You are on page 1of 2

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.

info

Przykady wybranych fragmentw prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik informatyk 312[01]

Zadanie nr 1
Dzia sprzeday czci zamiennych firmy zajmujcej si sprzeda samochodw posiada na wyposaeniu komputer, ktry jest uywany do prac biurowych przez sprzedawc oraz przez kierownika dziau. Stwierdzono usterk systemu komputerowego, w zwizku z czym wezwano serwis komputerowy w celu jej usunicia. Opracuj projekt realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego obejmujcy: diagnoz wstpn i ustalenie przyczyn usterki, usunicie usterki oraz sprawdzenie poprawnoci dziaania systemu po usuniciu usterki. W projekcie uwzgldnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu przez kierownika dziau (Zacznik 1). Wykonaj czynnoci zwizane z opracowanym projektem i sporzd dokumentacj z ich realizacji. Wyniki diagnozy kocowej systemu komputerowego udokumentuj wykonaniem zrzutw z ekranu ilustrujcych usunicie poszczeglnych przyczyn usterki systemu. Zrzuty z ekranu wydrukuj, a wydruk podpisz swoim numerem PESEL. Projekt realizacji prac powinien zawiera: 1. Tytu pracy egzaminacyjnej. 2. Zaoenia - dane wynikajce z treci zadania i zaczonej dokumentacji. 3. List przyczyn usterki systemu komputerowego. 4. Wykaz dziaa prowadzcych do usunicia usterki systemu. Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera: 1. Wnioski o poprawnoci dziaania systemu komputerowego po usuniciu usterki. 2. Wskazania dla sprzedawcy, dotyczce prawidowej i bezpiecznej eksploatacji komputera w dziale sprzeday. Do wykonania zadania wykorzystaj: Informacje przekazane przez kierownika dziau pracownikowi serwisu komputerowego Zacznik 1. Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano biurko do pisania, a do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego przygotowano stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym i standardowymi narzdziami. Komputer nie jest podczony do Internetu i sieci lokalnej. Dodatkowo przygotowano dokumentacj pyty gwnej (format PDF) oraz program Adobe Reader na noniku. W systemie komputerowym, ktry nie jest podczony do Internetu i sieci lokalnej, sprawd rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info

Technik informatyk 312[01] Zacznik 1 Informacje przekazane przez kierownika dziau pracownikowi serwisu komputerowego 1. Komputer jest uytkowany w firmie w dziale sprzeday czci zamiennych do prac z zakresu techniki biurowej, z dostpem do sieci lokalnej i Internetu. Na kadej stacji roboczej w firmie, adres internetowy IP jest uzyskiwany automatycznie. W chwili obecnej w firmie trwa remont, poczony z modernizacj sieci. W zwizku z tym, fizyczne poczenie komputera z sieci lokaln i Internetem za pomoc kabla Ethernet LAN nie jest moliwe. 2. W dziale sprzeday komputer uytkuje sprzedawca oraz kierownik dziau. Kady z uytkownikw komputera ma swj wasny folder roboczy zapisany w katalogu Kontrahenci, o nazwach: Sprzedawca i Kierownik. Zawarto foldera Kontrahenci jest bardzo wana dla efektywnej pracy firmy, w zwizku, z czym, folder ten nie moe zosta utracony w wyniku czynnoci serwisowych. 3. Wszyscy uytkownicy komputera uywaj konta systemowego Administrator z hasem dostpu qwerty. Kierownik dziau oczekuje, e dla kadego uytkownika komputera zostanie utworzone osobne konto systemowe odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone. 4. Sprzedawca nie powinien mie dostpu do danych (plikw) kierownika dziau nie powinien mie uprawnie do przegldania, modyfikacji i usuwania tych plikw. Ponadto, moliwo modyfikacji, zapisu i usuwania danych (plikw) przez sprzedawc, bezporednio w folderze Kontrahenci jest szkodliwa i powoduje czste problemy organizacyjne w firmie. 5. aden z uytkownikw komputera nie moe odczyta pliku o nazwie telefony.pdf, zapisanego w folderze Kontrahenci, a korzystanie z informacji zawartych w tym pliku jest wane dla efektywnej pracy dziau. Ponadto, aden z uytkownikw komputera nie moe, z nieznanej przyczyny uruchomi edytora tekstw Microsoft Word z poziomu menu START ze wzgldu na brak opcji uruchomieniowej programu MS Word w menu. Nie jest rwnie moliwe uruchomienie tego edytora z pulpitu systemowego, pomimo, e na pulpicie znajduje si skrt do programu MS Word. 6. Sprzedawca uwaa, e system komputerowy dziaa o wiele mniej wydajnie (wolniej) od czasu ostatniej konserwacji, wykonanej przez serwis komputerowy. Ponadto, narzeka na nisk jako wywietlania obrazu na ekranie monitora. 7. Komputer powinien zosta naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej. Treci zada 1 i 2 byy podobne, rniy si wycznie nazwami uytkownika (sprzedawca mechanik) i nazwami katalogu domowego (Kontrahenci Serwis). Rozwizanie zadania egzaminacyjnego nr 1 i nr 2 podlegao ocenie w zakresie nastpujcych elementw pracy:

Plik pobrany ze strony www.EgzaminZawodowy.info