You are on page 1of 36

D

WAGA ELEKTRONICZNA
KALKULACYJNA

DS-782

YAKUDO PLUS
Edycja 1 Lipiec 2009

INSTRUKCJA OBSUGI

DS-782

Instrukcja wydana przez Yakudo Plus Sp. z o.o.

Jeli masz jakie uwagi lub znalaze w tej publikacji jakiekolwiek bdy, prosimy o kontakt z przedstawicielem DIGI. YAKUDO PLUS sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Nad Jeziorem 85 Tel. (32) 218-69-10 Fax.(32) 218-69-15 yakudo@yakudo.eu

Urzdzenie oznakowane jest symbolem jak poniej i jest zgodne z dyrektyw Unii Europejskiej 2002/96/EC.

Jeli urzdzenie zostaje wycofane z eksploatacji i koczy si jego przydatno produkcyjna, skontaktuj si z przedstawicielem DIGI w celu bezpiecznej utylizacji, zgodnej z umow kupna i lokalnym ustawodawstwem.

YAKUDO PLUS

DS-782

INSTRUKCJA OBSUGI

REJESTR ZMIAN
DATA 07.2009 NR EDYCJI 1 IMI I NAZWISKO Mariusz Dryk Andrzej Warcho UWAGI Wydanie pierwsze dla wersji 2.00b

YAKUDO PLUS

INSTRUKCJA OBSUGI SPIS TRECI

DS-782

SPIS TRECI ..................................................................................................................................4 1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................5 2. BEZPIECZESTWO ................................................................................................................5 3. WIADOMOCI OGLNE .........................................................................................................6 3.1 Parametry techniczne........................................................................................................6 3.2 Wymiary wagi DS-782 Bench............................................................................................7 3.3 Wymiary wagi DS-782 Pole...............................................................................................8 3.4 Wywietlacz i klawiatura....................................................................................................9 4. UYTKOWANIE WAGI. .........................................................................................................10 4.1 Wczenie, wyczenie wagi. ...........................................................................................10 4.2 Zerowanie wskaza i sprawdzenie poprawnoci waenia...............................................11 4.3 Tarowanie........................................................................................................................11 4.4 Waenie towaru obliczanie nalenoci. ........................................................................12 4.5 Automatyczne wyczanie wywietlacza. ........................................................................13 4.6 Przypisanie ceny jednostkowej do numeru PLU (PLU). ..................................................14 4.7 Przypisanie numeru PLU do klawiatury programowalnej (PSEt). ....................................15 4.8 Korzystanie z funkcji przelicznika EURO.........................................................................16 5. LEGALIZACJA WAGI............................................................................................................17 6. KOMUNIKATY O BDACH. ................................................................................................17 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. ..............................................................................18 7.1 Specyfikacje uytkownika wagi DS-782. .........................................................................18 7.2 Specyfikacje serwisowe wagi DS-782. ............................................................................20 8. AKUMULATOR DC 6V (opcja)..............................................................................................21 9. OPIS ZCZA RS-232C WAGI (wtyk DSUB9).....................................................................22 10. KOMUNIKACJA WAGI Z KASAMI. ...................................................................................23 10.1 ELZAB ALFA SUPER, EXTRA, LUX. ..............................................................................24 10.2 Komputer PC z aplikacj magazynow lub POS przez RS-232 ......................................24 10.3 ELZAB Jota. ....................................................................................................................25 10.4 ELZAB Delta, Delta Lux, ECO.........................................................................................26 10.5 ELZAB MINI. ...................................................................................................................27 10.6 SHARP ER-A277P. .........................................................................................................27 10.7 ELCOM EURO. ...............................................................................................................28 10.8 APOLLO ECO, FASY: SMILE, WING, ECR4100, JUNIOR, ER2200, ER5200, ER5300 28 10.9 OPTIMUS IC-FRIGO / OPTIMUS IC-BRAVO, PS3000, PS3000+, PS3000NET ............29 10.10 DATECS MP55 ............................................................................................................29 10.11 OPTIMUSIC FIESTA, OPTIMUS-IC SYSTEM.............................................................30 10.12 EUROFIS OPAL ..........................................................................................................30 10.13 POSNET ECR .............................................................................................................31 10.14 POSNET BINGO PLUS ...............................................................................................32 10.15 SHARP ER-A 445/455/495, EURO 2000T-ALPHA......................................................32 10.16 EURO 2000T, M ..........................................................................................................33 10.17 OPTIMUS PS2000.......................................................................................................33 10.18 TELESTAR ELEMIS MEGA.........................................................................................34 10.19 TELESTAR ELEMIS MIKRO PLUS .............................................................................34 10.20 DATAPROCES DSA 35, DSA 45 ................................................................................35 10.21 POSNET COMBO / NEO.............................................................................................36

YAKUDO PLUS

DS-782 1. WPROWADZENIE

INSTRUKCJA OBSUGI

Materia zawarty w tym dokumencie jest prawnie zastrzeony i nie moe by zmieniony, powielany oraz kopiowany w caoci lub w czci bez odpowiedniej pisemnej zgody producenta. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za bdy i uszkodzenia wynike z nieodpowiedniej interpretacji zawartych w dokumencie procedur. Procedury obsugowe jak i waciwoci i cechy urzdzenia mog si rni w zalenoci od zastosowanej wersji oprogramowania. Instrukcja jest skierowana zarwno do uytkownikw jak i do obsugi technicznej instalujcej i obsugujcej urzdzenia firmy DIGI. Zapoznanie si z treci instrukcji obsugi pomoe unikn wielu problemw, zwikszy wydajno produkcji oraz poprawi atrakcyjno oferowanych produktw. Obsugujcy urzdzenie powinien w peni rozumie zawarte w tej instrukcji zalecenia i procedury. 2. BEZPIECZESTWO Producent, firma DIGI, nie bierze odpowiedzialnoci za jakiekolwiek uszkodzenia lub obraenia spowodowane w wyniku zaniedbania wywoanego niedokadn znajomoci instrukcji lub nieostronoci podczas instalacji, obsugi lub naprawy urzdzenia, ktre niniejsza instrukcja opisuje. PAMITAJ Kady uytkownik obsugujcy urzdzenie powinien zapozna si treci instrukcji i postpowa zgodnie z zawartymi w niej wskazwkami. Kadra zarzdzajca zobowizana jest do przeprowadzenia szkolenia odnonie uytkowania urzdzenia. Nigdy nie naley zmienia kolejnoci czynnoci, ktrych wykonanie opisuje ponisza instrukcja. Nie zezwala si na jakiekolwiek modyfikacje urzdzenia lub jego czci pod grob utraty gwarancji Nie wolno obcia platformy wacej mas towaru przekraczajc maksymalne obcienie. Waony produkt powinien zawsze znajdowa si centralnie na platformie wacej. Naley unika sytuacji, gdy waony produkt jest umiejscowiony w naroniku platformy. Naprawy mog by wykonywane tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony personel techniczny. W razie potrzeby urzdzenie naley czyci lekko wilgotn tkanin, uywajc dodatkowo dostpnych na rynku nie agresywnych rodkw chemicznych. Nie naley stosowa rozpuszczalnikw oraz innych silnych detergentw. Podczas czyszczenia wagi naley zwrci szczegln uwag na plomby i cechy legalizacyjne oraz na tabliczk znamionow urzdzenia. Urzdzenie naley czyci w taki sposb by nie uszkodzi w/w elementw. Waga powinna by wypoziomowana i ustawiona na rwnym, stabilnym podou.

YAKUDO PLUS

INSTRUKCJA OBSUGI

DS-782

UWAGA!!! GNIAZDO ZASILAJCE POWINNO BY WYPOSAONE W BOLEC UZIEMIAJCY. GNIAZDO ZASILAJCE POWINNO BY ZAINSTALOWANE BLISKO MIEJSCA PRACY URZDZENIA BY ATWO MONA BYO ODCZY WTYCZK. WAGA NIE POWINNA BY ZASILANA Z TEJ SAMEJ LINII ZASILAJCEJ, CO INNE URZDZENIA DUEJ MOCY NP. AGREGATY CHODNICZE, PIECE GASTRONOMICZNE, itp. BEZPIECZNIKI POWINNY BY WYMIENIANE ZAWSZE NA TEGO SAMEGO TYPU I O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH. W PRZYPADKU ZASILANIA Z BATERII NALEY ZWRCI UWAG NA OZNACZENIE DOTYCZCE POLARYZACJI. UYWA TYLKO BATERII ZGODNYCH ZE SPECYFIKACJ DLA OPISYWANEGO MODELU WAGI.

3. 3.1

WIADOMOCI OGLNE Parametry techniczne


PARAMETR SPECYFIKACJE PODSTAWOWE Nono: Rozdzielczo przetwornika A/D: Przetwornik tensometryczny dla DS-700E: Typ wywietlacza: Rozdzielczo wywietlacza: Ilo cyfr wywietlacza dla pola masy: Wymiary wagi DS-782 bench: Wymiary wagi DS-782 pole: Rozmiar szalki: Masa urzdzenia netto (brutto): Zasilanie: Pobr mocy: Bezpiecznik: Zakres temperatury rodowiska pracy: Wilgotno rodowiska pracy: Zasilanie: Prd adowania: Czas adowania: Czas pracy: SPECYFIKACJE PRZETWORNIKA A/D Czuo: Zakres regulacji zera: Zakres rwnowagi zera: Napicie zasilania L/C: Prdko przetwornika: Rozdzielczo wewntrzna: 1mV/V 0 3,3mV 0 0,33mV DC 3,3V 10 razy na sec. 1 / 90,000 3, 6, 15, 30 kg 1 / 90,000 Typ: P LCD (z podwietleniem) 1 / 3,000 5 cyfr 336 x 350 x 130 mm 336 x 380 x 382 mm 320 x 245 mm 4,2kg (6kg) 230V AC 50/60Hz lub opcjonalnie 6V DC (akumulator 5Ah - opcja). Max 18W dla zasilania 230V lub 1.2W dla zasilania z akumulatora (opcja) Typu F 250V / 500mA -10C ~ 40C 15-85 % RH (nie skondensowana) AC 230V 800mA 8-10 godzin adowania Okoo 300 godzin bez funkcji podwietlania, 15 godz. z podwietlaniem ekranu WARTO

PARAMETRY ADOWANIA AKUMULATORA (OPCJA)

YAKUDO PLUS

DS-782 3.2 Wymiary wagi DS-782 Bench.

INSTRUKCJA OBSUGI

YAKUDO PLUS

INSTRUKCJA OBSUGI 3.3 Wymiary wagi DS-782 Pole.

DS-782

YAKUDO PLUS

DS-782 3.4 Wywietlacz i klawiatura.

INSTRUKCJA OBSUGI

Waga posiada 5 wywietlaczy numerycznych LED dla wskaza masy.


Tabela poniej opisuje znaczenie wskanikw umieszczonych na wywietlaczu.

