zffisÍffi ffi #EHÉE'EfrEft

Ebbcn a számbnn is olyan fontos kifejezéseket mutatunk be, nrclyek a 2 fokri nemzetkiizí jnpán nyelvvizsgaszintjéheztartoznak. 1)frinév | Ü Il/ige l
,t.),,,,

B)fetnév l',.'{ -*'.c ,/ f onav {;- IJ á _,T: 0) l,:-;|.; *s 'i] . . ( - b a r r , - b e n , i s o r á n )' ' . , vm l..1 0í) 'íI'J*: ibÍ.iit. }i t,' {s* a *e : & /r IJIJ /J'l;. f&'-:> b tl.

során fény dertilt. . A kutatás 'sok rnindenre

'

'.. ,' l, l

L"' |-t:-,, ,a L., O.Ytke & Ü (.... !*LtITÍlJ*jJ& párhuzamosan .A tévé a eIterjedésével rgVen9ijlt fiImipar. / n 2 ) i g e 3 ti' ; - L { : t - J 1 n a9 m : . . , a k k o r )
! . J ) : .

lJ.(prirhuzamosan) ó L L {>. i \
i ,

termelést.
|0)ÍÖrrév,ige,rrrelléknév lJ.t>á'á.i; |'
I ')t'

,,,1.r,rt!r',)1?,.r,

i

,blt t::rr )l L- l: Ü Ü.i.*l b -'-. j t <,*ffii:f*.> t b:
semmisem sikeru|t. A sok munkael|enére,

-l"(annak el|enére)

/lt,." :.,,9lr,:+R'/tv. J. L i.íÍ{tI.E.C3 akkornemtudom szememmeL a Ha nem|átom saját
elhinni. 3 ) i g e/ . i | \ ] L l J / r v , / i g e r , ( l e h e t s e i l e sl . o g Y ) . ) - , ! . E ,i - ( 4 l t | l ,
;1 l! 1l ' ._' | {, ál l. ...

;i:l i;,llj''

/3t,.] | Ü/rt'. ] L Ü. {l .: L Ü /.j&Jg

'i.l'

1 1 ) f Ö n én ' á . r ( ( c s a k ) l: v L. b)0),^'l.[Ro(l ? /-/r: L = i lt-t'á\/ll,r" Ö csak nem mondi|yesmit.

,illiDá:l

I d-" kW l. t(J{lt[{t'{.-t"
r,L

,r'i

J

,1.',

C s a k n Ö k n e ki n g y e n e s '

.. ^1í

atnitmond. jti| melJ lehet érteni, l-|a tle|egondo|ok,
' vminé|kti|) bir /31' -r4)ig'-'r i lj t ' [ r / t l , i l ,r(nent vmit ->.c nl,ÚsL tr r,'-C. L l L *Llrl r7 l.t 't.:,l;.,)Í|,\tt|ti t' Fct: i) . íÍE

, ,

(. b 1Z)fÖnérlÍil'l 3"(nerncsak) i''-i-. /r,|,|.l;|.,J{ 9j,|tl. *, Üiái9]./d-{.'i ll."
' r.''." ij 'j'*' rr' I

;':,- ,tl'll.L

is .Netncsak noknek, haáem a féríiaknakfoglalkozlti a munkával' kellaz otthoni l: /,,'ll( (-terén,tekintetében) ,l3)F:'éu .(,1É-D .{;l. i|i /o Ü í) l* lrr /l lr\., ll i. ;i.IíílÍ i y párja tekintetéhenoincs A beszéd-techrtika

t,'/:4 i ,, H a b á r k i m e g n é z iez| a fi|met, nem fogja kibírlli né| nlegitattidás kti|'

,\,r4,,,rD 9'/i-C b ll /l lJi b .
(

hogy diák, Annal< elienére

, .

) \ r

'i+{. ' / t ' t ; - ) ,({ L t . a u . I > t L * - - l - . ''
koszonok. lrelyett Az anyukirnr
| )

{: l 4 ) Í t l n é v / . r ' ll - > . (( h e ! y e t t )

6)^-/"r] (lt/-h,,/ /.r/'-() * (ige 7;{,crá.) }" D }-'. lf ?n lr,Élt! t:ií;{r] ;íÉ'\{Éő Ü o)fi', e|? ki hisz,i torténetet, ostoba o|yarr
' ,t. 111 r\ r,t '1.

bs L rH .t ,J)Fflffít:l' (H rffi /: t,. I } rt\ "
arrÓl kérdezni. Szeretnék a prob|émárol

atos) L' 1. |{l 5)íó'1e,v ll'',/^', 1-t.5|,vmive|kapcso|

l1}1)/i. tc/,rt:/r L.l: hl,,ő l*-i''i/ll... t|,t};k, ,. ,, ,', amit :', ,,,, Te nell tlrtheterj, énérz-ek. ,, Ebl: 7)fonév/,ige
.Í: ,

..,fi: *Íirrr'lt:i r , ;[tr:altirtnn ilifi t,u,,; 7sÉ:,>t:-v)
. ,'.í;. ,,.',' ;.'.,.i 'Í

v) . {.bt:2í(he|yzet)

tudjuk) {. á * 16)ftinév,nrel|ékné"rip" u. (e|Öre 3Í .r/.

/t {:.|Í'ir, x a rlfu i' 1.- r ),, l^ ic r.: |:. (ftl;LJ{d h',ti,,,

-l{V.íJu .

, , . , l ' i u . , , . |. . . ' . . , ..

fog belénr esni. vagyok,.biz.tos Mive|ennyirejrikrlprr

a vizsg;izom,alaposan átnézer4 rÓgi vizsgil!<at. lrlieIilt.i
t;

I t^

/tr? A, ( 6 )
'>.l (() (osszehason|ítva)

+frt3+uE

17)fönév,/iqe l.( '(ő l.tI * / r u \ l . l l . I . ' 8 Í 6( " b t , l l * L ( l Í L t t l " y:is:i. b ^*tt ,)trti,Wrr4: b/t'v,'& l:tv'<u.2,,"Az mindegy,hogy jon-e Vagy sem, de azért < ;= szőlhatna.
' I)\,. l . f. ,

Úgy tartják, hogya férfiaknál a'nók rrajtetonyabbak. /\
t r t t . l , . tl .i '1 r r , r r ' 1 1 1 t , , , " ' r r

+HÉl* , fuB Oft)JtfrI liz. l- & #Ü'/r l' illÍt* b ttü, ->t: o A diákoknaka mindennapi tanu|ásmellett,hetente is írniuk. egyszer egy szakdolgozatot kellett vmihez) |. , 19)fonév ] tlLT (igazodik ' 4 t ) ' t 1 ' 1r . l ')

' .(r.'t

1 B ) f Ö n élv < b i ( r á. a d á s u l ) . .i '
. T\'l: ) Í'

.: t.

