You are on page 1of 15

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Nexo | Inteligentny dom

System Nexo
Automatyka V5.15
SYSTEM NEXO ........................................................................................................................ 1 AUTOMATYKA ..................................................................................................................... 2 WARUNKI ........................................................................................................................... 6 AKCJE ............................................................................................................................... 7 ZDARZENIA WIRTUALNE ........................................................................................................ 8 ZMIENNE WIRTUALNE ........................................................................................................... 9 SEKWENCJE ...................................................................................................................... 11 STANY ZOONE ............................................................................................................... 14

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Automatyka NEXO - schemat blokowy

Definicje:
Stan/zdarzenie Nexo
S to programowe elementy s kutku zadziaania fizyc znyc h urzdze wykonawc zyc h lub wej c iowyc h.
Przykad 1: Wczenie wiata (ustawienia wyjcia) jest zarwno efektem dziaania systemu, ale jest rwnie informacj o stanie urzdzenia (mona to wykorzysta w programach automatyki). Przykad 2: Naruszenie/warto czujnika jest zdarzeniem, ktre moe uczestniczy w funkcjach systemu alarmowego bd programach automatyki. Przykad 3: Nacinicie przycisku wywoawczego wideodomofonu, moe uczestniczy w programach automatyki.

Zmienne wirtualne
S to komrki pamic i ulotnej s ys temu (domy lna warto rwna 0 ), ktra przyjmuje warto c i od 0 do 9 9 9 9 . M ona poprzez akc je s ys temu dokonywa modyfikac je warto c i zmiennej wirtualnej. Warto zmiennej wirtualnej jes t elementem mogc ym warunkowa zac howanie programu automatyki.
Przykad 1: Zadziaanie danego programu automatyki jest warunkowane wartoci zmiennej nr 256. Program automatycznego wczenia wiata na naruszenie czujnika ruchu bdzie wyzwalany, gdy warto zmiennej wynosi 0 (domylnie). Przytrzymanie przycisku programowalnego, moe negowa warto zmiennej (bdzie przybiera przemiennie warto 0 lub 1). Gdy warto zmiennej bdzie rwna 1 program automatycznego zapalenia wiata bdzie wyczony (wiato trzeba bdzie obsugiwa rcznie). Przykad 2: Funkcja modulo pozwoli przecza warto zmiennej kolejno od 0 do np. 5 tak, e kolejne przeczenie powrci zmienn do stanu 0. Jest przydatne do sterowania wyjciami odpowiedzialnymi za wysterowanie wej biegw centrali rekuperatora. Mona te w jednym czniku dzwonkowym ukry np. 5 rnych scen wietlnych (np. od najciemniejszej do najjaniejszej). Warto 0 bdzie znaczy wycz wszystkie wiata. Przykad 3: Mona losowa warto zmiennej w celu symulacji obecnoci (losowe wczanie rnych grup wiate, sekwencji dziaa na losowy [z wybranego przedziau wartoci] czas).

Zdarzenie wirtualne
Jes t to narzdzie wirtualne logic znie podobne w dziaaniu do c znika dzwonkowego. P ozwala w pros ty s pos b (nie wymaga res etowania) wyzwala funkc je automatyki.
Przykad 1: czenie rwnoczesnego startu kilku programw automatyki.

Warunki
P ods tawowy element logic zny biorc y udzia w proc es ie automatyki jako s tan logic zny prawdy/fas zu w tabeli prawdy (okre lajc ej dziaanie programu automatyki).
Przykad 1: Jeeli warto czujnika wiata (np. fotorezystor) wiksza ni 60 prawda/fasz. Przykad 2: Stan stanu zoonego - prawda/fasz. Przykad 3: Partycja alarmowa alarmuje lub jest uzbrojona - prawda/fasz.

Akcje
P ods tawowy element logic zny biorc y udzia w proc es ie automatyki jako rozkaz wykonania c zynno c i w tabeli prawdy (okre lajc ej dziaanie programu automatyki).
Przykad 1: Ustaw grup rolet na zamknij. Przykad 2: Wygeneruj zdarzenie wirtualne o treci XYZ. Przykad 3: Uzbrj partycj alarmow i uruchom sekwencj "zamknicie domu".

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora


Stany zoone
N arzdzie s uc e do grupowania kilku (do 1 0 ) warunkw w c elu uzys kania pojedync zego s tatus u prawda/fas z jako warunek w tabeli prawdy.
Przykad 1: Jeeli ktrykolwiek z zewntrznych czujnikw ruchu lub barier podczerwieni jest naruszony - prawda/fasz.. Przykad 2: Jeeli wszystkie kontaktrony okienne s zamknite, czujnik wiata jest poniej (fotorezystor) 45 i zmienna wirtualna (np. sprawdzajca obecno domownikw w ogrodzie) rwna 0 - prawda/fasz. Przykad 3: Jeeli czujnik wiata jest poniej (fotorezystor) 45, partycja jest uzbrojona, system nie pracuje na akumulatorze - prawda/fasz..

V5.15 | Automatyka systemu Nexo Sekwencje dziaa


N arzdzie s uc e do grupowania kilku (do 7 ) rozkazw w us talonyc h ods tpac h c zas owyc h w c elu uzys kania pojedync zej akc ji w tabeli prawdy. Dziaanie narzdzia mona przerwa i kontynuowa lub uruc homi od nowa.
Przykad 1: Wcz podlewaczk nr 1 odczekaj 5 minut, wycz polewaczk nr 1, wcz podlewaczk nr 2, odczekaj 3 minuty itd. Przykad 2: Wycz grup owietlenia A, poczekaj 2 sekundy, wycz grup owietlenia B, poczekaj 3 sekundy, ustaw urzdzenia na OFF, zamknij grup rolet, poczekaj 2 minuty, uzbrj alarm. Przykad 3: Wcz wiato, odczekaj minut, wycz wiato.

Oglne zasady tworzenia programu automatyki "Logika" - nawigacja


1 - Logowanie Zaloguj si w menu System jako Administrator. Wybierz menu Automatyka. Wybierz menu Logika dodaj. 2 - Inicjalizacja Przyporzdkuj logik do grup funkcjonalnoci (Grupa logik). Nadaj unikaln nazw logice. Zdecyduj jak ma by aktywowana logika. 3 - Warunki Dodaj potrzebne warunki. (przygotuj wczeniej stany zoone o ile bd pomocne) 4 - Akcje Dodaj potrzebne akcje. (przygotuj wczeniej sekwencje dziaa o ile bd pomocne) 5 - Tabela prawdy Przeanalizuj ktre akcje maj zosta wykonane przy kolejnych moliwych przypadkach kombinacji warunkw. Zaznacz w odpowiednich wierszach tabeli potrzebne akcje. 6 - Testy Sprawd czy program automatyki dziaa poprawnie.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora


1 - Logowanie
Logika Przegldaj

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Pozwala na edycj ju dodanych programw automatyki. W przypadku gdy programw automatyki jest duo (maks. 192), mona uy filtru "grupa logik". Edycja istniejcej logiki posiada identyczne moliwoci jak w przypadku menu logika dodaj. M.in. mona dodawa/ usuwa warunki oraz akcje. Funkcja blokuj dziaanie logiki pozwala na wyeliminowanie dziaania danego programu bez jego usuwania np. w przypadku gdy dana logika utrudnia testy innego programu. Raport uycia zmiennych wirtualnych Pozwala na przegld jakie zmienne wirtualne s wykorzystane w programach automatyki. Resetuj dziaanie automatyki Pozwala na szybkie ponowne uruchomienie wszystkich programw automatyki: Wszystkie zmienne wirtualne ustawione bd na domyln warto 0. Zatrzymane bd wszystkie wykonywane sekwencje dziaa. Zostan uruchomione zaprogramowane funkcje uruchamiane poprzez spenienie warunku: Nastpio uruchomienie systemu

2 - Inicjalizacja
Kopiuj ustawienia z: Pozwala na skopiowanie logiki, ktra ju jest uruchomiona w systemie, zostaa dokadnie przetestowana, a jej sposb funkcjonowania jest potrzebny w kontekcie np. innego pomieszczenia o identycznej infrastrukturze funkcjonalnej. Przy wykorzystaniu tej funkcji naley jedynie nazwa logik i podmieni odpowiednio do potrzeb warunki i akcje tak by dotyczyy danego pomieszczenia. Grupa logik Pozwala na utrzymanie porzdku i podzia programw automatyki ze wzgldu na gwn funkcjonalno. W przyszoci przy duej liczbie programw uatwi odnalezienie waciwego programu w celu np. edycji (Przegldaj). Nazwa Naley nada logice unikaln nazw, ktra bdzie jej identyfikatorem przy edycji w przyszoci.

Aktywacja logiki Najwaniejsza czynno wyboru w tym menu. Decyduje o sposobie inicjalizacji programu automatyki. Zmiana warunkw - logika dziaa caodobowo, wykonanie akcji bdzie zalee tylko od tego czy zostan spenione warunki. Przykad 1: Automatyczne zapalanie owietlenia w korytarzach i pomieszczeniach bez dostpu wiata dziennego. Przykad 2: Programy automatyki analizujce warunki pogodowe. (zaneguj warto zmiennej jeeli zadziaa czujnik deszczu).

Zmiana warunkw w danym okresie czasu - logika dziaa w wyzna- Przykad 1: Programy automatycznego wczenia owietlenia na czujnik ruchu w przypadku, czonym okresie czasu, wykonanie akcji bdzie jednak zalee od tego czy gdy w systemie nie ma lub nie jest moliwe zastosowanie czujnikw wiata (dziaanie w wyzzostan spenione warunki. naczonych godzinach). Przykad 2: Sterowanie ogrzewaniem (termostatami np. wg. harmonogramu tygodniowego). Moment czasowy - aktywacja logiki odbdzie si w kokretnym punkcie czasu (harmonogram). Akcja moe by dodatkowo warunkowana tak jak w przypadku zwykego programu na zmian warunkw. W przypadku gdy akcje maj wykona si bezwarunkowo, naley uy warunku: Warunek stay: prawda/fasz. Przykad 1: Podlewanie ogrodu codziennie o 4 rano o ile zmienna wirtualna analizujca czujnik deszczu rwna 0 (niepadao) i temperatura w dniu poprzednim osignea warto ponad 26 stopni Celcjusza. Przykad 2: Jeeli alarm rozbrojony (domownicy w domu) to wcz poranny program TV codziennie o 7, a w weekendy o 8:30 oraz otwrz grup rolet. Przykad 3: Codziennie o 3 w nocy wykonaj transmisj testow stacji monitoringu.

3 - Warunki
Dodaj warunek W obszarze jednej tabeli prawdy (logiki) mona doda maks. 4 warunki. Funkcja dodaj warunek przenosi do menu wyboru warunkw, w ktrym kontekstowo bd dobierane opcje wyboru dla danego warunku. UWAGA: Stosuj stany zoone! Warto stosowa stany zoone. Pozwalaj grupowa wiele warunkw i okrela ich relacj logiczn. Stan zoony jest w programie automatyki widoczny jako jeden warunek co bardzo skraca czas analizy programu automatyki przez programist oraz zmniejsza rozmiary i ilo potrzebnych tabel prawdy. Stany zoone naley przygotowa przed przystpieniem do tworzenia logiki.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

4 - Akcje
Dodaj akcje W obszarze jednej tabeli prawdy (logiki) mona doda maks. 5 akcji. Funkcja dodaj akcj przenosi do menu wyboru akcji, w ktrym podobnie jak w przypadku warunkw kontekstowo bd dobierane opcje wyboru dla danego typu akcji. UWAGA: Stosuj sekwencje dziaa! Warto stosowa sekwencje dziaa. Pozwalaj grupowa wiele akcji i okrela odstpy czasowe pomidzy danymi akcjami. Sekwencja dziaa jest w programie automatyki widoczna jako jedno dziaanie (akcja) co bardzo skraca czas programowania automatyki, zmniejsza rozmiary i ilo potrzebnych tabel prawdy. Sekwencje dziaa naley przygotowa przed przystpieniem do tworzenia logiki.

5 - Tabela prawdy
Tabela prawdy - graficzny interfejs programowania Tabela prawdy jest wizualizacj dodanych do programu automatyki warunkw i akcji (kolumny tabeli). Cz tabeli opisujca warunki przedstawia wszystkie logiczne moliwoci kombinacji prawdy [v] i faszu [x] dla wszystkich warunkw dodanych do programu (logiki). W czci opisujcej akcje domylnie pola wyboru ustawione s w pozycji czerwonej [x] oznaczajcej brak rozkazu wykonania akcji. W przypadku dotknicia na panelu dotykowym czerwonego [x] akcji zostanie zmieniony status akcji na wykonaj zielone [v]. Dana akcja zostanie wykonana gdy aktualny stan warunkw bdzie taki sam jak w wierszu w ktrym zaznaczono akcje. W tabeli prawdy mona zaznaczy wiele rozkazw akcji. UWAGA: Cyfry w pierwszym wierszu tabeli Kliknicie na cyfr w kolumnie tabeli pozwala podgldn jaki warunek i jaka akcja jest umieszczona w danej kolumnie. UWAGA: Szybkie ustawienie Szybkie ustawienie to funkcja zaznaczania rozkazw kodem szesnastkowym. Przydatna przy prowadzeniu notatek i np. telefonicznej wymianie informacji na temat poprawnego sposobu zaprogramowania danej logiki. Aby funkcja dziaaa poprawnie musi by zachowana identyczna kolejnoci dodawania akcji i warunkw do tabeli prawdy (logiki). UWAGA: Zakocz Funkcja zakocz jest zapisem oraz rwnoczesnym uruchomieniem funkcjonowania logiki w systemie.

Wyznaczanie okresu i momentu (czas)


Dni aktywnoci w ujciu tygodniowym Funkcja pomocna szczeglnie przy rozrnieniu programw automatyki dla dni roboczych i weekendu. Dni aktywnoci Funkcja wyznaczajca dni miesica, w ktrych ma dziaa dany program automatyki. Naley wpisa kolejno numery dni miesica np. 1 10 23. Godziny aktywnoci Funkcja wyznaczajca godziny dla ktrych ma funkcjonowa dany program automatyki. np. 18 19 20 21 22 23. Minuty aktywnoci UWAGA: Funkcja Harmonogram Funkcja wyznaczajca minuty dla ktrych ma funkcjonowa dany program automatyki. np. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Alternatywnym sposobem na uruchamianie akcji systemowych opierajc si UWAGA: Sumowanie gwnie na wtku czasowym jest harmonogram, zawiera on funkcje kalenZaznaczenie kilku opcji czasowych spowoduje, e system bdzie sumowa opcje czyli: darzowe. np. zaznaczajc pitek, dni aktywnoci: 13, Godziny aktywnoci 13, minuty aktywnoci 13 oznacza, e program automatyki bdzie funkcjonowa przez jedn minut o godzinie 13:13 w kady pitek, jeeli wypadnie 13 dnia miesica.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora


6 - Testowanie i tworzenie programu automatyki
Na co zwraca uwag?
Naley pamita, e domylnym stanem zmiennej wirtualnej jest 0. Nie naley budowa automatycznych akcji w oparciu o warto zerow zmiennej wirtualnej, zwaszcza jeeli taka akcja nie wywoana wiadomie moe mie nieoczekiwane konsekwencje. Np. otwieranie bramy, wczenie pompy basenowej, ustawienie ogrzewania na max. moc, zapalanie wiate itp. Jeli automatycznie "wcz" to rwnie "wycz". Naley pamita o konsekwancjach akcji typu wcz. Zazwyczaj od razu powinno si przewidzie akcje przeciwn wycz. Harmonogram - nietypowe sytuacje - blokowanie logik Programy automatyki bardzo dobrze sprawdza si w codziennym yciu. Jednak od czasu do czasu zachodzi potrzeba wyczenia programw poniewa sytuacja wymaga by system zachowywa si inaczej ni zwykle. Naley przewidzie jak najwicej takich sytuacji i poprzez np. system personalizacji pulpitu umoliwi uytkownikom wyczanie programw automatyki. Zaptlanie, wykluczenie i niestablino warunkw. Nie do koca przemylane programy automatyki mog spowodowa niechciane ptle dziaania akcji. Mona rwnie spowodowa, e rne programy bd sprzecznie oddziaowywa na wyjcia systemu. Naley rwnie zwraca uwag na prg zadziaania czujnikw (zwaszcza analogowych o niskiej bezwadnoci) i wiadomie tworzy histerez przeciwdziaajc drobnym wahaniom pomiaru tak by skutek (np. zapalenie wiata) by stabilny.

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Przydatne narzdzia testowe i wspierajce tworzenie automatyki

Menu Automatyka: Raport uycia zmiennych wirtualnych Resetuj dziaanie automatyki Stany zoone Sekwencje dziaa Blokuj dziaanie logiki

Warunki: Nastpio uruchomienie systemu Warunek stay: prawda/fasz Zdarzenie wirtualne Sekwencja wykonaa ostatnie dziaanie Stan sekwencji Warto stanu zoonego Warto zmiennej wirtualnej Akcje: Wygeneruj zdarzenie wirtualne Operacja na sekwencji dziaa Modyfikuj zmienn witualn Edycja: Grupowanie logik Szybkie ustawianie Kopiuj ustawienia

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Warunki
P o zalogowaniu w menu System jako Administrator, dodawanie warunkw moliwe jes t w menu Automatyka: LOGIKA, STANY ZOONE.

Nazwa warunku
Stan czujki wynosi Stan czujki mniejszy od Stan czujki wikszy od Temperatura mniejsza od Temperatura wiksza od Stan przycisku Zdarzenie od przycisku Przycisk pilota podczerwieni Stan wyjcia Stan grupy

Powizane urzdzenie
NXW101 Pyta gwna systemu Nexo NXW298 Centrala lokalna TUKAN NXW398 Karta wej NXW299.2 Modu czujnika temperatury TUKAN (funkcja termometru) NXW297 Przyciski programowalne TUKAN

NXW296 Modu IR TUKAN Moduy owietlenia TUKAN Moduy rolet TUKAN Moduy przekanika TUKAN NXW301 Karta wyj przeciwsobnych NXW302 Karta wyj przekanikowych NXW303 Karta wyj OC NXW299.2 Modu czujnika temperatury TUKAN (funkcja termostatu)

Stan partycji Stan wyjcia wysokoprdowego System pracuje na akumulatorze Niski poziom naadowania akumulatora Stan zalogowania uytkownika Wystpi bd logowania Nastpio uruchomienie systemu Warunek stay: prawda/fasz Zdarzenie wirtualne Sekwencja wykonaa ostatnie dziaanie Stan sekwencji Warto stanu zoonego Warto zmiennej wirtualnej Otrzymano SMS'a Otrzymano SMS'a sterujcego Ostatnio odebrany numer Otrzymano wyjcia status zwrotny operacji NXW203.2 Modu przekanika 2x TUKAN NXW223.2 Modu przekanika 2x TUKAN DIN NXW223.8 Modu przekanika 8x TUKAN DIN XT Utrata komunikacji z moduem TUKAN Nacinito fonie Otwarto drzwi w wideodomofonie Wykonano gest na panelu wym Komenda zewntrzna NXW396 Karta komend NXW395 Karta sieci LAN Nacinito przycisk w pilocie Funkcja niewspierana sprztowo od 2010 roku. dotykoNXW102 Panel dotykowy LCD przycisk w wideodomoNXW397 Karta magistrali TUKAN NXW305 Karta wideodomofonu NXW399 Karta GSM NXW101 Pyta gwna systemu Nexo

Uwaga:
O pc je moliwyc h "warunkw" dla pos zc zeglnyc h urzdze zos tan przeds tawione indywidualnie w ins trukc jac h urzdze.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Akcje
Po zalogowaniu w menu System jako Administrator, dodawanie akcji moliwe jest w menu: Automatyka: LOGIKA, SEKWENCJE DZIAA. Harmonogram Personalizacja: Personalizacja Pulpitu: Skrt z akcja/zasb systemowy Nazwa akcji Ustaw wyjcie Ustaw grup Powizane urzdzenie Moduy owietlenia TUKAN Moduy rolet TUKAN Moduy przekanika TUKAN NXW301 Karta wyj przeciwsobnych NXW302 Karta wyj przekanikowych NXW303 Karta wyj OC NXW299.2 Modu czujnika temperatury TUKAN (termostat) NXW224.1 Modu sterownika RGB+W (PWM) NXW224.2 Modu sterownika RGB+W (0-10V) NXW225.1 Modu Wyj analogowych 4X PWM NXW225.2 Modu Wyj analogowych 4X (0-10V) NXW305 Karta wideodomofonu (funkcja elektrozaczepu)

Uzbrj/Rozbrj partycj Ustaw wyjcie wysokoprdowe Wpis do historii NXW101 Pyta gwna systemu Nexo Wygeneruj zdarzenie wirtualne Operacja na sekwencji dziaa Modyfikuj zmienn witualn Ustaw diod przycisku Wylij przez podczerwie Wywietl komunikat Przypomnienie (z dwikiem) Zmie stan panelu LCD Przejd do monitorowania CCTV Wylij SMS'a Zasymuluj odebranie SMS'a Wylij wiadomo do karty komend NXW304 Karta CCTV NXW399 Karta GSM NXW396 Karta komend NXW395 Karta sieci LAN NXW297.1 Przyciski programowalne TUKAN NXW296 Modu IR TUKAN

NXW102 Panel dotykowy LCD

Uwaga: Opcje moliwych "akcji" dla urzdze zostan przedstawione w instrukcjach urzdze.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Zdarzenia wirtualne
Warunki Akcje

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Zmienne wirtualne
Warunki

Zasady korzystania ze zmiennej wirtualnej


Naley pamita, e domylnym stanem zmiennej wirtualnej jest 0. Nie naley budowa automatycznych akcji w oparciu o warto zerow zmiennej wirtualnej, zwaszcza jeeli taka akcja nie wywoana wiadomie moe mie nieoczekiwane konsekwencje. Np. otwieranie bramy, wczenie pompy basenowej, ustawienie ogrzewania na max. moc, zapalanie wiate itp. Restart systemu: Z kadym restartem systemu wszystkie zmienne ustawione s na warto 0. Jeeli jest potrzeba, aby zmienna przy starcie miaa inn warto naley uoy program automatyki z akcj "modyfikuj zmienn wirtualn"/"ustaw na". Warunek programu: Nastpio uruchomienie systemu Rne funkcje w odniesieniu do jednej zmiennej Jest moliwe stosowanie rnych akcji typu "modyfikuj zmienn wirtualn" w odniesieniu do jednej zmiennej. Akcje te mog pochodzi z rznych programw automatyki. Warto jednej zmiennej moe rwnie uczestniczy jako warunek dla wielu programw automatyki.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

10

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Akcje

Zmienne wirtualne - wybrane definicje


Zaneguj - funkcja ta przestawia warto zmiennej wikszej od 0 na warto 0, oraz przestawia zmienn o wartoci 0 na 1. Typowe zastosowanie: wyczenie/wczenie programu automatyki z poziomu ikony, innego programu automatyki, naruszenia czujnika itp.

Zwiksz o 1, modulo <warto> Zmniejsz o 1, modulo <warto> - funkcja licznikowa dodajca lub odejmujca warto zmiennej o 1 w zamknitej ptli o zadanej wartoci. W przypadku, gdy maks. pojemno licznika zostanie osignita kolejna akcja modulo spowoduje wyzerowanie licznika. Typowe zastosowanie: przeczanie wielu scen wietlnych za pomoc jednego cznika dzwonkowego przeczanie trybu "biegu" pracy np. rekuperatora liczniki zuytej energii

Wycz tryb czasowy - funkcja zatrzymujca funkcje licznika typu tryb czasowy (bez utraty wartoci zmiennej). Wylosuj z zakresu od 0 do <warto> - funkcja dziki ktrej mona w przypadkowy sposb wygenerowa warto zmiennej wirtualnej. Typowe zastosowanie: Symulacja obecnoci polegajca np. na wczaniu w losowy sposb rnych scen wietlnych lub sekwencji dziaa. Moliwe jest rwnie w losowy sposb ustali czas przejcia sekwencji do kolejnej akcji.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

11

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Zasoby ilociowe programw automatyki systemu Nexo


Ilo Tabele prawdy (logiki) Zdarzenia wirtualne Zmienne wirtualne Sekwencje zdarze Stany zoone 192 bez ogranicze 256 128 128 Ilo warunkw 4 9 Ilo akcji 5 7 -

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

12

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Sekwencje dziaa - konfiguracja


Nawigacja: M enu: s ys tem/Logowanie: A dminis trator/menu: A utomatyka/dodaj lub przegldaj Sekwenc je dziaa.

Opcje wyboru oczekiwania

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

13

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Sekwencje dziaa - warunki/akcje


Warunek - Stan sekwencji Akcje

Warunek - koniec sekwencji

Uruchom - akcja wczajca sekwencj z uwzgldnieniem sytuacji, w ktrej sekwencja jest wanie wykonywana (jeeli sekwencja jest uruchomiona to ponowna akcja uruchom nie zmienia jej stanu). Uruchom ponownie - akcja uruchamia sekwencj od pocztku niezalenie od jej obecnego stanu. Przykad: Czujnik ruchu jest warunkiem dla programu uruchom ponownie sekwencj "wcz wiato-odczekaj-wycz". W przypadku gdy sekwencja nie dobiegnie do etapu wycz, kade naruszenie czujnika ruchu spowoduje odwieenie czasu oczekiwania na akcj wycz wiato. Zatrzymaj - funkcja zatrzyma dziaanie sekwencji. Przecz stan - akcja zatrzymujca sekwencj, gdy sekwencja jest uruchomiona oraz uruchamiajca sekwencj, gdy sekwencja jest w stanie zatrzymania.

Warunek przydatny do zaptlania sekwencji bd uruchamiania np. kolejnej sekwencji przeduajce znaczenie poprzedzajcej.

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

14

Nexwell | Instrukcja instalatora

V5.15 | Automatyka systemu Nexo

Stany zoone
Nawigacja: M enu: s ys tem/Logowanie: A dminis trator/menu: A utomatyka/dodaj lub przegldaj Stany zoone.

Dodawanie warunkw w stanach zoonych wyglda identycznie jak dodawanie warunkw w logice. Przykady Iloczyn - Jeeli wszystkie termostaty s nieaktywne, to wycz piec. Suma - Jeeli naruszono jakikolwiek zewntrzny czujnik ruchu, to wcz owietlenie na elewacji.

Warunek

N exwell E ngineering | biuro.tec hnic zne@nexwell.eu | www.nexwell.eu | N exo | I nteligentny dom

15