Opis / Symbol
Re-zero

Znaczenie wskanika

nad symbolem

0
NET FIX

Stabilno wskaza pomiaru zera

Netto

Wprowadzona tara opakowania/tacki

Pami

Status ustawionej ceny jednostkowej

Akumulator

Niski poziom napicia (opcjonalnego) akumulatora

Akumulator

Status adowania akumulatora

Tabela poniej opisuje funkcje klawiszy.

Funkcja
ZA. / WY.

Symbol

Opis funkcji klawisza


Wczanie lub wyczanie wagi.

RE-ZERO

Zerowanie pomiaru/wskaza masy.

TARA

Wprowadzanie lub kasowania tary

EURO

Przeczanie pomidzy walutami Z - EURO

MODE

Przyjta gotwka / Obliczanie reszty gotwki do wydania.

DATA SETTING

Potwierdzanie wprowadzonych danych

CLEAR

Kasowanie wprowadzonych danych

Klawiatura programowalna:

YAKUDO PLUS

INSTRUKCJA OBSUGI 4. UYTKOWANIE WAGI. 4.1 Wczenie, wyczenie wagi.

DS-782

Przed wczeniem naley sprawd czy waga jest poprawnie ustawiona. Do kontroli suy wskanik poziomu (patrz rysunki obok)

Waga jest zasilana prdem zmiennym z zainstalowanego opcjonalnie akumulatora).

napiciu

230V

(lub

prdem

staym

6V

Po podczeniu wtyku zasilajcego do gniazda i po naciniciu klawisza ZA./WY. waga wywietli numer wersji oprogramowania oraz uruchomiony zostanie krtki test wywietlacza. Podczas testu zostaj sprawdzone podzespoy i ich gotowo do dziaania: Jeli wynik testu jest pozytywny wywietlacz powinien w polu MASA kg wskazywa warto zerow (kg).

Pamitaj Podczas wczania wagi szalka powinna by pusta. W przeciwnym przypadku waga nie przejdzie pozytywnie testu, a na wywietlaczu pojawi si komunikat o bdzie:

Podczas montau wagi z wysignikiem (model P) naley zwrci szczegln uwag na przewody sygnaowe wywietlacza znajdujce si wewntrz jego ramienia.

10

YAKUDO PLUS

DS-782 4.2 Zerowanie wskaza i sprawdzenie poprawnoci waenia.

INSTRUKCJA OBSUGI

Osoba obsugujca urzdzenie powinna wykona procedur zerowania wagi z nieobcion szalk przed kadym waeniem.
Przykady niewaciwego stosowania procedury zerowania: Stan Wskaniki Operacja wywietlacza: MASA kg Po na szalce produkt o masie np. 60g Nacinij przycisk zerowania Proces zerowania

UWAGI

Zdejmij produkt z szalki Wskazanie masy po zerowaniu z obcion szalk *) dane przykadowe dla wagi o zakresie waenia max=15 kg **)waga nie zezwala na wyzerowanie szalki z przekroczonym obcieniem 2% maks.zakresu (SPC21 bit 1 i 0)

4.3

Tarowanie.

Przykad tarowania poprzez pooenie opakowania/tacki na szalce wagi: Stan Wskaniki Operacja wywietlacza: MASA kg Po na szalce opakowanie do tarowania, np. 30g Nacinij przycisk TARA

UWAGI

Wskazanie masy opakowania

Nastpi tarowanie masy opakowania.

Usu tarowane opakowanie z szalki wagi Przykad kasowania wprowadzonej tary: Nacinij przycisk TARA

Wskazanie pomniejszone o mas opakowania

Kasuje wprowadzon tar.

Pamitaj!!! Jeeli masa tarowanego opakowania wykracza poza dopuszczaln warto podan na tabliczce znamionowej, wprowadzenie tary bdzie niemoliwe.

YAKUDO PLUS

11

INSTRUKCJA OBSUGI 4.4 Waenie towaru obliczanie nalenoci.

DS-782

Przykad waenia towaru poprzez wprowadzenie ceny jednostkowej z klawiatury numerycznej wagi: Stan Wskaniki UWAGI Operacja wywietlacza: MASA kg Po na szalce produkt, np. 1000g Wprowad cen jednostkow, np. 12.50 z/kg Wskazanie masy towaru

Nastpi kalkulacja nalenoci.

Odczytaj obliczon naleno po czym zdejmij towar z wagi.

W polu NALENO z wywietlona zostanie warto zwaonego produktu.

Przykad waenia towaru poprzez wykorzystanie zaprogramowanego uprzednio numeru PLU: Stan Wskaniki UWAGI Operacja wywietlacza: MASA kg Po na szalce produkt, np. 1000g Wybierz numer PLU, np. 1 Wskazanie masy towaru

Nastpi kalkulacja nalenoci.

W polu NALENO z wywietlona zostanie warto zwaonego produktu. Operacja wymaga wczeniejszego zaprogramowania towaru PLU Nr 1. Opis znajduje si w rozdziale Przypisanie ceny jednostkowej do numeru PLU (PLU). Odczytaj obliczon naleno

Przykad waenia towaru poprzez wykorzystanie klawiatury programowalnej: Stan Wskaniki Operacja wywietlacza: MASA kg Po na szalce produkt, np. 1000g Wybierz klawisz z przypisanym towarem PLU, np. Klawisz 1:

UWAGI

Wskazanie masy towaru

Nastpi kalkulacja nalenoci.

W polu NALENO z wywietlona zostanie warto zwaonego produktu. Operacja wymaga wczeniejszego zaprogramowania towaru PLU Nr 1 oraz przypisania go do klawisza programowalnego. Opis znajduje si w rozdziale: Przypisanie ceny jednostkowej do numeru PLU (PLU). Opis znajduje si w rozdziale: Przypisanie numeru PLU do klawiatury programowalnej (PSEt). Odczytaj obliczon naleno

12

YAKUDO PLUS

DS-782 4.5 Automatyczne wyczanie wywietlacza.

INSTRUKCJA OBSUGI

Istnieje moliwo ustawienia limitu czasowego dla funkcji automatycznego wyczania urzdzenia. Po wprowadzeniu odpowiedniej wartoci numerycznej, ktrej odpowiadaj przedziay czasowe, waga wyczy wywietlacz.
Sposb postpowania przykad: Operacja 1. Waga w trybie gotowoci 2. Podczas trzymania wcinitego klawisza wprowad warto: Operacja wymaga przytrzymania wcinitego klawisza zerowania podczas wprowadzania wartoci 141 z klawiatury numerycznej (prawa strona wagi). Stan wywietlacza MASA kg UWAGI

3. Zwolnij klawisz zerowania

Waga wejdzie do trybu ustawiania specyfikacji uytkownika. Wygld ekranu wagi:

4. Korzystajc z klawiszy: oraz wprowad wartoci z tabeli poniej, np: 0001 Tabela wartoci numerycznych dla czasu wyczenia wagi w trybie bezczynnoci:

Warto 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 1111

Czas Funkcja automatycznego wyczenia wagi ZABLOKOWANA. 3 minuty 10 minut 30 minut 1 godzina 3 godziny Nie uywane
Po naciniciu klawisza zerowania waga przejdzie do kolejnej SPECYFIKACJI (SPC 01) i pokae jej aktualne ustawienia.

Po ustawieniu odpowiedniej wartoci naley nacisn klawisz

a nastpnie Po naciniciu klawisza tary waga powrci do trybu gotowoci. Waga powrci do trybu waenia Wprowadzenie wartoci 0001 spowoduje wyczenie wagi po 3 minutach bezczynnoci.

YAKUDO PLUS

13

INSTRUKCJA OBSUGI 4.6 Przypisanie ceny jednostkowej do numeru PLU (PLU).

DS-782

Waga DS-782 umoliwia przypisanie ceny jednostkowej do numeru towaru zwanego dalej numerem PLU.
Procedura przypisania klawisza programowalnego:
Operacja 1. Waga w trybie gotowoci 2. Nacisn klawisze: Po pojawieniu si na wywietlaczu komunikatu: PLU 0 CodE naley wprowadzi numer PLU oraz potwierdzi klawiszem: 3. Wprowadzi numer PLU: Po pojawieniu si na wywietlaczu komunikatu: PLU 0.00 UP naley wprowadzi cen jednostkow i nacisn klawisz: nastpnie potwierdzi: Stan wywietlacza MASA kg UWAGI

4. Wprowadzi cen jednostkow:

Kroki 3-4 powtarza w celu przypisania kolejnych cen jednostkowych do numerw PLU.

nastpnie potwierdzi:

5. Powrt do trybu waenia:

Od tej chwili PLU nr 1 ma przypisan cen jednostkow 12.50 z Wprowadzenie innej wartoci dla danego PLU zastpi poprzednio wprowadzone dane.

14

YAKUDO PLUS

DS-782 4.7

INSTRUKCJA OBSUGI

Przypisanie numeru PLU do klawiatury programowalnej (PSEt).

Waga DS-782 wyposaona jest w dodatkow, programowaln klawiatur (rysunek obok), do ktrej mona przypisa stae wartoci cen jednostkowych zaprogramowane wczeniej jako PLU.

Procedura przypisania klawisza programowalnego:


Operacja 1. Waga w trybie gotowoci 2. Nacisn klawisze: Po pojawieniu si na wywietlaczu komunikatu: PSEt naley nacisn wybrany klawisz programowalny Na wywietlaczu pojawi si aktualnie przypisany numer towaru PLU, (np. PLU 3). Przypisane PLU mona usun klawiszem Stan wywietlacza MASA kg UWAGI

3. Nacisn wybrany klawisz programowalny:

4. Wprowadzi nowy numer PLU:

Kroki 3-4 powtarza w celu przypisania kolejnych klawiszy programowalnych.

potwierdzi wybr klawiszem:

5. Powrt do trybu waenia:

Od tej chwili nacinicie klawisza programowalnego w trybie waenia wywietli warto ceny jednostkowej przypisan do PLU nr 1 (np. 12.50 z). Wprowadzenie innej wartoci dla danego klawisza zastpi poprzednio wprowadzone dane. Do poprawnego dziaania funkcji konieczne ustawienie specyfikacji Spec 36.0 => 0

YAKUDO PLUS

15

INSTRUKCJA OBSUGI 4.8 Korzystanie z funkcji przelicznika EURO.

DS-782

Waga wyposaona jest w konwerter umoliwiajcy przeliczenie kwoty nalenoci wyraonej w Z na walut EURO. Z funkcj powizane s ponisze specyfikacje: SPEC 37 (bit: 2) Funkcja konwersji waluty (0: dozwolone) SPEC 04 (bit: 3,2) Metoda obliczania konwersji waluty (01: Metoda 1 , 10: Metoda 2) Przed przystpieniem do korzystania z funkcji konwersji naley wprowadzi aktualn warto kursu.
Operacja 1. Waga w trybie gotowoci 2. Nacisn klawisze: Po pojawieniu si na wywietlaczu komunikatu: EURO rAtE naley wprowadzi aktualny kurs . Przykad dla kursu 3.8107 naley wpisa: 38107 3. Wprowadzi: Stan wywietlacza MASA kg UWAGI

3. Nacisn klawisz:

Aby podczas waenia skorzysta z funkcji konwersji naley: - pooy towar na szalce wagi, - wprowadzi cen jednostkow z/kg lub wybra numer PLU - po pojawieniu si nalenoci wyraonej w z nacisn klawisz W zalenoci od wybranej metody konwersji (SPEC 04) waga wywietli warto EURO dla: - ceny jednostkowej oraz nalenoci (Metoda 2) - tylko dla nalenoci (Metoda 1 ustawienie fabryczne)

16

YAKUDO PLUS

DS-782 5. LEGALIZACJA WAGI.