, ' .t | , | - . ; . . l. ' ' ' . . . a 1 2 , ' , 1 ' , t , ,{lit*í#l/ , rí)Tl*/r ( . í#t,'& i./..,ÉL\ L(|' \á |..-i-é .r,'/ í,1'; r ..-.l' ' _. jElFil /; l, '" tl_-.Ell* L,ff"_ Ö nem nagy ember,csak azt hiszi.

26)fónév,mel|éknéV,ige /e u l(csak) t..í-3

. t l,/r l.# b tL ó } l*,E.t,* t /,T, |-t:" oYl-tslrurolr.'."

, b rt'.> t:

Nem gondoltam,hogy ennyire kikapok tÓle, én csak
' , ' . , ' ' ' , . , . r1 r t . v

.' ',.ii'Jt+ilaFl.]t
{r'L\ ll:i
\,,.t, 1

vele. hÍiIyéskedtenr t(biztos) 27)ftnév,ige z ) vt/3 t,' l:

* , il\tsf,# it,t.. 8
h

=VV z<, Üo } ikl1.o>frtiii1/r='
i 'i;;
r, ,' liilJ4. , '/Lt-)r.r' t

.Í:. ' l'''

fogyaiztők igényeihez igazodva egyre kclnnyebben

ki. fejlesztettek számítőgépeket kezelhetÖ .' ll 2O)funév á t,' L.( ,/ige óIl. é t' L-((amikor)

,íÉ.|t# r. u)Ix'. l. fB É /3L, : t1't xtl.>t: b ' |enne. biztosnagyonmérges Ha ezt tudná,

ui.|' :f*iÍytlr; '1;lÉ ,1'ií,r!-fi,l;# t mond' *-l.. -BucsÍrzáskor koszont
Iovid 21)fonév {. é á ti.>T (elott) ,/ige '*fft lltl,'t:'" i: itrti'r ( ., ^,S ttl' r v 2 rt\11 végeztek. ellenÖzést eIott A kísérlet pIapos után) (vmi {: Z2)f(lnév L /: /s\.>T, szerint,

28)fÖnév C ((szerint) |:t -? ==-7 tvltl(\cT.*t{tt #l,'/r-. a szerint.írtamleve|et. A pé|da l. 29)fÖnévme||éknev,/ige/: t,. L ((-nak) ,/ ,> i. *1. {, ffi.Wt!,o)'P{[]T1 L ( {rÍ s i ( ( it, /l ,.' t:-. semmitsernvá|aszolt. Cl a kerdesemre l. t2,\ 30)f név,me|léknév,ige l' 't L t(biztos) i;',IÉ.I*/i^Ft /utt3-lJ b LV . F.t. *,> í, \, á ^,Í:.á' &>
t" r } l:Év { ; i,

í l: ,til..># /-("-Fél,.. trr.{
Kovessea jelet!

jár. Ö biztos gazdag, nrerto|yan klassz autrlva| E.>l, t ((-rÓ|) 3 1)főnév

{: 23)fÖnévLt. b(-nak) ,?,)-. l.t l: ő #4.'a>i,,r#)ltÉ|E> i.l* :Ü,*/r íJt|í* o> /i . i l. Ll. bEffiD}l*ttl: ÜO("Ü /rL. t,Bo1 l.]ÉVr/jl''"

,íB.kl* 7> É,) r1Ht:-)V \({q *,:;E i L v{ll,.. mesélni. sem hajlandÓ semmit magárÓ| fej|esztése Ó saját a Ez a gyakor|at diákok nye|vtudásának ez fontos,de a diákoknak biztos nagyon érdekében |:-.> 32)fonév Ül(mindig ) fárasztti. engemokol. is, {:. L ( 24)fonév,na-mel|éknév,ige it ( - hoz,hez,ltoz. BármitorténjékÖ mindig

7aI:L(l*. ' b* 9,#vt " l[ra íljtllf

\2 a ó ) trttri'T.{"t*{r 3 3 ) i g e | l . > l 1 ( m i n d e n l k a l o m _ ) -l á l * l ' Ü ) t,'ff 1: a rfie Bfl( ll -: {J ^ 'ff U tJ"; t:vío: L ti,r.'P. 5 L\o megy)nem néz t'1,7s o férjhez hogynemsokára képest, , Ahlroz' szírmot ha||gatom, mindig Amikor az-t a ki valami boldognak. a ideiszakokra. visszaem|Ókszemnehéz 25)il |! J. ,/ I: L L(nrindenkőppen)
.*L^

képes)

h'0 A, (6 )
{. 34)mel|éknév,/ige lÍ(mindenképpen. v 7,,) ll' o \ I : - > I J E i v . l : o l J . b a ^ I r - F t , JL ( Ü b ) U r t , L\l/ l
/3Vt"

43)fónév+x .>T,/ l.I t1 (+e) (mÓdszer) l.. -t' y |-. I.r (. tnrp/)tÉffiáJffiHll+t: ll 4 >,
Aá},l|ltsct:." vá|t, hogy az egész vi|ág Az internetáltal |ehetővé érhess k. iin n inform áciÓihoz kcin yen hozz.áf \,mitól) 44)fÖnéV+ cT ,/ l.I t2 (Íiigg l.J. tá.Ü Ltulr!. 'I" b>L*o,x51l }.: {l* , (1á'ltp hogynem megyek. ftigg en |ehet, .dÖtól A ho|napi . {-t. 45)íÖnév } .>T ,/ l. } U (minden..) /.lr }' ->Tt Zhti\i$ i " más a gondolkodása. Mindenembernek J' ó 46)fÖnév-l.{. L,/ }'tt,lÍ(szerint) t kb ) é fuo>Étll á L. ffi&OffiOftftl.^+l. LO y)lJ. nflffittR'btv6 b L t'''" (j: Tar szerint, ha a vizsga elÖttinap beosonunkaz tik m egyete re, megnézhetj a vizsgafe|adatokat. L 47)ige.l- :,1l: I ő L (szerint) flilt''l: L : 7>Il,j.ó L., rÉiE("l*ffitt'(.t.'ffixllift,D '; -C-l-ir" i1V, i! ir,-CV,7;t hogy mostanában a gimikben is Azt ha|lottam, a terjesztik kábítÓszert. T 148)fónév l. b tc.'> ,/ t:t>t: D (keresztÍil'át) tl W.s I.bt. o t. 7)j. #,ffirynr,|J*t t:. ít.LáV' it*l-E.] Tobbszor vo|t tárgya|ás,de végtilis nem tudtak megegYezni. Aá 49)fonév+ T,/ lJe)á ll u((nélkii|)

