You are on page 1of 14

Plan A: Rutynowa intubacja dotchawicza

Laryngoskopia
bezporednia

(+) Intubacja dotchawicza

Nieudana intubacja ( Plan B:


Druga prba intubacji

-)
(+) Intubacja dotchawicza przez ILMA i LMA

dotchawiczej (po nieudanym Planie A)

ILMA lub LMA


Nieprawidowa

oksygenacja

( Plan C: Podtrzymywanie oksygenacji i wentylacji, odroczenie zabiegu chirurgicznego, wybudzenie pacjenta

-)
Powrt do oksygenacji i
wentylacji za pomoc maski

(+)

twarzowej
Nieprawidowa

Odroczenie zabiegu chirurgicznego, wybudzenie pacjenta

oksygenacja Plan D:
Techniki ratownicze w sytuacji niemonoci
intubacji, niemonoci

-)
LMA
Wzrastajca

wentylacji (CICV)

hypoksemia
(+)

Wybudzenie pacjenta

Kaniula do konikotomii

-)

Chirurgiczna konikotomia

Plan A:
k b l Laryn a e goskop r z y p ia n o g bezpo o r redni s e a k d o Plan n p i A: ii a 0- z Ruty s e p now w r a n a intu w t bacj d r a i c e w u o n g a y p j t z 0- t dotc n e e hawi m c cza a h n n e Laryngoskopi i w
a

Kontrolowa intubacj: (1) pod kontrol wzroku jeli moliwe


(2) kapnografia

Jeli masz wtpliwo- przeintubwanie

ry n a kr ta ni B U R P o t w a r c i e i r u c h

o m o s t r u n g o s o w y c h ( z w i o t c z e

n i e ) J e l i s a b o u w i d o c z n i o n e : Z

a s t o s o w a p r o w a d n i c g i t k l u b

za prz est a i/lu b lar yn go sk op ia

la ry n g os k o p o pt yc z n y Nie uda na intu bacj a

alt ern aty wn a: zm ian a op atk i np. Mc Co y,

Pr

e Intub ob acja z dotch le wawicz m ij a y p o m o c

ie wicej ni 4 prby (1) podtrzymywa


oksygenacj

mask twarzow i (2) anestezj

Plan B

PLAN B
Plan B: D ru g a p r b a in tu b a c jidotchawiczej (po nieudanym A)

Potwierdzi: wentylacj i oksygenacj, znieczulenie, stabilno krgosupa i zwiotczenie nastpnie intubacja ILMA lub LMA Nie wicej ni 2 prby Oksygenacja i wentylacja gitkiej. Nieprawidowa oksygenacja
2 2

(+)

dotchawicza z uyciem ILMA lub LMA -1 prba Jeli LMA - prba intubacji przy uyciu prowadnicy

Sprawd pooenie ET i kontroluj w trakcie zabiegu.

( np. SpO < 90% z FiO 1.0

przez ILMA lub LMA )

Nieudana intubacja przez ILMA:

Plan C

Odroczenie zabiegu? Kontynuacja na ILMA?

PLAN C

Plan C:
Podtr zymy wanie oksyg enacji i wenty lacji, odroc zenie zabie gu chiru rgicz nego,
Po wr t do we ntyl acji i oks yge nac ji ma sk twa rzo w:

wybudzeni e pacjenta

O d w r c e n i e z w i o t c z e n i a ,

wa tech nik a wen tyla cji ma sk tw arz ow ( droga ustna nosowa )


Pogbiaj ca si hipoksja

2 o s o b o

Odroczenie zabiegu chirurgiczneg o, wybudzenie pacjenta

Plan D Techniki ratunkowe: konikotomia i konikopunkcja,

Postpowanie w przypadku nieprzewidzianych trudnoci intubacyjnych podczas prby intubacji dotchawiczej w trakcie RSI (Rapid Sequence Induction): Laryngoskopia Problemy bezporednia Plan A: Pierwsza prba - rutynowa intubacja dotchawicza Pre oksygenacja bierna 3 minuty, Manewr Sellicka : 10-20 N u przytomnego i 30-40 N u znieczulonego Laryngoskopia bezporednia sprawd:

Wezwij pomoc

(+)

Intubacja dotchawicza

- uoenie gowy pacjenta - technik wykonania laryngoskopii - zewntrzne manewry na krtani- BURP

Nie wicej ni 3 prby,

podtrzymywa:
-

oksygenacja mask

- otwarcie i unieruchomienie strun gosowych (zwiotczenie) Jeli sabe uwidocznienie: - redukcja ucisku na chrzstk piercieniowat
-

k r t a n iow
-

opr skurczowy

- anestezje

z a s to s o w a p ro w a d n ic e lu b z a p rz e s ta i/lu b la r y n g o s k o p ia

Kontrolowa intubacj:

(1) wzrokowo
alternatywna

jeli m oliwe

(2) kapnografia Nieudana intubacja Jeli masz wtpliwo, przeintubowa

Plan C: Podtrzymywanie

Podtrzyma

3 0 N s i

Plan B:

Nie stosowany dla tego scenariusza

oksygenacji i wentylacji, odroczenie zabiegu chirurgicznego, wybudzenie pacjenta

ucisku

U y w a j c m a s k i t w a r z

o w e j; o k s y g e n a c ja i w e n ty la c j a

Odroczy zabieg operacyjny i wybudzi pacjenta (jeli moliwe) lub kontynuowa

technik 2 osobow ( z drog ustn i nosow )

Redukcja cinienia wentylacji. (+ ) Nieprawidowa oksygenacja

znieczulenie z uyciem LMA lub ProSeal


LMA lub LMA Supreme (jeli p o

zaoeniu stan ulega poprawie )

( np. SpO2 < 90% z FiO2 1.0 przez mask twarzow )

Nieprawidowa oksygenacja ( np. SpO2 < 90% z FiO2 1.0 przez mask twarzow )

LMA Zredukowa cinienia wdechowe. Oksygenacja i wentylacja. N ie p r a w id o w a o k s y g e n a c ja i wentylacja Odroczy zabieg operacyjny i Plan D: Techniki ratownicze w sytuacji niemonoci intubacji, niemonoci wentylacji (CICV)
PDF to Word

w y b u d z i p a c je n ta ( je m o liw e ) li lu b k o n ty n u o w a z n ie c z u le n ie z u y c ie m L M A lu b P r o S e a l L M A lu b L M A S u p re m e (je li p o za o e n iu (+) stan ulega poprawie )