INSTRUKCJA OBSUGI

Waga DS-782 jest poddana ocenie zgodnoci opisanej w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla wag nieautomatycznych podlegajcych ocenie zgodnoci (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), ktre wdraa dyrektyw 90/384/EWG. Na tabliczce znamionowej oraz elementach urzdzenia znajduj si: - znak CE, - dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, ktra dokonaa legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, ktra sprawuje nadzr nad systemem jakoci producenta, - zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowan du, czarn liter M, - plomba zabezpieczajca dostp do elementw adjustacji.

UWAGA !!! Waga podlega legalizacji ponownej zgodnie z obowizujcymi przepisami. Okres wanoci okrelaj aktualne przepisy. Obowizek przestrzegania terminw legalizacji ponownej spoczywa na uytkowniku.

6. KOMUNIKATY O BDACH.
Stan wywietlacza Przyczyna bdu Brak stabilnoci szalki przy zaczaniu wagi Wywietlana masa przekracza dopuszczalny zakres +9d (dziewiciu dziaek legalizacyjnych) lub szalka wagi obciona podczas zaczenia wagi Wywietlana masa jest -9d (minus 18g) Przekroczona suma cakowita przy operacji dodawania transakcji. Bd w trybie serwisowym 01 Bd przetwornika A/D 02 Bd kasowania flash 03 Bd zapisu flash Metoda rozwizania Pooyc wag na stabilnym, twardym podou. Usun obcienie z szalki Nacisn klawisz REZERO lub ZA/WY Skasowa sumy transakcji. Powtrzy operacj Skontaktowa si z serwisem.

W przypadku, gdy wskazane powyej metody rozwizania problemu oka si nieskuteczne, skontaktuj si z najbliszym punktem serwisowym.

YAKUDO PLUS

17

INSTRUKCJA OBSUGI 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA.


Opis funkcji klawiszy dla trybu ustawiania specyfikacji uytkownika. Wejcie do trybu: Podczas trzymania wcinitego klawisza: Klawisz
oraz

DS-782

, nacisn klawisze:

Opis dziaania w trybie specyfikacji Klawisze wartoci wprowadzanych dla poszczeglnych bitw. Przejcie do nastpnego numeru specyfikacji bez zmiany wpisywanych wartoci. Przejcie do poprzedniego numeru specyfikacji bez zmiany wpisywanych wartoci. Skok do wskazanego (wpisanego) numeru specyfikacji Zapamitanie wprowadzonych danych i przejcie do nastpnego numeru specyfikacji. Wyjcie z trybu ustawiania specyfikacji powrt do trybu waenia

7.1

Specyfikacje uytkownika wagi DS-782.

Poniej przedstawiono wygld wywietlacza wagi w trybie wprowadzania specyfikacji. Poszczeglne pozycje czterocyfrowych wartoci opisane s jako bity.

18

YAKUDO PLUS

DS-782

INSTRUKCJA OBSUGI

Lista dostpnych specyfikacji dla wersji 2.00b (w pokreleniach ustawienia fabryczne):


SPEC NO. BIT 3 BIT 2 BIT 1 Funkcja automatycznego wyczenia wywietlacza (przy bezczynnoci wagi) 0000: Funkcja nieaktywna 0100: 1 godz. 0001: 3 min. 0101: 3 godz. 0010: 10 min. 0110 ~ 1111: Nie uywane 0011: 30 min. Sygnalizacja/dwik Informacja o bdach Czuo wagi 0: Za. 1: Wy. Nadpisywanie Tary 0: Za. 1: Wy. Nadpisywanie ceny jednostkowej 00: Niska 10: rednio wysza 01: rednia 11: Wysza Nadpisywanie zerowej ceny jednostkowej 0: Dozwolone 1: Zabronione Interwa podwietlania wywietlacza
Dla ustawie SPEC3 (bit:3,2) = 00 Automatycznie

BIT 0

2 0: Dozwolone 0: Dozwolone 1: Zabronione 1: Zabronione Podwietlanie wywietlacza 3 00: Automatycznie 10: Zawsze wyczone 01: Zawsze wczone 11: Nie uzywane Metoda konwersji waluty Euro 4 00: Konwersja zabroniona 01: Metoda 1 10: Metoda 2 11: Nie uywane Pozycja punktu dziesitnego dla przelicznika kursu waluty Euro 5 000: 7 cyfra (0.000000) 001: 6 cyfra (0.00000) 010: 5 cyfra (00.0000) 011: 4 cyfra (000.000) RS-232C RTS/CTS - uzgadnianie 0: Za. 1: Wy. Bit stopu RS-232C 7 0: 7 bitw 0: 1 bit 1: 8 bitw 1: 2 bit Czas odstpu dla bdu Time out RS-232C 8 00: 1 sekunda 01: 3 sekundy Masa TARY w danych dla RS-232C 9 0: Nie 1: Tak 10: 5 sekund 11: 10 sekund Cena jednostkowa w danych dla RS-232C 0: Nie 1: Tak 00: Brak 01: Nieparzysty (odd) Warunek transmisji 10: Parzysty (even) 11: Nie uywane Dodatkowy kod parzystoci w danych 100: 3 cyfra (0000.00) 101: 2 cyfra (00000.0) 110: Brak punktu dziesitnego (000000) 111: Nie uywane Prdko transmisji RS-232C 000: 1200 bps 001: 2400 bps 010: 4800 bps 011: 9600 bps Dugo danych dla RS-232C 100: 19200 bps 101: 38400 bps 110: Nie uywane 111: Nie uywane Parzysto RS-232C

00: 6 sek. 01: 15 sek.

10: Nie uzywane 11: Nie uzywane

0: Stabilny pomiar masy 0: Nie 1: Tak 1: Brak warunku Naleno w danych dla RS-232C 0: Nie 1: Tak

YAKUDO PLUS

19

INSTRUKCJA OBSUGI
Protokoy Transmisji RS232C 00000 Transmisja Wyczona 00001 Typ A (standardowy strumie) 00010 Typ W (standardowy rczny) 00011 Typ B (standardowy poleceniowy) 00100 Typ C (QUQA TRADING) 00101 Typ D (IBM, HUNGIN) 00110 Typ E (ICL, OLD) 00111 Typ F (ICL PORTUAGAL) 01000 Typ G (ICL ACTUAL) 01001 Typ H (CAS) 01010 Typ I (CAS PORTUAGAL) 01011 Typ J (NIXDORF) 01100 Typ K (NCR) 01101 Typ L (MONS) 01110 Typ M (Checkout-Dialog 02/04) 01111 Typ N (DATECS MP50/500) 10000 Typ O (NCI4000) 10001 Typ P (Checkout-Dialog 06) 10010 Typ Q (UNIWELL, ICL OLD OMRON) 10011 Typ R (ICL, ACTUAL, OMRON) 10100 Typ S (ICL CS500) 10101 Typ T (DTS) 10110 Typ U (SHARP UP-600/700, American Version) 10111 Typ V (NCI-ECR, Metrologic) 11000 Typ X (WTN) sending key 10111 ~ 11111 Nie uywany

DS-782

10

Protokoy Transmisji RS232C 11 BIT 4 konfiguracji Protokou Transmisji Obliczenie i kontrola wznoci CS, KW (tylko dla CheckoutDialog 06) 0: Nie 1: Tak Nie uywane Operacja tarowania w Liczba bajtw statusu trybie Pos-Weigh(tylko dla NCI-ECR) Mode (tylko dla CheckoutDialog 02/04 oraz 06) 0: Dozwolone 1: Zabronione Nie uywane 0: 2 bajty 1: 4 bajty Nie uywane

12

13-19

Nie uywane

7.2

Specyfikacje serwisowe wagi DS-782.

Ustawienie Specyfikacji serwisowych wymagaj zerwania plomby zabezpieczajcej dostp do przecznika SPAN SW, a co za tym idzie zwizane jest z utrat wanoci legalizacji wagi. Operacja zmiany ustawie moe by przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis Yakudo Plus Sp. z o.o. i wymaga przeprowadzenia legalizacji ponownej wagi. Lista specyfikacji dostpna jest dla firm partnerskich prowadzcych serwis urzdze Digi.

20

YAKUDO PLUS

DS-782 8. AKUMULATOR DC 6V (opcja).

INSTRUKCJA OBSUGI

Waga wyposaona jest w ukad elektroniczny umoliwiajcy zastosowanie akumulatora DC 6V 5Ah. Akumulator jest opcj dodatkow i nie stanowi wyposaenia standardowego wagi DS-782. W celu zamontowania akumulatora w wadze naley: 1. Upewni si, e kabel zasilajcy wagi (230V) zosta odczony. 2. Odkrci biay plastikowy wkrt znajdujcy si w dolnej czci obudowy wagi (patrz Fot. 1) i zdj pokryw komory akumulatora. 3. Zdemontowa wspornik blokujcy akumulator poprzez odkrcenie dwch wkrtw (Fot. 2). 4. Podczy przewody do stykw akumulatora zgodnie z kolorystyk (przewd czerwony do +) (Fot. 3) 5. Woy akumulator do komory i przykrci wspornik blokujcy. 6. Zamkn pokryw komory akumulatora. Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3

Nowy akumulator powinien zapewni okoo 300 godzin cigej pracy przy wyczonej funkcji podwietlania ekranu. Gdy stan akumulatora dojdzie do poziomu niskiego zawieci si wskanik na wywietlaczu wagi. Gdy stan przekroczy warto umoliwiajc poprawne wskazania wywietlacz wagi zganie, pozostawiajc tylko widoczn ikon baterii. W cigu minuty zasilanie zostanie cakowicie odczone. Ukad elektroniczny kontroluje stan naadowania akumulatora. Po podczeniu zasilania zewntrznego 230V rozpocznie si proces ponownego adowania. Stan ten sygnalizowany jest mruganiem wskanika.

UWAGA!!! Zuyte baterie lub akumulatory naley obowizkowo utylizowa zgodnie z lokalnymi przepisami. ZABRANIA SI wyrzucania akumulatora do miejskich czy domowych pojemnikw na mieci. NIGDY NIE WRZUCAJ BATERII/AKUMULATORW DO OGNIA!!!

YAKUDO PLUS

21

INSTRUKCJA OBSUGI 9. OPIS ZCZA RS-232C WAGI (wtyk DSUB9).

DS-782

22

YAKUDO PLUS

DS-782 10. KOMUNIKACJA WAGI Z KASAMI. Wykaz kas wsppracujcych z wag DS-782: Typ kasy
1 2 3 4 5 ELZAB Alfa super, Extra, Lux ELZAB Jota ELZAB Delta, Delta lux, ECO ELZAB Mini SHARP ER-A277P

INSTRUKCJA OBSUGI

Ocena wsppracy
-jako WTN(TURKUS) wynik pozytywny -jako WTN(TURKUS) wynik pozytywny -jako WTN(TURKUS) wynik pozytywny, -jako ANGEL wynik dla pracy z zapytaniem pozytywnie -jako ANGEL wynik dla pracy z dowaaniem pozytywnie -jako WTN(TURKUS) wynik pozytywny --praca z dowaaniem pozytywnie -do momentu wprowadzania ceny lub kodu artykuu waga musi mie stabilne wskazania oraz przy duszej przerwie od pobrania masy z wagi kasa wykazuje bd 4, naley wwczas ponowi pobranie masy. -wsppraca pozytywnie dla oczekiwania na stabilno oraz dla dowaania. -jako CAS wynik pozytywny (kasa nie posiada funkcji automatycznego dowaania) -jako CAS wynik pozytywny (w sytuacji, gdy waga opni transmisj naley ponowi pobranie masy).

ELCOM EURO APOLLO ECO, FASY SMILE, FASY WING, FASY ECR4100, FASY JUNIOR, FASY ER2200, FASY ER5200, FASY ER5300 NOVITUS FRIGO, OPTIMUS-IC FRIGO , OPTIMUS-IC FRIGO II, OPTIMUS-IC FRIGO II+, OPTIMUS-IC BRAVO , OPTIMUS-IC RUMBA , OPTIMUS-IC TANGO, NOVITUS BONITA II, PS3000, PS3000+, PS3000NET DATECS MP55 OPTIMUS-IC SYSTEM, FIESTA EURO-FIS OPAL POSNET ECR PLUS POSNET BINGO PLUS SHARP ER- A 445/455/495, EURO 2000TALPHA EURO 2000T, M OPTIMUS PS2000+ TELESTAR ELEMIS MEGA TELESTAR ELEMIS MIKRO PLUS DATAPROCES DSA35, DSA45 KOMPUTER PC Z APLIKACJ MAGAZYNOW LUB POS PRZEZ RS232 POSNET COMBO, NEO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-jako CAS wynik pozytywny

YAKUDO PLUS

23

INSTRUKCJA OBSUGI 10.1 ELZAB ALFA SUPER, EXTRA, LUX.


Kasa fabrycznie gotowa do wsppracy. Dla kas ALFA i ALFA PLUS SW1 w pozycji OFF.

DS-782

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0110 xx00 1000 xxx1 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Even) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type X WTN sending key) (Powizane ze SPEC 10) z klawiatury wagi.

Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem


Opis kabla poczeniowego: KASA (ZCZE DIN5)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

N/A DANE GND

3 4

2 3 5

RXD TXD GND

10.2

Komputer PC z aplikacj magazynow lub POS przez RS-232 Brak informacji.


Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB9 GNIAZDO)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W PC KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

24

YAKUDO PLUS

DS-782 10.3 ELZAB Jota.


Kasa fabrycznie gotowa do wsppracy.

INSTRUKCJA OBSUGI

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0110 xx00 1000 xxx1 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Even) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type X WTN sending key) (Powizane ze SPEC 10) z klawiatury wagi.

Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem


Opis kabla poczeniowego 1: KASA (ZCZE DIN5/PC2)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

N/A WEJ.SZER.WAGI GND Opis kabla poczeniowego 2:

3 4

2 3 5

RXD TXD GND

KASA (ZCZE RJ12 6p6c)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

N/A SIN GND

3 6

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

25

INSTRUKCJA OBSUGI 10.4 ELZAB Delta, Delta Lux, ECO.

DS-782

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

W trybie MENU w FUNKCJACH KIEROWNIKA wybra TYP WAGI i ustawi na TURKUS. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0110 xx00 1000 xxx1 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Even) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type X WTN sending key) (Powizane ze SPEC 10) z klawiatury wagi.

Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem KASA WAGA

W trybie MENU w FUNKCJACH KIEROWNIKA wybra TYP WAGI i ustawi na ANGEL. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego 1: KASA (ZCZE RJ12 6p6c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

4 3 5

2 3 5

RXD TXD GND

Opis kabla poczeniowego 2 (stara homologacja): KASA (ZCZE DIN5/PC2)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 4 5

2 3 5

RXD TXD GND

26

YAKUDO PLUS

DS-782 10.5 ELZAB MINI.


Kasa fabrycznie gotowa do wsppracy.

INSTRUKCJA OBSUGI

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0110 xx00 1000 xxx1 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Even) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type X WTN sending key) (Powizane ze SPEC 10) z klawiatury wagi.

Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem


Opis kabla poczeniowego: KASA (ZCZE RJ12 6p6c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

N/A SIN GND RXD

3 6 5

2 3 5 5

RXD TXD GND GND

10.6

SHARP ER-A277P.
W trybie PGM 32X 25 SUMA - GOT. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZCZE DSUB9 GNIAZDO)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND ZWORA

3 2 5 4-6

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

27

INSTRUKCJA OBSUGI 10.7 ELCOM EURO.


Tryb programowania (4TRYB) do znacznika 5 (5WP/WYP) 03000 SUMA GOTWKA.

DS-782

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA

Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ12 6p6c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

10.8

APOLLO ECO, FASY: SMILE, WING, ECR4100, JUNIOR, ER2200, ER5200, ER5300
Tryb P: 40 SUMA 016 GOTWKA 40 SUMA 120 GOTWKA Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ12 6p6c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

28

YAKUDO PLUS

DS-782 10.9

INSTRUKCJA OBSUGI

OPTIMUS IC-FRIGO / OPTIMUS IC-BRAVO, PS3000, PS3000+, PS3000NET


W trybie programowania (4RAZEM) wybra URZDZENIA WSPPRACUJCE ustawi na WAGA nastpnie wybra OPCJE GLOBALNE, w TYP WAGI ustawi ANGEL.

Wymagania ze strony sprztu:

KASA

DLA KASY PS3000:MENU-USTAWINIA-POACZENIE (lub 4511MENU) - WAGA wybra numery comw do ktrych podczamy wagi (moe ich by do 3)-MENU
Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

WAGA

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ45 8p8c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

4 2 8

2 3 5

RXD TXD GND

10.10 DATECS MP55


Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA

Tryb P: 22 X 1 SUMA GOT Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ11 6p4c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 (wg ELZAB pin 2) 2 (wg ELZAB pin 3) 1 lub 4

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

29

INSTRUKCJA OBSUGI 10.11 OPTIMUSIC FIESTA, OPTIMUS-IC SYSTEM


Wymagania ze strony sprztu:

DS-782

KASA WAGA

Brak informacji Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ45 8p8c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

4 2 8

2 3 5

RXD TXD GND

10.12 EUROFIS OPAL


Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA

W trybie programowania: 8, ZMIE, 4, ZATWIERD Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE TEL. RJ12 6p6c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

30

YAKUDO PLUS

DS-782 10.13 POSNET ECR


Wymagania ze strony sprztu:

INSTRUKCJA OBSUGI

KASA WAGA

Kasa fabrycznie gotowa do wsppracy. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej.

SPEC06 1011 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) SPEC07 0100 (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) SPEC08 xx00 (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) SPEC10 1001 (Typ protokou: Type H CAS) SPEC11 xxx0 (Powizane ze SPEC 10) Przekazywanie wyniku waenia do kasy odbywa si klawiszem na kasie.
Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB9 GNIZADO)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 8

2 3 5

RXD TXD GND

Opis kabla poczeniowego 2 (stara homologacja): KASA (ZACZE DSUB9 GNIZADO)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND ZWORA 1 ZWORA 2

3 2 8 1-4-6 7-8

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

31

INSTRUKCJA OBSUGI 10.14 POSNET BINGO PLUS


Wymagania ze strony sprztu:

DS-782

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Kasa fabrycznie gotowa do wsppracy. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ12 6p6c)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

10.15 SHARP ER-A 445/455/495, EURO 2000T-ALPHA


Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Brak informacji. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB9 GNIAZDO)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND ZWORA 1

3 2 8 1-4-6

2 3 5

RXD TXD GND

32

YAKUDO PLUS

DS-782 10.16 EURO 2000T, M


Wymagania ze strony sprztu:

INSTRUKCJA OBSUGI

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Brak informacji. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB9 GNIAZDO)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

10.17 OPTIMUS PS2000


Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Brak informacji. Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB15 (VGA) WTYK)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

W1 W2 GND

3 2 5

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

33

INSTRUKCJA OBSUGI 10.18 TELESTAR ELEMIS MEGA


Wymagania ze strony sprztu:

DS-782

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Tryb SET: PROG-GOT, HASO-xxxx- GOT, SYSTEM-GOT PARAMETR-21, GOT Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Przekazywanie wyniku waenia do kasy klawiszem WAGA na kasie


Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ11 6p4c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

5 4 3

2 3 5

RXD TXD GND

10.19 TELESTAR ELEMIS MIKRO PLUS


Wymagania ze strony sprztu:

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Tryb SET : - xxxx- GOT , WAGA- GOT , 2 - GOT


Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Przekazywanie wyniku waenia do kasy klawiszem SHIFT, X na kasie


Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE RJ11 6p4c)
NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

5 4 3

2 3 5

RXD TXD GND

34

YAKUDO PLUS

DS-782 10.20 DATAPROCES DSA 35, DSA 45


Wymagania ze strony sprztu:

INSTRUKCJA OBSUGI

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Brak informacji.
Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (ZACZE DSUB9 WTYK)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND ZWORA 1 ZWORA 2

5 4 3 7-8 4-6

2 3 5

RXD TXD GND

YAKUDO PLUS

35

INSTRUKCJA OBSUGI 10.21 POSNET COMBO / NEO


Wymagania ze strony sprztu:

DS-782

KASA WAGA SPEC06 SPEC07 SPEC08 SPEC10 SPEC11

Brak informacji.
Wymagane ustawienie specyfikacji uytkownika. Naley postpowa wg opisu w rozdziale 7. TRYB SPECYFIKACJI UYTKOWNIKA. i ustawi wartoci wyszczeglnione poniej. 1011 0100 xx00 1001 xxx0 (RTS/CTS: wy. / Prdko: 9600 bps) (Bit stopu:1bit / Dugo sowa danych: 8 bits / Parzysto: Brak) (Warunek transmisji: stabilny pomiar masy / Dodatkowy kod parzystoci: nie) (Typ protokou: Type H CAS) (Powizane ze SPEC 10)

Opis kabla poczeniowego: KASA (WTYK RJ 45)


NAZWA SYGNAU NUMER PINU W KASIE KIERUNEK

WAGA (ZCZE DSUB9 WTYK)


NUMER PINU DSUB9 WTYK NAZWA SYGNAU

TXD RXD GND

5 4 6

2 3 5

RXD TXD GND

UWAGA Jeli w kasie przypisany jest jakikolwiek port do wagi, waga musi by podczona do tego wanie portu. W przypadku fizycznego braku poczenia wagi do przypisanego portu kasy, kasa moe si zawiesza.

36

YAKUDO PLUS