You are on page 1of 43

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Warszawa, 29.05.2012 r.

Kluczowe elementy projektu


Ustawa o odnawialnych rdach energii

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Ustawa okrela: zasady wykonywania dziaalnoci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu w mikroinstalacji, maej instalacji oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego; zasady i warunki przyczenia do sieci instalacji odnawialnego rda energii; mechanizmy i instrumenty wspierajce wytwarzanie energii elektrycznej, ciepa lub chodu w instalacji odnawialnego rda energii oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego; zasady dotyczce gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego rda energii; zasady opracowania i realizacji krajowego planu dziaania oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych rde energii, rynku biogazu rolniczego, lub rynku energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, rynku biopynw oraz rynku biokomponentw, paliw ciekych i biopaliw ciekych zuywanych w transporcie; warunki i tryb akredytowania organizatorw szkole oraz certyfikowania instalatora maych instalacji i mikroinstalacji; zasady wsppracy midzynarodowej w zakresie wsplnych projektw energetycznych oraz wsppracy midzynarodowej w zakresie odnawialnych rde energii.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

mikroinstalacja instalacj odnawialnego rda energii o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej cznej mocy cieplnej, lub chodniczej do 70 kW, z wyczeniem instalacji sucej do wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego; maa instalacja instalacj odnawialnego rda energii o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 40 kW do 200 kW lub zainstalowanej cznej mocy cieplnej, lub chodniczej powyej 70 kW do 300 kW, z wyczeniem instalacji sucej do wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego;

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 1. Dziaalno w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu w mikroinstalacji, maej instalacji oraz dziaalno gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, nie wymaga uzyskania koncesji, z zastrzeeniem przypadkw, o ktrych mowa w ust. 2. 2. Dziaalno gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepa ze rde odnawialnych, z wyczeniem wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, wymaga uzyskania koncesji na zasadach okrelonych w rozdziale 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepa lub chodu w mikroinstalacji, w celu zuycia na potrzeby wasne lub sprzeda nadwyek energii elektrycznej, ciepa lub chodu wytworzonych przez wytwrc w mikroinstalacii nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn, zm.), zwanej dalej ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. 2. Wytwrca, o ktrym mowa w ust. 1, obowizany jest zgosi pisemnie operatorowi systemu dystrybucyjnego, na ktrego obszarze dziaania mikroinstalacja zostaa przyczona przez uprawnionego instalatora, o ktrym mowa w art. , do sieci dystrybucyjnej lokalizacj, rodzaj i moc zainstalowan tej mikroinstalacji. 3. Instalator, o ktrym mowa w art. , przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego informacj o przyczeniu mikroinstalacji. 4. Operator sytemu dystrybucyjnego przekazuje Prezesowi Urzdu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej Prezesem URE, informacj o mikroinstalacjach, ktre zostay przyczone w terminie 14 dni od ich przyczenia, w tym informacj o ich rodzaju i mocy zainstalowanej.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. ... 1. Dziaalno gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu w maej instalacji wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwrcw energii elektrycznej, ciepa lub chodu prowadzonego przez sprzedawc z urzdu, o ktrym mowa w art. pkt , na ktrego obszarze dziaania maa instalacja zostaa przyczona do sieci dystrybucyjnej, zwanego dalej rejestrem maych instalacji. 2. Sprzedawca z urzdu, o ktrym mowa w art. pkt , prowadzcy na obszarze swojego dziaania rejestr maych instalacji przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w rejestrze, w terminie 14 dni od dnia dokonania tych zmian.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. ... 1. Dziaalno gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsibiorcw zajmujcych si wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej, ciepa lub chodu z biogazu rolniczego, zwanego dalej rejestrem. 2. Organem prowadzcym rejestr jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 1. Przyczenie instalacji odnawialnego rda energii do sieci elektroenergetycznej przesyowej lub sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, lub do sieci gazowej dystrybucyjnej, zwane dalej przyczeniem, odbywa si na zasadach i w trybie okrelonym w: 1) rozdziale 2 ustawy Prawo energetyczne w odniesieniu do instalacji odnawialnego rda energii sucej do wytwarzania energii elektrycznej, ciepa lub chodu z odnawialnych rde energii; 2) rozdziale 2 ustawy z dnia ... Prawo gazowe (Dz. U. Nr .., poz.) w odniesieniu do instalacji odnawialnego rda energii sucej do wytwarzania biogazu rolniczego o ile przepisy ustawy nie stanowi inaczej. 2. Przedsibiorstwo energetyczne wykonujce dziaalno gospodarcz w zakresie przesyania lub dystrybucji energii elektrycznej jest obowizane do zawarcia umowy o przyczenie z podmiotem ubiegajcym si o przyczenie, na zasadzie rwnoprawnego traktowania, z zachowaniem pierwszestwa instalacji odnawialnego rda energii przed instalacjami niestanowicymi instalacji odnawialnych rde energii, jeeli realizacja przyczenia do sieci spenia warunki techniczne i ekonomiczne przyczenia, a dajcy zawarcia umowy akceptuje warunki przyczenia. 3. Przedsibiorstwo energetyczne, o ktrym mowa w ust. 2, zobowizane jest do okrelenia lub uwzgldnienia w warunkach przyczenia harmonogramu przyczenia uwzgldniajcego harmonogram etapw realizacji rozbudowy sieci oraz zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztw zwizanych z realizacj przyczenia.

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

4. W wypadku braku warunkw technicznych przyczenia w terminie proponowanym przez podmiot ubiegajcy si o przyczenie, przedsibiorstwo energetyczne, o ktrym mowa w ust. 2 wskazuje planowany termin wykonania niezbdnej rozbudowy lub modernizacji sieci i proponuje najbliszy moliwy termin przyczenia po wykonaniu rozbudowy lub modernizacji sieci, podajc szczegowo uzasadnienie tego terminu, z zastrzeeniem ust. 5 lub 6. 5. W wypadku braku warunkw technicznych lub ekonomicznych, o ktrych mowa w ust. 4, przyczenia w zakresie caej mocy przyczeniowej objtej wnioskiem o przyczenie, przedsibiorstwo energetyczne, o ktrym mowa w ust. 2, za zgod podmiotu ubiegajcego si o przyczenie wydaje warunki przyczenia na tak moc, dla jakiej s spenione te warunki. 6. W wypadku istnienia warunkw technicznych przyczenia jedynie z czasowymi ograniczeniami wytwarzania energii w stanach remontowych lub awaryjnych sieci, przedsibiorstwo energetyczne, o ktrym mowa w ust. 2, za zgod podmiotu ubiegajcego si o przyczenie, wydaje warunki przyczenia, przewidujce zastosowanie powyszych ogranicze, okrelajc jednoczenie harmonogram ewentualnych prac sucych ich likwidacji. 7. Przedsibiorstwo energetyczne, o ktrym mowa w ust. 2, w wypadku braku warunkw ekonomicznych przyczenia, informuje o tym podmiot ubiegajcy si o przyczenie i Prezesa URE, przedstawiajc zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztw zwizanych z realizacj przyczenia, w podziale na prace i koszty zwizane z przyczeniem oraz prace i koszty zwizane z niezbdn rozbudow lub modernizacj sieci.

10

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. ... 1. Przyczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa si na podstawie umowy o przyczenie do sieci po spenieniu warunkw przyczenia, o ile wnioskodawca chce przyczy instalacj, ktrej moc przekracza otrzymane warunki przyczenia. W innym przypadku przyczenie do sieci podlega zgoszeniu i zainstalowaniu odpowiednich ukadw zabezpieczajcych i pomiarowo rozliczeniowych. 2. Podmiot ubiegajcy si o przyczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej skada wniosek o okrelenie warunkw przyczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, zwany dalej wnioskiem, w przedsibiorstwie energetycznym, do ktrego sieci ubiega si o przyczenie. 3. Wniosek o przyczenie mikroinstalacji zawiera informacje wymagane przez przedsibiorstwo energetyczne wykonujce dziaalno gospodarcz w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, do ktrego sieci ma by przyczona mikroinstalacja, w szczeglnoci: 1) oznaczenie podmiotu ubiegajcego si o przyczenie oraz parametrw technicznych mikroinstalacji;; 2) informacje niezbdne do zapewnienia spenienia przez mikroinstalacj wymaga technicznych i eksploatacyjnych. 4. Do wniosku naley doczy: owiadczenie o posiadaniu tytuu prawnego do mikroinstalacji oraz nieruchomoci na ktrej jest planowana inwestycja okrelona we wniosku. 5. Przedsibiorstwo energetyczne wykonujce dziaalno gospodarcz w zakresie dystrybucji energii elektrycznej potwierdza zoenie wniosku, odnotowujc dat jego zoenia.

11

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. ... 1. Sprzedawca z urzdu, o ktrym mowa w art. pkt , jest obowizany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych rde energii, od przedsibiorstwa energetycznego, po okrelonych poniej cenach jednostkowych obowizujcych w latach 2013 i 2014, w nastpujcych rodzajach instalacji odnawialnego rda energii, podczonych do sieci dystrybucyjnej: biogazu rolniczego o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 50 kW - 0,70 z za 1 kWh; biogazu rolniczego o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 50 kW do 200 kW 0,65 z za 1 kWh; biogazu pozyskanego z surowcw pochodzcych z oczyszczalni ciekw oraz skadowisk odpadw o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 200 kW 0,45 z za 1 kWh; hydroenergii o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 75 kW 0,70 z za 1 kWh; energii wiatru na ldzie o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 200 kW 0,65 z za 1 kWh; energii promieniowania sonecznego o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej do 100 kW 1,10 z za 1 kWh. 2. Minister waciwy do spraw gospodarki, okreli w drodze rozporzdzenia, do dnia 30 listopada danego roku, ceny zakupu energii elektrycznej lub paliwa gazowego, o ktrych mowa w ust. 1, na kolejny rok kalendarzowy, - biorc pod uwag polityk energetyczn pastwa oraz informacje zawarte w krajowym planie dziaania, o ktrym mowa w art. 64 ust.1, a take skal zmian technicznoekonomicznych w poszczeglnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej i ciepa w instalacjach odnawialnych rde energii, z zastrzeeniem ust. 3.

12

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Cena zakupu energii elektrycznej lub paliwa gazowego nie moe by nisza ni suma ceny zakupu energii elektrycznej oraz rwnowartoci opaty zastpczej, skorygowanej minimalnym wspczynnikiem korekcyjnym obowizujcym w danym roku dla odpowiedniej technologii wytwarzania energii elektrycznej lub paliwa gazowego w instalacji odnawialnego rda energii. Sprzedawca z urzdu ma obowizek zakupu energii elektrycznej lub paliwa gazowego, po staej cenie, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do uytkowania tej instalacji, jednak nie duej ni do 31 grudnia 2027 r. W tym samym okresie sprzedawcy z urzdu przysuguje prawo do pokrycia wynikych z tego tytuu strat. Ilo energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego rda energii, ktr jest obowizane zakupi przedsibiorstwo energetyczne ustala si na podstawie rzeczywistych wskaza licznika inteligentnego za dany miesic.

13

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. ... 1. Sprzedawca z urzdu jest obowizany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych rde energii w instalacji odnawialnego rda energii przyczonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej znajdujcej si na terenie obejmujcym obszar dziaania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsibiorstwo energetyczne, ktre uzyskao koncesj na jej wytwarzanie lub zostao wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR lub zostao wpisane do rejestru maych instalacji. Zakup ten, z wyczeniem energii elektrycznej wytwarzanej i oferowanej przez wytwrc, odbywa si po redniej cenie sprzeday energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2011, ktra wynosi 198,90 z. 2. Cena zakupu energii elektrycznej, o ktrej mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji redniorocznym wskanikiem cen towarw i usug konsumpcyjnych ogem z roku kalendarzowego poprzedzajcego rok, dla ktrego oblicza si cen zakupu energii elektrycznej, okrelonym w komunikacie Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego, ogoszonym w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 3. Prezes URE ogasza w Biuletynie Urzdu Regulacji Energetyki cen zakupu energii elektrycznej, o ktrej mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 marca kadego roku.

14

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

4. Obowizek zakupu energii elektrycznej, o ktrym mowa w ust. 1, powstaje od dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub przesyowej. 5. Ilo energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego rda energii, ktr jest obowizane zakupi przedsibiorstwo energetyczne, ustala si na podstawie rzeczywistych wskaza ukadu pomiarowo - rozliczeniowego za dany miesic. 6. Ukad pomiarowo rozliczeniowy dla wytwrcy, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego instaluje na koszt wasny. (MIKROINSTALACJA)

15

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 2, w zakresie okrelonym w przepisach s obowizane: 1) uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi URE wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych rde energii znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wycznej strefie ekonomicznej, lub 2) uici opat zastpcz obliczon w odpowiedni sposb,

16

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

2. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, wykonuj: 1) przedsibiorstwo energetyczne wykonujce dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub jej obrotu i sprzedajce energi elektryczn odbiorcom kocowym, z wyczeniem odbiorcw kocowych, o ktrych mowa w pkt 4; 2) odbiorca kocowy bdcy czonkiem giedy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o giedach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228) lub czonkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we wasnym imieniu na giedzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot; 3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorcw kocowych na giedzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany; 4) odbiorca kocowy, ktry w roku poprzedzajcym zuy nie mniej ni GWh energii elektrycznej i dla ktrego udzia kosztu energii elektrycznej w wartoci produkcji jest nie mniejszy ni %, w odniesieniu do transakcji nie zawieranych na giedzie towarowej w rozumieniu ustawy, o ktrej mowa w pkt 2, lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.

17

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Odbiorca kocowy w terminie do dnia 31 marca, jest obowizany uzyska i przedstawi do umorzenia Prezesowi URE wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych rde energii znajdujcych si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wycznej strefie ekonomicznej, lub w terminie uici opat zastpcz, obliczon w okrelony sposb. 2. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, jest obowizany do przekazania Prezesowi URE informacji o wykonaniu obowizku do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Art. Opat zastpcz oblicza si wedug wzoru:

Oz = Ozj x (Eo - Eu)

gdzie poszczeglne symbole oznaczaj: Oz - opat zastpcz wyraon w zotych, Ozj - jednostkow opat zastpcz wynoszc 286,74 zotych za 1 MWh, Eo - ilo energii elektrycznej, wyraon w MWh, wynikajc z obowizku uzyskania i przedstawienia do umorzenia wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu, Eu - ilo energii elektrycznej, wyraon w MWh, wynikajc ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu, ktre obowizany podmiot, przedstawi do umorzenia w danym roku.

18

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Podmiot prowadzcy obrt prawami majtkowymi, monitoruje ceny, po jakiej zbywane s na giedzie towarowej, lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, prawa majtkowe wynikajce ze wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu. 2. W przypadku, gdy rednie ceny, o ktrych mowa w ust. 1, bd przez okres co najmniej dwch kolejnych kwartaw roku kalendarzowego nisze ni 75% wartoci opaty zastpczej, podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, przekazuje zbiorczy raport ministrowi waciwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni po zakoczeniu kwartau. 3. Jeeli w wyniku analizy raportu, o ktrym mowa w ust. 2, minister waciwy do spraw gospodarki ustali, e dla zagwarantowania ceny praw majtkowych z tytuu wiadectw pochodzenia lub wiadectw pochodzenia biogazu powyej 75% wartoci opaty zastpczej, konieczna jest zmiana wielkoci udziau energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych rde energii, minister waciwy do spraw gospodarki dokona zwikszenia wielkoci tego udziau, w nastpnym roku kalendarzowym, w drodze rozporzdzenia, - biorc pod uwag moliwo realizacji celu krajowego,

19

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu, wraz z okrelonym na staym poziomie wspczynnikiem korekcyjnym, przysuguje dla instalacji odnawialnego rda energii przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania tej instalacji do uytkowania, z zastrzeeniem ust. . 2. wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje dla instalacji odnawialnego rda energii, rwnie w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, nie duej jednak ni przez 90 dni. 3. wiadectwo pochodzenia lub wiadectwo pochodzenia biogazu, o ktrych mowa w ust. 1, wraz z okrelonym wspczynnikiem korekcyjnym, przysuguje za wytworzon energi elektryczn lub biogaz rolniczy w jednostce, ktra zostanie zmodernizowana zgodnie z warunkami, o ktrych mowa w ust. 5, oraz proporcjonalnie do przyrostu mocy, o ktrej mowa w ust. 5. 4. W przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, wiadectwo pochodzenia, wraz z okrelonym na staym poziomie wspczynnikiem korekcyjnym, przysuguje przez okres kolejnych piciu lat, jednak nie duej ni do dnia 31 grudnia 2020 roku.

20

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

5. W wyniku modernizacji nastpuje przyrost mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrost wydajnoci wytwarzania biogazu rolniczego w istniejcej instalacji odnawialnego rda energii, pod warunkami, e: poniesiono nakady inwestycyjne w wysokoci co najmniej 30% wartoci pocztkowej tej instalacji, rozumianej jako warto bilansow rodka trwaego po raz pierwszy wprowadzonego do ksig rachunkowych, z uwzgldnieniem obowizkowej wyceny rodkw trwaych przeprowadzonej na podstawie rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie amortyzacji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, a take aktualizacji wyceny rodkw trwaych; zainstalowano rodki trwae, przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wyprodukowane nie pniej ni 24 miesice przed dniem rozpoczcia modernizacji; modernizowana instalacja nie jest przeznaczona do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji spalania wielopaliwowego 6. W przypadku instalacji odnawialnego rda energii wykorzystujcej hydroenergi o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 100 MW, wiadectwo pochodzenia, wraz z okrelonym na staym poziomie wspczynnikiem korekcyjnym rwnym jeden, przysuguje do rwnowartoci 50% poniesionych nakadw inwestycyjnych na realizacj Programu budowy stopnia wodnego na Wile w rejonie Nieszawy w latach 2013 - 2020 w danym roku kalendarzowym. 7. Przedsibiorca realizujcy zadanie inwestycyjne, o ktrym mowa w ust. 6 jest obowizany do przekazywania Prezesowi URE w terminie 60 dni po zakoczeniu kwartau, zweryfikowanych przez niezalenego audytora finansowego sprawozda kwartalnych zawierajcych informacje o poniesionych nakadach inwestycyjnych.

21

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . Minister waciwy do spraw gospodarki, co trzy lata, do dnia 30 czerwca danego roku okreli, w drodze rozporzdzenia, wspczynniki korekcyjne dla instalacji odnawialnych rde energii wykorzystujcych: biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW do 500 kW; biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 500 kW do 1 MW; biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 1 MW; biogaz pozyskany z surowcw pochodzcych z oczyszczalni ciekw oraz skadowisk odpadw o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW; biomasa o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej poniej 10 MW; biomasa o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 10 MW; biomasa do spalania wielopaliwowego; biopyny;

22

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

energia promieniowania sonecznego o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 100 kW; energia wiatru na ldzie o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW do 500 kW; energia wiatru na ldzie o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 500 kW; energia wiatru na morzu; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 75 kW do 1 MW; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 1 MW do 5 MW; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 5 MW do 20 MW; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 20 MW
- na okres kolejnych piciu lat, dla poszczeglnych rodzajw i cznej mocy zainstalowanych instalacji odnawialnych rde energii przyczonych do sieci w danym punkcie przyczeniowym, wytwarzajcych energi elektryczn lub paliwo gazowe z odnawialnych rde energii, biorc pod uwag: polityk energetyczn pastwa oraz informacje zawarte w krajowym planie dziaania, a take moliwo uzyskania zwrotu poniesionych nakadw inwestycyjnych oraz kosztw eksploatacyjnych z uwzgldnieniem ich finansowania w okresie 15 lat.

23

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

2.

Wspczynniki korekcyjne obowizujce w dwch pierwszych latach w rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 1, ustanawia si na takim samym poziomie, co wspczynniki korekcyjne obowizujce w dwch ostatnich latach, o ktrych mowa w rozporzdzeniu, dotyczcym okresu bezporednio poprzedzajcego

24

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Prezes URE wydaje, na wniosek wytwarzajcego energi elektryczn, dokument stanowicy dowd dla odbiorcy kocowego, e dana ilo dostarczonej energii elektrycznej zostaa wytworzona z odnawialnych rde energii w instalacji odnawialnego rda energii i wprowadzona do sieci, zwany dalej gwarancj pochodzenia. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, zawiera: oznaczenie wytwarzajcego energi elektryczn, o ktrym mowa w ust. 1; okrelenie lokalizacji, rodzaju i mocy instalacji odnawialnego rda energii, w ktrym zostaa wytworzona energia elektryczna, o ktrej mowie w ust.1; dane dotyczce iloci wytworzonej energii elektrycznej, o ktrej mowa w ust. 1; okrelenie okresu, w ktrym energia elektryczna, o ktrej mowa w ust. 1, zostaa wytworzona w instalacji odnawialnego rda energii, z uwzgldnieniem dat rozpoczcia i zakoczenia wytwarzania tej energii elektrycznej; informacj, o ile ma zastosowanie, czy i w jakim zakresie udzielono jakiejkolwiek formy wsparcia dla danej instalacji odnawialnego rda energii; dat oddania do uytkowania instalacji odnawialnego rda energii. 3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, wytwrca energii elektrycznej skada do operatora systemu elektroenergetycznego, do ktrego okrelona we wniosku instalacja odnawialnego rda energii jest przyczona, w terminie 7 dni od dnia zakoczenia okresu wytworzenia danej iloci energii elektrycznej objtej tym wnioskiem. 4. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotyczcych iloci energii elektrycznej, okrelonych na podstawie wskaza urzdze pomiarowo - rozliczeniowych.

25

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 1. Prezes URE tworzy i prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia. 2. Rejestr, o ktrym mowa w ust. 1 jest prowadzony w sposb zapewniajcy identyfikacj podmiotw, ktrym wydano gwarancj pochodzenia oraz podmiotw, ktrym przysuguje gwarancja pochodzenia. 3. Rejestr gwarancji pochodzenia jest prowadzony w systemie informatycznym. 4. Prezes URE z chwil wydania gwarancji pochodzenia dokonuje wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia. 5. Gwarancje pochodzenia z chwil przekazania odbiorcy kocowemu nie podlegaj obrotowi. Art. . Gwarancja pochodzenia jest wydawana na okres 12 miesicy od dnia ustania produkcji energii elektrycznej na ktr wniosek by skadany i w tym okresie powinna by wykorzystana. Po upywie tego okresu gwarancja pochodzenia traci wano, a wpis do rejestru gwarancji pochodzenia ulega usuniciu.

26

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Minister waciwy do spraw gospodarki opracowuje projekt krajowego planu dziaania w zakresie odnawialnych rde energii, zwanego dalej krajowym planem dziaania, a take jego aktualizacj, stosujc obiektywne i przejrzyste zasady oraz uwzgldniajc polityk energetyczn pastwa. 2. Krajowy plan dziaania okrela w szczeglnoci: krajowy cel w zakresie udziau energii i paliw wytworzonych z odnawialnych rde energii, zuywanych w energetyce oraz w transporcie; cele porednie, w okresach dwuletnich, okrelajce model dojcia do krajowego celu, o ktrym mowa w pkt 1; wpyw rodkw polityki efektywnoci energetycznej na kocowe zuycie energii brutto oraz dziaania jakie naley podj aby osign krajowy cel, o ktrym mowa w pkt 1; kocowe zuycie energii brutto wytwarzanej z odnawialnych rde energii, w tym w energetyce oraz w transporcie; dziaania niezbdne do osignicia celw porednich w poszczeglnych latach, a do osignicia krajowego celu w zakresie: wsppracy midzy jednostkami samorzdu terytorialnego a organami administracji rzdowej, wsppracy midzynarodowej dotyczcej odnawialnych rde energii oraz projektw energetycznych, krajowej strategii rozwoju zasobw biomasy, w tym rozwoju nowych jej zasobw.

27

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Instalatorem maych instalacji i mikroinstalacji, zwanym dalej instalatorem, moe by osoba, ktra posiada wany certyfikat instalatora maych instalacji i mikroinstalacji, zwany dalej certyfikatem, odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju instalacji, o ktrych mowa w ust. 2. 2. Certyfikat potwierdza posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania nastpujcych rodzajw instalacji:

kotw i piecw na biomas; systemw fotowoltaicznych; sonecznych systemw grzewczych; pomp ciepa; pytkich systemw geotermalnych.

3. Osoba, o ktrej mowa w ust. 1, w zakresie okrelonym wydanym certyfikatem moe dokonywa take modernizacji maych instalacji i mikroinstalacji lub utrzymywa je w naleytym stanie technicznym.

28

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Prezes Urzdu Dozoru Technicznego, zwany dalej Prezesem UDT, wydaje certyfikat na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, na okres 5 lat, liczc od dnia wydania decyzji, osobie, ktra: posiada pen zdolno do czynnoci prawnych; posiada wyksztacenie minimum zasadnicze zawodowe lub rwnowane w zakresie urzdze i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chodniczych lub elektrycznych; posiada powiadczone przez pracodawc trzyletnie dowiadczenie zawodowe w zakresie instalowania, dokonywania modernizacji maych instalacji albo mikroinstalacji lub utrzymywania w naleytym stanie technicznym minimum trzech takich instalacji, z okreleniem ich rodzaju, miejsca oraz parametrw technicznych. nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub obrotowi gospodarczemu; ukoczya szkolenie powiadczone zawiadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkole, o ktrym mowa w art. .. ust. , w zakresie dotyczcym danego rodzaju instalacji; zoya z wynikiem pozytywnym egzamin odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, zwany dalej egzaminem", przeprowadzony przez komisj egzaminacyjn dziaajc przy Prezesie UDT, nie pniej ni w terminie 12 miesicy od dnia ukoczenia szkolenia. Za egzamin pobiera si opat.

29

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

1. Za rwnowane z uzyskaniem certyfikatu instalatora maych instalacji i mikroinstalacji uznaje si uzyskanie wiadectwa ukoczenia co najmniej dwusemestralnych studiw podyplomowych lub rwnorzdnych w terminie 3 lat od dnia wejcia w ycie ustawy. 2. Osoby, ktre ukoczyy studia podyplomowe lub rwnorzdne, o ktrych mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty uzyskania wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych lub rwnorzdnych przesyaj jego uwierzytelnion kopi, w celu rejestracji w ewidencji oraz wydania certyfikatu i wnosz na rachunek Urzdu Dozoru Technicznego zryczatowan opat 3. Programy studiw podyplomowych lub rwnorzdnych obejmuj jako minimum zagadnienia zawarte w zakresie programowym szkolenia. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra waciwego do spraw gospodarki proponowany przez wydziay szk wyszych program studiw podyplomowych lub rwnorzdnych. 5. Osoby posiadajce dokument wydany w ramach istniejcych systemw certyfikacji lub rwnowanych systemw kwalifikowania w zakresie instalowania danego rodzaju maych instalacji i mikroinstalacji, w porwnaniu z osobami, o ktrych mowa w art. ust. 1, uwaa si za posiadaczy tymczasowego certyfikatu. 6. Tymczasowe dokumenty, o ktrych mowa w ust. 5, wygasaj z dniem upywu ich wanoci, ale nie pniej ni w terminie trzech lat od dnia wejcia w ycie ustawy.

30

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . 1. Transfer statystyczny odbywa si na podstawie umowy midzynarodowej midzy Rzeczypospolit Polsk a innym pastwem czonkowskim Unii Europejskiej oraz pastwem czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

31

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Zmiany w przepisach obowizujcych

Ustawa - Prawo budowlane Ustawa o giedach towarowych Ustawa - Prawo ochrony rodowiska Ustawa - Prawo zamwie publicznych Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekych Ustawa o opacie skarbowej Ustawa o zasadach pokrywania kosztw powstaych u wytwrcw w zwizku z przedterminowym rozwizaniem umw dugoterminowych sprzeday mocy i energii elektrycznej

32

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. . W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pn. zm. ) wprowadza si nastpujce zmiany: po art. 4 dodaje si art. 4a w brzmieniu: Art. 4a. W nowych budynkach oraz istniejcych budynkach poddawanych przebudowie lub przedsiwziciu sucemu poprawie efektywnoci energetycznej w rozumieniu przepisw o efektywnoci energetycznej, ktre s uytkowane przez jednostki sektora finansw publicznych, w rozumieniu przepisw o finansach publicznych, stosuje si urzdzenia wykorzystujce energi ze rde odnawialnych, a take technologi budynkw pasywnych.; w art. 29 ust. 1 po pkt 27 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 28 - 30 w brzmieniu: 28) gruntowych dolnych rde pomp ciepa; 29) urzdze fotowoltaicznych do 40 kW; 30) instalacji elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.; w art. 29 ust. 2 po pkt 17 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 18 - 20 w brzmieniu: 18) montau jednostek zewntrznych pomp ciepa typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze; 19) montau urzdze fotowoltaicznych do 40 kW; 20) remoncie lub przebudowie instalacji elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.; w art. 30 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) budowa, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19, 20a-21 i 30;.

33

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 98. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm. ) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 401 w ust. 7 po pkt 4a dodaje si pkt 4b brzmieniu: 4b) wpywy z opat zastpczych, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia o odnawialnych rdach energii (Dz. U. poz. ), oraz wpywy z kar pieninych wymierzanych na podstawie art. 87 ust. 1 i art. 91 tej ustawy; 2) w art. 401c ust. 5 otrzymuje nastpujce brzmienie: 5. rodki Narodowego Funduszu w wysokoci nie mniejszej ni kwota przychodw, o ktrych mowa w art. 401 ust. 7 pkt 44b, po pomniejszeniu o koszty obsugi tych przychodw, przeznacza si na: 1) wspieranie poprawy efektywnoci energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia Prawo energetyczne (Dz. U. poz. ); lub 2) wspieranie przedsiwzi termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z pn. zm.); lub 3) wspieranie rozwoju instalacji odnawialnych rde energii w rozumieniu ustawy z dnia o odnawialnych rdach energii oraz budowy lub przebudowy sieci sucych przyczaniu tych instalacji, w szczeglnoci na: a) nabycie lub monta instalacji odnawialnych rde energii, b) lub nabycie stacji redukcyjno gazowych umoliwiajcych przyczenie instalacji odnawialnego rda energii, sucej do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego; lub

34

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

4)

wspieranie rozwoju produkcji instalacji odnawialnych rde energii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia. o odnawialnych rdach energii (Dz. U. poz.); lub 5) wspieranie innych dziaa zwizanych z odnawialnymi rdami energii lub wytwarzaniem energii z tych rde, w szczeglnoci na: a) promowanie wytwarzania energii z odnawialnych rde energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej z tych rde, b) lub opracowywanie lub wdraanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii z odnawialnych rde energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej z tych rde.;

3) w art. 401c w ust. 11 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: Wysokoci zobowiza okrelonych w ust. 1-4 i 6-9 mog by zmniejszane za zgod ministra waciwego do spraw rodowiska..

35

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 105. 1. W przypadku instalacji odnawialnego rda energii, ktr oddano do uytkowania przed dniem wejcia w ycie ustawy, wiadectwo pochodzenia wraz z okrelonym na staym poziomie wspczynnikiem korekcyjnym rwnym jeden, przysuguje przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do uytkowania instalacji odnawialnego rda energii, W przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, ktr oddano do uytkowania przed dniem wejcia w ycie ustawy, wiadectwo pochodzenia wraz z okrelonym na staym poziomie wspczynnikiem korekcyjnym rwnym jeden przysuguje przez okres kolejnych 5 lat, liczony od dnia oddania do uytkowania tej instalacji.

36

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

Art. 106. Pierwsze wspczynniki korekcyjne, na kolejne lata poczwszy od 2013 roku do 2017 roku, dla poszczeglnych rodzajw i cznej mocy zainstalowanych instalacji odnawialnych rde energii, wytwarzajcych energi elektryczn, ciepo lub paliwo gazowe z odnawialnych rde energii wynosz: biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW do 500 kW: w 2013 r. - 1,50; w 2014 r. 1,50; w 2015 r. 1,475; w 2016 r. 1,45; w 2017 r. 1,425;

37

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 500 kW do 1 MW: w 2013 r. - 1,45; w 2014 r. 1,45; w 2015 r. 1,425; w 2016 r. 1,40; w 2017 r. 1,375; biogaz rolniczy o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 1 MW: w 2013 r. - 1,40; w 2014 r. 1,40; w 2015 r. 1,375; w 2016 r. 1,35; w 2017 r. 1,325; biogaz pozyskany z surowcw pochodzcych z oczyszczalni ciekw oraz skadowisk odpadw o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW: w 2013 r. 0,75; w 2014 r. 0,75; w 2015 r. 0,725; w 2016 r. 0,70; w 2017 r. 0,675;

38

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

biomasa o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej poniej 10 MW: w 2013 r. - 1,70; w 2014 r. 1,70; w 2015 r. 1,65; w 2016 r. 1,625; w 2017 r. 1,60; biomasa o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 10 MW: w 2013 r. - 1,15; w 2014 r. 1,15; w 2015 r. 1,125; w 2016 r. 1,10; w 2017 r. 1,075; biomasa do spalania wielopaliwowego: w 2013 r. 0,30; w 2014 r. 0,30; w 2015 r. 0,25; w 2016 r. 0,20; w 2017 r. 0,15;

39

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

biopyny: w 2013 r. - 1,15; w 2014 r. 1,15; w 2015 r. 1,125; w 2016 r. 1,10; w 2017 r. 1,075; energia promieniowania sonecznego o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 100 kW: w 2013 r. 2,85; w 2014 r. 2,85; w 2015 r. 2,70; w 2016 r. 2,55; w 2017 r. 2,40; energia wiatru na ldzie o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 200 kW do 500 kW: w 2013 r. - 1,20; w 2014 r. 1,20; w 2015 r. 1,175; w 2016 r. 1,15; w 2017 r. 1,125;

40

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

energia wiatru na ldzie o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 500 kW: w 2013 r. - 0,90; w 2014 r. 0,90; w 2015 r. 0,875; w 2016 r. 0,85; w 2017 r. 0,825; energia wiatru na morzu: w 2013 r. - 1,80; w 2014 r. 1,80; w 2015 r. 1,80; w 2016 r. 1,80; w 2017 r. 1,80; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 75 kW do 1 MW: w 2013 r. - 1,60; w 2014 r. 1,60; w 2015 r. 1,575; w 2016 r. 1,55; w 2017 r. 1,525;

41

Projekt ustawy o odnawialnych rdach energii

hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 1 MW do 5 MW: w 2013 r. - 1,70; w 2014 r. 1,70; w 2015 r. 1,675; w 2016 r. 1,65; w 2017 r. 1,625; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 5 MW do 20 MW: w 2013 r. 2,00; w 2014 r. 2,00; w 2015 r. 1,975; w 2016 r. 1,95; w 2017 r. 1,925; hydroenergia o zainstalowanej cznej mocy elektrycznej powyej 20 MW: w 2013 r. 2,30; w 2014 r. 2,30; w 2015 r. 2,25; w 2016 r. 2,20; w 2017 r. 2,15.

w s p c zy n ni k

w s pa r c i e

w s p c z yn n ik

w s p a rc i e

w s p c zy nn ik

w s pa r c ie

w s p c z yn ni k

w s p a rc i e

42

0 ,2 0 0 ,7 6 2 5 7 ,3 5 4 1 7 ,9 2 0 ,2 1 0 ,7 7 2 6 0 ,2 2 4 2 0 ,7 9 0 ,2 2 0 ,7 8 2 6 3 ,0 8 4 2 3 ,6 6 0 ,2 3 0 ,7 9 2 6 5 ,9 5 4 2 6 ,5 2 0 ,2 4 0 ,8 0 2 6 8 ,8 2 4 2 9 ,3 9 0 ,2 5 0 ,8 1 2 7 1 ,6 9 4 3 2 ,2 6 0 ,2 6 0 ,8 2 2 7 4 ,5 5 4 3 5 ,1 3 0 ,2 7 0 ,8 3 2 7 7 ,4 2 4 3 7 ,9 9 0 ,2 8 0 ,8 4 2 8 0 ,2 9 4 4 0 ,8 6 0 ,2 9 0 ,8 5 2 8 3 ,1 5 4 4 3 ,7 3 0 ,3 0 0 ,8 6 2 8 6 ,0 2 4 4 6 ,6 0 0 ,3 1 0 ,8 7 2 8 8 ,8 9 4 4 9 ,4 6 2 9 1 ,7 6 4 5 2 ,3 3 0 ,3 2 0 ,8 8 2 9 4 ,6 2 4 5 5 ,2 0 0 ,3 3 0 ,8 9 2 9 7 ,4 9 4 5 8 ,0 7 0 ,3 4 0 ,9 0 3 0 0 ,3 6 4 6 0 ,9 3 0 ,3 5 0 ,9 1 3 0 3 ,2 3 4 6 3 ,8 0 0 ,3 6 0 ,9 2 3 0 6 ,0 9 4 6 6 ,6 7 0 ,3 7 0 ,9 3 3 0 8 ,9 6 4 6 9 ,5 4 0 ,3 8 0 ,9 4 3 1 1 ,8 3 4 7 2 ,4 0 0 ,3 9 0 ,9 5 3 1 4 ,7 0 4 7 5 ,2 7 0 ,4 0 0 ,9 6 3 1 7 ,5 6 4 7 8 ,1 4 0 ,4 1 0 ,9 7 3 2 0 ,4 3 4 8 1 ,0 1 0 ,4 2 0 ,9 8 3 2 3 ,3 0 4 8 3 ,8 7 0 ,4 3 0 ,9 9 3 2 6 ,1 7 4 8 6 ,7 4 0 ,4 4 1 ,0 0 3 2 9 ,0 3 4 8 9 ,6 1 0 ,4 5 1 ,0 1 4 9 2 ,4 7 3 3 1 ,9 0 1 ,0 2 0 ,4 6 3 3 4 ,7 7 4 9 5 ,3 4 0 ,4 7 1 ,0 3 0 ,4 8 1 ,0 4 3 3 7 ,6 4 4 9 8 ,2 1 0 ,4 9 1 ,0 5 3 4 0 ,5 0 5 0 1 ,0 8 0 ,5 0 1 ,0 6 3 4 3 ,3 7 5 0 3 ,9 4 0 ,5 1 1 ,0 7 3 4 6 ,2 4 5 0 6 ,8 1 0 ,5 2 1 ,0 8 3 4 9 ,1 0 5 0 9 ,6 8 0 ,5 3 1 ,0 9 3 5 1 ,9 7 5 1 2 ,5 5 0 ,5 4 1 ,1 0 3 5 4 ,8 4 5 1 5 ,4 1 0 ,5 5 1 ,1 1 3 5 7 ,7 1 5 1 8 ,2 8 0 ,5 6 1 ,1 2 3 6 0 ,5 7 5 2 1 ,1 5 0 ,5 7 1 ,1 3 3 6 3 ,4 4 5 2 4 ,0 2 0 ,5 8 1 ,1 4 3 6 6 ,3 1 5 2 6 ,8 8 0 ,5 9 1 ,1 5 3 6 9 ,1 8 5 2 9 ,7 5 0 ,6 0 1 ,1 6 3 7 2 ,0 4 5 3 2 ,6 2 0 ,6 1 1 ,1 7 3 7 4 ,9 1 5 3 5 ,4 9 0 ,6 2 1 ,1 8 3 7 7 ,7 8 5 3 8 ,3 5 0 ,6 3 1 ,1 9 3 8 0 ,6 5 5 4 1 ,2 2 0 ,6 4 1 ,2 0 3 8 3 ,5 1 5 4 4 ,0 9 0 ,6 5 1 ,2 1 3 8 6 ,3 8 5 4 6 ,9 6 0 ,6 6 1 ,2 2 3 8 9 ,2 5 5 4 9 ,8 2 0 ,6 7 1 ,2 3 3 9 2 ,1 2 5 5 2 ,6 9 0 ,6 8 1 ,2 4 3 9 4 ,9 8 5 5 5 ,5 6 0 ,6 9 1 ,2 5 3 9 7 ,8 5 5 5 8 ,4 3 0 ,7 0 1 ,2 6 4 0 0 ,7 2 5 6 1 ,2 9 0 ,7 1 1 ,2 7 4 0 3 ,5 9 5 6 4 ,1 6 4 0 6 ,4 5 5 6 7 ,0 3 1 ,2 8 0 ,7 2 4 0 9 ,3 2 5 6 9 ,8 9 0 ,7 3 1 ,2 9 4 1 2 ,1 9 5 7 2 ,7 6 0 ,7 4 1 ,3 0 4 1 5 ,0 6 5 7 5 ,6 3 0 ,7 5 1 ,3 1 w sp a r ci e = w sp c zy n n ik * 2 8 6 , 7 4 z + 2 0 0 z

1 ,3 2 1 ,3 3 1 ,3 4 1 ,3 5 1 ,3 6 1 ,3 7 1 ,3 8 1 ,3 9 1 ,4 0 1 ,4 1 1 ,4 2 1 ,4 3 1 ,4 4 1 ,4 5 1 ,4 6 1 ,4 7 1 ,4 8 1 ,4 9 1 ,5 0 1 ,5 1 1 ,5 2 1 ,5 3 1 ,5 4 1 ,5 5 1 ,5 6 1 ,5 7 1 ,5 8 1 ,5 9 1 ,6 0 1 ,6 1 1 ,6 2 1 ,6 3 1 ,6 4 1 ,6 5 1 ,6 6 1 ,6 7 1 ,6 8 1 ,6 9 1 ,7 0 1 ,7 1 1 ,7 2 1 ,7 3 1 ,7 4 1 ,7 5 1 ,7 6 1 ,7 7 1 ,7 8 1 ,7 9 1 ,8 0 1 ,8 1 1 ,8 2 1 ,8 3 1 ,8 4 1 ,8 5 1 ,8 6 1 ,8 7

578,50 581,36 584,23 587,10 589,97 592,83 595,70 598,57 601,44 604,30 607,17 610,04 612,91 615,77 618,64 621,51 624,38 627,24 630,11 632,98 635,84 638,71 641,58 644,45 647,31 650,18 653,05 655,92 658,78 661,65 664,52 667,39 670,25 673,12 675,99 678,86 681,72 684,59 687,46 690,33 693,19 696,06 698,93 701,80 704,66 707,53 710,40 713,26 716,13 719,00 721,87 724,73 727,60 730,47 733,34 736,20

1 ,8 8 1 ,8 9 1 ,9 0 1 ,9 1 1 ,9 2 1 ,9 3 1 ,9 4 1 ,9 5 1 ,9 6 1 ,9 7 1 ,9 8 1 ,9 9 2 ,0 0 2 ,0 1 2 ,0 2 2 ,0 3 2 ,0 4 2 ,0 5 2 ,0 6 2 ,0 7 2 ,0 8 2 ,0 9 2 ,1 0 2 ,1 1 2 ,1 2 2 ,1 3 2 ,1 4 2 ,1 5 2 ,1 6 2 ,1 7 2 ,1 8 2 ,1 9 2 ,2 0 2 ,2 1 2 ,2 2 2 ,2 3 2 ,2 4 2 ,2 5 2 ,2 6 2 ,2 7 2 ,2 8 2 ,2 9 2 ,3 0 2 ,3 1 2 ,3 2 2 ,3 3 2 ,3 4 2 ,3 5 2 ,3 6 2 ,3 7 2 ,3 8 2 ,3 9 2 ,4 0 2 ,4 1 2 ,4 2 2 ,4 3

7 3 9 ,0 7 7 4 1 ,9 4 7 4 4 ,8 1 7 4 7 ,6 7 7 5 0 ,5 4 7 5 3 ,4 1 7 5 6 ,2 8 7 5 9 ,1 4 7 6 2 ,0 1 7 6 4 ,8 8 7 6 7 ,7 5 7 7 0 ,6 1 7 7 3 ,4 8 7 7 6 ,3 5 7 7 9 ,2 1 7 8 2 ,0 8 7 8 4 ,9 5 7 8 7 ,8 2 7 9 0 ,6 8 7 9 3 ,5 5 7 9 6 ,4 2 7 9 9 ,2 9 8 0 2 ,1 5 8 0 5 ,0 2 8 0 7 ,8 9 8 1 0 ,7 6 8 1 3 ,6 2 8 1 6 ,4 9 8 1 9 ,3 6 8 2 2 ,2 3 8 2 5 ,0 9 8 2 7 ,9 6 8 3 0 ,8 3 8 3 3 ,7 0 8 3 6 ,5 6 8 3 9 ,4 3 8 4 2 ,3 0 8 4 5 ,1 7 8 4 8 ,0 3 8 5 0 ,9 0 8 5 3 ,7 7 8 5 6 ,6 3 8 5 9 ,5 0 8 6 2 ,3 7 8 6 5 ,2 4 8 6 8 ,1 0 8 7 0 ,9 7 8 7 3 ,8 4 8 7 6 ,7 1 8 7 9 ,5 7 8 8 2 ,4 4 8 8 5 ,3 1 8 8 8 ,1 8 8 9 1 ,0 4 8 9 3 ,9 1 8 9 6 ,7 8

43

Dzikuj za uwag

Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyy 3/5 00-507 Warszawa