PREDAVANJE (Prof.dr.sc.

Denis Vojvodić) „Uvod u kolegij; Definicije, svrha i djelokrug struke; Zubotehničko radno mjesto; Instrumenti, aparati i uređaji za rad“ Uvod Riječ „proteza“ (grč. prothesis – stavljanje naprijed) označava mehaničku napravu ili pak aparat koji nadomještava izgubljeni dio tijela. Protetika (grč.) je dio medicine koji se bavi zamjenjivanjem izgubljenih, oboljelih ili dotrajalih tjelesnih organa umjetnima. Često uporabljivani naziv „protetičar“ je nedovoljno definiran. Može označavati liječnika koji se stručno bavi protetikom, ali i stručnu osobu koja se samo bavi izradom proteza. U stomatologiji liječnik koji se bavi isključivo protetikom i pri tome je završio specijalizaciju nosi naziv „specijalist stomatološke protetike“, dok je osoba koja izrađuje zubne proteze „zubotehničar“. Zubotehnički laboratorij (lat. labor - posao, rad) je posebno uređena i opremljena prostorija za izradbu protetičkih radova, te pomoćnih sredstava potrebitih tijekom protetičke terapije. Stomatološka protetika (prema Current Clinical Dental Terminology) je grana stomatološke umjetnosti i znanosti koja se bavi restauracijom (lat. restaurare – popraviti, obnoviti) i održavanjem oralne funkcije nadoknadom izgubljenih zuba i pripadajućih struktura umjetnim napravama. Fiksna protetika (prema Current Clinical Dental Terminology) je znanost i umjetnost koja omogućuje prikladne nadomjestke krunskih dijelova zuba, te jednog ili više izgubljenih prirodnih zuba s pridruženim tkivima, u namjeri da se povrati izgubljena funkcija, izgled (estetika), osječaj ugode i zdravlje pacijenta. Uz napomenu da takove nadomjestke pacijent sam ne može izvaditi iz usta. Ponekad se za ovu granu stomatološke protetike rabi i naziv „Protetika krunica i mostova“ (Crown and bridge prosthodontics). Fiksna (stomatološka) protetika obuhvaća tri osnovna tipa nadomjestaka: inlay-e i onlay-e kojim se nadoknađuje samo dio krune zuba, krunice kojima nadoknađujemo krunu zuba u cijelosti, te mostove kojima nadoknađujemo i izgubljene zube (ponekad i s pripadajućim tkivima – dijelovima alveolarnog grebena). Za izradbu fiksnoprotetskih konstrukcija potreban je zajednički rad i napor kako stomatologa tako i zubotehničara Dok je stomatolog odgovoran za postavljanje dijagnoze, plana protetičke terapije te kliničke izvedbene faze terapije, zubotehničar je odgovoran za stručnost i kvalitetu izvedbe svih laboratorijskih faza izradbe protetičkoga rada. Kako bi međusobna suradnja bila što uspješnija i u konačnici rezultirala visokokvalitetnim radom i zadovoljnim pacijentom neophodno je poznavanje laboratorijskih faza izradbe protetskoga rada i od strane stomatologa. Poznavanje problematike laboratorijske izradbe protetičkoga rada olakšava međusobnu komunikaciju između stomatologa i zubotehničara, te ujednačava očekivanja i mogućnosti glede funkcionalnosti i estetike protetičkoga rada, a i razumijevanje trajanja izradbe cjelokupnoga rada, odnosno njegovih pojedinih faza. Stoga je ovdje, zbog boljeg razumijevanja, razdjeljen tijek izradbe protetičkoga rada na klinički i laboratorijski dio. Oni u svakodnevnom radu čine neraskidivu cjelinu i samo doslijedno poštivanje svih zakonitosti i kliničkih i laboratorijskih postupaka rezultirati će kvalitetnim radom. Loše izvedene kliničke postupke ne može popraviti niti jedan, ma kako vrastan, zubotehničar tijekom izvođenja laboratorijskih postupaka, a isto tako niti jedan, ma kako vrstan, stomatolog ne može ispraviti pogreške zubotehničara tijekom izvođenja kliničkih postupaka. Jednostavno oni su tim, ne isključuju jedan drugoga, nego se nadopunjuju. Članovi toga tima moraju razumjeti i shvaćati što mogu očekivati jedan od drugoga, a također i međusobno poznavati razinu stručnih mogućnosti. Stomatolozi koji dobro poznaju zubotehnički dio izradbe protetičkoga rada uspješniji su i u donošenju kliničkih oduka, jer poznaju primjenjive laboratorijske postupke i što od njih mogu

očekivati, te ograničavajuće faktore gradivnih materijala. Stomatolog koji ne poznaje i ne razumije zubotehnički dio rada, ili još i ne cijeni napore koje zubotehničar ulaže u izradbi protetičkoga rada zasigurno će imati probleme u „komunikaciji“ sa djelatnicima zubotehničkog laboratorija. To najčešće rezultira nedovoljno kvalitetnim protetičkim radom prvenstveno na štetu pacijenta, no i cjelokupnog stomatološkog tima. Koliko je ova „komunikacija „ važna govori i činjenica kako je 2003.g. udruga američkih stomatologa (ADA) izdala i vodič za unaprijeđenje odnosa između stomatologa i zubotehničara. Iskusni stomatolozi vrlo cijene dobrog zubotehničara, a da bi ga mogli dobro surađivati moraju poznavati i laboratorijske faze izradbe protetičkoga rada. SLIJED POSTUPAKA TIJEKOM IZRADBE FIKSNO-PROTETIČKOGA RADA (FPR) Prvi korak je ocjena stanja pacijenta, kako stomatološkog tako i medicinskog. Nakon prikupljenih anamnestičkih podataka slijedi detaljan klinički pregled uz uporabu svih dostupnih pomoćnih sredstava, poglavito raznih rentgenoloških tehnika. U jednostavnijim slučajevima to je dovoljno za postavljanje dijagnoze i plana terapije, no za kompleksnije slučajeve valja izraditi studijske modele i pokusnim navoštavanjem izraditi predloženi protetički rad kako bi se ocijenio njegov izgled, oblik i okluzijski odnosi. To probno navoštavanje, odnosno probna modelacija budućeg protetičkoga rada u vosku, često se naziva i dijagnostičkim navoštavanjem. Slijedeći korak koji valja učiniti tijekom postupaka protetičke rehabilitacije pacijenta je postavljanje preciznoga terapijskog plana. Danas više nego ikada prije on treba biti u pisanom obliku kako bi se prezentirao pacijentu koji na njega daje također potpisanu privolu. Na taj način izbjegavaju se kasniji nesporazumi oko toga što je učinjeno tijekom protetičke terapije, i što je valjalo učiniti, a ovakvi „nesporazumi“ pokadkad mogu imati i sudski epilog. Sam tijek izradbe protetičkoga rada uključuje kliničke postupke koje izvršava stomatolog u ordinaciji i laboratorijske postupke koje izvršava zubotehničar u laboratoriju. Oni moraju biti koordinirani sa kliničkim postupcima u pogledu vremena, izvedbenih materijala i adekvatnih oblika, te zajednički čine nedjeljivu cjelinu sa zadatkom izradbe kvalitetnog protetičkoga rada. Uobičajeni slijed postupaka izradbe fiksno-protetičkoga rada može se opisati u nekoliko posjeta pacijenta stomatološkoj ordinaciji, nakon kojih u pravilu slijedi pojedini laboratorijski postupak. Broj posjeta i tijek rada donekle varira u ovisnosti rade li se klasični, polimerima fasetirani FPR ili metalno-keramički radovi. PRVI POSJET. Klinički postupci: Anamneza, klinički pregled uz analizu donešenih i/ili učinjenih Rtg-snimaka, te uzimanje anatomskih otisaka za izradbu studijskih modela. Laboratorijski postupci: Izlijevanje anatomskih otisaka u sadri kako bi se izradili studijski modeli, te možebitno probno navoštavanje (modelacija) budućega protetičkoga rada. DRUGI POSJET: Klinički postupci:Temeljem dobivenih podataka iz anamneze, kliničkoga pregleda i analize studijskih modela uz možebitno probno navoštavanje donosi se terapijski plan koji se predočuje pacijentu uz uporabu studijskih modela (ponekad navoštanih) kako bi se dobio i vizualni efekat predložene rehabilitacije. Donošenje definitivne odluke o budućim terapijskim postupcima temeljene na osnovu prijedloga i želja pacijenata, stručnog mišljenja stomatologa, cijeni predloženih zahvata, te financijskim mogućnostima pacijenta. Laboratorijski postupci: Na studijskim modelima mogu se izraditi individualne žlice od akrilata koje kasnije služe za uzimanje otisaka.

TREĆI POSJET: Klinički postupci: Preparacija zuba prema principima preparacije. Ukoliko je stanje marginalne gingive zadovoljavajuće (nije ozlijeđena tijekom preparacije, ne krvari, nije edematozna) pristupa se izvođenju jednog od suvremenih otisnih postupaka (u protivnom otiskivanje se otkazuje za slijedeći posjet kada se postigne zadovoljavajuće stanje marginalne gingive). Registracija međučeljusnih odnosa, te registracija položaja gornje čeljusti uporabom obraznoga luka za brzu montažu. Postava privremenog FPR (provizorija) na izbrušene zube ukoliko se izrađuje direktnom metodom tj. u ordinaciji. Laboratorijski postupci: Izlijevaju se otisci s ciljem dobivanja radnih modela. Postava radnih modela u artikulator na osnovi registracije izvedene obraznim lukom za brzu montažu i međučeljusnoga registrata. FPR se modelira u vosku, te se nakon poželjne provjere modelacije od strane stomatologa ulaže u uložnu masu i izlijeva u jednoj od dentalnih slitina (u ovisnosti o vrsti FPR). Nakon odstranjenja uložne mase, izliti metalni objekt se obrađuje, prilagođuje za precizno nalijeganje na radni model i tako (na radnom modelu) šalje u ordinaciju. Ukoliko su bezubi prostori tako postavljeni (npr. skraćeni zubni niz) da je tijekom treće posjete ordinaciji bilo nemoguće registrirati međučeljusni odnos voštanim, odnosno silikonskim registratom, potrebita je izrada zagrizne šablone. Zagrizna šablona se najčešće izrađuje od šelak bazne ploče na koju se dodaju voštani zagrizni bedemi, te se u slijedećoj (dodatnoj) posjeti registrira međučeljusni odnos uporabom jedne ili dvaju zagriznih šablona (jedna ili obje čeljusti u ovisnosti o rasporedu zuba). Također, ukoliko to stomatolog zahtijeva, izrađuje se privremeni FPR u laboratoriju na modelu dobivenom izlijevanjem otiska izbrušenih zuba, tzv. indirektna metoda. MOŽEBITNI DODATNI POSJET: zbog prijašnje nemogućnosti registracije međučeljusnoga odnosa: Klinički postupak: Registracija međučeljusnoga odnosa uporabom izrađene zagrizne šablone. Eventualna (ukoliko prije nije izvršena u laboratoriju) postava radnih modela u artikulator od strane samog stomatologa. Postava privremenog FPR na izbrušene zube ukoliko je izrađen u laboratoriju indirektnom metodom. ČETVRTI POSJET: Klinički postupak: Privremeni FPR se uklanja sa izbrušenih zuba. Izlita metalna konstrukcija FPR se postavlja na preparirane zube. Pažljivo se provjerava nalijeganje marginalnoga ruba krunica, te odnos spram antagonističkih zuba i/ili protetičkih radova u antagonističkoj čeljusti. Ukoliko se radi o klasičnim, polimerima fasetiranim radovima, koji imaju grizne plohe izrađene u metalu tada se vrši, po potrebi, ubrušavanje okluzalnih metalnih ploha kako bi se postigla što preciznija okluzija i artikulacija. Ako se pak radi o metalno-keramičkim radovima, tada se provjerava ima li dovoljno prostora između metalne konstrukcije i antagonističkih zuba za sloj keramičkoga materijala (barem 1 mm). Određuje se boja za estetski materijal kojim oblažemo (fasetiramo) metalnu konstrukciju. Privremeni FPR se ponovno postavlja na izbrušene zube. Laboratorijski postupak: Metalne konstrukcije FPR se fasetiraju bilo polimernim materijalom (samo vestibularne plohe) ili keramičkim materijalom (sve plohe). Polimerima fasetirani fiksnoprotetički radovi se poliraju i tako završeni šalju u ordinaciju. Keramikom fasetirani fiksnoprotetički radovi, bez izrađenog završnog sloja - glazure, šalju se u ordinaciju. PETI POSJET:

) služi za obradu tijekom pojednih izvedbenih faza protetičkoga rada. Postavlja se definitivni polimerom fasetirani FPR i još jednom kontrolira osobito u okluziji i artikulaciji kako novoizrađene fasete ne bi. Rad se privremeno cementira na probni rok od 30-45 dana kako bi se uočili možebitni nedostaci i/ili uočila moguća nekroza pulpe jatrogeno izazvana brušenjem zuba. Isto tako s kompleksnošću samih terapijskih postupaka i laboratorijski postupci postaju sve zahtjevniji. kvalitetan fiksno-protetički rad. napraviti precizan otisak. gumice za poliranje. Opisan je tijek izvedbenih postupaka za najčešće FPR. te se ponovno postavlja privremeni FPR.) koji uz uporabu različitih brusnih (freza. 1200oC) je izvor topline na zubotehničkom radnom mjestu gdje plin izgara uz prisustvo kisika. ZUBOTEHNIČKO RADNO MJESTO I INSTRUMENTARIJ Zubotehničko radno mjesto mora imati adekvatnu. polireri. nema dovoljno kisika pa se sastojci plina samo . jer samo međusobno razumijevanje će rezultirati optimalnim FPR za pacijenta. već dobra rasvjeta omogućuje uoćavanje sitnih detalja prigodom modelacije i /ili obrade protetičkoga rada. Aspirator („sauger“) omogućuje odstranjivanje sitnih čestica sadre. narušavale prije određenu okluziju i artikulaciju metalnih griznih ploha. Zubotehnički mikromotor (0-40. itd. eventualno. Laboratorijski postupak: glaziranje keramičkoga sloja. pa je pojedine faze-posjete potrebno ponoviti. Keramički sloj definitivnog metalno-keramički FPR se ubrušava kako bi se postigla odgovarajuća okluzija i artikulcija. tj. Plamen kod izgaranja plina pri atmosferskim uvjetima (bez dodavanja zraka) dijeli se u tri osnovne zone.000 okr/min. ŠESTI POSJET: Klinički postupak: Postavljanje definitivnog metalno-keramičkog FPR i njegovo privremeno cementiranje na navedeni pokusni rok. No neophodno je određeno znanje stomatologa i o laboratorijskim postupcima koje omogućuje razumijevanje provedenih postupaka i moguće teškoće i pogreške u radu zubotehničara. karborundnih i dijamantnih kamnenčića). točan međučeljusni registrat kako bi omogučio zubotehničaru da napravi precizan metalni odljev i kasniji definitivan rad. polimernih i keramičkih materijal tijekom obrade. Srednja (svijetla) je našira zona. Izuzetno je bitna i kod nanošenja estetskog materijala za fasetiranje kako bi se omogućilo dobro „slaganje“ boja. krunice i mostove. Vanjska (bezbojnu ili plavkastu) tanka zona u kojoj ima dovoljno kisika (iz zraka) i plin dobro gori ne razvijajući svjetlost (oksidirajuća zona plamena). reznih (reznih pločica) i polirnih sredstava (finireri. U ovisnosti o kompleksnosti terapijskih postupaka on može biti nešto kraći (potpune metalne krunice kod kojih nema postupaka fasetiranja) ili duži ukoliko nastupe problemi tijekom izradbe FPR. dobru rasvjetu ne samo zbog zaštite vida zubotehničara. DEFINITIVNO CEMENTIRANJE: Nakon proteklog probnog roka tijekom kojeg nisu uočeni nikakvi problemi proizašli iz samog fiksno-protetičkoga rada niti izbrušenih zuba nosača pristupa se definitivnom cementiranju tijekom kojeg se privremeni cement zamjenjuje jednim od suvremenih definitivnih cemenata. Ovaj pregled kliničkih i laboratorijskih postupaka iznesen je kako bi se bolje shvatilo njihovo nadovezivanje i na poslijetku jedinstvo iz kojeg proizlazi konačan proizvod.Klinički postupak: Privremeni FPR se uklanja sa izbrušenih zuba. Bunsenov plamenik (maks. Stomatolog mora precizno izbrusiti zube nosače.

Sredstva za izolaciju služe za izoliranje sadrenih bataljaka kako bi se voštani model mogao odvojiti. Unutarnja (tamna) zona čini jezgru plamena sa još neizgorenim plinom. modelator se zagrijava. To je tada neutralni sloj plamena. 7 za početno dodavanje velikih količina voska kod prekrivanja bataljka pri modelaciji). Instrumenti za rezbarenje voska nikada se ne zagrijavaju jer moraju biti oštri kako bi uz sasvim lagan pritisak strugali vosak ostavljajući pritom glatku površinu. Ovaj postupak provodi se samo s instrumentima za dodavanje voska. 2 za manje količine). Električni instrumenti za vosak služe za nanašanje voska. fini najlon (od čarapa) za zaglađivanje rubova. Ovaj sloj nazivamo i reducirajućim slojem plamena. Pribor dijelom izabire i sam zubotehničar prema svome nahođenju. Neki zubotehničari ih preferiraju jer je vršak instrumenta uvijek konstantne (regulatorom određene) temperature. Thomas-u i popularno se nazivaju PKT instrumenti. pa se smanjuje i unutrašnja napetost izmodeliranog voštanog objekta. to nikada ne zagrijavamo vršak instrumenta (tada vosak „bježi“ prema dršci). APARATI I UREĐAJI ZA RAD U ZUBOTEHNIČKOM LABORATORIJU Vakuumska mješalica za sadru i/ili uložne materijale služi njihovo miješanje uz odstranjivanje mjehurića zraka iz zamješanog materijala. Peter K. 4 i 5). itd. zatim se vosak dodiruje zagrijanim instrumentom. Najčešće su u uporabi instrumenti dizajnirani po Dr. koji ima najvišu temperaturu i najprikladniji je za rad (osobito za lemljenje. te se tako poboljšava kvaliteta (preciznost) izlitog sadrenog modela i /ili uložne mase koja pak tako utječe na kvalitetu (preciznost) metalnog odljeva protetičkoga rada. špatula za navoštavanje (br. ali tada u središnjem sloju plamena sastojci plina u potpunosti izgaraju i taj sloj je blijedoplave boje.užare uz razvijanje svjetlosti. a kada se on rastali i prihvati za instrument. To je osobito bitno kod modelacije marginalnog ruba fiksnoprotetičkoga rada kada neoprezna uporaba instrumenata za rezbarenje može oštetiti i sam radni model. pa su tako tu i različiti kistovi. 3) za oblikovanje okluzalnih ploha. modelator (br. Vosak se nanosi uvijek tako da se prvo zagrije instrument na Bunsenovom plameniku. Dijele se na instrumente za dodavanje voska (br.). no lakše ju je kontrolirati. žarenje. .1 za veće količine i br. Osim ovih aparata i instrumenata na zubotehničkom radnom mestu u laboratoriju postoji i čitav niz uređaja koji omogućuju izvođenje tehnoloških postupaka prigodom izradbe fiksnoprotetičkoga rada. Dodatni pribor sastoji se od različitih pomoćnih sredstava. Meka četkica za zube kojom uklanjamo ostrugane dijeliće voska. Na taj način postiže se također troslojni plamen. Okluzijski prah je prašak bijele boje koji kistom nanosimo na izmodelirane okluzalne plohe kako bismo mogli kontrolirati okluzijske kontakte. ali tek toliko da zaglađuje modelaciju okluzalne površine. već vrat instrumenta (dio između vrška i drške). i ostavlja zaglađeniju površinu. Uporaba modelatora je manje efikasna od instrumenata za rezbarenje voska. Suprotno njima. nikako da ju topi. Tako rastaljeni vosak nikada ne može biti pregrijan što utječe na njegovu ujednačenu kontrakciju prigodom hlađenja. Oštra olovka u boji služi za označavanje ruba preparacije. To pak smanjuje mogućnost njegove deformacije prigodom skidanja izmodeliranoga objekta sa radnog modela. itd. Regulatorom dovoda zraka na dnu cijevi plamenika omogućuje regulaciju plamena tako da se dodaje količina zraka koja je tada upravo dostatna za izgaranje cjelokupne količine plina. instrumenti za rezbarenje voska (br. Kako vosak uvijet teče od mjesta više temperature prema nižoj. a time uvjetovati i neadekvatno prilijeganje fiksnoprotetičkoga rada u tom izuzetno važnom području. smotuljci vate. Instrumenti za modeliranje (navoštavanje) – razlikuju se prema njihovoj namjeni i dizajneru. instrument se ponovno zagrijava.

ali isto tako zahtijevaju i znatna financijska sredstva. tj. Regulatorom se određuje duljina trajanja polimerizacije. Svakako ih ima još mnogo različitih na tržištu koji pak pojednostavljuju i/ili pospješuju rad zubotehničara i njegovu kvalitetu. Rad suvremenih peći za predgrijavnje i žarenje je u potpunosti automatiziran mogućnošću programiranja željenih temperatura zagrijavanja i njihova trajanja. filca. Sama sila koja utjeruje rastaljenu leguru u ljevnu šupljinu može biti centrifugalna ili pak vakuumsko-tlačna. Uporabljuju se dijamantne.5-6 bara. Potom se temperatura povisuje do temperature koja je cca 100 oC niža od intervala taljenja legure iz koje s lijeva protetički rad (žarenje kivete). Uređaj za svjetlosnu polimerizaciju za izradbu polimernih fasete i individualnih žlica iz svjetlosno polimerizirajućeg materijala. tlaka i vremena sukladno naputcima proizvođača uporabljenog polimernog materijala.) pod tlakom od 0. diskova jelenje kože. Peći za predgrijavanje i žarenje kiveta sluše prvo za sušenje uložne mase i evakuaciju voska iz lijevne šupljine i lijevnih kanalića (predgrijavanje na temp. Uporabom različitih polirnih četki. Ovdje su navedeni samo osnovni uređaji u fiksnoprotetičkom zubotehničkom laboratoriju bez kojih se ne može zamisliti rad. Ovisno o opremljenosti laboratorija i edukaciji zubotehničara ovisi i . a na površinu izašle eventualne uključevine zraka. Za taljenje se najčešće uporabljuje snaga el. Izvori polimerizacijske svjetlosti su stroboskopske. i uz polirna sredstva (plovac. Peći za pečenje keramike služe za napečenje keramičkih slojeva kod izradbe metalnokeramičkih protetičkih radova. itd. polirne paste. Ljevači (različiti) služe za taljenje dentalnih legura i njihovo ulijevanje u lijevne šupljine u uložnoj masi.) dobiva se glatka površina visoka sjaja. Omogućuje određivanje temperature i vremena trajanja pečenja pojedinih slojeva keramičkoga materijala (sa ili bez uključivanja vakuma). Polir motori služe za poliranje metalnih i polimernih površina protetičkih radova. U ovakovu vodu s odbrušenim česticama sadre potapaju se elastomerni otisci kako bi im se smanjila površinska napetost i time poboljšala kvaliteta izlitih modela. Rad suvremenih peći za keramiku je u potpunosti automatiziran mogućnošću programiranja pojedinih procesa pečenja. Sve ih više uporabljuje i „zaštitnu atmosferu“ tijekom lijevnja (argon-plemeniti plin) kako ne bi dolazilo do oksidacije dentalne legure. Ovaj aparat izgleda stolarskog cirkulara osigurava paralelne stijenke pomićnih bataljaka. korundne ili silicijkarbamidne brusne ploče najčešće uz ispiranje vodom (može biti i suho brušenje uz aspitator čestica sadre kako bi se odstranile čestice sadre sa ploča. energije (tzv. indukcijski ljevači) ili rjeđe mješavina plina (propan ili zemni plin) i kisika uz uporabu plinskih pistola. od cca 250-300 oC). Također se uporabljuje i kod ulijevanja uložnoga materijala u kivete sa zadatkom što preciznijeg doticaja uložne mase i voštanog objekta koji se tako ulaže bez uključevina zračnih mjehurića. sa svrhom odstranjivanja ostataka uložne mase (višekratna uporaba korunda) ili pak odstranjivanja metalnih oksida i aktiviranja metalne površine prije fasetiranja (jednokratna uporaba korunda). Polimerizacija se odvija u vodenoj ili glicerinskoj kupelji uz mogućnost ugađanja temperature. Pjeskare (različite) služe za pjeskarenje metalnog protetičkoga rada korundom Al2O3 različite veličine zrna (od 25-250 mic. halogene lampe i led diode. odvajanje pomićnih bataljaka. Stroj za obradu sadrenih modela (trimer) služi za brušenje nepravilnih rubova modela nakon izlijevanja u sadri i/ili soklanja. Zubotehnička pila za modele služi za separaciju dijelova modela. Uređaj za tlačno-toplinsku polimerizaciju („Ivomat“) za izradbu polimernih faseta i reparatura mobilnih proteza.Vibrator služi za vibriranje otiska tijekom ulijevanja sadre kako bi se tekuća sadra ravnomjerno ulila u impresije zuba u otisnome materijalu. koje su i uvijet za neometano vađenje pomičnih bataljaka iz postolja radnog modela.

tj.mogućnost i pružaanja različiti nivoa usluge. . i možemo ih poistovjetiti s uvjetima opremljenosti stomatološke ordinacije i educiranosti stomatologa. Od onih najjednostavnijih do najsofisticiranijih. izrade fiksnoprotetičkih radova.

znati i što možemo i moramo očekivati od kojeg otisnog materijala obzirom na slijedeću laboratorijsku fazu izlijevanja otiska. ukoliko se pravilno uporabljuju. Dobre je otpornosti na trganje. Isto tako bitan je i materijal za izlijevanje. Neki moraju biti izliti odmah (hidrokoloidi) dok neki mogu odležati i nekoliko sati pa i dana (adicijski silikoni). Može se reći kako je otiskivanje struktura u usnoj šupljini zapravo stvaranje negativa u otisnom materijalu.) što ga sve čini neugodnim za pacijenta. već tome može samo težiti. Svaki otisni materijal ima svoje prednosti i mane i niti jedan nije besprijekoran. Tako je naprimjer važno vrijeme koje će proteći od otiskivanja do izlijevanja modela. Gotovo. silikone i polietere. Tijekom polimerizacije materijal se skvrčava (nepreciznost modela). . i bili su prvi od gumastih materijala. No svi dijele jednu osobinu da. kada nakon stvrdnjavanja (polimerizacije) kitastog materijala otisak „korigiramo“ niskoviskoznim materijalom koji ocrtava fine stukture. No visoka vlažnost u zraku (iznad 60%) i smo povišena temperatura (već 25 oC) skraćuju vrijeme rada tako da polimerizacija započinje i prije postavljanja materijala u usta. Polisulfidi Pojavili su se 1953. rezultirajući tada neadekvatnim radom. Nakon stvrdnjavanja završena je prva faza polimerizacije – stvrdnjavanje. Iz toga razloga moramo. Stoga u ovisnosi o udaljenosti zubotehničkog laboratorija i trajanja puta do njega valja birati i odgovarajući otisni materijal. No umjesto trganja može doći do distorzije materijala. osim vrsno izvedene kličke faze otiskivanja. Pravilan odabir otisnoga materijala. Suvremeni otisni materijali dijele se na sintetičke elastomere (gumaste materijale) i hidrokoloide. smeđa boja materijala (od olovnog oksida) koja može trajno zaprljati odjeću i ljepljivost dok je još nepolimeriziran (tijekom unašanja u usta). Prema kemizmu dijele se na: polisulfide. a posljedično i fiksnoprotetičkoga rada. pa se tako hidrokoloidni otisci mogu izlijevati samo u sadri. Denis Vojvodić) Vrste i podjela otisnih materijala – prijenos informacija u zubotehnički laboratorij.g. Loše karakteristike su neugodan miris po sumporu. multipliciraju se. jer različiti materijali imaju i različitu dimenzionalnu stabilnost. Ukoliko se rabi u konfekcijskim žlicama bolje je rabiti tehniku korekturnog otiska. iz razloga što niti najprecizniji otisak uz najpreciznije izlijevanje ne daje model koji je identična replika. što pak izaziva iskrivljenje (distorziju) otiska uz posljedično neprecizan model. no sam proces polimerizacije traje još desetak minuta nakon čega je poželjno otisak izliti unutar jednog sata. ponovno dobivamo pozitiv gotovo identičan onome u ustima pacijenta. Osim toga je dugo svezivanje materijala u ustima (10-12 min. pravilan odabir materijala za izlijevanje i pesprijekoran laboratorijski postupak mogu tek dati model dovoljno kvalitetan da se na njemu može izraditi dobar fiksnoprotetički rad. a i kompenzira polimerizacijsku kontrakciju kitastoga materijala.PREDAVANJE (Prof.sc. a ne smolastim materijalima i elektronanašanjem metala na površinu modela. a time i sam otisak doživljava dimenzionalne promjene što pak smanjuje preciznost radnog modela. stoga je bolje rabiti ga u individualnim akrilatnim žlicama (nego u konfekcijskim) kako bi se smanjila količina materijala (manja polimerizacijska kontrakcija) i dobio jednoličan sloj materijala. što je važno tijekom vađenja otiska iz usta. pesprijekoran klinički postupak otiskivanja. Naime nakon toga vremena smanjuje se dimenzionalna stabilnost polisulfidnog materijala. Jedna vodi u drugu.dr. Ulijevanjem materijala za izradu modela (najčešće sadre) u otisak i njegovim stvrdnjavanjem. mogu dati odljeve (modele) dovoljno točne da se na njima mogu izraditi klinički prihvatljivi fiksnoprotetički radovi. tzv. model. Pri tome su možebitne pogreške kumulativne. No postoje razlozi zašto i kada ćemo izabrati neki materijal.

Razumljivo jer voda iz zamješane sadre teško vlaži hidrofobnu površinu polimeriziranog kondenzacijskog silikona i teško se po njoj širi . osobito s aspekta ugodnosti za pacijena. Stoga valja biti oprezan kod odprije alergičnih . a manja od polietera.razlijeva. Dimenzionalna nestabilnost kondenzacijskih silikona i polisulfida proizlazi iz tipa polimerizacije (kondenzacijska) pri kojoj se izdvaja alkohol ili voda. njihova dimenzionalna stabilnost nešto je lošija je nego kod polisulfida. svraba i opće nelagode u ustima. doduše rijetke. pa moraju biti pohranjeni na suhom kako bi zadržali dobru dimenzijsku stabilnost (daleko bolja od kondenzacijskih silikona). otežano je izlijevanje samog otiska u sadri bez uključevina zraka (blazne-defekti u sadri). no koeficijent termičkog rastezanja je veći od silikona i polisulfida. Drugo. no dodacima surfaktanata dobivaju hidrofilna svojstva s poboljšanom mogučnošću ovlaživanja površine. Polimerizacijska kontrakcija je mala. Kako polimeriziraju adicijskom reakcijom. Adicijski silikoni Adicijski silikoni su se poslijednji pojavili od elastomernih materijala. Kondenzacijski silikoni Ovo su slijedeći gumasti materijali koji su se pojavili i nadrasli su neke nedostatke polisulfida.) što ga čini ugodnim za pacijenta. nažalost. Polieteri Polieteri kao otisni materijali razvijeni su u Njemačkoj šezdesetih godina prošlog stoljeća. Ditiokarbamati koji se tijekom proizvodnje lateks rukavica dodaju kao sredstvo za pospješenje vulkanizacije ili akceleratori reagiraju s adicijskim silikonom usporavajući njegovu akciju svezivanja (stvrdnjavanja). Stoga valja ovaj materijal miješati golim rukama ili rukavicama na bazi silikona. Tako su bez mirisa i praktički se mogu obojati u bilo koju boju. nema nusprodukata. a što je često teško postići. Polimerizacija se razlikuje od ostalih elastomera. manja od svih polimera koji polimeriziraju pri sobnoj temperaturi. bockanja. No uočene su alergijske preosjetljivosti. gipswasser) koja preostaje nakon obrade sadrenih modela na električnim strojevima za obradu modela. Kao i kondenzacijski silikoni trebali bi biti hidrofobni. a manifestira se dvojako. tek sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Loša strana ovih silikona je i slaba mogućnost ovlaživanja što proizlazi iz njihovog izrazito hidrofobnog karaktera (iz tog razloga se silikoni upotrebljavaju i kao brtvila u industriji). Nakon otiskivanja otisci su osjetljivi su na vlagu. Prvo. Čvrstoća im je veća od kondenzacijskih silikona i polisulfida. što rezultira dobrom dimenzijskom stabilnošću. za uzimanje preciznog otiska potrebna je apsolutna suhoća prepariranih zuba i područja gingivnog sulkusa gdje se nalazi najbitniji dio preparacije (zaobljena ili pravokutna stuba). slurry water. to nema izdvajanja nusprodukata što je razlog njihove odlične dimenzijske stabilnosti. čijim isparavanjem dolazi do kontrakcije materijala. Značajka je da su osjetljivi na manipulaciju s rukavicama koje sadrže lateks. Poznati su i pod nazivom poli(vinilsiloksani). Vrijeme svezivanja u ustima je kratko (oko 5 min. Također su manje osjetljivi na vlagu i temperaturu zraka. no neke i ne.) To ih čini prihvatljivijim za uporabu od polisulfida. zbog navedenih negativnih osobina polisulfidni materijali se sve manje koriste. te im je kraće vrijeme svezivanja u ustima (6-8 min. u obliku iznenadnog pečenja. U praksi se smanjenje površinske napetosti hidrofobnog materijala riješava kratkotrajnim potapanjem otiska u „sadrenu vodu“ (eng. njem. odnosno smanjene preciznosti otiska.Iako relativno jeftini.

Valja napomenuti kako se eventualno isušeni otisak ne može potopiti u vodu kako bi izgubljenu vodu nadoknadio upijanjem nove količine. i eventualno izabrati neki drugi elastomerni materijal. Najveći dio hidrokoloida čini voda. . Otisak se isušuje i kontrahira – deformira.ukoliko se hidrokoloidni otisak odmah ne izlije. već ostavi na zraku. No polieter kao materijal za otiske ima i nekih nedostataka. dobra mehanička retencija na žlicama za otiske s ciljem spriječavanja odvajanja otisnoga materijala. mirno držanje žlice u ustima tijekom otiskivanja i to bez pritiska kako se ne bi javila unutarnja napetost u otisnom materijalu što bi rezultiralo deformacijom otiska nakon vađenja iz usta. jer se ponovnim zagrijavanjem materijal (procesom likvefakcije) ponovno može prevesti u tekuće (sol) stanje. tako da se teško vadi iz podminiranih područja.pacijenata. riječ je o ireverzibilnim hidrokoloidaima (alginati). što ponovno vodi do deformacije otiska. te antagonističkih zuba (tzv. takav otiska će upijati vodu. te tada doživljava dimenzionalne promjene. Kako je hidrofilan absorbira vlagu iz zraka. isparavanje vode (evaporacija) . jer se nikada ne upija ista količina vode niti na istim mjestima. ona je bespovratna. Ireverzibilni hidrokoloidi Dolaze u prahu i miješaju se s vodom kako bi se postigla pastozna konzistencija prikladna za otiskivanje. što opet rezultira deimenzijskim promjenama – ekspanzija. Zato sadra kojom se izlijevaju ovakvi otisci mora biti velike čvrstoće (tip IV) i do kraja vezana – osušena. Hidrokoloidi U skupinu elastičnih materijala za otiske spadaju i hidrokoloidi. Ako je pak uvjetovana sniženjem temperature tada je riječ o reverzibilnim hidrokoloidima. ukoliko se pohranjuje u suhim uvijetima. 3. kontre). Već spomenuta dimenzijska stabilnost omogućuje izlijevanje otisaka i nakon jednog dana. strogo pridržavanje količine vode potrebite za miješanje. pa je logično kako su izrazito hidrofilni. no po svom sastavu bitno se razlikuju od sintetičkih elasomera. S tog stajališta bitna su tri fenomena: 1. Kako bi otisci bili što precizniji valja se pridržavati nekih zakonitosti tijekom manipulacije: spremnici s prahom moraju biti dobro zatvoreni kako bi se spriječio kontakt s vlagom (i iz zraka). Osuvremenjivanjem tehnologija proizvodnje ireverzibilni hidrokoloidi postaju sve precizniji materijali za otiske. jer se zbog čvrstoće i neelastičnosti polieterskog otisnog materijala lako lome sadreni zubi. upijanje vode (imbibicija) – ukoliko se pak potopi u vodu. voda će isparavati. Vrlo je čvrst nakon stvrdnjavanja. pa se tijekom vađenja iz usta čak mogu nepažnjom ekstrahirati parodontopatični zubi. zatim slijedi gelatinizacija materijala kako bi poprimio želatinozno (gel) stanje kada je dovoljno elastičan da se može izvaditi iz usta. Ukoliko se ova gelatinizacija uvjetovana kemijskom reakcijom. no još su uvijek nedovoljno precizni za izradu modela na kojima se izrađuju fiksnoprotetički radovi. te ga je poželjno izliti unutar 15 min. Nakon vađenja iz usta otisak se ispire hladnom vodom (odstanjivanje sline) i prekriva vlažnom staničevinom (sprječavanje sinereze). sinereza je pojava eksudata na površini stvrdnutog (gelatiniziranog) otiska pri čemu se na površinu ne izlučuje samo voda već i komponente hidrokoloida otopljene u vodi. U laboratoriju je problematično odvajanje sadrenog modela od otiska. nakon stvrdnjavanja otisnoga materijala njegovo brzo vađenje iz usta smanjuje iznos elastične deformacije materijala i omogućava preciznije vraćanje u prvobitan položaj. ali će i svaka promjena u količini vode utjecati na preciznost otiska. Hidrokoloidi se u usta pacijenta unašaju u tekućem (sol) stanju. Međutim dovoljno su precizni za otiske u svrhu izrade studijskih modela. 2.

Za otiskivanje su potrebite specijalne žlice dvostruka dna kroz koje struji hladna voda kako bi se materijal u ustima preveo iz sol u gel stanje (tijekom cca 10. 3. dimenzijski su nestabilni (evaporacija) i valja ih brzo izliti nakon otiskivanja. Ukoliko su podalje od gingivnog ruba prepariranog zuba i manje veličine otisak još može zadovoljavati. jer će se tijekom izlijevanja otiska (pod teretom sadre) pomaknuti i još dodatno smanjiti preciznost sadrenog modela. Ako su pohranjeni u humidorima (hermetički zatvorenim spremnicima) moraju se izliti unutar 45 min. od otiskivanja. interdentalni prostori) što svakako utječe na preciznost otiska. a kao i ireverzibilni hidrokoloidi. te „prosijavanje“ žlice nije u kritičnom prodručju oko prepariranih zuba. 5. Tada je takove djelomično otrgnute dijelove bolje skalpelom odstraniti iz otiska. otisak valja ponoviti. U protivnom valja ga ponoviti. min). Ukoliko je otisak u ovom segmentu „prekratak“ i gingivni rub preparacije nije u potpunosti prikazan ne možemo očekivati niti fiksnoprotetički rad koji precizno marginalno naliježe na preparaciju.od otiskivanja (evaporacija) kako ne bi došlo do dimenzijskih promjena (dimenzijska nestabilnost). Smanjene su otpornosti na trganje. materijal nije kompaktan. 4. Otisni materijal nije kompaktan i postoje dimenzijske promjene. Reverzibilni hidrokoloidi Dolaze na tržište gelatninizirani u tubama (viskozniji). Je li se otisni materijal odvojio od žlice? Najčešće se događa kod nepravilnog vađenja iz usta alginatnih otiska s perforiranim konfekcijskim žlicama. nanošenje materijala štrcaljkom). štapićima ili kartušama (niskoviskozni) koji su hermetički zatvoreni kako ne bi došlo do isušivanja materijala. i/ili su neki dijelovi otisnoga materijala stvrdnuti. Je li otisni materijal obuhvatio u dovoljnom iznosu i debljini sve predjele koje smo željeli otisnuti? Osobito je bitno da otisnemo područje gingivne preparacije. Ovakav otisak zasigurno neće precizno „prenijeti informacije“ u zubotehnički laboratorij. Evaluacija otiska Nakon vađenja iz usta otisak valja pažljivo pregledati prije no što se šalje u zubotehnički laboratorij na izlijevanje. Ukoliko su obuhvaćene okluzalne plohe sviju zuba. a inače praktički odmah. Je li otisni materijal prvilno zamiješan i u potpunosti stvrdnut? Ukoliko se vide odvojeni dijelovi (nezamješani) dijelovi osnovnog materijala i reagensa. Dovoljne su elastičnosti da se mogu izvaditi iz potkopanih (podminiranih) predjela. Ima li u otisku nepravilnosti u obliku šupljina (blazni) i/ili nabora? One se izbjegavaju pažljivim kliničkim postupkom (npr. te valja biti oprezan kod vrednovanja ovakvog otiska. zbog velikog udjela vode (oko 80%). no slabe su čvrstoće na trganje pa može doći do njihova trganja u jako potkopanim predjelima (npr. pa ih neki smatraju i najpreciznijim otisnim materijalima. Kod otisaka alginatom češće su uključevine zraka zbog načina mješanja i mekoće materijala koji ne istiskuje mjehuriće zraka iz područja kojeg otiskuje. 2. U specijalnom aparatu sa zagrijanim kupeljima materijal se prevodi u sol stanje podatno za otiskivanje struktura u ustima pacijenta. Da li se kroz otisak vidi (prosijava) materijal žlice? Najčešće se događa kod nepravilnog izbora veličine žlice ili njene nepoželjne rotacije. a drugi nisu. Osobitu pozornost valja obratiti na slijedeće uobičajene pogreške: 1. Mogu ocrtati fine detalje preparacije na zubu. tada otisak može zadovoljiti. Valja pozorno pregledati otisak i odrediti gdje se nepravilnosti nalaze. ali je moguće i kod svih . No mogu se javiti osobito ukoliko se otisni materijal brzo svezuje pa se nije u potpunosti stigao rasporediti otisnim područjem.

na modelu. Konfekcijske žlice su najčešće metalne s mehaničkim retencijama u obliku perforacija ili odebljanog ruba (rim lock) za držanje otisnoga materijala kako se on tijekom vađenja ne bi odvojio od žlice. Ukoliko se to dogodi moramo ponoviti otisak. to je izbor dezinficijensa i način dezinfekcije najbolje provoditi sukladno priloženom naputku proizvođača otisnog materijala. tako da se te žlice rabe samo u iznimnim slučajevima (npr. Reverzibilni hidrokoloidi zahtijevaju posebne žlice s dvostukim dnom kako bi kroz njih mogla cirkulirati voda i hlađenjem dovesti do stvrdnjavanja (gelatninizacije) otiska. Najčešće se uporabljuju preparati glutaraldehida.) na osoblje zubotehničkog laboratorija dezinfekcijom otisaka. itd. te su potencijalni izvor zaraze. TBC. Dezinfekcija otisaka Nakon što su izvađeni iz usta otiske valja tretirati kao objekte koji su bili u doticaju s tjelesnim tekućinama. a za hidrokoloide dezinficijensi na bazi klora i jodoforma. pa se za njihovu dezinfekciju mogu rabiti gotovo svi preparati. Na dimenzionalne promjene nakon dezinfekcije najmanje su osjetljivi polisulfidi i silikoni. fenola. Stoga valja spriječiti možebitno širenje zaraznih bolesti (hepatitis. Žlice prvenstveno moraju biti čvste kako uslijed pritiska tijekom otiskivanja one ne bi doživjele deformaciju koja će se nakon vađenja otiska iz usta prenijeti na otisni materijal i „upropastiti“ otisak. Bilokako.otiska (zbog loma svjetlosti) ponekad ne uočavamo nepravilnosti. U poplavi proizvoda jednokratne uporabe pojavile su se i jeftine plastične žlice. Za dezinfekciju polietera preporučuju se pak pripravci klora. Kako neke od njih nisu dovoljno krute i čvrste doživljavaju deformaciju uslijed . Usprkos detaljnom pregledu otiska prije slanja u zubotehnički laboratorij još uvijek su mogući previdi. Tako da dobra zajednička suradnja podrazumijeva i skretanje pozornosti na određene manjkavosti (u ovom slučaju otiska ili modela). jer je zasigurno došlo do izobličenja (distorzije) otiska s većim ili manjim stupnjem nepreciznosti. dok se drugi ne preporučuju. pa će ponekad biti potrebno i ponoviti otisak nakon pogrešaka uočenih tek nakon izlijevanja modela. Nakon ispiranja vodom otisak se suši zrakom iz pustera i dezinficira bilo špricanjem otiska (sprej) ili potapanjem u dezinficijentnu otopinu. Žlice dijelimo na konfekcijske (različitih veličine) i individualno izrađene za pojedinog pacijenta. krunske žlice (za otiskivanje pojedine izbrušene krune zuba). jodoforma. klora. td. Kako se ne bi oštetili fino otisnuti detalji na otisku slavina mora imati mrežicu (perlator). One se vide tek nakon izlijevanja otiska . jer u udubljenjima negativa . izrada korjenske kapice).drugih. Postoje i žlice za samo jedan segment (kvadrant) čeljusti. No suvremene spoznaje u stomatološkoj protetici nalažu otiskivanje cijelog zubnog niza i u slučaju izradbe samo jedne krunice. AIDS. Izbor žlica Izbor pravilne žlice ima velik značaj za precizan otisak koji neće doživjeti distorziju nakon vađenja iz usta. Različitih su oblika ovisno o namjeni: za gornju ili donju čeljust. Postoji pravilo kako su sve nepravilnosti u obliku suviška sadre na modelu (odgovaraju udubinama na otisku) pogreška u radu stomatologa. potpuno ozubljenu ili djelomično ozubljenu čeljust (i bezubu u mobilnoj protetici). Nakon vađenja iz usta otiske valja prvo isprati pod mlazom tekuće hladne vode kroz 30 sekundi kako bi se odstranila slina i eventualni ostatci krvi (krvarenje iz sulkusa zuba). dok su sve nepravilnosti u obliku defekata modela (blazne) pogreška zubotehničara u izlijevanju modela. Kako kontakt sa dezinficijensom može imati negativan učinak na dimenzijsku stabilnost otisnoga materijala. njih oboje imaju zajednički cilj – kvalitetan protetički rad.

polimeriziranog otiska. korekturnog otiska.kitastim) materijalom. Prvotni otisak kitastim materijalom. Individualne žlice – izrađuju se posebno za svakog pacijenta na prethodno dobivenim studijskim modelima (otisak najčešće alginatom i izlijevanje u polutvrdoj sadri). sada deformirajući otisni materijal . Za hidrokoloidne materijali pak vrijedi pravilo da je bolje što je veći omjer između volumena materijala i otisnute površine. alginati).sobna temp. Žlica mora biti prikladne dimenzije kako bi zubni luk bio u sredini žlice podjednako udaljen i od vestibularnog i lingvalnog ruba. već stvrdnutog . svjetlosnopolimerizirajućeg akrilata. Kako bi imale potrebitu čvrstoću. te se ovaj kitasti materijal elastično deformira. vadimo iz usta. Ova kontrakcija materijala zbog ohlađivanja može se smanjiti uporabom adheziva kojim se otisni materijal retinira („lijepi“) na žlicu i time ne dozvoljava razvitak kontrakcije u punoj mjeri. Ovaj materijal daje precizan otisak brušenih zuba gotovo u svim dijelovima osim u području gingivnog sulkusa. to njihova uporaba pobošava preciznost otiska zbog ujednačene količina otisnoga materijala (debljine 2-3 mm). no bolje ih je izbjegavati i uporabljivati metalne. Kako bismo dobro otisnuli i predio gingivnog sulkusa. te podjednak iznos polimerizacijske kontrakcije otisnoga materijala (ako postoji) u svim dijelovima otiska jer su oni tada podjednake debljine. prvotni otisak je prilično precizan. „Fenomen čepa“ prigodom uzimanja korekturnog otiska Ovaj fenomen je izrazito bitan i ukoliko se ne izbjegne uzrok je nedekvatnih radnih modela. Ovakve plastične žlice mogu se uporabljivati samo uz materijale niže konzistencije (npr. Time je tijekom vađenja otiska omogućena jednolična elastična deformacija otisnoga materijala iz podminiranih područja. stijenke im moraju biti debljine barem 2-3 mm. odnosno manja debljina elastomera manje se deformira zbog toplinskog koeficijenta rastezanja (usta-sobna temperatura) i polimerizacijske kontrakcije. te tlačnom ili vakuumskom obradom plastične folije. Nakon vađenja iz usta deformirana žlica se vraća u svoj prvobitan položaj. Jednolični sloj elastomera jednolično se elastično deformira prilikom vađenja iz usta. No upravo ovaj dio otiska je „najznačajniji“ (ako uopće možemo govoriti o manje i više značajnim dijelovima). Kako je u ovim žlicama ujednačen i smanjen volumen otisnoga materijala. dodan u suvišku u prvotne impresije. Na taj način otisak se manje deformira zbog gubitka tekućine evaporacijom.otisak. tijekom ponovnog postavljanja u usta potiskuje kitasti materijal od površine bataljka prema rubu žlice. kod izlijevanja). Korekturni otisak započinje otiskivanjem oralnih struktura kitastim materijalom. nakon stvrdnjavanja. Izlijevanjem otiska u sadri dobivamo model s bataljcima koji su manjeg opsega od prirodnih bataljaka. Naime kako je već rečeno. Nakon vađenja otiska iz usta kitasti materijal se vraća u prvobitni položaj (zbog elastične deformacije) i time impresije u otisku postaju uže upravo za debljinu dodanog korekturnog materijala. Tada se često okrivljuje zubotehničar.pritiska tijekom otiskivanja konzistentnijim (npr. Mogu se izrađivati iz autopolimerizirajućeg akrilata. jer je pre-konzistentan da u njega uđe. Ovaj niskoviskozni materijal. ispiremo pod vodom i sušimo stlačenim zrakom iz pustera. osim u području gingivnog sulkusa iz kojeg razloga se i dodaje niskoviskozni korekturni materijal (za korekciju otiska u tom području). jer ovdje završava naša preparacija sa zaobljenom ili pravokutnom stubom koja određuje rub krunice. Isto se odnosi i na dimenzijsku stabilnost otiska uslijed toplinskog koeficijenata rastezanja (skvrćavanja) otisnoga materijala (usta 37oC kod otiskivanja . Posljedično će i izrađena . Tada se događa fenom čepa nazvan tako jer podsječa na stiskanje čepa prilikom njegova utiskivanja u grlić boce. u impresije prvotnog. dodajemo niskoviskozni materijal prikladan za utiskivanje u gingivni sulkus i ponovno namještamo otisak u usta. i ne bi se savijale. a time i fiksnoprotetičkih radova. iako je krivnja isključivo na stomatologu koji ne poznaje „zamku“ najčešće uporabljivanog. Individualne žlice upotrebljavaju se za uzimanje otiska sintetičkim elastomerima i imaju nekoliko prednosti pred konfekcijskim žlicama.

. Drugi način je proširivanje primarnih impresija skalpelom ili frezom ili primjene neke od drugih tehnika otiskivanja o kojima će riječi biti u kliničkoj fiksnoj protetici. koje je dobio ovakvim nepreciznim otiskom. tada.krunica biti uža i u ustima neće moći u potpunosti nalegnuti do gingivnog ruba preparacije. Zubotehničar se izradio krunicu prema „informacijama“. Neiskusan stomatolog tada okrivljuje zubotehničara za nedovoljno precizan rad. doduše krivim. Kako se ne bi javio fenomen čepa valja u prvotnom otisku kitasnim materijalom urezati žljebiće na oralnim stranama bataljaka. često puta „nevidljive“ pogreške stomatologa mogu izazvati da zubotehničar nesvjesno izradi neprecizan FPR. nije niti okluzijski usklađena. pa dovodi do okluzijskog suprakontakta s antagonističkim zubima. Valja naglasiti kako ovakve. a zapravo je isključiva krivnja na stomatologu. a jedino poznavanje „zamki“ uzimanja otisaka i poznavanje svojtava otisnih materijala rezultirati će izradom preciznog radnog modela. Ukoliko nije do kraja nalegnula. Ti odljevni kanalići će višak niskoviskoznog korekturnog materijala evakuirati iz tog prostora i onemogućiti njegov pritisak na kitasti materijal s posljedičnom elastičnom deformacijom. logično.

sc. titan) i mogućnosti primjene u fiksnoj protetici. Tehnologije spajanja istih i/ili različitih kovina. Toplinska obrada dentalnih legura (taljenje. Dragutin Komar) Osobitosti i podjela modela u fiksnoj protetici. homogenizacija i precipitacija legura).sc. NiCr. Ivo Baučić) Podjela. Modelacija fiksnoprotetičke konstrukcije u laboratoriju. rekristalizacija.Jasenka Živko Babić) Karakteristike dentalnih legura (zlatne. Ubaciti tekst PREDAVANJE (Prof.dr. Ubaciti tekst PREDAVANJE (Prof.sc. Ivo Baučić) Primjena modelacijskih i ostalih voskova u laboratorijskoj fiksnoj protetici.dr. Ubaciti tekst .dr. Biserka Lazić) Uporaba sadri i cemenata u laboratorijskoj fiksnoj protetici.sc. AgPd. lijevanje.dr. Ubaciti tekst PREDAVANJE (Prof. oblik i estetika zuba. CoCr.dr. Ubaciti tekst PREDAVANJE (Prof.dr. osobitosti i primjena estetskih materijala za fiksnoprotetičke radove.sc. Radni modeli – podjela i sustavi izrade. Adnan Ćatović) Osnove međučeljusnih odnosa i artikulatora s laboratorijskog aspekta.sc.PREDAVANJE (Prof. Boja. Ubaciti tekst PREDAVANJA (2) (Prof.

brodogradnji. Glavna . medicini itd. Moderni kompozitni materijali su upravo i razvijeni sa zadaćom da zadovolje što više zahtijeva za poboljšanjem mehaničkih svojstava. mogu biti i značajno poboljšana u odnosu na vrijednosti koje imaju pojedine komponente kompozitnoga materijala. itd. Denis Vojvodić) „Tehnologija vlaknima ojačanih kompozita (FRC). mišiće. berilij oksidna čelična molibdenska titanska tungstenska. zrakoplovnoj industriji. Točno je da su i oni složeni materijali. pod pojmom kompozitnog materijala najčešće odmah pomislimo na materijale za ispune. te se uspješno rabe u tehnici. graditeljstvu. E. kost. toliko doprinose ukupnom svojstvu kompozitnoga materijala kolika je njihova zastupljenost (postotna) u ukupnom materijalu. Priroda je izgradila prve kompozite. Vlaknima ojačani kompoziti posebna su skupina kompozita građena od osnovnog materijala. naročito čvrstoća. osnove (matriksa) i različitih vlakana čija osnovna uloga je također (kao i mikropunila) poboljšanje mehaničkih svojstava osnovnog materijala. od osnove i mikropunila. Tako se kombinacijom volumnog (postotnog) udjela i položaja pojedinih komponenti unutar novostvorenog mataterijala mogu stvarati kompozitni materijali novih poboljšanih svojstava. kao npr. U stomatologiji. R. D. aluminij silicijska azbestna berilijska. Za njih je značajno da njihova svojstva ne posjeduje niti jedna od sastavnica (komponenti) kompozitnoga materijala. Veze polimernih materijala s metalnom osnovom fiksnoprotetičkih radova“ Tehnologija vlaknima ojačanih kompozita (FRC) Kada se međusobno kombiniraju dva. no postoje i drugi oblici kompozitnih materijala. V. T. tzv. kost prirodni kompozitni materijal gdje kolagena vlakna imaju ulogu vlaknastih ojačanja i s hidroksiapatitom čine vrlo složen kompozit komplicirane strukturalne građe. S.dr. već su svojstva kompozitnoga materijala negdje između svojstava samih komponenti. Tako je npr. Cemfil ) poliamidska ( aromatski poliamid – aramid) poliesterska keramička Svojstva vlaknima ojačanih kompozita se ne mijenjaju samo u ovisnosti o svojstvima građevnih komponenti već je vrlo bitan i njihov geometrijski položaja u kompozitu. berilij karbidna. dentin. obično sukladno zakonu miješanja. tj. aluminij oksidna. Vlakna za ojačanje kompozita možemo podijeliti na: .PREDAVANJE (Prof. tungsten monokarbidna tantalna vlakna od nikla nemetalna (svoju primjenu su našla u stomatologiji) ugljična ( grafitna ) staklena ( C.sc.metalna (ne rabe se u stomatologiji već u različitim industrijskim granama) borna aluminijska. ili više. različitih materijala dobiva se kompozitni (složeni) materijal. i to biološke. No neka svojstva.

a nastaju kao posljedica uključivanja mjehurića zraka i raznih onečišćenja tijekom izradbe vlaknima ojačanih kompozita. što znači da je i efekt ojačanja tada malen. a u konačnici i lom međusloja već pri malim opterećenjima zbog velike koncentracije naprezanja na tim mjestima. Loša obloženost vlakana za ojačanje s polimernom osnovom – matriksom. pojavu “slabih mjesta” sa smanjenom čvrstoćom. kemijsku i toplinsku postojanost. a također i karakteristike vlakna za ojačanje. Ukoliko prije polimerizacije postoji manjak adsorbiranog monomera (iz polimera matriksa) na površini vlakana to uzrokuje nastanak šupljina unutar kompozita na spojištu vlakana i polimernog matriksa. ima i ulogu prijenosa sila na vlakno i s jednog vlakna na drugo. Njihova je zadaća da poboljšaju i povećaju čvrstoću prijanjanja između vlakna i polimerne osnove.. a osobito na mehaničku čvrstoću. Time se povećava mogućnost njihova mehaničkog opterećenja i novih konstrukcijskih . i mora. Može se reći kako je granična površina područje u kojem se mehanička svojstva mijenjaju od mehaničkih svojstava vlakna do svojstava polimerne osnove odnosno obrnuto. te sam postupak izradbe vlaknima ojačanih kompozita.zadaća vlakana u kompozitima je povećanje krutosti i čvrstoće.polimerni materijal ili matriks. Česta je i pojava šupljina i uključevina zraka tijekom izrade vlaknima ojačanih kompozita što na tim mjestima uzrokuje veliku koncentraciju naprezanja bez obzira na način i vrstu opterećenja. itd. sposobnost ovlaživanja. Granična površina ima upravo zadatak prijenosa opterećenja s polimerne osnove – matrika na vlakna za ojačanje i taj prijenos opterećenja je isključivo mehaničke prirode.matrika. no ukoliko su vlaknasta ojačanja slabo povezana s matriksom tada se na njih može prenijeti samo malen dio tog opterećenja. odnosno u tom nastalom međusloju. Proizlazi kako ta granična površina između vlakna i osnove koja nastaje kao rezultat svezivanja vlakna i polimerne osnove (matriksa) predstavlja kritično područje kod vlaknima ojačanih kompozita. Ukoliko su te šupljine smještene tik uz vlakna one mogu prouzročiti i lom vlakna kada su ona tlačno opterećena. kao što je njen kemijski sastav. Stoga je kvalitetna veza između vlakana i osnove-matriksa od ključnog značaja za dobra mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita. Razumljivo je. Te mikropukotine gotovo su uvijek prisutne. tj. te njihovo održavanja u točno određenom položaju koji pak daje najbolja svojstva kompozitnom materijalu. ulogu zaštite vlakana od vanjskih utjecaja. kako je dobra adhezija potrebita uzduž cijele granične površine vlakana za ojačanje i osnove-matriksa. Na polimerni matriks protetičkoga rada se prenosi opterećenje (najčešće žvačno). Važan ralog za nastanak mikropukotina je i slaba mogućnost ovlaživanja vlakana za ojačanje polimernom osnove. Tako se smanjuje mogućnost nastanka šupljina i uključevina zraka u međusloj i time znatno poboljšavaju mehanička svojstva vlaknima ojačanog kompozita. poboljšati tretiranjem površine vlakana različitim adhezivnim sredstvima. Osnovni . Ukoliko su pak šupljine i uključevine zraka potisnute u polimernu osnovu i ne dodiruju vlakna. Slično kao što je u građevinarstvu važna povezanost betona i armaturnog željeza. Mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita tijekom perioda njihove uporabe ovisna su o količini nastalih mikropukotina na opisanoj graničnoj površini između vlakana za ojačanje i polimerne osnove . povećavaju savitljivost nastalog međusloja i omoguće bolje ovlaživanje površine vlakana polimernom osnovom. upravo iz razloga kako bi se što veće opterećenje moglo prenijeti s polimerne osnove na vlakna za ojačanje. uzrokuje nedovoljno ojačanje novostvorenoga kompozita. tada imaju manji utjecaj na svojstva vlaknima ojačanih kompozita. otpornost na zamor. Struktura i priroda ovog prijelaznog područja ili međusloja značajno utječe na karakteristike i svojstva vlaknima ojačanih kompozita. Na pojavu i učestalost mikropukotina u graničnom području utjecaj imaju karakteristike same osnove. Pri tome spojno područje između ta dva materijala igra značajnu ulogu u prijenosu opterećenja s matriksa (koji je u doticaju s okolicom) na vlaknasta ojačanja. odnosno nepravilnosti u građi samog kompozitnog materijala. Ona se može. Slaba veza između vlakna i osnove – matriksa često ima za posljedicu pojavu napuklina. osim što je osnovni gradivni material. nusprodukti koji nastaju tijekom polimerizacije.

3. količina vlakana. ali samo u smjeru vlakana. adhezija između vlakana i polimerne osnove. tj. 2. Ova ojačanju daju mehanička svojstva ista u svim smjerovima. a novostvoreni kompozit ima ortotropna mehanička svojstva i stoga su ovakova ojačanja osobito korisna kada ne znamo točan smjer djelovanja najvećega opterećenja. Tako se staklena vlakna koja se slabo vežu s polimernom osnovom tretiraju veznim posrednicima od kojih su najznačajniji silani. Iako ojačanja mrežasto pletenim vlaknima daleko slabije ojačavaju kompozit u smislu čvrstoće na savijanje. kada su ojačanja pod kutom od 45 stupnjeva spram opterećenja. Primjeri uporabe ove vrste vlakana su ojačanja potpunih polimernih krunica bilo da se izrađuju kao pojedinačne ili u sklopu mostova kao sidra. Učinkovitost ojačanja vlaknima naziva se Krenchelov faktor i uporabljuje se kod ovih teorijskih procjena čvrstoće vlaknima ojačanih kompozita. Ova vrsta ojačanja nije toliko interesantna i za sada se ne . Ukoliko su vlakna mrežasto postavljena u dva međusobno okomita smjera tada ona ojačavaju konstrukciju u ta oba smjera. ojačanja djelomičnih polimernih proteza. te time pojačavaju čvrstoću i otpornost novonastalog kompozita. jer vlakna obično bivaju raširena i/ili pomaknuta lateralno u kalupu tijekom prešanja akrilata . Može se reči kako je učinkovitost dvosmjernih ojačanja vlaknima. 50%-tno u odnosu spram istosmjernih ojačanja vlaknima kod kojih se ojačanje računa kao 100%-tno. Pravilno postavljanje kontinuiranih jednosmjernih vlakna je teško postići. Ojačanje vlaknima uporabom neprekinutih vlakana u nasumičnom rasporedu naziva se mat.000-200. te zaojačanja baza djelomičnih i/ili potpunih polimernih proteza. Oni mogu kemijski reagirati i s površinom staklenoga vlakna s jedne strane i s polimernom osnovom-matriksom s druge strane. Neprekinuta istosmjerna vlakna daju najveću čvrstoću i krutost novostvorenom kompozitu. Ovakve veze mogu se teže stvarati pri direktnoj reakciji između vlakna i osnove. dok se ojačanja s nasumično orijentiranim kratkim vlaknima naziva nasjeckani mat. Kod anorganskim vlaknima (npr. njihova uporaba je znatno povećala naprezanje kod loma za sve polimere. isotropna mehanička svojstva vlaknima ojačanim kompozitima. Smjer vlakana Istosmjerna vlakna mogu biti u obliku traka ili užadi koja se sastoje od 1.rješenja u stomatološkoj praksi.000 pojedinačnih vlakana. 4. Kako je već spomenuto tkana vlakna (mrežasta) ojačavaju polimer u dva smjera. Stoga kažemo kako ojačanje istosmjernim vlaknima ima anizotropni karakter i naročito su pogodna za uporabu kada je poznat smjer najvećega opterećenja. Ta mrežasta ojačanja imaju oblik tkanja i mogu biti različitih tekstilnih struktura (kao različite vrste platna). jer je kod nekih oblika proteza upravo žilavost poželjna osobina. staklenim) ojačanih kompozita vrlo je bitan i kemijski aspekt adhezije koji nastaje uslijed formiranja kemijskih veza između površine vlakna i osnove. impregnacija vlakana polimernom osnovom. Faktori koji utječu na čvrstoću vlaknima ojačanih kompozita su: 1. Također rubovi kompozitnih krunica ukoliko su žilavi mogu smanjiti mogućnost nastanka defekata u tom vrlo bitnom području tijekom laboratorijskih i kliničkih postupaka. pa se rabe vezni posrednici koji stvaraju “kemijski most” između vlakana i osnove. no vrijednosti osobina savijanja tkanih (pletenih) vlakana usmjerenih pod kutom od 45o spram dužinske osovine manje su u odnosu na vrijednosti osobina savijanja istosmjernih vlakana. ukoliko su postavljena pod kutem od 90 stupnjeva spram opterećenja. te ojačanja periodontalnih splintova izrađenih direktnom metodom . To je vrlo važno s kliničke strane. Primjeri uporabe ove vrste vlakana su ojačanja tijela raznih polimernih mostova. smjer vlakana.

Kako količina vlakana u polimernoj osnovi utječe na mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita to je pravilnije količinu vlakana izražavati kao volumni postotak. . ili kao volumni postotak. Tako npr. Slaba impregnacija vlakana izaziva mnoštvo problema kod uporabe vlaknima ojačanih kompozita. Impregnacija vlakana polimernom osnovom Jedan od glavnih problema pri uporabi vlaknastih ojačanja jest slaba impregnacija vlakana polimernim materijalom osnove. Stoga je potreban djelotvoran postupak impregnacije kako bi se polimeru osnove omogućilo da dođe u kontakt sa svakim vlaknom zasebno. što omogućuje da kisik inhibira polimerizaciju unutar vlaknima ojačanog kompozita. Iz toga razloga čisti monomer nije pogodan za impregnaciju vlakana. 3. a i povećati kumulaciju plaka. No veći udio vlakana ne znači nužno i veću čvrstoću na savijanje.uporabljuje u svrhu ojačanja protetskih konstrukcija. No isto tako povećanje koncentracije vlakana u polimernoj osnovi ne može biti neograničeno i jednolično. što dovodi do stvaranja neujednačenog sloja polimera koji okružuje pojedina vlakna unutar jedne trake. Kako je već dobro poznato. te nejednoliko raspoređivanje vlakana. slaba mogućnost vlaženja vlakana polimernim materijalom. tijekom polimerizacije volumno skvrčavanje monomera (metil-metakrilat s dimetakrilatom za umreženje) iznosi teorijskih 21%. laboratorijski i klinički. tj. aramidna i polietilenska vlakna imaju nižu gustoću od staklenih vlakana što kod iznošenja podataka u obliku težinskog postotka udjela vlakana može dovesti do pogrešnih zaključaka glede omjera udjela vlakana i čvrstoće vlaknima ojačanih kompozita. Količina vlakana Neka istraživanja su pokazala kako povećanje količine vlakana u polimernoj osnovi povećava transverzalnu čvrstoću i čvrstoću na udarac kod testiranih uzoraka izrađenih iz polimera koji se rabe za izradbu baza proteza. To pak može povećati koncentraciju ostatnoga monomera i smanjiti čvrstoću vlaknima ojačanog kompozita. između njih bude što manje. ugljična-grafitna vlakna. kako i mala količina pravilno smještenih vlakana značajno povećava čvrstoću protetskoga rada. dobra adhezija polimerne osnove na vlakana za ojačanje i/ili osobine samih vlakana naspram osobina polimerne osnove imaju utjecaj na čvrstoću na savijanje i mogu objasniti zašto ispitivani uzorci s većim udjelom vlakana nemaju uvijek i bolja mehanička svojstva. Sama količina vlakana može se izraziti ili kao težinski postotak. lateralni pomak vlakana kada se akrilatno tijesto preša u kivetu. Faktori kao što su dobra impregnacija (obloženost) vlakana polimernom osnovom. Naime. Kako bi se postigao ravnomjeran sloj polimerne osnove na površini skupine vlakana izuzetno je bitno da skvrčavanje unutar skupine vlakana. Vrlo bitan problem slabe impregnacije vlakana je i diskoloracija područja ojačanja zbog ulaza mikroorganizama u pukotinu nastalu između slabo impregniranih vlakana i polimerne osnove. dokazano je. 2. Bez obzira što postoje različite preporuke u količini vlakana za ojačanje od onih minimalnih (svega 1-3%) do visokih postotaka (do 40%). jer kod ovih vrsta ojačanja vlakna mogu izvirivati iz polimerne osnove. slabo impregnirana vlakna su mjesta gdje dolazi do povećanog upijanja vode što pak može dovesti do štetnog hidrolitičkoga djelovanja vode i tako smanjiti mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita. polimerizacijska kontrakcija PMMA uništava homogenost strukture sloja polimera na površini vlakana i tako slabi vezu između vlakana i polimera (smanjuje se uporabom predimpregnacije vlakana). Te pukotine ujedno su i rezervoari kisika. i to iz tri razloga: 1. te tako iritirati okolnu sluznicu.

poboljšavaju mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita u odnosu spram onih gdje staklena vlakna nisu prethodno impregnirana otopinom silana. npr. No sveza između staklenoga vlakna i polimerne osnove također ovisi o mehaničkoj retenciji koja se javlja upravo zbog polimerizacijske kontrakcije polimerne osnove i površinske hrapavosti (uzdužne i poprečne brazde) vlakana. Do sada je postavljeno mnogo teorija kako silani utječu na poboljšanje veze. γ-metakriloksipropiltrimetoksisilana (γ-MPS) kako bi se tijekom impregnacije vlakana polimernim materijalom ostvarila i kemijska veza. Može se reći kako se pogodne koncentracije silana za predimpregnaciju kreću u području od 0.Relativno znatno skvrčavanje monomera može se smanjiti dodavanjem PMMA praha u monomernu tekućinu. Ta količina silana na staklenim vlaknima može se varirati uporabom različitih koncentracija otopine silana. Tako nastaje sila trenja (frikcije) između staklenoga vlakna i polimerne osnove koja doprinosi čvrstoći međusobne veze. Sve ove prednosti. a time i poboljšavaju mehanička svojstva vlaknima ojačanih kompozita. Adhezija između vlakana i polimerne osnove (matriksa) Kako bi se poboljšala adhezija između polimerne osnove (matriksa) i staklenih vlakana uporabljuju se različita vezivna sredstva. ali nažalost javljaju se problemi u impregnaciji staklenih vlakana polimerom. a dokazano je kao sveza silanskih spojeva i stakla počiva na dvije vrste sveza. Vrlo bitan faktor kod uporabe silanskih veznih posrednika svakako je debljina silanskog višeslojnog nanosa na staklenim vlaknima.0% čime se eliminira međusobno povezivanje staklenih vlakana tijekom polimerizacije silanskoga veznog posrednika. Jednako tako važna je i sveza između silanskog veznoga posrednika i polimerne osnove. Valja naglasiti kako vlaknima ojačani kompoziti imaju dobra mehanička svojstva. a ostvaruje i dostatna impregnacija staklenih vlakana polimernom osnovom. a ukoliko analiziramo omjer težine materijala i njegovu čvrstoću tada je taj omjer bolji no kod većine slitina. Svakako da kemijsko povezivanje vlakana s polimernom osnovom ima utjecaja i na povećanje čvrstoće na savijanje. u usporedbi s metalima nisu podložni koroziji. No već i male koncentracije otopine silana. 2) skvrčavanjem polimernog materijala tijekom polimerizacije između vlakana za ojačanje. .5-2.01%-tna. Također. Postoje dva osnovna razloga zbog kojih ne dolazi do dobre impregnacije: 1) nepravilno ovlaživanje skupina vlakana mješavinom polimernog praha i monomerne tekućine. estetski su (izuzev ugljičnih i aramidskih vlakana). koja se stvara kopolimerizacijom (iniciranom slobodnim radikalima) između silana i polimerne osnove tijekom polimerizacije. Iz tog razloga se staklena vlakna za ojačanje predimpregniraju nekim silanskim spojem. Istovremeno s tom kondenzacijskom reakcijom karbonilna skupina silanolske molekule stvara hidrogensku (vodikovu) svezu. Tako se stvara dobra adhezija između polimera i staklenih vlakana. uz mogućnost uporabe i u laboratoriju i u ordinaciji. Najznačajnija vezivna sredstva su silani koji kemijski reagiraju s površinom staklenoga vlakna i s polimernim materijalom osnove i time znatno poboljšavaju mehanička svojstva vlaknima ojačanog kompozita. Jedna od tih sveza su siloksanski mostovi stvoreni kondenzacijskom reakcijom između silanolskih skupina i površine staklenih vlakana. a uz uporabu odgovarajućih adhezivnih cemenata pokazuju i dobru adheziju u svezivanju s tvrdim zubnim tkivima. Tako 100%-tna koncentracija silana za predimpregnaciju rezultira dobrim svezivanjem. Proizlazi kako to polimerizacijsko skvrčavanje može smanjiti čvrstoću vlaknima ojačanih kompozita. uvele su vlaknima ojačane kompozite u gotovo sve grane stomatologije. 0. kao npr. lako se popravljaju.

utoliko što se krunice – sidra mosta izrađuju s dodatnim ojačanje. Ovakva završena vlaknima ojačana konstrukcija se ponovno pjeskari aluminijevim oksidom. Naime prije izrade tijela mosta. te se posebnim škaricama (keramička oštrica) može odrezati na potrebitu dužinu. a suvišak ispuhuje stlačenim zrakom nakon 60 sekunda. Svi pojedini slojevi (osnova. Nakon toga na ovu vlaknima ojačanu konstrukciju nanosi se kompozitni materijal za fasetiranje (Targis). Ljepljiva smolasta tvar (Vectris Glue) stavlja se na okluzalne i interproksimalne stranice bataljka radnoga modela. Ako se uporabljuje klasično (neadhezivno cementiranje) tada se i postupak izradbe modificira. Valja paziti da debljina kostura. Potrebita su barem dva sloja ovoga materijala. materijal za pojedine efekte) inicijalno se polimeriziraju pod Targis Quick aparatom za svjetlosnu polimerizaciju. prekrivanje prečke međučlana i bataljaka nosača sa pletenim staklenim vlaknima. iznosi barem 0.Vectris sustav (Ivoclar): Vectris sustav izradbe vlaknima ojačanog kostura fiksnoprotetičkog rada odvija se u tri laboratorijske faze: izradba prečke međučlana sa istosmjernim staklenim vlaknima. incizalna boja. i drugi koji se proteže i preko okluzalnih ploha zuba nosača. Opisan je postupak prikladan kod adhezivnog cementiranja ovakvog protetskoga rada. čisti stlačenom vodenom parom i premazuje sredstvom za poticanje ovlaživanja (na silanskoj osnovi) uz ispuhivanje suviška. tlače i polimeriziraju direktno na sadrene bataljke. Zatim se radni model zajedno sa silikonskim blokom i postavljenim materijalom postavlja u Vectris VS1 aparat gdje se vrši kondenzacija i svjetlosna polimerizacija materijala u vakumu. Na ovaj način dvoslojna mrežasta ojačanja na . transparentni materijal. režu na mjeru i postavljaju preko konstrukcije tijela mosta. a drugi direktno preko prvoga. Ovako napravljena konstrukcija zatim se pod niskim tlakom pjeskari aluminijevim oksidom i potom čisti stlačenom vodenom parom. mrežasta vlakna Vectris Single se polažu. na mjestu koji se oslanja na zube nosače. Ovaj voštani model mora imati odgovarajuću dimenziju (debljinu) u spojnim područjima između budućih krunica i tijela mosta a poželjan je ovalan oblik. Izradba kostura započinje modelacijom u vosku oblika budućeg kostura rada i to na način da se postavi voštani profil promjera barem 3 mm između i na sadrene bataljke radnoga modela. a na radnom modelu ostaje silikonski blok sa zadržanom impresijom voštanog modela koja će služiti kao kalup za izradbu vlaknima ojačanog kompozitnog kostura. Sada se vlakna mrežastog oblika vade iz svog zaštitnog pakiranja. Sada se preko ove konstrukcije za tijelo mosta treba postaviti vlakna mrežastog-pletenog oblika (Vectris Frame) kako bi se izradila i ojačanja za krunice – sidra mosta. i to prvi sloj koji je dužine meziodistalnog razmaka bezubog područja. Stoga se bataljci na radnom modelu izoliraju. dok se definitivna polimerizacija odvija u Targis Power uređaju koji objedinjuje svjetlosnu i toplinsku polimerizaciju kako bi se u potpunosti dovršila polimerizacija uz povečanje čvrstoće i ostalih mehaničkih osobina ovakova fiksnoprotetskoga rada.3mm te da prekriva barem ¾ okluzalne plohe zuba nosača. Nakon završene polimerizacije rad se obrađuje i polira. Ovako izmodeliran voštani model kostura oblaže se silikonskim materijalom sa vestibularne i oralne strane koji se povezuje u blok. Sada se mrežasta vlakna skraćuju glodalima (frezama) na 2mm više od gingivnog ruba buduće krunice. te postava kompozitnih obloga – faseta preko nosive konstrukcije. dentin. Prvi sloj postavlja se u impresiju silikonskoga bloka. a potom se nastavlja postupak kako je i opisan. Nakon takove polimerizacije vlaknima ojačanog kompozitnog kostura. on se vadi iz silikonskog kalupa i obrađuje glodalima (frezama). Model se ponaovno postavlja u Vectris VS1 aparat i provodi svjetlosna polimerizacija pod vakumom. Vosak se ukloni. a sva podminirana mjesta na modelu prekcivaju silikonskim kitastim materijalom. Izrađena konstrukcija za tijelo mosta premazuje se sredstvom za poticanje ovlaživanja (na silanskoj osnovi). Tada se može postaviti Vectris pontic materijal koji se sastoji od istosmjernih staklenih vlakana uronjenih u polimerni materijal i oblika je prečke.

te danas više ne zadovoljavaju povećanim estetskim zahtjevima naših pacijenata. No pregrubo dimenzionirane perlice ili mrežice prosijavaju kroz fasetu i tako smanjuju vrijednost reprodukcije boje i prirodnost protetskog rada. In vitro i in vivo dokazana činjenica da se polimerne fasete odvajaju od metalne podloge prisiljava na traženje rješenja o postizanju što bolje veze polimera s metalom. tlaka itd. Koeficijent linearnog termičkog rastezanja polimera je četiri do pet puta veći od istog koeficijenta legure iz koje je izrađena metalna konstrukcija koja se fasetira. no veza polimer-metal se razdvojila. smika. Faseta se doduše još drži zbog navedenih mehaničkih retencija. no svima im je zajedničko što rabe vlakna za ojačanje (različitog podrijetla) kako bi se na njih mogla prenijeti žvačna opterečenja i izraditi bezmetalan kompozitan fiksnoprotetički rad. osim klasičnih mostova s krunicama kao nosačima. Veličina te mikropukotine je oko 15 mikometara incizalno. Uz dostatnu uporabu mehaničkih retencija moguće je doseći funkcionalnost polimerima fasetiranog fiksnoprotetičkoga rada u trajanju od 5-7 godina. U zubotehničkom laboratoriju se mogu izraditi polimerne fasete na fiksnoprotetičkim radovima koje reprodukcijom boje. između polimera i metala već se stvorila mikropukotina. Ako su pak i mehaničke retencije nedovoljne polimerni materijal će se u konačnici i odvojiti od metala. Osim opisanog postupka uporabom Vectris staklenih vlakana za ojačanje postoji čitav niz sličnih postupaka različitih proizvođača. tj. tako da se može reći da je pogreška izazvana radom zubotehničara. Uzroci stvaranja ove granične pukotine su: polimerizacijska kontrakcija polimera. No kvota odvajanja keramičkih faseta je znatno niža i iznosi svega oko 1. no nastoji se dosegnuti razdoblje od barem 10 godina zbog zahtjeva ekonomičnosti. a ne samim materijalom. No odvajanje dijela ili čitave polimerne fasete od metalne podloge protetskog rada česta je i neugodna pojava kojoj je uzrok nedostatna i loša povezanost s metalnom konstrukcijom. mrežice i odgovarajuće oblikovanje fasetnog ormarića (po principu uokvirenog satnog stakla) sa zaštitom incizalnog i aproksimalnih rubova. ili pak opterećenja koje odgovara trajnim djelovanjima sila u usnoj šupljini. Odvajanje polimernih faseta moguće je spriječiti uporabom jakih mehaničkih retencija. Na ovaj način. Uporaba sitnije dimenzioniranih retencije pak smanjuje njihov retentivni učinak. odnosno vezna sila poništila. Jakost međusobne veze između metala i fasete se pri tome izražava kao vrijednost veličine opterećenja koje je potrebno kako bi se faseta odvojila.5%. Veza polimernih materijala s metalnom osnovom fiksnoprotetičkih radova. kao što su perlice. incizalnom bridu i individualnim efektima posve sliče prirodnim zubima. pa do 50-60 mikrometara cervikalno. Kako polimer i . što je i nužno kod konvencionalnog načina cementiranja. povećavaju krutost konstrukcije.. Čak i kada polimerna faseta klinički još izgleda čvrsta. Pri tome su uzrok gotovo uvijek bile nedostatne retencije na metalnoj podlozi. Pri tome opterećenje može proizlaziti iz sila vlaka. zasjenjenjima na zubnom vratu. a usnoj šupljini često nastaju velike temperaturne razlike pri unosu vrućih i hladnih jela i pića.krunicama – sidrima mosta povečavaju debljinu krunice uz povišenja modusa elasticiteta. različiti koeficijenti povećanja njihova volumena u vodi. različiti koeficijenti termičkog rastezanja polimerne fasete i metalne podloge. To je i dalje nedostatak polimernih materijala za fasetiranje spram keramičkih. mogu se izraditi i inlay mostovi (s inlay-ima kao sidrima) i/ili Maryland mostovi na lijepljenje koji zahtijevaju samo površinsku (samo u caklini) preparaciju zuba nosača. Ispitivanje učestalosti odvajanja polimernih faseta od metalne podloge na krunicama i mostovima u frontalnoj regiji pri prosječnom korištenju od 4-5 godina pokazalo je incidenciju od oko 10%.

Javlja se tzv.korunda za pjeskarenje.metal različito ekspandiraju i kontrahiraju stoga veza između njih biva izložena jakom opterećenju. što dovodi do njenog znatnog povećanja. Stoga se na ispjeskarenim površinama metala dobivaju 1. . kao i za hrapavljenje metalne površine. Srednja dubina hrapavosti metalne površine nakon pjeskarenja s Al2O3. dolazi do velikog povećanja adhezivne površine.5 puta veće vrijednosti veze s polimerom nego što bi to bilo na poliranim metalnim površinama. Egzogena promjena boje je. a kod zrna veličine 50 mikrometara i istim tlakom pjeskarenja 2-4 mikrometra. rastaljivanja metala i čestica za pjeskarenje. pa dentalne tvrtke preporučuju različitu veličinu zrnaca. na stvaranje mikropukotine utjecaj imaju i raznolika mehanička opterećenja koja se javljaju u usnoj šupljini. što dovodi do lokalnih nakupljanja energije koja može odgovarati onoj oslobođenoj pri temperaturi od 1000oC. Tako se npr.5x104 Pa (Pascala) mogu elektronskim mikroskopom razaznati intruzije "stranih tijela" na metalnoj površini koje sežu do 10 mikrometara dubine. Iz toga razloga je već prije duže vremena postupak pjeskarenja uveden u zubotehničke laboratorije kao način za kondicioniranje metalnih površina. nakon pjeskarenja pod tlakom od 4. Stoga pored čisto mehaničkog preoblikovanja metalne površine nastaju kemijske reakcije. Pritom taj postupak služi za čišćenje. Težnja rješavanju ovog problema dovela je do razvoja i uporabe sustava veznih posrednika sa svrhom što čvršćeg i postojanijeg povezivanja metalne konstrukcije i polimernih materijala za fasetiranje. Pojava mikropukotine velik je problem u tehnici polimernih faseta. Širenju tekućine koja vlaži ispjeskarenu površinu metala pridonose i kapilarne sile koje se javljaju u mikropukotinama metala. jer bitno skraćuje uporabni vijek protetskog rada. mijenja se energetska razina metalne površine. ili pak nanošenjem oksidnih slojeva. Kao posljedica hrapavljenja metalne površine postupkom pjeskarenja. osim mikroorganizmima. No svaki od tih sustava uključuje i uporabu mehaničkih retencija. elektrolitičkog ili elektrokemijskog jetkanja. poboljšava se i mogućnost ovlaživanja površine opakerima (polimerni temeljni premaz kod izrade fasete) i veznim posrednicima. te katran kod pušaća mogu vrlo brzo nakon postave protetskog rada izazvati ružnu sivkasto-crnu boju fasete. gdje se u većoj količini može pronaći aluminijev oksid (Al2O3). Zrnca pijeska mogu biti veličine od 50 do 400 mikrometara. veličine zrna 250 mikrometara i uz tlak 4. Retentivne strukture često su veličine samo nekoliko mikrometara (može ih se opaziti mikroskopom). u ovisnosti o vrsti legure koja se pjeskari i materijala koji se rabi za fasetiranje.3 bara iznosi 4-8 mikrometara. zona taljenja koja je mikroskopske veličine. uvjetovana je i prodiranjem sastojaka hrane u prostor pukotine. Upravo je velika brzina zrnaca Al2O3 prilikom pjeskarenja razlog što su zrnca prodrla u metal. a postignute su mehaničkim ili kemijskim hrapavljenjem površine. Tako kofein iz kave i tein iz čaja. Mekši materijali i oni s nižim talištem pokazuju pri tomu veći gubitak mase i veće srednje dubine hrapavosti nego tvrđe neplemenite legure. s posljedično posve novim svojstvima površinskog sloja legure. jer se u tu mikropukotinu nastalu između polimerne fasete i metala useljavaju mikroorganizmi koji uvjetuju promjenu boje fasete i već je nakon kraćeg razdoblja mogu estetski diskreditirati. na mjestima udaraca čestica pijeska oslobađa se energija. barem mikroretencija. No ovom promjenom površine mijenja se i uspješnost ovlaživanja adhezivom. Posljedica je termički zamor koji u konačnici vodi rušenju veze u sustavu polimermetal. Nadalje. Upravo je ta mehanička hrapavost površine važna komponenta adhezijske veze između metalne površine i polimera. Granična mikropukotina odgovorna je i za egzogenu promjenu boje polimernog materijala. ali se u njoj nakratko i impulsno javlja navedena ekstremno visoka temperatura. Mikroorganizmi u području granične pukotine često pospješuju i korozivne procese na dentalnoj leguri. To uvjetuje površinska nehomogena područja legure. Pored navedenog.5-2. Osim što se pjeskarenjem povećava površina i stvaraju mikroretencije. sastavni dio pijeska .

a kod nekih se ispjeskarene površine samo isčetkaju čistim. drugi pak galvansko tampon pokositrenja metalne površine. Bez obzira koji sustav veznih posrednika se koristi svima predhodi postupak pjeskarenja.sc. Oni se donekle razlikuju prema preporučenom tlaku pjeskarenja i veličini zrna pijeska (korunda). Ketij Mehulić) Keramički sustavi i osnovi tehnologije rada s keramičkim materijalima. dok su površine metala uvijek su elektropozitivne. dobivena ubrzanjem zbog tlaka pjeskarenja. strogo specificiranim indikacijskim područjima. Jedino se kod Kevloc veznog sustava ne rabi silanski vezni posrednik već je uporabljeno načelo izravnog akriliranja metalne površine. pa se silanizira slojem silanskog veznog posrednika koji se veže s jedne strane sa silicijevim slojem na metalnoj površini. drugi pak rabe destiliranu vodu za ispiranje. a s druge s organskim radikalima polimera opakera i dalje s materijalom za fasetiranje. Kulzer).Opaquer-Verbundsystem. Naveden je samo dio dosada prezentiranih veznih sustava. Industrija zubnih materijala nudi veliki broj različitih keramičkih sustava s različitim tehnikama izvedbe. De Tray Dentsply). pa neki sustavi uključuju ispiranje ispjeskarenih površina sredstvima koja ne sadrže vodu (npr. da bi se čestice silicija zatalile na pjeskarenu metalnu površinu predviđenu za fasetiranje. Neki od ovih sustva težili su i eliminaciji mehaničkih retencija kao nepotrebnih nakon postupaka kemijskog povezivanja. no uporaba mehaničkih retencija još je uvijek potrebna. Postoje sustavi (Rocatec. no to se do danas još nije u potpunosti uspješno ostvarilo. PREDAVANJE (Prof. svojstava. nakon čega se kositreni sloj oksidira kako bi se preko kositrenog oksida. etanol). indikacija i tijeka izradbe keramičkog nadomjestka obveza svakog studenta stomatološkog usmjerenja. odnosno njegova temeljnog sloja – opakera. stoga je detaljno poznavanje njene strukture. Ovdje se koristi kinetička energija čestica pijeska.dr. Uporabom veznih sustava svakako su dobivena poboljšanja u vezi metala i polimera. Na taj način eliminirao bi se nastanak granične pukotine između ovih dvaju materijala sa svim već naglašenim posljedicama. Na ovaj sloj veže se i nastavlja sloj uretanske smole. Espe i AD-sustav. proteže se visokopolimerizirana akrilna mrežica koja na svom kraju ima slobodne dvostruke veze spremne za kemijsko povezivanje s polimernim opakerom. suhim i oštrim kistom kako bi se odstranile eventualno zaostale čestice prašine od Al2O3. Keramika je najčešće korišten gradivni materijal u stomatološkoj fiksnoj protetici danas. Na ispjeskarenu i očišćenu metalnu površinu nanosi se sloj acrylnitrila čija je molekula elektronegativna. Isto tako razlikuju se i prema načinu čišćenja metalne površine nakon pjeskarenja. veznih posrednika sa zadaćom da se ostvari kemijska veza između metalne površine protetske konstrukcije i raznovrsnih materijala za fasetiranje na bazi polimera. a svima je osnovno načelo eliminacija granične pukotine i njenih posljedica. preporučenim načinom brušenja uporišnog zuba kao i materijalom i tehnikom pričvršćenja nadomjestka. etilni ester octene kiseline. koja se zatim nanašanjem silanskog posrednika veže s polimernim materijalom za fasetiranje (Silicoater. Nepoštivanje ili pak nepoznavanje . a kroz oba ova sloja. zapravo neka vrst dipola. oni najpoznatiji. Zlatarne Celje) koji koriste tribokemijski postupak nanošenja silikatnog sloja na metalnu površinu pjeskarenjem specijalnim pijeskom sastavljenim od Al2O3 s dodatkom silicijevih čestica. silanskih veza ostvarenih uporabom silanskog posrednika stvorila veza između metalne površine i polimera za fasetiranje (OVS.Dentalna industrija ponudila je čitav niz spojnih sustava tzv. Sami pak postupci veznih posrednika su različiti. te je ostvareno međusobno djelovanje. Neki koriste pirolitički postupak nanošenja staklenokeramičkog sloja na metalnu površinu. Zajedničko je svim tim sustavima da koriste silanske vezne posrednike kako bi ostvarili kemijsku svezu između različito tretirane metalne površine fiksnoprotetske konstrukcije i ugljikovodičnih skupina materijala za fasetiranje. Naneseni silicijev sloj se kemijski ne veže s polimernim opakerom.

) estetska svojstva materijala. Dodatak organskih tvari. a zbog mogućnosti reprodukcije izgleda tvrdih zubnih tkiva osobito u stomatologiji. jasan je značaj usklađenja koeficijenata termičke istezljivosti kristala i staklene matrice kao ključnog čimbenika u kontroli naprezanja unutar materijala. koji će k tomu biti podvrgnuti izrazito zahtjevnom (korozijski i tribološki) mediju usne šupljine. dijele se na materijale za izradbu: -metal-keramičkih nadomjestaka -potpunokeramičkih nadomjestaka -glazuru i posebne estetske učinke. Zr. Prema intervalu pečenja. Na2B4O7˙10H2O. sastoji se od kristalne komponente (jedne ili više različitih vrsta kristala) te od staklene matrice. s biološkog stajališta vrlo inertan. glinice. Cr i dr. Zubna keramika se kvalificira kao čvrst i tvrd materijal. čiji se količinski udio razlikuje ovisno od vrste i namjene samoga materijala. dijele se na: -sustave napečenja keramike na leguru -potpunokeramičke sustave. dekstrina. i dr. Zubna keramika je složene strukture. osnovnoj smjesi poboljšava plastičnost. Kako bi se materijal učinio prikladnim za izradbu te snizila temperatura pečenja. Prema načinu izradbe keramike. škroba.specifičnosti određenog materijala i tijeka cjelokupne izvedbe. Prema sastavu. Keramički materijali se mogu podijeliti prema više kriterija: -sastavu -namjeni -intervalu pečenja -načinu izrade. Zubna keramika sastoji se od tri sastavnice. Na2CO3. Cu. dijele se na: -kondenzacijske . K2CO3. S obzirom da tijekom izradbe keramičkog zubnog nadomjestka u laboratoriju materijal biva podvrgnut nizu toplinskih postupaka. Svojstvo koje ograničuje primjenu kreamike je krhkost. jasno je s kakvom minucioznosću se mora pristupiti izradi ovakvih nadomjestaka.). Vrsta i veličina kristala te odnos količine kristala i stakla uvjetovati će određena svojstva samog materijala. postojan. dodaju mu se i katalizatori (K2PO4. Ako se k tomu pridruži i činjenica da se radi o spoju dvaju materijala (kovine i keramike u metal-keramičkim sustavima. stoga preporučljiv za uporabu u medicini. odnosno spoju potpunokeramičke jezgre i obložnog keramičkog materijala u potpunokeramičkim sustavima) od kojih se očekuje da se ponašaju kao jedan. Co. što znači da na opterećenje ne odgovara deformacijom već lomom. kako u ordinaciji tako i u zubotehničkom laboratoriju. Prema namjeni. Sn. o čemu treba posebno voditi računa tijekom izradbe u zubotehničkom laboratoriju. ili pak nedovoljna suradnja stomatologa i zubotehničara dovesti će do pogreške koja može rezultirati manjkavošću nadomjestka u mehaničkim ili pak estetskim svojstvima. dijele se na one: -s niskom temperaturom pečenja (do 1100°C) -sa srednje visokom temperaturom pečenja (do 1300°C) -s visokom temperaturom pečenja (do 1400°C). kvarca i kaolina. Fe. a dodatak oksida (Ti. bez promjene volumena i boje. i dr.

2-0. te tako osigurali odljev potrebitih svojstava. mora točno prilijegati na uporišni zub i biti postojana na koroziju. Kiveta se otvara. Sam odljev se morfološki znatno razlikuje od zuba kojeg se nadomiješta. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti rubnoj prilagodbi. Postupak lijevanja započinje pojavom „srebrnog ogledala“ na vrhu kugle rastaljene legure. zatim temperatura raste do oko 600°C gdje se drži određeno vrijeme (30-60 minuta) i završno raste do intervala taljenja specifičnog za svaku leguru. objekt pjeskari kako bi se uklonio uložni materijal. Time se izravnava površina i eventualni nedostaci brušenja te osigurava jednoliko debeli sloj keramike na svim dijelovima krunice. usklađenosti termičke ekspanzije uložnog materijala s kontrakcijom legure. a površina obrađuje brusnim sredstvima. tehničari radije samo prilagode plastičnu foliju i/ili navoštaju do dimenzija i oblika kapice. Zatim se vakuumski zamiješa (kako bi se izbjegle inkluzje zraka) uložni materijal kompatibilan odabranoj leguri. Izradba metal-keramičkog nadomjestka u zubnom laboratoriju Metal-keramika je uvriježeni naziv u stomatološkoprotetskoj praksi za nadomjestke dobivene napečenjem keramike na odljev. sve se pričvrsti na gumeno uložno postolje i obuhvati kivetom. kako bi se postigla optimalna mikrostruktura. Vosak sagorijeva u temperaturnom intervalu od 250-300°C.5mm ovisno od vrste uporabljene legure. mada je poželjniji. Lijevana konstrukcija osigurat će čvrstoću. Izrada metal-keramičkog nadomjestka započinje modelacijom voštanog objekta na radnom modelu. a time i načinu izradbe na: -aluminijoksidne keramike -staklokeramike -cirkonijeve keramike. Na voštani objekt potom se stavlja voštani (odljevni) točno dimenzionirani kanalić. odnosno kako bi keramika bila svugdje podjednake . Naglo hlađenje kivete može dovesti do prsnuća lijevanog objekta ili do manjkave mikrostrukture metalnoga odljeva koja posljedično mijenja mehanička svojstva. a obložni estetski materijal. Nakon vezivanja uložnog materijala slijedi predgrijavanje kivete i priprema za lijevanje. nanosi se na (i u šupljine) sam voštani objekt. odnosno na one koje se izrađuju -laboratorijski i -strojno. a što kasnije može dovesti do poroznosti i/ili obojenja keramike. što može dovesti do uključevina zraka. korozijsku otpornost. Po završetku lijevanja. Može se provesti nanošenjem voska do potpunih kontura nadomještanog zuba. Preciznost odljeva ovisit će o finoći čestica materijala za ulaganje. a može se dodati i ljevljiva. a ujedno će osigurat mehaničko brtvljenje između površine odljeva i keramike. Legura. keramika. Obrada brusnim sredstvima uvijek mora biti u istom smjeru. trajnost i krutost. te u konačnici kompromitira terapiju protetskog pacijenta. paralelno s gingivnim rubom krunice. Ipak. kiveta se hladi na sobnoj temperaturi. Pri tomu se mora paziti na odabir prikladne legure za određeni keramički materijal (usklađenost toplotnih koeficijenata istezljivosti). dijelova abraziva i/ili uložnog materijala između tih slojeva. te kvaliteti voska za modeliranje. kristali metala dobili odgovarajuću veličinu i distribuciju. mora pokazivati naznake morfologije zuba. režu se odljevni kanalići.-infiltracijske (slip tehnika) -toplo-tlačna keramika -strojna . Potpune keramike se mogu podijeliti prema sastavu. kako bi ravnomjerno podupirao keramiku. jer se konačan oblik dobiva tek nanošenjem slojeva keramike. estetsku sastavnicu nadomjestka. odnosno odljev mora osigurati dobru vezu s keramikom. Debljina odljeva iznosi 0. i potom skidanjem slojeva voska do željenog oblika budućeg odljeva. a potom uložnom masom ispuni i cijela kiveta. postupno. kako ne bi došlo do povlačenja slojeva legure jednog iznad drugog. S obzirom na zahtijevnost ovakvog rada. Pjeskarenje površine odljeva uklonit će raslojavanje njegove površine te mogućnost kontaminacije.

proba u ustima i konačno glaziranje. Nakon probe u ustima pacijenta. a za galvaniziranu krunicu čahurica od niskotaljive legure na koju se nanene sloj gotovo čistog zlata (99. te pravilno postavljena tako da ne pritišću papilu i osiguravaju pravilno provođenje higijene. Kod svih sustava izrade se folija nabere. glazira i na kraju folija otkloni iz unutrašnjosti krunice uranjanjem u vodu.debljine (minimalno 0. Problem može nastati uporabom neplemenitih legura. Toplinski oksidacijski postupak provodi se kod skoro svih legura. Primjena oba postupka ovisi o kemijskom sastavu legure. a ujedno će zatvoriti mikro pukotine u materijalu nastale tijekom izrade i obrade keramičkog nadomjestka. Na tako očišćenu površinu nanosi se temeljni sloj. tj. Slijedi slojevanje dentinske i caklinske keramike. Danas se on ispravlja izradom ruba krunice u keramici. opaker koji će osigurati dobru vezu s keramikom i ujedno prekriti boju metalne konstrukcije. . uporabom folija. a predebeo slabi čvrstoću veze). Prah keramičkoga materijala miješa se s destiliranom vodom i tako dobiva smjesa konzistencije vlažnoga pijeska prikladna za nanošenje na metalnu konstrukciju – modeliranje. te strojnom obradom. Izrada potpunokeramičke krunice Ovisi o vrsti keramičkog materijala. lijevanjem.3 mm u suprotnom gubi na svojoj svrsi (pretanak sloj ne prekriva boju metalne konstrukcije. za heratec krunice platinska folija. Debljina ovog sloja mora biti u rasponu od 0. a potrebita je kako bi se preko stvorenog oksidnoga sloja ostvarila kemijska veza metala i keramičkoga materijala. Za jacket krunice koristi se platinska. toplotlačnim postupcima. keramički nadomjestci se glaziraju (ne poliraju!!!). koja se prilagodi na radni bataljak. I ovdje kao i u sustavu metal-keramika potrebno je dobiti čvrstu jezgru i na nju nanijeti slojeve keramičkog materijala ili samo boje. nanesu slojevi keramike. rubovi spoje. Tada slijedi proba protetičkoga rada u ustima. te tako smanjiti njegovu abrazivnost i trošenje.7 mm). Estetski nedostatak metal-keramičkih krunica je moguće prosijavanje metalne konstrukcije u vratnom dijelu krunice. te kontrola okluzije i artikulacije ovisno o prekrivenosti krunice keramičkim materijalom (ekstenzije fasetiranja). gdje stvoreni sloj oksida na površini odljeva može biti pre-izrazit (izdašan). peče. provjera dosega ruba krunice i osiguranje prostora za dostatnu debljinu keramičkoga materijala spram susjednih i antagonističkih zuba. metalna konstrukcija u području vrata krunice ne seže do kraja preparacije već se u području vrata krunice koristi poseban keramički materijal s višom temperaturom napečenja kako ga pečenja slijedećih slojeva ne bi rastalila i ugrozila preciznost rubnog dosjeda krunice. za ceplatek krunice zlatno-paladijska. Zatim slijedi obrada i čišćenje odljeva u zubotehničkom laboratoriju kao priprema za nanošenje keramičkog materijala. U tom slučaju potrebno je nakon provedenog toplinskog oksidacijskog postupka dodatno pjeskariti površinu takvog odljeva česticama aluminijevog trioksida. Tijekom modeliranja keramika se održava vlažnom jer se tako poboljšava kondenzacija keramičkih čestica i smanjuje kontrakcija tijekom postupka pečenja. Ta spojna mjesta moraju biti pravilno dimenzionirana u ovisnosti od dužine tijela mosta (kako ne bi došlo do loma metala ili naprezanja koja pak mogu izazvati lom keramičke fasete) i biološkog faktora zuba nosača. Kod izrade metalnokeramičke mosne konstrukcije posebnu pozornost treba posvetiti spojnim mjestima među članovima (posebice između krunica-sidara i tijela mosta). Glazura će nadomjestku osigurati sjaj i glatkoću. ubrušavanja poradi usklađivanja okluzije i artikulacije. Aluminijoksidna keramika sa svojim sustavima uz osnovni keramički materijal rabi i metalnu foliju. pečenje u peći u vakuumskim uvjetima.1-0. te tako kompromitirati veznu čvrstoću površine odljeva i keramike zbog svoje male inherentne čvrstoće.7/%). Jezgra se može dobiti na više načina. infiltracijom (slip cast tehnika). Kontrakcija se kompenzira i nanošenjem osnovnog keramičkog materijala u suvišku (30-40%) za iznos kontrakcije keramičkoga materijala. a često se preporuča i uporaba svezujućeg sredstva.

a nijansiranošću od cervikalnog do incizalnog dijela krunice sklad s optičkim svojstvima prirodnog zubnog tkiva. a obložna keramika minimalno 0. ili pak direktnim snimanjem u ustima intraoralnom kamerom kako bi se prikupili podaci za izradu nadomjestka. sinterira (4 sata.8mm. objekt se vadi iz peći. PREDAVANJE (Prof. objekt oslobađa pjeskarenjem česticama aluminijtrioksida i priređuje za bojanje keramičke osnove. odnosno 1070oC (ako slijedi tehnika slojevanja) uz tlačenje tlakom od 4 bara te dodatno sa 6 bara. ljevljiva staklokeramika). 1150°C). slično onom za lijevanje metala (Dicor. a na stijenke kivete se precipitira tzv. Pretanke stijenke keramičke jezgre i gotova nadomjestka (jezgra mora biti debela 0. Po završetku postupka. neusklađenost okluzalnih površina dovest će do traumatske okluzije. kivetiranje izmodeliranog objekta u papirnatu kivetu s odgovarajućim uložnim materijalom. sve do kompjutorski određenih dimenzija nadomjestka.Slip tehnika je vrlo zahtijevan postupak izrade keramičke krunice gdje je najprije potrebno dobiti niskoviskoznu suspenziju keramičkih čestica. Pri nanošenju obložne keramike na keramičku jezgru kod svih sustava potrebno je posebnu pozornost posvetiti spojnim mjestima i aproksimalnim prostorima kako bi se postigla iluzija dubine. Ta ugradnja sastoji se od kirurškog dijela koji. Kako bi uopće mogli govoriti o laboratorijskim aspektima fiksnoprotetičkih radova na implantatima valja u osnovnim crtama opisati samu ugradnju implantata. a krunica je vrlo čvrsta i tvrda. Kapilarnim učinkom se odstranjuje tekućina. Rez gingive i periosta i njihovo odmicanje kako bi se pristupilo kosti. „zelena keramika“. Taj materijal se potom nanese na vatrootporni bataljak. i konačno infiltrira staklom (4 sata. odnosno za nanošenje novih slojeva keramičkog materijala na osnovu sve do postizanja željenog oblika i izgleda.7mm) dovest će do iskrivljenja i pucanja nadomjestka kao i do lošeg estetskog učinka. možemo promatrati u par faza. 1100°C). pojednostavljeno. Predebele će stijenke nadomjestka pak narušiti zdravlje marginalne gingive. oblikovanje platoa (zaravnavanje) kosti na mjestu gdje će se ugraditi implantat. njegovim izlijevanjem te snimanjem radnog modela kamerom. Primjena već tvornički gotovih keramičkih valjčića (Empress) ili blokova (CAD/CAM) predstavlja prednost jer je porozitet nadomjestaka ovdje manji.dr. postava ljevnih kanalića (pazeći na smještaj i veličinu).5-0. Dobivena keramička jezgra se potom keramizira odgovarajućim materijalom do željenog oblika i izgleda. kiveta se otvara. Staklokeramički nadomjesci se mogu izraditi na više načina. bušenje kosti primarnim – pilot svrdlom kako bi se odredio smjer i dubina . Materijal dobiven ovim postupkom karakteriziraju vrlo gusto složene čestice. Evidentno je i ovdje kako je kvalitetan rad zubotehničara neprikosnoven uvijet za uspješnu fiksnoprotetičku terapiju. povezivanje implantata s koštanom strukturom. a gustoća veća. Denis Vojvodić) Specifičnosti laboratorijske izrade implanto-protetičkih konstrukcija Pod pojmom implantata u stomatologiji podrazumijevamo usadak u kost gornje ili donje čeljusti. Izrada može započeti uzimanjem otiska brušenih zuba. uključivo i odabrani keramički valjčić. a loše rubno zatvaranje krunice do gubitka zuba nosača uslijed karijesa. Danas su ti implantati u većini slučajeva izrađeni od titanskih legura koje omogućuju dobru oseointegraciju tj. Nadomjesci iz nekih vrsta staklokeramika se mogu dobiti i CAD (kompjutorski potpomognutim oblikovanjem) /CAM (kompjutorski potpomognutom izradom) sustavima. Podaci se kompjutorski obrađuju i temeljem njih slijedi automatizirano glodanje keramičkog bloka. postupkom lijevanja. u posebnom uređaju. premiještanje kivete u peć za toplo-tlačni postupak na temperaturu od 1050oC (ako slijedi tehnika bojanja). toplo-tlačnim postupkom (Empress keramika) ili CAD/CAM tehnikom.sc. predgrijavanje kivete. Tijek izradbe Empress keramike je slijedeći: modelacija nadomjestka u bijelom vosku.

implantata. nadogradnjom implantata (abutment) na kojem se potom izrađuje protetička suprastuktura. Nakon tog perioda odstranuje se gingiva iznad implantata . pričvrstaka (etečmena) koji služe za retenciju mobilnih protetskih radova. U postavljen implantat. Kod prijenosnih kapica s vijcima oni se fiksiraju s vijkom. Nakon zarastanja gingive nastavak se zamijenjuje sekundarnim dijelom implantata. već ostaju na implantatu i nakon vađenja otiska skidaju se s implantata i postavljaju u odgovarajuću impresiju u otisku. kroz koje prolaze vijci kako bi virili izvan žlice i mogli se odviti. u ispreparirano ležište. gingiva se zatim šiva i slijedi period oseointegracije u trajanju 4-6 mjeseci u gornjoj. te razvrtanje (širenje) primarne šupnjine do dimenzije potrebite za uvijanje implantata. Zatim slijedi samo uvijanje implantata u kost. odnosno nekog od elemenata suprastrukture na implantatima. a dijele se na: 1) konične prijenosne kapice – koje ne ostaju u otisnome materijalu nakon otiskivanja. One su dugačkim vijcima pričvršćene za implantat. Za ovakve prijenosne kapice i tehniku otiskivanja nisu potrebne posebne žlice i mogu se koristiti konfekcijske. 2) prijenosne kapice s vijcima – koje ostaju u otisnome materijalu nakon otiskivanja. Svaka nepreciznost i posljedična napetost imati će utjecaj na postignutu oseointegraciju što može rezultirati gubitkom implantata. Suprastruktura na implantatima može biti u obliku: 1. Naime kako implantat nema periodonta. krunica i mostova koji mogu biti dvojako pričvršćeni. Upravo iz tih razloga nisu prihvatljive uobičajene tehnike otiskivanja već je potrebno rabiti prijenosne kapice zbog veće preciznosti. Ova druga metoda otiskivanja nazvana i „pick-up metoda“ nešto je preciznija. on se ne može niti malo pomicati kako bi se „prilagodio“ protetičkome radu. tj. u njegovu unutrašnju šupljinu se potom uvija pokrovni vijak. a može izazvati i popuštanje ili lom vijaka. 2. skida se pokrovni vijak i zamjenjuje nastavkom za zarastanje i formiranje gingive. Bazna ploča postavlja se u usta pacijenta i snima ortopantomogramska snimka na kojoj bivaju vidljivi olovni markeri i pomoću koje je sada moguće odrediti točno mjesto i veličinu implantata. Zajedničko objema prijenosnim kapicama je što se u njih prije izlijevanja otiska postavljaju laboratorijski implantati (analog). dok se kod konus prijenosnih kapica . Ponovni angažman zubotehničara slijedi kod uzimanja otisaka za izradu suprastrukture na implantatima. Prijenosne kapice su tvornički izrađeni elementi koji u potpunosti precizno naliježu na implantat. No „pick-up metoda“ je nešto kompliciranija za izvođenje. jer prijenosne kapice odmah ostaju „zarobljene“ u otisnome materijalu. Potreba za zubotehničkim laboratorijem javlja se već kod samog postupka planiranja ugradnje implantata. Skidanjem olovnih markera s bazne ploče ona može služiti kao kirurška šablona koja olakšava pravilno pozicioniranje implanta. te omogućiti skidanje prijenosnih kapica s implantata. Bazna ploča može se izraditi i od plastične folije vakuumskom ili tlačnom tehnikom na studijskom modelu. i uvjetno skidajući – pričvršćeni vijcima za implantat koje može skinuti samo stomatolog po potrebi.on se eksponira. te se smanjuje mogućnost pogreške koja se može javiti kod vraćanja i ponovnog namiještanja koničnih prijenosnih kapica u otisni materijal. Zubotehničar na studijskom modelu izrađuje baznu ploču najčešće od prozirnog akrilata na koju se postavljaju olovni markeri na mjesta predviđena za implantaciju. ili se pak kirurška šablona nanovo izrađuje istim tehnikama kao i bazna ploča. najčešće izrađeni iz neplemenite legure mesinga. odnosno 3-4 mjeseca u donjoj čeljusti. te je uvijet za njihovu uporabu individualna otisna žlica s otvorima. te traži angažman zubotehničara u izradi individualne otisne žlice na modelu iz prethodno (dodatno) uzetog otiska. Valja pripomenuti kako radovi na implantatima zahtijevaju posebnu preciznost koja omogućuje pasivno prilijeganje protetske konstrukcije na implantat bez imalo napetosti. Cementirani – kao i svi klasični fiksnoprotetski radovi. odnosno primarno bušenje kosti. tzv.

Proizlazi da kada bismo to međusobno povezivanje prijenosnih kapica radili direktno u ustima pacijenta (što bi bilo najjednostavnije). te ga nakon stvrdnjavanja akrilata tankim rezom podijelimo (separiramo) na onoliko dijelova koliko je prijenosnih kapica. tek dostatnoj da ispuni separirne rezove. Preko ovako međusobno povezanih tj. Tada niti opisani postupak otiskivanja s prijenosnim kapicama neće biti dovoljno precizan zbog mogućeg pomaka kapica u elastičnom otisnom materijalu s posljedičnom nepreciznošću samoga protetskoga rada. u estetski prihvatljivo područje. Nakon vađenja otiska iz usta u laboratoriju se u prijenosne kapice ponovno postavljaju laboratorijski implantati prije izlijevanja otiska. Nakon postave laboratorijskih implantata slijedi izlijevanje otisaka koje ima svoju specifičnost u izradi umjetne gingive. Nakon zaraštavanja i oblikovanja gingive možemo izraditi definitivan fiksnoprotetski rad. to je veći i iznos kontrakcije mjereno u mikronima. odnosno kako bi stepenicu na koju će kasnije nalijeći rub suprastrukture (krunice) ubrusio ispod ruba gingive.Valja pripomenuti kako se samovezujući aktilat kontrahira za 7. . Upravo zbog već spomenute potrebe za izuzetnom preciznošću protetičkoga rada i ne postojanja niti najmanje napetosti potrebno je osobitu pozornost posvetiti jednokomadnim radovima sidrenim na više implantata. Privremeni nadomjestak postavljamo u usta na implantat. Iz toga razloga na modelu u laboratoriju izrađujemo blok od samovezujućeg akrilata koji povezuje prijenosne kapice. izliti radni model s laboratorijskim implantatima. uštrcava polieterski materijal roza boje. Elastična gingivna maska je oblikom i donekle konzistencijom identična gingivi u području oko implantata u ustima pacijenta. Sada prijenosne kapice međusobno povezujemo samovezujućim akrilatom. Nakon toga prema predlošku dobivenom na gingivnoj maski oblikujemo i prirodnu gingivu u ustima pacijenta uporabom turbinskih svrdala. koja bi rezultirala distorzijom (nakon skidanja prijenosnih kapica s implantata) i u konačnici ponovno nepreciznim radom. ponovno postavljamo u usta i tanke rezove (kojim su blokovi razdijeljeni) ispunjavamo malom količinom samovezujućeg akrilata. dobili bismo tako veliku kontrakciju samovezujućeg akrilata. gingivne maske oko implantata. Laboratorijski implantati su u svom koronarnom . te će on svojim pritiskom na gingivu uvjetovati da se ona preoblikuje (zacijeljuje) prema zadanom obliku privremenog rada. Sada prijenosne kapice skidamo s modela. skalpela i/ili elektrotoma. samo oko gingivalnog dijela laboratorijskog implantata. i njegova kontrakcija je zanemariva. ukrućenih prijenosnih kapica ponovno uzimamo otisak u koji ostaju uključene i prijenosne kapice.samo umeću u njih. Kako se sada radi o posve maloj količini akrilata. te prijenosne kapice ponovno namjestiti na laboratorijske implantate. Ti akrilatni blokovi odstoje 1 dan na modelu kako bi se završio period kontrakcije akrilata. tj. dok u svom radikularnom dijelu imaju retentivne elemente za bolje mehaničko povezivanje sa sadrom radnoga modela. Osim toga. i otisak odvaja od modela. Ukoliko pak nismo zadovoljni oblikom gingive oko implantata (previše gingivnog tkiva) tada možemo preoblikovati (obrezati) gingivnu masku u nama prihvatljiv oblik i sukladno tome izraditi privremeni nadomjestak.prihvatnom dijelu potpuno identični implantatu koji je ugrađen u kost. Nakon stvrdnjavanja sadre otpuštaju se vijci (kod tog tipa prijenosnih kapica). tzv. Nakon njegova stvrdnjavanja ostatak se izlijeva u tvrdoj sadri koja onda fiksira i laboratorijski implantat vežući se s njegovim retencijskim dijelom. Stoga valja uzeti otisak s prijenosnim kapicama na opisani način. što je više materijala. tj unutrašnju napetost u akrilatu.9% tijekom 24 sata uz napomenu kako se 80% iznosa te kontrakcija odvija u prvih 20 minuta. te daje zubotehničaru mogućnost individualiziranja sekundarnih dijelova – nadogradnji implantata (abutment-a) prebrušavanjem kako bi ih međusobno isparalelizirao (više implantata). Naime u otisak se.

Svaka okluzijska (artikulacijska) trauma direktno se preko implantata prenosi na kost što za posljedicu ima razgradnju kosti i ugrožava postignutu oseointegraciju implantata. tada pojedine dijelove metalne suprastrukture ponovno možemo spojiti samovezujućim akrilatom. Samim time manja je i kumulacija plaka. Stoga je nezamisliva izrada ovako preciznih i zahtjevnih protetičkih radova bez uporabe artikulatora.dr. Svakako da je zbog nepostojanja suspenzornog aparata (parodonta) oko implantata izuzetno važna okluzijska i artikulacijska usklađenost protetičkoga rada sidrenog na implantatima. Poliranje Ubaciti tekst . Ukoliko pojedinačno nalijeganje odgovara. Rezovi metala nisu ništa širi nego kod akrilatnog bloka. što je izuzetno bitno za zahtijevno održavanje higijene u ustima implantatima opskrbljenih pacijenata. okluzijskih i artikulacijskih kontakata. Na taj način eliminirana je napetost i nepreciznost nalijeganje konstrukcije suprastrukture i dobiven precizan metalni kostur budućega fiksnoprotetičkoga rada. To traži od zubotehničara odlično poznavanja tehnike rada s artikulatorima.sc. Tada metalnu konstrukciju valja razrezati i pojedinačno. do te mjere da može rezultirati gubitkom implantata. Marginalna adaptacija. Valja naglasiti kako je većina fiksnoprotetičkih radova na implantatima izrađena od keramičkih materijala jer gladak. PREDAVANJE (Prof. keramički materijal ima bolju biokampatibilnost od polimernih materijala. Jasmina Stipetić) Tehnologije završne obrade fiksnoprotetičkih radova. te je kontrakcija zanemariva. Ovaj metalni kostur tada se dalje fasetira (oblaže) estetskim materijalom.Kontrola kontaktnih točaka. Tako akrilatom povezana suprastruktura prenosi se u laboratorij gdje se ulaže u blok uložne mase i spaja lemljenjem. neporozan.I usprkos poduzimanju svih mjera predostrožnosti ponovno se može dogoditi da izlita metalna konstrukcija suprastrukture ne naliježe precizno na implantat i/ili je pod napetošću. u dijelovima isprobati njeno nalijeganje na implantate u ustima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful