SVEUČILiŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

TEORIJA PROMETNIH TOKOVA

4. Predavanje

Prof. dr. sc. Ivan Dadić, dipl. ing. mr.sc. Marko Ševrović, dipl. ing.

Sadrţaj predavanja

Osnovni parametri prometnog toka
– – – – – Protok vozila Gustoća vozila Brzina prometnog toka Srednja prostorna i vremenska brzina Interval i razmak slijeĎenja vozila

Značajke prometnog toka
– – – – Sloţenost prometnog toka Vrste prometnog toka Struktura prometnog toka Vremenska neravnomjernost prometnog toka

Zadaci
2

Osnovni parametri prometnog toka

Prometni tok je istovremeno kretanje više vozila na putu u odreĎenom poretku. Za opisivanje prometnih tokova i zakonitosti kretanja motornih vozila u prometnim tokovima na cestovnim prometnicama neophodno je definirati pokazatelje. Ti se pokazatelji, u teoriji prometnog toka, nazivaju osnovni parametri prometnog toka ili osnovne veličine prometnog toka. Osnovna razlika u uvjetima kretanja vozila u prometnim tokovima u odnosu na uvjete kretanja pojedinačnog vozila je što u prometnom toku na kretanje vozila djeluje i meĎusobna interakcija vozila.
3

s 4 .Osnovni parametri prometnog toka • Glavni pokazatelji za opisivanje prometnih tokova su: • protok vozila. q • gustoća prometnog toka. g • brzina prometnog toka. v • vrijeme putovanja vozila u toku. t • jedinično vrijeme putovanja vozila u toku • vremenski interval slijeĎenja vozila u toku • razmak slijeĎenja vozila u toku.

5 • • • . X i dr. često se koriste simboli: N. U praksi se koriste i veće vremenske jedinice od jednog sata. Osnovna jedinica za iskazivanje protoka vozila je broj vozila u jednom satu (voz/h).Protok vozila • Pod pojmom protok vozila podrazumijeva se broj vozila koja proĎu kroz promatrani presjek prometnice u jedinici vremena u jednom smjeru za jednosmjerne prometnice ili u oba smjera za dvosmjerne prometnice. Osnovni simbol za označavanje protoka je q (voz/h). se koriste i simboli PGDP (prosječni godišnji dnevni promet. tj. TakoĎer. kao što je dan (voz/24h). voz/dan) zatim PDP (voz/24h) kao i DP (voz/24h). Za iskazivanje protoka u vremenskim jedinicama manjim od 1 sata. reda minute.

reda sekundi često se koriste simboli:  (voz/s). 15.Protok vozila • Za iskazivanje protoka u vremenskim jedinicama manjim od jedne minute tj. x (voz/10. ovisno o načinu promatranja u odnosu na prostor razlikuje se: a) protok vozila na presjeku (dijela ili dionice) ceste predstavlja protok koji se ostvaruje na promatranom presjeku (dijela ili dionice) ceste u jedinici vremena. Relacije se odnose na protok na dijelu u jednom pravcu u jednom nizu i u jednom smjeru. • • 6 . 20. 30 s) i dr. Sa gledišta realnih tokova.

presjeka na dijelu ili prometnoj dionici. gdje n   Protok vozila na dionici 7 .Protok vozila Protok vozila na presjeku b) protok vozila na dijelu ili dionici ceste predstavlja aritmetičku sredinu protoka na n .

a vremenski za trenutno stanje. po prometnoj traci. • Gustoća prometnog toka 8 . po smjerovima za jednosmjerne prometnice.Gustoća prometnog toka • Pod pojmom gustoća prometnog toka podrazumijeva se broj vozila na jedinicu duljine prometnice. odnosno u oba smjera za dvosmjerne prometnice. Pojam gustoće vezan je prostorno za odsjek ili prometnu dionicu.

N .broj vozila u prometnom toku na promatranom dijelu puta u odreĎenom trenutku s . gustoća prometnog toka moţe predstavljati: – Broj vozila po jedinici duţine promatranog odsjeka (dionice) u trenutku promatranja g (voz/km).Gustoća prometnog toka • U praksi.duljina dijela u kilometrima – Broj vozila po jedinici duţine promatranog odsjeka (dionice) u trenutku promatranja g (voz/km). 9 . obzirom na vremenski period u kome se promatra.

Pitanja! • Koliko iznosi protok vozila na presjeku prometnice ako je brzina kretanja vozila 30 m/s. a gustoća prometnog toka iznosi 50 vozila/km? • Koliko iznosi gustoća prometnog toka (izraţeno u vozilima po kilometru) na prikazanoj slici? 10 .

11 • . a vremenski za trenutak. koja je analogno protoku vozila prostorno vezana za presjek puta. koja je analogno gustoći prostorno vezana za odsjek puta (S).Brzina prometnog toka • Pod pojmom brzine prometnog toka eksplicitno se misli na odreĎenu srednju vrijednost brzina svih vozila koja sudjeluju u promatranom prometnom toku. a to su: a) srednja prostorna brzina toka. a vremenski za period promatranja (T). b) srednja vremenska brzina toka. U teoriji prometnog toka su uspostavljena dva pojma za definiranje brzine prometnog toka kao odgovarajuće srednje vrijednosti brzina svih vozila koja čine promatrani prometni tok.

Brzina prometnog toka Brzina prometnog toka u prostoru i vremenu 12 .

Brzina prometnog toka • U cilju ilustracije razlika u načinu promatranja brzine prometnog toka sa gledišta prostora i vremena prikazane su sljedeće putanje kretanja vozila na odsjeku S u periodu vremena T. ako i dva aspekta promatranja brzina: tzv. trenutno promatranje na odsjeku i tzv. – Trenutno promatranje na odsjeku S koje dovodi do srednje prostorne brzine: – Lokalno promatranje u vremenu T koje dovodi do srednje vremenske brzine: 13 . lokalno promatranje na presjeku (prethodna slika).

• • Znači. sa gledišta prostornog promatranja predstavlja brzinu na dionici ceste. a sa gledišta vremenskog promatranja predstavlja trenutnu brzinu toka. • 14 . U stručnoj literaturi se mjerenje srednje prostorne brzine često naziva trenutno promatranje (mjerenje) na odsjeku puta. Ova brzina se u stručnoj literaturi naziva i srednja trenutna brzina. srednja prostorna brzina toka.Srednja prostorna brzina prometnog toka • Srednja prostorna brzina prometnog toka predstavlja aritmetičku sredinu trenutnih brzina svih vozila u prometnom toku na promatranom odsjeku puta.

Srednja prostorna brzina prometnog toka Srednja prostorna brzina – matematički izraz srednje prostorne brzine: 15 .

Srednja vremenska brzina prometnog toka • Srednja vremenska brzina prometnog toka predstavlja aritmetičku sredinu brzina svih vozila u prometnom toku koja prolaze kroz promatrani presjek puta. u odreĎenom periodu vremena. Mjerenje brzina vozila na promatranom presjeku puta. u stručnoj literaturi se naziva lokalno mjerenje ili promatranje • 16 . kao i na toj osnovi utvrĎivanje srednje vremenske brzine prometnog toka.

Srednja vremenska brzina prometnog toka Srednja vremenska brzina • matematički izraz srednje vremenske brzine: 17 .

Brzina prometnog toka s obzirom na vrste prometnh tokova • U ovisnosti o uvjetima kretanja vozila u prometnom toku obzirom na stupanj interakcijskog utjecaja pri pribliţno idealnim prometnim i putnim uvjetima srednja prostorna i srednja vremenska brzina prometnog toka dobivaju slijedeće. vezana je za slobodan tok i podrazumijeva da se sva vozila u prometnom toku na promatranom odsjeku kreću u identičnim ili bliskim uvjetima kretanja koja odgovaraju kretanju pojedinačnih vozila na dotičnom odsjeku vs i vt . specifične nazive: – brzina slobodnog toka. – brzina normalnog toka (stabilan. pojam brzine normalnog toka vezan je za stabilan. polustabilan i nestabilan prometni tok u kome na uvjete kretanja vozila djeluje i interakcija izmeĎu vozila u toku vs i vt . za praksu značajne. polustabilan i nestabilan). 18 .

pri zasićenom toku vrijedi uvjet da je: – brzina forsiranog (prisilnog) toka.Brzina prometnog toka s obzirom na vrste prometnh tokova – brzina zasićenog toka. 19 . vezana je uz zasićen prometni tok u kome se sva vozila kreću uz potpuno ili pribliţno potpuno djelovanje interakcije izmeĎu vozila u toku. tzv. Znači. U uvjetima zasićenog toka sva vozila se kreću pribliţno istom brzinom (vZT). oscilira izmeĎu vrijednosti vZT i 0. promatrana u prostoru i vremenu. brzina pri kapacitetu. što znači da ne postoji gotovo nikakva kvantitativna razlika izmeĎu srednje prostorne i srednje vremenske brzine prometnog toka. U uvjetima forsiranog (prisilnog) toka vozila se kreću pribliţno istom brzinom koja. pri zasićenom toku vaţi uvjet da je vf  vZT. pojam brzine forsiranog toka vezan je za forsiran-prisilni prometni tok. Znači.

Brzina prometnog toka s obzirom na vrste prometnh tokova Prikaz srednje prostorne i vremenske brzine u različitim uvjetima odvijanja prometnih tokova 20 .

Prometni tok 21 .

c) interval slijeĎenja na dionici puta. Sa stajališta realnih prometnih tokova. ovisno o načinu promatranja toka u odnosu na prostor i vrijeme razlikuje se: a) interval praćenja pojedinačno za N vozila koja u periodu vremena T proĎu promatrani presjek (odsjeka ili dionica) puta.Interval slijeĎenja vozila • Interval slijeđenja vozila u prometnom toku predstavlja vrijeme izmeĎu prolaska dva uzastopna vozila kroz zamišljeni presjek promatranog odsjeka puta (čeoni prolazak vozila). b) srednju vrijednost intervala praćenja na promatranom presjeku puta za N vozila u vremenu T. kao aritmetički prosjek srednjih vrijednosti intervala praćenja na m promatranih presjeka puta u vremenu T. 22 • .

Najčešći simbol za označavanje intervala praćenja vozila je th.Interval slijeĎenja vozila • Osnovna jedinica za iskazivanje intervala praćenja vozila je sekunda. Interval praćenja vozila na presjeku puta predstavlja vrijeme prolaska prednjeg (zadnjeg) kraja uzastopnih vozila preko promatranog presjeka puta. • • • 23 . Interval praćenja na odsjeku ili dionici puta predstavlja aritmetičku sredinu intervala praćenja na n .presjeka odsjeka ili dionice za promatrani prometni tok.

24 . vremenska praznina označava vremenski interval izmeĎu prolaska straţnjeg kraja prvog vozila i prednjeg kraja vozila koje slijedi.Razmak u slijeĎenju vozila • Za poznati intenzitet prometnog toka koji je definiran za vrijeme od jednog sata moţe se izračunati prosječno vrijeme slijeĎena vozila th prema izrazu: • Iz navedenog izraza moguće je takoĎer iz izmjerenog prosječnog vremena slijeda odrediti prosječnu veličinu protoka vozila na promatranoj lokaciji • Za razliku od vremena slijeda.

razmak u praćenju predstavlja srednju vrijednost svih razmaka praćenja izmeĎu uzastopnih vozila u odreĎenom toku na promatranom odsjeku ili dionici puta. • Razmaci u slijeđenju vozila 25 .Razmak u slijeĎenju vozila • Razmak slijeđenja vozila predstavlja prostorni razmak izmeĎu dva uzastopna vozila u prometnom toku i najčešće se označava sa Sh. Sa stajališta realnih prometnih tokova na odsjeku puta. a izraţava u metrima.

c) aritmetički prosjek m-srednjih trenutnih razmaka utvrĎenih na promatranom odsjeku u periodu vremena T...n. Shi.Razmak u slijeĎenju vozila • Razlikuju se: a) udaljenosti izmeĎu pojedinih vozila u prometom toku koja su se našla u odreĎenom trenutku na promatranom odsjeku ili dionici puta..2. 26 . gdje je i = 1. b) srednja vrijednost trenutnih razmaka izmeĎu svih vozila u prometnom toku koja su se našla u odreĎenom trenutku na promatranom odsjeku ili dionici puta ..

za razliku od razmaka slijeĎenja predstavlja razmak izmeĎu straţnjeg kraja prvog vozila i prednjeg kraja vozila koje slijedi.Razmak u slijeĎenju vozila • Udaljenost izmeĎu vozila. Matematička veza izmeĎu razmaka slijeĎenja i gustoće prometnog toka prikazana je izrazom: • 27 .

Razmak u slijeĎenju vozila Razlika između intervala slijeđenja i vremenske praznine te razmaka slijeđenja i udaljenosti između vozila 28 .

Empirijski podaci Primjer izmjerenih vrijednosti intervala slijeđenja za pojedinačna vozila u prometnom toku (Slavonska avenija) 29 .

Empirijski podaci Primjer prosječnih vrijednosti intervala slijeđenja za skupine vozila u prometnom toku (Slavonska avenija) 30 .

31 .• Poznavanjem parametara. strukture i složenosti prometnih tokova potrebno je optimizirati prometne procese radi minimiziranja negativnih posljedica.

sloţenost prometnog toka. 3. sastav ili struktura prometnog toka i 4. vremenska neravnomjernost prometnog toka. značajnih za opisivanje zakonitosti kretanja vozila u prometnim tokovima na cestovnim prometnicama i za sadrţajnije opisivanje osnovnih parametara prometnog toka uključeni su: 1.Značajke prometnog toka • U red vaţnijih osobitosti prometnog toka. 2. 32 . opći uvjeti odvijanja prometa.

Najmanji broj vozila koja. s obzirom na interakcijsku meĎuovisnost u kretanju.teorijskih relacija izmeĎu osnovnih parametara prometnog toka. iznosi dva vozila.Sloţenost prometnog toka • Prometni tok prema broju nizova i smjerova moţe se podijeliti na jednostavan i složen prometni tok. ima značenje baznog (mjerodavnog) toka. mogu činiti jednostavan prometni tok. Jednostavan prometni tok se sastoji od jednog niza vozila koja se kreću u jednom pravcu i u jednom smjeru. za definiranje fundamentalnih . Jednostavan prometni tok predstavlja osnovu. tj. • • 33 .

sloţen tok od dvaju ili više jednostavnih tokova meĎusobno paralelnih u istom ili suprotnom smjeru 2.Sloţenost prometnog toka • Složeni prometni tok se sastoji od dvaju ili više jednostavnih prometnih tokova koji. 34 . sloţen tok od dvaju ili više jednostavnih tokova koji se meĎusobno isprepliću 3. s obzirom na meĎusobne odnose nizova i smjerova. ulijevaju ili odlijevaju. moţe biti: 1. sloţen tok od dvaju ili više jednostavnih tokova koji se meĎusobno sijeku.

Pojam protoka vozila kao i pojmovi ostalih osnovnih parametara kod realnih prometnih tokova moraju biti obogaćeni objašnjenjem o kakvom se prometnom toku radi. kao i obzirom na raspodjelu protoka po smjerovima. • 35 .Sloţenost prometnog toka • Realni prometni tokovi najčešće pripadaju grupi sloţenih prometnih tokova. obzirom na prednju klasifikaciju. nizovima i pravcima.

36 • • . Neprekinuti tokovi su tokovi kod kojih na uvijete kretanja vozila jedino djeluje njihova meĎusobna interakcija. prije svega dionice autocesta. Neprekinuti prometni tok predstavlja osnovu.Vrste prometnog toka • S obzirom na uvjete odvijanja prometa prometni tokovi mogu biti: neprekinuti. ima značenje baznog (mjerodavnog) toka za definiranje. relacija izmeĎu osnovnih parametara prometnog toka. neprekinuti ali djelomično ometani i povremeno prekinuti tokovi. fundamentalnih teorijskih. Uvijete za neprekinute tokove pruţaju prometne dionice. koja je u prvom redu ovisna o gustoći toka. tj.

pored njihove meĎusobne interakcije. Povremeno prekinuti tokovi su tokovi kod kojih na uvjete kretanja vozila. koji se meĎusobno sijeku. od strane vozila iz raznih pravaca kretanja. Uvjete za neprekinute ali djelomično ometane tokove pruţaju dionice na kojima se prepliću. Povremeno prekinute tokove pruţaju prometna čvorišta gdje su kriţanja pravaca riješeni u istoj razini. ulijevaju ili izlijevaju tokovi u zonama prometnih čvorišta gdje su kriţanja pravaca koji se sijeku denivelirani. utječu i promjene prometne trake u kretanju vozila zbog ulijevanja ili izlijevanja. utječu i potrebe za vremenskom podjelom prava korištenja istih prometnih površina. • • • 37 .Vrste prometnog toka • Neprekinuti ali djelomično ometani tokovi su tokovi kod kojih na uvjete kretanja vozila. pored njihove meĎusobne interakcije.

tok autobusa. to je tzv.Struktura prometnog toka • Obzirom na sastav ili strukturu. prometni tok moţe biti: homogeni i nehomogeni (mješoviti) prometni tok. kao npr. Ukoliko je homogen tok sastavljen od putničkih automobila potpuno istih tehničko-eksploatacijskih karakteristika kojima upravljaju vozači potpuno istih psihofizičkih osobina i potpuno iste motiviranosti za voţnju. tok putničkih automobila. Homogen tok je sastavljen od jedne vrste motornih vozila. • • 38 . idealan homogen prometni tok. tok teretnih vozila itd.

homogen prometni tok praktično ne postoji. odnosno to je tok sastavljen od dva ili više različitih vrsta motornih vozila. ali ima značenje baznog (mjerodavnog) toka za definiranje fundamentalnih relacija izmeĎu osnovnih parametara prometnog toka. 39 • • . Tok sastavljen 100 % od putničkih automobila često se naziva približno idealan tok.Struktura prometnog toka • Idealan . ili homogen tok i kao takav ima značenje baznog (mjerodavnog) toka u domeni praktičnog tretmana utjecaja sastava toka na uvjete kretanja vozila u prometnom toku Realan prometni tok je u principu nehomogen ili mješovit tok.

Postotni udio putničkih automobila u prometnom toku iznosi: 40 . prema izrazu: • Stupanj homogenosti prometnog toka izraţava se postotnim udjelom putničkih automobila u prometnom toku.Struktura prometnog toka • Stupanj nehomogenosti prometnog toka izraţava se postotnim udjelom ostalih vozila (autobusa. kamiona i autovlakova) u prometnom toku.

Struktura prometnog toka • Primjer proračunatih stupnjeva homogenosti i nehomogenosti prometnog toka (Raskrižje Zagrebačka cesta – Buzinski prilaz) 41 .

a lošije vozno-dinamičke karakteristike (nepovoljniji odnos: snaga / teţina) radi čega su sporija od putničkih automobila. širinu. Sa porastom stupnja nehomogenosti toka pogoršavaju se uvjeti u prometnom toku u odnosu na uvjete u homogenom toku. što naročito dolazi do izraţaja pri voţnji na usponu i u zoni čvorišta. Razlog pogoršanju uvjeta u prometnom toku kod nehomogenog toka u odnosu na homogeni tok je prije svega što ostala (autobusi. kamioni i auto-vlakovi) vozila imaju veće dimenzije (duţinu. visinu). 42 • • .Struktura prometnog toka • Stupanj nehomogenosti prometnog toka često se iskazuje i karakteristikama vozača u toku (oni koji redovno voze i tzv. vikend vozači).

ekvivalentnim jedinicama putničkih automobila . Veličina ekvivalenata je u funkciji vrste vozila. Pretvaranje nehomogenog toka u uvjetno homogen tok radi se preko odreĎenih ekvivalenata (Ei) kojima se mnoţe pojedine vrste vozila iz sastava toka. duţine vozila.EJA.Struktura prometnog toka • Uvjetno homogeni tok se izraţava u tzv. Općenito se uzima: za motocikle (E ˂ 1). 43 • • . vozno-dinamičkih karakteristika vozila. karakteristika puta i praktičnog zadatka koji se rješava. • Osnovni cilj ove transformacije je da se nehomogen tok pretvori u tok u kojemu su uvjeti prometa slični pribliţno idealnom toku. za putničke automobile (E = 1) te za sva ostala vozila (E ˃ 1).

Struktura prometnog toka • Primjer prikaza intenziteta prometnih tokova u ekvivalentnim jedinicama automobila (EJA)(Raskrižje Zagrebačka cesta – Buzinski prilaz) 44 .

• • 45 . vremenske i klimatske neprilike i sl. koji su takoĎer po svom karakteru promjenljivi. Neravnomjernost protoka vozila na nekom dijelu mreţe moţe biti izazvana i nekim poremećajima na mreţi kao što su. uska grla. što znači da pojedini faktori koji utječu na neravnomjernost protoka imaju karakter slučajnih varijabli. protok vozila je promjenljiva veličina uvjetovana brojnim faktorima.. na primjer.Vremenska neravnomjernost protoka vozila • Promatrano kronološki po jednakim vremenskim jedinicama na presjeku (lokalno promatranje) ili odsjeku puta (na “n” presjeka duţ odsjeka) u stvarnim uvjetima. Karakteristika vremenske neravnomjernosti prometnog toka ima izuzetan značaj pri definiranju projektnih elemenata i donošenju odluka o opravdanosti izgradnje prometnica. Značaj ove karakteristike prometnog toka je naglašen i za mjere koje se poduzimaju u reguliranju i upravljanju prometom na promatranoj mreţi.

satnu neravnomjernost u tijeku cijele godine (8760 sati).Vremenska neravnomjernost protoka vozila • Zakonitosti vremenske neravnomjernosti protoka vozila se iskazuju kroz: 1. 4. satnu neravnomjernost u tijeku jednog dana (24 sata). dnevnu neravnomjernost u tijeku cijele godine. mjesečnu neravnomjernost u tijeku cijele godine i 7. dnevnu neravnomjernost u tijeku tjedna (7 dana). 2. 5. dnevnu neravnomjernost u tijeku mjeseca. neravnomjernost protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata u okviru vršnog sata. 46 . 6. 3.

47 .Satna neravnomjernost u periodu jednog dana • Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu jednog dana predstavlja variranje protoka po pojedinim satovima u periodu cijelog dana. Ova neravnomjernost se iskazuje odnosom izmeĎu protoka u pojedinim satima i srednjeg satnog protoka u periodu cijelog dana prema slijedećim izrazima: • • Za praktične odluke značajne su maksimalne i minimalne vrijednosti faktora neravnomjernosti (fai) i brojna zastupljenost sati sa ovim vrijednostima faktora. u periodu 24 sata. tj.

Satna neravnomjernost u periodu jednog dana • Raspodjele satnih protoka vozila u periodu dana 48 .

Satna neravnomjernost u periodu jednog dana • Izmjerene vrijednosti na Ljubljanskoj aveniji (PGDP) 49 .

Satna neravnomjernost u periodu jednog dana • Izmjerene vrijednosti na Ljubljanskoj aveniji (PLDP) 50 .

Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Satna neravnomjernost protoka u periodu cijele godine predstavlja variranje protoka vozila po pojedinim satovima u tijeku cijele godine. Dijagrami satnih protoka vozila svrstanih po veličini na svim prometnicama imaju u osnovi isti oblik.760 sati. na osnovu kojih je iniciran kriterij 30-og sata kao mjerodavni protok ostvarene su u SAD u razdoblju izmeĎu 1941. Početna saznanja o zakonitostima variranja satnog protoka u tijeku svih 8760 sati u godini. • • • 51 . Karakteristika vremenske neravnomjernosti satnih protoka vozila u tijeku 8760 sati u godini iskazuje se dijagramom svrstanih po veličini satnih protoka vozila u svih 8760 sati na dionici prometnice. godine. u tijeku 8. tj. i 1945.

Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Satni protoci na određenoj dionici u periodu godine po kronološkim redoslijedu 52 .

Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Satni protoci vozila u godini dana svrstanih po veličini (kumulativno) 53 .

u relativnoj veličini satnog protoka u koljenu. svrstanih po veličini satnih protoka vozila u svih 8760 sati. izraţenoj u postotku od PGDP . u ukupnom broju satova godišnje u kojima je protok veći ili jednak sa protokom (qk). • Poloţaj koljena u dijagramu nalazi se u pribliţno istim koordinatama koje okvirno iznose: 54 . postoji značajna bliskost još i u sljedećem: 1.qk) i 3.K) 2. za sve ceste pribliţno istog karaktera i značaja u prometnom mreţi.Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Konstatirano je da pored istog općeg oblika dijagrama. koji odgovara koljenu dijagrama (simbol .a (simbol .Nk). u poloţaju koljena dijagrama (simbol .

poznatog pod nazivom kriterij “30-og sata”. prije svega u premještanju relativnog poloţaja koljena u dijagramu svrstanih satnih protoka. Promjene se uočavaju. vrijednost mjerodavnog satnog protoka vozila izračunava se prema izrazu: • Sa porastom stupnja motorizacije i cestovnog motornog prometa. 55 • .Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Prema kriteriju mjerodavnog satnog protoka vozila za dimenzioniranje poprečnog profila prometnica. uočene su odreĎene zakonitosti u promjeni oblika dijagrama.

Satna neravnomjernost protoka vozila u periodu cijele godine • Na dijagramu svih satnih protoka svrstanih po veličini u 8760 sati. “80-og sata”. “150-og sata” i “200-og sata”.14 ˂ PGDP 3. realna vrijednost mjerodavnog protoka se nalazi u granicama izmeĎu 6. “100-og sata”. Nk uzima znatno veće vrijednosti od 30. tj. Danas. qk 0. Relativno smanjenje najvećih satnih protoka izraţenih kao max q u % PGDP-a. posljednjih godina uočavaju se slijedeće promjene: 1. 2. • Tako su nakon kriterija “30-og sata” uspostavljeni i kriteriji: “50og sata”.5% i 8% PGDP-a 56 • . Relativna vrijednost protoka qk u odnosu na prosječni dnevni promet postaje sve manja.

Iskazuje se odnosom izmeĎu protoka vozila u pojedinim danima i srednjeg dnevnog protoka promatranog sedmodnevnog perioda prema sljedećim izrazima: • 57 .Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu sedam dana • Dnevna neravnomjernost protoka u periodu sedam dana predstavlja variranje protoka vozila po pojedinim danima u razdoblju od sedam dana.

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu sedam dana • Dnevne neravnomjernosti u periodu od 7 dana 58 .

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu sedam dana • Izmjerene vrijednosti (Ljubljanska avenija – PGDP) 59 .

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu sedam dana • Izmjerene vrijednosti (Ljubljanska avenija – PLDP) 60 .

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jednog mjeseca • Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jednog mjeseca predstavlja variranje protoka vozila po pojedinim danima u tijeku promatranog mjeseca. ljetne u odnosu na zimske. 61 . prema sljedećim izrazima: • • Prema karakteristici dnevne neravnomjernosti protoka vozila u periodu jednog mjeseca moguće je prepoznavati pojedine mjesece kao npr. Iskazuje se odnosom izmeĎu protoka vozila u pojedinim danima i srednjeg dnevnog protoka u periodu promatranog mjeseca.

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jednog mjeseca • Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jednog mjeseca 62 .

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jedne godine • Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jedne godine predstavlja variranje veličine prometnog toka po pojedinim danima u periodu godine. Iskazuje se odnosom izmeĎu protoka vozila u pojedinim danima i prosječnog godišnjeg dnevnog prometa. prema izrazima: • 63 .

Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu jedne godine • Dnevna neravnomjernost protoka vozila u periodu godine 64 .

Iskazuje se odnosom izmeĎu prosječnog dnevnog prometnog toka po mjesecima i prosječnog godišnjeg dnevnog prometa. prema sljedećim izrazima: • • Karakteristika mjesečne vremenske neravnomjernosti protoka vozila je značajan indikator za prepoznavanje karaktera prometnih tokova i funkcije promatrane prometnice u mreţi.Mjesečna neravnomjernost protoka vozila u periodu godine • Mjesečna neravnomjernost protoka vozila u periodu godine predstavlja variranje prosječnog dnevnog prometa po mjesecima u periodu godine. odnosno u periodu od 12 mjeseci. 65 .

Mjesečna neravnomjernost protoka vozila u periodu godine • Mjesečna neravnomjernost protoka vozila u periodu godine 66 .

izraţava se kroz sljedeći koeficijent: Gdje je: xi – protoci vozila po pojedinim vremenskim jedinicama t u periodu (vršnog) sata x – srednja vrijednost protoka po jedinici t u periodu (vršnog) sata n – broj vremenskih jedinica t u vršnom satu 67 .Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • Neravnomjernost protoka x (voz/t) po vremenskim jedinicama t. koje su manje od jednog sata u periodu (vršnog) sata.

• • Prometni tok se mijenja iz minute u minutu po veličini.Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • Faktor vršnog satnog (fVS) prometa izraţava se kao odnos protoka u vršnom satu i ekspandiranog vršnog t . Za definiranje razine usluge je neophodno poznavati kako je protok vozila rasporeĎen po kraćim vremenskim intervalima t u periodu jednog sata 68 • . gustoći.minutnog protoka vozila. brzini i sastavu. Najveća vrijednost ovog faktora moţe biti jednaka jedinici. tako da promatranje toka preko vremenske jedinice od jednog sata zapostavlja to stalno pulsiranje karakteristika prometnog toka u vremenu.

faktor vršnog prometa izraţava se kao odnos protoka u vršnom satu i 4-verostrukog 15-to minutnog protoka koji je zabiljeţen u vršnom satu: 69 . godine pri analizi kapaciteta i razina usluge za autoceste faktor vršnog satnog prometa se izraţava kao odnos protoka u vršnom satu i 12erostrukog vršnog 5-to minutnog protoka koji je zabiljeţen u vršnom satu: • Pri analizi kapaciteta i razine usluge za semaforizirana raskrižja u razini.Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • U američkom priručniku HCM-u od 1965.

Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata 70 .

Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • Vršni promet u tijeku promatranog sata 71 .

Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata • Primjer izmjerenih protoka vozila po 5-minutnim intervalima unutar vršnog sata (Državna cesta D30) 72 .

Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata

Primjer izmjerenih protoka vozila po 15-minutnim intervalima unutar vršnog sata na privozima raskružja (Raskrižje Zagrebačka cesta – Buzinski prilaz))

73

Neravnomjernosti protoka po manjim vremenskim jedinicama od jednog sata

Primjer izmjerenih vrijednosti neravnomjernosti protoka vozila (Brojačko mjesto – Velika Mlaka)
74

Zadaci
1. Na promatranoj dionici ceste sa dva prometna traka u jednom smjeru voţnje izmjeren je protok vozila od 1500 vozila po satu. Jedan prometni trak zatvoren je radi rekonstrukcije te je kapacitet ceste smanjen na 1000 vozila po satu zbog nastalog uskog grla. Izračunajte broj vozila u repu čekanja i duljinu kolone koja je nastala ispred uskog grla nakon 25 minuta odvijanja prometa u zadanim uvjetima. Prosječna duljina vozila iznosi 5 m, a prosječan razmak izmeĎu vozila u koloni 1 m. Nakon 25. minute protok vozila počinje se smanjivati za 10% po minuti do iznosa od 500 vozila po satu. Izračunajte nakon kojeg će se vremena od početka smanjenja prometnog toka normalizirati prometni tok i uspostaviti protok vozila bez čekanja ispred uskog grla. Skicirajte funkciju protoka, kapaciteta i broja vozila u repu čekanja u ovisnosti o vremenu za svaku minutu promatranog perioda.
75

Na temelju zadane satne raspodjele prometnih opterećenja tijekom promatranog dana (grafikon) za prometnicu čiji je poprečni presjek prikazan na slici. a za popodnevno vršno opterećenje period izmeĎu 14 i 16 h. Dozvoljeni protok po prometnom traku pri tome iznosi 1500 vozila unutar jednog sata. izračunajte faktore neravnomjernosti protoka za svaki sat tijekom dana. a porast prometa iznosi 3% godišnje. Odredite koliki je udio prometa u vršnom i izvanvršnom periodu dana u odnosu na cjelodnevno prometno opterećenje.Zadaci 2. 76 . izraču36500najte nakon kojeg vremena će biti potrebno provesti rekonstrukciju prometnice radi osiguravanja neometanog protoka vozila. Za jutarnje vršno prometno opterećenje uzima se period izmeĎu 7 i 9 h. Ukoliko je na promatranoj cesti ustanovljen PGDP u iznosu od vozila po danu.

Zadaci 77 • Izmjerene vrijednosti satnih protoka vozila i poprečni profil promatrane prometnice .

HVALA NA PAŢNJI ! PITANJA ? 78 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful