1) - 1-o pitanje u skripti Definiraj pojmove i/ili termine: JAVNI PRIJEVOZ, JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ, JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA

, PUTNICKA LINIJA, PUTOVANJE…. odgovor: PUTOVANJE - kretanje između dva dislocirana mjesta od strane putnika bez obzira na korišteno prijevozno sredstvo PUTNIK - svaka osoba koja zauzima jedno putničko mjesto Fizička osoba koja na temelju (ne)plaćenog ugovora o prijevozu stječe određena prava i obveze u prijevozu s jednog mjesta na drugo (pravno stajalište) je osoba koja na temelju ugovora (vozne karte) ima pravo na prijevoz PUTNIČKA LINIJA - relacija sastavljena između dva terminala ili okretišta od prijevoznih dionica

PRIJEVOZNIK - fizička ili pravna osoba koja, prijevoznim sredstvom kojeg je vlasnik, nosilac prava korištenja ili zakupac, obavlja prijevoz putnika ili tereta za treće osobe u vlastito ime, u pravilu kao trajnu gospodarsku djelatnost uz naplatu na temelju ugovora o prijevozu; je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost javnog prijevoza PUTNIČKI TERMINAL - ishodišno - ciljni (polazno - dolazni) punkt u mreži putničkih linija gdje putnici tijekom putovanja najčešće prelaze s jednog na drugi transportni podsustav OKRETIŠTE - početno - završni punkt transportne infrastrukture gdje počinju ili završavaju putničke linije JAVNI PRIJEVOZ - je prijevoz pristupačan uz jednake uvjete svim korisnicima prijevoznih usluga, a obavlja se ili kao linijski ili kao slobodan prijevoz.

1

Prijevoz koji se obavlja na unaprijed određenim relacijama, smjerovima i frekvencijama po voznom redu uz određenu cijenu je gospodarska djelatnost koja se, stavljanjem prijevoznog sredstva na javnu uporabu svakoj osobi potencijalnom korisniku prijevozne usluge, obavlja trajno i uz određenu cijenu JAVNI PRIJEVOZ GRADSKO-PRIGRADSKIH PUTNIKA Javni prigradski i gradski prijevozi odnose se na promet putnika i tereta u okolici većih gradova i na njihovom urbanom području s ciljem da se optimalno zadovolje želje i potrebe korisnika prijevoznih usluga u komuniciranju na relaciji grad - okolica i obratno Javni linijski prigradski i gradski prijevoz putnika jest svakodnevni prijevoz koji se stalno i intenzivno obavlja motornim i drugim vozilima na pojedinim linijama prigradskog i gradskog područja VOZNI RED - je akt koji sadrži: Naziv prijevoznika, Liniju prijevoza, Vrstu linije, Redoslijed kolodvora odnosno stajališta i njihovu udaljenost, Vrijeme polaska i dolaska vozila, Režim i razdoblje održavanja linije te rok važenja voznog reda PUTNIČKI KM (pkm) - učinak prijevoznog sredstva tijekom vožnje jednog putnika na prijevoznom putu duljine 1 km PROMETNO TRŽIŠTE u gradsko - prigradskom putničkom prijevozu mjesto na kojem se suočava prometna ponuda i potražnja radi razmjene, odnosno radi zadovoljavanja potreba za prijevozom osoba ili stvari kao i prijenosom vijesti, uz formiranje jedinstvene cijene TRANSPORTNI RAD (prijevozni učinak) PRIJEVOZNOG SREDSTVA Proizvodnja u transportnoj djelatnosti ima za svoj rezultat prijevoznu uslugu koja se u putničkom prijevozu kvantificira umnoškom broja
2

ali s mogućnošću određene tolerancije trajanja koja se može javiti zbog. pitanje u skripti Navedi strukturu stupnja obuhvata teritorijalne (prostorne) i vremenske dimenzije potražnje za prijevozom gradsko-prigradskih putnika? odgovor: Prostorna dimenzija potražnje za prijevozom putnika. utemeljena na potrebama za prijevozom putnika. Zadatak je pronaći i utvrditi najsvrsishodniji način međusobne povezanosti radne snage i transportnih sredstava s predmetom prijevoza. kao što su: 1. 3 . Potražnja za putničkim prijevoznim uslugama na razini pojedinih transportnih grana. Potražnja za putničkim prijevoznim uslugama na razini pojedinih teritorijalnih cjelina 2. Potražnja za putničkim prijevoznim uslugama na razini pojedinih prijevozničkih poduzeća. teritorijalno je strogo određena. događaja tijekom prijevoznog procesa. odnosno prijevoznik Vremenska dimenzija potražnje za prijevozom putnika u prvi plan ističe činjenicu prema kojoj se potrebe za prostornom dislokacijom ljudi javljaju isključivo unutar intervala vremena poznatih granica. 2) – 29-o. manje/više nepredviđenih. U istraživanju i analiziranju potražnje često je potrebno koristiti se njenim agregatnim prostornim jedinicama različitog stupnja obuhvata. sredstva i predmet rada. odnosno podsustava 3.prevezenih putnika i udaljenosti prijevoza tijekom nekog razdoblja Kvantifikacija transportnog rada putničkog vozila izražava se u ostvarenim putničkim kilometrima Koji je zadatak tehnologije prometa koja se bavi tehnološkim procesom? odgovor: TEHNOLOGIJA PRIJEVOZA GRADSKO-PRIGRADSKIH PUTNIKA Pod tim nazivom istražuje se zakonitost promjena nastalih na predmetima rada tijekom društvenoga proizvodnog procesa koga čine tri osnovna elementa: radna snaga.

Osnovne prednosti: 1. Izgradnja ovog podsustava košta osjetno manje od izgradnje metroa.3) – 40-o. Brzina: 80 km/h 9. Kolosijek: 1435 mm 4 . Broj vrata: dvoja dvokrilna vrata sa svake strane vagona 6. Tip: dvosmjerno zglobno vozilo 3. a grad dobivaefikasniji i atraktivniji prijevozni podsustav u odnosu na postojeći ulični (cestovni). Broj kola u vlaku: 3 (2 motorna. Prijevozni kapacitet: 237 putničkih mjesta (63 sjedišta) 7. 1 vučnena) 4. tramvajski i autobusni prijevozni podsustav 2. Broj osovina: 6 5. pitanje u skripti Navedi osnovne prednosti lako – tračnog podsustava (LRT-a) u odnosu na klasični metro sustav te navedi podatke o osnovnim tehničkotehnološkim obilježjima vozila LRT – a u Frankfurtu. Prometna mreža lako – tračnog podsustava nadograđuje se postupno po fazama i redoslijedu hitnosti (prioritetu) pojedinih dionica ovisno o materijalnim mogućnostima grada. Pogonski motori: 4 trofazna električna motora pojedinačne snage 130 kw 8.4 t 10. Masa vozila: 37. Generalna prednost visoko kapacitetnog lako – tračnog podsustava je mala specifična potrošnja pogonske energije i velika ekološka prihvatljivost Frankfurtski «LRT» Tehnički podaci vozila 1. Max. Proizvođač: «siemens-u4» 2. čime se postiže najfleksibilnija konfiguracija mreže putničkih linija 3.

trolejbusa i tramvaja (dijagram dole) 5 . odgovor: a=v2-v1/t znači v1=20 v2=60 t=16 a=60-20/16=2.4) – 28 i 58-o pitanje u skripti Nacrtaj karakteristicni dijagram vrijeme-put ciklusa kretanja prijevoznog sredstva izmedju dva stajalista na putnickoj liniji (dijagram dole) te izracunaj prosjecno ubrzanje prijevoznog sredstva koje je krećući se brzinom 20 m/s postiglo brzinu 60 m/s za 16 sekundi.5 m/s2 Nacrtaj dijagram ekonomski najpovoljnijeg podrucja primjene autobusa.

6 .

Očitavanjem raspoloživih podataka s uloška tahografa kontrolira se učinak prijevoznog sredstva. Upuštena trasa .koja se odnosi na rad putničke linije na površini koja može imati djeljiv. precizno i trenutačno u pisanom obliku bilježi informacije o brzini kretanja. kontinuirano.uglavnom su determinirana svojim vertikalnim položajem koji se može sistematizirati u četiri osnovne skupine: 1. Sustav pokazatelja služi za praćenje «tekućih» događaja u transportnom procesu. stavljanju određene veličine u odnos prema drugoj. 2. prijeđenom putu te vremenima vožnje u stajanja prijevoznog sredstva tijekom određenog transportnog zadatka.na kojoj je putnička linija postavljena ispod razine 7 . Za mjerenje velike većine raspoloživih pokazatelja transportnog rada služe odgovarajući mjerni instrumenti od kojih se TAHOGRAF smatra najučinkovitijim mehaničkim operatorom koji automatski. a njihova je svrha u mjerenju. Sam zapis rezultata rada tahografa naziva se TAHOGRAM.na kojoj je linija gotovo uvijek denivelirana pomoću nasipa. a poglavito u onim detaljima koji izravno utječu na njegovu racionalnu i ekonomski opravdanu eksploataciju. Uzdignuta trasa . poluzavisan i/ili nezavisan režim u odnosu na druge načine prijevoza 3. 6) Nabroj fizička obilježja trase putničke linije odgovor: Fizička obilježja trase . Trasa u razini okolnog terena . vijadukta i/ili mosta. odnosno dohotka prijevoznika (poduzeća).5) – 15-o pitanje u skripti Definiraj transportni rad (prijevozni učinak) i njegove jedinice mjere odgovor: Sustav pokazatelja transportnog rada u prometnoj djelatnosti predstavlja egzaktnu podlogu za analitičko praćenje i proučavanje međuovisnosti elemenata prijevoza tijekom realizacije prijevozne usluge te za utvrđivanje i kontrolu planiranog i realiziranog transportnog rada. tj.

računalni program za izradu voznog reda 2.okolnog terena. INTERPLAN . odnosno društvene zajednice • optimalna mreža putničkih linija • sigurnost u prijevozu • ekonomičnost prijevoza • ušteda pogonske energije • smanjenje štetnog djelovanja prometa na čovjekov okoliš 9) Novi sustav za nadzor i upravljanje prijevozom omogućiti će automatsko praćenje prometnog procesa. ali s potpuno otvorenim iskopom 4. Tunelska trasa . Od koja dva međuovisna podsustava se sastoji taj sustav? odgovor: 1. ATRON RBL .računalno podržani sustav nadzora i upravljanja prijevozom 8 .koja predstavlja potpuno kontroliranu putničku liniju ispod površine zemlje 7) Definiraj javni linijski prijevoz? odgovor: Javni linijski prigradski i gradski prijevoz putnika jest svakodnevni prijevoz koji se stalno i intenzivno obavlja motornim i drugim vozilima na pojedinim linijama prigradskog i gradskog područja 8) Nabroj stajališta (kriterije) putničke prijevozne usluge odgovor: Ciljevi prijevoza sa stajališta: a) korisnika prijevozne usluge (putnika) • mogućnost masovnog korištenja (dostupnost) • sigurnost u prijevozu • smanjenje ukupnog vremena putovanja (brzina i frekvencija) • postizanje redovitosti i kvalitete prijevoza (udobnost i informiranost) • pojeftinjenje vozne karte b) prijevoznika.

eksploatacijska obilježja današnji je tramvaj tračno (2.5t. sa jednim vučnim motorom snage 5060kW i sa oko 60 putničkih mjesta. mase 9-11t. 8 . sa jednim ili dva vučna motora trajne snage 135-160kW. u načelu dizel. rotel) za posebne namjene 11) Definiraj tračna putnička sredstva tramvaj. • zglobni (harmonika) autobus (s jednim i/ili dva zgloba). sa tri ili četiri osovine.osovinsko) prijevozno sredstvo namjenjeno za masovni prijevoz gradskih putnika bilo samo motornim vučnim (standardnim.10) Definiraj prijevozno sredstvo trolejbus i autobus te ga klasificiraj po vrsti odgovor: Trolejbus je cestovno električno vozilo.5 4. sa jednim vučnim motorom snage 95-120kW i sa ukupno 85-105 putničkih mjesta. neto mase 6-7t.S obzirom na svoja tehničko . laki-brzi tramvaj. 6.5-8. • duljine 16-21m. sa dvije ili tri osovine. • standardni (klasični) autobus. motorom snage 70-90kW i sa ukupno 70-80 mjesta.5m). skyliner. za 130-180 putnika.metro te objasni osnovnu koncepcija izgradnje infrastrukture metro sustava odgovor: . • duljine 9-10m. (pred metro). • autobus na kat (katni autobus) te • ostale vrste autobusa (autobus na polukat. pullman.5t. zglobnim. 4. • duljine 10-12m. mase praznog vozila 16-17. razlikujemo: • minibus. u stalnoj električnoj sprezi sa dvožičnim kontaktnim vodovima preko trolnih oduzimača struje i sa ograničenom slobodom bočnog kretanja od osi kontaktne mreže (3. Prema veličini i broju putničkih mjesta trolejbuse dijelimo u četiri osnovne skupine: • duljine 8-9m. dvozglobnim) vozilom bilo tramvajskom 9 . motora kreće po cestovnoj i/ili uličnoj transportnoj mreži uz mogućnost prilagođavanja trenutno vladajućim eksploatacijskim uvjetima djelovanja unutar mješovitog prometa. mase praznog vozila 7. Autobus ili «bus» (u žargonu skraćena verzija naziva) cestovno je javno putničko prijevozno sredstvo sa gumenom oblogom (pneumatikom) na naplatcima kotača a koje se snagom vlastitog. dvodijelnom zglobnom karoserijom.

je načelno. dvozglobni ili višezglobni tramvaj c) tramvaj na kat (katni tramvaj) 4. u kolovoz ugrađenom (zatvorenom) i/ili otvorenom kolosijeku raznih širina (1000 ili 1435 mm) čeličnih specijalnih («Phonix») ili klasičnih («Vignol») tračnica (koje ujedno služe kao negativni vod .kompozicijom sastavljenom od pridodanih (jedne ili dvije) prikolica čije se kretanje po. dva ili četiri monofazna elektromotora pojedinačne snage od 40 do 150 kW istosmjerne struje linijskog napona 600 .masa) ostvaruje pomoću bilo jednog.Tipični laki brzi tramvaj (pred-metro). s obzirom na sastav kompozicije: a) samostalni («solo») tramvaj b) udvojeni tramvaj (par sastavljen od motornog vozila i prikolice) c) trodjelni tramvaj (trojka sastavljena od motornog vozila i dvije prikolice) d) multiplicirani tramvaj (kompozicija od dva ili tri motorna vozila) 5. VRSTE TRAMVAJA: 1. s obzirom na područje djelovanja: a) tramvaj na razini zemlje (površinski) b) tramvaj djelomično u tunelima (podzemni). s obzirom na konstrukciju karoserije: a) standardni klasični tramvaj b) jedno. odnosno LTT (lako-tračni tramvaj) c) tramvaj iznad razine zemlje (nadzemni) . s obzirom na broj osovina pojedinačnog vozila: a) dvoosovinski tramvaj b) četveroosovinski tramvaj c) šestosovinski tramvaj d) osmoosovinski tramvaj 3. s obzirom na samostalnost pogona: a) motorni samohodni tramvaj b) vučena tramvajska prikolica (bez vlastitog pogona) 2.800 V dobivene iz gradskih postrojenja putem jednožičanog nadzemnog pozitivnog strujnog voda (sprovodnika) i samopodešavajučeg oduzimača struje (trola ili lira)25 te pantografa raznolikih konstrukcijskih (tehničkih) rješenja. 10 . kao i tramvajska kompozicija multipliciranih jedinica koju sačinjavaju najviše tri vozila koja pojedinačno imaju od četiri do šest osovina ili od dvoja osamosovinskih vozila. šestosovinsko i/ili osamosovinsko zglobno vozilo.

. kolnici namijenjeni isključivo za kretanje javnih vozila 11 . a time i veću prosječnu brzinu. Dubinski se metro kreće nezavisno od zgrada na površini. a putniku je prikladan i za kraća putovanja jer ne gubi mnogo vremena na silaske u duboko podzemlje. sa površine. Predstavlja optimalni oblik masovnog prijevoza putnika. Operacionalizirani prioriteti 3. Fizički prioriteti 2.najčešće. Podzemna željeznica je . ima velike polumjere zavoja. u stvari. kompozicija željezničkih vozila posebno prilagođenih profilom.koji pripada glavnom gradu) je opći naziv za električnu podzemnu željeznicu koja služi javnom prijevozu putnika u velikim gradovima. stanice su na velikim udaljenostima pa je time namijenjen za dulja prigradska putovanja. uvjet za označavanje je minimalan frekvencija vozila u satu (15 za autobuse i 20 za tramvaje) te minimalna širina kolnika (3 prometne trake na jednosmjernim i 4 na dvosmjernim kolnicima) 2. oblikom i konstruktivnim komponentama visokofrekfentnom i brzom gradskom i prigradskom prijevozu putnika koji se većinom obavlja u podzemnim tunelima. a to su 1.Metro (francuski metropolitan . tzv. kolnici namijenjeni prvenstveno za kretanje javnih vozila 4. posebno obilježene vozne trake. Plitki metro slijedi uličnu mrežu. pa ima manje polumjere zavoja i manju prosječnu brzinu. Prvi se izvode pretežno iskopom odozgo. žute linije . Dva su temeljna tipa izgradnje infrastrukture metroa: plitki (dubina tjemena tunela do šest metara) i duboki (do 40 metara). Stanice mogu biti na manjim udaljenostima. a drugi kopanjem tunela. posebni prilazi namijenjeni samo javnim vozilima 3. 12) Nabrojite prioritete rješavanja prometnih problema odgovor: Vrste prioriteta vozilima javnog masovnog prijevoza putnika mogu se sistematizirati u: 1. Zakonodavni (legislativni) prioriteti Fizički prioriteti obuhvaćaju mjere koje se odnose na različite oblike rezerviranja određenih površina na kolniku namijenjenih isključivo vozilima javnog prijevoza.

uključujući i izuzeća od zabrane skretanja. prednost prolaza vozila javnog prijevoza s stajališta. zabrana zaustavljanja i parkiranja na stajalištima. Pratiti funkcioniranje prometa i poduzimati odgovarajuće mjere 3. Voditi prometni dnevnik o izvanrednim događajima u prometu 4. realizaciju voznog reda 2. Pratiti. Raspoređivati rezervno prometno osoblje (prema potrebi) 6. Ukoliko na prilazima križanju postoji vozni trak rezerviran za kretanje vozila JGP. putem dojave vozača. Obavješćivati javnost o prometu 12 . Organizirati otklanjanje kvarova na vozilima i njih samih 5.Operacionalizirani prioriteti obuhvaćaju mjere koje se odnose na uspostavljanje posebnog režima kretanja vozila javnog masovnog prijevoza putnika unutar određenog prometnog toka. prioritet prolaza postiže se korištenjem postojećih semaforskih grupa uz dodavanje jedne posebne namijenjene prioritetnim vozilima. npr. ako to nije moguće prioritet se postiže ugradnjom detektora u kolnik i vozila. Zakonodavni (legislativni) prioriteti kao što i ime govori obuhvaćaju pojedine članke zakonskih akata i propisa vezanih za javni prijevoz putnika. 13) koji su osnovni zadaci glavnog prometnika u operativnom centru javnog gradskog prijevoza? odgovor: 1. poštivanje obveznog razmaka i prednosti prolaza tračničkog vozila.

b) udruge taksista se javljaju u većim gradovima. Taksi prijevoz može se svrstati prema raznim kriterijima u nekoliko skupina: 1) Po načinu rada: a) stacionarni je onaj koji čeka putnika ili njegov poziv. koji se odvija po utvrđenoj mreži putničkih linija. dok je rjeđi na međugradskim relacijama.odnosno narudžbu na utvrđenom taksi stajalištu. b) pokretni je onaj koji krećući se utvrđenim ili neutvrđenim relacijama. Nužnost postojanja taksi prijevoza opravdava se potrebom dopunjavanja javnog gradskog prijevoza putnika. različite od tradicionalnog javnog prijevoza i koje u potpunosti koriste postojeću uličnu mrežu. Ovakav način rada javlja se u manjim naseljima gdje je mali broj taksista. što znači da je veliki dio gradskog područja «nepokriven» linijama javnog prijevoza putnika. 15) Definirajte paratranzit i njegove vrste? ili Objasnite kvazijavni prijevoz (paratranzit)? odgovor: Paratranzit obuhvaća specifične oblike javnog prijevoza ljudi u gradovima u spektru koji se kreće od najindividualnijeg (putničkog auta) do najmanje personaliziranog načina (tradicionalnog javnog) prijevoza. paratransport predstavlja one forme gradskog prijevoza putnika koje su javno dostupne. te onemogućavanja međusobne nelojalne konkurencije. Prema tome. u vrijeme i mjesto koje oni smatraju najpogodnijim za svoj posao. radi uspostave organiziranog rasporeda vozila i rada.14) Definiraj taxi prijevoz i njegovu klasifikaciju po načinu rada te po obliku organiziranosti prijevoza i prijevozne organizacije. skuplja usputne putnike (tzv. te c) kao samostalne tvrtke za davanje taksi usluga. Ovi prijevozi obavljaju se po unaprijed utvrđenoj tarifi. 2) Po obliku organiziranosti prijevoza i prijevozne organizacije: a) individualni taksi vozači prevoze putnike svaki na svoj način. 3 kategorije: 13 . lutalice). odgovor: Taxi prijevoz je javni individualni prijevoz putnika koji se obavlja na gradskom odnosno na gradsko .prigradskom području. Stoga je ova vrsta prijevoza i svrstana u gradski prijevoz. a na relacijama koje određuju korisnici (putnici).

s obzirom na kategoriju odnosno tip trase po kojoj se prijevozna sredstva kreću 2. Most između auta i javnog prijevoza 16) Novi sustav za izradu. b) usluge koje korisnik realizira tel. c) usluge koje korisnik prethodno ugovori s drugim: auto-pul i pretplatni autobus. INTERPLAN . pozivom ili zaustavljanjem vozila na ulici: “dial-a-ride“ i maršrutni taxi.a) usluge koje se korisnicima pružaju putem iznajmljivanja vozila: rent a car i kratkotrajno iznajmljivanje vozila.računalni program za izradu voznog reda 2. s obzirom na broj tračnih vođica (tračnica) na trasi kolosijeka po kome 14 .računalno podržani sustav nadzora i upravljanja prijevozom Podatak kao nositelj svrsishodne informacije mora ispunjavati slijedeće uvijete: • • • • • • • javnost (dostupnost) relevantnost (važnost) reprezentativnost (tipičnost) pravovremenost (aktualnost) potpunost (cjelovitost) preciznost (točnost . nadzor i upravljanje prijevozom sastoji se od koja dva međuovisna podsustava? ili Novi sustav za izradu voznog reda. odgovor: 1. odgovor: 1.istinitost) razumljivost (jasnoća) 17) Nabrojite vrste prijevoznih sredstava gradsko-prigradskog prijevoza s obzirom na raznolikost diferentnih kriterija podjele. nadzor i upravljanje prijevozom te informiranje putnika omogućava praćenje prometnog procesa u JPP u Zagrebu putem: Sustav se sastoji od koja 2 međuovisna podsustava? Navedite sto mora ispunjavati podatak kao nositelj svrsishodne informacije. ATRON RBL .

odnosno s obzirom na vrstu pogonskih (nosivih) i vodećih kotača na prijevoznom sredstvu 4. Trajanje putovanja 8. Prilagođenost putničkih perona i prijevoznih sredstava glede jednostavnosti cirkuliranja putničkih tokova 15 . Brzina prijevoza. Frekvencija i interval slijeda vozila na putničkoj liniji 5. odnosno varijable kvalitetne vrijednosti prijevozne usluge: 1. odnosno trajanje prijevoza 4. Ekonomičnost prijevoza 3. Pristupačnost (prostorna i vremenska) mreži putničkih linija 2. s obzirom na dominantnu (glavnu) vrstu pogonske energije 5. s obzirom na područje opsluživanja i način organiziranosti rada vozila na putničkoj liniji 7. s obzirom na tehničko rješenje međusobne veze prijevoznog sredstva i tračnih vođica na trasi. s obzirom na raspoloživi prijevozni kapacitet (broj putničkih mjesta za sjedenje i stajanje) 18) Koje se varijable kvalitetne vrijednosti prijevozne usluge najčešće upotrebljavaju za utvrđivanje normi? odgovor: Za utvrđivanje normi kvalitete putničke prijevozne usluge najčešće se rabe sljedeće kvalitetne osobine. Sigurnost putnika tijekom putovanja 10. Udobnost prijevoza i ponašanje službenog osoblja 9. Prijevozna sposobnost 7. s obzirom na način upravljanja (vođenje i nadziranje) prijevoznim sredstvom 6. Redovitost i točnost prijevoza 6.se vozila kreću 3.

posebni prilazi namijenjeni samo javnim vozilima 3. prioritet prolaza postiže se korištenjem postojećih semaforskih grupa uz dodavanje jedne posebne namijenjene prioritetnim vozilima. npr. Ukoliko na prilazima križanju postoji vozni trak rezerviran za kretanje vozila JGP. uključujući i izuzeća od zabrane skretanja. Fizički prioriteti 2. prednost prolaza vozila javnog prijevoza s stajališta. žute linije . Zakonodavni (legislativni) prioriteti Fizički prioriteti obuhvaćaju mjere koje se odnose na različite oblike rezerviranja određenih površina na kolniku namijenjenih isključivo vozilima javnog prijevoza. 16 . kolnici namijenjeni prvenstveno za kretanje javnih vozila 4. Zakonodavni (legislativni) prioriteti kao što i ime govori obuhvaćaju pojedine članke zakonskih akata i propisa vezanih za javni prijevoz putnika. posebno obilježene vozne trake. zabrana zaustavljanja i parkiranja na stajalištima. poštivanje obveznog razmaka i prednosti prolaza tračničkog vozila. tzv. a to su 1.19) Nabrojite osnovne vrste prioriteta vozilima javnog masovnog prijevoza putnika. Operacionalizirani prioriteti 3.najčešće. ako to nije moguće prioritet se postiže ugradnjom detektora u kolnik i vozila. uvjet za označavanje je minimalan frekvencija vozila u satu (15 za autobuse i 20 za tramvaje) te minimalna širina kolnika (3 prometne trake na jednosmjernim i 4 na dvosmjernim kolnicima) 2. odgovor: Vrste prioriteta vozilima javnog masovnog prijevoza putnika mogu se sistematizirati u: 1. kolnici namijenjeni isključivo za kretanje javnih vozila Operacionalizirani prioriteti obuhvaćaju mjere koje se odnose na uspostavljanje posebnog režima kretanja vozila javnog masovnog prijevoza putnika unutar određenog prometnog toka.

20) Nabrojite ciljeve prijevoza sa stajališta korisnika prijevozne usluge? odgovor: ciljevi sa stajališta korisnika prijevozne usluge: • • • • • mogućnost masovnog korištenja (dostupnost) sigurnost u prijevozu smanjenje ukupnog vremena putovanja (brzina i frekvencija) postizanje redovitosti i kvalitete prijevoza (udobnost i informiranost) pojeftinjenje vozne karte Nabrojite ciljeve prijevoza sa stajališta prijevoznika? odgovor: ciljevi sa stajališta prijevoznika: • • • • • optimalna mreža putničkih linija sigurnost u prijevozu ekonomičnost prijevoza ušteda pogonske energije smanjenje štetnog djelovanja prometa na čovjekov okoliš Nabrojite aspekte ocjene podobnosti transportnog podsustava? odgovor: Aspekti ocjene podobnosti transportnog podsustava: • • • • • • Početni troškovi ulaganja i pogonski troškovi Ograničenost dostupnosti putnika (fleksibilnost) Intenzitet korištenja raspoloživih prijevoznih kapaciteta Prilagodljivost postojećoj transportnoj mreži Sigurnost u prijevozu Potrošnja pogonske energije po jedinici rada prijevoznog sredstva 17 .

21) Objasnite kvazijavni prijevoz (paratranzit). 3 kategorije: a) usluge koje se korisnicima pružaju putem iznajmljivanja vozila: rent a car i kratkotrajno iznajmljivanje vozila. 7. odgovor: Paratranzit obuhvaća specifične oblike javnog prijevoza ljudi u gradovima u spektru koji se kreće od najindividualnijeg (putničkog auta) do najmanje personaliziranog načina (tradicionalnog javnog) prijevoza. c) usluge koje korisnik prethodno ugovori s drugim: auto-pul i pretplatni autobus. 5. pozivom ili zaustavljanjem vozila na ulici: “dial-a-ride“ i maršrutni taxi. različite od tradicionalnog javnog prijevoza i koje u potpunosti koriste postojeću uličnu mrežu. b) usluge koje korisnik realizira tel. 2. 6. paratransport predstavlja one forme gradskog prijevoza putnika koje su javno dostupne. 4. Javnost (dostupnost) Relevantnost (vaznost) Reprezentativnost (tipicnost) Pravovremenost (aktualnost) Potpunost (cjelovitost) Preciznost (tocnost-istinitost) Razumljivost (jasnoca) 18 . Most između auta i javnog prijevoza 22) Navedite što mora ispunjavati podatak kao nositelj svrsishodne informacije? odgovor: 1. Prema tome. 3.

8. s obzirom na značaj informacije a) favorizirane(preferirane) informacije b) podređene (inferiorne) informacije s obzirom na organizacijsku funkciju s obzirom na namjenu (prema korisniku) informacije s obzirom na stupanj obrade informacije s obzirom na način prezentacije ili oblik informiranja s obzirom na vremenski obuhvat valjanosti informacije s obzirom na stupanj sažetosti (gustoću) informacije s obzirom na upotpunjenost sadržaja informacije s obzirom na razumljivost sadržaja informacije s obzirom na značaj informacije 19 . 4. s obzirom na upotpunjenost sadržaja informacije a) potpune (kompletne) informacije b) nepotpune (fragmentalne) informacije 8. s obzirom na namjenu (prema korisniku) informacije a) informacije za putnike b) informacije za prijevoznike c) kombinirane informacije 3. 2. s obzirom na način prezentacije ili oblik informiranja a) usmene (akustične) informacije b) pismene (tiskane) informacije c) slikovne (grafičke) informacije d) kombinirane informacije 5. 7. prošireno: 1. s obzirom na stupanj sažetosti (gustoću) informacije a) pojedinačne (sporadične) informacije b) skupne (konventualne) informacije 7. 3. s obzirom na stupanj obrade informacije a) primarne (izvorne) informacije b) sekundarne (izvedene) informacije 4. s obzirom na razumljivost sadržaja informacije a) jasne (eksplicitne) informacije b) nejasne (apstruzne) informacije 9. s obzirom na vremenski obuhvat valjanosti informacije a) jednokratne (vanredne) informacije b) periodično ponavljajuće informacije c) aperiodično ponavljajuće informacije 6.23) klasifikacija informacija odgovor: 1. 9. 6. 5. s obzirom na organizacijsku funkciju a) informacije za planiranje b) informacije za realizaciju c) informacije za kontroliranje 2.

-Suvremene komunikacije izmeđuprometnog centra i vozila. -Audio-vizualno informiranje putnika u tramvajima i autobusima. kvalitetnija izrada nego u dosad u EXCELU 27) Koji su efekti korištenja Atron sustava? odgovor: Povećanje atraktivnosti javnog prijevoza zbog: • maksimalne točnosti i redovitosti prijevoza. povećanje efikasnosti poslovanja i ekonomičnosti za korisnika sustava putem: • optimizacije korištenja vozila i osoblja. • optimizacije vremena prometovanja vozila. • ušteda na troškovima popravka vozila. -Dinamičkog informiranja putnika o voznom redu na stajalištima. 20 . podaci o linijama. Pojednostavljenje radnih procesa. • poboljšanja sigurnosti veza kod presjedanja . tipovima vozila. trasama. brza. stajalištima. • olakšanja vođenja prometa u slučaju potrebe preusmjeravanja. • bolje informiranosti putnika na stajalištima i u vozilima • smanjenja praznih neproduktivnih vožnji. • pravovremenog dijagnosticiranja nepravilnosti ismetnji. 25) Što omogućuje novi informacijski sustav? odgovor: -Automatsko lociranje vozila na prometnici u realnom vremenu. polascima. službama i pogonima se generiraju i transferiraju u sustav ATRIES.24) Što se generira i transformira u sustavu atries? odgovor: Nakon izrade voznog reda. 26) Koje su prednosti izrade voznog reda u Atronu primjenom novog sustava informiranja? odgovor: jednostavnija. • povećanja radne i prometne discipline vozača.

sudara. putna računala u vozilima se često kvare. • povećanja fleksibilnosti zbog mogućnosti da se vozilo koristi prema potrebi • smanjenja potrebnog broja otpremnika na terminalima. Jedino programsko rješenje koje je Atron ugradio u sustav za slučaj poremećaja prometa je da se putem GPS-a zaključuje da je vozilo napustilo redovitu trasu te se kao rezultat toga obustavljaju zvučne i tekstualne najave u vozilu. 21 . preusmjeravanje vozila. instalirani modul za statistiku kretanja vozila nije dostatan za ZET-u.• učinkovitog rada prometnika u Centru. skraćenja linija. iskliznuća. prijenos podataka o voznom redu iz centralnog programa Atries u program koji koriste prometnici zahtijeva gašenje istog na dva tri sata. 29) Navedi ciljeve ITS-a? odgovor: • ekonomska ušteda • povećanje razine kvalitete usluga • povećanje otvorenosti u javnom prijevozu • novi načini prijevoza za male interesne skupine 30) Što će povećati javni gradski i prigradski prijevoz? odgovor: Primjena novog dinamičkog informacijskog sustava kroz bolje informiranje putnika na stajalištima i u vozilima u vizualnom i akustičnom obliku će povećati atraktivnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza. Tekući problemi su: sustav se često bez ikakvog razloga sruši ili smrzne. 28) Nedostaci korištenja sustava Atron? odgovor: Kod izvanrednih situacija: poremećaj kvar vozila.

Provodi se kroz sustav ATRIES a putnici informacije dobivaju vizualnim i akustičnim putem pomoću displeja u vozilima i na stajalištima. kao što su pouzdanost i raspoloživost putem: • postizanja maksimalne točnosti i redovitosti prijevoza. kao i davanje informacija u vizualnom i akustičnom obliku. dolascima. Na odgovarajućim se prikazima (displejima) vizualno prikazuje aktualna situacija voznog reda kao i dopunske informacije. 33) Povećanja atraktivnosti JGP-a odgovor: Povećanje atraktivnosti javnog prijevoza kao i prihvaćanje istog od strane putnika na osnovu obilježja kvalitete. Ovisno o zahtjevima moguća je primjena prikaza s jednim ili s više redova. • poboljšanja sigurnosti veza kod presjedanja putnika.31) DFI (dinamičko informiranje putnika) . • bolje informiranosti putnika na stajalištima i u vozilima putem stvarnih podataka. zastojima i preusmjeravanjem. 22 . kašnjenjima. polascima. Dodatno se akustično mogu objavljivati informacije uz pomoć ozvučenja stajališta. 32) Primjena novog sustava informiranja DFI? odgovor: Pod DFI se ovdje podrazumijeva stacionarno informiranje putnika na odabranim stajalištima.objasni? odgovor: Omogućuje dinamičke informacije o aktualnom voznom redu. • smanjenja praznih neproduktivnih vožnji. • smanjenja dnevnih praznih vožnji te • olakšanja vođenja prometnih tokova u slučaju potrebe njihovih preusmjeravanja.

23 . kao i povećanje ekonomičnosti za korisnika sustava putem: • optimizacije korištenja vozila i osoblja. povećanje efikasnosti poslovanja.33) Pojednostavljenje radnih procesa JGP-a odgovor: Pojednostavljenje radnih procesa. • pravovremenog dijagnosticiranja radnih i tehničkih nepravilnosti i smetnji. • optimizacije vremena prometovanja vozila. • povećanja radne i prometne discipline vozača. • povećanja fleksibilnosti na temelju mogućnosti da se vozilo koristi prema potrebi te • smanjenja potrebnog broja otpremnika na terminalima. • ušteda na troškovima popravka vozila. • učinkovitog rada prometnika u Centru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful