Www.kitaboSunnat.com Qurani Aur Masnoon Duaen

‫زعمزاقرنیئوتہجفرامںیئ!


‫ت‬

‫اتکبوسڈاٹاکم رپدایتسبامتمارٹکیلانبتک ‪..........‬‬

‫اعماقریےکاطمےعلےکےیلںیہ۔‬
‫جملس التحقیق االسالمی ےکاملعےئرکامیکبااقدعہدصتقیوااجزتےکدعباپولڈ (‪)Upload‬‬
‫یکاجیتںیہ۔‬
‫ت‬
‫ٹ‬
‫ولڈ‪،‬رپن‪،‬وفوٹ اکیپ اور ارٹکیلان ذراعئ ےس ضحمدنمراجت رشنواشاع یک لمکم‬
‫دوعیت اقمدصیکاخرطڈاؤن‬
‫ااجزتےہ۔‬

‫٭ تنبيه ٭‬
‫یسکیھباتکبوکاجتریتباامدیعفنےکوصحلیکاخرطاامعتسلرکےنیکاممتعنےہ۔‬
‫انبتکوکاجتریتبادرگیامدیاقمدصےکےیلاامعتسلرکبااالخیق‪،‬اقونینورشیعجرمےہ۔‬
‫{االسیمامیلعتترپلمتشمبتکہقلعتمبارشنیےسجریدرکغیلبتدنییکاکووشںںیمرھبوپررشتکاایتخررکںی}‬
‫ت‬
‫ت‬
‫رشنواشاع‪،‬بتکیکجریدوفروخاوربتکےکاامعتسلےسہقلعتمیسکیھبمسقیکولعمامتےکےیلراہطبفرامںیئ۔‬
‫‪kitabosunnat@gmail.com‬‬
‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬
‫‪1‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪gzZ ã M Œ‬‬
‫‪Û‬‬

‫‪N ¬Š y%‬‬
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
2

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

! • pôt £]
N ¬Š y%gzZ ãWŒ
Û '''''''' [Â

£ZY
¦ ''''''''' K
 F
z +zD

Ù ¤ yZ%» '''''''''ãU
C
Ãz óC

Y 2005 ''''''''''''wÍ Z T

ö6ì6
uQ '''''''''' ö6

ci
Z óh
]

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
3

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

N ¬Š y%gzZ ãWŒ
Û
 F
K
z + zD

£ZY
¦
ãU
Ãz óC

Ù ¤ yZ%»o
C

ZB >°e a^g

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
5

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

k³³þ ‰
þ †³þ`³Ê
þ

13 .......................................................... Ñ*
¸²

[ ZŠ WÆ ¬Š : [!
ª

14 ................................................ ]c
Z@ gzZ}gt a
19 ...................................................¬Šè¤g zZ ¬Š b
21 .......................................................... ¬Š ƒZŠ W c

29 .............................................. ] ‡zZÆ ¬ŠèqJ d

33 ................................ ì Cƒ wJ¢ ¬Š ÅXvß {z e
34 ............................................. ] â £Æ ¬Š èqJ f

34 ........................................'ƒ 7wJVY N ¬Š g

37 ............................................. ™fè¤gzZ ÞZè™f h
39 .......................................... xsz > [61 *™Ñ i

N ¬Š ãWŒ
Û : [ !
ZuzŠ

43 .......................................................... BÃ ÒgÎ a

45 ..................................... ¬Š n Æ qJÅx »( b

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
6

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

46 ...................................... ¬Š Å ð>Å]y
M gzZ *Š c
46 ............................................... ¬Š n Æ Œæ d
46 ..................................... ¬Š Å#
Ö /Z6žèo ZÜ e

47 ........................ ¬Š ÅnŒ
Û 5ZŠ ZgzZ•g ìZŠz ì‡g Z MZ f

48 .................................................. ¬Š ÅŠ ÑzZ Á” g
48 ..............................................¬Š nÆŠ ÑzZ ( h
49 ............................ ñ 7¬Št 6äƒg ZË aÆz i

52 ......................................... ¬Š Å ä0
] •Ð ݪ j
52 ................................................... ¬Š Åx¤uñ k
52 ..................................... ¬Š Å]•Ð Ý bgzZ òÝ l

53 ..................................... ¬Š Åä0
] •Ð V>ª m
53 ............................................ ¬Š Å! x»~)l n
53 ...................................................¬Š Åtig qZ•
Û o

54 ..................................................... ¬Š Å^èi ¸ M p

54 .......................................... ¬Š Åì q ZŠß ZÕ
Û )q
54 ....................... ¬Š Åä™x ª (5 c
äF
QÐ ~g ZÎ r
55 ....................................... ¬Š ÅØg n Æ +-Zz s
55 ......................... ¬Š Å"7¬ Ð äY k0
Æ Áq t

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
7

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

56 ........................................ ¬Š n Æ ±ŸZ ~ D u
56 .......................................................... ¬Š Åg F v

56 .................................¬Š Å vÐ VÎÎzÆ y- w

57 ................................................. ¬Š Å`â „ x
57 ..................................... ñ
7 ¬Št • ~ŸpZ
y

57 ......................................... ¬Š Å=ÂÅ Ô™ÁqZ z
58 ................................................. ¬Š Å vÐŽ ã

58 ....................................... ¬Š ÅgâŠz e
Z@ èÔ ä

58 .....................................................¬Š + 4q
Z å
59 ............................¬Š Å ~g ZŠÎ â•
Û z
®¤Z ÅŠ ÑzZ z I Z ‚
59 ............................................ ¬Š Å ùPjz ôPŠ M ]| ƒ

59 ................................................ ¬Š Å ðb â]| „
60 ................................................ ¬Š Åð÷- ]| …
61 ............................................... ¬Š Åð-]| †

61 .............................................. ¬Š Å ð•Z'
Z ]| ‡
61 ................................................. ¬Š Åðo ðÅN]| ˆ

62 ............................................. ¬Š Åð[© ]| ‰
62 .............................................. ¬Š ÅðŠ- ]| Š
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
8

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

62 .............................................. ¬Š ÅðyÑ]| ‹
\
63 ............................................N ¬Š Å öPW ñ]| Œ
64 ............................. Š ÑzZ Á”ñZ'¬Š Å 
c ™i ]| ñ

64 ................................................ ¬Š Å 1*™Ñ ò

64 ................................................... ¬Š ÅÜ槻Z ó
g4‘
65 ..................................... ¬Š ÅV- g ZjÆ öPW G]| ô
65 ............................................... ¬Š Åò»è[ ôZ ‘
66 .......................................... ¬Š ï»z ìY Åݸ ’
66 ....................................................... ¬Š Å+@W “
66 .................................................¬Š Å „3ÆvZ ”

67 .................................................... ¬Š ÅyZZ I Z •
67 ............................................. ¬Š m{ ÅÝ°Z ™ „ –

N ¬Š y% : [ !

71 ....................................................... g lÑZ¦ a
7 2 ......................................... g¦òs Z »u Y äÎ b

73 ........................................N ¬Šgz Z [ ZŠ M Æ äÎ c
77 ................................ ` ´ » ì" gzZ ?
Ø Z<
Í ~’ d

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
9

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

77 .....................N ¬Š Å"7‰
Ü zÆ äƒg ZË Ð ’ e

78 ......................................... N ¬Š Å"7x •
á zð f

84 ...................................... N ¬Š z [ZŠ M Æ sZ š
g

84 .............................................. N ¬Š y%Åçz h
85 ..............................¬Š Å"7‰
Ü z D Y s§ÅK i
86 ................... N ¬Š Åå
 Ð KgzZ äƒ 4ZŠ ~K j
89 ............... N ¬ŠgzZ [ ZŠ WÆ äƒ `g {gzZ 4ZŠ ~ y k
91 ........................................ N ¬ŠgzZ [ ZŠ MÆ yZ f Z l

92 ............................................. zgzZ ¬Š Åi ú — ¶Z m

93 ................................................ g » f ZÆŠ@z qÃg n

97 .................................. N ¬Š Å"7~y
M Æ i ú o
99 .............................................. g » f Zƈ Æi ú p

103 ............................................. ] ¤Åˆ Æi ú q
103 ....................................................... ]¦ñ¬Š r

104 ........................................................ !i *
]¦ s
106 ...................................................... {g 7Z ñ¬Š t
5Å u
107 ..........................................¬Š Å"7~g;Z G
îÏG

107 ............................................... N ¬Š Å { i » èi ú v
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

109 ................................... N ¬ŠgzZ [ ZŠ M Æ Ü k] w

110 ..................................N ¬ŠgzZ [ ZŠ M Æ Å
 ä3 x

112 ......................................................... ¬Š Åg žZ y
112 ............................................. ¬Š ~ hÆ y!
öz
113 ..................................................... [ ZŽ »t] ã
113 ............................. [ ZŠ M Æ „ ) gzZ ®
 Ôä™xs ä
114 ............................................... ¬Š Å µñÆ b ï å

114 ............................... ¬Š Å"76] ‡5 «Ð ÚŠ ‚
C9 ƒ
115 ....................................................¬Š ÅÏz²î0ÏE
116 .................................................... bŠ F
Êßñâ „

116 .................................. ¬Š Åp
g pôÐ Vƒ š Ãa …
116 .......................................... N ¬ŠgzZ [ ZŠ M Æ^ †
119 ........................................ ¬Š Åäƒ 4ZŠ ~g Zi !‡
119 .......................................ñ 
7 ¬Št 6äY y*G ˆ

120 ..................................... ¬Š Å"7‰
Ü zÆ ]Š È ‰
120 ........................................... ¬Š Ån%zŠgŠ èf Š
121 ............................................. ¬Š Å! c
Ë Å!% ‹

122 ................................... t c
F»C
Ù iÆ {)z–Ô,
‚ Œ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
11

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

122 ............................ ¬Š Å]•Ð k#ZgzZ qZ•
Û Åtig ñ
122 ........................................¬Š Åä0
] •Ð nŒ
Û ò

123 ................................... ñ 
7 ¬Št ™NŠÃ{Ši ¤ ó

123 ........................... ¬Š Å"7‰
Ü zÆ ¤gzZ yv ô
124 ...................... ¬Š Å"76µñÆ [ ZCZgzZ ì" ‘

125 ................... ñ 7¬Št 6µñÆ spgzZ ù
 z ÔcŠ ’

126 ....................................... ¬Š Å`â ‰
Ü zÆ ã .6“

126 ........................... N ¬Š Åk
 ñz ZgzZ •
 h 60
Z ”
127 ..................................... ¬Š n Æ ]Š Þ~ Z}
ÓZg •
128 ......................ñ 
7 ¬Št ÂñY ú~6Æ ¤ –

128 ....................................... Šgz »•g pôÐ y- —
129 ............................................ ¬Š Å µñÆ ãÎ$
˜
129 ................................................ ¬Š Åä™gzŠ× ™
129 ......................................................... >Òg ñ š

130 .................................. ñ
7 ¬Št ™Íi Zz M Åñ¢ ›

130 ....................................ñ 
7 ¬Št ™ÍyZ f Z Å r% œ
131 .......................................... ñ
7 ¬Št ™NŠ0
e * ÷

131 .......................................... ñ 
7 ¬Št ™NŠ S0
M ø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
12

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

132 ....................................... ñ 
7 ¬Št ™NŠ @M wŠ ! Ÿ
132 ............................................ ¬Š n Æ Øg È Zg !
ú

134 ...................... ñ 7¬Št ™Í `¤
gzZ uš
Ô® Å ð ¡

134 ....................................................... N ¬Š ìY ¢

140 ............................................. ] Ü+F
[8ÃvZ £

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
13

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

†³³þ þ•^Þ š†³³þ Â
þ
‡â ¬Š Å nC
Ù Ã7Æ ] c
gz¢KZ Ð \¬ „g y¨
Z ÂV-

Å yZ Ô• ðƒ ZŠ Z Ð ª
å ‚g È !

i c
~ *™ È WŒ
Û N ¬Š Ž pì

 !
¯
»`
Z gzZ [ Z N {Š c
i
*™g (Z ÃyZ Ã7Æ ö YgzZ •
'
X,™g(Z „ÃVî ¬Š y%ëž’ e ãƒÒÃt ~g ø n kZXì

}g !
Æ`â ¬Š ~ i ¸W~·ùÆ Vî ¬Š y%gzZ ãWŒ
Û Ãk

i

Ì[ ZŠ WÆ kZ Ð <
 z [ Â gzZ • ˆ ~Š ] c
Z@ ~gz¢‰~

: ì ˆÅ ~È0
m{§•ÅVÂ!
P {z´Æ kZ X • ‰ G 7

ã U
ÃgzZ b & Z åÅp ÖZ™NŠÐ ÃÝZÃg
Š q ZgzZ ] c

[ AZ ´Ð g
Š q Z ®ñƒ n
gÃ7Ãg
Š q Z 9é
[ Z²Z å6yZ {z´Æ!ZjåÆ g
uz e
WC
Ùé

Š OZ6ïÅ òã]Z •uZ _ö~ üz ¡Åg
Š q Z é

~p~gz¢Ð n¾Åä¯ ì YgzZ xÃK
 F
ÅVî ¬Š é

†ŸZgzZ {™E
» g
Š q Z 9(ÅyZÆ™spÃg
Š q Z ® é

X} i ZâÐ qJ~ {g Çg !
KZÃlz» kZ {zžì ¬ŠÐ \¬vZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
14

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

] c
Z@ gzZ}gt
t »g » f Z z Š ZgzZ gzZ Vƒ ¬Š klgzZ už
ÔÉÐ ~ <
 zy M Œ
Û

Å nC
Ù à Zz ä M ~ Ï0

i Å y¨
ZÉ Ôì 7„ [ Â q
Z ¡·ù

÷Z z XvâÃ: { I ZgzZ yÔwâ Ô yY ;äX Ð V6gzZ Vƒ š

 Çìg k0
Æ\ M¤
ZŽ ì Ì ój
ËL (Z q
Z »p
g pôÐÑÆ

X Ç} ™ ðÉZg Å\ M6µZñz iZ%ZÆ Ï0

i

ž ì ~gz¢ n Æ äƒ n b§ ~g7 Ð ^ už
kZ

: ñY Å ~È0
Å]c
Z@ sfzgq

Ü zC

Ù ~|z^ÐZž ’ eÐQÔƒ [Ât k0
Æ ¿Ta

X ìgçz!
Ü zC

٠ƒ e¤
Zžìt ?É ƒ
 ogzZÇgB‚ LZ

| 7gz¢J
y
M Ð qzÑÃ[ Â g !
Z Ái Z Á¬ Ð ƒ
q
b

óg’ž @
á Î y¶
6Vƒ ¬Š ._Æ I gzZ ]c
gz¢KZ gzZ á
Xn Y H¡7Q

yZžì t 4~ŸÆóVƒ ¬Š ì YLy%gz Z Vƒ ¬Š ã M Œ
Û c

c
ˆ Æ Vzi úgzZ DQ º ~ ] ‡zZ ZgzZ ñY 1™¡Ãƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
15

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Xìg k7ÃyZ Ôñ M Š c

Z

yZ Ô• D Yñ76] ‡zZgzZ µZñm{Ž g » f ZgzZ N ¬Š {z d

™NŠ ~ [ Â 7Q ‰
Ü z _7~ Z’Zžì t ƒ
 o~ŸÆ

AŠ [ ÂgzZ N Yƒ ¡ {z Ð •g _7b§kZž @
ñY 1| 7
X ñYƒ Za ¢
 &gzZ ª
œÅ"7%

y*Æ Ø{è© Âžì ƒ
 o¸ Ì~ŸÆ WZ ¯ w e

ÌÃÀF
gzZ ñY 1™ ¡ Zg7» }g7 Ã]c
M y Z ň y M Œ
Û Œ6


Z gzZ g !
Z Ái Z Á~ yŠ : Zizg gzZ ñY 1™d‚f b§hZ
q

™| 7ÔñY M Š c
gzZ A µñZ
 c
DQ º( x •
á z ð)û%zŠ ƒ
Ì6V” b§ÏZÔá¢6Ÿ}g7 LZ gzZ }™xŠ 6Vð; LZ

X ñY HxŠ Ì6!%gz Z

ñ M 7‰
Ü › Ånˤ
Z ~ 5ZŠ Z c
ÈÆ Â Ë‰
Ü z _7f

Vƒ y M Œ
Û èƒq c
Vƒ … Y ! ²Ž Ð 
r™,Z Ëžì ƒ
 oÂ
X ñY à ™ b & ZgzZ oÅÈLZ™b7

gzZ ñY J 7ÐzÂ~g7 ÀF» kZ ‰
Ü z D™Š c
Êgzgz Z ¬ŠC
Ù g

™{L c
 ðÃ}¤
Z X ñY ÅÒÃÅ ä™d‚f gzZKx|
XƒDè
r™Ž ñY 1b 7 Ð 
r™,Z Ë Âñ M : ~

~ ‚f b§ ~g7 ] !
t ~ŸÆ Vƒ ¬Š gzZ g » f ZzŠ ZgzZ yZ h

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
16

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

c
ˆy MŒ
Û ª Ôƒ : RŽ 7ï•
á Šgz c
¬Š ðà +Z ~ yZž ìg

# 7B‚Æ ¢gzZŠ OZ kZ à ¬ŠC
Ù Z®Ôƒ: "
U
Ð~
å t‹ ZŠ •
á gZ

žq
g t Nz ï»t ~ }g !
Ænzgz ZŠgÌ C
Ù gzZ σ wJgz¢{zž

X Ç} ™ Za gz¢WZ/£ CZ {z

ñY 3g pÅÃ] c
Z@ z [ ZŠ M yZ gzYZ ‚‰
Ü z _7ŠgÌ c
¬Š i

X • ‰ G `gŠ ~ [  kZ •Æ yZÄÆ ó¬Š èqJ LŽ

yZ ÔVƒ: gŠ ‡6p
g Š c
ÃVƒ ¬Š ! ²ŠŽ z!
Æ ÒÃŽ vß {z j

gzZ B™Š c
ÀFzŠg Q » ¬Š {zž ì ]i YZt 6¯ Å ~gzm n Æ

Š c
à Vƒ ¬Š ÝZ Å ! ²B‚Æ kZ pÔB | 7ÐZ ]gz¢è‰
Ü 1
X Og ~g Y ÒÃÅä™

KgzZ "7c
䙊 c
ÃVƒ ¬Š gz Z g » f Z z Š ZgzZ `gŠ ~ [  k

x™ÓZ'ƒ kCtc
¶ðÃ} c
ñ M 7‰
Ü Š ðä
Z ~ŸÆ

•
á Z {Ò M ž @< igz¢Ã [  A
% ~ }g !
Æ kZ

~ [ Â ,i Z {z´X Ç} Š`
Z » kZÃ\ M \¬vZ X ñY ~Š™ b & Z
Z ¯ Ž ~ ]gß Å ä¯ w©CZ à g » f ZzŠ ZgzZ gzZ Vƒ ¬Š `gŠ
Z

§!
ZB‚B‚Æ [xZ gzZ V2zŠ }uzŠ Ð yQ ÔVƒ ]Z@xz
¤
e§• ~ ®
•
á Z {Ò Mž @
,™ iÌÃ[Â èA
% ƒ: §{

£ZY
¦

X ñY H `gŠÃyZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
17

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

[!
ª

^• h]••

— ±ûÖô ]çûfö nû rôjøŠûnø ×ûÊø áô^Âø•ø ]ƒøžô Åô]‚$ Ö] éøçøÂû•ø gönû qô]. ™
(>ÂZ>gÎ)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
19

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š è¤gzZ ¬Š
*
â•
Û «qJsÑÃkZ » \¬vZgzZ ‰â ¬Š Ð \ñLZ »}È

~gz¢xlíB‚Æ tØz tzf » Tì òº‹Š XgzZ aèÚ{z

gzZì ]Š „ ¬Š n kZÔì Š
c
Š ¬» w”Æ ]Š XkZèaXì

:ì \¬ ~g !
Š•
á g Z Xì y ¨
Z ðèÑÔ]Š „

±ûiô •ø ^fø Âô àûÂø áøæû†ö fôÓûjøŠûmø àømû „ô³Ö$ ] á$ ž Üû³Óö³Öø gû³rô³jø‰û]* ±û³Þôçû³Âö•û ]ö™

( 60:ð>Z ) —àømû †ôìô]•ø Üøß$ `ø qø áøçû×öìö‚ûnø ‰ø

]Š „~÷™ M~ïvߎXÇVz™wJN¬Š ~gv~Ôzgå=?LL

óóXÐ Vƒ 4ZŠ ~ 3™ƒg Zpz ?fgz¢{z Ô• D hñìÐ

:ì \¬ ~g !
Š•
á g Zgz Z

]ƒøž Åô]‚$ Ö] éøçøÂû•ø gönû qôœ gºmû †ôÎø oûÞ( ¬Êø oû³ß( ³Âø pû•ô ^³fø Âô ÔøÖø^* ³‰ø ]ƒøžæø™
( 186:>ÂZ ) —áô^Âø•ø
Â~ }g !
}÷}È }÷ ( 1·} Z )Ð ?â7 Z
 gzZL L
g å ÅáZz äg å Vƒ êŠ [ZŽ ÔVƒ „ d
Œ
Û Â~ (žzŠŠ C 7Z)
ó Xó ì @
g å = {z Z
»

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
20

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ðÃxZ™Z .
Þ ‡{Šc
iÐ ¬Š V; Æ \¬vZž c
â•
Û Š•
á gZ ä 1*™Ñ a
Xì 7Ú

vZ :c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg Šñ &0Z ]| b
žì I ¹ ] !
t Ã\¬vZž n kZ Ôùâ a» kZ Ð \¬
Xì g OZ » à ¥p]Š „+F
aZgzZ ñY ó â Ð kZ

¿Ž L L:c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñž• D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| c
C
Xì @
ƒ nZg *
vZÐ kZ Ô‡â 7Ð vZ

¿Ž : c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| d
C

Ôá™ wJ¢Ã ¬Š Å kZ \¬vZ ‰
Ü zÆ T
rž ì Le t
X} ™ ó â ¬Š [p~ x c
ZÆ s
 Zg z Hž’ eÐZ


k
¼ :c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñž • D™yÒ Ï
ñ g à yG]| e
q ðä
Z ~ /gzZì ¬Š sÜ{z Âì $
Ë w$
q ðä
Z ßÆ
Ë ™†ŸZ
Xì u|èèEj8gN zZ nB‚Æ VzuzŠ {z Âì $

: • Dƒ A
%~ VÂgßg eå ò}ƬŠ f

Xì 
À³eZˆ k

Š¼ c
ì CYƒ wJ‚ ‰
Ü z ÏZ ¬Š  c
D]E

CY Å « b #gz Zí ~uzŠ ðÃ~ á$
Æ Ú /£ cDhE
Xì Cƒ j œ{Š c
i~ hÆá Zz`â ~ DÆvZŽ Ôì

Æ k Q ÂVƒ: A
%C
Ù „ ~ *™¤
Z ò}/£Æ ¬Š Ëgz Z DtE
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
21

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Xì @
Y c
Š™{íf [ Z Nz`
Z » ]y
M nú

Xì CY ~Š wN
¤ c
š àZz äƒwi*
ðÃÐ •
'Å ¬Š c
DE

¬Š è[ ZŠ M

xb
z x ³

vZ } Zž¾ :t Âfâ ¬Š ¿ðÃZ
 žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

vZ } Z c
Ôâ •
Û 3g 6í Âì e ÂvZ } Z c
Ô â•
Û ]n ~÷ Âì e ¤
Z

g ZÜZ z x ³Ð \¬vZ ‰
Ü z _â ¬ŠÉ Ôâ •
Û « tig = Âì e ¤
Z
ðÃÐZ gzZ ì Y™ì e Ž Â\¬vZž n kZÔ’ e 
*™ÔÐ

( 7477:~g g 9) X Y™7g6

¢¢ »qJgzZ ð;ÔzÂ

¢ å» qJ»ž ùâ b§kZ ¬Šžì Š •
á g Z » 1*™Ñ

…¸ ‰
Ü z _â Ž @
â•
Û 7wJ¦

Ù ¬Š Å¿,Z \¬vZÔÅg Š c
C
gzZƒ

?ì ; g 8
 â H {zžƒ: Ø Ìt ÃkZ ‰
Ü z _â ª) ƒ {¤)gz Z
(2766:~èF9) ( ?ì ; g 8
 â n ¾gzZì ;g 8
 â VY

fâ ™}ŠôZz »õY •ZÆ \¬vZgzZ zz£
:ì Š •
á g Z » \¬vZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
22

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(18:s Z²ÑZ ) —^ãø eô åö çûÂö•û ^Êø oFߊûvöÖû] ðö ^Ûø‰ûŸø û] ô²æø™

iZ yZ ( ùâ ¬Š ) zgå à kZ Î Ôx *
iZ ƒ
 • n Æ „ vZ L L
ó Xó ™}ŠôZz » Vñ*

b§kZ ÿq
Z ä 1*™Ñžì gÃè ~ e
Zzg 9q
Z a

}¾£~g ‚ž6¯ kZ Vƒ @
™wZÎЕ~ !vZ} Zž ‹ _â ¬Š

yo Â7q
Ñ ðà Z¾Ôì : u z « ÂÔ7Šqðà ZÎ}¾Ôì n

Za Æ wV% Ã }i gzZ Vâ • M } ZXì ( ÑZz ä™ yˆZ ¹)

~g7 } Z !h
zY Ò0

i } Z !´ â Æ Ïg )
z Ñ} Z !á Zz äâ •
Û

{C ~¾ gzZ » ¼
 ) Vƒ @
™ wZÎÐ •~!áZz % eà ] Ñ»

žì x¥»:c
â•
Û Ð ñxZ™/ôä 1\ M Â(Ð 3Vƒ @
™Ô

! DZ!ÎgzvZ :Hn²ä/
ñ ô ?ì žâ ¬Š™}ŠôZz »q ¾ä kZ
kZ !ì yY ~÷~B; Æ T Å ] Z f kZ n:c
â•
Û ä 1\ M

ì x *
(Z q
ZtXì Zg å ™} ŠôZz » WZ ÌZÆ kZ ÃvZ ä ¿

Æ kZ Z
 gzZ ì Cƒ wJ ÂñY žâ ¬Š Ð )g fÆ kZ Z
ž

( 1233: ð¨
9) Xì @
Y ïÂñY ó â¼ Ð )g f

\¬vZ ÿq
Z ä 1*™ Ñž ì c
M~e
Zzg 9q
Z b

äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçûmö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø ‚º³Ûø³‘ø(‚º³uø]ø õ‹ ÌÅkZÐ

Ô]nn LZ™} ŠôZz» Üönû uô†$ Ö]ø gz Z …çûËöÇøÖû]ø (‚ºuø]ø ]ç÷³Ëö³Òö
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
23

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

c
Š â•
Û s çÐQ ä \¬vZž c
â•
Û iŠ &ä \
å W  ‹ ñƒ D™
( 1234:ð¨
9) X ì

g l ZgzZ/Â

:ì Š•
á g Z » \¬vZ

ÜûÓönû ×øÂø ðø «ÛøŠ$ Ö] Øô‰ô†û mö (]…÷ ^Ë& ³Æø áø^³Òø äü ³Þ$ ž Üû³Óö³e$ …ø ]æû †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ô™
(11Ô10:b â ) —]…÷ ]…ø‚ûÚô

ñ‚'
Xì ÑZz ä™s ç Z ({z —" Ôùâ °çÐ „g LZ L L
ó óXg JŠ sñlg !
Ð y• M 6?Ç

pÑ ŠzgŠ B‚ ƬŠ

B‚Æ ¬ŠžJ
Z
 ì Sg ¤¬ŠC
Ù žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

(403:~èF9) X ñY 5: ŠzgŠ6
1 \ W

fâ : ¬Š Å·g sgzZ {k
2ÔÌ6Ð ~i!
¢g zZg ZÜZz b ÒZ

{zžJ
Z
 ì Cƒ wJ ¬Š Å}È C
Ù žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

·g s³» Tžƒ: +Z c
ƒ {k
*
™ » Tƒ: n Æ x »,Z Ë
G
(N
žÑ ì:t Æ™g (Z 6ÑŠçH¡gzZ ~i !
¢ {z c
X† ~ ]gßÅ

X}Š hg ‰â ¬Š ™ƒ k- â QgzZ ðƒ: wJp¶žâ ¬Š Âä ~
g ZÜZ 
6 ¬Š KZ gzZ ’ e xg „ _â ¬Š Ã}Èžì t Š Z%Ð kZ )

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
24

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(2735:›9)

(X’e 
*™

qíz q Ë

:ì Š•
á g Z » \¬vZ
( 205:s Z²ÑZ ) —è÷Ëønû ìôæ$ ^Â÷†% –øiø ÔøŠôËûÞø oûÊô Ôøe$ …ø †û Òöƒû]æø™

óóXB‚ÆspgzZ ñƒ DZ¥
¥

~ wŠ „ wŠ LZÄg LZz™Šc
LL

‰â ™ VQB;

:žâ ¬Št ™ VQB; ä 1*™Ñ
( 4339:~g g 9) 9‚ºÖô ^ìø Äøßø‘ø ^Û$ Úô Ôønû Öøž ðö †ø eû ]* oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0

óóÅ
X ä-{Ž Ð tkZ Vƒ @
™gÖZ »]P'KZЕ~ !vZ L L

Ü z _â ¬Š ä 1*™Ñž • D™yÒ ~

ñ ÄZ .ñ1Z ]|

XÐä MÃ~CÅVNÅ 1\ M=žG—ãZB;LZ

DX^Ï÷n×ÃiZ ð^‚Ö] ±Ê °‚m¢] ÄÊ… [!
Ô]Zú-Z [Â ;~gg 9)

´g - i Zz M

:ì Š •
á g Z » \¬vZ

( 55:s Z²ÑZ ) —àømû ‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômö Ÿø äü Þ$ ž è÷nø Ëûìöæ$ ^Â÷†% –øiø ÜûÓöe$ …ø ]çûÂö•û ]ö™

@
â•
Û I 7{z —"Ôí í gzZ ñƒ D Z¥
¥
Ã[g LZzg åL L

ó Xó ÃVß Zz "(Ðu

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
25

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¸ c
T
}¾ Ë ?Ôùâ ¬Š Ð i Zz M - ž c
â•
Û ä 1*™ Ñ

Xƒìgg å Ã]Z fùgzZ ˜q
Z ?É Ôƒìgg å 7Õ
(2704:›9z 6384:~g g 9)

ÈÐ Ì

N ¬Š ~g vž Åg wì » ]!
kZž ì w¸ » k
ñ „0Z ]|

gzZ 1*™ Ñ ä ~èY ÔÂe ムu 0
Ð ðZg M B‡gzZ Ø

X¸ D™ XÐ VÂ!
ÅnkZ {zžì ¬ŠÃevZ ègx Z™/ô
( 6337:~g g 9)

w£ ¾œgzZ w'ÀZ

H™ VQ s§Å y• MB; LZ ¿q
Zžì Š •
á g Z » 1*™Ñ

x Zwƒ
 Z½gzZ k]ÔÁ
*
3 » kZ² ! [g } Zž ( ì ‡â ¬Š ) ì

( 1015:›9) ?ƒ wJù ¬Š Å kZ •

‰â g !
&&

[g LZ Z
 1*™ Ñž ì e
Zzg Ð Šñ &0 vZ†]|

( 1794:›9) X¸ D™ c
ZC
Ù Šg!
&& Â_â ¬Š c
D™wZÎÐ

fâ Ð tØgzZ wŠ ¾œÔÉg Ômï
:ì Š •
á g Z » \¬vZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
26

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

^f÷ âø…ø æ$ ^f÷ Æø…ø ^ßøÞøçûÂö‚ûmø æø lô]†ø nûíøÖû] oûÊô áøçû³Âö…ô^³Šømö ]çû³Þö^³Òø Üû³`ö Þ$ ž™
( 9 0 :Y m
ÑZ ) —àønû Ãô •ô^ìø ^ßøÖø ]çûÞö^Òøæ$

Æ n ¸ D™ \ðŠ hzŠ ( wÎg }uzŠ gzZ ð
c ™i t) — "L L
Ð M }g ø gzZB‚Æ spgzZ Ég …¸ Dg å gzZ ~ Vñ»

ó Xó ¸ Tgv

fâ Ð vZ „
 Zg è{ Z'
gzZ fâ ]Yq ^
Y x Ó

ÂZ
 :c
â•
Û ä 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg k
ñ „ 0Z ]|

ŠæÐ \¬vZ Â} ™ÔŠæ Z
 gzZ™wZÎÐ \¬vZ Â} ™wZÎ
( 2043:~èF9) X™Ô

}™: ¬Š$
n Æ wâ LZgzZŠ ÑzZ KZ Ô n LZ

: ¬Š$
n LZ : c
â•
Û ä 1*™Ñžì e
Zzg Ð 
ñ'Y ]|

Ôz™: ¬Š$
n Æ ª
zŠ z wâ LZ gzZ z™: ¬Š$
n Æ Š ÑzZ KZ Ôz™

\¬vZ~Tžƒ „gƒ~
®‚+Z Ë ¬Š$
t ~gvžƒ: (Z}

(3009:›9) X ì Cƒ wJgz¢ ¬Š ðƒ žâ Ð

fâ ™ ¯azÃVñ»( LZ

&Æ LZuZ µ ž c
â•
Û ä 1*™ Ñž ì gÃè ~ ®

»g ¸Ðßq
Zž ¶¿gá { C Ðzz Å lg !
~g ¸ q
Z ä m¾Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
27

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Æ \¬vZ ä q
ZC
Ù Ð ~ yZ X ‰ ú~ g ¸ {z gzZ Š
ƒ È ì
g ¸gzZ ðƒ wJ ¬Š Å yQgz Z žâ ¬Š ™ ¯ az Ãx » ( LZ LZg—

(2743: ›9Ô2215:~g g 9) X Š
?
Ø ßÐìÆ

ìg ‡â ¬Š ~ ] Ñqx ÓÆ Ï0

i

gzZ xÑ M z T
rž ì @
™I t ¿Ž ž ì Š•
á g Z » 1*™ Ñ

~ äâiÆ Ùpž ’ eÐQ ÂVƒ wJN ¬Š ÅkZ ‰
Ü zÆ 1

(2693:~èF9) Xìg ‡â ¬Š {Š c
i

fâ ™ƒ c ¥‚gzZçz!

ug I èc ¥ CZ ä 1*™Ñž• D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]|D]E
C

X }Š e
Z@ ÃkzŠ
F !vZ } Z :c
â•
Û gzZ Z¢s§Å‚

( 243B 2: £ZµÔ2524:›9Ô 2937:~gg 9)

Ö }
#
Å 1*™Ñž• D™e
Zzg ~
ñ ÄZ .ñ1Z ]| DhE

‰ƒL~ k¤z R
{zçŽ ˆðà„
 ZpgŠ Å ¬Š n Æ%
ñ ¬1Z ~

X ðâ •
Û ¬Š nÆ yZg zZ HçzÔc
â•
Û Ô ã0
ä 1\ M ¸

( 2498›Ô 4323:~gg 9)

}™~g Zizt¤
gzZ ñZ ¥
¥
‰
Ü z _â

ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg m
ñ °Z 0 z/0 vZ†]|

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
28

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

:N â •
Û ]zˆ] c
M zŠt ňy M Œ
Û

—oûß( Úô äü Þ$ ¬Êø oûßô Ãø fôiø àûÛøÊø Œô^ß$ Ö] àøÚ( ]†÷ ³nû %ô Òø àø³×û³×ø³•ûœ à$ ³ãö Þ$ ž h( …ø ™

ÔøÞ$ ¬Êø Üû`ö Öø†û Ëô Çûiø áûžæø Õø•ö ^fø Âô Üûãö Þ$ ¬Êø Üûãö eû „( ³Ãø ³iö áûž™ gzZ ( 36:•Z'Z )

( 118:>Z
ÓZ ) —Üönû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃø Öû] køÞûœ

Ô#
Ö Q ~÷Ô#
Ö Q ~÷ !vZ } Z :c
â•
Û gz Z ñVQB; VâzŠ LZ gz Z

ÈÐ 1*™ Ñ ™ Yž c
Š ¬Ãðsƒ ä \¬vZ 6kZÔ#
Ö Q ~÷
ðÃgzZÐ ,Š™èZg »ë~A çÆ #
Ö Q ~g v!1·} Z ÔzŠ

(202:›9) XÑ ~'
»Ž Ð ,™7]!
+Z

fâ : ¬Š Å]ñ

ðÃÐ ~ ?ž c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg ÷
ñ Z ]|

gz¢¤
ZÉ Ôfâ : ¬Š Å ]ñ¦

Ù ‰
C
Ü z Æ 1 c
¤ Ë¿
:¾ V- ƒ Óâ ¬Š +Z ðÃ

éö^ÊøçøÖû] kôÞø^Òø ]ƒøž oûßô Ê$ çøiøæø oûÖ( ]†÷ nû ìø éöçnF vøÖû] kôÞø^Òø ^Úø oûßô nôuû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]0
(2680:›9) 9oûÖ( ]†÷ nû ìø
n }÷ xg {0

iJ
Z
J
‰
Ü z kZÄg {0

i = Â !vZ } Z L L

ó Xó ƒ4n }÷]ñZ
 }Š ]ñ= gzZƒ4

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
29

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

] ‡zRÆ ¬Š qJ

g;Z G
îÏG

:ì Š•
á g Z » \¬vZ
(3:g;Z) —†õãû •ø ÌôÖû]ø àûÚ( †º nû ìø …ô‚ûÏøÖû] èö×ønû Öø™

5ÅL L
ó Xó ì 4Ð V¸g ZD
Ù g;Z îGÏG

n²~ #
Ö }
Å 1*™Ñ ä ~ž • Câ •
Û yÒ È
ñ ¬ ]|
5Å ~ ¤
1\ M ?Vùâ ¬Š H ÂVß 0
îÏG
Z 1vZ wÎg c
Ãg;Z G
žH

¼:c
â•
Ûä

(2789:~èF9) 9 oûß( Âø ÌöÂû^Êø çøËûÃø Öû] g% vôiö ç' ËöÂø ÔøÞ$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0

I Ãä™s çgzZ ì ÑZz äâ •
Û s ç¹ Â—" !vZ } Z L L

ó óX}Š â•
Û s ç Ì{ k
}÷ÎÔì @

†²x-

]Ü+ 4gzZì ¬Š ņ²x- ¬Š +4žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

:•t {z X¾ ä x?Z :Y m
Z¬ ÐígzZ ä ~Ž • {z

Ø( Òö o×FÂø çøâöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø ( äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åü ‚øuûæø ö²] Ÿ]$ ô äø ÖF]ô Ÿ0ø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
30

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(2837:~èF9) 9†º mû ‚ôÎø ðõ onû •ø

Xì 7q
Ñ ðà » kZ Ôì « {z ÔÆ vZ ñZΊq ðÃ7L L
X ÑZzp
óóì
g]gŠ~g76
qC
Ù {zgzZ ÅÏZ Ìp°gzZ ÅÏQÌ#
Ö Ó

®
 ‚ ~y
M ʼn
Ü zÆ)yŠÆ-

+Z ®
 ‚q
Z Ð ~ Vo‚ 12Å-žì Š •
á g Z » 1 *™Ñ
gz¢ÐZ \¬vZ Âì @
™w ZÎ ðä
Z Ð \¬vZ {È ðÃ~ Tì
lˆ~ P ~y
M Æ yŠ k Q ˆ Æ )î
 ‚ kZ ?Xì @
â•
Û «
( 926:ŠzZŠ1Z 9) X z™

~~{q
ZËÅ]Zg

kZ y›ðä
Zžì ~{q
Z ~ ] ZgC
Ù ž c
â•
Û ä 1*™Ñ

wJgz¢ ¬Š {z  fâ ð> Å ]y
M gzZ ¬Š ~ kZ gzZ á0
à ~{
( 757:›9) X σ

9z»yxgŠÆ #
Ö ‡ZgzZ yZ f Z

ñY žâ ¬ŠŽ yxgŠÆ #
Ö ‡Zgz Z yZ f Zžì Š •
á g Z » 1*™Ñ

(426:`•

0Z 9) X z™ óâ ¬Š ‰
Ü z kZçOÔCƒ 7Šg {z

ñY {g ¹!
ðäq
Z]Zg Z
 gzZˆÆ äg¦
ðä«Å]Zg

Z gzZ ì CY g ¦
q
ðä « Å ] Zg Z
 ž c
â•
Û ä 1*™ Ñ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
31

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

] ZgC
Ù \¬vZ Âì CY {g ¹!
ðä~y
M Å]Zg Z
 ._Æ e
Zzg
Ž ì ðÃÔVƒ~ { •
á Š !
ž• D â •
Û gzZ • Dƒ â •
Û {ž6wzZ y• M

wZÎÐ í Ž ì ðà ?Vz™ wJ ¬Š Å k Q ~ gzZ fâ ¬Š Ð í
}™Ô]nÐíŽ ì ðà ?Vz™ Zg7 wZÎ » kZ~gzZ } ™

V Œ • Tg D â •
Û Š•
á g Z Ú\¬vZ ]!
t?VzŠ jÐZ ~ gz Z
( 758:›9) Xì CYƒ×zg tŠ ™ ðžJ

Vƒh •.
Þ £Æ ÔŠ Z
 ~k
 È Zy

Ü zÆ yZf Zq

Z Ô• CƒŠg Á¹ N ¬Š zŠž c
â•
Û ä 1*™Ñ

Ð }uzŠ q
Z ã¯VâzŠ Z
 Ô~ k
 yZy ~uzŠ gzZ ¬Š ˆ žâ

(2215:ŠzZŠ1Z 9) X Vƒg•u'


q Å}>

i úd
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
 Æ [g LZ {Èžì Š •
á g Z » 1*™Ñ

X ùâ ¬Š {Š c
i~} >çO Ôì @
ƒ~ ª
 q Å} >‰
Ü z _7
( 482:›9)

Xì @
™~ ~¢q)ÅkZ c ð¸ LZ {zŽ ¬Š Åy›

) Å kZ n Æ ð¸ LZ Å y›ž¸ D™ c
â•
Û 1*™Ñ

ín Æ ð¸ LZ ¿Ž gzZ ì Cƒ wJgz¢ ¬Š ðƒ Å~ ~¢q
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
32

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

gzZ } M ì HŽ Ôì êŠ â •
Û gHÃ º •
Ûq
Z \¬vZ ì ‡â ¬Š Å

( 2733:› 9)Xì ; g 8
 â n Æ ð¸ LZ ÂŽ A ¼ ¸ ÌN

~y
MÆ i ún•
Û gzZ ‰
Ü zÆ ] Zg SŠ M

} i ZzgŠ Æ y• M ‰
Ü z Æ ]Zg SŠ Mž c
â•
Û ä 1*™ ÑD]E

kZž ÑZz ä™ ¬Š ì ðÞì @
g å ÑZz äg å q
Zg zZ • D Y Á

?ñY H Zg7 wZÎ » kZž ÑZz ä™wZÎì ðà ?ñY ÅwJ ¬Š Å

~g Y ÚZ
0t?ñY ÅgzŠ ã .6Å kZž 2 ~ ã.6ì ðÃ

\¬vZž @
Y {g 7(Zƒ ;g 8
 â ¬Š ‰
Ü z kZŽ y›ðÃgzZì Sg

j§^
Y*
wâ » VÍßgzZÆ6Zigz& ñZÎÔ ñâ Û•: wJ ¬Š ÅkZ

( 88B3:Z
Zz²Z …) XÆá Zz ä3Ð

Cƒ wJ{Š c
iÐ 
ƒ ¬Š ÏyÞ Š
Y7 Ð 1*™Ñ DhE

M Æ Vzi ún•
y
Û gz Z ‰
Ü z Æ ]Zg SŠ Mž c
â•
Û ä 1\ M Â?ì
(2783:~èF9) X ~

Ü z Æ yZ f Z

X Cƒ 7Šg ¬Š à Zz äY ʼn
Ü zÆ yZ fZžì Š•
á gZ » 1*™Ñ
( 2540:èvnv’Ö] è׊׊Ö])

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
33

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

•CƒwJ¢
N¬ŠÅX
¿g e ÑgzZg6

:ì Š •
á g Z » \¬vZ

—ðø çûŠ% Ö] ÌöŽôÓûmø æø åü ^Âø•ø ]ƒøž †$ _ø–ûÛöÖû] gönû rôm% àûÚ$ ]* ™

Å kZ yÃgzZ }g å ÐQ {z² Ôì ù
¬Š Åg ZŒ
Û "Ž ì yà L L
( 62: ›Z ) ó ó?ì @
™ «g 1

ƒ`
ÃgzZ ÉÃ { Zp¿{¦g 0gzZ x¤

ÉÃ {zp¤
Zì Cƒ wJgz¢ ¬Š Å¿x¤žì Š •
á gZ » 1 Ñ

(367B 2:£Zµ) Xì 6
yY KZ ÅkQ w!
z »g ¯z [ÆkZgzZƒ
` Ãz

¬Š Å•
Û )gzZ ¬Š$
Å\ !

7— ðÃ~ äƒ wJN ¬Š &L ž
L ì Š•
á g Z » 1*™Ñ

( 258B 2:£Zµ) ó óX ¬Š Åx¤gzZ ¬Š Å•
Û )ÔcŠ ÑzZ ¬Š$
Å\ !

¬Š Åg ZŠ { izggzZ ¬Š Å-Zz

:'ƒ 7œgŽ • +Z N ¬Š &žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
34

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

n ÆŠ ÑzZ KZ ¬Š Å\ !
a
¬Š Åg ZŠ {izg b

( 345B 3:•)

]â £Æ ¬ŠèqJ

¬Š Å•
Û )c

èßr³Ö] š^³m… ~ ~tèKgzZ ¶ZèKÔ•Z'
Z Ä£Ô2Š'
× Ô] ò

Š¼~ }g !
Æ qJÅ ¬Š gzZ ¤Å`â ¬Š 6]â £ x ÓyZ
X • gÃè ~ g
Š q ZèÃ]c
Zzg

'ƒ7wJVYN¬Š

Ï- â Ð Øg ÅvZgzZ ~i !
¢

ì Cƒ wJ ¬Š Å y›C
Ù ž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| a
C
G
(N
N ¬Š ¹ Ð vZ Âä ~ž¾ :t ™ƒ i !
¢gzZ ÑŠ çH¡ {z J
Z

( 2735:›9Ô6340:~gg 9) X 'ƒ 7wJp4â

H ~i !
¢ :Š
Y7 Ð 1*™Ñžì ~ e
Zzg ~uzŠ q
Z b

žâ g !
g !
Ôžâ ¬Š ä ~ž¾ ÑZz`â ¬Šž c
â•
Û ä 1\ M Â?ì
‰â ¬Š ™ƒ k-â {z Q Cƒ 7„ wJ ¬Š ~÷ž ì wì Z÷p

( sZ) X} Š hg

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
35

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

‰â ¬Š Å·g sgzZ { k

Ìy›Ž 6}i ñz¥ž• D™e
Zzg #
Öñ ™0 {Š „]|

žâ ä kZ Ž ì CY ïq „z ÃkZ Â c
Âì ‡â ¬Š ðÃÐ \¬vZ

{k
Ë{zžJ
Z
 Ôì CY ~Š wN
1gzZ ¤ ðÃÐ kZ c

( 2827:~èF9) X fâ : ¬Š Å·g èsc
x Ȯ

*
ƒ x Zw »[Ñz ÀZ

ì H™ VQ s§Åy• MB; LZ ¿ðÃžì Š•
á gZ » 1*™Ñ

g•,q x ZwgzZì Ð ð¾xZwk]gzZ *
3» kZèÑq Ô[g c
Ô[g c
(1015:›9) ?ƒwJðY ¬Š Å¿,Z Âì @
™wEZ Z½

‰â ¬ŠÐ ðZz6
ÑgzZ D"

!vZ } Zž¾ :t Âfâ ¬Š ¿ðÃZ
 žì Š•
á g Z » 1*™Ñ

X} Š tig= Âì e ÂÔâ •
Û 3g6í Âì e ÂÔ} Š j= Âì e ¤
Z

Æ ¢ z x ³gzZ }™g ZÜZ6wZÎ LZž ’ e ÃáZz `â É

g6ÐZ ¿ðÃgz Z ì Y™¼ ƒ
 Â\¬vZž a kZ fâ B‚
(2679:›9Ô7477Ô 6338:~g g 9) Xì Y™7


bŠ™uF» æ¾5.Zù4gzZ szH!
%Z

Å] Z f kZ n:c
â•
Û ä 1*™Ñž• D™e
Zzgf
ñ v
]|

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
36

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ïŠ ¬» ä™x » (žì xiÑ6? !ì yY ~÷~B; Æ T

Å \¬vZž ì {ç » ] !
kZ :gz Ôƒg D™ IÐ VÇZ'gzZ ƒg

pñYƒgz™ [ Z±ž ùâ ¬Š ?Q ñY M : [Z± ðÃ6?Ð s§

( 1763:~èF9) Xƒ: wJ ¬Š ~g v

„ »ÑñZƒgzZ ê

ÃT @
â•
Û 7wJ ¬Š +Z \¬vZÅgŠ c
žì Š •
á g Z » 1*™Ñ

(2766:~èF9) Xƒ {¤)gzZ …¸ wŠ » y ¨
Z ‰
Ü z _â

‰â ¬Š Åä0
[ Z±~ *Š

n Æ ]Š ÈÅg F q
Z 1*™Ñž• D™e
Zzg ÷
ñ Z ]|

kZ ä 1*™ÑXì Š
ƒ# â Å a Æ c
™ÄÎ{zž ¬Š Ô‰
m

¬Š t ~ ! V; Y :¹ä kZ ?ƒ ìg _â ¬Š ðà ?ž HÄc
gŠ Ð
*Š ÌZ {z Ôì Le bŠ [ Z±Ž ~ ]y
M = ÂvZ } Zž Vƒ ;g ‡â

ÂX ‚
g 7‰
Ü ¤ Å kZ ÂvZ y4:c
â•
Û ä 1\ M X } Š } Š „ ~

éô †ø ìôŸF ]û ±Êô æ$ è÷ßøŠøuø^nø Þû‚% Ö] oû³Êô ^³ßø³³ô ³þi• ^³ßø³e$ …ø 0 :žâ : VY ¬Št ä

( 2688:›9) 9…ô^ß$ Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø


ƒ [ c
¡{zgzZ Å ¬Š n Æ kZ ä1\ MQ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
37

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

™fè¤gzZ ÞZè™f

:ì \¬ ~g !
Š•
á gZ

é÷†ø Óûeö åö çûvöf( ‰øæø ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ Òûƒô ø²] æû†ö ³Òöƒû] ]çû³ßö³Úø ! àø³mû „ô³Ö$ ] ^³ãø m% ^ø³mF ™ a
(42Ô 41: [Z x
ÑZ) —¡÷nû ‘ô]øæ$

Å kZ x •
á z ðgzZ z™Š c
Ð ] ÒÃvZ Ôƒ ñÑ yZZ Ž !Íß} Z L L

ó Xó ƒg D™ Ä

—áôæû †ö ËöÓûiø Ÿøæø oûÖô ]æû †ö Óö•û]æø ÜûÒö†û Òöƒûœ oûÞô æû†ö Òöƒû^Êø™ b

óXó z™: ÚyZ¬gzZz™]Z÷gzZ ÇVÅgŠc
»~ÔÅgŠc
=?:LL
( 152:>ÂZ )

é÷†ø Ëô ÇûÚø Üû`ö Öø ö²] ‚$ Âø]ø lô]†ø Òô ]„$ ³Ö]æø ]†÷ ³nû %ô Òø ²
ø ] àø³mû †ô³Òô ]„$ ³Ö]æø™ c
( 35: [Z x
ÑZ ) —^Û÷nû ¿ôÂø ]†÷ qû]øæ$

䙊 c
Ð ]ÒÃvZgzZ VzŠ%áZz 䙊 c
Ð ]ÒÃvZgzZ L L
ó Xó ì 3g™ ½x`
ZgzZ ]nä vZ nÆ VÂgúà Zz

{zž c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñžì ~z%Ð ~
ñ ÄZ .ñ1Z ]| d
»vZ Ž gzZ ì ÏÅ y¨
Z {0

i wV Å kZ Ôì @
™™f »vZ Ž ¿
(6407:~g g 9) Xì #â Å lÑ b zg" { z Ô @
™7™f

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
38

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ž ‹ D â Û•tà 1*™Ñ ä~ž • D™e
Zzg'
ñ Y ]| e
( 2694:~èF9) X ì ö²] Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø ™f aZÐ ƒ

:ì \¬ ~g !
Š•
á g S Ôì
þ ™f y M Œ
Û ]zˆf

( 9:ÆZ) —áøçû¿öÊô ^vøÖø äö Öø ^Þ$ žæø †ø Òû„( Ö] ^ßøÖûˆ$ Þø àövûÞø ^Þ$ ž™

ó Xó • y˜ÆkZ„ëgzZ(y M Œ
Û )™ftì Hwi*
„äë—"LL

Š•
á g Z ä 1*™ Ñ Ð íž • D™ yÒ ~
ñ ÄZ .ñ1Z ]| g
ä ~?VzŠ C : : Z •
q
ZÐ ~ Vâ Z •

Ƽ
 N ~ž c
â•
Û

ô²^eô Ÿ]$ ô éøç$ Îö Ÿøæø ÙøçuøŸ:ø ì {zž c
â•
Û ä 1\ M Ôgz¢: Hn²
(400B4:£Zµ) ó Xó 7¤

g »%Æ =ÂÅvZ ]¸gzZÛD
ðà L L

\¬vZ :c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™yÒ [
ñ + 0 >ª]| h
„y M Œ
Û Ì{zg zZ • [8{Š c
iÐ ƒ
 ] Üg e ˆ Æ y M Œ
ÛÃ

:•t {z Xß™ Z’ZƒeÐ TÐ ~ yZ Ô• fp â Ð
ì Í" gzZ u 0
vZ

ì nÆ „vZ£

7Šqðà ZÎÆvZ
( 2137:›9)

Xì Z (Ð ƒ
 vZ

²] à vf ‰
² ‚ÛvÖ]
²] Ÿž äÖž Ÿ
†fÒœ ²]

¤ Å™f Ôƒg g ZŠ¸ž • D â •
Ûk

’~ g » f ÑZ [ Â ~
ò zâ x â Z i
ø ô²] áø^vø³fû ‰ö
ŠgzÆ {)z †ö fø Òû]ø ö²]ø gzZ ô² ‚öÛûvøÖû]ø(ö²] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ(

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
39

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

6Ôì ÑZz ä™™f »vZ Ôg Z¦

®¤ZC
Ù » \¬vZÉ Ô7«„6
ëb
ñ !
g ! Z 0 «]|gzZ ì w¸ » {)z¦
ò 0G]|ž

X Vƒ yÒ b)Æ x Zwz w'~ X• ·{z™f ÖWž •

Æ e gzZ t : Ôb ïÔi úÔ{izg ?ñY Å b§¾|
 z•
Û zh
y
ª
(9m:g» f ÑZ [Â )

?• Hb)z x © Z

¤gzZi§ » -xsz > [61 *™Ñ
:ì \¬ ~g !
Š•
á gZ

]çû×% ‘ø ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^ãø m% ^ømF o( fôß$ Ö] o×øÂø áøçû×% ’ømö äö ³jøÓø³òô ³×F³Úø æø ²
ø ] á$ ž™

( 56: [Zx
ÑZ ) —^Û÷nû ×ô Šûiø ]çûÛö×( ‰øæø äô nû ×øÂø

!ƒ ñÑ yZZŽ Íß} ZX • ¬ŠzgŠ61ÑÀ5Æ kZgzZvZ L L
ó Xó ÙxszŠzgŠ6y Z Ì?

?’0 ª]|
! 1vZ wÎg c
:Hn²ä ëž• D™e
Zzg {ñ çE

b§¾ŠzgŠ 61\ M ë1 Š
ƒ x¥ Âi§ » -xs6\
å M…
:z™ ¹ b§kZž c
â•
Û ä 1*™Ñ' ?C

oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• o³F ×þ Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o³F ×þ Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž Üønû aô]†ø eûž Ùô• o×FÂøæø Üønû aô]†ø eû ž
Üønû aô]†ø eûž Ùô• oF×Âøæø Üønû aô]†ø eû ž oF×Âø køÒû…ø ^³eø ^³Ûø³Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF׳Âøæø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
40

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(406:›9Ô4797:~gg 9) 9‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ž

Øg ä Â b§T61 ·èw M gzZ 61· â •
Û Øg ! vZ } Z L L
Ñr
 ™gzZ p°.
Þ ‡„ ÂÔ6
ð•Z'
Z Á M gzZ ð•Z'
Z ]| ðâ•
Û

b§TÃ 1·Á M gzZ 1·]| â •
Û «•
'! vZ } Z Xì
gzZ p°.
Þ ‡ „ ÂÔ Ãð•Z'
Z Á M gzZ ð•Z'
Z ]| ä Â ~Š •
'
ó Xó ì Ñè
r™

í ¿Žž c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg ñ{k

Ù 1Z ]| c
C
wi *
¤g kŠ 6kZ ~!$
Æ kZ \¬vZ Ôì &ŠzgŠg !
Z 6
q
(408:›9) X ì @
â•
Û

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
41

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

[!
Z zŠ
u

6nñ^• oÞ•†Î

—]‚÷uø]ø äô eô Õö†ô•û]ö ? Ÿøæø ±ûe( …ø ]çû Âö•û ]* «ÛøÞ$ ž™
( 20:~Z >gÎ)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
43

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Æ•
'gzZ ¤ Å yQ Ô• ðƒ Šg Zz N ¬Š Ž~ œÈ M Œ
Û

Ym
Z ä \¬vZ ŠpŽ • N ¬Š {zt Xì ~gz¢) r¼ ~ }g !

Z@ z ¬Æ \¬vZ gzZ N â •
e
Û S~ ] ‡zZ ZÃx?Z :x Z™

Ð Yƒg LZÐ=g f Æ yZ ä VzÈ w=yZÆ vZ •â Æ
Å VzÈ x Ó LZ ä \¬vZ N ¬Š ¸ Q X ðƒ wJŽ ÔÅ ] Yo

~ œy M Œ
Û ÄcÅ 1·]| ‡ M }g ø n Æ Sz ½

õ ÒÎZÆ x?Z :x Z™ñm
Z ëž @
,Š™ ¦n Æ J
#
Ö ª

X , ™ì‡‚ZgÐ ´ â z Û{ LZ=g fÆ yZ ñƒ D™¿6

èsÑÐ ŠpÃVzÈ LZ ä kZž » x Z™ Z z yˆZ kZÆ *™ƒg

 yZžì t Ÿ» ÁÐ ÁÔN 2ŠpN ¬Št n Æ Ûò¯ ë
ƒ

ƒ kC]gz¢Å ¬Š Z
 c
N M Š c
 gzZ ñY 1™ ¡ÃVƒ ¬Š
Z

X ñY ÅÔígzZa»vZÐazêQgzZ ñYJ7ÃyQ¬Ðƒ

BÖZ >gÎ
àômû ‚( Ö] Ýôçûmø Ôô×ô ÚF þ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ø þàønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø ô² ‚öÛû³vø³Öû]ø™
½ø]†ø ‘ô þÜønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’( Ö] ^Þø‚ôâûž þàönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$ žæø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ž þ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
44

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

—àønû Öô «–$ Ö] Ÿøæø Üûãônû ×øÂø hôçû–öÇûÛøÖû] †ônû Æø Üû`ônû ×øÂø køÛûÃø Þûœ àømû „ôÖ$ ]

Ô» V☠x Óì [g Ž ì n Æ „ vZ ]C
Ù gzZ =°x ÓL L
ë X » Zb
¯ zg ì ´ â Xì ÑZz ä™ 3g ~ ª
qC
Ù Ôy!
$e
.
gzZ • _â Šæ Ð „ •gzZ Ð ,™gzZ • D™ ]Š „ „ ~¾
Â6X » VÍß yQ 3 Zg ÔÅ 5 Zg ñ¦…}Š e
Z@ XÐ 4â
x Ž » y Q : gzZ Zƒ … Z¾ 6X » VÍß yQ : Ôc
â•
Û x ÅZ ä
( } M ) ó Xó ‰

1*™ Ñ Ð íž • D™ y Ò v
ñ 0 «Zg G1Z ]| a

ì ãNZ #¸ Ôì ]gÎxÐ ƒ
 ň y M Œ
Û BÃ ÒgÎ :c
â•
Ûä
(4473:~gg 9) Xì xy M ÛŒt gz Z

Ù BÃ ÒgÎ :c
C
â•
Û ä 1*™ Ñž ì H e
Zzg ä ò
ñ g ZŠ x â Z b

( 3373:òg ZŠ ò) Xì Ë n Æ n%

! ôq
ZÆ 1*™Ñž• D™e
Zzg ~
ñ g}
G1Z ]| c

HÐ ä™xŠ™| 7Bà ÒgÎ ` ´ » ¿q
Z ñƒÐeÆ ,
‚ ä

» kZ ä evZ èg x Z™/ôVZi Z ˆ X Š
ƒ „
 gHÇ!
¿{z gz Z
? :c
â•
Û ñƒ D™ ]ä§ÖZ ä 1\ M  HÐ 1*™ Ñ™f

» h ÄxŠBà ÒgΞ Zƒ x¥ù à ?ž c
â•
Û ä 1 \ M gz Z HÇä
( 5336:~g g 9) ?ì îŠ Ìx »

kZ ~ «gC
Ù Åi úC
Ù žì Cƒ ãZz ÌÐ kZ ÌZ Å >gÎkZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
45

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Xì ~gz¢ 
*™]zˆÅ

T c
â•
Û ä 1*™Ñž• D™e
Zzg #
Öñ ¬Z 0 >Š „]|

( 756:~g g 9) X ðƒ 7i úÅ kZ S7
7BÃ 
{gÎ~ i úä

ì ]YogzZ™f Ô¬Š xÐ ƒ
 ~ Vƒ ¬Š x ÓžgI ÒgÎt nºZ

Xì=g f ågzZ ìY {Š c
iÐ ƒ
 »ÆZg yxgŠÆ [ggzZ}È gzZ

¬Š n Æ qJÅx »(

hö]ç$ j$ Ö] køÞûœ ÔøÞ$ ž ^ßønû ×øÂø gûiöæø þÜönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞûœ ÔøÞ$ ž ^ß$ Úô Øûf$ Ïøiø ^ßøe$ …ø ™
( 128Ô127: >ÂZ ) —Üönû uô†$ Ö]

ƒì „ —" ( #

Ö }
t) Ð ë â •
Û wJ ! „g }g ø } Z L L
ì „ —" Ô/Â~g ø â•
Û wJgzZ ÑZz + Y¼ ƒ
 gzZ ÑZzG
¼

ó Xó ÑZz äâ •
Û 3g ÔÑZz äâ•
Û wJ/Â

𳕠Z } Š Z ñ™Æ yQgzZ ð•Z'
Z *
¦) Vz9g;Z YzŠ ¬Št

X¸ D Y _7‰
Ü zÆyÅvZ š
 { zŽ ì Å
G3OÅJÅVñ»( LZ ¬Št
X ’ e xg _â 6gîm{ n Æ ïG

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
46

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Å ð>Å]y
M z
hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø éô †ø ìôŸF ]û oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% ³Ö] oû³Êô ^³ßø³iô • ^³ßø³e$ …ø ™
( 201:>ÂZ ) —…ô^ß$ Ö]

]y
M gzZ ð>gzZ ðYZ Ì~ *™ … â•
Û « ! [g }g ø } Z L L
ó Xó Ð [Z±Æ v M …  XgzZ ð>gzZ ðYZ Ì~

t {Š c
i Ð Vƒ ¬Š ƒ
 1*™ Ñž • D™ e
Zzg ÷
ñ Z ]|

( 6389:~g g 9) X ¸ D™ ó â ¬Š ì Y

¬Š n Æ Œæ
( 285:>ÂZ ) —†ö nû ’ôÛøÖû] Ôønû Öøžôæø ^ßøe$ …ø ÔøÞø]†ø ËûÆö ^ßøÃû ›øœæø ^ßøÃû Ûô‰ø™

}g ø } Z Ô Æ „ ~¾ ë • ¨
¤ Ô Å 
®¤Z gzZ ä ë ‹L L

ó Xó ì *
Y™^ßs§„ ~¾gzZ ! [g

~ y•
á Å Vß Zz äÑ yZZ 61\ M gz Z 1*™Ñ ä \¬vZ

X • _â ¬ŠtB‚Æ yZZ¢ {zžì c
â•
Û

¬Š Å#
Ö / Z6ž¹ ZÜ

è÷Ûøuû…ø ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖø gûâøæø ^ßøjømû ‚øâø ƒûž ‚øÃû eø ^ßøeøçû×öÎö Éû ˆô³iö Ÿø ^³ßø³e$ …ø ™
( 8:yZ/w M ) —hö^â$ çøÖû] køÞûœ ÔøÞ$ ž

Â[ ZžÆ kZˆ ~ Vߊ }g ø Æ
*™ Za : ! ´ â }g ø } Z L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
47

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

$ ÔØg Ð ;: Z•
4¨GG
„ Â éSE
5G
LZ …jgzZì [ }Š e
Z@ …

ó Xó ì ÑZz ä™ «{Š c

4CE\Zg
ì c
â•
Û ä \¬vZ 0Æ VÍߢ ~ +Š DªÔäZ ° èEG

X • D™ ó â ¬Št {zž

¬Š ÅnŒ
Û 5ZŠ ZgzZ•g ìZŠ z ì‡Æg ZM Z

àûÛ$ Úô Ôø×ûÛöÖû] Åöˆôßûiøæø ðö «Žøiø àûÚø Ôø×ûÛöÖû] oûiô ©ûiö Ôô×ûÛöÖû] Ôø×ô ÚF Ü$ ãö ×# ³Ö]ø™

Ø( Òö oF×Âø ÔøÞ$ ž †ö nû íøÖû] Õø‚ônø eô ðö «Žøiø àûÚø Ù% „ôiöæø ðö «Žøiø àûÚø ˆ% Ãô ³iöæø ðö «³Žøiø

Øônû Ö$ ] oûÊô …ø ^ãø ß$ Ö] söÖô çû iöæø …ô^ãø ß$ Ö] oûÊô Øø³nû Ö$ ] sö³Öô çû ³iö þ†º ³mû ‚ô³Îø ðõ o³nû •ø
àûÚø Ñö‡ö †û iøæø o( vøÖû] àøÚô køn( ÛøÖû] tö†ôíûiöæø kôn( ÛøÖû] àøÚô o$ vøÖû] tö†ôíû³iöæø

(27Ô26:yZ/w M ) —hõ^Šøuô †ônû Çøeô ðö «Žøiø

ì©
ágzZì e& #
Ö Ó Âì êŠ ! Æ „•
á Š!
´ â ÔvZ}ZLL

& ì êŠ ª
f gzZ ìe & Âì êŠ ]³Xìe Ð T #
Ö Ó
~g7 6q C
٠— " Xí Å b§C
Ù ì ~B; „ }¾ Xìe

]ZgÃyŠ ì @
™4ZŠ gzZ ~ yŠ Ã]Zg Âì @
™4ZŠ gzZì ‚
g ]gŠ
~gZ0
Y ÃyY " ì mïgzZ Ð ~ yY " ÃgZ0
Y ì mïgzZ ~
óXó [ˆ"ìe&Âì êŠ tiggzZÐ


c
Š ¬»`â Æ ¬Š ì Y kZà 1*™Ñ [ »

Æ h N uQ¤
Z6kZ ÔÇ fâ ¬Š)g fÆ ] c
M yZ ¿Ž VHç³³³³³Þ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
48

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

} Š™yâ ‚ ðÃgz¢ » 5ZŠ Z Å nŒ
Û Æ kZ \¬vZ Ô Çƒ nŒ
Û Ì'Z'
(186B 10:Z
Zz²Z …) X Ç

¬Š ÅŠ ÑzZ Á”

—ðô «Âø‚% Ö] Äönû Ûô‰ø ÔøÞ$ ž è÷fø n( ›ø è÷m$ …( ƒö ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô oûÖô gûâø h( …ø ™

—"ÔŠ ÑzZ {À 0
Ð m{è]gŠKZ=™ « ! ´ â }÷} ZL L
(38:yZ/w M ) ó Xó ì ÑZzG
 ¬Š Åq
ZC
Ù ì„Â

\¬vZ ÃT ¶žâ n Æ ŠÑzZ èw”~ /~y
M ä ðc
™i ¬Št

ŠÑzÑZ xzøXc
â•
Û «g
ïq » ]Ì +4 6 ð¼ gzZ c
â•
Û gàä
b & Å ŠÑzZ KZ ÌÃVÍß ŠÑzZèr
 ™ XìÔZ ¬Š t n Æ VÍß

Xì Æ -7» kZ nÆ b #z

¬Š ÅŠ ÑzZ (
(110:]ìZ ) —àønû vô×ô ’# Ö] àøÚô oûÖô gûâø h( …ø ™

ó Xó ƒÐ ~ G™ (Ž Š ÑzZ)= Ââ•
Û « ![g}÷} ZL L

vZ6T¶žâ nÆŠ ÑzZ èw”ä x?Zm•Z'
Z ]| ¬Št

ÙP M X c
â•
Û «0
i•
Û g î
 ¤Z gzZ ~Z J6𳕠Z à ÙP M ä \¬

ã!
ÛЕ
Œ
'Å „ ÙP M gzZ Zƒ {g •
á Z » %f VZi Zˆ 0Æ „

X ð0
gZŒ
Û g à » Vâ ›

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
49

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ñ 7¬Št 6äƒg ZË n Æz

kõmF ŸF ø …ô^`ø ß$ Ö]æø Øônû Ö$ ] Íô¡øjô ìû]æø š
ô …û *Ÿ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø ±ûÊô á$ ž™
* ] o³Öô æûŸö (
o³F ×þ Âøæ$ ]•÷ çûÃö Îöæ$ ^Ú÷ ^nø Îô ø²] áøæû†ö ³Òö„û³mø àø³mû „ô³Ö$ ]ø þhô^³fø ÖûŸ
køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$ …ø š
ô …û øŸ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû†ö Ó$ Ëøjømø æø Üû`ôeôçûßöqö

Øôìô‚ûiö àûÚø ÔøÞ$ ž ^ßø³e$þ …ø þ…ô^ß$ Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ôøßø³vF³fû ‰ö ¡÷›ô^³eø ]„ø³âF
^m÷ •ô ^ßøÚö ^ßøÃû Ûô‰ø ^ßøÞ$ ž ^ßøe$ …ø þ…õ^’øÞûœ àûÚô àønû Ûô×ô ¿# ×Öô ^Úø æø äö jømû ˆø ìûœ ‚ûÏøÊø …ø^ß$ Ö]
†û Ë( Òøæø ^ßøeøçûÞöƒö ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßøe$ …ø ^ß$ Úø ^FÊø ÜûÓöe( †ø eô ]çûßöÚô ! áûœ áô^Ûømû ¡ô ûÖô pû•ô ^³ßø³m%

Ôø×ô ‰ö…ö o×FÂø ^ßøiø‚$ Âøæø ^Úø ^ßøiô !æø ^ßø³eþ$ …ø þ…ô]†ø eûøŸ] ÄøÚø ^ßøÊ$ çøiøæø ^ßøiô ^Fn( ‰ø ^ß$ Âø
Üû`ö Öø hø^røjø‰û^Êøþ•ô ^Ãø nû ÛôÖû] Ìö×ô íûiö Ÿø ÔøÞ$ ž èô ÛønF Ïô Öû] Ýøçûmø ^Þøˆô³íû³iö Ÿøæø
ÜûÓö–öÃû eø o%FÞû]. æû]* †õÒøƒø àûÚô ÜûÓößûÚ( ØõÚô ^Âø ØøÛøÂø Äönû •ô]. Ÿø oû³Þ( ]* Üû³`ö e% …ø
±ûÊô ]æûƒöæû ]öæø Üûaô…ô^mø •ô àûÚô ]çûqö†ôìû]öæø ]æû†ö qø^aø àømû „ôÖ$ ^³Êø ˜
õ ³Ãû ³eø àû³Úô

kõß# qø Üû`ö ß$ ×øìô•û Ÿ. øæø Üû`ôiô ^Fn( ‰ø Üû`ö ßûÂø á$ †ø Ë( ÒøŸ. ø ]çû ×öjô Îöæø ]çû×öjøÎFæø ±û×ô ³nû fô‰ø
àöŠûuö åü ‚øßûÂô ö²]æø ô²] ‚ôßûÂô àûÚ( ^e÷ ]çø$ø †ö `F Þû *Ÿ] ^³`ø jôvû³iø àû³Úô °û†ô³rû³iø

غnû ×ô Îø ź^jøÚø þ•ô ¡fø ô Öû] oûÊô ]æû†ö ËøÒø àømû„ôÖ$ ] gö×% Ïøiø ÔøÞ$ †$ Çö³mø Ÿø þhô]çø ³%$ Ö]

Üû`ö Öø Üû`ö e$ …ø ]çûÏøi$ ] àømû „øÖ$ ] àôÓô³F Öþ þ•ô ^`ø ÛôÖû] ‹øòûeôæø Üöß$ `ø qø Üûaö]æø ^+ ³Úø Ü$ ³$ö

^Úø æø ô²] ‚ôßûÂô àûÚ( Ÿ÷ˆö Þö ^`ø nû Êô àømû ‚ô×ô ìF †ö `F ÞûŸ* û] ^`ø jô vûiø àûÚô °û†ôrûiø kºßFqø
* Ö( †º nû ìø ô²] ‚øßû³Âô
^Úø æø ²
ô ^eô àöÚô ç+ m% àûÛøÖø gôjFÓôÖû] Øôaû]* àûÚô á$ žæø þ…ô]†ø eû ¡
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
50

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

^ß÷Ûø$ø ²
ô ] kômF^Feô áøæû†ö jøŽûmø øŸ ²
ô àønû Ãô ŽôìF Üû`ônû Öøžô ÙøˆôÞû]. ^Úø æø ÜûÓönû Öøžô ÙøˆôÞû].

þhø^ŠøvôÖû] Äömû †ô‰ø ø²] á$ ž Üû`ôe( …ø ‚øßûÂô Üûaö†ö qû]* Üû³`ö Öø Ôøòô ³ÖFæû]ö ¡÷nû ×ô ³Îø
—áøçûvö×ô Ëûiö ÜûÓö×$ Ãø Öø ]çû_öeô]…ø æø ]æû†ö eô^‘øæø ]æû†ö fô‘û] ]çûßöÚø ! àømû „ôÖ$ ] ^`ø m% ^ømF
(200@
190:yZ/Á M )

~ äW~g !
~g !
Æ yŠ gzZ ] ZggzZ ~ öZa Å y• WgzZ }i L L

~ wqC
Ù Ôg
 gzZ ä
 0ZŽ • V*¶
¹ aÆ VÍß'ƒ yZ
D™ „z g¨~ 
|‚ Å Vâ • WgzZ }i gzZ • D™ Š cÃ Z}

t ä Â H Za7! [g }g ø } Z ( • 0Z w1 g (Z " {z)X •
Æ c izŠ Ãëá X : Ô Ð Íz ÚC
Ù Âì u 0
Ô Ñ" ƒ

Î ~ cizŠ ÑZe à T ä — " ! [g }g ø } Z XÐ [ Z±
Xg ÇŠæ ðà » V> ª, Z ǃ 7gzZÐZ ä Âc
Š™ZÎg „ Z (|gŠ
ž å ;g }Š ]úŠ Ž ÃáZz äg å q
Z éE
5_N ä ë ! [g }g ø } Z

j[Z ! [g }gø } Z ë ñ M á yZZ Î ó6
ó [g LZ ƒ Ñ yZZ L L

• ~ ëŽ V× Z'
{z Ð ë}Š™gzŠ gzZ { k
}g ø §{ ~g ø }Š
ë Ââ •
Û «gzZ ! [g}g ø } ZXB‚Æ VÍß( …}Š ]ñgzZ

*
™ ZÎg : gzZ ÄcÅ VßÎg LZ ä Âì H {°z » T¼ {z Ã
~ [ZŽ X »}°z LZ @
™s Ü7—" ÔyŠÆ #
Ö ª…

7ÑZz ä™ ù Ÿ ¿» ËÐ ~ ?~ :c
â•
Û ä [g Æ yZ
VÍßX Z®Ôƒ ½ëÆ }uzŠ q
Zƒ
 ?Ô ]gúc
ƒŠ%{ZpX Vƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
51

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

áïÐ VzyLZ ~ {Zg ~÷Ž gzZ} hgíz LZ§{ ~÷ä

~g]ƒ
 Æ yZ Ô‰ }g âgzZ} ±a }÷gzZ ‰ ñ*gzZ ‰
,1n Æ X Ç Vz™4ZŠ ~ V¨!
,Z 7Z gzZ Ç VzŠ ™s ç

k0
Æ „ vZ Zb
+4gzZ V; Æ vZ ì Zb
Å yZtÔÏ Vƒ ˜
»]Q e Å VÍß yâ •
Û *
Æ Z}
~ V”Æ *Š ! Ñ } ZXì
{z pÔì ¯ ‚ Zhð» Ï0

i {izgP ¡t XáZ e: ~ÆðŠ Ë
r !
, ZaÆ yZ Ô• D™¬ Ï0

i ñƒ Dg eÐ [g LZ vß

ÅvZ Ô Ð •g å {z ~ V¨!
yZ Ô• ˜, 1n Æ X•
(ì k0
ÆvZ¼ Ž gzZ aÆ yZ ì ÄM yâ ‚t Ð s§
• , Z vß¼ Ì~ [Â IZXì 4Ð ƒ
 „z aÆ VÍß
ì ˆÈs§~g vŽ • DÑ yZZ6[  kZ Ô• … â ÃvZŽ

ˆÈs§Å yZ Šp¬ Ð kZŽ • n
g yZZ Ì6[Â kZ gzZ

67 Ï~hðÃ]c
WÅvZgzZ • ñƒvÐWÆvZ Ô¶

7k

Š ~ ä[ [ ˆvZgzZ ì k0
Æ [gÆ yZ `
Z » yZX ïŠ
~¨ £Æ V26ë!
Ôßx »Ðñ !ƒ ñÑ yZZ Ž Íß} ZX @
Î

yZÔƒg Dg e Ð vZgzZƒg h #aÆ #
Ö }
Å hÔƒ 3Š ~Š%0
ó óXÐ ƒ 0
b #žì

ä å\ W ÂÐY n Æ z Z
 1 *™Ñž • D â •
Ûk
ñ „0Z

XN â•
Û ]zˆ]c
WkŠ ~y
WÅyZ/wW{gÎ

( 763:› 9Ô 4570Ô4569:~gg 9)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
52

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Åä0
]•Ð ݪ

àûÚô ^ßøÖ$ ØûÃø qû]æø ^ãø ×öâû]* ÜôÖô ^¿$ Ö] èô mø †û ÏøÖû] åô „ôâF àû³Úô ^³ßø³qû†ô³ìû]* ^³ßø³e$ …ø ™

(75:Y ûZ) —]†÷ nû ’ôÞø ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô ^ßøÖ$ ØûÃø qû]æ$ ^n& Öô æø ÔøÞû‚öÖ$

}°!
Æ kZ • Ý ªžÐ ÂkZÃë Âw ï ! „g}g ø } Z L L
KZ n }g ø ¯ gzZ ò q ðÃÐ m{ [» KZ n }gø ¯ gzZ

ó Xó g ÇŠæ ðÃÐ m{ [»

¬Š Åx¤uñ

( 126:s Z²ÑZ ) —àønû Ûô×ô ŠûÚö ^ßøÊ$ çøiøæ$ ]†÷ fû‘ø ^ßønû ×øÂø Éû †ôÊû]ø ^ßøe$ …ø ™

wq kZ …  VZ Ð *™ gzZ »ñ6ë™yé ! [g }g ø } Z L L
ó óX Vƒg ZŠÎâ •
Û }¾ëž~

{)z àÎÐ s§Åyú•
Û‰
Ü z D Ñ y ZZ ä yú•
Û È Zw‚ :^â
X ¶žâ ¬Št 6µñÆ –Š Å

¬Š Å]•Ð Ý bgzZ òÝ

ÝôçûÏøÖû] àøÚô Ôøjô Ûøuû†ø eô ^ßør( Þøæø àønû Ûô×ô ¿# Ö] ÝôçûÏø×ûÖ( è÷ßøjûÊô ^ßø×ûÃø ³rû³iø Ÿø ^³ßø³e$ …ø ™
( 86Ô85:÷- ) —àømû †ôËô ÓFÖû]
Ãë ÑŠ ] •gzZ n Æ VÍßÝ ªŽÃë  ¯ : ! [g }g ø } Z L L

ó Xó Ð VÍß•
Û »Ð ã!
$KZ

[g LZ ~ yQž @ðâ •
Û Sà x ¸ KZ ä ð.ñ ]| ¬Š t
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
53

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ð òÝ Å k Q gzZ ÝbÆ yú•
Û {z gzZ ƒ Za ¢
 & Š䙕z½6
X N 0
]•

¬Š Åä0
]•Ð V>ª

(21:7Z ) —àønû Ûô×ô ¿# Ö] ÝôçûÏøÖû] àøÚô oûßô r( Þø h( …ø ™

ó Xó Ð VÍßÝ ªyZ= ÂÑŠ ]• ! [g}÷} Z L L

\
žâ c v ÐÑÆ yú•
Û‰
Ü zä
 Ð ^ä öPW ñ]| ¬Št

X c
à6Š°w2B‚Æ äsÃyQ ä \¬vZ ~³Æ TÔ¶

¬Š Å! x»~)l
—àønûvôjô ËFÖû] †ö nû ìø køÞû]* æø Ð( vøÖû^eô ^ßøÚô çûÎø àønû eøæø ^ßøßønû eø xûjøÊû] ^ßøe$ …ø ™

Æ s »Z y xgŠ Æ x ¸~g ø gzZ }gø ™ê ! [g }g ø } Z L L
( 89:s Z²ÑZ ) ó Xó ì ÑZz ä™ê +4 ÂgzZB‚

¬Š Åtig qZ•
Û

^ßøÖô æ$ Ÿôø ]‚÷nû Âô ^ßøÖø áöçûÓöiø ðô «ÛøŠ$ Ö] àøÚ( é÷‚øñô «Úø ^ßønû×øÂø ÙûˆôÞû]ø ^ßøe$ …ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø™
(114:>Z
ÓZ ) —àønû Îô ‡ô]†$ Ö] †ö nû ìø køÞûœæø ^ßøÎû‡ö …û ]æø ÔøßûÚ( è÷mø !æø ^Þø†ôìô!æø

ž Ð y• M y Zp ðÃ6ë â •
Û wi 
* Xì [g Zg ø „ Â !vZ } Z L L

}g ø gzZ Ìn Æ V‰Z }g ø Ôµñ » Ùp n }g ø ñYƒ
â•
Û «tigÃëgzZÐ s§~¾ñ0
g ZŒ
Û ã¶
gzZ Ìn Æ VÓ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
54

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó Xó ÑZz ¶Š tig +4ì „ ÂgzZ

¬Š Å^¯ ¸ M
ØûÃø qû]æ$ Ñõ‚û‘ô tø†ø íûÚö oûßô qû†ôìû]øæ$ Ñõ‚û‘ô Øøìø‚ûÚö oûßô ×û³ìô•û ]ø h( …ø ™
( 80: LZu Z µ) —]†÷ nû ’ôÞ$ ^ß÷_6 ×û‰ö ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô oûÖ(
gzZB‚Æ ðC ( ñY á V˜) = Â Y á ! [g }÷} Z L L

KZ n }÷ Â ¯ gzZ B‚ Æ ðC ( áï Ð V ˜) = Âw ï
ó Xó g ÇŠæZ÷Ãg ZM Z 
r™ËÐ m{ è[»

`â ¬Št ä \¬vZ ‰
Ü z D™]óÐlà 1 *™Ñ [ »

X åc
Š ¬»

¬Š Åì q ZŠß ZÕ
Û)
(64: Š- ) —àønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û œ çøâöæ$ ^¿÷Ëô uF †º nû ìø ö²^Êø™

XóóÑZz äâ•
Û 3g™| (Ð ƒ
 ì „zgzZƒõ4Ð ƒ
 „vZÎ L L

¬Š Åä™x ª(5 c
äF
QÐ ~g ZÎ
( 29:yë>Z ) —àønû Öô ˆôßûÛöÖû] †ö nû ìø køÞûœæ$ ^Ò÷†ø fF Ú% Ÿˆø÷ ßûÚö oûßô ÖûˆôÞû]ø h( …ø ™

äg @
Q 4Ð ƒ
 ÂgzZ( àZz •
'Ãíg @
Q ! [g }÷} Z L L

ó Xó ì ÑZz

X ³7¬Št ™ƒgZÎ~ ω
Ü zÆyÃîž å Zƒ¬Ã ðbâ]|

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
55

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š ÅØg n Æ +-Zz
(24: LZuZ µ) —]†÷ nû Çô ‘ø oûßô nF e$ …ø ^ÛøÒø ^Ûøãö Ûûuø…û] h( …ø ™

VâzŠ yZ ì Ñ0
b§T6( +-Zz) yZ â•
Û 3g ! [g }÷} Z L L
ó Xó ~ ‚ (B‚Æ .z Øg )= ä

»`â ¬Š b§kZ ~ hÆ +-Zz LZ ÃVâ ¨
Z xÓä \¬vZ

Xì c
â•
Û¬

¬Š Å"7¬ Ð äY k0
Æ Áq
àûÚ( é÷‚øÏûÂö Øû×öuû]æø pû†ôÚû ]ø oû³Öô †û ³Š( mø æø pû…ô‚û³‘ø oû³Öô |û†ø ³•û] h( …ø ™

(28@
25:È) —oûÖô çûÎø ]çûãö ÏøËûmø oûÞô ^ŠøÖ(

}Š ¯ y ‚ M gzZB Z÷ n }÷}Š™ {Š ¤ ! [g }÷} Z L L

ó Xó ]!
~÷-{zž Åy!
i ~÷{¤
} Š wÅgzZx » Z÷n }÷

\¬vZ Z
 ¶žâ ‰
Ü z k Q ä ÙP M Ž ì ¬Š Å öWP\ñ]| *
¦

Æ kZ X å c
Š ¬» äà hèx • ÐQ ™ Y k0
Æ yú•
Û Ãy Q ä

:ZƒŠ •
á g Z Xì ™f » qJÅ ¬Š kZˆ Ug ¯

(36: È) —o‰FçûÛömF ÔøÖøç+ ‰ö kønû iô æû]ö ‚ûÎø™

ó óX .ñ} Z ä  å óâ Ž Õ Š
c
Š —"L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
56

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š n Æ ±ŸZ ~ D
( 114:È ) —^Û÷×ûÂô ±ûÞô •û ‡ô h( …ø ™

ó Xó DZ÷™{Š c
i ! [g}÷} ZL L


c
ŠÃ 1*™ÑŠp¬»`â ¬Št

¬Š Åg F

(83:Y m
ÑZ ) —àønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û œ køÞûœæø †% –% Ö] oøßô Š$ Úø oûÞ( œ h( …ø ™

ì  (ž ÑŠ ] •Ð kZ ) ~g F = ì ˆµ ! [g }÷} Z L L
ó Xó ÑZz ä™3g Z(Ð Vß Zz ä™3gƒ

XIƒgz™;‚ƒ
 ÅyZÐ •
'ÅTì ¬Š ÅØP -Z ]|t

¬Š Å vÐ VÎÎzÆ y-

áûœ h( …ø Ôøeô ƒöçû³Âöœæø àô³nû _ô³nF Ž$ Ö] lôˆF ³Ûø³âø àû³Úô Ôøeôƒöçû³³Âöœ h( …ø ™
(98Ô97:yë>Z ) —áôæû†ö –övûmø
}ZgzZÐVV‚ Z Åy- ~¾~ Vƒ ‡â {C ![g}÷} ZL L

ó Xó N M k0
}÷{zžÐ kZ ~¾~ Vƒ ‡â {C ! [g}÷

Æ [ ZŽ z wZÎÐ 5#Ô Zƒ ¬»`â ¬Št à 1*™Ñ [ »

Xì ƹ -7» kZ ‰
Ü z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
57

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Å`â „

—àønû Ûôuô†# Ö] †ö nû ìø køÞûœæø ^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ß$ Úø ! ^ßøe$ …ø ™

6ë â •
Û 3ggzZ Ãë Â}Š j: Ôë ñÑ yZZ ! [g }g ø } Z L L
( 109:yë>Z ) ó Xó ÑZz ä™3g4Ð Vß Zz ä™3g ƒ
 ì „ ÂgzZ

ñ
7 ¬Št • ~ŸpZ

—…º çûÓö•ø …º çûËöÇøÖø ^ßøe$ …ø á$ ž áøˆø vøÖû] ^ß$ Âø gøâøƒû]ø pû„ôÖ$ ] ô² ‚öÛûvøÖû]ø™

nC
Ù Ð ë c
Š™gz™ ä Tì n ÆvZ kZ]C
Ù gzZ p°x ÓL L

( 34:§ÖZ ) óXó ì yZŠgŠgzZ ÑZzÛ¹ [g Zg ø —" Ô §z ôg »

¬Š Å=ÂÅ Ô™ÁqZ

oF×Âøæø o$ ×øÂø køÛûÃø Þûœ oûjô Ö$ ] ÔøjøÛø³Ãû ³Þô †ø ³Óö³•ûœ áûœ oû³ßô ³Âû‡ôæûœ h( …ø ™
oûÞ( ž oûjô m$ …( ƒö oûÊô oûÖô xû×ô ‘û]øæø äö •F†û iø ^v÷Öô ^³‘ø Øø³Ûø³Âûœ áûœæø p$ ‚ø³Öô ]æø

( 15:s ›ÑZ ) —àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô oûÞ( žæø Ôønû Öøž köfû iö

yZ ~¾ Vƒg @
™ ZŠ Z ]~ž Ãí Â}Š =Â ! [g }÷} Z L L
ž ( }Š =Â) gzZÃ+ -Zz }÷gzZ= N â •
Û «ä ÂŽ » Vz

§{ ~÷ Â}Š ¯ ( gzZ ƒ èZg ÂÐ Xx » (,Z ƒg @
™~
yâ •
Û ,@
}¾ Vƒ ~ gzZ g—}¾ Vƒ @
™/Â~XÊ ÑzZ ~÷
ó Xó Ð ~ VzÈ

X ’ e xg _â ]{ ¬Št
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
58

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Å v ÐŽ

^ßø×ûÃø rûiø Ÿø ^ßøe$ …ø þ†ö nû ’ôÛøÖû] ÔønûÖøžæø ^ßøfû Þø]ø Ôønû Öøžæø ^ßø×ûÒ$ çøiø Ôønû ×øÂø ^ßø³e$ …ø ™
—Üönû ÓôvøÖû] ˆö mû ˆôÃø Öû] køÞûœ ÔøÞ$ ž ^ßø³e$þ …ø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø ]æû†ö ËøÒø àømû„ô×$ Ö( è÷ßøjûÊô

ë H qŽg s§„ ~¾Ôä ë H•z½6„• ! [g}g ø } Z L L
ŽÃëǯ : ! [g}g ø } ZX …ì *
Y™^ßg—„}¾Ô ä

} Z Xg]}g ø Â}Š â •
Û s ç gzZ • •
Û » Ž n Æ VÍß yZ
( 5Ô 4:»Z ) ó Xó ÑZz ÕgzZ „
 Š'
iì „ —" ! [g}g ø

Åx ¸KZ gzZ-Zz LZ ä ÙP M Ž ì Åx?Zm•Z'
Z ]| ¬Št

X ¶žâ ‰
Ü zÆ ã‚g Z j
S

¬Š ÅgâèŠz e
Z@ èÔ

—†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö oF×Âø ÔÞ$ ž ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø ^Þø…ø çûÞö ^ßøÖø ÜûÛôiû]ø ^ßøe$ …ø ™

qC
Ù ÂG Ãë}Š jgzZ Ågâ}g ø â•
Û Š! [g}g ø } Z L L
( 8:*-Z )

ó Xó ì gŠ ‡ b§~g7 6

¬Š + 4 q
Z
( 118:yë>Z ) —àønû Ûôuô†# Ö] †ö nû ìø køÞûœæø Üûuø…û ]æø †û Ëô Æû] h( …ø ™

„ ÂgzZ ( 6wq }÷) â •
Û 3ggzZ Ãí }Š j ! [g }÷} Z L L
ó Xó ÑZz ä™3g4Ð Vß Zz ä™3gƒ
ì
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
59

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š n Æ ~g ZŠÎâ •
Û gzZ ®
 ¤Z ÅŠ ÑzZ z I Z

àønû Ïô j$ Ûö×ûÖô ^ßø×ûÃø qû]æ$ àõnö Âû]ø éø†$ Îö ^ßøjô m# …( ƒöæø ^ßøqô]æø ‡û œ àûÚô ^ßøÖø gûâø ^³ßø³e$ …ø ™
(74:y‡ÁZ ) —^Ú÷ ^Úø ž

Ð s§ÅŠ ÑzZ gzZ V- ç ~g ø Ãë  â•
Û « ! [g }g ø } Z L L
ó Xó Ð M Ð ƒ
 Ð ~ Vª… Â ¯ gzZ uQÅV\ M

¬Š Åx?Z @Zjz xŠ M ]|

àøÚô à$ ÞøçûÓößøÖø ^ßøÛûuø†û iøæø ^ßøÖø†û Ëô Çûiø ÜûÖ$ áûžæø ^ßøŠøËö³Þûœ ^³ßø³Ûû³×ø³¾ø ^³ßø³e$ …ø ™
( 23:s Z²ÑZ ) —àømû †ôŠôíFÖû]

 c
â•
Û s ç: ¤
ZgzZ6Vâ Y KZ ä ëì HÕ! [g}g ø } Z L L
ó Xó ÐN Yƒ { në êG Â6ë ä Â c
â•
Û 3g:gzZ …ä

¬Æ \¬vZÐ äÝgzÆ y-Z
 x?Z @ Zjz xŠ M ]|

ä \¬vZ n Æ/ ÂÆ™[ ‚g Z » t™Å ä™ lñZ•
ÛÃ

ó Xó ðâ •
Û S¬Št Šp7Q

¬Š Å ðb â]|

(10:™Z ) —†û ’ôjøÞû^Êø hºçû×öÇûÚø oûÞ( œ h( …ø™

Ð yZ Â[ Z Vƒ [ƒ [¦~:Ã[g LZ ä kZ Zgå :L L
ó Xó á x ÙZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
60

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

òŠ M Z
 X ¶žâ ‰
Ü zÆ ã‚g Z j
Z Åx ¸KZ ä ßP â]| ¬Št

ƒ Cƒ: ¤

g »ÛD
ðÃÅå
 $gzZƒ Zƒ Z y~ V7ŠÐ s§Vzg e

Xñ 7]{ ¬Št Ð ~ 
b¬ e
.Â

¬Š Åð÷- ]|

( 87:Y m
ÑZ ) —àønû Ûô×ô ¿# Ö] àøÚô kößûÒö oûÞ( ž ÔøßøvFfû ‰ö køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø™

óXó gZzg]Vƒ „~—"Ô]Zf ~¾ì u0
XÂ1ŠqðÃ7LL

 ªÔ~ ª
Z
 q Å1 Jä ÙP M Ž ì ¬Š Åð÷- ]|t

qJÅ kZ „B‚X ¶žâ Ô å 1 øÃÙP M ÞZ æä Tm{ q
Z
:ZƒŠ•
á g Z Xì ™f Ì»

—àønû ßô Úô çûÛöÖû] oûrôßûÞö ÔøÖô „øÒøæø Ü( ÇøÖû] àøÚô äü ßFnû r$ Þøæø äü Öø ^ßøfû røjø‰û^Êø™

ÏZ gzZ Ð §ÃkZ ä ë Œ] •gzZ ¬Š Å kZ ä ë Å wJÎL L

( 88: Y m
ÑZ ) ó Xó ÃVßZz yZZ • ïŠ ] •ë b§

X σ wJgz¢ Â Ç fâ ¬Št ðñžì Ì{g •
á Zt ~ kZ

ä 1*™Ñž• D™e
Zzg m
ñ ‡z ! Z 0Ä]| VHç³³³³³Þ

‡â ¬Š {z 6µñÆ ã.6gzZ 1 ËKZ ðñ ÒÈ ðÃZ
 X c
â•
Û

Ýq qJsÑgz¢ÐQ ¶žâ ~ ù Æ Tä ð÷- Ž ì

(2785:~èF9) Xì @
ƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
61

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Åð-]|

( 88:Šƒ) —gönû Þô ]ö äô nû Öøžæø kö×ûÒ$ çøiø äô nû ×øÂø ô²^eôŸ]$ ô oûÏô nû Êô çûiø ^Úø æø ™

6ÏZ ÔÐ ( x™z aÆ) vZ 1=Š䙼 ~íì 7L L
ó ó( ~nçC
Ù ) Vƒ @
™ qŽg ~ s§Å Ï QgzZ ä ~ H•z½

X fâ ¬Št cx•Z4ÆkZˆÆä™g(ZÛZD
~C
Ù ªÅx»C
Ù

¬Š Åð•Z'

Z ]|
^ßøe$ …ø þðô «Âø•ö Øûf$ Ïøiøæø ^ßøe$ …ø oûjô m$ …( ƒö àûÚô æø éô çF ×’$ Ö] Üønû Ïô Úö oûßô ×ûÃø qû] h( …ø ™
—hö^ŠøvôÖû] ÝöçûÏömø Ýøçûmø àønû ßô Úô ©ûÛö×ûÖô æø p$ ‚øÖô ]çøÖô æø oûÖô †û Ëô Æû]

~Š ÑzZ ~÷gzZÃi ú~ VÅg 쇞 (ZÃí  ¯ !„g}÷} ZL L

t ~g ø Â â•
Û w J ! ´ â }g ø (,™x »t Ž VQ vß,Z) ÌÐ
ÃV븃
 gzZÃ+-Zz}÷gzZ= }Š j !´ â }gø }ZX ¬Š
(41Ô40: •Z'

Z)

óXó ǃ ì‡[ˆZ
 yŠ kZ

KZ ÔLZ ~ T žâ ¬Št ä ð•Z'
Z ]|ˆ Æ yÅvZ š

Xì ÅÔ]nÐ \¬vZ n Æ +-Zz LZgzZ Ýñx ÓÔŠ Ñz Z

¬Š Åðoß]|
(30:]¶Z) —àømû ‚ôŠôËûÛöÖû] ÝôçûÏøÖû] o×øÂø oûÞô †û ’öÞû] h( …ø ™

óXó ~
þ «£Æ VÍß ~Š YyZ ~÷Ââ•
Û Šæ ![g}÷} ZL L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
62

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ž ¶žâ nÆ vÐÑÆ x ¸KZ ä x?Zmoß]| ¬Št
Xðƒ wJ

¬Š Å ØP © ]|

(86:Š- ) —²
ô ] oÖøž oûÞô ˆû uöæø oû%( eø ]çûÓö•ûœ ^ÛøÞ$ ž™

ZÎÆ kZ) Vƒ @
™ÐvZ sÜŠ c
Û Å §z ôggzZ ã.6KZ Â~ L L

ó Xó ( 7Ð Ë

¬Š ÅðŠ- ]|

oûßô Ê$ çøiø éô †ø ìôŸF ]û æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô o( Öô æø køÞûœ š
ô …Ÿ* ]û æø lôçFÛøŠ$ Ö]†ø ›ô^³Êø™
( 101:Š-) —àønû vô×ô ’# Ö^eô oûßô ÏûvôÖû]øæ$ ^Û÷×ô ŠûÚö

i ‚g»gzZ „
 6
u „ Â ! áZz äâ•
Û Za Æ }igzZ Vâ • M } Z L L

~ w q kZÐ *™ kZ= Â VQ ÔÌ~ ]y
M gzZ Ì~ *™ ÔZ÷ì
ó Xó ~ VzÈ ( LZ= ™ï•
á gzZ VƒgZŠÎâ•
Û Z¾~ž

X ’ e •7]{ ¬Št Å ýP^- ]|n Æ<!
Ø{

¬Š ÅðyÑ]|

oF×Âøæø o$ ×øÂø køÛûÃø Þûœ oûjô Ö$ ] ÔøjøÛø³Ãû ³Þô †ø ³Óö³•ûœ áûœ oû³ßô ³Âû‡ôæûœ h( …ø ™
Õø•ô ^fø Âô oûÊô Ôøjô Ûøuû†ø eô oûßô ×ûìô•û ]øæø äö •F†û iø ^v÷Öô ^‘ø ØøÛøÂûœ áûœæø p$ ‚øÖô ]æø

(19: ›Z) —àønû vô×ô ’# Ö]

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
63

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

VzyZ ~¾Vƒg @
™ ZŠ Z]~žÃí}Š = ! [g}÷} ZL L

ž (â •
Û «=Â= gzZ) Ã+-Zz }÷gzZ = N â•
Û « ä ÂŽ »
Øg KZ Ãí ™4ZŠ gzZƒ èZg ÂÐ Xx » (, Z Vƒg @
™~
óXó ~ VzÈ ( LZÐ

t 6µñÆ ~Ÿpz ÙpgzZ w”Æ ÚËÐ s§Å \¬vZ

X ’ e •
7 ¬Š

N ¬Š Å ð .ñ]|

gûjöÒû]æø àømû †ôËô ÇFÖû] †ö nû ìø køÞû]* æø ^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ßøn% Öô æø kø³Þûœ™ a

—Ôønû Öøž «³þÞø‚ûâö ^Þ$ ž éô †ø ìôŸF ]û oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] åô „ôâF oûÊô ^ßøÖø

Ѓ
 ÂgzZ6ë â•
Û 3ggzZÃë}Š jÎÔ „
 6
u Zg ø ì „ ÂL L
~ ]y
M gzZ ð>~ *™ kZ n }g ø }Š ÉgzZ ì ÑZz Û4

(155Ô156:s Z²ÑZ ) ó Xó s§~¾ 1™ qŽg ä ëÔ Ì

‰ á 6gî{Ù â •
Û ÉòŠ M ,Ð~ x ¸KZ ð.ñ]| *
¦

uh {z ~³Æ T ˆƒ Šiu ! Š Z " q
Z V;z Ð VÍß yZ X¸

 {zž Zƒt W
ƒ
Z » T ¶žâ ¬Št ä ð.ñ ]|‰
Ü z kZ Ô‰ƒ

( 81B 9:~dk

0Z ) X ‰ ØŠ™{0
`

i {g !

(24:7Z ) —†õnû Ïô Êø †õnû ìø àûÚô o$ Öø]ô køÖûˆø Þûœ ^ÛøÖô oûÞ( ž h( …ø ™ b

ó Xó ñâ•
Û wi *
6í ÂŽ Vƒ ` Z»íkZC
Ù ~ —" ! „g c
LL

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
64

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

I
\
q Å ã â ‚zu" ä öPW ñ]|̬Št
Å ïE
PG3š^]|~ ª

sÜ: ä \¬vZ ~³Æ TÔ¶žâ ˆ Æ äö ã 0
ÃV-–

Ü]tˆ Æ kZÉ c
â•
Û x OZ » {)z b ïgzZ x Íz x ªÆ yQžt

X ðâ •
Û «ÌaèÚ

c ™i ]|
Š ÑzZ Á”ñZ'
¬Š Å ð
(89:Ym
ÑZ ) —àønû $ô …ô]çøÖû] †ö nû ìø køÞûœæ$ ]•÷ †û Êø oûÞô …û „øiø Ÿø h( …ø™

óXó _gZz4Ð ƒ
 ì „ ÂgzZ ñZÃí hg: ![g}÷} ZLL

~ ÞZ è{Çg !
& ¶žâ n Æ Š ÑzZ èw”ä ðc
™i ]| ¬Št

X Zƒ «0

i•
Û 6 ð¼ ]|7Q ígzZ ZƒÝq wJèsÑ

¬Š Å 1 *™Ñ

køÞû]* éô •ø ^ãø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] Üø×ô ÂF š
ô …ûŸø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ø ›ô^³Êø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø™
(46:%²Z ) —áøçûËö×ô jøíûmø äô nû Êô ]çûÞö^Òø ^Úø oûÊô Õø•ô ^fø Âô àønû eø ÜöÓövûiø
Â)ì ÑZz + Y ÔÃ}igzZ y• M ( „ ä Â) ì c
â•
Û Za !vZ} Z L L
» VÂ!
yZ y xgŠÆ VzÈ LZ Ç ñâ •
Û ê „ ÂX »AgzZ| ( „

ó Xó • ìg D™s %Z ë !
{z~ X

¬Š ÅÜæèg »Z

oûÊô ØûÃø rûiø Ÿøæø áô^Ûømû Ÿô û^eô ^ÞøçûÏöfø ‰ø àømû„ôÖ$ ] ^ßøÞô]çøìûŸôôæø ^ßøÖø†û Ëô Æû] ^ßø³e$ …ø ™
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
65

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

(10:áZ ) —ܺnû uô…$ ͺæû ð…ø ÔøÞ$ ž ^ßøe$ …ø ]çûßöÚø ! àømû „ô×$ Ö( ¡&Æô ^ßøeôçû×öÎö

ëŽ ÃVǸ ƒ
 yZ }g ø gzZ … Â}Š j ! [g}g ø } Z L L
EšEE
$N
ú ðÃ~ Vߊ }g ø }Š •g ¹!
: gzZ • ` Ñ yZZ ¬ Ð

qC
ª
Ù gzZ y!
$ Z(—" ! [g }g ø } Z X n Æ yZZ IZ
ó Xó ì ÑZz äâ •
Û 3g~

Xce Óâ gz¢ ¬Št ˆÆ Vzi úÒgzZ n•
Û

¬Š ÅV- g ZjÆ ð}]|

—àømû ‚ôãôŽ# Ö] ÄøÚø ^ßøfû jöÒû^Êø Ùøçû‰ö†$ Ö] ^ßøÃû fø i$ ]æø køÖûˆø Þûœ ^Ûøeô ^ß$ Úø ! ^ßøe$ …ø ™

gzZ ~g @
Q ä ÂŽ 6e
Z@ kZ ë ñÑ yZZ ! ´ â }g ø } Z L L
VßZz ¶Š „ ZÍ ( Å h ) Ãë Âá É Z® ÔÅ wÎg ä ë Å ~zc
( 53:yZ/w M ) ó Xó ~

X ¶žâ ¬Št ™Ñ yZZ ä V- g Zjzg »ZÆð}]| *
¦

¬Š Å»è[ ôZ

—]‚÷•ø…ø ^Þø†ôÚû ]* àûÚô ^ßøÖø ®ûn( âøæ$ è÷Ûøuû…ø ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô ^ßøiô ! ^ßøe$ …ø ™

… â•
Û ½gzZ Ð m{èØg KZ … Âi Zâ ! [g }g ø } Z L L
( 10:lZ ) ó Xó \
gŠ ~ ] 5ç}g ø

ÐQ ä \¬vZž Zƒt WZ » ¬Š kZ X ¶žâ ä »è[ ôZ ¬Št

X ðâ •
Û «™ÅyQ m{èg•gzZ c
â•
Û gà

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
66

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š ï»z ìY Åݸ

^ßønû ×øÂø ØûÛôvûiø Ÿøæø ^ßø³e$þ …ø (^Þø^û_øìû]* æû]* «³ßþø nû ŠôÞ$ áûž ^Þø„ûìô]©ø³iö Ÿø ^³ßø³e$ …ø ™
Ÿø ^Úø ^ßø×ûÛ( vøiö Ÿøæø ^ßøe$ …ø ^ßø×ô fû Îø àûÚô àømû „ôÖ$ ] o×øÂø äö jø×ûÛø³uø ^³Ûø³Òø ]†÷ ³‘ûž

^Þø†û ’öÞû^Êø ^ßø³F þÖçûÚø køÞûœ ^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø ^ß$ Âø ÌöÂû]æø äô eô ^³ßø³Öø èøÎø^³›ø
(286:>ÂZ ) —àømû †ôËô ÓFÖû] ÝôçûÏøÖû] o×øÂø
} Z ÔÐ ë ñYƒ ua c
wȤ
Z < { ~
Zñ: ! „g }g ø } Z L L

6 VÍß yZ ä Â å ÑZ ež 6Ôú1 ~g ¸6ë w Ze : gzZ ! [g }g ø

Å T g !
(Z Ð ë Z^Z : gzZ ! [g }g ø } ZÔ¸ ¬ Ð ë Ž

3g 6ëgzZ }Š j…gzZ }Š â •
Û s ç …gzZƒ: ~ ë“
 ZŠ'
ó Xó ~«£Æ Vz•
Û » â•
Û Šæ ~g ø :Ôì Ññ Zg ø „ ÂÔ â•
Û

¬Š Å+ @W

^Þø†û ’öÞû]æø ^ßøÚø ]‚øÎûœ kûf( ³þ$øæø ^Þø†ôÚû ]* oûÊô ^ßøÊø]†ø ‰ûžæø ^ßøeø çûÞöƒö ^ßøÖø†û Ëô Æû] ^ßø³e$ …ø ™
(147:yZ/w M ) —àømû †ôËô ÓFÖû] ÝôçûÏøÖû] o×øÂø
ëŽ V1ZŠZ " gzZ {k
}g ø }Š â •
Û s ç ! [g }g ø } Z L L
â•
Û « ì gzZ …Äg xŠ "
U
gzZ ~ ] 5ç LZ Nƒ Š iu Ð
ó Xó 6Vz•
Û »…

¬Š Å „ 3ÆvZ

ÝôçûÏøÖû] o×øÂø ^Þø†û ’öÞû]æø ^ßøÚø ]‚øÎûœ kûf( ³þ$øæ$ ]†÷ fû ‘ø ^ßø³nû ×ø³Âø Éû†ô³Êû]ø ^³ßø³e$ …ø ™
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
67

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
( 205:>ÂZ )

—àmø †û Ëô ³þÓFÖû]

ìgzZ xŠ}gøÄg ñ) gzZ »ñ6ë™yé ! „g }g ø } Z L L
ó Xó 6VÍß•
Û »… â •
Û«

VrQ Ô¸ y›Ž ~ HÆ ]ß ¤žì c
â•
Û yÒ ä \¬vZ

t WZ » ¬Š kZ X ¶žâ ¬Št ‰
Ü z D™Š ˜ s ÜÆ ( •
Û » ) ]ß Y ä
X ~Š} Š “ÃVz•
Û » ä V⠛Р¬Æ \¬vZž Zƒ

¬Š ÅyZZ èI Z

( 16:yZ/w M ) —…ô^ß$ Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æø ^ßøeø çûÞöƒö ^ßøÖø†û Ëô Æû^Êø ^ß$ Úø • ^ßøÞ$ ž ^ßøe$ …ø ™

{k
}g ø Â}Š jÎ ñÑ yZZ ë —" ! ´ â }g ø } Z L L
ó Xó Ð [Z±Æ c izŠ …á XgzZ

¬Š m{ ÅÝ°ZŠ „

^ãø Þ$ ž ^Ú÷ ]†ø Æø áø^Òø ^ãø eø ]„øÂø á$ ž Üøß$ ãø qø hø]„ø³Âþ ø ^ß$ ³þÂø Íû†ô³³þ‘û] ^³ßø³e$ …ø ™

( 66Ô65:y‡ÁZ ) —^Ú÷ ^ÏøÚö æ$ ]†& ÏøjøŠûÚö lû ðø «‰ø

Â[Z± » kZ —" Ð 3è[Z±Ãë Âá X ! [g}g ø } Z L L
%N„ ¹ {z êG Xì ÍÑ »y Y
ó Xó ì( ~'
„ ¹gzZ: 1 ZæE

]Ì Æ VzÈ m{ Æ \¬ vZ ª ÔÝ°Z Š „ ~ ˆ y M Œ
Û

X • D™ ó â ¬Š b§kZ {zž Š
c
â•
Û ñƒ D™yÒ ]Ѿz

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪68‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
69

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

[!

6nñ^• áçߊÚ

—èºößøŠøuø éºçø‰öœ ô²] Ùôçû‰ö…ø ±ûÊô ÜûÓöÖø áø^Òø ‚ûÏøÖø™

(21:[Zx

ÑZ>gÎ)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪70‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
71

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

h'„Š ; }g øŽ • g» f ZgzZ `ªz zŠZgzZ {zŠ Z%Ð Vƒ ¬Š y%

tºn Æ ] Ý z ]Ñq ZÆ Ï0

i ã¨
Z ä 1·]|

ÝZgŠ X ñâ •
Û Sz ½ÃŽZ :vZ yZçg x Z™/ôŠp~ ] ‡z Z

Ï0

i KZ sÜ: ë™ ¯ w©ÃTì Xgz Ë (Z q
Z n }g øt

yQÉ Ô• M
0
]•Ð VE.6gzZ VåZ ÔxÑ M z T
rÔ])Å
X• M
ƒgz {¾ ÌÐ ]Xzíò! Å *™z +ŠÐ •
'Å

b§ b§gzZ V˜ ~nçÆ + Š LZ ä ëžìt ó$
~g ø

z u|~ Ï0

iB‚B‚Æ kZÔ• à ™g (Z ] ¬Z ºZ z ] ¬$
Å

‚" gzZ£ *

Ju °» ÌÐ _Z÷ËgzZ wV" kZ Å ðÉg

KZ {z • ̹!
k0
}g ø , q ¼ Ð ~ yZ ¤
ZQ c
• ‰ƒ
^z5gzZ ðâ i M T¼ ¹ ~ yZÉ Ô• 7~ ]gß-Zgz Z Ø{
Xì ˆƒï•
á

g lÑZ¦

oF×Âø ^Þø]øæø Õø‚öfû Âø ^Þø]øæø oûßô jøÏû×øìø køÞûœ Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø oûe( …ø kø³Þûœ Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0

ðö çûeö ]* köÃû ßø‘ø ^Úø †( •ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœ köÃû _øjø‰û] ^³Úø Õø‚ô³Âûæø æø Õø‚ô³ãû Âø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
72

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

høçûÞö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø äü Þ$ ¬Êø oûÖô †û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çeö]* æø o$ ×øÂø Ôøjô Ûø³Ãû ³ßô ³eô ÔøÖø
9køÞû]* Ÿ$]ô

Za = „ ä ÂÔ7Šqðà ZÎ}¾Ôì [g Z÷„  !vZ} Z L L
~Ž Vƒ ì‡gzYZ ‚6}°zgzZÇkZgzZ Vƒ {È Z¾~gzZ H

~¾ÔÐÑÆ w q Z LZ Vƒ @
™Ô{C ~¾~ Xì HЕä
Vƒk
x ÓLZgzZì Zi Zâ= ä ÂÐ XÔVƒ @
™s Z ‹Z » Vz
Ôì ¿ „ ÂsÜ {k
èY Ô}Š j{k
}÷ ÂX Vƒ @
™g ZŒ
Û Z»
ó Xó ¿7ðà ZÎ}¾

¿Ž :c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™ e
Zzg k
ñ zZ 0 Š Z”]|

¢ Zg7 6kZ ™™Ãx|z pÆ kZ gzZ ñ7x •
á z ðÃg lZ kZ
ñYƒ wÙZ ¬ Ð ð] Zg ÏZ c
¬ Ð x•
á yŠ ÏZ » kZ¤
Z ÔÇg

( 6306:~gg 9) X Ç ñY ~ ¼
 J¦{z Â

g¦òs Z »u Y äÎ
:ì \¬ ~g !
Š•
á gZ

^ãø Úô ^ßøÚø oûÊô kûÛöiø ÜûÖø oûjô Ö$ ]æø ^ãø iô çûÚø àø³nû uô ‹ø³Ëö³Þû øŸû ] o³Ê$ çø³jømø ²
ö ]ø™
Øõqøœ oFÖž p†? ìûŸö û] Øø‰ô†û mö æø løçûÛøÖû] ^ãø nû ×øÂø o–F³Îø oû³jô Ö$ ] ÔöŠôÛû³nöÊø
( 42:%²Z) —áøæû†ö Ó$ Ëøjøm$ ÝõçûÏøÖ( kõmF ŸF ø ÔøÖô ƒø oûÊô á$ ž oÛ& ŠøÚ%
Z% 7ÌZ Ž gzZ ì @
™H²zg ‰
Ü z Æ ]ñŽ ì „ vZ {zL L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
73

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ç*
ê » ]ñ {z 6TQ Ôì ©
™ H~ ’ bz¥ Å kZÔì

n Æ gH‰
Ü zq
Z ²z¥ Å VzuzŠ gzZ ì ©
uzg ÐZ Ôì @

„zg¨Ž n Æ VÍß yZ • V*¶
~(~ kZ Ôì êŠ Ÿ:Zz
ó Xó • áZz ä™

ðÃZ
 :c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| é
C
Y
&6~ å´N Å kZgzZ ì @
YÖ ä;uÆ kZ y- Âì @
Y ο

~ 7] Zg sì |Y ] !
t B‚Æ {¤

Ù X ì ê Š Î •¤
C

Xƒg D ÎÐ }'
× Ôì

Ôì CY Á{¤
q
Z Âì ©
x *
»vZgzZ ì @
Y v Y ¿t ¤
Z [ Z

~Š Âì k7i úZ
 gzZì CY Á{¤
~uzŠ Âì @
™çz Z
Q

` Z'
×$
:gz Ôì ÞZ Ñ{ À 0
gzZ lt
l÷ y¨
ZgzZì CY Á{¤

( 1142:~g g 9) Xì Lg Zg â » :gz Z

N¬ŠgzZ [ZŠ MÆ äÎ

: ìt q «~ [ ZŠ M Æ äÎ

Z@ = ä 1*™Ñž • D™e
e
Zzg ñ[i ¬ 0 Y Z']|

Xì @
Y Hçz c i úž 6Ôß™çz Âz™{Š Zg Z » äÎ ?Z
 ž ðâ •
Û
(2710:›9Ô 6311:~gg 9)

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
74

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

: ñ 7g » f Z sf `gŠÆˆy M Œ
Û ˆÆ kZ

ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]|:ÏÆZ e
C
M a
vZ ÂñY S7Ïæ¾NÉZ æe
M ‰
Ü z D Τ
Zž ðâ •
Û & ¤Å ] !
kZ

Å áZz "
7 Ž ì @
Y c
Š™gH {à «™q
Z Ð s§ Å \¬
( 5010:~gg 9)

Xì Lg @
™«™Ð y-

oÊô ^Úø äü Öø ݺçûÞø Ÿøæ$ èºßø‰ô åü „öìö^+ iø Ÿø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çøâö Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø ²
ö ]ø™

ø ] o³Êô ^³Úø æø lôçF ³ÛF³Š$ Ö]
äô Þô ƒû^ô eô $Ÿ]ô åü ‚øßûÂô ÄöËøŽûmø pû„ôÖ$ ] ]ƒø àû³Úø š
ô …û Ÿ
äô Ûô×ûÂô àûÚ( ðõ oûŽøeô áøçû_önû vômö Ÿøæø Üûãö Ëø×ûìø ^Úø æø Üû`ômû ‚ômû œ àønû eø ^Úø Üö×ø³Ãû ³mø

ø ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø‰ôæø ðø «•ø «Ûøeô Ÿ$]ô
^Ûøãö ¿öËûuô åü •ö çû òömø Ÿøæø š
ø …û Ÿ
( 255:>ÂZ ) —Üönû ¿ôÃø Öû] o% ×ô Ãø Öû] çøâöæø

~
ñ g »Z Š&1Z ]| : 286 Ô285•]c
M zŠ ~y
M Å >ÂZ >gÎ b

]c
M zŠ ~y
M Å {• ÒgÎ ¿Ž :c
â•
Û ä 1Ñ ž • D ™ e
Zzg
}™]zˆ‰
Ü z DÎJ
 àømû †ôÊô ^ÓøÖû] ÝôçûÏøÖû] o×øÂø Ð Ùöçû‰ö†$ Ö] àø³ø Úþ !
(4008:~g g 9) X Ï,™e
ñc äXÐ š C
Ù ÐZ ] c
Mt ÔÇ

²
ô ^eô àøÚø ! Ø' Òö áøçûßöÚô çûÛöÖû]æø äô e( …ø àûÚô äô nû Öøž ÙøˆôÞû]ö ^Ûøeô Ùöçû‰ö†$ ³Ö] àø³Úø !™

]çûÖö^Îøæø äô ×ô ‰ö…% àûÚ( ‚õuøœ àønû eø Ñö†( ËøÞö Ÿø äô ×ô ‰ö…ö æø äô ³fôjöÒöæø äô ³jô Óø³òô ³³F ³×þ ³Úø æø
^Š÷ËûÞø ²
ö ] Ìö×( Óømö Ÿø þ†ö nû ’ôÛøÖû] Ôønû Öøžæø ^ßøe$ …ø ÔøÞø]†ø ËûÆö ^ßøÃû ›ø]øæø ^ßøÃû Ûô‰ø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
75

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

áûž ^Þø„ûìô]çøiö Ÿø ^ßøe$ …ø kûfø ŠøjøÒû] ^Úø ^ãø nû ×øÂøæø kûfø ŠøÒø ^Úø ^ãø Öø ^ãø Ãø ³‰ûæö Ÿ$]ô

o×øÂø äö jø×ûÛøuø ^ÛøÒø ]†÷ ‘û]ô ^ßønû ×øÂø ØûÛôvûiø Ÿøæø ^³ø ßþ e$ …ø ^Þø^û_ø³ìû]ø æûœ ^³ßø³nû ŠôÞ$

^ß$ Âø ÌöÂû]æø äô eô ^ßøÖø èøÎø^›ø Ÿ^ø Úø ^ßø×ûÛ( vøiö Ÿøæø ^ßø³eþ$ …ø ^ßø³×ô ³fû Îø àû³Úô àø³mû „ô³Ö$ ]
—àømû †ôËô ÓFÖû] ÝôçûÏøÖû] o×øÂø ^Þø†û ’öÞû^Êø ^ßøÖFçûÚø køÞûœ ^ßøÛûuø…û ]æø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø
Ñ ž • C™ e
Zzg È
ñ ¬ ]| : &f ðš! gzZ mÜ Z ÒgÎ c

Q gzZ f
 hŽ ÃV¿VâzŠ KZ Â i
 n Æ äÎ Z
 1*™
Œô^ß$ Ö] h( †ø eô ƒöçûÂöœ ØûÎö gzZ Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçûÂöœ ØûÎö (‚ºuø]ø ö²]çøâö Øû³Îö

Xf
¢ M
 VB; J
V˜ 6ŸQgzZ D™xŠ6Vð; LZ™| 7
(5748:~g g 9)

:³7N ¬Š sf `gŠ™4Q

Ã] Zg Z
 1*™ Ñž • D™yÒ y
ñ Z 0 fv
]| a

gzZ i
.
Þ Æ U • ZŠ LZ ÂD Y á p=6_ n Æ äÎ
:_7¬Št QgzZ f
ÄgnÆg Äg N ZŠÃug Iè„
Š

(6312:~gg 9) 9onF uû]øæø löçûÚö ]ø ÔøÛô‰û^eô Ü$ ãö ×# Ö]ø0

ó Xó ÇVƒg {0

iÐx*
„}¾gzZ ÇVz%Ðx*
„}¾~ !vZ}ZLL

ðÃZ
 :c
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| b
C

U N ZŠ LZ™| 7vZ pQá h ÄÐQ¬ ÂñY6_ LZ ¿

:ñ 
7 ¬Št gzZ g
 6

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
76

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

køÓûŠøÚû ]* áûž äö Ãö Êø…û ]* Ôøeôæø oûfôßû³qø kö³Ãû ³•øæø Ôøeô oû³e( …ø Ôøßø³vF³fû ‰ö0
Õø•ø ^fø Âô äô eô ÀöËøvûiø ^Ûøeô ^ãø ¿ûËøuû^Êø ^ãø jø×û‰ø…û œ áûžæø ^ãø Öø†û Ëô ³Æû^³Êø oû³ŠôËû³Þø
(2714:›9)

9 àønû vô×ô ’# Ö]

Vƒ ;gÄg6_ U CZ ~™á x 
* Z¾ ! [g}÷} Z Âì u 0
LL
jÐZ Âá uzg yY ~÷ ¤
Z X Ç Vƒ VZ ÐZ ™á x 
* „ Z¾gzZ
+G
LZ ‰ÔÇâ •
Û «™ b§kZ Å kZ Â}Š Ÿ:ZzÐZ¤
ZgzZ ðG3BEŠ
ó Xó ì @
â•
Û ÅVzÈ (

Ðí ä 1*™Ñž • D™e
Zzg [
ñ i ¬ 0 Y Z']| c

ð7¬Št ™4 6^z™N ZŠ KZQß™çz¬ ÂÏäÎ ?Z
 :c
â•
Û

kö•ûç$ Êøæø Ôønû Öøž oû`ôqûæø köãû q$ æøæø Ôønû Öøž oûŠôËûÞø köÛû×ø‰ûœ Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0

^* rø×ûÚø Ÿø Ôønû Öøž è÷fø âû…ø æø è÷føÆû…ø Ôønû Öøž pû†ô`û ¾ø lö^û³rø³Öû]øæø Ôønû Öøžô pû†ô³Úû œ
Ôøn( fôÞøæø køÖûˆø Þûœ pû„ôÖ$ ] Ôøeô^jøÓôeô kößû³Úø ! Ôønû Öøž Ÿ$]ô Ôøßû³Úô ^* ³rø³ßû³Úø Ÿøæø

9kø×û‰ø…û œ pû„ôÖ$ ]

c ¥ CZ gzZ ~Š™Š4}¾ yY KZ ä ~! Ññz ‡ M }÷ } Z L L

tX 1¯ { C 1 CZ N gzZ c
Š,
ÎNnç CZ gzZ c
Š hñs§ ~¾
Ôì HÐ g eÆ [ Z±}¾gzZ ~ tØÆ [ ZN}¾ä ~ ƒ

Ì{ Ç {C Å v Ð [Z±}¾gzZ 7ðà ZÎ}¾: 1 Z÷èY
gzZ ðâ •
Û wi *
ä ÂŽ 6[ Â ~¾ c
Ñ yZZ ~ X 7gzZ ðà ZÎ}¾
ó Xó 5™ ¯ wÎg ä Â&6Ñ }¾ c
Ñ yZZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
77

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

~g v ‰ƒ Ág Ð *™ ] Zg ÏZ ?¤
Zž c
â•
Û ä 1\ M

ƒ 0
ð> ?  Zƒ ‚ 3Z ðà ?¤
ZgzZ σ6( xs Z ) ]¡+ Š ]ñ

äƒ ~g Y 6y!
i ~g v‰
Ü z D Î ¬Štž c
â•
Û ä 1\ M gzZ Ð
(6313Ô6311:~g g 9) X Âe äƒ ] Ü~y
M áZz

` ´ » ì" gzZ ?
Ø Z<
Í ~’

~ ’:c
â•
Û ä 1 Ñžì e
Zzg Ð m°Z 0 ñz/0 vZ †

:ð7
¬Št ‰
Ü zÆ ?
Ø Z<
Í

àûÚô æø åô •ô ^fø Âô †( •øæø äô eô^ÏøÂôæø äô fô–øÆø àûÚô èô Ú$ ^³j$ Ö] ²
ô ] lô^³Ûø³×ô ³Óø³eô ƒöçû³Âö]* 0

( 2793:~èF9) 9áôæû†ö –övûmø áû]* æø àônû ›ô^nø Ž$ Ö] lô]ˆø Ûøaø

kZ ÔÐ …Æ kZÔVƒ ‡â { C B‚Æ ]Üï»ÆvZ ~L L
kZ gzZ Ð VÃa Æ y-Ô ÐÑÆ VzÈ Æ kZÔ Ð [ Z±Æ

ó óX Vƒ¢q k0
}÷{zžÐ ]!

N ¬Š Å"7‰
Ü zÆ äƒg ZË Ð ’

g ZË Z
 1*™ Ñž • D™ e
Zzg [
ñ i ¬ 0 Y Z']| a

:¸ D™ J 
7 ¬Št ÂDƒ

9…öçûŽöß% Ö] äô nû Öøžæø ^ßøiø^Úø ]ø «Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uûœ pû„ôÖ$ ] ô² ‚öÛûvøÖû]ø 0

 )žˆ Æ kZ ÔH {0


i …ä Tì n Æ „vZ p° L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
78

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

g—Æ ÏZÃ
y
ÆH !
gzZ å c
Š™g hÐ ]ñ…ä kZ (¸¦

( 2711:›9Ô6312:~gg 9) óì
ó *
Y™^ß

:c
â•
Û ä 1*™Ñž• D™e
Zzg #
Öñ ¬Z 0 >Š „]| b

KZ ˆ Æ kZ gz Z ñ 
7 ¬Š sf zgq „ Dƒ g ZË Ð ’ ¿Ž

Q gzZ ì @
â•
Û wJ ¬Š Å kZ \¬ vZ  fâ ¬Š gzZ ðà c
Å ]n
:ì C0
qJèsÑi úÅkZ Âì @
™ ZŠ Z i úÆ™çz Z

o×FÂø çøâöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø (äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø ö²] Ÿ]$ ô äø ³ÖF]ô Ÿ0ø

†ö fø Òûœ ö²]æø ö²] Ÿ]$ ô äø ÖF]ô Ÿæø ø ô²] áø^vøfû ‰öæø ô² ‚öÛûvøÖû]ø(†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö
9ô²^eô Ÿ]$ ô éøç$ Îö Ÿæøø ÙøçûuøŸæøø

Å ÏZ Ô7q
Ñ ðà » kZ Ôì « {z Ô7Šq ðà ZÎÆ vZ L L
„ vZ£Xì gŠ ‡6q C
Ù {z gzZ ì p°n Æ ÏZ gzZ ì >
Ø •
á Š !

Ѓ
 vZ X 7Šqðà ZÎÆvZì Í" gzZ u 0
vZ Ôì c
( 1154:~g g ) ó Xó $
Ë ƒ7¤

g » ]¸gzZÛD
ðÃ%ÆŠæ ÅvZÔì Z(

N¬ŠÅ"7x •
á zð

Æ ð 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg Šñ &0 vZ†]| a

:¸ D™ J 
7 ¬Št ‰
Ü z

Ÿø åö ‚øuûæø ö²] Ÿ]$ ô äø ÖF]ô Ÿø ô² ‚öÛûvøÖû]æø ô² Ôö×ûÛöÖû] xøfø ‘ûœæø ^³ßø³vû³fø ‘û]* 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
79

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

=h( …ø (†º mû‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö o×FÂø çøâöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø (äö Öø Ôømû †ô•ø

^Úø †( •ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂö]* æø åü ‚øÃû eø ^Úø †ø nû ìøæø wÝôçûnø Öû] ]„øâFy oûÊô ^Úø †ø nû ìø Ôø×öòø‰ûœ
ðô çû‰öæø ØôŠøÓøÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö]* h( …ø åö ‚øÃû eø ^³Úø †( ³•øæø wÝôçû³nøÖû] ]„ø³âFy oû³Êô

9†ôfû ÏøÖû] oÊô hõ]„øÂøæø …ô^ß$ Ö] oÊô hõ]„øÂø àûÚô ÔøeôƒöçûÂö]* h( …ø (†ôfø ÓôÖû]
„ vZ zz £ÔÅ ( x •
á ) ðä o Æ vZ gzZ Å ( x •
á ) ðä ë L L

qÑ ðà » kZ Ôì : u « {z X 7Šq ðà ZÎÆ kZÔ ì n Æ

}÷} Z Xì gŠ ‡6qC
Ù {zgzZ c ÏZ Ì£gzZ » ÏZ Ìo X 7
•~ Ôì ˆ Æ kZ Ž gzZ ì V© íŽ~ ( ]Zg )yŠ kZ ! [g
ˆ Æ kZ gzZ Ð ÑÆ ( ] Zg ) yŠ kZgzZ Vƒ @
™ wZÎ » kZ Ð

gzZ :~ ! „g }÷} ZX Vƒ @
™Ô {C ~¾Ð ÑÆ áZz
Æ v W~ ! „g }÷} ZX Vƒ Le {C ~¾Ð ðZ'Å 9J(
(2723:›9) ó óXVƒ Le {C ~¾Ð [Z±ÆGgzZ[Z±

Ô oŠFÚû ]* æø ^ßø³nû ŠøÚû ]* 6(Å xøfø ‘û]* æø ^ßøvû³fø‘û]* ~ ¬Š Åx •
á VHçÞ

X ³7^aø‚øÃû eø ^Úø 6(Å åü ‚øÃû eø ^Úø gzZèô ×ønû ×$ Ö] åô „ôaF 6(ÅÝôçûnø Öû] ]„øaF2

Ž :c
â•
Û ä1*™Ñž • D™e
Zzg y
ñ A0 y¢]| b

yvq ðÃÐZ Ôá | 
7 ¬Š sfzgqg !
&‰
Ü zÆ x •
á gzZ ð¿

:$
Ë à7

ø ] oÊô ðº oû•ø äô Ûô‰û] Äø³Úø †% ³–ö³mø Ÿø pû„ô³Ö$ ] ²
oÊô Ÿøæø š
ô ] Üô³Šûeô 0
ô …û Ÿ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
80

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
( 2698:~èF9) 9Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] çøâöæø ðô «ÛøŠ$ Ö]

q ðÃ~ y• M z }i Ð •
'Å x *
Æ TÐ x *
Æ vZ L L
ó Xó ì ÑZz + Y qC
Ù gzZ ÑZzG
 ] !
Ù {zgzZ $
C
Ë à7y v

½t Ã/
ñ ô LZ 1*™ Ñž ì e
Zzg Ð {k

Ù 1Z ]| c
C

:ñ 
7 ¬Št Â} ™ ðÌðÃŽ Ð ~ yZž¸ ï Š

Ôønû Öøžôæø löçûÛöÞø Ôøeôæø onF vûÞø Ôøeôæø ^ßønû ŠøÚû ]* Ôøeôæø ^ßøvûfø ‘û]* Ôøeô Ü$ `ö ×# Ö]ø 0
9 †ö nû ’ôÛøÖû]

ä ëB‚Æ x *
}¾gzZ Å ðä ëB‚Æ x *
}¾vZ} Z L L
ëB‚Æ x *
„ }¾gzZ • {0

i ëB‚Æ x *
„ }¾gzZ Åx •
á

ó Xó ì *
Y™^ßä ë „ s§~¾gzZÐ ,%

:‰
Ü zÆ x •
á gz Z

löçûÛöÞø Ôøeôæø o³F ³nþ vû³Þø Ôøeôæø ^ßøvû³fø ‘û]* Ôøeôæø ^ßø³nû ŠøÚû ]* Ôøeô Ü$ `ö ×# Ö]ø 0
(2700 :~èF9) 9 …ö çûŽöß$ Öû] ÔønûÖøžôæø

ä ëB‚Æx*
}¾gzZ Åx•
á ä ëB‚Æ x*
}¾ !vZ}Z LL

,%ëB‚Æ x*
„}¾gzZ • {0

iëB‚Æ x*
„}¾gzZ Å ð

óXó ì*
Y™ƒ{0

i {g!
zŠ ä ës§„ ~¾gzZÐ

x•
á z ð1*™Ñžì e
ZzgÐ ò )
Z1Z 0 Ý°Z†]| d

:_7¬Št

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
81

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

^ßøn( fôÞø àômû •ô æø ”
ô ¡øìû¦] èô Ûø×ô Òøæø Ýô¡ø‰û¦] éô †ø _ûÊô o³F ×þ ³Âø ^³ßø³vû³fø ‘û]* 0
9 àønû Òô †ôŽûÛöÖû] àøÚô áø^Òø ^Úø æø ^Û÷×ô ŠûÚ% ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eûž ^ßønû eô]* èô ×$ Úô æø ‚õÛ$ vøÚö

+ŠÆ Ñ LZgzZ6mÜZÝgzZ xsZ ]¡Å ( x •
á ) ðä ë L L
ó Xó ¸ 7uæ{zgzZ6IÅ›ð•Z'
Z \!
LZgzZ
( 4674:.Z ìÎZ 9)

X ³7^ßønû ŠøÚû ]* 6(Å ^ßøvûfø ‘û]* ‰
Ü zÆ x •
á VHçÞ

&&x •
á z ð¬Št 1x™ Z Ñžì e
Zzg Ð {ñ–1Z ]| e

: _7iŠ

Ü$ ãö ×# Ö]ø ( oûÃô Ûû‰ø oûÊô oûßô Êô ^Âø Ü$ ãö ×# Ö]ø (oûÞô‚øeø oûÊô oû³ßô ³Êô ^³Âø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø kø³Þûœ Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø pû†ô³’ø³eø oû³Êô oû³ßô ³Êô ^³Âø
ø †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø †ôÏûËø³Öû]æø†ô³Ëû³Óö³Öû]
Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿ
( 4542:ŠzZŠ1Z 9) 9køÞû]*

Vâ» }÷= !vZ }Z X}Š s¬ ~ Ÿ}÷= !vZ } ZL L
{z´ }¾ Ô}Š s¬ ~ V\ M ~÷= !vZ } Z X}Š s¬ ~
Vƒ Le {C ~¾Ð 4ÙgzZ¬~ !vZ}ZX7ëÑÆ ]Š„ðÃ
ó óX 7ëÑÆ ]Š „ðÃ{z´}¾Vƒ Le {C ~¾ÐG[Z±gzZ

: _7¬Št x•
á z ð1 x™ Z Ñž• D â•
Û ñ/0Z ]|f

ÔøÖö^ø‰û]* ±ûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø éô †ø ìô6Ÿ]æø ^nø Þû‚% Ö] ±ûÊô èønø Êô ^Ãø Öû] ÔøÖö^ø‰ûœ ±ûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
82

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

†û jö‰û] Ü$ ãö ×# Ö]ø ±ûÖô ^Úø æø ±û×ô âû]* æø °ø^nø Þû•ö æø ±ûßô mû •ô ±û³Êô èønø Êô ^³Ãø ³Öû]æø çø ³Ëû³Ãø ³Öû]
±ûËô ×ûìø àûÚô æø °$ ‚ømø àônû eø àûÚô ±ûßô ¿ûËøuû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ±ûiô ^Âøæû …$ àûÚô !æø ±ûiô ]…ø çûÂø
Ùø^jøÆû]ö áûœ Ôøjô Ûø¿ûÃø eô ƒöçûÂö]* æø ±ûÎô çûÊø àûÚô æø oûÖô ^Ûø•ô àûÂøæø ±ûßô nû Ûômø àûÂøæø

( 4239:ŠzZŠ1Z 9) 9±jô vûiø àûÚô

} ZX Vƒ @
™w ZÎ » s¬ ~ ]y
M gzZ *Š Ð •~ ! vZ } Z L L

gzZ ãç Ð •~ wâ LZ ÔIZ LZ gzZ *Š KZ Ô+Š LZ ~!vZ
}Š w Ze {Š66Vzq à Zz }Š6~÷!vZ } Z X Vƒ @
™w ZÎ » s¬

Ôú }÷ÔÐ t ‚}÷ !vZ} Z XÄg ~ ðZÃVVZ<
Í ~÷g zZ
~÷Ð 6zZ}÷gzZÐ s§N !
}÷gzZÐ s§N ZŠ }÷
LZ 7
eZž Vƒ Le { C Å Ñ~¾~ Ð ]!
kZgzZ™«™
ó óX Vƒ Y Huh Ðn

:ðâ•
Û SÅ"
7 ¬Št x•
á z ðä1 ÑÃ –
ñ 1Z ]|g

Ø( Òö h$ …ø š
ô …û øŸ]æø lôçFÛFŠ$ Ö] †ø ›ô^Êø éô •ø ^ãø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜøÖô ^Âø Ü$ ãö ×# Ö]ø0
±ûŠôËûÞø †( •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø áûœ ‚öãø •ûœ äü Óønû ×ô Úø æø ðõ oû³•ø
( 2701: ~èF9) 9ä´ Òô †û •ôæø àô_6 nû Ž$ Ö] †( •ø àûÚô æø

Za Ã}i gzZ Vâ • M ÔáZz + Y âq gzZ (} Z ! vZ } Z L L

}¾ž Vƒ êŠ ]Š Þ~ ! ´ âgzZ g ÇŠgz6Æ q C
Ù áZz ä™
ÐÑÆ ÑLZ Vƒ ‡â {C ~¾~ X 7ëÑÆ ]Š „ðÃ{z´
ó Xó Ð uÑÆ kZgzZÑÆ y-gzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
83

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

:ðâ•
Û SÅ"
7 ¬Št x•
á z ðà Ò
ñ Ã ]|ä1 x™Z Ñ h

Ÿøæø (äö ×$ Òö ±ûÞô ª•ø ±ûÖô xû×ô ‘ûœ &önû Çô jø‰ûœ Ôøjô Ûøuû†ø eô Ýöçûn% Îø ^mø o³n% uø^³mø 0

(657: 9nZz (nZ 9) 9àõnû Âø èøÊø†û ›ö ±ûŠôËûÞø o³F Öþ ž oûßô ×ûÓôiø

Ð Øg „ ~¾ ~ ! á Zz •g ì‡} Z ÔáZz •g {0

i }ZLL
Ì'
Z'
Æ =
 ç Mq
ZgzZ}Š™„
 gŠ x »x Ó}÷X Vƒ @
™Š c
Û

ó Xó 
*™: Š4Æ Ñ}÷=
47E0vZ†i
&&x •
á z ð= ä1 Ñžì e
Zzg Ð ñïEG3E

: ðâ •
Û SÅ"7( 'gÎ)tû%

9Œô^ß$ Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö]* ØûÎö(Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö]* ØûÎö(‚ºuø]* ö²] çøâö ØûÎö0
( 2829:~èF9)

ðä ¿T :c
â•
Û ä 1 Ñžì e
ZzgÐ ñ{k

Ù 1Z ]| j
C

X ǃ: ¿» ËaZÐ kZ yŠÆ #
Ö ª S7û%άŠt x •
áz
( 2692:›9) 9åô ‚ôÛûvøeôæø ²
ô ] àøvFfû ‰ö0

ó Xó ( Vƒ @
™ ÄÅkZ~)B‚Æ p°Å kZì u0
vZ L L

Xì Lg pôÐ y- ÑZz "7ÏÆZ e
W x •
á z ðk
(658:9nZz (nZ 9)

ð6í ¿Ž :c
â•
Û ä1 Ñžì e
Zzg Ð ñY ZŠgŠ1Z ]| l
X Çá 0
î
 Ë ~÷yŠá Zz #
Ö ª {zÇŠzgŠû%kŠ x •
áz
(659:9nZz (nZ 9)
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
84

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

N ¬Š z [ZŠ MÆ sZ š

¿ðÃZ
 :c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg ÷
ñ Z ]| a
:ñ7¬Št ƒ 4ZŠ ~ sZ š

9&ôñô ^føíøÖû]æø &ôfö íöÖû] àøÚô ÔøeôƒöçûÂöœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø ‰‰‰ ²
ô ] ÜôŠûeô 0

Å nC
Ù Vƒ @
™Ô {C ~¾ ~ !vZ } Z‰‰‰ Ð x *
Æ \¬vZ L L
( 6322:~gg ) óXó Ð Vâ - {Š â gzZ3
gzZÐ VÂ!
~ngzZÐ Ïn

¬Š Å"7‰
Ü zä
C
Ù !
Ð sZ š

Ð sZ š
 ÌZ
 1*™Ñžì e
Zzg ÐÈ
ñ ¬ ]| b

9ÔøÞø]†ø ËûÆö0 :D â •
Û Âä
C
Ù !

(7:~èF9) ó óX Vƒ¨
¤ » ]n~¾~ !vZ} Z L L

N ¬Š y%Åçz

T: c
â•
Û ä 1*™ Ñžì e
Zzg Ð ñ~g}
G1Z ]| a

( 318:zâ 0Z 9) X Zƒ 7çz » kZ S7
7vZ p‰
Ü z D™çz ä

Ž :c
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg [
ñ æ 0 /]| b

} i ZzgŠ V^WÆ ¼
 c kZ Âñ7¬Št gzZ}™çz b§hZ ¿
X ñYƒ 4ZŠ ~ ¼
 ì eÐ ~ TÔ• D YØŠ wÅ

]‚÷Û$ vøÚö á$ œ ‚öãø •ûœæø äü Öø Ôømû †ô•ø øŸ åü ‚ø³uûæø ö²] Ÿ]$ ô äø ³³F ³þÖ]ô Ÿ$ áûœ ‚ö³ãø •ûœ 0
(234:›9) 9äü Ööçû‰ö…øæø åö ‚öfû Âø
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
85

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ñ ðà » kZ Ôì : u gzZ « {z ÔÆ vZ ñZΊq ðà 7L L
q

ó Xó • wÎgÆ kZgzZ}È ÆvZ 1·žVƒ êŠ „ZÍ~ X 7

:솟Zt ~ e
Zzg Å ~èF

9àømû †ô`( _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$ Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø 0

Ü zC

Ù Ž gzZ • Tg D™/ÂŽ ™ï•
á ~ VÍßyZ= !vZ} Z L L
(48:~èF9) ó Xó • Tg s ™u 0

¬Š Å"7‰
Ü z D Y s§ÅK

Åò ~ y ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg k
ñ „0Z ]|

:S7¬Št ñƒ D YKˆÆ "7~

]…÷ çûÞö ±üÃô Ûû‰ø ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö ±ûÞô ^ŠøÖô ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö ±fô×ûÎø ±ûÊô ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø 0
±ûÚô •ø ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö ±ûÛôvûÖø ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö ±ûfô’øÂø ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö °û†ô’øeø ±û³Êô æ$

àûÂøæ$ ]…÷çûÞö ±ûßô nû Ûômø àûÂøæ$ ]…÷ çûÞö °û†ôŽøeø ±ûÊô æ$ ]…÷ çûÞö °û†ôÃû •ø ±û³Êô æ$ ]…÷ çû³Þö

]…÷ çûÞö ±ûËô ×ûìøæ$ ]…÷ çûÞö ±ûÚô ^Úø ]øæ$ ]…÷ çûÞö ±ûjô vûiøæ$ ]…÷ çûÞö ±ûÎô çûÊøæ$ ]…÷ çûÞö °û…ô^Šømø
Ü$ ãö ×# Ö]ø(]…÷ çûÞö ±ûÖô Üû¿ôÂû]øæ$ ]…÷ çû Þö ±ûŠôËûÞø ±ûÊô ØûÃø qû]æ$ ]…÷ çûÞö ±ûÖ( ØûÃø ³qû]æø

(763:›9) 9]…÷ çûÞö ±ûßô _ôÂû]ø

~ y!
i ~÷}Š ½gzZ } Š™g©Ð gâÃwŠ }÷ !vZ } Z L L
Ôgâ~6gz vg }÷ Ôgâ~ V\ M ~÷Ôgâ~ Vâ » }÷Ôgâ

¢ ~÷Ôgâ~ Vß !
}÷Ôgâ~ yp}÷ Ôgâ~ “
 Í}÷

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
86

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ôgâ6zZ }÷Ôgâ s§N !
}÷ Ôgâ s§N ZŠ }÷gzZ gâ~

Xgâ n }÷}Š™gzZ gâú }÷ÔgâÐ M }÷Ôgân }÷
gâ= !vZ } Z X}Š™ Z(Ãgâ}÷gzZ }Š½gâ~ Ñ}÷gzZ
ó Xó â •
Û«

N ¬Š Åå
Ð KgzZ äƒ 4ZŠ ~K

:ì y% -7N ¬Š sfzgq‰
Ü z Dƒ 4ZŠ ~K

4ZŠ ~ K Z
 1*™ Ñ ž ì e
Zzg Ð ñÒÃ ]| a

: ët ÂDƒ

±ûeôçûÞöƒö ±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø ô²] Ùôçû³‰ö…ø o³³F ³³×þ ³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] Üô³Šûeô0
( 625:zâ 0Z 9) 9Ôøjô Ûøuû…ø hø]çøeû ]* ±ûÖô xûjøÊû]æø

1vZ wÎgƒ äsgzZ( Vƒ @
ƒ 4ZŠ ~)B‚Æ x *
Æ vZ L L

Æ Øg KZ a }÷ gzZ }Š j à Vƒ k
}÷!vZ } Z 6
ó óX}Š wÅ} iZzgŠ

 Ð ~ ?:c
Z
â•
Û ä 1 Ñž ì e
Zzg Ð ñq1Z ]| b

:ñ
7 ¬ŠtQÇxs6Ñ Âƒ 4ZŠ ~KðÃ

hø]çøeû ]* ±ûÖô xûjøÊû] Ü$ `ö ×# ³Ö]ø0 Dô²] Ùôçû‰ö…ø o³F þ×Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] Üô³ŠûeôE
(440:ŠzZŠ1Z 9) 9Ôøjô Ûøuû…ø

6
1 vZ wÎgƒ äsgzZ ( Vƒ @
ƒ 4ZŠ ~)B‚Æ x *
ÆvZ L L

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
87

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó Xó }Š wÅ} iZzgŠÆ Øg KZa}÷!vZ} Z

1*™ Ñž • D™ e
Zzg m
ñ °Z 0 z/0 vZ†]| c

: _
7 ¬Št ÂDƒ 4ZŠ ~KZ

àøÚô Üômû ‚ôÏøÖû] äô Þô ^_ø×û‰öæø Üômû†ôÓøÖû] äô ³`ôqûçø³eôæø Üô³nû¿ô³Ãø ³Öû] ô²^³eô ƒöçû³Âö]ø 0
(441:ŠzZŠ1Z 9) 9Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö]
yÎÆ kZgzZ Å *™zzÆ kZ ÔÅxvZ ~ Vƒ @
™Ô{CL L

ó Xó Ð ŠzŠ%y-ÔÅ *Š

?Z
 :c
â•
Û ä 1 vZ wÎgž ì e
Zzg Ð {ñk

Ù 1Z ]| d
C

:ñ
7 ¬Št Q¾ xsz >+61 Ñ Âƒ 4ZŠ ~KðÃÐ ~

ø $ Ö]æø éö¡’
ø $ Ö]ø ²
àøÚô oûÞô†û qô]* Ü$ `ö ×# Ö]ø 0 D ô²] Ùôçû‰ö…ø o³F ×þ Âø Ýö¡Š
ô ] ÜôŠûeôE
( 2048:yx0Z 9Ô307B1:Áq ug´) 9Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö]
} Z Ô6\
å Wƒ xsz ŠzgŠ ( Vƒ @
ƒ 4ZŠ ~)B‚Æ x *
Æ vZ L L
ó Xó Äg~ {C KZÐ ŠzŠ%y-=vZ

: ì"
U
̬Št ŠêÐ e
Zzg Åñ¦Q1Z VHçÞ

( 713:›9) 9Ôøjô Ûøuû…ø hø]çøeû]* ±ûÖô xûjøÊû] Ü$ `ö ×# Ö]ø0

ó óX}Š wÅ} iZzgŠÆ Øg KZa}÷!vZ} Z L L

:ì y%-7N ¬Š sfzgq‰
Ü zä
Ð K ï

: ët Âä
 Ð KZ
 1 Ñžì e
ZzgÐñÒÃ ]| a

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
88

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

xûjøÊû]æø ±ûeôçûÞöƒö ±ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø ô²] Ùôçû‰ö…ø o³F ×þ Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] ÜôŠûeô0
(625:zâ 0Z 9) 9Ôø×ô –ûÊø hø]çøeû ]* ±ûÖô

}Z 6
1 vZ wÎg ƒ äsgzZ(VƒÀ
~)B‚Æ x *
Æ vZ LL
óXó }Š wÅ}iZzgŠÆaLZa}÷gzZ}Š jÃVƒk
}÷!vZ

 Ð ~ ?:c
Z
â•
Û ä 1 Ñž ì e
Zzg Ð ñq1Z ]| b

:ñ7¬Št †Ð KðÃ

àûÚô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# ³Ö]ø 0 Dô²] Ùôçû ‰ö…ø o³F ×þ Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] Üô³ŠûeôE
( 440:ŠzZŠ1Z 9) 9Ôø×ô –ûÊø

!vZ} ZX6
1 \Wƒ äsgzZ ( VƒÀ
~)B‚Æ x *
ÆvZ L L

ó Xó Vƒ @
™wZÎ »a}¾Ð•~

~ ?ž c
â•
Û ä1 vZ wÎgž ì e
Zzg Ð ñ{k

Ù 1Z ]| c
C

:ñ7¬Št QÇxs61 Ñ Â†Ð KðÃZ
Ð

àøÚô ±ûßô Ûû’ôÂû]* Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0 Dô²] Ùôçû‰ö…ø o³F ×þ ³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] Üô³ŠûeôE

(627:zâ 0Z 9) 9Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö]

!vZ} ZX6
1 \Wƒ äsgzZ ( VƒÀ
~)B‚Æ x *
ÆvZ L L

ó Xó Äg pôÐ y-ŠzŠ%=

:c
â•
Û ä 1 vZ wÎgžì e
ZzgÐ {ñk

Ù 1Z ]| d
C

:ñ
7 ¬Št QÇxs6
1 Ñ Â† Ð KðÃÐ ~ ?Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
89

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

àøÚô oûÞô †û ³qô]* Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø 0 D ô²] Ùôçû‰ö…ø o³F ³³×þ ³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]æø ²
ô ] Üô³ŠûeôE

(2048:yx0Z 9) 9Üônûqô†$ Ö] àô³F _
þ nû Ž$ Ö]

=!vZ } Z Ô6\
å Wƒ xs( Vƒ À
~)B‚ Æ x *
Æ vZ L L
ó Xó Äg ~ {C KZÐ ŠzŠ%y-

Xì "
U
̬Št ŠêÐ e
Zzg Åñ¦Z1Z VHçÞ

( 713:›9) 9Ôø×ô –ûÊø àûÚô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø 0

ó óX Vƒ ‡â aZ¾~ !vZ} ZL L

N ¬ŠgzZ [ZŠ MÆ äƒ `g {gzZ 4ZŠ ~ y

:c
â•
Û ä 1*™Ñž• D™e
Zzg ÷
ñ Z ]| a

Z¾žì CY ~Š ]g t
ÐZ Ôì k7¬Št ‰
Ü zä
 Ð y¿Ž

@
Y Z Ä 0Ð kZ y-gzZ Š
0
Z@ ÂÔŠ
e
ƒ pôÂÔŠ
c
Šg J‡x »

:ìt ¬Š Xì

9ô²^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø Ÿæø ø ô²] o×øÂø kö×ûÒ$ çøiø ²
ô ] ÜôŠûeô 0

Æ Šæ ÅvZÛD
z ]¸ðÃÔH ÀÂ6vZ ä ~ Ð x *
Æ vZ L L
( 2724: ~èF9) ó Xó $
Ë ƒ 7¤

g»%

y}÷ LZ
 1*™ Ñž • C™ e
Zzg•
ñ x Q ]| b

:_
7 ¬Št ™ VZ {ó+
Y Åy• M Âä
C
Ù !
Ð

Üø×ô ¾û]ø æûœ Ù$ ‡ø ]ö æœ Ù$ ‡ô]ø æûœ Ø$ •ø]ö æû]ø Ø$ •ô]ø áûœ ÔøeôƒöçûÂö]* oûÞ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
90

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(4248:ŠzZŠ1Z 9) 9o$ ×øÂø Øø`ø rûmö æû]* Øøãø qû]ø æû œ Üø×ø¾û]ö æûœ

= ZuzŠ ðà c
Vƒ Y xžÐ kZ Vƒ Le { C ~¾~ !vZ} Z L L
žÐ kZgzZ }Š .e = ZuzŠ ðà c
Vƒ Y 3l»Šp~ c
}Š ê

Å ã ZŠ *
Šp~žÐ kZ gzZ }™Õ6í ZuzŠ ðà c
Vz™ÕŠp~
ó óX}™2~ ª
˜ = ZuzŠ ðà c
Vz™]!

:c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñž• D™yÒ ~
ñ ÄZ ´ â 1Z ]| c

:ñ 
7 ¬Št ƒ 4ZŠ ~ y¿ðÃZ

^ßørûÖøæø ²
ô ] ÜôŠûeô tô†ø íûÛøÖû] †ø nû ìøæø sôÖøçûÛøÖû]†ø nû ìø Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# ³Ö]ø0
( 892:.Z ìÎZ 9) 9^ßø×ûÒ$ çø iø ^ßøe( …ø ô²] o×øÂøæø ^ßøqû†ø ìø ²
ô ] ÜôŠûeô æø
gzZƒí¯
 !
*
ƒ 4ZŠ VŒ Z÷ž Vƒg éZpÐ •~ !vZ} Z L L
á x *
» ÏZgzZ ñƒ 4ZŠ V Œ ë™á x *
»vZXƒí¯
 !
ÌÂ

ó Xó ì•z½ Zg ø „6[g LZgzZÐ N YC
Ù !

D â•
Û Ã 1*™Ñ ä~ž • C™yÒ œ
ñ ›
 !p]| d
$ Âñ7¬ŠtgzZ}I(5Ë¿Ž:‹
4¨GG
q ðÃJ
ä™ aÃÐ V;z éSE
5G
XÏñà70


¦
ÐZ

( 2707:›9) 9Ðø×øìø ^Úø †( •ø àûÚô lô^Ú$ «j$ Ö] ²
ô ] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂöœ 0

ävZŽ ÐÑÆq kZC
Ù Å)@
]ÜÆvZ~ Vƒ @
™Ô{CLL
ó Xó ì ÑZz äg@
Z4Ѓ
 „ ÂÔ*
g@
Z(àZz•
'
= !vZ}ZÔÅ Za

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
91

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

N ¬Š z [ZŠ MÆ yZ f Z

Zzg Ð m
e
ñ °Z 0 z/0vZ†]|gzZ [
ñ æ0 /]| a

D ZC
Ù Š {z Ô¾ yf ¸p ÖZŽ Â’yZ f Z Z
 :c
â•
Û ä 1*™Ñžì
? ¾ |¡øËøÖû] o×øÂø ±$ ³uø gzZ éô çF×’$ Ö] o×ø³Âø ±$ ³uø {z Z
 %Z Ô ƒ Y

(384Ô383:›9) X¼ ²
ô ^eô Ÿ$ž éøç$ Îö Ÿøæø ÙøçûuøŸø

ùâ ¬Št gzZð7pÑŠzgŠ ÂñYƒ »yZ f Z

áô

‚øÛ$ vøÚö lô! èô Ûøñô«ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ «j$ Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ô³âF h$ …ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
9äü i$ ‚ûÂøæø pû„ôÖ$ ] áô •ø çûÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçøÖû]

à 1·Ô ´ â Æ i ú à Zz äƒ ì‡gzZ ï» ]úŠ kZ !vZ } Z L L
ä » T Ô â •
Û^
Ã 6Šúx £ Ã 1\ M gzZ â •
Û « ¤gzZaz
(614:~gg 9) ó Xó ì c
â•
Û {°zÐ 1\ M

Xì @
Yƒg Z, »®
 Ë Å 1vZ wÎg {z Ôì ‡â ¬Št ¿Ž

gzZ yZ f Z :c
â•
Û ä 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg ÷
ñ Z ]| b

(2843:~èF9) X Cƒ 7œg { z Ô ñ Y žâ ¬ŠŽ yxgŠÆ #
Ö ‡Z

:c
â•
Û ä 1*™ Ñž ì e
Zzg Ð m
ñ ‡z ! Z 0 Ä ]| c

:’ e It ™ÍyZ f Z

åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* æø äü Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åü ‚ø³uûæø ²
ö ] Ÿž$ ô äø ³ÖFžô Ÿ$ áûœ ‚ö³`ø •û]* 0
9Ÿ÷çû‰ö…$ ‚õÛ$ vøÛöeôæ$ ^ß÷mû •ô Ýô¡‰û ôŸ^eôæ$ ^e& …ø ²
ô ^eô könû •ô…ø äü Ööçû‰ö…ø æø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
92

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ðà » kZ Ôì « {z Ô7ŠqðÃ{z´ÆvZž Vƒ êŠ „ZÍ~L L

vZ ÔZƒ èZg ~ Ô• wÎggzZ}È Æ kZ 1·µš gzZ 7q
Ñ
gzZ Ñ CZà 1·]|gzZ6ä¯ +Š CZÃxsZ X6+ â [g CZÃ
(386: ›9) ó Xó 6
ä™twÎg

zgzZ ¬Š Åi ú — ¶Z

ˆ Æ`’r 1*™Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| a
C

:¸ D™ J 
7 ¬Št ~ qzÑÆ i ú

Ñô†ôŽûÛøÖû] àønû eø l$ ‚ûÂø^eø ^ÛøÒø pø^mø ^_øìø àønû eøæø oû³ßô ³nû eø ‚û³Âô^³eø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
˜
ö nø eû øŸ] höçû%$ Ö] oÏ$ ßømö ^ÛøÒø ^mø ^_øíøÖû] àøÚô oûßô Ï( Þø Ü$ ãö ×# Ö]ø hô†ô³Çû³Ûø³Öû]æø
9 •ô †ø fø Öû]æø sô×û%$ Ö]æø ðô «ÛøÖû^eô pø^mø ^_øìø ØûŠôÆû] Ü$ ãö ×# Ö]ø (‹ôÞø‚$ Ö] àøÚô

Î}Š™ ~gzŠ gŠ kZ yxgŠÆ V ƒ æ ~÷gzZ }÷ !vZ } Z L L

z u0b§ kZ Ð Vƒk
= ! ÞZ Xì yxgŠ Æ [fz tæ
@
Y H °Q gzZ s ™Ð Ø éÃ} À C b§T}Š™ s ™
( 744:~gg 9) ó Xó wZeðŠÐ VßzZgzZ s'
Ôã0
{k
}÷!ÞZXì

žì e
Zzg Ð ñ~g}
G1Z ]|gzZÈ
ñ ¬ ]|Ýí.ÅZ x Q b

:¸ D â •
Û Ð ¬Š kZ b ¶Z »i ú 1*™Ñ

ÔøÛö‰û] Õø…ø ^fø iøæø Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ ãö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö 0

(202:~èF9) 9Õø†ö nû Æø äø ÖF]ô Ÿøæø Õø‚% qø oFÖ^Ãø iøæø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
93

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ì ÑZz •
'
Ôì n }¾ zz£gzZ !vZ } Z ]Z f ~¾ì u 0
LL

ó óX ZÎ}¾7ŠqðÃgzZ y•
á ~¾ì Ñ!
z— Ð ƒ
 X x *

g » f ZÆŠ@z qÃg
Ð ] Ò~ Š@z qÃg 1*™Ñž• C™yÒÈ
ñ ¬ ]| a

:¸ D™ J 
7 ¬Št

9oûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Õø‚ôÛûvøeôæø ^ßø³e$þ …ø Ü$ ãö ×# Ö] ÔøÞø^vøfû ‰ö 0

! ÞZ X n }¾ì zz£gzZ g ÇŠgz6}g ø !vZ } Z Âì u 0
LL

(484:›9Ô794:~g g 9) ó Xó }Š j=

qÃg 1*™Ñž • Câ •
ÛÈ
ñ ¬ ]|žì ~ e
ZzggzZ q
Z b

:¸ D™ J 7]Üt ~ {>gzZ

( 487:›9) 9|ôæû†% Ö]æø èô Óøòô ×F? ÛøÖû] h% …ø (Œºæû ‚% Îö (|ºçûf% ‰ö0

» ( ðsƒ) }ÑZ bzggzZ V¤•
Û Ôì kzŠgzZ u 0
. ( ÂÞZ ) L L
e

ó Xó ì g ÇŠgz6

Å qÃg à 1*™ Ñ ä ~ž • D™ yÒ f
ñ v
]| c

:¾ g !
&] Üt ä \ M Ô‹ ë ] Üt ~ ª
q
9Üônû ¿ôÃø Öû] oøe( …ø áø^vøfû ‰ö0

ó Xó ÑZz ÑÔ [g Z÷ì u 0
LL
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
94

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

:‹ ë ] Üt ~ {>

9o³F ×þ ÂûøŸ] oøe( …ø áø^vøfû ‰ö0

ó óF
'z— [g Z÷ì Í" L L

( 725:zâ 0Z 9) X¾ g !
&] Üt ä 1\ M

&¬Št ~ {>gzZ qÃg 1 \ Wžì e
Zzg Ð Ä
ñ ]| d

:_7iŠ

(787:ŠzZŠ1Z 9) 9åô ‚ôÛûvøeôæø ô²] áø^vøfû ‰ö0

Å 0
Å kZ )B‚Æ p°Å kZ ( ë )ì u 0
( Ð ÍC
Ù ) vZ L L
ó ó( X • D™yÒ

:_7¬Št ~ {>z qÃg 1 Ñžì e
ZzgÐÈ ¬ ]| e
ø Õø‚ôÛûvøeôæø ÔøÞø^vøfû ‰ö0
(485:›9) 9køÞûœ Ÿž$ äø Öø]ô Ÿ

ó Xó 7ŠqCðà ZÎ}¾Ôì p°gzZ Å 0
a„}¾ !vZ}Z LL

{>gzZ qÃg 1 Ñž • D™ yÒ º
ñ Z ´ â 0 sú]| f

:_7¬Št ~

9èô Ûø¿ûÃø Öû]æø ðô ^mø†ôfû ÓôÖû]æø lôçûÓö×øÛøÖû]æø lôæû†ö fø røÖû] °ûƒô àøvFfû ‰ö0

ó Xó ì u 0
vZ ´ â » Ïg )
gzZ ðZ (
Ô „•
á Š !
( j)« L L
(776:ŠzZŠ1Z 9)

:ët ~ qÃg 1 Ñžì e
ZzgÐ Z
ñ ]| g

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
95

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

±ûÃô Ûû‰ø ÔøÖø ÄøŽøìø köÛû×ø‰û]* ÔøÖøæø kößûÚø ! Ôøeôæø köÃû Òø…ø ÔøÖø Ü$ `ö ×# Ö]ø 0
(717:›9) 9±ûfô’øÂøæø ±ûÛô¿ûÂøæø ±ûí( Úö æø °û†ô’øeø æø

Z÷Ô Zƒg ZŠÎ â•
Û Z¾Ôc
Ñ yZZ6•ÔŠ
ÌÐW}¾~ !vZ} Z L L

ó óX ‰ 0b
¬ÐW}¾‰ }÷gzZ ~A ~÷ÔgZ÷ÔçW~÷Ôy»
:ë ~} >gz Z

±ø`ôqûæø ‚ørø‰ø köÛû×ø‰û]* ÔøÖøæø kößûÚø ! Ôøeôæø lö‚ûrø³‰ø ÔøÖø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø0
àöŠøuû]* ö²] Õø…ø ^fø iø åü †ø ’øeøæø äü Ãø Ûû‰ø Ð$ •øæø åü …ø ç$ ‘øæø äü ³Ïø³×ø³ìø °û„ô³×$ ³Öô

(771:›9) 9àønû Ïô Öô ^íøÖû]

Z¾ ~Ô c
Ñ yZZ 6• ~Ô H {> ä ~ a }¾!vZ } Z L L

Za ÐZ ä T H {>Ã ] Zf kZ ä }n }÷ ÔZƒ g ZŠÎ â•
Û
ä™ð+4Ô ÑÅÃç WgzZ y»Æ kZÔ ð¯ ]gßhZ Å kZÔH
ó Xó ì •
'
!
„ Z(vZ ÑZz

:S7e
Zzgt ~ {>ä1 Ñžì e
ZzgÐÈ ¬ ]| h
Ôøjô eøçûÏöÂø àûÚô Ôøiô ^Êø^Ãø Ûöeôæø Ôø_ôíø‰ø àûÚô Õø^•ø†ôeô ƒöçûÂö]* oûÞ( ž Ü$ `ö ×# Ö]ø0

o³F ×þ Âø kønû ßø$û]* ^ÛøÒø køÞû]* Ôønû×øÂø ð÷ ^ßø$ø oû³’ô³uû]. Ÿø Ôøßû³Úô Ôøeôƒöçû³Âö]* æø
(486:›9) 9ÔøŠôËûÞø
s¬ ~¾Ô Ð V }¾)g f Æ ~q Ÿg ~¾ ~ !vZ } Z L L
{C Ð [Z± }¾)g f Æ Øg ~¾gzZ Ð Zw ~¾)g f Æ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
96

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ä Â b§Tì „ (z ÂÔ Y™7g ÑÃp°~¾~ ÔVƒ Le
ó Xó ì ðâ•
Û Špp°KZ

:¸ _7¬Št ~Vz> 1Ñžì e
ZzgÐ ñk„0Z]|i

°û†ô’øeø ±ûÊô æø(]…÷ çûÞö ±ûÃô Ûû‰ø ±ûÊô æø (]…÷ çûÞö ±ûfô×ûÎø ±ûÊô ØûÃø ³qû] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø0

±ûÚô ^³Úø ]* æø (]…÷çûÞö ±ûÖô ^³³Ûø³•ô àû³Âøæø(]…÷ çû³Þö ±û³ßô ³nû Ûô³mø àû³Âøæø(]…ø÷ çû³Þö
±ûÖô ØûÃø qû]æø (]…÷ çûÞö ±ûjô vûiøæø(]…÷ çûÞö ±ûÎô çû Êøæø (]…÷ çû Þö ±ûËô ³×û³ìøæø(]…÷ çû³Þö
(763:›9)

9]…÷ çûÞö

N ZŠ }÷ Ôâ•
Û gëà ]gwgzZ ®
 • ~÷ÔwŠ }÷ !vZ }Z LL

ó Xó }Š™gâ„gâa}÷gzZ}Š ;gâ n6
zZÔúgzZt ‚ÔN !

¬Š Å]zˆ ï> è

:_7¬Št~ ]zˆ{> 1 Ñž• Câ •
Û È ¬ ]|k
äô iô ç$ Îöæø äô Öô çûvøeô åü †ø ’øeøæø äü Ãø Ûû‰ø Ð$ •øæø äü Ïø×øìø °û„ô×$ Öô ±ø`ôqûæø ‚ø³rø³‰ø0

( 220B1:ÁqÔ2723:~èF9) 9àønû Ïô Öô ^íøÖû] àöŠøuû]* ö²] Õø…ø ^fø jøÊø

kZ gzZ c
â•
Û Za ÐZ ä TÃ]Z f kZ ä }n }÷ H {> L L

Ð )g fÆ ]¸gzZ ‰
Ü ¤ KZ ñ¯ c ZgÎÆçWgzZ y»Æ kZ ä
ó Xó ì Û{ +4Ž \¬vZì •
'
!
Z(

ä vZ à Í) åü ‚øÛôuø àûÛøÖô ö²] Äø³Ûô³‰ø x â Z Z
 ™JZÐ qÃg l

‚öÛûvøÖû] ÔøÖøæø ^ßøe$ …ø n Æ ~Ç Â¾ ( Å£ÅkZ ä T]!
ÅkZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
97

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

gzZì [g Zg ø  ! ´ â }g ø } Z ) äô nû Êô ^Ò÷…ø^fø Ú% ^f÷ n( ›ø ]†÷ ³nû%ô Òø ]‚÷³Ûû³uø

» [ Z NxI ( à Zz•g f(xŠC
Ù gz Z { À 0
Mè£Ô£ì n „}¾

( 799:~g g 9) X ì ¯
 !

Vz>VâzŠ ä 1*™Ñž• D™e
Zzg k
ñ „0Z ]| m

:S7¬Št ~9z ãxgŠÆ

9oûßô Îû‡ö …û ]æø oûÞô ‚ôâû]æø oûßô Êô ^Âøæø oûßôÛûuø…û ]æø oûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø0

Z@ = gzZ }Š s¬=gzZ â •
e
Û 3g6í Ô}Š j= !vZ } Z L L
( 756:ŠzZŠ 1Z 9) ó óX}Š tig= gzZ}Š

N ¬Š Åy
MÆ i ú
¬Š t = ä 1*™ Ñ ž • D™ yÒ &
ñ œ–1Z ]| a

:Vz™ J 7~ i úÃkZ ~ž @
ð2

køÞûœ Ÿ$]ô høçûÞö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿøæø ]†÷ nû%ô Òø ^Û÷×û¾ö oûŠôËûÞø köÛû×ø¾ø oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø 0
9Üönû uô†$ Ö] …ö çûËöÇøÖû] køÞûœ ÔøÞ$ ž oûßô Ûûuø…û]æø Õø‚ôßûÂô àûÚ( é÷†ø Ëô ÇûÚø oûÖô †û Ëô Æû^Êø
(834:~gg 9)

}¾ ÑZz ÛÃVƒk
gzZì HÕ¹ 6yY KZ ä ~ !vZ} ZL L

6ígzZ}Š j{k
}÷Ð ]nm{ KZ  Z®Ôì 7ðà ZÎ
óXó ì ÑZz äâ•
Û 3ggzZì ÑZzÛ„ —" Ôâ•
Û 3g
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
98

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

xsgzZ ˆ Æ ¾ 1*™ Ñž • C™ e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| b

:¸ D™ J 
7 ¬Št ¬ Ð

xônû ŠôÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœæø †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœ oûÞ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
ÔøeôƒöçûÂöœ oÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø lô^ÛøÛøÖû]æø ^nø vûÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô Ôøeôƒöçû³Âö]øæø Ùô^³q$ ‚$ ³Ö]
(589:›9z 832:~g g 9) 9Ýô†ø ÇûÛøÖû]æø Üô$ø^+ ÛøÖû] àøÚô

Le {C ~¾gzZ Ð G[ Z± Vƒ @
™Ô {C ~¾ ~ !vZ } Z L L
ŽÆ ]ñgzZ Ï0

i Vƒ @
™Ô{ C ~¾gzZÐŽÆ wYŠ [Vƒ
nzHgzZÐ VÂ!
à Zz ä™g ÕVƒLe {C ~¾~ !vZ} ZXÐ
ó Xó Ð äƒ

ä¢xsˆ Æ ¾ 1 vZ wÎgž • D â •
Û ñZ]| c

:_7¬Št ¬ Ð

kößû×øÂûœø ^Úø æø lö…û†ø ‰ûœø ^Úø æø lö†û ì$ œ ^Úø æø köÚû ‚$ Îø ^Úø oûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
køÞûœøæø Ýö‚( ÏøÛöÖû] køÞûœø (±ûß( Úô ä´eô Üö³×ø³Âûœø kø³Þûœø ^³Úø æø( kö³Êû†ø ³‰û]* ^³Úø æø
$ ž äø ÖF]ô Ÿø †ö ì( ç* ÛöÖû]
(771:› ) 9køÞû]* Ÿ
gzZ â •
Û s ç {k
( x Ó)ÔC
Ù ªgzZ {æ7ÔÔŒ Z}÷  ! vZ} Z L L

s ç Ì{z ì } Y {Š c
i Ðí Â Ž {k
{z gzZ Å CŠ c
i ä ~Ž
w° {Çg !
KZ) gzZ ÑZz ä™ÐW ( ~ ] ³ {g Ç !
K Z ) „ ÂX â •
Û
ó Xó ì Šq C„ ÂsÜXì ÑZz ä™ú ( Ð

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
99

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

g » f Zƈ Æ i ú

rg à Рi ú 1*™ Ñž • D™ e
Zzg k
ñ „0Z ]| a

( 842Ô841:~gg 9) X¸ D™ ¹º ZvZÐ i Zz M — ™ƒ

™ƒ rg à Рi ú 1*™ Ñž • D™ e
Zzg y
ñ !
N ]| b

(591:›9) X¸ D™ ¹ ²
ø ] †ö Ëô Çûjø‰û]ø g !
&

i úC
Ù = ä 1*™Ñž • D™e
Zzg †
ñ 0 f ç]| c

:ðâ •
Û SÅ"7¬Št ˆÆ

9Ôøiô •ø ^fø Âô àôŠûuöæø Õø†ôÓû•öæø Õø†ôÒûƒô oF×Âø oûß( Âô]ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0

gzZ Vƒg @
™ ZŠ Z]Z¾ÔVƒg @
™™f Z¾~ž â •
Û Šæ ~÷ !vZ} Z L L

(1347:ŠzZŠ1Z 9) ó óX Vz™]Š „~¾Ð j§+4

rg ÃÐ i ú 1*™Ñž • D™e
Zzg%
ñ 0 {4]| d

:¸ D™ J 
7 ¬Št ™ƒ

çøâöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø(äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø ö²] Ÿ$]ô äø ³³F ³þÖ]ô Ÿ0ø

^ÛøÖô oø_ôÃû Úö Ÿøæø kønû_øÂû]ø ^ÛøÖô ÄøÞô ^Úø Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø †º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( ³Òö oF³×³Âø
( 844:~gg 9) 9‚% røÖû] ÔøßûÚô ‚( røÖû] ]ƒø ÄöËøßûmø Ÿøæø køÃû ßøÚø

Ö ÓÔ7q
#
Ñ ðà » kZ Ôì « { zÔÆvZ ñZΊqðÃ7L L

ÐZ }Š ÂŽ !vZ } Z Xì gŠ ‡6q C
Ù {z gzZ Å ÏZ Ì£Ô Å ÏZ Ì
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
100

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Å¿ËgzZ7ÑZz ¶Š ðÃÐZ Ôá uzg ÂŽgzZ 7ÑZz1 zg ðÃ

ó Xó $
Ë à7{Z
à ðÃV; }¾ÐZ ðZ(

t ™ƒ rg à Рi ú 1*™ Ñž • C™ e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| d

:¸ D™ J 
7 ¬Š

ø $ Ö] kø³³Þûœ Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
Ùô¡ørøÖû] ]ƒø ^³mø kø³Òû…ø ^³fø iø Ýö¡øŠ$ Ö] Ôøßû³Úô æø Ýö¡Š
( 1335:›9) 9Ýô]†ø ÒûôŸ]æø
]³z w°} Z Ôì Ð s§„ ~¾ xsÔì xs  !vZ } Z L L
ó Xó ì •
'
!
¹ Â !áZz

'gÎ{z)]Z f ðš!ˆ Æ i úC
Ù ž c
â•
Û ¬Ã %
ñ ¬ 0µä \
å Me

:³7( ì ï•
á ÌmÜZ {gÎ~X• Cƒ qzÑЃöçûÂö]* ØûÎö Ž
(1348:ŠzZŠ1Z 9)

:•t ] Z f ðš!{zgzZ

]ƒøž Ðõ‰ô^Æø †( •ø àûÚô æø Ðø×øìø ^Úø †( •ø àûÚô Ðô×øËø³Öû] h( †ø ³eô ƒöçû³Âöœø Øû³Îö™ è
—‚øŠøuø ]ƒøž ‚õ‰ô^uø †( •ø àûÚô æø ‚ôÏøÃö Öû] oûÊô kô%FË# ß$ Ö] †( •ø àûÚô æø gøÎøæø
ðZ'
Åq kZC
Ù Vƒ @M ~ {C Å [gÆ ð~ž £ŠÈ\ M L L

Zƒ0
Z » kZ Z
 Ð ðZ'Å ]Zg ~ƒ0
Z gzZ ì Å Za ä kZ Ž Ð
ŠgzZ ( Ì) Ð ðZ'
Å VCZz ÝY ~ yZ ™ Î {¤
gzZ ñY ’
ó óX}™Š{z Z
 ÌÐ ðZ'ÅáZz ä™

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10 1

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

àûÚô Œô^³ß$ Ö] äô ³³F ³þÖž Œô^³ß$ Ö] Ôô×ô ³Úø Œô^³³ß$ ³Ö] h( †ø ³eô ƒöçû³Âöœ Øû³Îö™ è
àøÚô Œô^ß$ Ö] …ôæû‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçømö pû„ôÖ$ ] Œô^ß$ ³íø³Öû] Œô]çø³‰ûçø³Öû]†( ³•ø

—Œô^ß$ Ö]æø èô ß$ rôÖû]

´ â ÆVÍßVƒ @M ~ {C ÅgÇŠgz6ÆVÍß~ž £ŠÈ\ M LL
áZz äY ?
Ø úÔáZz%Ze•Îz (~ {C) ÅŠqÆVÍß (gzZ) Å
óXó y
þ ¨
Z c
ƒX{z {ZpÔì mZe•Îz~ VlÆVÍߎРðZ'Å

‚û³×ôþ mø Üû³Öþø ‚öÛø’$ Ö] ö²]ø ‚ºuøœ ö²] çøâö ØûÎö™ è
—‚ºuøœ ]ç÷ËöÒö äö Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçûmö Üû³þÖøæø

Ð kZ:Ôì i * " \¬vZ Ôì „ q
Z \¬vZ {zž £ŠÈ\ M L L
ó Xó ìŽ » kZ ðÃ:gzZ Zƒ Za Ð Ë{z: Zƒ Za ðÃ
:c
â•
Û ä\
å Mžì e
ZzgÐñ)âZ1Z ]| f

{z S7ÏÆZ e
 M ( ˆ Æ xs) ~ y
M Æ i ún•
ÛC
Ù ä TLL

D9848:òð¨
i Z òº ò) ó Xó Ç ñYƒ 4ZŠ ~ ¼
 „ D%¿

:•t p ÖZÆ ÏÆZ e
M

oûÊô ^Úø äö Öø ݺçûÞø Ÿøæ$ èºßø‰ô åö „öìö^+ iøŸø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû] çøâö Ÿž$ äø ³F ³þÖž Ÿø ö²]ø™
ø ] o³Êô ^³Úø æø lô]çF ³ÛF³Š$ Ö]
ä´Þô ƒû¬ôeô Ÿ$ž åö ‚øßûÂô ÄöËøŽûmø pû„ôÖ$ ] ]ƒø àûÚø š
ô …û Ÿ
Ÿž$ äô Ûô×ûÂô àûÚ( ®õŽøeô áøçû_önû vômö Ÿøæø Üûãö Ëø×ûìø ^Úø æø Üûãômû ‚ômû œ àønû eø ^Úø Üö×øÃû mø

^Ûøãö ¿öËûuô åü •ö çûòömø øŸæø š
ô …û øŸ]æø lô]çFÛFŠ$ Ö] äö n% ‰ô†û Òö Äø‰ôæø ðø ^•ø ^³Ûø³eô

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10 2

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(>ÂZ >gÎ)

—Üönû ¿ôÃø Öû] ±% ×ô Ãø Öû] çøâöæø

»ƒ
 gzZ {0

i Ž 7Šqðà ZÎÆ Tì h'Šq„ \¬vZL L
xÓÅy• M z }i ~ ! ÅkZ Ô’: ñ MózZ: & Ôì ÑZzt å

?n™®
 Ët ‚Æ kZ%Æ ]i YZ ÅkZŽ ì yÃX • ,q
~ DÆ kZ {zgzZì ú Æ yZŽ gzZì t ‚Æ yZŽ ì }Y {z
ä Ýz Å Ï™ Å kZ Xìe {z A 1M
™7©q Z » q ËÐ
@
 Z: gzZì O
Ð «™ÅyZ \¬vZ {zX ì 3g=
Í Ãy• M z }i
ó Xó ì Z(¹gzZ— ¹ Â{zXì

:¸ _7t ˆ Æi úC
Ù 1Ñž• ëÛ
ñ i0Z g

çøâöæø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø ( äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åö ‚øuûæø ²
ö ] Ÿž$ äø ³³F ³Öþ ž øŸ

Ÿøæø ²
ö ] Ÿž$ äø ÖFž Ÿø (ô²^eô Ÿ$ž éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçûuø Ÿø †º mû ‚ôÎø ®õnû •ø Ø( Òö o×F³Âø

$ ž äø ÖFž Ÿø àöŠøvøÖû] ðö ^ßø%$ Ö] äö Öøæø Øö–ûËøÖû] äö Öøæø èöÛøÃû ß( Ö] äö Öø ( åö ^m$ ž Ÿž$ ‚öfö Ãû Þø
Ÿ
( 594:› ) áøæû†ö Êô ^ÓøÖû] åø †ôÒøçûÖøæø àømû ‚( Ö] äö Öø àønû ’ô×ô íûÚö ²
ö ]

Å ÏZÔ7q
Ñ ðà » kZ Ô vZ 17ëÑ Æ ]Š „Šq ðà L L
{k
Xì gŠ ‡6q C
Ù {z gzZ ì p°ƒ
 n Æ ÏZ gzZ ì >
Ø •
á Š !

ì 7ÔÐ =ÂÅvZ1ì ]¸Å ä™]Š „: ‰
Ü ¤ ÅvÐ
yˆZ » ÏZÔ• D™]Š „Å ÏZ sÜë ÔvZ 1 ( h'
) Šq ðÃ

ÔvZ1 (h'

)ŠqðÃì 7Xì n Æ ÏZ Ìp°hZgzZ Ïg )

óXó -: VY'

Z'
ÐZvß•
Û »p¤
Z• Ø{ nÆkZ~ +Š ë

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10 3

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

]¤ˆ Æ i ú

1*™ Ñžì e
Zzg Ð {ñ ç?E0 ª]|gzZ {ñk

Ù 1Z ]|
C

: ~ }g Ä LÑZz "7] ¤t ™ƒ rg à Рi ú:c
â•
Û Š•
á gZ ä

v ÄÅg«{z { ZpÔ• D Y bŠ™s ç { k
x ÓÆ kZ gz Z Çìg

: Vƒ'Z'Æ

û% 33

²
ô ] áø^vøfû ‰ö

û% 33

ô² ‚öÛûvøÖû]ø

û% 33c
34

†ö fø Òû]ø ²]ø

‚öÛûvøÖû] äü Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äü Öø (äü Öø Ôømû †ô³•ø Ÿø åü ‚ø³uûæø ö²] Ÿ$]ô äø ³³F ³þÖ]ô Ÿø
û%q
Z

†º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö o³F ×þ Âø çøâöæø

Ö ÓÔ7q
#
Ñ ðà » kZ Ôì « {z ÔÆvZ ñZΊqðÃ7L L
(597Ô596:›9) ó Xó ì gŠ ‡6
qC
Ù {zgzZ ÅÏZ Ì£ÔÅ ÏZ Ì

1 *™Ñ ÌN ¬ŠgzZ g » f ZgzZ¼ { z´Æ yZ ~ g
Š q Z èÃ

Xá™[NZ ðÃÐ ~ yZ Âì e Ô• g N â Ð

]¦ñ ¬Š

~ž @ð2 ¬Št ä 1*™ Ñ =ž c
â•
Û äŒ
ñ ]| a

:Vz™ J 7~ F
z èi úÐZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
104

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

àûÛønû Êô oûßô Ö$ çøiøæø kønû Êø^Âø àûÛønû Êô oûßô Êô ^Âøæø kømû ‚øâø àûÛønû Êô oûÞô ‚ôâû] Ü$ ãö ×# Ö]ø 0
oû–ôÏûiø ÔøÞ$ ¬Êø kønû –øÎø ^Úø †$ •ø oûßô Îô æø kønû _øÂû]ø ^Ûønû Êô oûÖô Õû…ô^eøæø kønûÖ$ çø³iø

kømû •ø ^Âø àûÚø ˆ% ³Ãô ³mø Ÿæøø kønû Öø]æ$ àûÚø Ù% „ômø Ÿø äü Þ$ ž Ôønû ×øÂø o³–F³Ïû³mö Ÿæø ø
( 209B 2: •Ô383:~èF9) 9kønû Öø^Ãø iøæø ^ßøe$ …ø køÒû…ø ^fø iø

Ô~Š e
Z@ ä ÂÃXB‚Æ VÍß y Z }Š e
Z@ = !vZ } Z L L

¯„
 zŠ Ãí Ô~Š s¬ ä ÂÃXB‚Æ VÍß y Z }Š s¬ =
~ kZì c
Š = ä ¼ Ž X c
¯„
 zŠ ä ÂÃXB‚Æ VÍßyZ

n kZ Ôì ~Š™glä ÂŽ XÐÑÆ q kZ=gzZ â•
Û «•
'
?f {z Çg „
 zŠ ÂÃTX Y` 7¬ðÃ6•Ôì @
™¬Âž

! [g }g ø } Z X Y0
7] ³{z Çg #Š ÂÐ TgzZ Yƒ 7
ó Xó ì Ñ!
z— Ôì ÑZz •
'Â

!i *
è]¦

Åò èi úä ñtzg à /]|ž • D™ yÒ @
ñ 0 D ]|

:S7]¦ñ¬Št ™ƒ} 9ˆ Æ qÃg ~ «g ~uzŠ

lô^Ûø×ô ŠûÛöÖû]æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû]æø lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßô Úô ç+ Ûö×ûÖô æø ^ßøÖø†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
Õøæ( ‚öÂø oF×Âø Üûâö†û ’öÞû]æø Üû`ôßô nû eø lø]ƒø xû×ô ‘û]øæø Üû`ôeôçû×ö³Îö àø³nû eø ÌûÖ( ]øæø

àûÂø áøæû‚% ’ömø àømû „ôÖ$ ] hô^jøÓôÖû] Øôaûœ éø†ø ËøÒø àûÃø Öû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø Üû³âôæ( ‚ö³Âøæø

àønû eø ÌûÖô ^ìø Ü$ ãö ×# Ö]ø Õø ðø ^nø Öô æû ]ø áøçû ×öiô ^Ïømö æø Ôø×ø‰ö…ö áøçûeö„( Óømö æø Ôø×ô ³nû fô‰ø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
105

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

àôÂø åü •% †ö iø Ÿø pû„ôÖ$ ] Ôø‰ø^+ eø Üû`ôeô ÙûˆôÞû]øæø Üû`ö Úø ]‚øÎû]ø ÙûˆôÖû‡øæø Üû³`ôjô Ûø³×ô ³Òø
Ôønû×øÂø oûßô %ûÞöæø Õø†ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø Ôøßönû Ãô jøŠûÞø ^Þ$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø þ àønû Úô †ôrûÛöÖû] ÝôçûÏøÖû]
‚öfö Ãû Þø Õø^m$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø Õø†ö röËûmø àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞøæø Õø†ö ËöÓû³Þø Ÿøæø †ø ³nû íø³Öû]

Ôøeø ]„øÂø oŽFíû³Þøæø ‚öËô vûÞøæø oÃF ŠûÞø Ôønû Öøžæø ‚öröŠûÞøæø oû³×( ³’ø³Þö ÔøÖøæø
кvô×ûÚö àømû †ôËô ÓFÖû^eô Ôøeø]„øÂø á$ ž ÔøjøÛøuû…ø ]çûqö†û Þøæø ‚$ rôÖû]
(w=•/ 4969:tZi°Z†'Ô210B2:•)

y›x ÓgzZ Å VÂgúðñgzZ VzŠ%ðñxÓgzZ ~gø Â !vZ} ZL L

z ¿Z b!
~ VߊÆyZgzZ}Š â•
Û ]nÅVÂgúy›gzZ VzŠ%
Æ yZgzZ LZgzZ}Š â•
Û„
 gŠ ]©b!
Æ yZgzZ}Š™ Za ›
d†ÅVßÎg}¾Ž 6[ IZ•

Û »yZ !vZ}Z Ôâ•
Û « ì6V7Š
Ò Â6yZ X • D±Ð (Vâ›) V2zŠ }¾gzZ • D™

.e ÃVñŠÆ yZ gzZ }Š wZe ^Y yxgŠ Æ yZÂvZ } Z X Ÿ
ó Xó @
™7œg LÐ Vñ¸xê ÂŽ ™wi *
[Z± {z CZÂ6yZgzZ}Š

gzZ • D™Ô]nÐ ‚gzZ • _â Šæ Ð ‚ë !vZ} ZL L
ãâ •
Û *
~¾Ž gzZ D™7~]*
~¾gzZ • D™p°+4 ~¾

ë !vZ } Z X • ïŠ hgÃkZ gzZ • D™msÐ kZÔ}™
gzZ • D™ {>ÂÔ_7i ú„ n }¾ Ô• D™]Š „ ~¾

gzZ • Dg e Ð [Z± J}¾gzZ • I gzZ DhzŠ „ s§~¾
ó Xó ì ÑZz îgz¢ÃVz•
Û »[Z± Z¾—"Ô•gZzyQÆØg ~¾

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10 6

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

{g 7Z ñ ¬Š

b§kZ {g 7Z ñ¬Š … 1*™Ñž • D™yÒ '
ñ Y ]|

7ÂðÃZ
 çO Ô¸ D™ c
2]gÎÅy M Œ
Û ‰Ô¸ D 2

Æ U 9ÂVƒ U {Š c
iÐ q
Z Ænçt ‚Æ òŠ M gzZ ñ M

» kZ X} ™{g 7Z Ð \¬vZ n Æ ä™Ýqgœ bÑ~ }g !
«Ôñ7Ò«g zŠ ‰
Ü z Ë™hg] ‡zZ q NgzZ {z(žìt i§
ö²] çøâö ØûÎö ~ ~uzŠgzZ áøæû†ö Ëô ÓFÖû] ^`ø m% ^øm5 ØûÎö ˆ ÆBÃ ÒgÎ~ «g

Xñ 
7 ¬Št ™ƒ rg ÃÐ i úgzZñ7‚ºuø]ø

Ôø×öòø‰ûœæø Ôøiô …ø ‚ûÏöeô Õø…ö‚ôÏûjø‰û]øæø ÔøÛô×ûÃô eô Õø†ö nû íôjø‰ûœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
køÞûœæø Üö×øÂûœ Ÿøæø Üö×øÃû iøæø …ö ‚ôÎû]ø Ÿøæø …ö ‚ôÏûiø ÔøÞ$ ¬Êø Üônû ¿ôÃø Öû] Ôø×ô –ûÊø àûÚô

KZ VŒ) †ø Úû øŸ] ]„øâF á$ œ Üö×øÃû iø køßû³Òö áûž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø(hôçû³nö Çö³Öû] Ýö¡$Âø
åü …û ‚öÎû^Êø pû†ôÚû œ èô fø Îô ^Âøæø oû•ô^Ãø Úø æø oûßô mû •ô oûÊô oûÖ( †º nû ìø( á x *
»~
q
†' •ø †ø Úû øŸ] ]„øâF á$ œ Üö×øÃû iø køßûÒö áûžæø äô nû Êô oûÖô Õû…ô^eø Ü$ $ö oûÖô åü †û Š( mø æø oû³Öô

oûßôÊû†ô‘û]æø oûß( Âø äü Êû†ô‘û^Êø pû†ôÚû œ èô fø Îô ^Âøæø oû•ô^Ãø Úø æø oûßô³mû •ô oû³Êô oû³Ö(
(1162: ~g g 9) 9äô eô oûßô •ô…ûœ Ü$ $ö áø^Òø &önû uø †ø nû íøÖû] oøÖô …û ‚öÎû]æø äü ßûÂø

]gŠ ~¾gzZ Vƒ Leí ºœÆ D}¾Ð•~ !vZ} Z L L
ž n kZ ÔVƒ ‡â xaZ¾Ð •gzZ Vƒ @
™Ô ð*
Z ÂÐ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
107

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

{æ7 x Ó ÂgzZ 7D= gzZ ì } Y ÂX 7]gŠ= gzZ ì gŠ ‡

gzZÐ p ÒÆ *Š z +Š x »t ~ D}¾¤
Z !vZ} Z Xì } YÃVÂ!
Xâ•
Û gl n }÷ÐZ  Âì 4 n }÷Ð g ±Z Æ x •Z

~ D}¾¤
ZgzZ}Š™ug In }÷gzZ}Š ¯ y‚ M n }÷
%Nn }÷Ð g ±ZÆ x •Z c
kZ Âì ZæE
Ð p ÒÆ *Š z +Š x »t
V˜ â •
Û glín }÷gzZÄg i !
Ð kZ= gzZÄggzŠ ÐíÃx »
ó Xó } Š™èZggzZ t= 6kZQÔƒ {z Ì


¬Š Å"7~g;Z G
îÏG

Zž Hn²Ð 1*™Ñ ä ~ž • C™e
¤
ZzgÈ
ñ ¬ ]|
5Å~
:ðâ •
Û S¬Št ä 1\ M  ?Vùâ ¬Š H ÂVß 0
g;Z G
îÏG
( 2789:~èF
) 9oûß( Âø ÌöÂû^Êø çøËûÃø Öû] g% vôiö çºËöÂø ÔøÞ$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø 0

Z®Ôì @
â•
Û I Ãä™s çgzZ Ôì ÑZz äâ •
Û s ç Â !vZ} Z L L

ó óX}Š â•
Û s ç{ k
}÷

N ¬Š Å {i » èi ú

{i »èi úä 1*™Ñž • D™yÒ ´
ñ â 0 sú]| a

:¶S7~ i úä 1\ M Ž à™Š c
¬Št ä ~ ÂðJ 7

Äû‰( æøæø äü Öøˆö Þö Ýû†ôÒû]ø äô Êô ^Âøæø äü ßûÂø ÌöÂû]æø äü Ûûuø…û ]æø äü Öø†û ³Ëô ³Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
oÏ$ ßømö ^ÛøÒø ^mø ^_øíøÖû] àøÚô ä´Ï( Þøæø •õ †û eøæø sõ×û$øæø ðõ «Ûøeô äü ×ûŠôÆû]æø äü ³×ø³ìø‚û³Úö

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
108

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¡÷âû]* æø åô …ô]•ø àûÚ( ]†÷ nû ìø ]…÷ ]•ø äü Öû‚ôeû]øæø ‹ôÞø‚$ ³Ö] àø³Úô ˜
ö ³nø eû øŸ] höçû ³%$ Ö]

èøßøjûÊô äô Îô æø èøß$ røÖû] äö ×ûìô•û ]øæø äô qôæû‡ø àûÚ( ]†÷ nû ìø ^q÷æû‡øæø äô ×ô ³âû]ø àû³Ú( ]†÷ ³nû ìø

( 963:›9) 9 …ô^ß$ Ö] hø]„øÂøæø †ôfû ÏøÖû]

ÃkZ Ô}Š â•
Û s çÐZ Ôâ •
Û 3g 6kZ Ôâ•
Û ]nÅ kZ !vZ } Z L L
kZ Ô }Š™{Š ¤ÃGÅ kZ Ôâ •
Û ã¶Å kZB‚Æ ] ³Ô} Š s¬
s ™ z u 0
(Z Ð Vƒk
ÃkZ ÔwZ e ðŠ Ð VßzZ gzZ s'Ô ã0
Ã
Ð yÆ kZ Ôì @
Y Hs ™u 0
Ð éÃ} ÀC‰Ô}Š™

~ç Å kZ Ôâ •
Û « I Z ÐZ 4Ð I Z Æ kZ Ôâ •
Û « yÐZ 4
[Z± gzZ G X gzZ ™ 4ZŠ ~ ¼
 Ã kZ Ôâ•
Û « ~ç ÐZ 4 Ð
ó Xó XÐ c izŠ

{ i » èi úq
Z ä 1*™ Ñž • D™ yÒ {ñk

Ù 1Z ]| b
C

:S7¬Št ä 1\ M ~ T ðJ 7

^Þø†ônû fôÒøæø ^Þø†ônû Çø‘øæø ^ßøfôñô ^Æøæø ^Þø‚ôâô^•øæø ^ßøjô n( Úø æø ^ßøn( vøÖô †û Ëô ³Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
Ýô¡ø‰û¦ô] o³×þø Âø äô nôuû^øÊø ^ß$ Úô äü jønû nø uû]ø àû³Úøþ Ü$ ãö ×# ³Ö]ø ^³Þø^³%øÞû]öæø ^³Þø†ô³³³þÒøƒøæø
^ßøÚû †ôvûiøŸø Ü$ ³ãöþ ×# Ö]ø áô^Ûømû Ÿô] o³×þø Âø äü ³Êþ$ çø³þjøÊø ^³þß$ ³Úô äü ³³³þjønûÊ$ çø³iø àû³³³Úøþ æø

9 åü ‚øÃû eø ^ßø×$ –ôiö Ÿøæø åü †ø ³þqû]ø

+¢q }gø ÔÃVzŠ%}gø ÔÃVz0

i }gø }Š j !vZ } ZL L

gzZ ÃVzŠ%}g ø ÔÃVz(}gøÔÃVIg}gø ÔÃ*¸ }gøÔÃ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
10 9

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Äg {0

i6xsZÐZÇg {0

i Â& Ð ~ ë ! vZ} Z ÔÃVÂgú~g ø

xzø…Ð`
ZÆ kZ! ÞZX}Š ]ñ6xsZÐZ}Š ]ñÃTgzZ
(1217:zâ 0Z 9) ó Xó *
™{ZeˆÆ kZ …:gzZ *
™:

:ñY S
7 ¬Št ƒ^ Ú!
*
è¤
Zžì Ð ~
ò y Œ]| è
XX]†÷ qû]* æ$ ^›÷†ø Êøæ$ ^Ë÷×ø‰ø ^ßøÖø äü ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]øZZ

G
L ÖZ > Y Z Œ
Û [!
Ô^
„Z [Â :~gg 9)
( ó éG
¨SG3Ò›$ B

ÑZz ä™wLZ gzZ z° n }g ø Ãa kZ Â}Š ¯ ! vZ } Z L L

ó Xó ]y
M ÒífgzZ w2è÷gzZ

N ¬ŠgzZ [ ZŠ MÆ Ü k]

* ðÃZ
 1*™ Ñž • D™ e
Zzg ñ~g}
G1Z ]| a

:D â •
Û Š•
á g Z ( )Y0
c
1}) ™á x *
» kZ Â Û Z À

^Úø †ônû ìøæø åô †ônû ìø àûÚô ÔøÖöª‰û]ø äô nû ßô iøçûŠøÒø køÞû]ø ‚öÛû³vø³Öû] ÔøÖø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø 0
9äü Öø Äøßô ‘ö ^Úø †( •øæø åô †( •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* æø äü Öø Äøßô ‘ö
@™ÔÐ •~Ôì c

z Z Àt = „ ä ÂÔ]Z¾ !vZ } Z L L
c
Š
¯ t n Æ Tí ÅÑkZgzZ ì ~ } À kZŽí {z Vƒ
ÐÑÆ n¾kZgzZÐÑÆ} À kZ Vƒ @
™Ô{ C ~¾g zZì
(3393:ŠzZŠ1Z 9) ó Xó ì Š
c
¯t n Æ T

Âê k]¿Ž c
â•
Û ä 1 Ñžì e
Zzg Ð ñ÷Z 0 f ç b
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
11 0

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

:ñ 
7 ¬Št {z
Ùõçûuø †ônû Æø àûÚô äô nû ßô Îø‡ø …ø æø Dhøçû%$ Ö]E ]„øaF ±ûÞô ^ŠøÒø °û„ôÖ$ ] ô² ‚öÛû³vø³Öû]ø0
(3394:ŠzZŠ1Z 9) 9 éõ ç$ Îö Ÿøæø ±ûß( Ú(
«gzZ c
z ( k])t = ä Tì aÆ „vZ p°ÅnC
Ù LL
ó Xó %Æ ‰
Ü ¤]¸ CZ f ~÷t = H
:¬ŠaÆá Zz Ü k]* è

k] *ž c
â•
Û ä1 Ñžì e
Zzg Ð ñ~g}
G1Z ]| c

:ñY ¹t aÆá Zz Ü

(3393:ŠzZŠ1Z 9) 9o³F þÖ^Ãø iø ²
ö ] Ìö×ô íûmö æø ±×fû iö0 a

ó óX}ŠgzZ »núÆ kZ \¬vZgzZz™{¦1 ÐZ ? L L

:ïŠ ¬Št ÃáZz Ü k] * 1 x™ Z Ñžì e
ZzgÐ ñ/0Z
û Âôæø ]‚÷mû ‚ôqø ‹ûfôÖûžô0 b
( 2863:zâ 0Z 9) 9]‚÷nû `ô•ø kûÚö æø ]‚÷nû Ûôuø •
ó Xó ™0Lƒ ]¯gzZ p°.
Þ ‡™¬ Ï0

igzZ k] * X L L

z ZŠMÆÅ
 ä3
Nª[

:ì \¬ ~g !
Š•
á gZ

áûž ô² ]æû†ö Óö•û]æø ÜûÓößFÎû‡ø …ø ^Úø kôfF n( ›ø àûÚô ]çû×öÒö ]çûßöÚø ! àmû „ôÖ$ ] ^³ãø m% ^ø³mF ™
(172:>ÂZ) —áøæû ‚öfö Ãû iø åü ^m$ ž ÜûjößûÒö
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
1 11

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Ž ƒ á Zz ä™ ÏÈ Å „ vZ ~ | ?¤
Z !ßZz yZZ } Z L L

ÅkZ ?¤
Z Ôz™ ZŠ Z]»vZgzZ ƒ 37Z Ô• Œ»ä ë,q u 0
ó Xó ƒ D™]Š „

Z@ = ä 1*™Ñž• D™yÒ•
e
ñ ! Z 0 z/]| a

gzZ ƒ 3ÐB; ñ¦gzZ ð7vZ p¬ Ð ä™ qzÑ *
3ž ðâ •
Û
( 5376:~g g 9) X ƒ 3Ð Ð M LZ

¿ðä
Z Ôc
â•
Û ä1*™ Ñž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| b

:ñ 
7 ¬Št Ôñ M Š c
 ÂñY wÈ IvZ p~ qzÑ
Z

(1513:~èF9) 9åô †ôìô!æø äô Öô æ$ ]ø oûÊô ²
ô ] ÜôŠûeô0

ó Xó Ì•ZgzZ ÌZ’ZÐ x *
ÆvZ L L

ä3¿Ž :c
â•
Û ä 1*™Ñž• D™e
Zzg fñ ç]| c

sç {k
—‚ x ÓÆ kZÔì k
7 ¬Š sf zgq ˆ Æ Å
 gz Z
:• D YbŠ™

äô nû ³³þ ßôþ Îø‡ø …ø æø ]„øâF ±û³³þ ßôþ ÛøÃø ›û]ø pû„ôÖ$ ] ô² ‚öÛûvøÖû]ø 0
(2751:~èF9) 9éõ ç$ Îö Ÿøæø oûß( Ú( Ùõçûuø †ônû Æø àûÚô

%Æ ‰
Ü ¤ zÛD
~÷gzZ c
î *
3t = ä Tì ] »vZ L L
ó Xó H~gl}÷ÐZ

p‰
Ü zÃ
 [zæ 1 *™Ñž • D™e
Zzg ÷
ñ Z ]| d
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
11 2

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
(5631:~gg 9) X Ã
 ~ ÷‚&gzZ _7vZ

:_7¬Št Â
@YJZ Z
 yZp,Šžì e
ZzgÐñ)âZ1Z ]| e

Ÿøæ$ Åõ•$ çøÚö Ÿøæ$ ±õËô ÓûÚö †ø nûÆø äô nû Êô ^³Ò÷…ø ^³fø Ú% ^³f÷ n( ›ø ]†÷ ³nû %ô Òø ô² ‚öÛûvø³Öû]ø 0
( 5458:~g g ) 9^ßøe$ …ø äü ßûÂø oß÷ÇûjøŠûÚö
ˆÅ e
ñ: •
'
!
Ô { À 0
¹Ôn ÆvZì "
U
p°ƒ
 LL
£~g ø)g ÇŠgz6}g ø } ZÔÐ kZ ˆÅ „ Zz6" : gzZ ˆ~hg:

ó ó( â•
Û wJ

¬Š Åg žS

:¸ _
7¬Št‰
Ü zÆgžZ1*™Ñž•D™e
Zzg/
ñ 0Z]|


ö ] ðø «•ø áûž †ö qûŸø û] køfø ³þ$øæø Ñöæû†ö Ãö Öû] kô×$ jøeû ]æø ^. Ûø¿$ Ö] gøâøƒø 0
( 2066:ŠzZŠ1Z 9)

ó Xó ǃ "
U
ZvZ Y •
`
á yZgzZ Iƒ F
•g Ôˆ¬ k\ L L

¬Š ~ hÆ y!
ö

y¶Æ-Zz}÷1*™Ñž• D™e
Zzg¬
ñ 0vZ†]|

1\ M ÔH7{)z 3C
Ù gzZ *
3~ #
Ö }
Å 1\ M ä ëÔ}I

-Zz }÷ ÂÑ äƒ:Zzg 1\ M Z
 Xc
â•
Û wzÚ¼ Ð ~ kZ ä

:~Š ¬Št ä 1\ M XN â•
Û ¬Š n }gø 1\ MžÅ„
 ZpgŠ ä

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
1 13

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

9Üû`ö Ûûuø…û ]æø Üû`ö Öø†û Ëô Æû]æø Üû`ö jøÎû‡ø …ø ^Ûønû Êô Üû`ö Öø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×# Ö]ø 0

yZg zZ} Š j{k
Æ yZ Ô â•
Û «•
'~ tigÆ yZ Â !vZ} Z L L
(2042:›9)
ó Xó â •
Û 3g6

[ ZŽ »t]

:¾ gzZ} ™ ZŠ Zt]» kZ Â} ™yˆZ ðÃZ

(1657:~èF9) ó Xó }ŠíñZb
Ã\ M vZ L L ý]†÷ nû ìø ²
ö ] Õø]ˆø qø

[ ZŠ MÆ „ ) gzZ ®
 Ô ä™xs

N
g:c
â•
Û ä 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| a
C

xsÃyQ vß Á~ Š Z®ÔÃñƒÆ ÑZz ½ wa Ô} ™xsÃ} (
X} ™xsÃá Zz½ wa g ZÎgzZ Vƒ {Š c
i~Š Z®Ž ,™

( 6231:~gg 9)

Ð 1 Ñ ä òŠ Wq
Z žì e
Zzg Ð z/
ñ 0vZ†]| b

Ù gzZ ƒ î *
C
3 :c
â•
Û ä å\ W Âì Hí4Ð ƒ
 ~ xs Zž Y7

(6336:~g g 9) Xƒ … Y: c
ƒ … YÐZ ?{ZpÔ z™xsÿ

„):c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñžì e
Zzg Ð {ñk

Ù 1Z ]| c
C

‚ÐZ Â ñ M „) Ã Ë Z
 Z® Ôì Ð s§ Å y-( Ï!
Z)
(3289:~g g 9) X }™ÒÃÅ ä™ «ŠgzZÆzggzYZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
1 14

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

 :c
Z
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™ Ñž H e
Zzg ä {ñk

Ù 1Z ]| d
C

ÔøÛöuø†û ³mø ¶‚ c
ð¸ ÑZz á
d
Œ
Û gzZ ô² ‚öÛûvø³Öû]ø :¾ Âñ M ¥

à ?vZ ) L ÜûÓöÖø^eø xö×ô ’ûmö æø ö²] Üö³Óö³mû ‚ô³ãû mø :¾ 6ZŽ ÑZz ®
 gzZ¾ ö²]

( 6224:~g g 9) ( } ™„
 gŠ ] Ñq}g vgzZ} Š e
Z@

¬Š Å µñÆ b ï

Š ·g I6~Š •
á ÃËZ
 1*™Ñž• D™yÒ {ñk

Ù 1Z ]|
C

:D â •
Û ÂïŠ

9†õnû ìø oûÊô ^ÛøÓößønû eø ÄøÛøqøæø Ôønû ×øÂø Õû…ô^eø æø ÔøÖø ö²] Õø…ø ^eø 0

ÆíÃVâzŠ ?gzZ ñâ•
Û wi *
'6?g zZ }Š •

'»vZ L L
( 871:~èF9) ó Xó Çg ‰ ZB‚

ñ
7 ¬Št 6] ‡5 «Ð Ú™

 ?:c
Z
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™e
Zzg /
ñ 0 vZ†]|

:ð
7 ¬Št ™ñw!
Æ ã%
ÅkZ ÂÔCÐ ~çg !
«ˆ Æ ~Š •
á

àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]øæø äô nû ×øÂø ^ãø jø×ûføqø ^Úø †ø nû ìøæø ^âø†ø nû ìø Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø 0
(1892:ŠzZŠ 1Z 9) 9 äô nû ×øÂø ^ãø jø×ûfø qø ^Úø †( •øæø ^âø†( •ø
]¡kZgzZ »íÅ ( ]gú ) kZ Vƒ @
™wZÎЕ~ !vZ} Z L L

( ]gú) kZ Vƒ @
™Ô{C ~¾gzZ c
â•
Û Za ÐZ ä Â6T »íÅ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
115

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó Xó ì H Za ÐZ ä Â6TÐÑÆ ]¡kZgzZÐÑÆ

¬Š ÅÏz²G

Š•
á g Z Ã 1*™ Ñ ä ~ž • D™ e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| a
C

@
g: y- ]Š Ñz ‰
Ü 1 & 7(Z^ ðÃÐ ~ xŠ M µ:‹ D â •
Û

yZgzZ *%]|ñZÎÔì •Ð „zz Å ägÆ y- {z gzZƒ
g4 ‘
XÆ öPW G]|d
Æ

 M t Å yZ/w M {gÎ {ñk
e

Ù 1Z ]|ˆ Æ ä™ yÒ g
C
ut

àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ^`ø jø³m$þ …( ƒöæø Ôøeô ^³âø„ö³nû Âô]ö oû³Þ( žæøü :¸ D™ c
â•
Û ]z ˆ
Ð •ÆŠzŠ%y-ñ{Ò M ÅkZgzZÐZ ~gzZ L L —Üônû qô†$ ³³Ö]
o!
-PG
Æ y-» ÷ ]|gzZ ð*% ]| ª) ó óX Vƒ îŠ ~ { C ~¾
(3431:~gg 9) ( X å³» ¬Š Å *%{-Zz xg pôÐ äg

 :c
Z
â•
Û ä 1 *™ Ñž • D™ e
Zzg k
ñ „0Z ]| b

(Š Ñz Z Å kZ Â Çá | 
7 ¬Št ‰
Ü z D™ÄÐ ~ç KZ ¿ðÃ

X Çn 0
: 1‡6kZ y-gzZ σ

9^ßøjøÎû‡ø …ø ^Úø àø_6 nû Ž$ Ö] gôß( qøæø àø_6 nû Ž$ Ö] ^ßøfû ß( qø Ü$ ãö ×# Ö]ø ²
ô ] ÜôŠûeô 0
kZ Ãy-Äg gzŠ gzZ Ð y-Ãë X !vZ } Z ÔÐ x *
Æ vZ L L
(141:~gg 9)

ó Xó Ç ñâ•
Û «… ÂŽ Ð Š ÑzZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
1 16

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

bŠ F
Êßñâ

ÂD Y ñÑ a k0
Æ 1*™Ñž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]|

'zín Æ yZgzZ ï Š F

7Z ªÔD â •
Û Ôn³ßôþ vûiø ÅyZ \
å M

(2147:›9) X D â •
Û ¬Š Å

¬Š Åp
g pôÐ Vƒ š Ãa

]|z Œ
ñ ]| 1*™Ñž • D™e
Zzg k
ñ „0Z ]|
:¸ D™ HxŠ™| 
7 ¬Š sfzgqn Æ äXÐ $
èÃÃ@
ñ

áõ^_ønû •ø Ø( Òö àûÚô lô^Ú$ ^j$ Ö] ²
ô ] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂö]ö0
( 3371:~gg ) 9èõ Ú$ Ÿø àõnû Âø Ø( Òö àûÚô æø èõ Úø ^âøæ$

y-á Zz äZg eC
Ù Vƒ êŠ ~ { C Å)@
]ÜÆ vZ N ~L L

ó Xó Ðç M à Zz äàyvC
Ù gzZÐ

N ¬ŠgzZ [ZŠ MÆ^

^¿Ž :c
â•
Û ä1*™Ñž• D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]| a
C

:¾ ™ƒ¥#Ð yÇ0
? LZ {z Ôì e *
Y6

9äü Ãö ñô ]•ø æø Äönû –ôiø Ÿø pû„ôÖ$ ] ö²] ÜöÓöÂö•ô çûjø‰û]ø 0

( 16: èvnv’Ö] è׊׊Ö]E

Xóó'ƒ 7ùŸPâZ {Š™Š4ÆvZ ÔVƒ @
™Š4ÆvZà ?~L L
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
117

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

äY 6
^ 1*™ Ñž • D™ e
Zzg /
ñ 0 vZ†]| b

:D â •
Û Âë q ZŠß Z Z
 ÿáZz

9Ôø×ô ÛøÂø Üønû iô ]çøìøæø ÔøjøÞø^Úø ]øæø Ôøßømû •ô ²
ø ] Åö•ô çûjø‰û]ø 0
(3443:~èF9)

XóóVƒ @
™Š4ÆvZÃwqZ ~y
M}gvgzZ âZz +Š}gv~LL

: ¬Š Å"7™Ö6~g ZÎgzZ ‰
Ü z D™ qzÑ^

™Ö6~g ZÎ 1*™Ñž• D™e
Zzg /
ñ 0vZ†]| a

:¸ D™ J 
7 ¬Št

]„øâF ^ßøÖø†ø í$ ‰ø pû„ôÖ$ ] áø^vøfû ‰ö ™(†ö ³fø Òû]ø ö²]ø (†ö ³fø Òû]ø ö²]ø (†ö ³fø Òû]ø ²
ö ]ø 0

oûÊô Ôø×öòøŠûÞø ^Þ$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø—áøçûfö×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøe( …ø o³F þÖ]ô ^Þ$ žæø àønû Þô†ôÏûÚö äü Öø ^ß$ Òö ^Úø æø

^ßønû ×øÂø áûç( âø Ü$ ãö ×# Ö]ø o•F†û iø ^Úø ØôÛøÃø Öû] àøÚô æø pçF Ïûj$ Ö]æø †$ fôÖû] ]„øâø ^Þø†ôËø‰ø
†ôËøŠ$ Ö] oûÊô göuô^’$ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø (åü ‚øÃû eö ^ß$ Âø çô›û]æø ]„ø³âø ^³Þø†ø ³Ëø³‰ø

èô eø «Òøæø †ôËøŠ$ Ö] ðô «%øÂûæø àûÚô ÔøeôƒöçûÂö]* oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø ØôâûŸ* û] oûÊô èöËønû ×ô íø³Öû]æø
9ØôâûŸ* û]æø Ùô^ÛøÖû] oûÊô gô×øÏøßûÛöÖû] ðô çû‰öæø †ô¿øßûÛøÖû]
u 0
Ôì Z(Ð ƒ
 vZ Ôì Z (Ð ƒ
 vZ Ôì Z (Ð ƒ
 vZ L L
1‡ÃkZ ëèÑq Ôc
Š™’n }g ø Ã~g ZÎkZ ä T] Zf {zì

áZz äY ™ ^ß s§ Å [g LZ ë G gzZ ¸ M
Ñ 7~
gzZ • D™ wZÎ » ò ¾gzZ nÐ •~^ kZ ë !vZ } ZX •
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
118

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

y‚ M Ã^kZ6ë !vZ } Z X}™I ÂŽ • D™w ZÎ » ¿,Z

¶‚ Zg ø ~^ „  !vZ } Z X} Š • à ~gzŠ Å kZg zZ }Š™
1 Å^~ !vZ } Z Xì Ñ Zg ø ~ wÈz I Z }g ø gzZ ì
%N~ w Èz I Z gzZ w â gzZ Ð ©}'Ô Ð
{C ~¾Ð ‰
Ü z } æE

™Ô
( 1342:›9) ó óX Vƒ @

:¬Š Å"7yZgzŠÆ^

^yZgzŠ 1 *™Ñž• D™e
Zzg ñTu0vZ†]| a

:¸ D™ J 
7 ¬Št

…ôçûvøÖû]æø gô×øÏøßûÛöÖû] èô eø «Òøæø †ôËøŠ$ Ö] ðô «³þ%øÂûæø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0
9Ùô^ÛøÖû]æø ØôâûøŸû ] oûÊô †ô¿øßûÛøÖû] ðô çû‰öæø Ýôçû×ö¿ûÛøÖû] éô çøÂû•ø æø áôçûÓøÖû] ‚øÃû eø
%NÅ(kZ ÔÐ 1 Å^Vƒ @
ðZæE
™Ô{ C ~¾~ !vZ } Z L L

z IZg zZÐ ¬Š$
Åx¤ÔÐ yvˆÆ œÔì *
M ™^ßV˜ Ð
(1343:›9) ó Xó Ð Ú Š© Z'
~ wâ

:¬Š Å3ZzÐ^

:¸ _7¬Št ™ Vd
Œ
Û ÆàLZ63ZzÐ^ 1*™Ñ a

9áøæû‚öÚô ^uø ^ßøe( †ø Öô (áøæû‚öeô^Âø(áøçûfö ñô«³iþø (áøçû fö ñô •0

gzZ • á Zz ä™]Š „Ô• á Zz ä™/ÂÔ• á Zz Uß ë L L
( 1345:›9) ó Xó • á Zz ä™p°Å[g LZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
1 19

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Åäƒ 4ZŠ ~g Zi !

ñ7
t ÑZz äƒ4ZŠ~gZi!
:c
â•
Û ä1 Ñžì e
ZzgÐ/
ñ 0Z

±ôvûmö ‚öÛûvøÖû] äü Öøæø Ôö×ûÛöÖû] äö Öø (äö Öø Ôømû †ô•ø Ÿø åü ‚øuûæø ²
ö ] Ÿž$ äø ³F ³þÖ]ô Ÿ0ø
ðõ ±û•ø Ø( Òö o³F ×þ Âø çøaöæø †ö nûíøÖû] Õø‚ônøeô löçûÛömø Ÿ$ ±' uø çø³aöæø kö³nû Ûô³mö æø

( 2726:~èF9) 9 †º mû ‚ôÎø

kZ ÔÆ ! Z vZ ñZΊqgzZ ¤ ÂÔ Zzg ~
 qÔÁq ðÃ7L L

@™{0


i „z Ôì £aÆ ÏZgzZì >
Ø •
á Š !
Å ÏZ Ô7q
Ñ ðû
~B; Æ ÏZ Ï ñW7]ñLÐZì {0

i {zgzZì @
g â gzZ ì

ó Xó ì gŠ ‡6qC
Ù {zgzZ ì ð>ÅnC
Ù

ñ
7 ¬Št 6äY y*G

y*GZ
 :ì Š •
á g Z » 1*™Ñž• D™e
Zzg {ñh
']|

:ð7¬Št  ƒ Y

áûž ^Þ$ žæø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû]æø àønû ßô Úô ©ÛöÖû] àøÚô …ô^mø‚( Ö] Øøâû]ø ÜûÓö³nû ×ø³Âø Ýö¡øŠ$ Ö]ø0
9èønø Êô ^Ãø Öû] ÜöÓöÖøæø ^ßøÖø ²
ø ] Ùö^* ‰û]* áøçûÏöuô¡ø³þÖø ²
ö ] ðø «•ø
Ð ?ëvZ Y•
á yZ Ôƒ xs6? !±!
y›gzZ ðñÆ gc
Š kZ }ZLL
@
™Ôs¬ Ð vZ n }gvgzZ n LZ ~ XÐ Ž M d
k
(975:›9) óXó Vƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
120

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Å"7‰
Ü zÆ ]Š È

Å gF Ë Z
 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg k
ñ „ 0Z ]|

:_
7 ¬Št ÂD Yá p=n Æ ]Š È


ö ] ðø «•ø áûž …º çû`ö ›ö Œøªûeø Ÿ0ø

u 0Ð Vƒk
n }gvvZ Y •
á yZ ~g F tÔ7`w ðà L L
(3616:~g g 9) ó Xó σ=g f » äƒ

¬Š Ån%zŠgŠ èf

Ñ Â @
Y 7g F ðÃÐ ~ ëZ
 ž• C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| a

:D¢B; Vc
ZŠ CZ6!%gzZ _7¬Št 1*™

Ÿ$]ô ðø ^Ëø•ô Ÿø oûÊô ^Ž$ Ö] køÞû]øæø Ìô•ûžô(Œô^ß$ ³Ö] h$ …ø Œø^û³fø Öû] gô³âôƒû]* 0

9^Û÷Ïø‰ø …ö •ô ^Çømö Ÿ$ ð÷ ^Ëø•ô Õøæ. ^Ëø•ô

Ë „ ÂÔâ •
Ûe
Á ËÐZ !g ÇŠgz6Æ VÍß} Z Ôâ•
Û gzŠ 1 L L

z x *
» ~g F Ž }Š Ë +Z X 7Ë }ZÎÆ Ë ~¾Ôì ÑZz ¶Š
(5675:~gg 9) ó óX}Š•g: y¶

c
ni ÃË c
@
ƒg F ¿ðÃZ
 ž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| b

™ Î ‚Š [ ° 6ug Iè¶Z KZ 1*™ Ñ Â @
ƒ hÑ {)z Z hY
:_
7 ¬Št gzZ D¢6(Å1™ VZQ n
g6}i

9^ßøe( …ø áôƒû^ô eô ^ßøÛönû Ïô ‰ø äô eô oFËŽûmö ^ßø–ôÃû eø èô Ïømû †ôeô ^ßø•ô…û ]ø èöeø †û iö ²
ô ] ÜôŠûeô0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
121

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

( 2194:›9)

‚Š [°Æ ËÐ ~ ëgzZ u { Å}i ~g ø ÔÐ x *
ÆvZ L L
ó Xó Ð yf ZÆ [g}g ø ÔÇ ñ0
Ën% Zg ø Ð •
'Å

D ÅŠgŠ ~ Ÿž• D™e
e
Zzg m
ñ °Z ! Z 0 y¢]| c

™ÄgB; CZ 6( ÅŠgŠž c
â•
Û S¿t = ä 1*™ Ñ n Æ
gzŠŠgŠÐ aÆvZ Ôð
7 ¬Štû%] ‚gzZð7²
ô ] Üô³³³³Šûeô g !
&
9…ö ƒô ^uø]öæø ‚öqô]ø ^Úø †( •ø àûÚô äô iô …ø ‚ûÎöæø ²
ô ] éô ˆ$ Ãô eô ƒöçûÂö]* 0 :Ç ñYƒ

(2839:zâ 0Z 9)

Æ ~g F kZ Vƒ @
™Ô{ C Å ]gŠ Å kZgzZ w °Æ vZ ~L L
ó Xó ì60
Z » äƒ {Ò MÆ TgzZì hÑ= ‰
Ü z kZŽ ÐÑ

¬Š n Æ ! c
Ë Å!%

Æ 1*™ Ñ x?Zm sƒž • D™ e
Zzg G
ñ 1Z ]|

 X V;:c
â•
Û ä 1\ M ?• g F 1\ M H :Y7 gzZ ñ M k0
:S7¬Št ä x?Zmsƒ

àônû Âø æûœ ‹õËûÞø Ø( Òö †( •ø àûÚô Ôømû ƒô ç+ mö ðõ oû•ø Ø( Òö àûÚô Ôønû Îô …û ]ø ²
ô ] Üô³Šûeô0
(2186:›9) 9Ôønû Îô …û ]* ²
ô ] Üô‰û^eô Ôønû Ëô Žûmø ö²]ø ‚õ‰ô^uø
q kZC
Ù ÔVƒ @
™Ô Ë n }g v~Ð •
'Åx *
ÆvZ L L

vZ XÐ $
èÃŇ q c
ÐÑÆ ÑC
Ù Xì Cà 1 »Ž Ð

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
122

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó óX Vƒ @
™Ô Ë n }g v™| 7x *
»vZ~ X ñâ•
Û « ËÃ ?

t c
F»C
Ù iÆ–Ô ,
‚

ä – c
‚ ÿq
,
Zž • D™ e
Zzg ~
ñ g}
G1Z ]|

t X HÐBÃ ÒgÎ ` ´ » kZ ä !
ñ ôq
ZÆ 1*™ Ñ Ôå 1 ke

‚Š [ ° CZ 6ni gzZ ìg D™xŠ 6kZ ™| 7| 7BÃ ÒgÎ
r™
( 2201:›9) X Š
ƒ [ c
Ë!% Ù Š „ Ù Š Xìg D Î

¬Š Å ] •Ð k#ZgzZ qZ•
Û Åtig

:S
7 ¬Št ä T :ì yâ •
Û » 1vZ wÎg

9äô nûÖøž höçûiö]* æø Ýöçûn% ÏøÖû] o% vøÖû]çøâö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$ ] ø²]†ö Ëô Çûjø‰û]ø 0

kZ ñZΊqðÃì 7žÐ vZ kZ Vƒ @
™Ô]n~L L
Æ kZ gzZ Ôì ñƒ áeÃ]Ñ» ~g7 gzZ ì h
zY 
{0

i {z ÔÆ
(1343:ŠzZŠ1Z 9) ó óX Vƒ @
™/ÂÐ Vƒk
LZ ~g—

Xƒ c
Wv¸ ™¢"Ð Š ˜ yZy {z {Zpì @
Y c
Š jÐZ

¬Š Å ä0
] •Ð nŒ
Û

c
M xÝA
k q
Z k0
ÆZ
ñ ]|ž • D™yÒ b
ñ Zz1Z ]|

Le *
ƒŠ Zi M ¢Æ™ ZŠ Z ;
 kgi à ‡ M LZ ~ž Hn²ä kZgz Z

@
2 ¬Š {z »~ž c
â•
Û äZ
ñ ]|X N â•
Û Šæ ~÷\
ñ M ÔVƒ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
123

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î


Û Ì'Z'Æ h N 6?¤
Z Xì ð2ä 1vZ wÎg = Ž Ô Vƒ
:ìt ¬Š {z ÔÇ} Š â •
Û ZŠ ZÐZ \¬vZ  ǃ

ÔøÚô ]†ø uø àûÂø ÔøÖô ¡øvøeô oûßô Ëô Òû] Ü$ ãö ×# Ö]ø0

(2822:~èF9) 9Õø]çø‰ô àûÂø Ôø×ô –ûËøeô oûßô ßôÆû]øæø

LZgzZáXÐ ~izg x Zw™ â•
Ûe
Áw'¾ig CZ= !vZ} Z L L
ó óX}Š™i *" Ð qC
Ù ZÎLZ= Ð x™z a

ñ7¬Št ™NŠÃ{Ši ¤

ËZ
 :c
â•
Û ä 1*™ Ñ ž • D™ e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]|
C

š gzZ ~g F kZ ?Ð •
'Å kZ Ôð
7 ¬Št ÂdŠ ÿ2~ ¤
:Ѓg pôÐ
oûßô ×ø–$ Êøæø äô eô Õø¡jø ø eû ] ^Û$ Úô oûÞô ^Êø^Âø pû„ôÖ$ ] ô² ‚öÛûvøÖû]ø 0
(2729:~èF9)

9¡÷nû –ôËûiø Ðø×øìø àûÛ$ Ú( †õnû %ô Òø o³F ×þ Âø

ì 2 Â~ TÐ ¤kZ 3g pô= ä TÔì ]»vZ L L

ó Xó Œ¤Vc
ú= 6] ‡‘Ϲ KZgzZ

¬Š Å"7‰
Ü zÆ ¤gzZ yv

ñ x Q ]| Ýí.ÅZ x Q
à 1vZ wÎg ä ~ž • C™ yÒ •

vZ Âá | 
7 ¬Št {zgzZ } 7M ¤6›ÒÈ Tž ‹ ñƒ D â •
Û

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
124

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

: Ç ñâ •
Ûe
ÁÌw^Z Ìgz Z Ç ñâ•
Û «Ì`
Z » ¤ÐZ \¬

±ûÖô Ìû×öìû]æø ±ûjô fø nû ’ôÚö ±ûÊô ±ûÞô †û qö]û Ü$ ãö ×# Ö]ø(áøçûÃö qô]…ø äô ³nû Öøž ^³Þ$ žæø ²
ô ^³Þ$ ž0

9^ãø ßûÚ( ]†÷ nû ìø

} Z X • áZz äY ™^ß s§Å ÏZ gzZ • n Æ „ vZ ë L L
ó Xó â •
Û Ø%w^Z Ì» kZgzZ â•
Û «`
Z » ¤kZÃí !vZ

w ÙZ » ( C
٠ج ƕ
ñ x Q )•
ñ 1Z Z
 ž • Câ •
Û•
ñ x Q ]|

ä \¬vZ ÂS
7 ¬Št ._Æ e
Z@ Å 1*™ Ñ ä ~ Â Zƒ
X Zƒ ‚C
Ù Ø 6 1*™Ñ=ž c
â•
Ûe
Át w^Z Ì» kZ=
( 918:›9)

Xì Æ -7» kZ Ìc Äc
i !
ÅkZ ÂñYƒ Ëq ðä
Z VHçÞ

¬Š Å"76µñÆ [ZCZgzZ ì"

" Ð zz ËZ
 1*™ Ñž • D™ e
Zzg ÷
ñ Z ]| a

:_7¬Št ÂDƒg Z Œ
Û

(2796:~èF9) 9&önû Çô jø‰û]ø Ôøjô Ûøuû†ø eô(Ýöçûn% Îø ^mø o% uø ^mø 0

Æ Øg ~¾ ~ Ô=z'
æ Æ ]Ñ» } Z Ô•h
zY Ò0

i }ZLL

ó Xó Vƒ @
™Š c
Û Ðaz

:c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg m
ñ ‡z ! Z 0Ä]| b

 Ô ¶Å iZŽ Ð \¬vZ ~ ù Æ Tä x?Zm÷- ]|
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
125

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ÐZ Âì ‡â ¬Š „z6µñÆ ã.6gzZ 1 ËKZ ðñ ÒÈ ðÃ

:ìt ¬Š {zgzZì @
ƒ Ýq qJsÑgz¢

9àønû ÛôÖô ^¿$ Ö] àøÚô kößûÒö oûÞ( ž ÔøßøvFfû ‰ö køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿ0ø
(2785:~èF9)

Špä ~ —" Ôì u 0
gzZ Í" ÂÔ7Šqðà ZÎ}¾L L
ó Xó ì HÕ6yY KZ „

¬Š Å"76µñÆ spgzZ ù
 z ÔcŠ

:c
â•
Û ä 1*™ Ñ ž ì e
Zzg Ð /
ñ 0 vZ† ]| a

:ð7¬Št 6µñÆ spgzZ ù
 z ÔcŠ

àûÚô æø åô •ô ^fø Âô †( •øæø äô eô^ÏøÂôæø äô fô–øÆø àûÚô lô^Ú$ «j$ Ö] ²
ô ] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂö]* 0

( 2793:~èF9) 9 ôáæû†ö –övûmø áû]* æø àônû _ônF Ž$ Ö] lô]ˆø Ûøâø

kZ gzZ Ð …Æ vZ Å)@
] ÜÆ vZ ~ Vƒ @
™Ô { C L L

}÷ {zžÐ kZgzZ Ð ÐÎzÆ Vâ -gzZÐÑÆ VzÈ Æ
ó Xó N M k0

~ [™:c
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg {ñ–1Z ]| b

:ñ
7 ¬Št ¿2

àõnû Âø èøÊø†û ›ö oûŠôËûÞø o³F Öþ ž oûßô ×ûÓô³iø ¡ø³³þÊø ]çû³qö…û œ ÔøjøÛø³uû…ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
(4246:ŠzZŠ 1Z 9) 9køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø äü ×$ Òö oûÞô^+ •ø oûÖô xû×ô ‘û]øæ$
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
126

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

}÷Ìn ƽœ= ÂÔVƒg ZzyZ » Øg ~¾~ ! vZ} Z L L

ZÎ}¾X}Š â •
Û„
 gŠ x » x Ó}÷ „ Šp ÂÔ
*™: áZjÆ Ñ
ó Xó 7ŠqðÃ

¬Š Å`â ‰
Ü zÆ ã.6

ì" gzZ ã.61*™ Ñž • D™ e
Zzg k
ñ „0Z ]|

:¸ D™ J 
7 ¬Št ‰
Ü zÆ

•ô†û Ãø Öû] h% …ø ö²] Ÿ$]ô äø ³F ³þÖ]ô Ÿø Üönû ×ô vøÖû] Üö³nû ¿ô³Ãø ³Öû] ö²] Ÿ$]ô äø ³³F ³³þÖ]ô Ÿ0ø
h% …ø æø š
ô …û Ÿø û] h% …øæø lôçFÛFŠ$ Ö] h% …ø ö²] Ÿ$]ô äø ³³F ³³þÖ]ô Ÿø(Üô³nû ¿ô³Ãø ³Öû]
( 6346:~g g 9) 9Üômû †ôÓøÖû] •
ô †û Ãø Öû]

%NÔÑZz Ñ~(Ž Æ vZ ñZÎ7Šq ðà L L
Šq ðÃXì g !
ŠæE
Ž ÆvZ ñZÎ7ŠqðÃÔì ´ â » xl²Ž ÆvZ ñZÎ7
ó Xó » *™l²ì ´ â gzZ »}igzZ » Vâ • M ì ´ â

 h60
Z
N ¬Š Åk
 ñ z ZgzZ •

ËZ
 Ã 1*™ Ñž • D™e
Zzg ~
ñ ÄZ .ñ1Z ]| a

:D â •
Û t 1\ M Â @
ƒ60
ZÐ x ¸

9Üûâô…ôæû†ö •ö àûÚô ÔøeôƒöçûÃö Þøæø Üûâô…ôçûvöÞö oûÊô Ôø×öÃø rûÞø ^Þ$ ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0
yZ gzZ • D ¯ wJ e KZ „ N ë ~¨£Æ V7Š !vZ } Z L L
(1360:ŠzZŠ1Z 9) ó Xó • T e { C „ ~¾Ð V Âg ZÑÅ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
127

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ä 1*™ Ñ g !
Zž • D™ yÒ Šñ &0 vZ†]| b
q

:z™ 1| 
7 ¬Št ƒ hÑ sp »q gzZ Ë c
yZxà ?Z
 :c
â•
Û

]…÷ ^qø ±ûÖô àûÒö Üônû ¿ôÃø Öû] •ô†û Ãø Öû] h$ …ø æø Äôfû Š$ Ö] lôçFÛFŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø0

‚ºuø]* ±$ ×øÂø ½ø†ö Ëûmø áû]* ÔøÏô ³ñôþ ¡øìø àûÚô äô eô]ˆø uû]* æø áõ¡ø³þÊö àôeû áô¡ø³Êþ ö àû³Úô
9køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø æø Õøæ. ^ßø$ø Ø$ qøæø Õø…ö ^qø ˆ$ Âø(oÇF_ûmø æû]* Üû`ö ßûÚ(
(ó97
L 07: Š)Z [Š ÑZ )

t‘KZ vZ } ZXì
þ [g » xl²gzZ Vâ • M V‚Ž !vZ } Z L L

kZ Y 0 { Ç {C a }÷Ð {z¤
Æ kZgzZ V# 0 V#Ð ~
} Z Ô}™ Éu6í c
}™ CŠ c
i 6í ðÃÐ ~ yZžÐ ]!
ðÃ{z´ }¾gzZ ì — ¹ z ~¾ Ô Zƒ zy

u c
M Ž ~ {C ~¾ !vZ
ó Xó 7Šq

¬Š n Æ ]Š Þ~ Z}
è{ Zg

ó â ¬Š t t
ñ zg à /]|ž • C™ e
Zzg ñî~©E8 ]|Ý>Z ÅQ

: ¸ D™

ØûÃø qû]æø Ôø×ô nû fô‰ø oûÊô é÷•ø ^ãø •ø oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ ãö ×# Ö]ø0
(1890:~g g 9) 9ÔøÖô çû‰ö…ø ‚ô×øeø oûÊô oûiô çûÚø

Æ 1wÎg LZgzZ â •
Û ‚]Š Þ~ 5 Zg LZ= !vZ } Z L L

ó Xó }Š ]ñ= ~ (Üæ)à

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
128

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ät
ñ zg à /]|Ôσ ~g7 ù ¬Št ž ¹ ä ~ 6µñq
Z

Xì Y â •
Û «= x ÅZ z x Z™ Zt Âì evZ¤
Zž c
â•
Û

ñ
7 ¬Št ÂñY ú~6Æ ¤

v M Ãx?Zm •Z'Z ]|Z
 ž • Dâ•
Ûk
ñ „0Z ]|

6µñÆ uQ {zçZ
 gzZ Ôä x?Zm•Z'
Z ]| Â å Š
ÑZ e ~

Ìä 1*™Ñ  Zƒ Za {çh
” » ä M rZÆ V7Š ÃVâ ›
:¶S
7 ¬Št

(4563:~gg 9) 9Øönû Òô çøÖû] ÜøÃû Þô æø ö²] ^ßøfö Šûuø0

ó Xó ì i ‚g » +4 „zgzZì °»vZ n }g øL L

Šgz »•g pôÐ y-

Å Vâ - 1*™ Ñ ž ì ~z% Ð Šñ & 0 vZ† ]|

:¸ D™ J 
7 ¬Št ÒZ n Æ•g pôÐ VÂg ZÑ

9äô %ô ËûÞøæø äô íôËûÞøæø åô ˆôÛûâøæø Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö]* oûÞ( žô Ü$ `ö ×# Ö]ø 0


 Å kZÔ ~i Z0
ZgŠ ÅŠzŠ%y-Vƒ ‡â {C ~¾~ !vZ} Z L L
(658:zâ 0Z 9)
ó Xó Ð ~i Z§HÅkZgzZÐ

ˆÛa ž ðâ Û•t ä 1 ÑŠp ô=Å &ËÞ gzZ îËÞ(ˆÛa VHçÞ

Xì 7
Y Ågz¾z°Š Z%Ð îËÞ gzZÄŠ Z%Ð &ËÞ ÔÏ% Š Z% Ð

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
129

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Å µñÆ ãÎ$

ˤ
Z :c
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™ e
Zzg /
ñ 0 vZ†]|

:ñ 
7 ¬Št ƒ Za ãÎ$
~}g !
Æ x » Ë~ wŠÆ ¿

9Õø†ö nûÆø äø ³F þÖ]ô Ÿøæø Õø†ö nû ›øŸ$]ô †ø nû ›øŸøæø Õø†ö nû ìøŸ$]ô †ø nû ìø Ÿø Ü$ ãö ×# Ö]ø0

1B7ðZ'
ðÃÔÐ s§~¾1 C M 7ð> ðà ! vZ} Z L L
( 1065:ò ã]Z i ZÄŸ ) ó Xó 7Šqðà ZÎ}¾gzZÐ s§~¾

¬Š Åä™gzŠ×

´ k0
Æ 1*™Ñ ~ž • D™yÒ ŠñÜ0 yÑ]|

} Š V1Ç~×Ã}uzŠ q
Z Ð ~ yZ Ô} 7×ë !
¿zŠž å
,Z q
Z= :c
â•
Û Š•
á g Z ™NŠt ä 1\ M Ôå cu {n » kZgzZ å ;g

Ý{z Ô ÏñYƒgzŠ ªt ÅkZ Âá| 7{z ¿t ¤
Zžì D»ß
:ìt
(6115:~g g 9) 9Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂö]* 0

ó Xó Ð ŠzŠ%y-ÔÅvZ ~ Vƒ @
™Ô{CL L

>Òg ñ

+Z Ë¿Ž :c
â•
Û ä 1*™ Ñž ì ~z%Ð {ñk

Ù 1Z ]|
C

ÂVƒ „gƒ '!
{Šƒ " gz Z + •
á *
Ð ]Ò V˜ ÔÆ ~ >
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
130

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

kZ Ž Ï ñYƒ {g ñ » VØ»x ÓyZ ¬Št Ôá | 7¬Št IÐ àZ
:ÏVƒ ðƒŠiu~ >

køÞûœ Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ$ áûœ ‚öãø •ûœ Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ ãö ×# Ö]* ÔøßøvFfû ‰ö0
(2730:~èF9) 9Ôønû Öøž höçûiö]* æø Õø†ö Ëô Çûjø‰ûœ

Vƒ êŠ „ ZÍ~ Ôì n „ }¾ ö*z £ !vZ } Z Âì u 0
LL
g—}¾gzZ Vƒ @
™Ô]nÐ •Ô7Šq ðà ZÎ}¾ž

ó óX Vƒ @
™/Â

ñ
7 ¬Št ™Íi Zz M Åñ¢

ñ¢ Z
 :c
â•
Û ä 1*™ Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]|
C

:¼ Â’i Zz M Å

(3303:~gg 9) 9Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô ô²^eô ƒöçûÂøœ0

ó Xó Ð ŠzŠ%y-ÔÅ \¬vZ Vƒ @
™Ô{C ~L L

XM
NŠ 7?Ž • Ù Š , q {z vâèY

ñ
7 ¬Št ™ÍyZf Z Å r%

r% ?Z
 :c
â•
Û ä 1*™Ñž • D™e
Zzg {ñk

Ù 1Z ]|
C

Xì ¬Š¸•
Û ä kZèY Ôð
7 ¬Št Â’yZ f Z Å

( 3303:~gg 9) 9Ôø×ô –ûÊø àûÚô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø0

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
131

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó óX Vƒ ‡â aZ¾Ð•~ !vZ} Z L L

ñ
7 ¬Št ™NŠ0
e *

ÙŠ0
e * Z
 1*™Ñž • D™yÒ v
ñ Z D0³]|

:¸ D™ J 
7 ¬Št Â

èô Úø ¡øŠ$ Ö]æø áô^Ûømû ¦ûô]æø àôÛûnö Öû^eô ^ßønû ×øÂø äü ×û×ô âûœ Ü$ ãö ×# Ö]ø 0
(2745:~èF9) 9ö²] Ôøe% …ø æø oûe( …ø Ýô¡ø‰û¦]æø

gzZ äsgzZ yZZz ðZ 6ë 0
e t!vZ } Z Ôì Z(Ð ƒ
 vZ L L

Xì vZg ÇŠgz6Z÷gzZ Z¾ !0
e} ZX wïB‚Æ xsZ

ñ
7 ¬Št ™NŠ S0
M

¸ Ù Š ÀZ S0
M Z
 1 *™Ñž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]|

:¸ _7¬Št Â

äô eô kû×ø‰ô…û ]ö ^Úø †ø nû ìøæø ^ãø nû Êô ^Úø †ø nû ìøæø ^âø†ø nû ìø Ôø×ö³òø³‰ûœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
9äô eô kû×ø‰ô…û ]ö ^Úø †( •øæø ^`ø nû Êô ^Úø †( •øæø ^âø†( •ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœæø

(899:›9)

•gzZƒí¯
 !
S0
Mtž Vƒ @
™„
 ZpgŠ Ð •~ !vZ } Z L L
kZ Ôì ˆÈt Ð ÑTgzZì g0
ZÆ kZŽí {z Vƒ ‡â Ð
Ž ÐÑkZgzZÐÑÆ S0
M kZ Vƒ @
™Ô{C ~¾gzZí ÌÅ
ó Xó ÐÑÆ kZ Ôì ˆÈn Æ n¾TgzZì g0
ZÆ kZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
132

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ñ 7¬Št ™NŠ @M wŠ !

Z•»'Z ðÃ6y• M Z
 1*™Ñž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]|

:_
7 ¬Št ÂÙ Š

(4252:ŠzZŠ1Z 9) 9 ^`ø nû Êô ^Úø †ùô •ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœ oûÞ( ž Ü$ ãö ×# Ö]ø 0

ó óX Vƒ Le {C ~¾Ð kZ ~ ÔìÑŽ g0
ZÆ kZ !vZ} Z L L

:D â •
Û Â 4•'wŠ !
 gz Z
Z

( 1032:~g g 9) 9^Ã÷ Êô ^Þø ^f÷ n( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø0

ó Xó ƒ j œgzZ à Zz ä™[Z§lg !
t !vZ} Z L L

¬Š n Æ Øg ÈZg !

: lg !
Ð 1*™ Ñ ä VÍßž • C™ yÒ È
ñ ¬ ]| a

vZ ™Ö 6Ÿ
gzZ ‰ á p={ ÇÏ 1\ M X Å e
D Å äƒ

¤žì ¬» \¬vZ :c
â•
Û Š•
á g Zˆ Æ ö¼zrgzZ zz£Å \¬

{zžì {°z Ð ? » kZ Ôz™ ~g Zit¤
gzZ ¬Š ~ { Çg !
Å kZ ‰
Ü zÆ
:žâ ¬Št ä 1\ M ˆ Æ kZX Ç}™wJÃVƒ ¬Š

Ÿø àômû ‚( Ö] Ýôçûmø Ôô×ô ÚF Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ø àønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø ô² ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø 0
o% ßô ÇøÖû] køÞûœ Ÿž$ äø ÖF]ô Ÿø ²
ö ] køÞûœ Ü$ `ö ×# Ö]ø ‚ömû †ômö ^Úø ØöÃø ³Ëû³mø ö²] Ÿ$]ô äø ³³F ³þÖ]ô
é÷ç$ Îö ^ßøÖø køÖûˆø Þûœ ^Úø ØûÃø qû]æø &ønû ÇøÖû] ^ßønû ×øÂø Ùûˆô³Þû]* ðö •†ø ³Ïø³Ëö³Öû] àö³vû³Þøæø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
133

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

9àõnû uô oFÖž ^Æ÷¡øeø æø

e.Ôy!

$u" Ôì [g » ]Ñ»Ž ì n Æ „vZ p° L L
ì Le Ž {zÔ7Šqðà ZÎÆ vZ Ôì ´ â » Zb
izg Ô ÑZz ä™3g
" ëgzZì "ÂÔ7Šqðà ZÎ}¾Ôì vZ  !vZ } Z Xì @

n }g ø ÐZ Ô ñâ•
Û wi *
ÂŽ gzZ â •
Û wi *
lg !
6ëÔ• ` Zz ¾

ó Xó ¯=g f » îJ
 ð>gzZ ¯
 !
» ]¸

Ñ!
zgqB‚Æ ~g Î Zz" J
k

Š ™ VZB; 1\ M ˆ Æ kZ

1\ Mž G — ãZB; ä1\ M ‰
Ü z _â ¬Š Xìg _â ¬Š

s§ Å VÍß ä 1\ M Q ÔÐ ¶Š ð3Š ~C Å ug I •Æ

 k X ðâ •
q
Û ZŠ Z i ú«g zŠ ™ƒ rg à Р¬Š gzZ ðN
ßgŠ e Æ™ 1

vß X ˆƒ qzÑ lg !
g JŠ sñÐ ÞZ yf Z gzZ ØŠ ŸwŠ !
ä vZ
:c
â•
Û gzZ ñZ—™NŠ 7Z 1\ M ÔÑ u ¸ ÃVzy

9 ä´ Öô çû‰ö…ø æø ô²] ‚öfû Âø oûÞ( œæø †º mû ‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö oF×Âø ø²] á$ œ ‚öãø •û]ø 0

—" gzZì ‚
g ]gŠ6q C
Ù vZ —"ž Vƒ êŠ „ZÍ~L L

(1040:ŠzZŠ1Z 9) ó óX Vƒ wÎg » kZgzZ {È »vZ~

µñÆ à ‚ Èä ~ž • D™yÒ v
ñ Z†0'
Y ]| b

: žâ ¬Š ä 1*™Ñ

^Ã÷ Êô ^Þ$ ^Ã÷ mû †ôÚ$ ^ò÷mû †ôÚ$ ^%÷nû Çô Ú% ^%÷nû Æø ^ßøÏô ‰û] Ü$ ãö ×# Ö]ø 0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
134

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î
( 1036:ŠzZŠ1Z 9) 9Øõqô ! †ø nû Æø ¡÷qô^Âø …) «•ø†ø nû Æø

Ôƒ :
 » Ïg Š c
Û ~g ø Ž ™[ §

Z Ð lg !
+Z … !vZ } Z L L
ó Xó ƒ à Zz ä M ¢í@
š Ôƒg¢" gzZ «*
Ôƒ + •
Û Mg · gzZg ZÎp

X ‰ Y wŠ !
6VÍßž ¶„ žâ ¬Št ä 1\ M

ñ
7 ¬Št ™Í `¤
gzZ uš
Ô® Å ð

gzZ ï Š™È ’
 ] !
ÂF
 `¤
Å wŠ !
Û
Z
ñ i 0vZ†]|

:D™]zˆe
 Mt ňy M Œ
Û

9äô jô Ëønû ìô àûÚô èöÓøòô ×FÛøÖû]æø åô ‚ôÛûvøeô ‚öÂû†$ Ö] xöf( Šømö 0 °û„ôÖ$ ] áø^vøfû‰ö

ÅkZ º•
Û gzZì C™yÒ ÄÅkZB‚Æ£ÅvZ `¤
ÅVߊ !
LL
(ó9L723:Š)Z [Š ÑZ) óXó • D™yÒÄÅkZ ñƒ Di°Ð ‡

N ¬Š ìY

X N â•
Û ½Ãxñ Z™/ôgzZ ³7»¯ »zŠpä 1*™ÑŽ

:ðâ •
Û ½¬Št = ä 1 *™Ñž• C™e
ZzgñȬ ]| a

äü ßûÚô köÛû×ô Âø ^Úø äô ×ô qô•æø äô ×ô qô^Âø äô ×( Òö†ônû íøÖû] àøÚô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
köÛû×ô Âø ^Úø äô ×ô qô•æø äô ×ô qô^Âø äô ×( Òö †( Ž$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂöœæø Üû×øÂûœ Üû³Öø ^³Úø æø
9Üû×øÂûœ ÜûÖø ^Úø æø äü ßûÚô
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
135

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

gzZ Vƒ } Y ~ & » ð>C
Ù Vƒ @
™ wZÎÐ •~ !vZ } Z L L

Ž Ð ðZ'
C
Ù Vƒ @
™Ô {C ~¾~ !vZ } Z gzZ Ô } Y 7~ &
(3102:zâ 0Z 9) ó Xó 7x¥Ž gzZì x¥=

:¸ D™ óâ ¬Št 1*™Ñž• D™e
Zzg k
ñ „0Z ]| b

oûÖô †û ÓöÚû ]æø o$ ×øÂø †û ’ößûiø Ÿøæø oûÞô†û ’öÞû]æø o$ ×øÂø àûÃô iö Ÿøæø oû³ß( ³Âô]ø h( …ø 0
àûÚø oF×Âø oûÞô †û ’öÞû]æø p‚Fãö Öû] ±øÖô †û Š( mø æø oûÞô ‚ôâû]æø o$ ×øÂø †û ³Óö³Ûû³iø Ÿøæø
(^e÷^â$ …ø ÔøÖø (]…÷ ^Ò$ ƒø ÔøÖø (]…÷ ^Ó$ •ø ÔøÖø oûßô ×ûÃø qû] h( …ø o$ ×ø³Âø oF³Ç³eø
oûjô eøçûiø Øûf$ Ïøiø h( …ø (^f÷ nû ßôÚö ^â÷]æ$ œ Ôønû Öøž(^j÷fôíûÚö ÔøÖø (^³Â÷]çø³_û³Úô ÔøÖø

oûÞô^ŠøÖô •û ‚( ‰øæø oûjô r$ uö kûf( ³þ$øæø(oûiô çøÂû•ø gûqô]øæø oûjô eøçû³uö Øû³ŠôÆû]æø
( 2816:~èF9) 9°û…ô‚û‘ø èøÛønû íô‰ø Øû×ö‰û]æø oûfô×ûÎø ‚ôâû]æø
= Ôâ Û•: Šæ Å Ës Ü}÷Ôâ•
Û Šæ ~÷ !g ÇŠgz6}÷} Z L L
}÷ Ô™ÛD
~ h}÷ Ô™: [x» Ã Ë6
zZ }÷ Ô™ [x»

n }÷ ~zg „
 ZggzZ ¯ zg „
 Zg= Ô™: ¤

g »Ãwe Å Ës Ü
!g ÇŠgz6} Z X}Š„= 6kZ Ô}™ CŠ c
i 6íŽX}Š™y‚ M

sp 0
Zu z ™f 0
Zu gzZVƒg g Z¦

] ð•Z Z¾ ~ ž }Š =Â=
~g Zi z t¤
g—}¾ ÔVƒ Y 0 âz•
Û 0
Zu z ®
 ¤Z 0
Zu gzZ V ƒ Yƒ

}÷Ôá™wJ/Â~÷ !g ÇŠgz6
X Vƒ Y 0 qŽg 0
ZugzZ ÑZz ä™
( ~ {Zg Å +Š ) Ãu z ?Š ~÷Ôâ•
Û wJ ¬Š ~÷gzZ }Š ðŠ { k

gzZ Ô¯ Í „
 Zg Ãy!
i ~÷ Ôâ •
Û « ðÉg ÃwŠ }÷gzZ Ô¯ o¢

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
136

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó Xó }Š w ïvzgÆ wŠ }÷

Ð ] Ò 1*™Ñž • D™e
Zzg ´
ñ â 0 ÷Z ]| c

:¸ _
7 ¬Št

ØôŠøÓøÖû]æø ˆôrûÃø Öû]æø áôˆû vö³Öû]æø Ü( ³ãø Öû] àø³Úô Ôøeôƒöçû³Âöœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø 0
9Ùô^qø†( Ö] èô fø ×øÆøæø àômû ‚$ Ö] Äô×ø•øæø àôfû röÖû]æø Øôíûfö Öû]æø
(1290Ô1289:.Z ìÎZ 9)

ÔÐ :gzZ Ï0
âgŠ ÔÐ §z „Vƒ @
™Ô{C ~¾~ !vZ } Z L L

ó Xó Ð ä M ~ ƒ !
ŠÆ VÍßgzZÐg !
Æ nŒ
Û ÔÐ àŠ )
z k

c
â•
Û t ~ ¬Š KZ 1*™ Ñž • D™e
Zzg /
ñ 0Z ]| d

:¸ D™

éô ^* rûÊöæø Ôøjô nø Êô ^Âø Ùôçöv$ iøæø Ôøjô ÛøÃû Þô Ùô]æø‡ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂöœ oûÞ( ž Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø0
(2739:›9) 9Ôø_ôíø‰ø Äônû Ûôqø àûÚô æø Ôøjô ÛøÏûÞô
~¾gzZÐ w ZziÆ V z~¾Vƒ @
™Ô{C ~¾~ !vZ} Z L L
äYƒ Šg Zz 7
e Z Æ Zw ~¾gzZ Ð äY w$
Æ s¬ {Š™ «
ó Xó Ð WZg *
ÅnC
Ù ~¾gzZÐ

¬Š t ]‡zZ ÒZ 1 *™ Ñ ž • D™ e
Zzg ñ÷Z ]| e

:¸ _7

Äömû ‚ôeø áö^ß$ ÛøÖû] køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø ‚öÛûvøÖû] ÔøÖø á$ ^* eô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ `ö ×# ³Ö]ø0
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
137

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

9Ýöçûn% Îø ^mø o% uø ^mø (Ýô]†ø ÒûôŸ]æø Ùô¡ørøÖû] ]ƒø^mø š
ô …û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö]

ZÎ}¾Ôì „ £èg ZzZwž n kZ ÔVƒ ‡â Е~ !vZ} Z L L
} Z Ôì ]
ñ » }i z y• M „ Âì ÑZz ä™y ˆZ ÂÔ7ŠqðÃ

} Z ! •h
zY 
{0
i} Z !á Zz ä™x™ ð•ZgzZ w°z Ñr
™
( 1326: ŠzZŠ1Z 9) ó ó!á Zz% eÃ]Ñ» ~g7

_â ¬Št ÃòŠ Wq
Z ä1 \ Wžì e
Zzg Ð {ñh
']| f

:c
â•
Û ä 1\ W ‹ ñƒ

ÌŽ B‚Æ kZž ì ó â B‚Æ x *
, Z Ð \¬vZ ä ÂL L

: ì Cƒ wJñY Å ¬ŠŽ gzZì 
@Y H «ÔñY ó â

køÞûœ Ÿ$]ô äø ³F þÖ]ô Ÿø ²
ö ] køÞûœ ÔøÞ$ œ ‚öãø •ûœ oûÞ( ]* Ôø×ö³òø³‰ûœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
ø ]
9‚ºuø]ø ]ç÷ËöÒö äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçûmö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸ

ž Vƒ ‚
g ¢ ~ž n kZ ÔVƒ @
™w ZÎÐ •~ !vZ } Z L L
ðÃ: Ð T Ôì i * " Ôì « ÂÔ7Šq ðà ZÎ}¾ Ôì vZ

(1324:ŠzZŠ1Z 9)XóóìŽ ðà eZ:gzZ Zƒ Za Ð Ë{z:gzZ Zƒ Za

Å" 
7 ¬Št = ä 1*™Ñž • D™e
ZzgŠñ Z”]| g

:ðâ •
ÛS

‚ô•û†% Ö] o×øÂø èøÛømû ˆôÃø Öû]æø †ôÚû øŸ] oûÊô lø^³fø %% Ö] Ôø×ö³òø³‰ûœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
†ø Óû•ö Ôø×öòø‰û]* æø Ôøiô †ø Ëô ÇûÚø Üøñô ]ˆø Âøæø Ôøjô Ûøuû…ø lô^fø qôçû³Úö Ôø×ö³òø³‰ûœæø

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
138

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

^Î÷•ô ^‘ø ^Þ÷^ŠøÖô æø ^Û÷nû ×ô ‰ø ^f÷ ×ûÎø Ôø×öòø‰ûœæø Ôøiô •ø ^³fø Âô àø³Šûuöæø Ôøjô Ûø³Ãû ³Þô
Õø†ö Ëô Çûjø‰ûœæø Üö×øÃû iø ^Úø †( •ø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂöœæø Üö×øÃû iø ^Úø †õnû ìø àûÚô Ôø×öòø‰ûœæø
(3228:èvnv’Ö] è׊׊Ö] E 9hôçûnö ÇöÖû] Ýö¡$Âø køÞûœ ÔøÞ$ ž Üö×øÃû iø ^ÛøÖô
òŠ "
U
~í ]5ç xÓ=ž Vƒ ‡â Ð •~ !vZ }ZLL
gzZ â•
Û «]¸Å•g3 Ð ï¢6~zg „
 ZggzZ e
Z@ gzZ â•
Û«
wZÎЕ~gzZ VƒgéZp »[òZÆ ]nz Øg ~¾Ð•~
j§+4]Š „KZgzZ =ÂÅ ~gZ¦

]6VzKZ= žVƒ @

àZz%1 s gzZ лVƒ ‡â Ð •gzZ â•
Û «¢
 & Å ä™Ð
Ž ÐÑkZC
Ù Vƒ ‡â {C gzZ ì }Y Â& Vƒ ‡â í {zC
Ù gzZ y!
i

» °ç Å yZ ~ Ô• ~ D}¾ {k
Ž }÷gzZ ì ~ D}¾
óXó ì ÑZz +Y »(C
Ù „ —" ÔVƒgéZp

:ì w®Ì¬Št Ð 1*™Ñ h

g$ uöæø lô]†ø ÓøßûÛöÖû] Õø†û iøæø lô]†ø nû íøÖû] ØøÃû Êô Ôø×ö³òø³‰ûœ oû³Þ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0

ÝõçûÎø oûÊô è÷ßøjûÊô lø•û …ø ]* ]ƒøžæø oûßô Ûøuø†û iø æø oûÖô †ø Ëô ³Çû³iø áûœæø àô³nû Òô ^³ŠøÛø³Öû]
ØõÛøÂø g$ uöæø Ôøf% vômö àûÚø g$ uöæø Ôøf$ uö ÔøÖöª‰û]* áõçûjöËûÚø †ø nû Æø oûßô Ê$ çøjøÊø
9Ôøf( uö o³F þÖž hö†( Ïømö

W)gzZ ähgV× Z'Ôä™V)Vƒ ‡â Е~ !vZ} ZL L
 gzZ™3g6í Ô}Š j= žì iZ ~÷Ô=ÂÅ ä™›Ð
Z

KZ= %áZe ~ öâi M ÂÑ ä™öâi M ñ2Ã]‡‘KZ Â
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
139

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

䙛Р•Ô›~¾Vƒ ‡â Ð •~ !vZ }Z Ôáš s§
áZz äà J
› ~¾= Ž ԛŠwqZ ,Z gzZ ›Å áZz
(2582: ~èF9) ó Xó Vƒ

Å"7¬Št = ä 1*™Ñž • C™e
ZzgÈ
ñ ¬ ]| i

:ðâ •
ÛS

äü ßûÚô köÛû×ô Âø ^Úø äô ×ô qô!æø äô ×ô qô^Âø äô ×( Òö †ônû íøÖû] àøÚô Ôø×öòø‰ûœ oûÞ( ž Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø0
köÛû×ô Âø ^Úø äô ×ô qô!æø äô ×ô qô^Âø äô ×( Òö†( Ž$ Ö] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂöœæø Üû×øÂûœ Üû³Öø ^³Úø æø
ØõÛøÂøæûœ ÙõçûÎø àûÚô ^`ø nû Öøž hø†$ Îø ^Úø æø èøß$ røÖû] Ôø×öòø‰û]* æø Üû×øÂûœ ÜûÖø ^Úø æø äü ßûÚô
Ôø×öòø‰ûœæø ØõÛøÂø æûœ ÙõçûÎø àûÚô ^`ø nû Öøž hø†$ Îø ^Úø æø …ô^ß$ Ö] àø³Úô Ôøeô ƒöçû ³Âöœæø

kønû –øÎø ^Úø æø ‚ºÛ$ vøÚö äü ßûÚô ƒöçûÃö iø ^Û$ Úô ÔøeôƒöçûÂö]* æø ‚ºÛ$ vøÚö äô eô ÔøÖø^* ‰ø ^Û$ Úô
(ó9L936:Š)Z [Š ÑZ ) 9 ]‚÷•û…ö äü jøfø Îô ^Âø ØûÃø qû^Êø ðõ ^–øÎø àûÚô oûÖô
ÔÐ k

Š c
ƒ à ZzY ¢{z Ô»íC
Ù Vƒ @
™wZÎЕ~ !vZ} Z L L
¢Ž ÐÑC
Ù Vƒ @
™Ô { C ~¾gzZ } Y 7c
Vƒ } Y ~ &
•~ !vZ } Z X } Y 7c
Vƒ } Y ~ & gzZ Ð k

Š c
ƒ ÑZz ä M
Œ
d
Û Ð¼
 = Ž » ÷z w ¸,ZC
Ù gzZ » ¼
 Vƒ @
™ w ZÎÐ

= Ž Ð ÷z w ¸,ZC
Ù gzZÐ 3Vƒ @
™Ô{C ~¾gzZX}™
}¾Ð •Ž »í kZ C
Ù Vƒ @
™ w ZÎ~ gzZ }™ d
Œ
Û Ð3

Vƒ ‡â { C ~B‚Æ q kZgzZ ðâ •
Û Ôä 1·]|wÎg
~ h}÷ä ¼Ž gzZ ~ñ { C Еä 1 ·Ð TЕ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
140

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

ó Xó â •
Û YZ x •Z » kZì Hê

:¸ D™ óâ ¬Št ÒZ 1 *™Ñžì e
ZzgÐñ•ÅQ]| j
(2792:~èF9) 9Ôøßô mû •ô oF×Âø ^ßøeø çû×öÎö kûf( $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×( ÏøÚö ^mø 0

ó}
ó Š™ì‡6+Š LZÃVߊ}gø !áZz ¶Š lŠ¤
ÃVߊ} ZL L

]Ü+ F
[8ÃvZ

Ž ß zŠ:c
â•
Û Š•
á g Z ä 1*™Ñžì e
Zzg Ð {ñk

Ù 1Z ]|
C

ÃÝggzZg ZŠ yiz ¹ ~ yZöizgÆ #
Ö ªpÔ • ¯ e
.6y!
i
:•t Ô• [8e
.

9 Ünû ¿ôÃø Öû] ²
ô ] áø^vøfû ‰ö åôô ‚ôÛûvøeôæø ²
ô ] áø^vøfû ‰ö 0

Ž vZì u 0
Vƒ @
™ zz£Å kZgzZ Vƒ @
™yÒ ÄkZvZ ~L L
(7563:~g g 9) ó Xó ì x¹

h( …ø ^mø àønû Ûô×øÃF Öû] h( …ø ô² ‚öÛûvøÖû] áô]ø ^Þø]çøÂû•ø †ö ìô!æø

ÔøÞô^_ø×û‰ö Üônû ¿ôÃø Öô æø Ôøãôqûæø Ùô¡ørøÖô ±ûÇô fø ßûmø ^ÛøÒø ‚öÛûvøÖû] ÔøÖø
kZ {z´Æ[gzZ A
%Æ[  kZ ~ Vî ¬Š KZ

vZ Á Z b
X OgŠ c
ÌÃy›q
ZC
Ù áZz ä™x »6
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
141

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

?'ƒ 7VY wJN¬Š
ÑZz ä™ ¬Šž ì t zz ~Š ã
p• ] ;Ž z Š¼ Å kZ ÂV-

y·Š » XÔ_ ZÑ {z Å qJÅ ¬Š gzZ ‡â 7¬Š Ð j§y%
Ëœq
Z b§T X @
™7x ÈZ ~ ¬Š KZ » yZ Ôì ~gz¢ ´g

Ì6g zZ [ AZ Ôo ôZ Ð Vzq FB‚Æ kZ gzZ ì êŠ ZzŠ Ã!%

p Ç ñYƒ „
 gH Â Ç} ™¿6yZ !%¤
Zžì @
™ m?Ì

@
™ wEZ ZzŠ ì e ÎgzZ }™: ¿6m
zˆzÛZ D
yZ !% {z ¤
Z

: ¿6ÛZ D
gzZ VîôZ yZž ÑS X Cƒ 7"
U

¤
g » ZzŠ {z Âìg

_ ZÑP b§ ÏZ ÌÅ qJÅ ¬Š X • ðC ÐZ ä œŽ á™

D™ ¿6_ ZÑ yZ J
Z
 Ô• Cƒ Ýq Ð <
 zyMŒ
ÛŽ•
:• sf •gŠg "Ñ!
_ ZÑ{z Ô ÏVƒ: wJ ¬Š Ô ñY Å: ¬Š ñƒ

¼e]ç•æ ¼ñ]†• oÒ ^•ö
mÜZ A

ä™ ¬Šžì t oÑ ~gz¢gzZ ë Z Ð ƒ
 n Æ qJÅ ¬Š

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
142

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š Ð \¬vZ sÜgzZ sÜ ñƒ BŠq ÇCZ à \¬vZ ÑZz
à ÑKZ 6g šÆ gzZ {z´Æ g šÆ vZ X}™: ¬Š Ð vZ) Ô} ™
6} ™: i ZgŠ wZÎè„
 Št ‚Æ t‘™hgÃÇèÛ{X ñ;:
( 65:•
Û ¸) —àømû ‚( Ö] äü Öø àønû ’ô×ô íûÚö åö çû Âö•û ^Êø™ :ì \¬~g !
›•
á g Zž
ó Xó zg å ÐZ ñƒ D™]Š „ÅÏZ Ø{ ? L L

ž• D â •
Û òã ?v0Zƒq

ó Xó ì oÑòiÑ Å ¬Š èqJmÜ Zž Zƒ "
U
Ðe
 M kZ L L
( 95B11:~g ]Z ì)

[AZÐ x Zw B

x Zw{zž J
Z
 7wJ.
Þ ‡J
‰
Ü z kZ ¿( ðà » ¿Ë

x ZwÔñ3 » x Zw{z¤
Z pX} ™: [ AZ åÐ ~gpx ZwgzZ ~g »
7Ýq qJ½Ñ ¦

Ù wqZ ( Æ ¿kZ Âê » x ZwÔ[ »
C

wJ~ ]gßÏZ Ìt n kZÔì ¿( q
Z ̬Šèa gzZ M
™

Å kZ vŠ ‹gz X} ™[ AZ Ð x » x ZwC
Ù ÑZz ä™ ¬Š Z
 σ
x™ Z Ñžì ~z%Ð {ñk

Ù 1Z ]|ž 67ëÑÆ qJ¦
C

Ù ¬Š
C

:c
â•
Û ä1

} )w!
Æ kZžìt ª
q ÅkZ Ôì @
™ð^ MòŠ M q
Z L L
:ì H™ ;B; ( ™ VvZ š
 ) {z gzZ ì Šß M u { {n Ô• ñƒ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
143

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

» kZ Ôì » x Zw Á
» kZ Ôì » x Zw *
3 » kZèÑq ! „g c
! „gc

à ¬Š Å kZ \¬vZQ Âðƒ lgz6Å kZÐ x Zwg zZ ì » x Zwk]
( 1015:›) óóX}™wJù

/Â C

Ð yZ c
ìg @
™Ìx »áZz {k
B‚gzZ} ™ ¬Š ÑZz ä™ ¬Š¤
Z

X$
Ë ™7Ýq qJsÑ~ ÞZ ÓÇg !
¬Š Å ¿, Z Â} ™:/Â
°ç Å Vƒk
LZ Ð \¬vZ {zž ’ e Ãá Zz ä™ ¬Š n kZ
:¹Ð x ¸KZ ä x?ZmŠƒ ]|ž 6} ™g lZgzZ/ÂÔfâ

ÜûÓönû ×øÂø ðø ^ÛøŠ$ Ö] Øô‰ô†û mö äô nû Öøž ]çûeö çûiö Ü$ $ö ÜûÓöe$ …ø ]æû†ö Ëô Çûjø‰û] Ýôçû³Ïø³³³mFþ æø™
( 52:Šð ) —àønû Úô †ôrûÚö ]çûÖ$ çøjøiø øŸæø ÜûÓöiô ç$ Îö oÖFž é÷ç$ Îö ÜûÒö•û ˆômø æ$ ]…÷ ]…ø‚ûÚô
°ç Å Vz¨KZ Ð áZz % 0
LZ ? !ÍßÆ x ¸~÷} Z L L

}Š Ÿ6?wŠ !
áZz•'{zž @
Ôz™/Â~ [ » ÅkZgzZ z™Ô
ó óX z™: ãZŠ¤

zg™ƒg Õ ?gzZ}Š J(‰
Ü ¤gzZ6‰
Ü ¤ ~g vgzZ

~g ÎZ z ~ b
¬ D

c
Š
Š b§kZ ~ˆ y M Œ
Û ¬» ä™g (Z ~g Î Z z ~ 
b¬ ~ ¬Š

( 55:s Z²ÑZ ) —è÷nø Ëûìöæ$ ^Â÷†% –øiø ÜûÓöe$ …ø ]çûÂö•û ]ö™ ž

ó'
ó Ìí í gzZ™ Z¥
¥
z™ H ¬ŠÐg ÇŠgz6LZ vß ? L L

~b
¬ [pg—Æ \¬vZ ‰
Ü z D™ ¬Šž Zƒ "
U
Ðe
 M kZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
144

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

X’e 
*™g Ö Z »

ñY Å: CŠ c
ig0
ZÆ ¬Š E

CŠ c
i~ ¬Š m<!
ì c
â•
Û IÐ izˆz CŠ c
i ÅnC
Ù ä \¬vZ

ø äü Þ$ ž è÷nø Ëûìöæ$ ^Â÷†% –øiø ÜûÓö³e$ …ø ]çû³Âö•û ]ö™ :c
Ÿ
â•
Û Š•
á g Z ñƒ D™ IÐ
( 55:s Z²ÑZ ) —àømû ‚ôjøÃû ÛöÖû] gövômö

vZ ªZz X Ìí íg zZ™ Z ¥
¥
z™ H ¬Š Ð g ÇŠgz6LZ vß ? L L
ó Xó N Y òÐ uŽ ì @
™I*
ÃVÍßyZ \¬

¬Š n Æ Vzq q NgzZ x Zw }• 'gßFÅ CŠ c
i ~ ¬Š

Å b§ÏZ Ô
*™ ¬Š ~'
n Æ Ëzz š c

*™ ¬Š Å Ï0

i Å „c

*™

X’e 
*™[ AZÐ VZŠ c
ix Ó

ñY Å: ¬Š ¤ F

!vZ } Zž ñY Å b§kZ ¬Š ~ Tì ¬Š {z Š Z%Ð ¬Š ¤

Zƒt p» kZ X}Š j Âì Le¤
ZgzZ } Š™ «= Âì Le ¤
Z
'™: « Â Le 
*™7«¤
Z ! „:  Le 7> ¤
ZvZ 

:c
â•
Û äÑ
å èÑq ! è% ~¾

Ô}Š j= Âì e ¤
Z !vZ 
c ž¾ :t ¦

Ù ¿ðÃÐ ~ ? L L
C
ðÃÃ\¬vZèY}™ ¬Š Ð x ³}g7 É â •
Û 3g6í Âì e ¤
Z

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
145

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

( >k

Ù ! Zù 2678: ›Ô6339:~g g) ó Xó Y™7g6
C

ñY ð3Š: :gzZ ê G

gzZ zÂÔy·Š }g7 É ’ e â'7:Å nË~ `â ¬Š

w'g0
Z Æ ¬Š ‚f » á Zz `â ¬Š gzZ ’ e Óâ ¬ŠB‚Æ ±

X ’ e ãƒ7( {)z ’ c
] Ñì) :Å nË6kZ 2 ’ e *
ƒ
¬Š Å kZ  ǃ g D » ê c
ǃ 2 ~ :¤
Z ÑZz ä™ ¬Š èY

:c
â•
Û äÑ
å n kZ X σ7wJ

vZžÅgŠ c
gzZ σ wJgz¢ ¬Šžùâ ¬ŠB‚Æ ¢ kZÐvZ L L

óóX D â•
Û 7wJà ¬Š hÐ wŠ {Zz6
ÑgzZ …¸ Ë\¬
( 143B2: èvnv’Ö] è׊׊Ö] Ô3479:~èF
)

[ZŠ WÆ ¬Š

ì ~gz¢' i Z ´g §{ pÅ~ ¬Š Ε +Z _ ZÑ Ñ!
{gÃè

x ÈZ Ì» yZ ÑZz ä™ ¬Š ¤
Zž • ,Z [ ZŠ M ‰{z´Æ yZ²

ïyZ X $
Ë {g 7% G Ýq qJ½Ñ ¬Š Å kZ Q Â} ™

: • sf `gŠ q
ZP Ð ~ [ ZŠ M
( Ï À 0
) ]g Ó¬ Ð ¬Š A

m!gzZ ( çz!
) ~C
Ù ª ž ì ï n Æ á Zz ä™ ¬Š

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
146

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š qJX} ™ ¬Š Ð \¬vZ ˆ Æ ä™Ýq ]g Ó ( g lZ )

yZ Ð 1 x™ Z Ñ gzZ ]Š ÞÅ%
ñ ¬1Z ?Š Å äƒ ïÆ çz ~

Å]Š ÞÅyZ Ã 1 x™ Z Ñ Z
 žì ŠŽñ~® áZzg l ZÆ
Q c
Zj ã0
ä\
å M  ˆÅ „
 ZpgŠ Åg lZ n Æ yZ gzZ â¸
( 4323:~g g 9) X ðâ •
Û ¬ŠÆ™çz ä \
å M

ä 1 x™ Z ÑèY 7~gz¢ *
ƒçz!
¬ Ð ¬ŠžìgŠ c
p

X • žâ Æçz% ä \
å M N ¬Š FÉ žâ 7B‚Æçz ¬ŠC
Ù

ŠzgŠ61 ]À M gzZ zz£ v

]À M ~ˆ gzZ ñY ÅyÒ p°Å \¬vZ ¬ Ð `â ¬Š

 F
K
t X ñY HwZÎ » ~
 q KZˆ Æ kZgzZ ñY 5ŠzgŠ 61
ä 1 vZ wÎg L Lž ì ~ g
u ÅD
ñ 0 !cž 6ì ï

å M Â 5: ŠzgŠ6\
\
å M ä kZ1 ‹ ñƒ D™ ¬Š ~ i úÃòŠ M q
Z

VÍß}uzŠgzZ™š ÐZQ ó óÅ ~¢ä kZ L L XX]„â Ør³ÂZZ :c
â•
Ûä
ž c
â•
Û ÌÃ

ŠzgŠ 61 x™Z ÑQ}™ zz£¬ Âfâ ¬Š ðÃÐ ~ ?Z
 LL
( 238B1: ìÎZ 9Ô 9{•z148:ŠzZŠ1Z ) ó Xó }™ ¬Š ì e {zŽQÇ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
147

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š6x £ aZgzZ ª
q aZ w

aZgzZ ~ ª
q aZ y¨
Zžì ïÌt n Æ qJÅ ¬Š

Å y¨
Z ñƒ _â ¬Šž ì t Š Z%Ð ª
 q aZ X}™ ¬Š 6(

~z%Ð k
ñ „0Zž 6X ª
 q Å qÃggzZ }>}Xƒ aZ ª
q
:c
â•
Û ä 1 *™Ñžì

qÃg Z®Vƒ @
™ IÐ y M Œ
Û ‹zˆ~ Š@z qÃg »~ !g ZŠ¸ L L
}>èY z™x ÈZ » ¬Š ~ }>gzZ z™y Ò ÑÅ \¬„g ~
( 479:›)

ó Xó ì ykZ » qJÅ ¬Š ~

V»~uzŠ {zì ; g™ ¬Š y¨
Z6(Tžìt Š Z%Ð(aZ

X {)z)(l Ô]
) Ô( ~tKz vZ š
 )<Ñ}w }ƒ aZ Ð

» äƒ wJ ~¢ ¬Š ÚÅ V» ~uzŠ ~ X • ] â £ ,Z t

¬Š g0
ZÆlž¸ b‡Æ ] !
kZ Ìl Wæž ©Ôì @
ƒ yk Z

žì ~z%Ð Šñ &0vZ†~ ~g g 9ž 6Xì Cƒ wJ¢

Ñ ) Âà Ze úzZ ~ i úèª
q 61 Å 1 x™Z Ñ ä g ñZ
 LL

~g ¦
V Z¤
¬Š$
Å 1 x™Z Ñ 6yZ ( gzZ Å ¬Š$
6yZ ä *™
( 240: ~g g) ó Xó ì ]Zú-Z [ |àtž¸ B{zèY

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
148

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

¬Š ~ ‰
Ü z aZ x

Ôì ï*
ƒ »(aZgzZ ª
q aZ n Æ ¬ŠèqJ b§T

ypg c
yŠ Ɔ²‰ì ïÌ 
*™ ¬Š ~ ‰
Ü z aZ b§ÏZ
kŠ yZgzZ yŠ kŠ ~y
M m<!
Ì~ kZgzZ 
*™ ¬Š~ ¹Æ ug M Z

Ô‰
Ü z » ~Hb§ÏZ X • aZ {Š c
igŠè‘
 gzZ 'Zg t ¤ Ì~ VâŠ

Xì ï•
á ~ ]‡zZ aZ ̉
Ü z ãxgŠ » Ö#‡Z gzZ yZ f Z ÔyŠ »: c
â•
Û ä\
å Mžì ~z%Ð ÷
ñ Z ]|

: ~èF
Ô155B2£Z ) ó Xó Cƒ 7œg ¬Š yxgŠ Æ Ö#‡ZgzZ yZf Z L L
( 212


*™ ¬ŠB‚Æg ZƒgzZ ~g Zit¤
y


*™ ¬Š ñƒ D ZC
Ù Š g !
g !
gzZ ñƒ D Z ¥
¥

žì t È » kZ

ž ¶I ] !
t Ãw
å ÎgÆ vZ L ž
L ì ~z%Ð Šñ &0 vZ†ž 6
ó Xó ñY Hg lZû%&&gzZ ñY Å ¬Šû%&&
( òã ]ÑZÃ®Ô 1524:ŠzZŠ1Z )

az » wqZ (gzZ ö} • Z z

iZÆ \¬vZ ÑZz ä™ ¬Šžì Ìt q
ZÐ ~ [ ZŠ M ï
ø ] ô²æø ™ :ì \¬~g !
ðö ^³³³³³Ûø³³³³‰ûŸ
›•
á g Z X} ™ ¬Š™á x *
iZ
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
149

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

Vñ*
yZ • n Æ „vZ x *
iZiZgz Z —^ãø eô åü çûÂö•û ^Êø oßFŠûvö³Öû]
( 180: s Z²Z ) ó óX z™ Zg å ÄvZ B‚Æ
}™7az » wqZ ( LZž ’ e Ãá Zz ä™ ¬Š b§ÏZ
!vZ } Z ÔHx » ( V#V#§{ Å Ÿg ~¾¡ä ~ !vZ } Zž
3g 6wq}÷vZ } Z 'â •
Û gzŠ ¤~÷vZ } Z '} Š j=
! !' â •
Û

Ì6Ð ~i !
¢{

ì @
™ ¬Š ™Äg Ãæ Ã_ ZÑyZ ÑZz ä™ ¬Šžì @
ƒ (Zû%‰

{zž ’ e Ãá Zz ä™ ¬Š ,Z  Cƒ 7wJ ¬Š Å kZ ÌQ p

vZ wÎg Xìg ‡â ¬ŠÉ } Š : hgà ¬Š KZ ~ ~i !
¢™ƒ k- â

:c
â•
Û ä1

{C
Ù b » ~i !
¢{z J
Z
 ì Cƒ wJJ
‰
Ü z kZ ¬Š Å}ÈL L
ó óX}™:

» }È ž c
â•
Û ä\
å M ?ì H ~i !
¢ 1 vZ wÎg c

Y7
wŠ {zQX ðƒ 7wJ{z pÔÅ ¬ŠQ Ô Å ¬Š ä ~ž I b§kZ

›z6340: ~g g) ( ì ~i !
¢t) ó óX}Š hg à ¬Š ™ƒ ¸ZŠ'
( 2735:

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
150

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

'gßZÅ ¬ŠèqJ

Å ._Æ [ ZŠ M z _ ZÑ {gÃè Ž ¬Š +Z Å y¨
Z ÙC ž ìg Š c

\¬ ~g !
›•
á g Zž 6ì {°z» vZt èY ì Cƒ gz¢wJ{z ÔñY
—ÜûÓöÖø gûrôjø‰ûœ oûÞôçûÂö•û ] ÜöÓöe% …ø Ùø^Îøæø ™ : ì

wJÃV ƒ ¬Š ~g v~ z™ ¬Š Ð íž ì yâ •
Û » „g }g vgzZ L L
( 60:•
Û ¸) ó óÇVz™

~
ñ g}
G1Z ]|ž 6• 'gßZ&Å qJÅ ¬Š p

: c
â•
Û Š•
á g Z ä1wÎgÆvZžì ~z%Ð

Ÿž Üu… èÃn_Î Ÿæ Ü$ž ^ãnÊ ‹nÖ éç‚e ç‚m Ü×ŠÚ àÚ ^ÚZZ
ᜠ^Úžæ (äiç• äÖ ØrùÃi ᜠ^Úž V'¡$ p‚už ^ãe ²] å^³_³Âœ
(^ã×%Ú ðçŠÖ] àÚ äß ͆’m ᜠ^Úžæ (é†ì¤] oÊ äÖ ^â†ì‚m
XX†%Òœ ²] VÙ^Î (†%ÓÞö ]ƒ÷ž V ]çÖ^Î

vZ ÂÔƒ: ·g, c
{k
~ T}™ ¬Š +Z y›ðÃÌZ
 LL
à ¬Š ÅkZ  c
:• D iZâÐQgz¢q
ZÐ ~ VÂ!
&]+Z „g

ÜkZ c
gzZ • {íf ~ ]y
M n Æ kZ c
•f
 â•
Û wJ
,™ ¬Š ]{ ë ÂQ :¹ ä/
ñ ôX • ï Š w N
Ð kZ ðZ'ðÃ

ÑZz ( ä™ «) Û {Š c
i ÌÐ kZ \¬ vZ :c
â•
Û äÑ
å ÂXÐ
( 18B3: £Z)
ó Xó ì

Æ ¬Š y›ðä
Zžì CYƒ ãZz ! l ] !
tÐg
u kZ

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
15 1

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

 Š g—Æ \¬vZ ™Äg Ãèæ ðZ ¸z ozÑgzZ *Zçz [ ZŠ M Ñ!

{gÃè
E$
¬Š%Z X • D â •
Û wJ ¬Š Å kZ gzç¸E
gz¢\¬vZ Â}™i ZgŠ wZÎè

wZÎÆ kZ Ãb‚žt Âq
Z X • $
Ë ƒ'gßZ&Å qJÅ

wì ¬Š w=„ ÐZ ˜ÀgzZ ì CY Å wJ ¬Š Å kZ ™i ZâÐc_z
Xì @
YH

OŠ Zg zZ ñY Å ¬ŠOŠ Zžt Âq
Z Ô• —q zŠ h
'
× Å ]gßkZ

Š ÑzZèÔÐ \¬vZ äðc
™i ]| b§T ñY 1™wJ Ug ¯ÐZ

} Z ( 38 :yZ/ÁW ) —è÷fø n( ›ø è÷m$ …( ƒö ÔøÞû‚öÖ$ àûÚô oûÖô gûaø h( …ø ü : ¬Š Å

ÅyQ ä \¬vZ Â ó Xó â •
Û «Š ÑzZ hZ Ð k0
LZ Â= ! „g }÷
Õø†ö ³³³³Ž( fø mö ø²] á$ ]ô™ ž H¸!
7Z)g fÆ V¤•
Û gzZ à™wJ ¬Š

Å (d
) ¼ ]|Ã\ W\¬vZ GL L ( 39 :yZ/ÁW ) —o³nF vû³³nø eô

ó Xó • ï Š ~Ÿp
Æž²sî ¬Šžì $
Ë ƒ Ìt ª
q ~uzŠ Å ¬ŠèqJ~ *Š
Üû`ônû Êô &ûÃø eû ]æø ^ßøe$ …ø ™ :Å ¬ŠÐ \¬vZ ä •Z'
Z ]|‰ƒ wJˆ
ó'
ó ŸwÎgÐ ~ yZ ! „g}g ø } Z ( 129:>ÂZ ) —ý÷Ÿçû ³‰ö…ø
ä •Z'Z gzZ ðƒ wJˆ Æ k'Vz%¬Št Å x?Zm•Z'Z²
X ðƒ wJ~ ]gßÅ 1 ]ÀW{z Ô ðâ •
Û ¬Š Ń Åw Îg T
( 181B20 :ã !
°Z ¸Z )
:• D â •
Û „]
å ÀWž 6
‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
152

6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î

{-Zz KZgzZ ]g t
Å}]|Ô¬Š Å•Z'
Z ]|\ !
LZ ~ L L

ó Xó Vƒ [ Zp »

Å ó¬Š ÁJLvß Î• 'gßzŠ Å qJÌ{z´Æ kZ²

kZ%Z Ôðƒ 7~g7 Â~ *Š ¬Š Åb‚ ªÔ B7ï•
á ~„
z
c
Ç ñY c
Š™ï•
á ~ wqZ)*
Æ b‚™ ¯ [ Z Nz`
Z #
Ö ª ¯ zgà ¬Š

wN
ä à Zz ä M ËÐ ¦ZŠ z b‚Ð •
'Å ¬Š kZ ] ‡zZ Î

•
h
á ž &¸ {zgzZ @
0
ƒ 7ÃáZz ä™ ¬Š {i Z0
Z » Tì @
Y c
Š

1ì Cƒ wJ~ ~0

zZ}
ÓÇg 
! ¬Š Å kZ² ðƒ 7wJ ¬Š Å kZ
Xì Cƒ Ñ!
}Ð ] Ñì}g ø ]gßÅqJkZ

]gß4Ð kZvZ Ôì t ‚}g ø ]gߎ Å ¬Š ] ‡zZ ‰

 oz ¬Zñ{Š c
ƒ
iÆ ] Ñq}g ø „zgzZ Ô• ŠÅ kZ ~

í@
] ‡zZ ‰~ kZ Xì ]gßq
Z Å ¬ŠèqJÌt ÂÔì Cƒ
7wì YZ n LZ C
Ù „ à ¬ŠèqJ kZ ë ] ‡zZ ‰Xì Cƒ
~ h}g ø ]!
„z6gîÆ 70
Z gzŠ c
~ ø Ú Wz pD™

žâ ¬Š ñƒ n
g Ãæ à ¬Š ¹zÑ z [ZŠ M nºZ Xì Cƒ4 {Š c
i
X CY 7V¨Zg L{z ÂñY

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪15 3‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪6nñ^• áçßŠÚ …æ] oÞ•†Î‬‬

‫‪15 4‬‬

‫ﻣﺤﮑﻤﮧ دﻻﺋﻞ وﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful