You are on page 1of 191

TEORIJAPLANIRANJA

METODEITEHNIKEPLANIRANJA GRAENJA,REPLANIRANJEI GRAENJA REPLANIRANJEI OPTIMIZACIJAPLANOVA DrSneanaMitrovi,dig DrSneanaMitrovi dig

KIBERNETIKA KIBERNETIKA naukaoprocesima upravljanja:uivotuorganizama(bionika),u automatskimureajima(tehnika kibernetika),udrutvuukomeivimo (ekonomskakibernetika). (ekonomskakibernetika) Ekonomskakibernetika problemi upravljanja,planiranjaioptimalnog iskorienjaraspoloivihsnagaisredstava. PLANIRANJE predvianje(sagledavanje) buduihdogaaja.Planiranjejejednaod buduihdogaaja Planiranjejejednaod integralnihfunkcijaupravljanja.

Graevinskiprojekatjenizaktivnostiizadataka koji
morazadovoljitiodreeniciljunutarodreenih d ljiti d i ilj t d ih

posebnosti imaodreendatumpoetkaikraja imafinansijskoogranienje troiresurse

Planovi sa aktivnostima na koje je projekat

podeljen, rasporeenim u buduem vremenu, definiu dinamiki raspored radne snage alata snage, alata, maina, materijala, novca i svih drugih potrebnih resursa, a pruaju i mogunost optimizacije , p j g p j prema postavljenim projektnim ciljevima (kriterijumima rangiranim po usvojenim teinskim koeficijentima) koeficijentima).

Planiranjemugraevinarstvuse:
poveavaverovatnoarealizacijenekog projekta pravilnoseutvrujutrokovi,vreme pravilnoseutvrujutrokovi vreme (rok),kvalitetiraspoloivirsursi usklaujevelikibrojuesnika(investitor, izvoa,podizvoai,kooperanti,...) p p smanjujurizici

Planiranjenijejednokratnaaktivnost.Tek kadaseosigurapovratnitokinformacija (pomoukontrole),planmoefunkcionisati kaodinamikimodel.Satakodobijenim novimulaznimpodacima,moguejetraiti o ua podac a, ogue je t a t razliitareenjazadolazeeakcije,teu novonastalimsituacijamautvrditioptimalan j p putzaodravanjeciljevaprojekta. Ipak,planovisusamoinformacijenapapiru Ipak planovisusamoinformacijenapapiru iliekranuizauspenostjeodgovoranodnos ljudikojiprovodenjihovoizvrenje, ljudikojiprovodenjihovoizvrenje odnosnonastojanjedaseizradazaista sprovedepredvienimputem. sprovedepredvienimputem

Poslovanjenezavravatekuimprojektompaje svaki,manjeilivieuspenozavrenposao, pametnoiskoristitikaoodreenupripremuza nadolazeezadatke.Kakobisesvakiputuinio d l d tk K k bi ki t i i odreenikoraknapred,osimsastavnogvoenja bazepodataka,trebavoditiraunaotomeda planoviipotompitanjumora da ispune svoju funkciju. Planiranjesenikakonesmedeavatiu izolovanimodelenjimaiograniavatinaplanere specijalizovanepoznavaocetehnikaizrade planova.Pravilojedauizraduplanova neizostavnotrebadabuduukljuenevoe j radova,tj.onikojiebitiodgovornizanjihovo izvrenje.

taseplanira?
PROSTOR veliinalokacijeiobjekta, j j , nivosloenostiradova VREME VREME rokdokogaeprojekatbiti realizovan TEHNOLOGIJA tipikoliinaresursa, tiporganizacijegraenja,sloenost p g j g j , konstruktivnogsistemaobjektaisistem graenja

Faktoriuticaja: Faktoriuticaja
geografskipoloajgradilita topografijagradilita p g j g geolokisklop,geotehnikeigeomehanikekarakteristike tla klimatskeprilike (hidrologija) uslovitransporta energetskipotencijaliisnadbevanjevodom raspoloivostlokalneradnesnageieventualniuslovi smetaja j uslovinabavkematerijala(lokalniizvori)ieventualnog skladitenja raspoloivamehanizacija prilivnovanihsredstava ...

taseutvrujeplanom?
taesegraditi Gdeesegraditi Kadesegraditiizakojevremeesezavriti radovi U p e u oje te o og je sa oj Uzprimenukojetehnologijeisakojim angaovanjemresursa Kakoesegradnjafinansirati Eventualnadobit

Tehnikaplaniranja
ustanovljavanjevrsteradova,radnihprocesai koliina k lii tehnolokoreenjeradova reenjepripremnihradovasaureenomemom gradilitaivremenskimplaniranjemizradetih radova odreivanjetrajanjaprocesaodnosnoaktivnosti odreivanjeradnihdanaikalendarskogvremenau odnosunaradnedane d d d koordinacijaizvrenjagruparadova sinhronizacijaukljuivanjasredstavaproizvodnje (mehanizacija,novac) ispitivanjemogunostiprimenetaktnepodele p j g p p radovauproizvodnji

OSNOVNI POJMOVI
Investicioniprojekat Aktivnost Resurs Kritiniput Vremenskerezerve Cachflowcontrol(kontrolaprotokanovca)

PODELA PLANOVA
Statikiplanovi Dinamikiplanovi
Numerikiplanovi k l Grafikiplanovi
Paralelnigrafikiplanovi(gantogrami) Ortogonalnigrafikiplanovi(ciklogrami) Mreniplan

STATIKIPLANOVI
naosnovupredmeraradova:
podelaradovapostrukturi podelaradovaporadnimoperacijama pozicijama podelaradovaporadnimoperacijamapozicijama utvrivanjepripadajuihkoliinaradova

iskazujuseuvidutabela: iskazujuseuvidutabela
pojedinanistatikiplanovi(vrsteradova,resursi) zbirnistatikiplanovi

KoliineseutvrujuizNormativaistandarda j radaugraevinarstvu(iliinterninormativi p edu ea) preduzea)

Zbirnistatikiplan
Glavni materijali
Arm matura

Maine
Bet tonirci Arm mirai Kam mion Mik kser

Radna snaga Radnasnaga


Pom moni radnici Monteri Sto olari

RESURSI AKTIVNOSTI
1 Pripremni radovi 2 Formiranje gradilita 3 Raiavanje zemljita 4 Nabavka i transport armature i oplate 5 Nabavka i transport fasadnih elemenata 6 G bi graevinski radovi Grubi i ki d i 7 Iskop zemlje 8 Betoniranje temelja 9 Postavljanje kanalizacije 10 Betoniranje ploe prizemlja

Gra aevinsk a st tolarija Tor ranjski kran

Ker ramika

Mal lter

Tes sari

Bag ger

Bet ton

Zidari

DINAMIKIPLANOVI

DINAMIKIPLANOVI
DIREKTIVNIILI OKVIRNIDINAMIKI PLAN
PLANOVI OSNOVNIH PADOVA GODINJI PLAN

DETALJNIILI OPERATIVNI DINAMIKIPLAN


MESENI PLANOVI PLANOVI OSNOVNIH RADOVA

DINAMIKIPLANOVI
DINAMIKI PLANOVI IZVRENJA RADOVA

POOBJEKTIMA

POFAZAMA RADOVA

POPOZICIJAMA

DINAMIKIPLANOVI

DINAMIKI PLANOVI OBEZBEENJA SREDSTAVA

PLANOVI MATERIJALA

PLANOVIRADNE SNAGE

PLANOVI MEHANIZACIJE

PLANOVI SREDSTAVA TRANSPORTA

PLANOVI FINANSIJSKIH SREDSTAVA

PLANOVI KOOPERANATA

VRSTEDINAMIKIHPLANOVA
NUMERIKI tabelarniprikazbrojanih vrednosti(materijal,mehanizacija,radna vrednosti(materijal mehanizacija radna snaga)
GODINA R.BR. OPIS RADA JED. MERE UK. KOLIINE 1. TROMESJEJE MESECI PLAN 1 1. 2. 3. 2 3 PLAN 4 5 6 2. TROMESEJE MESECI

GRAFIKIPLANOVI vremenskitok odvijanjaradova


GRAFIKONI linijskiprikazmatematikefunkcije, GRAFIKONI linijskiprikazmatematikefunkcije gantogrami HISTOGRAMI povrinski DIJAGRAMI ortogonalni(ciklogrami)ivektorski (mreni)

Paralelnigrafikiplanovi(gantogrami)

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Task Name Pripremni radovi Formiranje gradilita F i j dilit Raiavanje zemljita Nabavka i transport armature i o Nabavka i transport fasadnih ele Grubi graevinski radovi Iskop zemlje Betoniranje temelja Postavljanje kanalizacije Betoniranje ploe prizemlja Betoniranje stubova I etae Betoniranje I ploe Betoniranje stubova za II etae j Betoniranje II ploe Izrada pregradnih zidova prizem Montaa fasadnih elemenata pri

29

October 6 13 20

27

November 10 17

24

December 8 15 22

29

January 12 19

26

Febr 9

Paralelnigrafikiplanovi(gantogrami)

Paralelnigrafikiplanovi(grafikoni) g p g

Ortogonalnigrafikiplanovi(ciklogrami)

FRO ONT RADA A

MONTAA OPLATE

MONTAA ARMATURE UGRADNJA BETONA

4 3 2 1

T VREME

Ortogonalnigrafikiplanovi(ciklogrami)
graevinske jedinice

ti

ritmiki proces

isprekidani proces

neritmini proces

4 3

2 1

10

15

20

25

T
vreme

Prednostiritmineproizvodnje: P d i i i i d j
minimalnoukupnovremegraenja minimalnakoliinaproizvodnihfaktora minimalnitrokovidelaureenja gradilita(radniciisredstvarada) manjitrokovipripremnihradova

Povrinskidinamikiplanovi

MRENIDIJAGRAMI MRENIDIJAGRAMI MRENOPLANIRANJE MreasesastojiodAKTIVNOSTIsa dodeljenimmestomodvijanjaradovai njihovihVEZA,meuzavisnosti j , Aktivnost jedeliminadelatnostijeizvrenje zahtevaodreenovreme,radnjuirok,a zahtevaodreenovreme radnjuirok a odvijaseizmeupoetneizavrnetake. Dogaaj jeodreenostanje,ukojemnema d k aktivnosti.Poetnidogaaj stanjeukome moeotpoetinekidogaaj,azavrni dogaaj stanjenakrajunekeaktivnosti.

Mrenimodelikojisekoristekaoosnovaza d l k k k analizustrukturepreglednoodraavaju redosledizvrenjapojedinihaktivnosti. Mreanijesamosredstvozapredstavljanje plana,vematematikimodelkojisemoe analiziratiinadkojimsemoe eksperimentisati. Mrenimodelolakavarazmenuinformacija M i d l l k i f ij izmeuuesnikaurealizacijiprojekta.

Nainprikazivanjaumrenomdijagramu: p j j g CPMcriticalpathmethod/metodakritinogputa
Arrowdiagrammethod/Activityonthearc (ADM/AOA)mrenidijagramorijentisan (ADM/AOA) idij ij i aktivnostima.Aktivnost duiorijentisanestrelicomu pravcuvremenskogodvijanjaposla.Duinaduinema nikakvuulogu,jernijemerilozaduinuvremenskog k k l l d k trajanjaaktivnosti.Dogaajikrugovi.Matematiki p poetakaktivnosti"i",azavretak"j". j Activityonthenode(AON) mrenidijagram orijentisandogaajima.Aktivnostisesegrafiki predstavljajukrugovima. predstavljajukrugovima PrecedenceDiagrammingMethod ukrugovimase predstavljajuaktivnostisanjihovimpoecimai zavrecima,kaoisavremenomnjihovogtrajanja. zavrecima kaoisavremenomnjihovogtrajanja

PERT programevalutionandreview technique/metodaoceneirevizijeprograma

Uminornojupotrebi: j p
TOPS TheoperationalPERTsystem CPS Criticalpathscheduling p g CPPS Criticalpathplanningandscheduling PEP Programevalutionprocedure CPA Criticalpathprocedure LESS Leastcostesitimatingandscheduling LOB Lineofbalance RAMPS Resourceallocationandmultiproject scheduling SCANS Schedulingandcontrolbyautomated y networksystem RITE Rapidinformationtechniqueandevaluation RPSM,MIX,PILOT,DBPS...

CPM
AOA Arrowdijagram(ijmrea) AOA A dij (i j )
1 2 4 6 7 8 5 1 1 3 9 1 2

1 0

AON

10

13

15 5

11

14

12

Precedencemethod

Aktivnost 5d 21.10.96

1 0d 25.10.96

Aktivnost 2d 28.10.96

2 1d 29.10.96

Aktivnost 5d 30.10.96

4 4d 5.11.96

Aktivnost 1d 6.11.96

7 11d 6.11.96

Aktivnost 7d 7.11.96

10 11d 15.11.96

Aktiv 6d 18.1

Aktivnost 3d 28.10.96

3 0d 30.10.96

Aktivnost 8d 31.10.96

5 0d 11.11.96

Aktivnost 9d 12.11.96

8 0d 22.11.96

Aktivnost 8d 25.11.96

11 0d 4.12.96

Aktivnost 4d 31.10.96

6 13d 5.11.96

Aktivnost 6d 12.11.96

9 9d 19.11.96

Aktivnost 2d 25.11.96

12 6d 26.11.96

ISTORIJAT
GanttovdijagramiligantogramdobiojeimepoHenryu LaurecuuGanttu(18611919),naucnikui inenjeru masinstvakojigajeosmislio1917. i j i k ji j i li Re"histogram" jegrkogporekla,kaokompozitrei`isto ( )( j j ) g s'(os)(="izduenioblicikojistojevertikalno")i "gram ma" ()(="netonapisano). Termin "histogram"je kovanicauvenogstatistiaraKarlPearsona kojijetako nazivaooblikgrafikeinterpretacije. g p j CPM KelleyiWalker,SAD,prvaoriginalnastudijaza hemijskuindustriju1957.godine. PERT W.Fazar,SpecialProjectOfficeoftheNavy, PERT W Fa ar SpecialProjectOfficeoftheNa LockheedMissileSystemsDivision,SAD,...,1958.,program razvojaraketePolaris. PERT/COST DepartmentofdefenceiNationalAeronautics f f andSpaseAdministration(NASA),SAD,1862.

ISTORIJSKIRAZVOJUSRBIJI
Klasinemetode:Gantogram,histogrami,posleII svetskograta. Tehnikemrenogplaniranja1966.godine,''14. oktobar''Kruevac,hemijskaindustrija''Panevo'', Direkcijazaizgradnjuirekonstrukcijugrada Di k ij i d j i k k ij d Beograda(1968.god.prveprimeneTMPza p podzemnipeakiprolaz''Albanija'',terazijskitunel p p j , j ispodBalkana,podzemnipeackiprolaz''Balkan'', Mostarskapetlja),GP''Komgrap''Beograd, ''Magnohrom''Kraljevo Kombinatalumimijumau Magnohrom Kraljevo,Kombinatalumimijumau Titogradu(Podgorica) ...Krajem1967."Institutza organizacijuradaiautomatizacijuposlovanja''iz Beogradaorganizujeprviseminarzaobukukadrova B d i j i i b k k d uoblastisistemaTMPirukovoenja,saoko70 p polaznikainenjeraitehniara. j

Od 997 god e u te c Od1997.godineutehnicimrenogplaniranjase e og p a a ja se koristinovametoda,kszovemetoda kritinoglanca(CriticalChainMethod CCM). g OsnivametodejeGoldratt,E.M.,zasnivasena teorijiogranienja(Theory ofConstraints TOC).TOCsefokusiranaidentifikacijuipopravku uslihgrlauciljupoboljanjarealizacije. Ovanova metodapostajepopularnaikonkurentna t d t j l ik k t tradicionalnojmetodikritinogputaCPM. MetodaCriticalChainMethod(CCM)reava d ii l h i h d problemekodprojekataprvobitnoplaniranih metodomCriticalPathMethod(CPM),kojise metodomCriticalPathMethod(CPM) kojise javljajuzboginjenicedaovametodaneuzimau obzirraspoloivostresursa. obzirraspoloivostresursa

Osnovnefazeuizradiplanova
Detaljnoupoznavanjezadatka Definisanjetehnologijeizvoenjaradova j gj j Izdvajanjepojedinanihaktivnosti Utvrivanjeloginograsporeda(veza)aktivnosti Odreivanjeradnogvremenaikalendara Specifikacijapotrebauresursima Proraunvremenatrajanjaaktivnosti Terminplancelogprojekta Optimizacijaplana Uspostavljanjemehanizamakontroleizvrenjaplana

Osnovni principi planiranja


Odreditiracionalanipotrebannivoplaniranja ipraenjapojedinihfazaprojekta Trebateitikatoveojparalelizacijiradova Ukljuivanjeresursatrebadabudepostupno Korienjesvihvanijihresursatrebadabude o e je s a j esu sa t eba da bude kontinualno Planmoradabuderealan

Osnovne fazeuizradi planova (CPMmetod)


I FAZA Analiza strukture analiza tehnolokog procesa i formiranje mrenog plana II FAZA Analiza vremena li Svakoj aktivnosti uprojektu sedodeljuje vreme izvrenja (tzv.normalno vreme) III FAZA Optimizacija plana Prouavanje odnosa trokovi vreme i optimizacija u iteracijama it ij

PROJEKAT

WBS STRUKTURA / AKTIVNOSTI

REDOSLED AKTIVNOSTI MRENI PLAN KRITINI PUT TRAJANJE AKTIVNOSTI

OPTIMIZACIJA VREMENA KORIENJA RESURSA

KONANI MRENI PLAN

Postupakizradeplanova
Detaljno upoznavanje zadatka
Investiciono tehnike dokumentacije j arhitektonsko graevinski projekti projekti instalacija i opreme projekat tehnologije i organizacije graenja Uslovi ukojima e seraditi: klimatskometeoroloki kli t k t l ki geoloko geomehaniki,topografski hidroloki uslovi za snabdevanje gradilita administrativni propisi zemlje ukojoj seradi

Definisanjetehnologije
D e p o n ija p r e n o s n e o p la te D e p o n ija s k e le D e p o n ija a r m a tu r e B e to n T T T M o n ta a p re n o s n e o p la te i s k e le ( je d n a s tr a n a ) T

M o n ta a a r m a tu r e

i e n je KO NTRO LA

M o n ta a p r e n o s n e o p la te ( d r u g a s tr a n a ) T B e to n ir a n je

N e g a b e to n a

D e m o n ta a o p la te i s k e le

KO N TRO LA

Definisanje aktivnosti
Odreivanjeglobalnihaktivnosti Izdvajanjepojedinanihaktivnosti Postavljanjerepera(Milestone) Numerisanje/Kodiranjeaktivnosti

AKTIVNOSTJE:
etaparadnogprocesakojazahtevavremei sredstva ekanje(proceskojitraisamovreme) zavisnost(netroinivremenisredstva,fiktivna aktivnost)

Poredaktivnostivezanihza''graevinsku proizvodnju''(zidanje,betoniranje...), proizvodnju''(zidanje betoniranje ) aktivnostisui:priremaidavanjeponuda, uporeivanjeponuda,pisanjeizvetaja, i j d i j i j dobijanjekredita,laboratorijskaanaliza uzoraka,ispitivanjeopreme,...)

Utvrivanjeodnosameu aktivnostima Pitanjakojasemorajupostavitiza j j j p svakuaktivnost:


Koje joj aktivnost prethode? Koje aktivnosti slede iza nje? Koje su aktivnosti paralelne s njom?

Analizastrukture
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N aziv ak tivn osti A k tivnost 1 A k tivnost 2 A k tivnost 3 A k tivnost 4 A k tivnost 5 A k tivnost 6 A k tivnost 7 A k tivnost 8 A k tivnost 9 A k tivnost 10 A k tivnost 11 A k tivnost 12 A k tivnost 13 A k tivnost 14 A k tivnost 15 T ra janje 5 2 3 5 8 4 1 9 6 7 8 2 6 4 6 P re thodne 1 1 2 2;3 3 4 4;5 5;6 7 7 ;8 8 ;9 10 10;11;12 13;14

WorkBreakdownStructure(WBS) je proizvodnoorijentisanostablokojevodi identifikacijiaktivnosti,funkcija,zadataka, podzadataka,jedinicaposla,...,kojisemoraju obavitikakobiseizvriozadatiprojekat. WBS prikazujeidefiniesastav(proizvod)kojise razvijaiopisujesveelementeposlakojisemora obaviti. WBS nijeorganizacijskaemausmisludelenja ij i ij k i l d l j poslaiodgovornosti,vepredstavljaorganizaciju delovaposlaizraenusanameromplaniranja d l l i l i j projekta,budeta,ugovaranjaiizvetavanja.

UrazvojuWBSamoraseobratitipanjakako j p j biseosiguralo:
kontinuiraniprotokinformacijavezanihuzposao odvrhakadnu prikazsvihprimenjivihposlova prikazdovoljnogbrojanivoakakobiseosigurali dobrodefinisanideloviposla,zbogkontrole dobrodefinisanideloviposla zbogkontrole rasporedaitrokova eliminacijadvostrukognaporaukontroliposla

WBSstrukturadoprinosi sledeem:
Projekat(sastav)selakoopisujeputemloginepodele elemenataufinedeloveposlakojisemogudefinisatikao celina. celina Dajeveuverovatnoudaesvakaaktivnostbiti prepoznataiukljuena. Izvrsnojesredstvozapovezivanjeciljevaprojektai j d i j ilj j k i aktivnostisaraspoloivimresursima. WBSolakavapoetnoodreivanjebudeta,tekasnije, p j , j , prikupljanjepodatakaiizvetavanjeotrokovima. WBSjeizvrsnamatricazadodeljivanjezadatakaidelova posla,aliiodgovornostirazliitimorganizacijskim posla aliiodgovornostirazliitimorganizacijskim celinama,grupamaisekcijama. Olakavaizvetavanjeotehnikimkarakteristikama projektaobziromnarasporeditrokove

Konstruisanmrenidijagramnijenitadrugo negokonaanGRAForijentisanstrelicama. OsnovnipojmoviizTeorijegrafova: O i j ii T ij f


SKUPjesveukupnostelemenatarazliitih svojstava,pripadnostskupuseoznaava: d k PODSKUPskupaBjeskupA,akoelementiskupa AupotpunostipripadajuveemskupuB: Dvaskupamogubitiidentina,ilipodudarna,ako suimsvielementijednaki:A=B UNIJAdvaskupajenoviskupsasvimelementima obaovaskupa: PRESEKdvaskupasadrielementekojipripadajui jednomidrugomskupu:

Skupkojinesadrinijedanelementnazivase PRAZANSKUP,dokseusluajukadase posmatrajudvaskupa,priemusesvakielement prvogskupanalaziuodreenomodnosusa elementimadrugogskupa,kaedasutadva skupauKORESPODENCIJI,ilidasepreslikavaju p , p j jedanudrugoga. Tasezavisnostmoepredstaviti grafom.

Posvojojprirodigrafjeskupkojinijeprazan. Uoptemsluajugrafsedefiniekaoskup taaka(dogaaja) {1,2,...,n} iskupdui{(i k d k d j)} kojepovezujunekeparovetihtaakapri emubilokojadu (i j) i k kii bil k j d (ij) imapoetakutakii, zavretakutaki j.

Konaangrafsaduimaorijentisanim K f d i ij ti i strelicamanazivaseMREA. Svakikonaangrafimasamojednutakuu kojuneulazinijednaduorijentisana j j j strelicomisamojednutakuizkojeneizlazi nijednatakvadu. j Zanizkonanihgrafovanajeizadatakje odreivanjenajduegilinajkraegputa. odreivanjenajduegilinajkraegputa Utokuformiranjaovakvogmatematikog modelaNESMEJUSEPRAVITIZATVORENE PETLJE.

Pravilazagrafikopredstavljanje mrenogdijagrama
1. 1 2. 3. 4.

5. 6.

Svakaaktivnostpoinjejednimdogaajem,azavravaseu Svakaaktivnostpoinjejednimdogaajem azavravaseu jednomnarednomdogaaju. Umrenomdijagramumorapostojatijedanpoetniijedan zavrnidogaaj. zavrnidogaaj Smerstrelicakojimajeorijentisanmrenidijagramjesalevana desno. Akonekaaktivnostmoradasezavri(uskladusaodvijanjem k k k d kl d d projekta)prenegotonarednamoeotpoeti,ondaseone morajupostavitiured.Zavrnidogaajprveativnostiidentian jesapoetnimdogaajemdrugeaktivnosti. jesapoetnimdogaajemdrugeaktivnosti Akosevieaktivnostimorazavritiprenegotootponeneka sledea,ondasveonemorajuimatisvojkrajupoetnom dogaajunaredneaktivnosti. dogaajunaredneaktivnosti Akovieaktivnostimoeotpoetinakontojeprethodna aktivnostzavrena,ondasveoneotpoinjuuzavrnom dogaajuprethodneaktivnosti. dogaajuprethodneaktivnosti

7. Ukolikodveaktivnostiimajuzajednikipoetnii

zavrnidogaaj,njihovaidentifikacijaje neodreenaimoraseobezbeditijednoznano oznaavanjeukljuivanjemprividne(fiktivne) j klj i j i id (fikti ) aktivnosti.Oneseobeleavajuisprekidanim strelicama.Prividnaaktivnostnepredstavlja stvarandelimianrad,alisanjomsepostupa kaoisasvakomdrugomaktivnou,sa vremenskimtrajanjemravnimnuli. ki t j j i li 8. Akoseujednomdogaajuzavravaipoinje vieaktivnostikojenisusvemeusobno zavisne,ondasepravilnoodvijanjeprojekta moraprikazatipomouprividnihaktivnosti.U redosledaktivnostimoeseukljuitiproizvoljan brojprividnihaktivnosti,adasepritomne narueprincipiMD. narueprincipiMD

9. 9 Priprikljuivanjuumrenidijagramsloenih

aktivnosti,anaroitoprioptimizacijiMDnaroitoje vanousvojitipotrebanstependetaljizacije.Ako j p p j j nekaaktivnostmoeotpoetiprenegoje prethodnapotpunozavrena,ondaseonamora podeliti(raslanitinadelove),kojiunajoptijem d liti( l iti d l ) k ji j tij sluajumogubitinejednaki. 10. 10 Jednaaktivnostsevremenskimoesamojednom odigrati,umrenomdijagramunesmejuse p ponavljatipetlje. j p j 11. Mrenidijagramtrebadabudetoprostiji, proienodsvihaktivnostiidogaajakojinemaju sutinskoznaenje,bezsuvinihpreseka,priemu trebateitidasetoveibrojaktivnostipredstavi orijentisanimduimakojeleehorizontalno. orijentisanimduimakojeleehorizontalno

Zbivanjenekogdogaaja,kaoparcijalnogili konanogrezultatajedneilivieaktivnosti, konanogrezultatajedneilivieaktivnosti predstavljatakavrezultatkojiupozoravadalisu ispunjenineophodniuslovizazapoinjanje i j i h d i l i i j j naredneaktivnosti. Nakonkonstruisanjamrenogdijagramaprema p pravilima1/11vriserevizijausmisluodbacivanja j j sutinskinepotrebnihaktivnostiidogaaja, usvajaseosnovnimrenidijagram,numeriuse dogaajiiusvajajupolaznipodacizasve aktivnosti. aktivnosti

UmestodaseMDnacrtapomoutehnike postavljanjapitanja,moguodnosinajpreda buduutvreniematskiujednojmeufazi. buduutvreniematskiujednojmeufazi


Posmatrane aktivnosti ema odnosa A B Prethodne aktiv vnosti C D E F G H X X A B X X X X C D X E X F G H

Formiranjemrenogplana

10

13

15

11

14

12

Pojedinaniproblemianalize strukture
1. Prepoetkanekogprojektamogubitinunirazliiti

prethodniradovi(organizacioniradovi,sakupljanje informacija,prethodnestudije...).Takveaktivnosti informacija prethodnestudije ) Takveaktivnosti trebadasezajednoobuhvateujednojpoetnoj aktivnosti. 2. Ujednomveemprojektnompoduhvatumogu postojatizatvoreniparcijalniposlovi.Umrenom dijagramuonisepokazujukaoniziligrupa aktivnostikojesupovezanezajednikimpoetnim ilikrajnjimdogaajem. Takviparcijalniposlovi mogudaseobuhvatezajednojednomzbirnom d b h t j d j d bi aktivnou,adetaljandijagrammoedabude nacrtanodvojeno. j

3. K d likih j k t j t t b d Kodvelikihprojekatajeestopotrebnoda

semrenidijagramraslanjujenavie deliminihmrenihdijagrama.Razdvajanje deliminihmrenihdijagrama Ra d ajanje semoevritiproizvoljno.Nasvim prekinutimaktivnostimatrebanapisati komedeliminommrenomdijagramu vode,odnosnoodkogadolaze.takve vode odnosnoodkogadolaze takve prekinuteaktivnostinazivajuseprikljune aktivnosti. aktivnosti 4. Najednomprojektumoeuestvovativie nezavisnihizvrilaca(gradilita,pogonaisl.). nezavisnihizvrilaca(gradilita pogonaisl ) Aktivnostipojedinihizvrilacamoguse vizuelnoposebnoobeleiti. vizuelnoposebnoobeleiti

5. St StependetaljnostiMDjeuzavisnostiod d t lj tiMDj i ti d

konkretnihpotrebauesnikauprojektu.Sa deljenjemaktivnostitrebabitiobazrivusmislu damrenidijagramuvekmorapredstavljati realnupredstavuodvijanjaprojekta.Akoseu stvarnostipojedineaktivnostipreklapaju,onda ihtrebaiuMDnaodgovarajuinainpodeliti. g j p Stependetaljnostimoedelomdabude ogranienzbirnimaktivnostima. 6. Jedanprojekatmoeimativiepoetnihi zavrnihdogaaja.Pomouprividnihaktivnosti onitrebadabuduzajednoobuhvaeniujedan i b d b d j d b h i j d poetni,odnosnozavrnidogaaj.

Analizavremena
Analizavremenautehnicimrenogplaniranja podrazumevaodreivanjevremenskih parametaranabazikojihsemoekontrolisati vremenskoodvijanjeprojekta,kontrolisati vremenskoodvijanjeprojekta kontrolisati rokoviizvrenja,upravljatiirukovoditi projektom,kaoiodreivanjevremena j kt k i d i j trajanjasvihaktivnostiuprojektu.

Zatehnikumrenogplaniranjauvojenajeterminologijasaengleskog Z h ik l i j j j i l ij l k govornogpodruja,aliipremaSRPS .0.001: Di,ti trajanjeaktivnosti(duration) k d ES,RP najranijipoetakaktivnosti (earlierstart) LS,KP najkasnijipoetakaktivnosti (laststart) j j p EF,RZ najranijizavretakaktivnosti (earlierfinish) LF,KZ najkasnijizavretakaktivnosti (lastfinish) PA prethodnaaktivnost NA narednaaktivnost LEF (PA),KRZ (PA) najkasnijiodsvihnajranijihzavretaka ELS (NA) RKP (NA) najranijiodsvihnajkasnijihpoetaka (NA),RKP (NA) j iji d ih jk ijih k EES (NA),RRP (NA) najranijiodsvihnajranijihpoetaka TF,RU ukupnavremenskarezerva(totalfloat) FF,RS slobodnavremenskarezerva(freefloat) IF,RN nezavisnavremenskarezerva(independentfloat) CF,RK CF RK uslovnavremenskarezerva(conditionalfloat)

Uslovna vremenska rezerva je mera subkritinosti. Subkritini putevi imaju malu vremensku rezervu re er i lako mog da postan kritini mogu postanu kritini. Vremena koja se odnose na dogaaj (vor):
EET early event time = ES LET late event time = LF

Aktivnostuoptemsluajumoeotpoetisamo nakonodigravanjanekogkonkretnogdogaaja. Akopomenutomdogaajuneposrednoprethodivie k d d h d aktivnosti,ondasedogaajmoeodigratiteknakon zavretkanajdueprethodneaktivnosti. a et a ajdu e p et od e a t ost Najranijipoetakaktivnosti(i),uoznaciES(RP), odreenjevremenomtrajanjanajdueodsvih prethodnihaktivnosti. th d ih kti ti PostupakodreivanjaES usmerurastue numeracije,priemusepolaziod1kaopoetne numeracije priemusepolaziod1kaopoetne aktivnosti,azavravasesankaozavrneaktivnosti. Najranijizavretakcelogprojektabieposleisteka vremena tn kojekarakterienajranijevreme tn,kojekarakterienajranijevreme odigravanjazavrneaktivnostipredmetnog projekta.

Najranijizavretakktivnosti (i) dobijase sabiranjemvremenatrajanjateaktivnosti(ti)sa vremenom ES .Ovosevremeoznaavasa(F) Ovosevremeoznaavasa(F) (KZ),takodasemoenapisati EF =ES+ti ES t kaktivnost i otpoelanakonzavretkavie prethodnihaktivnosti,ondasemoenapisati EFi =max{ EF(PA)+ti } Ovimizrazimajeomoguenoodreivanje najranijegzavretkanekeaktivnosti,alii najranijegpoetkasvakesledeeaktivnostiiji poeta je us o je a et o o e a t ost poetakjeuslovljenzavretkomoveaktivnosti.

Najkasnijipoetakaktivnosti (i) obeleavase j j p () sa(LS) ili(KP),njennajkasnijizavretaks (LF) ili(KZ). kseobeleisarok zavretka projekta,iusvojisedajeLFn =Tp: LF =min{ LF(NA) tna} LFn =Tp, min{ LF(NA) };LF Tp moeseodreditinajkasnijizavretakbilokoje aktivnostikojaneposrednopredhodi aktivnostii. LSseneposrednoodreuje: LS =LF ti LF

Izvrenjebilokojeaktivnosti(i) moese pomeritisamoizmeunajranijegpoetkai najkasnijegzavretka.Tajserazmaknajee nazivamaksimalnodozvoljenotrajanje aktivnostii. kES=LS,EF=LF,ondaseaktivnost(i) k ES LS EF LF d kti t(i) nazivakritinomaktivnosti,odnosno, aktivnostinakritinomputu. ki i k i i

Preliminarni proraun mrenog plana

Proraun napred d (EET)ES(earlierstart) najraniji poetak EF (earlierfinish) najraniji zavretak Proraun nazad LS(laststart) najkasniji poetak (LET)LF(l (LET)LF(lastfinish) fi i h) najkasniji zavretak jk iji k Ukupna vremenska rezerva Tu =LS ES=LF EF Slobodna vremenska rezerva Ts=EES(NA) EF

Ukupnavremenskarezerva(totalfloat TF) Uk k (t t lfl t oznaavabrojvremenskihjedinicazakoje aktivnostmoebitiprolongiranabez akti nostmoebitiprolongiranabe pomeranjadatumazavretkaprojekta. Pomeranjepoetkaaktivnostimoe prouzrokovatikanjenjenekihaktivnostikoje slede,alineebitiugroenovriemetrajanja slede alineebitiugroenovriemetrajanja projekta. Ukupnavremenskarezerva=najkasniji Ukupnavremenskarezerva najkasniji zavretak najranijipoetak trajanje(ti=D) (duration (duration D) Tu=LF ES D=LS ES=LF EF

Slobodnavremenskarezerva(freefloat FF): FFij =Ts=EES(NA) EF Slobodnavremenskarezervasekoristiza Sl b d k k i i odreivanjeaktivnostikojemogubiti odgoenebezuticajanaukupnu vremenskurezervuaktivnostikojaizanje sledi. i Ajl Aij j
ESi LFi

Dij Aik Dik

ESj LFj

k
ESk LFk

Akm

Nezavisnavremenskarezerva(independent Ne a isna remenskare er a(independent floatIF): IFij=ESj LFi IFij=ESj LFi Dij Nezavisnavremenskarezervasekoristiza odreivanjeaktivnostikoje,iakoodgoene, odreivanjeaktivnostikoje iakoodgoene neeuticatinaukupnuvremenskurezervu vremeaktivnostikojejojprethodeilisledeiza j j jp nje.Vrednostnezavisnevremenskerezerve moebitinegativna,teseutimsluajevima uzimadaimavrednostnula. i d i d t l Ukolikoaktivnostimavrednostukupne vremenskerezervenulatadasuislobodnai remenskere er en latadas islobodnai nezavisnavremenskarezervaistojednake nuli. nuli

Uslovnavremenskarezerva(conditional float): CFij=TFij FFij=LFj ESj j j j j j Uslovnavremenskarezervadefinie l k d f kritiniputmree.

Ogranienjaiprioriteti
StartiFinish Poetak i kraj AsLateasposibile Najkasnijemogue AsSoonasposibile Najranijemogue FinishNoEarlierThen Krajneranijeod Fi i hN E li Th K j ij d FinishNoLaterThen Krajnekasnijeod MustFinishOn Moradasezavrido MustStartOn Moraotpoeti StartNoEarlierThen Poetakneprenego StartNoLaterThen Poetaknekasnijenego

Tipovivezaaktivnosti
FinishtoStart(FS) KrajPoetak StarttoStart(SS) Start to Start(SS) PoetakPoetak FinishtoFinish(FF) KrajKraj StarttoFinish(SF) PoetakKraj Svakaodovihtipovavezamoeimati kanjenje (Lag)

Procesraunskogprolaskakrozmreu unapred definieES.Kadavieaktivnosti ulaziuvorzavrnovremeaktivnostikoja seposlednjazavrilapostajeESzatajvor. Procesraunskogprolaskakrozmreu unazad definieLF.Kadavieaktivnosti izlaziizvora,zautvrivanjeLFmorajuse uzetiuobzirpoetnavremenasvih aktivnostikojeizlazeizvora.

k
ESki .....

Aki Dki

i
ESij LFki

Aij Dij

j
ESjl LFij

Ajl Djl

l
...... LFjl

Najranije vreme zavretka aktivnosti Aki

Najranije vreme zavretka aktivnosti Aij Najranije vreme poetka aktivnosti Ajl

Najranije vreme poetka aktivnosti Aij

Lanacaktivnostikojeimajunajduevreme zavretkaodreujunajranijevreme zavretkaprojekta.Ovovremeseesto k j k O nazivavremeprojekta(projecttime)ili trajanjeprojekta(projectduration),ili najeekritiniput (criticalpath).Kritini putzapoinjeprvimvorom(dogaajem)i nastavljasemreomdozavrnogvora. nastavljasemreomdozavrnogvora Svakaaktivnostnakritinomputuse nazivakritinaaktivnost.Kritinaaktivnost i k i i k i K i i k i zadovoljavasledeatrikriterijuma:

ES i LS u voru i mora biti jednako jednako. ES i LS u voru j mora takoe biti jednako. Trajanje aktivnosti mora biti jednako razlici eu ou S a ou izmeu LF u voru j, i ES na voru i: LFj ESi D = 0. Moe M postojati vie k iti ih puteva. t j ti i kritinih t

kritini put

Uskogrlo

1 0

1 2

1 4

1 1

1 3

i A B C D E F G H I 1 2 4 3 4 3 4 5 6

j 2 4 5 4 5 5 6 6 7

Dij j 1 8 3 3 1 2 6 2 1

EETi LETi EETj LETj ESij EFij LSij LFij j j j j j j 0 1 1 4 9 4 9 10 15 0 1 1 6 9 6 9 13 15 1 9 4 9 10 10 15 15 16 1 9 11 9 13 13 15 15 16 0 1 1 4 9 4 9 10 15 1 9 4 7 10 6 15 12 16 0 1 8 6 11 11 9 13 15 1 9 11 9 13 13 15 15 16

TF 0 0 7 2 3 7 0 3 0

FF 0 0 0 2 0 4 0 3 0

IF 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Proraun NAPRED NAZAD u programskompaketuMSProject

Aktivnost 1 5d 21.10.96 0d 25.10.96

Aktivnost 2 2d 28.10.96 1d 29.10.96

Aktivnost 4 5d 30.10.96 4d 5.11.96

Aktivnost 7 1d 6.11.96 11d 6.11.96

Aktivnost 10 7d 7.11.96 11d 15.11.96

Aktiv 6d 18.1

Aktivnost 3 3d 28.10.96 0d 30.10.96

Aktivnost 5 8d 31.10.96 0d 11.11.96

Aktivnost 8 9d 12.11.96 0d 22.11.96

Aktivnost 11 8d 25.11.96 0d 4.12.96

Aktivnost 6 4d 31.10.96 13d 5.11.96

Aktivnost 9 6d 12.11.96 9d 19.11.96

Aktivnost 12 2d 25.11.96 6d 26.11.96

Proraun NAPRED NAZAD u programskompaketuSURETRACK

Proraunpomoumatrice(Fondahl)
za razliku od prorauna napred/ nazad daje uvid i u ukupnu vremensku rezervu. NAREDNA AKTIVNOST
RZ N0 1 1 4 2 5 3 2 4 6 5 12 6 5 7 19 8 8 9 14 10 10 11 20 12 24 13 KZ
RU=KZ-RZ

2 3

3 4

4 1

8 7

10

11

12

13

7 4 3 2 7 2 2 1 2 1 1 4 1 0 X 12 8 5 0 X 11 9 15 9 12 0 X 17 12 19 0 X 17 9 19 5 19 9 20 0 X 24 0 X

Krit.akt.

z svaku prethodnu aktivnost u tom redu unose se vremena trajanja narednih aktivnosti u poljima tih aktivnosti.

Proraunpomoutablice
N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ti 1 3 4 1 4 7 3 7 2 2 2 1 4 Odnos PA NA
1 1 1 4 3 4 2,6 5 6 7,9 8,10,1 1 12 2,3,4 8 6 5,7 57 9 8,10 11 12 11 12 12 13 -

Pocetak RP KP 0 1 1 1 2 5 2 12 6 12 8 19 20 0 9 1 10 11 5 14 12 15 17 17 19 20

Zavrsetak RZ KZ 1 4 5 2 6 12 5 19 8 14 10 20 24 1 12 5 11 15 12 17 19 17 19 19 20 24

Vr. Vr rezerva RU RS 0 8 0 9 9 0 12 0 9 5 9 0 0 0
12-4=8

Kriticno Put Vrem e X 1

0
2-2=0 2 2=0 6-6=0

0
8-5=3

X X

7 7

0
8-8=0 19-19=0 19-19=0

0 0

X X

1 4 24

Detaljnaanalizavremena
Odreivanjeradnogvremenaikalendara
dnevnoradnovreme(letnje,zimsko) dnevnoradnovreme(letnje zimsko) brojsmena,praznici,godinjiodmori

Specifikacijapotrebauresursima fk b
Materijalioprema Mehanizacijaialati Radnasnaga g

Specifikacijapotrebau resursima
MATERIJAL I OPREMA
RESURSI Jedinica mere
kg m3 kom m m m2 m2 kom kom m2 2

Ukupna koliina
20.000,00 5.000,00 1.000,00 , 100,00 200,00 500,00 100,00 50,00 100,00 150,00 150 00

Cena po jedinici Ukupna cena mere


50,00 3.000,00 1.000,00 , 300,00 400,00 100,00 100,00 5.000,00 4.000,00 300,00 300 00

Tehniki opis

1 Armatura 2 Beton 3 Fasadni elementi 4 Cevi za kanalizaciju 5 Cevi za vodovod 6 Malter 8 Keramike ploice 9 Vrata 10 Prozori 11 Zid od opeke d k Ukupna cena materijala

1.000.000 BR 14 15.000.000 MB 30 Franko gradilite 1.000.000 120 x 120 cm 30.000 80.000 50.000 10.000 250.000 400.000 45.000 45 000

17.865.000

Specifikacija potreba uresursima, mehanizaciji i radnoj snazi


MEHANIZACIJA
RESURSI 12 13 14 15 Toranjski kran Kamion Mikser Bager Fiksni trokovi 12.000,00 2.000,00 2.100,00 3.000,00 Jedinica Max vremena broj d d d d 1 5 3 3 Cena po jedinici vremena 35.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 Tehniki opis

R AD N A S N AG A
RESURSI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Arm irai B eto n irci B rav ari E lektriari In stalateri M o leri M o n teri S to lari T esari Z id ari P o m o n i rad n ici Jed in i J d i ica v rem en a R /D R /D R /D R /D R /D R /D R /D R /D R /D R /D R /D M ax b ro j 12 6 6 6 4 20 10 10 12 30 50 C en a p o jed in ici v rem en a 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 350,00 400,00 400,00 400 00 350,00 420,00 150,00 N ap o m en a

Pravljenje unakrsnih tabela aktivnosti resursi


ZAMATERIJALE
pokoliinamazasvakimaterijalposebno po%uodnosunaukupnukoliinu(cenu) posmatranogmaterijala pocenamasvihmaterijalazasvakuaktivnost po%uodnosunaukupnucenuprojekta % d k j k

ZAMEHANIZACIJU
Uinkezajednumainuzasvakuaktivnost

posebno. Zausvojenavremenaaktivnostiiuinke(akojeto mogue)sraunatibroj(ili%rada)maineutabeli. Istamainasemoepojavitivieputaakomoeda seupotrebizarazliiteradove. pocenamasvakemainezasvakuaktivnost po%uodnosunaukupnucenuangaovanjasvake maine po%uodnosunaukupnucenuprojekta.

ZARADNUSNAGU
Uinkezajednubrigadu(radnika)zasvaku

aktivnostposebno. aktivnostposebno Zausvojenavremenaaktivnostiiuinke(akojeto mogue)sraunatibroj(ili%rada)brigada ) tib j(ili% d )b i d (radnika)utabeli. pobrojuili%ueazasvakuaktivnost b j ili% k kti t pocenamasvakebrigade(radnika)zasvaku aktivnost kti t po%uodnosunaukupnucenuangaovanja brigade(radnika) b i d ( d ik ) po%uodnosunaukupnucenuprojekta

Unakrsnetabeleaktivnosti resursi
Glavni materijali
Arm matura ranjski Tor kra an Kam mion

Maine
Bet tonirci Arm mirai Mik kser

Radna snaga
Pom moni rad dnici Mo onteri Sto olari

RESURSI AKTIVNOSTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pripremni radovi Formiranje gradilita Raiavanje zemljita Nabavka i transport armature i oplate Nabavka i transport fasadnih elemenata Grubi graevinski radovi Iskop zemlje Betoniranje temelja Postavljanje kanalizacije

Gra aevinsk a stolarija

ramika Ker

Malter

Tes sari

Bet ton

Bag ger

10 Betoniranje ploe prizemlja

Zid dari

Proraun mrenog plana


Proraunvremenatrajanjasvakeaktivnosti j j Potrebnasredstva(materijal,oprema,maine,
ureaji,instalacije,inventar...) ureaji instalacije inventar )

Potrebanrad (brojradnikapokvalifikacijii
zanimanjimastrukturama) zanimanjima strukturama)

Proraunkotanjasvakeaktivnosti Postavljanjefunkcijetrokovivreme Terminplancelogprojekta Cachflowcontrol(kontrolaprotokanovca) Histogramikorienjaglavnihresursa Hi ik i j l ih

Planiranjesredstava,radnesnageitrokova vrisenaosnovuusvojenetehnologijerada, kaoinabazivremenatrajanjaaktivnostikoja suizraunataufazianalizevremena. suizraunataufazianalizevremena Vievrstaoptimizacijeodnosa,prioritetno:


1. 2. 3. 4 4. 5.

optimizacijaodnosaVREMERADNASNAGA optimizacijaVREMENATRAJANJA optimizacijaVREMETROKOVI optimizacijaSREDSTAVA p j optimizacijaKVALITETA

Optimizacijamrenogplana
po korienju glavnih resursa
izdvojiti najskuplje (kritine)aktivnosti i resurse uoiti koji su resursi neiskorieni izvriti nivelaciju resursa uokviru vremenskih rezervi

po vremenu

skraivati aktivnosti na kritinom putu uvoenje prekovremenog rada uvoenje vie smena sa istim brojem maina primena visokoproduktivnih materijala i maina primena efikasnijih metoda rada ( i fik ijih d d (poveanje f j fronta rada) poveanje broja maina (najskuplja mera)

Optimizacijamrenogplana
po finansijskim sredstvima pokriterijumukvaliteta Trebautvrditikonkretannainnakojiedoido skraenjavremenatrajanjapojedinih j j j p j aktivnosti,uztomanjipriratajtrokovai adekvatankvalitetgradnje. g j

Zahteviinvestitora,atosuodreenirok,cena h d k ikvalitetradova,predstavljaju,praktinoi osnovneodredbeugovora. Upravljakeakcijesuusmerenekatenjida ovezahteveuinefiksnim,daseostvare planiranitrokovi,dabudeodranplanirani planiranitrokovi dabudeodranplanirani rok idakvalitet odgovarazahtevanom. Nemoguejeistovremenoostvariti N j i t t iti maksimalnerezultateposvatrizahteva za najniucenuostvaritimaksimalnikvalitetu k l k l najkraemroku,zbognjihovemeusobne uslovljenostiipovezanosti.

1. 1 Optimizacijaodnosa VREMERADNASNAGA
postizanjetoravnomernijegangaovanja ljudskihkapacitetautokurealizacijeprojekta. Neravnomernoangaovanjeradnesnageu pojedinimperiodimarealizacijeprojekta estodovodiidodirektnihmaterijalnih gubitaka. Svakoplaniranjekojeneuzimauobzir S k l k b raspoloivostresursamoesesmatrati nerealnim.

Optimizacija resursa ima za cilj i d se l da izbegnu vee oscilacije u broju radnika i sredstava. Manuelni metodi, pomeranje nekritinih aktivnosti du kritinog puta, sprovode se u zavisnosti od sledeih kriterijuma: 1. Poznatjeobimradovanaprojektu,resursi sulimitirani,pajepotrebnoradoveizvestiu li iti i j t b d i ti tokraemoguemroku 2. Poznatjeobimradovaifiksiranrok,pase zahtevaoptimalanplanangaovanjaresursa p p g j

Angaovanjeradnesnagenakritinim aktivnostimanemoesemenjati,vrise j , pomeranjesamonekritinihaktivnostito izazivapovoljnijudinamikuoptereenjaradne p j j p j snage. Ovopomeranjeuslovljavapromenu prvobitnoizraunatihvremenskihrezervi,alii vienegopozitivneefekteoptimizacije. i iti f kt ti i ij Ceopostupaksesprovodikroznekolikofaza:

1. 1 Svenekritineaktivnostisepostaveunajraniji

poetak.Izradisedijagramangaovanjaradne snagepovremenima.Mrenidijagramse predstaviukoordinatnomsistemu(apcisa vreme). ) 2. Pretpostavisenakontogadasesvenekritine aktivnostipostaveunajkasnijempoetku. p j j p Ponovoseizradisedijagramangaovanjaradne snagepovremenima.Mrenidijagramse predstaviukoordinatnomsistemu. d k d Uprvomsluajudijagramradnesnagepokazuje potrebuveegangaovanjaradnesnagena b d poetkuprojeta,audrugomsluajuprikraju.

3. Dvadobijenadijagramapotrebauradnoj d b d b d

snazisepreklope.Zajednikapovrina ostajenepromenjena,akombinujuse kapacitetiizraenidrugimpovrinama,kako p g p bisedobiooptimalanrasporedangaovanja radnika. 4. Nekritineaktivnostisepomerajuu intervalimaodnajranijihdonajkasnijih poetakaivrisenjihovokombinovanje. 5. Popotrebi,nekritineaktivnostisedelena b k k d l dveiliviepodaktivnosti.

u 4. fazi, za konano odreivanje poloaja nekritinih 4 fazi aktivnosti primenjuje se Gray-Kidd-ov algoritam.

GrayKiddalgoritam Gray Kiddalgoritam


za ve uraen mreni plan datog projekta, p gp j prikae se dijagram svakodnevnih potreba u odgovarajuem resursu (histogram) za jasno odreen prvi vremenski interval numeriu se aktivnosti iz tog intervala prema veliini vremenske rezerve, i lii i k ime j je odreen prioritet njihovog pomeranja za svaku od aktivnosti i i b k d ki i iz izabranog vremenskog intervala proceniti neophodne resurse za njeno izvrenje gde izvrenje, su i sami resursi numerisani i poreaju se po vanosti

kada je zahtev za pojedinim resursom vei od resursnih mogunosti, selektuje se aktivnost sa maksimalnom slobodnom vremenskom rezervom, to dalje dovodi do d pomeranja poetaka t (tih) aktivnosti j t k te kti ti sa gledita ogranienosti resursa na sledei vremenski i t ki interval. l kraj prvog vremenskog intervala oznaava poetak narednog, proces se ponavlja, sve j p g dok nije postignuto da zbir svih vremenskih intervala ne bude jednak j j p j duini trajanja projekta.

Naprimeruseusvojiprvikonstantniintervalu trajanjuod1vremenskejedinice.Potreban trajanjuod1vremenskejedinice Potreban brojzarealizacijije9radnika(AktivnostAsa 4,aktivnostBsa2iaktivnostCsa3radnika). 4 aktivnostBsa2iaktivnostCsa3radnika) Npr,aktivnostCmoedaseodloizanekiod sledeihintervalaugranicamasvoje vremenskerezerve. Crtasenovidijagramgdeseuovom vremenskomintervaluoznaavapotrebaza6 radnika...

Primerpotrebeuresursimapreiposle nivelacijezatrajanjeprojektaod185 dana


n 25

11

185

11 9 7 6 3 216 t

2. 2 OptimizacijaVREMENA TRAJANJA
Kakoseskraujutrajanjapojedinih aktivnosti?
uvoenjeviesmenskograda primenaproduktivnijihmaterijala primenaskupljihtehnolokihmetoda primenaveegbrojaosnovnihsredstavai mehanizacije davanjepremijaradnicimaodstraneinvestitora preraspodelaradnesnageilisredstavaradasa nekritinihnakritineaktivnosti. nekritinihnakritineaktivnosti

OptimizacijapoBeasleyu OptimizacijapoBeasley u
Sve aktivnosti se inicijalno postavljaju sa svojim normalnim trajanjima. j j j Prvo se analiziraju promene za smanjenje od jedne vremenske jedinice. Nastavlja se sa daljim skraenjem za po jednu vremensku jedinicu po istom principu i jedinicu, posmatraju se promene, do formiranja novog kritinog puta odnosno dok sve aktivnosti ne puta, dostignu svoje usiljene vrednosti trajanja.

3. OptimizacijaVREME 3 OptimizacijaVREME TROKOVI (OdnosTROKOVI/VREME)


LINEARNAFUNKCIJA zapraksudovoljnoprihvatljiv najniitrokovi(direktni)suzanormalno vremetrajanja najviitrokovisuzausiljenovremetrajanja allcrashcost KONVEKSNAILISTEPENASTAFUNKCIJA

Skraenjevremenatrajanjaprojektauz minimalno(optimalnopoveanjetrokova). Skraenjenormalnogvremenatrajanja k l aktivnostitn moedasevridojedne odreenegranice,tzv.usiljenogtrajanja aktivnostitu.Ovovremejeistovremenoi j minimalnovremetrajanjaaktivnostikojese moepostiiraznimorganizacionimi p g tehnikotehnolokimmeramai napreenjima. Trokovikojinastajupriusiljenomtrajanjusi msksimalni Cm. msksimalni Cm

Skraenjevremenatrajanjakritinih aktivnostimoedadovededopojavenovih kritinihputeva. kritinihputeva PriratajtrokovaC=(CmCn)/(tntu) Kretanjedirektnihtrokovauzavisnostiod vremenatrajanjaaktivnosi: j j

Ustrogimanalizamatrokovatrebauzimatiu obzir,poreddirektnih,iindirektnetrokovei penale

A direktnitrokovi B indirektnitrokovi B i di k i k i C penali D sumadirektnihiindirektnihtrokova E sumadirektnihiindirektnihtrokovaipenala

OptimizacijapoFondahlu OptimizacijapoFondahl u
Optimizacija se sprovodi samo do trenutka kada dolazi do k d d l i d poveanja ukupnih t k j k ih trokova na projektu. Na ovaj nain se nalazi ono vreme izvoenja (ne mora biti najkrae) za koje e trokovi biti minimalni, to istovremeno predstavlja optimizaciju po kriterijumu cene. Skraivanjem kritine aktivnosti, sve naredne kritine aktivnosti na kritinom putu se pomeraju translatorno prema aktivnosti koja se skrauje. Ako postoji neka nektitina aktivnost koja je vezana za neku od k iti ih aktivnosti vezanih k d kritinih kti ti ih za onu koja se skrauje, to e se veliina slobodne vremenske rezerve sa jedne strane poveati, a sa d ti druge smanjiti, za onoliko k lik jiti lik koliko se skrati kritina aktivnost.

Sutina metode je u utvrivanju sledeih j j parametara: 1. Izbor kritinih aktivnosti za sve kritine puteve koji imaju j k ji i j najmanji prirataj di kt ih t k ji i t j direktnih trokova u pojedinanom koraku. Pri tome treba birati aktivnosti koje su zajednike za vei broj kritinih puteva. 2. Utvrivanje efekata meusobnih zavisnosti. j 3. Utvrivanje mogueg vremena skraenja u tom koraku u zavisnosti od: merodavne minimalne vrednosti smanjenja vremenske rezerve d ti j j k nekritinih aktivnosti, ili najveeg mogueg vremena skraenja kritinih aktivnosti, odnosno mogue vreme skraenja je manja od ove dve veliine.

4. Ut ri anje veliine prirataja troko a za Utvrivanje eliine trokova a

ceo projekat. 5. 5 Utvrivanje veliine smanjenja trokova za ceo projekat. 6. 6 Utvrivanje cene projekta i roka graenja 7. Ocena da li je postigut optimum ili ne. Pre analize po ovoj metodi, treba odvojiti trokove na direktne i indirektne tako da indirektne, promena indirektnih trokova usledi samo p p g onda ako doe do promene ukupnog vremena graenja. Prodajna cena: p ( p )( )( j p j Cp=(Emat+Ebr.plate+Eos)(1+F)(din./jed.proizvodnje)

Prof.Trbojevipredlaelinearniodnos trokovivreme.Linearizacijasevriu t k i Li i ij i granicamaod0,3ts,pasvedoukupnog smanjenjavremenaaktivnostidot 0 5ts. 0,5t Ukolikojemogueidaljeskraivanje vremenatrajanjapojedinihaktivnosti,prelazi vremenatrajanjapojedinihaktivnosti prelazi senakraeintervale0,2ts,zatim0,1ts. Nasvim N i vezama PAi NAj,gde j PAi =PAik,tj. d jePA PA tj aktivnost na kritinom putu sa i >ik, poveava sevremenska rezerva kada sevri skraivanje neke od aktivnosti na kritinom putu.Topoveanje putu Topoveanje slobodne vremenske rezerve jednako jevremenu skraenja kritine aktivnosti. aktivnosti

NasvimvezamaNAi NAj,gdejeNAi=NAjk, d tj.aktivnostnakritinomputusaj>jk, smanjujesevremenskarezervakadasevri skraivanjenekeodaktivnostinakritinom j putu.Tosmanjenjeslobodnevremenske rezervejednakojevremenuskraenjakritine j j j aktivnosti. Obziromdajeskraenjevremenatrajanja kritinihaktivnostivezanozapromenu slobodnihvremenskihrezervinekritinih slobodnih remenskihre er inekritinih aktivnosti,radsesprovodipokoracima,ana osnovusledeihparametara: l d ih

vri seizbor kritinih aktivnosti za sve kritine puteve koji imaju najmanji prirataj utvruje seefekat meusobnih zavisnosti zavisnosti, promena veliine Ts, utvruje semogue vreme skraenja utom koraku utvruje seveliina prirataja trokova za ceo projekat utvruje seveliina smanjenja trokova za ceo projekat utvruju secena projekta i rok graenja u posmatranom koraku ocenjuje seda li jeostvaren optimumili ne ne.

Trokoviseoznaavaju:
CN normalnitrokoviprojekta l it k i j kt Ct trokoviukoraku(t) ci priratajtrokovaaktivnostiizaskraenjevremenazajedan dan d Ect poveanjetrokovaprojektausledskraenjarokaizgradnje ukoraku(t) Ert smanjenjetrokovausledskraenjarokaizgradnje(usled j j t k l d k j k i d j ( l d reije,interkalarnekamate,usledinflacije,dobitiusledranijeg zavretka) q efekatindirektnihtrokova(reije interkalarnekamate efekatindirektnihtrokova(reije,interkalarnekamate, usledinflacije,dobitiusledranijegzavretkazajedandan)

Oznakezavremenskeparametre: O k k
TN normalnirokizvoenjaprojekta Tt rokizgradnjeukoraku(t) g j Tz rokizgradnjezazavrnikorakz Topt optimalnovremeizvoenjaprojekta

KORAK I

KRITICNA AKTIVNOST 3

novo Ts/s =Tsd/s-d

povecanje troskova c*d

kritican put

Naj=Najk jjk

novo Ts/s =Ts-d/s-d

PA 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9

NA 16 1 24 24 24 15 7 7 7 12

b 0 0 0 0 7 0 0 8 9 10

Ts 5 1 8 8 8 5 2 2 2 4

c
3.489 144 1.176 1.176 1.176 924 600 600 600 1.704

PA 27 27 28 29 30 32 30 31 43 33

NA 15 15 1 1 2 4 29 2

b 0 0 1 0 0 0 0 35

Ts 5 5 1 1 1 1 9 1

c
1.524 1.524 600 600 174 660 696 558

1-2 2-3 23 3-4 8 0/3 16 16 + 4-7 16

1-2 2-3 23 3-4


9.408

28 28 29 30

4-7

31 32

+ + +

32 32 33 34 47 39 39 2 2 5 3 0 0 0 37 1 1 1 1
558 558 1.386 1.434

7 7

8 28

1 1

0 107

1 1

354 354

7-8 + -

7-8

34

35 35

36 49 37 38 40 40

8 8 3 13 3 11

0 0 0 0 0 11

2 2 1 4 1 3

726 726 552 2.208 330 726

35-36

35-36

+
36-37 37-38 38-40

36-37 37-38 38-40

8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16

9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 23

13 13 12 13 13 12 13 13 12 13 13 12 8 8

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 75

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2

288 288 1.326 288 288 1.326 288 288 1.326 288 288 1.326 396 396

36 8-10 8 10

8-10 8 10 + 10-12

37 38 39

10-12

40 40 40

45 46 52

5 5 5

0 0 25

1 1 1

168 168 168

40-45

40-45

+
12-14

12-14

+
14-15

14-15

41 42

42 43

6 8

0 47

2 2

474 480

15-17

15-17

43 44

44 46

8 10

0 17

2 3

600 696

+ +

45

52 53 48 50 51 52

25 5 20 20 20 5

0 0 0 0 0 67

8 1 6 6 6 1

3.276 600 384 384 384 756

45-52

45-52

16 17 18 19 19 20 20 20 20 21 22 23 23 23

24 18 19 20 41 21 25 26 27 22 23 33 35 45

8 12 2 3 3 11 11 11 11 28 15 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

2 4 1 1 1 3 3 3 3 9 5 3 3 3

396 1.074 1 074 336 246 246 1.890 1.890 1.890 1.890 732 588 1.890 1.890 1.890

46 17-18 17 18 18-19 19-20 17-18 17 18 18-19 19-20 47 47 47 48

20-21

20-21

49

52

17

32

648

50

52

67

1.440

21-22 22-23

21-22 22-23

51

52

68

654

52 23-35 23-35 53

54 55

3 1

0 26

1 1

1.800 582

52-54

52-54

54 55

55 -

4 3

0 0

1 1

432 1.800

54-55 55--

54-55 55--

24

33

11

74

336

POVECANJE TROSKOVA PROMENA ROKA GRADJENJA

( c x d) -8 261

25

35

49

486

NOVI ROK GRADJENJA (Tn= 269) SMANJENJE TROSKOVA

- 24.128 (Cn= 1.558.140,00) Ci = Cp + cd lqd 1.543.420

26

35

22

31

906

NOVA CENA

kriticni putevi +9.408

Pai=Paik iik

novi krit. put

Pai=Paik iik

novi krit. put

kritican put

d=min(Ts,s)

kriticni putevi

d=min(Ts,s)

ulazni podaci

povecanje troskova c*d

Naj=Najk jjk

ulazni podaci

novo ti

novo ti

=ti d

=ti d

Uprethodnojtabelijeprikazanprvikora optimizacijezamrenidijagramsa55 aktivnosti. aktivnosti Optimizacioniprocesjesprovedenkroz13 koraka.Ukupnovremetrajanjau13.korakuje sa269danasmanjenona214dana: j


POVECANJE TROSKOVA PROMENA ROKA GRADJENJA NOVI ROK GRADJENJA (Tn= 222) SMANJENJE TROSKOVA NOVA CENA (Cn= 1.439.619,00) b-normalno trajanje aktivnosti, s-usiljeno trajanje aktivnosti q- efekat indirektnih trokova (reije, i t k l f k t i di kt ih t k ( ij interkalarne k kamate, i fl ij t inflacija, dobit zbog ranijeg zavretka za jedan dan...) Ci = Cp + cd qd ( c x d) -8 214 -24.541,00
1.441.286,00

+26.208,00

Linearnaikonveksnaoptimizacija vremenatrajanjaprizadatim trokovima t k i


Matematikaformulacijazadatkajesledea: Z=LFn,priogranienjima
LFi LS i t i 0 0 (tu )i t i (tn )i LS 1 = 0

Linearnavarijantaglasi: Konveksnavarijantaglasi:

(a t +b ) C
i i i i

ai C ti

Kadasuvremenatrajanjaaktivnostiprojektati = (tn)i nalazeseodgovarajuitrokovinaprojektu CM.ZabilokojeC> CM zadataknijereiv ZabilokojeC> zadataknijereiv. KadajeLFn =m,iakosenaeodgovarajueCm kojeodgovarausiljenomtrajanjuprojekta,zaC k j d ilj t j j j kt C Cm,T=m=LFn ebitiminimalnovreme. Algoritmizareavanjeobaovaproblemasu zasnovananametodiKelley. AkosezanekovremeT=LFn,minimalnitrokovi j j projektadobijeninabaziparametarske minimalizacije,poklapajusazadatimtrokovima S,ondatovremepredstavljareenjeprethodno pomenutogzadatka.

Kelleyevametoda Kelley evametoda


Trajanjebilokojeaktivnostimoeimatisamo jednuodsledeihvrednosti: t = (tn ) = LF LS ,kadaaktivnostimanormalno trajanjeineraspolaevremenskomrezervom t j j i l k t = LF LS < (tn ) ,kadaaktivnostimatrajanje manjeodnjenognormalnogtrajanjaine raspolaevremenskomrezervom p t = (tn ) < LF LS ,kadaaktivnostimanormalno trajanjeikadaraspolaevremenskom rezervomkojanemoebitiiskoriena.
i i i i

A1 skupaktivnostikojeuoptimalnomplanu k k k l l neraspolauvremenskomrezervom,A2 skuponihaktivnostikojeraspolau vremenskomrezervom,V1 skupaktivnosti p ti =(tn)i >(tu)i kodkojihje,V2 skupaktivnosti kodkojihjeV3 skupaktivnostikod j j ti = (tn)i = (tu)i p ti = (tn)i < (tu)i kojihje,zaoptimalnuanalizuse mogurazmatratitazliitekombinacije skupovaAiV. Reavajuiproblemparametarske Rea aj iproblem parametarske minimalizacije,Kelleyevametodareava zadatimatematikiproblem,priemusu d i iki bl i naenevrednosti:

zakojeje i Narednikorakpredstavljausavravanje dobijenogoptimalnogplana,ukomejeLFn = d bij ti l l k j LF ,unovioptimalniplanprojekta: ~~ , , { ti ,LF = ti ,LF i ,LFi} = ti i ,LF LFi i i i ijejetrajanjeLFn '= > 0. Problemsvodinaiznalaenjeminimuma a funkcijaiodreivanjevrednosti {i ,LFi} jerseprikorienjudatihpretpostavki funkcijakriterijumasvodinaoblik f k ij k i ij di blik

~ ~,LF ti i

Z min = ( ai ~ + bi ) = C ti

}{ }
i i i

~ Z = aiti, +bi = ai ti +bi +aii = C +aii


i i i i

Reenjeovogzadatkaizvodiseuz i i ogranienjazaikojaseformuliuu zavisnostiodtogakojemodpomenutih skupovapripadadataaktivnost. NabazirezultataKelleyaproblem N b i l K ll bl odreivanjaoptimalnogplanasvodisena zadataklinearnogprogramiranja:


Odreivanjeminimumafunkcije j j priogranienjima
i = i + LSi LFi 0, i A1

a i

LS 1 = 0,LF = 1
n

0, i A1 B1 i = 0, i A2 ( A1 B2 ) 0, i A B 1 3

Reenjeovogzadatka,usluajudajereiv, Reenjeovogzadatka usluajudajereiv odreujese,odnosnooptimalniplanza projekattrajanjaLFn' < '= .

Analizatrokovapomou linearnogikonveksnog g g programiranja


minimizacija trokova na projektu sa zadatim vremenom trajanja projekta, a na raun poveanja vremena trajanja nekih nekritinih aktivnosti minimizacija vremena trajanja projekta sa zadatim trokovima parametarska minimizacija trokova uz ogranienja vremena trajanja aktivnosti od usiljenih do normalnih, ali i ukupnog vremena j j p j j g g trajanja projekta od usiljenog do normalnog.

Analizitrokovapristupasekadajezadati projekatizvrenavremenskaanaliza odgovarajuegmrenogdijagrama: odreenovremetrajanjasvakeaktivnosti, odreenovremetrajanjasvakeaktivnosti najranijeinajkasnijevremenastupanjasvih dogaaja,odreenkritiniputisvekritinei dogaaja odreenkritiniputisvekritinei nekritineaktivnosti.

minimizacija trokova projekta, sa trajanjima j p j , j j aktivnosti i njihovim poetnim i zavrnim dogaajima kao uslovima ogranienja u zadatku li d tk linearnog programiranja i j za svaku aktivnost projekta odredi se minimalno, minimalno usiljeno vreme trajanja ukupno doputeno vreme trajanja projekta T nije manje od minimalno mogueg vremena vremena, ni vee od maksimalno mogueg vremena trajanja iznalaze se vremena nastupanja svih dogaaja, odnosno reenje linearnog g j , j g programa sa minimalnim trokovima, ili matematiki izraeno:

Z = min [ ai(ti)+bi] ai 0 bi > 0 [-ai(ti)+bi], 0, 0,


(tu)i ti (tn)i , (Tj-Ti)-ti0, (Tj Ti) ti0 T1 = 0, Tn ai = (Cdu)i-(Cdn)i (tn)i-(tu)i

priogranienjima i i ji

bi = (Cdu)i x (tn)i -(Cdn)i x (tu)i (tn)i -(tu)i

Nedostaci:
Odnosimeuaktivnostimasupredstavljeni kaoidealni Trajanjaaktivnostisunezavisnameusobom Trajanjaaktivnostisunezavisnaodspoljnih uticaja Pretpostavljasedasuresursiradnicisaistim sposobnostimaiisteefikasnosti

Parametarskaminimizacija trokova
Analognonormalnomiusiljenomtrajanju aktivnosti,definieseinormalnoMiusiljenom vremetrajanjaprojekta,odnosnonormalnoi usiljenovremeodigravanjazavrnogdogaaja j g j g g j aktivnostin.Naosnovutogasledi:

m LFn M
takodasebilokojavrednostLFniz[m,M] nazivadoputenimvremenomtrajanjaprojektai j j j zasvakuodovihvrednostipostojeodgovarajui optimalnitrokovi.

Parametarskaoptimizacijatrokovasesastojiu odreivanjuoptimalnihtrokovazabilokoje[m,M] doputenovremetrajanjaprojekta posredstvomtraenjaminimumafunkcije d t t j i i f k ij Z = ( a t + b ) priogranienjimazasvakuaktivnost


i i i i

LFi LS i t i 0 (tu )i t i (tn )i LS1 = 0, LFn =

Ovakoformulisanzadatakanalizelinearnezavisnosti trokovaodvremenatrajanjapojedinihaktivnostije parametarskaminimizacijatrokovaprojekta. k i i i ij k j k Matematikizadatakformulisannaovajnain dvostrukoogranienzadataklinearnog programiranja.

4.optimizacijaSREDSTAVA 4 optimizacijaSREDSTAVA
Upraksisepojavljujeproblem najracionalnijegiskorienja l k materijala,maina,opreme,kaoiradne kapacitetenaprojektimakojitekuparalelno, k i j k i k ji k l l aangaujuistasredstvailiisteradne kapacitete. k it t Optimalanrasporednekritinihaktivnosti:
nijednanekritinaaktivnostnepoinjeu najranijempoetku,nitisezavravaunajkasnijem zavretku, zavretku svakanekritinaaktivnostmoedakasni,alida ukupanroknaprojektunebudeugroen

oblikdijagramapotrebnogkritinogmaterijala sledioblikjedneodpravilnihgeometrijskihkrivih, sledioblikjedneodpravilnihgeometrijskihkrivih koliinesenapoetkupoveavaju,dosegnujedan racionalanmaksimum,aprikrajuopadaju racionalanmaksimum aprikrajuopadaju (Gausovailizvonastakriva), ordinatedijagramamaterijala(koliine)trebada budubezizrazitihekstrema.

Interaktivnoplaniranje
Pokuajprevazilaenjanedostataka prethodnoopisanihmetoda. prethodnoopisanihmetoda Stvoriitestirajkrunitokinformacija. Pretpostavi se raspored aktivnosti u mrenom planu koji se testira za uticaj razliitih ogranienja. U toku testiranja utvruju se take spoticanja, a rezultati j p j , usmeravaju u pravcu novog testiranja.

CriticalChainscheduling
Smanjiseverovatnoatrajanjeaktivnostiza j j j 50%.Trajanjeaktivnostijenormalnoprocenjeno dausebisadrinekododatnovremeradi sigurnosti. sigurnosti Zatitaodskraenjaindividualnihaktivnostise stratekigrupieiumeekao gura uprojektu. stratekigrupieiumeekao''gura''uprojektu. Eliminiesezavisnostodresursanjihovom p preraspodelom.Kritinilanacsedefiniekao p najduilanacuputukojizavisioddostupnosti pojedinanihresursanakonpreraspodele. Ubacise''gura''(ProjectBuffer)nakraju Ub i '' ''(P j tB ff ) k j projektadabisepostigloukupnoplanirano vreme.

Zatitisekritinilanacoddostupnostiresursasa Resourcebuffers,dabiseobezbediopriliv resursaukritinilanac. PostaveseFeeding Buffersnasvimputevima kojiulazeukritinilanac,titeigaodgubitka vremena. Postaviseizvravanjepoetnogzadatakatoje kasnijemogue. kasnijemogue Resursitrebadaradetojemoguebrena svojimaktivnostima.Brojresursanetrebada svojimaktivnostima Brojresursanetrebada zavisiodmilestoneaktivnosti. Koristisebuffermanagementzakontroluplana. g p Naovajnainseobezbeujuinformacijeotome kadatrebaizvritinekukorekciju.

CriticalChainmetodazahtevodresursada budufleksibilnisasvojimvremenima poetakaidaihbrzoizmenimeu aktivnostimakojenisuikojejesuukritinim lancu,dabiseceoprojekatizvrionavreme. l d bi j k i i

Numeriki primer

Trajanje projekta (CPM)= Task1+Task2+Task3+ Lag+ Task6 = 5+4+2+1+8 = 21 dan dan.

Trajanje projekta (CCM) = Task1+Task2+Task3+ Task6 = j j p j ( ) 3+2+1+4 = 10 dana.

Napravi se plan sa Late Finish vremenima zavretka, uklone se ogranienja u resursima i identifikuje kritini lanac. Trajanje projekta = Task1+Task2+Task5+ Task6 = 3+2+2+4 = 11 dana dana. 1. Task3, Task4 i Task 5 su pomereni da ponu od Late Finish datuma. 2. Task2 i Task5 treba da budu izvreni od strane resursa R2 da bi se uklonilo ogranienje u resursima. 3. Doda se Project Buffer od 50% trajanja aktivnosti i Feeder buffer nekritinom lancu.

Trajanje projekta= Task1+Task2+Task5+ Task6 + PB = 3+2+2+4+5 = 16 dana dana. 1. Project Buffer (PB) = 50% Trajanja projekta (11 dana) = 5.5 dana = 5 dana (zaokrueno). 2. 2 Feeder Buffer (FB) za nekritine aktivnosti na lancu. Na primer, aktivnosti lancu primer Task 4 je dodato 2 dana za FB. 3. Buffer kalkulacija se vri uzimanjem 50% trajanja projekta za prost sluaj ili kvadratnog korena od sume dobijene kvadratnom metodom (SSQ) za sloen sluaj.

Deterministikasimulacija
1. 2. 3. 4.

5.

Testiranjebuduegprojektapodspektromrazliitih okolnosti.Simulacionialgoritamsesastojiusledeem: Lista svih projektnih aktivnosti koje se nisu odigrale i p j j g mogue je da odmah otponu Baza(e) podataka sa resursima Utvruje se mogunost da se jednoj ili vie aktivnosti pridrui odreeni resurs i resurs se pridruuje aktivnosti Aktivnosti koje imaju isti poetak moraju da ekaju da se oslobode neophodni resursi. Aktivnosti koje su otpoele p j p sklanjaju se sa l kl liste k ekanja i prebacuju se na l b listu k sadri koja d aktivnosti u procesu. Pridrueni resursi se smatraju aktivnim, i trenutno nedostupnim. Kada se aktivnost zavri resurs se oslobaa i moe se zavri, pridruiti novoj aktivnosti sa liste ekanja.

ModelWalla ModelWall a
Vieistovremenihkriterijumaoptimizacije Pojedinaneaktivnostinisunedeljive Trajanjeaktivnostijeuvekvezanoza raspoloiveresurse Aktivnostisemogupreklapati,delitii Akti ti kl ti d litii prekidatiuizvoenju Resursisudetaljnoodreeni Uslovljenostizmeukriterijumaoptimizacijei ogranienjadatajerasplinutomfunkcijom g j j p j Optimalnareenjasenalazeiterativnom modifikacijom

5. 5 Optimizacijaprojekatapo kriterijumukvaliteta j
1. Prilagoavanje

redosleda izvoenja aktivnosti kriterijumu kvaliteta kvaliteta. 2. Ne uvoenje paralelizacije ako se ugroava kvalitet gradnje (parametar P1) 3. P il Prilagoavanje vremena trajanja aktivnosti j j j ki i kriterijumu kvaliteta (parametar P2)
skraenje vremena trajanja se postie poveanjem broja izvrioca poveanje vremena trajanja aktivnosti dovodi do p paralelizacije j

4. Prilagoavanje

tehnologije vremenskim uslovima

izvoenja

P1 mogunost da e pojedini radovi biti ugroeni kanjenjem, paralelizacijom i slino. Osetljivost k O l komponenata ili materijala je l l ekspertski odreena i predstavljena nedimenzionalnim rasplinutim b j i di i l i li ti brojevima i iz intervala [0,1]. I pozicija aktivnosti u mrenom dij dijagramu j t k predstavljena je takoe d t lj nedimenzionalnim rasplinutim brojevima iz intervala [0 1] [0,1]. P2 mogunost da e se radovi kvalitetnije izvesti od strane pojedinih radnika na t i ti d t j di ih d ik tano odreenom radnom frontu.

Ostalemetodeoptimizacije p pobilokojimkriterijumima j j
Linearnoprogramiranje,ostalo:
Simplexmetod RevidovanSimplexmetod PrimalDualSimplexmetod DualSimplexmetod Metodunutranjetake Dekompozicionimetod Analizaosetljivosti Parametarskoprogramiranje Kvadratnoprogramiranje,kvadratnafunkcija

nekolikopromenljivihsalinearnimogranienjima nadtimpromenljivim. nadtimpromenljivim

Nelinearnoprogramiranje
Analitikemetode Jednakostogranienja Lagraneovmetoduveanja Nejednakostogranienja UsloviKunaTakera Jednodimenzionemetodeminimizacije J d di i d i i i ij Metodeeliminacije Neogranienoistraivanje Simultanoistraivanje Si lt i t i j Dihotomnoistraivanje MetodFibonaija Metodzlatnogpreseka M t d l t k Metodeinterpolacije Kvadratnainterpolacija Kubnainterpolacija Njutnovmetod KvaziNjutnovmetod Metodsekante

Optimizacionemetodebezogranienja Direktnimetod Di kt i t d Metodsluajnoguzorka Metodmree Metodvarijacije Metoduzorkovanja Powelovmetod MetodHukDivs MetodRozenbrok Simplex(Polytop)metod Rastuimetodi Stepenastirastui(Koi)metod MetodFleerRiv MetodNjutna j MetodMarkvarda KvaziNjutnmetodi MeodDavidonFleerPauel MetodBrojdenFleerGoldfarb(BFGS)

Optimizacionemetodesaogranienjima Direktnemetode Di kt t d Metodasluajnepromenljive Heuristikametoda Metodsekvencijalnoglinearnogprogramiranja Metodsekvencijalnogkvadratnogprogramiranja Metodvidljivihuputstava MetodZountendijka Rozenovmetodgradijenata Optiredukovanimetodgradijenata Indirektnemetode Transformacijapromenljivih Sekvencijanaminimizacijabezogranienja Metodunutranjekaznenefunkcije j j Metodspoljnekaznenefunkcije Metodunutranjeispoljnekaznenefunkcije Metodkaznenefunkcijezaparametarskaogranienja j p g j MetoduveanjaLagraneovihmultiplikatora

Geometrijskoprogramiranje Dinamikoprogramiranje Integralnoprogramiranje Metodisecanjaravni j Metodgrananjaiograivanja Metodbalansa M t db l Generalizovanimetodkaznenefunkcije Sekvencijalnimetodlinearnogdiskretnog programiranja

Stohastikoprogramiranje Izdvojenoprogramiranje Viekriterijumskaoptimizacija Paretooptimum


Sekvencijalnioptimizacionimetod Linearniteinskimetod Minmaxprocedure Metodogranienja Kompromisnoprogramiranje p p g j Ciljnoprogramiranje Ciljnanamera Metodogranienja Metodviekriterijumskekoristi Teoremakontakta

Metodkorisnefunkcije Metodglobalnogkeriterijuma M d l b l k i ij Leksikografskimetod Metodciljnogprogramiranja M t d ilj i j

Globalnaoptimizacija Gl b l ti i ij
Tanimetodi Naivnipristupi p p Nenumerikestrategijeistraivanja Metodtrajektorijeisl. Algoritmiograivanja Bajesovalgoritam Adaptivnistohastikiistraivakialgoritmi Metodintervalneanalize Heuristikimetodi Metodglobalnihekstenzija Genetskialgoritmi
GAsametodomkaznenefunkcije GA t d k f k ij GAsaLagraneovimmetodomuveanja VektorskiGA(VEGA) NeusmereniGA SluajnousmereniGA NedominirajuiGA NichedParetoGA Graykodiranje... Graykodiranje

Simultanokaljenje Neuralnemree Grubiskupovi Rasplinutisistemi Tabuistraivanja Skateristraivanja Aproksimativnikonveksiglobalnimetod Metodnastavljanja Sekvencijalnopoboljanjelokalnogoptimuma

Metaheuristikemetode Mravljekolonije Drugemetodevetakeinteligencije...

Zakljuakooptimizacinim p procesima:
1. Izbor jedne od ponuenih metoda vri se u

zavisnosti od samog projekta i njegove sloenosti. sloenosti 2. Optimizacija se ne moe vriti po svim kriterijumima simultano, ali treba stalno imati u vidu spregu izmeu njih. 3. Konaan kvalitet plana jednak je kvalitetu definisanih d fi i ih veza i izmeu aktivnosti u analizi kti ti li i strukture. 4. 4 Svako planiranje koje ne uzima u obzir raspoloivost resursa moe se smatrati nerealnim.

5 5. Realniji prikaz planiranju podrazumeva da se j p p j p

u proces optimizacije ukljui vie kriterijuma istovremeno, kao i da se aktivnosti mogu deliti, d liti preklapati i d su njihova t j j kl ti da jih trajanja vezana za raspoloive resurse 6. 6 Treba pravilno prognozirati uticajne faktore neizvesnosti 7. 7 Svaki konkretni problem mora se posebno razmatrati, ne postoji univerzalni algoritam. 8. 8 Za velike projekte nemogue je izvriti proces optimizacije po ma kom od ovih kriterijuma. Globalni mreni planovi imaju j p j veliki znaaj za upravljake strukture, a nastaju grupisanjem srodnih aktivosti u jednu. j d

Formiranjebaznogprojekta
Ispunjenisvigraniniuslovi
rok budet raspoloiviresursi l i i i

Izvrenaoptimizacijaplana
povremenu p potrokovima povanijimresursima pokvalitetu

Upravljanje investicionim projektom


Tritipapodataka
Baseline Planiranevrednosti Acuel Stvarnevrednosti Current C Tekuevrednosti T k d i Datumi,koliine,cene

Konfliktiumrenomplanu
Cirkularnevezeaktivnosti

Konfliktiumrenomplanu
Konfliktniuslovizapoetakikrajaktivnosti
AsLateaspossible AsSoonaspossible Fi i hN E li Th FinishNoEarlierThen FinishNoLaterThen MustFinishOn MustStartOn StartNoEarlierThen StartNoLaterThen

Konfliktiumrenomplanu
Preoptereenjaresursa
Dozvoljenopreoptereenje Nivelisanjekanjenjemaktivnosti Plansaotvorenimkrajem Pl i k j

Teorijapouzdanosti
Procenetanostipodataka Proceneuticajatanostipodatakanaceo projekat Uvoenjerezervi
Rezerveglavnihmaterijala g j Rezervemainailjudi

Prikazivanjevremenskihrezervi kooperantima

Definisanjestandardnihserija izvetaja
zasvakoguesnikauprojektu:
Investitor Direktori efovigradilita,odgovorniizvoairadova f i dili d ii i d podizvoai nabavnasluba slubatransporta pomoneslube(smetajiishranaradnika)

Definisanjestandardnihserija izvetaja
Periodini izvetaji :
dnevni,nedeljni,meseni,tromeseni

Tabelarni T b l i pregled i gantogram svih aktivnosti sa vremenima l d t ih kti ti i trajanja,datumima ES, LS, EF,LFiukupnim i slobodnim vremenskim rezervama,predhodnim aktivnostima, upotrebljenim resursima i cenom cenom. Tabelarni pregled i gantogram kritinih aktivnosti Gantogrami za podizvoae Plannabavke i transporta za sve vanije materijale i opremu Planmontae specifine opreme Planangaovanja (histogrami)radne snage i mehanizacije Planangaovanja finansijskih sredstava (Skriva)

Sistem evidencije i kontrole (povratne informacije sa gradilita)


Propisatiformeizvetajazasvakufazu realizacije
Napredovanjeradova(dnevno,nedeljno) Utroaksredstava Glavniresursi
Brojljudinagradilitu Kljunemaine j p Glavnimaterijaliioprema

Uticajnaostaleprojekte
Projekatorganizacijegraenja
Proraunskladita

Projekattehnologijegraenja Planulaganjafinansijskihsredstava Plannabavke Plantransporta Planangaovanjairaspodeleresursa l j i d l

Praenjerealizacije
Izvetajisagradilita
Napredovanjeradova(dnevno,nedeljno) ukoliinamaili% p ( ) zazadatiperiod(nekumulativno) Utroaksredstava Glavniresursi Brojljudinagradilitu j Kljunemaine Glavnimaterijaliioprema

Ispostavljanjemesenihsituacija p j j j

Praenjerealizacije
Sistematizacija iporeenjesaplanomradi koordinacionitim Sistemnagraivanjaradnika (stimulacijeikazne)

Auriranjemrenogplana
Dinamikaauriranja
zavisnooddetaljnostiplana(dnevna,nedeljna, zavisnooddetaljnostiplana(dnevna nedeljna mesena)

Proverakontrolnihtaakauprojektu Intervencijenamrenomplanu
Alternativepriizvoenju(izmenatehnologije) Unoenjesadapoznatihpodataka j p p

Formiranjenovogbaznogplana

Uporeenjesabaznimplanom
Povremenu
6 ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Task Name Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 Aktivnost 4 Aktivnost 5 Aktivnost 6 Aktivnost 7 Aktivnost 8 Aktivnost 9 Aktivnost 10 Aktivnost 11 Aktivnost 12 Aktivnost 13 Aktivnost 1 14 Aktivnost 15 20 O t '96 Oct 27 O t '96 Oct F T W 3 N '96 Nov T 10 N '96 Nov M 17 N '96 Nov S 24 N '96 Nov S 1 D '96 Dec F T 8 D '96 Dec W 1

Uporeenjesabaznimplanom
Poutrokuresursa
Koliinaugraenogmaterijala
Planirane/ostvarene

Prisustvomainailjudinagradilitu

Uporeenjesabaznimplanom
Poutrokufinansijskihsredstava

Zamkepriporeenjusabaznim planom
Zavisnostvremenasignalizacijeproblemaod tipaveze
13 October 20 October 27 October 3 November ID Task Name M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M 1 Aktivnost 1 2 Aktivnost 2 3 Aktivnost 3 4 Aktivnost 4 5 Aktivnost 5

Cash flowcontrol (kontrola protoka novca)


Kontrolatrokovakrozvreme
Planiraniistvarnitrokovibezanalizeizvrenih radova

Cashflowcontrol (kontrola protoka novca)


Ukljuivanjeuinkauanalizutrokova
Trokovniuinak

Skriva

Programizamrenoplaniranje

Primaverasystems
Primavera Parada Expedition MonteCarlo

SureTrack

Programizamrenoplaniranje
Microsoftoffice
MicrosoftWord MicrosoftExcel MicrosoftAccess Mi f A MicrosoftPowerPoint MicrosoftProject

Informacionisistemkompanije
Formiranjebazapodataka
bazaaktivnostizaodreenetehnolokeprocese iskustvenenormezaspecifineposlove aktuelnecene(materijala,radova,...) k l ( ij l d ) bazaznanjazasledeeprojekte

Sistemzapodrkuodluivanju

Analizavremenapometodi PERT
uvodiseuraunnesigurnostvezanazavremensku procenutrajanjapojedinihaktivnosti istraivakiirazvojniprojekti,gdesetrajanje pojedinihdogaajapredvia zatrajanjesvakepojedinaneaktivnostiodreujuse
optimistikovreme,najkraemoguevremeizvrenjaneke aktivnosti,aij aktivnosti aij najverovatnijevreme,mij p pesimistikovreme,najduemoguevremeizvrenjaneke , j g j aktivnosti,bij ai mibi

oe a o e e a ja sa a s a u ed ost sa oekivanovremeivarijansazasvakuvrednostsa mrenogdijagrama.Trajanjaaktivnostiseponaaju pozakonimaraspodele,aodigravanjepoejdnih dogaajapozakonunormalneraspodele. dogaajapozakonunormalneraspodele oekivanovremetrajanjaaktivnosti: teij=(aij+4mij+bij)/6 varijansa: 2ij=((bijaij)/6)2 ij ((bij aij)/6) procenaverovatnoeispunjavanjaplaniranihrokova: Z=(ESEF)/2 ( ) verovatnoaispunjenjaplaniranihrokova
z

P(z)=(1/2)e(x2/2)dx

Nakonizraunavanjapomenutihveliina,ili a o au a a ja po e ut e a, paralelnosanjihovimizraunavanjem,izvodise logikakontrolavezanazaanalizumere nedefinisanostipojedinihaktivnosti. nedefinisanostipojedinihaktivnosti Tasekontrolasastojiuidentifikovanjuaktivnostikod kojihsuoptimistikoipesimistikovremeuznatnoj j p p j merinepreciznoodreeni,jerjekodnjihveliinabi mnogoveaodveliineai .Posledicatakvogizbora polaznihpodatakaai ibi jevelikosnienjetanosti svihocenakojesedobijajukaorezultatobrade odgovarajuihmrenihdijagrama. Treba teitidavarijancabuderelativnomala,kakobi b d b d l l k k b sesmanjilarasturanjainepreciznosti,odnosnoda budeogranienanekomkonanomvrednoui predstavljamerugrubostidefinisanostipolaznih podataka zasvakuaktivnostodreenogmrenog dijagrama. dijagrama

Primenamrenogdijagramauanalizi vremenapodrazumevaprimenukruia dijagonalnopodeljenihnatri,odnosnoetiri dijagonalnopodeljenihnatri odnosnoetiri jednakasektora. Podaciusektorimaanalognisusapodacimau P d i k i l i d i metodiCPM,stimtoseumestoegzaktnih unoseprocenjenavremenaodigravanja najranijihodnosnonajkasnijihzavrnih dogaajazasvakupojedinanuaktivnostkao itrajanjeaktivnostte. j j

Obeleje

PERT

Procena vremena

Jedna procena

Tri procene a,b,m Trajanje te na osnovu raspodele

Izraunavanje vremena

Najraniji i najkasniji Termini dogaaja termin poetka i zavretka izraunavaju se na isti nain aktivnosti (ES EF LS LF) Raspodela verovatnoe za (ES,EF,LS,LF) (TL)i i (TE)i

Vremenska rezerva

Tri vremenska zazora za Raspodela verovatnoe svaku aktivnost vremenskog zazora Kritine aktivnosti Kritian put p Kritine aktivnosti Kritian put p

Kritini elementi