CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Jenis Kursus: Unit : Sesi : 1.

Tajuk : Kursus Kepiminan Manik Kayu Peringkat 1. PKK / PM / PR. 1. ISTIADAT PENGAKAP. Catatan: PKK Laung Agung. PM / PR Istiadat Bendera..

2. Masa

:

120 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat : 3.1- Memahami erti dan dapat melakukan hormat, isyarat dan jabat tangan pengakap. 3.2- Memahami dan menjalankan laung agung dengan sempurna dan tertib. 3.3- Memahami dan menjalankan istiadat bendera.

3. Objektif :

4. Kaedah

:

4.1- Teori dan amali. 4.2- Demonstrasi. 5.1- Membuat sehabis baik. 5.2- kejasama dalam kumpulan. 5.3- Berdisiplin. 5.4- Melahirkan semangat kkeluargaan. 5.5- Perpaduan serta membina persefahaman dan patriotisma. 6.1- Bendera. 6.2- Carta. 6.3- LCD.

5. Nilai Murni

6. Alat Bantu

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1 - Langkah 1 (5 minit)

- Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap. - Bila masa dan di mana memberi hormat pengakap. - Hormat sebagai salam..

7.2- Langkah 2

(5 minit)

– Menerangkan apa itu isyarat pengakap. - Cara isyarat pengakap dilakukan. - Pengertian isyarat pengakap. - Masa penggunaan. 7.3- Langkah 3 (5 minit) -Berjabat tangan pengakap. - Menerangkan cara berjabat tangan dengan pengakap luar Negara. - Cara pengakap Malaysia 7.4Langkah 4 (15 minit)

- Laung Agung - Menerangkan cara mengendalikan / melakukan laung agung oleh Pengakap Kanak-kanak. 7.5Langkah 5 (10minit) Istiadat Mengibar bendera. - Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadatmengibarkan bendera selepas laung agung bagi pengakap kanak-kanak. - Menerangkan istiadat mengibar bendera PengPengakap Muda Remaja dijalankan.

7.6- Langkah 6 (10 minit) Istiadat menurunkan bendera.

-

Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat menurunkan bendera untuk pek dan trop.

7.7- Langkah 7 (60 minit) - Latihan amali bagi istiadat Pengakap 8. Lampiran. - Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua istiadat Pengakap. - Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

Unit Sesi 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

Pengakap Remaja. 2. Unit Pengakap Remaja. 60 minit. Diakhir kursus peserta akan dapat: 3.1- Mengenali keperibadian Pengakap Remaja. 3.2- Mengetahui perkembangan semasa alam remaja. 3.3- Memahami perkembangan tingkah laku remaja. 3.4- Mengaitkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan pembesaran dan pembangunan remaja.

4. Kaedah

:

4.1- Soal jawab. 4.2- Perbincangan mengikut patrol / kumpulan. 4.3- Syarahan. 4.4- Bengkel. 4.5- Pembentangan hasil kerja bengel. 5.1- Kerjasama di kalangan ahli. 5.2- Bertanggungjawab terhadap diri dan kumpulan. 5.3- Kasih sayang.

5. Nilai Murni

:

6. Alat bantu

:

6.1- Carta. 6.2- Gambar rajah. 6.3- Gambar kitaran remaja.

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Langkah 1 Bersoalan jawab yang bekaitan dengan perkembangan remaja: umur ahli pengakap remaja. Cogankata pengakap remaja. Perubahan remaja. 7.2-Langkah 2Mengenali Pengakap Remaja. - Peringkat umur remaja. - proses tumbesaran.

- Pergantungan Remaja. - Perubahan kompeks remaja. - Persediaan menghadapi perubahan remaja. 7.3- Langkah 3 - Proses perkembangan remaja. - Jasmani dan fizikal. - Rohani. - Emosi. - Mental. - Intelek. -Perkembangan Tingkahlaku. - Pegaulan. - Perkembangan jasmani. - Tanggungjawab kepada kumpulannya. - Pergantungan dalam kehidupan. - Rakan sebaya. - Ibu Bpa. - Keluarga. - Masyarakat. - Bengkel / perbincangan . - Keperluan dan aktiviti remaja. - Gambar anatomi manusia. - Gambar / rencana berkaitan remaja.

7.4- Langkah 4

7.5- Langkah 5

7.6- Langkah 6

8. Lampiran

Unit Sesi

: :

Pengakap Remaja. 3.

1. Tajuk PENGAKAP. 2. Masa 3. Objektif

:

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN

: :

60 minit. Diakhir kursus peserta akan dapat: Memahami peranan dan tanggungjawab Pemimpin kepada: Ahli Individu. Penolong Pemimpin Unit. Ibu bapa ahli. Diri sendiri. Unitnya..

4. Kaedah

:

4.1- Syarahan / taklimat / ceramah. 4.2- Bengkel dan perbincangan. 4.3- Pembentangan hasil bengkel. 4.4- Aktiviti komuniti. 5.1- Kebertanggungjawaban. 5.2- Kasih sayang. 5.3- Disiplin. 6.1- Carta. 6.2- Gambar. 6.3- Bahan nota.

5. Nilai murni

:

6. Alat bantu

:

7. Kaedah Pengajaran: 7.1- Langkah 1 Pengenalan sekop kepimpinan: - Ahli Individu. - Penolong Pemimpin. - Ibu bapa ahli. - Diri sendiri. - Unitnya.

7.2- Langkah 2

-

Tanggungjawab kepada Individu. - mehamahi individu remaja. - mendorong remaja membuat keputusan melalui program unit. - Menerima dan menghormati keputusan dan perasaan remaja. - Pengukuhan nilai-nilai positif. - Pengagihan tanggungjawab. - Role model remaja. - Menerima kegagalan dalam kepimpinan. Tanggungjawab kepada Penolong Pemmpin. - Mengenalpasti Kekuatan dan kelemahan. - Mengagihkan tanggungjawab dengan jelas bagi hala tuju yang nyata. - Berkongsi kepimpinan melalui latihan kepimpinan dan majlis kumpulan.

7.3- Langkah 3

-

7.4- Langkah 4

-

Tanggungungjawab terhadap ibu bapa ahli. - Mengenali ibu bapa ahli remaja. - Memaklumkan rancagan dan prestasi ahli remaja. - Memberi peluang kepada ibu bapa bersama dalam program / aktiviti kepengakapan. - Membei keyakinan kepada ibu

bapa

tentang kebolehpercayaan anaknya. Tanggungjawab kepada diri sendiri. - Melengkapkan diri dari segi kemahiran dan pengtahuan kepengakapan melalui latihan dan kursus. - Memastikan semua ahli unit / pemimpin mendapat latihan yang sempurna. - Perhubungan yang imtim dengan kuasa

7.5- Langkah 5

penganjur dan lain-lain pemimpin unit / Pesuruhjaya Daerah / Negeri / ibu pejabat. 7.6 – Langkah 6 Tanggungjawab terhadap unitnya, - Mengekalkan perpaduan kesejahteraan dan keharmonian ahli unit. - Menerima tanggungjawab dan tugasan. - Mengalakkan sistem berpatrol. - Menghargai kejayaan dan meneima kegagalan. - Memupuk sikap kesetiaan dan kepercayaan. - Menerapkan nilai-nilai murni. - Menghadapi dan mengatasi cabaran. 8. Lampiran Buku Panduan Trisila Untuk Pemimpin.

Unit Sesi 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

Pengakap Remaja. 4. PROGRAM LATIHAN PENGAKAP REMAJA. 60 minit. Diakhir kursus ini peserta akan dapat: 3.1- Memahami Program Latihan Pengakap Remaja. 3.2- Mengetahui syarat-syarat Anugerah Lencana Tertinggi. 3.3- Tahu bagaimana melaksanakan Ujian Sikap. 3.4- Melaksanakan Pra syarat Pentarafan Pengakap Raja. 4.1- Teori. 4.2- Amali. 4.3- Demonstrasi. 4.4- Buku Log

4. Kaedah

:

5. Nilai Murni

:

5.1- Menambah minat dalam pengakapan. 5.2- Membina keyakinan diri. 6.1- Skima Latihan Pengakap Remaja. 6.2- Buku Log. 6.3- Carta Lencana Tertinggi. 6.4- Carta Skim Lencana. 6.5- Carta cara mendapatkan lencana & pemasangan lencana.

6.Alat bantu

:

7. Penyampaian / Pengajaran: 7.1- Langkah 1 Berbincang mengenai Lencana-Lencana Kemahiran dan Kepandaian Pengakap Remaja. Penerangan mengenai Skim Lencana Pengakap Raja : - Jaya Diri.

7.2- Lagkah 2

-

- Kemahiran. - Kegitan. - Ekspedisi. - Perkhidmatan. 7.3- Langkah 3 Penerangan cara-cara mendapatkan Lenana Tertinggi.

7.4- Langkah 4

-

Penerangan bagaimana mendapatkan Rambu Pengakap Remaja. - Bagaimana mendapatkannya. - Cara membuat Rambu. - Cara memakai dan pengunaanya. Penerangan mengenai pelaksanaan Ujian Sikap dan Perkhemahan Mengembara. - pelaksanaan. - aktiviti. - bahan dll.

7.5- Langkah 5

-

7.6- Langkah 6

-

Perbincangan dalam kumpulan.

8.- Lampiran

-

Buku Skim Latihan Pengakap Remaja. Buku-Buku Rujukan berkaitan pengakap Remaja. Sijil Lulus Lencana Tertinggi. Carta Langkah ke Pengakap Raja.

Sesi 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : :

5. ANUGERAH PENGAKAP RAJA. 60 minit. Diakhir kursus peserta-peserta akan mendapat: 3.1- Maklumat mengenai Langkah ke arah Pengakap Raja.: - Sijil Lencana Pengakap Muda. - 5 Lencana Tertinggi. - Rambu Pengakap Remaja. - Ujian Sikap Pengakap Raja. - Perkhemahan Daerah – Ujian Pentarafan. - Pentarafan Pengakap Raja. - Anugerah Pengakap Raja. 3.2- Mengetahui syarat-syarat kelayakan Pentarafan Pengakap Raja. 3.3- Kemahiran mengendalikan Perkhemahan Pentafan Pengakap Raja. : 4.1- Ceramah / syarahan. 4.2- Bengkel. 4.3- Perkhemahan. 5.1- Membina keyakinan diri. 5.2- Menambah minat dalam pengakap. 5.3- Meningkatkan keilmuan kepengakapan.

4. Kaedah / Pengajaran

5. Nilai-Nilai Murni

:

6. Bahan / alat bantu

:

7. Penyampaian/Pengajaran: 7.1- Langkah 1 -

6.1- Carta ke arah Pengakap Raja. 6.2- Sijil Pengakap Raja. 6.3- Buku Log. 6.4- Borang Pentarafan Pengakap Raja 6.5- Carta Lencana Tertingi Pengakap Remaja .

-Perbincangan mengenai Pengakap Raja. -Menerangkan maklumat laluan ke Pengakap

Raja.

7.2- Langkah 2

-

Menjelaskan cara-cara mendapatkan 5 Lencana Tertinggi Pengakap Remaja: - Lencana Jaya Diri. - Lencana Kemahiran. - Lencana Kegiatan. - Lencana Pengembaraan. - Lencana Perkhidmatan. Menerangkan bagaimana mendapatkan Rambu Pengakap Remaja. Pekhemahan Ujian Pra Pentarafan. - Ujian Sikap.

7.3- Langkah 3

-

7.4- Langkah 4

-

7.5- Langkah 5

-

Pentarafan Pengakap Raja. - Borang penyertaan. - Sijil-Sijil Lencana Tertinggi. - Buku Log. - Kad keahlian. - Keperluan Perkhemahan Pentarafan Pengakap Raja. Anugerah Pengakap Raja. - Lencana Pengakap Raja. - Sijil Pengakap Raja.

7.6- Langkah 6

-

8. Lampiran

-

Buku Skima Latihan Pengakap Raja.

UNIT

: PKK / PM / PR

BILANGAN SESI : 6 1. TAJUK SESI 2. MASA 3. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; 1.1 Memahami kepentingan merancang sesuatu program dalam aktiviti Pengakap. 1.2 Dapat membezakan antara program jangka panjang dengan program jangka pendek. 1.3 Meyakinkan diri semasa menjalankan aktiviti Pengakap. 1.4 Menambah pengetahuan sedia ada. 4. KAEDAH 5.1 Syarahan 5.2 Perbincangan 5.3 Percambahan fikiran 5.4 Pembentangan 5. NILAI-NILAI MURNI 5.1 Membina keyakinan 5.1 Menanam minat dengan aktiviti-aktiviti dan ilmu kePengakapan, 6. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 6.1 6.2 6.3 6.4 LCD dan skrin. Komputer OHP dan lutsinar Papan putih Kertas majung, kertas warna, gum. : MERANCANG PROGRAM : 150 minit

6.5
. 7.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 7.1 LANGKAH 1 (5 minit) Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang kekuatan dan kelemahan sesuatu program. LANGKAH 2 (15 minit) Jurulatih memberi beberapa situasi/contoh program jangka panjang dan jangka pendek.

7.2

7.3

LANGKAH 3 (130 minit) 7.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan;; a. Program tahunan. b. Program bulanan. c. Perjumpaan mingguan. LANGKAH 4 (20 minit) Pembentangan kumpulan. LANGKAH 5 (10 minit) Jurulatih membuat rumusan

7.4

7.5

8.

LAMPIRAN. 8.1 8.2 8.3 Nota edaran. Contoh-contoh program jangka panjang Contoh-contoh program jangka pendek.

Unit: Bilangan Sesi: 1. Tajuk Sesi:

PR 7 AKTIVITI ASAS 1 – Kemahiran Berpengakap : Kerja Tali (Berpengkalan) i. Ikatan Dan Simpulan ii. Lilitan Dan Sambat 120 Minit (60 Minit Satu Pengkalan) 3.1- Kepentingan berpengakap. Kemahiran Kerja Tali dalam aktiviti

2. Masa: 3. Objektif:

3.2- Mutu Kemahiran Kerja Tali dalam meningkatkan taraf perkhemahan dan kualiti perkhidmatan. 4. Kaedah: Sistem Berpengkalan (Demonstrasi, Teori & Amali) Pengkalan i. - Ikatan Dan Simpulan (6 ikatan) a. Simpul Tapak Kucing b. Simpul Raga c. Simpul Serban d. Simpul Buaian e. Ikatan Jepun f. Ikatan Filipino Pengkalan ii. - Lilitan Dan Sambat (4 ikatan) a. Lilit Berkas Tingkat b. Genggam Monyet c. Sambat Pendek d. Takal Tali 5. Nilai Murni: 6. Alat Bantu: 5.1- Kerjasama dalam kumpulan 5.2- Bersedia menghadapi aktiviti luar 6.1- Tali (pelbagai saiz dan jenis bersesuaian dengan ikatan) 6.2- Kayu / Papan 6.3- Gambarajah

7. Penyampaian / Pengajaran: 7.1- Langkah 1 Menerangkan dan demonstrasi cara-cara membuat ikatan tersebut. 7.2- Langkah 2 Menerangkan dan demonstrasi kegunaan ikatan tersebut.

8. Lampiran

8.1- Nota (kegunaan simpulan tersebut) 8.2- Gambarajah (kaedah membuat ikatan langkah demi langkah) 8.3- Ikatan Dan Simpulan (Ikatan yang telah siap dibuat)

Bilangan Sesi: 1. Tajuk Sesi: Cemas

8 AKTIVITI ASAS 2 – Kemahiran Berpengakap : Pertolongan (Berpengkalan) i. Bantu Mula (First Aid) ii. Peti Pertolongan Cemas Dan Jenis Pembalut iii. Balutan Anduh iv. Balutan Anggota Patah

2. Masa: 3. Objektif:

120 Minit (30 Minit Satu Pengkalan) 3.1- Kepentingan Pengetahuan Pertolongan Cemas dalam pengurusan dan perlaksanaan aktiviti berpengakap. 3.2- Mutu Kemahiran Pertolongan Cemas dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan kepengakapan kepada masyarakat.

4. Kaedah:

Sistem Berpengkalan (Syarahan / Demonstrasi, Teori & Amali) Pengkalan i. - Bantu Mula (First Aid) a. Definisi Bantu Mula / Pertolongan Cemas b. Petua-Petua Am Bantu Mula c. Sistem Rangka, Saraf Dan Otot d. Fungsi Badan e. Peredaran Darah Pengkalan ii. - Peti Pertolongan Cemas Dan Jenis Pembalut a. Kandungan Peti Pertolongan Cemas Dan Kegunaan Kandungan Mengikut Jenis. b. Jenis Kain Pembalut Dan Kegunaan Mengikut Jenis. Pengkalan iii. - Balutan Anduh a. Lapik Gelang (Ring Pad) b. Anduh Tangan Dan Segi Tiga c. Kolar Dan Kaf d. Balutan Kepala e. Balutan Dada – Hadapan Dan Belakang f. Balutan Dada Dan Perut g. Balutan Tapak Tangan, Bahu Dan Siku h. Balutan Pinggang i. Balutan Lutut, Tumit Dan Tapak Kaki

Pengkalan iv. - Balutan Anggota Patah a. Patah Tulang Dagu b. Patah Tulang Selangka (Sebelah) c. Patah Tulang Selangka (Kedua-Dua Belah) d. Patah Tulang Rusuk e. Patah Tulang Paha

f. Patah Tulang Betis g. Patah Lengan Atas h. Patah lengan bawah 5. Nilai Murni: 5.1- Kerjasama dalam kumpulan 5.2- Bersedia menghadapi cabaran 5.3- Memupuk kayakinan diri 6.1 Pengkalan i (Syarahan) - Alat Bantu Ajar Elektronik 6.2 Pengkalan ii (Syarahan) - Peti Pertolongan Cemas yang lengkap - Pembalut (pelbagai saiz dan jenis) - Alat Bantu Ajar Elektronik 6.3 Pengkalan iii (Demonstrasi, Teori & Amali) - Kain Pembalut Segi Tiga - Kain Pembalut Gulung (Pelbagai Saiz) - Gambarajah 6.4 Pengkalan iv (Demonstrasi, Teori & Amali) - Kain Pembalut Segi Tiga - Kayu Tuap (Pelbagai Saiz) - Gambarajah 7. Penyampaian / Pengajaran: 7.1- Langkah 1 Penerangan 7.2- Langkah 2 Demonstrasi 7.3- langkah 3 Amali 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Gambarajah (kaedah membuat balutan)

6. Alat Bantu:

2. 3. 4.

unit MASA :

:

PKK , PM , PR Sesi 9/10 90 minit

OBJEK'TIF : Pada akhlr sesi lni peserta akan dapat 4.1 menerang kenapa Nyanylan dapat meinberl peranan dalam membentuk keyakinan dirl 4.2 menunjuk bakat 4.3 bergembira dengan menyanyl beramai-ramal

5.

KAEDAH 5.1 Mengajar baris demi baris 5.2 Menyanyl dilkuti oleh semua 5.3 Syarahan 5.4 Perbincangan dalam sekawan 5.5 Bersoallawab NILAI MURNI : 6.1 Yakin kepada diri sendirl 6.2. Menanamkan sifat berani BAHAN-BAHAN : 7.1 Alat muzik sebenar / rekaan sendirl 7.2 Carta sebak (Senikata lagu-lagu) 7.3 Lutsinar (jenis permainan) PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 8.1 Langkah 1 : ( 10 minit ) Jurulatih menyanyi dlikuti oleh para peserta. Lagu "Di Sini Senang, Di Sana senang". 8.2 Langkah 2 : (10 minit) Penerangan oleh jurulatih tentang jenis-jenis Nyanyian Pengakap KanakKanak (Lampiran 6A) Penerangan mengenai akitiviti lain yang ada dalam malam pengakap – lakonan, tarian dan sketsa. Penerangan mengenai penggunaan yell.

6.

7.

8.

8.3

Langkah 3 ( 15 minit) Jurulatih memberi tugasan kepada sekawan (Lampiran 6B). Setiap sekawan menjalankan perbincangan dengan dibantu oleh Pembimbing

8.4

Langkah 4 ( 20 minit) Sekawan mempersembahkan hasil perbincangan

8.5

Langkah 5 (5 minit) Jurulatih merumus persembahan sekawan

Lampiran 6A

JENIS-JENIS NYANYIAN 1. Nyanylan Beramal-ramal DI sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang

2x

2. Nyariyian Kumpulan / Pertandingan Goreng pisang Goreng pisang Goreng pisang sekarang 3. Nyanyian Perseorangan Tudung periuk Tudung periuk Pandal menarl (tidak digalakkan) 4. Nyanyian Beraksi Apabila bunga kembang berserl Seekor galah keluar menarl 5. Nyanylan Bercerita Bangau oh Bangau 6. Nyanylan dalam Permainan Injit-injit semut Siapa sakit naik atas Lampiran 6 TUGASAN 1. Setiap sekawan dikehendaki mereka cipta satu nyanyian : 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Beramai-ramai Beraksi Bercerita Berkumpulan / Pertandingan

Bilakah aktiviti nyanyian ini dapat dijalankan.

Unit Sesi

: :

PKK / PM / PR. 11.

1. Tajuk 2. Masa

: :

SISTEM BERPATROL. 60 minit. Diakhir kursus peserta akan dapat: 3.1- Menerangkan peranan dan faedah Sistem Berpatrol. 3.2- Memahami Tugas dan Tanggungjawab Ketua Patrol. 3.3- Memahami struktur dan Peranan Majlis Ketua Patrol. 3.4- Mengurus patrol dengan baik dan berkesan. 4.1- Syarahan, tunuk cara / demonstrasi. 4.2- Perbincangan Kumpulan. 4.3- Bengkel. 4.4- Pembentangan hasil bengkel. 5.1- Bekerjasama dalam pengakapan. 5.2- Menghormati pendapat orang lain. 5.3- Berdisiplin. 6.1- Kertas Mahjong. 6.2- Alat tulis, pen marker dll. 6.3- LCD / Laptop/Skren.

3. Objektif :

4. Kaedah

:

5. Nilai Murni

6. Alatan

:

7. Penyampaian Pengajaran: 7.1- Langkah 1 (5 MINIT) Menerangkan apa itu Patrol – rujuk P.O.R SEKSYEN II tajuk patrol perenggan 240. 7.2- Langkah 2 (20 minit) - Membincangkan faedah-faedah sistem berpatrol kepada ahli-ahli pengakap. - Menerangkan proses lperlantikan ketu patrol dan penolong ketua patrol 7.3- Langkah 3 (20 minit) - Membincangkan cara-cara mentadbir patrol dengan menitik beratkan tugas ketua patrol. - Menerangkan bagaimana menilai prestasi

sesebuah patrol. 7.4-Langkah 4 (10 minit)

- Menerangkan Peranan Majlis Ketua Patrol dan keahlian majlis - Fungsi majlis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan troop. 7.5- Langkah 5 (5minit) - Menerangkan kesan sistem berpatrol dalam kehidupan komuniti.

8. Lampiran. - Carta Organisasi kumpulan.

Bilangan Sesi:

12

1. Tajuk Sesi: 2. Masa: 3. Objektif:

Perjumpaan Terup Mingguan 90 Minit 3.1- Merancang Dan Melaksanakan Secara Amali Program Perjumpaan Terup Mingguan. 3.2- Mengenal Pasti Kriteria Menilai Perjumpaan. 3.3- Membanding Beza Program-Program Perjumpaan.

4. Kaedah: 5. Nilai Murni:

Soal Jawab, Perbincangan & Pembentangan Dan Latihan Amali 5.1- Memupuk minat dan semangat berpengakap dikalangan pengakap. 5.2- Mengekal dan meningkatkan mutu kepengakapan.

6. Alat Bantu:

6.1- Alat Bantu Ajar Elektronik 6.2- Papan Putih, Kertas Sabak Dan Manilakad.

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Perancangan (30 minit) Merancangkan Satu Perjumpaan 7.2- Pelaksanaan (30 minit) Melaksanakan Perjumpaan Secara Amali 7.3- Penilaian (30 minit) Objektif Alatan Masa Keseronokan Penglibatan Ahli 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Contoh Program Perjumpaan Terup Mingguan

UNIT

: PKK / PM / PR

BILANGAN SESI : 13

1. TAJUK SESI 2. MASA 3.

: ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI : 60 minit

KUMPULAN SASARAN : PEMIMPIN PENGAKAP KANAK-KANAK.

4. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; 1.5 Mengetahui struktur organisasi dan pentadbiran kumpulan, daerah dan negeri. 1.6 Menambah pengetahuan sedia ada. 5. KAEDAH 5.5 Syarahan 5.6 Perbincangan 5.7 Percambahan fikiran 5.8 Pembentangan 6. NILAI-NILAI MURNI

6.1 Menanam sikap hormat menghormati.
6.2 Menggalakkan hubungan baik dan mesra. 7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 7.1 LCD dan skrin. 7.2 Komputer 7.3 OHP dan lutsinar 7.4 Papan putih. 7.5 Carta. 7.6 Kertas majung dan marker. 8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.1 LANGKAH 1 (5 minit) 8.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang pemimpin-pemimpin Pengakap yang diketahuinya. 8.1.2 Bersoaljawab tentang persamaan dan perbezaan organisasi persatuan lain dengan organisasi Pengakap di Kumpulan masingmasing. LANGKAH 2 (5 minit) 8.2.1 Jurulatih menerangkan tentang ahli Pengakap berpakaian seragam dan ahli Pengakap yang tidak berpakaian seragam. 8.2.2 Mengenalkan jawatan-jawatan atau pangkat-pangkat dalam Pengakap.

8.2

8.3

LANGKAH 3 (30 minit) 8.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan;; d. Struktur pentadbiran Kumpulan. e. Struktur Organisasi PPM Daerah dan Majlis Pengakap Tempatan. f. Struktur PPM Negeri dan Majlis Pengakap Negeri. LANGKAH 4 (15 minit) Pembentangan kumpulan. LANGKAH 5 (5 minit) Jurulatih membuat rumusan

8.4

8.5

9.

LAMPIRAN. 9.1 9.2 Nota edaran. Gambar