lltlFORMATlV

Pentru fratele Eugen Jurc5,cuv6ntul Toleranfd are un infeles aparte. Fdrd Toleran!5, firS a'l inlelege Fi pe semenul s5u, fdrd a cduta intotdeauna cu inlelepciune Echilibrul, nu ar fi reugit nici micar sE inceapS, nicidecum sE sfAr;easc5zidirea pe care este s, * acum foarte aproape sE o incheie cu bine. Fratele Eugen Jurc5 nu este numai mason, ci gi prebt. Preot ortodox in Timigoara.

oleran[8,

sprijinul Fratelui Eugen

anul l, numerele 2-3, iulie - august 20O7

tN F O R tr /l AT l v

Cum se impacS masoneria cu preofia? "Eu cred cE se pot impdca foarte bine - ne-a declarat fratele Jurcd - daci ai puterea de inlelegere a distincfiilor 9i compatibilit5!ilor celor dou5. Exist5 compatibilit5ti intre inv5lSturile cregtine 9i cele masonice, in ceea ce privegte Toleranfa. De asemenea' slefuirea pietrei, adic5 glefuirea noastrS ca oameni, dar gi a celor din iurul nostru, sunt misiuni pe care le au atdt preotul cdt 9i masonul. in acela;i timp, 9i preotul' 9i masonul, caut5 adevSrul' lar adevdrul este unul singur. in timp ce preotul sluieste exclusiv Adevdrul, masonul este, 9i el, in ciutarea Lui. Sigur ci ritualurile sunt diferite, dar tocmai de aceea cred cE un om inteligent poate s5 discearnd intre diferite genuri de ritualuri. Adic5, ii poate intelege pe ceilalfi, chiar daci sunt diferifi. Diversitatea nu inseamnS adversitate. Putem numi adversar pe cineva, dar in sensul bun, de competitor, pentru a face lumea mai bun5, ;i nu de incompatibil"' :-):

wry
F

g
1

H *1 I '$

ij l. t 51

1 i

e

-1

Enoriagiiriscau sd rdmdnd f5rd o parte din viala lor
ortodoxdai unuiadinPrin 1994,locuitorii de confesiune :, ;eie mai vechi cartiere timiqorene,numit chiar Timiqoara fhrd Fa::rc Vest,aufost la un passdrdm6nX biseric6.Ffu[ un loc j .are sd se cunune,sd-qibotezecopiii sausXle facd slujb6 de l,:,rnenirecelor fiecufi la cele vegnice.Sd rdmdnd,adicd,fErd o r :.I*:edin viafa lor; sd nu mai aib5 unde sd celebrezesau sE - | rr€iroreZ€ momentele de rdscruce ale existenfei lor

f
#
. .,:l tt;,:- t ''.

ffi
&
&
I
rb

ffi

ffi

,w

M,,.,-.r.,,.;;:'''ri

W','"
59

i'.{

;

anul l, numerele 2-3, iulie'august 20O7

INF ONMATIV

pdmdntegti. Atunci, in urmd cu alxoape 14 ail, cl[direa bisericii din sfada V6rfirl cu Dor a fost retrocedati credinciongilorde confesiune greco-catolicd. Pdrintele Eugen Jurcd, la acea vreme lector la Facultatea Teologiedin Timigoara,aveala aceavremeo jumdtatede de normdgi la parohiadin vechiul carfier.Nu s-agfurditnici o clipd sdfacd scandalsau s[ meargdpe la judec{i, a$acnm s-a int6mplat prin alte pdrfi. Era pierderede weme. O sentintdla tribunal poateduraani in gir p6n[ sd fie dat5. $i pdnd atunci, enoriagii' fie cd erau ortodocqi,fie greco-catolici- ce febuiau sd facd?S[ finl slujba cu raxdul, ori sd se Arcaierecine sd intre ln bisericdmai intii, a6acum s-a mai futAmplat prin alie locuri? Nici vorbb.Trebuiaridicati o alti bisericd. "Nu pot spunecd ideeaconstruirii unei noi biserici a fost a mea, ci a unui coleg,pdrinteleSimeonLugojan" - ne declar6,cu modestie, fratele Eugen Jurc[. El explic6: "Eu nu aveamdecdt o jum[tate de normd la parohie gi pdrinteleLugojan s-atngrijit de toate.Era un om exffaordinar. eramason,dar aveatoateinsuqirileunui om bun, de o Nu bldndefeiegiti din comun,un om foarte cult, cinstit gi, mai ales,tolerant. Era deschisgi incercasd-iinfeleagdpe to$ semeniinogtri,indiferent de confesiune. anul2(X)0, fost plecatla Padova, Italia. Am in am ln avut o bursd gi l-am lisat pentru un an de zile singur pe pdrintele Lugojan cu toate&eburileparohieipe cap.Cdndm-amintors, ?n2001,

g

.1 .:

;

anul l, numerele 2-3, iulie - august 2007

I

N

F

O

R

M

AI

I

V

u. ve.a,l-am gdsitbolnav.A cdzuttn scurttimp la pat qi acumdoi ani a murit. inmormantatchiar aici, ln curte, l6ngdbisericapentruridicarea cdreiaa E-ste Partedin eaetalarogu' Mi-am zis !rr:i tot sufletul. Clddireaera dejainceputS. Ji esrede datoriamea sd continui muncape carc a tnceput-oinaintaqulmeu' turla, tencuielile exteLugojan. Am ftlcut tn continuareacoperigul, ;or,mre1e r,]we ;i interioare."

*i ii

*;$

F.$

O bisericd gi pentru coPii
Bisericadin cartierulTimiqoaraFabric vest arecevaspecific.o idee a mrclui EugenJurcda prins viali gi acuma inceput si deagi roade' .,Am bdgatde seam6 fu timpul slujbei,copiii erauadeseori certafiftt c6, hiseric5- Micugii se plictiseau repede gi de multe ori ftrtrerupeauslujba. primii care se supfuaupentru c[ erau deranjafi erau b6fr6nii, care Er-rdenr, Apoi tgi facasau gi pfuingii,caxenu puteauavealinigte n'cepearsd-i repeadd. un Atunci am luat dectziasd amenajez spafiu ,i seroagesausd sereculeagd. pmmcopii.Sdfienumaiallor.Odat6cuspafiuldsta,aucOstigatgicopiii'gi tn spafiul amenajat i*,rlnEii qi b[trdnii. Sd nu credeficumva cd ducemcopiii nmu ei gi-i inchidem acolo, ca s[ avemlinict€ pe timpul slujbei. Totul este

'*#

lh til

#r" *t r

!-.1 , r-, :'\

i,l

t

*xrl l, numerele 2'3' iulie'august 20O7

61

I

I{

F

O

R

M

AT

I

V

q{ ? I

{ t

de otgutizatcao gr[dinip. De ei au grijd fetelenoastre la Teologie.Uneledinfe ele sunt chiar calificate, cadredidactice.ln timput Liturghiei, spreexemplu, cei mici deseneazd scenedin Biblie. De sdrbdtori, de Crdciun gi de Pagti, monteaztr scenete despre foarteapreciate enoriagi. Dar gi ln timpul sdptim6nii respectivd, de slrbdtoarea se fac meditalii la obiectelede bazdstudiatela gcoali, meditatii la careparticipd inclusiv copii orfani, careau sprijinul bisericii in acestsens. mult tineretgi oamenide Pot sdspuncd esteo bisericdundevine foar0e calitateintelectual5deosebiti. Unii dinfre ei s-au cunoscutaici, la bisericd, s-aucds[torit gi acumvin gi cu copiii la slujb6."

Bani pentru bisericd de la frafii masoni
Lucrarea fratelui Eugen Jurcd de ridicare a ldcagului de cult pentru credinciogiilocuitori ai unuia dinfre cele mai vechi cartieredin Timigoaranu s-a ftrcheiat."Pandin prezentam montat iconostasul,pe carc l-am adusdin dar Maramureg, mai avemzugrdvitul exterior qi pictura interioard.Mai avem incd multe de fticut. Dar md bucur cd am reugit s[ punemtncdlzire centrald. Acum estecald, dar la iarnd ne va fi foarte folositoare."

anul l, numerele 2-3, iulie - august 2OO7

I

N

F

O

R

M

AT

I

V

mai mare parte din Banii pentru ridicarea biseriii au provenit ftt cea ln urm6 cu doi ani credincioqilor."O donafie consisGntiia fdcut :':q;!.F.ile Dragomirescu'de aici' de la ::a;ele ConstantinIancu, dar gi Fratele Adrian am Din altepdrli am avutpufine ajutoare'De laMifopolie ur :iin Timigoara. acumo lun6 trrcd 25 de ri:r:rn,ir 50 de milioane tn urmd cu cdfiva ani, iar biserica' sd cre[m Intenliondmca, in continuare,dupd ce vom termina avemdoaro revistdpecareinilial am Deocamdat6 -- centruculturalcatehetic. tinerilor' grupali inf-o :,rqdus-o eu qi pe care arn ldsat-o acum pe mana estebiTimiqoaraFabric Vest' dupd cartierul unde care -;:"ndagie senumeqte
Erlt@.

'i:ft!tr€,

Sorin Ovidiu BALAN' 32" A A consemnat,

Pentru relafii suplimentare putefi lua legitura cu Fratefe Jurca la telefon: 0726'350'292

in contuli Romine - Timigoara Fabric Vest' sau direcl CECTimigoara la a, RO4OCECETMO136RONO113283
i& ifr8
4F iF-.

Oonatiite pot fi trimise pe adresaParohiei O":9-11:j

li

( lf;

t i

,il

&

t
fi ,

anul l, numerele 2'3' iulie'august 2OO7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful