You are on page 1of 40
Dd9g - DJ321Mq DINOgNA ALL DIA OgIYZOIV DAZ, Stoo - Spido1o] - Suosiyoy odgdy, BEPA SQTEBA | * TEYXOE 18, OKTOBPIOE 2011 MAKEOONIKO ENHMEPSTIKO OENTIO AMANhDOdU ACMILIYOU AML SodoIdspUDADU. HdEL IDy QZ MAME 2010 FOPE PNABATAI EIHEEE © NOATIKH + NONTEMOE - AIA woww.novazora.gr ‘AIANEMETAI AQPEAN 107 XPONIA AMIOTO @ANATO TOY MAKEAONA FKOTEE GETIKH HANODAZH DY AIKADTHPIOY @EZTAAONIAZ TA XOPIA MAX. - NEPET AY@ENTIKO KAI MAKEAONKO pyaar Tov uoktobwnou eye Fnwomtheutepunnod mv Ret ye Tow MotBove iv hulpn ave, bene Ben yptvana tar io;badcenppate Bus gakedaen m worsSovun, aio _ yt AwrhBoro 70 SLO tO! To npdito tedxog ing epnepibag «NOBA ZOPA» Kuxhopépnde to Man tov 2010. E6xd Kar Evayio0 xpévo KuNAorpopel Kae iva ye novora GAN, Mnopeite va tn BiaBécete Kar Ge MeKtpoviKe HOP ctn SicUBUVOT; www :NoVazora.gr Tloaa - redxos 18 - ged. 1 NEPIEXOMENA *Mé8ave n Maxedéviaoa-xoppouviorpia Bépa @ yia_ thy INpOKAMLK| CuHNEpKPORG TOU petaxpepspevoU BIEcoU aNd Aéfiva,Nedonévwnco, Ndpiog, Boro, Karepivn, GeccaroviKn, ai oinf EAAABa oth OA