+Ft13SnE

töle Mindegy, hogyjÓ.e vagy rossz,mindenképpen kell kérni. segítséget I:..>tl,T ,/ ige* áI:-.>tvT (ahogy...) 35)fónév* [+FíJáit.>E.>tví. lf L4l*ffi |, l.\("á t'" a kezdett bánat. enyhtilni az Ahogymri|t idÖ, {. 36)fonév+ & a ((.nak ,-nek,számára) 7s +b.u.lttr tt L .>( tt4 y 7 v l*(XhrlttlltlMT &> " je|ent inf|áciÓ. az komolyproblémát A nyugddasoknak ige* l. L Ü tt..{ (egytitt) 37)Íonév,/ ( . & t{lDto;iH.utt1l: Ü /l t,.' iEffi Ü t.tr E Lfl L t, á. egytitta tengerekszintjeis A Fo|d felmelegedésével emelkedik. ellentétben,szemben) + l: 3B)fonév ltl' L(()(vmiveI

tffilJ ( l,\6. L,. ^ k a}81{rl:lí frfi.lt,íEÜ

Az

emberek elvárásáva| szemben folytat(ldika válság. gazdasági más,mint) l.lÍá'/t L:ttvr(csak/nem 39)fonév+ | l.ítu/3 /3l,." í,,tsllláfff("á Í:OI*, ,t,.+.í)tsá.lJ Az, hogy sikertilt a felvételivizsgám, csak a koszonheto. tanáromnak l. 40)fÖnév+Ü L..v '((szerint,a|apján) írt a|apján novel|át. Egy igaz torténet .'( lffi 1. iÉ O {+Wl. *-J V +lJ t ó . dont' alapján Eddigitapasztalatai t. I 41)fonév1- ,>T ,/ l. } 9 (,nE) (miatt) L/:. Ü *j B#9ls.!1{l} o (. ffi#iJ 3 tt$Ji11 < ir,* miatta vonat 3 rát is 6pl..eset tortént Egy soromprinál késett. I .>T 42)fÖnév-1-{;- ,/ l. J: ' (cselekvir) -(ts í E>ttt:." :.OkLrynrr;|íf,ttÍ*ffi4l:J- -> építette. egy Ezt az éptiletet híresépítész

á l,'" trrc-w1z(T l: á n l*, ní/*W.á u(HrÁí
Makérem,hogytegyefélreatréfátéskomo|yan tanítson. (.l*# K F>ll,*.t /u. V.t,. i. t|^I*n?,fttíá tanítani. Nem.énnem tudokvicc nélkti| 50)ige1-&r( (végig) !'; Lil'o /:./l\' ftIk* {.í: 9 &lv ./:.. (a de Nehezenbírtam, végigfutottamtávot).

ti

ise*k3'xlr(utan; @ L btr*.} /lL \T : L ("-í.Ü' r <t Ltc3.il:.. ixD/:
( /jáv'. ne után dontottemígy, ezért . Hosszas gondolkodás ellenkezni. tessék

h , Dt u ( 6 )

fontos) nem |ényeg,nem (vmit|eszámítva, ( q * l * vr V ' '} ' o B/,.,ll l* L Ü i.

, .t jí]

,E +Ft B+ 11

( -e'neft ffi1?c ( Íl.áv.'. ' #;Rl*L Ü á'(, {
..Az be|e. nem fontos,csak mindent eredmény

nagyonjÓ ízti. |eszámíNa A kinézetet

2\-. *l*'x'*o*inu ^,^9 Ifl'l .1ly'td'4:)\ . . az ésÍilippin ln, rébc hanem idoseknek söt k tud ango|u|, szuahe|i 6 il .."* a Íiatalok u'ií*,'""*"
''i!s gyerekeknekis a kedvence' a

::;,,;f::;;..Jpj:ill 11["}"J.11ffi
Y

.

+ Ü6á lt 58)íőnéV l,(természetesen) lta /íÉ Íá á. Y
nvelvekenis.

+ d) 53)f<inévÜ fr <.1.nat1 | é k n é i g eIH / lfiv." | L. ,,,íq.(.i.t,t,fttrí Ü L (", |-.>ll'V) * r t r t # / , f i " 5 9 ) f ó n é v , m e l#l1Iítrl v ,F'|t{ftÜ - i > l v ( d e , e n n e k e | í)ffil*.J-'<
a|aposanmegtanu|ta Ö egy' nagyszerűtanárná|, alaPokat.

az

: is erós. de a mel|ékhatása jÓ| Ez agyÓgyszer hat,

egytitt) L S4)fonév+OÜ t:(.va| |:tl'.>f:,, oíü,+l\ÍiíiE l. 3 fr-ftil iilí*Ror fr|ioÜ L hogy 3 évig nyílt |ehetoség arra, A sztilokengedélyével tanuljak' Xtitftrtdorr

b)á.:3 (xett) 60)fÖnév,me||éknév,ige-c.ti /l ." V á ,Dt],Í.r]tt.1.l,5.l. ^lá {tl.l^ a másikmagánéletébe. Nem ke|lbeteszÓ|ni {r .>fC" 7 i.i.* í'"{* i' &l/ul.|g.L.t,':. L ö: mondani' cJolgokat volna,olyanbánto Nem kellett

7: E -c más,minthcigy..') ." (nincs + b n lJ b WlÍi'l*/lV 61)ige S5)na.melléknév -$,'}.c v.lÍ L 1',,.,un',.v./lv.O(... .>.(. lJtr"rf l-melléknév]9 7:itt,,ítil t:s l-melléknév1a n n áiln k á b b . . . ) V." -d. . < < ^ o t'á,ítul*/l i g e * l J i g e+ b I t L ( m i n é | . . . , nekem kell V ezért lF" l'lr IlE csináljameg helyettem, . /l &., A ^ iL tJ A,{ ő l Í L. Senki sem *sÜ..L,V " annál éhesebb Minélttibbeteszem, megcsinálni. Nagyon furcsa. leszek. llb" , h / L o > í É tr* .l J l J H l < | t ! i l á ' P , / r ( á annál a tanár beszédét, Minél tovább hallgatom amit értem, mond. kevésbé lJá. D á' 56)fonév'melléknév,ige* ..Ü (* (") (nemcsak) (ljlt.'9 {"/r'( )

lrogy) t* L./l(annyira, 62)mel|éknév,ige . b 5 b ;. v. Í-. Él: t ál v n d .

,1E ^ á\Í: \,',l7.,ffi l* 9.rálÍD/j" :á[q]

"

egyt Annyira,hogy ha meg|át Nem szeretia kutyákat. tennt. kertilót képes az irton,

ftiEltJ,.-,--;i/jlJ(.lt/j<.lt,/7{1!Tlí-c{,ii'.ilifá\ L ) ' D( t t ' > ( * L " hanem a vidéki nemcsak Budapesten, Mostanában torlirdás. letta kozlekedési is városokban gyakori

ezért l E|hittem, amit mondott, helyzetbeker |tem.

.,, bn,., ^" #fr )lÍ ;[S'J{l',,- ^,,.Ji,,ilf-';í.'Tl?LV.,y(. *:líil ^ il#'il1:
nagyon kel|emetlen *',] **,". ,"Lii*u*u'
t l

(..lt/;vt(nemolyan) : L . Üí> 63)lÍDO fÖnév. /l l/'" ffi lt E í)P"l t' li k lu tr\.tuA!l. ti{fu hogy enny|re ez a probléma, Nem olyan nagy Vegye. szívére

o"

"em

hogytolmácsolhassa annyira,

lt'\ /u ( 6 )
inkább) lÍ &.(anná| 65)ftnév,me|]éknév,ige

+FE13+tl E
tt /-T, Í$,av 4 yff'/- D 1,.>tcl.,t- }'. ittadmeg a boromat? Miért l?.2 (, a}"á\á'bV \(l/,tc/v/..Ü fu. V y ) l. Buhi! Mertszomjasvoltam. 72\me|léknéV,ige zs b ő (van) Üo ,tt.kayÉl.l*. /3A,lJ,+7 y & )rÜ Oi\bő*]. van A mondataiban valamikti|onlegesség. hiszem) $o 73)mel|éknév,igei.'1nem

ExF.l*H ( /t ő. ERlllEu.It
drágább a Iakbér.

Miné| kozelebb Van az ál|omáshoz, annál inkább

t" /3 $-|-t. {É/l retrl. É b ó ^lÍ e. t * /r;tfifr.t: t1

annál Minélbiztosabbvalaki a saját egészségében, kap konnyebben komolybetegséget.

7"> (" b . 66)fÖnévna.me||éknév it lJ ű> It'E rlÍ |t lJi'r,lÍ t-me|léknév |-melléknév u ige lf ige á lÍ P IJtb ) LttLlJ'.ó lÍ L"H,\ 3 D( < ő" |eszek. annálébrebb aludni, szeretnék inkább Miné| l(sohatobbé) 67)- g 1. ? H Ú * v ' O F f i l t Ü ? l E l * f f i { - P * r , . } , E .O t . f l \ . * - / c '

. ( t . , b ^ , t r k a a ) : & t t / - á . B [( Ü a ) i . . l
amit mond. Kit A fenébe! érdekel, Vezess! Megyi'inkvásáro|ni! lil' r" l g e n .A z o n n a l . Ü O/.(LIgy van, hogy) 74)me|léknév,ige

t2},. *'iEfi;V<b I ) t'l,''. Hr'..M11< lF>/rt..

tr/-('L*i.

ezután gondo|om,hogy Írgy vagyok, Amikormásnapos iszom. de nem sohatÖbbé iszom, mármegint va|Ó) {-P 68)fÖnév t (..nak

3 f-i*f"r /:" : oUtFrll*

elfogy' A pőnz konnyen / t'\ A o,l,' t,l/r,{ /r /l' 3rt.bi' b 1r b O f'' & .' az hogymitérez ernber. tudni, Sosem |ehet jÓl 75).'. í)l-.(ha meggondolom) Ü tEd)*<"l.-E(.br,'. 1ftttWo7 7-7l

( -&L v. ) Ü OI*l-(.*r /rő Ü ali.

va|Ó. gyekeknek Ez a fi|m *_-í.ir" 3 At{.Él O^lf-y l.|ÍUA,ttÜO/\ bD nÖi Mi|yen sportvan?. fu 69)fönév lJ (számára) ( ..á ] ful*z. > )J y -(" E ^íá tfthlflL V ^ t:t,frlll

' 7 ^lL

D->-(4t:-1,.$í)/d. a Mie|Öttmeghalok, legalább egyszer szeretnék utazni. osztá|yon e|sÖ repti|ön 76)igeÜ íl{"lt/ll,\(nemszabad) ^ ( r ) f f i rá v . ) Ü O T I J l l V . . , r a Nem szabadrosszatmondani másikrÓ|. Ü O /. 77)f név,mel|éknév,ige i' b (ezért)
/lir,lt v ."

{.{f D:tt'tltrrffi]t-í-.

Ezazirjság,azoknakadiákoknakkészti|t,akik japánt tanu|nak. Magyarországon hagyvmit) kívtil Ü 7o)fonév,ige i'* b-l" (figyelmen b-i-, t D |t |lj( r +|#.fl'bÍfir,.\l-lt+|J'\ v ő O l. Ü 7)'*.

&,lJ* tla D & ) /rffi* h l-tt-"

tt áfi.ll' b' Ü fiíÉ/l#+/r O/c..á. P i Ü til/.ff,4Í

Adiákokélesbírálatátfigye|menkívtilhagyva,aza utaznék Nenr tudok j.'l angolul, ezért nem szívesen Órát tanármár megintugyanolyan tartott.
ktilloldre.

7 1 ) , , . b O , /Ü f u . ( M e r t . . . ) .. Ff E l* y ) v( */lá' .>t:fu/c".V nem j tté|? Tegnapmiért Ü oa-V,t:.fu{.-'. í). ti,>T. Flí'iÉÉ Mertesettaz esÖ.
-{t )lJ

(ha 78).. . Ü 0) /l i:.l lehet)

utazásra. egy világk.Örtili e|menni szeretnék Ha lelret,

L,.(7r-f:l,.. lil\i n/3 b ' |llff- IflÍft1Í L,trnilt, ,t,r) {., +)

'D A, (6 )
79) Ü C) O(de)

E +FE13+11
!ehetetlen)

tudomhordani. de tírlkicsi, ezértnem !j cipöt kaptam, i'l.t

.|t X/\,,|.á -t.3 Ü ]aH..>( b -: /: Ü OO , 4 trrw.{jL {l*lJllv'. i L(r,.Z; Ü 0)0), áffirB áá'D #WDfth1fil*

pr (e|kéPze|hetet|en t: II sa)íb;au,met|oknév,rge /i /r

ft)t.ír,F,,? jÓ| Mostanában vagy? Lt'ljá'0 \(" .;r'F,'ttl.>l'llV L t ) "HfitF
Ah, dehogy! Most vá|tame|.

ttfutiá'b"

." É,íá't /lV hogy sikertilnifog. de Késztilokavizsgára, nem biztos, . ..t ') (és,éS Stb) 80).. . t ',
A jovö

v tf> ilffi t.át6 1-,/3 ( \ t /,trl-:ft)J1fr,L u á /vff i' b . tJá\/rV\.F.

t u ( /r ry i r." *E l* vti*}-tbilffitb(.,lÜ rniatt hiztos
stb. hÓnapban vizsgák, dolgozatok elfoglalt leszek'

Annyisokattanu|sz,ezérte|képze|hetetlen,ho a sikerti|jtinvizsgác|. hogy) b ll t.(azt je|enti, 85)fónév,me||éknév,ige b>óh'b ' l'Ytl ^("l*F+É'i 8 F*ffi l-'Y)r ) *t E1

rrf l*Ftrfrtfi9.tLátb',lkL.pft t] 5furj'>k"
Tegnap olyan szerencsétlen napom

btvót b c á fu
volt, ellopták volt' (

a e|haByott .á,,& la x1'i1',o a,,,') ,.Ífr' :W^mat'
\(rle tehct) rn 8 i )'' * ) t,t/i u ),1\;1it,.. L * . o ( l * . É .L I Z / ' , t & . ( , ) 'E < W t 1 , { megjavítani' tonkrement,nemlehet -; Ha ennyire

kozott 8 Óra Mivel Magyarország és Japán hogy ha Magyarországon Van, ez azt je|enti, |onbség 5. délután 9 déle|óttÓra Van,akkorJapánban -E

n#/rt2lJrd" ': *./i{..fiÍrt*/r B # It+,Íks 9 l,, idÖkil-

Ü b á\ L. rE J',x'b .>Íc.' xtt,h, {, l*.{il{' fríit: !r^ íÉ ( \. ->*, Dil]H.it$f;L r ) L L/: ',F-.&iE{,Á] } /\/JV

0)-.) ,il,i,;;,,lÍ.í,,Í|;Ií}.| l} } < . l,['Í.Ít

/;\tlV..,

nell1lelretosztírlytrz,rri' a pontja.lrclgy Annyira gycnge volt E ) j'7;. lr'ti a teendo'7

z |.:a.í i*..líl>lJl.:].t. A , , LL ; l D V . ) t D ' ^ { * . z i . - . de a jogosítványát, azÓta Mái-tobb évemegszerezte Ö ami azt jelenti ' hogy Sem Vezetett, mi:g egy e7.et tud csak papíron vezetni. )'-.'

incs Semmi.(N rnittenni') 82)- }, ) l:(mint; l,] V..' 'i.-- 7 ,:1 l. /t /íb)a ^a Í. ) ll t] f íIr Ö' nrirlt japánul, beszélni szeretnék olyan folyékonyan

E ) vI i b/3t,'&'

86)- b tt li(ok) o>*{lEl5 É Li'/tl,\Üí)" * .*V.il{J/d. : Hiszen ebben a szobában Persze, hogy hideg VáÍl: csak 5 fok van'

/i{T{rX{ttilt-Cl*' .n{'or'L'a ) r'.:7 f a}. ) t: 7a.

U|xb álE a^;tr&w1irf*# i

alrol il világ mint Budapesten, olyan nagy városban, illctÖcrrszágra meg tudjukízlelniaz élnek, ktilonbozÓnépei tipikusételeket' jellemzÖ hogY) 83)- }. ) l:lolYan/rigY'

: L'\t. 3

r(neÍT.|, hogy) B7)- i, t'l(" l* /t l/ Ü**t tftb1lL*'-lt/uV' /t*t: b*v) E zFÉt ÍJ.lt \ (. j.",tt] L < ( fft . /l l' (" l* /t V fu /u" (. Ü fr'ífi7)\ V t>

/3v.Íj lJ tt /,("-{-. fiP.i71r japánt'és az egyetemret tanulomannyiraa Nem nem azt jelenti,hogY ner ritkánmegyek.Ez viszont l elfoglaltvagyok és nincs szeretek tanulni,csak idÓm.

hogy olyan hangosanbeszéltem, hátulvoltak.

ir FTa{;|'t-,, ]l:+JBfl z7sI i t./'.á Ikb,.D)\ akik azok is lrallottírk,

r,' /l r'r(lehetetlen) 7a BB)ige b lJt'-l* i'' (tllt<( L 'v';/\/3t"/\.Y'&&tfi{r*:tJtll* llit<
t,, v \ i'{r'V

t"' ( L C t'jl, '-C f:l * li.ir,/3v'I ) l: l't el. lrogyne fclejtsék feljegyezrri, ].essék

su|iba. de vagyok, mennemkell a Nagyonír|mos

__-. r -\

tt'9 A, (6)
/tt,.bl' l. l*t.,'i'/tt, l(kell, 89)ige muszá|y) \-f Ü ÉtotL,>T v \ á /1,,.r.^ E i I-(Él*u Miért Vagymindigrészeg? \(.ffi4t ( /r v: /.,T9-'\ , t:4 ) é /fÁlt*jlE/iÍff'" r 7 ) \ fdi> . > í É á . b . a * . t t | / ' i : l ' l . l t L \ , ) / J t , á { . f ) -*)o

Az

+Ft B+ ll E
vezetésével folyik a munka.

En nem szeretem a|koholt, nem akarokinnisem, az és de rnivel Tarri megpancsolja, hogyigyak,innomkell.
t' i i

96)főnév ) D.(,/ } Íc L( ige(.bÓl,bót,kereszttil) t.> t : / . .L l * ' 7 v V . O = : t * 7 á r E D<to#|*t*lc f?-" A tévé híradÓből tudtammeg aztaz esetet. ?aftl:ffi L(ltÍ/'*álE L{iEÍ# L( < fL" Arr I az tigyrÖ| titkárnÖmon a keresztri| értesíts! 97)fÖnév L. bí"(nem triródve, t ftiggetlenti|) Ü*Fíí& l1Í]i-->-dí/[ á ftblítffn|t tc." Ö,nem tcirÖdve nappalla| az éjszakáva| a és a fo|ytatta tanu|ást. ,ily.kl*..n ktrfibf * ( az\ll^frál &)6. Nemtiíl ftlggetlentilnagyonnépszer0. ö 98)fonév t,/|,J. h3 tl L((nélkiil) -C :. a> n ) r ) |. í]ril,hlt,t&.kt iJt l: L, l*ísf,u/r -f
t ,\

90)fÖnévme||éknéV,ige t>0 ll(vmihezképest) &>aV ^ F 7 >ltl|É.F*.q>t>0 t:.l**jtl.Ll'.fj|.FI! á:i|ij." Abban az étteremben (olcsÓ)árakhoz az képest finont kíná|nak. éteIeket &,a ^d|#t ) /e: t. tv.'-l Ü á .>í V, 7cl: 9 I.li(í,I Ü-cá/3pl" hogy mindignagy a szája,semmihez Ahhoz képest, sern ért. 91)fÖnévfonév U<,/ Ll.7; L L t l t t b D ^ a k ! } ít + # L U < ktizdeni. szeretnéli 92)feinév-t .sh,IJ(:(kezdet) 3 o>tiT'tÍL ->á'l.l{:,1É.k L {.l3á ? }. )|:/g 3 (Ifr.l|)t,11
.,L

d E9 t V. . és a az Annak az embernek élete minta, azza|egytitt

nom lehetnoe|mesélni a Ennek a projektnak sikerét ltogy ané|kti|, ne hivatkozzakrá, L 99)fonév l* t, a> L{(kezdve) & yít. [rÁÉIt{.|*'iíF&l* D b L. L< 7 7 :z 7í#, F^4 ,1!, |^ t,?,5, ^., > ríEft Dv .,4 y l 7)tg/tr)RÉáál{É tv )l
;l-lit,{ l, . ő.

vele rita hÓnapi utazás kezdett járni. A mu|t 9 3 ) f o n t | vv . á l : , / t t l . \ t L v < / , t J t , . 3 l . L ( éI (kezdetén) g fta;W.tfr ltlJJ i y , '" >f * t*WI. E /v E /-$t
(tt,'>(vto/l.

német, A japán nyelvbenaz angoltÓlkezdve francia, jovevényszavakat portugá|, is használrtak. holIand (-rÓl,.ró|) 100)fÖnévi> (" ->T ,/ (&;(" z; fÖnév) t L, ^s á Pl (. o {. ít/l l*ljft*/r J.- i.^ tl.> tc-" rossz |égkor cégben i|letcíen'a kérdéseket Szemé|yzeti a l a k u lk i . t tágyaljunk! érintÖ A vízerÖmfr építését kérdésekrÖl

után Japán gazdaságiereje a ..FeketeHétfÖ'' kezdett gyengtilni. 94)- t : A>((egytitt) btrk. *-jL Lv r ? finom? Szívem, t 4 . i l f l ] l J : t , ' o{ , É z i ] Ü . r ( V . ó i ' b * " t , .L l z\ I " feizerl nekem. mindigfinom,mertszeretettel A te foztod (kozéppont) 9S)fernévtol ) I-/,ll ige(főként, á: 'ő . t 0> il:1l h|:tk&,{',L.Et=r*)tvT l,

101 & )ftlnév Ü & t. L((a|apján) ) i;á t:rtLlrll1t+||*fi3-7cO|iJ' ( /rV\: } {.-l.. alapján megítélni embereket. az Nem j , csak p|etyka -> . *tfi V-h> t: itÍibt, L {;-L (fi1il4i 6' g:t', fr-,
aIa1r"ján a ftlrgat k ttYvct. ír1a t()rtérrcl I.,gyiglru,i

rt'DA, ( 5 )

Eftzffif.Íffi E#EEÉE7:
nemzetkiizi japán

VFkl3+loE

8) |gecc (Ü) (...,de) t-lf,:t*ffl:ffiu.'L,*flD22. ffE 1 o o*ÜtcT
V.'á"

Ebben a számban ís olyan fontos kifejezéseket mutatunk be, amelyek a 2. fok nyelwizsga szintj éhez tartoznak. í ) l g e - / cL , : (amikor)

.fudom, hogy a dohánYzás árt az egészségnek, mégis mindennap 100 cigarettát szÍvok e|. van) 9} ige a.>b ó(Ío|yamatba l. t*fitHffi EíE |-c.> Ü)6 +tÍ D}*',&.7) Éli " javulaz ál|apota. Tta A m tét folyamatosan c 1 0 ) f ö n é v | Í U l / | g eo l Í L l gyakranszokott olyanmint / b a ^ l * t f u a l Í Vl . Ő Feteoekeny. : a>tF*Ll*^ lÍVr. a Ez a tejfel van higÍtva. b0) ^lt+{*z |ÍV'" Ő gyerekes.
a,

'

.( rt7 pl:-ffiíÚ l,.k L' : b,, t O.1 r /r^l*iÍl * a t,r /l t'',& O : L. ti,.>t:" ott . Amikor a szállodába te|efoná|tam, azt mondták, hogynincsnálukolyanember. 2l lge-/cLtc/, (tl) (ahogy'hlrtelen(kezdett)) . l-..7t?f,|t tc L, tt-A, áffi'l'trLNlÁ/-T á /;'" " az Ahogy kinyitottam ajtTt, hirtelen.beugrott egy macska. ,i,

3) fónévo)tcLNll,/ige.á t.(,tll(minden a|ka|om) 1 1 )i g e{ L t b v . ( m i Ó t a ) t!r*t#Wol:LNf:. t I f 3 t & t l>lt7c. i vizsgálatalkalmávalszó|nak, , : - D i í I : l | . > f fL ( u ' ( . , f f i n a J i l l l ' ' t . - l . . , É a t Minden egészségÜgyi /t\fi,h'7s vagyok. hogytul l<ovér " min(|ennap Miiia ebbe a házba kÖltiiztÜnk,.majdrrem te|efon. névtelen Van egy-két 14) f'5név t: b 11(tele) Rt* rLlE t'. /j b IJ t:.> t.o t ,Dé. ''1csak) -c/r v..L. .( ,/|ge /tt' 12)ige á'b teIe Az az nregoldás volthibáva|. t,l.;L}l;-'Í?b)E" egyÜtt! MenjÜnk t,\l" /j" .> ' (" Ü \Tl.. tsgfit.--,n.>a-f^?IE {l. 9 (*t. y1v..Íha,v r ] 0Ú) s,i Í* T b /r lJ tt lj{nÍ t 8./r .Csak ezutána munkautántudokvmitis csinálni. Vásárolni mentem, és egy ttal a konyvtárban 5) tönév,/ige.L\T (ll) (egyutta|) konyveket. ko|csonÖztem tic me||éknév,/|ge |t 6) Íónév,l, jÓ|, (nemem|ékszem de-)
jÓl.) Az azember Szuzuki?(Nem em|ékszem 7l ige- a L /l L \(nem lehet)

r í 3) ige { á' b (. /r rr L ige ő (ha Jlem-' akkor) e| át Ha nem nézed rendesen, fogodtévesáeni" ( 14)|.me||eknév,/ige L r ) Üí/eVt(nagyon) ft,ft,t.tLáit * c ( v, 7c0)á... HE< ( L r. i t)\lll,'q Mostanábanta|án a fáradtság miatt, nagyon á|mos vagyok.. ( 15)me||éknév t. * b /r t'r(e|vlselhetet|enÜl) +tjl1.pj<{t*b/tl,ro, meleg Mq e|vise|hetetlenÜ| Van.
lI-

} * b /-L FEá'D( il' b ("/rt,. *ffit 6 t..

bo L. ffi^3 fut'>lJ"

B n fÉ s a*rfi #aE#hffiLll ét,\.
t/u/r:L{"áo:/lt'.I. csiná|ni. nemIehet olyasmit

a Mindennap 5 Tráttanu|d japánt!

lt,D/u (b) í6) melléknév,/ige-( b /aur(nagyon) /r * a ) ^i!J1Ea1R,#.OÍ$*'!fitltt.></r b/rr,;" tucjoln ltennimagam. tegnapiangot vizsga t a "t.lem eredményén. |71- } t'. ) : } É(azt hallottam, hogy...)
zt 01 tg.b t t,. fif \o ti t' r l,,

+Et13+loB
25)Főnőv/ met|éknév t I'rt, / lge (nem...sÖt még)
( *t/f tJ,'>t:o E|mentem a |akásár a, de nem e|é g,ho gy szÓb a sem

,Í'ka*.* T.íÍ k.rt\.Bú ő U: .> t.t. 4rt,#Ü,R.tf<
álltvelem, még semjcitt. ki
: v - ' ' , . . I

,?RtffiF>+:a 9 ,qxfl & t,.) l } t.á'b . ffiH1 9lj

határidÓszeptember 26)ÍönévE : 4<ltttv\,/ Azt hallottam, hogy a jelentkezési jobb (nemjut' fut rá idő) vége, ezér| je|entkezel, lesz,ha igyekszcl. ha

|ge {v \ á 8: á rltt|,'

juÍ) eszébe 18)-}1r ) L,/- L.\'zll(hs...,8kkor E fr } L \ 2 } . f <,#'ffilÍ.'i0.|.iY.á''!i"
tIa JapánrÓlvan szÓ, akkor r gt n a kabukijut az eszembe. 1 9 )i g e - ő L t , . ) Ü O t ( a 4 hogy)

: O 1, n ll'Itl LT,l.ÜL <fá'fi l. : 6.c|t tlh,.>t.: miatt nagyon Az e|m |t egy hőnapbana k |tÖzés
idÖ. nemjutott voltam,.ezért.tanu|ásra elfoglalt 2 7 ) i g e( V r ó , / t : . L ' I _ 4 ( l l 1 ( a m l k o r ) ffi^L * z t U<l' \á l : bl:B a/f,,^'t^a(*

t

a beíutott csÓkolÓztam, az :O;tiiEilt' ÉÉ.at 1 o+a,b|.2{#I.-l.ó L'|,' Amikor egyikbarátomma| :)bo)t4." mrirsik barátom. ?i: '. be|ti| 10 mennyisége éven a Ezze|a terwe| terme|és
m e g í o gd u p i a z o d n i .

} 28|ige,/l-melléknév : 4 t

-

t 1 - > t r rt { s - v \ , ( v ' 7 a L : 4 & y t * - l : R ' - > r t " > t : '

2 0 |. . L ' u \ i Ü O . e l J l t L \ / - L | r \ ) (ncmmindig)

ÜO-cÜtl''

Atanáímeg|át()ttminket,amikortitokbancigiztii L LÍ;6(ha) 29|ÍÍtnőv,/me||éknév/ige r ! 1. ! o L t'á L, Vtl blaI1* b t. /r |, *.í.'|. akkor hányÓÍakor? .rlajt'nne,

ft,-{'{)o)lJ. *|,tL|tztLÍ|,r1,r|1,r) Üd)("l*al,.' k Az éte|ek z | nem mindigaz a jobb,ami o|csÓbb.
2l) -Ll/'')I9(inkáUU)

CIti" b,o> ^lJ.' xíL } r,.) I 9 ftt{'f'}./r

inkábbérzéketlen. Az az cmbernemudvariatlan, 2 2 )- } V.a ( Ü(de'tulajdonképpen)

Lf 30)főnév me||éknév,/|ge iLlj(tegytikfe|,ha...} ,/ , {r L,2 o L*7c LftLlJ. : o*ilE("lt b x'> & lk:lez fe|, Tegytik ha jcinne20 ember,, a szoba ta|ánmár kicsilesz 3 1 ) f o n éL L ( l t v hogy.) képest' (heIyzetében/ahhoz

3 Í;]4)"

-t(.H^^}Lta(Ü.
, :i:

3 x|tÉ.'nr )vz]\l'.ő" van. sokfelé is koztitt tulajdonképpen ember A japánok 23)fÓnév u*s ' ,/ige Et3D (szerint)

'" I|.o)tFtJBhDáziE D l:llsjJ!.'( ( ir,/rr, azt ahogy gondo|juk. mozog, AVi|ág nemaszerint

1.tJ' E ^^ L L(ti1Íd)ÉU\l'Tf" magas. hogyjapán, ahhozképest Az apukám,

me||éknév } L( Ü(ha...akkor) /|ge 32|Íonév,/ ' 24)Fónév me||éknév !á' (|/'): t rj) / ige / L Í|1,Y3.7oL( Ü. *tr'uvr<.t- " (Nembiztos, rigyha||ottam) de azt |dre Ha kÍi|í mennetanu|ni, csak a j vó éVután (3/'a)''il\t(ft.>tlLh," ' |á {t}|!fá("/: hogy Nembiztos, gy hal|ottam, a nagyf(i|drengés tehetné. de miatt sokanmeghaltak.
l*

12

Andzsi n szan. NYELVI SAROK

III. cvfolYarn,2. szátn

NYELVI sARoK - AMI AI,ZŐTÁRBóL IilMARAbT...
Altalábarra kozelgohelyzetet vesz,é|yesnek érrékelveasz nálj Lr kez t a sLóti lr

Í-1)[tL.. 77.Frsa1cetrfuía EEE UTrsU\. J t-,PltL'. ftffrHnft6r ctc" _J

- A f b n é b c 's c m l n i r n c n l t a n u l t a m a holnapi dogára. - A j ^j ,o ttho n l.r agytam apé nz tár cámI

, . . d e n ' r c l r r d h a r j ar } <r g y r o n d a f i r i r ai s : r krí e

I)e olyan értelemben használhatjul a szőt,hogy valamiannyiracso<lálatos, is ezt hogy rna,jdncm elvcszítjtik az ítél<íképességrinket.csillogőhullőcsill"got Pl. egy nézue. rl5í*'t\ (_tf,tLr) !J, l,"gy cgy firromcnnivalőt évc: rtlJL\ (:&;U\Lt.'!) j Vagy akkor,amikor a meglepctésszeríi a,ján<lékot kapunk:

rőn. tít't\futjt5ÍJu\Ú)? (=á.aEEUr. !.Üt.) ncrn J Hé, ttikgázaza srác?

rt:tá.u'. \ U>.>6p)ttL|' !J , stb.

Tchát akár jő, akár rossz,mindenrc használhatjuk,ami meglepcí' de hétkriznapi szavakkalleírhatarlan érzelcm.

Ei:-

egydolog ki6nomult jeliemzését jelenti:l-íffÍ)f;F']El.kényes kérdésffiF!ra|Á|A+érzékenv kap' ..,:i:.o:.|'.* c s o l a ts t b .
A rnai fiaralok viszont átvitt énelembenfóleg akkor lrasználják, arnikor lebecsíilnek valarnit, va|amiró| ltcgatír, r'élc'nrcnyLik dc mégsenlak,arják.azt r,an, teljesen uiy"ni. olyan trzelem m kijdik itt, lrogy nraradjon -bevallani' érrékclÚsi hozzáá|ás. l-bbcn a jc|entésben inkább katakanávalííik l.i.ní.tci : -J, -lnt i^na",.*^í.iffiy!,,l.,

-)-'|v.ci=_. r a^. á''?cL\U\t,E.btsL\? ).Nem gon<lolod, jőképíí hogy aza fickő? Uá':.&(l;L\" ) ]- Ilát... i'é.

GF>twá-,

Úgy is lehct értelmezniezt a szőt,.hogy n emhatározzamcg a dolognak az,értekér, ncm mondja meg, hogv a <lolog Fehér vagy f.eketc. Az.azaz.tjelenti,hogy olyan k<izepes.

pl.

= _tcá;trLL." J. Úty."hogyfinom' re: 3 -í.#j+,Lat\" .j' Hát' so.so. |ci Eg,

mé]vítése, mrísfilcíljapánkulttirakőz,elebbi a megismerése F,zéníérjuk, t,,n.t., irint az Andzsinszan a céJ. ní olvasőjának ijtlctea kciz-pont van érdekescbbé téiclévcl kapcsola.[,"n, n'"g;, vélcménye, íil|.n ri,gl"lko,.i,ok*., ran|olt'anlokat lárogatna szívcscn' kérjiik írjon c.maiIcínliinkre (anc]zsináax.lcro.liL,), l.ué|b.n' vagy iilctvcsz,e. mélr.cse ssc|cIa Japán.Magyar n kcre Üzlcti Iro<lát (l}Lrtlapcsc, .l.cir<i|<vész l022' Lir.30/A..Íi<izsahá szo6.t). z 4o7. Scgítségér is k<!sz,iinjiikl c)<irc

A japán-i\4agyarÜz,lcti Iroda írj irodrijában,a k<izcl;i]v bcn cgy xu r,.I.u nÁt,Is-or't xro xozt,<lx.|o1. szcrctnc Iétrchozni, nrely révén egyfelól a japánul tanulő magyarok ésá Magyarországon éló japánok kapcsolatának

rt'\tu (6)

firLl h
E4sA II H

(+.tffi) tn+,zr
ffi.tffin'bHL+ á.lt-li...
-*ffiffiHÉfiljT+á|,.#ffi#JR-

+Ftt3+n F

-l-.tLl*t,'ll \Oá\o ',. Íft.tffi b H b+ á Ic|*P i ttf l e B 1 F 4 v i 4 7 f r { ' o > b f f i F f i lfc - r f i t f f i * l-:> Llo< t)->/t\2flb9*j-. 11El.lj. -c-i.. F|Lt.l } V\' É] EO+Íft'iEL.t. FIlElltfríH íj. 1 t F 3 B ay.lv,OB (.5]/.,á'í)(,)') l.^ *b rt;BYls^r 9 . + ll t'. /c'3 1 tt-€ B Ü * f f i i á x $ ( d ; t , . D ( / . , np.b . P! . Ü L Ü &' 1 t F3 ,,\ a ) ) a t : - t u Dr ) B ( " L t l \ ' l e 4 8f . l t ' A o>|tá.. &{H{'á nW\ F,ti]: |) I. R I l't+íÍt yl1r> E llt" 72\t72 g *.t-t:-" ffitF, E ]Yrt>L /r f,t:^fu <1fr8. 3 t,'\l-j1 B l: zW. 5 o o \ zv<' /:( á /e,\/\(/.,|-x)&Übr,.*f. L.Olá,ffit*l't'. Aa>ffi'HWW.tfi^fu/r ( ( / \ , l : ) ) { ' t , t , . á ( " . y . 4 u ' # - $ ' / - , ,7 /va+tf. tl l: É H th\ l*í.B l*fftitJéfutt rt'.> " -( i / u f l A h \ t T * ) t l , * - 'tl*. " / ' , 5 V . )L t , . Br zk H . {'Ifi tj,t#i |\ Jí{{,Í1Í ,f *llol iÉ I}f l..{Í íB.ál* j ]'ll\ (r/ i ( i - / u á t , . ) L r , , . ; / r , I (J. í'tÉ]'&;> r: |& < O>x.ÍuÉi t*,*ffiÍI1i* frtjc{,fl ffii'JR/.)\ +k-l.r\-l(rf:' /:'{ 1st>lt*f. +HAl:lJ. 7a) Lt'.). |s()t -d-" rnlt-t t. í-lí)iá/*rtD\ < á ^,t,p *. fu ii1ffiilt-r."ffi rl *.-i"'-t]..r /,-c:í'.,á"l,,tt.. t&,xEfi-ji# t ' ' ) 1 r a L i 4 < L - r i J ' . 1 1 n ' ) : l t ' l d ) 5 ' ) : ' ' ) ; /líit b" bllzc#|\htf,y.ffi3. tilÉií{ -e (f ' (' L {' 7, E 3 " 6q;l1a; (3 /,, ) lt'/ul''+o(,h) l.-ffi áfr|t s,0 ,í*ÍgE d>tltáií{{.,ítlfi {.' á (: L L) Ltt'l:: ( {'l;t" t5l' L lJ. ++F *

lr.Ésbf B BÉ]ta ll r30 * |'1:"

(ll,}*á *) t,:é 5 Vf 7oE (. l.-.l../\.l948 Ü1'Í.4$. ,Í{ ;. t- r} < Do tinnepnap naPia *- /"/t'O(j kulrtrra 7 {,}ÜL eredetileg :,í & ) V .D ( / , O ) M e u i c s á s z á r ( A, v t ) kitiintetés ,!,i, {1 b r..3 teriilet1.,:! .Lií', rendezvény ,.h/.,;|l t., kulturális $ i -/vlr'TAprogram fi / \ < z f u 3 v . e g y e t e me s z t i v á l /:.-- Ü O étel *"7*t bolt tr bCI*-t- sorakozik nap ) * /u 7> ll, /u V * OP, :.}.,ikaltálaadÓ : ( Ü o gabona .i,i .1 . vtnitaz istcttckrrck ál.Íoz á L\Üfő felajárrl,

b ll |ft4-zvts-tpf,Ólj.f{ft#l*ffi "
: '-lr.-l

*Irffi ttl IJ t2 E ffi Er

fr.tffi ff:fut* /-) lépfene #ffirf (V/-D t) Dr) rendelo

vrrrit rrrellékel á |="]í{-i. ( D i Á- ) 3- ó) levÓlben ffiíÉnR (lÍ ) :]5( ) védöoltozet iHÉÁ|]((}r:ll*(5v')fehérítoszer V) tárg.y H o>t{' ,fi'' (+o>* b (I fu) személyes
l*É Q*ll./u) megoriz

(: tfr.rk+hQ. i ttt,''$-; V->) antibiotikunt -:) megvizsgál ffti!'t 7c 0J /- v,+ baktérium Í.tÍffi ( 8 v.á /.,) bacilus, hatás fiffiilx ( á o 8 /u: i,.) fertötlenítcí ii1#ií{(Lr ) y:< zá) fertötlenítcifolyadé ',l l6iít ( J- zl-3 ) r'egyi.ilct
-l) f-{íi].t<(* n],) &;l,. 4 ar.ány vÓclcttségi

{,tt i* .,
r t .

I ^r:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful