ZATWIERDZAM MINISTER ZDROWIA ........................................

Warszaw a, dnia........................

STATUT
.................................................................................

(pełna nazwa jednostki)

Na podstawie art. 43 b ust. 5 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami),..................................(pełna
nazwa szpitala) nadaje

się statut w brzmieniu:

I.

POSTANOWIENIE OGÓLNE §1

1. Szpital kliniczny w ................... zwany dalej Szpitalem jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzoną przez Ministra Zdrowia. 2. Szpital jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia ........................ w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 3. Szpital wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod numerem ............................. oraz do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .......................................... pod numerem ............................................... §2 1. Minister Zdrowia przekazał Rektorowi uczelni ........................ w drodze zarządzenia z dnia ...................... obowiązki i uprawnienia wobec szpitala, z

wyjątkiem obowiązków i uprawnień, o których mowa w art. 43 b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.). §3 Szpital działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), 2/ ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.), 3/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm. ), 4/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, ze zm.), 5/ przepisów wydanych na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 6/ innych obowiązujących przepisów, 7/ zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia ................... w sprawie przekazania Rektorowi uczelni obowiązków i uprawnień wobec Szpitala Klinicznego w ........................., 8/ niniejszego statutu nadanego przez Rektora uczelni i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA §4 1. Siedzibą Szpitala jest .............................(wpisać adres)
2.

Obszarem działania Szpitala jest ..................................(określić obszar działania)

I.

CELE I ZADANIA SZPITALA §5

1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych. 2. Zakres realizowanych zadań dydaktycznych i badawczych określa umowa zawarta pomiędzy (nazwa uczelni )..................................... i Szpitalem.
2

3. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny. 4. Szpital może uczestniczyć w innych zadaniach ....................(wymienić zadania, które mają być dodatkowo realizowane) §6 1. Do zadań szpitala należy w szczególności: 1) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala,

2). udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych (nazwa uczelni) ........................... i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz przepisach, prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.

4)

2. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala. §7 Szpital może prowadzić działalność .......................................(wskazać rodzaj działalności) gospodarczą w zakresie

1.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może w szczególności ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym, na podstawie obowiązujących przepisów.

3

III.

RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

(rozdział ten musi zostać potraktowany tak, aby jasno z niego wynikało jakich świadczeń, komu i na jakich warunkach się ich udziela)

§8 Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych poprzez działalność klinik: chorób wewnętrznych, pulmonologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii, chorób zakaźnych itp. ................................ , opieki ambulatoryjnej w zakresie: ................................,

2.

3. diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne....................., 4. rehabilitacji ............................................... , §9 1. 2. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa regulamin porządkowy Szpitala. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor Szpitala, a zatwierdza go Rada Społeczna Szpitala.

IV.

ORGANY SZPITALA § 10

Organami Szpitala są: 1. Dyrektor, 2. Rada Społeczna Szpitala.

4

§ 11 1. Szpitalem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. § 12 Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną Rektor uczelni. § 13 Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. § 14 Minister Zdrowia powołuje i odwołuje Radę Społeczną. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rektor uczelni. § 15 W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym: 1) jako przewodniczący – przedstawiciel Ministra Zdrowia, 2) jako członkowie: a) przedstawiciel Rektora uczelni, b) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, c) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, d) pozostałe osoby powołane przez Ministra Zdrowia. § 16 Do zadań Rady Społecznej należy: 1) przedstawianie Ministrowi Zdrowia wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia, wydzierżawienia lub wniesienia środka trwałego do spółki lub fundacji, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
5

2)

przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego i inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku,

3) przedstawianie Rektorowi uczelni wniosków i opinii w sprawach: a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne, b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z dyrektorem zakładu, 3) uchwalanie regulaminu działalności Rady Społecznej, 4) zatwierdzenie regulaminu porządkowego Szpitala ustalanego przez Dyrektora Szpitala, 5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala z wyłączeniem sprawa podlegających nadzorowi medycznemu, 6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje zadania, § 17 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. 2. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej. § 18 Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje, zgodnie z kompetencjami określonymi w niniejszym statucie, stosownie do okoliczności, odwołanie do Ministra Zdrowia lub Rektora uczelni.

6

§ 19 1. Organem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Rektor uczelni.
2.

Rektor uczelni dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności: 1) 2) 3) 4 realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarką finansową.

Rektor uczelni ................................. obowiązany jest przekazać Ministrowi Zdrowia, minimum dwa razy do roku, informację obejmująca wyniki kontroli, o której mowa w ust. 3. Minister Zdrowia. może określić szczegółowy zakres, terminy oraz zasady przekazywania informacji o działalności szpitala klinicznego, o których mowa w ust. 4.

5.

V.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA § 20

1. W skład Szpitala wchodzą: 1/ oddziały: a/..................................., b/........................................, c/......................................, 2/ zakłady, a/..................................., b/........................................, c/......................................, 3/przychodnie, a/..................................., b/........................................, c/......................................, 4/ pracownie
7

a/..................................., b/........................................, c/......................................, 5/......................................., 2. Schemat organizacyjny zakładu określa załącznik do niniejszego statutu. § 21 Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

VI.

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA § 22

Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. § 23 Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym ( otrzymanym i zakupionym). § 24 Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala. § 25 Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 1/ z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie: a) organu, który utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
8

c) instytucji ubezpieczeniowych, d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, e) innych zakładów opieki zdrowotnej, f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, 2/ z realizacji innych umów na świadczenia zdrowotne, jak również na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 3/ na realizację zadań i programów zdrowotnych, 4/ z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 niniejszego statutu, 5/ z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem przepisu art.42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. § 26 Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez Ministra Zdrowia na: 1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2)

pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego, 4) cele określone w art. 67a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. § 27 1. Wartość majątku Szpitala określają: 1/ fundusz założycielski, 2/ fundusz zakładu. 2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia państwowego lub komunalnego.
9

3.

Fundusz Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego. § 28

1. Zakład decyduje sam o podziale zysku. 2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 29

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na podstawie tej ustawy, a także przepisy innych ustaw. § 30 Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia niniejszego statutu, traci moc .....................................................................................................................(pełna nazwa statutu oraz aktu normatywnego, na mocy którego został nadany).

REKTOR ....................................................... (pełna nazwa uczelni).

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful