangkannya di hadapan kelas. Pembentangan perlu disampailkan dalam Bahasa Inggeris. Ringkasan dalam bentuk peta konsep/minda diatas kertas majong atau transpirensi digalakkan bagi membantu proses penyampaian. Selepas sesi pembentangan pensyarah menemubual salah seorang pembentang. Sepanjang kelas berjalan tingkah laku pelajar dicatatkan di dalam Instrument Tingkah Laku Pelajar seperti sebelum tindakan dilakukan. Di dapati bahawa pelajar-pelajar dalam kumpulan kecil mengambil bahagian yang aktif semasa sesi perbincangan. Di mana ujud perbincangan di kalangan ahli dalam kumpulan kecil. Perbincangan antara ahli kumpulan juga berterusan diluar waktu kelas tutoran dalam menyiapkan tugasan pembentangn. Pelajar-pelajar juga kerap berjumpa pensyarah bagi mendapatkan pandangan untuk tujuan pembentangan tersebut. Semasa sesi pembentangan semua pembentang menggunakan Bahasa Inggeris termasuk sesi soal jawab antara pelajar dan juga pembentang. Suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dengan peningkatan penglibatan pelajar semasa sesi soal jawab atau memberi pendapat. Pensyarah memberi motivasi dalam bentuk pujian terutamanya kepada pembentang yang baik. Hasil temubual pensyarah-pelajar, jawabmenyatakan “Saya dapat faham glycolysis dengan lebih jelas dari sebelum.” Akhirnya pelajar telah diuji kefahaman dan kemahiran menjawap soalan esei dalam ujian pos. Set soalan adalah sama sama dari segi konsep tetapi berbeza dari segi bentuk dengan ujian pra . Daripada hasil pemeriksaan skrip jawapan itu didapati hanya seorang (3.8%) daripada 26 orang pelajar menjawab soalan ujian pos dengan menggunakan Bahasa Melayu. Dari segi pencapaian purata markah adalah baik iaitu 88% dan mutu jawapan pelajar turut meningkat. Seorang pelajar perempuan menanya mengapa dia tidak mendapat markah penuh (kurang 1 daripada 20 markah) sedangkan dia yakin telah mencatatkan semua seperti yang dikehendaki soalan pertama tentang proses glycolysis.

Minggu Ketiga & Keempat (Ogos) Seterusnya kajian diteruskan untuk pelan tindakan kedua. Ujian pra bagi soalan esei dari topik 7-Fotosintesis. Hasil ujian pra menunjukkan kurang dari 10% pelajar menulis dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya, 40% dalam Bahasa Melayu sepenuhnya dan 50% menggunakan dwibahasa. Pencapaian keseluruhan dari ujian pra adalah sederhana dengan purata 64% Kumpulan pelajar berbincang sesama sendiri jawapan soalan tutoran bahagian esei 7(a) dan 7(b) dan kemudian dibentangkan. Pelajar-pelajar menunjukkan tingkah laku yang serupa seperti pelan tindakan pertama. Seterusnya diikuti dengan Ujian pos Soalan-soalan esei berkaitan tajuk yang sama dan mempunyai format yang sama seperti ujian pra tetapi berlainan bentuk. Kesemua skrip jawapan soalan esei ditulis dalam Bahasa Inggeris. Dari segi pencapaian purata markah ialah 80%.

144

PERBINCANGAN
Hasil daripada perlaksaaan tindakan dalam kajian ini telah jelas menunjukkan perubahan yang positif terhadap tingkahlaku dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran Biologi yang dilaksanakan dalam Bahasa Inggeris. Manakala pihak pensyarah juga turut merobah amalan pengajaran. Inovasi terhadap kaedah P & P daripada pengajaran yang berpusatkan pensyarah kepada kaedah pengajaran yang berpusatkan pelajar dan pensyarah bertindak sebagai seorang fasilatator telah dapat melahirkan suasana yang lebih kondusif dan selesa serta lebih menyeronokkan dalam P & P kelas tutoran Biologi. Kaedah ini dapat menarik minat pelajar bagi mengujudkan perbincangan dan berinteraksi antara ahli-ahli kumpulan kecil . Ini adalah kerana dalam kumpulan yang lebih kecil (3-5 orang), ahli-ahli dalam kumpulan berkenaan dapat memberikan pendapat dan pandangan dan lebih berkeyakinan menggunakan Bahasa Inggeris tanpa rasa segan. Interaksi juga meningkat antara pensyarah dan pelajar kerana pelajar banyak bertanya kepada pensyarah tentang tugasan untuk tujuan pembentangan kumpulan masing-masing. Dapatan kajian ini sama dengan kajian yang dilakukan oleh oleh Salmiah bt Sidek . Keputusan kedua-dua ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Pelajarpelajar lebih berminat belajar secara kooperatif dan pembentangan kerana pelajar dapat memahami sesuatu tajuk lebih mendalam lagi. Motivasi pelajar menggunakan Bahasa Inggeris juga turut meningkat dalam untuk tujuan pembentangan, dan juga dalam penulisan jawapan ujian soalan esei. Hasil kajian ini setara dengan kajian yang dilakukan oleh Nor Dafikah bt Mohd. Nasir. Di mana murid lebih berminat belajar kemahiran dan terdapat peningkatan prestasi murid.

KESIMPULAN & CADANGAN
Berdasarkan kepada dapatan kajian tindakan ini, maka dapatlah disimpulkan bahawa kemahiran belajar secara pembentangan soalan esei dalam kelas tutoran Biologi telah meningkatkan motivasi dan keyakinan pelajar menggunakan Bahasa Inggeris disamping meningkatkan pencapaian pelajar. Kaedah ini juga dapat membentuk kaedah P & P yang berpusatkan pelajar serta melahirkan suasana yang lebih selesa di dalam bilik tutoran Walaubagaimana pun dicadangkan kaedah ini haruslah diaplikasikan keatas kumpulankumpulan tutoran yang lain di kolej matrikulasi dimana kajian ini telah dijalankan bagi membuktikan keberkesanaannya.

145

RUJUKAN
Nor Dafikah bt. Mohd. Nasir, Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Esei Sumbangan Tokoh-Tokoh Islam Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan. http://www@.moe.gov.my/~bppdp/penyelidik/kt104.htm Nor Dafikah bt. Mohd. Nasir, Meningkatkan Kemahiran Menjawab Soalan Esei Sumbangan Tokoh-Tokoh Islam Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan. http://www@.moe.gov.my/~bppdp/penyelidik/kt104.htm Ooo Lat Choo, Kemahiran Penulisan Karangan Dalam Bahasa Inggeris Bagi Pelajat Tingkatan 2. http://www@.moe.gov.my/~bppdp/penyelidik/kt50.htm Salmiah bt Sidik, Kewmahiran Belajar Secara Kooperatif bagi Meningkat Prestasi Pelajar Da;lam Mata Pelajaran Pengajian Am 1http://www@.moe.gov.my/~bppdp/penyelidik/kt101.htm Masalah Murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Binjai Pasif Dalam Melibatkan Diri Dalam Kelas, Sekolah Kebangsaan Binjai, Terengganu (1995), http://www2.moe2.gov.my/~bppdp/mx2.htm Kelemahan Pelajar-Pelajar Kaum Bumiputera Sekolah Menengah Atas dalam Kemahiran Asasa Matematik: Projek Kajian Tindakan, Sekolah Menengah Mansor (1995), http://www2.gov.my/~bppdp/mx6.htm 1995, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sebilangan Pelajar Tingkatan Peralihan Masih Lagi Lemah Dalam Penguasahaan Bahasa Melayu, SM Lukut, Port Dickson. http://www2.gov.my/~bppdp/mx4.htm

146

KOLEJ MATRIKULASI MELAKA (R & D Unit Biologi)

Intrument Penilaian Tingkah Laku Pelajar Semasa P & P Kelas Tutoran (Tandakan / pada ruang yang berkenaan) Bil Pemerhatian 1. Pelajar-pelajar hadir tepat masa ke kelas tutoran Biologi 2. Pelajar menyiapkan latihan soalan tutoran sebelum kelas tutoran Pelajar menanya soalan yang tidak difahami Pelajar menggunakan Bahasa Inggeris bagi menjawab soalan tutoran Wujud perbincangan terhadap soalan tutoran / hasil pembentangan antara pelajar-pensyaran / pelajarpembentang Perbincangan dijalankan dalam Bahasa Inggeris Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan oleh penysarah /pembentang Interaksi pelajar-pensyarah meningkat Pelajar memberi jawapan terhadap soalan tutoran / perbincangan / pembentangan secara sukarela tanpa diminta/arah Pelajar mengantuk / menguap semasa P & P kelas tutoran /perbincangan/pembentangan Pelajar bercakap antara satu sama lain ketika pensyarah/pembentang bercakap dihadapan

Ya

Tidak

Catatan

3. 4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

11.

147

TAHAP KESEDIAAN PENSYARAH MENGGUNAKAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P)
Oleh : Norazen Md Dadi, Hassan Ash’ari Zainal Abidin dan Mohd Ruzman Mat Ali Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan Kolej Matrikulasi Pahang

ABSTRAK
Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) telah mengubah cara manusia bekerja. ICT juga dikatakan dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi pensyarah seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pengajaran pembelajaran. Justeru itu, pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrasikan ICT dalam tugas dapat membantu meringankan beban tugas di kolej. Sungguhpun keperluan terhadap penggunaan alat teknologi ini semakin pesat berkembang dalam dunia pendidikan, namun adakah semua pensyarah telah bersedia menyahut cabaran perubahan ini dalam menjalankan tugas di kolej? Kajian ini cuba meneliti dan meninjau sejauhmana pensyarah di Kolej Matrikulasi Pahang bersedia menggunakan ICT dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran (P&P). Secara amnya, kajian ini mempunyai dua tujuan utama, iaitu (i) membentuk dan menilai pembolehubah bersandar iaitu ‘Menilai Tahap Kesediaan Pensyarah menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) dari segi kesahan dan kebolehpercayaannya, dan (ii) mengetahui perhubungan di antara pembolehubah bersandar dengan beberapa pembolehubah bebas terpilih (jantina, pengalaman mengajar, bilangan waktu mengajar dan subjek mengajar). Sampel kajian ini meliputi semua pensyarah Kolej Matrikulasi Pahang sebagai responden kajian tetapi tidak termasuk pensyarah Teknologi Maklumat. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik yang mengandungi 28 item bagi membentuk Skala Pembolehubah, KPMICT. Kesemua item yang direkabentuk ini diuji kesahan dan kebolehpercayaannya berdasarkan Model Pengukuran Rasch. Data kajian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan dua pakej program komputer iaitu SPSS versi 11.0 (analisis deskriptif dan inferensi) dan WINSTEPS versi 3.00.(analisis item). Analisis data menunjukkan sebanyak 4.1% pensyarah dikategorikan sebagai sangat bersedia, 19.6% bersedia, 51.5 % sederhana bersedia dan 24.7% pensyarah dikategorikan sebagai kurang bersedia terhadap penggunaan ICT dalam tugas-tugas pengurusan dan P&P. Adalah diharapkan kajian ini membantu pihak pengurusan Kolej untuk mengatur strategi latihan-latihan atau kursus tertentu yang diperlukan oleh para pensyarah, seterusnya meningkatkan profesionalisme dan integriti pensyarah Kolej Matrikulasi.

PENGENALAN
Penggunaan komputer pada masa kini telah menjadi seperti sebahagian dari hidup kita. Perjalanan dan tugas seharian menjadi semakin mudah dan tanpa disedari kita semakin bergantung kepada mesin yang kita panggil komputer ini. Begitu juga dengan tanggungjawab dan beban kerja di pejabat, di mana maklumat-maklumat boleh dihantar dengan cepat dan pantas serta memudahkan kerja-kerja pengurusan. Di bidang pendidikan pula, gabungan di antara penggunaan komputer dengan dengan teknologi telekomunikasi telah menghasilkan apa yang kita kenali sebagai Teknologi Maklumat, ICT. Teknologi Maklumat telah berperanan sebagai asas untuk menyimpan maklumat, mengolah maklumat, menyalur dan mengedarkan maklumat di dalam pelbagai bentuk dan cara. Bahan atau maklumat tersebut dapat disalurgunakan sama ada di dalam bentuk teks, gambar,

148

grafik, suara, animasi, dan video, atau gabungan kesemua unsur secara interaktif yang juga dikenali sebagai Multimedia. Semua bahan dapat disalurgunakan dengan menggunakan teknologi terkini, sama ada dengan rangkaian (networking), intranet dan internet. Proses pengajaran-pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan dipelbagaikan penyampaian dan penerimaannya melalui beberapa teknik seperti berbantukan komputer dan perisian, melalui sistem rangkaian (networking), perisian dan pangkalan data atau maklumat atau melalui sistem internet, perisian dan pangkalan data. Penggunaan alat bantu mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta meransangkan minda pelajar di zaman siber ini dan telah dianggap dan diakui sebagai pemangkin proses pengajaran dan pembelajaran (Kamps, 1994; Slavin, 1995; Jonassen, 1996; Mackenzie & Jansen, 1998; Heinich et al, 1999). Penggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumat hari ini banyak memberikan manfaat kepada paara pensyarah seperti mempelbagaikan bahan bantu mengajar (BBM), menyediakan Rancangan Pengajaran, merekod dan menyimpan maklumat pelajar, memproses markah ujian/peperiksaan, membuat semakan stok dan inventori peralatan/buku/BBM dan banyak lagi. Senario ini telah menimbulkan implikasi kepada pelaksanaannya di berbagai peringkat. Pada asasnya, tugas utama seorang pensyarah ialah menyampaikan ilmu pengetahuan, memperkembangkan kemahiran dan membentuk akhlak di samping tugas-tugas sebagai perancang, pengurus, fasilitator, pembimbing dan sebagai model untuk diteladani pelajar. Perubahan dan peralihan sistem pendidikan negara turut sama merubah fungsi dan peranan pensyarah pada hari ini. Pensyarah bukan sahaja lagi berperanan sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, malah telah berkembang ke tahap pengsosialisasian, penggalakan, pengilhaman, penyaluran nilai, penyemaian rasa hormat dan apresiasi kritikal dalam diri pelajar (Faridah Karim, 1999). Bagi melaksanakan tugas-tugas yang mencabar ini, pensyarah seharusnya bijak dan kreatif mendidik serta merancang pelbagai strategi, kaedah dan pendekatan terutamanya dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya pada sesatu masa itu dengan jayanya. Dari segi pengajaran, penggunaan teknologi maklumat memerlukan perancangan yang cekap dan efisien supaya pembelajaran dapat dimaksimumkan kepada setiap orang pelajar. Teknologi maklumat yang digunakan dalam pengajaran juga dapat memberi peluang pembelajaran yang lebih dinamis, menarik minat serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berguna kepada pelajar. Pengajaran berintegrasikan komputer pada hakikatnya adalah melibatkan penggunaan komputer untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, di samping itu ia turut membawa dimensi baru dalam budaya mengajar dan budaya belajar di kolej malahan mengikut pandangan Abd. Rahim (2000), beliau berpandangan bahawa pengajaran yang tidak mementingkan kreativiti di institusi pendidikan akan melahirkan insan yang tandus dengan daya imaginasi dan idealisme. Perubahan ini akan memberi cabaran kepada pensyarah bagi menguasai seberapa banyak ilmu dan kemahiran sebagai tuntutan pada hari ini agar dapat bersaing di peringkat global. Dengan itu, pensyarah pada hari ini harus melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan seiring dengan keperluan semasa supaya pengalaman yang sedia ada dapat ditingkat, dikemaskini dan diguna mengikut kesesuaian pelajar dan persekitaran masa kini. Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti komputer di dalam pengajaran, bukan sahaja dapat menarik minat dan ransangan pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah, malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan (Budin, Kendall & Lengel, 1986). Penyelidik percaya bahawa alat teknologi seperti komputer boleh diadaptasikan ke dalam pengajaran dan sebagai amalan pensyarah hari ini bagi mengatasi masalah beban tugas yang semakin mencabar itu. Justeru itu, inovasi dalam pendidikan

149

adalah merupakan agenda penting bagi pensyarah untuk melaksanakannya selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. Persoalannya kini ialah, walaupun pelaksanaan program komputer dalam pendidikan ini telah bermula sejak tahun 1998, agenda pendidikan yang dirancangkan ini didapati kurang berjaya dilaksanakan disebabkan banyak masalah yang timbul berkaitan dengan prasarana dan juga sikap dan penerimaan para pendidik sendiri (Abd. Rahman,1992; Fatimah, 1994 ). Walau bagaimanapun, Kolej Matrikulasi Pahang adalah sebuah kolej Matrikulasi baru yang dilengkapkan dengan segala prasarana ICT seperti komputer meja untuk setiap orang pensyarah, dewan kuliah dilengkapkan dengan kemudahan projektor tayangan, kemudahan akses internet yang baik dan kemudahan komputer di bilik bacaan asrama pelajar serta makmal-makmal komputer. Dalam kertas kerja ini, penyelidik beranggapan bahawa satu daripada cabaran yang penting untuk ditinjau ialah kesediaan dan kesediaan pensyarah melaksanakan teknologi canggih di peringkat Kolej Matrikulasi serta kekangan-kekangan yang wujud dalam usaha untuk mengaplikasi dan mengintegrasikannya dalam tugas pentadbiran dan pengajaran.

TUJUAN KAJIAN
Berasaskan kepada pernyataan masalah di atas, kajian ini mempunyai dua tujuan utama iaitu:I) Membentuk dan menilai kesahan dan kebolehpercayaan pembolehubah ‘Kesediaan Pensyarah Menggunakan komputer dan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Kolej Matrikulasi’ (KPICT). Mengetahui perhubungan di antara pembolehubah tersebut iaitu dari segi; 1. Perbezaan kesediaan menggunakan komputer dan ICT dalam menjalankan tugas P&P antara :a. pensyarah lelaki dan perempuan b. pensyarah yang lebih lama berkhidmat dan pensyarah yang baru berkhidmat c. pensyarah dari Jabatan Sains dan pensyarah dari Jabatan Sastera Ikhtisas. Sejauh mana jantina, pengalaman mengajar, bilangan waktu mengajar, subjek mengajar, pemilikan komputer peribadi dan penglaman kursus ICT, mempengaruhi kesediaan pensyarah mengguna komputer dalam menjalankan tugas P&P.

II)

2.

Bagi mencapai tujuan kajian di atas, pembolehubah kajian yang akan digunakan itu harus ditentusahkan (mengukur apa yang hendak diukur) dan boleh dipercayai (ketekalan dalam perkara yang diukur) terlebih dahulu sebelum ia dapat mencapai tujuan kajian (II). Dengan itu, kajian ini menitikberatkan aspek asas pengukuran yang utama pada pembolehubah yang dikaji sebagai landasan kepada penentuan objektif kajian yang seterusnya. Di samping itu, model pengukuran yang digunakan dalam menentusahkan instrumen kajian ini seterusnya dapat meningkatkan kebolehpercayaan hasil kajian yang diperolehi nanti.

150

PERSAMPELAN
Kajian ini dijalankan di Kolej Matrikulasi Pahang dengan menggunakan soalselidik sebagai alat memungut maklumat daripada responden. Untuk kajian ini, semua pensyarah di kolej Matrikulasi Pahang adalah merupakan responden iaitu seramai 118 orang termasuklah ketua Jabatan dan Penolong Pengarah. Bilangan yang dinyatakan tidak termasuk pensyarah teknologi maklumat di mana mereka dikecualikan dari menjawab soal selidik tersebut.

INSTRUMEN KAJIAN
Dalam kajian ini satu set soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Soal selidik yang dibentuk ini ditadbirkan kepada pensyarah–pensyarah dalam sampel. Soalselidik dijadikan teras kajian ini kerana ianya sesuai dengan penyelidikan tinjauan yang bersifat kuantitatif. Sebelum soal selidik ini boleh dijadikan sebagai alat ukur kajian, ia terlebih dahulu perlu diuji kesahan dan kebolehpercayaannya supaya item-item yang dibina ini adalah sah (mengukur apa yang hendak diukur) dan boleh dipercayai (mempunyai ketekalan dalam perkara yang diukur). Soal Selidik kajian ini terbahagi kepada DUA bahagian iaitu :A) B) Butiran demografi responden (pensyarah) Kesediaan Pensyarah Menguna ICT dalam menjalankan Tugas Pengajaran dan Pembelajaran (KPMICT).

Bahagian A: Demografi pensyarah - 7 Item Bahagian ini mengumpul maklumat mengenai latar belakang pensyarah yang diperlukan oleh kajian ini seperti jantina, umur, bilangan waktu mengajar, subjek mengajar, tempoh pengalaman mengajar, maklumat pemilikan komputer peribadi dan pengalaman mengikuti kursus ICT.

Bahagian B : Kesediaan Pensyarah Mengguna Komputer dalam menjalankan Tugas Pentadbiran dan Pengajaran (KPMICT) - 28 Item Item-item dalam bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesediaan pensyarah mengguna ICT dalam P&P . Keseluruhan 28 item bahagian ini adalah direka oleh penyelidik di mana sebahagian daripadanya adalah merujuk kepada Skala Sikap Terhadap Komputer atau Computer Attitude Scale (CAS) yang diguna oleh Loyd (1984). Item-item dalam bahagian ini ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 1 : Item –item Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam menjalankan Tugas Pengajaran dan Pembelajaran.

1. 2. 3. 4.

PERNYATAAN Komputer ialah alat yang mudah dikendalikan Komputer boleh mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran Komputer membantu saya menyediakan bahan / sumber untuk pengajaran Penyediaan bahan / sumber pengajaran melalui komputer adalah sukar

151

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Masalah teknikal adalah penyebab utama saya tidak menggunkan ICT Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter, LCD Projektor) dalam P&P. Saya sering membantu pensyarah lain untuk meningkatkan kefahaman ICT Saya mampu mengendalikan kuliah walaupun ketiadaan saya di dalam kelas (melalui kemudahan ICT) Saya sering membuat rujukan buku sekiranya menghadapi masalah ICT Saya mengunakan secara optimun kemudahan komputer yang dibekalkan kepada saya untuk tujuan P&P Saya suka menggunakan OHP dalam P&P berbanding ICT Saya mahir menyimpan dan menyusun data dalam fail (folder) di komputer Saya tahu menggunakan power point secara interaktif Jadual waktu yang padat mengurangkan peluang saya mengguna komputer Program/perisian dalam komputer di kolej adalah kurang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajar Bahan/sumber pengajaran yang disediakan menggunakan komputer menarik perhatian pelajar saya Komputer adalah media yang baru bagi saya Saya yakin, pembelajaran secara ‘net-working’ dapat menjimatkan masa Saya yakin penggunaan ICT dapat meningkatkan pencapaian akademik Saya mudah merasa bosan apabila berhadapan dengan komputer Aplikasi-aplikasi komputer dapat membantu saya dalam menyediakan bahan P&P. Saya percaya dengan menyertai ’newsgroup’ di internet adalah baik untuk berkongsi maklumat atau bahan-bahan P&P Komputer wajar dijadikan medium utama dalam pengajaran dan pembelajaran di kolej ini. Saya biasa menggunakan grafik atau animasi komputer semasa mengajar untuk menerangkan masalah-masalah tertentu Saya boleh menyelenggara perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil Saya suka menggunakan email kolej. Saya berhasrat untuk mempunyai laman web peribadi. Saya menggalakkan pelajar menggunakan perkhidmatan internet untuk mendapatkan rujukan-rujukan pembelajaran.

Kepada item-item ini, pensyarah dikehendaki memberi respon sama ada: Amat Setuju (Kod 5), Setuju (Kod 4) , Kurang Setuju (Kod 3), Tidak Setuju (Kod 2) dan Amat Tidak Setuju (Kod 1).

ANALISIS DATA
Pertama sekali, data ini dianalisis dengan menggunakan program komputer Model Pengukuran Rasch (WINSTEPS versi 3.00). Seterusnya, data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik diskriptif untuk memperihalkan ciri-ciri pensyarah yang terdapat

152

dalam sampel dengan Pakej Statistik Untuk Sains Sosial (SPSS-PC) versi 11.0 seperti Taburan ulangan (frequencies) dan Taburan silang (Crosstabulation). Model Pengukuran Rasch (WINSTEPS versi 3.00) digunakan untuk:1. Menukarkan data dari respon kategori berskala ordinal kepada ukuran berskala ratio yang lebih bermakna (untuk menggambarkan susunan item dan respon pensyarah secara kuantitatif dan kualitatif) Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item yang dibentuk berpandukan kepada nilai indeks kebolehpercayaan calon (person reliability) dan indeks kebolehpercayaan item (item reliability). Membentuk dan Menilai Pembolehubah Kajian Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam Tugas Pengajaran dan Pembelajaran (KPMICT) iaitu ; i. Membentuk skala KPMICT dengan menyenaraikan item-item berdasarkan min. ii. Menentukan sub skala dalam skala KPMICT dengan berpandukan kepada hasil analisis faktor ke atas item-item KPMICT iii. Menilai dan mentafsirkan skala KPMICT berdasarkan susunan item-item dan faktor-faktor.

2.

3.

Manakala analisis data menggunakan perisian SPSS versi 11.0 akan mengkaji hubungan skala KPMICT terhadap kesan pengaruh jantina, pengalaman mengajar, jam mengajar, pemilikan komputer peribadi, pengalaman kursus dan subjek mengajar.

Pembentukan Skala Pembolehubah Proses menganalisis data dengan menggunakan WINSTEPS bukan sahaja dapat menentukan ukuran responden dan item yang dibina bersama ralat pengukurannya, tetapi juga dapat menyemak serta menentukan keesahan dan kebolehpercayaan sesuatu alat ukur. Sebelum sesuatu pembolehubah yang dibina dapat digunakan untuk memerihalkan respon pensyarah terhadap sesuatu atribut yang dikaji, perlu dipastikan bahawa: (1) (2) item-item adalah tersusun mengikut aras kesukaran dari segi makna bagi menakrifkan sesuatu atribut yang dikaji dan responden (pensyarah) adalah tersusun mengikut ukuran kebolehannya di sepanjang skala pembolehubah. Jika kedua-dua perkara ini telah dipatuhi maka bolehlah sesuatu pembolehubah kajian itu dapat ditafsirkan.

Susunatur item dan responden (pensyarah) yang terletak di satu garis lurus pada skala yang sama ini bukan sahaja dapat menjelaskan tindak balas/respon pensyarah kepada item yang dibina malah ia dapat menakrifkan pembolehubah yang dikaji itu dengan lebih bermakna. Secara umumnya, konsep penakrifan skala pembolehubah dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 1 di bawah. Rajah 1 : Konsep penakrifan skala pembolehubah “Kurang bersedia” PENSYARAH “Sangat Bersedia”

“Kurang sukar dipersetujui”

ITEM

“Lebih sukar dipersetujui”

153

Analisis Item Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Menjalankan Tugas Pengajaran dan Pembelajaran (KPMICT). Item-item dalam bahagian B soal selidik secara umumnya digunakan untuk melihat apakah faktor yang mempengaruhi tahap kesediaan pensyarah menggunakan ICT. Sebagai permulaannya, satu prosedur program ditulis untuk mengarahkan WINSTEPS menjalankan analisis seterusnya. Item-item Bahagian B yang pada asalnya terdiri daripada 28 item telah menggugurkan sebanyak 2 item yang didapati tidak serasi dengan Model Pengukuran Rasch iaitu item 14 dan 17 dalam Jadual 1. Dengan itu, hanya 26 item sahaja yang dipilih bagi membentuk Skala Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT). Beberapa item juga telah di’recode’ iaitu item 4, 5, 11, 15 dan item 20. Hasil analisis item memberikan nilai indeks kebolehpercayaan (person reliability) dan (item reliability) yang tinggi iaitu 0.86 dan 0.97. Jadual 2 menunjukkan statistik 26 item skala KPMICT dan ringkasannya hasil daripada analisis WINSTEPS. Pengukuran item disusun pada julat –1.74 kepada +1.72 logits. Skor min (0.00) dan sisihan piawai (0.91) bagi 26 item skala KPMICT ini adalah tepat menghampiri nilai sifar dan satu seperti mana taburan N∼ (0,1). Jadual 2: Statistik Analisis Item Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) UKURAN (Logits) 1.72 1.58 1.26 1.08 1.08 1.02 0.70 0.67 0.50 0.36 0.23 0.01 -0.14 -0.33 -0.41 -0.50 -0.50 -0.52 -0.58 -0.67 -0.76 -0.78 -0.97 -1.00 -1.31 -1.74 INFIT MNSQ ZSTD 1.14 1.1 1.33 2.4 .95 -.4 1.12 .9 1.31 2.2 1.13 .9 .93 -.5 1.06 .4 .85 -1.2 .79 -1.6 1.28 1.8 1.60 3.4 .90 -.7 .64 -2.7 .83 -1.1 .90 -.7 1.42 2.4 1.09 .6 .84 -1.1 .57 -3.2 .46 -4.3 .87 -.8 1.26 1.5 .65 -2.6 .60 -3.0 .74 -1.9 OUTFIT MNSQ ZSTD 1.18 1.3 1.41 2.8 .95 -.4 1.15 1.1 1.42 2.8 1.16 1.1 .96 -.3 1.22 1.5 .88 -.9 .79 -1.6 1.36 2.2 1.62 3.5 .88 -.8 .65 -2.6 .81 -1.3 .91 -.6 1.33 2.0 1.03 .2 .87 -.9 .59 -3.2 .47 -4.3 .88 -.8 1.24 1.5 .66 -2.5 .62 -2.9 .79 -1.5 SCORE CORR. 0.54 0.35 0.61 0.48 0.25 0.49 0.52 0.50 0.57 0.66 0.42 0.28 0.60 0.55 0.58 0.45 0.43 0.44 0.59 0.57 0.69 0.51 0.36 0.45 0.52 0.42

NO. ITEM 8 5 23 11 14 9 7 4 22 6 24 18 12 17 13 16 25 15 10 20 19 21 26 1 3 2

Hasil analisis semua 26 item skala KPMICT telah menunjukkan bahawa item-item tertabur mengikut aras kesukaran di mana item B(8) iaitu “Boleh mengendalikan kuliah tanpa hadir ke kelas” yang terletak paling atas skala ini adalah yang paling sukar dipersetujui oleh

154

pensyarah. Seterusnya, item yang kedua sukar dipersetujui oleh pensyarah ialah item B(5) “Masalah teknikal bukan penyebab utama saya tidak menggunakan ICT”. Item yang terletak paling bawah skala iaitu item B(2) “Komputer boleh mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran” ialah item yang paling mudah dipersetujui oleh pensyarah. Ini diikuti dengan item yang kedua paling mudah dipersetujui oleh pensyarah ialah item B(3) “Komputer membantu saya menyediakan bahan bantu mengajar”. Rajah 2(a) menunjukkan susunatur item dan pensyarah dengan ukuran tertentu (dalam unit Logits) pada skala KPMICT. Susunatur item dengan nilai ukuran yang ditunjukkan ini menunjukkan bahawa item-item adalah tersusun mengikut tertib kesukaran yang bermula daripada item paling mudah B(2) – “Komputer boleh mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran” yang mana majoriti pensyarah menyatakan ‘amat setuju’ dengan pernyataan itu hingga kepada B(8) – “Boleh mengendalikan kuliah tanpa hadir ke kelas” yang mana minoriti pensyarah menyatakan ‘setuju’ dengan pernyataan tersebut. Daripada susunatur item-item tersebut, didapati 2 faktor utama yang mempengaruhi kesediaan pensyarah menggunakan ICT terutamanya dalam menjalankan tugas P&P di kolej. Dua faktor tersebut termasuklah faktor dalaman (intrinsik) seperti sikap/persepsi terhadap komputer / ICT dan faktor luaran (ekstrinsik) seperti persekitaran/ teknikal ICT. Kedua-dua faktor dalaman dan luaran ini memberi sumbangan kepada kesediaan dan tahap kesediaan menggunakan ICT di kalangan pensyarah. Pada Rajah 2(a) juga ditunjukkan nilai pengukuran bagi taburan 26 item dan 97 responden (pensyarah) pada satu skala- KPMICT yang sama. Bahagian kiri skala ialah taburan bagi pensyarah-pensyarah dengan ukuran masing-masing manakala di sebelah kanan skala ialah taburan bagi 26 item tersebut. Item-item ini boleh dikelompokkan kepada 2 aspek yang mempengaruhi kesediaan dan tahap kesediaan pensyarah menggunakan ICT. Aspek-aspek tersebut disusun mengikut respon darjah persetujuan pensyarah daripada ‘amat setuju’ kepada ‘tidak setuju’ iaitu F1– Faktor persekitaran/ teknikal ICT dan F2 - Faktor sikap/persepsi pensyarah terhadap ICT. Berdasarkan kedudukan kelompok item KPMICT pada Rajah 2(b) juga, didapati tahap kesediaan pensyarah mengguna ICT lebih dipengaruhi oleh F1- Faktor persekitaran/ teknikal berbanding F2- Faktor sikap. Hal yang demikian ini menjelaskan bahawa halangan utama yang menyebabkan pensyarah-pensyarah kurang bersedia mengguna ICT adalah dipengaruhi oleh faktor teknikal yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Daripada susunatur item-item tersebut menunjukkan bahawa pensyarah yang mempunyai tahap kesediaan menggunakan ICT yang rendah (Kurang Bersedia) bukan bermakna mereka tidak faham tentang keupayaan ICT untuk mempelbagaikan teknik dan bahan P&P, tetapi perkembangan teknologi ICT yang begitu pantas mungkin menjadi faktor utama jurang pemisah tahap kesediaan ICT mereka. Kenyataan ini berdasarkan kepada analisis item B(1) “Komputer alat yang mudah dikendalikan”, B(2) “Komputer boleh mempelbagaikan strategi P&P dan item B(3) “Komputer membantu menydiakan bahan/ sumber P&P”, yang menunjukkan lebih daripada 91% pensyarah memberi respon setuju dan sangat setuju. Jadual 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan ke atas item-item KPMICT terhadap perkara-perkara yang menjadi faktor tahap kesediaan ICT mereka.

155

Jadual 3 :

Analisis Item Tahap Kesediaan menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) Mengikut Keutamaan Pensyarah. Pernyataan Item Bilangan (N=97) 8 Peratus 8.25

No. Item B(8)

Saya mampu mengendalikan kuliah walaupun ketiadaan saya di dalam kelas (melalui kemudahan ICT) Masalah teknikal adalah penyebab utama saya tidak menggunkan ICT Saya boleh menyelenggara perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil Saya suka menggunakan ICT dalam P&P berbanding OHP Program/perisian dalam komputer di kolej adalah sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajar Saya sering membuat rujukan buku sekiranya menghadapi masalah ICT Saya sering membantu pensyarah meningkatkan kefahaman ICT lain untuk

B(5) B(23) B(11) B(14) B(9) B(7) B(4) B(22) B(6)

10 14 19 19 19 24 27 37 45

10.31 14.43 19.59 19.59 19.59 24.74 27.84 38.14 46.39

Penyediaan bahan / sumber pengajaran melalui komputer adalah mudah Saya sering membantu pensyarah lain untuk meningkatkan kefahaman ICT Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter, LCD Projektor) dalam P&P. Saya suka menggunakan email kolej. Saya mudah merasa bosan apabila berhadapan dengan komputer Saya mahir menyimpan dan menyusun data dalam fail (folder) di komputer Saya yakin penggunaan ICT dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar Saya tahu menggunakan power point secara interaktif Bahan/sumber pengajaran yang disediakan menggunakan komputer menarik perhatian pelajar saya Saya mengunakan secara optimun kemudahan komputer yang dibekalkan kepada saya untuk tujuan P&P Saya percaya dengan menyertai ’newsgroup’ di internet adalah baik untuk berkongsi maklumat atau bahan-bahan P&P Aplikasi-aplikasi komputer dapat membantu saya dalam menyediakan bahan P&P. Komputer wajar dijadikan medium utama dalam pengajaran dan pembelajaran di kolej ini. Saya menggalakkan pelajar menggunakan perkhidmatan

B(24) B(18) B(12) B(17) B(13) B(15) B(16) B(25)

56 63 73 81 90 90 90 90

57.73 64.95 75.25 83.51 92.78 92.78 92.78 92.78

B(10) B(20) B(19)

92 92 94

94.85 94.85 96.91

156

internet untuk mendapatkan rujukan-rujukan pembelajaran B(21) B(26) B(1) B(3) B(2) Komputer ialah alat yang mudah dikendalikan Komputer membantu saya menyediakan bahan / sumber untuk pengajaran Komputer boleh mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahan/sumber pengajaran yang disediakan menggunakan komputer menarik perhatian pelajar saya Saya mengunakan secara optimun kemudahan komputer yang dibekalkan kepada saya untuk tujuan P&P 94 95 95 97 97 96.91 97.94 97.94 100 100

Dari segi faktor teknikal (F1), didapati hanya lebih kurang 40% sahaja pensyarah yang bersedia dan mampu mengendalikan kemudahan ICT dengan baik. Dari segi faktor sikap/persepsi pensyarah terhadap komputer (F2), dapatan ini menunjukkan 97 orang pensyarah (100%) bersetuju bahawa komputer mampu digunakan untuk mempelbagaikan bahan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Daripada analisis di atas, jelas diketahui bahawa hampir keseluruhan pensyarah (lebih 60%) menjadikan F1 (faktor teknikal) sebagai halangan utama yang menyebabkan mereka kurang bersedia menggunakan komputer dan ICT.

KEPUTUSAN KAJIAN
Berdasarkan hasil analisis data secara deskriptif dengan pakej statistik SPSS versi 11.0; akan dinilai apakah wujudnya hubungan ‘tahap kesediaan pensyarah menggunakan ICT dalam P&P’ mengikut ciri-ciri pensyarah seperti jantina, umur, pengalaman mengajar, subjek mengajar, bilangan waktu mengajar, pemilikan komputer peribadi dan pengalaman kursus ICT pensyarah.

Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) Mengikut Ciri-ciri Pensyarah Skala yang digunakan untuk mengukur KPMICT merangkumi 26 item yang menggunakan unit LOGITS. Skor maksimum dan minimum untuk skala ini ialah 1.72 dan -1.74 . Taburan respon pensyarah kepada skala KPMICT ditunjukkan seperti dalam Lampiran 2a. Berdasarkan analisis Model Rasch, skor min dan sisihan piawai bagi taburan ini ialah 0.81 dan 0.79, manakala skor maksimum dan minimum bagi taburan ini ialah 3.41 dan -0.77. Hasil analisis yang dijalankan, sampel telah dikategorikan kepada empat kumpulan iaitu kurang bersedia, sederhana bersedia, bersedia dan sangat bersedia. Pensyarah yang berukuran antara 1.320 hingga 2.364 logits dikategorikan sebagai kumpulan ‘bersedia’. Pensyarah yang berukuran antara 0.275 hingga 1.315 logits dikategorikan sebagai kumpulan ‘sederhana bersedia’. Pensyarah yang berukuran lebih dari 2.365 logits adalah kumpulan ‘sangat bersedia’, manakala pensyarah yang berukuran kurang dari 0.274 logits pula adalah kumpulan ‘kurang bersedia’. Jadual 4 di bawah menunjukkan taburan kekerapan (frequencies) pensyarah-pensyarah sampel mengikut ‘kategori tahap’ di dalam KPMICT.

157

Jadual 4: Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) KATEGORI TAHAP KPMICT Sangat Bersedia Bersedia Sederhana Bersedia Kurang Bersedia BILANGAN (N=97) 4 19 50 24 PERATUS 4.1 19.6 51.6 24.7

Daripada Jadual 4, seramai 4 orang (4.1%) pensyarah adalah dari kumpulan ‘sangat bersedia’, 19 (19.6%) dari kumpulan ‘bersedia’, 50 (51.6%) dari kumpulan sederhana bersedia dan 24 (24.7%) adalah dari kumpulan ‘kurang bersedia’. Daripada maklumat ini, didapati bahawa secara keseluruhannya pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi Pahang ini mempunyai tahap kesediaan menggunakan ICT yang tinggi berdasarkan perbezaan min yang ketara antara nilai min kategori item (0.00) dengan nilai min kategori respondan (0.81). Ini bermakna pensyarahpensyarah mempunyai kesediaan yang tinggi menggunakan komputer dalam menjalankan tugas pentadbiran dan P&P.

Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) mengikut Jantina Jadual 5 di bawah menunjukkan tahap kesediaan pensyarah menggunakan ICT mengikut ciri jantina berdasarkan analisis statistik diskriptif ‘crosstabulation Chi-square’ perisian SPSS versi 11.0. Jadual 5 : Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P mengikut Jantina JANTINA (n=97) Lelaki Bil (%) 4 (4.1) 8 (8.3) 10 (10.3) 5 (5.2) 27 Perempuan Bil (%) 0 (0.0) 11 (11.3) 40 (41.2) 19 (19.6) 70

TAHAP . KPMICT

Sangat Bersedia Bersedia Sederhana Bersedia Kurang Bersedia JUMLAH

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 5, didapati kedua-dua jantina pensyarah menunjukkan perbezaan yang ketara dalam kategori tahap kesediaan di mana nilai peratus bagi pensyarah lelaki dan perempuan adalah besar. Nilai khi-kuasa dua yang diperolehi adalah 14.412 dengan aras signifikan, kurang 0.05 (p < 0.05). Begitu juga dengan data yang ditunjukkan oleh ‘Independent T-Test’: t=3.569, p < 0.05. Dengan yang demikian, pensyarah lelaki di dapati lebih bersedia menggunakan komputer dan kemudahan ICT.

158

Analisis ‘Independent T-Test’ terhadap Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) berdasarkan: Subjek Mengajar (Jabatan), kesan pemilikan komputer peribadi dan pengalaman kursus ICT. Jadual 6 : Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) mengikut: Subjek Mengajar (Jabatan), kesan pemilikan komputer peribadi dan pengalaman kursus ICT. Nilai t -0.986 0.862 1.662 Signifikan , p p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05

No. 1 2 3

Perkaran Kesan Subjek mengajar / (Jabatan Sains atau Sastera Iktisas) Kesan Pemilikan Komputer Peribadi Kesan Pengalaman Kursus ICT

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 6, didapati tiada satupun menunjukkan hubungan yang signifikan pada KPMICT dengan faktor-faktor biografi pensyarah. Dengan kata lain tahap kesediaan pensyarah bukan dipengaruhi oleh subjek mereka mengajar, ada atau tiadanya komputer hak milik mereka sendiri dan sama ada pensyarah mempunyai pengalaman kursus ICT atau tidak.

Analisis ‘Oneway Anova’ terhadap Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) berdasarkan: Umur pensyarah, bilangan waktu mengajar dan pengalaman mengajar. Jadual 7 : Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) berdasarkan: Umur pensyarah, bilangan waktu mengajar dan pengalaman mengajar. Nilai F 2.171 2.304 0.706 Signifikan , p p > 0.05 p > 0.05 p > 0.05

No. 1 2 3

Perkara Umur Pengalaman Mengajar Bilangan Waktu Mengajar Sekaran

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 7, didapati tiada satupun menunjukkan hubungan yang signifikan pada KPMICT dengan faktor-faktor tersebut di atas. Dengan kata lain tahap kesediaan pensyarah bukan dipengaruhi oleh usia mereka, tempoh pengalaman mengajar mereka dan juga bilangan waktu mereka mengajar sekarang.

PENUTUP
Keputusan keseluruhan kajian secara pengkategorian skala KPMICT mendapati bahawa pensyarah-pensyarah mempunyai tahap kesediaan menggunakan ICT dalam P&P yang tinggi. Hal ini turut menjelaskan kepada kita bahawa kebanyakan pensyarah mempunyai sikap yang positif terhadap komputer dan ICT apabila respon pensyarah kepada item-item dalam skala Tahap Kesediaan Pensyarah Menggunakan ICT dalam P&P (KPMICT) memberikan perbezaan min yang ketara iaitu 0.81 berbanding min untuk item itu sendiri, 0.00. Justeru itu, dapatlah dirumuskan bahawa keputusan kajian ini menunjukkan bahawa pensyarah-pensyarah adalah bersedia dan bersikap positif terhadap penggunaan komputer dan ICT di dalam pendidikan sekaligus menyokong pandangan Gage dan Berliner (1984) yang menyatakan bahawa sikap positif terhadap penggunaan komputer merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi pengajaran dan pembelajaran.

159

Berdasarkan respon pensyarah kepada halangan utama yang menyebabkan pensyarahpensyarah kurang bersedia menggunakan komputer adalah disebabkan oleh faktor teknikal. Itemitem seperti ‘Masalah teknikal adalah penyebab utama saya tidak menggunakan ICT’ dan ‘Saya boleh menyelenggara perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil’ merupakan dua punca utama yang mendapat darjah persetujuan terendah daripada pensyarah (10.3 – 14.4%). Dengan itu, beberapa cadangan disarankan bagi mengurangkan masalah dan kekangan yang timbul di kolej iaitu, pihak kolej perlu mengadakan lebih banyak kelas teknikal komputer dan ICT kepada pensyarah-pensyarah agar menjadi lebih bersedia dan tidak terlalu bergantung kepada juruteknik komputer sekiranya menghadapi masalah. Pihak kolej perlu memainkan peranan penting dalam membangunkan minat, kemahiran dan kepakaran pensyarah-pensyarah agar mereka sentiasa peka dengan perkembangan teknologi komputer dalam bidang pendidikan seperti membiayai dan menyediakan latihan asas teknikal untuk pensyarah-pensyarah dalam usaha mempertingkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang kemahiran komputer serta mampu menggunakan komputer dengan lebih berkesan terutamanya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

RUJUKAN
Yusni Abd Rahman, Wan Mohd Rani Abdullah (2001). Mengukur kesediaan Guru Menggunakan Komputer dalam Menjalankan Tugas Pentadbiran dan Pengajaran: USM, Pulau Pinang. Abd. Rahim Abd. Rashid (1999). Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum: Fajar Bakti Sdn. Bhd. K. L Abd. Rahman Daud (1999). Teknologi Pendidikan : Edusystem Sdn. Bhd. Abd. Rahman Daud (1992). Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggunaan Alat Teknologi Pendidikan di Kalangan Pensyarah Kolej Menengah di Negeri Perlis : Tesis Sarjana; UKM . Faridah Karim (1999). Peramal Burnout di Kalangan Pensyarah: Faktor Latar Belakang, Tekanan di Peringkat Organisasi dan Sokongan Sosial dalam Jurnal Pendidikan vol. 24 ms 1-23 Mei, Penerbit UKM Bangi. Fatimah Abu Bakar (1980). Educational Media in Secondary School : An examination of existing facilities and relationship between teacher variables and media utilization : Tesis Sarjana USM . Gege, N.L dan Berliner, D.C (1984). Educational Psychology, Boston’s Houghton Mifflin. Gormly.E.K(1994). Educational Crisis and Reform : The Private Sector, Technology, Channel One and The Publics Schools. Doctoral dissertation, The University of Texas, USA. Nor Azilah Ngah (2000). Persepsi Pensyarah dalam Latihan Mengenai Penggunaan Komputer : Kajian Tahun Ketiga, Kumpulan Ketiga. Kertas kerja dalam Teknologi Instruksi dan Pendidikan Bestari : Persediaan dan Cabaran Dalam Alaf Baru . Norhaniza Abdul Kadir (1994). Tahap Penggunaan, Kemahiran Sikap dan Pengetahuan Pensyarah-pensyarah Pendidikan Vokasional di Sekolah Menengah Vokasional seluruh Semenanjung Tentang Komputer: Kajian Ilmiah, Ijazah Pendidikan UPM. Norhashim et al (1996). Pengajaran Bantuan Komputer. DBP, Kuala Lumpur dan Penerbit UTM .

160

Wright B. D and Linacre J. M(1992). A User’s Guide to Bigsteps : Rasch Model Computer Program Version 2.2 . Mesa Press Chicago . Wright B. D and Stone M, H .( 1979). Best Test Design . Mesa Press Chicago Wright B.D and Masters G. N (1982). Rating Scale Analysis : Rasch Measurement .Mesa Press Chicago . Yusup Hashim (1998). Teknologi Pengajaran . Fajar Bakti Sdn. Bhd.

PENSYARAH
LEBIH BERSEDIA 1.72 1.58

ITEM

SUKAR SETUJU

B (8) B (5)

L E B I H

1.26 1.08 1.02 0.70 0.67 0.50 0.36 0.23 0.01 -0.14 -0.33 -0.41 -0.50 -0.52 -0.58 -0.67 -0.76 -0.78 -0.97 -1.00 -1.31 B (16, 25) B (15) B (10) B (20) B (19) B (21) B (26) B (1) B (3) -1.74

B (23) B (11, 14) B (9) B (7) B (4) B (22) B (6) B (24) B (18) B (12) B (17) B (13 Faktor 1

Min = 0.77

B E R S E D I A

Min = -0.4813

KURANG BERSEDIA

B (2) MUDAH SETUJU

Faktor 2

Rajah 2(B): Kedudukan Faktor –Faktor Yang Menakrifkan Skala Kesediaan Pensyarah
Menggunakan ICT Dalam Menjalankan P&P (KPMICT)

161

Lampiran 1

162

Lampiran 2

163

Lampiran 3

164

165

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful