Mbv seksyen 1 2011

6.0

endekatan
dalam

Penyelidikan Kualitatif

Mbv seksyen 1 2011

Isi kandungan
6.1 Ethnografi 6.2 Grounded Theory 6.3 Fenomenologi 6.4 Biografi 6.5 Kajian Kes

Mbv seksyen 1 2011

Pengenalan
 Dalam penyelidikan sains sosial dan sains kemanusiaan,

terdapat lima pendekatan yang biasa digunakan iaitu ethnografi, grounded theory, fenomenologi, biografi dan kajian kes. Creswell (1998) telah membezakan reka bentuk bagi pendekatan ini melalui gambar rajah seperti berikut:

Mbv seksyen 1 2011

Perbezaan Pendekatan Tradisi melalui fokus dan tujuan
Kajian kes

Potret
Individu Kelompok Budaya Ethnografi

Kes

Teori

Biografi

Konsep atau Fenomena

Grounded Theory

Fenomenologi

Sumber: Creswell, 1998

Mbv seksyen 1 2011

6.1 Ethnografi Mbv seksyen 1 2011

Mbv seksyen 1 2011

Definisi
• berasal dari dua kata dasar Greek iaitu ethios

(puak) dan graphos (sesuatu yang tertulis).

• Secara literal, ethnografi bermakna penulisan

saintifik tentang sesuatu puak atau suatu penyelidikan yang menjelaskan sesuatu budaya utama penyelidik ethnografi adalah untuk menyampaikan penjelasan yang terperinci.

• Greetz (1973) pula mencadangkan tugas

Mbv seksyen 1 2011

Pengenalan
• dibangunkan oleh ahli antropologi dan sosiologi –

mengkaji satu kelompok budaya atau masyarakat – situasi sebenar – tempoh yang panjang. bidang seperti bancian pemasaran, pendidikan dan penyelidikan sosial yang lain. manusia tertentu.

• telah berkembang dan digunakan dalam pelbagai

• Budaya – kepercayaan, nilai dan sikap kelompok

Mbv seksyen 1 2011

 Menumpukan kepada budaya sesuatu kelompok

manusia, bagaimana mereka bertingkahlaku, bagaimana mereka berinteraksi.

 Pengumpulan maklumat – teknik pemerhatian, temu

bual, analisis dokumen, penelitian sejarah hidup dan penulisan diari.

Mbv seksyen 1 2011

Ciri-ciri Penyelidikan Ethnografi
• Penyelidik menyertai sesebuah kumpulan untuk jangka

masa yang lama supaya boleh hidup dua kehidupan secara serentak, satu sebagai insider dalam kumpulan dan lagi satu lagi sebagai pemerhati outsider kumpulan.

• Pemerhatian dan temu bual informal menjadi sumber

maklumat utama walaupun sumber lain boleh digunakan

• Pengumpulan data dilaksanakan secara tidak berstruktur

Mbv seksyen 1 2011

6.2 Grounded Theory Mbv seksyen 1 2011

6.2 Grounded Theory Mbv seksyen 1 2011

 Diperkenalkan pada 1967 oleh ahli sosiologi

Glaser dan Strauss.  Satu pendekatan yang bertujuan untuk membina teori berdasarkan data yang dikumpul.  Melibatkan proses berulang-ulang:

6.2 Grounded Theory Mbv seksyen 1 2011

Proses-proses yang terlibat:
1. Kumpul data.
2. Senaraikan maklumat daripada data. 3. Kod kan data berdasarkan senarai maklumat. 4. Kumpul kod-kod yang mempunyai konsep

yang hampir sama dalam satu kumpulan. 5. Kategorikan konsep yang telah dibentuk.

6.2 Grounded Theory Mbv seksyen 1 2011

Proses-proses yang terlibat:
6. Ulangi semula langkah-langkah.
7. Pembinaan teori.

Mbv seksyen 1 2011

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

Definisi
phenomenon -logy

phenomenology

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

Latar Belakang
 ‘Phenomenology’-fenomena@kejadian
 Diperkenalkan oleh- Johann Heinrich Lambert

ahli falsafah Jerman(1728 – 1777)  Dipopularkan oleh- Edmund Husserl ahli falsafah Jerman (1970)  Tokoh penting- G.W.F. Hegel, Edmund Husserl, Kierkegaard, Heidegger, Jean Paul Sartre dll.

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

Pendekatan Fenomenologi
 Perspektif falsafah & Pendekatan penyelidikan kualitatif
 Diguna dalam bidang penyelidikan sosial (psikologi,

sosiologi, kerja sosial dll)

 UMUM>Kerangka teori> bagaimana pengalaman harian
mempengaruhi & membentuk perlakuan manusia

 FOKUS> Pengalaman subjektif manusia serta takrifan
mereka terhadap dunia(memahami cara, pandangan atau perspektif dunia melalui pandangan orang lain)

 CONTOH> Peristiwa, situasi, pengalaman @ konsep

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

Ciri-Ciri
 Menekankan pendekatan logik induktif (teori-teori

binaan dan model-model daripada data)
 Menumpukan kepada pengumpulan

pendapat,

tanggapan dan tafsiran subjektif para peserta  Mengharapkan kepada analisis data kualitatif
 Bukan hanya berdasarkan kepada generalisasi untuk

populasi lebih besar, tetapi lebih kepada huraian mengikut konteks dan analisis (menggunakan

sampel kajian yang kecil)

6.3 Fenomenologi Mbv seksyen 1 2011

Pengumpulan dan Analisis Data
1. Data dikumpul >pemerhatian, temu bual, rakaman video dan
penerangan bertulis oleh subjek

2. Analisis bermula apabila data yang pertama dikumpulkan
3. 4. 5.

Analisis ini akan membawa kepada keputusan yang berkaitan dengan pengumpulan data lanjutan Makna yang disertakan dengan data dinyatakan dalam bentuk

falsafah fenomenologi

6.

Hasil daripada analisis akan menjadi suatu pernyataan teori yang bertindak balas kepada soalan penyelidikan Kenyataan akan disahkan oleh contoh-contoh data dan perbualan yang dicatatkan daripada subjek

Mbv seksyen 1 2011

6.4 Biografi Mbv seksyen 1 2011

Mbv seksyen 1 2011

Ciri-ciri Penyelidikan Biografi
• merupakan penyelidikan ke atas seseorang individu dan

pengalaman yang dilaluinya

• Individu terbabit mengingat kembali satu atau lebih peristiwa

penting dalam kehidupannya. penting tersebut.

• perlu menggambarkan konteks atau latar belakang peristiwa • hadir secara aktif di sepanjang waktu pelaksanaan

penyelidikan dan secara terang-terangan mengakui bahawa laporan atau penyelidikan merupakan tafsiran pengalaman peserta penyelidikan.

Mbv seksyen 1 2011

• merupakan kajian ke atas individu dan pengalamannya

sebagaimana yang diceritakan kepada penyelidik yang boleh didapati daripada dokumen tertentu atau bahanbahan arkib (Othman Lebar)
• Contoh penulisan biografi : biografi individu, autobiografi

(penulisan penulis tentang diri sendiri), sejarah hidup
dan sejarah lisan.
• mempunyai akar umbinya dalam pelbagai disiplin yang

berbeza yang boleh dikesan daripada perspektif sastera, sejarah, antropologi, psikologi dan sosiologi serta pandangan pelbagai disiplin daripada pemikiran feminis dan budaya.

Mbv seksyen 1 2011

• cerita tentang riwayat hidup individu ditulis oleh orang

lain berdasarkan dokumen dan rekod arkib (Denzin 1989).
• Subjek yang ditulis ceritanya mungkin masih hidup atau

pun telah mati.
• Sejarah hidup pula merupakan pendekatan yang terdapat

dalam sains sosial dan antropologi - penyelidik melaporkan sejarah hidup individu dan bagaimana ia menggambarkan tema-tema budaya sesuatu masyarakat, tema-tema personal, tema institusi dan sejarah sosial.

Mbv seksyen 1 2011

Kaedah Pengumpulan Data
• melalui temu bual dan perbualan dengan individu

tertentu.
• Secara lisan pula merupakan pendekatan mengumpulkan

pengalaman peribadi individu atau beberapa individu tentang sesuatu peristiwa, sebab-sebab serta kesannya.
• Maklumat dikumpul melalui pita rakaman atau hasil

penulisan individu sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati.

Mbv seksyen 1 2011

Langkah-langkah Analisis Data

Mbv seksyen 1 2011 Atur jumlah gambar pengalaman objektif tentang hidup responden seperti tahap perjalanan hidup dan pengalaman.

Membaca keseluruhan kisah kemudian direduksi dan diberi kod.

Kisah yang didapati kemudian ditetapkan secara kronologi.

Penyelidik juga melihat struktur untuk menjelaskan makna, seperti interaksi sosial didalam sebuah kumpulan, budaya, ideologi, dan konteks sejarah, kemudian memberi tafsiran tentang pengalaman hidup individu.

Seterusnya penyelidik mengenalpasti dan mengkaji makna kisah yang dipaparkan, serta mencari epipani (turning point moment) dari kisah tersebut.

Kemudian, daripada hidup responden di tulis dengan berbentuk narasi yang menumpukan pada proses dalam hidup individu, teori yang berkaitan dengan pengalaman hidupnya dan keunikan hidup individu tersebut.

Mbv seksyen 1 2011

Rumusan Biografi
 Kajian biografi merupakan kajian tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan rekod-rekod.
 Tujuan kajian ini adalah mengungkap turning point moment atau epipani iaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup

seseorang.
 Penyelidik menginterpretasi subjek seperti subjek

tersebut memposisikan dirinya sendiri.

Mbv seksyen 1 2011

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

Subtopik
 6.5.1 Pengenalan
 6.5.2 Triangulasi Kajian Kes  6.5.3 Tiga Kategori Kajian Kes

 6.5.4 Fungsi Utama Kajian Kes
 6.5.5 Penggunaan Dokumen Personal Dalam Kajian Kes  6.5.6 Langkah-langkah Menjalankan Kajian Kes

 6.5.7 Peranan Penyelidik

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.1 Pengenalan
 Digunakan untuk mengumpulkan maklumat secara mengenai

tingkah laku individu dan keadaan sosial untuk mengetahui bagaimana tingkah laku individu atau perubahan keadaan sosial tersebut berlaku (Chua, 2006).
 memfokuskan seseorang individu, sekumpulan individu atau seluruh

komuniti menggunakan kaedah pengumpulan data seperti dokumentasi, data sejarah, temubual mendalam dan pemerhatian peserta.
 Data Kualitatif yang dikumpulkan boleh dianalisis secara manual

atau dengan menggunakan perisian berbantukan computer seperti NU*DIST, NVIVO, EXCITE, ATLAS atau ETHNOGRAPHS.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.2 Triangulasi Kajian Kes
 Bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan

kajian kes, kaedah triangulasi boleh digunakan dalam tiga aspek dibawah:
Masa Pemerhatian dilakukan beberapa kali pada sela masa yang berlainan Ruang Pemerhatian dilakukan beberapa kali pada tempat atau keadaan yang berlainan. Pemerhati Pemerhatian dilakukan oleh beberapa pemerhati yang berlainan.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.3 Tiga Kategori Kajian Kes
1) Kajian kes intrinsik
• Pengkaji ingin memahami secara mendalam mengenai kes tertentu yang

khusus. Ia dijalankan untuk mengumpul maklumat tentang suatu kes istimewa, unik dan menarik perhatian ramai (misalnya kes disiplin sekolah yang luar biasa, kes pembunuhan bersiri, dan kes-kes lain yang jarang berlaku). Kajian kes intrinsic dijalankan kerana pengkaji berminat dan mempunyai motivasi intrinsic untuk mengetahui perkara sebenar disebalik kejadian khusus yang telah berlaku.
• Contohnya pengkaji menjalankan kajian kes intrinsic keatas strategi

pembelajaran seorang pelajar yang memperoleh keputusan 16 A1 dalam peperiksaan SPM.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

2) Kajian kes instrumental
• Kajian ini dilakukan untuk memahami teori atau masalah yang

berkaitan dengan teori. Ia membantu pengkaji untuk mengumpul maklumat mengenai sesuatu isu yang berkaitan dengan teori. Data-data yang dikumpulkan memainkan peranan sebagai data sokongan untuk memahami sesuatu teori atau konsep.
• Contohnya pengkaji melakukan kajian kes instrumental untuk

mengkaji “keupayaan penggunaan ICT meningkatkan pembelaaran pelajar yang cacat pendegaran”.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

3)

Kajian kes kolektif

• Kajian ini gabungan beberapa kajian instrumental yang dilaksanakan

secara besar-besaran dan mendalam untuk meningkatkan kefahaman pengkaji mengenai sesuatu teori, atau membina teori dari konteks yang lebih luas. Melalui kajian kes kolektif, pengkaji dapat menghubungkaitkan teori-teori dan membuat generalisasi ke atas populasi kajian berdasarkan hasil kajian pengkaji keatas subjek kajiannya.
• Contohnya pengkaji menjalankan kajian untuk memahami sebab

kekalahan suatu parti politik dalam pilihan raya. Kajian dilakukan keatas beberapa kes tunggal pilihan raya tempatan (kes instrumental) yang menjadi penyumbang kepada kekalahan secara keseluruhan parti politik berkenaan dalam pilihan raya.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.4 Fungsi Utama Kajian Kes
1) Kajian kes jenis eksploratori
• Dikenali sebagai kajian rintis. Pengumpulan data keatas subjek

yang terdiri daripada sebilangan kecil individu, yang dilakukan sebelum kajian sebenar dilakukan .
• Fungsi kajian untuk menjelajah ciri-ciri subjek tertentu dan

menentukan sama ada kajian boleh dilakukan atau tidak. Ia juga untuk memperoleh bukti tentang keupayaan kajian sebenar, terutamanya bagi kajian yang ingin mendapatkan peruntukan daripada pihak penaja penyelidikan.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

 2) Kajian kes jenis penjelasan
 Dilakukan untuk menyatakan sebab dan akibat bagi sesuatu

fenomena yang telah berlaku. Dalam kajian ini, beberapa jenis maklumat dari perspektif yang berbeza mengenai kes yang sama dikumpulkan dan dihubungkaitkan dengan komponenkomponen dalam suatu teori.
 Tujuannya ialah untuk menjelaskan fenomena tersebut

berdasarkan teori yang sedia ada atau mengui kesahan teori yang sedia ada berdasarkan fenomena kajian.

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

 3) Kajian kes jenis deskriptif
 Kajian ini merujuk pada suatu teori deskriptif sebelum

kajian dilakukan. Pengkaji juga menentukan analisis data sebelum kajian dilakukan. Dalam kajian kes jenis deskriptif, pengkaji menghuraikan fenomena tertentu secara mendalam dengan meruuk kepada suatu format penghuraian yang tertentu secara rasional.

6.5.5 Penggunaan Dokumen Personal Dalam Kajian Kes
 Diari

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

: pengalaman subjek dicatatkan mengikut kronologi  Memo : maklumat mengenai corak kerja, pergerakan responden dan komunikasi subjek kajian.  Autibiografi : bahan penulisan tentang pengalaman subjek kajian  Jurnal : hasil penulisan responden mengenai suatu isu  Surat : maklumat personal subjek kajian  Fotografi : maklumat nyata dalam bentuk imej  Rakaman video : maklumat kehidupan sebenar

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.6 Langkah-langkah Menjalankan Kajian Kes
 Menentukan dan mendefinisikan persoalan penyelidikan
  


yang ingin dijawab Memilih kes, menentukan cara pengumpulan dan penganalisisan data Melakukan persiapan untuk mengumpulkan data Mengumpulkan data dalam lapangan Menilai dan menganalisis data Menulis laporan

6.5 Kajian Kes Mbv seksyen 1 2011

6.5.7 Peranan Penyelidik
 Penyelidik harus mempunyai kemahiran-kemahiran yang berikut :
 Kemahiran menemubual dengan menggunakan soalan-soalan yang sesuai     

dan menggunakan cue untuk mendapatkan maklumat tambahan Kemahiran melakukan interpretasi keatas setiap respons yang diberikan oleh individu yang ditemubual Kemahiran mendengar yang baik, dan tidak terperangkap dalam ideologi atau pandangan sendiri Kemahiran menyesuaikan diri dan luwes supaya penyelidik berkebolehan untuk melihat situasi yang menawarkannya peluang untuk mendapatkan data yang baik. Kemahiran dalam bidang ilmu dan isu yang diselidiki Tidak bias dalam pemilihan peserta penyelidikan mahupun teori yang ingin digunakan sebagai panduan penyelidikan.

Mbv seksyen 1 2011

Dimensi untuk membandingkan Tradisi Penyelidikan dalam Penyelidikan Kualitatif
Dimensi Fokus Biografi Meneroka kehidupan individu Fenomenologi Memahami intipati pengalaman tentang sesuatu fenomena  Falsafah  Sosiologi  Psikologi Grounded Theory Membina teori berasaskan data yang dikumpul di lapangan Sosiologi Ethnografi Menjelaskan dan menginterpretasi kelompok budaya dan sosial  Antropologi  Budaya  Sosiologi Kajian Kes Membina analisis yang mendalam tentang satu kes atau pelbagai kes     

Asal Usul Disiplin

    

Antropologi Kesusasteraan Sejarah Psikologi Sosiologi

Sains Politik Sosiologi Penilaian Kajian Perbandaran Lain-lain Bidang SAins Sosial

Pengumpulan Data

 Temu bual  Analisis dokumen

Temu bual yang panjang sehingga 10 orang

Temu bual bersama 20-30 individu

Pemerhatian dan temu bual serta artifak dalam tempoh yang panjang di lapangan kajian (6 bulan - 1 tahun)  Deskripsi  Analisis  Interpretasi

Pelbagai sumber – dokumen, rekod arkib, temu bual, pemerhatian, artifak  Deskripsi  Tema-tema  Kenyataan

Analisis Data

 Cerita  Epiphanies  Kandungan sejarah

 Kenyataan  Makna  Makna tema-tema  Deskripsi umum tentang pengalaman

 Pengkodan terbuka  Pengkodan axial  Pengkodan pilihan  Matrix kondisional Model teori atau teoretikal

Bentuk Naratif

Gambaran terperinci tentang kehidupan individu

Deskripsi tentang intipati pengalaman

Deskripsi tentang perlakuan budaya kelompok atau individu

Kajian mendalam tentang kes atau kes-kes

Sekian, terima kasih
Ada persoalan???

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful