Cuprins

1. Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activităţii curente a unei Întreprinderi mici şi mijlocii ................................................................................................... 2

2. Analiza si evaluarea performantelor economico-financiare ale S.C. Village Linkom S.R.L. de către BRD - GSG .....................................................................................

Concluzii si propuneri ............................................................................................................... Bibliografie

1. Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activităţii curente a unei întreprinderi mici şi mijlocii

viabile şi legale. contul de profit şi pierdere.  serviciul datoriei. Principalele surse de informații pe care le poate accesa banca sunt: a) informații obținute de la clienți din:  cererea de deschidere a contului şi cererea de credite.relațiile şi reputația pe piațã: se verificã modul în care clientul îşi respectã obligațiile fațã de terți şi se evalueazã produsele/serviciile acestuia prezente pe piațã. dacã se încearcã definirea conceptului de “credit”. bãncile trebuie sã promoveze afacerile eficiente. banca trebuie sã facã investigaţii pentru cunoaşterea clienţilor sãi. care acordã un împrumut în bani sau care vinde mãrfuri ori servicii pe datorie. precum şi volumul şi frecvența acestora. Analiza economico-financiarã a agenților economici Decizia bancarã de acordare a unui credit se bazeazã pe capacitatea de rambursare actualã şi viitoare a agenților economici care solicitã credite.capacitatea managerialã: experiența în domeniu şi existența a cel puțin o persoană calificată pe probleme financiar-contabile.  din contractul de societate şi statututul societãții. care primeşte împrumutul.  din bilanțurile contabile.  volumul de încasãri si plãți. Iasi 2003. precum şi aprecierea riscului bancar în activitatea de creditare. . În acest proces de creditare al economiei. pe care sã o actualizeze periodic. balanțele de verificare şi din alte situații financiare. b) informații din evidențele bãncii privind:  volumul total de credite aprobat şi acordat. editura Sedcom Libris. funcție ce conferã bãncilor responsabilitãți privind promovarea unei economii bazate pe criteriul rentabilitãții şi eficienței. . Creditarea este funcția de bazã a unei bãnci în economie. raportãrile periodice. si o altã persoanã fizicã sau juridicã (debitor). incidente apãrute în derularea operațiunilor de plãți fãrã numerar.rezultatele financiare: se analizeazã bilanțul contabil.fişa clientului. Astfel se impune cunoaşterea şi evaluarea situației economico-financiare prezente şi de perspectivã a clienților. 1 Sorin M.În esenţã. fluxul de încasãri şi plãți. 122 . În vederea acordãrii de credite. Bãncile trebuie sã-şi asigure o bazã de informații asupra fiecãrui client. a operațiunilor de creditare. Mihãescu – Controlul financiar în bãnci. şi sã le elimine pe cele nerentabile. urmãrind în special urmãtoarele aspecte1: . se poate spune cã aceasta presupune relaţia bãneascã ce se stabileşte între o persoanã fizicã sau juridicã (creditor). pag. . pe categorii de credite şi durate de rambursare. contul de profit şi pierdere.

în valoare de 30. de către BRD – GSG. alte bãnci şi organisme care au relații cu clienții. analiza pierderilor înregistrate şi recuperarea lor. a modului în care au fost generate fondurile şi utilizarea acestora. Analiza economico-financiarã se bazeazã pe documentele de sintezã ale contabilitãții. datoriilor şi obligațiilor fațã de terți. Centrala Riscurilor Bancare. d) analiza fluxului de lichiditãți pe perioada urmãtoare presupune evaluarea posibilitaților clientului de a genera în viitor lichiditãți şi capacitatea acestuia de a-şi onora obligațiile de platã viitoare. pe analiza fluxului de lichiditãți. Bilanțurile societãților comerciale sunt supuse auditãrii şi certificãrii de cãtre societãți comerciale de expertizã contabilã. Caracteristicele creditului activităţii curente (credit de afaceri): . în analiza şi evaluarea agentului economic. care presupune examinarea bilanțurilor financiare şi a situațiilor financiare pe trei perioade anterioare.L. analiza repartizãrii profitului net. Societatea doreşte sã contracteze un credit pe termen scurt.C. Registrul Comerțului.C. precum şi impactul asupra disponibilitãților bãneşti ale acestuia. Analiza şi evaluarea performanț elor economico-financiare ale S. este o societate cu răspundere limitata şi are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al produselor textile – cod CAEN 4641. credit pe afacere. analiza bilanțului presupune analiza imobilizãrilor corporale şi necorporale. pe analiza fluxului de fonduri. Pentru fundamentarea deciziei de creditare. De asemenea.R. analiza decontãrilor. judecãtoriile. S. respectiv ultimii doi ani consecutivi încheiați (bilanțuri) şi ultima situație contabilã periodicã (balanța de verificare). care pot fi obținute de la: Banca Naționalã a României. Village Linkom S. care presupune: analiza rezultatelor activității şi a profitului obținut. Centrala Incidentelor de Plãți. c) analiza fluxului de fonduri ale perioadei trecute oferã posibilitatea unei mai bune cunoaşteri la nivelul fiecãrei activitãti a împrumutatului. primãriile locale etc.L.000 RON. Village Linkom S. Ea este un client constant şi a beneficit anual de finanțare pentru desfãşurarea activitãţii. Prin analiza economico-financiarã a activitãții clientului se urmãreşte stabilirea unui diagnostic al situației economice.c) informații din surse externe. cheltuielilor şi contului de profit şi pierdere.R. analiza costurilor în vederea dimensionãrii corecte a volumului de credite pentru activele circulante care fac obiectul creditãrii. respectiv dacã societatea se confruntã cu dificultãți pe plan financiar sau dacã are o situație financiarã bunã. se urmãreşte: analiza economico-financiarã a activitãții şi analiza laturilor nefinanciare. respectiv a surselor de acoperire a acestora. Firma are încã de la înființare cont deschis la bancã. Analiza economico-financiarã a activitãții agenților economici conține: a) analiza bilanțului. b) analiza veniturilor. 2.

Avantajul acestui tip de credit îl constituie posibilitatea finanţãrii afacerii.  Reprezentanții legali: preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de administrație. Garanţiile aduse. Din cererea de credit depusã. Village Linkom S.12. Situaţia prognozatã a plãţilor şi încasãrilor aferente perioadei de creditare. rezultã urmãtoarele:  Data înfiinţãrii: 12. Situaţia stocurilor şi cheltuielilor pentru care este acordat creditul. bugetul de venituri si cheltuieli. Analiza documentației depuse de S.C. Alte documente necesare. Situaţia patrimoniului. care constituie obiectul creditului.  Sã desfãşoare activitate rentabilã. Studiul de fezabilitate. Documente privind spaţiul în care îşi desfãşoarã activitatea.  Cambii şi bilete la ordin.  Gaj asupra bunurilor mobiliare (maxim 25% din valoarea totalã a garanţiei).L Pentru fundamentarea deciziei de creditare societatea trebuie sã prezinte bãncii următoarele:              Cererea de credit semnatã de persoanele autorizate. Limita de creditare se acordã în funcţie de capacitatea de rambursare şi de garanţiile colaterale.R. Planul de afaceri. cel puţin pe ultimele 12 luni. ceea ce denotã seriozitate şi interes în abordarea relației cu banca.GSG. eliberatã de o bancã agreatã de BRD .  Ipoteca de rang I pe bunuri imobiliare (terenurile intravilane sunt luate în garanţie.Beneficiarii acestui tip de credit sunt agenţii economici care se încadreazã în condiţiile cerute de bancã:  Să aibã cont curent de încasãri şi plãți la BRD . Bilanţul contabil. Balanţa de verificare încheiatã pentru ultima lunã.  Cesiune de creanţã asupra drepturilor de încasat din întreaga activitate a societãţii.  Sã nu aibã credite restante sau dobânzi neachitate. Situaţia creditelor la alte bãnci şi copii dupã contractele de credit. .  Sã aibã capacitatea de a rambursa creditul la scadențã şi de a plãti dobânda. Situaţia contractelor pentru produsele livrate. dacã este cazul.  Gaj general asupra întregului patrimoniu.  Sã prezinte garanţiile şi asigurarea. Garanţii colaterale:  Depozit bancar.GSG.2008. raportul de gestiune contul de profit şi pierdere încheiate în ultimul an. dar nu pot constitui mai mult de 30% din totalul garanţiei).  Scrisoare de garanţie bancarã.

7% din valoarea creditului solicitat.L. în termeni de rentabilitate şi risc.653 mii lei.888 Din tabelul de mai indicatorii calculați: sus se desprind urmãtoarele concluzii referitoare la  Fondul de rulment are o valoare pozitivă în toţi anii analizaţi ceea ce înseamnã o situație favorabilã pentru societate. performanțã cu care s-a încheiat exercițiul anterior şi cu care va începe altul. Analiza economico-financiarã pune în evidențã performanțele S.  Date puse la dispoziția bãncii: situația patrimoniului şi rezultatele financiare.894 2.Firma are in prezent un numãr de 174 de angajați permanenți. respectiv un nivel al capitalurilor permanente suficient de ridicat pentru a permite finanțarea integralã a imobilizãrilor cât şi .592.105. bugetul de venituri şi cheltuieli.454 -175.450 mii lei.621 lei. Analiza financiarã pe baza bilanțului evidențiazã modalitãțile de realizare a echilibrului financiar pe termen scurt şi pe termen lung.C. Village Linkom S. Capitalul social subscris şi vãrsat: 3.17 milioane lei. Tabel nr.1. fluxul de disponibilitãți.054 6.874.R.405 -353.676. Analiza echilibrului financiar permite aprecierea solvabilitãții şi a strategiei de finanțare a societãții. Profit net în 2010: 846. Profit net estimat pentru 2011: 951.L.030. Durata creditului: 12 luni.Structura indicatorilor calculați pe baza bilanțului restructurat – mii lei Indicator Fond de rulment Necesarul de fond de rulment Trezoreria netã 2008 2009 2010 6.C.753 789. Analiza economico financiarã a bilanțului restructurat. asupra instalațiilor productive şi a unui teren în valoare totalã de 425.895. Garanții: 2 ipoteci reprezentând sediul central şi depozitul. Creditarea agenților economici se efectueazã în baza informațiilor rezultate atât în urma analizei nonfinanciare cât şi a activitãții economico-financiare relizate şi de perspectiva agentului economic.807 6. Village Linkom S.342 3.511 7.R.049. reprezentând 141.       Analiza activitãții S.

R. ansamblul fluxurilor economice. sociatetea putând sa prospere şi în acest caz. respectiv credite. totuşi analiza acestora în dinamicã în baza datelor din balanțele de verificare şi împreunã cu informațiile colaterale pot ajuta procesul de luare a deciziei de creditare. Valoarea negativă a indicatorului din anii 2008 şi 2010 reflectă o dependenţă a întreprinderii de resursele financiare externe. Analiza contului de profit şi pierdere Contul de profit şi pierdere regrupeazã pe o perioadã de gestiune datã. financiarã şi excepționalã.asigurarea unei marje de lichiditate excedentarã pentru a face fațã riscurilor pe termen scurt. Conform normelor de creditare BRD . asigurând resursele necesare acoperirii datoriilor exigibile.L. în vederea aprecierii performanței activitãții economico-financiare a împrumutatului se calculeazã urmãtorii indicatori: lichiditatea curentã. solvabilitatea patrimonialã. . Analiza indicatorilor economico-financiari Pentru a stabili eficiența activitãții economico-financiare a S.653 Din analiza contului de profit şi pierdere se constatã cã societatea desfãşoarã o activitate rentabilã. Village Linkom S.028. Desi indicatorii economicofinanciari nu pot prognoza viitorul.  Necesarul de fond de rulment înregistreazã valori pozitive şi în creştere. respectiv veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune rezultate din activitatea de exploatare. Această situaţie este favorabilă şi se poate vorbi chiar de o autonomie financiară pe termen scurt.220 17. este necesarã calcularea principalilor indicatori economico-financiari. ceea ce înseamnã cã activele realizabile sunt superioare datoriilor curente.GSG. Tabelul nr. gearing III.185 846.conform contractelor încheiate. Această dependenţă finaciara nu trebuie privită ca o stare de insolvabilitate. valoare ce regăseşte sub forma disponibilităţilor băneşti în conturile bancare şi în casă.653 mii lei.mii lei Denumire indicator Venituri totale Cheltuiele totale Rezultatul brut al exercițiului Rezultatul net al exercițiului Valoare 18.794. acceptă reînnoirea acestora.C.035 1.2 – Structura contului de profit şi pierdere în anul 2010 .  Din cei trei ani analizaţi doar în aniul 2009 întâlnim în urma analizei o valoare pozitivă a trezoreriei. partenerii financiari care au acordat credite pe termen scurt. gradul de îndatorare.822. marja profitului net. înregistrând din activitatea de exploatare un rezultat pozitiv de 846.

S. 5.R. Astfel. Nr. altele decât fondurile sale proprii. Denumire indicator 1. 3.Tabelul nr. 4.3.C. B.05% Marja profitului net înregistreazã un nivel corespunzãtor. Valoarea minimã necesarã este de 0. valoarea minimã a acestui indicator fiind 2.L În urma evaluãrii performantelor financiare ale clientului pe baza criteriilor economice si de organizare prevãzute în “Fisa de evaluare a performantelor financiare” se face încadrarea societãtii într-una din cele cinci categorii (A. MOLDO – TEX S. Gearing III reprezintã un indicator al structurii de capital care exprimã limita pânã la care societatea este finantatã din alte surse (împrumuturi pe termen scurt).4.3 – Rezultatele indicatorilor de analizã Denumirea indicatorului Marja profitului net Lichiditatea curentã Gearing III Gradul de îndatorare Valoare indicator 2.12% 142% 2.30% 13. Cifra de afaceri Marja profitului net Lichiditatea curentã Solvabilitatea patrimonialã Gearing III Gradul de îndatorare Rezultat indicator 190 mil lei 2.84% Solvabilitatea patrimonialã 83. obtine urmãtorul punctaj: Tabel nr. Punctajul obtinut de S.A. societatea este solvabilã. conform Circularei Banc Post S.C.A. 2. Clasificarea creditelor se afce tinând cont de evaluarea performantelor financiare ale clientului si de capacitatea de a-si onora datoria la scadentã.A. Lichiditatea curentã înregistratã de societate este favorabilã.12% 142% 83. Gradul de îndatorare exprimã ponderea datoriilor în total pasiv Limita maximã admisã de bancã pentru acest indicator este de 0.C. Dupã cume reiese si din tabelul de mai sus. Solvabilitatea patrimonialã exprimã capacitatea societãtii de a-si onora plãtile la termenele scadente. – Punctajul obtinut de S. C.5 situatia este consideratã normalã.crt.05% 2. 6. iar peste 0. ceea ce înseamnã existenta unei suplimentãri de resurse ce îi permite societãtii sã facã fatã incidentelor ce pot sã aparã în miscarea capitalului circulant sau a unor deteriorãri în valoarea acestuia. Societatea înregistreazã un nivel optim al acestui indicator. MOLDO – TEX S. MOLDO – TEX S. D sau E).7.30% 13.84% Punctaj (puncte) 6 8 12 12 6 5 obtinut .

· X2 aratã mãsura asigurãrii lichiditãþii din interiorul activitãtii desfãsurate de agentul economic. Totusi. · „Z” > 3 – riscul falimentului este mic.8 – riscul de faliment este mare. Conform normelor de creditare BANCPOST S. iar acesta împreunã cu concluziile rezultate din analiza riscului în „rezultatul de analizã si evaluare a riscului de creditare” care a întregit dosarul de creditare. dupã cum urmeazã: · „Z” < decât 1. 10 11. · 1.C. 8.A.. ceea ce înseamnã cã se încadreazã în a doua zonã de faliment. Analiza si previziunea riscului de creditare al S.A. înregistreaza valoarea 1.C. · X4 exprimã în ce mãsurã datoria totalã este acoperitã din fonduri proprii.C. .A. · X3 exprimã profitabilitatea activitãtii agentului economic.8 < „Z” < 3 – activitatea financiarã a agentului economic se gãseste într-o zonã neutrã si nu se pot preciza sansele de supravietuire. · X5 mãsoarã eficienta utilizãrii activelor. analiza si evaluarea riscului de creditare se realizeazã pe baza punctajului “Z”. producþie 11 ani 6 9 6 Îndeplinirea obligaþiilor cãtre buget si Restanþã în ultimele 4 5 alte taxe luni Relatiile clientului cu banca TOTAL PUNCTAJ Mai vechi de 1 un 6 81 Punctajul totalizat de societate a fost de 81 de puncte.82. unde: · X1 exprimã flexibilitatea agentului economic. Comitetul de risc poate da aviz favorabil. S. MOLDO – TEX S. MOLDO – TEX S. societatea încadrându-se în categoria B.7.Acesta se trimite înapoi ofiterului de credit responsabil pentru derularea în continuare a procesului de creditare.2 x X1 + 1. Punctajul “Z” completeazã indicatorii economico-financiari ce stau la baza deciziei în aprobarea sau respingerea cererii de credit si se calculeazã astfel: Z = 1.A. Tipul agentului economic Obiectul de activitate Vechimea neîntreruptã în activitate S.4 x X2 + 3.3 x X4 + 1 x X5. pentru o perioadã urmãtoare nu sunt perspective privind mentinerea performantelor financiare la acelasi nivel. Calculul punctajului “Z” Valoarea punctajului „Z” obtinutã prin însumarea indicatorilor (X1 – X5) ponderati conform formulei de calcul permite încadrarea agentului economic într-o anumitã zonã de faliment. 9. În urma calculului efectuat. MOLDO – TEX SRL are o situatie economico-financiarã bunã în prezent si realizeazã indicatori de bonitate la un nivel superior. Pe baza concluziilor favorabile rezultate din analiza economico-financiarã a activitãtii societãtii. ceea ce înseamnã cã S.

planul de afacere. balanþa de verificare a lunii precedente solicitãrii creditului. Astfel. organizatoric ºi financiar al împrumutului. etapa încheierii contractului. Rambursarea creditului se efectueazã la data scadentei potrivit graficului de rambursare. pe toatã durata creditãrii. etapa aprobãrii creditelor. etapa determinãrii indicatorilor de apreciere. credibilitatea. etapa depunerii dosarului. Determinarea capacitãþii de platã a debitorilor se realizeazã printr-o analizã economico-financiarã. Aceastã concretizare reprezintã de fapt. condiþiile de obþinere a creditului. Banca va urmãri în permanentã respectarea de cãtre societate a conditiilor avute în vedere la aprobarea creditului. înregistrat la Registrul Comerþului. Bãncile acþioneazã în vederea identificãrii ºi evaluãrii capacitãþii de platã a clienþilor. componenta echipei manageriale etc. respectiv posibilitatea acestora de a genera venituri ºi lichiditãþi ca surse de rambursare a împrumuturilor ºi platã a dobânzilor. etapa constituirii garanþiilor. Etapa preliminarã presupune o informare-documentare reciprocã. În practica bancarã s-au conturat douã modalitãþi de creditare: creditarea prin contul curent ºi creditarea prin conturi separate de împrumut. de cost. rezultatele economico-financiarã ºi alte aspecte. a garantiilor materiale. . situaþiile contabile periodice ºi orice alte documente solicitate de bancã. în sumele si la termenele stabilite în contract. De asemenea. ºi altele de naturã economicã legate de prezentarea situaþiei economico-financiare a societãþii. Putem spune cã este etapa „primei impresii”. Un exemplar din contractul de credit se înmâneazã societãtii. agentul economic care solicitã un credit are obligaþia sã punã la dispoziþia bãncii toate documentele ºi actele din care sã rezulte natura activitãþii desfãºurate. metodologia de creditare ºi cuprinde mai multe etape: etapa preliminarã. bancã-agent economic în vederea identificãrii necesarului de credit. etapã în care societatea va primi împrumutul. Un alt aspect important al procesului de creditare îl reprezintã concretizarea elementelor esenþiale în acordarea creditelor. Etapa depunerii dosarului cuprinde în principal douã tipuri de documente: unele de ordin juridic legate de statutul contractului de societate. de rambursare. cât si obligatile si drepturile pãrtilor. clientul are obligaþia sã depunã la dispoziþia bãncii un exemplar din bilanþul contabil. Societatea trebuie sã utilizeze creditul conform destinatiei aprobate. iar celelalte douã ramân la bancã De asemenea. Pe baza acestora se realizeazã o analizã a potenþialului economic. pentru a se asigura de rambursarea integralã a acestuia si la termenele stabilite. CONCLUZII SI PROPUNERI Activitatea de creditare bancarã trebuie sã prezinte interes atât pentru bancã. situaþia patrimonialã. angajarea normalã a creditului. cât ºi pentru agenþii economici ce urmãresc consolidarea afacerilor pe care le desfãºoarã. autorizaþii specifice funcþionãrii normale.. Contractul de credit se va întocmi în trei exemplare si va fi semnat de persoanele autorizate din partea bãncii si din partea societãtii. etapa analizei documentaþiei depuse. care are în vedere o sporire a profturilor obþinute din dobânzi. contractul de credit va stipula atât conditiile în care a fost aprobat creditul. etapa urmãririi ºi derulãrii creditului.Etapa încheierii contractului este etapa finalã în acest proces de creditare.

Etapa constituirii garanþiilor este una din cele mai importante etape în acordarea unui credit. În funcþie de nivelul de competenþã. conform Circularei Banc Post S. sub forma cesiunii de creanþã. Etapa determinãrii indicatorilor de apreciere presupune analiza bilanþului debitorului. indicatori ce contribuie la decizia finalã de creditare. În cadrul centralei unei bãnci decizia poate fi luatã la nivelul Comitetului de risc ºi credite a Comitetului de Direcþie. Acest lucru implicã o analizã a fezabilitãþii planului privind ranbursarea împrumutului. Dacã este vorba despre un credit pentru un agent economic mare. bãncile solicitã garanþii reale ºi chiar personale societãþilor comerciale la acordarea creditelor precum ºi cesionarea unor efecte de comerþ. Etapa analizei documentaþiei depuse presupune evaluarea cererii de creditare. gearing III. plan prezentat de solicitant ºi asupra posibilitãþilor de atingere a scopurilor pentru care împrumutul a fost cerut. evaluarea riscurilor. Bonitatea clientului exprimã capacitatea acestuia de a-ºi achita obligaþiile care urmeazã sã ºi le asume prin contractul de credite.contracte. indicatorii de analizã a bonitãþii clienþilor. garanþiile. situaþia obligaþiilor de platã. marja profitului net. ci grupaþi ºi intercorelaþi. solvabilitatea patrimonialã. dacã se face o comparaþie între indicatorii firmelor a doi clienþi din aceeaºi ramurã industrialã. Din analiza acestor indicatori s-a observat cã aceºtia nu se analizeazã în mod izolat. finanþarea activelor ºi amplasarea. garanþiile materiale oferite de agentul economic. comenzi ferme la intern/extern. În urma evaluãrii performanþelor financiare ale clientului pe baza criteriilor economice ºi de organizare prevãzute în “Fiºa de evaluare a performanþelor financiare” se face încadrarea societãþii într-una din cele cinci categorii (A. Scopul bãncii este sã obþinã profituri. analiza devine mai complexã ºi trebuie luaþi în considerare ºi alþi factori cum ar fi: evaluarea financiarã ºi managerialã. B. deciziile privind acordarea creditului revin sucursalelor sau centralei bãncii. pot fi structuraþi în indicatori de nivel ºi structurã. care solicitã credite. trebuie urmãritã dinamica indicatorilor. Consiliului de Administraþie în cazul unor credite mari. Astfel. în vederea aprecierii performanþei activitãþii economico-financiare a împrumutatului se calculeazã urmãtorii indicatori: lichiditatea curentã. De exemplu. Etapa aprobãrii creditelor. Conform normelor de creditare Banc Post. Orice decizie privind creditarea unui client trebuie sã ia în considerare capacitatea prezentã ºi viitoare de a rambursa creditul din surse proprii. evaluarea profitului estimat ºi a fluxului de disponibilitãþi. gradul de îndatorare. Clasificarea creditelor se afce þinând cont de evaluarea performanþelor financiare ale clientului ºi de capacitatea de a-ºi onora datoria la scadenþã.A. Pentru a diminua riscul de nerambursare ºi de a preveni pierderi majore. . C. În urma acestei analize se calculeazã o serie de indicatori care reflectã starea economico-financiarã a agentului economic. Principala funcþie a indicatorilor este redarea dinamicii evoluþiei societãþii de-a lungul timpului. La mãsurarea indicatorilor este necesarã diferenþierea acestora de media pe industrie. D sau E). problema încadrãrii în funcþie de sfârºitul anului financiar. Prin urmare. mãrimea ºi natura afacerilor. indicatori de performanþã ºi indicatori ai riscului financiar.

Principalele mãsuri ce ar putea fi luate prevenirea riscurilor pot fi: . Un alt obiectiv important ce se desprinde din acest proces de creditare curentã. pentru a se preveni ca un credit iniþial performant sã devinã neperformant. aflarea situaþiei la zi a afacerii clientului. cât ºi scriptic pe baza datelor din evidenþele agenþilor economici ºi ale bãncilor. Înainte de acordarea creditului. sunt motive care aratã cã. datoritã deteriorãrii situaþiei economico-financiare a împrumutatului. grafic de rambursare. Din punctul de vedere al activitãþii bancare. infirmarea sau confirmarea informaþiilor date de client. respectiv de a genera venituri ºi lichiditãþi ca principalã sursã de rambursare a creditului ºi a dobânzii respective. Existã o serie de motive care relevã importanþa procesului de urmãrire a creditelor. precum ºi a posibilitãþii acestuia de a plãti în continuare datoria cãtre bancã. în vederea identificãrii ºi evaluãrii capacitãþii de platã a clienþilor. este cel al riscurilor pe care managerii bancari trebuie sã-i studieze cu atenþie. De aceea. Contractele de garanþie conferã bãncii un grad mai mare de siguranþã diminuând riscul asumat de bancã la acordarea creditelor. comisioane). durata. Verificarea garanþiilor se efectueazã atât faptic (la faþa locului).O altã categorie de garanþii. rata dobânzii. Determinarea capacitãþii de platã se face prin analiza aspectelor financiare ºi nefinanciare ale agenþilor economici. cât ºi pe toatã perioada creditãrii. urmãrirea tendinþelor contrare astfel încât sã se poatã lua mãsuri preventive. urmãrirea creditelor este o etapã deosebit de importantã ºi absolut necesarã în derularea unui credit. cât ºi al participãrii acestor categorii de operaþiuni la realizarea profitului bãncii. Etapa urmãririi ºi derulãrii creditului. obiectul. Concluzia care reiese din aceastã metodologie de creditare este cã de la aprobarea ºi acordarea unui credit bancar ºi pânã la rambursarea integralã a lui ºi a tuturor datoriilor aferente acestuia. Astfel. confirmarea folosirii creditului în scopul acordãrii. mai puþin utilizatã de bãnci este dreptul de gaj general dobândit automat de creditor la acordarea creditului. bãncile trebuie sã dezvolte un set de politici pentru a se proteja în faþa riscurilor. Etapa încheierii contractului este etapa finalã pe baza cãreia societate va primi împrumutul. Contractul se semneazã de persoanele autorizate atât din bancã cât ºi din partea societãþii. caz în care primul preia ºi obligaþia principalã în cazul neexecutãrii contractului de credit.acordarea creditelor trebuie sã se bazeze pe analiza viabilitãþii ºi realismului afacerii. bãncile au obligaþia de a verifica existenþa ºi conserva valoarea garanþiilor. De . obligaþiile ºi drepturile pãrþilor ºi garanþiile materiale. descoperirea practicilor neobiºnuite folosite de client ºi informarea despre activitatea clientului ºi a credibilitãþii lui. Aceasta. pe lângã procesul complex de acordare a creditului. În practicã se mai întâlnesc ºi garanþii asumate de terþe persoane în numele debitorului. asigurarea cã acest client este încã solvabil. toate exemplarele fiind originale ºi având aceeaºi putere juridicã Contractul de credit stipuleazã condiþiile în care a fost aprobat creditul (suma. operaþiunile de creditare reprezintã componenta cea mai importantã a operaþiunilor de plasament. atât din punctul de vedere al volumului de muncã. Contractul de credit se întocmeºte în minimum trei exemplare. -creditele trebuie sã fie garantate. scopul activitãþii de creditare este de a menþine pe tot parcursul creditãrii condiþiile iniþiale de la acordare.

. bãncile trebuie sã-ºi îmbunãtãþeascã în permanenþã tehnicile ºi strategiile de creditare pe urmãtoarele cãi: . pentru cã menþinearea acestor cause va conduce automat la apariþia de noi credite neperformante. . ci eliminarea cauzelor generatoare..diversificarea gamei de produse ºi servicii bancare. .informatizarea pe scarã largã ce va duce implicit la simplificarea procedurilor de lucru ºi servirea promptã a clienþilor. ceea ce va conduce la sporirea încrederii clienþilor în bãnci.accentuarea transparenþei bancare. în mod deosebi a creditelor puse la dispoziþia clienþilor. .îmbunãtãþirea continuã a managementului la nivelul societãþii bancare. În problema creditelor neperformante trebuie arãtat cã nu mãsurile de eliminare reprezintã succesul activitãþii bancare. renunþându-se la abuzul de garanþii reale în favoarea unui plan de afaceri ºi a previziunilor financiare.aceea. susþinerea într-o mãsurã mai mare a întreprinderilor mici ºi miflocii din punc de vedere financiar. .

publicatã în Monitorul Oficial. Dardac N.. Mihãescu – Controlul financiar în bãnci. Bucuresti. 2002 3... nr.. Boariu A. 101/26 mai 1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României. Iasi 2003 7. 2001 5. nr. Iasi. Iasi. Editura Matrix Rom. *** Legea nr. Sorin M. Bucuresti. publicatã în Monitorul Oficial. 121/1998 9. Cocris V. Editura Economicã. 203/1 iunie 1998 10. Iasi. Basno C. Editura Sedcom Libris. Partea I. Tehnici si operaþiuni bancare.Bibliografie 1. note curs. Creditarea bancarã a activitãþii de exploatare. 58/5 martie 1998 privind activitatea bancarã. 2003 4. 2003 8.. Voinea Gh. Mecanisme si tehnici valutare si financiare internationale.bancpost. *** Legea nr. 2001 2. editura Sedcom Libris. Editura Sedcom Libris. www.ro .. Anghel M. Management bancar. Management financiar bancar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful