BE

ctroxc

MON HOC PHAN TicH BAo cAo

TAl CHiNH

TRUONG B~I HOC KINH TE KHOA TAl CHiNH NGAN HANG BO MON KE ToAN - KIEM ToAN

1. Thong tin v~ giang vien: 1.1. H9 va ten: D6 Ki~u Oanh Chirc danh, h9C ham, h9C vi: Thac sy Dia chi lien h~: P302 nha E4 Truong Dai hoc Kinh t~ - Dai h9C quoc gia HaNQi Dien thoai: 0913091355, nha rieng: 0437931260 Email: kieuoanh@gmail.com.oanhdk@vnu.edu.vn Huang nghien ciru chinh: K~ toan tai chinh, K~ toan ngan hang, Phan tich hoat dong kinh doanh, Phan tich Bao cao tai chinh.

1.2.

H9 va ten: Dang Dire Son Chirc danh, h9C ham, h9C vi: Ti~n sy Dia chi lien h~: P302 nha E4 Truong Dai h9C Kinh t~ - D(;lihoc quoc gia

HaNQi Dien thoai: 0912265088, nha rieng: 0437855889 Email: sdangduc@fpt.vn.sdangduc(p.vnu.edu.vn Huang nghien ciru chinh: K~ toan tai chinh, K~ toan quan tri, Ki~m toan, Phan tich Bao cao tai chinh 1.3. H9 va ten: Nguyen Thi Minh Tam Chirc danh, h9C ham, h9C vi: Ti~n sy Dia chi lien h~: P302 nha E4 Truong Dai h9C Kinh t~ - Dai hoc quoc gia HaNQi Di~n tho(;li:0913228468, nha rieng: 043641681 7 Email: tantam6817@vnu.edu.vn Huang nghien ciru chinh.Ke toan, Phan tich hoat dong kinh doanh, Bao cao tai chinh doanh nghiep 1.4. H9 va ten: Nguyen Thi Hai Ha

...
Chirc danh, hoc ham, hoc vi: Thac sy Dia chi lien h~: P302 nha E4 Truong Dai hoc Kinh te - Dai hoc quoc gia HaN9i Bi~n thoai: 0983661749, nha rieng: 0437680150 Email: haphong7980@yahoo.com Huang nghien ciru chinh: Ke toan Ngan hang, Phan tich Bao cao tai chinh

2. Thong tin chung v~ mon hoc:
Ten mon hoc: Phan tich Bao cao tai chinh S6 tin chi: 03 Ma mon hoc: BSA 2013 Cac mon hoc tien quyet: Tai chinh doanh nghiep 1 Gio tin chi d6i voi cac hoat dong

+ Nghe giang ly thuyet: 28 + Bai t~p va thao luan: 17
B9 mon phu trach mon hoc: B9 mon K€ toan - Ki~m toan, Khoa Tai chinh Ngan hang, Truong Dai hoc Kinh te, Dai hoc quoc gia Ha N9i

3. Muc tieu ciia mdn hoc: 3.1. M\lc tieu v~ ki~n thirc:
Hi~u diroc vai tro va y nghia cua Phan tich Bao cao tai chinh trong viec dua ra cac quyet dinh d6i voi nha quan tri doanh nghiep. BQc va kiem tra diroc cac Bao cao tai chinh trong h~ thong cac bao cao, Biet each van dung cac phuong phap phan tich co ban d~ tin cAnthiet tren cac Bao cao tai chinh d~ ra ket qua phan tich.

xu ly cac thong

3.2. M\lc tieu v~ ky nang:
Ren luyen ky nang tv hoc, nr phan tich tai lieu va lam viec thea nh6m. Ren luyen ky nang tu duy va t6ng hQ'Ps6 lieu. Bi€t each bao v~ quan diem va

y kien

cua minh.

C6 th~ dtra ra cac quyet dinh cAnthiet tir ket qua phan tich duoc.

3.3. Muc tieu v~ thai ctQ:
2

Thfry duoc tAm quan trong nr k€t qua Phan tich Bao cao tai cinh trong viec dua ra cac quyet dinh mang tinh chien Iuoc d6i voi doanh nghiep. C6 thai de) nghiem tuc, tich cue trong viec tv nghien ciru, tv phan tich s6 lieu, d~c biet la viec chuan bi bai lien quan d€n cac tinh huong Chu dong trong viec lam cac bai t~p ca nhan va bai t~p nh6m.

4. Tom tiit nQi dung mdn hoc Phan tich bao cao tai chinh nham trang bi c6 h~ thong cho sinh vien nhtrng kien thirc tbng quat, co ban ill cac thong tin tren bao cao tai chinh sau khi phan tich thanh nhtrng thong tin hfru ich cho viec ra quyet dinh. Mon hoc giup sinh vien ti€p can va su dung t6t cac phirong phap cAn thiet dircc irng dung trong phan tich Bao cao tai chinh: so sanh, can d6i, chi tiet, loai tnr ill do van dung vao viec xu ly thong tin tir cac doanh nghiep d~ xem xet, kiem tra, d6i chien va so sanh s6 lieu

ve cac k€t qua tai chinh hien hanh

so voi qua khir nham danh gia

dung thuc trang tai chinh cua doanh nghiep, danh gia nhfrng gi da: lam duoc, phat hien tiem nang, dir kien nhirng gi se xay ra. Tren co

sa d6 hoc

sinh dua ra cac

bien phap kien nghi d~ t~n dung trier d~ cac diem manh, khac phuc cac di~m y€u

cua cac dan vi nghien ctru,
5. NQi dung chi ti~t cua men hoc ChU'O'Dg1. Tang quan v~ Bao cao tai chinh va phan tich Bao cao tal chlnh

1.1. Bdo clio tai chinh va vai tro cua Bdo clio tai chinh
1.1.1. Khai quat

ve h~ thong Bao cao tai chinh

1.1.2. Vai tro cua Bao cao tai chinh

1.2. Nhiing quy dinh chung v~ vi~c trinh bay btio clio tai chinh
1.2.1. Chuan rmrc k€ toan quoc t€ 1.2.2. H~ thong Bao cao tai chinh

ve trinh bay bao cao Uti chinh
V(l ph

1.3. Khlii ni~m, j nghia, muc tieu va nhi~m
1.3.1. Khai niem 1.3.2.

lin tich Bao clio tai chinh

Y nghia

phan tich

1.3.3. Muc tieu phan tich
3

1.3.4. Nhiem vu phan tieh 1.4. Cdc phuang phap phtin tich 1.4.1. Phuong phap so sanh 1.4.2. Phuong phap can d6i 1.4.3. Phuong phap chi ti€t 1.4.4. Phuong phap loai tnr 1.4.5.

Mo hinh

Dupont

1.5. Thoi iliim phfin tieh
1.5.1. Phan tieh thuong xuyen 1.5.2. Phan tieh dinh

ky

1. 6.

T6 chtic ph fin tieh bdo cdo tai ehinh

1.6'.1. L~p k€ hoach phan tich 1.6.2. Trinh nr phan tieh 1.6.3.Hmln thanh cong viec phan tich

Chuong 2. Danh gia khai quat tmh hlnh tai chinh 2.1. Hoat ilpng tai ehinh va yeu eliu, muc aich ddnh gia khai quat tinh hinh tai ehinh ella doanh nghifp
2.1.1. Khai niem va vai tro cua hoat dong tai chinh 2.1.2. Yeu eftu va rnuc dich danh gia khai quat tinh hinh tai ehinh 2.2. lJanh gia khtii quat tinh hinh huy tlpng van ella doanh nghifp 2.2.1. Cac chi tieu danh gia 2.2.2. Phuong phap danh gia

2.3. Danh gia kluii quat moe ilP tlpe ll)p tai chinh, ella doanh nghifp
2.3.1. Cac chi tieu danh gia 2.3.2. Phuong phap danh gia 2.4. Danh gid kluii quat tinh hinh tai chinh iY doanh nghifp nho va viea

Chirong 3. Phan tich cAu true tai chinh va tinh hlnh dam bao vBn cho hoat dQng kinh doanh

3.1. Phtin tieh eOu true tai chinh
4

3.1.1. Khai niem va nQi dung phan tich 3.1.2. Phan tich 3.1.3. Phan tich
CCY CCY

cAu tai san cAu nguon v6n

3.1.4. Phan tich m6i quan h~ gitra tai san va nguon v6n 3.2. Phiin tieh tinh hinh dam bdo van eho hoa: dpng kinh doanh 3.2.1. Khai niem va nQi dung phan tich 3.2.2. Phan tich tinh hinh dam bao v6n thea quan diem luan chuyen v6n 3.2.3. Phan tich tinh hinh dam bao v6n thea tinh 6n dinh cua nguon tai tro 3.3. Nhiing di€m can luu j khi phtin tieh eau true ta; ehinh va ttnh hinh dam biio van eho hoa: dpng kinh doanh

u doanh nghifp

nho va viea.

Churrng 4. Phan tfch tinh hinh va kha nang thanh toan eiia doanh nghiep
4.1. Phiin tieh khtii quat khii nang thanh todn ella doanh nghifp 4.1.1. Phan tich khai quat v~ nhu cftu thanh toan 4.1.2. Phan tich khai quat v~ kha nang thanh toan 4.2. Phiin tieh tinh hinh cac khoan phai thu, n(J'phai tra ella doanh nghifp 4.2.1. Phan tich tinh hinh cac khoan phai thu 4.2.2. Phan tich khai quat m6i quan h~ gitra cac khoan phai thu va cac khoan no phai tra 4.3. Phiin tieh kha niing thanh todn n(J'ngdn h(ln 4.3.1. Phan tich kha nang tao ti~n cua doanh nghiep 4.3.2. Phan tich kha nang thanh toan no ngan han 4.4. Phdn tieh khii nang thanh todn np' dai han 4.4.1. Phan tich kha nang thanh toan no dai han thong qua Bang can d6i k~ toan 4.4.2. Phan tich kha nang thanh toan no dai han thong qua Bao cao k~t qua kinh doanh 4.5. Phiin tieh tinh hinh va khii niing thanh todn

u doanh nghifp

nlui va viea

Chuong 5. Phan tieh hi~u qua kinh doanh 5.1. Khdi nifm va bdn chat ella hifu quii kinh doanh 5.1.1. Khai niem v~ hieu qua kinh doanh
5

5.1.2. Ban eh§.t cua hieu qua kinh doanh 5.2.

t nghia

va nhiem

V{I phiin

tich hifU qua kinh doanh

5.2.1.

Y nghia

cua phan tieh hieu qua kinh doanh

5.2.2. Nhiem vu phan tieh hieu qua kinh doanh 5.3. Danh gia khd! quat hifU qua kinh doanh 5.3.1. Danh gia hieu qua kinh doanh thong qua cac chi tieu phan tich thuan 5.3.2. Danh gia hieu qua kinh doanh thong qua cac chi tieu phan tich nghich 5.4. Phiin tich hifU qua sit dung tai san 5.4.1. Phan tieh hieu qua su dung tai san thong qua h~ thong cac chi tieu 5.4.2. Phan tich hieu qua sir dung tai san thong qua cac mo hinh tai ehinh 5.4.3. Phan tieh hieu qua su dung tai san dai han cua doanh nghiep 5.4.'4. Phan tieh hieu qua su dung tai san ngan han cua doanh nghiep 5.5. Phtin tick hifU qua sit dung ngu8n van 5.5.1. Khai niem nguon von, co e§.unguon v6n cua doanh nghiep 5.5.2. Phan tich hieu qua su dung v6n chu

sa htru sa htru voi
don bAy

5.5.3. Phan tich m6i quan h~ gitra hieu qua su dung v6n chu tai ehinh 5.5.4. Phan tieh hieu qua su dung v6n yay 5.6. Phiin tich hifU qua sit dung chi phi 5.7. Phlin tich hifU qua kinh doanh danh cho nha dliu tlf

5.8. Phtin tich hifU qua kinh doanh dai vOi doanh nghifp nlu) va vica

Chuong 6. Phfin tich rui ro tai chinh
6.1. nou hifu khung hoang tai chinh 6.1.1. Muc dich cua phat hien d§.u hieu khung hoang tai ehinh 6.1.2. Phuong phap phan tieh d§.u hieu khung hoang tai ehinh 6.2. Phtin tich rili ro tai chinh 6.2.1. Phan tieh rui ro kinh doanh 6.2.2. Phan tieh rui ro tai ehinh 6.3. Rui ro tai chinh dai vOi doanh nghifp nho va viea

6

ChUO'Dg 7. Dl}' bao cac chi tieu tren cac Bao cao titi chinh 7.1. Y nghia va nhifm 7.1.1.
V(l

dll bdo cdc Bdo cdo tai chinh

Y nghia

cua du bao cac bao cao Uti chinh

7.1.2. Cac nguyen t~c du bao chi tieu tai chinh 7.2. DII baa cdc chi tieu tren Bdo cdo kit qua kinh doanh 7.2.1. M6i lien h~ gitra cac chi tieu tren Bao cao k€t qua kinh doanh voi doanh thu 7.2.2. Phuong phap du bao cac chi tieu tren Bao cao k€t qua kinh doanh 7.3. DII bdo cdc chi tieu tren Bang din dni kl totin 7.3.1. M6i lien h~ gitra cac chi tieu tren Bang din d6i k€ toan voi doanh thu 7.3.2. Phuong phap dir bao cac chi tieu tren Bang din d6i k€ toan 7.4.'DII btio cac chi tieu tren Baa cao luu chuyin tiJn t?

7.4.1. M6i lien h~ gitra cac chi tieu tren Bao cao luu chuyen ti€n t~ voi cac bao cao tai chinh khac 7.4.2. Phuong phap du bao cac chi tieu tren Bao cao luu chuyen tien t~ 7.5. DII bao cac chi tieu tren Bdo cdo tai chinh cua doanh nghifp nho va vita

6. HQc li~u: 6.1. HQc Ii~u bit bUQc: 1. PGS. TS. Nguyen Nang Phuc, Giao trinh Phan tich Bao cao tai chinh, Nha xu~t ban Dai hoc Kinh t€ quoc dan, Nam 2008. 2. PGS. TS. Nguyen Van Cong, Chuyen khao v€ Bao cao tai chinh va l~p, dQC, kiem tra, phan tich Bao cao tai chinh, Nha xuat ban Tai chinh, Naill 2008. 3. ThS. Nguyen Cong Binh - Dang Kim Cuong, Phan tich cac Bao cao tai chinh Ly thuyet bai t~p va bai giai. 6.2. HQc li~u tham khao: 4. PGS.TS. Pham Thi Gai, Giao trinh Phan tich hoat dong kinh doanh, Nha xu~t ban Dai hoc Kinh t€ quoc dan, Naill 2004. 5. BQ Tai chinh, Ch€ dQ k€ toan doanh nghiep vira va nho, Nha xu~t ban Tai chinh, Nam 2002.

7

/

6. BQ Tai chinh, Che dQ ke toan doanh nghiep (Quyen 2: Bao cao tai chinh, chirng til, s6 ke toan va sa d6 ke toan), Nha xuAt ban tai chinh, Nam 2006 7. K.R.Subramanyam, Hill, 2008. 8. http://www.tapchiketoan.com John J Wild, Financial Statement Analysis, Me Graw

7. Hinh tlnrc

tA clnrc day hoc:
Hinh t..rc tA ch..rc d~y hoc Len lop
Ly thuy~t Bai tip va thao lufin T1}'hoc, t1}' Ghi chu TAng

7.1. L'IC h t no h ch uog: '
NQi dung

nghien Ctfu

1- Tong quan ve tai Bao cao chinh 2 - Cac phirong phap phan tich tili Bao cao chinh 3 - Danh gia khai quat tinh hinh tai chinh 4 - Phan tich cau true tai chinh 5 - Tinh hinh dam bao v6n cho hoat dQng kinh doanh 6 - Phan tich cau true tai chinh Thao luan Chuang 2,3 7 - Phiin tich tinh hinh va kha nang thanh toan cua doanh nghiep 8 - Phan tich hieu qua kinh doanh 9 -Phan tich hieu qua sir dung

3

0

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

3 2

0 1

0 0

3 3

1

2

0

3

3

0

0

3

2

1

0

3

1

2
8

0

3

Giao t?P nhan NQP t?P

bai
ca

bai
ca

ta! san va nguon von - Bai t~p va thao luan Chuong4,5 10 - Phan tich dftu hieu khung hoang 11 - Phan tich rui ro tai chinh 12 - Kiem tra, thao luan Chuong6,7 13 - Rui ro Uti chinh - Thao Iuan ve phan tich Bao cao tai chinh d6i voi doanh nghiep nho va vira 14 - DlJ bao cac chi tieu tren Bao cao k€t qua kinh doanh 15 - Du bao cac chi tieu tren Bao cao hru chuy~n tien t~ Tong cong

nhan

2

1

0

3

2 2

1 1

0 0

3 3 Kiem tra giua ky

1

2

0

3

1

2

0

3

1

2

0

3

28

17

0

45

7.2. Ljch trinh c1}th~ cho tirng nqi dung

Tuin 1. Nqi dung 1. Chuong Hinh thirc ta Thiri gian, dia di~m KJifmg ~uOng

1. Tang quan v~ Bao cao tai chinh
Yeu diu sinh vi en chuAn b] Ghi chu

Nqi dung chinh

clnrc
day hoc

Ly
thuyet

1. Gioi thieu de cuong va tong quan mon hoc.
9

1. D9C

tnroc

de

cuong mon h9C va

(Jgio tin 3 gio) 2. Hu6ng dan phuong phap tai lieu chi) nghien ciru va kiem tra, danh 2. Chuan bi cac cau gia mon h9C 3. Chia nhom h9Ct~p 4. Giang muc 1.1 va 1.2 ro cua Bao cao Utichinh hoi cho giang vien. 3. Xay dung k~ hoach ca nhan cho 4. Doc tai lieu 1

1.1. Bao cao tai chinh va vai mon h9C.

1.2. Nhtrng quy dinh chung v6 (trang 5 - 39); 2 ( ~i~c trinh bay Bao cao tai Tr 5- 70); 3 (5 chinh

13); 6 ( Tr 11 104) 5. Nghien ciru h~

thong Bao cao tai
chinh Nam

cua

Vi~t

KTDG

Trong qua trinh giang giao vien dua ra mQt s6 tinh huong va yeu cAu sinh vien tnrc ti~p cho quyet
,

y

kien giai

Tir

van

Tra loi cac cau hoi cua sinh Giri cau hoi cho
vien qua cac plurong tien thong tin giao vien

10

Tuftn 2. NQi dung 2. Cac phuong phap phan tich Bao cao tili chinh Hinh Thiri gian, dia NQi dung chinh Yeu diu sinh vi chudn bi

en

Ghi clni

thuc t6
chirc day hoc
Ly thuyet (2 Gia

di@m
Giang dUOng (2 Gia)
1. Giang

muc

1.4. Cac

1. D9C Uti lieu

bat

phuong phap phan tich

buoc 1 (trang
105) D9C

49 -

tin chi)

Uti lieu

b~t

bUQC2 (trang 13 - 72) D9C Uti li~u b~t buoc 3 (trang 16 - 31) 2. Tv nghien ciru thoi

diem phan tich va t6
chirc phan tich Bao

cao tai chinh Bai va t~p thao Giang dUOng (2 Lam

ra

nhtmg uu diem,

Chuan

bi

tnroc

nQi

han ch6 ella Bao cao tai chinh cua Vi~t Nam so voi chuan rmrc k6 toan quoc t6

dung, giao vien goi bAt ky va ca lap cung binh luan

luan
(1

oie

Gia)

tin chi) KTDG 1. Trong qua trinh giang giao vien dua ra rnot s6 tinh huong va yeu d.u sinh vien true ti6p cho y kien giai quyet. 2. Danh gia qua cac phdn trinh bay cua sinh vien trong gio thao luan Tir

van

Tra loi cac diu hoi cua sinh vien qua cac phuong tien thong tin

Giri cau hoi cho giao vien

11

r
Tu!n 3. NQi dung 3. Danh gia khai quat tinh hinh tai chinh Binh tlnrc t6 chire day hQc Tho; gian, elia eli~m Giang Giang muc 2.2. Danh gia khai quat tinh hinh huy dong nghiep 2.3. Danh gia khai quat muc do doc l~p tai chinh cua doanh nghiep von
,

NQi dung chinh

Yeu

cAu

sinh

Ghi clni

vien chu§n b]

Ly thuyet
chi)

1. DQc tai lieu
b~t buoc 1 (trang 167 -176) 2. DQc tai lieu 2 (trang 455 - 463) 3. DQc tai lieu 3 9trang 32 - 65)

(2 Gia tin duang (2 gia)

cua

doanh

2. T\1'nghien ciru yeu diu va muc
dich danh cua gia viec khai
,

quat tinh hinh tai chinh Bai va t~p Giang thao duang (2 gia) Lam bai t~p ve tinh hinh tai chinh tai lieu 3 trang 66

luan
(1 Gio tin chi) KTDG

Cong diem khuyen khich doi voi cac ca nhan
thuc hien bai t~p t6t

Tu van

Ira loi cac cau hoi cua sinh Giri cau hoi cho vien qua cac phirong tien thong tin giao vien

12

,
Tuin 4. Nqi dung 4. Phan tich ciu true tai chinh mnh thirc t6 clurc
dgy hoc

'I

ThOi gian, dja di~m
Giang dUOng (3 gia)

Nqi dung chinh

Yeu cau sinh vien chuin b]

Ghi chu

Ly
thuyet (3

1. Giang muc 3.1. Phan tich

1.

f)Qc

hoc

cAu tnic tai chfnh

lieu b~t buoc
l(trang 177 -

oie

tin chi)

206)
2. Doc Uti lieu 2 (trang 464 -

483)
3. Doc Uti lieu

3 (trang 82 94

2. T\l nghien
ciru phan tich

<

cau chinh doanh

,

true

Uti
cho

l I
1

(

nghiep

I

nho va vira

Tu van

Ira lai cac cau hoi cua sinh Giri vien qua cac phirong thong tin tien

cau

hoi

cho giao vien

13

Tuin 5. N9i dung 5. Phan tich tinh hinh dam bao vAn cho hoat d9ng kinh doanh Binh tlnrc tA clurc day hQC Ly thuyet (2 Gia ThOi. gian, dia diem Giang duang (2 gia)
1.Giang muc 3.2. Phan tich 1.

N9i dung chinh

Yeu ciu sinh vien chuin b]

Ghi chu

D9C

h9C

tinh hinh dam bao v6n cho heat d<)ngkinh doanh

lieu bAt buoc 1 (trang 206) 2. D9C h9C

177 -

tin chi)

lieu bAt buoc 2 (trang 482) 3. dung Bi~t v~n thuyet
464 -

ly

d~ giai quyet
cac twang hop doanh nghiep

cu th~
Bai va t~p Giang thao duong Lam bai t~p ve phan tich cau true tai ehinh va dam bao von
,

Xem truce cac bai t~p cua n<)i dung nay lieu 135 3

luan
(1 gio

(2 gio)

a tai
trang

tin chi) KTDG

Qua ket qua cac cau hoi tren lop va bai t~p do sinh vien thuc hien

Tir

van

Tra loi cac cau hoi cua sinh vien qua cac phuong thong tin tien

Giri

cau

hoi

cho giao vien

14

TuAn 6. NQi dung 6. Ph an tich c§u true tai chinh fr doanh nghi~p nho va vira - Thao lu~n cac nQi dung cua chuong 2 va 3

Hlnh tlnrc tA chirc
day hec

Thiri gian,

NQi dung chinh

Yeu diu sinh vien chuAn b]

Ghi clni

dla di@m
Giang dirong I.Giang muc 3.3. Phan tich cAu true Uti chinh va tinh hinh dam bao v6n cho hoat dQng kinh doanh 6 doanh nghiep nho va vira
1.

Ly
thuyet (l

DQc

hoc

lieu b~t bUQC1 (trang 206) 2. DQC hoc 177 -

Gia (1 gio)

tin chi)

lieu b~t buoc 2 (trang 482) 464 -

3.
dung

Bi€t

van thuyet

ly

d~ giai quyet cac tnrong hop doanh nghiep

cu
Bai va t~p Giang thao dirong 3 nhorn duoc pharr cong bao cao k€t qua nghien ciru Nh6m
1. Nghien

th~ nh6m bi nQi

1. Cac chuan

luan
(2

(4 gio)

ciru mQt dung va phan cong cac thanh

oie

doanh nghiep san xuAt Nh6m 2. Nghien

tin chi)

CUu mot vien trinh bay
k€t qua nghien ciru mQt ciru. 2. Bi€t v~n

doanh nghiep thirong mai Nh6m 3. Nghien Cong ty tai chinh

dung phan tich trong nrng loai

15

,.
hinh nghiep, loai doanh doanh
mOl
:;:-.

hinh nghiep

cAn xac dinh dung cac chi

tieu phan tich trong tam

KTDG

Qua nQi dung trinh bay va phan tra lei cac cau hoi cua giao vien va cac thanh vien trong lap

Tuvan

Tra lui cac cau hoi cua sinh vien qua cac phirong thong tin tien

Giri

cau

hoi

cho giao vien

16

Tuin 7. NQidung 7. Phan tich tinh hinh va kha nang thanh toan cua doanh nghi~p Hinh thirc tA chirc
day hoc

ThOi gian, dja diem
Giang
'>

NQidung chinh

Yeu ciu sinh vien chuin bi

Ghi clni

.

Ly
thuyet (3 Gia

1. Giang rnuc 4.1. Phan tich
thanh

1. DQc hoc li~u bat 234)
buoc 2 (trang 483 -

dUOng kha nang (3 gia)

toan cua buoc 1 (trang 207-

doanh nghiep

tin chi)

2. Giang muc 4.2. Phan tich 2. DQc hoc lieu b~t
tinh hinh cac khoan phai thu, no phai tra cua doanh nghiep

492)

3. Giang muc 4.3. Phan tich 3. DQc hoc lieu 3 kha nang thanh tom no ngan (trang 95 - 99)
han 4. (rng dung linh hoat trong phan

tich kha nang thanh toan cua cac doanh nghiep KTDG Tuvan Dua vito ket qua tra loi cac diu hoi tren lop cua giao vien

Tra loi cac diu hoi cua sinh Giri cau hoi cho
vien qua thong tin cac phtrong ti~n giao vi en

17

Tuin 8. Nqi dung 8. Phan tich hi~u qua kinh doanh ffinh thirc ta chuc ThOi gian, elia Nqi dung chinh Yeu cau sinh vien chuftn b] (_;hi chu

day hC}c eli~m

Ly
thuyet (2

Giang

1. Giang muc 5.1. Khai niem va ban chAt cua hi~u qua kinh doanh 2. Giang muc 5.2. Danh gia khai doanh quat hieu qua kinh

1. Doc hoc lieu bat bU9C 1 (trang 235276) 2. Doc hoc lieu b~t bU9C 2 (trang 494 529) 3. Doc hoc lieu 3 (trang 99 - 134) 4. Biet each xay

glO' (2 gia)

.,

dubng

tin chi)

dung cac chi tieu
phan tich thuan nghich Bai va t~p Giang thao dirong (2 Ca lop cung thao luan ve nghia cua viec nghien

va

y

CUu

luan
(1 tin chi) KTDG

hieu qua kinh doanh

gio gio)

Giao bai t~p ca nhan Tra loi cac ciiu hoi cua sinh vien qua cac phirong tien Giri cau hoi giao vien cho

Tu van

thong tin

18

Tu§n 9. NQi dung 9. Phan tich hi~u qua sfr dung tili san vil nguAn vAn - Bal t~p va thao lu~n cac nQi dung ciia chuong 4 va 5 Hinh Thiri gian, NQi dung chinh Yeu c§u sinh vien chuAn Ghi

tlnrc tA clnrc day hqc
Ly

bi

chu

dia
di@m Giang 1. Giang muc 5.4. Phan tich hieu qua sir dung tai san 2. Giang muc 5.5. Phan tich hieu qua sir dung nguon v6n 1. DQc hoc lieu bat buoc 1 (trang 235 276) 2. DQc hoc lieu b~t

thuyet (1 dirong gio chi) tin (1 gio)

buoc 2 (trang 494529)

3. DQc hoc lieu 3
(trang 99 - 134) 4. Bi€t van dung thuyet quyet d€ tinh

ly

giai huong doanh

cu th€ tai nghiep cu th€ Bai va luan gio chi) KTDG t~p Giang thao
dirong

Ll.am bai t?P ve phan tich tinh hinh va kha nang thanh

Chuan bi truce bai NQP t~p & Uti lieu (trang 135 - 151) 3 bai t~p ca nhan

(2 ( tin gio)

4 toan va hieu qua kinh doanh 2. Dua ra cac tinh huong ca lop cung thao luan

Dira vao ket qua tra loi cac diu hoi tren lap cua giao vien va ph~n bai t?P thuc hien

Tir van

Tra loi cac diu hoi cua sinh vien qua cac phirong

Giri diu

hoi

cho

ti~n giao vien

thong tin

19

Tuin 10. NQidung 10. Phan tich diu hi~u khting hoang mnh
thrrc to chuc d~y hoc
.,

Thili gian, dja
di~m Giang

NQidung chlnh

Yeu ciu sinh vien chuan b]
.,

,Ghi chti

Ly

thuyet

1. Giang muc 6.1. Phan tich

1. DQc hoc li~u bat

(2 gio tin chi)

dUOng dAu hieu (2 gia)

khung hoiing Uti bUQc 1 (trang 277
-304)
2. kien

chinh

V~

d\lllg

t6t

thirc

trong

viec giai quyet tinh huong thuc va dua ra each giai quyet Bai t~p Giang thao dUOng (1 (2 gia) tin

Dira ra cac tinh huong thuc te , ca lop cung thao Iuan

va
luan glO' chi)

.,

KTDG

Dira vao ket qua tra loi cac cau hoi tren lop cua giao vien

Ttr van

Tra loi cac cau hoi cua sinh vien qua cac plurong tien

Giri cau hoi giao vien

cho

thong tin

20

Tuin 11. NQi dung 11. Phan tich rid ro tai chinh Hlnh thirc tA chirc day
hQC

Thiri gian, dia di~m Giang
(2 gio)

NQidung chinh

Yeu cau sinh vien chu!n b]

'Ghi chu

Ly thuyet chi)

1. Giang muc 6.2. Phan tich 1.DQc hoc lieu bat
rui ro tai chinh buoc 1 (trang 305 - 320)

(2 gio tin dirong

2. DQc Uti li~u 2 (trang 542 - 549) 3. V~n dung t6t kien thirc trong viec giai quyet tinh huong thirc va dira ra each giai quyet Bai
va luan

t~p Giang
thao dirong (1 (2 gio)

Lam bai t~p ve phan tich rui ro tai chinh

gio chi) KTDG Tuvan

tin

Dira vao ket qua tra lei cac cau hoi tren lap cua giao vien va phan bai t~p thirc hien Tra loi cac cau hoi cua sinh Gui cau hoi cho vien qua cac phirong ti~n giao vien thong tin

21

Tu§n 12. N9i dung 12. Thao (uin nQi dung chuong 6 va Ki~m tra djnh

ky
IDnh thtrc tA chirc Thiri gian, dja di~m 2 nhom duoc phan cong bao 1. Cac nh6m chuan N9i dung chinh Yeu ciiu sinh vi en chu§n b] Ghi chu

day hoc Bai va
lu~ (2 gio tin chi) thao

t~p Giang duimg

cao k~t qua nghien CUu
4. Nghien cUu mot doanh nghiep san xuAt Nh6m

bi phan

". not dung

va
cac trinh

(4 giG) Nh6m

cong
." vien

thrum

5. Nghien cUu mot bay k~t qua nghien
ciru.

doanh nghiep thirong mai

2. Bi~t v~n dung
thuyet quyet de tinh

ly

giai huong

cu the tai doanh

nghiep cu the

KTBG
(1 gio tin chi) Tir

Kiem tra dinh ky

van

Ira IGi cac diu hoi cua sinh Giri diu

hoi cho

vien qua cac plnrong
thong tin

tien

giao vien

22

Tu§n 13. NQi dung 13. Rtii ro Uti chinh d8i VOl doanh nghi~p nho va , vita - Thao lu~n v~ phan tich Bao cao tai chinh d8i VOl doanh nghi~p nho va vira Hinh ThiYi gian, dja di~m Giang dubng (1 gia) 1. Giang ID\lC 6.2. Phan tich rui ro tai chinh 1.B<;>c hoc lieu bat buoc 1 (trang 305320) 2. B9C tai li~u 2 (trang 542 - 549) 3. V~n kien d\lng t6t NQi dung chinh Yeu cau sinh vi en chuAn b] Ghi chu

thtrc ta
clurc day hoc

Ly
thuyet (1 gio tin .chi)

thirc

trong

viec giai quyet tinh huong tlnrc va dua ra each giai quyet Bai va t~p Giang thao dubng (2 (4 gia) tin 3 nh6m diroc phan cong bao cao k~t qua nghien CUu Cac nh6m chuan bi nQi dung va phan cong cac thanh

Iuan
glO chi) KTBG

.,

vien trinh bay k~t qua nghien cuu. Qua nQi dung trinh bay va phan tra loi cac cau hoi cua giao vi en va cac thanh vien trong lop

Tir van

Tra lui cac cau hoi cua sinh vien qua cac phuong tien

Giri cau hoi va cac tinh quan quyet hu6ng chua duoc lien giai

thong tin

.,.

., ." giao vien
23

cho

TuAn 14. Nqi dung 14. Dl1 bao cac chi tieu tren Bao cao k~t qua kinh doanh Hinh Tho; gian, elia eli~m Giang dUOng (1 gio) NQi dung chinh Yeu cau sinh vien chu§n b] Ghi

thirc ta clurc day hQc

chu

Ly
thuyet (1 gio tin chi)

1. Giang muc 7.2. Du bao 1. DQc hoc lieu bat cac chi tieu tren Bao cao buoc 1( trang 321
k€t qua kinh doanh - 348)

2. DQc hoc lieu 2
(trang 556 - 560)

3. V~n dung t6t kien thirc
trong viec giai quyet tinh

huong thirc va dua
ra each giai quyet Bai t~p Giang Lam m9t so bai t~p tinh

va lu~

thao duong
(4gia)

huong

C\1 th~

(2 gio tin chi) KTDG Dua vao ket qua tra Ioi cac cau hoi tren lap cua giao vien va phan bai t~p thuc hien Tu van Tra Ioi cac diu hoi cua sinh vien qua cac phuong thong tin tien Giri cau hoi giao vien cho

24

Tuin 15. NQi dung 15. D1}'bao cac chi tieu tren Bao cao hru chuy~n ti~n te Hinh thuc tA ThOi gian, dja di~m

.
Yeu cau sinh vien Ghi

NQi dung chinh

chuan b]

chii

chtrc
day hoc Ly thuyet

Giang dUOng

1. Giang muc 7.4. DV bao
hru chuyen tien t~

1. DQc hoc lieu bat -348) 2. DQc hoc lieu 2
(trang 556 - 560)

cac chi tieu tren Bao cao buoc 1( trang 321

(1 gio tin (l gio)
chi)

3. V~ kien

dung t6t thirc
trong

viec giai quyet tinh
huong thuc va dua ra each giai quyet Bai va luan t~p Giang thao dUOng (4gia) Lam mot so bai t~p tinh huong cu the

(2 gio tin
chi) KTDG

Dua vao ket qua tra loi cac can hoi tren lap cua
giao vien va phan bai t~p thuc hien Tra lei cac cau hoi cua sinh Giri cau hoi cho

Tir van

vien qua cac phirong tien giao vien
thong tin

25

8. Chinh sach doi v6i mon hoc: - Thirc hien d~y dti cac n<)idung, yeu c~u cua mon hoc diroc chi ti~t trong de cuong - Doc hoc lieu va chuan bi bai tap d~y du tnroc khi den 16p thea huang dan trong d~ cirong mon hoc. - Tu giac, tich cue tham gia cac hoat dong cua nhom hoc tap, khong diroc lai, - Cac bai tap phai nop dung han, - Thieu mot diem thanh phan, khong co di~m t6ng ket mon hoc. - Cac diu tra Ioi t6t cua sinh vien diroc khuyen khich cong them diem ca nhan

Y

9. Phuong phap, hlnh thirc ki~m tra - danh gia ket qua hoc t*p moo hoc:

9.1. Ki~m tra danh gia T T
1 Diem chuyen can Diem danh hang ngay

Kiem tra, danh gia

Hinh thirc ki~m tra

TrQng so di~m
7,5%

~,

(0,5%/bu6i)
2

Kiem tra gitra ky Bai t~p ca nhan Bai t~p nh6m Thi cuoi hoc ky

Tren lap

15% 7,5% 10%
?

3 4

Ve nha
Venha Theo quy dinh cua nha tnrong

5

60%

9.2. 'I'leu chi danh gia
- Bai t~p ca nhan: Sinh vien se diroc danh gia k€t qua qua bai kiem tra ca nhan bao g6m ca n<)idung pharr tich va each giai quyet vAn de. - K€t qua thao luan: Diem k€t qua cua nh6m diroc dira tren k€t qua trinh bay va tra Uri cac cau hoi tren lap va diem bai viet cua bao cao. - Bai kiem tra gitta ky: K€t qua bai kiem tra gitra ky cua sinh vien diroc danh gia tren co

sa k€t qua pharr tich s6 lieu va each giai quyet.
26

.~J.B. leh L

.'c_i Va

... _thi het men: Sinh vien duoc drum gia ket qua bao g6m ea phdn tinh giai quyet

van

d~cua mQt nQi dung dircc d~ e~p trong bai thi.

thi, ki@m tra

- Bai t~p ca nhan: TUdn thu 8 - Bai t~p nhom: thong qua ket qua thao lu~n: sau 1 tudn ke til khi trinh bay ket qua tren lop,
- Bai kiem tra gitra k)r: Tudn thir 12

- Bai thi het mon: Theo lich cua nha tnrong Duyet
(Truong)

Chti nhlem Khoa

Hi) mfm

Giang vlen

PGS. TS. Trinh Thi Hoa Mai

TS. Ding Duc Son

Th.S. Da Ki@u Oanh

27