You are on page 1of 40
1192gDz Oxgod1Z NowDIULoUsADL Now DIVO H Uosngoy ‘Ady aot DIA Soigiamiug dhoxdiow *y nos (Soysurly) VEOV omgoidau o1 dons oxdyw POMEB NETZO MAKEOONIKO ENHMEPSTIKO OENTIO TEYXOE 17, MATOE 2011 AMANhDOdU ACMILIYOU AML SodoIdspUDADU. HdEL IDy QZ pag Smaaowyg20 Soioupy j2razgli (9 lxtoaor! luxm.ogndpx alia DL 8007 m2dy, PON ‘migndaay pdiag pasilisx a oasrli3> DL DINDHYDG LO uxipnaen * ol 90212 Moa - rex0¢ 17 - ofA. 1 NEPIEXOMENA Efeo ané 1a Sévtia To puoTiKé TH¢ eIkogaeTiag.) *"Hpwes Kat Méprupes 2 ‘*Emiotoai — évavti eicriynans oto éxraKro avabiopyavioniké auvébpio Tou Oupaviou Téfous To nepiobixd AdTa (Apnedos) Tou K. MigipKaow 4 ‘*Enikefbi0g yia Tov Apyépn KoBéton ‘*To MaxeSovixé (suvéxeia) ¢H opiAia Tou naveniotnpiaKod ZvTpaBKO LéBeoks an Sescarovikn . *AEIZe1 KaBe Tip eToUs “EAAnves cuvtpSpous..15 ‘Tia Ta yeyovéta otny Oxeiba (AN) *Badxdvior Nonrég Miki Kat BiaBaZouv oThv “Beooa *KKE: [1a Tov enavanarpiopé Tay noAITiIKGY Npos@byev kal Tev anoyévav TOUS .. ‘SEYPIZA: Mpsaqpuyes Tou eppuarou ‘¢ H EAAnvixij Enrrponij Tou EBLUL TonoSereirar ‘870 Keipevo Tou MaBiou Nipirg yia To Bépa ns ovopacias 19 ‘*Mapouetaen rou Abecedar orn O€@/viKN «20 ‘*ANTAPEYA: KataSixn ths eni®eons atv napougiaan rou EdAnvopaxeBoviKod AetiKod..24 ‘* ANTIEONIKIETIKH ANTIMIAITAPIETIKH MIPATOBOYAIA: Katayyedia yia Tay eniBeon @asistev evavtiov eKdjAwans napougiaans EXANVO-paKeBoviKod AeLiKoS #To avayvaorixd — @évragpa pag «avinapkrng» yAdooas £01 Aneinés Taw SacioTav Se 8a Nepacouv .. 25 JaoTaTe pe pn SiasnAGool!! *H Apiotepé THs Maxedoviag .. To Aixaiopa tS “YnaphAg PAS vnnnnnnnnnne 28 # Ynoupyég Tov E6viKGY MeiovornTiy To 1947 otny EAAG5a . 32 #30 Xpévia Kar Avorypa Tev @aKéhov 32 0 Enioxéntns Taw Entoxentav . 33 To Oupavio T6Eo cuppereixe aro bieOvés suvédpio nou Siopyaviace To MRGI aTig 13 kal 14 OxT@Bpfou ora EKénia, Anpioxparia tng MaxeSovias ... ‘* Zuppetoxi} avtinposeneias EEE-Oupéviou TéEou ge eKéijwan Maxedéveov Bouyapiac..35 ‘Kai époag, ony EAAAGEa YNAPXE! paKedovind petovernra 34 6 YIIEYOYNOE TOY MAKEAONIKOY ENHMEPOTIKOY AEATIOY "O3A" NIKOE EAKEAAAPIOE HA: 6944-53.32.92 e-mail:lozadeltio@yahoo.gr Ta evunéypaea ép8pa exppatouv Sve Tous uvrdkres Tous. EQ AIO TA AONTIA 10 MYDTIKO THD EIKODABTIAD ‘nei6i _undexouv Kal Kahonpoaipero! nou pAXVOVTal O10 «Avid BEyara, Ga nodpe pe appaia Tn YwSLN Ha ‘Ox, Bev xe! Gikio n EAAGBa va avri6pé kal va TFG My adnayn TOU ovsparos. Efvan pGouA 100%. Ait To KpGrog avTs anooxiomke and my TiouyxoohaBia kai 6x1 and Thy eddnvikr enkpareia, Mnepbeverar n xGpa pag Ge ia Eévn uNdBEcn, eivai Eekd®apo¢ napahoyiouds, Oubénote enions SiayapruphOnKe dco xpdvo unipxe OMOZNONAH LOZIAAISTIKH =AHMOKPATIA [47 xpOvia] Kai 0} oXEaeIG Bev Firav ExBpIKES Fi KaKES, BeBaios unripxay nruxés Tou MaKe6ovikod Inokmikof npsaquyes|, @ordoo yia tv AGriva Bev untipxe Grima. Erai éheye’ undpxouv xia5eq vToxoupévra yia thy nepioxf [Bikaétia Tou Movaatnpiou ka! Ekoniav nou ndvra Sewpouvrav aKeBovixés enapxies) Kai 6x! yovdxa ané thy NiGAn, 17 Boudyapia, 1m ZepBia, aNAG kat ond thy EMGBa Kal eupandikés npeofeles. Mas tépa Voulponoietrat | atdon ts; To Géarpo nepiogede! ev undpxel hoyikés GvOpanog crov nhavrirn nou va orpiGei thy eniBok ts ovoyaorag Anevavtiag 6ho1 01 Eévo! anopatvovrat «Mahhov ol ExAnves €xouv Tm pGya Kal puyidGovrat..» Npdypani, To «biakuBeupa eivar n paKeBovixr pelovérnra orn B. EMdBa Kai 6x! 1 aneiAA Hh To KA€yio THs ModTIoTiKrig KAnpovopids. Ki angahas undpyouye eyeis, of evréniom re ‘MaxeBoviac, ekel Bpfoxeral to UUCTIKS KI aC nadcowy 01 «éEunvo» va BanriGouv To xpéas Wap. Exeivor 01 chaBé@avo! MaKeBdves Ki 01 andyovor Tous, 01 xavinapKrop. Kaipéc eival 01 coBapot narpires va 6ouv thy npayyariKémra, eyds Tous MaxeBdves, Ka! 6x! THY ..npoxpioTiaviKA Aapbavia! 1" aud xi o KaBEvag naipve! 1m Bon nou Tou afier Kipnaphik rh Sikaiaya Tov avTokegriNays. Npsagata atny eOviKn oiKovouia anoKahi@Onxe n AMATH, Tépa 0° anoxahupGei kai aro 8éya Tou ovsyaros, Tehefaxainacha cuunarpiates, Méiog 2011 HEYNTA

You might also like