,

'.

"

"

, $,EMS'OL 'MAARi',F
,

,

.

.

.

.'

\'

.....
,,
,

,1I!j_

-.

P '1;._

,

,-

Iii

d~ •

.,

••

j,

I

.:

11. Kitap FIIIISI
KJtabm Icmdekl konula ..
Blrtnel, 8111lm
II III

SIlhlfe
No.

3 Muterc:imln On sOzo.
7 MueUifin on sOzQ

.

.

12 Noktab harflerde sakil lizUUklet
l' m&&nl .tln nisbeti . 23 Saytlarda sakh gizUUkler . ,25 J;bc'et harneri ile bu harfierin sa,YI klymeUer1
,_ 2,., cl, BIll.; :

28 - Toplallp
29
f

40 . t-nsaniara,mutlulllk ve ulursuzluk verenvakltve
3,. ell BtiUim
.._
"

yaymak yapilacak !fIeri vaktl ve ['"tlnda ,ddZelllemek 0411 duraklarlfllD Insan i.ize.rlndeki etkUeri .

autlar

41 q,leri etklleyen Ebced harflef'i iqinde bulunan, Melekler
0611,1IJofluQundakl 2B Ay Menzillul konaklan ve ,~killeri H. Bilgller Ay menzilleri ve bunlarm one suretle bulunaeall Ay menziUerintn bqlanglC ve (:lkl,llln H. hDk(l,mler' Ay konaklarlnln J;lleV,stml,re b61tlnmesl H. Araplarln Aytonaklarl ,,hakklnda dO§tlndQklert

62

55
66

Aym

71

T2
13

4. cO Hillilll

15 12 Burcun iz,ve ipretleTi ve bunlarla olan baRlanblar '79 Dflnya memleketlerinin ve tllkelerin,in Hangl burea, tab! oldueu RUzilrlar hakklnda d1l§Q.nceler 81 (]Ok kaUaruun arulndaki uzakhklar H.. B3 Ay veben:7.f!ri cUtiimlerde .oeg-.lbt seylerin bulundula
it I

80 80

Zemanln 4 mevsime bOlUnmesi

'

85 D6rtkevkebin i~aretleri ve lcinde bulunduktan dfizen 89 Giin~ sistemi gezegenleri.nin bQyu_klukleri 89 G"nn~' slstern tne bag'h gezegenlerin 7 gok katuu asma ·'siireler! .90 Bazl, gezegenlerlD Bur'~larda kalma ,sureleri 00 Geiegenlerin- Bur~laragQI~e. Serer yerlerl 90 Ha'ftanlD 7' gunti VB her gflnu ba~h oldugu gezege:nler ~ Gezegenlerin birbiriyle citUe~esi v~ birle§me::;i 91 G~genlerin y,aradl~lf Blfat v~tabiatlat'~
5. ci BtiUlm

93 Besmelp.nin giz1iUkleri" Bereketli yOnteri 133 Ulvi katlara v'armakicin.ttikaf
.
6,. er BolUm

erbablnln inzivalan

T. cJ BilUm

145 I... B,azreti tsa'mn OlfHericanlandlnl1ll ' dQalar 153 Dort cibeU ve mevsimt idare eden melalkeler 1.53 DOn mevslm ve Dortmelaike.sinin yardJmCl 153, DOrt yon ve mevsimm ruzgar meliikeleri
8. ci B61tim

mebUkeleri

15,2 DOrtlu vl'fk ve bunun detl~'l1 mevstmlerle baglantuH
9. eu DoIUm,

172 Kur'an ,surererinin ba,langl~ Ayetlerindeki gizUUkler 173 iki kismu ayrrlan hartter. 176 Y~_rarh V(~,onem.li bir ogut
10.

eu

Bolii'm

193 Fattha surestnln gizlUikleri ve iinlu dualsl!' 2.10 Fatiha surest He yapilan riya:zst ve Uikif 2.14 Hastahklara karl$l yararh tav"siyeler 215 Her' tfirlii Bela ve 'mustbete kar$1 korunma - Kilid dUasI 2,16 Dort buyii.k Melaikenln du'a Be davet! II. ci Holum. 219 Esi~eyen AUahtln ke~if ve ihtiralart
12.,ci. ,Bolum

ilahi gizUIiklerden do~an

nurlar
238 Anah'In Azametli ad! ve bunun kapsadlll gizUlikler . 254 tnSMn eesedine ariz, olan hastaliklara kalll k.oruJUcu yazllar' 255 Her turIn sl~klntl ve 'belaya kar~1 okunaeak dna

. - 330 AUah'ln (LaUf) guzel ad1 He zi'kir ve duamn ya:ra'rlar'! 331 Evradl ~erif:e'i1e yapl[acak dQave' riyazatln yararJarl 332 AUah'lD Va Bay Y.srt" Ya. d. eli BfilQm Vlf'k ve dualan 282 Allah'lD.rarl 348 ·Yararh hir' o~ut .edeeetil zikir ve dtialar 293 Hac.adlan 321 Halt Taalanrln Azametli ve . co B61Um 272 FatUla wresinden dQ~Oro.ir ve riyaaatin ba.e.a ·Kayyum.Qa 334 (Mulk)suresiUe ya.l 265 tcjnde Allah 'm azametltadr blJlunanBe~ Ayet 13.tk Fetih AyeUer1 15 . icabet.dUaS.tyaca~l yat.etler1 gideren bereketli ve yararh ogtiHer 294 RmkCelbt l~in ki~inin OstO:nde ta::.n ._ri.gider. Va Rahim Sel'etli adlarr He hacetleri tstemek 321 Alblh·].im suresinin onemli duasl 312 (K.ml1 diiaSl 305 $erefii Ayetin r. aean.iyaz~t oo_lumti 31B AUah'ln.ecegizikir ve denenmis dGalar.len harrtertn 14.ul Uhiye) namh suresinln R.Sa. Ya Mtrbin.y:azat yararla.301 Insanlan korku veserden uzak tutan ~ereni A.yetin fin. Ya.kaca' y6nQ .si Ile riyazat ve zikirin yararlarl _ .bi Iein denenmts veustte ta~lnac. (And) diiasl " 308 Ayetill kursiye art olupta Allah'ln teabet edecegi digcr' birdua _ 308 E. Ile .flz.pt - .pllan dua.Ayeti'u.t 333 AUah''1n (Latif) adl He . kOrler .ziki.lZ1'kve haeettert . zi~ir ve R'iyazat (VakI8) surest He ..arh AyeUer 295 RIZlk cel.en dlQ'er bir 'cUia:n : 307 .zUdr adt elan Celil Ad).' He zikjr ve riyazalln .pllacak :yemin ve dtianln yararlarl l bunun h'izmet Melek. ku'rsinin yemin.dBoltim 297 Allah'ln teabet ed.OJuaslnln ta~u:hll gizliUklier Allah'ln Ya Ha.korkuyu gideren rlzlkl eelb eden diger bir I '.thlas suresiyle yaplla'~a:k diier yararll bir dna ve ya. 338 Yararh v. .e t>nemU bir' oInt Qlr340 KerametU Daire ve ictndekt aaametlt' gizn Ukler 342 thtas 5ure..264 Gormeyen gOzleri. \ 323 32" 327 (Kehit) suresiy]e ya.leri 335 (Elem Ne§rahLeke) suresi He zikir ve duanm yararlarl. Va Kerim. I 346 ~I:"efU (Htimeze) suresintn okunmasmdakt yarar'~ar 346 .r ve duanlnfaydalar..aKerim Ya Rahim adlan Ile ~ik.n Y. Vedud. adlan Ue .

1A. olal1 .esmele~i $81"{e'n~nl aZ:...llllh ••. Herh!ie 11 . !to .llra'tul1 k!8fidi nefl!'n...kklnd·...1 li~erind. ~...15. "<j!li 1:2:3: iI 28 128 1. :i"'lklamillillrl. ..ln·1 . -.. "•.•.. 'havl' va nZlk dull. ". kelimalerd'sn 5 9 clduiu .Kitap Ic IND E It'l LE 'R ...• lustun t!Utulmaal ••• ••• .• ••• .. I" VGa'uf Pe¥lamberi" alblae. ~• .. .elinl" l:1'. '1'1 ~ II • ...r-IVlllt '•• Gijn[arln dul.llan9U. Ivetlndekl" giillHlkler .k..mle. . ... . . '1~lkI8m'~. 215 2...••••.• • •• IUzOrnlu olan. •• • B. 3:1 331 " AI..C.. BOLUM' Me ryem..hadetL AIJ Il"Fu"ns(ilreslnln 19.a'rt'lar •.J'Ifl.mll' -dulll ..Omly prtI1a.53 18.kind. •.Sf'tfin in... I" '.. •..r •• " .'.•• .rkh IUZllfnlu JoIrlll" ••• ...47' ...."!!Ii 181 18.ehadetinij'n ger~k.! . .2St· :2'78 2"83 .• .. ••• ." • •... K. • .. sQres In l'n1.a s'Qr.0 . P' t!lllml •. "'!!II .'..Ir-Ml":V1 bJrla.kl'ert . BOLUM' Ii !II' Pi! iii !II. • . ..-... • o· ..1yeti Ue .... . I" '0 • •• •.:.leriln 5·zaJllkhnl.r ••..I!! yatarh ·veftJe. ••• Hak Te.30 . . i' ~!!II !II!iIJ!I ~ II . .lan .tlrme h.. f. BOLOM .. Denenmi...ulh 'mubArek Y3. • . ... PAtin.lah'(C.alpferF vak. _ bltblril1den Llilatnr an!$I!:'IJ"1 diGe.z:elUk~eri .".V8 S"DnUQfa SOLUM' ••• •.. .. ill. \"llf:n-1 . 16. iii • .. II..• " BirbiJiinden ·fafkh IUz. . . ill:evhi'd ".• '0 ••• • '... dantmmill... y !I!~!I! 17.eFnin 58. B81:1 Vefk.rfl ~8kk lalla 'nln. ell h. .1 vetln insl rlar.)ln Qlb:al 8dl a 1"1 V. 11 19 .. 8a:.1\'118-1: I~ I(ur'lf'nin "u 'olelllkierl aOLI1M ' •• IIII! f!!!!I!!I I!!it~ .2...

• ••• Afetlerde" korunmak. h.aul 44.:in okunacak .'1i Ii. · . agruu lei" olkllnaca'k B8~0'1h olmak 'Va kBl'ldini .erm!illk Icin okunacak dui .• -SOvu Dutur'! haS'tBhklara ..k ... ·~... '!! 8a 54 • sevdlrmek d'li.ais IBa!)fr lsrn-l tarifl ".. '17. 243 49.*' " L F ABE T i' K ... 89..'Ii! e.' Ahir Ism-I'::8." •.Afuvv i5m':~ '". III 2..k dul A~k ~9 . 22·5 '175 '" .• Af:zulanan ki:msevl getirmek 'i~in 'OkU'l'l18C..:..oua · (' .C. Ba~c (.. '!r..grsnmek dull! 185. Ii.Az:b: jam-i ~erl1i Adm Ism-i . 94.:jn sonucunu '29 19' 5.I...kunacak dul ••• Ayata 'J~K"'!'Brnin. '!II.·' $erifi Barl"tlrmak [i9:ln mkunac:ak Silri ism-i . ~ A"lhn ism-I AllYl . 110. III! i•~ ••• .ln ok-unseak dull ••-. ·· •· ..erm '.in okunaca. . ••• 0. F I.. 121 III!.ljIifl olin dull bozmak ti~. · 229 · .tirrfJl3k 191" okunaclk Adll Ism:j ~~riti.'" .. 99.". ". .erlfl ~. 1'1 -B:1- Ism-i !iu~rffl BAk~ Ism.ui Aell !.. Ad.•er'rfl .. • • III! • il!1'ii' jii • ~ 84 liiilli "iI!'ii. '!II ' 201 . ic. r:m ." 67 108' 129.Iii!! •• <11 gfi:dilikleri kOil'unmak ••• hl. 178.. 45 .' . ••• "" iein okiLInaea'~.. _".. ·. ..'t 'I 104 .' 120 234 fIi iii • Ii. . ..Brill '.68 ~ ' II ijl ~.'(C. •..in okunacak tBir I. i. 59 · ·. Allah. • •..il '. 73 ··· . -1291 .1'8'6.. 73.5 ..... A1e...'.Ii· iii"!! • ~ Ii Ii • '1.)1 teabTh elmshln uliU ve adlol •.Ie eli.s'ovgiyi gh:l. l·iI!ii isrn-i. ··· ·• ·· .H Ri S T ."1 n88111'Ik.415.." . ··· ·• 108 110 ·. .~!If 51 iii .11' Batln Ism-i . • ...:.... 2!4Q.aul •.i8m~i :Gertu 8. '1." ~. 88.Brrtl ••• IBAsl' . • .ar iljilln C).. • • /I 161' ~.el'lIfl •• .arlii . · · 44.Bkltn halta'YI aal!dnle. slra:n - .. I ••• ' '120 .. B'adi'ism~i Besmolenin BOQUlma'kt'fHl BO'$8I'HTlak . 118.~ ••• ~.

91 ...'..1'10.) 191"-okunacak f9"llrll dul . •. •. FenAti Ism·i . i-!!! Fel!.• 1 • "!Iii ' !Ii"'" "'Ii !!II ~ . ... ••• eivl. !II Darumhlll'l i~ln a'k1unleak dua .. 150...mba Y.arm ..t!... ..'.'in oktman_1<. '.. il806 43. 35 40 • .il 'ii' ~ IIJ!I ' !II.liIastahgl i~rn Dar ism-I .' ..EzHrilame gucunu L! I! II! I II! II! II [I II' II!!! '! .ac!ilk chJ!1 ••• II!. I Ii III!I '. .t~.r1 ••'.. EIII'.. • ii' . _'c CalUllan m8!h .....·....c Clm!' Ism-I prtri ... .. ".. ·....:irn okunacak >dul Du~m8nlatl bLlllul1louklar! yerden !.· ·." '. ..•• '•...• •...'!Ii !!II!!! ilifii'~ 1 ~ +.. .• .• 52 7:8 • ·· ·.I.. . ••• . .88...... .'. · .. 13 · • .lmak I!." trumanul guniJ oku"Ocak.'• o!!!'iI!'....~. aua..lrr ilurhl . ....·· . ••• 1. ' Ff.. . E"kiyldan kDr'unmak I!... '....' " 108 .. II 'II! "!!!!II' '!II!!!! !!!! '!!! 'I !!!III ~ II!!.. . . • • Ciger hntah.Ikarkan oklJnacak dul .. .•• '.• .'" Ev. ' 'iii! ~... "..... 22." . 18..enmek IQ~n okunacak d. 269 . &:2. . •.. .. 153" " 91' !II'!I!I' '!J'i!' I! !Ii".0 119 •• 104 230 . ..etten kl... 1 • . IW'''''I! ...• .artfl okunarai'k du~ ~....' .' ""'. .. I .i.' . CU...0" :225.msnlarll'l kCi'tiilli.2.k dllli ..:I'nQkunacak.f!zalda. • ..g8.. ern va'ifiritiera hukmetme)c:leln okunacBk duG .. 68... . III!I Du. ... auA •11.. ' 207 59 '33 .:. duB ~ar"$o. · ·.. ..Ii CelT! lsm-l . I!i .• ·. . C~3dan kurtulmak iglrn okunacak dut •. 'i Iii. 1 10 .·· '. .. ·'1Il1!!I 'iI. il..".2.' · · ··· ·· ·· .i 'i iI' PIl. .20...... '!II'iI!!Ii 205. 76.•• _.'.iklerlne engell Q. . ' '...._ '. bar!:mrmak OkUliU~ca'k • dul ••• •.lak .cak duii. 232 116 161 1180 13 51...!i.. · .. ..m"!I. ..rn '.k. II • .. . 1313.. !t • !II "'Ii I~ +.. . "12. • .t111 .kh:U"I IQlh okyn..'.... . 145.'•.ln in esran. 4""<i it I ' .IUha sures.u. . Oocult do(iurmalk li'~in 'olturnJicak dul gunti 911 200 :54 DD8. dul ~ •• 1IIi~ii! [jI! • . 54. . .. 52.ve b8h!. '!II. (fuji '!!!. CebbAr ~sm·1 . okunacak' du. !l1Ij 1111.. ... · 294 ·.' .. 1. .. ba.ri!l" 214 269 EEbedl' z:enginUk loin EJ-B.frtul'mak leln okunlcak dui ESflnAu. ••' .... koru'msJk iQin okunlcak' Evden I/.arm ". .8 gfinu o'kur.'!I! . ... ··· .arllrmak lein okynac:lk . .'! +..·I-Hilsnl'nln oZ8Uik~e..·· ..• 135. . 234" 24" .' . '. '.eriii ••.' "".arm .ln okunac. 12...i ... '... . · 292 ··.:ey~.1 getlrtmek 1'I..

...isten Ha.'.. 76" 22:0. !it •• . fnl.t ? I I' .. i i. Ii . 60.i •. " 'I'" I .. HClkfm tsrn-i .ad1af ••••••• .....1 • !II I.r. '2. • . 11:9" 29.. .. ism-.rtfi . 167.1111 .... ti' .102".~in okunacak te'sirli duA .Ur1ulmsk li~in· Oku.• . Ha'v¥ i. • • III III • • I! it! ~ III II! is'm-i.38.>' ••• .j . 208" 21'1.2' 00 " I~ iI'!lloi! i ~ ' .• ... Hz'. . ".OC!I. B. 20. III . ~ I III •• 68 Iii II! . III. YQs:uf'un alblseal "'htp..cin Dkudugll du'l mubl'rek dull ••• 16:0 247 i •• Hz..47 . 233. ill 'I II iii !I..I...erUI .• '" • •• ".' '" GaUblyyet lelA Q. . ••• 133.!!! 144 t'57 Hz. • •• •.. . 195. . i..tirmek lein dkuFla. 'II illl" '72 • iii Iii • II! .ism-i.. YZ!:Ul'indek! mubArlek acner .. . I.. ••.Jg. . dllllridlllll'm~ak ir.!':IBr'Tf T 'Gidel'lll II! "'II" . 11'4. .I ..' ._ to III " . ••• ••• 1 Goz hastaltklan it. 130.·· .1 ~kunaca.• 56..i. 207. 81. ...!I III II. 1'08.a'm n 6fOileri ~'irllt".'ek j\ltfl ok. Hz. II. Iii i i Ii I. •. "'...s. ..I' Ii • I'.".. 240 . "'I ""I'I! ~ili!! Ill •• . • !iiil'li 54 "D B9 . I iii iii jill.~i". duA 'YISirH bir ~eyi o. 273.• '160 'Has~b is.er1'f1 IHial'im Ism-] -\ililrif'i 'fiamd .j Ii.• '"• • .•• .." • •.kunacsk.. 511.." HE!lrfIIBr~n' Dzel UkJeti • '''''. 111.erTflerL Hatem !sm·...'. Hiddetlikifivi sakinle.Glk II::tw! Huysuz t. •.••• 2l1. 20.m ~I. . \. •.e'l'm H:'jlz lsm-l Hakk.." .• ••• ". 11... III !I II III •• Ii'.••••• '...t I' III I III 1111 .1 ••• '41 III ~"II!J1 2:11111 139 14. II III. I. 181..' ••• .iii.II .er'[fi "erfi '....iln !II IIij ok.. IE ••• ••• ' ••• i. b. •• ·.. 21B. '!I!...•• i!!!1 . '1:8" 119..2 •.~ II. 0 .re. 1'..zukrnek lein _.erUi • t " ••• "'"...• • .!. .' 23.. .. 225. I..~uSlilln...II ~ • . 1 I. ••• . . Hacet Hlidi •• .Iit !ii ••• 'I"iIi It.. oklul'lilcak IGiLIa Ill! I [. 26~ 65t 67'" 10.1'111'1 52•. iojl ...n·8cal!i: ••• . .1111 . 105'1' 1.""'..11'11 · .' 70 16•.. • • • "'".e.1 Hz. ...b:tr isrn-l dUIl'leUi'I' §. 132. .. ~ •• <!!.' i!< II! Gan1 i... '. .•. 251.• iiill!~ iii!!!!!! . ss. " . !!l!!l~ 1'19 'II!!'!!! • ~ 'II 6:4- ~srffi ••• Hakk 'TedJe'mn 'jam·i . Iclu~ ••• !iii.57.sa'nm Ad. I •• III Ha....'ll' VB . 4I1!.~arifi lH/iUk lsrn-t. . III 'II..'.$m-ii . if f ... 75 Hns.. 67.. 1'S3. 43 68.5.. 1'39.. GU'CIii!olmak i'Qin Dkuna...1 •• . 7'7. i iii iii I "hI! I!I . 36. 5.. Suhiv_man'm muhri .' .G IGaft'Ar ism-i ~erlf1 Gafur ism-!' . .ji"!in okunacak diU. _ ••. SillleYl'l'ui'I'1'ln e'inlenl emretmek uzerlndeld Ic:... · i!"11 " 1'5 _.ll! ... I.i ". . 2'16. •••• '.. ii• " ' 'f. 53. 4...84c HI 5" 194. .. 259...nmek ..u: vel e~kivifiJaJa ka. ·. 10. •• • • '. A~li"nlin Qulsi •• 0 . .lln okunaciI'k.. . 45. Mu. . II..'.. t .d Irma'hI..artfi . '97..1111 . • ." ••• I 1 •• 11' . •• ii . •• Hj". 274. II -"'II" iI!i!lilii ••• .• .. 206. 64.•••.'k (Ilia . 'il i. ii!iil it!t!ll III III !r II .230.unarcak dill ill! III" . 140.Qn dua.. 119 11' 51.. Hey'belli go. 53. 12. 7If..-i :.cek dul •••. 136.':7. . . 113.. 0. ••• ••• ".' .d lsi'h-i . 85.eliill. 11II~4!!!! ••• - Gozleri iilIIl.m-i ~erifi I'lzlk ' ••• I.' . 75... .9.. . 1. 86. i il4I1 !I!!.!I' ••. • .• '•. 263.uduQu du. . '..k dull •. ". okuhaC::'P.!!I..s"m. .jii. • i III ..1.- II !Ii II! ~. i liijj . iii .

.•• • .~'III! lIl 1I!!!1iI 147 1.a. .kl''iiil'!! :Qkunac'a_k dul KOl'kuh. dU3J 60. 1II_'iI!.. 11. tstm Ie Ii~ zikr ederken '!II-'~ iI! iii . 115 '111 M~lik-iil·mil:k~ 'ism-I~..:.l· ruy:' '§lordlliktB'"" 5..hnak IQi_11lJ)klmac'ak dldl ••• I~ vapt! I'ITNilk Iein okunac. '. duA K.ism-i :::.! 143..~.• . KIa.:'~liii' l(.. ~eil"tm iSlm·1 ~erifi ".. "•• I! !III !!- •• rnakuna'cafk ' ••• .0 101 58 ~ III!] Ka"tllh~h' lsm-l ~Brtf. . ""' ••• .••••.ama:Zlnlll .-i .!vvetin Dl'tmtasl i..267'. ' • •• •• .. • .mak.l .....'.em olmasJ..in okun8C'ak duil •.k()~aIVI .rii Iba ijl a rna k.•' ••• .ila • . • •• "U ••• .a:'1<.'•• 18. iI.FQi 51..-.. '.. •• " • w'. 97 '154 9' j... i~i.. 155. • •• Ke$if icln okuna~a_k I!:h.. Koti!! dlMe.. .a_"~OI'Fl ism. Kabu: i8m·J .llkli '!l:lma·1t i(:in' -okiJl'lacak liILi5J "i'.. ....._ .:h1~ okYrJaca1k..enm~~'i levhld'in yQceli~1'.2:23 h!r$:lzlard:alf! kQrl." '. "".·eri'fi: ' .BlQmak. . KuctdQf'ism-i 1..:lin . Qidern"le.ndl.II! ..ban~tllimak ..1:9. flh'~ .mak . • • .$ie'li'ifi " Melilk .dua faydala'fll 54 33 ".•• Hfm'llB' ke.1 :I:..t..ei'W M add iSmi-i . .erifi.'. 211 .okun(lca~ dlJ~! l(a~1}i ve b~UlrYII Ol'!'lemekicin' okunaeak.. 21.di "." •• • '.83. '.5~ij.aua •• ". . ...51 ISalata": 'fiJll1 ei "Hi:) •• '.i' •. dull Kgr g6zlei-i.72..i iii • IIi i.41 200 .'..1Ij1l •• • .11-9 13'8 i-: '!I'. Igereke~ hLls~sllar' '.. 193 ••• h.onr~ o'kunacak....•• .Ii 'JI9I 9 1'419..amay' durdul". 24"..: Ihlls rsCl:tesinin IIAtd esrall':1 . .'. -8$rall':1 II!! II Ii l..: •• "". •• tn. '11 31..'_. • • • •••• !K. .. '.. '. ~Ii. ••• 153 224 U3fJ. huv1an gldern?ek." • • • '•• " ••...elllfli K. 5.. .. €lui !I! !I ••• !!III!!'~ il!'.1" I)kunacak Q!I.. . .6..!. I'~ !II'. .' .!jiilf kapl-$lIa. 3:6.. . :240. ·.• • ••• •• Ttayet edllm8s1 .• ~allblh3rj birlef$till'mek i~l!'l! okUnBl!::ak dluli Kan...aIVlp e(ji.136. • •• !I 'i"I!!I! .2'23" .rb vekll. Kalian. • Ka!.cUllv.'LAtif ism-I: :!ierlfl M MarkafflSahio'j' fIIIl"'!ll 'lie InnG. 48.". Wi • ~ .:il"l mikuna. •.calk Kadl'l' istm~i .1'I1 d 101'. Ka'vi 111l....yayl bulma:k 1'" .4'7 Ut8.4I 75 . 152..urif! • '" '.1 II "'.' .!3 .'l." ••• •. 121 1[U 47' ll! !II! ."...i ..... t.duil •• • II!! . 8-1.. KMi isrrH $erifi "'.•.17~. ii !!!! 'ii 'm i!! i Ii' 'II! ~'!Ii -!Ii II!!I ""!Ii . "57. h. ..k c:hJ'A 'y q (J.".30.I·abl ialm lell"ln .. 1""" " • . 189." • dU...cak d".Uay..in ok. J<'eb'fr lsm-] . ' "i ..•• '.11.'.. 'I' ·it I!I!II' I • 'I ..erift i Ii. ¥ '. ie_-In o'lcuna'~ak K. K'lslHhg:" Ile.. " :5-0 176. .. 8:4 i !!I ~ !Ii• "'~!!Ii 46 .HI..sel'ffi .arr.~Ii!il ~'~!i!' ~1Iii~ ••• I" ••• • ...C!n berak.mac.m!!lk !"!. .(ll\t I(c'l'1tuyu IN.4.el'lf'l . tII!'n dltlbl... .~k irOil'!! altuna. .8 11 .. •• ."i..!!! •• • 1I..in okU'nacal\: ". ...lalfll~ dOndijHl'l. II 1. '.• !io ~ .

."1 it I!_.erifi •.11I11! 1. ...arifi •.. iii . ij i iii .. 45 . Iii .i MU... 'eygal"r'lberlerin kunandlklar~baZ:1 d. i ill iii! 1110 12' ... i.11 !!! '"!!! ilL~ !!II Iii ..V. i ... .iii 282 29D27' 28: Riifi' Ism-I RahmAn· h...• Muks'i't i.....t' ism-I .kunacak M uahhar ilsm~il .-i $erTfl Ralh'fm Ism-l .•• 11 i Ii... II!! ilil ..e~Tfi ..M" ' ..lJU ismell .Ii I' II I I iii .erm Mira.I.. Ii . ' .... 111 ....m~i ... II III .el'tfi·-. I'fl" !II!!!. jIj 'II"'" tj'll Ii f! !!!" IIJI!I.erlil Mulzl ism-j .... US -0. h.m .' Mu~mlll1l ba. olic.. I!I!I! '81 illill • . •• 10.jllt ism-I ~'r'1i ..Mu~dd 'ism-:i: .. 55 66 91 50 • 01'"..l!Iit ..eriii IRak.. I I..ar1'fi ••• MUS8vvil' Ism-.ull I· ..ak if!. [II II i III Ii. t' I I iI ~ II! !!!I Ii MOkl. iii II 'I..6r111 MOitld Ism-i "ari'fI MUQini ism-i fGrin M uhs.!II!.. Ii '11110..:ln dua. •• III. 1'1Ii1l! !Il.'11I1 Q.. ..• . sOns_sinin 1.! .... __iI • OfUleri ~dlllrHtmek h.. 123 120 103 81 88 Pi 'i!! r'·IiI. ..ii ii III 11& '!! I!!! !Ii :90 92 I!!!!!!!!!! iI.. Ra'Of is'mr-i .agrllJII h.e. M~. .. III •• .. " f.e'r111 ~'ir •• !!' esrS.ii!o.m. II! . ....unacak du. 85 103 77 11:2 !!! ~ II!! II •• .IP' Pazar gil'nij OkUI"lllCfSi f~1 P'er.elrrfl ... .. "erifi . '1102 ilt+iI! ill . .e'fri'be glfmu ".07 2..m-~ .~in. 'Nslfret ed:enlBrl Nlur lsm-l ._ MlIn:8Ia~ism~ll . IIj ii . • '.. . . 92 109 1:...AI i .'. .in il!!l" . iii • "!I!! •• !!! .. ". 53 1111 iIJ iii N iii iii.• Muk1:edilr ISqI-j . MUtekebbir ism-.midd Ism-I "arifl Mu'mlln Ism-'Ii ter1fl Muntakim Is.!!! i . . !!! Ii ill . Ii •• +1" .02 "9 ""III Ii ••• Ii.~ ." '.. .. .A . iii...I .... . ~ • If -.I! 'I !II".44 .90 .un...1 iii 'lii Ii it Mukaddem i." •. iii iii i ..l Ef'Bl'!diml-zln duls..'" ...I Meryam.m-i .attn ...1 •• !!!'!i. + !!! I + !!! . I. !I! III... .' ..erifi MiibtU' Is. ..Ii.8iri'fi Muh'symin i'sm~i. ... Iysllnln MeUn lsm-] .J. . jlllfII!! .. • ••• .erffl . 'I-I !Ii Ii iii Ii !I!'" wi III !' • .. . iii ia 117 UIB . .....d ism·1 .' Ito..••• ".emi III..... liili ... iI -.e~fd iBm-:li Getill u ...aca'k dul ••• • '•• Pevg81mbeir '(S.k. 'Ii it I' Ii!. ii_iii . III • . .s all ".. ."... ' ~II.jilll .~. III .ern I lMiyhyl I'!im-i 'lI8'rt'fi ... ••• '" '" Ii iii + .sm-j . .

UH. .akum". " a. . ... • ' ii"!11 • o. . 281 191n okunacak dul .11 IIJI!I •• ~ .. 173. . 2 3..' . ..• . -"0 148.." I'" 39 .'. ·.er'lfi •• • '••• Se. 82" 83.... '.. tU.. . Ii I. 153. .. . ..••••• Sail gunu okunacak dui Sara IQln okuljla:Clik • • II dul IIJI!I~.I" R8.. " II I'......' .I' 11011 I •• II.avi gMmek .. • !!!! •'!!!I'..~ekOf' 18m-i· ~trn $'uphe ... 97 98 - ..' •• 1.. li4... Ta..2:28 ..erTfi Weld .. 13".. 31 .'1111 II!!I.. 27'Q '''!I'W • II '. •• ilm-.... IIJ!I •• "..... • ' Ii! i 89.uwuf -ehllnln Ilm·1 Ticarena 4.tal okuna. I $edtd Ism·l: . . 0..1" 48 67 1 . . SavalJ.. 107" 119..... · . ".:ln akunacak· dul .33.•• 286 ..n 'vusveS81i]nl dllOltmak 'i4..!I~ !! • ii va vesveaevf gidermek hgin akuna.. ii . +... 71...·48. ". Il "IIJ!I~ !!!!!!!I .'.• R~da dlledli. 83.. . •••• '•••• " ... il iii • • • Ii . !!!! !! .. dul !!!I' ~..." .nacak aul . .. .. It III il!lIiI! 1tI.. 43" 44.t! ... ou ••. . 38. .. '. 10S . . 83" 69 71.. •. ~O. 99..un omiir r'Fin okullacak duj.. ".•• SoOukluk i~in Q.. II " Ii • ~ •• •• i 0 Ii •• - ..(unaoak Uyu. !!! •• . 11m-1 RI~lk 'h~ln'. i.... " 44.. 72. . ~ Ii '. 18... • II • Ii __ j • !!! " 72 141 150' .unacak. 103... ii .!inakunacak d'ul ••• ~4I' .' lllii o• . I • "' . va muhabbet 'IGln aku. 79.... ..lrTtl •'•• Sellm hlm·1 .. 61 19. I ••• • . ".i ... 105.. ·. • Ii II " ..• "" .. ••• !lili!iI . 115... lifll!!! Iji ... .' Ii< . . i!I .rlfl .iII '.okunacak dul •. 81~ ai. 89" 92.:ln okunacak dul •.... 139 .89.. 94. i •• I ••• 85. . ~ifl h.. . ..'••' • Ii. 108. 3.. ...edfl .. ..Ok kazanmak f.5..I ...57.111111.6.... 45... Sogugu duvma~ak h. . 81.. . gldermek ic:il'! o.8:.::lnok. j 1 111-" I 1 • 15. .111 I••• "111!1 IIJI!IIII!!I' -I Samed iam-I . . . 68 ..~~ . "" ••••••• '43 202 B5~ 120 243 ..... . 78. ••• i !I • ~•• !Ii I •• . • .eBk Sebur dUll.... 1111 •• ii • .Cirenmalk U'z.yan kitlnl" flkrlnl 6. ... 1'7~ 88..... ~97. 51.'11 . . .. tI •• ".. 49.' ..arm ~i. ·.. · iii!!!!! .I '.:'!!!'" • • .. "' ".dui ••• ••• ••• . 71. . . . 100.QIk.7. .. 42. 1.' . ••• . .iil" " II! Ii '. 93 V Ilfn-1 "rtfl Vahld il'am·l ." gareken dull.... '-. i .... 121 ".unseak ..... " I I ..II! '..Ii • Ii •• ~..lil'mak Elj:ln:okunlcl'k dul.a rtf' I •• II •• lilil-.. ••• •• u saz gSf.... 109 I! • • !!Ii -. iii . 104. . I..1Ii . 1. Samf. •.'1.til! Ii • !I !II oIi Ii....u'_ \J'z'lat VIB inzivlnrn mlhiyatl I Unutkanilig. .cak dul $eyta". .. ..ia .'Ii lilil!! IIi 13!1 218 • I". I !I' • ..i kim.. i IlII [!II '. 98....lb . 105 11111 •••••• II! !!! •• 1. ·231 284. 84.. 285.vv.. ••• Ii!'~ i II!!! Ii .· 118m-I ..tiI. 48.. '138. 1I.erffi . 21. I. l'iiI" .. 18....k. ... 73..

11 L!t V.. ~.Za. ·· -. rlliiliili 82 21& iii II . !!! iii S6 . . ~ iii" ..~rken . · '.. ~j$m-i :.QrE!sill'll~n.. 22.!'18Icai!:: dulJ i&m:i!:=.. Zangiin_" IQU' olotunBcsik duili.okunac. 2.'lll'Ei1ttnek i(::ijl1l QkuRl!lcak.u'!1.. Z81"~ril1acelt: Zekl. .k ~. .ertfr V:ar!s Ism·il . ~ 92. !II! 'Ii II! !ii' III' ~i!lrmn58. .e. 1 !IlL"..8 5. " .'. .. 8 5. ..kiyay.U:" 'vas'n·j 'COGlugu usla!'".'~. .- d:lIft ••• 10..'" 99 2'U8i . '.lk.l'a-m h. 10. U)Q.~... iS'M ·. VOI.' 278 1681 .rifi .er1U 'iIl.e."1 oku'natca.2." - 'va~i l. . 1131 23:7• . . 222.".116. esrarl ~ I --.~~l'II1lleil'indilinii ZAliml ·r ban. 184.' ". ··· . 89 Y.khi:1 ~elba~ar'... 109. 20 140.a k: dua. '.Jg~enernek i~in .I-almak r ...8~ d1ui! Vy.'"... ' Lil 'II "II! ~ !Ii II II.ill I..233.a . iii iI . r'".. " I " I~ iii ill I! " iII]" Ii II iii .til . 222. "1J 3.CU'I~gu v. iii PI! _ 'iI! Ii! !I! 'I!.... Zehil'~enm8Ien~ ~ar...B.. IU€ll:tinell. 43.' ·.ln OkU. en .sm-iifarin "--"I Ii i!!I!. ..5.• ill! • '1"9.m~.38 . ". " . · • .".r 35 112 ••• .~ ~8~it Ilastahk i... i.. " .jl idel'M elf: .. .. II dul II I . ~. 240 25. ·"'·Ii!!! . ..dul " '.~!!! IIJ!J V1etli elbise Igiv. ·· .~ i~II'iI ClIIUJl'ha£·ak dbU] 'Y - L!!._!I! II! !'!Ii' Ii! 11... tiui . II" 'i v. .bat 'r tf c II 'Ii ~' LI! II !! !ll1IIJ!!' ..~ .alfiilll"f'lii..unaea'k.• 102....Qik1lJnaoak duo! .. it! . 55.243" 24...• ••• . 113.. '!II kai. ill .1 1:20 61 .. .i! I! !I! iii iIj " Vedfld.il . . .2 1 7~ •. '89...~ . e:. .' .sm~J .!II !I! ojj 'iii! !I'!II" ~'ii iii. ··· • .j .eVIDh:::uIY~ fH'.. @I'mak dtlli5 '._ Iii! !I! ~.269'..' .'leU ism-ii $eriU .• •..4. ·'106.~flnekunFac. ." ". ·'.5:8.1 :$ertfl . i~ . 1!1I!." ... .pll!an rJv.iril oJUJlflIiI'cak dut '!If y Y I"L~.". Ii~~ 58.t.erHi tlllt~l~ \(81 .. Ii II ~ V'f'.261 20£1. ..-.." ~efkJe:rin a~E!Underii Vehhab jl.2.. .9 .svesey. 225 n~ I Zill-Cj~dal! ve'l " :it..k-unaeat.:in ok. .1Irrmak V:&:sin s. 264. • 'II ~ . . ~I .dlJia . · .. U)4".' II' .'7 '. 72..eT'i'f~.'.il rs. 173 .' .! _••• '. . 9'9. •.' "..' .. . •.hIilDky"acak Zn'rball~r! ge:figBtirme"'t 'i(:'i'rl' akunacak . .'~"l!ilili li'll'!in 'alf." Yo<~clJlwga ~dtarken okur:ulIcs'k dy.I l!!i h::JA (I.ii'iI!' H)t1. 112. ~ ii Ii .109i.~"".I ~II!!II~ lii!I •• II ~I!!II iii . ··· . ·· • . ·'. ~. .' .23.'.rtfii 'Vasi' ism-Ii .. III _'"!I! III III III '!!! III" . •• II! III" L!II 1:05.. :226.acak • .. :Zahir Zflli'm...i' . !!Ill . SO. .. dua • I. 51 .fl. _..'•'.23..." kar:t!il !!:d<. " . '" .

i"Z _.. T- ..' 11:11!Ii._t. Ii ji. ~& iii iili lil!!." .uIDlft t...'." Ii! !II'".." ." _~ ..•• •• I!! oil! ~ II!! iii"". ~ ... . .to.~'. . K.. .:' ..' e. .~ ii~1!.elUlk1. .~ El CebbAt .-::21.A_U-'·.:. ••• "!!!II...". "'I!!!!!l!ri!l"I! ~.I 2f..1i1 i~ -i ". .. ". ..olda lzIeneeell. EI Mi'min E1 KwidQiS adjDln iiz. ..' J -: - . ~~iZ a_oiIo_o. •• iii.22."~!! !III !II I!'!II.I...:J . !!!r~I.eWkleri Es ..' !'~!f!t."•• ~ IIII •• .... II ..:... II" II..'ti)i" . El A_.~ ~..a.i' II ' tize1ilik1. E1 MIliSfIlvvlr acilanmn ijz~Uiklen u.~ if!' .~.. M'-. ALLAH"N GOza ADLARIIfMOCINDA .."II. . ....Io.j .ozeni'k.~ ••• 11'.i.!II.'.'!I'...iI!~-''''''..It ..II it iii "111.. ' ~L.rt .'•.. 1111"'-111_ • II It'.'II.a-mmn Hzellikled ammn.'1 !II~ •• !!t-ii !i .'I! "'__ lIIi1!:• . ..F ~I! I.. l~ Y"'OJ.II' II!! ~ iI.' II..Iii . 11...'.l )f" P' .::L. 'VOL ~1a ··. . "'.. .. bir' ..._. 0" •.. I.iI!iII'~ Ii ."" 4<..••..a .~'...• • !II ~ -ili" ~.~.. ~..3.".'I!!!!I'II HIo'i'.~ ~ • '" ~ .Wkleri . V~Rlcl A~LA'U 'ILE IZIJENECeK I!'. ::_.. .j. .. 'f:' . is-WI ~S."". I"i! Ii ilt 'Ii iIi'iI1 iii . to i. . .. .··. a1dlmn 6~Uik1eri. '1Ell Badl.' •• iii iii" •• til_ Iii • III~' •• " . i Jir~.-•.. .'W IW ~ guDH •• i ••• !Ii . .!!II~"ii~:-~ . ·~..'..H •. '-!i~.... 33'- •• . .. 8' 1&rJ6 :9."!l!~IIt.. :iI!.. '" I .'.'iI !!I'i!!!!l+~iii" I! !i.".!!I1i .. i iIJ!I " " .. ••• j!ll'" •• '!!!'lI!!!II~"!!!". 'iI! iii .Dibe:ymio ammn. .~ It it! il..~ '~9'' ~ .. HAK·1iE~Ll'.· ~ iI!lI v._ ~.' : El'.."'.."'~"':"'· Hal ik.!!/.:iI!iI.11 j • "--.II!..IQ -. -~ 'Ii i! if " . ...Ii..'-.I!"~iI' • 'il'.. -ii !I! Iii .~-" •.'11. ~." . . 'II! _..~ ft.e.ozeUOOeri ~I:"& 'II II •• - I".. El Sekk adlanDlD Oze1Iik1eri U ...n_ bbil' adlnliD E'-l """~' ~.1 A. ill .•• -. Ii WI •••••• -.· ."~'.. .i"· 31. !!III ~~ ..:'1t . j ".... II!!!! ill I!!! Ii. t:..•• ••• I .III·." _':I'tek_ ...i! 'Ii • t.. '.-..''''''_'-..1..~ .1 .'m' _ ..'. .iIIi. adlmn iizelJiklerl iiz...1 ~ "-II".~: •• lrb ~. ~ •• II: !I' l' '~"..t.'eri ....I'IiIli"..iii ii :t . R~im..~'"'.....' " ~..~.j ~~ II!!. IIlI~-.Sej'lm ....' '•••." .:. I! iii ...ii'lii I.20: '18 '~'nw·..!II ~ ••• II .i[Io".. ... ~ •• ~~~ Herhallll. tii'.~..!i. .." •• i tI'._Ii!'I1...~ ••. 11... 11 .itap I~ -N..8 :K. iii 1111. ..1Ie~ .jijil t.l1f .II!'.· '1::0. = .." .MIN BACI. ~ rl""nb.I .. 11". !!i : .' •• "liIl" l iII.~.'!-" :.. .. II"1~'1_.R· ....us aU&l:ll<lll _..• ~-.Ii jo_ " It.••• ~••• .'. .. EI MeHk .' •• . ~:.I.. it.• . iI!..11_.·I'III.'iloiIIr. m M.:"':. ) :~'!!JIJI~. Ud~m dHI _. 'Po .A_c "'~l' M. _!Ii ". ~ t'r'udd*':: '-.Jliil_!i....._~ .". _~··t1. •..11. !!!I.II Ei "9~ El RabmAn atbrun ozellikled :El.1 . Ii ••.".@l 42..

IIi··~~ . Mti..N.1 "..' '" •• II .'. 'h .....El K~dim . BO LtU M ALLAH'I-N 1'1 72 Gi'ZLi'LIKL!Ri -KAPSAY........'IJ II! . I' ~ ..••••••."~~~ •••~.".." ~ El ICe:lU io ........ i..'NOrill B~ruy .J1. II .•.. ii" .. . SECKIN EI HI E1 Ea. iIl. iII!Io ..."..~ ~1I~'Ij~".. ..ti ~ 'I! !I. .~!I! !I'!I!"'L~!I!! !I! . • .. '...Ijj. ill.....!!~... ~ ~ .. 1j. I..! m C~mi1 ".''~·I'IjI'!I.... ".. . ti' - ii Ii "'~!I!'..~!I!.. ' '.. ••• .".leri 'El Aliy adlnm i)zellikieri.. UIi .'.iI. !!*.. III'" .' ii' ti " ill ...ii .. !Ii.. Ii . ~" .•..1' !II '.i Ii • II ilii II kt. •••..~. ~ ....II': .""".._....SIEREN S..!!...... • !o ~ I~ • . 'I! i!!' ~ -ill Lilli.!!I~IIi'" a 'Il~.IIIl'lll ~ • iii .I!. "!II'~ 1t!t''I. ..Ij.1' !II 'Ii !I!II! ! ! • _.~~~~··~. ill iii . I!~ Ii !I! I Ii II. VOL El Dam .'jJ''I!'''..-jo i it !Ii' iii' ~ iii !II! !I! + . - oil...~iI'l'l!-. 01 ... ti ".. II 43 44 46 4.DLARlNI OO... _-. II!'I!'~ !!II!!4! !!= ""! I......... ..!to 'iii! ....II!~~~~~~_..Il '.. .. I' 'I' • II !II!' ! !!' • !!! ••• ijo -~ 'IIi ~.• !II 'i !!! j! ! '" '. . r.. ".. " .1i .!II.!! '!' !!!!'!-'!Ii 59 6:0 <iii ~ iljilllll.. I.~k!LIradmm -oz<eUik..'!! !o!!. ••••• .. _. •..·!II~'Ii •• "I!!IIoi ..p.i·~.L!''''.p 'I! • Ii! • ~ ·r iI • .... iIo ...' ...'11" •• . ~'~ ••• ~L.~ ~ f! OJ! ~ !!I '! " •. 110.. ~ II' .. It 'Ii I • !!! • '!' • .!I! oIi. ..EI 'Ba:ut El Hafid.. '.. Keblr' tim M'u:teu. .. .'. ~ "'!II'! i...!t ...ii~ '!' !' !!.. .""'''. ii . _~_•• .. .. • • • ~' .... 1Il·'1'Ii'll ~JL~ . i... Ii .. '" II! '" .' 'Il L!! " " L.iii • It !Ii .. ~ _ " • " ..."'1< .io'I!'I!'!II'!!+." 'Ijo ... ii .•• .. '. " !! • • • II! LiiJ .I. !Ii 'iI'!I! iI t· 'Ii. !I' II Ii II -!! !o !! I!J.Et'HI.' Ih <II. EI _-..ii . • ~ ii ii.. ~~"" ..ii Ijilj i !I!!lLI' •• oIi •• " ilJ !!II!! . Ij .. . .. ii . !t!ll'. . I'II!..iIj~'iII..n JJzellikleri ~J.... '••• II..J • .. ~... .!!I II! • Ij ill II . ... ~ liB 58 59 1 El Ferd .Ij iii . illlIi 111''1 I'....L. •• ~ ....CllIi.E1 Ahad HI Sa:moo ti ' .1Ii '.. ~ !II'I!.. ..• _. 1II".. " _.. • I! \ '''!II.••••• iI I! •.. "" .~ '. !o !II I•• !to !! oii 'iI< • ! !" . !i! 'I! ..I. !!I • L. '" " I!Il ...3 E. ·oIi ~._..... 1. '" .' ! !!' '!!' II!...... II·"-llil'. Ii III ~ II NI'. II! .ill . • _.'..Ij Ii til I'll·" !II Ii . VOL Aliyyfrl i't7.' . ! . ' • !I • 'I! '!! i·'! ii!.l. '...~ • II! "..!Ii . ozellikleri ..' !I '...! 'I'll!' •• . ' Ij ... iI .. .. 1\ I!... • EI. m• Ii ill .~. .. OJ '~ '" ~ L!! OJ ~ ~ •• 64 'SEi> .' .~~~~~~~. . I...."''' !! . ~""~ ..bdiil . _ • O_. !!' 'ii.1' &8 !i! t! .• ~"... !II II II It II !II 'II .• ." " ' ..' .•• '~. II !Ii L" • " Ii • '.J........ ".IH!'" ".. '" .!II!! 'I'! !' ••• .~ io'.. 'I' !' • '! .lj.ii ii •• i. CelU . ThrA:m i.~.'~. Ii ~I! • . .....~~~'~. Ii . _.i'~ II -!!'''!Ii ..'..... 'II ..... '. 50 51 52 . ii Ii.LI< ". 'Il II II!!I '11... •..ii LI Ii 'iii HI. .I.ij!: .! 66 -7 g 1 ~ ••• !I! ii!' 1_ II! •• Ii '!I!'-'! '•... " • Ii ... '!I ..p' ii.Mectd . .EI_. ii....IIi. Ij'lllL. ..... VIeI.•••..N "I I~I . .~~ .iLiiilo .iI ~ liil I..i 1·:1Gal'ur adrmn o..... LIIi IliJ L..... ii....' iI iI' .. !' . . _~.1". . .. •·· .6 4'1 'I! ii' • iii !Ii. !" .. 'I! ."' '. 1!II!!I!f11I!..J". • . LIIi E..!o" ij..~~···...jilfEi.~ .• :.. .• !II '1' !I!'!!' "!! it '! ...... !! !!' o! 'ii.' . .' iIo iI .Samr adl!nln QzoeHikl'e:rl El ~ El Miizil adlnl:n oz.. . •• " •• .II .i".. .. Ii ii i!! '. ~ Iii! 63.. jI. ...L •••• ~ .. .. • ! !I' " 'I ... 'I !I' I' !II ~ .1 .. •• !!' • . . I!! ""'. EI . • . I' .. •• '" • . '. '. !II '!II • I' • !II ~ •• ' . III "'" I!!I I!IJ ~ • " ~ IjI '" '.... . JII' oii ii' !i! rt.. 01..clliklert ...~·... ti . •• ~!!III!~"~.' . ~ ._IIi!l!! 4i9 I!I! .. I. I . " Ii M RABBi'Ni OilZLiliKLERiGCJSrlERE.. !I!~. 55 EIBasir adm1n DzeIUlderi + El Hakem aduun jj~iemkl~ri E1! Adil a~mJ.' ....' ~ iii oj..• . !< • oii ~ .' . 011~ .-"..J !!I ...iIi...<Ii.. . 4... !I '!I '!'!!"'!o!'oJ!! !II.•.......' '!' 'Ii ii.' •• !tEl...' El Latif lEI." .. OOZEL 'A..~~"~~Ii~..1.~.../ EI Bed!'EIKabid . iIj:l ..L!'!!""! "''!!''I!!"'' .I~ !I' ••• 'i"'· •• ~'1'".Mucib 81 Vasi" EJHakfm .El MllidliJ ~~ti~~~~~~~~~~~'~~~~~i~~~"I~~f't··... •• ~. . i.•• ~.. ". • '~I ...•••. it "".. adimn ozeUikleri admm ozeUiklerf" 'iI! !II! . !II . ••• .. ". " .J • " ~ III .. El . . • .~"~"'~ •• ~ til '!!I'LliiI .'I!~I... .II' . I' ....t!'! .. IIj iI"~' •• .." " ..Ii.LfI'!I!L j .I! !t . - iii oIi 'Il ~ .10 Ii 'II ... . ".'.LIIi II . '" • '.k:ib E]. !o.......'~..'!~··. '•.. ••.. • '...fi" EIMtiiz Anamtil Guyub ..[i.~!II!! Ii !II • !II !II !t I! EI I' '! •• !i!iI'i_"'iIIo!i.A...J • ! .Ijj •• ".•' . •• ~I..ii ii.• Ii! • r •••• ..10 I!. iI .. ••.. Eh H:a:fi~ admin 'o"llelUlUeri E1Mu:ltitBdmm QzeUiklcri . • 'Ii . Ii"...... . '!!' ... • _ • . EIRa.' . !II !I ••' ~ I' !t !t '" ." !!!o!.. II !I.. 5J." •..::"... i..'!II!II. !. iI! .II jio . Ih .''''!o'''-~ . . .. ...' •• . ~ ii' 'I' !II . ~ :24 9lOLU .II!I~~Ii". II '!II! 'I!! !' !II '..7 "J . I! !II II' II il I' !I' !II !II! !I!~ "!I '" II II' II !II 'I' II II .~. 01 • !I • '! .."I" .!i'. II ..... LI' •• ~ .. .~~~~~LIIi.Ii .j ...MUiz ... 1. . ~ .. !i! ~ ii ~ I! !iii .adlarmm admlll. I!i .._... ~ oIi "" • iii ii • II..... ii o! .~ •••• .J~~-!i!I..~'.II!"~ •.. ... ' . II! ..Ii.. II iI . ..''JhLlli'~I''!I....iI! 74 I E1Kerhn E1 Ba. • I.." _"_.... !Ii !II ~ it 'i! .~ ... !Iii .s-Llli..'I"!!"'" ~"...'I."'.. Ih ~ .oji. III • Ih 'IIi • LIIi Ji iIo . 11'-. . ~ ! !o !o •• .i .i" •• i"'::.''1 •• ijo". ii .. ilr~ II . II . •• "'. ozelUkleri adamn oiZe:nlkled adllun oz-ellikleri... iii. ."1 1-.l .. ".11'11'. -:i" .•• L. ~J. • ill !!' .. iii '1.iii! ti ~ ii iii <IIr . II!.' " • II . Habfr admm i)z:ellilli::ieri Em llaHm adml n ozeUikJeri E~ A~im adtn_llJ ozeHiklcr..Zin Cela1:i E1Hasib iI...."L..58 II!II!".I!II!I'~ I!. .... • " .10 t2 72 72 7:3 7.' ..~ . ~ .... ~ II!! ~ t..1II.<liJ' •• "...." •• ilOIL. iii! 'I' '" ..eUilderi ii~-I! !i'~ii. 25.!' • o! .. • ..... 'i! '... "'. .'..'.. . • • II ".".:i'!II!! !I'..EI Ezeli 'Em'Vihid ..!J!!.. II ~ • HI !!J I! !I! '!! • !!II In • III III .I'IiII.111 .. ! !II ~'!!"!'! ..

II ... ~ . . 110 .EL Mugis Ii! ! It ill • ..!! '!'!!! 'I ' 110 . '1 II ..r ii • o!! • I!!' . ..!II I'll! ! F... io ..Ii 1& I II iii iii It • ~ . 1'1 .. • 'I It.I' .. ... <Ii @o I!!' 'I • I .10 ~ ~ • ! !I' !! iI II " I ..... ~ !I' 'I! • • ....I II • '"' • '!!! I' II'll!' II! III II oil II II II II • 1- I Ii It .. !I' '!I! ii '!! !!! 'I! 10 II II 1 1 . iii ..... •• '!!' .... ~ "'! !I' " 'I ..Ii. 1 .." II! ill' 'II II .. (Iji. I' .oAN GAYRi' LOZOM~U IS... '" rIO • I!!' !! !I' II! lit II .. ".• . El. II ..' .~'!II! iI'iI. I II oIIi Ii "' I' " • 'I II .I .. '"'II El Vakil E...I' • I • .... . i i e.. II II . III II' I. [.. ...I .I • II' . III III Ji . i .. . !! "!!' Ii • I It II ... .. •• . II! '!I!' • "II' -. Ii . III !!l..II. ~ • " 'I 41! .. i! ill • \ . "'~"''' '" 102 i03 'I .. II' III ...... i. !III!!. '...II 'II • iii . .' !!! '!I II !I! .& . ~... I!!' 'I' I I iii • 1 110 .I.Ii . '" ... !II .' . I . III . I!!!!. .. E~ 'Vtfhid iii . III • gO81 82 £1 Rllis .. ... ..... II " Ii II 'I..... i . iI . ii . iii 'rIO I • io o!! • 'I! !' !! It • roe .. II!I!' " .. I!!! _.~ 99 99 lOO 101 1103 'il II I' • II Ii .0... Ii II. lEI Raiif El Vedd. "!' ..· El \Jetiy 'Ii 'I 1. ~.I . !IIi " .... '" ~ It !II • II • ...".. I' ..' El Mu'tjj ".I . !!! II 110II .... l' 1 II ~ I II . II .Ii. 'II . It . !P_ • Ii ! II . '" .• ! ~ " .... •• 'I III •• iii iii ·i ii . o! III III • .... " .. . • • • I • ..I jj '!I' '. '•••• ~ ... " 93 94 : II i '!! . ...~ iii . It iI . It .....II Ii ii... ill . ..... It It . 'I' •• ~ II! !I' ! " ...II iii "'II! "..I III I.. 9'4 !)i4· 'I' II io _.. "" 'I ....Ii ... II! WI_ Ii <II'll! '!! !! ·26.' ••• '" '•• . II II iii i io • '" II •• II' " I • 'I. 'II' . Hayy • II III sari ~ '!I' 'I-!Ij . II III' .. I 110 II' !!' '91 ·27. " !I"I! Ii iii iii ... . . II • £I'll.85 I .!III. iii '!i! !i 'I '!I' II! • It ••• ' Ii II If! • I • .ill II ... '.. I' 97 .. 11& .. .' 'Ii. ~ ~ 'I! • !Io' It !II I "" * I .. ih jj !!Ii' oiI'!I! • lI! "RIi' I •• '" .r .. !WI Ii. ·11 II. I .. '!' II' 'I! II I ? II !! ~... . ill . iii Iii @o .Ii".I<II I II. !!i 'I' .~ . II. ill . . .E' iZLENEICEK i •• . ill iI ii.... !II " I. .. .. II III . II' • 1 •••• '" ~"'I . • II! II! I ..' ..' I. '!! .. !! it I! .. II 'I 'I! I' II •• I' .. '.....' • '"' .... '" 11< I if II ~ ~ '!l! o!! !!' 1I!"!Io!! I 1&. Miihyi En Mumit El...I. oj. ~ I' EJ Hamid .. ioii. WI til . ' ••• " II • '" • " ... : I II II ill • I.El Vekil + .. ' . ~ ... It !I!'!I I' rIO • '" I~ I. '. .1. II. ~ !t 'II ..89' • i • iii ii 0.I. i !! !! I' 86 Oil ...El GaJur EI LatH El Hariz El Ra. .... . 'I! II II I! ~ ~ .AN GiZliLiKLERL...... 'II! . If.' Iii iii t". ill.t •• ill iii ~ .. ' • -'Ii .'IIIi!j! . •• O!! I I' I~ I.I I . ~_... " !I..81 Hakk . II Ii Ii Ii • '" I!!' "' I! II! ill ' •• ~ 'I!!' I! • II III .... ..... II Ii ii II.... II ~ !! . ..... . . 1'.. o!! ~ !! 'I' . M'A..'i! I!!' '.. 1i • '" ..I: 11'11 ElK. II OJ !! I it"!! .... II.. II.. a Ii! '. Miibdiu EI."'. i . ~. Mwd EI.' Ii III .t .. Ii ...... iii " "11& !. 11111 'I' •• "".. !I! !II II- ii "'.... Ii .. oj Ii • ....". Ii . ... II " "'I _.. ! I I • II I ~ .... i • . .!!! I 1-. • • • • • 'I" " .. II II. _ • . '! !! 'It ".I . ! !!! . '!!' .. 88 . II ...85 . ! '" • ~ iI . ii .. if . . 'I III .. II •• Ii iii I . . EL Hasib .. 1' ". Ii ij '85 .... ... .. • oi. • '" ! II' !II 'I F • if !! '" !!' oji • ..' • Ii oii iii II iii • ~ fl· • . ~ !II iii " ii • ..~ . ..' ".I..t jj. . '. iii iI • ' . i!' ~ !I! I .... " II 'F II .... '. ii ! !I! 'I .. "•..! '. III! . ...I iI • ito .~ .. '.. "111 III' !!!! II 1 .I. .1 I..Ii ill 1& iii .. III I. AlLAH'IN ADLARINDA .. ii I!!' !! II< 'II ....I..j ....... • " I " II _ ~ a II '!! . ••• i.. !!!!I! I"" ... I.. II " . • III !!o ..i .'11' II •••• ill ill' "-<Ii I .. I.I .. Ii< lI. '. " " " " '. III II !!' II . " .. !! !!' • ~ . iii II! III II. • '" 'I!!' • 'I iI • .. II .. ••• !Ii !!! <Ii EI $ekur ..... ii il Ii ii .. !II' I' !I! ii ....I Ii o!! !!' 'I .r 7~ VOL El Sa klm.f' 'Ii iii i j!o '95 '95 El Birr El El Muhsi El. .I ..... .. iii '!!'I"!I' 1I 111 ~ . . I ji '!! I .... iIo ..".. • • • • • .J!O ..ivADA NAKiD PARA. .. oj< !I j !! !!o !! !! II • II' i! ill . 0. III I " II! I II '" II! .... !! !!'!!'I 11'111110 ..1.. " 'I " .! !I'!!'!!!" '•• . ....ktb . .. II 'I! • ~ .....'. I! I 91 . III .. !. '1111 II ...". 11 ..I . . <iii Ii " . .....i '!' '! .. ••• 1 iii oIi 01.. I io .II I•• II ••• '...0.•• . II " .'1 ".I Kavi El Metin... II Ii II iii .iii.. !!' II • iii . Ii .. ••• 1 III • It II •• II •• . 11... II .' ..''!!! '" _ II '" I! 1Ii'"" >! II !II I_ WI I. ii ..I .rio • ... II.II I I' .. !II .".0 !!' .~n Veddd El M'!I!.•' . E!....II 1& .B'liLUNAN IEREKEI VE GiZLiLiKlER1! IZlENEC:EK ...I lit ' •• '"_" I I'll I .'1. oj '! II' !I II Ii 110 ........ " •. !! ! I " 'I I Ii .1 !I! I II " II iii! • 'Il • • • • I' II . II' I! 'I.. 'II! "II II iI ••• II ......I.. !o . rIi 'II 1I ' ..... !t I' lII! • ~ ... . " . I 110 . .!II. !" '" ti' !II • '!! i !! !! II II! ~ It It< ~ 110'... " I '"' • • • !' !! II! oIj . iii . II II II " ••• '!. II .. II II oi i '...._ i II. II . 'II !II EI Hannalll':i I • 'I! •....._ II! " I. I< a Ii " ~ 'I< !!' 84 II. Ii i..II I'_ " .' iii .. ~ !' !I I Ii II I i III II if' ii .~ i ••• 11'... El Mugni El Bezzak ~ El Fettab ..II 1i •• !!IIjo Ii 'I'i !Ii !II i.. 'I It ii . " I..... II... • • • 'I II iii ~ i!! ....!! II.cld. iII".t 1 III II..ni 5 IULUN..Iii ~ .cid ...I rio • II •• . ... '!!' ! !!' !!' f! !II 'I ih Iii ri ii . ' •• .~ . .. I If.... ..... L!... I. ... " .~~..... 91 I II .'-..Ii ~ O!! ..I!o j !! ~ .. '!!' ! !II III! i .& Ii !i! !II 'I Ii . II . .' •• I • . oJ liI... .' '!!! • 'I' II. 84 •• 1:1 ~ekur iii . ~ I. iii !I' !ii '!Il ~ iii .. II' I I I..I iIi" I ...... I' .. !!! I'!II '!I! 'I! . <f! ~ oj! jjj !! ..... • .... ' ... oil! III . . : ... II . II •• II .. . •• 'I. "''' .... . .. .. I...II jj rri~ii '" ri • i Ii ii i 1 III 'I WI iI III II Ii " t ii!! iii Ii i!!i t Ii! 'ii' II II !II"II 95 96 ..I! • It .. ~'!l!!' '!I! .. ... . .. "' • '" I II '" • 'I II 96 . . III ...~.... i . • '" Em E) 6f"nid .' II .. Ii . '!!! .iili'~!!I'. . . " .& Ii.. II • !' .'11' i ". " <Ii !!o I .. I~ ito iIoII.... ! I' • '!!' " 1 !I' I • II .I!... ~ I II .. ill II III • 01. oIIi ii 'I . . II !!' '!!' I ! !II It .. ••• ' ... '.. . ' ..." ". !II Ii.Ii iii '" !! !t 'I II ..ayyum El Vicid'il . '" if .. !! I! !II III II . 1I!!t II II iIo~'"'' !II I.'" 111 '" I. VOL J":i Ciani El Mug. I' '" . 'II! II' .. ! • .I ii ...t t.I. 'II I '! II! • I' iI I .

~ .. liIi.~~ .- I'..!II 11.. . . iii .. iZLE. ...CU'1I. ~ iI .. ozelII!deri iizellikleri ijze:Uikleri . _... II !II..l'"" II .. ! "!!! ....II •• Ii.El Zahir ~ Nt Baun '!! ! !II II II' II! I'!I! '. '!! >i' Iio oi ii' !! Ii ~J . iii' <i iii . II LII I II!"'!II I. I.j· II' "" ......'.3tt 14.Ihl! !Ii'.sdinin a~Uikleri Lam harfim}n dzeWkle.. • 'Ii !II II .jj . I..!Io .~ ~ Ii II' i •• Ell <t.. III . Ii . II .' .!'1Ii . izeDikJeri.. Mlibin : EIHa. 1I.I~~4+~~~~j~i - - Ii III ~.. .1Dl .'.'!I!.t!-I ~ 'lli Ii '!! ~ III ~...I iii ~ IL! • II !II II!! III ~ II .. '!!.11. ill • . . II iij' 'iJ . ..'.J •• 'ill • '.i 'GEIIEKIN..ill I_ I '!I"I!!! II 'II!. . IIJ II. -iI i • ~ 'i. I.ii· ••• _ i:n lilli"'!!i!l!·. . .. !II IJ Ii II '.' '. .A tlARFLEIRiNI OZELlilJ VE -GiIZL.. II. II! . 1:14 ·175 l'lEi II! ~ .j • ... . .~.' '!!' "" '! I!! !II_ "I!J !I_II! IIjIJI • II!! !!' !II 'I' 'Ii II II II 1:1 Sakl El Vir-is El Reiin XL Sabur i"~I!III'''III~Ii'' .. !II .~I III 'iii II + Ii . II.'III.. '. I!!'. ~ 1.'''....1I .NMES.rli!! . Ii.!!! •• ~~""' •• ~ •• ~. Ii IIJ!!I '1.' II! !!II II! !!l! II!!i lli··i Ii Ii Ii •• i ... !Ii 'iI! .. • + •• .•• ' .!I' II III I! !I II'"'' "1''Ii. !III' iii 'I! I oI! 'Ii! Ii !II it! oil! ~ ..J ••• IIIIJI. !!..rltrll:in iizelJikleri . .t i! fj . iI! II 'II·.. harflnin harlinin ozelUkleri r.1 ii . I. 'P'I!o!'''''' r!l'I!!I !I!!lIi'lJII! iun 'II II! El-N'af4fi E1 Nfir Iii 'I' II •• II oil. • " ill • 111 li!J • III iii til •• 'Ill II ..Ii II ~~~ •• ~~IiIl 1. - oi. II I. . !!o '!! T 4i :!o ! ..zelikleri ~)1n 'ha. iii' '!Io • I~ 'j! '!! oi! ~ •• ' iii iii .II .bir .72 n3 ~ Ii barfiniB ijzeDikleri. Ii I 'j .1. !!! Ii II 'iii iii I..KA!PSA:D:ICiI YARAALI GIZLILIKLERlvLE.".".f!!I.rfinmazeUikler.. •• ~' •• ~II'I!'~~III1~~~I!." i . '.. I." . II 'II iii II 'I'.' ~ . !!o iI'!F ~ '!!! I II II iP... ozeUildeti GaYiD !!! LIi..' ii ~ ~·'.. liJ '" '" ." '•• III II! 'ii.i ..~..'' !II III ....I.'iIi.~~·I!III~''''III~... . ~I . . ~-. !iii >i! ii '!!!. II I! <ii.!ii'!II I iii iii 'Ii '..... .. II II! • kI ... ii.. I! iii • iii 1II..~"~~".' .•.1. II. LI!! ~L •• " 11.I '" • ill ..' !I! '. Ii . .'.... iii . VOL -El Hak El.6 ARAPr. I..I II. II 'II'.'~~ .Zal harfmhl lUi' ha. ••• ••• ~~.~ iii iii L~ jjI ·arfinm· ozemkleri Sad harlini'rr oeeililderi_ o. I II! ".' !I! Ii! oj! ii "! ii! e • II !II ~ I' II .eri " Si~ hnfinmizeUiltIeri £II. iili-I!! ".Ii . .jj 'Ii! ~ . !Jj 'Ii .ALLAH 'IN..".~ ........ II! ~ .~. 1.J..~~~ 132 132 133 134 . I' ~ II! III' Ii II!! .I.'Ri !Ii L_II! ~ «r II 'fl'.•.. iii-!Ii!. ..-i. .1.'..'iP... ..I' 167 U~9 Fa' har. .d 'Mlm bariirun ozeUikled harlinin 0z~IliM'el'i " h--'-~'''' B...I!''''. . I! 'II ... 11'1 •• 1Ij..d h. ..iKLE.":. 'i. ~ ••• ' Ii '" II I! " ... harfini. II.n .!I! oj.n !!' ~J LiI! !!' . II 'II I.1 Ell • ~ I.. i!o • !! '... 'II •• Ii I·t • 177 ... I' ~ Ii ~ II .. ~!!' 'I! ~II! iIi!J 11'1 . ill '" LII". iii'lII ....• II '111 !Io !II iii .. III II' II II I I' I!I .WI . " II III II '._ . I' • " '" .... 'iP.•.EI KiWi El Hay .' 1i.II. i Pii Pi.' ..:~ .i' -har/min o. II· !II....''''''111Ii~6~o!+~~'~+. ~. !i IIj . fI'. . : iIi. !II !!o i '!F o!o iI! '!!! . GOllEl AD.IABiNIN. .... .. !I '.. ' '•.. . III !! !!' . "!Ii •• ''.Ii ~ ."I'..1i ~!!!i '!!"i!!!!'~ 'iI! 1i!!o!!"!Ii 't!li lIi .a. Cim. . ~...rfinin.iii i!\" .El· Ahir .. II!! II!!I'.~~~..i '. J'Ju I. i·~ ~·ii iii' ~ iii iii .II~.[i ~'.". 135 135 t-3.ozellilderi 8.45 '•.'~. 151 158 liin l59. II I•• ill I•• 1 fII!. iii II .: .111' " II .. !II !i..• II' ~ Ii· ~ + •• 1 ..•.'. 'III • 'i. 'I!' '!' "I! .110 . . -i _~T'e'Iiarfinin o~ellikl.110 iii !II .iill "''' <!I !i !I! j!!'.6' harfinm i:zeU~kleri' Ii! II!.lI 1iI'fH'fimn ozelllkleri Tit. 'Ii'. '•• '. • +J iii ii Ii 'ill ii iii Ii .J".~.~". iii . II ...'. II! jill ...0 i4'3 1. Ii '!!' .Ii 'iii II ~ ""I! . 'I' II! II! 'I • '.· .iI iiI!.D.. LIJ'IIIII!!' II 'iI!!.iIl II II I' iF I • II !! fII! ii! Lli II! !i! <ii' I • ...Ii '!II i 'I 'ii' iii • Ii! '1 .. !Ii'iP. I 11.!II.~.'!!! 'i! -iP '!!! !II ~ !iii' '!o !II !! lij iP !Ii 0& i!!! 163 164 16:6 ljjo iP' '" i ..• j !i"Ii!i!!II fI' iP.. I! II ..Ai HAKKINDA AeUC:LAMA. harfinii.~AR 'Arapc~ HaTflerin ozellikleci B1U hal"finhl a:z~n!ikleri IIi! n_.10 iii ii iii 0& . 162. !I.. 'II II!!_ •• '11 !II II lI-o!I! II'. 150 182 153 154155 l!i ~ ".:rfinin 6zelUkleri. '!' II! j. '!! .B.' I' II .El KaWlJmm . ~ iii. lIl'ij. . Ii .~ •.'.14...1..•• '.". ' II 'I! ~ III I...II II • 'I' .- '~ ~".. !! !! L!I !J !!J • IL! lay SlD §lilll.'iI'... !!i ii! 'i' • . !Ii . iizeUiMeri 1"&'1' i!!I I.. I!lIIi Ii!!' ill I.' .III. '" i !! .. II! II • II iI .. iii ~ 1II! . '" ~ Ni' Ii III .'11" "..J . LIi I . I.~ •• !!Ii Z....•• II .s.~~~~~'Ii. oil! ~ Ii •• ~.P.f'imn ijze~Ulderi K. II ....' .. o!! Iii iii II. !!' 141 ..I t ... til! II L~ III! III '" ..II! 111'11.II • !II II bal'fmin .8: I Ha" Daf Ha.!Ii iii • • '111'.ii iii .' • III Nil "IIi'.t . no 1." - Ii iii 130 El Evvel .iiI.. " . II !I! .iL..!!!J'~.'!!.II " i_Ij iii II • .

.!\zUeri 'I: ill. Hiinlerin kapsadJ.. iii i .'" . Dunya eevresinde dtinen yed! yddJ.•.u It 'I!' • II II !II .. !!! ... "II! ...'e toplanan.arfini. .'. . •• "' • •• II II • II 1&0 18] Keramet v... melekleri. ~ .Dian Udbi giizel adlan lIakkmdll b:tlgller ....' II II " .n baTtleri He saYJ. .. ii III. " ""....ebeleri. '. ~ I... I • .. . e... • !!! o!i eo i" _. ... '" .. • . .. " "!' _... ".. _ . . •• " " .217 222 III' 33.. Sulu unsurun ter.. II' . ".•••. •• !' '" II' !II . .le'de...•. "" " . . . !I' .. I .I . ""Ii ill iii !' . P1IIANEV'1 AFU~LAR·. ... ".I..l.. i95 _ ][96 - Hl'7 191 19. !II" !l'io I! • !I .. II ! !!! ....' II ti . Taksimi .• sakh gi:zli~i~mel1. hakkloda bi_1gi'l~'~':.I' Ii 'Iii t .t _ II II' . 1'111 . 11 III I Ii.i adlarl bBJd:. II! • '! II If! II !II • tti iii ..!IIII.RILI OLAND..er h~§oerele'ri) terazisi navablU Bihir (Deniz hayvanhllll... I'll iSl 18~ 183 jo • 18.•.ci dairesi E:O_Ih. 'j' !' ! !t II III II II .-. '" ••••••• '•••••••••••••• 198 . t 'iI' II! fI' II! !I' 'II •• II . !Ii • o!i ..1·-.. . '_ II II Ii iI ill iii • i iii I.••. II .!! j '.. UeRabblin.. ..'111'11·11'"01111141 ~ ~ iioi.. . . ' II III II 'I II II I • II OJ lOr'!! '!! OJ '!! !! • I!!! -' ..' !! LN .. ~::~ ". II I.AIFIE H:AKKIND..• ... •• " •• .itI say] _ klYJ... '" '!! ! II .. tim barfi Adlann Besmv.Ii~" fiitlDel" ... II Nuzul a.: .. Guntin 12 saatinl.ll!:. ". II j!! Ii '. ~ 31.. eo _ '" . ._ !! eo iP Iii· .. . . '" II ..... Ate'3li hqVB\ unsurunun terizileri . a:r§. I ill ill III . ".. 178 180 .. ...81 haJddnda e ! !I' DUZENLIi iN'Ci ADI... i •••••••••• "....§lldaJran bilgi..... ... .. .. f! II !Ii !o II M'~l .....evi 'lari... ' .. _.. • _ II ill I • • _ 199 199 Toprakb unsurua terazjsi SeW alia 'h.... ..." El sakam (araz .r. " _ .. "." II ~ .I I! . 11I' .~ II . . !!iiI II..•. " . ! II ! I I! II . '. •."' "' .I. ~lkarllm. .!." •. : •'. .!I' II II I- iii !. liI . II • I. .kapsayan. _ '!II.... I! ill '. iLE ANILAN i!i !!I 'I '!! I! i !! !I . b....) 6~r. .. II III • Ii II III ... • '!' 'II iI Ii II ..'" . . ".i ". iIi"" II ....& . . .A BILGILER . . I......... • • .. iii .' • i" Ycdi turlil (.. . .. 'Iii . 11 '!! !II !! II 'I Ii I •• to '" .r.. jj <ii. . TerazUerin barf sayrlarr ..azis'i ~l'uyur ('Ucucu ku§lar) te'rszisi . ~ '!!' If! I! 'I II 'I! ... iii '!! ~ ! ....... .usu " '" Rj_ya'h _ (ruzga:rlar) terQzis.. Ha... oil . . "" "' ". ii' . !> II !II ' 'II I.~LJilIKLERLE SA...' .. 1'98 •• ..' •• ill . .. • . : : :::::.." .. II Ii ..... -... III .. . it! I ..3·" .. ~.l'tU _ ..... II ...NKE"Fii HAKKINDA IlliLGJLER III Mal'levi.arf.' II !I ... II .& .· .. ••••• "... .. . '" . __. .. '110 II . ~Ba un 192 19:1 _ _ ... ".... III I ... " '" ". II .. "" . El Colb tcr bis] .... ".. • ••• Ii . 'II • !II • II III II II 244 246 '. ..11 II! 'I' "'I '1" !!' Ii .. j 'I II!! II II II Ii iii ... _ .... El Slhba (!Ciyet· verme) tcrazisi " " ".. ... 1." •••. :...I' II II • 'I!... ..a:tal" m i •• '..•...-rJeJin tahkimll B'cri!:ab Ue ulyi] ve suCli kaillarda bWIlDRDM..." .. .• ". . . . II 'II .. "" " " " .II II II iI . ~ ~ ~ • II ! • '! !Ij II! ~ II ....n n. : 195 .. . . . II II II Ii m ••• ~ ••••••••••••• . .I. 194 195.I " ' ... . ...•••.r:rn iUak M§l Rahmlrii ~.. •. ! II .~ !' 'I!! !I' II '..." . . iii . ke:§fi ' !t ...'. . II .•. Ii '. ••• Umilmikiidele:fi . Diizenli in... .. . .e §eref KerameUi ar§ Azam.' II to II " ... ' .....:z. .DetlerL :.•. I. ••• _ "" •• .iI~iii' !iLl'''!! I! !'II! 'I . ~i'l!!-·I!i'!'''.. 197 ••••••••• .. ... _.. "~'"•.'... ".' .•. ....••• ... " .I.. ~.a. II !' 'I II! II Ii' II '11 . .."..m ••••••••• !! • 'II II • •• II II III! •• • • II . 'III • Ii . gtinJ. . _ II .._ '! !I . .." ••••• ~" Ii ... '.II Ii I I Ii iI .Ii .. . II ill iii Ii ... ... ..5 186 I! II' I! !II I iii iI .to • l!! !!! !I! '! !!!! II II" .. 'I' • I ill ii iii II I. • !Ii !I! I Ii II ... II ._ "j'" . I' II '!' "II • iI .. 'II II .. I[)'LOM.. !I • ... "' . II I!' 'I II 18. _. iii • ~ !II • I.. " I •• II iI .I.. HeV'.eUi... ..' II I Ii II • Ii ! iii. .•.11 ~ iii i io '" ~ II 'II 'I . I Ii . !!!!. • !II !I .! II !I! ! II 'I II • I ...... .ii '! ...r-!-=-l ~ - !' I' !Ii II . '1_ '. " .eri. .lan ..• B 0 LU ~ AZAMETJJ ESRA:Ri . '!I! . AUab'm Burak Adlan..'" ..elllike-lete .' II ii III . II III II ••• iii eli.ar§ "redfbirsl"!j! .. .. . " " .....Ii I Ii !i II!' !II I !II II I! • Gu-nduz tie Gecenin..••. .AtIKLAYAN· VE 'Gi..... . _".. •'".• 0' ••••••• "'.. II' .' " ... '••. It . ~.. " _..arf~eri il@ sayuarJl _. ". • 234 2iU..mda bUgUer niit~n -hi2me~ Melek1erinin ad]arl ve dUTumlal"J. ...a.i'-.~.t II 'I ! !!' 'I' 'II! • Ii II i.• • I' 'I!' • ~ OJ . .. ih II '..~ "..•• " . . " inn .. II II II 'II II I -II' • '!' III II' III II! I I II 'I.. II III! .'e iUet verme) terazisi ". • .. .•• .. ' '"' '" II II! Ii I ~. iii II i • .•. II II II ... . II. •.. i ~ _'Jj.' III !!I' II l' II f! . " III! • !!' "!' '" "." . ..... IIi'N ... . !I' ill " I! it 'I ..I ..••.cetvel hskkmda bUgiler ".... .II Ii I@ i i III !I ... .' .••• I '.m {. It' . iI ill ..I! • 'I. in'tisab~ ..• '. iI!I ..

. ...'! ~ _.':aT'tev:n Kona~1I!i-. '. ~ i •• " •• ' •• . Kevke.'~'~~~~'~'~~~~i~~~~~~.I ~'I! ~ !t!jlI·!I!"·!-·"!·i!"l!·~···.•• . !I! II ."'''IIj'.. 1. ... II!! Ii • ~ • ~..'. .' [I. " .111. I' 'I III.E) Hena I{g. ... !' !! '.'. El 'DiiibrAnKana:tu •••••••• co • " ••••••• " • '" •• • .•'"" '•• ...j....'."i i . _II! • !!' ! II! -II! 'I !I' '" I 'Ii' !!' ... !! II! .j . . .....'. '!! !t 'Ii . 111 .•• :. ".~'!! ".atlann Konu~tul'UlinaSl Bakkln~aBU....harfl ~. .'. " •• 'j 210 H~r. .. ~.[~'.~~m. ii.. ~ ~ ill 'Ii iii 'I '•.1 .'rslan) Eli u.!!O~ i..ii d:o. ~j 26'1 2.. ·262.•' C'iQl barfi Dal bal'fi H:i!i.~ ~.... .I!iI ~ . !! • 'i Ii! ~ 'ii' iii ~ I' <iii '!! .. . . ~. i' " it! ..a. 11.•. . .~ !! .. 1Ij<lliIllIlJ.na)h ....•..··."~HI·. e • !I . '!! ~ • II! 'I 'III \I' .. '.ba.sl1NTAK ETMEN: o~lIeIlUmea~i r-. ~t !'!I'l!! ~"!i!~'~. !Ij :285 286 286 288..•.i ••••• " '••• 1Io..AAINME!NZiLLER'ININ NfS:BETiINi i.azretlerbtin CUrl ~~··~~~~~~~·~~~~··~'~~~~~~~~i~ii~~~~~~~ . iii iI! ~ '.~ . II' 'I II' ..IJLk) Buren .I' ~ iI ..liaorl:n lisleli '" '.. Giin..jl'!I.. . iI . ~.' 'Bi har.'....'. (Bo.~~"''!Iioili'' ".•.r.' !I' HI .II ..:zi) BUf:. J' . '••• ~!!~". '" .. ~ ~""!I! "'. II! II' 'I I' • ! !! ~ " II! • ! • 'II! ..~~~~~.• iii .'. .•.! iii i " ~. :.. Ke'vk_let. •• . ' •• " •• '. .A n a b t oar I ar ~~~~j~. "! !. '" •• .~ 'iIi ill .'" 'i' ••••• '•••••• " •••••••• .•••••.. .. .bi • !I .". j •• '".l'~''!I.' !I' ~ . .B1I.II...!Ii!l..tan (Yen. E1 :S-eJlr.!!! !I'!!\!'~!!~!I! ~ .''I! .Iteyn Klnal1 1:1. '.un K:evk:ebi ~!I!'.t!j~~j~'~'. •. 'j' .•• ' ••••••. '••• .ji . (A.• ...Se..!! ~!i!'i..ki:iler) Burcu. ••••• '. ' ..!p"I! I !I'..ij... BilgUer' . aOLJl M au Bunlarda ZAYIA'CE alllJull.2<i9 .~.. •••••••••• .' • 279 .-" Bnrcu '\ 'g''!i:'.... YiB¥mak\le . . ~ oj... !! '.eu .~. !I' it '! '.'II H.• ..' •••••••• . '.ii.!! Sift.hAkreb .. ..'Ii~'. ...~~. ..Ii~ Hakkln~a ..I..jI..' ••• '.. 'ii' '" . E~.. tklim CtP1R 'CE5iTL~Ri vemmhklar ..g... •• ' ••••• 'i ••••••• .~ . ~ '!! B' '!! 'I II' . .. K. i!! r~ Ii . •• ".'!oijo.... ojo'i'!I!\!-'i! iio.. " ..1 . •••••• _~'~~Ii •• . !! ! '!I- .. .•.~~ . . ..' ~ " •••• '..Dile Getirm.ljiIJ •.>!I' .~~ ~ ~~. '.' • 'i' • ...·~ •.!.i 1:1 . " ••• ••••• ...'. " . Ii II •• !I! lI'Ij.!"'·!p'··~"'.. •• 216 27.~"!!'.. • 1'. !I!!I!ii. •••• 280 j • co.I!!I' . '.lIjdl·.J:lIel' . ~ ~ ~ '!I • !- !I' . ....' ••••• 2110 281 '• ~~~~~~~..• ' . I'!!!!I! ••• ·~.:hakkuuia verdili billgner if ••••••• 2163 I 252 34.~85. .' I!! "' . !II •• II! !I' !I ..' .• ' '••.El SunbiUe· (0:8tak) Bu'l:·cu.11 II IlL.. 'Pe:r§embe-Gununun Kevkel:d .dlk'm 'cirri . •• .'••" .".~l~~.'..• III 'I' III • !I! ..~.. 'I' !!' '!! 'I' • :!! ! "!! '! II! II! ! !I! '.• '.• .: '. ~~~~~~~~~~ ~ ..BunJIann Dile GeUriJmesi '••• ' •• .riUen.. " •• ' •• . ._. . '••••• '. ••• ' ••• '•••••••• . ! ~ II . ·t. !I' 20S -Menzlllln ('KionajJIn) .'. •• ..'.~~~"~. 'I' . co.... . '!!' ! .. . ilLE IH'ARFlEIlIN. Gunler." ' •••••••• : ••••••• '. '..'.• "..El Elut~-(B8.iKona*" ~ . .~. '•• .-11'11'.!!! .282 283 Pasartesi Gunijnun Kevkebi Sab Guniiniin Ke~kebi "'''''. . . .. ...." j!J. "' ••• ' •• " '•• . . " ••.279 .. Arif kijHerin Imam.) ...~"~!~. ...289 III 'II . .. .••..~.·Sfirey..• " •.•. . •••••• •• . .ek. ".Ij!l. . • ..arOOsi Ginuf\ijn .m Cifel" SA. .~ . ."!! ojo'. . •• '••• . •• ' 291 291 2!U .nlivi 'DureuA Ra~Uer'inj'Klnp. ...•-~ !! ~ 'Oum. .. jill II.''' •• 1'.la) Burc:ll ..~~~+ 253 tmA.e~l Burcu ' . • ! !!' !II! 'ii iP ~ ..••.•._.'I. B'lI1IfCU r. I'''... .' ~!t!l ~III! '. !i. .II.. •• ...'... "'" ..•."'_ i!!!!"!'!! Hakklnda B.'I'.. El Miza n (Teri..'. jllj '_i! iii' ~ 'iii' ~ ~ ''''!p!I!i i ~'!'.Kevkebi ' ~ iJ'lJlO ... .•." •.. •••• " •• 'j" •• 214 215c • .. l'IIi'~ 1t..Sara.I..:&8 mz BureDD Veleri •BUl"!!..'~'.aliy (Ba'krag) Buril!lLI •• "' •• '••••• "..' •• Iii ...· a iii E~.iooli ii iioii.•• iii II '.. dengelerin 5 0.I. iii iI! Ii I iI!! I.6 2'1'1 !!'o!! . . ". .I!Ii"!!o!!'! !II".zle Q'Q. 29:0 "...~.~~f! El . ~. .f'i "•.bk) Bulf'·cu . ". •• ..~""ii . !I' 'I! ! I. • " .Ka'\i's (Yay) :B.!.0' ..Ii'...~..'~!I!ojj~~.! .!!~~.rcu .'.f ve V'ef'ldei'i.iinij_n.....'.j •• ' '• ' .. ~. 2M a84 . '••. !!~'I"II~'~i~!I!!!!~!!ojj .• ~ !!' ~ . ~ '!' !' ~ • ~ 'I! '1' 'Ii. .. ~ '!'!!i !! !! . ~ ii.... ••• ' ••••• 'El D. Ii iI!' iii . Cifer Sa. .'. "iillllll'. . .cm E... iI!'!'·'~'Ii'~i'~· !l'i· ojj"'''~ t-\Ij p.~. • " ••• ' •••••• " El Hamel t.~~~~~. Ii . :288. _"'..~. •.jI. . ••• ' " El Heka KO[la~.!!i"'~i~"~ 287 Cu:m.-i.. ' ~l Cedi (OJ... ""...' '1 !!Ii .. '.. E1 Cev~a (I.. .nile Gtetidlmes. ". 0 •••••••••• '0 •• 282 . 'i •• .~ . '••••• ' •••• . '~"'....'Ii.~ .l !I'".. . ••• " •• .•• .• ... '!' e '! • t.i~~'~~~~~~i.i.'._ ..!PHI . 272 273 2'7<1 .. ._. RGl.~t~~~4~. iii .Iii!l!!I!'I'!I.(Akren.Ii :.''.'11 II .._••• ' . ... _ . " •• ..!...90 ..... .. jjo '!! I . .. iii .ilgilc'r . ~~~. aDl_. .ii ij! ' .•••• .. Gun:ijnull 'K~'Vkebi :ar'~.'. " " El Esed.~ io i i' .0"" Pazar Guraibi. '... '!' " ..ii·.. •'.:••"•.!I'~ I illll 1110 .lo!I"fioiil.. ••• " . . '" '.~"~~i~~i. •• .. Harflel'i " '" . .·"~Ii" .~~.dJ.. •'•.'.. iii . '. ~oIi . 289 2:89 :2..

... :'. . ".til I'll! I!!' '!' ...onajI. .. '.lyl . Ii 11'1i ..~'~I.n1In....... !I~.".. '...'!I'. ... " '. -_.~~~~~~~~!'~II!~~~..I •• .a. A.I . .o!i ~.'..\ •'... iI! I.. -3(5 345 3'7. ~1 "~JJud Ko.'. • . . Sonu 'ba!~a: ..l..~~. . _ .1. B010 M ....k.iIi Rak10ndliLBOlUsI' "_ '. Ii. l- I RABB. •• . ••....... . ~ '....'...'I! !I~'i! "!lii~'!i·lill.. ..~ i 'I! . .LER BUNLARAB.'...iQsiJmesi ~.. ..' .Jo:m keWk ." iii !till!.. ~..•.N OIZLI HARPLER HAKKIND4.~i~~i~II!!~~~~'i .5...Bilgiler" . "..«: •• ' ..plere 'lest ...i'.•.j •• . ~ Ra..' ..... .-arne _ VB . .....'~ ••• II!.".Q~lu Sii1eymin Peygilmberin Kursilsiintin llakkloda ··'bil..•.'.e. '..••. _ 'I II'!I' 33<2336 336 34:3.o ...~'!J!I! !J.. . I! .'_. • '... .t.. '~..Qavud . «. . BULUiIlA. ..II'~..' -'I!!!!' 'I! .on~.. .... ' i.. I'!!!'! ~ ...II!I.. .brlti . . .'i! i!IIJ+"'~ . '•• i. . - ka.291 1III11!!''lII''.IRETLER . .. '..•.r ." .•' ..kklnda _ bilgiler ..'. 'eO'" •• . Zuhre kevllmb.._.~" '!!' .ANi FEVZ AY:DlINl. -... bak._ • ••• ' ••••• "• ••...... '.'!'!I . .._"..'. Pi' 11..1"!Ii'1i -i • Iii i." •.. iii <ii' 'ii' iii o! !P'!II ..' . ' II! !!I.. ~.' .!!. »IW"~SIr EIN" -I( EIZil'a' l[ona2h".J~" bilgitel' .i.dle Duluba'n ......~I..!!t~"1I! '''' 11I!.~~~il~.:c €'. _ ....-. .III. .!o!o_ .YoUan .. E~m.AliliflZEI.."'1i1 .......• ' .... 1 !hI!IIIiIlj'!I'. ".1 '.'.R Vie Mad. ." ... •••• . •. 1 !p. 11!1'" _III! .. .e.." ..• Hallael'm t~stri_:~t etmi§_" oldu*u ill makMe s '".. ~ ' '. II! .•..•••• . ... ~.. '.•. - m. '..bb~[ti Feyz Sanl'atln :tazileUeri '!!! '!' 'I . ..KAiDELERiNDE. . .. ~ Ii . i~liI"i II ~ i ~I~' I' . 10 LU M KiMYA ilMil UlZERiNOE KONU$ULANlAA K im:y. .! . L. HQ'yvQlolar.. .••••.~..•. " " . .•..1"lmno..~. ... '" '..' ill LIi""i!i .yah su)~dlnlmasl ....• ..1" •• ... ·"'_filQire... 1 . •• ""....• " ".gizl! harIler...rilmi!j alb h:ad'le "LLAHi'~'n adiJa. ..'''' ••.~ '•. !-'!!"~.'" " •• I •• ~..1' . ~ • .Danm:Bdad'yapllan gbll birilj Merib yddizlmnbu:' .. .' II. ' ~ •...'.addJ~s":Konagl.nalt· ... ... !II .".•... . ....I·i!!!.. ... -.I !t1l·11Il...'.... !I'" !Ii !III .". . .•.'. . bOliimlerihakklnda e bl~er ...ebwnYl'lIanmasl :... ~44 or !I 344 344 Merib kevk.•.. El M:lil.• ' ' " . :•..geUrilmi9 Ve ce~.. Yliks'ek Mak~un SMlibi .•••• ....' Vakltn me ttir'lu BuhulacaRtR~k~nnd~... '..•... .'. 34"1 34iJ.. :.. •.•• . 'Ii ' •••• .• . " E'I R'Il"!ia K. '. .•.. .' .·'II'''!iI!·l!!iil--I!i El Zabib KOiria:lt L~ !I!"''''!I'II .inin gjilgesini'!1k. ... ..: T-O'Plumun ·ld.'. El :lklil -Kona!!!. .' •• •••• ~" ••• .·..~. . . .'. :..e~aranlll_~ ''-' Kel"'--~'I:'r1'-.tII~ !!!. h:a....'~·.••••• ....:...... ....'. .~~~i'.. ...•. ..&9 Ded~I"'" . . :t. •••••••• " • '. ' "'I... ' A't'.'! . 'lill!!!i!!li .-' -r .. CANLlal'TKI..1-. "Ii-: ..j~lI!iII!l. . ..Ii~~'~.....•.'111 ~"'II!! 1!!I1_!t1!I'IILIII!'''''!I! !I!-""!I 'I'JIi...landa. I'~'I'. siizkapdarl vtYR...Tq Z"a:... .6..jdleri "!!~..~".'.•.. .' .'III~Ii~~~~.11U·k!erl voe ¥tarar:)al'lha'klqlllda. •• ."" ~a >1501 . 294 294 ._..•. . !o. '" '•. P' ~ '••• ' . ... : • '••••••••••• . bUgUe..::: ~ut_siileriR NeJerd~eD ~kanl.' •••• 0'. ..... BiLGiLER' 305 C:H:irkfllide'terin..it .es"i. aizttLlwR V'E i. .. ...'. . . ".. 35. '.••. ...~ ~1I!1I!~~. . i!!l iii II' ..•• 294 301 30:2B03 Taro ve Terb:i~er Rakk1nda Bilgile'r ."..~.ETLl TA$.17 3. . . iI...'•. . CiFiR.....I'. .Qllair:rme-si .'':: ::: :: :: : : :.lifll...• Sot 310 -. ' "'II!'" ~~.~~~~~~i~II!~~I'...·i II.•..I..!II II!.E!KalbKomall -_-. 3.•••.LIJ.5 3. '.••.•.esi. ~L~..kire~lenEUirilm..i11111i "'!IL~J!!.~I!'iI"~~!iI! 1". :.•... '•••". Ii !!II ~ I!!l iii' ~~ .'. !I!Iill!!-" I!!"..~II!... 11 !!!.•• ' •. ~'. .' ••• " . . '.~ !Ii . t .. '!! !' i .' ..gtller ~ ~.~'IIIII'II!IlI.. El N. i i iii I' ill! Ii!! II! ~'..~~.•... ".nlD... . !I . .. 1.. ...e!. . •.-JJm.• : . .. ~ ~ ~ '1' Ii! .lfideS. • '.••••••••••• '•••••••• '.. !-~LI'L"'!!'!iI'.. ... ~.. . . !III'. lit iii iiIi_~"._. • .. io !I 'i'!I' 'I! Ii'll ·1· ~ ill " ....~_ ••. "'.. ••.'. . .~'~~~~~~I'J~~~.31l 36. ~ '• 293 293 2093 .. ". KE..!~'I"!II!I!'!' . lea.. t!iI':' ill I!i Lili I ~"II! I' iI Ill. II ......•.ATICINOR. ! !! !ii"iI! !I! '!!o'~ ..I. . •• ~"~.. 292 .. ..:': :":: :: : : : : : : ~~...t i-Ii ... III".292 "'._ . .... : ••••.irenU . It'II!'........' " '.• . . . _- ..." ....'1'. ~ .~'IJ. ' ..~ II II..: .esre Itr-..-.. BOt (j M .•. iii .. .. iI 292 .1!! !Il'IiI! I."'•. .~~!lI"II!~~II!~' III . !I~·.~. .

.. .. . i !!i ..anb olmak..!!!.111 II . ... gid:ermek >II!!.-' oj !II! 'I . . 'II • II' •••. !Ii ... II . '. •• III ... II.. . ..a II< oj ". II iii .! ..III1~III1!1I1i~""~~!I~~.. '~'ocl. .. :" •.•• +• iii 110.: •....~ . i. II 1\... ...~ lilt." •• ·11...iI~....•.. ~ ':If Bao... II! ••• ' " " '" ' .. ..~~~. . io ii ~ 'I' .II!. I" •• if • • !I Ii iii " ~ '" Ii!! i 'I' II I . III 27... ... II .I'''. _ !!i" . .... II .1.'g.:iD 1'. 59. Betldan 'korUlllIlak.'II'."'IIIII •• . iii .~:k .... II •• ' • !III • ...II ill . iii II .11 Baie.k iein I ~~ ~. !! II . <I ~ • ill i ... '!! II! II .. 160 146.ip ·§. • II! II. Ii" III II . 70 Bereket Be~ 'Vakit naroazdam..'.""'. •.I.• '..8... Ii if .. ii! . .lklarm ko:rk:1Il1arllU tedav~ i~il1 tOC1!lklara. I•• jI <t II iii '" 'I! I !I!" • Ii !II II 11.. ' . varhldaI'l -Od. 225 91 ~~~.I.!! " II .'.~k.& o!! oj. SGDr. to II Iii • '.. I' . 43.. .... . ~ 'II i II IIIB! III III ~ . . '.~~" . ....11' .!!o •• .'.!I!"!I!II •• II£~ •• iI • ..I . olmak Cinleri 'etkilemek .._..~." 182 m2._111' 3'iIl2 if.~~+.a ..~!II 'II . ..lIi!o4.A.. ! .~.IIJ · •• ..rmekjr-in. III __ 1Il"...II ••• BiiLiin . ...I.II • II..~~••••~ • I' 1& ..~ . .I.._.. til.. .. •• . .~~...4:1 .. .1II1 •• '. III II< • Iii iii ii ~ io oij .'.. !! • 'I' ill • 59 4·7· Celdrge ..... iii. .. 221 .. II! i! !I! 'III Ii ...I..• 'II" •• " "IJii '!! i!i "!I! .. .• '•...I..Ii II !!o .I ••• ~.. .~. • II'" • " II'. en . iCin..... !!i -iii 'E • Ii !Ill III .•. ".... ~ Reden k.....~ ~ •• I1~~~~ ••••• AJlt.MI. .yakmak: icin -~..II" Ii io i!i _'!i oi! J54 f61.' 'II III i 111111 • " ...•.i-f'i .ak ..11 .. " .' • tII·......II .!Io .. 219 II~~. 11'11 -!II '" iF iii 'Ii' I' !Ii 'II II I. III oi. II • Ii ~ oi. ~ " oj! it! II! -i II... II!' II ii. : ie-in : . . II Ii .•. " •• .~ . . ~ baliou' 1l~' tada )e~kqjisi t. Ii '.. . oii !II' ~ it 'II ~ 'II • . . 258 In . ••. .~ ~~~~~i... .'" !II . . 1'.I Jutzani'> sa~lamaJlij!1._ '!! .gullD.'~·...~ 'I II II II II II•• II • '" !!! 'I! Ate-iiI! ba.... 168 357 111 .~~~~.. .. ~'allDaD veya kaybolan Ckesiz bastabJdar join mall' b1Jlmak it.~.Ii .i -i !III II •• '.I l1li •• II! III-II' t •• jj t!I '... it "''' oj! Ii II II !Ii II ..i II ... II! !I'" 1i •• 11 iii o!i" iii '1''' . ietn ". ·11 III II ill .suzJ..~*~. ..Ii. icm • \!! • '" ~ i !! .11..... "...Iii. 'i!! ~ II! ..III •..1 ....~ 'II 88.. ii .11 •• 86 II ""ttl •••• . 1!-dI' Ii • ~ III ". 1415. II .... korkutmak ".. II. II . .' '" o!! . .II .cu' . !!o !II dI! '!I. . 169 •• ~~~i. '.. • o!!! 'Ii !I' II •• i'li ••• 141: It I-ii'i! I !II!.. 'i!llil II • . !Ii iii !!! 11·" •• ••• 11.. . Ballk _ ~ .~~~. II if . . DDalakh.. . A .sileri durdlunnQ.. ~~ " .... cI'll ••• 11...~Ii. II . tein ....uk bisseitmemek -A~l -dindirmek icin . .-4 ~ Ito i-II •• II II . 1 Ii _ ~ ~ II" ill ~ • i 1!' 1 •• " • " . !!' "" 'I.II~ •••• ~_~ •• II ..... II ~ II • .III.11 ..ucvve-ti i~in.II lsorc i ~ 5. i .I. '!!o ii ........ •••• II· .... 166 Dilim sahaswda -_11. karl -kOCaYI Del·tne_ builm~ ':i~iR DerDzde-IJojWmam. i!!!.*.. + iii !!!! 'II! I. .. • II II' 'I II< II II' II I 'I !! 4' • !II.~ Ii· • . .. 'f' I! II "I II •• II at " .. III ii Iii iI ii' • III III . iIo!l"l!i I1-1ILI t50"!!!I!If'!I!'II! ii .• II iIo 'IIO\!! oil< oj! '!! 'I II Bal.. I • 'I! i ..~ . 1Ii"_"'!o !!!i. III . ....... iI '... Bo....• '. "-III II II • '. i!i III.~ ~.'· V'C kuttulmak.. .vla·nmak i~in .armeDj.•. . II Ii. i'I.. 'i II ..Ii iIo !! • 157. Ce:sa retH ..dlar. 171 240 '" 'Ii • II .....!II -.. ~ .ao Ji.II . II II!' ""'III' ~ 1lI!" • .•..I.kalarlftln . i!!.. ••• II..astahi~ j~:ill DarJln. • . . .etkiJi koruyU. II II. i ."' •••••••••••• I! •• II ii.. '••• 'II ~ iI emler-Ie kODulnmk i~m Ciiel" . • I • ..... Ii II . II ~.•• " ..~'Ii'II... •• +• [.II III '!! !I II! Ii 'I. III . _' .Ii I .110 III .. i .•'..s amlaeak 8. ...I I'~!II-i. 'WI 'II • III "" .. III ' •• ~ • ~ iii II .1...I ~..... iii -II iIo. IIIII'!!o-..110..I.. ~~.Ilastabklan. .~ " ~ ~ ..in 240 6 y ~""~~.~~••~~~~~~~••~~... ' . " • II II ill II II I. 'II! i • II 'II ill . . 'icin . 1-54......~'~~~~~....i'. II ill....aLl .' .I· II Ii . • '"!Ill. " Ill! I ....If>m 'W ill • '. _.. ... ve su. .•••......bUZllll":SUZIU. II III .II< • II . .~~""P~t 'I'" "'-.. !I! ..' ..... I.' .~35S 11...1.21. ........ •• ~ ••• '. '.. Allahkabnda en yUk-sek mertebe ..•.II Ii iii . II' I..~ _ i'41I1'i... kazanm3k ie-in .II II •• io t !o '•• ' '. !Ii I.1 !!! 'IJ ' ... n J.. . . II III II II.I.•• ~IIll~~~ ••• ~.1Ii Ii .. .~.•.~m ·gij.. .. ••• J99 Uil.. ~ '!P ..I. 150 .~~. ao • i '. . . ~ oi. iein· . 58.. ~ sa ~ -B'a.' I' ••• '... II • i! OJ 'II '!I! 'I I!" •• . . Ii II II .1 II il til "I lI'i!! . . III i!I'oi! i I! .. .!I 'I'.1i . ~~~~ 152 159 231 1M I- ... 11·11 ~....... i!! ii!" II '!II! 225 1... '!! .1II ~ij!'I'lIillii !!o~~iIo~. .. .. ....I ..~..~.Ii~ jn.~iji.". .' •• ".utnJak .. II! ~i!l!IIIi. Ii oil! .. ~ t ~ ".emek..I .tietindemitoI'Unrnak i~ Coeu kla:rID . "'''.~ ~ .iii i~ !P ~ ii ... .!! ....aJal'1ID r'a-hatSlt etmek iGil1 ... II • ••• i!!""II!i iI"*.stallkl~ Ate!t .n ¥.. • '!' '!' I I! . II 'II!' II ... .. . iii II..Ir'il] 'I'. II 'I.~~~II!I~. . I~" Ii !!!! iii ~ • ."1I1IIIII. 58..

. I!. ' ~." !I!!I! .!IiI' ~ ~ . •••• ' " 0. II '~ • ~.l!tte.!!J~Ii'..l kal.••••••• 0.in . G~be kalmamak trin ~ ... ••• !I II' Ii! -. IGu:zel giirureJ. .~!'... . :~!to .~~~III~.i! • Ii .k i.... l28. .. .kesmek.~~ ••• II~III~ ••• !!I~~.'•••• .'•••..!Ii <II.. !iIi. t Dijnyaveahtrette mutlutuk i.' o •• " 0 •• .'""in ¥ ·t II 'II • ElI'''·.. LIJ• '" ~ • Ii '" ..L.••••••• 356 ~a~..••• Ha§e:relere .i1cfiniiartlrmak ie.iu ~~ v + ·Ii!.!I~'I!. iIoili ii "1i.~IiIlIl ~ !I! ~~~~. !I •• I .~~'!Il~'Ii!!I~!I!~~~t~i~~.' •• . _' .!t..~ hukmetmelit i(:in io!l •.~.k J i ". • '''. ~ • _tl.. 'II .~~~~~~.0' ••••• '"'" •• . llli ... 353- .. U:2" 123.. 1~U...!tl!!i!!! ~'~~II!!!!!!-..e etmek . !i ..II!...l'Uima'k"i~n .•• . 0 0 •••• ' ••••• ".'Ii !!' 'I' 'Ii! iio.' •• ~~~.86.t .. • 0 .'''' ••. 'I' L!.'II. .' ." •••••.tmak Duemanlan def'et..it. ••••••• .4'1 .rden. . ..• .0 ••.'11 !I! - !I!. .~~. . DU::imBg~rrilld. .~ ~ Ii •• it.~~~_~!I!~!!I~'~~. 1IJ1L!!1I!!'. •• '" ..260 !'!!I!!!...!i Ooze in.' III ~.+'~i...i~manlarl dajtJ.i!!Ill"IJ"III~.. .~. .11U gid.!!I '.. ~ 4! • '! 4i' .at~ ga!ibiy. !I.j! .. lU. !Ii ~. !"ii!""i!o!i i I ~'!! ~4'~~'.' ••• .'I!!.•••• '••••• ' "' 0 0 .. ••• . ..."'!!iI!'! !'i'i''''i"!''!i!!i ~..i !II. "" if' II! . iii Iii fIIIi Ii II Ii •••• [:20.. " •• ' • '•• " •. iii!lfi!iljo.. 'turUi ij'."·II. _ " •• •• Bazine tnlllmak.~~t~~~'. . .••• ~ . o ••• '..Qfunmak i.. •• _..I·.~ ..'!I!.~i. '!!- !I!' 'IJ II !!l'1 !- ..r torI. .~~. '!!Ii ill III II ••• ~II~.. •• "·Il 'IiLII·!I'1i ' i'" II 'i .~~.!ij'l!oj! 0' '•• 0. m . •.lzhkla.in .[[Ju. II !I .•• " •• "•• . 102."' ••• ~... . • •• .i .Gayb ~mini 'q. Iii •• '•• tI.D:. ilNI'1i 3~.•••• Duny! ve Ihwet !ieref'i j""in.' ••••• _ 00" ' • • •_J.i 2:26. .ljtlrm..'.I'iIi' !It"'. Gidem lert geUrmek it.1111!II!I *".•• '0 •.'" .."fi~. •••• ." •• ~ •.Ii ~ II II '.la!'rdan· va tehlikelerdenk:Munmak If"" '! ..!IIIIIiL~L~. .. !Ii ill' Ii • 'I!! •• !!I '•.. 1'1... 50.. '" 219 1.. "'II ~ "..ILn.~t. ~tmak i.- •• . III . ••• tji !!!oP!'.. .I!~~!I!~~ii~~j..fl iQ'm •• '••. "" •• 34. ..n .eU~il1 GemiyJ. 1l2. I. II...I! 42 ~~~~. . 1'23. • "'. 125. 0 •• 0 •.'f...~~n..~ ••• III 'I II •...'iri!oi Ii i"t 1I!"rr.. ii • ill i!! • i!i Wi ~ I' Ii Iii II • h.e!' ~ • ~~k.•• •• .bmu jti.Lii'!!i.. :240 85 .. 136" 20... e it II· 'II! !!'!! oj'!! i ii ~ . U5.89.kt_Qn _k'ormn-ak i.. 1. . 111.lt~~.. .' ..n:k:orwnU. !I !II 'iii· !!' !I i! • '11 'iii !II! . •••••. II .~ !' !! • _'!!' • Iii ~. 'Oil tlltuklil:i!lI.•• Ii.~ .j'Il-'II!tI. kurt."'''.•••• .Ii OJ! it. '. '•.Dertle.M.'Cin •••• .. I..'!!'~ . ~ .'I1.I~I!!!~~·~~·~~!!!··~~··~~·~~·~··II~ II!Ii~~~~ .'!II. Ii ~ • iii L~ ~ . .i1limD _harlb olmasil ••. • " '••• ' . IIJ!i ... Uf.~.fl!liek iGin ill 0 .121.. II! 'II II oj!..' . Gfi~ ~ kuvvet kazanmak i. ...rIIIl •• . 11•• ILI'!!'!I.inleri her iQin !I! ! !' . '•• I • II • '!I! '!I' LlI!lJ '!! 'ilJ... • '" ••• . 113.. • '0 .a.U. iii LIJ..'lIiI!llI.24.". .II..' ••• '••••. " •••• 0 njrenmek ·i~in· Qaibden baber-a}mak :i. • .i!n P J 'lit - iIi"JIIi ..'••••• _ _' '.'!!i •• lili~. .~'!II.•. +.II!J.0 . .!I. H6." '•••• 0 • . ~ ~ y in. ''1:9.•• ~•• Dnl1.•• '''i' .~II~ •• ~.~in DU. Ii..' • ". •••• !. i!l11"i1 liiti .~!llji!l"'!II!IIlrIII"'II!!IIi~"I"'I!I~"!!I·!II.1JOS..••• •• Ii '... Ii LII~ 14.ua-z ~erde'lJ.lIiI!liilli 229 58 72 II"II!II. it.. Di. I. 308...dlrmak ir. '" Du§in. 0 ••• ' •• '" ~ ••••• . ~.tl!!! +'I! ._. .~ ' !I II! ..iIi •• II NI'II I! ""Ii"11'..Ii.'!t!!!I!' . Her Uirlu hastab.!II ~ It. ..i"'in He.ermek ])i.. !I. ••• ~ • <II 4J •• ~Ji!i Liii ~ • til ~ iii Lli ... •• !.iiI'''Il!l!..riiii!ii'I.~ '1II! •• ·~IIl.umu. 160 69 219 1'. _ Dii§manak. ~~~~. ""!!iIll.. . '. 'H'a~ereleri uz·akla..~~.'iIi~il'iI'I'it~. i..I.. 1"1'4 22 ~ A g ~II'--_:. 352 :175 "..• ~ oj! ii + <!I' .j~~:~~f~'~"4~ .m .••..0."in ~ I.et j..i.~iIj. I..17'. .. •••• .!lidiJ'''Lii.in • ..~II.~.. Her tilJ'lu hicet i~in o.~i~~~~i~~j.a....'I'!I!1.k u.!Ii ••• !I! Iii II .. icm i~in. iI!'!I!-.'!I! iI! ~ I!!! !t+ III iii! • Ii.IIj .Ylr we bereket i.·+.. • L •• • • •__ • .~'~!I!~~~~ - . ~"'II ' ••• .. •.lit. •• ii." . .' !Ij !I '.+iIi..I .cin HD.II!!I.jj..~ i illl II..2~~.__ al.I ~ !II I'li [55•.ILi!ll ... •• 'iI! 'I!! ''.·11"' •• "II! Ii it II! iII' . ." •• 0 0 . .·1i 4 "I!!. Du§manlankabretmek ~i~in.. •• " 0 .aki~in . . .'~ t • !!! Ii 'Ii •• r" !ji !II III !I Ii' Il i I!' 'II! • .. •• .k i.."'I!I'"-''' ~!!!j".1i'1o~ a iioli I~ ._ G .~'~"~~. 164... 13..W..• !Ij !II' 'II.. ' ••• ' • i· •••••••• ". .•• " . • ~ •• ~ •• 'I Ii ..• '. ~ "!iIi .~~1i~~~~ '226 '73 .".iilii'liili'l!iIi·!liili1!!i1l'." •• 'JI II' 1!'..g(jrijnM!esl icin batma.~.abats.._ :I-I!! U ·i~~~..jn ~.I' ••• lIll.!Ii olJ.~' .J •• I~ ••• '. • II ..Hanisten ve esal"ctten kW'tillmak iCill Hastallk. i@o ••• i~~II:~I!!I!i!l~II~~~j~~I~~ 146 345 160 .. L97 . !i ~ Gergek Kimya ilmini eld.•• .!i .~ 'iii ~.~I.II!I'."-:.:¥'VD'J. ill! II '" ~ . 131. Eibcr g. . 65 . 'l(l9.'t~~'~~~~~~+.... . --·N .. Ii !I '..en k. .!!!.... ••• 0 •• ' ••. ~ !~~~~~~~~~.mek i~in ~~~... .. !oi '. !i !Ii' • II ..~~~'iliirll..."'...5:mardan y..j!o .a.0 49.erl!lerdenkol'unm. . c •• .~t~!!i~~ii~i~~~·~'~~~iI+·~I!. ' '__ 0: 0 •• 0 ••• ".' •• " •••••• 5 i la . • ' •••• 1"7 "2>".i... j !ii !iii Ii i!I ij!j •• '•• ·i !ii"1! !!' !P'. "". 0 ••• .'' ' "..l!i!l.uJ:maik J- iiein .!Ii 52 349" ~S4 147 '1'3 Coriinmez hlle~elme. Ii! 'I . . _.1) .10 iii • Gii:z r.' .. 1. 1Iii~ • !I' .'.. ••• "'0 •• '.'."'in icm.... . '" iIIljII" ill .' .1I1'1 ka. 108.~~ .!Ii~.llann ko.!Ii II ••• I • II '~'I' !Il •• 'Ii: '" II! Ii. "iii ~'. !I III .."~1j t._ ...em be. ''l!!I •• . 116.•••• ... .tI'.... 87.!Ii~!..0'" •• ' '•••• ~'" •••• ' . ".!li. II _l!. .11r ill. Metten liorDom.Ii 0 dIi'!'!!'· ~.~.i> i i II. . 41 ~'''II'' . .!I •• ilii. ••••. '134.-. 58..ee ve h:aylll giicuni :kuvvetlendirmek ic_ in lllIi' •• 'II!II'ri!11! I!l'!!' •• .'I~~~~"~I~~!I!~~~~. liD" 98.231 165 .LI!~.. •••.'.~.• . ••••••••• ~ ~""~~ij~~~~.II!1l. 38 $17' 76. ••• I~izli '\jeyled 0M:renme:k icin !!!!II • iI!i'II..1111 II i .. j Ii ~ II iii iI'.. L45.... t ~ ~ • !. ~ 225 .... ' i .• ...'" •.!!' !I! !Ii iii T .i • Ii! "'. iii <ill • '. II <!! !' i ... iIJ'"IIi" .. •• '••• '.• oil •• J'i!i Ii iii •• iii • <II' • :I ill ~ !I! 'i' 'iI! II! • ~"II !II .'''''~·lIillli.. . ••••• Ha.j.in ' . !I iI daba giizel .lls:uU .I!!! '" III !!I_Ill" i!!IJIl iiI!! III L~'" II '.-. "iiI '..!i ~It.. 1i..II'~~ !I '. z:n.

!iji ~ i 'iii Ii iil .•••.. l(.• '•. . Ii !iii -i' . ¥& -II .IIJLIi 1I!I11i . do~'''''' i.~. II!' II Ii! !II !II. " .l!".!. •••••• ."..K.. b.~ ''.' ..'II !II.. rir • .!'!lii!!!'IIii!!Ji!!i'~!!.' ..• •• ... !!I! !II ~ ... ~~~~~~. _. 'II!! II! II!! I!!..8 ' .bet etnen duA KtzlanQiZi'l'. 'II ~ 1I!~'!jo iii i!!i ~'II! t..•.KDrk.. ._.. KGWlWlRien kOnlllDlBk.~II~~~... il iii • iIj LI ill . ... '. ·I'"'!. 1521 1-43.u em '••••• ~.11...wi"'k1 Kq. i~ III .~~~~·~.' .' '!!I ! • o.~. ·i"1Ii Ii SUDJm. 1:..iI!~'4! iii! iii . !Ii !II! •• II ~ ! ~ iii 4111 I II< 'I !ill'" ii !III II! <Ii • ~~..! ..i'. ~"' .. :155..~~~.. .. .••. •• ill ..~ ·~~t~~~tt~t~~~i~~~.ek.Illi i " 'II'.' ..~ij.' !I II! I!II.II !I! ill ~ ii' fj i!i 4! " !Ii '" j."''' II i !lIIJ III ...'.. ...~ 'I!! II!! " I!! I' '!II !1 " . _... llla_' ·.. •••• ' • '•• '. I."~j. ~ • ill [~ • I!!!' t!!J !Ii Ii!! .'."!II •• 1 II!'.d.Ii !II I..ll:Jj~e(lillmek imn.• '•••• I' " .. II' 'I! • I." '1" .nI1k.. '.Ii 'Ii 'II!! .' 1.~II!III . _ '. iIj. '!i '..1![5! . ••• II II! II! illIJii.~~'~~!~~II~~\I~~~.11 • 'I! .etmek _i"" . iII'!I 'ii 1111' ill iii !l1'I!!Ii' i1i"!Ii Xa:r'a. iii !II III !!!! . •• ~~.'o!! I '!Ii oj! ~ii!!Ii! !i. :22.eti .~IIIII~I't~~~i~~.. !I' 'i!i II! !Ii ~J'i! •• "11 II'~ .taJi ·korkmamaik ve' deniz yrJilcululunda IseJamet· iCin :i~in ••••• '"•••' •.~ "'lII1 ~ II .~ !Io""" iIi..~~ . •• ~.·.•.~•••• ' •• ~ 57..Qmet kaP:lSlooa II· l6t'mek 'I~n Btikttlllclar .". 1111iii .i. .io" y.De' seyahBt iC~ _..m 46 M 148 33 :Hunl'.gizelgirlnmesi Kae:anl.. ...'~' I! . i iI'Iii'! HGk.i!Pj: . lSI 'sa ..~~~~~~. letiltdle:k: ilib .He.0 II '..in I~i • !p"!ifo~. ~. · . '..-'. .' tlt:il.. Vi HlfSlZlardai.•. '.tn .. ill ii <II' .~.i nur ).~~. .~.~~!!~~'i.t... .221 ...'. &".llla..II!'II!I.'!i! i<i 'II 11):4:. ....' •• ~'II ~"'!!!!Ii .-:I!:k iil"'l. "'. .Iri:""it .~~..' iii ~Il. •••• .kuv.c."' . •.ybet .' ••• ~. .••••••••••• _7.223 Hidllet ve guabl durd.•. ~. .I!!'I!iIll~.•.'.~.'.!!J " • !II • II III • III . •• ~II..iIl '" iii 'IJ. " ••• iIi! I. II. '••• . !Ii "ii' II! • Ii! !ilil ir:m ~ •• ~II!!~~~~~~~i!ll~~ •• 57 42 II~ •• ~~t'~II~~~~~~~i~i"'~.... "JII!LiI"J~ •• iii' Pi! !II :K!fil'lu"'uted _CI\ . II Ii 'II! II I"" ~ .ur:rtu[mak i~in i..I!!i i!!1 I iii.• '..i) 'II Iii. !I' !II..~ .<.. . 1!Ii I!! n..rQmnak .~~~~~~~'t~4i~~~~~~..~~tj~.~~~~il~~~.1 iII. III 1111 !I ..'••.liIj US U'3 - - ~ ~~.11I .. ".alb I~arpmtlsl l~ .J!t. -.~_~ .~III. ~. II• I' IIII II! II 41'Ii . Iilkinlikle:t'.~i... ~...~~~~~~~~~~. - 60... " •• '' . •• .~~~~~ I ¥ . I! •• !II I".."I"I~ I! !I .!!! oil! I ~!!Ii ~ ..klar' ic1:n ... '•. iein .I! iii III ~ • t.' II!!'' ' ".'.~!I!~~II~~"~~~i~~~i~~. -.. III . .icin Her turl'ij tthlJ'ikeden korunmak tern..arla:~ ve Akbalba . kO..'..!!!. mal etmek i"'in ~~~'~.' iI!!!i. . Hijkumdann g~.•••••• .1I! ~11l!11I! ill ill Iii 1I~!i! if!! !Io1!!lll !II"iI! .~ •• '~~~.~~.R ~ayl!n_Dl· iJnlemek i.. III! ~ Iii . II!!I ill !Ii It !II... '•••• " ••• '" •••• III.~iI"Ii!!!!ltli!!!!!!~!Ij!ll"i!!!I!o!l!i""II. '!I! ill !II It .~LII!!"'~ II ~ii iI '.'li."" !l!!I!I'!I.jOin Kal!8l Iii. t!!'1i iii 'Ii i!! .c.. '•• "' .~~!II~. '.-.' i iii '!I •• Kel'6met}i 't. :E.!i!I!!!II :t't..'haR:kl'nda.. ...udank.n. •••• . Ul 1st lr. ~ "'i.in' .-I s..I! i'.in ..II! I!!!!!'..... '.230 329. • 0 •••• '0 ". '..~~!~~~~".. '•••••• '" ' •••••••••••••••• ..flJrunak Kann al'r1M iBm iClml 166 'mot!.' _.~t'~~!Ii!. KtiUI aItIikJ ~ iId. "'!iII' KItIleri· da.. R'uzudu olm.• ~·!I'Ii!!I!!I1 1348 2Z:J 264 +i!!! iii ~ ~ II~.•..__ . !!'. . '. 131 lSI n 'Im..qtn mAid__yetii1i lilremmek iQin Kesbdilde' iel. 'Bergeyi e!de letmek ic~n He.••.... Iii iii rli Ii II L~ i!i iii • II .. !IJ '!Ii I! II iii 5. i.'." .et . .i. .'~~~II. uzamftak ICIO 5.' igi.. . . flih.I: kottilli.~ ululuk HU'SRa tear' .~. ~ II ~! . !~ I! II ~I II! II'. ri! .~'.!~~!~ .44. ~j'~i. ·1111. ~...~!. ..I~ Ii..urmak i..in '~IAhlber.llt.1II II illl!Il~ II ij!j'!l! iI! •• ". lilj III ~. I! !I •• L!!I11l • .• '...l§.lin .. . II i!!.' II! 'i iii . . ••• ' '••• ' •• '••••• .. ~II! Ii !j! [III "Ii "'.• '. in H'er AIDan 'zeDlin elmak :1I!'I~. !>.. Ii- II! i Ii !if ~ Ii iii i Ii' iii II III iii I! i Ii lilinl III[Ii IIIIii' !!Ii iii I iI!i .. II '. y. ••• Kaza ve belAd. i •••• .Ii i!!' j!io~. .~~~~~ 350 'II! 4!' 'I.~~.. ~ rir • ii' I~ • I~ II! . " '••.an... LlJ • !II ...36 ~~....• ' "..• '. '!Ii. i ~lillIJI 'Ii II ~..I:lmlann. II'~ III. ..He.~ .iiriimDesi . . I!! !III" iIl •• .!:in ..lD i~~~ii~~m' Ka.•• .I!...~dmuCk itoln ... .. ...:. I!i' II • ~ III '~I. " . ~! ...'..~~~"...'.7' !i! III 1-4i:t II!~!!!I!!IL!!!I!i!!~I!!!i1i+"'II!Il'iI!i!!4!+.i.~~~~~~.-rkese.I!! it 1!!I!!Ii! i!I!!II! t!i ~.~~"~~~~'~~iI •• '~Ii~~~~II~~~~~~ . 'l& • "'.1 i!r ~ii! • iii Ii i iI •• 1I L!!!"'~ II! II ~!!II1I~ I!!i ~ II! t III. .. "" II I~ 'I! II' '. '. hukm. ill .•..iiI! '!II' !I' "I! !I II I! I! • II II ~ II lid dOnya.t:i II II i!!IJt. sdd~ bihi baJq' (.. iii ill II! ii' 'iI!!I •• II ii! 11Ij! I!!'"' II! 75 95 7:2. '. II!' iII!.azablndan konmmak -... ain ve yuttCl llaY!V8'nlardan idn ~.~ ••• .~!~~~~II+iii 161.'.~.Ror:kan cocu.. II . ~III' II ~ .' •• '•••• '•• '.i..8.'" '."~. Ii !iii r.t.Hi~~ ' Karasevda..r tUtU.."'Im '7.HlI'smn kim oldulunu buImak ie_in .'11' Ii .kten ko. II! i !iii ..8 i-cln fi"IIj •• ~ III.' II! Insafilarl setirtmek <!IP Ins.lapFI hastaliklar ieim ~ltih8pll.1 Hi III !Ii 'I!I ~ . .'.~.1I!! III .. oio"!Ii iii iii i II ..~j. '.n • 141 .+~~~I'. "•• "••• '".' ••••••••• "....144 . . ..'i II •• ·!i-I!lIIIi... i!i" Ii!' i ... ." ti~~i~~I~~II~i~~II!i!~~~~~!+~~~jii~~ti~~~II~~ ..'.koriUnmlikf~iIi j. .75 :18.I. ~ c.Fl ••• 11"..d"" • . ~ ••• " •• ' ••• " ••••••••••• '..jjj'i'iIi II .n . I.~~~~I~i~~~1 . i. ' :. . '!Ii 'I '1 Ii! III! !II ~J .~i!!i..II " .! \!! iI!' 4! .111 i!!i I! ill iii iii' I iI [iii i!!i III iii Ii iii' i"1Il ~ II I. .

. II ... .. I II i • ill'" ill . I If !"I!! • II II'iI! Ii Iii •• !!! .•• . ••• iI· ••• It -. . canlan~k icin ~lBn .. K6tiI10klerden uw kallDak lOIn Kul~ iein" iii.~ •• ~!+~i ••••• ~+... 312 144. Ii.!!!!!II III Ramatizrrla leln ....'"'''' !!I' i • j 1111 '!i. ~l .. ' •• III I~ • Sar"a m ". 1111!! 41 .... III Ii Ii •• iIi ••••• Ii •• III . '!ilI!!!.' •• II! .. .!!!!.. 151. i ....If.l1r Ilk ve k6rliilU tediLvi Il.. S.. •• ~~~..• za- 1 •••••••• 'K'uyuJmn suyunu botaltmak Kuwet ve Ifie kuanmak iPs II· !II._ t... ." . " !I . .. I'II..I' Ii II'Iii •• '1..." Ill.tI.". ..... 'I' 42" 84.. . ~... _ 15 Suauzlutu gidermek fem •• IIfI. ill..II 'i ti' •• III ~ !! III'~ Ito . 80.. I.. iii !!! I.. Ii ~ •• oii <II .... '"'".. .. 1"12. 149 • i" ' 1Ifl ! .... arbrtmak iem Makallll sAtlibi olma:k iQin . ....'!i.vatta dUpnana .. ' .~!!' .I ••••••• ~. 238 '..' ii .to 172. i !If" ii . <Ii L~ .in . ~ "" iI .••• ...... •• 'At.•••. oi '.in... .. I.' JIi ••• -.i~ •• ...•... . " I. II .. a.. I!!!~. Iii 13. II •• ".I. iIIl!!!! "i ii....1I Iii ••. 1!. 1-.Ii I II..... ~ ill..1. Mesine hastahklan "in: •... !~~ •• ~~i •• ~~. "1 t iii 'i'1II ••• " !!!!I.0: I !!I. ." •••••••• 11••••••.... .'Ub gelmek iein St·vgi. . ••• iii ii. ... " ".. ' 111111 ri •• 1 .......!I 1i.~ •• IIlIi •• 11!!l.t <II! ... !!I iI '!ilI • . 163 iii ... " iii ~".n. !I! .' II' Rutbe \tie maK81Q kaziuunak !!! .. ". Ii"" 'I'''' ~ It •• '4 .. I!"!I' 'Ii I I • III iii !II o!!! ti'III!" . .' . II •• . 171 171\.... +. '" .. ..... iiil ••• ~.' •• ~!' iI !!' •• iI!'§j oii'!lll.... . '....... ~ II . II ""' "-111 II • 7Z 1~' . LII.. !II .I! oj II ••• Il"'~ I! II fill" . h... Ii • II"" ij.. ..... •• ~ oil! " <ii '- ii' ••• III . illlIi.•• Is&.. Mutluluk igin Meyve vermey. II ... . " iI" I . II !Ii ... 4' ... !!! II! II •• '.•.Ii • 1eo"lAl 111-. II!..~~~fi~.0..k ~ • .uhabbet.••• ~••••• 1111 'Ii" J7 Iii"" 11" ••• 'i .. !I' . I! oj • III •• '• Sevdiil... '. II ... II ... !II! • ill... III. 112 11 !If.. III iI III ••• !II 'I .... 1 •• 111111110 •• .Ii_ . .. iii' II ..ipn MuzrDin kablzbk ietn JO....Rij'lg. IZ.m48. 22tl Ziti' 'Ii !I ...l. 'I' ...IIj!i· .. II' II 'II III Ii • II •• '.eUer! bOzm.... .n.... ii • "" III II !II ... I joIn Sa.I' Ii.. 'If III ...t~~I.. -R !!II 1'ii '" I .. .• '" .... I!! oil i ...1i lSi \ .V' . 7 Ii • 1'13.J II! 'I .1.. . II! i • t iI oj! i ~l ~.eJaeki~.... of !!! i •• III ..II!I!I ••• 4iil!.••• ~ .. ~. ' Ii illIi ill • ... !!! !!I ........ ill if " 191. 141. iii •• !II II. .. 1!l.... Neris zengllllilii~in •••• """.I~' .~.~I 'I ••• ~41~1~~ .~ .... . .. '!If. 13.II Ok~lar OUile. iI. ' ..l6rmek idn . " Ii I .. ... iI ii. -M~absQl ve meyveyi. _guc i~jn Nefslni §ebveti yok .. '•• ~ II! i .....!!! II!! It"~ "III!I'. 240 3D:. 'I ."••.. i I"t •• !II! • iJ. !!! i .. ii.... 4! • '.."' •• IIi •• J"" ~t!ll'I"iI •• '. I'" i ..... 1I1t! •• !II ~ ' •• IcJn ".. ....1.. 151.j ill fi II . ..III. •• .en •..•• 'iI". ~ "' ••••••• ~.. 150 ...&.. m.j • .~. . iI 1iI~ ••• "" III ...1..ni getlirmek idn Stlanbyl defetmelt iCin 173. !III..I II Itt "III""" .. ilimler-icl.dar lela ~ •• ~. .. ill II •••••• ' 'Ii • iii ..... • It 1i .... oi '..~ •• ~ •• lCiD . Ilii'y6da istedilini .~~I... II II ••• 011 i!! •• 'j< II III it 22\ "' •• _II .i~~ '. ..' oj! I RuIkbolJulu i~in Ii ii' ifl!!' •• 111"1 ~!!! ~ 'iI! i 1i iiI·1III ..ri.. '%39 '111'.... 7. . . . Z1 151 I!!! • !il I t. l!! .. .. • •• I!!IiIi~. t1 83 -LLedUnni. •• !!!!.. !II II . oii ~ .._~ I . iI II . 55 "Nefse hikimiyet~in +~ .. ~ II . !!i " .. •• ~.Ii .I.....'11 I . MUlteri celbl .k i~1I II! !II '•• I .. If\. III I. ... 'fi'I_ii!..... ~ . • ii...Kiti ..II~. !II Ii" t oj • 'Ii .... Rtlhint varhklann keeti Ie.-1i Iii.j~~~~ .'. I!!J ~.223.......11 I! • 4! ~ 11i ~ ..~~t.11 ..I II...~ •• R6h Immelt i.Ar estirmek ieiq ..• '"... 157. 131. ••• " ..t. Nefsi. ..

... .Sudan Par. •• 0 • 0 .. til ~1!!'!I!ojj'ii jo"liI'li ~ Iilflh~1! !!o~itl!!i!l ii! .2. I • II II II .. ...-. Unutkal!lJllIll gidemek 1... .i~ •• ~!@~~~+~~i~.. •• 132 197 '1M . II • .ll! !to.~~~II~~~ •• ~I~~'·~.Qk.. II I Ii " .ukmetmekieiD TariaYI korumek i<:in TehUlrelen:len korunmak ·intn' ~••i~..." .erde) jill1i i iiili iii ••• 1I11".. ! !!i iIl!'!!' i Ii j'. .• .. ..·I'III~·II •••• ~ -.... iii.. i-iliiiiii 111..i • Iii . lo... 111. iii II • Ii 'to II i.IIi .. ~ . ate§ ba§alrun lClJl ••.n -solon. ~ II "'..i~ •• !!!~. 49.. ..' ."Ii .. 'iI! I • Ii !II' 'i II '" 'II II I II .. ~ ..' " '..1.11'" II •••• . I •• II "... V Tehll.IIIII '" • I ~ •• to 9 3.~.iIIli.. Ii< 'iii !I' !.n .iD y"uz ve viicQd .4..II •••• ~. 143 94 lCln .ll..... '! iUzu. II!! • to I !I' .... ~~. ~. II • - II..~ . i II! II + ill !Ii III • If! "...1I Yorc'Ulu'k·'~' S4d1me\i"'in y. ri'III.'ketil ~ voleu1u. II "' •• .I.. . .I..a~. •• iii'.: II • . II III! ... I i .. 'i iii... i~in Zibin aOJlcnll :i~ ZePlinUk iein .111111" . . ill! !!I.'~!!!!!!~~~·I~~~ ~. .. II II II!.~n Ydan '\~ . iii II' iii . . y-" '~(aj~UI'yaldmnak. i..' •• ~. 158:. 5ebl!... '!I Ii ~. . . . ~ II! !II • '!' I!! •• !t ii' II III II' Ii iI II II Ii . • I! ~ !Ii i 59 \ -".Vl....8 66 '150 no. 'Ii. .. 94 .rieti dindirmek iein SiddetU Siddetti $Uii.karll' ...i~in • • III II! . 59' .' i Ii Ii • It !!! . I Dlmak ~'i1ksek mene~ :i. !II ..i . 'I!.. !II iI! 1. T'evbenm katnliiii ir.!!mBktan_ ku!'Ulmak l..I I~ III • II '" l' • III 'II II • I!' " III II III I •• !! ~ Ii ill ..l Ii ii! !I' 'I' • I I Ii 'I . Ii! i iI II Ii •• 142 S01l"l ret kazanmak iCiin i~n. .rtehes.. III •• ."...'~..in -.: •• '. Ii • + o!i !to !!!! ..t!li II! liilli' ~~.~~.I'III~~... i!!' ti " Ii iii II iii! !Ii iii iI!. i jo 41 . ii'-. ~ " _ •• II .~...... 120 -- 152 .~~ . ~II!I!I I~.... II II 'FIt!'~ II! «l it '!Ii ~ ..' • " y :.. ZtUmm 'Y8l'Una gide:rken Zilimi y.' '0 ' 1111. 151. '•• ••• . i !! to iii II! ...~ iii I II ii + ill <Ii III...~..~~.. 1. 163 164 I!II 4..Jn U:wkuw. i~ln II !II ~.. ~ .11111111111' •• ." !! I II II oI! 110 'i II 'II Ii ...I!. 1JIt fI I !!i • II I... -..Ij _.15 149 "'!!i i.111 II IIJ! l!J!!!i~. 9. .'1i -I iI II iii..~~. ""'! ~ ...' 'i.. 9.. " II' . ill " . 1i!!!!Ii~!I!!l1I ' i iii ••• " !•'I !II! " ~ •• !' ••••• " •• . I' II I' ~ if l 4! i '. " !II .. .51~j l06t 1 07. .nto'df!n kurtulma:k 'i\jiil I I i' •• III l' 11(''''''' .~. •• iii' •• 'II. i i'l iii 'i i .. !II .ii •• ~. 'III • .. Ii II II lli'iII . ~ ••• i •• ~ •• ... ~18 230 ..._ T-"t 351 . .iII'iIi ii It .~ .~¥... ! • II I. !Ii !i .. • 'II I. io I I iii! iii " 'I! .@~.iii !I 'I !III 'iii!!! ~. II ~ !II.~~I.. !t II! Ii • . Ylla..~~~~~~.1. • 0 •••• ... iii tI' .. ~ .II. .." 'iI! III ill.. lI'iII 'II Ii I 11. 'I! 1"<1' -oIij i .. " •••• ' '••••••• " 34...F.~I~I~ii~~~~.. iii ~~ !II! ~!If....~ '96".111 II." II . etmek l~IR ZehidenlBekte-nkel1lnmak Z2kl gel'iUli.. ~~~4~~. i'iii iii.t ~ . !II II .. ~~.Zitlimlerin goz(inden uzak kalmak Zillimin §e·rrinden ko:runma'k idn 238 "I.~·.~. Ii ._ ~ . •• Ii.1l'1li. !! ill II !I! :..sln. ioLn Vticiad sallIjJ i~in "!I.' i •I i iii I!!! 'iii...!ii 'I' • 'I I..' ~. - 158 iI •• ~ •• ....... '.. J!!! Zar i§1eri hac:·l'IQU iCin ~ _ !II jtlll~IIIiI •• •••• ~!II. I' •• I. "• .. 1i". •••• ..' II! " I' •• ' '•• II oil iii II' . i II 'I' II ~ 'I' Ii ~ " it 228 •• ~~!i~••••• "~~. iii!! i..0 ....limil i! II . i •• .. i .. "I"II"~ . Ii iIl'II... 'II • II '7 II '" I Ii ! .~·.!ii Ii!." • '••• ' ••• . I' 'I! I! !II' II . i Ii I ••• III II IWl • II 106 • " '!I! II II II II II II II II iii i!!I III Ii II i i ii'lli Ii! 'I!! ..'.~. 'II! 'it .' . • " •• . !I' " • Ii 'Ii .I••• ~. • Yamklal" i~iA Y ......olcUlula ~maiD. !I' III II" i!li 1I!ii iii Iii II III.i..iI~~ •• ~~1~Ii!~j~~~ 153 222: ·169 147 31..'1 II .II'' ••• ~. 156.1!I. IIJ! •• ~ •• ~..111111 •• i!ii' II II! Ii .. I •• 1_1 ..i i~iD." • " ...'''.l'1lil1li ji 1111111 . II .'Ii! . II ill' • II 'I! iii... 'V i Vucfada kuvvetiendirmek.~~.." •••••• . ••••••••• II !II! II '..11 III!' '._ ~ . Sudan zeytinyaii ~_n..•••• I II II II... 2ft 1 .esvesevi -&& d"idennek j.' ~~~III~IIIIIIIII~II~. III .'illi •• 1111II III ."' . •• 'Ii 'I! .' ••• 111' •• ~.!f~ !Illrlltl!!l"". ....... Iii .. t_ ~ Ii i'l Icki •• ~..a.. ~ ~ '!!! II II lliil 1111 illI.~lk 8C11an l~itli r' . Ii .. II III .•• "I! I..ma_k ~~ •. ' ..abiata h. .!!!! i1!!"'!o.~~ ......~~~'~~~.Ii ! it 'I' iii i ~ ii! 42.. .&. II .. . ~ '..~ V.. I' •• !iiI •• <II II "' .. .84.· kaPlftn:ak i~in . !II! '1!~'Ii!4! ~'~ •• I. 1 .m. ~~. ' .. 1191 110 I "1.!!! !!!I'll! + i! I PI! iii .'P'll •• . •••••• '0 .1 i!!l' 1. t • II .1"1"..~I~I'I~~~'~~~~~~~~ .. III. akr~plellden kGnJDMak .'t~~~~~~itj~i. '. ~II . 0.81 .•. II ..~lji~~i. iii! iii .....I!'II! II I iii.liti •• ~~ .. 3S7 yapmalc: 357 86 ~ehld1Uc . • ~ • ... (Her d.. llrlli III Ii iii 85.Ii 'II !!!!Ii I!i I. I!!" II· ..~. 1 1 Ill.....slvilceterJ: i"'!n :~ • II~!!!!!!!! l.k i'n_" in ••~~~•••• W ~•••••• .

:harrb. ---• I . . _ 11. . . .~~'I.Iizlilikled :mmharfi~ 'No barlinin Stu harfi. L B. bart'ni n -. _ I~ ft'O..~~~.~~~~~~ harfiJJWI pmikJe:d twfinin.~ barfili4n IWilikl. .I1mininlultUkleri BI Ilizlili'kleri B& utfimib gizliJikleri badinin lidilikleri "'-: barfmm . ..· -.. _n HAflFLERINKtiLUliIl.S.~i~~~~·r~·~+··~~~I~~~I~ •• ~i~~j~.. a6LOu HAt.zUikleri CbD .eti '1'.fUdn..~ . ~' Rarlmm lWWkIeri T.IWkleri . bB!l'fmtm harfmm burir~im.zl.dn '''r Ilarlimn Ra :balfl!nib 141. liz~Uilderi.n &_..·. Bblnik!en ~1~~.~..~.. Te Sa" Zal Ba" .1181'.d." harfinm liZUHMen.. Ear bar.liz8lUderi Iizljlik1eri~ '''''.Z4I' GONlERt IlE· ·a.lWilikled . t 38.£JIi. liztitiklen .VET VI IIYA. 'K.W1d~-= 15'" ~_' §. .IWlde..M:ASI ¥..~~~~~~~.. . :. Dalbarlimn I". Fa' laarlinin.l'igim lizlUikIen 1i.I c t ND B. R ..ZLlUIfLERI HAKKINOA atLGtlJERI BId' Ilarfiinin sJzHDkleri harlildn gi.

. .iII Ii II. !II' " II !I' • " 'II • " '.•..~ ••••• ~~... II ~~II'''~.II III 'II I! III !III I • 141 lSi 163.2 135. • 'I ~ '!! i_I! .~ •• ~~ •• I'~~ •• ~~. II. II II. ...'. iii II.'. I 122 128 13.'.".1IIi iI . II 'I I' I! 'I !I!"II! ! I!' II !Ii 1II1!'!iii of" i!! ~ !t .. Iii iii iii ii oil. .. I iii III ... 'i! . !I ofl .. EI-:MU'lDIn .selim adlmD 'oze'·· . II..... !II .. Ii illii •• ..dunn . EJ..bIt adlM'1... II.~ . • II..• iii .. • II I II II I. . ill I •• iiil .II Ii • 2D! .. ...1. iii III Ii iii Ii Ii II.ke_ 117 ZI. '''" II.. EI-Mltekehbl:r admin.rameUl' harf'in4n glzUUlderi . II.bln ij.. i11 II •• . i II baklanda .. ~ I!!! ".' •• ill . 111l1li• I • !II III UO 1112.....chmn _Utili .Jld". ••••• ~..n. iii i iii .Dad harf. '121 . " I ~~ •••••••• iIj .._klamalar I Hive" kelinmsinin Dnlaw Allah'IQ !I I...~~~.. k adlDm Izellikleri ~ •• I1~ ~ ••• ~~ ••• .. adlmn . lII'ii' ..-i' ii . '. 119 El-AIII1\ aduUD 6zeWkleril 1::1·1[.~ Ii . II II. III i II' 'II " ~ II II • 'I' •• iii oi' . .BlIIk Bdmm ibellikleri El-. • II. . .!II~!II III!11.! " !I! .••• .. II ..I •• 'I ••• ~~. III i!i o!! I...' ••• III ..zeUiJj. 206 :108 IU. ' . 'Dzellilderi EI~. II. ...~ t . •• ~ ••••••••• ~ 'I' • iii ..... ill 'Ii ~ ·106 III 113 U7' .I. izennderi EI-'MRSBYVlr a..•••. . " Ij! ..11 •••• 139 .. III' iii !! II Ii 'to " Ii !to Ii .. .-Semlll a4lmn 6zeUik.111111''' ••• !II ..iI! to iii I I Ito I iii ii' tit' I! !II !!! II! ~!!! " iii !!! •• "ll.'~~~ I!! II!! • !!I IIJ! rtI ~ !! II..i II! . • '.. III It! II !!! 101 III !Ii II! I!! II.... ... ...5 EI:-B"'i~ .I.... EI~F-e'ttall aduun 'ozeUikleri . . !!! i! III !! II.~~~~~~~i~!~~~ EI.... III . I' III II! II' 'II.' II I' • I iI Ii • ill' .. !!! II...••.' II 78 '" .. 1:1 IUfll adlaruun oze'Wli m~Milzi 'm .~ •• ~.. tizeUi It. ........ II II II..9IMamatu' A'LLAH'IN aQ2EL ADLAII g:Q:zel 8.6~enlkleri EJRBbl1 awmn ozellikleri El~H.I . II. !! III..~lIil!ll :III •• ... iii iii ji . IJIr leIdI.. Gavw D8l'finin lizliUkleri ~~ . III II.r II II..•. II..8 .. Ii . Ii ..iI~'''~ I! ~- II! !II I!!! I' I' !II III II • 1111 !II' I' I' I' it I' • I'" I' .~~ ••• ~ •• ~~ •• ~.. . • . ~ • 83 &1 Bahm. I' " . 'I! " I' !II II!! II' II • ill I!! rI" II! t! II' II' 'I' Ii Ii t. ~. I! ill . I!I . 'I! iii iii .." EI-ldIl adnnn.eri El~¥ellba'b ad. '. II .• '.I! . '.. ill I' • EI-AziJ ammn.til! i!! " iI'lt !Ii I!!! " Ii t It III II ". adJnm.11 ~ . !!! iii Iii !!! . jo II.0 III I' Ii .. II !!I iii • 'I! II iii i iii Ii ... ~ iii '" . II '". II' • III I' • II I' • II .~@..dlunuD lerbi bakklnda bilgiler .' " . II. II II!! • II.' I i II! l... •••••• '.ALLAH adJ haldnnda.. ~ 5.. II ~I II tJ!! .·iIIl .. •••• > 111 ' .il'~iljilj'''I. .III ... II....~~ .. ill Ii iI il. .. ...<lImn· .Ii . II III II 1111. !!! . D. oj "II! I • '!'!!! I'!II I .. !!"' ..LatU' aihmn i_Hili RI.!. 'I! II ! II II II II l.~ •• ~~~~~~jl~~II.I II. '" '" " II' II I ~ III 'II :... . . iii i iii !II i!i ~ . !! II II. ~ II. ..E1~'Re.II .41ma BzeHl" BI. 141 EI-'Cebb.... .' harfiDin gWllikleri. II..' ~.i iii .... II..~ •• ~~. ml'~ :BI.~~~~ ..~ •• I ••• ~ •• ~~.·Blhlr amnm . I I' iii II' II . II... .lizelHk:l.... ...11 . II.. !! 'I' •••••• IIJ!! .~.I' adtlU~ ozellikleri Kuddus aduun ozelUkleri .~ Iii III ii! I' I ... II..uzeUjJderi E'I·M'ilheymin adltmn 6zellikieri _ ~. 1"11 1'75..Bll'lii aduv. • .'~..ilm~ az-ellu'tlert + . J. !' "" 'It II! !II! I!! I!! II II II . I ' !II iI! I ~ '" t !!Ii It !!! !!!! ! .l~ri £I:-B •• II' adLlUD ozeWIi E1-U"em adlDm 6zeDili 194 196 191 III ill ...J.6zeWli ~ •• ~ •• ~. " " .. !II II II !II II.' !!! ... II. t i!i. ~ • II.. EbeedbarfJertDln dlpr AzametU birklide. II. ". II •••.. 21...Ii liIj i ill I. III III .102 adunn .ammn ozeDikleri Mutercimin Uy.. .. ansI El-M\eU. .~~~~~.. III !!! II!i !II . .. ... II.I II II! 'II II II • I' II "! I II j it iii .ozeJllkleri EI-Rahim .... !II ..••• .. ozeHi~leri . III ... . !II •• II I. II .lmDandmUJ I. . . II' • II.... II.. ar. II. I1 ••• ~~ 146 !! iii i !Iii ii! iii 'Ii !II '. iii ill. . Ii ""i iii !II iioill' 121. II.&sba ammn. • ! ...lnil\ gizl1li~leri Zi...... tizellikleri •'•••'•••... keWIi EI-Gaftr adUillfI BI.. '!! II iI 'II .l. '" yuBa ..

.b s""cl!tnm . •. 'I!iii "'.~ !! 'iii !ii' ~ ii' ~ " ~~~~~~t""~~~!t~"I!II~~il!i~II~1! '__ '.~ '_ •• ~~.•• 'i.c.. iI!! iI!!'''' ••• " .. '. lI'i!!' iii 11.mlA ozeWlkleti.....'..~+4.. •• . .._ . .:" II.lGanl"El Milam ..ceUI a. .. FA-Hakim adnun i)zernli EliVed~d adlmn ozeUill! .. •• ~I~~~..~ to •• i~ ••• ~~~~~~~. III ~ . II 341 .'" iii . ~ '" :U9 •• ~~~.... i! rF 284 2M !!.II'...~ 312 321 3D 329 SI2 II~..7 EI·Ha. .. 238 240 242 ' II m.2Q5 259 '260 ~ II! I.. 11 ...'ii.ijzeUiIi -I . AzelU. II !I' Ij • !I kil' • 251 258: .p "" !!' !ii. M EI."...~~~~ •• 1~~t~4~ .dm.' '..6zen~-.'...!I'1I!! 25P I! I! . II' EI·V'ekil aduun 6zelliJi.' ft. II I II . . II.aitln adlanrnn QzeWlderi El-VII.·~admlll 6.K.'. III L. " "'. "... :IEI-V.' '.•...sellid ~t!!!'!!'~i!! " II ill I' II . !II .... ... . II Ii!! L~l Ii..... O:z. 'El.." u. Ii ..•'.~ ~~. I!i '. ' ~~ II!•• !i'I! •• 'i! '•• ~ 'II! Ij • 'II! !I 'Ii ~•.~ »11l1li0 aduun .•. El.!..!!! !!! ~ !I'" i!! dill 'II! El-Milklt 'EI""kl.. .Jlafil adlmn tbl'Uili ~ ~~'..adtmn .~~~~.iiij~~~i~.Ii • III. .~!!' !!' EII".. II !I III.!.r adtmn ....~~ . '.I!II....db adimn 'Dzeliji 'Elf Visla adnun.. II''' •• Ii II'ill !II.223 225 226 228 230 333 234 336 .~Mu1d:edlr adlanruB iizemkIe.i~!II~~~~lt~ti~... E(.jj ' '.BI-blr a:d1'«U'mlD tizeUiltleri 'if.~.ii:' El~Kebi.i. ·~I-'T..•• '..~~.~ III.~..t...~~. 'B. MO.. EI~.•.... .l\ nzellikIeri E1..IIIII!II.' '".duliiin oieUllU EJ~Ke~ilil adlmn" ozeBiJj EI-Baslb adJIlIn azelUIi adnuD OzelUIi . 1.dioln iizemli M. .a. t iI!'!!!"Ij'!I! iI! i'i !II II '. .... '•••'•...' -.1! 218 219 . D-Ahad .&Hti ~ adlmn.. II ..~~. ~ iii.Blr aWnl" 5zelUIi.• '. I'''" "'!! .1111 .e\lili' •.. II . EI.Mtilbdlii £1-MiUd ad~aruu. . . E1. ~" 266 26.iii i!i iii ~J iii Oi..I!II~~ii..~IIi.~~·III!!II B~1Iil1d adJluI'I EI .... Qzellili EI-MeUD adn~~n ii.."II.: . 'Ii' '•• iii Li " II ill • II!•• ..II f!.ili .. I! iI! .' IIi ~ ~ i!I L~ iI! ..'.'II I!! II. ....'.ri.. !Ij i . ''.. I...~ 11-01..' ~ '1 i .• ' 'Ii 'Ii ••• . ~ ....'.1III f!.I! iI"1! •• !IIi !I . .zeUili EI-V'eUy ammnozel!lili EI-BlUDid admm i)zeUili.. •••••••• '. '" . II.·~. OIl. EI...•.w.. •• !I~..ammn6telBll B1·BUI.. Ii • III!' .M''ilntalDm adlMn uzem.. EI-Evvel. .*eIl adllm.' i: '!' 'II! I••• II .acid adJOIn ozeUiIi ~ ~ IIj .. ' . .~~"iIII .~.MlIkaddbD~ EI-Maahhlr .. . •• !111I1'.... .' .dnurn izeUOO EI. Ii ii! !Ii.adlan~n tlzelllkleri E.i.aminD 'HeDiI.~~..".' '. iIj . - - -----....~IIi.~II~~~~.ulk~alMillkZ-I1 C.I.I!~".'" !II !II II .'.I1!!'~ "1Io1!!!4"1' t!lil iI'~'i! .KayyOm.adunD.~j~~i~~. ii.-~ II .. lzellikleri.a. 289 " i .JI' '[II.. .!!!" ~~ II 145 247 244' ~·!!!I!!''''. iii . iI!!' ...I.' ' '.m lizeUlI1 adlaftnm ~~'~~II~~·~~·..j. . lzenillt ~~·~~~i~+i~~..~!I~~.J.'. • .eiis -.... "'I!!I!".c[d alkmn ozeW. ". III! ' ..!I' • II il!!1:1j ~!I'''' !II '! !!! !!!. iIj...' i. ii III! 't!!! ii I'!> 'i iii !II I!..!EI~M... i .ozellili I:l-MU.tliti~~it~~i~~. 3M L~l"" ~ '...J''iIIIL~'lIiio ~'!IIIIi"'~"''''' •• II.. .. '.I.tDannm kelU" ~ • . ..ilW_.' • Ii ... ~ 263. fOv' A adllnlD fimDl*.. 'I iii + f4 'I t. .~ !!> a... .~~~~ •• 81.ii... EI~iIlir.'~~~.•••.'•. ".. iii a :296 !fO 300 . ~ .tilell~.ildlannln iizeUiklerl.!I~!II~~.Ef.t~..I .. _.•. . ..~...IIi~~~IIIIII~~...". iii iii . ill ii .'•• Ij iii • Iil!I IIr.. ••• . ~ •• .zeml:n •...• '•. adlmn oze'llili" Eli...II!!.' i! !I! 'I! I! !i!!IIi ii. ~ II ~J it iI ... " . _ 'Ii II! II! . ozeUf...t~'~~~"~~~~ . ~ II I!I ..! i fii • .&&.• . 30G 308 am 3U II II • ill t...'.~'~~~~~~. ••• . .liIl~" ~'i!o"!'!I!O!!''''!!!~'" ..' ' ..El Mecid. ~~·~~~~~~iI!!~~~""~i~~~jll~~.''~ •••• ~~IIj"". I." ..' •• ~ .."1 admm.' '" Ii .I-Kidir t .aviy ..~mnozeUili ..e:w. . .. Ii '. I iii • !II '!Ii !!!! ~"t it! 4i i• 'i' 'i' iii II 'i.hld. iii..a..'....'.. ~.. ~._ . ~j~~~~~~. ... Iii .. '. .. '..280 •• EI~V.' • .Ii! Ii ii. '.301 El!-B•• r ..wJ "rei "am adunn 6zellilll E1~lIaWlBdInln 6zelliili EI'-"cAmll. '!l! '.'.~~~~!!!!~I...ze'111~:'. • !!I LIIj iii ..[0 HI-NUll EbND .... aRm .W':Irb "mil...' III I!" L.' e &-. I! a II ~ 'II II ._. ' "'". II '.Miilt~m-Miimlt adllKllun azellikl~d El-Mq'hs~1iJ" 8(bmn ij....". II a{ilmn ~zeUiIi EI-aaikawrun izellili_· m. a. . '.' .1 Ii !!II" Ii '!! 'Ii II '!Ii i IIJ!..I. 211 273 .iii.

'1II1IIi ..' •. .~~~~~'~~~~iIIl~~~I~~~~'~~~.1Kuddi. IEI-Gatfil' a':·Ra_hmAn -'-' _. \1'e .J'I! •• '•• '!JI. I• i i ."'.!I'IIl.filcll! iii ~. ~lIIRD bll' El&:rI.. --_." £l.. II II III II • '" 011II M3 ..i . &lame-Ill Mrdd ~El·AHfYiil Azim E]. .A••• e. EI-R -him ..Gatdr. Et-Mltekebbu- 'i ••••• ' ••• ' • . OumU "Ierib liriUmeslDd'e'at.cebbk • EiI-Azlz. rjI .....1 LA. .I.••• I. tkrAm . ~".. illiI!l~. "na~"" OlD"ML' U--'1#... '. ---I' . • •• elH da.:Ha£:iz: _ • I - EI~Meti"ki.ktedir:.! i.' - - .. !II II ~ II .. £l-M e nld. OUI "' .' ..ann 8..•..l. 369 3"10 an 312 \ .is -.t~i~. EI-C~r...355. El~Muktedir ~~I'I'~~i+ii~~~i~~~~iIi~~i~~~II~..... ..!ll:H~bi:r . II.._.i iii: \I! II. .u" 1E._. iii i!ll i'lii!1Ii'~!Ii 'i !II!"I!'" II''Ii!! ....bir ~~~'I..~~~~'~~~~~i~~~~~'" El~IKU'ib.I DUALAR ..IIJ. ~ II ~ " . ~ '!I IIj 'II II ..'~I"~J'1! i Ii !i. i!li.fa.. aviy'. E14lim.'...' .••. __ __ . II II... iii .m...~~'~~~~~~~~'I~~~~~i~~ii~~ii~~ 347 347 It. ••••• '" •• ' •••• il' .' 36:Jl 364 314 36i. • PI" '" II ~ II.' _.... D!Oi$lK 'VAKlltERDE ilciBm I [ ONE..~~~'~"+..... acbrun j:dmln ~lltlt 8zeIliJi .. i i if !iii" i . ~J ii !Ii'II< iii ...II" dill 357 357' ~59 3&D 3801 36..EJ~Afoy" .. El. iII-:!! '.la. El-Afu v. . _-. El-Miibin" AUam:W Guy:ub El-Ha1im Im~edid~El·MWl81~ El'l(abhlr EI-Adz.'!Ii. •• i!!! iIi.E1~MLiI. '•.~lIi~~~~"J~~~ji·~~~~~~j~~i~~ii~~~~~~~~i!t~~i. i . iii! iI~ II ~ III'~ liI!'i iji 'i il'I!!III! •• 1 I!!! 'I!!I 'ill!.. - '...• . .'11'.i+~~~~I~~~i~~ l ~ El·Hldi :EI-Habir. .Wr.i!! iIiii'ilj'. i~'" iI'~ iii iii Iii i! Ii Ii!iIi.IIiI~ii iii..•••• "....!ii' •• '1 ilil 'Ii Iii ii". 'N·''.'. iii • ~ l~ II! ~ '.JII!"" 111.".'~.~I~11jI il. K . L.'!!'1i! . 353 0(' :353 .'" i!I.M ".co••• .l~~irrt E."JLiJ!1!! ••• '•••• L".El .El.. ••• "" ..~~" il IlliJ I!!!f!I I! ilillili ill II . eJ-Ka..8.....~~~~'~"~~.AUm~EI&kim ~~IIIi!~!iiIl~II.1 •• '••.~ •• ILl!rjjl •. D~R'..:II-BetId '... . .t~~1+~'... El . 356 356 ZWcellli Vel...11 '_ .. • '!! 345 ·40.!!~ J. iii I ~'iI!'.Ill" EI':Ke-1m '".... Ij it'll !II .. edl bll" d.

~~~~~!!I~I~ •• :1.•. '.I'I. !!!I IIJI !II'!!! _ . raiubeUm. mil Ie 1:2 3D '. '~ I..hnltlf."~- oI:Inak i. 't. 66 29 64· ""358'• 365 \=- B .~~~!~~it~~~i.1Ii'EIIJ •• 'IIJ"1I iii II .. ikazal'UDak icln A1JaIl1bn .•. lOC'U'kJar :ic-ID: malt _ ~.1I! Ii_jjiii 1-11.!!'it II!!'~ !I"IIj..~".~ .••••••• ' _ ~I •• !III 'IIJ!I.~.''' .•'.!iI.•. II!!!! .II.~~~~~~'-~~ ..'!! i!i!!Ii l-i !i"1! i . .2"l8. .. ~"IIl!III!I·"J..lIii.1 6 iii 221 "'i'!io ii!"'.... •• . ._. BebekJ.=* ALP'A8ETjI( .1jji .t. 101 n .im ie:in . ..'~~~'~.hkliar fein. 101. •• 'II! . iGin Be ..~~.neisinialmak. '!II!!ii!ll ~ II!!!! ~!I"" ~ II i III!I~ iii..~~~~+!~~.~~~.·II!!'.~. I.. i 339 55.F...kazadan:" belldan..beIc:le.:1'" . ..f • 33 U5.:i'i'!I' 'II i._ 21... i"'..j.1ID k(l'nanmak ilT'l'i'n ~~. Azib verme:k iein :ipa 281 U'lin. _... ilioli ii ..~I~~I~~!I'.86"5. :36. Atepn I.•~. II ~ II . 1 229 tevtm ettinnek 1I!!i'.. AUab.Melli tlasta. Ii li!i i iP !ii' II! .ti!'mek i·' .jj iii iIj"i'iJ..'0Ii "-'.•• .. •.at· .~~~.~~'~!I!~~._l dkild:.etu.~~i~t~~li~I. --'--. koru. _'... 8iJiml1e _ap11b.t..'iI +.urmek lI~m .• . UIa"an AlIaD'a. . .1. '!!'L!!!. ajrlslicin ltalkasmm fikr.'~ 21.!! i!!j ""!ii II! !II! f!!I .me I~k 4zametU dill. HoI av ida Yol bahk avhuQak: lem.51. :26.W~~i~~.~~~~i~~..~. I!!I !!!'i'l!I·~'il US..IHatsTl ouALAIUN AdileW..ivin. ..•.!II. 1II!~·'.'. .~!!!. a51 lJeklemuedik.eri.. JardlD1 dUemek ictn...iJ .~~~..1 I!!I I!!! IIII!I! .' - Berek. Bi!rimetki1emek ~iI HI. 348 . iii 1.~~.'.09: .mak igio .. i.~~I~~!I!..iCim AJlab'm.'~~II!!~.mak "fein... ~"II! ~ III .~II!~~'~ . ill ti 'IJ i iI!'.IIl. _~!II! .~. . .!!!I'.---.. !!II!!! ili'!Ii!lJ!Ii!!! it I.ek.'I!!I-!!!'~..' 101 . l:eyle'l'i girmek :iCin Belltd.f!!I.••.. igin .'dan.i~~'~.'f!Ii dUI.~~"1'1 '. II I' 'III' . '..~~~~~~~~~~~~~~~..!t I! " !I! I!!i .i! II i !i -t i! '" !jo .' .~.~~~. 1I!j Ii! !!I Pi iilli ii' III!' Pi! i Iii ill ill! II 'I '!Ii .. !!! i!"-~- ~ I •• LI!! I! !I! II 'Il'!II • ~ i iii ill -II i BSlan sallamak iein Dq. ~~~.·!!!.~~.~~ . jIj •• itlti • II! II l!!ll iii: !!i"!Ii.~!i.III.~~t~.aldapakicbl IsUeri Ate§i AkIlbasfahldat.1'!Iii !i"IIi.• '. ~.. !!! !l1~' II iii' !Ii Ij II ~ Ii ~ i II 'II! II II II .ini !i'lremn...' Z6811 2191" III".•..111. oI!!J + ~.!.• _ _ .:_'--~!!I' HI 305 In ..''!!I.. .fI!...

I... ~ . II.t Ii II! I oIi' !II !I .. II " 'I' I III .I..' III ...an dalItmak .. II . nI 48 II II ••• ' '•• . • II 'L • I .. •• ~.. II II .. " ~ 'I II! Iii ii 'i! •• .. '•• i il ill lIi I Ii . II ..I~II. I!! 01... . ~ ••••• . •••• ...... 11111111 •• '.iliD F1rtma eatimlek j""in.I •• IIi • II !!I !!! ~. II • " iii ... If !' !! .. iii iii.. IIj Ii I Ii IJ iii'.1 !i + i iii •• i!! • Ii!!' i..' ... ¥. III !II" I !II ~....-241 S'l. I... I' 235 308 ." .....i! iii •• ' iii. Ii !Ii'!I! ill iii Iii !!! ill ~ ••••••• ~i~ ••••• ~~ •••••• ~ ••• '~~I.n korunmak yakmaklea.j. tll+ Ii i iI •• ~ !!!Iitlt!l!"!o iI...._. III •• '. !!I I II!! JI II II! • '..11. ~ II'!!! "'!!!!!! CeslreW Citderi . I!!i iii iii !I' iii ill •• l1li.. II .01111 . !!I II ~ !Ii I II. ••• II • ill. korunm. '!Ii! oj ~ !Ii !I oj !l' !I 1111. . I •.. .322. III Ii II III II III Iii II • II II • !I.... II 'II ••• !t !Ii !t >iii II'" II Ii II II II II....j< ~ II !:II..3. II.. I I iI 11 •• . j _ !!!~~~I... i...~ 'X' I I II! . '" i i!i II' iii . II •• .. Ii . 1'0-'1 H p -Cehennemden....' '.. .11 !!i I I Ii ••• . ill . Ii Ii .II.'!II 44.'.. '..IIii~.'1 I Ii 1111'... . • ••• korunmak ip_" '~ "'in '! ..-III' '.1 I! • II . •. 'Ii I to !Ii 0. DWgmlan banttmnakicin Davl kazanmak: ic...•... 1 III II • tAl ....1i '!Ii I.!!I~!!!..• '''' .i~. 4• Iii !il 'I" If ..~ ~..t iI! iii II' II i • II . !Ii !Ii oj' II ii II' ••• II ... ttll" 'BM" 365" 872 _E • If iii III II 'II ~ I!! iP I' . !I! • I §. ..' II II II..III!II •• 1I1I!Il!!IIII • It.1. oil " .~~ 40. Ii! II III III .I . iI' Ii ~ .VI.~ . 76 II ii . II i .' !II Ii! II II II II II Iii."D'eQ..'ue§ t' .... !I ~ It " iI ill Ii • III iii ... !!' !!!' .!!. .. !!! 'II it! I iI 'ill .ak ..~... i!!" . korunmak i'1!It in _ ill..215 .. 1 ._. ..~ •• II! II •• II. !II II . ·i i Iii •• '".. ~ •• 101.Ii ..' III. . III ..III ."1 II..~ •••• III~~ 13 • II I! .j!!!~.. " . ..ill P"" - •• 365... DeY..BrmetD:ek. III .••• " .IIt~iii •••• I' II 107 D3 88 ~!!!!!i+liiii. '11 •• II 'II. 'I i!! ..1 DQamauJUll kallretmek..~LII~ .... 'Ii !II Ii i 'i'!I !I' III Ii !iiI . _ .. ~\.. 74.. . iJ 1.. II . I • Iii • iii Iii !I.... 317 i . II i .. 56.eWlemek i. II.". .. •• . .. • II ~ ••. iii I!!I .. .Ii .lem Felcmen lyU~tirmek. If III.. 192'i 317 48..... ~.. hazine 'Clkarmak .... " . _ "~. ma1 FelikeUerdeD..ass 23t.~!!I~t... nRet:Ul1m .. '. !!!!!!+I •• i •• '".~ I! oi .0..9'1 i :B7'1. II III . • II o!I t .. II .e! '. ..II '...' !!I I II iii Iii i iI II! II ~ !!! . ••• ' ••• ' _...' II • II I....It'amak Icfn Dtl baltalnak I~n 4o~" DB tutukbllunu IidermEfk icin DUe'lini elde lew1ell: i~ . II ~.. ieill Bol me~e sallamak ll'ii'il . i!!i!Jii''''..... !I. iii iii . . 321 . !I •• ~.iI " !!! III • '!I! • II " ..... II • ~ •• III ill Ii !Ii 110 i !!!'Ii •• !!! ~ Ii! !Ii I It . • ".~ D DaJak bast. •• I•• II • iii • iI .... •• ~ ••• 1II. II <!! 1....elde etmek. ie. Ii.' II • '•• I!! Ii !Ii !II "I' I! .I!!II! .oIi!!! I " !I I II! II! .!!!" i. ! '! ~ II !' !II . .. ." It •• ' 1Ij!!"...I. Ii.I..jI'I-1 I Ii t 'I! iii iI' fIllli •• I•• II! r..~~ • ~1~~~.. i'i . III! If '.. II •• ~I !Ii !II 4i •• 'i . ill i • !Ii II 101 i. 1 o..II' • II !I! . 'Ii • iii..i:cin DeflDe 'kDrurmak iein 1: • '.I.. Ii. in w-- 1I'lllitlll.11'7 CDCUk dB.!!!...i •• .... 143... .~ II ! III I i !Ii !II iii I Ii' ii! .. "' III II!! • III I " I! ii' I t! I I idn .. 0:1 12.1" . ••• '•• iI . Ii. .. .j~I!!~li.' " •••• . II I!!I 01... DflID1Bn1~.. \ . nmek ltoln .. ~.....' .Bol mabsld . •••• ' II . III !I'iII III • II .!to ._.. •• .:Y·1 l.. Ii . I i i~in.•. II' II! !!! i!! '. . II .!!! I! ill II ill iii iii I " '....IIii.amh dGsllu'k sa.. 'Ciolerde..'" 1· . ~ II II.'41 95 16.....II .. • " III! i!! '. II . 356 W!" II~"!!! . II it ..~ ..'k I'CJn ~ Irm. ... I.. ~. '..II .... .. i ".o'lmak j. I .i ••• ~!~'~. !!!~~!liill 141 15 35 D. '" ~ II! II' +...ein . !! II .. . 195.i ••• ~. II ~ '.... . . .. II. iii ii iii oj.-fJ" Battin glzUnkled 6:16-.. !!!". jo ~ i • 'i~ II •• II "' Ii • 'II iI i!! 'I' j.-. II . 1.. '. 'iem.'.~.... !I! ii' II! !! • 111'1 •• II '....~ •• ~til'I... iii II II' • II I ••• II< !!I !I III !Ii • ill 'Ii iI + i Ii II! !Ii........ I! iIo ii !I • I! iIo .. . • III r.'Ii'i·... . iii !! •• '!I if . .iI alnsl DilIl_'ftI.DIardan i i'i .'~.n l~~ II " «.. II iI ..I!!i!!. .in • 'Define.in if! " t !to 4i • i ~ II ...

. III III .. 137·.~n '... . .~~ 1J :120 24.. i~ ••• I. ...II II II II! II ••• II II II II II '" .... '... ~ !!! ~ " ••• ' 110 I • • II !II . i II io.. 361 " IIi!!! ~!II!!I~. II" " •• II 10II III •• "'"I' III II.11.. II' . 'I' iii i 1m... I!!I • III . ' " .. :III" MI.iI t! !! iI • I I .. 95..' ._OJ' .t. '1:1.11!! '... Ii II • ..~. 265.... . :Mi.11 •• . 61..~~ Iii. iI til Ii i i ii' iii i lIE iii iii i ! iii !Ii . 21111. ~ II iii III II !! !Ii i • iii 'to 'e iii it'!Ii '" t... I! ..33.. 145.. • I. 245.".'~"I 1I. YBJrar :i~ IhrMz1ardan ...I.1etv..~~I~. 100.!Ii~.II '! II I!! ~ I!!I II!!!' Iii II. Iii 'I! II' I! iii .. I .mlerin kemdlileri i~in Halsiztiji gidermek iein 'Hapisten ik1lJrtu1mak icin . 11 ...".. -. 'I '.I'LiI I!!! • rl'. ~ G6n6h1arm afVt OUzel allWti~m i(.~••~.i hAcet iein 'I .. Ii! . •• 158. 78..... II .' .pn. Z52..Ii II Oil II "I! riI • ii i i iii iii ill Ii II.in it !Ii 'I' . 241..... .lf!yl k:olayca tilrenmek i~in H:el"Verd..'j.41" 'tit 13.. • II .II . I II ••• ..# D ~ •••••• I~ •• ' 1.".II. 7f.ire . !!! . '.11. I 'I I l!I !!! !!! II' I. 130.!I ..okunacak dul Hiki.. • . 205... 352 ~62... II' II . lII!i'li . 3GO 341. II • II .e. no.S 'tarafmdan sevUmek igm Her. . 101... Berke.• III ~ •• II II.'. 32'1. III. 311.kalmak iein Geleceli '6lrenmek Gizmj~e:n II !!II III II!!I II II I..esldn etme'k :I.• 318. no! I 3O!J.erid §eyler' giSrmekicin Huret .~"I!!I!!·~iijj. . 99 '. II iii II' j II iIl!li!!!' i!!1 ~. 111 97 + 10. \ 251 162.0" 72.' Ii • ii. i!!! ill 10Ii i!! '!!i... II II Iii i Iii iii Ii! i iii !Ii 'II • I tI of' I . iii ill . . .etmekiein 11 Garul' . m" korunmak tom Hicfdeti 't. 86rmekidn :i.~ ~•• k~ ••••• 16zmet Melelim .1'l. . 109.• ~ a... 121. III II' • II II .l1 .~ii~~i'l'i~'. Ii! I ill Ii !Ii !II ..II. .." to ... 130. 111. . II! .cm Gpzden kaybolmak iCin Gu~ ve beybe1. II !Ii ill' II! !II fill " • II • III I!!. :~ II!I II i.kuvvetikazanmak GOz hastahklan i.. . I ii. !I I!I III II.I!Ii. 200.. 101..59.• 350 310...I t !Ii iI' .288" !'lO. 1 . • III ... III... 'il II 221: Gebe' . 111.1111. II II' lOB Go~ .. II !ii'!I' i i oIi' • i iii '.. ~iIi. • II! •• I! :II Ii iii iii e it + it Ii j II • j iii I! II> 'I' " ..II..d'Munmek iNn ~~."...'. 351.~~.59 2M 204 5 Z3 • 'II II II II • I ••• .." • ~ !II " • ~ iI ..I..~~.. il..iI. 51'" 95" lOB. i' io oii ri' . •• II! iii •• . '" !<II II. I.. 'lilt 239.11' ••• 11 •• ' ' •• 11' .iii !WI ill iii ii' III I !II !I ifill! j" 'Ii •• ". II II II!!! I!!! II .I'. :13~..! jj i!M I " :I 'I' .. 56. m44. 344 US 133 H-· HAflza~ kuvvetlendi1'l1lek i"iD '1i' 'IrA i! I ~ t • !! •• 4 't II..~i!ii. 40. . Hertlb'li tiastallk icin Hertllirli. ·321.. !II I!!'. !! I!! ill Giinahlardan kurtulmak iem i ~~. I icm ill II II II I .. 14. j ii' fI II! ~ II .t !Ii '" 'Ii iii ill ~ ..I! .Ii .4 H-erd. . . ..e gibel . II' II II II 'I'''.~ ~' •• r II'III'" ~ii+i!o~4i 11·11.•..-GGaza:br:lan korunmak i.. ' II ' II •• III •• .322 ~. iI! !!.. icm . 3M..98 ~ II II . 'UO.~liI i ii II !iii III i If . :10. '" iii !ii'1ii! Ii ii i II it! . Ill..!!II .. ..~. i ~ J' !!i II •• ~.I~.t I! .. :19.in II l1li1 . 1i.• lUi .ii!!~i!! n 1. m96.I~~II~!. II •• ' II. 18&.. :B1. 246.••• .55 .. II •••• iii • II iii ill'" II • iii I II Ii! • II! ". I!.n . 3&1" 351'.... ttl ' i! iii iii i • iI II I 'I' .... .verid d6. 144. RaY.:"x.... ".11 11 II" 14'1 35.. 201.diDletmekiI.Ii! iii j.. ...• 'I' •• 1 •• _II I !II! !i 'I' . •• ojj Blkime karp III 1111 •• II 'II I! pi . '388. 1. mOl. ~_~ ~~ ~ ~ . II' II II II II II .. 29.t~I~~!~~ m34. 204.I1I1' ..III.I '" III . ~. 2115. III •• III 342:•. ' I' • LIi' " " • I..calU'mak i•. •• '.. 41.I~~"li"I~~i~~II~... .I..r~ ~. Ii I Her i§i ~olllliycabalarma'k i~in ...~" ~••••• ..•. 214. U4l..."•. I. II ".. Ii I 'i II .

.. '"'~!111.. ....'...ii ~ •• dQtlm yapmn iein ..'. ~ • ill' iii "i i..... I!' :110" J34i 111" ._.. '... llii.I~i. 10 ...'... •• ~ KOray ataJ'! Ve.. IaIeIaeIc: lela .II! .~.. I.R:~ . •• .. ......jI'.acma~ ~.. .~ . '.. ~~ IdIllkJ . .k1Jmetin admasI 'em Ii. ill !Ii .'....m .!I. .•• . 111...: .1111 !!!lito'.' •• ~... III III' .. to!!!l.~..:::~::::::: :..'. . l(Ba· lH~W •..I!!!' .· •• IlII' • • '•••••• !!!1....111... 'ii'll 111-" 'II • 110 ..~ iii . riiji'!I'ii 'WI' .. .II!"!!I111W!IIi • 'ill !to. " . ~ •• I!II!~I!!~~11~1I1~!lJiI!!-lI!l..'I' Icfn ~l4....~~~+!!. . '.~. ill..i". 1 :UIOkJedk!d". :bd__ ~Rn1' _ .. . etIn1*.~~~~~i~4~~~~~~'~~~I~ .211 ~ .."'-....'"'' j.~.'"i~.._ ••'~ . 152 lQ Kan '.--..'•... "' . . Il!!I..'"!!. ~ II K:aa 'VI! ...1 iii 11-"' •• 'IIiIll..In KitI _kanlddarda.ek Kadtl' ve .~II~. < '•••••• " iliTi'ii 'I' •• : •• .... Ii! ':...utu . m ' KAlil» alb._ 11< •• 11.. !!!I.·..!II.. ~·Iii .. Kulaldansalu' 1£'11 1" ... ~.. '11-" . of! jj !Ii • !ii !I' ii..' • I~." III 'Ii ~.._ t illlt:iaDII...~~~ ~ .I!I!"~. 40 3JI IG..' _ ~~' .~.~. IDnvDlDBk .1 iii III'" .. ~ . 111 161 ...kusan iolD ' .•• .tIi Ii Ii!!!-I!I -!liIi. !III ! . !Ii • i. 1"'..'. ' ~~.untumak (pn KiIb1 ¥1i. 'JI. -iiill '. ."!!I!.... KlIr1Ida.1n ~••~~••"i.~". '!II" II "jm 33. ...'''. !!'!!!I II! I i!!I'I'.".!'iIi !III..'!!Ii III '. .. _---.I.~il~~. . ' . 1 iii 1i·. dl\lib1celer'iDi ilrenm. 'iQin IItD.I iI'iiiI~ Z33~ 338 ~ alrlSl Ict:n· KaJIIaIam bulmak icIn ...."~'illi..II~ •••••• M Koler.'.'II'...: ..~"II!IIII:.. d. ill! 1." I.1 !Iii! III ii~'i"!ii iii '._ !lIII-..kill eO l.... "III!.n. 11 i5 1..la 4~ 'iI!' II " ~~!!!~~..::.. !ii! iii' •• ill iii i.·~~~~1 Ii III~•• '!I' 'II' '•• 'III '.. '!I! !I! \Ii .' ioj ••• .'i!'~" !!!II I!.ip.11 611. III • Il\" • jj !-' •• 11.rmak. ·151 67 11 It :1I5't 3&1 15 H.:.·Ii .•. II 'Ii I -~. Kara sevda Kvasey. '.illlIII. iii !!Jill trli iiii __ 1!.~~. '. ii ~orunmak 'iii " 'j 1..~~.'iII iIII ~ .~~ ••••• ~~ •• *'.~~.. I' "II! !liI!IJ I! . 1' .i1i . ...1'111 . . + !Ii I!!! I it oIi ii 'iii 'iii 'ii ~"' III II i!!I!! 'Ii !II " !ill' ih III. ""I!! . I!i .a ."!I'i!lll.. ~ Ic. . _ kuriulmak 'iCin i belldaR :ko~aJc: isin .•. '. __ _ .+o!!! .. ill i!! !I'..111-1111 111.~ larDIm ..IIi ... lW " Sf .. '.~·e.' _ . ..~.. .iiiil"'I!'I!!II!!I!~' _ i!!!l·. 'II I.~t.!I •• !t ••• '..~.vmda ba~ idn . if II! +' .'."-I~~ 111111111 "..I.!II"II"~' . 3d III . ii-I i'ii .la.. ~ a. I!!!U •• "!!I iotn Ii' ~.'.-W' . ~ .ptlJina piJmln letme'k :iciD II'~:'.wazeltm.rmet ~1.iIl'!lliii!!ljlii!i!!I.: ..'II'.l!i!I!!liliili.'I iIl"l!~'li .I"" I"" '!I' "11!. ••• .·ek..'••'•••.~~I~~~~~~. . Ii'" .. i. _-:.... '!'~ II!! 'I! i!! !t.~~.. lib.K-':Ka. I.:: II ~ .." 141..'.'II!!!! II .•• ..• '....!!! 11'1 oj( i liiTii II..: ::::::~:: :::::::. jl!U!!'. '. Ileft 1!'tIrII1ell iPn "iii Kadm.!!I!Ii..- KaymeW . i •• II ..'1111101'..~~~. Ii • III !iii ..'jill.'I!!I'I!.'...1i". IcIn....·2U "!II '. ~'11 .' II •• \bel.'.''' '!Ii Io" . '1iI!I it ..'~iI-iI'1 !l1Ii1~ 11.. i!IIi ~Ii Ii Ii it ... !!!IIIi!!.~~~.111" ~.da:~ IciD Kill. •• ~ri~i.larm 1Iidi...". K~ KMmlkJerd_' "en kor.Klz :istemele aiderllen lokunacak 'duA •.III ~eller hutakldan ir."'W'I.'" III! '!II • '" .!II..'j"" ..·..~."1Il 2&1.~..a '• II'.Q..~~~~.Ii 1.II '1 1!1 ••• + '.'iII-... i It: !!! II!!' I' !II ..'11'.•..' KUm8ndanlar Kunan'tllrll ~~ ..•..~ iii .Jtiqmkimsqi 1~l!Itlrmek i'Qin .II'!i·Ii •• Iii-II 11111. '_1 su p.. ~IIi •• i.......• 3'11 II I..~~~..... tllllIJl.oi' ." ~i~ilii •••••• -~ •• ~... '.·- • -.~~." 1ccuumak 'II iii iii . uii !II ~ . 51 a ..wunaJI: Kotmerl . 'iII"I!!""'1i II '!Ii'" ill· oM! i Ii iii -+ i!! ajj !iio • iiI.'.. .. 91 3D' •• iiI..'. g ..erd.. iii .. "'•..........dad'an lem LH. !II •• !IIi '..: ::.pm..I~I.I~t. ID. • iii 'II W ..'....~ '!!'"'.1 Iii • Iii •• ! Ii! Ii "-III roll IIll! If 1i 11· 'iii '•• 'I!o ....• Ke4eJdea.4. ~ ".!!!."" ". ' •• Ii!! I!II!!I!!I 'I! . '•• ""'!! iVin .. !III • it.' II liCiD ..

..If !!I' !i !I' II iI! ~"iI! ii! ~ tiP ..!Ii !!!! t 'II! .3. \I! ''!!!!i !!_II!! I~I !!I1i. iI! !III' Ii It.' U~5.Ii. .' "V MelckCtt . I! '!! ~ II '. II !II !II" II! oil .IIiJi Ii ~ iIj"jj!iI iii i ~ !I'!ii'~I1j. <II! .~~~~~i~ill~~~~~ •• . .1.. Ii.. ' 3~..' iii .1I!1~!ii' II Ii ~ i·iI •. 33G.1 . ill! o§!l II !!! i!l' II IIj II i ~ ijl 35441" 227.. II! • 'Ii II IIT'Iil..L. 'II ..riJn !~ • iii !Iii _ II iii iI! __ !!! iii. '1ji ill iii . ~ 111 :~.!j ~ 4 :~ '. ~'1iI .' I !II' !II. Ut!..'ilJiIIJill!!!iIIIIii!i.J.ilemini g.'. irein ~~i~~'~~i~~~'~~~tl~~ ••• ~~~~~~till~..'iliilill!!iIi.' .. 'iIj III ~ •• rl~..' ...JII !t=.&~ 108 109.~~.II 1 ~. . !Ii II II! ..6. II!I 11. II M(I§te'riyi colailmak Mey. 'I! Buhlan etldlemek !(gm Rublan ••. 6'1-._ tetn.... i !i i. "iii.!' ill !I !II '.laJ" i.. :2. lOin ... ' '•. . ~ iii 'I!o . LI 222.... ~"": . 81.g. 1 II! !!! ill .. ~'I.!Ii.IiIj •• ' ••• "'. II!'~ . 216 .'. . '38 '" II iii .illli. . i II !lilt.!!!!I!... _. \.. ill .817 [tin ~' .!!! i Ii pjij'!!II i:'i!'fIi iii!!! II Kil1I18Uzma J. L!!.• II iI ."'i"II!!.' + 1Ij...Ii Ii' . 40.ll - L.jI i. 49.~.~~t~~t~~ . . II !II liIj I! :II II LIP. 389 216 :338 -..Iii • II!!' I..L . II! 'II 1'1 I! !I'......4.. •• .~!!II!!~~~. iii! Lil iIj Ii iii ~ !!Ii '!i 1. ~ . 38.' II!! ~. 'Ij.. I.!I! .. "'I '!! L! !!' .• Meleklere emit ve.-.I . •• 17S.. '!!!'4 ~ 1Il-.lmasiiI...iII'~ I!!'II~ I. 283 lAJdunniiUm :10m t. II! . ~ i. Ii iii Ili. II .." ~"'-i!! l!IIiIi·!. II II . 52.--IIi1l B' ~. k. II . "dfirmek· i~n .I- iii !Ii I Ii II !II'.. -!Ii '.~e~ iWm Fttbk bQlllllu "fgm .• II ~!!III 11'. Mall korumak: I~m 'II1~'!I... 229... ' '.3SOI - II! .!ii-'." MCm'llf olm.in 134 Mal..ii Ii 'III •• iii L. Ii. II .' '" .irmek. Ii Ii 'II Ii' Ii' 'i! ~ .' .. 'Ill ..' I! II '1'1. '!I.~.-..'"" •. ~ " 1.'!I' iii .. 259 - NfJ'fes darbRt ie. il!j ....i • .. i '" III~I. '1401..12.. 5l. l70 1 HI! Iii 11.. 'Y. •• I..~ •• '. .Qk.!!! It it ...i"• '" iI".-iiI.in pIi II II III II . '" 107- !99: 200 P-R PeltekJiIi gi.11_11.. i Pii-III.Riylda. Iii.· lain Mclainkoli i~in .II! I. 23"3.III Ii Ii PI! 'II I•• !Ii 40 35.~~.in 'N'iyyetin D.rme'k igJn. 10.!!' II ... Ii •• ell I•• II !Ij !I' -.'~'~1I~~'i~~.i iii Pi '.. _ Bizmet.".il'ill.'iii!!' + I' ...~~~I~ •• ~~. Nazar IIj .. 55.J.~"'.II~II~-. t ..!I:1i ". !!! " II! 333:.' igin .ohusf!. Iii !jI . .. mULk sahibi Qlmalt i(. •• tLii. L. Melell.:ni. 1 !Ii iii to . .Ii -.!!! .249.. ~rl!!.iI!~iIi.jj • !I! I'll !i! i' !l 46 220 0-0.1Ii iii . "..-Ii !I! !! ·0 i !I! <II ~ 01.·iIi ..i iii II Ii II •• I!IIII ...I'.. 'i' !I! ..-.orme..1 ~ ..r•.2~" 34'..tli II . '" ~J .'111*' .•• PI!il iI '. iii .II" .' i it! " !Ii .rvsbahpesi ~ ir:>in ~ .. ~ III IlJiIL ••• II! '! II ii .iI'iIj!ilj11I!I!~iIj - • • blb va yalnlura tdl1cmetm~.I'.' ..II!.~~~~iI~~i •• ~iI!~~. It'l..II .7 . II!! I.iji"rIO iii ii 1. II '•• II II . .. "". .

'!o ~ o!j-... 34.. • r!i' .. ~ -:Sak.a..·I!7U-.i::n ~ . ..1'1'1Ii!!! ! 1i!~"1 • . ' •• !i! o!o . ... o!i ~ '. L. ~ ill I I'!I·I 'J.iliili!ll' '.!' . . !I' !i Ii ii i!!'t..~~~ 4j !!o o!I .. 6a. . 325. II! ...~ "_" ." " 'Ii I-!!-I!II '!o .. ~7. 3-8.4 ". II. iii ill.I'·~ 'I!"~ !!- !I'!!! iii 'I'~'!I···!I!!I! f! Ii! !I! it! ~ I ~!! 'II I !I!. lil· .(li:ieiR y.. . II! '" ". 'i" ' •• '!! n Suvu." •• . "'It .i "~~"... iii i!! -iI! !! oil' 'Ii! -!Ii .. ill ..i.'.. 11_. 1.. " !! .lilt Lh. ' 'I' . Ii . ' ... .~.1:41.!!o !t'!Ii It.·. ..Ii ill.!Ii 4i 1"'" . ~-I... . . .:." ••• 'L!!. 364."" !Ii' i '!!I. IINI'i111I11 .. •• ' sab~t '..t it! !II' ~ ~ !!!! '. !. .. ~ ~" iIJ ' ".k~.~ " V.. ~J iio Ii . ••• .' iii III. ~tiDDdllrmak -i. • II Ii Ii. • II! ill.icin J "'.... '... J •• J iii I. . •• '•• ..~...tedAlI'i IISft~ p 'Ill II!! • 'Iii "I _-... 1~'1"" • !I! I •• _. Ii!lll iii .IJ!I" [il i 356. j!.. :' Tsnbelli \81. LiI! •• .I • . . ]](1"....• ill· a.rl ~oialtma.O !II II! iI \fl. . iI .!I!'~ ~!II' iiem Ilr!l' LIl. -__ 0 ill· '.biHir:in y Tidret:te . 'Sar~'a icin • i""tn .. •••••••• 33 L~ .. II! • • .. .. • It .. .. .284 218'1 242.Ii Lilli !II ~l . iP. II·. 363".370 .m. 'ijI 'IiI_".333. '.iI • !!! ~. !II 'M.. ~ II! .. 'II .-1Ii ..~~~~~~~..1 _..!ii'I~fI! II... Lo..!'~ [iii rir II Lli iii! Ii . [I • Ii !!I II... ' .. ".. . I!:. II !II . . LII!I!·I I I'll! 'I II ~ II! 'I' '1Ij 'I! I • !Ii !I! III!II' •. II! II!! -iii 'I' ~ iii .I._. iI ~ SUd&!. 1i·1I . ve' siifIi ilemdebellbeUi olmak ""·. '!! II! iii •• 'I! !I! "''II' 'iI! !I'. 44. SU:SBmamak _" - Sll\lii ~addel. II t.56.... . ' .' .. '..iIl oi! •• !i ii oi '! iii !Ii oj.~~~~~. ..J Liio .~ . • • '!Ii . IIi\.n i i""'.~'~~ .1:: . .. .... ljII'II! 'Il.. ~ -~ .. i!oi~I~~j~. .l1li . lJllvi.... 1'''' i!! " !!! . '11.. 108 II" . ••• '" ••• .. m~5.'II." "!I!!I •• ~ 'Ii Ii II 'I!!!" 1!!I!t!l!!II . I.I._."i... I! .~m 1 Su gtk. 'Ii' '" Ii ..1 II i 'I .....!Ii I~'I!' .II!!"~..I'...' .antlak.I· I.. iii i!I I Ii Ii il· .. it~. ./.~-.:. hleeti llinne!k :iPR II. !I' !!' ':10' !iii !I 'i I' . ~ garmek.. 17..~~~.•• .I.!. 95 .kuda....1 :y.J . i .!!!Ii '~. Seb'Veti gidenne'K iU'6' icm .. 11..... . ." 19. III iii Ii.!II'· ..apm:--..' !i II! ..10 '" !!' II! .' iii • ~ rir .!Ii! II'II"!!' II! . : '~II! .~. I! . '! •.-346" 361. 'Ii!'" ••~. 200..1Ij •••• W! II ..-.. as Ii H~ ~ ~ II 'I . II .. 'I .~ . !!' I'!!:II! I~ .. iii iio i1..• .!!! ....1Ii U:...vma.!I!~" ~ . I!i! ~ •.. \11.• iliill!i!i·-.53. Ii! . •• r.1Ii II .. 'iii.Iidei'm. .••••• ' . Ii iii oi... Ii' I'i' '" !II iii !II ~ i iii ~t-i!I II!!J. '" _1iI . OJ • ~ • II • 01 . !I I . ...1 .t !i ·1' .-. ••• ..!! !!I Ii (ji ~J ~ iii" -Il.I ..Er!l"ll: 'II ' I! !I.201. '." l' 4''. iii II' -.j!o 3_6'j\' I . ])07.. 98.' " .. . I I! !II 259 98 Ulvi 'Alem:t 15' _ lI!'ormek . "'!I'!I..· '.!.~~~~~~~t"~~~i~~~~..... ~ 9 [21' T T-arJaYl korumak i!l:ln ".. .. !II '" ..26 • .1Ii • Ii ! If Ii ill.. . '.11 "!II '''i.~ . II "... ill iii <I..Jka.. ~. 368 " Bolb'kJ_uk Ii" 8M 1F'~irrne.. i~. iii 'i!o.. her~ili SuYu. .. ill"..' . ~70.. !I"" ~"".. !!: '. 9..... • \!! !Ii! . _ Te:~~..-i 'Il'~ . I:: • . !I . 11)&. 8.· .~~~~~.. II n !II i .: '..ak : il' . 330-.~'1!!. ek" 'f". '".r "c '! !! '1 rir .. Ii I'll!" Ir!ll!lir~' III Ii.. ~rr\j iii ill ~ .. '~ r.. .... i... I I!. -ill II Ii III . Eli . • II .. ~ ..:II I· II! II! !III" t'l! ~ I'!I! iI· . Ja2.. ~ 'I! ~ot + . '.11. o!! i- iii • oil' !to!i!!Ii I_I! 1. 13.Ir ill .• i.~iIi'ii! •. 26" 54 211 t4 . il!1... .~.I' • "'_ ••• !t III •• ... 360.!!' oil !!'!I! 'Ii'IIi..t... Il' •• .:\1' ~I" '1' lB.. II! "' "liII_ III . .. ii~~~.L~ Ij.... I • it !I' '1' .24(1 Hi" 295. Ii'.0.II ill .-m..in' Y i !Ii'!Ii'li. 2$. 28 63 1:9'l..~~~~~~~~~~~~~~~~ii~I~~~.11 !I 'Il" III 1'1Ij II 11'''' •• 111' IIj 1I!ii'I. 59 "'~iII~~~~~~iII1~. • LI! L!!."... iii rio • L. ..[~ln i-I" -8 . 231. !Ii! I •• tl!....' L~r!ll'. "" •• . >111.111 'II! ill I' I! 'I 1Ij'...' iii . ~ . I !!' ".' •• . n ~ ii .I'. 'IIi .i~. II! II 11.bapnh 'IDlmak :iein I'.illiJjjjll •• ~~~~"~Ii~.." ... [I..8.. .~t. i~ ..!!! 'iP " . II._mna -gwmli . Ii II! iii •••• Pi II!-.f~~ ' .. . ~ 21... •••• . iii r!i ~ !!' rL ill . II iii ill' I. II!! ...'lI!iii .... iCin ' • IIj Ii ill iii. '" ill t-. 161..t .k ltin: oi. • t~ L" Iii .i' i !i.artl1'rriak [ein II. ~!I! ill '!!! '~ iii ~ '" L~' ii!~..icin Sa~-::b:!h.

::••.~t icin -" • Y\()r.~-~ .•-'19$...~~~~~ n.'!lI".1 I II !!! .~.Li rl'~" Zi!K. .~]_n Zarar'Vermek i~itl' ~'!ic". ii! 4! I.. •••• _ •••• . .. ". '"" ill. ~ .'14. 'I.II. II II " .06.~ •• ~~.' 'J!L -III ·i ". Ii ·1 . 146 229 2. ' ~\" . U....gl ~og" .i Zararh hayvan1aa ue.~"~III~"lIIiir •• ~ . II ...... 1.. iii II II! .... t!iii ' ~.. "'.••.gu:. 11. . ~ 'li oIi'+-t t -!II '1.. ~ lI!.•. ~~j~~j~lii~4~~~~~~~..11 ill! . .~~~.I .. ' 'Ya..'••• ' .. II 24 23.. " !' . '.!I ~ !II !I! .'~..ak·." •.... 1I~11.j~.~.. •.. ~ . II .•..!O i!!!'!!!LIi ~'11I1I11 I· ill . -'..'!~~. ~ I . ' . II< .' Yakmhk s. .. iii Ii I rji if ~ . ~ II " '" iP. ~ '-t ~ it! -'!!!II . :243'1' :26i11 '295...t !Ii 4! ~ II ~ ~ 'oI!!' . 66 . ei ~ . .7:". . 186" . .aMi 212.. '1107..~. (i s 'It !I!'I' i!.. •• ' ...". ••• :... II! ' • "I!.. Ii . 11 '" III""~ •• '''' II .ll II I' 11·11 !ii.....!I 'iii iii 'I!!..unm-ak i. 108'" :3. ~ .~~.:::::.C~D i.I"b:.... io ~. ctirmak 11 S'l 0.~.II IIIill' " .~()auklaritin iI·~ iii ..ilin . Ii I!'.Ii ' ' ".nflirmek ~£in . ~ . '231. ii ~ fI! I!!!! II i!! "! _ oi • ../ "·ii·.Ii 'Ij! !I."•. II! II .-_"" . II !II 'I' III II • I' III .4~~. .! ~. ~ til III II •• 1II!i II II. __ -:. .. 1...y. i i !i <i! i·!II' !ii !IIi !." :211.rt::-uf ~a».. ~~~'~~ .:...ill 'I! !I!~ I' II "! t.·~ "I' !Ii' y V"" ~~"'L . Ii "I . i"'ill~ Ii . 1!Ii 4! I~. "'. ..'~~.. !I! '.. 328.·Ci~:":'::::: :. 11I1i'..gin . '295.~ ii ...~~~~~~'~. ""I II "'iii Ii ~ .. iii 'II!'i!! .II. !I! i! I !! • t. ~.' . '"_ II! ..!I.. . i i '.!! .:::::: ::::::::~::~:: :..I'..~II!I!~~."..• ~.ma k" l~ln .. . iI'!l1 II II ...'~ 218 . 64 260 I 1Ii'.~.!I~~lI! •• :. II .'ticudu ... ...57S!}4 --__ I· _' .~ln YOri:i. II! • 'II 'II_II! jI • " • VeU lik m._ . . 336 237.Zaliirnin • ~rriinden ko[. 241 -.!I . ._"~.!' '!II' . ••••• iii! .'II'+' 111111 1II·1II'·!11 i'lI '! oi'!I! . II! !II •• . II _)I ..i~.~~~~. .t~ ••• ~~~~~"~ •• . . •• . •• II~I~II.VRcud al.~ I II! 'I. 243.. " ...I ii.' .' .mek i...."1 i"'iD ~ 1'i1t_" . II! oil! 'I III II ~ II ..erte'besi i~m ~. _. Vara lie ~ '"'.v i .' .I.. .116..•. 'Ii '!Ii iii . iIIj :II • II !II' I.... "..i!l!~~"!~~t~. · II III... ~~!!'~. "f"'-'" .anlar_'. Ii. ill 'I.. . -.. .~~~~~ 19. icin ..~ IIIIII'!IIIII III .-.n~ue:u gjder.. ..." • ~. .~. 174:'" l~'j !P II • ~ ii.!! . f:~ \f. 356 :29 .26....' .25 'I! .kuvveUe.'".emeyen.- . .' ~ .~..' • iI! i I~ 'i! !!! ~~I!I!.~~ •• . . . !I'!II'!111 ' .a. L92..r..a~la:niak.6.I..!I~~... ...!I"" ' .'.!!!. ji! !II'_!I! '!!'!I! '!'!I! 'ijo!! ~ ~ ~ ill iI'~!!" !!. . ZOO. • III Ii'" II fII II .II !!! .. "" '••"..ii... 'i !I! 'F i!! !ii.nlan i."ni~Vltlere ·sa'ad. .. ..~~~~II~ B. 01 "~'I' ' .II II II .II II! 011I "'. i. . iiPin iii. '¥ • Yl:.II .. _...• '. ..~ 317' 262 "111 fI' II ill II '" .::'::::::: i: : lI!'I.1111 '1" ••• . ~. !I! .':.. II '.

3 . 241 ' Ak~be.. _I ~.- lels: 19 14 . 25. 27~i 279..li h~stahkla.im "-oocuklar '~Q:ln: -C/4. . iIIi . ..1[89 Cf4: ..hk 'vie susualuk hlssetmJe:mak i'l~ln:~ CI3:.in: CIt ': 102..' 320 .C/4: .Av iQ. 29.DUALAmN.mak iQin: C/.akmakreifll:· Az~~:)" vermek lQin: . 1 .66 j . .Jn: CIt ~ 1... .: 163.rahm e:thli kazarirnakl~in: c/..ilfl: Ct4: :19 Ate. .· . .!4: '359.. .. .lulanan kimsey'l getlrm'ek 11. 39. e/3: 911 A~lah~ln.tiini' 6i1renmet iI..: -_ CII: 210'. ~J§lrl ve slllJI~riQin: C/1 : 164.2:0 ' AC'I 1 '1'42.8 l y~lda. Ott11lmE1 AtF AHETUc :FtHRtSTt ' . .s!'ileri dUlll'durma.111:1 : ·C/2: :229 A ..AUah)1 Anah katmda yQlcse:k m~rtebe ~9irn:.- (:e. .. .. Ate"Jn i9hu~~ girmek b...r iQln : Cl1 : 2 0...GOBi . C/2' : 44. r.' . 'CI-4-~ 111. -.e sevgiyJ g~dernuJjk leln: e12': '201 A:le.:.Aniden 6hnemel< iIQ.e.ll1astalar ilQin: Cl1 : 241'1 C12~ 240: ..ek i:Qin: C/4: 229 '.'yardllm dil..~ .k h. .:' .ken ..45'0 Ic)a:: '41" 150" .et1 : '1114C/3: 1!61 Azarnetl i ~ dua.'AC..lS9 C/4: "2Q9 A:fetle'rden: kerunmak JQiA :' C12: 1 08".Adaletli olmak icin ~ Cl1. AUah"dan.Je·v. C/4::.in '... Aglay. ".i'I'i : C/3.--I A. 61 . .fI.308 Af?k if.28 Aled hastahkli.em. _. 258 .4 = 343. 126. Akrep ve "I'lan sakm~almasl . .. 1t. " . • .. A.. 1a:6...... ':255" '2'7~. . _ __ ~ '.llc·in: eli: . . -.arlll¢i~: . 1 • t ICl4 ~ '111..irn: le/3: ~12' . . 365 ..

..i agrllslll iQll1''.in: C/~4·. -166..i~n. ... .'43 55.kaza.'·:C12'..la'r'" i9in :Clj:' 121.l1Q i"ljil1-: C/3: 2·40 1801"1. C/1 ~.:4: 5S.h.SfaHen ." Cehenri..gijrmedl~Hl1i . 49.- . 1-• 'I! .Bo~al\1mie.·· . 1?.maktan: kon'l!omak: i4.II!I " B.' B~hk tutmek Jgin: cla'.:ui "- IBaYJI'an. .il1 .kalannm . 1 eli: .in: Cf4 -: 28.. 88.sta! Iidar . .J5!51·' '.gijrmek .leF'l... ~ Bilrln~'etkflemek i(:iln '.k 111.in~ 0/2--::19' Bitldfe:ri.C/1 : 22!.'"':7. 17. '166~ Cl. 154. ..4 :. '268. " .fl$tlrrriak .5.221 Ba~ve di.HI~8.emdel!:".' 1109 ·1O-2.. .. 1 " 1 Bag. bance ve tarlalar B~aghlal"l cozmek"IQilil'-: i'I.. 24".204" C/3: 6D ell. 94.2BI. . 1'31.30'./3: 354 eli:: '300 . .kazadan kOftl:mak hi. .n :. 6'.(n:: e131: 1'71 IluyO b()~me:K iki!n.: • 330 .:i. '348. IBa~:al'lh o:.\ :Bogul..C/2:i 44.~ Ba~kalarml I'shats:lz ·tlctrru3k iQilr:l: 0/3:: 357 Ba.:in: C/..tul'l' B~flt.t3e-""... Blirlnin h.in:. 'C/1 ::253 : .Alini 6gleM~mErk it. .-igin . 2413 Cf4: 5. . r- . '70 G/4.. .in..·:. . ..~ Hit.06 ~ ..' _ ' - . Be..Bol . 8e._.Ba.bekl'eri. 8eklehmedll!c '~eyleri gD:rm~k i..' eG.s'akinl~e~rIiJrmek. 99" .' 73.kOll"unmak "il. 4.:' C'/4.5 Bifimde bai. . 1'1)1 .kalSllmrli fiilkrh1J i QQrel1me.ell: 225 ' .. 'Ie/c : '1'1 . 11'{).3S'7 ./4.in : !Cl~:"113 le/41 UMl Cenme'telrgirl~8k '(. 801 rn_bsull -IIQ~n =.akiQilll:· C/1 :c 1.8 Bol' av iQfn .korumakilti.. 30. '-Buittin gizliliik.ell ': 25D.iQin: Cl2·:. "un:' . a.:--3aS ''-'•~ '.finha..a. _' .ifl~. ..eden 'k~vvetiiQifl:CI3: 17"1 .C. :B:irl·i~_ii1· SOI1L1'cunu 'ogrenm:ek h. .: 6 1 c/a'. 1"04.o~n:-e/2 .' > -~ Ber'leket'h. lOSl.Cf4: 1·QB Bol:m!yv~ h:.I"! C/1 = 't111 I' .Cj1 : lIl4C.:. :3QO-: ll: 129 e .160.66. .in ~C14: 115·" Bebeklerl . 234.'rn.- Ba. . 299. '__" BeIAdJankorullmakit"in:'y ~ ~ < I B. .kill. .t:: '208. 121 Cl4 .17. 71.361. .filI:. 11"2... ':2£i.C.2C16i·IC/~~ 21.'aJti'I'li~C'i:n: (3/3 ::4~.tpd6nmesi' iQin ~ Cli' :'1.. 129'.6grsri'mek [Qin : Cf4~' 34- vafhkJarl Ikol"'kutrnik h. od1eme·k :i:ltil'1ll: Cll': 86 ~l"~ .5 .: 2 49.

:. eli: 239'C/3: . .. • .etkileme k i. _'-Dil.C/2 . C/4·:.: 36. 511.: C/1::. '2'49.U) '. alifl5'.tlrmak ifiin : 1. 121 .CI'I'·~ 't3~.k" i~in': '.: 210 cIa': 43. C/3 : 24D Cf4 :5'7'1 117..u.ugul1da s.ek jIQin:: -Cf4.' Ciger ha. .. . .35. " C~nl:er-le konuf'ma.282 C13: '1201.in :·cls = 219.. 112..~1' i 60 C /3: t 59 124.138~ 2 C /2:i 3 .. 259~...de etmok I:~in! Ie/I'.kif.54 " CI nve -rfrltl'. -95' ._ ' ID~iledlgli.?in :'. 41 Delil:er rein.5.' .. . -2./2 ..Cl'~:.247.Oll: '161.- Duilartn kabulu.~~ ~m. . ~~". 30t.i"¢lr'I.C/3 : '225.4.i(:Jn~~~ lel3 ~ 5. 65.152 C.• '225 .banta. 121 D. Davsrn!! -do8Hulc:i~'l!il: Cf4::.i3:~9 'C.a'k i~ln: C/2: 1.. '. ~17' .' .ret' .: '~4-7. 1'701.nllet. . .. ~71 lel'.~~C/3'!' 22'5 -'. 110. 22.l4: 360'1 J65 C'e:ridan .:. 1-50"'5~ 152. I~' ~ • of. C 11. : . .elamet 1(:1.al~j'kszanrn'ak.".iJrmem. C.:.358. i ..: 356. f42. 136. DU tutuk'[ugunu gidermek.. 23~.' ell.. 268. :.: 67.·. '"' . Dert. 1-5:2 162 •..iz'I. .in : e/il ': 206 _ . 31 t .1J8' af.: OIl8gh'~ el. C'e. ~=.Cl2~= 54 C(u:=u'k: dO. ~i:'.12. ."~5. 232 e/3: IS7.~ -. ' Cocuidarm htiz. : 3'. iCin : eli = 121 163~.ln :.." 88.124 . Oalak hast8"lg .qln.~195. -172 182"1 220.'2B3.lc. ': DOnyi vel' Ihl.I'II~'me'kiQ'i'n: C/4 ~14a' .: _&_ : • • ..t~16" 329" ~31 I~ 1.". C!4': AS.fl43~ ~'6'O·'·C/4J:. =.aresJz hastalar i''Lin': Cj3 =.. 6~j '76'1 135" '1.. 2~61~ ct. C/~': 1. 3.~guntii te-davi t''fin: Cl~'. " .!dogur-maki~'in·:.'. 13'1 '1&5. on bai..' Du~mln. 42. r - f . Coeii1< . 1 4Et. 47 . Define bulm:ak lcln : ~ . .. 365" 312 - .urtu'lmak b. .. ~ . " Deinrz.. :.nl : . IQi..erii .~ I . . " '-D-'-. r- .-C/3.e/2.50. 192. . 174.i '180 . Cl3 ~ 2'311 C". 1. ~13.a~I~iln: -Cf4!.C.larden k. 295.'erefl I~ln-: Ie/a.st8h'~lar-1 icln: CI1.1. 74_: 16 's.a.: C/1 = -249 :~44\ '59" 101.ay-an ~oclJ'krar' iI. CI1~:1. .s'v.1. .• i~in : Cf2. f6.321 2 D.rsl.et' ic'in ': C/I: 2~~' ~. ~kurtulm.-'e/? : 9' .CI1. -_.GeS81'retti ~lmak ~c#n.' -..53._ .lar~kahr etmek"·I. 68" .. BefineyJl ko~~urn. 312.-: ClI. f16.: ~ 3'1. .'h gerri 9 Il!littmeik' i!th. 4'7..' 52. 2:99" .D~cul.t 2 ·Darg1_nl~1 bar.~46. 62t 1~6.40.33. 49.. . .57. Ie.30 DUloyamn ha'rjb lolma-" i-9~'n: -Ct3: 260 . . '21 2 Deliamh all'. 1~7. 20l!. 10..": 235..lama~ 'iqil'. 1j Call1lJ11. ..etinden kerunmek iIQin..

. . .2 1 el2 :66.35'1 170. eta: ct.Ioin : . Gi'll i .(6 3. '2'49.l S9. e/.-.. 329" 3... Gebe d!~glltac:ak -m...iri ::.l:n: eli : 18B. 153" I'IEU C/4:' 223~ . i BOljetmekl.14'.1. . 249._.. C12: 169 .• 2~1" 242'.22'l.-' E' 'p .:~69 ~ - cia·:. Gazibdlsn korufll'!"'ak r. Cj:3 = '226:....188.. 1 " .n :: . .iyj batmal<'tari . 341 216'7. . Fe:IIQ olmam'a. ': 201. - e/2' . t69 .lmak I'. Gfdeni durdllJrmak iQiin. dagltma1k iQin :C/4:" ·66 IEvhl:nm. . Galyb§leml'n~ Ojrenmek lQh1 : GiUbden ha'be.in:. 117'~"8~ " 1s. -2i4.k 'i.28·4. e/2>"! 2:05.ek: .Ekinleti. Fel~n'ller' i~in :' C/1-: 1'15.in:: CIS: 145 IEsarettel1' kurtulmak: h.in :" C:f'.in: C!3:htS • ... C/I ::'7... . 148..in ..3".3~"" 67.-G ~ - .. 85. I 1... .ei!: 72..C/4 =3:28 . _ .. r ~eyi 09 renmek ill.in -: C"':..-Cf4 :1~7 E~ddy8dan knrunmak fQin :. - CIt: .. 51.in : C..276.: Cit :115.: CIa ::-' 237" 2·61 _ _ GiaeJ'li' geri get'irmek h.221~ Gilllibiyyet iQ-iln .~-.226. 1St .'Ger'Qekl«(mya: llmlnl logrenmek til.e/i' :238~... . -.amlll'( ioi. .: CII i~Qg! ell: 17~133. .. ~ ./1': 161..ciS :160.. -Oi.. G'em.. C. . el2 ::~5 bl . ' Fllilnel estirmekicitn. 149 .k JQ.234.iiri': 0-/1 : f1l1 103.:C/I : ··t3l 1143. . 1 • cia: 3D"41.' Cta: 35....lm. . C:jt. ~Icn" 204. ~ '.j~tnan-'-ra 'engeJ Qlma~ . Gal Ihasu..k iQin' ': CIt -: 169'. Cj41':..r ~'I'm'alc iOin : C/3: 229 Gebe. 1051.Jn'. GeUnrn l~ahaguzEd gorOnmesl: IOlln : ....' . Goruninez' hile' geh"eki~ln. . 1)8191 ve bahceyt 'korumak h.lQin . lOft GI~tieka._ Ebedj _zenginUIc h.?: Cfl: 253. '86"t '91·: 102.I: 21l7l C/4: 48' . "·50. 4~t ''13.ell: 52.gQconil artlrmak i~in :C/2: 230. 23:'t.. '70.··ka./. = .. ifeUel!1 lkotiurnak h. 269 C/4:: U!I _ Ev'.hklarll i~'fn .:C/31: 348" 354 C/i: 5. :k)mnlrrnl. . 1 1 ell :2..Cl2: 1311t ~45. t 70.. Ev-il1aUnnJ.. 1l14" 1'9D1J tst. l 236.171. ""'..24:0 C14: '187.i:n :' 345. Fela:ketlei'den klDrUnma.:232..': 55. 'Ezb~er.299 231 Cf4:' 14l~ •.

45.. .161 ~ 239. _Hayti. 98.309.3:33. 15.05. 23'7" 239... t r .oil!. 285.. 249 :250.91 57... 308. Cl: 91. .297..'1.staolniamak i. 1'1'7.205. 265. 7.C. :208.1'51. 133. ~ .' 239" 326. 10/3:.lSI.9.: Cit :. -. Cll: .. 5. . 7'0.09. '12'.53.1.44. - '225 234.53. 204.• 8'1" 97'L '10B. .35.ft = 1'16.3'68. '1'02"iDe. 2.' 128" 12'1 133. . : Clf :1165 C/3. ell..332.eI3'~ 851. { 1. 'i 091 11'0.291).5. 293.in :. 2. '. _ . r . 352. '130.iU. 29". ~4.2. 240" C:f~ = 23~ GUnihl.. . 3"1~.11.148. «. 116."201. -.. 2D6. 76.i'n.. 1 f Humma" if.103" fOa.. '25'4. f. C/2 _ 247'.. 1. "IHapisten kurt. Gu'C}~'k!UW8~kaz~n~ak h.. Cf4:: to.'333. Her' wrlu hastehklar iQ. 162. -" 11' . 125. . . HI~llzaylllicuvvetlendirmek: Cl1 : 101"C/4: 322'". '12.... 22~ 24 . 121.. :"'~5. 122. C/3: 1'75. 1 • a. ~6~.18L 211.134.in : C/1": 163.3.: Cf4 ': 259. 280 308t 3. 70" "14~ rs. 130 134~ ·1~. 1115....2:70.58. Hai.~581 26~ 278 322. 827..11&l:. 268...57.izel ahlak·~ili.oD.) 41 44' 4&.98. CIA: 162.ak iojn '. 203...in: Cl~l: 20.l4-: 3101. 321. 116.. 274t . Hi1. C/3 ': 219. lJ3.54. 21-3/255.. 'C/2. 252t . H'al~sizngli gjde'rme~ ir. 331~. 22. 2:22. 123.... H.Cl3: 1. 1-8.: 1:t. '170. 2. 369.. 138. 27'. 112.. 51 .41. 221.Hizl1'IstM'eJegini oaglrmak iQin: ~/1: '98. 1 " 241 ~ 250.k' d~a: C..' 145.S9 64. C/i. 324.'C. 210.. Her'twllli haeet iQin :.2. 259 •. . 2. :218. Cit: 24. 214. 64. 164" ..~ 223~i " . 28')1.102. 344. 134. . 336.5•. 246. 77'.: 31. G/'2 : 20. .C/3 ~33".33.47.. 40.2: "'4. 10.. " "221. 35. ... 160. 276.75.5.7" 68. ·32'. 195. .3" '7'1'~79 • " 87... !95~ 108" 1.3 6.2.. .01. 361. I.erelere. 1'97".ulmak JQin : • . .. 205: 209. J.in ::< CIt ': 162. 1t1.rslzlard!an 'korurim..3.ci . '6.. - 1 -. 31.ik·meki:s:in·: C/1 : 10'7.. . C/4: 1'.28.5. ~"Hikimllere ka:rr~1okunaca.10. .6. 2B9t 302.kin etmek iQiln : el2 : ~!Ui.9. t97'1 356. .263. 14.~ 238./3: 50".20. 113.. 56.11:: iDa. kar. '1196l ~60. 341:. 53 56" 59 .. '19.240.: 32ft _ . 144. ~ 364.~t veri. 145. .:~ 52. 1-97!2. _iHe~lb~tH goz1..3-50. le/3: S'.' 1 j . 1-34. '-H- .arm sty.. .-213.1. 100[ 1'10. U11. IGi. Ha. 221. 282. 11. e/3 ..116. 32. .1'61.- 12'1.eyleri gO:I'j11ek:. 31. 1 68" '178. 312. .190 . . .5" 148... 76. 3451.3' 325. 232:! 233:.50. 10 1 • i j t 1 .. . 34tl. 2. :"5'" 52. Ct.n: Cf'4: Guze~gorunmek iQi~n: .46. 165.. 26. '13'1~ . '109... 68. 289... 3S3~351...2. 5.310 C/': 112~. 2. .in: eli :-39.. 108.' 34:2.167. C/2·: as. 130~ 131.Hlddeti tes... 251.. ~ '.89. 2D. 114.102" 300.. 146. 193-. oi" .252. 1 '1 . '= 'e/1 el2 ': 1. :241I 245. 126..11'1. 74. .. 29.C/4 I. 366" '.

Hu~futriyy." "-IOh" ~f1-.' ~'5_9.' kola.. 23.'/~···.: CI1~: ..47.e:k' 1.:· -.et._ 1.340.anr ' . L -.. -c '" . 17. J " ---r . Cit :. _' . KI..i iii ':..Ki~...195. HuySU_Z_'.-' '":~/~ Huz!urllu obnak ti. l' I . -1St. p 1 . _ .i dtflre ~ "'eli f 342...nerr brrbir.~ Ka'rasevda lOin :..: 15 5"./1 : -242.:in-: Cf4: lekiiden nerfre't ettirm'e'k i~il1-! -Cll":.·.... -..:224.'313&.plsllnda' hjl'_girm...·.'.• lllmde (bi~..'-./3 = .I(~z.rdpC)'lm~~ h~ill-:.40~'.. -r --. J.ettj.~ . • • . ..~ ·'.ar'iQin: CI2"r'1'S1'!. :.i't'll: «.K. I · .irn :' Cl21 1-95" ~C/Ji= 46' .04'.'lrhg[l'!tedlvi llii~:'Cl2: 54.. • <'- '93~. . " 164•..5:7-.. ~6'B.-Cl3:f43. ~ 'f". -33.: " 219'.~rnek ir.:-. j- " - .. ' -ccja: 162. . 11'1... l(abilrllZibmda_nkorUin~ak Kat.31. ': 186.arp·mtlsl2. ': "6~1 Clt :.38 ._·-C/2_•. -".Qi'rli 'IC/S: ~J~.. ' .-kI)C8YI" barnp:.-· 1]'4'''8'-~5·1 _ 'r ~'" aras"'ll1i~QJ~lakio-i:n ~ 'C/' ._ins \f....k-'ia lcin : -Cit'.1: C 11' : . : of - ~. ::.'11.e Ci.. _. . _ ..-. . K~b c." . ~.J". In s8rnl'a'r I. >~P(_'.le ba$..Q.: 1•• -'89.' ~-.: ... -' -. 1 '- IGin :: ct-."152" 1:13.!1n ..2as:.· t?9.al e b'eliY:I'ij_pl'En-nek:' ·C:l.dh:-.lne dD.. ...' eli.~~lrl~'1 ~lm~ak 'if..l.. . -~ ".. ..Cfl-". .. -_ . .. 1'76.-~_ Karlin .mek:h. -.'-.Ut ._ .korunmak join ~ cIa"~_ . .:259•.S3..11 :: " 1'1.•. tIl: 3:22. '._ r- ..s.n k'ayEum ontemek :i'oln:C/2 . ." . '1137...' 243. Koler8 'Ke'rametJ~.'-"" . .Aml '1'yo. ·1-5~~t.'168. - ~ :Derl getj.I. -' _' ~. _ ' .-el2 -:. tW. 06.. - - - ~ . Cj'1 : fill 'I!i. . -~: 64~' . I· ~. .e.C/1 ::~0911' el3:...._ ". . 'j.ki :ki. C/'. :: . . .!jIm an' etmek' iliEn:.. . 1r07.. .-K.. " - 1 _ Ka.r"-' .JIr. 151. ____ i. _ Tmal1 ~eltt.rf·.. ._: .. e/3 ':. • . i C'l3 :.17-1. '-.-y-a..hllin '111L.. 2'7D. • ~J _ ~'~.. ~ th:tiliamI on~errnek iI.:/<-.$Q: "~ _ " ~. ./r"· __ HlHC'umidariin gl8zabn'ldan .311 .I C/I ".-. ._ Htlhabll hasl'alikl. Clf : -168. • ." _.I~111 __ '.__ '.. I_:_. ~40~ '2'1.·agrlsil [olnl -: C/31' -1:41t Cl~:' . 1.60 .=' 1J.l./' .a'l.r.141!. - ct..._ - "_ -.at duas!": cia: 'a4B~.4.. :' !in! 143.. .aball«t:aJli neft.~·r--bi·in.i(.. r ··C. ..: ~41·9s.. Ka.nlslr n.:in : C/3: 72. _ 1 . .' doium loin: eli ':250" ell: :. .r. '1$0. .. . -.241.Hiftornet k. Zi7 271 v '4 -c/' : -< . MID .£/4':. ..io . 1151'1.-(fOC-lJk] ..1. 223. ~2391ee/4.rma'k: l~in ~ -2421' CII :" 155i 157.t"'1~Ct. .:'174. HiJkmetmek ht:11!1 ': Ie. ge~rlrnek..... . • _ - • • .tI1rma_k iiQirn.S-!.-'12 75.t.

. 1. = "2t27. .'~ .. I Ok. ~ Korkudan. 42" S1 ~'llfl. . :230" 24'8.'~ 283 tDhusalar h~~ilnCf4: f~4.. __ -_. 163... .. ell: . ~ . ~Cl'~./4: 108...k ili·iln.-. . . C. 173. .:'C/1 :_ . O'e ailmBk -j1911111.' .a6L 'CIa: 131..3r1. 36]".~~11~'l2".ln : ell: 1'10.e/l ::..rm.4·.O~i1tilii'nh!r·iQln: CIt.Cl3: 'l" 6(l.. . ~ .ul.. C/.C/4. 2.. '1 ee. 3~..'--.e/3': Cf4:" 21'1.Il. . :31 ._ .nC/3 . ". . K'orlug.... Ql1 ~1D'5". . Ii . :'Gla·: 22.' :: I..d"rme. 2·62. :. . ~. _. . ..~. Mellekl:efi'QSQII.K(irka._ - . C/2': 1. - un J aa.KO}.e. 259.~ 1 . . CIS z 23-. .. " .. ·Led. __ '" "".. 40..:'CI2: 41'. 24D.338.Cl2 ': 147! CI3.: '551.: 1'04..ter::iyl ~i:8Itm:ak h. t4~11.hJakl gtde'r". .._ ...en ~k:ortinmalciQin..n ' cocLJilar-iQiil: . 227. .~ .6.64~. 223. Nefs~ gii(.' .110. .1"8 •• 139.N~fe9 darb. ':_ 6 :~emrUri~ett'4' kaltm~~ioln : cItl ': 268. zt.·:"C/f : :242. KuyuJann "suytm'41 Q..1(iC:iiml :1:/'1 ~..a-s :ahllak. ns. 297. .0.:. " _ Ma'll' mOIIC -s&hibl 'oirluikiQin-: eli :'. . Ci4: ~5. ~ '-'. ! .• MCi.' - . ti6" 334.. 2"~8. .i... . -L-' " .~:46..fj tedivl iQi·n : CII : 2·64..'kl-efd.. _) .20'i 98". 20 1"l: C#S '~20. .1:54!. 1:59. ~ Nazar i-Qin\C/1'. . Mfr." • ...27. -N- ...338 .: 11'7~". Ct4= 2&2. KlIlak~ agnSI'i"ttln :. . -~ .. C/4=: 2. .222.-' s!ikulltldan' . ~251.. ... ~6. '" KtJra'l~glgi. .~14: 51. h.~~leiA: C/1.ak 'Ie konLl~mak j"rn' . 155.. 7~.Hilt ClI.1'fa. '" .U·'B.-C/4 :1091' :249.51"..'.. & • . " .· .jI~ 1Ma k-a-:nl :s:ihibi fI\lJ1lak-t~I. 1". ': 1A9.. ~.. 1M. . : - .~n : CI3..9. '. 1':68.ulma~k .. 7! Cf4 :'.. ~ .. .'fit..lj:ln .: 1 - . ':.:..."'.62.w.' CIS: 47.. 304. 16D. J.. frO. 1PS'. 164. . '. ..:£/3. -'t .kurt. .ar . KotQIu." + "~eyvel~1" ~Q. :.. :34. ' . " f M:utIUth. 1 ' .. -t~1n.4fi.gll i'Q~n: C/4:: ...lQ·in!·CII : 110i. UiS. .~ . 190.-~ '..~. .~~QJ.16. Cl~: 14~~:'ulS.Cl1~i 209. .~CI2: 181 •. 217 .__." C/3 .. "C/4. - . 31:". .ogaltmak iQi~n :C13 ~ '14'" ... : .

. -".~5.3.:: 113."'1'43.. .~· ~. 139. Cll: . . _ OUiyi1 dirHtm<e. 140. : 8. "'336.CI4.61~ 165. 238.kifin _:Cl1 ': 1.iyada istedfgifrii gormek i<.1D. HU.. 312'.229. i Rlzllk hO'llr!liju." 21:2. C/4 ~ 2:16.255. -c ~. 2111 Cf4:: 201.203. ~'.. ails.. . ....208. 42. ~ . 44. C/3 ::' 11. n 145.. _ SOl.2'3.a~dc 'i~in: Cv. 360." 05. :23·L'2.346.57. 1. 89" 94: 99~ 'no. Cta] :'-19'. 244. . 222..86. .i. 46. . ' ' CI4:.1. • SEI:vfmli olm'akh. ·:gsa.unO geoerU.3.. C/3·: 15't" :1'3.3.' '64. ~61'1 .1. . . 384.: 1'61. 31"3" 33'~:L . . Ui3. 111... 249. '46..71.eivgi~ m'llhabbet'! . CIJ = 95" C14: 197'. '19'7.53" 265'. 71. e/2 =:56. sa. .: 29!.f1: His-__ '3gO. 230..350.1.2'.i'n ..:bl: C/:2 ::~05.:19. 256. ea. 'C/I. ".3. 1 44.es.. '142.l. 356. • ' . C/. . CI2': 1'5.~ ~I.: 1:11': 1:28.8. '76._ .. 40. "'" .:i'n: Cl' : ·1()1•.atlzm'la j'lti.U37. ill I' - ~ 3i.267~ C/2: 14. ..n:.-C/3 ':'42..Sagu"hgl'ted'ihl'i.'1. Ftom.• J:12·l44 . PeltekHgi gidermekiQin:' C/4.·· L . ·Ui4..lti1rlJn~k iQin : C/~ :197.. ..5.ln. 150_. 276. 91. C/1: 103'. _ Ruhla.'. 36" 5<7'.~.: 100..151.3.'162'. 53.48". 1'62'. • " .. 33'0..'in: C/1~ :: 26. . . .. ~I. Cl4:: 328 • . 242.. S.. 368.in~ eli:: t03~ 10B" e/2! 9~.: 42" 73.... CIt. . _.leri:n '-kLlillahdlgl' ).." . .1311. ~ S. 48.1"&7. Sar'a i~ln~'Clf : t1l7! '300'. S.·17J..~11 '2. . t tilt 121 ~ 13"3.34 . .101. C/. at. - I . 1. :294..:: 22. .370.rl 'et'kUemel< h. 143..SS. 17.. " P·eygambe.. C/3-122.".. t'61.Cl~: 1158". '.295.-.79.. 3B" 46. . S:ava$ta da.. .. 49.54'1 . 44. 138. 'iO:in: C/3 =.rr-ek I't.' 150~ :225. 6.'210. . es . '~''''''I-. 1511 157. 'S·.:3 60.45". 19f.0(J" 1041 2iii"..53..80. Ri.! Cf4 :86. 1'12.~lntl ~ermek If.3.:' 1:1". :261t CI~. 155. .:Iu_alar: C12: . ~ . .. e/3 .OldOrOI'me:kten' korunmak' 1. ·:-nn. 23. .10?!'f:29~ 139. Cl3 :.0 21. ... Sevd'igini: yaruna getirlnek' ~9in : cla ::36. i!ii . .e:vimligoziJicmek iQ. Cl-i(224.' 55.1 49.81'.'3D.kl'lmak-jQ'in. 200~ 237" 239. 68. ..88. ' - I ~ . '-08.. 'p -- --. f '1s.mlam )'Ien':mek h:.lga~..in.9" ell: 1 j rr. 108.'219". a48.' .kintrYI gider... S.. . 208. 461. .3. 2'23.tn ~ C. 18~ .84. 209" CI~ ::·64.. 246! 307. C/1: 1.jll.150.98. .333.153. 102.'3:215.239. 17U. FU.8.82" 146. el3:: 1511.1"75. t/~:13B.Cj4 :40: . C14 -: 98. . 1fi4. 140" 1'14.'. 52.nf :C/1.: 'Cil. '195.63. _.

Uyk. "19.iQin : eli: 113'1:.'U. _ Seyta..54" . 1 JO.ii - efinek"i:9in·:-'~f~d·.~ \.e' ba$arl T'l. ~ . .20. -. all = 89..57.~til. 78.' . I 6efkatli ClI. . .' ._ cl4 i.. "'.ala~1 korumak i~l.cji!l ': C/2 ~ 20._r ._.. .3.ndan koruFJmak 1Q1n: eli 'I . '18vbeni~ kabillu .. :Sogukluk. 205. - . _261.. 132.. V'ielldu kuwetl.' = 1'6'1" '" $. _ $ehV'.1PI2j' 162. . 84. 98'1 1-42:. ~I Uh/ive sifU ate:rr. 43.: 259. C/. . yapma~ j. 183..dan ze'yti nyi. 230"" e/4 : '95.' ..~26...: 111.. .4. 12!O. C{/4 :26: 10. • __' .. 7.3: . 108: .C/3_:93.~ v '~----. f 38. 80 12.'139' .1. _ .107.0.lnl :.uyu -koQi:rmak "roi. .' 1 1 5. . 364. Su. 'tesikin . 241. . 1416. 2UI. CI4. __ ./3. __ .2:7..lt. . :: 1'17. . 299.~-357.Jrmak 'iQin : C/1: .'_ _. _.mak riQin :.09. '"._yapmak JiQin: C/3 .' C/1 : 100" I _~_ _.86. . ' ': TSlilbelHCU gidermek rli.iiQilrll : . • . 242. • . I .~ I - '31... .e/2: f33~ e/3:~421. !!Ii . . el3.. Cf4 : ~1_.·'46.._ .utkalllhgil gidEfrmekioin :: CIt :. . . 1:l. Un.er1~irme'k 2. 'CIJ:1 . CIa: ::94'. 122."S1 ~ 65.6. .CII. 223. / .ln: .CIt __ = 242~ C/3 ':'156._. 21.t95.20. '92~ U13. ". ' laf'l. "Cf4 : 7Y~ Sus~:zlugUi gicierm'ek I~in: Cl1 ':'~."~ 33.26" 64. = t39." Suyun _kaynamiaSlnl durdJ. . 2951: -33f1.ln : ( -el2: 233.ell: '1~6'j Sudan para' . "58._ .ti g..- "...in: C/1.. .2. '2381 248. "" ~_: _ _ '" . ' .:. Vesvl!s~yi . . I . 1'4.2.-206.8'1 g'~I!.(.ClI": ... _. 94..ormeik i. ~ .lin: 'e12: ?21. 89. n ~~ UI~ru . Cl4: 1'7.' .15·1. ..ifa.trQ I yapmakJe:in ::-Cl3: ':351w -. CI4. 61.: -nlciareH. 229" .n .t30" 1'~._ 2. _ 1 ct.gtdefmek' I'Qin': Cl-..21'8.. 284. 20"1'. 2. " _. 116~\1 C/3~' UJB.9 .. 204..:' u. CI : ~94~ .. 06. leI' = 43-.C._""T _'.' 7'1. '[1'09...c Cf4 :' ~8'. -. \ .

196: 356.22-8.264-. 158.1. 106.~ 1J03..elim'et' ic.l. 'ell:' 5'8.. ~~ . f 09(: . Vah..3.2'.8.. '60. - -: . '1'05" '13:9•.. '218:.. . 2~6.' 222. Hi'1'•. . 81' . ~Qil1: - Cif': '1106.174" 186.' 301. .. .7~148. .k 'ZehirI1enmeler-:-. . 84. ·. 265. .Ulii(.: 19" :1fQ7 . ~.=-. -. . ~_40.. 2.i'n :. ci' j' .ikll_9l 'iQin: C. ....t.. I 1 . VamJla~ 1geti~mek i~in: . . ~t~an VB -alcr. 295.' . 103. .: "1131. l' .: 2-5:101'. 186. Cl3'-. 100... .. . 224. 1'081.. .:ini C... Hi3( 1'69. 116. cl1 : '31.eyhnden korunms. 29'. '. 1t9'~120~ e/4:" !it.. b. .... 113.41. -: '. .266... ..~. .'j' lcahr 'etme'k h.ZClr h. . l 60.:Zllim. 99~ ·'U)6..• '~¢12>:~D.: '152.36. f58".112.. 99.4. '241. 85. :231.·120" 'C/.. ...-'y0. " '. =170.:'-'~efj . c. 222! . .. I • - .2:5. J211. as.99.-2:'. t Q4.~fn ctt i 10.' 'Cl" : -106..107.248. . C/I .1 :Ujg . "" .Z·r~ .3~6. . '. ~ ...2.7.:'162..I.113. C/3: 'IS.235~ '243. C/3:: .3: 147.102. C/S':' t'05 . Zekitg:erii. C/3~ "BL 84. 32tS. 'C/a: 1'47. C/2:· 54: 55.c/4 :-~60. _ '... - Zararl'l . : . 1":23" 169.. ~ .€iilrmak.268! ell: 137 'C/I :. C/.ic'in :' Cit::· . ~ .Tn. 3fl1t' 30S.161.p sak'[I1I'SI loin: "Cll::UM. "219'.5.1~Si 205. :21:0.r itiri. J' 21-2.h.~ . cis._ .. '::-1001./1.243. .74.1."0711 163:: i j II l r < • .5B. . ZUlin ac. 108:. . : -20.. .C/3': S'!<2_1.Zalirn~e... . t 1J6! t 38.04 15.~23.. . 169. 23.I1 :163.kta s.~eri b'a$~r:ro~k. ~ \ Zengin .. . IHi" 228.:- . cia. "..82'. 24:3.269.' '-.' 267..n .c- . '.:. :un '248{251 ell ~92.B..~49. ' . ~ ~.- - . . ~ lit· - Ir.-t1!. 99.. 1!14.' eli .' ':_ Cf4' .' '9a.. ..0' ell : '1~6.C/t·~ 22. Vralcul!u. .'.iIluktanmen _etmi!dc i(:in . _en f c 23. 2. = 2a7. C/1..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful